HALVTIDSRAPPORT FÖR FJÄRRSYN-PROJEKTET FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSMODELLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HALVTIDSRAPPORT FÖR FJÄRRSYN-PROJEKTET FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSMODELLER"

Transkript

1 HALVTIDSRAPPORT FÖR FJÄRRSYN-PROJEKTET FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSMODELLER

2 Halvtidsrapport för Fjärrsyn-projektet FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSMODELLER

3 Halvtidsrapport för Fjärrsyn-projektet Fjärrvärmens Affärsmodeller Tryckeri: PR-Offset, Mölndal

4 INNEHÅLL Inledning 5 Forskningsuppgifter och forskningsresultat 13 Tvärvetenskaplig forskning och metodansats 25 Resultat i korthet Utveckling av fjärrvärmens affärsmodeller 31 Fjärrvärmens utmaningar 47 Företagens prismodeller 61

5 4 PROJEKTORGANISATION Projektledning och forskargrupp Per Werton, Profu (projektledare) Anders Sandoff, Handelshögskolan i Göteborg (vetenskaplig ledning) Bo Rydén, Profu (koordinator för forskningsarbetet) Håkan Sköldberg, Profu Daniel Stridsman, Profu Mårten Haraldsson, Profu Olof Larsson, Profu Jon Williamsson, Handelshögskolan i Göteborg Ulrika Holmberg, Handelshögskolan i Göteborg Niklas Hansson, Handelshögskolan i Göteborg Viveca Wågerman, Profu Styrgrupp Ulrika Jardfelt, Svensk Fjärrvärme (ordförande) Bo Johansson, Karlshamn Energi Karin Ekh, Göteborg Energi Madeleine Engfeldt-Julin, Söderenergi Ulf Lindqvist, Jämtkraft Anders Strömberg, Öbo Sven Helin, Örebro Universitet Anna Land, Svensk Fjärrvärme Patrik Holmström, Svensk Fjärrvärme

6 5 INLEDNING Fjärrvärmens Affärsmodeller är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som genomförs inom ramen för forskningsprogrammet Fjärrsyn. Projektet är treårigt och startade hösten Syftet och målsättningen är att Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag och övriga intressenter skall erhålla bättre kunskap och verktyg som underlag i sitt arbete med att vidareutveckla sina affärsmodeller. Det har nu gått ett och ett halvt år sedan projekt startade och det är med stor glädje vi kan konstatera att intensiteten i forskningen varit hög, det tvärvetenskapliga arbetssättet varit fruktsamt och att den aktiva tvåvägskommunikationen mellan forskningsprojektet och branschen rönt mycket uppskattning. Nya intressanta forskningsresultat och kommunikativa aktiviteter har radat upp sig på löpande band under denna projektets första fas och tiden har därför blivit mogen för den halvtidsrapportering som du just nu håller i din hand. Affärsmodellen en beskrivning av företagets värdeskapande Precis som titeln på projektet säger så är forskningen inriktad kring affärsmodeller inom fjärrvärmebranschen. Vad är då en affärsmodell? En affärsmodell kan sägas vara en konceptuell beskrivning av hur företaget skall förverkliga affärsidén och tjäna pengar. Den beskriver som ett system hur en verksamhet skapar och levererar värde, möter sina kunder, använder sina resurser och partners, hur intäkter uppstår och kostnader fördelas. Ett relevant forskningsområde för fjärrvärmebranschen Fjärrvärmen som produkt och bransch har gjort en betydande resa sedan starten för mer än 50 år sedan, och den har genomgått en omfattande utveckling framför allt inom teknikområdet. Samtidigt har fjärrvärmen utvecklats mindre inom andra områden såsom dess affärsmodeller. Fjärrvärmen står dock inför betydande utmaningar med minskad efterfrågan hos kunderna och ökat konkurrenstryck från bl. a värmepumpar. Kundernas förtroende för branschen har också successivt börjat svikta och kraven på fjärrvärmeföretagen har ökat. Kunderna vill kunna påverka sina energikostnader och innehållet i sin leverans och efterfrågar mer påverkbara affärsmodeller från fjärrvärmeföretagen. Fjärrvärmen är en infrastrukturbransch som dessutom står inför ett stort reinvesterings- och förnyelsebehov. Förutom ett betydande krav på kapitaltillskott innebär det även utmaningar att skapa kostnadsstabilitet under dessa förändrade förhållanden. Branschens betydelse som en viktig infrastrukturleverantör och dess karaktär av naturligt monopol kommer även framgent att bjuda på utmaningar att framgångsrikt hantera förändrade direktiv, myndighetsregler, lagar och tillståndsprocesser. Alla dessa faktorer måste beaktas och därför har vi inom ramen för projektet särskilt studerat och analyserat fjärrvärmens utmaningar.

7 KOMPETENT PROJEKTTEAM Ledande forskare från olika discipliner säkerställer professionella tvärvetenskapliga forskningsresultat. LÄS MER PÅ SID 2 FOKUSOMRÅDEN FÖR FORSKNINGEN Projektet skall vara ett samspel mellan verksamma praktiker i fjärrvärmeföretagen och forskarna. Målet är att samproducera kunskap. LÄS MER PÅ SID 4 THORE SAHLIN, FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSLOGIK OCH AFFÄRSMODELLER AFFÄRSMODELL - VAD ÄR DET? En affärsmodell kan sägas vara en beskrivning av hur en verksamhet tjänar pengar på en konkurrensutsatt marknad. I korthet bygger den på kunskap om verksamhetens kunder och vad de värderar. LÄS MER PÅ SID 3 6 Mot denna bakgrund är det strategiskt viktigt att fjärrvärmeföretagen vågar utmana dagens beprövade affärsmodeller och blicka framåt för att ta del av ny kunskap och pröva förändringar inom området. En viktig utgångspunkt för detta arbete är dock att beakta att stora delar av verksamheten regleras på olika sätt vilket i viss mån har en formande eller t.o.m begränsande effekt på de affärsmodeller som branschen kan ta i anspråk. Intensiv exponering av projektet och dess forskning De gångna ett och ett halvt åren har - som vi nämnt ovan - präglats av ett intensivt forskningsarbete och en tät kommunikation med branschen. Nedan redovisar vi i sammandrag ett urval av händelser, som främst fokuserar på de aktiviteter som synts externt. Forskningen och dess resultat utgör kärnan i denna rapportering och redovisas separat längre fram. Som ett tvärvetenskapligt projekt har vi även gjort ett antal intressanta metodmässiga observationer och framsteg i forskningsarbetet, vilket också redovisas som ett separat kapitel längre fram. SOMMAREN PROJEKTET LANSERAS NY FORSKNING SKA GE SMARTARE FJÄRRVÄRMEAFFÄRER Fjärrsyn satsar 10 miljoner på en tvärvetenskaplig studie för att få bättre kunskap och verktyg för att utveckla nya affärsmodeller för fjärrvärme och fjärrkyla. Projektet ska genomföras av forskare på konsultbolaget Profu och Handelshögskolan i Göteborg. Hallå där! Nr Projektet lanserades officiellt genom pressreleaser försommaren 2010 samt genom artikel i nyhetsbrevet Aktuellt från Fjärrsyn. Peter Dahl, då tillförordnad VD på Svensk Fjärrvärme uttalade där: Forskningsprojektet, som startar i vår, heter förutsättningslöst och inte koppla den till ett Fjärrvärmens affärslogik och framtida affärsmodeller och kommer att pågå i tre år. bra att vi kan tänka kritiskt och utmana i enskilt bolag. Jag tror dessutom att det är Det är det första tvärvetenskapliga projektet större utsträckning, forsätter Per Werton. som genomförs i Fjärrsyn. Att Fjärrsyn väljer att satsa på ett tvärvetenskapligt projekt beror Utveckla framtida affärsmodeller på att branschen har flera stora frågor som Projektet kommer att vara organiserat i två hänger ihop och där man behöver se på helheten inom forskningen för att få svar. sera förutsättningarna för framtida affärs- huvuddelar. Den ena delen syftar till analymodeller genom att utgå från fjärrvärmeföretagens speciella affärslogik och hur den Dagens affärsmodeller räcker inte Bakgrunden till projektet är att fjärrvärmeleveranser sannolikt kommer att minska i om att utveckla affärsmodellernas olika praktiseras idag. Den andra delen handlar framtiden. Det beror framförallt på energieffektiviseringar, men också klimatföränd- konkurrenskraft ska stärkas. För att uppnå delmoment, med målet att fjärrvärmens ringar och ökad konkurrens. Mycket talar detta kommer forskarna att göra olika delstudier. Dessutom kommer referensföretag i för att de nuvarande affärsstrategierna och affärsmodellerna inte är tillräckliga för att fjärrvärmebranschen att utgöra en viktig del. möta det framtida konkurrenshotet, trots att Forskningsprojektet har stora möjligheter att bidra till förståelsen för affärsut- fjärrvärme är en resurssnål och miljövänlig uppvärmningsform. I projektet kommer man veckling inom infrastrukturbranscher, menar Anders Sandoff på Handelshögskolan, därför att arbeta med att utveckla affärsmodeller som ökar fjärrvärmens attraktivitet som kommer att vara projektets vetenskapliga ledare. och som öppnar för affärsmässiga vägar även om efterfrågan stagnerar och konkurrensen ökar. Styrka med olika kompetenser Kärnan i forskningsteamet utgörs av åtta Insikt och inspiration ledande forskare från både samhällsvetenskapliga och tekniska discipliner. Per Wer- Med tanke på ökade krav från kunder och den hårdnande konkurrensen är det extra ton ser det som en styrka att blanda forskare viktigt att utmana sina gamla affärsmodeller, anser Per Werton på Profu, som kom- kombinerar verksamhetsnära kompetens från konsultföretag och universitetet, då det mer att leda projektet. med akademins större fokus på generell Vi vill hjälpa fjärrvärmeföretagen att kunskap. Ytterligare en styrka utgörs av de få insikt och inspiration att utveckla affärsmodeller. Vi kan dessutom se på frågan helt kommer att knytas till referensföretag i fjärrvärmebranschen som projektet. Fjärrvärmebranschen planerar rekordinvesteringar för nära 40 miljarder kronor de närmaste fem år. Det innebär lägre koldioxidutsläpp. Den 14 april kommer forskare inom Fjärrsyn att synas och höras på kunskapstorget. Platsen är Fjärrvärmedagarna i Åre. Missa inte det! TEMA FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSMODELLER Ett temanummer om projektet Fjärrvärmens affärslogik och affärsmodeller Peter Dahl, tillförordnad VD på Svensk FJärrvärme. Varför är det viktigt att satsa på tvärvetenskaplig forskning om utveckling av fjärrvärmens affärsmodeller? Fjärrvärmen står inför stora utmaningar i framtiden. Det är utmaningar som bara kan mötas om vi ser på helheten. Framtidens affärer kommer att kräva innovativa affärsmodeller som tar tillvara och utvecklar de konkurrensfördelar som fjärrvärmesystemet har. Dagens affärsmodeller anses inte tillräckligt bra för att klara nya konkurrenshot. Var brister de? Affärsmodellerna idag bygger på volymförsäljning och det i sin tur bygger på att nätet blir större och att kunderna blir fler. En sådan affärsmodell innehåller risker särskilt när marknaden krymper. Vad hoppas du projektet ska leda till? Jag hoppas att projektet visar att man kan driva framgångsrik fjärrvärmeverksamhet på många olika sätt. Det är också ett sätt att fokusera på affärsutveckling och ge alla som arbetar med det i företagen stöd i sin utveckling. Vet du att svenska energiföretag räknar med att leveranserna av fjärrkyla kommer att öka med 28 procent till 2015? Aktuellt Fjärrsyn från Nytt Fjärrsyn-projekt: FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSLOGIK OCH AFFÄRSMODELLER Fjärrsyn startar ett nytt tvärvetenskapligt projekt Fjärrvärmens affärslogik och affärsmodeller. Hela detta temanummer beskriver det. Projektet, där Fjärrsyn satsar 10 miljoner, ska genomföras av forskare på konsultbolaget Profu och Handelshögskolan i Göteborg. Forskningsprojektet Fjärrvärmens affärslogik och affärsmodeller är det första Affärsmodellerna idag bygger på volym- Dagens affärsmodeller räcker inte Fjärrvärmens tvärvetenskapliga projektet som genomförs försäljning och det i sin tur bygger på att i Fjärrsyn. nätet blir större och att kunderna blir fler. AFFÄRSMODELLER En sådan affärsmodell innehåller risker Fjärrvärmen står inför stora utmaningar särskilt när marknaden krymper, förklarar i framtiden. För att klara dessa utmaningar Peter Dahl. behöver vi se på helheten och det är därför LÄS MER PÅ SID 2 som det är viktigt att Fjärrsyn nu satsat på ett tvärvetenskapligt projekt, säger Peter Dahl på Svensk Fjärrvärme. FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSMODELL MÅSTE STÄNDIGT FÖRÄNDRAS - FÖR ATT SÄKERSTÄLLA KONKURRENSKRAFTEN I Sverige har uppbyggnad och drift av omprövas genom ett antal förändringar fjärrvärmeverksamhet traditionellt organiserats av offentliga aktörer, van- fjärrvärmeverksamheter vanligtvis i bo- i fjärrvärmens omvärld. Numer drivs ligtvis som en del av en kommunal förvaltning. Sedan mitten av nittiotalet har ägarintresset dominerande. lagsform men fortfarande är det offentliga denna organisationsform kommit att LÄS MER PÅ SID 3 Fram dens affärer kommer a kräva innova va affärsmodeller som tar llvara och utvecklar de konkurrensfördelar som ärrvärmesystemet har styrelseordförande i Fjärrsyn Affärsmodellerna idag bygger på volymförsäljning och det i sin tur bygger på att nätet blir större och att kunderna blir fler. En sådan affärsmodell innehåller risker särskilt när marknaden krymper. Därefter presenterades projektet vid flera tillfällen under sommaren och hösten. Exempelvis i ett särskilt temanummer av nyhetsbrevet som enbart handlade om projektet. Thore Sahlin, dåvarande styrelseordförande i Fjärrsyn, sa bl.a.: Framtidens affärer kommer att kräva innovativa affärsmodeller som tar tillvara och utvecklar de konkurrensfördelar som fjärrvärmesystemet har Projektet kommunicerades även genom en halvsidesartikel i nr 3 av Fjärrvärmetidningen om att Ny forskning ska ge smartare affärer.

8 7 Under maj 2010 höll Per Werton en presentation om projektet för Svensk Fjärrvärmes samtliga rådsmedlemmar inom omvärld, teknik och marknad, på Tekniska Muséet i Stockholm. Syftet var att kommunicera projektets existens och innehåll, möjliggöra samverkan med andra pågående forskningsprojekt inom ramen för Fjärrsyn programmet, samt att sprida kunskap och förståelse till rådsmedlemmarna kring vad en affärsmodell är och hur den kan tillämpas. För att exemplifiera detta visades bl a en affärsmodell från en helt annan bransch i form av Nespressos affärsmodell. Många tog kontakt med projektet efteråt och uttryckte att projektet kändes mycket relevant och exemplen var mycket pedagogiska och talande. HÖSTEN PROJEKTSTART Under hösten 2010 startade projektet sin forskningsverksamhet. Samtidigt lanserades projektets webbplats, som används för nyhets- och resultatspridning. Sedan starten har cirka en till två olika nyheter per månad publicerats. Webbplatsen fyller också en viktig funktion för de intressenter som hör talas om projektet och enkelt vill komma i kontakt med det. Vi märker tydligt, att webbplatsen är välbesökt och uppskattad. Flera intressenter som tagit kontakt med oss har särskilt tryckt på att den är enkel att hitta samt enkel och användarvänlig att navigera på.

9 8 JANUARI - MARS 2011 I januari 2011 genomfördes en heldagsworkshop med styrgruppen för projektet med temat fjärrvärmens affärsmodeller. Workshopen innehöll presentationer kring affärsmodeller, intressanta diskussioner samt ett omfattande arbete där gruppen modellerade en generisk representation av de svenska fjärrvärmeföretagens affärsmodell. I början av 2011 publicerades en artikel om projektet som handlade om att tredjepartstillträde till fjärrvärmeaffären (TPA) kan kräva nya affärsmodeller samt ett antal korta presentationer av nyligen publicerade syntesblad. I Fjärrvärmetidningen kunde man under våren läsa Hallå där Anders Sandoff, en halv sida om vårt tvärvetenskapliga projekt och vikten av att ha rätt prismodeller. Den 9 och 10 februari 2011 medverkade vi i Värmemarknadsdagarna i Göteborg. Fjärrvärmens affärsmodeller presenterade, genom Anders Sandoff, hur fjärrvärmeföretagandet kan utvecklas i en situation där efterfrågan minskar, konkurrensen ökar och kundförtroendet sviktar. Anders Sandoff informerade även hur frågan behandlas inom projektet samt övrigt forskningsinnehåll i projektet. I februari 2011 publicerades en artikel i Fjärrsyns Halvårsrapport om en av projektets studier med Ulrika Holmberg, föreståndare vid Centrum för konsumtionsvetenskap och lektor i marknadsföring, samt Niklas Hansson är doktor i etnologi. Centrum för konsumtionsvetenskap bildades 2001 och är idag Sveriges största forskningscentrum inom konsumtionsområdet. I artikeln konstaterar Ulrika och Niklas bl a att: För kunden är fjärrvärme oftast en osynlig produkt. Då kan det bli extra viktigt att kundrelationen inte endast blir en faktura. För att relationen ska vara värdefull för kunden krävs mycket mer än en transaktion av pengar och sedan leverans av värme, betonar Ulrika Holmberg.

10 9 APRIL FJÄRRVÄRMEDAGARANA I RONNEBY Projektet har planerat för deltagande på tre större konferenser under forskningsperioden och den april var det dags för den första, i form av deltagande på Fjärrvärmedagarna 2011, i Ronneby. Per Werton och Bo Rydén höll i ett av inledningsföredragen kring fjärrvärmens utmaningar samt arrangerade och modererade den efterföljande paneldiskussionen där bl.a. Christian Schwartz, Mölndal Energi AB, Anders Jonsson, Sundsvall Energi AB och Ulrika Jardfelt, Svensk Fjärrvärme AB deltog. Vid samma konferens höll projektet även i ett av de tre parallella temaseminarier som genomfördes under den andra dagen med temat Fjärrvärmens framtida affärsmodeller. Temaspåret innehåll tre separata föredrag samt en diskussion med deltagarna. Seminariet var en riktig succé och besöktes av mer än 100 personer, vilket gjorde det till det mest välbesökta spåret av alla. Vidare ställde projektet ut i lobbyn, med en utställningsplats där publicerade tryckta resultat kunde hämtas. Fyra personer från projektet var dessutom tillgängliga för diskussion och kontakt med medlemmarna. MAJ - JUNI 2011 Under maj månad representerades projektet genom Anders Sandoff vid Euroheat & Powers årliga kongress som denna gång hölls i Paris. Han höll ett föredrag kring affärsmodellerna i svenska fjärrvärmeföretag samt lärdomar och hur dessa kan förbättras. Anders hade även en nyckelroll i den efterföljande paneldebatten. Deltagandet och det positiva mottagandet kommunicerades genom en artikel i Aktuellt från Fjärrsyn tillsammans med diverse övriga nyheter från projektet. I maj 2011 genomfördes ytterligare en workshop i Göteborg där forskarna och representanter från sju fjärrvärmeföretag deltog. Fokus i workshopen låg på företagens affärsmodeller och utmaningar kopplade till dem. Workshopen fyllde dels ett kommunikativt syfte och dels ett empiriskt datainsamlingssyfte och var mycket uppskattad av samtliga deltagare.

11 10 AUGUSTI - SEPTEMBER 2011 I samband med ett styrgruppsmöte i augusti arrangerades ett resultatseminarium med temat prismodeller för styrgruppen. Vid Svensk Fjärrvärmes TPA-seminarium på Arlanda presenterade Bo Rydén den konsekvensanalys av TPA-förslaget som genomförts i samverkan med ett särskilt TPA-forskningsprojekt finansierat av Svenk Fjärrvärme. I Halvårsberättelsen från Fjärrsyn som publicerades i september 2011 publicerades en helsidesintervju med Daniel Stridsman med budskapet: Uppdatera priset till kunderna Budskapet i artikeln reflekteras även i flera av de forskningsresultat som publiceras i samband med denna rapportering. OKTOBER - DECEMBER 2011 Vid Svensk Fjärrvärmes Årsmöte i Norrköping i november 2011 presenterades resultat från Fjärrvärmens Affärsmodeller i samband med den presentation av konsekvenser relaterade till ett TPA-införande som hölls av Bo Rydén. Projektet hade även utställning och närvaro i lobbyn där deltagarna kunde ta del av tryckta resultatblad. Projektet var även tillgängliga för diskussion och kontakt med medlemmarna, vilket utnyttjades och uppskattades av många.

12 11 I slutet av november 2011 arrangerades ett resultatseminarium i Stockholm med temat Framtidens Prismodeller. Målgruppen var ledning och nyckelpersoner i svenska fjärrvärmeföretag och vände sig till intressenter som ville ta del av den senaste forskningen samt delta i en aktiv dialog kring framtidens prismodeller. Seminariet var begränsat till 30 platser och efterfrågan på dessa var stor. Under projektets första fas har vi lagt stor möda på att nå ut med budskapet om projektets existens samt dess forskningsresultat. Många intressenter har också tagit kontakt med oss och önskat en nära och regelbunden kontakt genom att få vara delaktiga i forskningen, ta del av resultat löpande och kunna kontakta projektet för att ställa frågor och diskutera resultat. Vi ställer oss mycket positiva till detta och denna möjlighet utnyttjas numera av ett hundratal personer som uttryckt särskilt intresse för projektet i olika sammanhang. Det är också värt att notera att de många personliga möten och dialoger mellan forskarna och branschen som åstadkommits genom vår närvaro i olika sammanhang samt våra egna arrangemang är något vi eftersträvat och uppmuntrat, eftersom det utgör en oerhört kraftfull plattform för interaktion och spridning av kunskap och förståelse för forskningen och dess resultat. Denna plattform utgör ett utmärkt komplement till de mer masskommunikativt inriktade aktiviteterna och kan många gånger vara avsevärt mer kraftfullt när det gäller att nå de forskningskommunikativa målen med projektet.

13 12

14 13 FORSKNINGSUPPGIFTER OCH FORSKNINGSRESULTAT Syftet och målsättningen med detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt är att erhålla bättre kunskap och verktyg för att kunna utveckla fjärrvärmens affärsmodeller. Projektets forskning är organiserad i två huvuddelar: 1. Fjärrvärmeföretagens framtida affärsmodell vars syfte är att analysera utvecklingsvägar, genom vilka fjärrvärmeföretagens affärsmodeller kan utvecklas avseende en eller flera delar - exempelvis prismodellerna - med målet att fjärrvärmens konkurrenskraft skall stärkas. 2. Fjärrvärmeföretagens affärslogik och strategiska praktik vars syfte är att utifrån fjärrvärmebranschens speciella affärslogik och hur den omsätts i fjärrvärmeföretagen, skapa kunskap om förutsättningar för utveckling av framtida affärsmodeller. Forskningsarbetet bedrivs genom tvärvetenskapliga delstudier organiserade under dessa två huvuddelar, samt genom gemensamma syntesarbeten. Under respektive huvuddel genomförs ett antal delprojekt, definierade av ett antal konkreta forskningsfrågor, som redovisas nedan. Statusrapport i halvtid Vi går igenom projektets alla forskningsfrågor och forskningsuppgifter nedan, och ger samtidigt ett flertal resultatexempel. För varje delprojekt ger vi också en statusrapport, i vilken vi anger vilka frågor som besvarats under projektets första hälft och vilka uppgifter som återstår att genomföra under Fjärrvärmens affärsmodeller En affärsmodell kan sägas vara en beskrivning av hur en verksamhet tjänar pengar på en konkurrensutsatt marknad. I korthet bygger den på kunskap om verksamhetens kunder och vad de värderar. Hit hör beskrivningar av de olika intressenternas motiv, hur produkten tillfredsställer kundbehoven samt den underliggande ekonomiska logiken och företagens vinstgenerering. Grovt indelas denna beskrivning i dels hur tjänsten eller varan produceras (utveckling, anskaffning av råvaror och produktion), dels i hur den säljs (identifiera och förstå kunder och kundbehov, försäljning och leverans). I Sverige har uppbyggnad och drift av fjärrvärmeverksamhet traditionellt organiserats av offentliga aktörer, vanligtvis som en del av en kommunal förvaltning. Sedan mitten av nittiotalet har denna organisationsform kommit att omprövas genom ett antal förändringar i fjärrvärmens omvärld. Numer drivs fjärrvärmeverksamheter vanligtvis i bolagsform men fortfarande är det offentliga ägarintresset dominerande.

15 14 Affärsmodeller vad är det och hur skapas de? Resultat i korthet Affärsmodeller används för att tydliggöra den logik som ligger till grund för en affärsidé. Den utgör en konceptuell ritning över hur företaget skall tjäna pengar. En sådan ritning kan omfatta strategiska element såsom företagets vision, dess strategi för att utveckla värdeskapande och kundrelationer, men också enskilda resurser eller processer kopplade till denna uppgift. Läs mer på sidan 31 Vad menar folk när det säger affärsmodeller Idag används begreppet affärsmodell flitigt, särskilt inom IT-området, men även inom alla andra områden. Det finns också särskilda hemsidor som fördjupar sig i begreppet, dess användning och hur företagens affärsmodeller utvecklas. Här visar vi ett axplock från Internet, för att ge en uppfattning om hur begreppet affärsmodeller används i dagligt tal idag. Läs mer på sidan 33 En viktig forskningsuppgift i projektet har varit att analysera nuvarande affärsmodeller i fjärrvärmeföretagen, för att få en grund för senare analyser av affärsmodellförändringar. Det har vi gjort i tre steg. Forskningsuppgifter: 1. Kartläggning av affärsmodellerna i dagens fjärrvärmeföretag a. Kompletterande intervjuer med företagen och branschrepresentanter. b. Strukturering i syfte att visa på likheter och olikheter i de affärsmodeller som finns idag. 2. Erfarenhetsinhämtning från andra branscher och från tidigare forskning om affärsmodeller, i syfte att kunna dra paralleller till fjärrvärmebranschen och dess situation. a. Även identifiera en lämplig uppsättning begrepp: termer/terminologi, teoretiska modeller etc. 3. Löpande strukturering och analys, i syfte att identifiera viktiga förändringsområden. Statusrapport i halvtid Uppgifterna 1-3 ovan är klara och avrapporterade i sju syntesblad och fyra vetenskapliga artiklar och rapporter.

16 15 Ägarstyrningen i de kommunala fjärrvärmebolagen Resultat i korthet För att skapa förståelse för på vilka sätt det kommunala ägandet påverkar energibolagens verksamhet och inriktning så behöver vi mera i detalj studera ägarstyrningens praktik. Ägarrepresentanterna upplever att man aktivt påverkar verksamhetens inriktning och att man i allmänhet är tillfreds med det resultat som uppnås. Läs mer på sidan 35 Uthållig konkurrenskraft i fjärrvärmebranschen Svenska fjärrvärmebolag är bra på statiskt värdeskapande där effektivisering av existerande processer står i fokus. Genom ökat fokus på mångsidigt värdeskapande kan bolagen bibehålla och öka sin legitimitet ytterligare. Detta fordrar dock ett mer dynamiskt perspektiv på utvecklingen av bolagets affärsmodell. Läs mer på sidan 37 Mångsidigt värde - ett sätt att tämja elakartade problem Dagens strategiarbete kretsar ofta runt så kallade elakartade utmaningar. I princip kan dessa utmaningar mötas utifrån två perspektiv: det processorienterade och det måldrivna. Genom att förlita sig på mångsidigt värde som mål för verksamheten kan elakartade utmaningar lindras. Läs mer på sidan 39 Hjältar och arenor i fjärrvärmebranschen Att förändra sin affärsmodell är tidskrävande och svårt men det finns sätt att förenkla processen. Företaget kan etablera arenor där företaget kan driva en klar, neutral och syftesdriven kommunikation med olika intressenter. Läs mer på sidan 41 Specialisering genom omstrukturering - en möjlig affärsmodell för framtiden Det är inte ovanligt att både ägare och ledning frågar sig om företagets organisation och affärsmodell är den mest effektiva för den uppgift som organisationen satts att utföra. Läs mer på sidan 43

17 16 2. Fjärrvärmens utmaningar Fjärrvärmen står inför betydande utmaningar med minskad efterfrågan hos kunderna och ökat konkurrenstryck från bl. a värmepumpar. Kundernas förtroende för branschen har också successivt börjat svikta och kraven på fjärrvärmeföretagen har ökat. Kunderna vill kunna påverka sina energikostnader och innehållet i sin leverans och efterfrågar mer påverkbara affärsmodeller från fjärrvärmeföretagen. Fjärrvärmen är en infrastrukturbransch med ett stort reinvesterings- och förnyelsebehov framför sig. Förutom ett betydande krav på kapitaltillskott innebär det även utmaningar att skapa kostnadsstabilitet under dessa förändrade förhållanden. Branschens betydelse som en viktig infrastrukturleverantör och dess karaktär av naturligt monopol kommer även framgent att bjuda på utmaningar att framgångsrikt hantera politiska osäkerheter och förändrade myndighetsregler, direktiv, lagar och tillståndsprocesser. Mot denna bakgrund är det strategiskt viktigt att fjärrvärmeföretagen vågar utmana dagens beprövade affärsmodeller och blicka framåt för att studera och pröva förändringar inom området. Forskningsuppgifter: 1. Kartlägga och strukturera fjärrvärmens utmaningar: a. Genomföra kompletterande intervjuer med företagen och bransch representanter b. Genomföra utbyten/avstämning med SvF:s enkäter 2. Hur påverkar utmaningarna fjärrvärmens affärsmodeller intervju/workshops-del a. Workshops med engagerade företag: Dokumentera och utvärdera. b. Fortsatta intervjuer och samtal med företagsrepresentanter om deras syn på hur utmaningarna utmanar dagens affärsmodeller. 3. Hur påverkar utmaningarna fjärrvärmens affärsmodeller analysdel a. Kvantitativ analys av 2-3 av utmaningarna från vår kartläggning. Statusrapport i halvtid Uppgifterna 1-2 ovan är klara, medan 3 inletts under 2011 och slutförs under Resultaten avrapporterade i två syntesblad och en rapport.

18 17 Fjärrvärmens utmaningar Resultat i korthet Fjärrvärmen är fortsatt konkurrenskraftig, men ställs nu inför delvis nya utmaningar. Nya kundkrav, minskande efterfrågan och TPA är utmaningar som fjärrvärmeföretagen måste ta på största allvar. Dessa utmaningar kommer också i olika hög grad att påverka företagens affärsmodeller. Läs mer på sidan 47 Minskade leveranser utmanar fjärrvärmen Fjärrvärmeleveranserna minskar i många av våra fjärrvärmesystem. Det skapar utmaningar för fjärrvärmen. Orsakerna är flera: Energieffektivisering i bebyggelsen minskar uppvärmningsbehovet hos befintliga kunder. Läs mer på sidan TPA - tredjepartstillträde TPA-utredningen lade förslag om införande av TPA våren I utredningen anges den önskade färdriktningen för ett införande av TPA för fjärrvärme, men man säger också tydligt att man inte fullt ut har kunnat bedöma de långsiktiga konsekvenserna av förslaget. Ambitionen med vår forskning kring TPA, och kring det lagda TPA-förslaget, har därför så här långt - varit att analysera de konsekvenser utredningens förslag har på enskilda fjärrvärmesystem, som ett komplement till utredningens egna, mer översiktliga, konsekvensanalyser. 1. Konsekvensanalys av TPA-förslaget, med syftet att öka förståelsen för det lagda förslaget och vilka förändringar det kan leda till (analysen görs i samverkan med forskningsprojektet Konsekvensanalys av TPA - baserat på studier av verkliga fjärrvärmesystem ). a. Analys av hur förslaget uppfyller TPA-utredningens eget direktiv b. Analys av hur fjärrvärmesystem med spillvärme påverkas c. Analys av hur kostnaden för fjärrvärme påverkas och vilket genomslag det kan få på fjärrvärmepriset till kund 2. Genomföra en enkät/intervju-undersökning under hösten 2011 till medlems- företagen (likt den Handels gjorde 2007 om ägarstrukturerna) och bl.a. fråga vad företagen gör för att förbereda sig för TPA. 3. Ägarbilden/strukturen och dess betydelse för hur man kan möta TPA. a. Först kartlägga ägarbilden, strukturera och identifiera utgångspunkter för analyser. b. Utifrån kartläggningen göra analyser.

19 18 4. Göra konsekvensanalyser av typen if/then, med utgångspunkt i att TPA införs 1) enligt förslaget eller 2) införs på annat sätt. Hur påverkar det företagen? a. Om de måste ombildas? b. Finns proaktiva förändringar som kan vara kloka att göra i alla fall? TPA kan kräva nya affärsmodeller Resultat i korthet Tredjepartstillträde (TPA) till fjärrvärmenäten beskrivs i direktiven till TPA-utredningen som en metod för att åstadkomma effektivare fjärrvärmeproduktion, lägre fjärrvärmepriser och ökad valfrihet för kunderna. TPA kan införas på flera olika sätt. De mest genomgripande skulle få stor påverkan på fjärrvärmeföretagens affärsmodeller. Läs mer på sidan 51 Analys av TPA-förslaget TPA-utredningen lade förslag om införande av TPA våren I utredningen anges den önskade färdriktningen för ett införande av TPA för fjärrvärme, men man säger också tydligt att man inte fullt ut har kunnat bedöma de långsiktiga konsekvenserna av förslaget. Läs mer på sidan 53 Spillvärme är en framgångsfaktor för fjärrvärmeföretagen och dess kunder Ett stort spillvärmeutnyttjande i fjärrvärmeproduktionen möjliggör ett lägre fjärrvärmepris och en högre vinstmarginal för fjärrvärmeföretaget. Spillvärme är alltså en framgångsfaktor för fjärrvärmeföretagen, vilket är en viktig förklaring till att de visar ett så stort intresse för att utnyttja spillvärme. De har alltså redan idag all anledning att utnyttja spillvärme så långt det är rimligt. er. Läs mer på sidan 55 Statusrapport i halvtid Uppgiften 1 ovan är klar, 2-3 påbörjade under 2011 och slutförs under 2012 medan 4 görs under Resultaten avrapporterade i tre syntesblad och en rapport. (Vi har samverkat i forskningsarbetet om TPA med forskningsprojektet Konsekvensanalys av TPA - baserat på studier av verkliga fjärrvärmesystem )

20 19 4. Kundrelationerna Sett ur ett kundperspektiv är fjärrvärme en bra produkt ur många aspekter. Den är bekymmersfri, miljöklok och resurssnål. Med tiden har dock kundernas förtroende för branschen successivt börjat svikta och kraven på den har ökat. Kunderna vill kunna påverka sina energikostnader och efterfrågar mer påverkbara affärsmodeller från fjärrvärmeföretagen. I takt med ökad miljömedvetenhet och ökad fokus på klimatfrågor i samhället har också många kunders krav på fjärrvärmeföretagen ökat, från en situation där kunderna var relativt nöjda med en värmeleverans oavsett vilken typ av produktion som låg till grund, till en situation där många kunder vill vara med och kunna styra innehållet sin värmeleverans samt sin klimatpåverkan. I dagsläget finns dock få sådana möjligheter och kunskapen om hur detta kan genomföras är begränsad i branschen. Forskningsuppgifter: 1. Kundrelaterade delprojekt och uppgifter, främst inriktade mot de professionella kunderna. a. Flera forskningsuppgifter är listade. Vad gör kunder mer aktiva och nöjda - erfarenheter från sex olika branscher Resultat i korthet Svenska fjärrvärmebolag är bra på statiskt värdeskapande där effektivisering av existerande processer står i fokus. Genom ökat fokus på mångsidigt värdeskapande kan bolagen bibehålla och öka sin legitimitet ytterligare. Detta fordrar dock ett mer dynamiskt perspektiv på utvecklingen av bolagets affärsmodell. Läs mer på sidan 57 Statusrapport i halvtid Forskningsarbetet under denna rubrik inleddes på allvar först under hösten 2011, och intensifieras under Resultat avrapporterade i ett syntesblad.

Utveckla prismodellerna!

Utveckla prismodellerna! Utveckla prismodellerna! - Dämpning av behovsminskningen - Rättvisare och sparvänligare prissättning - Kunderna har stor förståelse; de flesta blir nöjda - Fjärrvärmens konkurrenskraft ökar - Riskexponeringen

Läs mer

Fjärrvärmen är en integrerad del av det hållbara energisystemet. Fjärrvärmens ambition är att bidra till de samhälleliga målen:

Fjärrvärmen är en integrerad del av det hållbara energisystemet. Fjärrvärmens ambition är att bidra till de samhälleliga målen: Fjärrvärmen Fjärrvärmen är en integrerad del av det hållbara energisystemet. Fjärrvärmens ambition är att bidra till de samhälleliga målen: låga utsläpp från uppvärmning, minskad användning av primärenergi

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

Metodmässiga slutsatser

Metodmässiga slutsatser Metodmässiga slutsatser 13. Projektet har byggt en bas av kunnande, en verktygslåda, som nu finns tillgänglig. a) Projektet har gett ut flera temaböcker och även arbetat fram en doktorsavhandling. 14.

Läs mer

Trelleborgs Fjärrvärme AB

Trelleborgs Fjärrvärme AB Trelleborgs Fjärrvärme AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet December 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Sammanfattning och kommentarer Efter genomförd granskning och gjord

Läs mer

- nulägesrapport. Erik Thornström. Svensk Fjärrvärme. TPA-utredningens förslag - nulägesrapport 2011-11-16

- nulägesrapport. Erik Thornström. Svensk Fjärrvärme. TPA-utredningens förslag - nulägesrapport 2011-11-16 TPA-utredningens förslag - nulägesrapport Erik Thornström Svensk Fjärrvärme 1 Presentationen Bakgrund om TPA-utredningens förslag Konsekvenser av TPA-utredningens förslag Remissynpunkter och fortsatt hantering

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Ett samarbete mellan Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme

Ett samarbete mellan Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme Ett samarbete mellan Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme Dialog för en fungerande värmemarknad En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leveran törer som öppet redovisar

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Så kan framtidens fjärrvärmeföretag se ut!

Så kan framtidens fjärrvärmeföretag se ut! Så kan framtidens fjärrvärmeföretag se ut! Affärsmodeller, kompetens, kunddialog, resultat från Fjärrsynsforskningen Anders Sandoff Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Vilka är utmaningarna? Utmaningarna

Läs mer

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Strategidagarna 6-7 februari 2013 Yasuragi Hasseludden, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 6 februari Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk Kunskap Workshops Klara. Djupintervjuer Verkliga fall Färdiga. Gå! Råd och strategier Program för att hantera framtidens utmaningar i fjärrvärmebranschen. Personlig utveckling Nätverk Program för Sveriges

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta Strategidagarna 8-9 februari 2012 Aronsborg Konferenshotell, Bålsta PROGRAM Onsdagen den 8 februari 09.30 Buss från centralstationen 10.00 Registrering 10.30 Välkomna till Strategidagarna! Christian Schwartz,

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i.

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i. Daniel Holmberg, 08-56648128 daniel.holmberg@kks.se Datum Diarienr 2006-05-04 2006/0099 Till rektor Inbjudan KK-stiftelsen inbjuder forskare vid Sveriges nya universitet och högskolor att tillsammans med

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Handledning till projektorganisation

Handledning till projektorganisation 2016-02-10 1(5) Handledning till projektorganisation Vem styr vem i insatsen/projektet Vi rekommenderar att insatsägare genomför ett arbetsmöte på temat vem styr vem, där styrgruppsmedlemmarna uppmanas

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority Swedish Competition Authority 2010-11-10 Dnr521/2007 1(6) AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad c/o Advokatfirman Vinge KB Att: Advokat Johan Karlsson Box 1703 111 87 Stockholm Ifrågasatt missbruk

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Hållbara städer i ett backcastingperspektiv

Hållbara städer i ett backcastingperspektiv Hållbara städer i ett backcastingperspektiv Göran Broman Maskinteknik Blekinge Tekniska Högskola Louise Trygg Energisystem Linköpings universitet Energisystemstudier om fjärrvärme + Backcasting från hållbarhetsprinciper

Läs mer

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Upplägg 1. Varför behöver byggherrar engagera sig i utvecklingsarbete

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING Ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förbereder

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data 5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data Inledning En bärande idé i Mälardalen Innovation Index (MII) är att innovationsdriven tillväxt skapas i ett

Läs mer

Ledarskap vid uppbyggnad av en gemensam kunskapsprocess

Ledarskap vid uppbyggnad av en gemensam kunskapsprocess Ledarskap vid uppbyggnad av en gemensam kunskapsprocess Stora förväntningar på projekten Projekten förväntas vara En viktig och unik komponent i den svenska tillväxt- och innovationsmotorn Möta viktiga

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

SWOT. Copyright Dansk & Partners

SWOT. Copyright Dansk & Partners SWOT Innehåll Datasökning Strukturkapital Analysmodeller SWOT Datasökning Intern information Internredovisning Strukturkapital har det gjorts nåt liknande tidigare inom organisationen, interna experter

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Förhandsutvärdering & Utvärderingsupplägg ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se Lennart.svensson@liu.se HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se INTERAKTIV FORSKNING - FORSKA MED, INTE PÅ - HELA FORSKNINGSPROCESSEN - INTRESSENTER MAJORITET I STYRELSEN - BLANDNING OFFENTLIGA OCH PRIVATA

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206)

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONSVETENSKAP MEDIER OCH KOMMUNIKATION VETENSKAPSKOMMUNIKATION II, VT07 KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) 2007-01-19 Syfte Delkursen syftar till

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Framtidens ledare Inriktning av arbetet med det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Framtidens ledare Inriktning av arbetet med det regionala ledarförsörjningsprogrammet Framtidens ledare 2003 Inriktning av arbetet med det regionala ledarförsörjningsprogrammet Det regionala ledarförsörjningsprogrammet Inriktning 2003 Förbundsstyrelsen har beslutat att genomföra ett flerårigt

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Proposition 2 - Förslag på elevrörelsens principer

Proposition 2 - Förslag på elevrörelsens principer Proposition 2 - Förslag på elevrörelsens principer Bakgrund Sedan Kongressen 2012 har Sveriges Elevkårer och elevkårerna i Sverige 6 respektive 10 vägledande principer. Principerna som lades fram 2012

Läs mer

Kompetensrådsträff 2011-03-17

Kompetensrådsträff 2011-03-17 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Kompetensrådsträff 2011-03-17 Inledning Det nationella kompetensrådet träffades för tredje gången dagen efter den nationella konferensen om Möjligheter,

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Informationsmöte Fjärrvärme - Näringsidkare Helsingborg. Marina Plaza, Helsingborg 17 oktober 2012

Informationsmöte Fjärrvärme - Näringsidkare Helsingborg. Marina Plaza, Helsingborg 17 oktober 2012 Informationsmöte Fjärrvärme - Näringsidkare Helsingborg Marina Plaza, Helsingborg 17 oktober 2012 Resurser och koldioxid Om alla levde som vi svenskar skulle vi behöva tre jordklot för att få fram alla

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Är du redo att ta ditt företag till nya höjder?

Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG Marknadslyftet ger dig redskapen till fokusering och expansion Bra kan bli bättre Är du ledare

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag 2017-04-06 1 (11) Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG. Är du redo att ta ditt företag till nya höjder?

ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG. Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? Marknadslyftet ger dig redskapen till fokusering och expansion Bra kan bli bättre Är du ledare

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Bilaga 1 Beslutsförslag Policy för Region Skånes varumärken

Bilaga 1 Beslutsförslag Policy för Region Skånes varumärken Bilaga 1 Beslutsförslag 2012-09-06 Policy för Region Skånes varumärken 1 1. Region Skåne som modermärke I dokumentets första del presenteras resultatet av arbetet att definiera Region Skånes identitet

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt 13380 Stockholm 2017-03-15 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund På senare år har det växt fram en lång rad

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Handlingsplan ägardialog Förvaltnings AB Framtiden

Handlingsplan ägardialog Förvaltnings AB Framtiden Bilaga N 1 Diarienummer: 0034/17 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Handlingsplan ägardialog Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer