KANDIDATEXAMENSARBETE INREDNINGSARKITETKUR o MÖBELDESIGN RIKTLINJER appendix: till studenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KANDIDATEXAMENSARBETE INREDNINGSARKITETKUR o MÖBELDESIGN RIKTLINJER appendix: till studenter"

Transkript

1 KANDIDATEXAMENSARBETE INREDNINGSARKITETKUR o MÖBELDESIGN RIKTLINJER appendix: till studenter 2015

2 OM KANDIDATEXAMENSPROJEKTET Kandidatexamen är en sammanfattning på de tre utbildningsåren. det kan alltså vara relevant att tänka: hur förhåller sig ert projekt till helheten: de tre åren på kandidat och ämnesområdet? och naturligtvis: hur förhåller sig projektet till målen med kandidatexamen. i alla projekt finns det några enkla frågor man kan ställa sig: vad? hur? varför? för vem? vad? vad skall ni (egentligen) göra? det är inte så farligt att vara konkret, använd det som en metod, ett utkast att sedan vidarebearbeta. det gäller att få syn på det man skall göra. våga formulera det. ämnet kan mycket väl vara avsmalnat, utan att det betyder mindre kreativt eller mindre arbete att göra. det är ofta svårare att vara avsmalnad och konkret än vid/bred. även om inte frågeställningen är supertydlig nu kan det kanske ändå beskrivas vad det troligen är på väg mot eller vad man önskar att det skall bli? hur? hur skall arbetet gå till? vilka tekniker, metoder och förhållningssätt skall användas? varför och för vem? frågan för vem skall jag göra det här kan också innebära hur vill jag att detta skall förstås, tolkas? VÄGAR ATT GÅ - SAKER ATT TÄNKA PÅ Nedan förljer ett antal olika formuleringar som kan ge vägledning i valet av examensprojekt, formulering av projektet, positionering inom ämnesområdet och vilka arbetsinsatser som skall ingå osv The porpuse is to give guidelines to the student to choice or more to give a frame and help the students to explain/place/understand what there theises is about. --vi vill kunna diskutera med varje student om var projektet är positionerat i förhållande till ämnet --För att uppfylla målet kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt Skall studenten sätta sitt projekt i ett sammanhang samt förklara/beskriva detta sammanhang och hur man förhåller sig till det. --alla projekt skall innehålla ett profesionellt och konstnärligt förhållningssätt. --It could be different kind of timelines for the different projects. For exmaple : maybe You have to do a more intensive resarch, based on knowledge and experiences from earlier, about woodworking and an interest about furniture and industrial making of furiture. The outcome/result will be an protoype in 1:1 You need start earlier with making protoypes, maybe they should be maked in professionell industries? ---The thesieswork is an investigation/exploration itself. The student have to show/communicate the process wery clear. The thesieswork is about communicate and make ideas of what you find interesting about space, object and the relation between them. --Furniture will be namned as object and what the object can do with our body and the space between. You havet o show models in 1:1, and show the development in the process communicated by models in different scales. forts

