Skolans arbete. med utsatta barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolans arbete. med utsatta barn"

Transkript

1 Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan Åkersten Charlotte Jonasson Framgångsrika metoder och verktyg för tidiga och effektiva stödinsatser Helsingborg stad Thorbjörn Jordansson Eva Udo Christina Palm Camilla Gustavsson Göran Törnblom KommunLex Jonas Reinholdsson Rätt insats i rätt tid! FÖRDJUPNING BUP Grinden Anna Norlén Robert Kavhed Tack till: Uppdatera dig på Dir. 2009:80 Utredningen om översyn av skolans arbete med utsatta barn

2 Presentation Hur kan skolan och förskolan arbeta förebyggande med barn i riskzonen för utanförskap? Du vet att en bra och trygg skol- och hemmiljö är grundläggande för en god och positiv uppväxt. Dessvärre ser verkligheten inte alltid ut så utan många barn lever i socialt, ekonomiskt eller kulturellt utsatta familjer. Eftersom skolan och förskolan har daglig kontakt med barnen är det naturligt att stöd ges inom dessa verksamheter. För att ytterligare förstärka och effektivisera stödet kring utsatta barn har regeringen tillsatt en utredning, Dir 2009:80, om översyn av skolans arbete med utsatta barn. Praktiska arbetssätt runt barn i utsatta situationer i och utanför skolan Ibland går det snett av olika anledningar, det kan handla om föräldrar som missbrukar, är psykiskt sjuka eller bara inte har tid och ork att finnas där för sina barn. Det kan även handla om barn och unga med socialt nedbrytande beteende eller som agerar självdestruktivt. Skolsvårigheter, låga eller ofullständiga betyg, är erfarenheter som flerfaldigt ökar risken för utsatthet. I alla dessa fall har skolan ett stort ansvar och en unik plattform för att vidta effektiva åtgärder för att stötta och hjälpa de utsatta barnen. På konferensen Skolans arbete med utsatta barn får du lära av konkreta exempel från skolor och kommuner som lyckats i sitt arbete med utsatta barn. Varmt välkommen till konferensen med dina frågor i fokus! Mick s Projektledare Konferensens målgrupp För dig som arbetar inom förskola och grundskola som rektor, förskolechef, skolledare, lärare, pedagog eller dig som arbetar i ledande befattning inom barn- och ungdomsförvaltningen. UR PROGRAMMET Åtgärdsförslag och slutsatser i utredningen Utsatta barn i skolan, Dir 2009:80 Hur kan skolan arbeta förebyggande med barn i riskzonen för utanförskap? Mindre snack mer verkstad! Den nya skollagen: Hur får vi verkligenheten och lagstiftningen att stämma överens? Strategier för effektiv samverkan kring utsatta förskolebarn

3 Program ONSDAG 16 MARS :30 Registrering med kaffe och smörgås 10:00 Projektledare Anna Mickols, Conductive hälsar välkommen Huvudsekreterare i utredningen Utsatta barn i skolan, Dir 2009:80 10:05 Alla barn har rätt att lyckas! Effektivare och bättre stöd till utsatta barn Hur kan skolan uppfylla skollagens krav om att varje barn har rätt till utveckling och utbildning? Utredningens förslag till åtgärder Vilka insatser är nödvändiga för att underlätta samverkan mellan skolan och andra aktörer? Hur ser behoven ut av tidiga insatser och vad är utredningens förslag till åtgärder? Eva Edström Fors Huvudsekreterare Utbildningsdepartementet 11:00 Bensträckare 11:10 Strategier för effektiv samverkan kring utsatta förskolebarn Tydlig struktur och systematiskt arbete hur fungerar det i verkligheten? Hur fördelar man resurserna så att de mest utsatta barnen får det stöd de behöver? Barnhälsoteamet ett forum för samverkan rapport från verkligheten Göran Hedström Eva Norling Skolchef Specialpedagog Resurscentrum 12:10 Lunch 13:10 Hur kan skolan arbeta förebyggande med barn i riskzonen för utanförskap? Mindre snack mer verkstad! Större tyngdpunkt på elevens framgångar och de faktorer som möjliggör resultat så fungerar det i verkligheten Flytta fokus till verksamhetens ansvar och åtaganden istället för att utgå från att eleven är problemet rektors roll och skyldigheter Ökad professionell, pedagogisk och metodisk medvetenhet lärarens rapport från klassrummet Håkan Åkersten Charlotte Jonasson Rektor Lärare år 1-6 Östtegsskolan Östermalmsskolan 14:30 Eftermiddagskaffe 15:00 PArT framgångsrika preventiva stödinsatser för barn i riskgrupper Så skapar tvärsektoriellt arbete förutsättningar för bättre utbildning och hälsa för barn i riskgrupper PArT preventivt arbete tillsammans för ökad kvalitet och långsiktighet framgångsfaktorer och utmaningar Så följer och utvärderar Helsingborg stad resultatet av satsningen Thorbjörn Jordansson Förvaltningschef Skol- och fritidsförvaltningen Helsingborg stad 16:10 Dagen avslutas TORSDAG 17 MARS :30 Framgångsrikt samarbete mellan skola och socialtjänst Projekt Kraftsamling en satsning till stöd för barn som far illa Vägen till samverkan från start till destination Så skapade vi en ny ledningsstruktur i skolområdena Förbättrade rutiner för samverkan i det dagliga arbetet Modell för samarbete på skolorna så fungerar den Mötet mellan skolans och socialtjänstens olika kulturer, en tillbakablick på framgångsfaktorer och fallgropar Eva Udo Christina Palm Rektor Projektledare Kraftsamling Tallidsskolan Barn och ungdomsförvaltningen 09:25 Bensträckare 09:30 Framgångsrikt samarbete forts. Camilla Gustavsson Göran Törnblom Projektledare Kraftsamling Chef Resursteamet Socialförvaltningen Socialförvaltningen 10:30 Förmiddagskaffe 10:50 Den nya skollagen: Hur får vi verkligenheten och lagstiftningen att stämma överens? Juridisk definition av utsatta barn och barn som riskerar att fara illa Särskilt stöd, anmälningsplikt, skyldigheter att utreda behov av stöd och upprättande av åtgärdsprogram hur ser rektors och skolans ansvar ut? Samverkan med socialtjänst, polis samt hälso- och sjukvård vilka skyldigheter har skolan? Anmälningsskyldighet till socialtjänst och möjlighet att polisanmäla misstänkta brott Informationsöverföring, sekretess och sekretessbrytande regler. När och hur kan skolan få återkoppling från andra myndigheter? Jonas Reinholdsson Jurist KommunLex AB 12:50 Lunch 13:50-16:45 t k för đ Så identifierar du de barn som är utsatta eller som du misstänker är utsatta! Med rätt kunskap ökar dina möjligheter att fatta rätt beslut Under ledning av Anna Norlén och Robert Kavhed BUP Grinden KALENDARIUM Learning Studies för framtidens matematik januari 2011 Framgångsrik kunskapsutveckling i särskolan 8-9 februari 2011 Framtidens läromedel mars 2011 Fokus barnhälsa mars 2011 Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

4 t k Fördjupning TORSDAG 17 MARS :50-16:45 Så identifierar du de barn som är utsatta eller som du misstänker är utsatta! Hur vet du om du ska göra en anmälan eller inte? Är du en av dem som arbetar inom skola eller förskola och som känner dig osäker på att tyda tecken på och upptäcka om ett barn på något sätt far illa? Är du orolig för att missa varningssignaler så att barnet inte får den hjälp det har rätt till? Och tänk om misstankarna istället är obefogade? Skolan och förskolan är ju skyldiga att anmäla till socialtjänsten, men i praktiken fungerar dock inte anmälningsplikten alltid på det sätt som lagstiftaren tänkt. Utredningar visar att bara en liten andel av de barn som misstänks fara illa verkligen anmäls. Under tre timmar får du konkreta verktyg som hjälper dig att fatta rätt beslut! Frågor som behandlas under eftermiddagen: Hur märker du om ett barn far illa? Hur tolkar du diffusa tecken och symptom? På vilka sätt kan du stödja ett barn som far illa? Kan man arbeta förebyggande mot utsatthet i förskola/skola? Hur går en anmälan till och vilken behandling och hjälp får ett barn som far illa? Frågorna illustreras med exempel från verkligheten Varför gå på fördjupningen? Eftermiddagen är ett utmärkt komplement till konferensen där du genom både föreläsning och diskussioner i bikupor lär dig mer om hur du kan identifiera och hjälpa de barn som far illa. Du får lyssna till experter och lära dig metoder och bedömningsgrunder för att bli säkrare på att fatta beslut om du ska anmäla eller inte. Fördjupningen är även en unik möjlighet att diskutera frågor som dykt upp på konferensen och utbyta erfarenheter med personer som i sin vardag ställs inför samma utmaningar som du. Fördjupningen leds av Anna Norlén som är enhetschef, leg. psykolog och psykoterapeut och av Robert Kavhed, kurator och socionom. Anna och Robert har lång erfarenhet av att möta barn och unga som far illa i olika sammanhang. De arbetar på BUP Grinden, en specialenhet i Stockholm som erbjuder behandling för barn och ungdomar som utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp, eller där det finns uppgifter om detta.

5 Anmälan TID & PLATS Konferens mars 2011 Fördjupning 17 mars 2011 Garnisonen konferens Karlavägen 100 Stockholm Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. PRIS Före 26 nov Före 11 feb Efter 11 feb Konferens kr kr kr Fördjupning kr kr kr ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Internet Mail Telefax Konferenskod Con319 I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida Hur skapar du förutsättningar för barnen att utvecklas?

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan Åkersten Charlotte Jonasson Helsingborg stad Thorbjörn Jordansson Eva Udo Christina Palm Camilla Gustavsson Göran Törnblom KommunLex Jonas Reinholdsson FÖRDJUPNING BUP Grinden Anna Norlén Robert Kavhed UTSATTA BARN Finns de här barnen i din verksamhet? Då är detta en konferens för dig! Från socialt, ekonomiskt och kulturellt utsatta familjer Som är fysiskt eller psykiskt försummade Barn med kriminellt och annat socialt nedbrytande beteende Utsatta för fysiskt eller psykiskt våld och andra kränkningar Med allvarliga skolsvårigheter FÖRDJUPNING Så identifierar du de barn som är utsatta eller som du misstänker är utsatta! Hur märker du om ett barn far illa? Hur tolkar du diffusa tecken och symptom? På vilka sätt kan du stödja ett barn som far illa? Kan man arbeta förebyggande mot utsatthet i förskola/ skola? Hur går en anmälan till och vilken behandling och hjälp får ett barn som far illa? Frågorna illustreras med exempel från verkligheten Under ledning av Anna Norlén, enhetschef, leg. psykolog och psykoterapeut och av Robert Kavhed, kurator och socionom. Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con319

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 TALARE FRÅN Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick Cederborg Susanne Aidanpää Christina Lundgren Fastighetsförvaltningschef Malmö

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter STÖDMATERIAL Unga med skyddade personuppgifter Unga med skyddade personuppgifter Om du har fler frågor om unga med skyddade personuppgifter är du välkommen att kontakta Skolverket. I vissa fall kan vi

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Pedagogisk överlämning med ungdomens behov i centrum

Pedagogisk överlämning med ungdomens behov i centrum Pedagogisk överlämning med ungdomens behov i centrum Ett samverkansprojekt mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Malmö stad KONTAKT Annelie Larsson Förvaltningsdirektör SOCIALA RESURSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Barn i behov av särskilt stöd i skolan Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Författare: Martin Westin, Jonatan Block, Eva Andersson, 2006. Tryck: 08-Tryck Tryckt med vegetabiliska färger på Dito

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer