***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet /0156(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och om livsmedel för speciella medicinska ändamål (KOM(2011)0353 C7-0169/ /0156(COD)) Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet Föredragande: Frédérique Ries PR\ doc PE v01-00 Förenade i mångfalden

2 PR_COD_1amCom Teckenförklaring * Samrådsförfarande *** Godkännandeförfarande ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) (Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.) till ett förslag till akt Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs (exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa korrigeringsförslag. Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. PE v /50 PR\ doc

3 INNEHÅLL Sida FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION...5 MOTIVERING...47 PR\ doc 3/50 PE v01-00

4 PE v /50 PR\ doc

5 FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och om livsmedel för speciella medicinska ändamål (KOM(2011)0353 C7-0169/ /0156(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2011)0353), med beaktande av artiklarna och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0169/2011), med beaktande av artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av det motiverade yttrande från den italienska senaten som lagts fram i enlighet med protokoll (nr 2) om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen, med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 26 oktober , med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-.../2011). 1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 1 EUT C... / Ännu ej offentliggjort i EUT. PR\ doc 5/50 PE v01-00

6 1 Titeln Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och om livsmedel för speciella medicinska ändamål Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och om livsmedel för speciella medicinska ändamål och för energibegränsande dieter Det är viktigt att en särskild lagstiftning finns kvar på EU-nivå för energibegränsande dieter för att undvika risker för ätstörningar till följd av vissa okontrollerade dieter. Bibehållandet av denna livsmedelkategori i tillämpningsområdet för denna förordning bör därför framgå av förslagets titel. 2 Skäl 1 (1) I artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskrivs att åtgärder som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera och som bland annat gäller hälsa, säkerhet och konsumentskydd ska utgå från en hög skyddsnivå och särskilt beakta ny utveckling som grundas på vetenskapliga fakta. (1) I artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskrivs att åtgärder som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera och som bland annat gäller hälsa, säkerhet och konsumentskydd ska utgå från en hög skyddsnivå och särskilt beakta ny utveckling som grundas på vetenskapliga fakta. Det är också viktigt att dessa vetenskapliga rön blivit föremål för en kollegial granskning. PE v /50 PR\ doc

7 Mot bakgrund av att det finns olika vetenskapliga åsikter även på livsmedels- och näringsområdet är det att föredra att man försäkrar sig om att de innovativa produkterna på den inre marknaden verkligen är till nytta för konsumenterna, men också att de åtminstone blir föremål för en kollegial granskning i vetenskapliga tidskrifter med auktoritet på området. 3 Skäl 2 (2) Den fria rörligheten för säkra och hälsosamma livsmedel är en väsentlig del av den inre marknaden och bidrar i hög grad till medborgarnas hälsa och välbefinnande samt till att tillvarata deras sociala och ekonomiska intressen. (2) Att livsmedlen ska vara säkra, framför allt då de är avsedda för utsatta befolkningsgrupper, såsom spädbarn, småbarn samt personer som lider av vissa sjukdomar, är en viktig förutsättning för att livsmedlen ska kunna röra sig fritt och för att den inre marknaden ska fungera väl. Man måste vända på logiken: Det går inte att tala om en väl fungerande inre marknad och glömma hälsan för de svagaste bland oss. 4 Skäl 2a (nytt) (2a) Mot denna bakgrund och eftersom EU:s livsmedelslagstiftning utformats så att den garanterar att inget livsmedel släpps ut på marknaden om det är farligt bör ämnen som kan vara skadliga för de berörda befolkningsgrupperna uteslutas ur sammanställningen av livsmedelskategorier som omfattas av denna förordning. PR\ doc 7/50 PE v01-00

8 Det är oacceptabelt att den gällande EU-lagstiftningen godkänner rester av bekämpningsmedel i modersmjölksersättning för spädbarn under tolv månader och barn under tre år. Om barn i en tidig ålder utsätts för dessa giftiga ämnen kan det ge upphov till obotliga skador i framtiden. Förbud måste snarast möjligast införas mot användning av bekämpningsmedel i produkter av animaliskt ursprung, såsom mjölk, och dessutom måste krav ställas på ännu noggrannare kontroller. 5 Skäl 3 (3) I Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG av den 6 maj 2009 om livsmedel för särskilda näringsändamål 2 fastställs allmänna bestämmelser om sammansättning och beredning av livsmedel som är särskilt avsedda att tillgodose specifika näringsbehov hos de personer de är avsedda för. De flesta bestämmelser i det direktivet antogs redan 1977 och bör därför ses över. (3) I Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG av den 6 maj 2009 om livsmedel för särskilda näringsändamål 2 fastställs allmänna bestämmelser om sammansättning och beredning av livsmedel som är särskilt avsedda att tillgodose specifika näringsbehov hos de personer de är avsedda för. De flesta bestämmelser i det direktivet antogs redan 1977 och de återspeglar inte de svårigheter konsumenterna har att göra välgrundande val mellan dietlivsmedel, berikade livsmedel, livsmedel med hälsoeller näringspåståenden och så kallade normala livsmedel. En samverkan mellan denna lagstiftning och nyare EU-lagstiftning, såsom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den 20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa PE v /50 PR\ doc

9 andra ämnen i livsmedel samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, kräver också en grundlig översyn av direktivet. Föredraganden anser i likhet med kommissionen att ramdirektivet om livsmedel för särskilda näringsändamål grundligt bör ses över. Producenterna har utnyttjat skillnaderna i lagstiftningen för att marknadsföra liknande produkter under en rad skilda benämningar. 6 Skäl 7 (7) Enligt direktiv 2009/39/EG kan särskilda bestämmelser antas för de två följande särskilda livsmedelskategorier som omfattas av definitionen av livsmedel för särskilda näringsändamål: livsmedel avsedda att intas i samband med mycket krävande muskelarbete, särskilt för idrottande samt livsmedel avsedda för personer med störd kolhydratomsättning (diabetes). När det gäller livsmedel avsedda att intas i samband med mycket krävande muskelarbete har ingen tillfredsställande överenskommelse kunnat nås i fråga om utarbetande av särskilda bestämmelser, eftersom det råder mycket skilda uppfattningar bland medlemsstaterna och bland berörda parter om den särskilda lagstiftningens tillämpningsområde, antalet underkategorier av livsmedel som ska omfattas, kriterierna för att fastställa kraven på sammansättning samt potentiell inverkan på innovation i produktutvecklingen. När det gäller särskilda bestämmelser om livsmedel för (7) Enligt direktiv 2009/39/EG kan särskilda bestämmelser antas för de två följande särskilda livsmedelskategorier som omfattas av definitionen av livsmedel för särskilda näringsändamål: livsmedel avsedda att intas i samband med mycket krävande muskelarbete, särskilt för idrottande samt livsmedel avsedda för personer med störd kolhydratomsättning (diabetes). När det gäller livsmedel avsedda att intas i samband med mycket krävande muskelarbete har ingen tillfredsställande överenskommelse kunnat nås i fråga om utarbetande av särskilda bestämmelser, eftersom det råder mycket skilda uppfattningar bland medlemsstaterna och bland berörda parter om den särskilda lagstiftningens tillämpningsområde. Samtidigt är kommissionens åtagande i direktiv 2009/39/EG att tillmötesgå kraven från idrottande och att klargöra märkningsreglerna fortfarande viktigt, något som tydigt talar för att kommissionen bör uppdatera rapporten PR\ doc 9/50 PE v01-00

10 personer med störd kolhydratomsättning (diabetes) konstateras i en rapport från kommissionen 9 att den vetenskapliga grunden för att fastställa särskilda krav på sammansättning saknas. av den 28 februari 2001 om de berörda livsmedlen. Idrottande, när en gemensam definition kan övervägas på EU-nivå, är i egentlig mening inte en befolkningsgrupp som bör inta särskild näring. Samtidigt finns det ett verkligt problem med harmoniseringen av detta segment på EU:s livsmedelsmarknad, något som skulle motivera att kommissionen på nytt, i form av en ny utvärderingsrapport, tar itu med frågan om livsmedel avsedda att intas i samband med mycket krävande muskelarbete. 7 Skäl 7a (nytt) (7a) I en rapport från kommissionen om särskilda bestämmelser om livsmedel för personer med störd kolhydratomsättning konstateras det att den vetenskapliga grunden för att fastställa särskilda krav på sammansättning saknas. Den nuvarande förordningen är därför inte en lämplig rättslig grund för denna livsmedelskategori. Eftersom det handlar om diabetiker är det enligt kommissionen viktigare att beakta mängden föda och ätmönster. Denna slutsats strider under inga omständigheter mot införandet av en allmän EU-strategi för diabetes (typ 1 och 2) som mer än 32 miljoner européer lider av. Det är troligt att dessa siffror kommer att öka med 16 procent fram till 2030, framför allt till följd av fetmaepidemin och en åldrande befolkning i Europa och därför krävs en ständig uppmärksamhet på EU-nivå, även inom forskning och utveckling. PE v /50 PR\ doc

11 Denna förordning är inte den rätta rättsliga ramen för att omfatta alla dimensioner av det viktiga problemet med diabetes på EU-nivå. 8 Skäl 9 (9) Av en rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta anmälningsförfarande 10 framgick att det kan uppstå svårigheter på grund av olika tolkningar av definitionen av livsmedel för särskilda näringsändamål, som föreföll kunna tolkas på olika sätt av de nationella myndigheterna. I rapporten konstaterades därför att tillämpningsområdet för direktiv 2009/39/EG skulle behövas ses över för att garantera en effektivare och enhetligare tillämpning av unionslagstiftningen. (9) Av en rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta anmälningsförfarande 10 framgick att det kan uppstå svårigheter på grund av olika tolkningar av definitionen av livsmedel för särskilda näringsändamål, som föreföll kunna tolkas på olika sätt av de nationella myndigheterna. Liknande livsmedel kan samtidigt saluföras i olika medlemsstater som livsmedel för särskilda näringsändamål och/eller som livsmedel för normal konsumtion avsedda för befolkningen i allmänhet eller för särskilda undergrupper, t.ex. gravida kvinnor, kvinnor efter klimakterieåldern, äldre vuxna, barn som växer, ungdomar, diverse aktiva människor och andra. I kommissionens rapport konstaterades därför att tillämpningsområdet för direktiv 2009/39/EG skulle behövas ses över för att garantera en effektivare och enhetligare tillämpning av unionslagstiftningen. Begreppet livsmedel för särskilda näringsändamål bör därför strykas och direktiv 2009/39/EG ersättas med den här förordningen. I detta ändringsförslag återinförs de viktigaste delarna i skäl i förslaget till förordning som föredraganden föreslår ska strykas. PR\ doc 11/50 PE v01-00

12 9 Skäl 10 (10) I en rapport från en undersökning 11 om översyn av lagstiftningen om livsmedel för särskilda näringsändamål bekräftas resultaten i kommissionens rapport om tillämpningen av anmälningsförfarandet och konstateras vidare att allt fler livsmedel på grund av den vida definitionen i direktiv 2009/39/EG idag saluförs och märks som livsmedel som är lämpliga för särskilda näringsändamål. I undersökningsrapporten framhålls också att den typ av livsmedel som regleras enligt den lagstiftningen skiljer sig betydligt åt mellan medlemsstaterna. Liknande livsmedel kan samtidigt saluföras i olika medlemsstater som livsmedel för särskilda näringsändamål och/eller som livsmedel för normal konsumtion avsedda för befolkningen i allmänhet eller för särskilda befolkningsgrupper, t.ex. gravida kvinnor, kvinnor efter klimakterieåldern, äldre vuxna, barn som växer, ungdomar, diverse aktiva människor och andra. Denna situation undergräver den inre marknadens funktion, skapar rättslig osäkerhet för de behöriga myndigheterna, livsmedelsföretagarna och konsumenterna samtidigt som riskerna för missbruk i saluföringen och snedvridning av konkurrensen inte kan uteslutas. 11 An analysis of the European, social and environmental impact of the policy options for the revision of the Framework Directive on dietetic foods rapport från en undersökning av Agra CEAS Consulting, utgår PE v /50 PR\ doc

13 10 Skäl 11 (11) Andra nyligen antagna unionsakter förefaller vara mer anpassade till en föränderlig och innovativ livsmedelsmarknad än direktiv 2009/39/EG. Av särskild betydelse i detta sammanhang är Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott 12, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel 13 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den 20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel 14. Genom bestämmelserna i dessa unionsakter skulle dessutom vissa livsmedelskategorier som omfattas av direktiv 2009/39/EG kunna regleras på ett lämpligt sätt med en mindre administrativ börda och tydligare tillämpningsområden och syften. 12 EGT L 183, , s. 51. utgår 13 EUT L 404, , s EUT L 404, , s. 26. PR\ doc 13/50 PE v01-00

14 11 Skäl 12 (12) Erfarenheten visar dessutom att vissa bestämmelser som återfinns i eller som har antagits på grundval av direktiv 2009/39/EG inte längre är effektiva för att se till att den inre marknaden fungerar väl. utgår 12 Skäl 13 (13) Begreppet livsmedel för särskilda näringsändamål bör därför avskaffas och direktiv 2009/39/EG ersättas med den här rättsakten. För att förenkla tillämpningen av den här rättsakten och för att garantera en enhetlig tillämpning i alla medlemsstater bör den ha formen av en förordning. utgår 13 Skäl 14 (14) I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om (14) I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om PE v /50 PR\ doc

15 inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 15 och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet fastställs allmänna principer och definitioner för unionens livsmedelslagstiftning för att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå och en väl fungerande inre marknad. I förordningen fastställs principer för riskanalys av livsmedel samt strukturer och mekanismer för vetenskapliga och tekniska utvärderingar som utförs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten). Vissa definitioner i den förordningen måste därför också tillämpas i samband med den här förordningen. Vid tillämpningen av den här förordningen bör dessutom samråd ske med myndigheten om alla frågor som kan påverka människors hälsa. inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 15 och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet fastställs allmänna principer och definitioner för unionens livsmedelslagstiftning för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen samt för att se till att den inre marknaden fungerar effektivt. I förordningen fastställs principer för riskanalys av livsmedel, försiktighetsprincipen som provisorisk åtgärd för riskhantering samt strukturer och mekanismer för vetenskapliga och tekniska utvärderingar som utförs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten). Vissa definitioner i den förordningen måste därför också tillämpas i samband med den här förordningen. Vid tillämpningen av den här förordningen bör dessutom samråd ske med myndigheten om alla frågor som kan påverka människors hälsa. Försiktighetsprincipen som en provisorisk åtgärd för riskhantering är en av de allmänna principerna i den allmänna lagstiftningen om livsmedel av den 28 januari Skäl 14a (nytt) (14a) Om det finns risk för liv eller hälsa, antingen omedelbart eller på lång sikt, men vetenskaplig osäkerhet råder, bör försiktighetsprincipen tillämpas för att garantera en hög hälsoskyddsnivå och hänsyn tas till kumulativa toxiska effekter och känsligheten hos vissa utsatta befolkningsgrupper som specificerats i PR\ doc 15/50 PE v01-00

16 denna förordning. Or. en Hänger samman med ändringsförslag Skäl 15 (15) Ett begränsat antal livsmedelskategorier utgör för vissa befolkningsgrupper den enda näringskällan eller en partiell näringskälla. Sådana livsmedelskategorier är ytterst viktiga för att behandla vissa tillstånd och/eller väsentliga för att upprätthålla den avsedda näringsmässiga lämpligheten för vissa väl definierade och utsatta befolkningsgrupper. Bland dessa livsmedelskategorier ingår modersmjölksersättning och tillskottsnäring, beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat samt livsmedel för speciella medicinska ändamål. Erfarenheten har visat att bestämmelserna i kommissionens direktiv 2006/141/EG, kommissionens direktiv 2006/125/EG och kommissionens direktiv 1999/21/EG på ett tillfredsställande sätt säkerställer den fria rörligheten för sådana livsmedel samtidigt som de garanterar en hög skyddsnivå för människors hälsa. Den här förordningen bör därför inriktas på allmänna krav på sammansättning och uppgifter för modersmjölksersättning och tillskottsnäring, beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn samt livsmedel för speciella medicinska ändamål, med beaktande av kommissionens direktiv 2006/141/EG, kommissionens (15) Ett begränsat antal livsmedelskategorier utgör för vissa befolkningsgrupper den enda näringskällan eller en partiell näringskälla. Sådana livsmedelskategorier är ytterst viktiga för att behandla vissa tillstånd och/eller väsentliga för att upprätthålla den avsedda näringsmässiga lämpligheten för vissa väl definierade och utsatta befolkningsgrupper. Bland dessa livsmedelskategorier ingår modersmjölksersättning och tillskottsnäring, beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat samt livsmedel för speciella medicinska ändamål samt livsmedel avsedda att användas i energibegränsande dieter och som för närvarande omfattas av bestämmelserna i kommissionens direktiv 2006/141/EG, kommissionens direktiv 2006/125/EG och kommissionens direktiv 1999/21/EG samt kommissionens direktiv 96/8/EG. Erfarenheten har visat att dessa bestämmelser på ett tillfredsställande sätt säkerställer den fria rörligheten för sådana livsmedel samtidigt som de garanterar en hög skyddsnivå för människors hälsa. Den här förordningen bör därför inriktas på allmänna krav på sammansättning och uppgifter för modersmjölksersättning och tillskottsnäring, beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat PE v /50 PR\ doc

17 direktiv 2006/125/EG och kommissionens direktiv 1999/21/EG. för spädbarn och småbarn samt livsmedel för speciella medicinska ändamål och livsmedel avsedda att användas i energibegränsande dieter samt att de särskilda kraven på sammansättning och uppgifter för dessa livsmedelskategorier bör fastställas av kommissionen i delegerade förordningar som antagits i enlighet med denna förordning och som ska beakta och ersätta direktiv 2006/141/EG, direktiv 2006/125/EG, direktiv 1999/21/EG och direktiv 96/8/EG. Befogenheten att anta rättsakter i enlighet med artikel 290 i fördraget bör delegeras till kommissionen för att fastställa de särskilda kraven på sammansättning och uppgifter för de livsmedelskategorier som omfattas av den här förordningen, inklusive märkningskrav som komplement till eller undantag från bestämmelserna i direktiv 2000/13/EG samt för att godkänna näringspåståenden och hälsopåståenden. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inbegripet på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds till Europaparlamentet och rådet samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt. Or. en Se ändringsförslag 1 om införlivandet av energibegränsande dieter i tillämpningsområdet för denna förordning. Till detta har vi lagt till den sista delen av skäl 19 om delegerade akter samt ändrat den. PR\ doc 17/50 PE v01-00

18 16 Skäl 16 (16) För att garantera rättssäkerheten bör definitionerna i kommissionens direktiv 2006/141/EG, kommissionens direktiv 2006/125/EG och kommissionens direktiv 1999/21/EG överföras till den här förordningen. Definitionerna av modersmjölksersättning och tillskottsnäring, beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat samt livsmedel för speciella medicinska ändamål bör dock regelbundet vid behov anpassas till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och till relevant utveckling på internationell nivå. (16) För att garantera rättssäkerheten bör definitionerna i kommissionens direktiv 2006/141/EG, kommissionens direktiv 2006/125/EG och kommissionens direktiv 1999/21/EG och 96/8/EG överföras till den här förordningen. Or. en Avsikten är att skapa samstämmighet med ändringsförslag 1 och 12 som syftar till att införliva direktiv 96/8/EG om livsmedel avsedda för viktminskning i tillämpningsområdet för detta lagstiftningsförslag. 17 Skäl 17a (nytt) (17a) Användningen av bekämpningsmedel och andra toxiska medel i jordbruksprodukter som är avsedda för framställning av sådana livsmedel som det hänvisas till i artikel 1.1 bör förbjudas. Or. en PE v /50 PR\ doc

19 Hänger samman med förslaget i artikel 10.2 b om förbud mot användning av bekämpningsmedel i jordbruksprodukter som är avsedda för framställning av livsmedel för spädbarn, småbarn och livsmedel för speciella medicinska ändamål. 18 Skäl 17b (nytt) (17b) I alla steg av livsmedelsproduktionskedjan bör livsmedelsföretag och livsmedelsföretagare, såsom de definieras i förordning (EG) nr 178/2002 garantera att de livsmedel som avses i artikel 1.1 uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen i allmänhet och denna förordning i synnerhet. Principen om ansvar för alla aktörer i livsmedelsproduktionskedjan måste betonas i denna förordning. Or. en 19 Skäl 19 (19) Den här förordningen bör innehålla kriterier för att fastställa de särskilda kraven på sammansättning och uppgifter för modersmjölksersättning, tillskottsnäring, beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat samt livsmedel för speciella medicinska ändamål, med beaktande av kommissionens direktiv 2006/141/EG, kommissionens direktiv 2006/125/EG och utgår PR\ doc 19/50 PE v01-00

20 kommissionens direktiv 1999/21/EG. Kommissionen bör delegeras en befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör delegeras till kommissionen för att anpassa de definitioner av modersmjölksersättning, tillskottsnäring, beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat samt livsmedel för speciella medicinska ändamål som fastställs i den här förordningen till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och till relevant utveckling på internationell nivå, för att fastställa de särskilda kraven på sammansättning och uppgifter för de livsmedelskategorier som omfattas av den här förordningen, inklusive märkningskrav som komplement till eller undantag från bestämmelserna i direktiv 2000/13/EG, samt för att godkänna näringspåståenden och hälsopåståenden. Det är av särskild vikt att kommissionen genomför lämpliga samråd, även på expertnivå, under sitt förberedande arbete. Kommissionen bör när den utarbetar och upprättar delegerade akter se till att relevanta dokument samtidigt, i tid och på lämpligt sätt överlämnas till Europaparlamentet och rådet. Syftet med detta ändringsförslag är att undvika upprepningar som förekommer i vissa delar av texten. 20 Skäl 20 (20) Det är lämpligt att upprätta och (20) Det är lämpligt att upprätta och PE v /50 PR\ doc

21 uppdatera en unionsförteckning över vitaminer, mineralämnen, aminosyror och andra ämnen som får tillsättas modersmjölksersättning, tillskottsnäring, beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat samt livsmedel för speciella medicinska ändamål, med beaktande av vissa kriterier som fastställs i den här förordningen. Eftersom antagandet av förteckningen förutsätter att de kriterier som fastställs i den här förordningen tillämpas bör kommissionen ges genomförandebefogenheter för detta ändamål. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter 17. Kommissionen bör i vederbörligen motiverade fall som rör människors hälsa genast anta tillämpliga genomförandeakter för uppdatering av unionsförteckningen när så krävs av tvingande, brådskande skäl. uppdatera en unionsförteckning över vitaminer, mineralämnen och andra ämnen som får tillsättas modersmjölksersättning, tillskottsnäring, beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat samt livsmedel för speciella medicinska ändamål och livsmedel avsedda för att användas i energibegränsande dieter för viktminskning, med beaktande av vissa kriterier som fastställs i den här förordningen. Då unionsförteckningen antas bör man ta hänsyn till de berörda befolkningsgruppernas särskilda näringsbehov och de förteckningar som fastställts i direktiv 2006/141/EG och 2006/125/EG och kommissionens förordning (EG) nr 953/2009 av den 13 oktober 2009 om ämnen som för särskilda näringsändamål får tillsättas livsmedel för särskilda näringsändamål som inte tillämpas på fast eller flytande näring för spädbarn och småbarn och ersätter dem. Eftersom antagandet av förteckningen förutsätter att de kriterier som fastställs i den här förordningen tillämpas bör kommissionen ges genomförandebefogenheter för detta ändamål. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter 17. Kommissionen bör i vederbörligen motiverade fall som rör människors hälsa genast anta tillämpliga genomförandeakter för uppdatering av unionsförteckningen när så krävs av tvingande, brådskande skäl. Även om det är viktigt att stödja kommissionens idé om att sträva efter en enkel och konsoliderad modell för enbart en positiv förteckning över vitaminer, mineralämnen och andra ämnen, är det också lika viktigt att bevara gränserna för att fastställa PR\ doc 21/50 PE v01-00

22 befolkningsgruppernas särskilda näringsbehov. Ett näringsämne som lagts till och som är bra för en sjuk person är kanske inte bra för en nyfödd! 21 Skäl 21 (21) I enlighet med yttrandet från vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker (SCENIHR) 18 om riskbedömning av nanoteknikprodukter av den 19 januari 2009 saknas det för närvarande tillräckligt med uppgifter om risker i samband med konstruerade nanomaterial och de befintliga provmetoderna kan vara otillräckliga för att lösa de frågor som uppstår i samband med konstruerade nanomaterial. Konstruerade nanomaterial bör därför inte föras upp på unionsförteckningen över de livsmedelskategorier som omfattas av den här förordningen förrän myndigheten har gjort en utvärdering. (21) I enlighet med yttrandet från vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker (SCENIHR) 18 om riskbedömning av nanoteknikprodukter av den 19 januari 2009 saknas det för närvarande tillräckligt med uppgifter om risker i samband med konstruerade nanomaterial och de befintliga provmetoderna kan vara otillräckliga för att lösa de frågor som uppstår i samband med konstruerade nanomaterial. Mot bakgrund av detta vetenskapliga yttrande och hur känsliga de befolkningsgrupper är som dessa särskilda livsmedel riktar sig till, bör konstruerade nanomaterial därför inte föras upp på unionsförteckningen över de livsmedelskategorier som omfattas av den här förordningen om inte deras oskadlighet och hälsofördelar påvisats av myndigheten. Det är nödvändigt med en ansvarsfull och säker utveckling av nanotekniken i Europa. Det bästa svaret på de tvivel som dyker upp bland allmänheten och det vetenskapliga samfundet när det gäller ett eventuellt införande av konstruerat nanomaterial i vardagsprodukter, exempelvis spädbarnsföda, är att visa att detta är oskadligt men också peka på det vetenskapliga intresset av att innesluta näringsämnen i nanokapslar. PE v /50 PR\ doc

23 22 Skäl 22 (22) För ökad effektivitet och enklare lagstiftning bör man på medellång sikt undersöka om det är lämpligt att utvidga tillämpningsområdet för unionsförteckningen till andra livsmedelskategorier som regleras av annan särskild unionslagstiftning. (22) För enklare lagstiftning och ett starkt åtagande att stödja innovation bör man på medellång sikt undersöka om det är lämpligt att utvidga tillämpningsområdet för unionsförteckningen till andra livsmedelskategorier som regleras av annan särskild unionslagstiftning. Denna utvidgning kan inte ske utan myndighetens utvärdering och Europaparlamentets och rådets involvering i egenskap av medlagstiftare. Hör ihop med ändringsförslag 17. Det är viktigt att framtida utvidgningar av förteckningen med andra livsmedelskategorier kontrolleras med hjälp av expertis från Efsa och en lämplig demokratisk kontroll. 23 Skäl 25 (25) I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel 19 fastställs bestämmelser och villkor för användning av närings- och hälsopåståenden för livsmedel. Dessa bestämmelser bör som allmän regel tillämpas på de livsmedelskategorier som omfattas av den här förordningen, såvida inte annat sägs i den här förordningen eller i icke-lagstiftningsakter som antas i enlighet med den här förordningen. (25) I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel 19 fastställs bestämmelser och villkor för användning av närings- och hälsopåståenden för livsmedel. Dessa bestämmelser bör som allmän regel tillämpas på de livsmedelskategorier som omfattas av den här förordningen, såvida inte annat sägs i den här förordningen eller i icke-lagstiftningsakter som antas i enlighet med den här förordningen, såsom PR\ doc 23/50 PE v01-00

24 redan är fallet med livsmedel som ingår i sammansättning för modersmjölksersättning och tillskottsnäring som omfattas av särskilda bestämmelser om hälso- och näringspåståenden. Direktiv 2006/141/EG om flytande livsmedel för nyfödda och barn under tre år har sina egna bestämmelser om närings- och hälsopåståenden som fastställts i bilaga IV och som måste bevaras. 24 Skäl 26 (26) För närvarande får påståendena glutenfri och mycket låg glutenhalt användas för livsmedel som är avsedda för särskilda näringsändamål och för livsmedel för normal konsumtion i enlighet med bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 41/2009 om sammansättning och märkning av livsmedel som är lämpliga för personer med glutenintolerans 20. Sådana påståenden skulle kunna tolkas som näringspåståenden i enlighet med förordning (EG) nr 1924/2006. För ökad förenkling bör sådana påståenden enbart regleras av förordning (EG) nr 1924/2006 och uppfylla kraven i den förordningen. Det är nödvändigt att de tekniska anpassningarna enligt förordning (EG) nr 1924/2006 för att införliva näringspåståendena glutenfri och mycket låg glutenhalt med tillhörande användningsvillkor i enlighet med förordning (EG) nr 41/2009 slutförs innan den här förordningen börjar tillämpas. (26) För närvarande får påståendena glutenfri och mycket låg glutenhalt användas för livsmedel som är avsedda för särskilda näringsändamål och för livsmedel för normal konsumtion i enlighet med bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 41/2009 om sammansättning och märkning av livsmedel som är lämpliga för personer med glutenintolerans 20. För ökad samstämmighet bör sådana omnämnanden enbart regleras av förordning (EG) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna (upphävande av direktiv 90/496/EEG och 2000/13/EG) och uppfylla kraven i den förordningen, där man redan fastställt möjligheten att fastställa kriterier för omnämnande av allergener. Förordning (EG) nr 41/2009 bör därför upphöra att gälla. En utökning med omnämnandena laktosfri" och mycket låg laktoshalt, som är en annan vanlig form av livsmedelsallergi bör också ingå i denna förordning. PE v /50 PR\ doc

25 Medlemsstaterna motsätter sig kommissionens förslag om att flytta över bestämmelserna om livsmedel för personer som lider av celiaki till förordningen om närings- och hälsopåståenden. Därför lägger vi fram detta alternativa förslag som ger mer rättslig säkerhet. 25 Skäl 27 (27) Måltidsersättning för viktkontroll och komplett kostersättning för viktkontroll betraktas som livsmedel för särskilda näringsändamål och regleras av särskilda bestämmelser som antagits i enlighet med direktiv 96/8/EG. Allt fler livsmedel med liknande påståenden som är avsedda för befolkningen i allmänhet har emellertid dykt upp på marknaden och som presenteras som hälsopåståenden för viktkontroll. För att undvika eventuell sammanblandning mellan livsmedel som saluförs för viktkontroll och för ökad rättslig trygghet och enhetlighet i unionslagstiftningen bör sådana påståenden enbart regleras av förordning (EG) nr 1924/2006 och uppfylla kraven i den förordningen. Det är nödvändigt att de tekniska anpassningarna enligt förordning (EG) nr 1924/2006 för att införliva hälsopåståenden som hänför sig till kontroll av kroppsvikten för livsmedel som presenteras som komplett kostersättning för viktkontroll och måltidsersättning för viktkontroll med tillhörande användningsvillkor i enlighet med direktiv 96/8/EG slutförs innan den här förordningen börjar tillämpas. (27) Måltidsersättning för viktkontroll och komplett kostersättning för viktkontroll betraktas som livsmedel för särskilda näringsändamål och regleras av särskilda bestämmelser som antagits i enlighet med direktiv 96/8/EG. Allt fler livsmedel med liknande påståenden som är avsedda för befolkningen i allmänhet har emellertid dykt upp på marknaden och som presenteras som hälsopåståenden för viktkontroll. Eftersom det finns ett överflöd av livsmedelsprodukter som innehåller allmänna påståenden och risker för ätstörningar till följd av vissa okontrollerade dieter utvärderar Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet regelbundet, i enlighet med förordning (EG) nr 1924/2006, och på ett vetenskapligt sätt förfrågningar om hälsopåståenden för måltidsersättningar. Den utvärdering som myndigheten gör garanterar inte den sammansättning som en operatör föreslår för ett påstående eller ett visst slag av märkning är oskadlig. Det är därför nödvändigt att i denna förordning ha kvar särskilda bestämmelser om livsmedel avsedda för att användas i energibegränsande dieter. Det är fråga om ett viktigt redskap för hälso- och näringssäkerhet för personer som vill gå ner i vikt. PR\ doc 25/50 PE v01-00

26 Överensstämmelse med ändringsförslagen 1, 12 och 13. Föredraganden anser att måltidsersättningar som helt eller delvis ersätter de dagliga måltiderna (och som täcker näringsbehovet vad gäller vitaminer, mineralämnen, proteiner, essentiella fettsyror, fibrer, med mera) även i fortsättningen ska vara föremål för en särskild lagstiftning. Det är det bästa sättet att behålla vissa krav på sammansättningsnivån i dessa livsmedel och att skilja dem från aspekter som hänger samman med påståenden (förordning (EG) nr 1924/2006). 26 Skäl 29a (nytt) (29a) För att göra det lättare för små och medelstora företag att få tillträde till marknaden som inom vissa sektorer, till exempel barnmat och livsmedel för speciella medicinska ändamål som verkar domineras av ett fåtal stora företag bör kommissionen i nära samarbete med berörda aktörer, anta riktlinjer för att bistå företag, särskilt små och medelstora företag, att uppfylla kraven i denna förordning och sålunda främja konkurrenskraft och innovation. EU måste först tänka småskaligt och bör underlätta, med lämpliga rättsliga bestämmelser, små och medelstora företags tillträde till den inre marknaden. Or. en 27 Skäl 29b (nytt) (29b) Denna förordning kan inte nå sin fulla verkan vad gäller skydd av de mest PE v /50 PR\ doc

27 utsatta konsumenterna och i större utsträckning de näringsrelaterade fördelarna om den inte åtföljs av ett omfattande och oberoende utvärderingssystem (sammansättning, märkning, utformning) före och efter utsläppande på marknaden av livsmedelsprodukter, en uppgift som i främsta rummet hör till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet i samarbete med de behöriga nationella myndigheterna. Lagstiftningen bör kompletteras med en ständig hälsokontroll från producent till konsument. 28 Artikel 1 punkt 1 inledningen 1. I denna förordning fastställs krav på sammansättning och uppgifter för följande livsmedelskategorier: 1. I denna förordning, som kompletterar EU-lagstiftningen om livsmedel, fastställs krav på sammansättning och uppgifter för följande livsmedelskategorier: Föredraganden anser att måltidsersättningar som helt eller delvis ersätter de dagliga måltiderna (och som täcker näringsbehovet vad gäller vitaminer, mineralämnen, proteiner, essentiella fettsyror, fibrer, med mera) även i fortsättningen ska vara föremål för en särskild lagstiftning. Det är det bästa sättet att behålla vissa krav på sammansättningsnivån i dessa livsmedel och att väl skilja dem från aspekter som hänger samman med påståenden (förordning (EG) nr 1924/2006). PR\ doc 27/50 PE v01-00

28 29 Artikel 1 punkt 1 led ca (nytt) ca) Livsmedel avsedda att användas i energibegränsande dieter för viktminskning. Föredraganden anser att måltidsersättningar som helt eller delvis ersätter de dagliga måltiderna (och som täcker näringsbehovet vad gäller vitaminer, mineralämnen, proteiner, essentiella fettsyror, fibrer, med mera) även i fortsättningen ska vara föremål för en särskild lagstiftning. Det är det bästa sättet att behålla vissa krav på sammansättningsnivån i dessa livsmedel och att väl skilja dem från aspekter som hänger samman med påståenden (förordning (EG) nr 1924/2006). 30 Artikel 1 punkt 2 2. I denna förordning fastställs regler för upprättande och uppdatering av en unionsförteckning över vitaminer, mineralämnen och andra ämnen som får tillsättas de livsmedelskategorier som avses i punkt I denna förordning fastställs regler för upprättande och uppdatering av en anpassad unionsförteckning över vitaminer, mineralämnen och andra ämnen som för särskilda näringsändamål får tillsättas de livsmedelskategorier som avses i punkt 1. Det är viktigt att precisera att denna förordning rör livsmedel för mycket speciella och varierande näringsbehov som endast står för 1 2 procent av den europeiska livsmedelsmarknaden. I punkt 3 återinförs artikel 7.2 i sin helhet från förslaget om inledande bestämmelser som har strukits. PE v /50 PR\ doc

29 31 Artikel 1 punkt 2a (ny) 2a. De krav som fastställs i denna förordning ska ha företräde framför eventuella andra motstridiga krav i unionens livsmedelslagstiftning. Det är viktigt att precisera att denna förordning rör livsmedel för mycket speciella och varierande näringsbehov som står för endast 1 2 procent av den europeiska livsmedelsmarknaden. I punkt 3 återinförs artikel 7.2 i sin helhet från förslaget om inledande bestämmelser som har strukits. 32 Artikel 2 punkt 2 led h h) livsmedel för speciella medicinska ändamål: livsmedel som är avsedda för kostbehandling av patienter och att användas under medicinsk övervakning. Livsmedlen ska vara avsedda att användas som enda eller kompletterande näringskälla för patienter med begränsad, försämrad eller störd förmåga att inta, smälta, ta upp, metabolisera eller utsöndra vanliga livsmedel eller vissa näringsämnen i sådana, eller som har andra medicinskt fastställda näringsbehov och vars kostbehandling inte kan uppnås enbart genom en anpassning av normalkosten. h) livsmedel för speciella medicinska ändamål: livsmedel som är särskilt tillverkade eller sammansatta och avsedda för kostbehandling av patienter och att användas under medicinsk övervakning. Livsmedlen ska vara avsedda att användas som enda eller kompletterande näringskälla för patienter med begränsad, försämrad eller störd förmåga att inta, smälta, ta upp, metabolisera eller utsöndra vanliga livsmedel eller vissa näringsämnen i sådana eller vissa av deras metaboliter, eller som har andra medicinskt fastställda näringsbehov och vars kostbehandling inte kan uppnås enbart genom en anpassning av normalkosten. Livsmedel för speciella medicinska ändamål bör också omfatta måltidsersättningar som används i livsmedel med mycket lågt energiinnehåll PR\ doc 29/50 PE v01-00

30 som ska uppfylla de dagliga kraven på viktiga näringsämnen avsedda för att uteslutande användas av personer som är medelmåttligt eller allvarligt överviktiga. Livsmedel med mycket lågt energiinnehåll avsedda för överviktiga som deras enda energikälla bör införlivas i definitionen av livsmedel för speciella medicinska ändamål samt ingå i tillämpningsområdet för denna förordning. Or. en 33 Artikel 2 punkt 2 led hi (nytt) hi) livsmedel avsedda att användas i energibegränsande dieter för viktminskning: livsmedel med en särskild sammansättning som, när de används i enlighet med tillverkarens anvisningar, ersätter hela dagsransonen eller delar av den. De kan indelas i två kategorier: i) Produkter som presenteras som ersättning för hela dagsransonen. ii) Produkter som presenteras som ersättning för en eller flera måltider inom ramen för dagsransonen. Anknyter till ändringsförslag 26. Dessutom vill vi ha kvar livsmedel avsedda att användas i energibegränsande dieter för viktminskning i tillämpningsområdet för denna förordning. PE v /50 PR\ doc

31 34 Artikel 2 punkt 3 3. Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15 för att anpassa definitionerna av modersmjölksersättning, tillskottsnäring, beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat samt livsmedel för speciella medicinska ändamål vid behov med hänsyn till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen till relevant utveckling på internationell nivå. utgår Anknyter till ändringsförslag 13 som hänför sig skäl 16: Europaparlamentets och rådets demokratiska kontroll bör utövas över definitionerna i artikel 2 som är en av hörnstenarna i detta förslag till förordning. 35 Artikel 3 De livsmedel som avses i artikel 1.1 får släppas ut på marknaden bara om de följer bestämmelserna i denna förordning. 1. De livsmedel som avses i artikel 1.1 får släppas ut på marknaden bara om de följer bestämmelserna i denna förordning och EU-lagstiftningen om livsmedel. 2. Livsmedel som importeras till unionen för att släppas ut på marknaden ska uppfylla kraven i EU:s livsmedelslagstiftning. De livsmedel som exporteras eller återexporteras från EU för att släppas ut på marknaden i ett tredjeland ska uppfylla kraven i EU:s livsmedelslagstiftning, förutom om särskilda omständigheter råder i PR\ doc 31/50 PE v01-00

32 importlandet som hänger samman med exempelvis klimat- eller terrängförhållanden som kräver en annan sammansättning eller förpackning. 3. De livsmedel som avses i artikel 1.1 får tillåtas på marknaden bara i form av färdigförpackade livsmedel, enligt definitionen i artikel 2.2 e i förordning (EG) nr 1169/ Medlemsstaterna får inte förbjuda eller begränsa utsläppande på marknaden av livsmedel som uppfyller kraven i denna förordning av orsaker som rör livsmedlens sammansättning, framställning, presentation eller märkning. Det är viktigt att fastställa samma säkerhets- och kvalitetsregler för livsmedel som importeras till EU-området som för dem som exporteras, så som för övrigt fastställts i artiklarna 11 och 12 i den allmänna livsmedelslagstiftningen av den 28 januari För att göra texten mer sammanhängande tas färdigförpackade livsmedel och fri rörlighet för varor upp i artikeln utsläppande på marknaden. 36 Artikel 4 Artikel 4 Färdigförpackade livsmedel De livsmedel som avses i artikel 1.1 får tillåtas på detaljhandelsmarknaden bara i form av färdigförpackade livsmedel. utgår PE v /50 PR\ doc

33 Det är viktigt att fastställa samma säkerhets- och kvalitetsregler för livsmedel som importeras till EU-området som för dem som exporteras, så som för övrigt fastställts i artiklarna 11 och 12 i den allmänna livsmedelslagstiftningen av den 28 januari För att göra texten mer sammanhängande tas färdigförpackade livsmedel och fri rörlighet för varor upp i artikeln utsläppande på marknaden. 37 Artikel 5 Artikel 5 Fri rörlighet för varor Medlemsstaterna får inte begränsa eller förbjuda utsläppande på marknaden av livsmedel som uppfyller kraven i denna förordning av orsaker som rör livsmedlens sammansättning, framställning, presentation eller märkning. utgår Det är viktigt att fastställa samma säkerhets- och kvalitetsregler för livsmedel som importeras till EU-området som för dem som exporteras, så som för övrigt fastställts i artiklarna 11 och 12 i den allmänna livsmedelslagstiftningen av den 28 januari För att göra texten mer sammanhängande tas färdigförpackade livsmedel och fri rörlighet för varor upp i artikeln utsläppande på marknaden. 38 Artikel 6a (ny) Artikel 6a Försiktighetsprincipen Om det efter utvärdering av tillgänglig PR\ doc 33/50 PE v01-00

34 vetenskaplig information finns välgrundad anledning att oroa sig för eventuella negativa effekter men vetenskaplig osäkerhet kan konstateras kan preliminära riskhanteringsåtgärder väljas som måste garantera en hög skyddsnivå för de utsatta befolkningsgrupper som fastställts i denna förordning. Det är viktigt att införa försiktighetsprincipen i denna förordning som riktar sig till särskilt utsatta konsumenter: nyfödda, småbarn, sjuka och överviktiga. Or. en 39 Artikel 7 rubriken och punkt 1 Inledande bestämmelser 1. De livsmedel som avses i artikel 1.1 ska uppfylla alla krav i unionens livsmedelslagstiftning. utgår För den rättsliga klarhetens skull stryks denna artikel och bestämmelserna som den innehåller tas upp i artiklarna 1 och 3 i förslaget. 40 Artikel 7 punkt 2 2. De krav som fastställs i denna förordning ska ha företräde framför eventuella andra motstridiga krav i utgår PE v /50 PR\ doc

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-155

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-155 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2011/0156(COD) 17.1.2012 ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-155 Förslag till yttrande Iliana Ivanova (PE478.334v02-00) Livsmedel avsedda

Läs mer

Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013

Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 1 (16) REMISS Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 1. Bakgrund 2. Upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2000:14) om särskilda

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 23 december 2013 (6.1) (OR. en) 18171/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0435 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 23 december 2013 (6.1) (OR. en) 18171/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0435 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 december 2013 (6.1) (OR. en) 18171/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0435 (COD) DENLEG 164 AGRI 881 CODEC 3090 FÖRSLAG från: Europeiska kommissionen av den: 20

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2009/0042(COD) 31.3.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 6.1.2005 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0031(COD) 14.10.2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om livsmedel avsedda för idrottande

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om livsmedel avsedda för idrottande EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2016 COM(2016) 402 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om livsmedel avsedda för idrottande SV SV 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innehållsförteckning

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 0.6.0 SEK(0) 76 slutlig ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 12 januari 2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) 23 oktober 2001 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 1. om förslaget till rådets beslut

Läs mer

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2002/0234(COD) 4 februari 2004 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2013/0285 (NLE) 5.2.2015 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

***I BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV A7-0059/

***I BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV A7-0059/ EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 26.4.2012 A7-0059/2012 ***I BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och om livsmedel

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 13 november 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0023(COD) 23 mars 2001 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel REMISS 1 (7) Området för strategisk utveckling och stöd Juridiska avdelningen Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel 1. Bakgrund Livsmedelsverket har tidigare remitterat ett förslag

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2173(INI) 20.11.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av konsumenter, särskilt minderåriga, i samband med användning

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 471 Förslag till

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och om livsmedel för speciella medicinska ändamål

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och om livsmedel för speciella medicinska ändamål EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.6.2011 KOM(2011) 353 slutlig 2011/0156 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och om livsmedel

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 30.1.2015 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för internationell handel 2012/0054(COD) 4.9.2012 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av de avtal

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Fiskeriutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0268(CNS) 7.4.2005 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ingående av avtalet

Läs mer

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 maj 2013 (3.6) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0243 (COD) 15605/2/12 REV 2 ADD 1 ASILE 129 CODEC 2520 OC 601 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 24.11.2011 2010/0273(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 6.4.2016 2015/0314(NLE) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om fastställande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 25 februari 2004 PE 338.504/14-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-31 Förslag till yttrande (PE 338.504) Enrico Ferri Körkort Förslag

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 2 september 2013 (3.9) (OR. en) 13245/13 DENLEG 100 DELACT 44

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 2 september 2013 (3.9) (OR. en) 13245/13 DENLEG 100 DELACT 44 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 2 september 2013 (3.9) (OR. en) 13245/13 DENLEG 100 DELACT 44 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 21 augusti 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm.

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2014 C(2014) 4580 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 om villkorför klassificering utan provning av vissa obehandlade trägolv enligt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 1.10.2010 2010/0192(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 CODIF 16 ECO 15 INST 34 MI 74 CODEC 172 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

2006-2007 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 12 oktober 2006. Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 378.

2006-2007 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 12 oktober 2006. Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 378. 2006-2007 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 12 oktober 2006 Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 378.421 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2006)0393

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 12 mars 2003 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION PRELIMINÄR VERSION 2003/ (AVC) Rev 1 om

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 31.10.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0978/2008, ingiven av Panagiotis Bouras, grekisk medborgare, för kommunstyrelsen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 7.3.2012 B7-0145/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om åtgärder

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2016/0168(NLE) 18.7.2016 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Republiken Österrike och Rumänien att i

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6763 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) 10442/16 ADD 17 FÖLJENOT från: inkom den: 16 juni 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: ENV 440 AGRI 357 SAN 272 MI 464 CHIMIE 41 IA 43 Jordi AYET

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

***II ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

***II ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 SLUTLIG VERSION A6-0057/2005 18.3.2005 ***II ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om småbarnsnäring. {SWD(2016) 99 final}

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om småbarnsnäring. {SWD(2016) 99 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.3.2016 COM(2016) 169 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om småbarnsnäring {SWD(2016) 99 final} SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.12.2007 KOM(2007) 772 slutlig 2007/0273 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för öl som

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 21.9.2012 2012/0074(NLE) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets direktiv om fastställande av krav avseende

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 27 maj 2013 (28.5) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 27 maj 2013 (28.5) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 27 maj 2013 (28.5) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 21 maj 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I P7_TA-PROV(20)045 Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 20 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0008(COD) 7 november 2003 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda

Läs mer

ANPASSNING TILL DEN NYA LAGSTIFTNINGSRAMEN (Genomförande av varupaketet) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

ANPASSNING TILL DEN NYA LAGSTIFTNINGSRAMEN (Genomförande av varupaketet) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.11.2011 KOM(2011) 769 slutlig 2011/0353 (COD) ANPASSNING TILL DEN NYA LAGSTIFTNINGSRAMEN (Genomförande av varupaketet) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning ISSN 1725-1311 SV RÅDETS GENERALSEKRETARIAT Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning REFERENSMATERIAL DECEMBER 2009 Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning DECEMBER 2009 Meddelande

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2016 COM(2016) 373 final 2016/0174 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt vad gäller vissa beslut som ska antas inom

Läs mer

Omsorgsminister Osmo Soininvaara

Omsorgsminister Osmo Soininvaara Statsrådets skrivelse till Riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen

Läs mer

ARBETSMILJÖ RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT

ARBETSMILJÖ RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT ARBETSMILJÖ Allt sedan 1980-talet har en bättre arbetsmiljö varit en viktig fråga för EU. EU-lagstiftningen har infört normer för minimiskydd för arbetstagare, men den lagstiftningen förbjuder inte EU-länder

Läs mer

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg 63((&+ 0V0DUJRW:DOOVWU P Miljökommissionär Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg Yttrande inför Europaparlamentet på kommissionens vägnar ledamot av kommissionen Strasbourg den 3 juli 2001 +HUUIUXWDOPDQSUHPLlUPLQLVWHUlUDGHOHGDP

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.2.2014 C(2014) 967 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014 om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011L0065 SV 24.06.2015 005.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/65/EU av den

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. onsdagen den 10 februari 2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. onsdagen den 10 februari 2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet onsdagen den 10 februari 2010 P7_TA-PROV(2010)02-10 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 439.055 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.7.2015 COM(2015) 362 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter i enlighet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 2007/0244(CNS) 29.11.2007 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 21/2004

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

2005-2006 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. onsdagen. den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361.

2005-2006 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. onsdagen. den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361. 2005-2006 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet onsdagen den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361.938 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2005)0354

Läs mer

ADDENDUM TILL UTKAST TILL PROTOKOLL 1 2754:e mötet i Europeiska unionens råd (TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATION OCH ENERGI) i Luxemburg den 12 oktober 2006

ADDENDUM TILL UTKAST TILL PROTOKOLL 1 2754:e mötet i Europeiska unionens råd (TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATION OCH ENERGI) i Luxemburg den 12 oktober 2006 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 oktober 2006 (11.12) (OR. fr) 13887/06 ADD 1 PV/CONS 56 TRANS 261 TELECOM 95 ENER 233 ADDENDUM TILL UTKAST TILL PROTOKOLL 1 Ärende: 2754:e mötet i Europeiska unionens

Läs mer

Information. Ni ansvarar för era kosttillskott

Information. Ni ansvarar för era kosttillskott Information Ni ansvarar för era kosttillskott BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@ skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Den här broschyren

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för regional utveckling 2009 2008/0013(COD) 6.6.2008 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM64. Förordning om handel och import av avelsdjur och avelsmaterial. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM64. Förordning om handel och import av avelsdjur och avelsmaterial. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om handel och import av avelsdjur och avelsmaterial Landsbygdsdepartementet 2014-03-17 Dokumentbeteckning KOM (2014) 5 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 19.12.2011 2011/2307(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vår livförsäkring, vårt naturkapital en strategi för biologisk mångfald

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 181/35 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.4.2013 COM(2013) 241 final 2011/0156 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 slutlig 2001/0033 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Bakgrund Som nämnts i de tidigare faktabladen så saknas en tydlig definition av begreppet allmänna tjänster på gemenskapsnivån. Däremot

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 337 slutlig Förslag till

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om veterinärmedicinska läkemedel. (Text av betydelse för EES)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om veterinärmedicinska läkemedel. (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 COM(2014) 558 final 2014/0257 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om veterinärmedicinska läkemedel (Text av betydelse för EES) {SWD(2014)

Läs mer

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE Den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor ökar ständigt. Detta leder oundvikligen till att de gränsöverskridande förbindelserna utvecklas, vilket i sin tur

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2009-2014. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

EUROPAPARLAMENTET 2009-2014. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2012/0366(COD) 20.6.2013 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd till utskottet för miljö, folkhälsa

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014 2019 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 28.7.2015 2014/0091(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om verksamhet i och tillsyn

Läs mer

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1 (5) Promemoria Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1. Inledning Denna promemoria handlar

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.6.2015 C(2015) 3834 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets

Läs mer

8.1.2014 A7-0158/40 EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG * till kommissionens förslag. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /2013

8.1.2014 A7-0158/40 EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG * till kommissionens förslag. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /2013 8.1.2014 A7-0158/40 Ändringsförslag 40 Paolo Bartolozzi för PPE-gruppen Mario Pirillo för S&D-gruppen Eduard-Raul Hellvig för ALDE-gruppen Anna Rosbach för ECR-gruppen Kartika Tamara Liotard för GUE/NGL-gruppen

Läs mer