För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar."

Transkript

1 Reseberättelse 2010

2 För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar. Vill du läsa den kompletta genomgången av koncernens finanser så rekommenderar vi den skrift som heter Årsredovisning Den finns för beställning via vår Kundservice eller direkt på vår hemsida, där du även kan göra miljön en tjänst och istället ladda ner en digital version av såväl den som andra publikationer.

3 Innehåll Året som gått Ständig utveckling är vår drivkraft Lunds Energikoncernen Vårt kretslopp Ägare Varumärkesportfölj Energiskt samarbete för hållbar forskning Minskad energianvändning till salu! Nu går vår fjärrvärmekunskap på export Mer muskler med fristående energihandel Lättare att vara lokal Styrelse Koncernledningsgrupp Nyckeltal Nyckeltal Miljö Nyckeltal Affärsområden Nyckeltal HR Styrning och organisation Utdrag ur årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Bolagsstyrningsrapport Styrelse och vd Ägarforum Närvaro vid styrelsemöten

4 Året som gått - axplock ur koncernens verksamhet 2010 Satsning på grönt bränsle 8 januari Lunds Energikoncernen förbrukar idag omkring 500 GWh biobränsle årligen, fördelat på flera anläggningar. Från 2010 hyr nu koncernen, via Modity Energy Trading, en asfalterad yta av Lastbilcentralen Eslöv Hörby för lagring och flisning av biobränsle från skogen. Eslöv är en strategiskt bra plats eftersom lokaliseringen innebär korta transportavstånd till både råvarukällan och förbrukningsplatserna. Vårt miljöarbete har nått riksdagen! 15 februari Riksdagsledamoten Sofia Arkelsten (Miljö- och jordbruksutskottet) besökte i februari Energigårdarnas produktionsanläggning på Slättängs Gård strax utanför Eslöv. Syftet med mötet var att belysa hur man genom lokal samverkan mellan energibolag och jordbruk kan få fram effektiva miljölösningar som gör stor nytta såväl nationellt som globalt. Gemensamt elhandelsbolag med Öresundskraft 4 mars Under 2010 startade Modity Energy Trading då Öresundskraft och Lunds Energikoncernen kom överens om bildandet av ett gemensamt oberoende energihandelsbolag. Samarbetet kommer att attrahera och utveckla branschkompetensen, gynnsamt för såväl kunder som samarbetspartners och medarbetare. Läs mer på sidan 18. Lunds Energi sponsrar Vattenhallen Science Center 12 maj Onsdagen den 12 maj invigdes Vattenhallen Science Center på Lunds Tekniska Högskola. Lunds Energi har bekostat byggandet av ett helt nytt vattenkraftsexperiment, ett vattenfall, där två lag kan mötas och tävla om vem som kan utvinna mest elektricitet. Samarbete med E.ON för energilösning till unik forskningsanläggning i Lund 11 mars Lunds Energikoncernen och E.ON tecknade ett samarbetsavtal för att gemensamt ta fram den mest hållbara energilösningen till European Spallation Source (ESS). Anläggningen ska vara klimatneutral under livstiden och har mottot Responsible-Renewable-Recyclable, vilket ska gälla som förutsättning för energilösningarna. Läs mer på sidan 12. Fanfar och jubel när geotermin och vindkraften firade sina födelsedagar 20 maj I 25 år har Lunds stad fått en stor del av sin värme från jordens inre, via utvinning av geotermisk energi. Anläggningen är fortfarande världens största i sitt slag. Koncernens två första vindkraftverk, Anna och Bella, invigde vår vindsatsning för 20 år sedan. Koncernens totalt sex vindkraftverk bidrar varje år till minskade koldioxidutsläpp motsvarande nästan bensinbilars årsutsläpp. Geotermisystemet i sin tur har hittills producerat 6,6 TWh värme, vilket kan jämföras med uppvärmning av villor under ett år. Ny biogasanläggning invigd! 26 maj I samarbete med VA SYD och Källby avloppsreningsverk, invigde Lunds Energi sin anläggning för att rena och uppgradera rötgas till biogas. Nu kommer den distribueras ut via det befintliga gasnätet och säljas som bränsle i de tankstationer som sedan länge servar miljömedvetna lundabor med fordonsgas. Detta sammanföll med att Skåne utnämns till pilot län för klimat- och energisatsningar. Särskilt biogas pekas ut som det mest klimatvänliga fordonsbränslet på marknaden. 4 Reseberättelse 2010 Lunds Energikoncernen

5 20 december - Underskrift med Landskrona stad och Öresundskraft Ny miljöansökan för kraftvärme i Örtofta 4 juni En ny miljöansökan för att få bygga ett biobränsleeldat kraftvärmeverk i Örtofta lämnades in till myndigheterna. Miljööverdomstolens tidigare prövning av ärendet gjorde bedömningen att alternativa platser till fastigheten Örtofta 21:1 inte hade utretts i tillräcklig omfattning för att säkerställa att det inte finns en bättre plats. Den nya ansökan inkluderar en förnyad lokaliseringsutredning, gjord av en fristående konsult. Utredningen har studerat 37 platser och värderingen visar på att Örtofta 21:1 är den lokalisering som medför minst miljöpåverkan. Detaljplanen har redan godkänts av Eslövs kommun såväl som av länsstyrelsen och regeringen. Förstärkt närvaro i Västra Götaland 11 & 28 juni Lunds Energikoncernen förstärkte sin närvaro i Västra Götaland. Elförsäljningsbolaget 7H Kraft blir nu ett helägt dotterbolag i koncernen och elförsäljningsrörelsen i Herrljunga Elektriska AB förvärvas. Samarbetet med de säljande bolagen fortsätter precis som tidigare, nu även med tillkomna samarbetspartnern Herrljunga Elektriska. Läs mer på sidan 20. Kommunal miljöteknikexport på stark frammarsch 7 juli Tre avtal om förstudieprojekt tecknades under året med internationella kunder. Detta innebar att koncernens och samarbetspartners kompetens inom fjärrvärmeproduktion gick på export under hösten. Pilotuppdrag har påbörjats med Swindon Borough Council i England, Swansea Council i Wales och City of Surrey i Vancouverområdet i Kanada. Experter från koncernen har varit involverade i oberoende förstudier för städernas planerade nyetableringar av fjärrvärme. Läs mer på sidan 16. Ny vd på Kraftringen Service 4 oktober Mikael Olsson har utsetts till ny vd i Kraftringen Service AB. Han kom närmast från ett jobb som tillförordnad vd för Skånska Energi Värme och Kyla AB, där han arbetat med att utveckla verksamheten för försäljning, konstruktion, installation och service av energilösningar till fastigheter och företag. Dessförinnan arbetade Mikael många år inom E.ON i olika ledande befattningar. Lunds Energi först med unikt chattsystem 29 november Lunds Energi har nu startat upp tjänsten Kundservice Online på sin webbplats. Via ett unikt, nytt system får besökare möjlighet att få personlig hjälp direkt på den sida man befinner sig på. Till skillnad från traditionell chatt kan koncernens kundservice genom detta system även interagera direkt på sidan med besökaren. Gemensamt fjärrvärmenät utreds 20 december Tillsammans med Öresundskraft och Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona skrev Lunds Energikoncernen under ett avtal om att utreda förutsättningarna för en samverkan mellan de tre parterna inom fjärrvärmeområdet. Utredningen ska analysera de ekonomiska, tekniska och miljömässiga förutsättningarna för en sammankoppling av de två energibolagens fjärrvärmenät, liksom förutsättningarna för ett gemensamt produktionssystem för fjärrvärme. Reseberättelse 2010 Lunds Energikoncernen 5

6 Ständig utveckling är vår drivkraft - koncernchefen har ordet Det händer mycket i vår omvärld. Händelser som påverkar villkoren för världens befolkningar och energi försörjningen för olika intressenter. En del händelser ligger utanför våra och andras möjligheter till påverkan medan en del utveckling drivs genom internationella överenskommelser. Förväntningarna på en snabb internationell avlösning av Kyotoavtalet har dock tonats ner medan utvecklingen inom EU fortsätter mot målen utan större avvikelser. För att klara EU:s mål och Sveriges åtagande är energiföretagen viktiga aktörer och som en regional aktör är vi en del av denna skara. För oss är det helt självklart men också tvingande att delta i den pågående klimatomställningen. Koncernen har också den långsiktiga visionen att bli klimatneutral. Omställningen av energisystemen innebär dock mycket mer än klimataktiviteter. EU:s påverkan på lagstiftningen och ramverken för vår verksamhet blir allt större och de flesta regleringar emanerar numera från den europeiska gemenskapen. Ett exempel är planerna för en nordisk slutkundsmarknad som ett första steg emot en europeisk sådan. Ett annat är en kommande handel med utsläppsrätter och tankar om förändrade finansiella villkor för vår energianskaffning. Svenska förslag om timmätning även för mindre elkunder och fjärravläsning av fjärrvärmekunder, utveckling av så kallade smarta elnät och så vidare, späder på kraven. Vi befinner oss i en starkt expansiv region med många pågående och framtida nybyggnationer såsom Max IV och ESS. Vi vill naturligtvis delta i denna utveckling och växa i regionen, samtidigt som vi har egna ambitioner, allt från Örtoftaverket, biogasproduktion i Dalby till laddinfrastrukturer för elbilar. Tunga investeringar som ställer stora krav på oss samtidigt som både ny lagstiftning och omställningen av energisystemen också fordrar ett stort mått av kompetens. För mig är det allt tydligare att framtidens energiförsörjning driver en storskalighet som bygger på större underliggande enheter för att klara kostnader och kompetens. Förutsättningar som i sin tur driver en konsolidering och kommer kräva ytterligare samverkan i olika former mellan oss energiföretag. För vår koncern har det sedan länge varit självklart att samverka med våra närliggande kollegor som har samma bakgrund och inställning. Exemplen så här långt är många. För oss är det uppenbart att samverkan med närliggande bolag borde ytterligare forceras, eftersom vi så tydligt ser För mig är det allt tydligare att framtidens energiförsörjning driver en storskalighet som bygger på större underliggande enheter för att klara kostnader och kompetens samordningsmöjligheter. En samordning som leder till att vi på bästa sätt delar resurser och kompetens samt kompletterar varandra på ett optimalt sätt, vilket gynnar både oss som företag och våra kunder. Ett mycket lyckat exempel är det gemensamma energihandelsbolag som sjösattes under året och som vi till lika delar äger gemensamt med Öresundskraft. Genom Modity Energy Trading delar vi kritisk kompetens och blir tillsammans starkare och förbättrar möjligheten till överlevnad i energidjungeln! Det goda exemplet har dessutom lett till att ytterligare analyser just nu sker på fjärrvärmesidan, där våra två koncerner dessutom samverkar med Landskrona Energi för att finna gemensamma fördelar. Omställningen av energisystemen fordrar förstärkta resurser för utveckling och en effektiv användning av andra resurser. En löpande översyn och ifrågasättande 6 Reseberättelse 2010 Lunds Energikoncernen

7 av nuvarande strukturer och arbetssätt måste alltid ske. Ständig utveckling är vår drivkraft och därför har vi lanserat ytterligare ett effektiviseringsprogram som avses löpa ända fram till Många projekt, små som stora, strategiska som operativa, frågor kring ökad samordning, om vi ska insourca och/eller outsourca, analyseras just nu inom koncernens olika delar. Tillsammans med de interna satsningarna på en situationsanpassad ledarskapsutbildning kommer detta att förbättra både vår lönsamhet och vårt kassaflöde efter hand. En drivande faktor är naturligtvis kreditbetyget eftersom koncernen själv finansierar sig på kreditmarknaden. En årlig prövning av Standard & Poors, vilken tidvis kan vara pressande men som samtidigt hjälper oss att ständigt utveckla verksamheten lönsamt. Glädjande nog har vi fått behålla vår höga rating BBB+ och har därmed kunnat påbörja finansieringen av Örtoftaverket genom en ny företagsobligation på 500 mnkr. Marknaden visade ett stort förtroende för koncernen och emitteringen försvann som smör i solsken. Under året blev Gröna Lund en verklighet som understryker samhällets känslighet för störningar och vår stigande skyldighet att reinvestera i infrastrukturen, vare sig det är fjärrvärme, gas, el eller fiber. Samhällets sårbarhet och möjligheten för elnätsföretagen att finansiera tillräckliga reinvesteringar är grunden för den nya regleringen som nu införs. Förutsättningarna är olika för nätbolagen men faktum kvarstår att alla måste få en rimlig avkastning för att vara intresserade att ta ansvaret. I annat fall är det bara staten som långsiktigt har råd att behålla näten och de var väl inte det vi strävade efter i avregleringen 1996? Jag fasar lite för kommande vinter när nu Sverige delas upp i fyra elområden. Elområde Malmö, där vi är verksamma, är ett underskottsområde när det gäller elförsörjning. Ett faktum som kommer att medföra att vi på marginalen prismässigt under stor del av året kommer att kopplas till danska och tyska elpriser. Minst 5 öre/kwh dyrare har vi kalkylerat med för kunden men det kan komma att bli ännu dyrare. Det är därför nödvändigt att etablera mer elproduktion i södra Sverige och vi gör vad vi kan för att dra vårt strå till stacken. Örtoftaverkets framtida elproduktion framstår nu som ännu mer betydelsefull. Inte bara för vårt behov, för regionens utan för hela Sveriges för att nå en elbalans. Elområdesproblematiken, tillsammans med högre nätavgifter, kommer att vara utmaning för oss som har kundkontakten. Samtidigt som vi dessutom är den som inte ens tjänar de stora pengarna på denna omläggning! Rätt använt kan det dock kanske förstärka förståelsen kring hur viktigt det är att de lokala energiföretagen finns kvar. Lokala företag som med en affärsmässig samhällsnytta, bidrar till utvecklingen på mer än ett sätt. Jan Samuelsson, koncernchef Debatten pågår fortfarande om de höga elnätsavgifterna trots att de bara utgör cirka 20 procent av kundens totala kostnad. En debatt sannolikt grundad på det faktum att vi under året upplevde de dyraste elpriserna sedan avregleringen. Trots detta utgör elen ändock bara cirka 40 procent av totalnotan. Årets vinnare är, förutom staten som tar resterande 40 procent, sannolikt utländska elproduktionsbolag som räddade oss i elbristen, med höga marginalintäkter som följd.

8 26 maj - Invigning av vår nya reningsanläggning för rötgas på Källby avloppsreningsverk i Lund 8 Reseberättelse 2010 Lunds Energikoncernen

9 Lunds Energikoncernen Vårt kretslopp Lunds Energikoncernen levererar energi- och kommunikationstjänster med lokal förankring och starkt miljöengagemang. Koncernens ägare har fått cirka 60 mnkr i utbyte årligen de senaste åren. Pengar som går vidare till kommunernas invånare i form av kommunal service av olika slag. Våra miljösatsningar ger både förbättrat närklimat och sänkta utsläpp av växthusgaser globalt. Vi drivs av att ständigt förbättra våra produkter och vill bidra till en bättre närmiljö, bättre service och ökat lokalt engagemang. Ju bättre produkter desto fler anhängare och så går kretsloppet vidare. Ägare Lunds Energikoncernen AB är en helägd underkoncern till holdingbolaget Kraftringen AB som ägs av fyra skånska kommuner. Bolaget skapades genom en samman läggning av kommunernas lokala energi bolag. Målet är att vara ett starkt lokalt alternativ till de stora energibolagen med bra lokal servicenivå och grundmurat miljötänkande. Bakom sammanslagningen låg också behov av ökade synergieffekter, kostnadsbesparingar och ökad möjlighet till bra finansieringslösningar. Lunds kommun Eslövs kommun Hörby kommun Lomma kommun (82,4 %) (12,0 %) (3,5 %) (2,1 %) Reseberättelse 2010 Lunds Energikoncernen 9

10 Varumärkesportföljen Koncernens portfölj av varumärken är uppbyggd efter strategin att vara starkt lokalt förankrad. Trots att nätverksamheten och den konkurrensutsatta verksamheten i enlighet med EU-kraven är åtskilda i olika bolag förekommer det i flera fall att bolagen agerar under samma logotyp. AO Utveckling AO Tillförsel AO Produktion AO Nät AO Försäljning AO Service 10 Reseberättelse 2010 Lunds Energikoncernen

11 Koncernen representeras av Lunds Energi i sydvästra Skåne. Under varumärket ryms produktion, försäljning och distribution av el, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas samt försäljning av Öppet Stadsnät, det vill säga nät för IT-kommunikation. Ringsjö Energi är koncernens ansikte i Eslöv och Hörby med omnejder. Under varumärket finns försäljning och distribution av el, produktion, försäljning och distribution av fjärrvärme samt försäljning av Öppet Stadsnät. Från Ljungbyhed i Skåne till Torsås i Småland är det KREAB-bolagen som bär koncernens fana. Produktområdena inkluderar försäljning och distribution av el. I Skåne sker dessutom produktion, försäljning och distribution av fjärrvärme års första nya dotterbolag var Höörs Energi. I Höör har koncernen försäljning och distribution av el. Nynäshamn Energi syns i hela Nynäshamns kommun. Produkterna är försäljning och distribution av el. Billinge Energi, med kontor i Skara, är ett renodlat elförsäljningsföretag och samarbetar med elnätsföretag i västra Götaland. 7H Kraft har kontor i Ulricehamn och är, liksom Billinge Energi, ett elförsäljningsföretag i nära samarbete med de lokala elnätsföretagen. Herrljunga Kraft kompletterar 7H Kraft och Billinge Energi för att täcka upp en ännu större del av Sjuhäradsbygden. Liksom de andra två bolagen är Herrljunga Kraft ett renodlat elförsäljningsbolag. Kraftringen Service är koncernens servic e- och entreprenadbolag, främst verksamt i Skåne, Blekinge och Småland. Bolaget a rbetar med byggande, underhåll och service av olika energinät samt Öppet Stadsnät. Under varumärkena Elhandel i Landskrona, Ystad Elförsäljning, Skurupskraft, Bromölla El, Kristianstadkraft och Kviinge El (Hanaskog) är koncernen anvisad elleverantör för boende i respektive ort. Ansvaret för kundtjänst och fakturering vilar på den lokala nät ägaren. Reseberättelse 2010 Lunds Energikoncernen 11

12 Energiskt samarbete för hållbar forskning I nordöstra Lund ska ESS (European Spallation Source) etablera en mångvetenskaplig forskningsanläggning baserad på en av världens mest kraftfulla neutronkällor. Anläggningen ska byggas och drivas utifrån högt ställda energimål. För första gången ska en forskningsanläggning av denna storlek och komplexitet byggas med en klimatneutral energilösning som två konkurrenter E.ON och Lunds Energi gemensamt utvecklar tillsammans med ESS. I korthet handlar det om att utveckla en energilösning som så effektivt som möjligt återanvänder den energi som används i forskningsanläggningen. Detta ska bland annat ske genom att överskottsvärme utnyttjas i det lokala fjärrvärmenätet. Systemet ska samtidigt vara energisnålt och helt och hållet drivas med förnybara energikällor. Att etablera förnybar elproduktion ingår även i ESS planer. Det är en energiintensiv verksamhet som planeras. ESS energiförbrukning kommer att motsvara hela Eslövs, så kraven är högt ställda. Till detta läggs de krav på prestanda och driftsäkerhet som Vi är övertygade om att vi tillsammans kan utveckla en bättre lösning för ESS som är positiv för hela regionens utveckling, menar Mats Didriksson. ESS är en grundbult i Europas strategi att vidareutveckla och bygga upp världsledande forskningsinfrastrukturer. Det var vid ett möte i Bryssel i maj 2009 som EU:s forskningsministrar valde just Lund som plats för anläggningen. Beslutsprocessen var intensiv och utdragen. Målet är att anläggningen ska invigas 2019 och vara i full drift år Energi- och klimatfrågorna spelade en stor roll vid beslutet, eftersom energipolicyn innebär både klimatmässiga och ekonomiska fördelar naturligt följer med att bygga en forskningsanläggning i yppersta världsklass. Totalt kommer energilösningen årligen att minska ESS driftskostnader med 150 miljoner kronor och koldioxidutsläppen med ton, jämfört med en traditionell energilösning. Vi befinner oss kort sagt mitt i en mycket spännande utmaning som kräver att vi använder våra båda företags hela kompetens och erfarenheter inom en rad områden som fjärrvärmeteknik, optimering av energisystem, elförsörjning och energieffektivisering säger Mats Didriksson, utvecklingschef på Lunds Energikoncernen. För E.ON och Lunds Energi är även själva samarbetet kring ESS banbrytande. Det var den sammanlagda bilden som gjorde att ESS hamnade i Lund närheten till Köpenhamns flygplats, den starka forskningsmiljön vid Lunds universitet och att anläggningen kommer att placeras granne med MAX IV. Energioch klimatfrågorna spelade en stor roll vid beslutet, eftersom energipolicyn innebär både klimatmässiga och ekonomiska fördelar, och att ESS kan bli en förebild för andra forskningsanläggningar, säger Colin Carlile, vd och generaldirektör för ESS. ESS är oerhört intressant för oss som regionalt energibolag, då Lund blir ett europeiskt kompetenscentrum. Detta innebär fantastiska utvecklingsmöjligheter för både koncernen och våra medarbetare. Vi får tillgång till en helt ny arena med internationella nätverk som sannolikt kommer att få genomslag för vårt employer branding att attrahera talanger, säger Susanne Serenhov, HR-chef på Lunds Energikoncernen. För oss var dock valet enkelt. Genom att slå samman våra respektive resurser och kompetenser, kan vi erbjuda ett starkare koncept för ESS. Lunds Energi är en stark regional aktör och E.ON en etablerad internationell aktör och tillsammans kan vi skapa många fördelar. ESS kommer att utgöra slutpunkten i ett fyra kilometer långt område med forskning, innovationer och företagande, som börjar i universitetshuset i centrala Lund. I anslutning till ESS kommer en helt ny stadsdel att växa fram Brunnshög. 12 Reseberättelse 2010 Lunds Energikoncernen

13 Faktaruta: ESS Projektstart: 2009 efter beslut av EU:s forskningsministrar. Klart: Invigs år 2019, i full drift Ägare: Svenska och danska staten. Koldioxidutsläpp: 0. Faktaruta: Lund NE/Brunnshög Koordinater: Lat 55o43 N/Long 13 o 13 E. Areal: 225 hektar. Läge: Beläget kring Lunds stads högsta punkt, 89 meter över havet, alldeles intill naturreservatet Kungsmarken. Befolkning: när området är fullt utbyggt kommer människor att bo eller arbeta/studera här. Färdigutbyggt: om uppemot 40 år. Avstånd till Sturups flygplats: 20 minuter. Avstånd till Kastrups flygplats: 40 minuter. Stadsdelen kommer att byggas enligt konceptet den hållbara staden, där målet är att minimera klimatpåverkan. Närheten till ESS ger unika förutsättningar för stadsdelen att skapa en hållbar energilösning, genom att tillvarata värmeöverskottet från ESS-anläggningen. Samtidigt blir det en utmaning att förse stadsdelen med el från förnybara källor, säger Eva Dalman, Lunds kommuns projektchef för Brunnshögsområdet. Forskningsstaden behöver också tillföra förnybar elproduktion i området genom främst solceller. Det är viktigt att integrera den lokala elproduktionen i arkitektur och gestaltningen av området. Utöver detta tas avfallet om hand på bästa möjliga vis. Målet är att så mycket som möjligt går till materialåtervinning, den organiska fraktionen från avfall går till biogasproduktion för att främja biogasbaserade transporter i området. Den brännbara fraktionen går till energiåtervinning. Utöver avfall utnyttjas övriga restproduktioner så som avloppsslam för ytterligare biogasproduktion, avslutar Mats Didriksson. Reseberättelse 2010 Lunds Energikoncernen 13

14 Minskad energianvändning till salu! Under 2010 har koncernen utökat sin produktportfölj under varumärket Lunds Energi med ett tjänsteutbud anpassat för företagskunder ett projekt som kallas Energilösningar. Tjänsterna innebär en analys av kundens energiförbrukning och redovisning av åtgärdsförslag för att minska energianvändningen och miljöbelastningen samt att öka driftnettot. Projektet Energilösningar har som syfte att skapa lösningar som såväl kunderna som ägarna och koncernen vinner på. Även samhället vinner på energieffektivisering, leverans av komfortlösningar och service av energitekniska installationer. De tjänster som lanserats under 2010 är Energistatus, Elanvändningsanalys, Energianalys och Energicontroller. Alla tjänsterna ger kunden en god kännedom om fastig hetens energistatus, kontroll över energiförbrukning och miljöbelastning samt åtgärdsförslag för att effektivisera energianvändningen. Efter den inledande energistudien kan vi tillsammans med kunden arbeta vidare med de åtgärdsförslag som de fått för att minska sin energianvändning och miljöbelastning, samt jobba aktivt med uppföljningen. Diskussioner och bearbetning pågår nu med ett flertal kunder med sammanlagt fler än 100 fastigheter. Koncernens kompetens inom bland annat produktion, service och distribution av fjärrvärme kommer till nytta i de nya tjänsterna. Men främst efterfrågas större kompetens för kundsystemen i samband med det nya utbudet. Under 2011 kommer projektet att utveckla erbjudanden kring komfort, energistyrning och energiservice. Just nu är vi sju personer i projektgruppen, och det pågår en rekrytering av ytterligare medarbetare som ska jobba nära företagskunderna med deras energitekniska installationer som ventilation, uppvärmning samt styrning och övervakning, säger Tommy Lööf som är projektets huvudprojektledare. Paulssons Fastigheter i Lund har under 2010 varit ett pilotföretag för projektet och har varit delaktigt i utvecklingen av tjänsten Energicontroller. Tjänsten riktar sig till små och medelstora fastighetsbolag som behöver få kontroll på energiförbrukningen i sitt fastighetsbestånd. 14 Reseberättelse 2010 Lunds Energikoncernen Genom att få fram vilka fastigheter inom Paulssons fastighetsbestånd som behöver minska sin energiförbrukning kan vi satsa på rätt energibesparingsåtgärder i rätt fastigheter. Jag känner stort förtroende för den kompetens som Lunds Energi besitter, säger Bengt Sandin som varit energikonsult för Paulssons Fastigheter under projektet. Det är precis det vi har velat uppnå nu när vi ville erbjuda nya tjänster på marknaden. Om vi kan slipa till idéerna och koncepten tillsammans med kunderna får vi ett ännu bättre erbjudande i slutänden, menar Tommy Lööf. Att kunna omsätta kundernas behov i form av nya produkter och tjänster är en överlevnadsfråga för oss, som kräver både kreativitet, nytänkande och långsiktig kompetensutveckling av vår personal. Projektet Energilösningar är ett bra exempel på detta, där vi omsätter vår egen kompetens i nya tjänster i samarbete med kunden. Till stöd för den långsiktiga kompetensstyrningen inom koncernen finns en integrerad kompetensförsörjningsprocess kopplad till bolagens strategiska verksamhetsplanering. Med en sådan koppling blir det lättare för oss att ställa om organisationen efter de önske mål och krav vi möter, avslutar Susanne Serenhov, HR-chef på Lunds Energikoncernen. Faktaruta: Energilösningar Startade: Som projekt under hösten Under 2010 har fyra tjänster lanserats. Syfte: Att utveckla koncernens tjänsteutbud till företagsmarknaden. Fördelar: Vinn-vinn lösningar både för kunderna, ägarna, koncernen och samhället genom energieffektvisering, funktionslösningar och servicetjänster. Tjänster: Energistatus, Energicontroller, Elanvändningsanalys och Energianalys. Fler tjänster lanseras under Aktiviteter 2010: Bland annat fyra kundprojekt sålda till Paulssons Fastighetsbolag (Lund), Oresund Heavy Industries (Landskrona), Grahns Tryckeri (Lund) och Källby Avloppsreningsverk (Lund).

15 29 september - Samarbetet med Nordic Sugar i Örtofta fortsätter med invigningen av en rökgaskondensor Reseberättelse 2010 Lunds Energikoncernen 15

16 Nu går vår fjärrvärmekunskap på export Svensk fjärrvärmekompetens är efterfrågad ute i världen, men ofta finns kunskapen hos kommunägda bolag med begränsade möjligheter att verka på en internationell marknad. För att ändra på det har Lunds Energikoncernen samarbetat med Bizcat konsulter och fyra andra kommunägda energibolag C4 Energi, Tekniska verken i Linköping, Växjö Energi och Öresundskraft samt branschföreningen Svensk Fjärrvärme. Genom att skapa pooler av experter med mycket god fjärrvärmekompetens från de olika energibolagen kan denna kunskap sedan exporteras till internationella kunder. För varje projekt eller studie plockas de bäst lämpade ut. Under 2010 har tre förstudier för planerad nyetablering av fjärrvärme påbörjats i Storbritannien och Kanada. Under september 2010 besökte exempelvis en delegation från Surrey, utanför Vancouver i Kanada, Lunds Energikoncernens anläggningar i Lund och Lomma för att studera hur man kan införa uppvärmningsmetoder som inte belastar miljön så mycket. Hans Kjellvander, till vardags projektledare på Kraftringen Produktion, har varit utlånad till Swansea i Wales. Under hösten 2010 har han lagt cirka 120 timmar av sin arbetstid på detta projekt, tillsammans med kollegor från Växjö Energi och Tekniska verken i Linköping. Projektet innebar bland annat att kartlägga Swansea kommuns befintliga, i huvudsak naturgaseldade, energisystem och ta fram modeller för att ersätta det med något mer hållbart. Förutsättningen var att få ner energikostnaderna samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskade. Swansea har efterfrågat vår kompetens för att utifrån deras lokala förutsättningar optimera energisystemen ur ett hållbarhetsperspektiv. Historiskt sett har de ingen erfarenhet av fjärrvärme alls. Genom vår kompetens har de fått en inblick i både vad som är möjligt och vad som är hållbart, säger Hans Kjellvander. Mycket av arbetet kunde utföras hemifrån men det blev även två resor till Swansea för Hans Kjellvander under hösten. Det har varit roligt och lärorikt att få åka iväg och se helt nya förutsättningar för uppvärmningsproblemen. Det hjälper mig att sätta vårt egna system i en annan kontext, vilket alltid är nyttigt, fortsätter Hans Kjellvander. Utlandsprojekt som detta ger de anställda möjlighet att vidga sina vyer och att bygga upp ett större kontaktnät genom samarbetet med andra energibolag. Det är naturligtvis också ett plus att få testa något nytt och spännande, avslutar Hans Kjellvander. Att som regionalt energibolag kunna erbjuda utlandsuppdrag ökar självfallet vår attraktivitet som arbetsgivare. Engagemanget är en strategisk och långsiktig satsning som en del i vårt employer branding. Ett utlandsuppdrag innebär såväl personlig utveckling som utveckling för vår egen verksamhet genom det erfarenhetsutbyte som uppstår kring energisystem, lönsamhet och kostnadsbesparingar. Fjärrvärmeexporten är fortfarande ännu i sin linda, men målbilden är ett växande utbyte framöver, säger Susanne Serenhov, HR-chef på Lunds Energikoncernen. Att som regionalt energibolag kunna erbjuda utlandsuppdrag ökar självfallet vår attraktivitet som arbetsgivare 16 Reseberättelse 2010 Lunds Energikoncernen

17 Faktaruta: Swansea, Wales Areal: 378 km 2, cirka 2 procent av Wales totala yta. Befolkning: personer. Beskrivning: En ganska liten kommun i sydvästra delen av Wales i Storbritannien. Staden Swansea är Wales näst största stad efter Cardiff. Det lokala universitetet är Wales tredje största. Natur: Ligger på en halvö i Swansea-bukten med en lång kustremsa med både sandstränder och klippor. Storbritanniens första AONBområde (Area of Outstanding Natural Beauty). Ekonomi: Hade sin ekonomiska uppgång i slutet av 1800-talet, då kopparindustrin blomstrade i staden. På senare år har servicesektorn dominerat ekonomin. Historia: Både vikingarna och romarna har lämnat spår efter sig i den vackra naturen. Namnet Swansea sägs betyda Sveins ö en kvarleva från vikingatiden. Under andra världskriget bombades staden flera gånger. Energi: Har ingen tidigare erfarenhet av fjärrvärme eftersom de använt naturgas under lång tid. Nu vill kommunen optimera energisystemen ur ett hållbarhetsperspektiv. Faktaruta: Koncernens kompetensarbete Hur jobbar vi med att ha rätt kompetens inom koncernen? Lunds Energikoncernens HR-strategi utgår från koncernens vision och den resa vi har framför oss. Omställningsarbete är en ständigt pågående process i form av organisations- och kompetensanpassningar. För att lyckas med ett omställningsarbete är fanbäraren och ett värderingsstyrt u tövande av ledarskap avgörande. Våra ledares värderingsgrund vilar på ledarfilosofin FAST som står för Föredöme, Affärsmässighet, Ständig utveckling och Tydlighet, som är gemensamt framtaget. Var ligger fokus just nu och vad händer under 2011? Koncernen har under de senaste åren haft en långsiktig strategi för chefsutveckling och har inlett ett långsiktigt ledarskapsprogram, som sträcker sig över några år. Ledarprogrammet, fokuserar på kommunikation, grupper och processer samt på förändringsledning och kommer att varvas med coachinggrupper och kunskapsseminarier. Parallellt med detta planerar koncernen att skapa ett gemensamt mötesforum för medarbetare kring medarbetarengagemang och ansvar, etik och värderingar, mångfald etc. Som medarbetare är vi alla ambassadörer och har ett uppdrag att bidra till att vi når visionen. I en föränderlig värld kommer det alltid att finnas utökade och förändrade kompetensbehov. En strategisk planering för långsiktig kompetensförsörjning är viktigt för koncernens behov av att säkerställa rätt kom petens över tid. Från tid till annan behöver en koncern skapa större utrymme för extern kompetenspåfyllnad. Av det skälet kommer vi under 2011 att starta upp ett 1-årigt traineeprogram. Programmets målgrupp är unga och nyligen utexaminerade akademiker. Vad är employer branding? Hur jobbar vi med det? Employer branding är enkelt uttryckt ett arbetsgivarvarumärke, som precis som ett konsumentvarumärke, står för olika associationer. I vårt fall handlar det om att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för de anställda samt för potentiella och tidigare anställda. Vi jobbar aktivt med vårt brand på olika sätt genom vår HR-strategi. Under året kommer vi bland annat att lägga fast en ny och offensiv skolstrategi. Genom att kunna erbjuda arbetsuppgifter med internationell anknytning, som i vårt samarbete med ESS och projektet för fjärrvärmeexport, påverkar vi också vårt arbetsgivarvarumärke. Vi ser att detta är avgörande för våra möjligheter till långsiktig kompetensförsörjning, särskilt när vi är mitt uppe i en generationsväxling. Reseberättelse 2010 Lunds Energikoncernen 17

18 Mer muskler med fristående energihandel Under 2010 skedde flera förändringar inom koncernens energihandel. Affärsområde Energihandel avslutade sin verksamhet den 1 juli. Då överfördes verksamheten till Modity Energy Trading AB, ett energihandelsföretag som startade sin verksamhet samma datum. Företaget ägs gemensamt av Lunds Energikoncernen och Öresundskraft. Det behövs muskler för att driva energihandel. Det är en verksamhet där det är viktigt med skalfördelar och kompetens. Slutsatserna kommer från en utvärdering av energihandeln som Lunds Energikoncernen gjorde I utvärderingen konstaterade man att det fanns två viktiga aspekter att ta hänsyn till att kunna tala risksäkring med kunder och att kunna tala med energimarknaden. Vilket framtidsperspektiv skulle koncernen välja; att fortsätta själva och se fram emot ökande kostnader till följd av småskalighet, att samarbeta med andra i branschen eller med finansbranschen. Resultatet blev efter ett antal års arbete att Modity Energy Trading AB bildades med Lunds Energikoncernen och Öresundskraft som ägare. Lunds Energikoncernens och Öresundskrafts elkunder gav tillsammans en bra bas för det nya energihandelsbolaget. Bara de tre stora internationella energikoncernerna med verksamhet i Sverige har fler elkunder. Bland energihandelsbolag är Modity redan idag bland de tio största. De båda ägarna ska snarast ses som faddrar till Modity. Upplägget med ett energihandelsbolag som ägs med lika stora andelar och därmed blir ett fristående bolag ger möjligheter att öppna för fler ägare och en fortsatt utveckling av Modity i en framtid. Redan idag finns påtagligt intresse från energibolag runt om i landet för Modity och möjligheten att kunna vara med som ägare. Det ger en ytterligare dimension i att kunna bli ägare med vad det innebär jämfört med att enbart köpa företagets produkter. - Hur Modity lyckas beror på hur bra man kan tillföra mervärden till kunder och ägare, understryker Magnus Thysell, vd för Modity. Modity fick en rivstart Den 1 juli drogs verksamheten igång, mitt i semestern och med personalen på två platser. I november flyttade man ihop i lokaler i centrala Lund. Under hösten skedde etableringen i högt tempo. Kontor, system, organisation och avtal skulle på plats samtidigt som fem balansavtal slogs ihop. - Personalen ska ha beröm för ett fantastiskt arbete under en snabb uppbyggnadsperiod, säger Magnus Thysell, inte utan en viss stolthet. Personalen i sig var en viktig del i bildandet av Modity. Lunds och Helsingborgs styrkor och svagheter vad gällde energihandel kompletterade varandra. Ett företag som Modity säljer kompetens. Rekryteringen av personal från grundarna gav en bra start även om Magnus Thysell understryker att man kommer att fortsätta att analysera kompetensbehovet framöver.ett renodlat energihandelsbolag har möjlighet att rekrytera kvalificerade medarbetare på ett annat sätt. År 2011 kommer att präglas av att nu, när allt är på plats, ska Modity ut och synas, skapa kontakter och prata med folk. Företagets mål, att bli Sveriges bästa energihandlare, behöver analyseras närmare. Vad ligger i detta, hur når man dit? - Modity har en del att bevisa innan man berikar marknaden. Det gäller att ha rätt produkter och att få kundtillväxt för att lyckas, menar Magnus Thysell. Modity har bra relationer med ägarna. De agerar inte riktigt lika vad gäller vilka produkter som efterfrågas. Ett exempel är riskhanteringen där de båda ägarna tänker olika. Magnus Thysell tror att en förklaring kan vara att idén om ett särskilt energihandelsbolag väcktes när Lunds Energikoncernen analyserade sin situation inför framtiden. Man startade helt enkelt resan tidigare och har därmed kanske kommit längre. En förändring av detta slag är ju något som måste förankras hos ägare 18 Reseberättelse 2010 Lunds Energikoncernen

19 och konsekvenserna måste analyseras noga. Behovet av att se vad det betyder att ha kompetensen längre bort måste respekteras. Det värsta som kan hända vore om ägarna skulle känna behov av att själva bygga upp parallell kompetens, då blir Moditys roll och mervärde allt för otydligt. Vilka konkurrenter har Modity? En grupp är företag av Moditys typ och de stora internationella energikoncernerna med verksamhet i Sverige, en annan är utländska företag med kapitalstarka ägare, en tredje finansinstitut. Modity ser två olika kundtyper på marknaden, stora förbrukare som väljer stora förvaltare och mindre förbrukare som kommer att behöva företag med kompetens och som har tillräcklig volym för att bli bra aktörer. Det är i den senare gruppen Modity avser att bli ett attraktivt alternativ. - En viktig faktor när vi bröt ut energihandeln ur koncernen och bildade Modity var att de båda företagen kompletterade varandra så väl. Vår gemensamma analys visade att Öresundskraft hade sin styrka inom finansiell handel och portföljhantering medan Lunds Energikoncernens styrka var fysisk handel och bränsleinköp. Många av våra kvalificerade medarbetare kunde därmed utgöra ett kompetent startfält för det nya bolaget, säger Susanne Serenhov HR chef på Lunds Energikoncernen. Några medarbetare valde att inte följa med över till det nya bolaget och några fick inte plats. Samtliga berörda medarbetare hade sådan kompetens som vår koncern har behov av, inte minst för att vi behövde förstärka vår kompetens nu när vi ska ha en affärsmässig relation med Modity. Men det fanns även andra behov inom koncernens övriga bolag. - När Modity startade sin verksamhet hade alla de som funnits inom vårt gamla energihandelsbolag en ny plats, hos Modity eller i vår organisation. Ingen gick på semester utan att veta var man skulle jobba efter semestern. Vi kartlade behov och önskemål hos den berörda personalen, hade samtal med var och en. Ingen tvingades att lämna koncernen, berättar Susanne Serenhov. - Strategisk kompetensförsörjning är viktigt. Det gäller att vara riggad för morgondagens kompetensbehov. Att kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling i alla dess former är det bästa sättet att skapa anställningstrygghet och lönsamhet för företaget. Vi har satsat på vikten av att chef och medarbetare jobbar med kompetensförsörjning över tid och har bidragit med kompetensverktyg för detta, avslutar Susanne Serenhov. Reseberättelse 2010 Lunds Energikoncernen 19

20 Lättare att vara lokal med stöd av stark koncern Under 2010 fortsatte koncernens elhandel att expandera genom köpet av Höörs Elverk, starten av Kristianstad Kraft och Herrljunga Kraft. Koncernen blev dessutom ensam ägare till 7H Kraft. Genom köpet av Höörs Elverk utökades verksamheten till ett område där vi inte tidigare haft någon omfattande verksamhet. Under slutet av året startade även marknadsföring i Kristianstad inför starten av Kristianstadkraft vid årsskiftet 2010/2011. Ser man till hela Skåne och koncernens lokala varumärken utanför Lund har vi under året fått ungefär lika många nya kunder som Sveriges tjugonde största elhandelsbolag har totalt. Koncernen stärkte också sin position i Västergötland. Det skedde dels genom att koncernen blev ensam ägare till 7H Kraft, dels genom köp av Herrljunga Elkraft. - Vi såg en ny situation på marknaden som gav nya möjligheter, säger Anders Bröthlin som var ansvarig för expansionen. I Västergötland finns många mindre energiföretag med elnätet som kärnverksamhet. Man har vid sidan av detta startat en elhandelsverksamhet, ofta därför att kunderna har önskat det när elmarknadsreformen genomfördes. I många fall bestod verksamheten av en säljare. Resten av arbetet hamnade på vd som även var vd i nätföretaget. Dessa små elhandelsföretag har i takt med alla nya krav och ändrade förutsättningar fått allt svårare att bedriva elhandeln med en liten organisation. Elhandel har blivit komplicerat, här finns mängder av nya fenomen som till exempel elområden och en nordisk slutkundsmarknad. Förutom detta är elhandel en verksamhet som kräver riskhantering. Volymrisken blev mycket påtaglig förra vintern. En kund som normalt använder kilowattimmar under ett år använde plötsligt kilowattimmar. Den säkrade volymen på måste höjas med nya köp till spotpris. - För ett mindre elhandelsföretag kunde detta innebära konsekvenser på miljonbelopp, berättar Anders Bröthlin. Möjligheten att bevaka marknadsrörelserna och agera snabbt är inte desamma i en liten organisation. Många mindre elhandlare ställer sig nu frågan om man kan fortsätta att vara elhandlare med de förutsättningar som gäller idag. Samtidigt ser man det som viktigt att fortsatt kunna erbjuda sina kunder en lokalt förankrad elhandel. Här passar vår koncerns affärsidé väl in. Vi har under 2010 fört ett antal samtal kring olika former för samverkan. En modell där det lokala elnätsföretaget i samarbete med något av koncernens elhandelsföretag i området ges möjlighet att fortsatt kunna erbjuda sina elnätskunder ett elavtal men slipper riskhanteringen, har visat sig vara intressant för många. Koncernens elförsäljningsbolag i Västergötland och Skåne har den modellen etablerad sedan länge. När Herrljunga Elektriska AB bildade dotterbolaget Herrljunga Elkraft AB inför avregleringen av elmarknaden 1996, var motivet att man ville kunna förse sina kunder med samma produkter som före avregleringen. För något år sedan gjorde bolaget ett stresstest av sin verksamhet och ställde sig frågan ska vi jobba i helt egen regi eller i ett större sammanhang? - Vi konstaterade att vi inför framtiden behövde ha ett djupare och bredare sortiment för att sälja el. Vi såg att vi inte kunde åstadkomma det själva. I princip har vi varit en mycket bra kundtjänst för våra kunder under åren med egen elhandel, säger Gunnar Ingvarsson, vd i Herrljunga Elektriska. Vi insåg att möjligheten att överleva med lokal verksamhet var att samverka. Det är viktigt att kunna sälja lokalt. Herrljunga Elektriska har bred verksamhet med elnät, fjärrvärme, installationsverksamhet och VA. Kunderna vill kunna få rådfråga bolaget och komma till rätta. - Man vill ha en lokal partner som man känner och litar på, understryker Gunnar Ingvarsson. Vi diskuterade olika alternativ för samarbete, men valet föll på 7H Kraft och Lunds Energikoncernen. 20 Reseberättelse 2010 Lunds Energikoncernen

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber)

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) 1 Vi ägs av 4 kommuner och arbetar aktivt med att skapa en balans mellan affärsnytta och samhällsnytta.

Läs mer

Fyra kommuner ägare till Lunds Energikoncernen

Fyra kommuner ägare till Lunds Energikoncernen Fyra kommuner ägare till Lunds Energikoncernen 82,4 % 12,0 % 3,5 % 2,1 % Biogasproduktion i Lunds kommun Sofie Wardestam 2009-09-03 Kraftringen AB Lunds Energikoncernen AB (publ) Vision Affärsidé Vi levererar

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Department of Technology and Built Environment Energiflödesanalys av Ljusdals kommun Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Examensarbete 30 hp, D-nivå Energisystem 1 Bakgrund Beställare av denna analys

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER

Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2014 Spännande samarbete med framtidens samhällsbyggare Kraftringen fortsätter på den inslagna vägen för att bidra till ett fossilfritt Skåne. Att upprätthålla en aktiv

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Årsredovisning Brittedals Elnät. Ekonomisk Förening

Årsredovisning Brittedals Elnät. Ekonomisk Förening Årsredovisning 2011 Brittedals Elnät Ekonomisk Förening 1 2 Innehållsförteckning VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse Elnät... 5-6 Koncernens resultaträkning... 7 Koncernens balansräkning... 8-9 Koncernens

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Gasnät för regional utveckling och stärkt konkurrenskraft i en hållbar framtid Vilka? är vi. Swedegas AB Äger, driver och underhåller det svenska

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - MARS 2015

Delårsrapport JANUARI - MARS 2015 Delårsrapport JANUARI - MARS 2015 Hög leveranssäkerhet en viktig framgångsfaktor I år är det tio år sedan stora delar av södra Sverige drabbades av stormen Gudrun det mest förödande oväder, vad gäller

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI -SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI -SEPTEMBER 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI -SEPTEMBER 2015 Det ska vara lätt att göra rätt! Vi på Kraftringen tycker inte att det ska vara svårt att göra ett klimatsmart val. När våra kunder tecknar elhandelsavtal med oss

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

VA SYD För miljön, nära dig. Benny Wraae Platschef Sjölunda ARV

VA SYD För miljön, nära dig. Benny Wraae Platschef Sjölunda ARV VA SYD För miljön, nära dig Benny Wraae Platschef Sjölunda ARV VI ÄR VA SYD VA-organisation i sydvästra Skåne Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö Samlar in hushållsavfall i Burlöv och Malmö Kommunalförbund 352

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät v 7.5x Trender Mikro-generering Små och mångskalig kraftgenerering Elcertifikat som stimulerar produktion av förnybar energi Dubbla

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Kvällens agenda: 18.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 18.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Företagspresentation. Mölndal Energi

Företagspresentation. Mölndal Energi Företagspresentation Mölndal Energi Mölndal energis verksamhetsområden Produktion Fjärrvärme Elhandel Nära och enkelt med passion för miljön El och värme är något vi tar för givet. Det ska bara fungera.

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Johannes Elamzon, Länsstyrelsen Skåne. Social hållbarhet. Foto: Bertil Hagberg

Johannes Elamzon, Länsstyrelsen Skåne. Social hållbarhet. Foto: Bertil Hagberg Johannes Elamzon, Länsstyrelsen Skåne Social hållbarhet Foto: Bertil Hagberg 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 Biogasrelaterade stöd i Klimatklivet

Läs mer

Förnybar värme/el mängder idag och framöver

Förnybar värme/el mängder idag och framöver Förnybar värme/el mängder idag och framöver KSLA-seminarium 131029 om Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050 anna.lundborg@energimyndigheten.se Jag skulle vilja veta Hur mycket biobränslen

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 31 mars 2014 Bokslutskommuniké 2013 20130101 20131231 Nettoomsättning 236 111 tkr (247 556) Rörelseresultat 30 355 tkr (38 148) Resultat efter skatt 22 319 tkr (49

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Bixia Varför solel i vår mix

Bixia Varför solel i vår mix Bixia och omvärlden Mänskligheten står inför två av sina största utmaningar i historien! Hur vi ska få stopp på pågående klimatförändringar Hur vi ska få energibalans i världen Och detta utan att vi ska

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2016

Fortum Värmes miljövärden 2016 Fortum Värmes miljövärden 2016 Tillsammans för ett grönare Stockholm I maj 2016 tog vi ett stort steg mot att bli världens renaste huvudstad när vi tillsammans med våra ägare Fortum och Stockholms stad

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Delårsrapport JANUARI- JUNI

Delårsrapport JANUARI- JUNI Delårsrapport JANUARI- 2016 JUNI Samarbete med framtiden i fokus Fjärrvärmeaffären är viktig för Kraftringen och våra kunder, men även för våra ägarkommuner och Region Skåne. Samarbete är nödvändigt för

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby

Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby E.ON Värme Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och står för drygt hälften av all uppvärmning. Det är inte svårt att förstå. Fjärrvärme är bekvämt,

Läs mer

Detta avtal begränsar inte parternas möjligheter att tillsammans eller var för sig samverka med andra aktörer.

Detta avtal begränsar inte parternas möjligheter att tillsammans eller var för sig samverka med andra aktörer. Samverkansavtal Samverkansavtal Uppsala kommun, nedan Uppsala, och Vattenfall AB Heat Uppsala, nedan Vattenfall, har denna dag uppdaterat det befintliga icke exklusiva avtalet gällande ett långsiktigt

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Tillsammans. för Landskronas miljö

Tillsammans. för Landskronas miljö Tillsammans för Landskronas miljö Vår roll i det hållbara samhället En icke fungerande revolver som inspiration Knuten kallas Non CO 2 och är en tydlig symbol för både Landskrona och för verksamheten där

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS BLOCK 7 FÖRNYELSEN ETAPP 2 Magnus Eriksson Avdelningschef, Värme Anläggningsutveckling Det här är Mälarenergi VÅR VISION VÅR AFFÄRSIDÉ VÅR DRIVKRAFT

Läs mer

Rollbeskrivning. Chef Ekonomi & Administration.

Rollbeskrivning. Chef Ekonomi & Administration. Rollbeskrivning Uppdrag: Chef Ekonomi & Administration. Övergripande Mål: Medverka i utvecklingen av både avdelningens och bolagets arbete för att bidra till att hela koncernens framgångsrikt skall nå

Läs mer

D I T T S T Y R E L S E U P P D R A G Ä R V I K T I G T F Ö R S A M H Ä L L E T O C H K O M M U N E N S N Ä R I N G S V E R K S A M H E T

D I T T S T Y R E L S E U P P D R A G Ä R V I K T I G T F Ö R S A M H Ä L L E T O C H K O M M U N E N S N Ä R I N G S V E R K S A M H E T KONSTEN ATT VARA FRAMGÅNGSRIK I EN ENERGIBOLAGSSTYRELSE D I T T S T Y R E L S E U P P D R A G Ä R V I K T I G T F Ö R S A M H Ä L L E T O C H K O M M U N E N S N Ä R I N G S V E R K S A M H E T "Kommunala

Läs mer

Rollbeskrivning. Marknadskoordinator

Rollbeskrivning. Marknadskoordinator Rollbeskrivning Uppdrag: Marknadskoordinator Övergripande Mål: Medverka i utvecklingen av både avdelningens och bolagets arbete för att bidra till att hela koncernens framgångsrikt skall nå de långsiktiga

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

Skara 2011-06-20. Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Skara 2011-06-20. Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Skara 2011-06-20 Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Remissvar till NordREG och de nordiska energitillsynsmyndigheterna angående rapporterna Consideration of alternative billing regimes

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Kraftringen Energi AB (publ) Lund Lomma Eslöv Klippan

2015 DoA Fjärrvärme. Kraftringen Energi AB (publ) Lund Lomma Eslöv Klippan 2015 DoA Fjärrvärme Kraftringen Energi AB (publ) Lund Lomma Eslöv Klippan 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Lund - Lomma - Eslöv - Klippan Ort/orter FVD20012 Lund, Bjärred, Genarp,

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Skånes Klimat- och energistrategi

Skånes Klimat- och energistrategi Skånes Klimat- och energistrategi Social hållbarhet Johannes Elamzon Klimat - och energistrateg johannes.elamzon@lansstyrelsen.se Foto: Bertil Hagberg Länsstyrelsens uppgifter inom klimatområdet enligt

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2006 Öresundskraftskoncernen

Delårsrapport Januari-juni 2006 Öresundskraftskoncernen Delårsrapport Januari-juni 2006 Öresundskraftskoncernen Koncernchefens kommentar Det har varit stort fokus på energibranschen under första halvåret 2006. Vintern 2005/2006 var den kallaste på mycket länge

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1641 av Penilla Gunther (KD) Inriktningen av energipolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - MARS 2014

Delårsrapport JANUARI - MARS 2014 Delårsrapport JANUARI - MARS 2014 Hej Framtid! Efter höstens lansering av vårt gemensamma företagsnamn och varumärke Kraftringen fortsätter vår hållbarhetsresa. Framtiden kan tyckas avlägsen, men faktum

Läs mer

Infrastruktur för biogas

Infrastruktur för biogas Biogasting 1 dec 2010 Infrastruktur för biogas Jesper Engstrand, Marknads och affärsutveckling 1 2010-12-03 Swedegas AB Sedan 1976 Transport av ca 14 TWh (1 300 MNm 3 ) Säte i Göteborg Swedegas ägs av

Läs mer

Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige

Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Daniella Johansson, projektledare Energikontor Sydost AB Bioenergidagen 2015-11-20, Växjö Med delfinansiering från EU:s program

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015 Delba2050 www.delba2050.se Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn 17/03/2015 Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH Delba2050 - Projekt www.delba2050.se Syf t e: öppna

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - JUNI 2014

Delårsrapport JANUARI - JUNI 2014 Delårsrapport JANUARI - JUNI 2014 Affärsmässig Samhällsnytta På flera håll diskuteras frågan om de kommunägda företagens roll och uppdrag. Vi kan konstatera att Kraftringens arbete, som just kommunägt

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle. Karin Medin, VD

Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle. Karin Medin, VD Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle Karin Medin, VD Fjärrvärmeaffären i vår familj Botkyrka k:n Huddinge k:n Södertälje k:n 50% 50% 100% Södertörns Energi AB Telge AB 50% inflytande, 58

Läs mer