3 ÄMNESOMRÅDET INREDNINGSARKITEKTUR och MÖBELDESIGN FÖRSLAG ARTEFAKT -INTERIÖR Inredningsprojekt Här visar studenten mer av ett resultat, ideer om gestaltad inr edning och hur hen behärskar arbetet med den. METOD - UNDERSÖKNING - PROCESS Undersökning möbel och/eller material konstnärligt processinriktat i förh t objekt Här visar studenten mer av sin förmåga att arbeta med processen och hur hen gestaltar, kommunicerar och representerar den. FÖRSLAG ARTEFAKT MÖBEL/PRODUKT Designprojekt möbel designprocess, prototyp Här visar studenten mer av sin förmåga att arbeta med en designprocess som leder till en utveckling av en möbel visad genom redovisning av processen samt en prototyp skala 1:1. METOD - UNDERSÖKNING - PROCESS Undersökning rum konstnärligt, processinriktat i förh t rumslighet stark inriktning på konstnärlig process/metod Här visar studenten mer av sin förmåga att arbeta med processen och hur hen gestaltar, kommunicerar och representerar den. FÖRSLAG ARTEFAKT -INTERIÖR Inredningsprojekt --offentligt/publikt rum --research/behovsanalys --eget formulerat program --projektet genomfört i förhållande till programmet --gestaltning utförd i förhållande till program och med konstnärligt förhållningssätt --materialval (hållbart) --fast inredning/objekt i förhållande till rummen/-et --ljussättning, gestaltad i förhållande till program och med konstnärligt förhålln --färgsättning lika ovan --representerat i diagram, ritningar, bilder, modell som kommunicerar projektet även för icke insatta samt material prover/protoyper --rapport som beskriver processen/beslut och konstnärligt förhållningssätt samt reflekterar arbetet i förhållande till omvärlden och hur arbetet förhåller sig till valda referenser METOD - UNDERSÖKNING - PROCESS Undersökning rum/space konstnärligt, processinriktat i förh t rumslighet --stark inriktning på konstnärlig process/metod -- egen utvecklad metod för att söka, förstå och kommunicera rumsliga kvaliteter --researcharbetet kommunicerat --möjlighet att följa och förstå alla delar i processen --representationsmetoder som är relevanta och logiska/ konsekventa i förhållande till processen och gestaltningen (ritningar, bilder, modeller, prototyper) --reflektion över den egna processen i förhållande till omvärld --rapport som beskriver processen/beslut och innehåller slutsats METOD - UNDERSÖKNING - PROCESS Undersökning möbel och/eller material konstnärligt processinriktat i förh t objekt i princip lika ovan --modeller av flera objekt för att kunna följa processen FÖRSLAG ARTEFAKT MÖBEL/PRODUKT Designprojekt möbel designprocess, prototyp - research/behovsanalys - program, uppsatta mål - modeller - tillverkningsmetoder --prototyp (nivå viktig här man skall kunna avläsa vad som menas..)

4 PROJEKTETS FASER PROJEKTIDE Formulera iden. Testa gärna flera ideer. Skriv ner korta formuleringar, miniprojektbeskrivningar. Den annoterade grafin kan vara en hjälp att få syn på var intresset rör sig åt för håll. Titta även i den egna portfolion - finns något att arbeta vidare med? I den här fasen är ideerna ofta stora och breda. De ringar mer in ett område än formulerar en frågeställning. Diskutera och pröva gärna dina projektideer med medstudenter och lärare. PROJEKTBESKRIVNING Projektbeskrivningen kan vara ett sätt att testa olika ideer. Du kan använda den som ett verktyg och skriva flera aprojektbeskrivingar. De skall/behöver inte vara jättelånga och poetiskt utformade, arbeta i punktform. Se vidare projektbeskrivningens upplägg. Din projektbeskrivning skall kort presenteras för lärarna. Här kan du testa hur tydligt du kan presentera ditt projekt på en kort tid. En konkret frågeställning är bra att formulera. Du kan göra justeringar i projektbeskrivningen under projektets gång. 12 februari kl 0900 Delredovisning 1 Presentation projektbeskrivning. Ca 7 minutes per student individuellt i lärarrumet RESEARCH o REFERENSER Ta fram dina egna referenser och tala om hur du förhåller dig till dem. Referenser kan vara av olika slag, texter, konstnärliga verk, tekniska läsningar, arkitetkur och rum...både inom och utanför vårt ämnesområde. Du skall kunna placera ditt projekt i en ämnesmässig kontext och förklara varför /hur den är relevant. Du skall visa och diskutera detta på en delredodvisning där du skall ge exempel från ämnesområdena inredningsarkitektur, konst och design hur ditt projekt förhåller sig till dessa. Arbeta aktivt och gestaltande med din research och redovisa den i gestaltad form. Sammanställ din research i bilder, diagram, booklets osv Gör den synlig för dig själv och andra. De sammanställningar du gör inför t ex presentationen kan med fördel användas också i rapporten. Var uppmärksam på : Denna del av ditt projekt får inte bli för utdrgaen. 2 mars kl 0900 Delredovisning 2 Research o referenser. Placera/positionera ditt arbete (mål, metoder, ämne, kontext, teknik, konstnärligt uttryck) genom att visa referenser för: 3 projekt från inrednigsarkitektur/arkitektutfältet 3 exempel som visar konstnärligt uttryck 3 exempels som visar tekniker Förklara kort hur ditt projekt förhåller sig till dessa. Ca 5-10 minutes per student gemensam genomgång

5 GÖRANDET making/doing Den kanske allra viktigaste fasen av ditt examensarbete. Gestaltningsprocessen och görandet är mycket intensivt och dina ideer tar fysisk form: sisser, bilder, ritningar, modeller, prototyper 2 mars kl 0900 Delredovisning 2 Mit-review/Designförslag Nu skall du visa dina förslag modeller, stora utskrifter, skisser, ritningar, prototyper i lämplig skala Ca minutes per student gemensam genomgång PRESENTATIONEN Muntligt presentation, examination 40 minuter/projekt. Studentens tid minuter för presentation av projektet. Tiden verkar kanske kort men du hinner mer än du tror... Du kan prata kortare också... Provkör din presentation. Din presentation skall vara logisk och relevant i förhållande till ditt projekt. Gå tillbaka till din projektbeskrivning och dina formulerade frågeställningar. Hur framställs, presenteras och diskuteras dessa bäst? Förbered gärna en diskussion/frågeställning kring ditt projekt KOMMUNIKATIONEN Projekten kommuniceras till en större publik på Konstfacks vårutställning. Hur de ställs ut, vad som visas och kommuniceras får betydelse för förståelsen av projektet.

6 PROJEKTETS FASER projektide frågeställning PROJEKTBESKRIVNING DELREDOVISNING resarch, referenser DELREDOVISNING skissarbete: modell, skiss, ritning, protoyp representation: ritning, modell, prototyp RAPPORTSKRIVNING DELREDOVISNING presentation diskussion kritisk reflektion MUNTLIG PRESENTATION kommunikation UTSTÄLLNING rapportinlämning KANDIDATEXAMEN

7 PROJEKTBESKRIVNINGENS UPPLÄGG PROJEKTBESKRIVNING Förnamn Efternam E-postadress DATUM Om/när du reviderar din projektbeskrivning skall de nya versonerna ha ett nytt datium. TITEL- Undertitel vad? Titeln är viktigt! Börja med en arbetstitel som såsmåningom kan utvecklas till en riktig titel mot slutet. Titeln skall vara intressant och lockande samt säga något om arbet - vara informativ. För att uppnå detta kan man använda sig av en kombination av huvudtitel och undertitel. Ofta kan undertiteln vara mer konkret och saklig medan huvudtiteln är det mer poetiska namnet på ditt projekt. Tips: hur mycket orkar jag läsa på en hemsida om jag vill veta vad man gör för exjobb på konstfack. BAKGRUND varför? Genom bakgrunsdtexten beskriver du ditt område och för in läsaren i området. Här kan du beskriva en samhällelig och/eller personlig historik, en pronblematik och en kontext. Beskriv också gärna kort hur projektet iden till uppstod. Finns det andra som har arbetet med något liknande? Hur skiljer sig ditt perspektiv eller angreppssätt från andras? Ansluter du dig till någon teori? Har du en hypotes? Relatera gärna ditt projekt till din uppsatts. REFERENSER Dina referenser är viktiga och skall också redovisas under projektets gång. Här beskriver du dina referenser och hur du förhåller dig till dem. Den annoterade grafin kan hjälpa dig att få syn på dina referenser. ÄMNESOMRÅDET Vårt ämnesområde är inredningsarkitektur och möbeldesign. SYFTE varför? Svarar på frågan Varför. Vad är avsikten med projektet? Vad vill du uppnå? Vad skall följderna bli av det du gör? ÖVERGRIPANDE SYFTE Kan man placera in din avsikt i ett större sammanhang? Hur relaterar ditt projekt till ämnesområdet inredningsarkitektur och möbeldesign? PERSONLIGT SYFTE Finns det något personligt syfte med ditt projekt, eller delar av det? SKall detta redovisas och finnas med eller kanske döljas mot slutet? Tips: det kanske är enklare att beskriva syftet i punktform MÅL vad? Svarar på frågan Vad. Vad är det du skall göra. Målet beskriver det som skall utvärderas vid examinationen. FÖRVÄNTAT RESULTAT Kan du redan nu göra en gissning av ditt resultat? Omfattning av ditt projekt? Både i tid och frågeställning. Lärare/Handledaren kan hjälpa dig att bedöma och planera ditt arbetet i förhållande till tiden. AVGRÄNSNINGAR Vad är det du inte skall göra? Motivera gärna varför. FRÅGESTÄLLNINGAR vad, hur? Du kommer att ha väldigt stor hjälp av att formulera ett antal frågeställningar. Dessa skall kännas relevanta, viktiga och vägledande för dig. Nyfikenheten och lusten att finna svaren kommer att driva dig frammåt. Skilj mellan frågor att besvara och frågor vars syfte är att inspirera, utmana och driva projek-

8 tet. I din slutpresentation skall du återkopplaa till dina inledande frågor. Tips: Dina frågeställningarna kommer till stor del att formulera projektet. De är viktiga. Var realistisk! Begränsa dem gärna i omfattning och relatera dem till tiden. Syfte, mål och problelmformulering är centrala för att beskriva det su skall göra. Det är till dessa vi sedan återkopplar vid examinationen. Det är viktigt att era projekt blir förstådda och kritiserade för rätt sak, rätt innehåll, rätt frågeställning. METOD hur? Svara på frågan Hur. HUr skall du göra det du skall göra? Konstnärliga metoder? Pröva metoder från olika/andra områden? TIDPLAN Projektbeskrivningen skall innehålla en tidplan. Tidplanen skall överensstämma med karaktären på ditt projekt och stödja det du skall göra. Projektet kan delas in i olika faser, se vidae nedan. Upplägget för ett projekt som vill stannan kvar i en fråga ser olika ut jämfört med ett projekt som önskar lägga fram ett svar. I tidplanen för examensprojektet ska du även föra in ditt vanliga liv. Blir det krockar? Behöver du planera in extra luft/tid under någon period?

9 RAPPORTEN Rapporten är den text/dokumentbaserade delen av ditt examensarbete. Rapporten i kandidatexamensarbetet är inte en uppsats utan tjänar i första hand syftet att beskriva ditt arbete och den process som du genomgått under arbetet samt ditt förhållningssätt och dina egna reflektioner genom arbetsprocessen. Rapporten skall kunna läsas av bla opponenten för att hen skall kunna kritisera ditt arbete. Rapporten blir också det dokument som arkiveras för eftervärlen för andra att ta del av, En del i kusnkapsbyggandet inom ämnesområdet. Rapportens innehåll - beskriva arbetets bakgrund, syfte och mål (projektbeskrivningen) - bildmaterial, bildtexter, diagram... - ritningar - bilder av resultat, utställning - egna reflektioner, beslut och förhållningssätt Rapportens upplägg Akademisk rappport???? Titta gärna på andras rapporter från tidigare examensarbeten. Finns på Konstfacks bibliotek och i DIVA.

10 HANDLEDNING Den schemalagda handledningen är obligatorisk under examensarbetet. Speciellt handledningsschema kommer att skickas ut. Handledningen beräknas vara min/vecka och student i genomsnitt. Denna tid kan fördelas efter överenskommelse.

11 GODKÄNT KANDIDATARBETE Alla faser i kandidatarbetet skall vara genomförda innan betyg ges. -projektarbetet - muntlig redovisning - utställning - rapportinlämning Efter den muntliga redovisningen får studenten skriftlig feedback om kompletteringar/justeringar i projektet.

12 Översiktlig agenda v 2-7 Eget arbete: portfolio och tankearbete. Möte med lektorer. Portfolio och projketide. Fritt vald fördjupning/praktik och arbete med projektbeskrivningen. Handledningstillfällen schemaläggs. v 5 3 februari kl Utkast Projektide/Projektbeskrivning mailas. v 7 12 februari kl Delredovisning 1 Presentation projektbeskrivning. v 8 v 8-18 v 10 v 13 Exjobbsperiod startar. Handledning 2 mars Delredovisnining 2. Research och referenser. 25 mars Delredovisnining 3. Mit-review. Designförslag. v 18 v 19 v 20 v 21 Examination Muntliga presentationer Utställningsarbete Vårutställning Rapport inlämnad

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Handbok. f ö r pl a n e r i n g av k u l t u r p r o j e k t i sk o l a n

Handbok. f ö r pl a n e r i n g av k u l t u r p r o j e k t i sk o l a n Handbok f ö r pl a n e r i n g av k u l t u r p r o j e k t i sk o l a n d e t k o m p l e x a b e h ö v e r i n t e v a r a k o m p l i c e r a t d e n s o m i n t e v i l l k a n s k e v i l l n å g

Läs mer

Vad är ett gott samhälle?

Vad är ett gott samhälle? Vad är ett gott samhälle? En kvalitativ studie av gymnasieelevers uppfattningar kring vad som utgör ett gott samhälle, i förhållande till kursplanen i religionskunskap 1. Ylva Pettersson HT 2013 C-uppsats,

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 SOMMAR DESIGN KONTORET Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 02 Uppdraget 03 Arbetsprocessen 04 Analys Brief Mål Resultat De-brief Syfte Mål Nulägesanalys,

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Skapa Undervisningsserien från Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet Nr 17 1999 Vetande Skapa Vetande Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Vetenskapa Skapa Vetande Britt-Marie

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Lean inom tjänsteföretag

Lean inom tjänsteföretag ISRN LIU IEI FIL A 09/00538 SE Lean inom tjänsteföretag En modell för införande av Lean i tjänsteföretag Lean within a service company A model for how to implement Lean within a service company Niklas

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Far och flyg Bygg ett glidflygplan Ingenjörsområde: Aerodynamik, krafter och material Läromedel för elever 9-12 år

Far och flyg Bygg ett glidflygplan Ingenjörsområde: Aerodynamik, krafter och material Läromedel för elever 9-12 år Far och flyg Bygg ett glidflygplan Ingenjörsområde: Aerodynamik, krafter och material Läromedel för elever 9-12 år 1 Introduktion Detta är ett av tio undervisningsmaterial i projektet ENGINEERsom är utvecklade

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Att skriva en god rapport

Att skriva en god rapport Institutionen för Teknik och samhälle Att skriva en god rapport Hjälp och stöd för examensarbeten, rapporter och inlämningsuppgifter 2011 Version 2 April 2011 Teknik och samhälle Framtagen av Koglin, Adell

Läs mer

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan?

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan? EXAMENSARBETE 2010:048 Varför ska vi dansa i skolan? Anna-Linda Järrendal Carolina Svensson Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik och lärande

Läs mer

Konsten att skriva en projektplan

Konsten att skriva en projektplan Konsten att skriva en projektplan En projektplan är ett dokument som skrivs i det syfte att beskriva vad man gör och när man utför de olika aktiviteterna i projektgruppen. Genom att planera sitt projekt

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Att bli bättre lärare

Att bli bättre lärare Att bli bättre lärare Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan Laila Gustavsson Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 12 Doktorsavhandlingar

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer