Kommunägda energibolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunägda energibolag"

Transkript

1 Kommunägda energibolag drivkraft för regional utveckling Regional Energi ett nätverk med 17 kommunägda energibolag

2 Regional Energi är ett nätverk med 17 kommunägda energiföretag Borlänge Energi Eskilstuna Energi & Miljö Falu Energi & Vatten Gävle Energi Göteborg Energi Jämtkraft Jönköping Energi Lunds Energikoncernen Mälarenergi Skellefteå Kraft Sundsvall Energi Tekniska Verken i Linköping Telge Nät Trollhättan Energi Umeå Energi Växjö Energi Öresundskraft De regionala kommunägda energiföretagen är viktiga spelare i samhällsutvecklingen. Vi bidrar till regional samverkan, investeringar och sysselsättning samt till ett hållbart samhälle. Vi vill belysa vikten av långsiktiga och stabila spel regler för vår verksamhet. Därför samarbetar vi för att lyfta upp dessa frågor på den nationella politiska agendan. Läs mer om oss på 2

3 Stor betydelse för den regionala ekonomin Kommunägda energibolag utgör ett viktigt lokomotiv för den lokala och regionala ekonomin. Det handlar till exempel om: Stora investeringar i infrastruktur som kommer många till del. Bolagen är stora arbetsgivare vars inköp från omgivande näringsliv uppgår till betydande summor. De har viktig roll att spela för att få till stånd grönare och smartare energitillförsel och energianvändning. Den roll som kommunägda energibolag har kommer inte alltid fram i samhällsdebatten. Vi vill här belysa våra bolags uppdrag och villkor och samtidigt lyfta fram den roll vi har för samhällsutvecklingen genom investeringar i infrastruktur och i hållbar produktion av el, gas och fjärrvärme. De 17 kommunägda bolag som ingår i Regional Energi står för nära 20 procent av energiinvesteringarna i Sverige. Samhällsnytta i fokus Målet för vår verksamhet är en kombination av samhällsnytta och affärsmässighet. Vi styrs inte av kvartalsresultat och snabba avkastningskrav utan har möjlighet att ha ett långsiktigt perspektiv för vår verksamhet. Vi vill bli bättre på att förklara de samhällsnyttiga mål som styr verksamheten. Ett antal exempel från vår verksamhet presenteras här för att belysa detta. Stark utveckling Sedan 1980-talet har bildandet av kommunägda bolag varit en tydlig trend i Sverige, även om många kommunägda energibolag går betydligt längre tillbaka än så. Samtliga svenska kommuner äger idag ett eller flera bolag i olika former, ofta tillsammans med andra närliggande kommuner. Vanligt förekommande verksamhetsområden för kommunägda bolag är hyresbostäder, avfallshantering, vattenförsörjning och energi. Mellan 1999 och 2010 ökade antalet kommunägda bolag i Sverige från drygt 1400 till drygt När det gäller kommunägda bolag verksamma inom el-, gas-, värme- och vattenförsörjning ökade antalet från 329 till 404. Bolagens totala omsättning inom detta område ökade under samma period från knappt 53 miljarder kronor till drygt 90 miljarder kronor. De kommunägda bolagen inom energiområdet får därmed allt större betydelse för energibranschen och för utvecklingen av framtidens energilösningar. Korta fakta om Regional Energi Omsätter tillsammans nära 45 miljarder kronor Har tillsammans nära 2 miljoner kunder Kommer under de kommande 4 åren att tillsammans investera uppskattningsvis cirka 40 miljarder kronor 3

4 Ändring i ägande av elproduktion Övriga Utländska ägare Kommuner Staten % Övriga Utländska ägare Kommuner Staten Ägande av elproduktion 2011 Staten 39,6 % Kommuner 12,5% Övriga 8,1 % Källa: Svensk Energi Utländska ägare 39,8% Statliga energibolag fortfarande störst I Sverige, såväl som i våra grannländer Norge, Danmark och Finland, dominerar offentligt ägda energibolag. Svenska Vattenfall, norska Statkraft, danska DONG Energy och finska Fortum är samtliga helt eller huvudsakligen statligt ägda och samtidigt störst på sina respektive hemmamarknader. De kommunägda energibolagen är små i jämförelse, men utgör sammantaget en betydande del av energibranschen i de nordiska länderna, i synnerhet i Sverige. Drygt 12 procent av elproduktionskapaciteten i Sverige ägs idag av kommuner. Staten äger cirka 40 procent och utländska ägare står för cirka 40 procent. Övriga ägare uppgår till cirka 8 procent. Tidigare var trenden att det utländska ägandet ökade. Denna har brutits och idag är det snarare kommunalt och övrigt ägande som ökar. Den svenska elproduktionen är starkt koncentrerad. De fem största elföretagen i Sverige, med elproduktion i Norden, svarade år 2011 för 85 procent av Sveriges totala elproduktion. Dessa företags andel av den totala nordiska produktionen är nära 50 procent. Källa: Svensk Energi De fem största elproducenterna i Sverige och deras totala produktion i Norden 2011 Vattenfall 18% Fortum 12% Övrga 51% Statkraft 10% E.ON Skellefteå 8% 1% Källa: Svensk Energi 4

5 Stora investeringar i ny energi Enligt SCB förväntas energibranschens samlade investeringar år 2012 uppgå till knappt 36 miljarder. Det ska jämföras med industrins samlade investeringar som förväntas uppgå till cirka 53 miljarder. Energibranschens investeringar motsvarar därmed nästan 70 procent av vad hela den svenska industrin satsar. Enligt en enkät som Svensk Energi låtit göra kommer branschen att investera nära 300 miljarder kronor under tioårsperioden Fördelningen är ungefär 55 procent för elproduktion, 30 procent för elnät och 15 procent för övrig verksamhet. De kommunägda energibolagen är inga undantag. Under de senaste 5 åren har de 17 energibolagen i Regional Energi gjort investeringar för cirka 35 miljarder kronor. Under de kommande fyra åren kommer vi tillsammans att investera ytterligare drygt 40 miljarder kronor, varav uppskattningsvis hälften handlar om hållbar energiproduktion. Energibranschens bruttoinvesteringar löpande priser Energibranschens bruttoinvesteringar löpande priser Mdkr Källa: SCB Investeringar i industrin i industrin och energibranchen och - befintliga branschen, och befintliga nya anläggningar och nya anläggningar Mdkr Industrin Energibranchen Stor betydelse på både nationell och lokal nivå Bolagen i Regional Energi gör årligen inköp värda 33 miljarder kronor, varav i genomsnitt ungefär hälften är inköp från respektive bolags närområde. Bolagen har tillsammans cirka 6500 medarbetare och har därmed stor betydelse för sysselsättning och utvecklng på både lokal och på nationell nivå. Enligt Svensk Energi uppgår antalet anställda i hela energibranschen till cirka personer, varav alltså ungefär en tredjedel i de bolag som ingår i Regional Energi. Därtill har vi tillsammans cirka två miljoner kunder från norr till söder som samtliga kan ta del av den utveckling som nu sker Källa: SCB 5

6 Energimarknaden i Norden NORGE Energibolag Omsättning (Mdkr) Ägare Statkraft 31,9 Norska staten 100 % Hafslund 13,3 Oslo kommun 53,73 %, Fortum 34,10 % Agder Energi 10,3 Kommunägt 54,5 % 30 st, Statkraft 45,5 % BKK 5,2 Kommunägt 50,1 % 17 st, Statkraft 49,9 % Eidsiva Energi 4,4 Kommunalt Fjordkraft 4,3 BKK 49 %, Skagerak Energi 48 %, Statkraft 3 %, Dvs kommunalt och statlig ägt E-Co Energi 4,2 Oslo kommun Los 3,8 Ägs av Agder Energi, dvs kommunalt och statligt Skagerak Energi 3,4 Statkraft 66,62 %, kommunägt 33,38 % Troms Kraft AS 2,8 Kommunalt DANMARK Energibolag Omsättning (Mdkr) Ägare Dong Energy 68,5 Danska staten 76,49 % Energi Danmark 8,7 Dvs. Kundkooperation Vattenfall 6,2 Vattenfall AB Seas-NVE Amba 4,0 Kooperation av kunder NRGi Amba 3,7 Kooperation av kunder Nordjysk Elhandel 3,2 Kommunalt Danske Commodities 2,9 Privat Københavns Energi 2,2 Kommunalt I/S Vestforbrænding 1,2 W2E-bolag kommunalt Syd Energi Salg 1,1 Kooperation av kunder 6

7 SVERIGE Energibolag Omsättning (Mdkr) Ägare Vattenfall 205,4 Helägt av svenska staten E.ON Sverige 35,6 E.ON AG Fortum Generation 12,4 Fortum OYJ Göteborg Energi 5,8 Kommunägt Telge (i Södertälje) 5,6 Kommunägt Tekniska Verken 5,2 Kommunägt Öresundskraft 4,2 Kommunägt Skellefteå Kraft 3,6 Kommunägt Mälarenergi 3,0 Kommunägt Lunds Energi 2,9 Kommunägt FINLAND Energibolag Omsättning (Mdkr) Ägare Fortum 56,3 Finska staten >50 % North European Oil Trade 16.6 n.a Pohjolan Voima 10,2 Kooperation av kommuner, skogsbolag etc. Helsingin Energia 8,5 Helsingfors stad 100 % Vattenfall Oy 6,4 Vattenfall AB Fingrid OYJ* 3,7 12 % Staten, 25 % Fortum Power and Heat, 25 % Pohjolan Voima, 25 % Pohjolan Voi, 38 % institutionella ägare Kymppivoima 3,6 Ägs av regionala elbolag; Kymenlaakson Sähkö, Hankinta Pohjois-Karjalan Sähkö, Savon Voima Myynti, Suur-Savon Sähkö, Som i sin tur ägs av kommuner, samhällen, kyrkor och till viss del privat Teollisuuden Voima 3,2 Äger kärnkraftverk, Privatägt (Industrier och energibolag) bl.a. Fortum, Pohjolan Voima och EPV Vantaan Energia 2,4 Vanda (60 %) och Helsingfors (40 %) Savon Voima 2,3 kommunalt PVO-Pool 2,5 Dotterbolag till Pohjolan Voima Oy * motsvarande Svenska kraftnät 7

8 Drivande i omställningen till klimatneutral energiproduktion Sverige och resten av världen står inför den gemensamma utmaningen att stoppa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser. De kommunägda energibolagen är en mycket viktig resurs för att få till stånd en grönare och smartare energitillförsel och användning. Vi styrs inte av kvartalsekonomi utan har ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv med kund- och samhällsnytta som utgångspunkt för vårt utvecklingsarbete Vår ägarstyrning innebär en möjlighet för våra ägare att förverkliga uppsatta politiska mål när det gäller till exempel klimatneutral energiproduktion. Det innebär att lönsamhetsmål och miljömål kan gå hand i hand. Kommunägda energibolag har av naturliga skäl stark lokal förankring i sina respektive områden. Det innebär i sin tur att vi kan initiera projekt tillsammans med företag och andra aktörer på lokal nivå i syfte att utveckla klimatneutral energiproduktion. De kommunala energibolagen har en viktig roll att spela i det arbetet. Regionala utvecklingsprojekt De kommunägda energibolagen har under lång tid legat i framkant för att driva utvecklingen inom energiområdet framåt. Vårt särskilda uppdrag har inneburit och också möjliggjort att stora resurser lagts på att utveckla nya energilösningar i nära samarbete med kommuner, regioner och företag. Ett område som stått i särskilt fokus är energieffektivisering. Faktum är att all fjärrvärme i Sverige har initierats och startats av kommunägda företag, just i syfte att effektivisera energitillförseln. Därefter har energieffektiviseringen utvecklats vidare och arbetet har med tiden i allt högre grad skiftat till energieffektivisering hos kunden både privatpersoner och företag. Kommunala energibolag har ofta en central roll i att utveckla nya energilösningar som har stor lokal och regional betydelse, både genom konkret energieffektivisering men också för modern teknikutveckling. 8

9 9

10 Exempel på energi lösningar av regional betydelse Första bilpoolen för solcellsdrivna elbilar I mars 2012 invigde Öresundskraft Sveriges första bilpool för bilar som drivs med solceller. Bilarna laddas med el från ett solcellstak när de är parkerade. Helsingborg är den första staden i Sverige som har solcellsladdade poolbilar för allmänheten. En elbilspool frigör parkeringsytor för andra ändamål, något som är av stort intresse vid planering av nya bostadsområden och i stadsförnyelseprojekt. Satsningen på solceller för att driva elbilar är en smart investering både miljömässigt och ekonomiskt. Solcellstaket i Helsingborg ger årligen tillräcklig energi för drygt mils körning. Om solbilarna istället hade gått på bensin skulle de vardera förbrukat drygt 600 liter årligen till en kostnad av nära kronor, och samtidigt genererat 4,7 ton koldioxidutsläpp. Elbilpoolen ersätter därmed flera koldioxidproducerande fordon, samtidigt som parkeringsytor frigörs för annan användning. 10

11 Hockeyarena drivs med vindkraft Gävle Energi har tillsammans med hockeyklubben Brynäs IF skapat ett världsunikt projekt där en hockeyarena för första gången delvis drivs med hjälp av vindkraft. Två vindsnurror på taket till hockeyhallen Läkerol Arena bidrar till Brynäs elförsörjning. Satsningen på vindkraft är en del i ett större energieffektiviseringsprojekt som Brynäs IF genomför med hjälp av Gävle Energi. Genom ett antal riktade åtgärder har energiförbrukningen för den nybyggda Läkerol Arena kunnat minskas så att den idag ligger under energiförbrukningen för klubbens tidigare betydligt mindre arena Gavlerinken. Energieffektiviseringar har genomförts genom systematiska förbättringar i hela arenan. Byte till fjärrvärme, förbättringar i ventilation och värmestyrning och ökad energiåtervinning är några av de åtgärder som genomförts. De två vindsnurror som står på taket till Läkerol Arena kommer att producera mellan och kwh per år. Projektets tekniska lösningar har tagits fram i samarbete med Högskolan i Gävle. 11

12 Pelletsproduktion med återvunnen energi ett sätt att lagra ENERGI ÖVERSKOTT Falu Energi & Vatten har tagit fram ett helt nytt sätt att tillvarata och lagra den överskottsenergi som uppstår vid elproduktion med ångturbin. Elproduktionen ger upphov till ett kylvatten som håller cirka 90 grader. Den kalla delen av året körs detta vatten ut i fjärrvärmesystemet. Under sommaren är dock efterfrågan på värme så låg att det inte finns någon avsättning för det varma restvattnet. För att tillvarata energin i det 90-gradiga vattnet har Falu Energi & Vatten byggt en anläggning där vattnet används för att torka sågspån till träpellets. Därmed kan Falu Energi & Vattens kraftvärmeverk utnyttja sin potential för att framställa el även under sommaren. De pellets som produceras kan i sin tur användas som bränsle under den kalla delen av året. Den träpellets som producerats kan sägas lagra överskottsenergin genom att sommarens överskott av värme flyttas till vintern. Pelletsanläggningen kommer att kunna producera en årsvolym av ton, som kan användas i bolagets egna panncentraler eller säjas till regional industri. Pelletsproduktionen motsvarar värmebehovet för cirka 9000 villor. Att kylvattnet kan tas tillvara även på sommaren innebär i sin tur att också elproduktionen kan öka, uppskattningsvis med 10 GWh per år. 12

13 Politiska förutsättningar för kommunägda energibolag Samtidigt som antalet kommunägda bolag ökar pågår en debatt om kommunalt ägarskap och bolagens roll. Regional Energi har varit i kontakt med samtliga svenska riksdagspartier för att få en bild av deras inställning till att energibolag bedrivs i kommunägd regi. Det finns som väntat ideologiska skillnader mellan höger och vänster. Somliga menar att kommuner i grunden inte bör ägna sig åt aktiv näringsverksamhet, andra att man bör värna det gemensamt ägda i högre utsträckning än vad som är fallet idag. Samtidigt sker vissa förändringar av det som tidigare ansetts som djupt rotade värderingar. Exempelvis har Moderaterna gjort en översyn av sin inställning till kommunägda bolag. Det tidigare principiella motståndet mot kommunala bolag ersatts av en pragmatisk inställning som utgår från att det i praktiken finns breda majoriteter och ibland goda skäl för kommunalt ägande (citat ur Moderaternas kommunpolitiska program, 2011). Likheterna mellan partierna är emellertid större än skillnaderna. I princip samtliga partier är överens om att samhällsviktig infrastruktur och produktion inom energiområdet med fördel kan bedrivas i form av kommunägda bolag. Samtidigt menar en majoritet att det är viktigt att de kommunägda energibolagen ska bedriva sin verksamhet utifrån samma förutsättningar som privata bolag, och därmed inte ha avvikande krav på exempelvis lönsamhet, prissättning eller investeringar än vad som är fallet på marknaden. En intressant åsiktsskillnad finns mellan dem som menar att kommuner med sina energibolag bör agera föredöme och visa vägen när det gäller omställning till hållbar energiproduktion, och dem som menar att kommunägda energibolag inte ska agera på annat sätt än vad marknaden efterfrågar. Klart är att kommunägda energibolag har fått en mer betydande roll, och det är viktigt för de politiska partierna att förhålla sig till detta när framtidens energi- och miljöpolitik ska utformas. 13

14 Politiska frågor som är viktiga för oss Kommunägda energibolags verksamhet styrs av de generella regelverken i kommunallagen och i konkurrenslagen. Det innebär ett antal begränsningar för verksamheten. Trots detta förutsätts vi konkurrera med andra aktörer. Kommunägda energibolag måste få ha samma förutsättningar som andra, statligt ägda eller privatägda, energibolag. Kartan stämmer inte med terrängen Idag råder geografiska begränsningar för kommunägda energibolags verksamhet. I praktiken gäller helt andra gränser än vad den kommunala kartan visar. Kommunägda energibolag måste i högre utsträckning tillåtas att verka utanför kommungränsen då det krävs för att kunna ge kunderna så bra service som möjligt och för att främja utvecklingen inom energi- och miljöområdet. Energitjänster i kläm Energitjänster är ett område där de särskilda villkor som gäller för kommunägda energibolag slår hårt, med försämrad konkurrens och minskat utbud som konsekvens. Där hindrar konkurrenslagens så kallade förbud mot offentlig säljverksamhet de kommunala bolagen att agera på lika villkor med andra energibolag. Stor osäkerhet råder idag bland lokala politiker om var de juridiska gränserna går, och i det avseendet måste lagstiftningen bli mycket tydligare för att inte efterfrågade satsningar ska utebli. Tillståndsfrågorna För att öka produktionen av förnybar energi måste tillämpningen av regelverket för tillståndsgivning förbättras och effektiviseras. Dagens tillståndsprocesser är alltför långa, osäkra och inte minst dyra för de företag som ansöker om att uppföra nya produktionsanläggningar. Möjligheten att överklaga myndighetsbeslut är grundläggande i svensk rättstradition. Problemet utgörs i första hand av långa handläggningstider och tidskrävande byråkrati. Om Sverige ska kunna leva upp till uppsatta mål måste vi öka tempot och få till stånd smidigare tillståndsprocesser. Vi vill och kan investera för att få till stånd en klimatmässigt hållbar ökning av elproduktionen i Sverige. Vi hindras emellertid av ett regelverk som helt enkelt inte är i takt med sin omvärld. Kommunägda bolag har särskild roll Kommunägda energibolags verksamhet kan vara mer långsiktig och bidra till lokal och regional utveckling samt affärsmässig samhällsnytta. Vårt uppdrag innebär att vi kan ha en långsiktighet i vårt engagemang. Våra investeringar och effektiviseringar kommer kommuninvånarna till godo. Klimatfrågorna kräver energibolag som för nära dialog med sina kunder och som inte enbart ser till vinstmaximering i det korta perspektivet. Vår avkastning går tillbaka till ägarkommunerna och kommer därmed kommuninnevånarna till godo. De kommunägda energibolagen behöver tidsenliga affärsvillkor där vi kan konkurrera och utvecklas på lika villkor som privatägda bolag. 14

15 15

16 Borlänge Energi Eskilstuna Energi & Miljö Falu Energi & Vatten Gävle Energi Göteborg Energi Jämtkraft Jönköping Energi Lunds Energikoncernen Mälarenergi Skellefteå Kraft Sundsvall Energi Tekniska Verken i Linköping Telge Nät Trollhättan Energi Umeå Energi Växjö Energi Öresundskraft

Regional Energi en drivkraft även i framtiden?

Regional Energi en drivkraft även i framtiden? Regional Energi en drivkraft även i framtiden? En rapport om kommunägda energibolags betydelse för regional utveckling 1 2 Stor betydelse för den regionala ekonomin Kommunägda energibolag utgör ett viktigt

Läs mer

Regional Energi - en drivkraft även i framtiden?

Regional Energi - en drivkraft även i framtiden? Regional Energi - en drivkraft även i framtiden? Regional Energi - en drivkraft även i framtiden? Inledning Gösta Gustavsson, distriktsordförande för Centerpartiet i Östergötland, ordförande i Tekniska

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Affärsmässig samhällsnytta I samhällets tjänst, för det allmännas bästa

Affärsmässig samhällsnytta I samhällets tjänst, för det allmännas bästa kfs företagsservice ab besöksadress: Klarabergsviadukten 70, c 8 tr. postadress: Box 70362, 107 24 Stockholm telefon: 08-556 009 50. e-post: info@kfs.net webb: www.kfs.net Arbetsgivarorganisationen för

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber)

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) 1 Vi ägs av 4 kommuner och arbetar aktivt med att skapa en balans mellan affärsnytta och samhällsnytta.

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Bioenergikombinat Status och Framtid

Bioenergikombinat Status och Framtid Bioenergikombinat Status och Framtid Bränsle Kraftvärmeverk Material/ Energi Ny anläggning Råvara Ny produkt Andra produkter / Biprodukter Ingrid Nohlgren El Värme Värme- och Kraftkonferensen 2010-11-10

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi

Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi Remissvar Dnr 2013/3.2.2/92 Sid. 1 (6) 2013-06-10 Handläggare: Andreas Jaeger, 08-508 29 269 Till Finansroteln Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi Svar på remiss från Finansroteln

Läs mer

Med- og motvind. Vindkraften en folkrörelse. Stavanger, 2009-09-07. Näringsdepartementet

Med- og motvind. Vindkraften en folkrörelse. Stavanger, 2009-09-07. Näringsdepartementet Med- og motvind Stavanger, 2009-09-07 Vindkraften en folkrörelse Vind under snabb teknisk utveckling Vindkraften har blivit symbol för förnybar el. Vindkraften väcker mycket starka känslor. Vindkraften

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Solpotential Osnabrück

Solpotential Osnabrück Solkartan i Lund Solpotential Osnabrück Department of Environmental Protection Rooves with excellent or good suitability for solar panels: 26,000 (out of 70,000) Result Profit Requirement Solar Power Generation

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

Klimatbokslut Uddevalla Energi. Uddevalla Energi bidrog till att minska klimatpåverkan ton koldioxid (CO2e) under 2015.

Klimatbokslut Uddevalla Energi. Uddevalla Energi bidrog till att minska klimatpåverkan ton koldioxid (CO2e) under 2015. Klimatbokslut 2015 Uddevalla Energi Uddevalla Energi bidrog till att minska klimatpåverkan med totalt 120 400 ton koldioxid (CO2e) under 2015. Klimatbokslut för energiföretag Energiföretag med klimatbokslut

Läs mer

10 Offentligt ägda företag

10 Offentligt ägda företag Offentlig ekonomi 2009 10 I detta kapitel beskrivs de offentligt ägda företagen. Kapitlet inleds med en genomgång av företagens resultat- och balansräkningar samt några utvalda nyckeltal. Därefter beskrivs

Läs mer

Introduktion LOKALT ÄGD VINDKRAFT 2010-10-22. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010. Presentation. Nätverket för Vindbruk

Introduktion LOKALT ÄGD VINDKRAFT 2010-10-22. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010. Presentation. Nätverket för Vindbruk 2010-10-22 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft?

Läs mer

Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle. Karin Medin, VD

Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle. Karin Medin, VD Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle Karin Medin, VD Fjärrvärmeaffären i vår familj Botkyrka k:n Huddinge k:n Södertälje k:n 50% 50% 100% Södertörns Energi AB Telge AB 50% inflytande, 58

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS BLOCK 7 FÖRNYELSEN ETAPP 2 Magnus Eriksson Avdelningschef, Värme Anläggningsutveckling Det här är Mälarenergi VÅR VISION VÅR AFFÄRSIDÉ VÅR DRIVKRAFT

Läs mer

D I T T S T Y R E L S E U P P D R A G Ä R V I K T I G T F Ö R S A M H Ä L L E T O C H K O M M U N E N S N Ä R I N G S V E R K S A M H E T

D I T T S T Y R E L S E U P P D R A G Ä R V I K T I G T F Ö R S A M H Ä L L E T O C H K O M M U N E N S N Ä R I N G S V E R K S A M H E T KONSTEN ATT VARA FRAMGÅNGSRIK I EN ENERGIBOLAGSSTYRELSE D I T T S T Y R E L S E U P P D R A G Ä R V I K T I G T F Ö R S A M H Ä L L E T O C H K O M M U N E N S N Ä R I N G S V E R K S A M H E T "Kommunala

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010 med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel Innehåll! "! " #$ %& %& ' " # (&' (&&% ) *%$$ ' + * $,- (& )! $, " #$ (& $ +. (& ' / 0 $ %& "',.(&% //1//,,.(&% "",,

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Ägarmodeller för vindkraft - så blir nya aktörer energiproducenter. så har nya aktörer blivit energiproducenter

Ägarmodeller för vindkraft - så blir nya aktörer energiproducenter. så har nya aktörer blivit energiproducenter Ägarmodeller för vindkraft - så blir nya aktörer energiproducenter så har nya aktörer blivit energiproducenter Presentation Författare Vindkraft i teori och praktik, m.fl. Lärare Högskolan på Gotland SLU

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft? Vindkraft

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

profu vad vill olika aktörer? John Johnsson Profu är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi, avfall och transporter

profu vad vill olika aktörer? John Johnsson Profu är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi, avfall och transporter Vart är värmemarknaden på väg och vad vill olika aktörer? John Johnsson Profu är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi, avfall och transporter profu Företaget etablerades 1987 och

Läs mer

En bransch i förändring - kunderna kräver mer

En bransch i förändring - kunderna kräver mer Svenskt Kvalitetsindex SKI Energi 2016 Datum: 2016-11-28 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Laurina Qvarnström, Områdesansvarig Telefon: 070 880 27 13

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

Elåret 2013. Diagram ur rapporten

Elåret 2013. Diagram ur rapporten Elåret 2013 Diagram ur rapporten Källa: Nord Pool Spot Omsättning på den fysiska respektive finansiella elmarknaden Elanvändningen i Norden sedan år 1996, TWh Källa: Nord Pool Spot Källa: Nord Pool Spot,

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Vilka lösningar kan bidra till framtidens elmarknad? Jonas Abrahamsson Koncernchef E.ON Sverige

Vilka lösningar kan bidra till framtidens elmarknad? Jonas Abrahamsson Koncernchef E.ON Sverige Vilka lösningar kan bidra till framtidens elmarknad? Jonas Abrahamsson Koncernchef E.ON Sverige Vilken utveckling kommer vi att se? 2 Det krävs en ny marknadsdesign Transformeringen av energisystemet skapar

Läs mer

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en portalparagraf i Vattenfalls bolagsordning och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en portalparagraf i Vattenfalls bolagsordning och tillkännager detta för regeringen. Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:125 av Birger Lahti m.fl. (V) Vattenfall 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en portalparagraf i Vattenfalls

Läs mer

VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Fastighetsägares miljöarbete ska kännetecknas av långsiktighet, trygghet och samverkan inom ekonomiskt rimliga villkor. AKTIVT ARBETE FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE En

Läs mer

Så är det! Arne Andersson

Så är det! Arne Andersson Så är det! Vår generation, i västvärlden, är den första någonsin som har kunskap om de stora risker för det mänskliga samhällets fortsatta utveckling på vår blå planeten som våra produktions och konsumtionsvanor

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion - fyra förslag för förbättrad funktion Expertgruppen för miljöstudier den 11 november 2011 Sven-Olof Fridolfsson, fil dr Thomas P. Tangerås, docent www.ifn.se/forskningsprogrammet_elmarknadens_ekonomi

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2013-013 Datum: 2013-02-07 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco BÅSTADS KOMMUNALA BOLAG KRINGGÅR REGELVERK

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE ENERGIBRANSCHEN SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan 1 Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 Facket för Service och Kommunikation 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan

Läs mer

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige?

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Lars Thomsson, Vindkraftssamordnare Region Mitt Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011 Kommunalråd samhällsbyggnad och byggnadsnämndens

Läs mer

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft? Vindkraft

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Tillsammans. för Landskronas miljö

Tillsammans. för Landskronas miljö Tillsammans för Landskronas miljö Vår roll i det hållbara samhället En icke fungerande revolver som inspiration Knuten kallas Non CO 2 och är en tydlig symbol för både Landskrona och för verksamheten där

Läs mer

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar Fortum och Karlstad kommun inleder ett samarbete för att möjliggöra övergången till elbilar och laddhybrider i Karlstad och bidrar därmed till ett renare Karlstad. En storskalig övergång till elbilar skulle

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1641 av Penilla Gunther (KD) Inriktningen av energipolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt särskild

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 2015-05- 04 Dnr Fi2015/1733 Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Läs mer

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige 131204 Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i gasinfrastruktur Äger, driver och underhåller det svenska transmissionssystemet för gas Gasnätet

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

Elåret Diagram ur rapporten

Elåret Diagram ur rapporten Diagram ur rapporten Omsättning på den fysiska respektive finansiella elmarknaden Källa: Nord Pool Spot Elanvändningen i Norden sedan år 1996, TWh Källa: Nord Pool Spot Elspotpris Nord Pool Spot respektive

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Investeringsenkät 2009

Investeringsenkät 2009 SVE1 v1. 5-12-22 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Produktion Folke Sjöbohm 8-677 26 97, 7-419 26 97 folke.sjobohm@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (9) Datum 9-6-8 Investeringsenkät 9 Sammanfattning Energiinvesteringar

Läs mer

2016 Trollhättan Energi

2016 Trollhättan Energi Klimat bokslut 2016 Trollhättan Energi 12 juni 2017 Klimatbokslut för energiföretag Hantera utvecklingsarbetet Utvärdera åtgärder Följa upp och redovisa utvecklingen Utökat klimatbokslut Konsekvensmetoden

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

Vindkraft i Örebro län

Vindkraft i Örebro län Vindkraft i Örebro län 2011-11-10 Lars Thomsson Vindkraftssamordnare Region Mitt Gotlands kommun, kommunalråd samhällsbyggnad 2006-2010 Gotlands kommun, byggnadsnämndens ordförande 2006-2010 Partistyrelsen

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011, 4:e kvartalet Totalförbrukningen av energi sjönk med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2013-010 Datum: 2013-02-07 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco ALVESTAS KOMMUNALA BOLAG KRINGGÅR REGELVERK

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla?

Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla? Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla? Arbetsgrupp Fredrik Karlsson, LST Päivi Lehtikangas, Energikontoret Efwa Nilsson, E.ON Jörgen Amandusson, Skogsstyrelsen Kristian Petersson, LRF

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2014-03-06 Dnr 509/2013 1 (5) Uddevalla Omnibus AB S Järnvägsgatan 2 451 50 Uddevalla Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Vad driver klimatomställning i svensk energisektor? 1. Hur signifikant är omställningen?

Vad driver klimatomställning i svensk energisektor? 1. Hur signifikant är omställningen? Vad driver klimatomställning i svensk energisektor? Måns Nilsson (SEI) / Lars J Nilsson (LU) CANES-konferansen, Håndtverkeren Oslo, torsdag 3. februar 2011 1. Hur signifikant är omställningen? Ökning och

Läs mer