HALVTIDSRAPPORT FÖR FJÄRRSYN-PROJEKTET FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSMODELLER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HALVTIDSRAPPORT FÖR FJÄRRSYN-PROJEKTET FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSMODELLER"

Transkript

1 HALVTIDSRAPPORT FÖR FJÄRRSYN-PROJEKTET FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSMODELLER

2 Halvtidsrapport för Fjärrsyn-projektet FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSMODELLER

3 Halvtidsrapport för Fjärrsyn-projektet Fjärrvärmens Affärsmodeller Tryckeri: PR-Offset, Mölndal

4 INNEHÅLL Inledning 5 Forskningsuppgifter och forskningsresultat 13 Tvärvetenskaplig forskning och metodansats 25 Resultat i korthet Utveckling av fjärrvärmens affärsmodeller 31 Fjärrvärmens utmaningar 47 Företagens prismodeller 61

5 4 PROJEKTORGANISATION Projektledning och forskargrupp Per Werton, Profu (projektledare) Anders Sandoff, Handelshögskolan i Göteborg (vetenskaplig ledning) Bo Rydén, Profu (koordinator för forskningsarbetet) Håkan Sköldberg, Profu Daniel Stridsman, Profu Mårten Haraldsson, Profu Olof Larsson, Profu Jon Williamsson, Handelshögskolan i Göteborg Ulrika Holmberg, Handelshögskolan i Göteborg Niklas Hansson, Handelshögskolan i Göteborg Viveca Wågerman, Profu Styrgrupp Ulrika Jardfelt, Svensk Fjärrvärme (ordförande) Bo Johansson, Karlshamn Energi Karin Ekh, Göteborg Energi Madeleine Engfeldt-Julin, Söderenergi Ulf Lindqvist, Jämtkraft Anders Strömberg, Öbo Sven Helin, Örebro Universitet Anna Land, Svensk Fjärrvärme Patrik Holmström, Svensk Fjärrvärme

6 5 INLEDNING Fjärrvärmens Affärsmodeller är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som genomförs inom ramen för forskningsprogrammet Fjärrsyn. Projektet är treårigt och startade hösten Syftet och målsättningen är att Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag och övriga intressenter skall erhålla bättre kunskap och verktyg som underlag i sitt arbete med att vidareutveckla sina affärsmodeller. Det har nu gått ett och ett halvt år sedan projekt startade och det är med stor glädje vi kan konstatera att intensiteten i forskningen varit hög, det tvärvetenskapliga arbetssättet varit fruktsamt och att den aktiva tvåvägskommunikationen mellan forskningsprojektet och branschen rönt mycket uppskattning. Nya intressanta forskningsresultat och kommunikativa aktiviteter har radat upp sig på löpande band under denna projektets första fas och tiden har därför blivit mogen för den halvtidsrapportering som du just nu håller i din hand. Affärsmodellen en beskrivning av företagets värdeskapande Precis som titeln på projektet säger så är forskningen inriktad kring affärsmodeller inom fjärrvärmebranschen. Vad är då en affärsmodell? En affärsmodell kan sägas vara en konceptuell beskrivning av hur företaget skall förverkliga affärsidén och tjäna pengar. Den beskriver som ett system hur en verksamhet skapar och levererar värde, möter sina kunder, använder sina resurser och partners, hur intäkter uppstår och kostnader fördelas. Ett relevant forskningsområde för fjärrvärmebranschen Fjärrvärmen som produkt och bransch har gjort en betydande resa sedan starten för mer än 50 år sedan, och den har genomgått en omfattande utveckling framför allt inom teknikområdet. Samtidigt har fjärrvärmen utvecklats mindre inom andra områden såsom dess affärsmodeller. Fjärrvärmen står dock inför betydande utmaningar med minskad efterfrågan hos kunderna och ökat konkurrenstryck från bl. a värmepumpar. Kundernas förtroende för branschen har också successivt börjat svikta och kraven på fjärrvärmeföretagen har ökat. Kunderna vill kunna påverka sina energikostnader och innehållet i sin leverans och efterfrågar mer påverkbara affärsmodeller från fjärrvärmeföretagen. Fjärrvärmen är en infrastrukturbransch som dessutom står inför ett stort reinvesterings- och förnyelsebehov. Förutom ett betydande krav på kapitaltillskott innebär det även utmaningar att skapa kostnadsstabilitet under dessa förändrade förhållanden. Branschens betydelse som en viktig infrastrukturleverantör och dess karaktär av naturligt monopol kommer även framgent att bjuda på utmaningar att framgångsrikt hantera förändrade direktiv, myndighetsregler, lagar och tillståndsprocesser. Alla dessa faktorer måste beaktas och därför har vi inom ramen för projektet särskilt studerat och analyserat fjärrvärmens utmaningar.

7 KOMPETENT PROJEKTTEAM Ledande forskare från olika discipliner säkerställer professionella tvärvetenskapliga forskningsresultat. LÄS MER PÅ SID 2 FOKUSOMRÅDEN FÖR FORSKNINGEN Projektet skall vara ett samspel mellan verksamma praktiker i fjärrvärmeföretagen och forskarna. Målet är att samproducera kunskap. LÄS MER PÅ SID 4 THORE SAHLIN, FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSLOGIK OCH AFFÄRSMODELLER AFFÄRSMODELL - VAD ÄR DET? En affärsmodell kan sägas vara en beskrivning av hur en verksamhet tjänar pengar på en konkurrensutsatt marknad. I korthet bygger den på kunskap om verksamhetens kunder och vad de värderar. LÄS MER PÅ SID 3 6 Mot denna bakgrund är det strategiskt viktigt att fjärrvärmeföretagen vågar utmana dagens beprövade affärsmodeller och blicka framåt för att ta del av ny kunskap och pröva förändringar inom området. En viktig utgångspunkt för detta arbete är dock att beakta att stora delar av verksamheten regleras på olika sätt vilket i viss mån har en formande eller t.o.m begränsande effekt på de affärsmodeller som branschen kan ta i anspråk. Intensiv exponering av projektet och dess forskning De gångna ett och ett halvt åren har - som vi nämnt ovan - präglats av ett intensivt forskningsarbete och en tät kommunikation med branschen. Nedan redovisar vi i sammandrag ett urval av händelser, som främst fokuserar på de aktiviteter som synts externt. Forskningen och dess resultat utgör kärnan i denna rapportering och redovisas separat längre fram. Som ett tvärvetenskapligt projekt har vi även gjort ett antal intressanta metodmässiga observationer och framsteg i forskningsarbetet, vilket också redovisas som ett separat kapitel längre fram. SOMMAREN PROJEKTET LANSERAS NY FORSKNING SKA GE SMARTARE FJÄRRVÄRMEAFFÄRER Fjärrsyn satsar 10 miljoner på en tvärvetenskaplig studie för att få bättre kunskap och verktyg för att utveckla nya affärsmodeller för fjärrvärme och fjärrkyla. Projektet ska genomföras av forskare på konsultbolaget Profu och Handelshögskolan i Göteborg. Hallå där! Nr Projektet lanserades officiellt genom pressreleaser försommaren 2010 samt genom artikel i nyhetsbrevet Aktuellt från Fjärrsyn. Peter Dahl, då tillförordnad VD på Svensk Fjärrvärme uttalade där: Forskningsprojektet, som startar i vår, heter förutsättningslöst och inte koppla den till ett Fjärrvärmens affärslogik och framtida affärsmodeller och kommer att pågå i tre år. bra att vi kan tänka kritiskt och utmana i enskilt bolag. Jag tror dessutom att det är Det är det första tvärvetenskapliga projektet större utsträckning, forsätter Per Werton. som genomförs i Fjärrsyn. Att Fjärrsyn väljer att satsa på ett tvärvetenskapligt projekt beror Utveckla framtida affärsmodeller på att branschen har flera stora frågor som Projektet kommer att vara organiserat i två hänger ihop och där man behöver se på helheten inom forskningen för att få svar. sera förutsättningarna för framtida affärs- huvuddelar. Den ena delen syftar till analymodeller genom att utgå från fjärrvärmeföretagens speciella affärslogik och hur den Dagens affärsmodeller räcker inte Bakgrunden till projektet är att fjärrvärmeleveranser sannolikt kommer att minska i om att utveckla affärsmodellernas olika praktiseras idag. Den andra delen handlar framtiden. Det beror framförallt på energieffektiviseringar, men också klimatföränd- konkurrenskraft ska stärkas. För att uppnå delmoment, med målet att fjärrvärmens ringar och ökad konkurrens. Mycket talar detta kommer forskarna att göra olika delstudier. Dessutom kommer referensföretag i för att de nuvarande affärsstrategierna och affärsmodellerna inte är tillräckliga för att fjärrvärmebranschen att utgöra en viktig del. möta det framtida konkurrenshotet, trots att Forskningsprojektet har stora möjligheter att bidra till förståelsen för affärsut- fjärrvärme är en resurssnål och miljövänlig uppvärmningsform. I projektet kommer man veckling inom infrastrukturbranscher, menar Anders Sandoff på Handelshögskolan, därför att arbeta med att utveckla affärsmodeller som ökar fjärrvärmens attraktivitet som kommer att vara projektets vetenskapliga ledare. och som öppnar för affärsmässiga vägar även om efterfrågan stagnerar och konkurrensen ökar. Styrka med olika kompetenser Kärnan i forskningsteamet utgörs av åtta Insikt och inspiration ledande forskare från både samhällsvetenskapliga och tekniska discipliner. Per Wer- Med tanke på ökade krav från kunder och den hårdnande konkurrensen är det extra ton ser det som en styrka att blanda forskare viktigt att utmana sina gamla affärsmodeller, anser Per Werton på Profu, som kom- kombinerar verksamhetsnära kompetens från konsultföretag och universitetet, då det mer att leda projektet. med akademins större fokus på generell Vi vill hjälpa fjärrvärmeföretagen att kunskap. Ytterligare en styrka utgörs av de få insikt och inspiration att utveckla affärsmodeller. Vi kan dessutom se på frågan helt kommer att knytas till referensföretag i fjärrvärmebranschen som projektet. Fjärrvärmebranschen planerar rekordinvesteringar för nära 40 miljarder kronor de närmaste fem år. Det innebär lägre koldioxidutsläpp. Den 14 april kommer forskare inom Fjärrsyn att synas och höras på kunskapstorget. Platsen är Fjärrvärmedagarna i Åre. Missa inte det! TEMA FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSMODELLER Ett temanummer om projektet Fjärrvärmens affärslogik och affärsmodeller Peter Dahl, tillförordnad VD på Svensk FJärrvärme. Varför är det viktigt att satsa på tvärvetenskaplig forskning om utveckling av fjärrvärmens affärsmodeller? Fjärrvärmen står inför stora utmaningar i framtiden. Det är utmaningar som bara kan mötas om vi ser på helheten. Framtidens affärer kommer att kräva innovativa affärsmodeller som tar tillvara och utvecklar de konkurrensfördelar som fjärrvärmesystemet har. Dagens affärsmodeller anses inte tillräckligt bra för att klara nya konkurrenshot. Var brister de? Affärsmodellerna idag bygger på volymförsäljning och det i sin tur bygger på att nätet blir större och att kunderna blir fler. En sådan affärsmodell innehåller risker särskilt när marknaden krymper. Vad hoppas du projektet ska leda till? Jag hoppas att projektet visar att man kan driva framgångsrik fjärrvärmeverksamhet på många olika sätt. Det är också ett sätt att fokusera på affärsutveckling och ge alla som arbetar med det i företagen stöd i sin utveckling. Vet du att svenska energiföretag räknar med att leveranserna av fjärrkyla kommer att öka med 28 procent till 2015? Aktuellt Fjärrsyn från Nytt Fjärrsyn-projekt: FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSLOGIK OCH AFFÄRSMODELLER Fjärrsyn startar ett nytt tvärvetenskapligt projekt Fjärrvärmens affärslogik och affärsmodeller. Hela detta temanummer beskriver det. Projektet, där Fjärrsyn satsar 10 miljoner, ska genomföras av forskare på konsultbolaget Profu och Handelshögskolan i Göteborg. Forskningsprojektet Fjärrvärmens affärslogik och affärsmodeller är det första Affärsmodellerna idag bygger på volym- Dagens affärsmodeller räcker inte Fjärrvärmens tvärvetenskapliga projektet som genomförs försäljning och det i sin tur bygger på att i Fjärrsyn. nätet blir större och att kunderna blir fler. AFFÄRSMODELLER En sådan affärsmodell innehåller risker Fjärrvärmen står inför stora utmaningar särskilt när marknaden krymper, förklarar i framtiden. För att klara dessa utmaningar Peter Dahl. behöver vi se på helheten och det är därför LÄS MER PÅ SID 2 som det är viktigt att Fjärrsyn nu satsat på ett tvärvetenskapligt projekt, säger Peter Dahl på Svensk Fjärrvärme. FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSMODELL MÅSTE STÄNDIGT FÖRÄNDRAS - FÖR ATT SÄKERSTÄLLA KONKURRENSKRAFTEN I Sverige har uppbyggnad och drift av omprövas genom ett antal förändringar fjärrvärmeverksamhet traditionellt organiserats av offentliga aktörer, van- fjärrvärmeverksamheter vanligtvis i bo- i fjärrvärmens omvärld. Numer drivs ligtvis som en del av en kommunal förvaltning. Sedan mitten av nittiotalet har ägarintresset dominerande. lagsform men fortfarande är det offentliga denna organisationsform kommit att LÄS MER PÅ SID 3 Fram dens affärer kommer a kräva innova va affärsmodeller som tar llvara och utvecklar de konkurrensfördelar som ärrvärmesystemet har styrelseordförande i Fjärrsyn Affärsmodellerna idag bygger på volymförsäljning och det i sin tur bygger på att nätet blir större och att kunderna blir fler. En sådan affärsmodell innehåller risker särskilt när marknaden krymper. Därefter presenterades projektet vid flera tillfällen under sommaren och hösten. Exempelvis i ett särskilt temanummer av nyhetsbrevet som enbart handlade om projektet. Thore Sahlin, dåvarande styrelseordförande i Fjärrsyn, sa bl.a.: Framtidens affärer kommer att kräva innovativa affärsmodeller som tar tillvara och utvecklar de konkurrensfördelar som fjärrvärmesystemet har Projektet kommunicerades även genom en halvsidesartikel i nr 3 av Fjärrvärmetidningen om att Ny forskning ska ge smartare affärer.

8 7 Under maj 2010 höll Per Werton en presentation om projektet för Svensk Fjärrvärmes samtliga rådsmedlemmar inom omvärld, teknik och marknad, på Tekniska Muséet i Stockholm. Syftet var att kommunicera projektets existens och innehåll, möjliggöra samverkan med andra pågående forskningsprojekt inom ramen för Fjärrsyn programmet, samt att sprida kunskap och förståelse till rådsmedlemmarna kring vad en affärsmodell är och hur den kan tillämpas. För att exemplifiera detta visades bl a en affärsmodell från en helt annan bransch i form av Nespressos affärsmodell. Många tog kontakt med projektet efteråt och uttryckte att projektet kändes mycket relevant och exemplen var mycket pedagogiska och talande. HÖSTEN PROJEKTSTART Under hösten 2010 startade projektet sin forskningsverksamhet. Samtidigt lanserades projektets webbplats, som används för nyhets- och resultatspridning. Sedan starten har cirka en till två olika nyheter per månad publicerats. Webbplatsen fyller också en viktig funktion för de intressenter som hör talas om projektet och enkelt vill komma i kontakt med det. Vi märker tydligt, att webbplatsen är välbesökt och uppskattad. Flera intressenter som tagit kontakt med oss har särskilt tryckt på att den är enkel att hitta samt enkel och användarvänlig att navigera på.

9 8 JANUARI - MARS 2011 I januari 2011 genomfördes en heldagsworkshop med styrgruppen för projektet med temat fjärrvärmens affärsmodeller. Workshopen innehöll presentationer kring affärsmodeller, intressanta diskussioner samt ett omfattande arbete där gruppen modellerade en generisk representation av de svenska fjärrvärmeföretagens affärsmodell. I början av 2011 publicerades en artikel om projektet som handlade om att tredjepartstillträde till fjärrvärmeaffären (TPA) kan kräva nya affärsmodeller samt ett antal korta presentationer av nyligen publicerade syntesblad. I Fjärrvärmetidningen kunde man under våren läsa Hallå där Anders Sandoff, en halv sida om vårt tvärvetenskapliga projekt och vikten av att ha rätt prismodeller. Den 9 och 10 februari 2011 medverkade vi i Värmemarknadsdagarna i Göteborg. Fjärrvärmens affärsmodeller presenterade, genom Anders Sandoff, hur fjärrvärmeföretagandet kan utvecklas i en situation där efterfrågan minskar, konkurrensen ökar och kundförtroendet sviktar. Anders Sandoff informerade även hur frågan behandlas inom projektet samt övrigt forskningsinnehåll i projektet. I februari 2011 publicerades en artikel i Fjärrsyns Halvårsrapport om en av projektets studier med Ulrika Holmberg, föreståndare vid Centrum för konsumtionsvetenskap och lektor i marknadsföring, samt Niklas Hansson är doktor i etnologi. Centrum för konsumtionsvetenskap bildades 2001 och är idag Sveriges största forskningscentrum inom konsumtionsområdet. I artikeln konstaterar Ulrika och Niklas bl a att: För kunden är fjärrvärme oftast en osynlig produkt. Då kan det bli extra viktigt att kundrelationen inte endast blir en faktura. För att relationen ska vara värdefull för kunden krävs mycket mer än en transaktion av pengar och sedan leverans av värme, betonar Ulrika Holmberg.

10 9 APRIL FJÄRRVÄRMEDAGARANA I RONNEBY Projektet har planerat för deltagande på tre större konferenser under forskningsperioden och den april var det dags för den första, i form av deltagande på Fjärrvärmedagarna 2011, i Ronneby. Per Werton och Bo Rydén höll i ett av inledningsföredragen kring fjärrvärmens utmaningar samt arrangerade och modererade den efterföljande paneldiskussionen där bl.a. Christian Schwartz, Mölndal Energi AB, Anders Jonsson, Sundsvall Energi AB och Ulrika Jardfelt, Svensk Fjärrvärme AB deltog. Vid samma konferens höll projektet även i ett av de tre parallella temaseminarier som genomfördes under den andra dagen med temat Fjärrvärmens framtida affärsmodeller. Temaspåret innehåll tre separata föredrag samt en diskussion med deltagarna. Seminariet var en riktig succé och besöktes av mer än 100 personer, vilket gjorde det till det mest välbesökta spåret av alla. Vidare ställde projektet ut i lobbyn, med en utställningsplats där publicerade tryckta resultat kunde hämtas. Fyra personer från projektet var dessutom tillgängliga för diskussion och kontakt med medlemmarna. MAJ - JUNI 2011 Under maj månad representerades projektet genom Anders Sandoff vid Euroheat & Powers årliga kongress som denna gång hölls i Paris. Han höll ett föredrag kring affärsmodellerna i svenska fjärrvärmeföretag samt lärdomar och hur dessa kan förbättras. Anders hade även en nyckelroll i den efterföljande paneldebatten. Deltagandet och det positiva mottagandet kommunicerades genom en artikel i Aktuellt från Fjärrsyn tillsammans med diverse övriga nyheter från projektet. I maj 2011 genomfördes ytterligare en workshop i Göteborg där forskarna och representanter från sju fjärrvärmeföretag deltog. Fokus i workshopen låg på företagens affärsmodeller och utmaningar kopplade till dem. Workshopen fyllde dels ett kommunikativt syfte och dels ett empiriskt datainsamlingssyfte och var mycket uppskattad av samtliga deltagare.

11 10 AUGUSTI - SEPTEMBER 2011 I samband med ett styrgruppsmöte i augusti arrangerades ett resultatseminarium med temat prismodeller för styrgruppen. Vid Svensk Fjärrvärmes TPA-seminarium på Arlanda presenterade Bo Rydén den konsekvensanalys av TPA-förslaget som genomförts i samverkan med ett särskilt TPA-forskningsprojekt finansierat av Svenk Fjärrvärme. I Halvårsberättelsen från Fjärrsyn som publicerades i september 2011 publicerades en helsidesintervju med Daniel Stridsman med budskapet: Uppdatera priset till kunderna Budskapet i artikeln reflekteras även i flera av de forskningsresultat som publiceras i samband med denna rapportering. OKTOBER - DECEMBER 2011 Vid Svensk Fjärrvärmes Årsmöte i Norrköping i november 2011 presenterades resultat från Fjärrvärmens Affärsmodeller i samband med den presentation av konsekvenser relaterade till ett TPA-införande som hölls av Bo Rydén. Projektet hade även utställning och närvaro i lobbyn där deltagarna kunde ta del av tryckta resultatblad. Projektet var även tillgängliga för diskussion och kontakt med medlemmarna, vilket utnyttjades och uppskattades av många.

12 11 I slutet av november 2011 arrangerades ett resultatseminarium i Stockholm med temat Framtidens Prismodeller. Målgruppen var ledning och nyckelpersoner i svenska fjärrvärmeföretag och vände sig till intressenter som ville ta del av den senaste forskningen samt delta i en aktiv dialog kring framtidens prismodeller. Seminariet var begränsat till 30 platser och efterfrågan på dessa var stor. Under projektets första fas har vi lagt stor möda på att nå ut med budskapet om projektets existens samt dess forskningsresultat. Många intressenter har också tagit kontakt med oss och önskat en nära och regelbunden kontakt genom att få vara delaktiga i forskningen, ta del av resultat löpande och kunna kontakta projektet för att ställa frågor och diskutera resultat. Vi ställer oss mycket positiva till detta och denna möjlighet utnyttjas numera av ett hundratal personer som uttryckt särskilt intresse för projektet i olika sammanhang. Det är också värt att notera att de många personliga möten och dialoger mellan forskarna och branschen som åstadkommits genom vår närvaro i olika sammanhang samt våra egna arrangemang är något vi eftersträvat och uppmuntrat, eftersom det utgör en oerhört kraftfull plattform för interaktion och spridning av kunskap och förståelse för forskningen och dess resultat. Denna plattform utgör ett utmärkt komplement till de mer masskommunikativt inriktade aktiviteterna och kan många gånger vara avsevärt mer kraftfullt när det gäller att nå de forskningskommunikativa målen med projektet.

13 12

14 13 FORSKNINGSUPPGIFTER OCH FORSKNINGSRESULTAT Syftet och målsättningen med detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt är att erhålla bättre kunskap och verktyg för att kunna utveckla fjärrvärmens affärsmodeller. Projektets forskning är organiserad i två huvuddelar: 1. Fjärrvärmeföretagens framtida affärsmodell vars syfte är att analysera utvecklingsvägar, genom vilka fjärrvärmeföretagens affärsmodeller kan utvecklas avseende en eller flera delar - exempelvis prismodellerna - med målet att fjärrvärmens konkurrenskraft skall stärkas. 2. Fjärrvärmeföretagens affärslogik och strategiska praktik vars syfte är att utifrån fjärrvärmebranschens speciella affärslogik och hur den omsätts i fjärrvärmeföretagen, skapa kunskap om förutsättningar för utveckling av framtida affärsmodeller. Forskningsarbetet bedrivs genom tvärvetenskapliga delstudier organiserade under dessa två huvuddelar, samt genom gemensamma syntesarbeten. Under respektive huvuddel genomförs ett antal delprojekt, definierade av ett antal konkreta forskningsfrågor, som redovisas nedan. Statusrapport i halvtid Vi går igenom projektets alla forskningsfrågor och forskningsuppgifter nedan, och ger samtidigt ett flertal resultatexempel. För varje delprojekt ger vi också en statusrapport, i vilken vi anger vilka frågor som besvarats under projektets första hälft och vilka uppgifter som återstår att genomföra under Fjärrvärmens affärsmodeller En affärsmodell kan sägas vara en beskrivning av hur en verksamhet tjänar pengar på en konkurrensutsatt marknad. I korthet bygger den på kunskap om verksamhetens kunder och vad de värderar. Hit hör beskrivningar av de olika intressenternas motiv, hur produkten tillfredsställer kundbehoven samt den underliggande ekonomiska logiken och företagens vinstgenerering. Grovt indelas denna beskrivning i dels hur tjänsten eller varan produceras (utveckling, anskaffning av råvaror och produktion), dels i hur den säljs (identifiera och förstå kunder och kundbehov, försäljning och leverans). I Sverige har uppbyggnad och drift av fjärrvärmeverksamhet traditionellt organiserats av offentliga aktörer, vanligtvis som en del av en kommunal förvaltning. Sedan mitten av nittiotalet har denna organisationsform kommit att omprövas genom ett antal förändringar i fjärrvärmens omvärld. Numer drivs fjärrvärmeverksamheter vanligtvis i bolagsform men fortfarande är det offentliga ägarintresset dominerande.

15 14 Affärsmodeller vad är det och hur skapas de? Resultat i korthet Affärsmodeller används för att tydliggöra den logik som ligger till grund för en affärsidé. Den utgör en konceptuell ritning över hur företaget skall tjäna pengar. En sådan ritning kan omfatta strategiska element såsom företagets vision, dess strategi för att utveckla värdeskapande och kundrelationer, men också enskilda resurser eller processer kopplade till denna uppgift. Läs mer på sidan 31 Vad menar folk när det säger affärsmodeller Idag används begreppet affärsmodell flitigt, särskilt inom IT-området, men även inom alla andra områden. Det finns också särskilda hemsidor som fördjupar sig i begreppet, dess användning och hur företagens affärsmodeller utvecklas. Här visar vi ett axplock från Internet, för att ge en uppfattning om hur begreppet affärsmodeller används i dagligt tal idag. Läs mer på sidan 33 En viktig forskningsuppgift i projektet har varit att analysera nuvarande affärsmodeller i fjärrvärmeföretagen, för att få en grund för senare analyser av affärsmodellförändringar. Det har vi gjort i tre steg. Forskningsuppgifter: 1. Kartläggning av affärsmodellerna i dagens fjärrvärmeföretag a. Kompletterande intervjuer med företagen och branschrepresentanter. b. Strukturering i syfte att visa på likheter och olikheter i de affärsmodeller som finns idag. 2. Erfarenhetsinhämtning från andra branscher och från tidigare forskning om affärsmodeller, i syfte att kunna dra paralleller till fjärrvärmebranschen och dess situation. a. Även identifiera en lämplig uppsättning begrepp: termer/terminologi, teoretiska modeller etc. 3. Löpande strukturering och analys, i syfte att identifiera viktiga förändringsområden. Statusrapport i halvtid Uppgifterna 1-3 ovan är klara och avrapporterade i sju syntesblad och fyra vetenskapliga artiklar och rapporter.

16 15 Ägarstyrningen i de kommunala fjärrvärmebolagen Resultat i korthet För att skapa förståelse för på vilka sätt det kommunala ägandet påverkar energibolagens verksamhet och inriktning så behöver vi mera i detalj studera ägarstyrningens praktik. Ägarrepresentanterna upplever att man aktivt påverkar verksamhetens inriktning och att man i allmänhet är tillfreds med det resultat som uppnås. Läs mer på sidan 35 Uthållig konkurrenskraft i fjärrvärmebranschen Svenska fjärrvärmebolag är bra på statiskt värdeskapande där effektivisering av existerande processer står i fokus. Genom ökat fokus på mångsidigt värdeskapande kan bolagen bibehålla och öka sin legitimitet ytterligare. Detta fordrar dock ett mer dynamiskt perspektiv på utvecklingen av bolagets affärsmodell. Läs mer på sidan 37 Mångsidigt värde - ett sätt att tämja elakartade problem Dagens strategiarbete kretsar ofta runt så kallade elakartade utmaningar. I princip kan dessa utmaningar mötas utifrån två perspektiv: det processorienterade och det måldrivna. Genom att förlita sig på mångsidigt värde som mål för verksamheten kan elakartade utmaningar lindras. Läs mer på sidan 39 Hjältar och arenor i fjärrvärmebranschen Att förändra sin affärsmodell är tidskrävande och svårt men det finns sätt att förenkla processen. Företaget kan etablera arenor där företaget kan driva en klar, neutral och syftesdriven kommunikation med olika intressenter. Läs mer på sidan 41 Specialisering genom omstrukturering - en möjlig affärsmodell för framtiden Det är inte ovanligt att både ägare och ledning frågar sig om företagets organisation och affärsmodell är den mest effektiva för den uppgift som organisationen satts att utföra. Läs mer på sidan 43

17 16 2. Fjärrvärmens utmaningar Fjärrvärmen står inför betydande utmaningar med minskad efterfrågan hos kunderna och ökat konkurrenstryck från bl. a värmepumpar. Kundernas förtroende för branschen har också successivt börjat svikta och kraven på fjärrvärmeföretagen har ökat. Kunderna vill kunna påverka sina energikostnader och innehållet i sin leverans och efterfrågar mer påverkbara affärsmodeller från fjärrvärmeföretagen. Fjärrvärmen är en infrastrukturbransch med ett stort reinvesterings- och förnyelsebehov framför sig. Förutom ett betydande krav på kapitaltillskott innebär det även utmaningar att skapa kostnadsstabilitet under dessa förändrade förhållanden. Branschens betydelse som en viktig infrastrukturleverantör och dess karaktär av naturligt monopol kommer även framgent att bjuda på utmaningar att framgångsrikt hantera politiska osäkerheter och förändrade myndighetsregler, direktiv, lagar och tillståndsprocesser. Mot denna bakgrund är det strategiskt viktigt att fjärrvärmeföretagen vågar utmana dagens beprövade affärsmodeller och blicka framåt för att studera och pröva förändringar inom området. Forskningsuppgifter: 1. Kartlägga och strukturera fjärrvärmens utmaningar: a. Genomföra kompletterande intervjuer med företagen och bransch representanter b. Genomföra utbyten/avstämning med SvF:s enkäter 2. Hur påverkar utmaningarna fjärrvärmens affärsmodeller intervju/workshops-del a. Workshops med engagerade företag: Dokumentera och utvärdera. b. Fortsatta intervjuer och samtal med företagsrepresentanter om deras syn på hur utmaningarna utmanar dagens affärsmodeller. 3. Hur påverkar utmaningarna fjärrvärmens affärsmodeller analysdel a. Kvantitativ analys av 2-3 av utmaningarna från vår kartläggning. Statusrapport i halvtid Uppgifterna 1-2 ovan är klara, medan 3 inletts under 2011 och slutförs under Resultaten avrapporterade i två syntesblad och en rapport.

18 17 Fjärrvärmens utmaningar Resultat i korthet Fjärrvärmen är fortsatt konkurrenskraftig, men ställs nu inför delvis nya utmaningar. Nya kundkrav, minskande efterfrågan och TPA är utmaningar som fjärrvärmeföretagen måste ta på största allvar. Dessa utmaningar kommer också i olika hög grad att påverka företagens affärsmodeller. Läs mer på sidan 47 Minskade leveranser utmanar fjärrvärmen Fjärrvärmeleveranserna minskar i många av våra fjärrvärmesystem. Det skapar utmaningar för fjärrvärmen. Orsakerna är flera: Energieffektivisering i bebyggelsen minskar uppvärmningsbehovet hos befintliga kunder. Läs mer på sidan TPA - tredjepartstillträde TPA-utredningen lade förslag om införande av TPA våren I utredningen anges den önskade färdriktningen för ett införande av TPA för fjärrvärme, men man säger också tydligt att man inte fullt ut har kunnat bedöma de långsiktiga konsekvenserna av förslaget. Ambitionen med vår forskning kring TPA, och kring det lagda TPA-förslaget, har därför så här långt - varit att analysera de konsekvenser utredningens förslag har på enskilda fjärrvärmesystem, som ett komplement till utredningens egna, mer översiktliga, konsekvensanalyser. 1. Konsekvensanalys av TPA-förslaget, med syftet att öka förståelsen för det lagda förslaget och vilka förändringar det kan leda till (analysen görs i samverkan med forskningsprojektet Konsekvensanalys av TPA - baserat på studier av verkliga fjärrvärmesystem ). a. Analys av hur förslaget uppfyller TPA-utredningens eget direktiv b. Analys av hur fjärrvärmesystem med spillvärme påverkas c. Analys av hur kostnaden för fjärrvärme påverkas och vilket genomslag det kan få på fjärrvärmepriset till kund 2. Genomföra en enkät/intervju-undersökning under hösten 2011 till medlems- företagen (likt den Handels gjorde 2007 om ägarstrukturerna) och bl.a. fråga vad företagen gör för att förbereda sig för TPA. 3. Ägarbilden/strukturen och dess betydelse för hur man kan möta TPA. a. Först kartlägga ägarbilden, strukturera och identifiera utgångspunkter för analyser. b. Utifrån kartläggningen göra analyser.