HALVTIDSRAPPORT FÖR FJÄRRSYN-PROJEKTET FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSMODELLER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HALVTIDSRAPPORT FÖR FJÄRRSYN-PROJEKTET FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSMODELLER"

Transkript

1 HALVTIDSRAPPORT FÖR FJÄRRSYN-PROJEKTET FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSMODELLER

2 Halvtidsrapport för Fjärrsyn-projektet FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSMODELLER

3 Halvtidsrapport för Fjärrsyn-projektet Fjärrvärmens Affärsmodeller Tryckeri: PR-Offset, Mölndal

4 INNEHÅLL Inledning 5 Forskningsuppgifter och forskningsresultat 13 Tvärvetenskaplig forskning och metodansats 25 Resultat i korthet Utveckling av fjärrvärmens affärsmodeller 31 Fjärrvärmens utmaningar 47 Företagens prismodeller 61

5 4 PROJEKTORGANISATION Projektledning och forskargrupp Per Werton, Profu (projektledare) Anders Sandoff, Handelshögskolan i Göteborg (vetenskaplig ledning) Bo Rydén, Profu (koordinator för forskningsarbetet) Håkan Sköldberg, Profu Daniel Stridsman, Profu Mårten Haraldsson, Profu Olof Larsson, Profu Jon Williamsson, Handelshögskolan i Göteborg Ulrika Holmberg, Handelshögskolan i Göteborg Niklas Hansson, Handelshögskolan i Göteborg Viveca Wågerman, Profu Styrgrupp Ulrika Jardfelt, Svensk Fjärrvärme (ordförande) Bo Johansson, Karlshamn Energi Karin Ekh, Göteborg Energi Madeleine Engfeldt-Julin, Söderenergi Ulf Lindqvist, Jämtkraft Anders Strömberg, Öbo Sven Helin, Örebro Universitet Anna Land, Svensk Fjärrvärme Patrik Holmström, Svensk Fjärrvärme

6 5 INLEDNING Fjärrvärmens Affärsmodeller är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som genomförs inom ramen för forskningsprogrammet Fjärrsyn. Projektet är treårigt och startade hösten Syftet och målsättningen är att Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag och övriga intressenter skall erhålla bättre kunskap och verktyg som underlag i sitt arbete med att vidareutveckla sina affärsmodeller. Det har nu gått ett och ett halvt år sedan projekt startade och det är med stor glädje vi kan konstatera att intensiteten i forskningen varit hög, det tvärvetenskapliga arbetssättet varit fruktsamt och att den aktiva tvåvägskommunikationen mellan forskningsprojektet och branschen rönt mycket uppskattning. Nya intressanta forskningsresultat och kommunikativa aktiviteter har radat upp sig på löpande band under denna projektets första fas och tiden har därför blivit mogen för den halvtidsrapportering som du just nu håller i din hand. Affärsmodellen en beskrivning av företagets värdeskapande Precis som titeln på projektet säger så är forskningen inriktad kring affärsmodeller inom fjärrvärmebranschen. Vad är då en affärsmodell? En affärsmodell kan sägas vara en konceptuell beskrivning av hur företaget skall förverkliga affärsidén och tjäna pengar. Den beskriver som ett system hur en verksamhet skapar och levererar värde, möter sina kunder, använder sina resurser och partners, hur intäkter uppstår och kostnader fördelas. Ett relevant forskningsområde för fjärrvärmebranschen Fjärrvärmen som produkt och bransch har gjort en betydande resa sedan starten för mer än 50 år sedan, och den har genomgått en omfattande utveckling framför allt inom teknikområdet. Samtidigt har fjärrvärmen utvecklats mindre inom andra områden såsom dess affärsmodeller. Fjärrvärmen står dock inför betydande utmaningar med minskad efterfrågan hos kunderna och ökat konkurrenstryck från bl. a värmepumpar. Kundernas förtroende för branschen har också successivt börjat svikta och kraven på fjärrvärmeföretagen har ökat. Kunderna vill kunna påverka sina energikostnader och innehållet i sin leverans och efterfrågar mer påverkbara affärsmodeller från fjärrvärmeföretagen. Fjärrvärmen är en infrastrukturbransch som dessutom står inför ett stort reinvesterings- och förnyelsebehov. Förutom ett betydande krav på kapitaltillskott innebär det även utmaningar att skapa kostnadsstabilitet under dessa förändrade förhållanden. Branschens betydelse som en viktig infrastrukturleverantör och dess karaktär av naturligt monopol kommer även framgent att bjuda på utmaningar att framgångsrikt hantera förändrade direktiv, myndighetsregler, lagar och tillståndsprocesser. Alla dessa faktorer måste beaktas och därför har vi inom ramen för projektet särskilt studerat och analyserat fjärrvärmens utmaningar.

7 KOMPETENT PROJEKTTEAM Ledande forskare från olika discipliner säkerställer professionella tvärvetenskapliga forskningsresultat. LÄS MER PÅ SID 2 FOKUSOMRÅDEN FÖR FORSKNINGEN Projektet skall vara ett samspel mellan verksamma praktiker i fjärrvärmeföretagen och forskarna. Målet är att samproducera kunskap. LÄS MER PÅ SID 4 THORE SAHLIN, FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSLOGIK OCH AFFÄRSMODELLER AFFÄRSMODELL - VAD ÄR DET? En affärsmodell kan sägas vara en beskrivning av hur en verksamhet tjänar pengar på en konkurrensutsatt marknad. I korthet bygger den på kunskap om verksamhetens kunder och vad de värderar. LÄS MER PÅ SID 3 6 Mot denna bakgrund är det strategiskt viktigt att fjärrvärmeföretagen vågar utmana dagens beprövade affärsmodeller och blicka framåt för att ta del av ny kunskap och pröva förändringar inom området. En viktig utgångspunkt för detta arbete är dock att beakta att stora delar av verksamheten regleras på olika sätt vilket i viss mån har en formande eller t.o.m begränsande effekt på de affärsmodeller som branschen kan ta i anspråk. Intensiv exponering av projektet och dess forskning De gångna ett och ett halvt åren har - som vi nämnt ovan - präglats av ett intensivt forskningsarbete och en tät kommunikation med branschen. Nedan redovisar vi i sammandrag ett urval av händelser, som främst fokuserar på de aktiviteter som synts externt. Forskningen och dess resultat utgör kärnan i denna rapportering och redovisas separat längre fram. Som ett tvärvetenskapligt projekt har vi även gjort ett antal intressanta metodmässiga observationer och framsteg i forskningsarbetet, vilket också redovisas som ett separat kapitel längre fram. SOMMAREN PROJEKTET LANSERAS NY FORSKNING SKA GE SMARTARE FJÄRRVÄRMEAFFÄRER Fjärrsyn satsar 10 miljoner på en tvärvetenskaplig studie för att få bättre kunskap och verktyg för att utveckla nya affärsmodeller för fjärrvärme och fjärrkyla. Projektet ska genomföras av forskare på konsultbolaget Profu och Handelshögskolan i Göteborg. Hallå där! Nr Projektet lanserades officiellt genom pressreleaser försommaren 2010 samt genom artikel i nyhetsbrevet Aktuellt från Fjärrsyn. Peter Dahl, då tillförordnad VD på Svensk Fjärrvärme uttalade där: Forskningsprojektet, som startar i vår, heter förutsättningslöst och inte koppla den till ett Fjärrvärmens affärslogik och framtida affärsmodeller och kommer att pågå i tre år. bra att vi kan tänka kritiskt och utmana i enskilt bolag. Jag tror dessutom att det är Det är det första tvärvetenskapliga projektet större utsträckning, forsätter Per Werton. som genomförs i Fjärrsyn. Att Fjärrsyn väljer att satsa på ett tvärvetenskapligt projekt beror Utveckla framtida affärsmodeller på att branschen har flera stora frågor som Projektet kommer att vara organiserat i två hänger ihop och där man behöver se på helheten inom forskningen för att få svar. sera förutsättningarna för framtida affärs- huvuddelar. Den ena delen syftar till analymodeller genom att utgå från fjärrvärmeföretagens speciella affärslogik och hur den Dagens affärsmodeller räcker inte Bakgrunden till projektet är att fjärrvärmeleveranser sannolikt kommer att minska i om att utveckla affärsmodellernas olika praktiseras idag. Den andra delen handlar framtiden. Det beror framförallt på energieffektiviseringar, men också klimatföränd- konkurrenskraft ska stärkas. För att uppnå delmoment, med målet att fjärrvärmens ringar och ökad konkurrens. Mycket talar detta kommer forskarna att göra olika delstudier. Dessutom kommer referensföretag i för att de nuvarande affärsstrategierna och affärsmodellerna inte är tillräckliga för att fjärrvärmebranschen att utgöra en viktig del. möta det framtida konkurrenshotet, trots att Forskningsprojektet har stora möjligheter att bidra till förståelsen för affärsut- fjärrvärme är en resurssnål och miljövänlig uppvärmningsform. I projektet kommer man veckling inom infrastrukturbranscher, menar Anders Sandoff på Handelshögskolan, därför att arbeta med att utveckla affärsmodeller som ökar fjärrvärmens attraktivitet som kommer att vara projektets vetenskapliga ledare. och som öppnar för affärsmässiga vägar även om efterfrågan stagnerar och konkurrensen ökar. Styrka med olika kompetenser Kärnan i forskningsteamet utgörs av åtta Insikt och inspiration ledande forskare från både samhällsvetenskapliga och tekniska discipliner. Per Wer- Med tanke på ökade krav från kunder och den hårdnande konkurrensen är det extra ton ser det som en styrka att blanda forskare viktigt att utmana sina gamla affärsmodeller, anser Per Werton på Profu, som kom- kombinerar verksamhetsnära kompetens från konsultföretag och universitetet, då det mer att leda projektet. med akademins större fokus på generell Vi vill hjälpa fjärrvärmeföretagen att kunskap. Ytterligare en styrka utgörs av de få insikt och inspiration att utveckla affärsmodeller. Vi kan dessutom se på frågan helt kommer att knytas till referensföretag i fjärrvärmebranschen som projektet. Fjärrvärmebranschen planerar rekordinvesteringar för nära 40 miljarder kronor de närmaste fem år. Det innebär lägre koldioxidutsläpp. Den 14 april kommer forskare inom Fjärrsyn att synas och höras på kunskapstorget. Platsen är Fjärrvärmedagarna i Åre. Missa inte det! TEMA FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSMODELLER Ett temanummer om projektet Fjärrvärmens affärslogik och affärsmodeller Peter Dahl, tillförordnad VD på Svensk FJärrvärme. Varför är det viktigt att satsa på tvärvetenskaplig forskning om utveckling av fjärrvärmens affärsmodeller? Fjärrvärmen står inför stora utmaningar i framtiden. Det är utmaningar som bara kan mötas om vi ser på helheten. Framtidens affärer kommer att kräva innovativa affärsmodeller som tar tillvara och utvecklar de konkurrensfördelar som fjärrvärmesystemet har. Dagens affärsmodeller anses inte tillräckligt bra för att klara nya konkurrenshot. Var brister de? Affärsmodellerna idag bygger på volymförsäljning och det i sin tur bygger på att nätet blir större och att kunderna blir fler. En sådan affärsmodell innehåller risker särskilt när marknaden krymper. Vad hoppas du projektet ska leda till? Jag hoppas att projektet visar att man kan driva framgångsrik fjärrvärmeverksamhet på många olika sätt. Det är också ett sätt att fokusera på affärsutveckling och ge alla som arbetar med det i företagen stöd i sin utveckling. Vet du att svenska energiföretag räknar med att leveranserna av fjärrkyla kommer att öka med 28 procent till 2015? Aktuellt Fjärrsyn från Nytt Fjärrsyn-projekt: FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSLOGIK OCH AFFÄRSMODELLER Fjärrsyn startar ett nytt tvärvetenskapligt projekt Fjärrvärmens affärslogik och affärsmodeller. Hela detta temanummer beskriver det. Projektet, där Fjärrsyn satsar 10 miljoner, ska genomföras av forskare på konsultbolaget Profu och Handelshögskolan i Göteborg. Forskningsprojektet Fjärrvärmens affärslogik och affärsmodeller är det första Affärsmodellerna idag bygger på volym- Dagens affärsmodeller räcker inte Fjärrvärmens tvärvetenskapliga projektet som genomförs försäljning och det i sin tur bygger på att i Fjärrsyn. nätet blir större och att kunderna blir fler. AFFÄRSMODELLER En sådan affärsmodell innehåller risker Fjärrvärmen står inför stora utmaningar särskilt när marknaden krymper, förklarar i framtiden. För att klara dessa utmaningar Peter Dahl. behöver vi se på helheten och det är därför LÄS MER PÅ SID 2 som det är viktigt att Fjärrsyn nu satsat på ett tvärvetenskapligt projekt, säger Peter Dahl på Svensk Fjärrvärme. FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSMODELL MÅSTE STÄNDIGT FÖRÄNDRAS - FÖR ATT SÄKERSTÄLLA KONKURRENSKRAFTEN I Sverige har uppbyggnad och drift av omprövas genom ett antal förändringar fjärrvärmeverksamhet traditionellt organiserats av offentliga aktörer, van- fjärrvärmeverksamheter vanligtvis i bo- i fjärrvärmens omvärld. Numer drivs ligtvis som en del av en kommunal förvaltning. Sedan mitten av nittiotalet har ägarintresset dominerande. lagsform men fortfarande är det offentliga denna organisationsform kommit att LÄS MER PÅ SID 3 Fram dens affärer kommer a kräva innova va affärsmodeller som tar llvara och utvecklar de konkurrensfördelar som ärrvärmesystemet har styrelseordförande i Fjärrsyn Affärsmodellerna idag bygger på volymförsäljning och det i sin tur bygger på att nätet blir större och att kunderna blir fler. En sådan affärsmodell innehåller risker särskilt när marknaden krymper. Därefter presenterades projektet vid flera tillfällen under sommaren och hösten. Exempelvis i ett särskilt temanummer av nyhetsbrevet som enbart handlade om projektet. Thore Sahlin, dåvarande styrelseordförande i Fjärrsyn, sa bl.a.: Framtidens affärer kommer att kräva innovativa affärsmodeller som tar tillvara och utvecklar de konkurrensfördelar som fjärrvärmesystemet har Projektet kommunicerades även genom en halvsidesartikel i nr 3 av Fjärrvärmetidningen om att Ny forskning ska ge smartare affärer.

8 7 Under maj 2010 höll Per Werton en presentation om projektet för Svensk Fjärrvärmes samtliga rådsmedlemmar inom omvärld, teknik och marknad, på Tekniska Muséet i Stockholm. Syftet var att kommunicera projektets existens och innehåll, möjliggöra samverkan med andra pågående forskningsprojekt inom ramen för Fjärrsyn programmet, samt att sprida kunskap och förståelse till rådsmedlemmarna kring vad en affärsmodell är och hur den kan tillämpas. För att exemplifiera detta visades bl a en affärsmodell från en helt annan bransch i form av Nespressos affärsmodell. Många tog kontakt med projektet efteråt och uttryckte att projektet kändes mycket relevant och exemplen var mycket pedagogiska och talande. HÖSTEN PROJEKTSTART Under hösten 2010 startade projektet sin forskningsverksamhet. Samtidigt lanserades projektets webbplats, som används för nyhets- och resultatspridning. Sedan starten har cirka en till två olika nyheter per månad publicerats. Webbplatsen fyller också en viktig funktion för de intressenter som hör talas om projektet och enkelt vill komma i kontakt med det. Vi märker tydligt, att webbplatsen är välbesökt och uppskattad. Flera intressenter som tagit kontakt med oss har särskilt tryckt på att den är enkel att hitta samt enkel och användarvänlig att navigera på.

9 8 JANUARI - MARS 2011 I januari 2011 genomfördes en heldagsworkshop med styrgruppen för projektet med temat fjärrvärmens affärsmodeller. Workshopen innehöll presentationer kring affärsmodeller, intressanta diskussioner samt ett omfattande arbete där gruppen modellerade en generisk representation av de svenska fjärrvärmeföretagens affärsmodell. I början av 2011 publicerades en artikel om projektet som handlade om att tredjepartstillträde till fjärrvärmeaffären (TPA) kan kräva nya affärsmodeller samt ett antal korta presentationer av nyligen publicerade syntesblad. I Fjärrvärmetidningen kunde man under våren läsa Hallå där Anders Sandoff, en halv sida om vårt tvärvetenskapliga projekt och vikten av att ha rätt prismodeller. Den 9 och 10 februari 2011 medverkade vi i Värmemarknadsdagarna i Göteborg. Fjärrvärmens affärsmodeller presenterade, genom Anders Sandoff, hur fjärrvärmeföretagandet kan utvecklas i en situation där efterfrågan minskar, konkurrensen ökar och kundförtroendet sviktar. Anders Sandoff informerade även hur frågan behandlas inom projektet samt övrigt forskningsinnehåll i projektet. I februari 2011 publicerades en artikel i Fjärrsyns Halvårsrapport om en av projektets studier med Ulrika Holmberg, föreståndare vid Centrum för konsumtionsvetenskap och lektor i marknadsföring, samt Niklas Hansson är doktor i etnologi. Centrum för konsumtionsvetenskap bildades 2001 och är idag Sveriges största forskningscentrum inom konsumtionsområdet. I artikeln konstaterar Ulrika och Niklas bl a att: För kunden är fjärrvärme oftast en osynlig produkt. Då kan det bli extra viktigt att kundrelationen inte endast blir en faktura. För att relationen ska vara värdefull för kunden krävs mycket mer än en transaktion av pengar och sedan leverans av värme, betonar Ulrika Holmberg.

10 9 APRIL FJÄRRVÄRMEDAGARANA I RONNEBY Projektet har planerat för deltagande på tre större konferenser under forskningsperioden och den april var det dags för den första, i form av deltagande på Fjärrvärmedagarna 2011, i Ronneby. Per Werton och Bo Rydén höll i ett av inledningsföredragen kring fjärrvärmens utmaningar samt arrangerade och modererade den efterföljande paneldiskussionen där bl.a. Christian Schwartz, Mölndal Energi AB, Anders Jonsson, Sundsvall Energi AB och Ulrika Jardfelt, Svensk Fjärrvärme AB deltog. Vid samma konferens höll projektet även i ett av de tre parallella temaseminarier som genomfördes under den andra dagen med temat Fjärrvärmens framtida affärsmodeller. Temaspåret innehåll tre separata föredrag samt en diskussion med deltagarna. Seminariet var en riktig succé och besöktes av mer än 100 personer, vilket gjorde det till det mest välbesökta spåret av alla. Vidare ställde projektet ut i lobbyn, med en utställningsplats där publicerade tryckta resultat kunde hämtas. Fyra personer från projektet var dessutom tillgängliga för diskussion och kontakt med medlemmarna. MAJ - JUNI 2011 Under maj månad representerades projektet genom Anders Sandoff vid Euroheat & Powers årliga kongress som denna gång hölls i Paris. Han höll ett föredrag kring affärsmodellerna i svenska fjärrvärmeföretag samt lärdomar och hur dessa kan förbättras. Anders hade även en nyckelroll i den efterföljande paneldebatten. Deltagandet och det positiva mottagandet kommunicerades genom en artikel i Aktuellt från Fjärrsyn tillsammans med diverse övriga nyheter från projektet. I maj 2011 genomfördes ytterligare en workshop i Göteborg där forskarna och representanter från sju fjärrvärmeföretag deltog. Fokus i workshopen låg på företagens affärsmodeller och utmaningar kopplade till dem. Workshopen fyllde dels ett kommunikativt syfte och dels ett empiriskt datainsamlingssyfte och var mycket uppskattad av samtliga deltagare.

11 10 AUGUSTI - SEPTEMBER 2011 I samband med ett styrgruppsmöte i augusti arrangerades ett resultatseminarium med temat prismodeller för styrgruppen. Vid Svensk Fjärrvärmes TPA-seminarium på Arlanda presenterade Bo Rydén den konsekvensanalys av TPA-förslaget som genomförts i samverkan med ett särskilt TPA-forskningsprojekt finansierat av Svenk Fjärrvärme. I Halvårsberättelsen från Fjärrsyn som publicerades i september 2011 publicerades en helsidesintervju med Daniel Stridsman med budskapet: Uppdatera priset till kunderna Budskapet i artikeln reflekteras även i flera av de forskningsresultat som publiceras i samband med denna rapportering. OKTOBER - DECEMBER 2011 Vid Svensk Fjärrvärmes Årsmöte i Norrköping i november 2011 presenterades resultat från Fjärrvärmens Affärsmodeller i samband med den presentation av konsekvenser relaterade till ett TPA-införande som hölls av Bo Rydén. Projektet hade även utställning och närvaro i lobbyn där deltagarna kunde ta del av tryckta resultatblad. Projektet var även tillgängliga för diskussion och kontakt med medlemmarna, vilket utnyttjades och uppskattades av många.

12 11 I slutet av november 2011 arrangerades ett resultatseminarium i Stockholm med temat Framtidens Prismodeller. Målgruppen var ledning och nyckelpersoner i svenska fjärrvärmeföretag och vände sig till intressenter som ville ta del av den senaste forskningen samt delta i en aktiv dialog kring framtidens prismodeller. Seminariet var begränsat till 30 platser och efterfrågan på dessa var stor. Under projektets första fas har vi lagt stor möda på att nå ut med budskapet om projektets existens samt dess forskningsresultat. Många intressenter har också tagit kontakt med oss och önskat en nära och regelbunden kontakt genom att få vara delaktiga i forskningen, ta del av resultat löpande och kunna kontakta projektet för att ställa frågor och diskutera resultat. Vi ställer oss mycket positiva till detta och denna möjlighet utnyttjas numera av ett hundratal personer som uttryckt särskilt intresse för projektet i olika sammanhang. Det är också värt att notera att de många personliga möten och dialoger mellan forskarna och branschen som åstadkommits genom vår närvaro i olika sammanhang samt våra egna arrangemang är något vi eftersträvat och uppmuntrat, eftersom det utgör en oerhört kraftfull plattform för interaktion och spridning av kunskap och förståelse för forskningen och dess resultat. Denna plattform utgör ett utmärkt komplement till de mer masskommunikativt inriktade aktiviteterna och kan många gånger vara avsevärt mer kraftfullt när det gäller att nå de forskningskommunikativa målen med projektet.

13 12

14 13 FORSKNINGSUPPGIFTER OCH FORSKNINGSRESULTAT Syftet och målsättningen med detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt är att erhålla bättre kunskap och verktyg för att kunna utveckla fjärrvärmens affärsmodeller. Projektets forskning är organiserad i två huvuddelar: 1. Fjärrvärmeföretagens framtida affärsmodell vars syfte är att analysera utvecklingsvägar, genom vilka fjärrvärmeföretagens affärsmodeller kan utvecklas avseende en eller flera delar - exempelvis prismodellerna - med målet att fjärrvärmens konkurrenskraft skall stärkas. 2. Fjärrvärmeföretagens affärslogik och strategiska praktik vars syfte är att utifrån fjärrvärmebranschens speciella affärslogik och hur den omsätts i fjärrvärmeföretagen, skapa kunskap om förutsättningar för utveckling av framtida affärsmodeller. Forskningsarbetet bedrivs genom tvärvetenskapliga delstudier organiserade under dessa två huvuddelar, samt genom gemensamma syntesarbeten. Under respektive huvuddel genomförs ett antal delprojekt, definierade av ett antal konkreta forskningsfrågor, som redovisas nedan. Statusrapport i halvtid Vi går igenom projektets alla forskningsfrågor och forskningsuppgifter nedan, och ger samtidigt ett flertal resultatexempel. För varje delprojekt ger vi också en statusrapport, i vilken vi anger vilka frågor som besvarats under projektets första hälft och vilka uppgifter som återstår att genomföra under Fjärrvärmens affärsmodeller En affärsmodell kan sägas vara en beskrivning av hur en verksamhet tjänar pengar på en konkurrensutsatt marknad. I korthet bygger den på kunskap om verksamhetens kunder och vad de värderar. Hit hör beskrivningar av de olika intressenternas motiv, hur produkten tillfredsställer kundbehoven samt den underliggande ekonomiska logiken och företagens vinstgenerering. Grovt indelas denna beskrivning i dels hur tjänsten eller varan produceras (utveckling, anskaffning av råvaror och produktion), dels i hur den säljs (identifiera och förstå kunder och kundbehov, försäljning och leverans). I Sverige har uppbyggnad och drift av fjärrvärmeverksamhet traditionellt organiserats av offentliga aktörer, vanligtvis som en del av en kommunal förvaltning. Sedan mitten av nittiotalet har denna organisationsform kommit att omprövas genom ett antal förändringar i fjärrvärmens omvärld. Numer drivs fjärrvärmeverksamheter vanligtvis i bolagsform men fortfarande är det offentliga ägarintresset dominerande.

15 14 Affärsmodeller vad är det och hur skapas de? Resultat i korthet Affärsmodeller används för att tydliggöra den logik som ligger till grund för en affärsidé. Den utgör en konceptuell ritning över hur företaget skall tjäna pengar. En sådan ritning kan omfatta strategiska element såsom företagets vision, dess strategi för att utveckla värdeskapande och kundrelationer, men också enskilda resurser eller processer kopplade till denna uppgift. Läs mer på sidan 31 Vad menar folk när det säger affärsmodeller Idag används begreppet affärsmodell flitigt, särskilt inom IT-området, men även inom alla andra områden. Det finns också särskilda hemsidor som fördjupar sig i begreppet, dess användning och hur företagens affärsmodeller utvecklas. Här visar vi ett axplock från Internet, för att ge en uppfattning om hur begreppet affärsmodeller används i dagligt tal idag. Läs mer på sidan 33 En viktig forskningsuppgift i projektet har varit att analysera nuvarande affärsmodeller i fjärrvärmeföretagen, för att få en grund för senare analyser av affärsmodellförändringar. Det har vi gjort i tre steg. Forskningsuppgifter: 1. Kartläggning av affärsmodellerna i dagens fjärrvärmeföretag a. Kompletterande intervjuer med företagen och branschrepresentanter. b. Strukturering i syfte att visa på likheter och olikheter i de affärsmodeller som finns idag. 2. Erfarenhetsinhämtning från andra branscher och från tidigare forskning om affärsmodeller, i syfte att kunna dra paralleller till fjärrvärmebranschen och dess situation. a. Även identifiera en lämplig uppsättning begrepp: termer/terminologi, teoretiska modeller etc. 3. Löpande strukturering och analys, i syfte att identifiera viktiga förändringsområden. Statusrapport i halvtid Uppgifterna 1-3 ovan är klara och avrapporterade i sju syntesblad och fyra vetenskapliga artiklar och rapporter.

16 15 Ägarstyrningen i de kommunala fjärrvärmebolagen Resultat i korthet För att skapa förståelse för på vilka sätt det kommunala ägandet påverkar energibolagens verksamhet och inriktning så behöver vi mera i detalj studera ägarstyrningens praktik. Ägarrepresentanterna upplever att man aktivt påverkar verksamhetens inriktning och att man i allmänhet är tillfreds med det resultat som uppnås. Läs mer på sidan 35 Uthållig konkurrenskraft i fjärrvärmebranschen Svenska fjärrvärmebolag är bra på statiskt värdeskapande där effektivisering av existerande processer står i fokus. Genom ökat fokus på mångsidigt värdeskapande kan bolagen bibehålla och öka sin legitimitet ytterligare. Detta fordrar dock ett mer dynamiskt perspektiv på utvecklingen av bolagets affärsmodell. Läs mer på sidan 37 Mångsidigt värde - ett sätt att tämja elakartade problem Dagens strategiarbete kretsar ofta runt så kallade elakartade utmaningar. I princip kan dessa utmaningar mötas utifrån två perspektiv: det processorienterade och det måldrivna. Genom att förlita sig på mångsidigt värde som mål för verksamheten kan elakartade utmaningar lindras. Läs mer på sidan 39 Hjältar och arenor i fjärrvärmebranschen Att förändra sin affärsmodell är tidskrävande och svårt men det finns sätt att förenkla processen. Företaget kan etablera arenor där företaget kan driva en klar, neutral och syftesdriven kommunikation med olika intressenter. Läs mer på sidan 41 Specialisering genom omstrukturering - en möjlig affärsmodell för framtiden Det är inte ovanligt att både ägare och ledning frågar sig om företagets organisation och affärsmodell är den mest effektiva för den uppgift som organisationen satts att utföra. Läs mer på sidan 43

17 16 2. Fjärrvärmens utmaningar Fjärrvärmen står inför betydande utmaningar med minskad efterfrågan hos kunderna och ökat konkurrenstryck från bl. a värmepumpar. Kundernas förtroende för branschen har också successivt börjat svikta och kraven på fjärrvärmeföretagen har ökat. Kunderna vill kunna påverka sina energikostnader och innehållet i sin leverans och efterfrågar mer påverkbara affärsmodeller från fjärrvärmeföretagen. Fjärrvärmen är en infrastrukturbransch med ett stort reinvesterings- och förnyelsebehov framför sig. Förutom ett betydande krav på kapitaltillskott innebär det även utmaningar att skapa kostnadsstabilitet under dessa förändrade förhållanden. Branschens betydelse som en viktig infrastrukturleverantör och dess karaktär av naturligt monopol kommer även framgent att bjuda på utmaningar att framgångsrikt hantera politiska osäkerheter och förändrade myndighetsregler, direktiv, lagar och tillståndsprocesser. Mot denna bakgrund är det strategiskt viktigt att fjärrvärmeföretagen vågar utmana dagens beprövade affärsmodeller och blicka framåt för att studera och pröva förändringar inom området. Forskningsuppgifter: 1. Kartlägga och strukturera fjärrvärmens utmaningar: a. Genomföra kompletterande intervjuer med företagen och bransch representanter b. Genomföra utbyten/avstämning med SvF:s enkäter 2. Hur påverkar utmaningarna fjärrvärmens affärsmodeller intervju/workshops-del a. Workshops med engagerade företag: Dokumentera och utvärdera. b. Fortsatta intervjuer och samtal med företagsrepresentanter om deras syn på hur utmaningarna utmanar dagens affärsmodeller. 3. Hur påverkar utmaningarna fjärrvärmens affärsmodeller analysdel a. Kvantitativ analys av 2-3 av utmaningarna från vår kartläggning. Statusrapport i halvtid Uppgifterna 1-2 ovan är klara, medan 3 inletts under 2011 och slutförs under Resultaten avrapporterade i två syntesblad och en rapport.

18 17 Fjärrvärmens utmaningar Resultat i korthet Fjärrvärmen är fortsatt konkurrenskraftig, men ställs nu inför delvis nya utmaningar. Nya kundkrav, minskande efterfrågan och TPA är utmaningar som fjärrvärmeföretagen måste ta på största allvar. Dessa utmaningar kommer också i olika hög grad att påverka företagens affärsmodeller. Läs mer på sidan 47 Minskade leveranser utmanar fjärrvärmen Fjärrvärmeleveranserna minskar i många av våra fjärrvärmesystem. Det skapar utmaningar för fjärrvärmen. Orsakerna är flera: Energieffektivisering i bebyggelsen minskar uppvärmningsbehovet hos befintliga kunder. Läs mer på sidan TPA - tredjepartstillträde TPA-utredningen lade förslag om införande av TPA våren I utredningen anges den önskade färdriktningen för ett införande av TPA för fjärrvärme, men man säger också tydligt att man inte fullt ut har kunnat bedöma de långsiktiga konsekvenserna av förslaget. Ambitionen med vår forskning kring TPA, och kring det lagda TPA-förslaget, har därför så här långt - varit att analysera de konsekvenser utredningens förslag har på enskilda fjärrvärmesystem, som ett komplement till utredningens egna, mer översiktliga, konsekvensanalyser. 1. Konsekvensanalys av TPA-förslaget, med syftet att öka förståelsen för det lagda förslaget och vilka förändringar det kan leda till (analysen görs i samverkan med forskningsprojektet Konsekvensanalys av TPA - baserat på studier av verkliga fjärrvärmesystem ). a. Analys av hur förslaget uppfyller TPA-utredningens eget direktiv b. Analys av hur fjärrvärmesystem med spillvärme påverkas c. Analys av hur kostnaden för fjärrvärme påverkas och vilket genomslag det kan få på fjärrvärmepriset till kund 2. Genomföra en enkät/intervju-undersökning under hösten 2011 till medlems- företagen (likt den Handels gjorde 2007 om ägarstrukturerna) och bl.a. fråga vad företagen gör för att förbereda sig för TPA. 3. Ägarbilden/strukturen och dess betydelse för hur man kan möta TPA. a. Först kartlägga ägarbilden, strukturera och identifiera utgångspunkter för analyser. b. Utifrån kartläggningen göra analyser.

19 18 4. Göra konsekvensanalyser av typen if/then, med utgångspunkt i att TPA införs 1) enligt förslaget eller 2) införs på annat sätt. Hur påverkar det företagen? a. Om de måste ombildas? b. Finns proaktiva förändringar som kan vara kloka att göra i alla fall? TPA kan kräva nya affärsmodeller Resultat i korthet Tredjepartstillträde (TPA) till fjärrvärmenäten beskrivs i direktiven till TPA-utredningen som en metod för att åstadkomma effektivare fjärrvärmeproduktion, lägre fjärrvärmepriser och ökad valfrihet för kunderna. TPA kan införas på flera olika sätt. De mest genomgripande skulle få stor påverkan på fjärrvärmeföretagens affärsmodeller. Läs mer på sidan 51 Analys av TPA-förslaget TPA-utredningen lade förslag om införande av TPA våren I utredningen anges den önskade färdriktningen för ett införande av TPA för fjärrvärme, men man säger också tydligt att man inte fullt ut har kunnat bedöma de långsiktiga konsekvenserna av förslaget. Läs mer på sidan 53 Spillvärme är en framgångsfaktor för fjärrvärmeföretagen och dess kunder Ett stort spillvärmeutnyttjande i fjärrvärmeproduktionen möjliggör ett lägre fjärrvärmepris och en högre vinstmarginal för fjärrvärmeföretaget. Spillvärme är alltså en framgångsfaktor för fjärrvärmeföretagen, vilket är en viktig förklaring till att de visar ett så stort intresse för att utnyttja spillvärme. De har alltså redan idag all anledning att utnyttja spillvärme så långt det är rimligt. er. Läs mer på sidan 55 Statusrapport i halvtid Uppgiften 1 ovan är klar, 2-3 påbörjade under 2011 och slutförs under 2012 medan 4 görs under Resultaten avrapporterade i tre syntesblad och en rapport. (Vi har samverkat i forskningsarbetet om TPA med forskningsprojektet Konsekvensanalys av TPA - baserat på studier av verkliga fjärrvärmesystem )

20 19 4. Kundrelationerna Sett ur ett kundperspektiv är fjärrvärme en bra produkt ur många aspekter. Den är bekymmersfri, miljöklok och resurssnål. Med tiden har dock kundernas förtroende för branschen successivt börjat svikta och kraven på den har ökat. Kunderna vill kunna påverka sina energikostnader och efterfrågar mer påverkbara affärsmodeller från fjärrvärmeföretagen. I takt med ökad miljömedvetenhet och ökad fokus på klimatfrågor i samhället har också många kunders krav på fjärrvärmeföretagen ökat, från en situation där kunderna var relativt nöjda med en värmeleverans oavsett vilken typ av produktion som låg till grund, till en situation där många kunder vill vara med och kunna styra innehållet sin värmeleverans samt sin klimatpåverkan. I dagsläget finns dock få sådana möjligheter och kunskapen om hur detta kan genomföras är begränsad i branschen. Forskningsuppgifter: 1. Kundrelaterade delprojekt och uppgifter, främst inriktade mot de professionella kunderna. a. Flera forskningsuppgifter är listade. Vad gör kunder mer aktiva och nöjda - erfarenheter från sex olika branscher Resultat i korthet Svenska fjärrvärmebolag är bra på statiskt värdeskapande där effektivisering av existerande processer står i fokus. Genom ökat fokus på mångsidigt värdeskapande kan bolagen bibehålla och öka sin legitimitet ytterligare. Detta fordrar dock ett mer dynamiskt perspektiv på utvecklingen av bolagets affärsmodell. Läs mer på sidan 57 Statusrapport i halvtid Forskningsarbetet under denna rubrik inleddes på allvar först under hösten 2011, och intensifieras under Resultat avrapporterade i ett syntesblad.

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta Strategidagarna 8-9 februari 2012 Aronsborg Konferenshotell, Bålsta PROGRAM Onsdagen den 8 februari 09.30 Buss från centralstationen 10.00 Registrering 10.30 Välkomna till Strategidagarna! Christian Schwartz,

Läs mer

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Strategidagarna 6-7 februari 2013 Yasuragi Hasseludden, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 6 februari Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk Kunskap Workshops Klara. Djupintervjuer Verkliga fall Färdiga. Gå! Råd och strategier Program för att hantera framtidens utmaningar i fjärrvärmebranschen. Personlig utveckling Nätverk Program för Sveriges

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

WSP Environmental Sverige. WSP Environmental Sverige WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE. Corporate Services. Soil and Water.

WSP Environmental Sverige. WSP Environmental Sverige WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE. Corporate Services. Soil and Water. WSP Environmental Sverige Corporate Services Acoustics Digital solutions Soil and Water Building Physics Asset Management WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Verksamhetsområden: Miljömanagement

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus 2 Näringslivet om forskningsklimatet Innehåll Om undersökningen... 5 Undersökningens syfte... 5

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Främjande faktorer i projektarbetet med Skolkar

Främjande faktorer i projektarbetet med Skolkar Sammanfattning av resultat I detta dokument sammanfattas de resultat som framkommit i utvärderingsrapporten av SkolKlar, En förebyggande skolinsats riktad till familjehemsplacerade barn. Redovisningen

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

FJÄRRVÄRMEAFFÄREN. Utveckla. Från produktionsfokus till kundfokus

FJÄRRVÄRMEAFFÄREN. Utveckla. Från produktionsfokus till kundfokus Utveckla FJÄRRVÄRMEAFFÄREN Från produktionsfokus till kundfokus Fjärrvärmeaffären har utvecklats med åren, från att ha varit en relativt okomplicerad affär till dagens situation med en mångfald av krav

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

2013-04-22. Fjärrvärmedagarna Borlänge. Mätning, rapportering och debitering. Företagskategorier och antal företag. 17 april 2013

2013-04-22. Fjärrvärmedagarna Borlänge. Mätning, rapportering och debitering. Företagskategorier och antal företag. 17 april 2013 Fjärrvärmedagarna Borlänge 17 april 2013 EI R2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme. Lagen gäller från 1 januari 2015 Mätning månadsvis Rapportering

Läs mer

Informationsmöte Fjärrvärme - Näringsidkare Helsingborg. Marina Plaza, Helsingborg 17 oktober 2012

Informationsmöte Fjärrvärme - Näringsidkare Helsingborg. Marina Plaza, Helsingborg 17 oktober 2012 Informationsmöte Fjärrvärme - Näringsidkare Helsingborg Marina Plaza, Helsingborg 17 oktober 2012 Resurser och koldioxid Om alla levde som vi svenskar skulle vi behöva tre jordklot för att få fram alla

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

UTMANINGAR, HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR FJÄRRVÄRMEFÖRETAGEN

UTMANINGAR, HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR FJÄRRVÄRMEFÖRETAGEN Underlagsrapport UTMANINGAR, HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR FJÄRRVÄRMEFÖRETAGEN - en genomgång inför analysen av hur fjärrvärmens affärsmodeller kan komma att påverkas April 2011, uppdaterad december 2011 Innehåll

Läs mer

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan Universitetsledningens kansli Anders Granberg 031/ 786 1038 PROJEKTREDOVISNING 1 / 6 2011-03-28 dnr B9 4220/09 Rektor Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Umeå Universitet. Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013

Umeå Universitet. Utvärdering av Bli företagare - generationsskiften i småföretag Januari 2013 Umeå Universitet Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013 PA Regional Office: PA Consulting Group Norrmalmstorg 14 SE-111 46 Stockholm Tel: +46 8 454 19 00 Fax: +46

Läs mer

Forskningsdialog och rådsdag

Forskningsdialog och rådsdag Inbjudan till Forskningsdialog och rådsdag 26-27 augusti, 2014 Almåsa konferens Västerhaninge, Stockholm Välkommen till Forskningsdialog och rådsdag Svensk Fjärrvärme bjuder in till möte för att planera

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Processer och värdegrund

Processer och värdegrund 2009-08-06 Processer och värdegrund Ann-Sofie Mattsson Processer och värdegrund Innehåll 1 SAMMANFATTNING 2 2 INLEDNING 3 3 KOMMUNENS VÄRDERINGAR UTTRYCKS I PROCESSER 6 3.1 Professionalitet 6 3.2 Engagemang

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm Fjärrvärmedagarna 9-10 april 2014 Utsikten Meetings, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 8 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck Lokal: Cocktailbaren PROGRAM Onsdagen den 9 april Morgonaktivitet

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman Ett projekt med tydlig affärsnytta - Delutvärdering VAD VI VILL Ett övergripande mål för Företagsakademin 3.0 är att hitta sätt som gör CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och målsättningar...

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Lönsam fjärrvärme. Nya möjligheter för bränsle och distribution. Säkra bränsletillgången! Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Lönsam fjärrvärme. Nya möjligheter för bränsle och distribution. Säkra bränsletillgången! Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Lönsam fjärrvärme Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 TALARE EnaE Urban Eklund Profu Mattias Bisaillon Tidaholms Energi AB och Start-Up Johan Magnusson automation power process Nya

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer