Nordisk alfabetiseringskonferens mars 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordisk alfabetiseringskonferens 26-28 mars 2003"

Transkript

1 Nordisk alfabetiseringskonferens mars 2003 Hverdagsliv og arbeidsliv, utgångspunkt, innhold og mål för alfabetiseringen Konferensen arrangerades i samverkan mellan Nordens Folkliga Akademi (NFA) Nationellt Centrum för sfi och svenska som andraspråk (NC) Institutet för svenska som andraspråk, Göteborgs universitet Konferens hölls som vanligt på Nordens Folkliga Akademi, alldeles intill Göta älv på Nya Varvet i Göteborg. Nordiska alfakonferenser (i vår regi) en kort historik Vi har sedan 1998 arrangerat alfabetiseringskonferenser med syftet att ge lärare och andra intresserade från de nordiska länderna möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och bygga nätverk för utveckling av alfabetiseringsverksamheten i de olika länderna. Vi bjuder alltid in föreläsare från olika discipliner och fält som kan beskriva och diskutera den senaste forskningen inom området. Här följer i rubrikerna på våra tidigare konferenser En gång analfabet alltid analfabet? 1999 vt Pedagogik och yttre ramar ht På alfabetiseringens arena som deltaker eller tilskurer (åskådare)

2 2001 vt + ht Alfabetisering förväntningar och måluppfyllelse. Möte mellan samhällets, utbildningens, lärarnas och deltagarnas förväntningar och krav vt + ht Modersmål och bildetolkning snarvei till det nye språket 2003 vt Hverdagsliv og arbeidsliv, utgångspunkt, innhold og mål för alfabetiseringen DELTAGARE PÅ ÅRETS KONFERENS Deltagare från Danmark, Norge och Sverige Totalt 73 deltagare varav 70 deltar hela konferensen Danmark = 19 Norge = 13 Sverige = 38 Vi representerade 22 kommuner och 29 organisationer, institutioner, myndigheter.

3 En kort översikt av den åttonde alfabetiseringskonferensen i ord och bild. Onsdag 26 mars Arild Mikkelsen, värd för konferensen inledde med att i sann folkbildningsanda låta alla sjunga tillsammans.. Ingrid Skeppstedt från Nationellt Centrum i Stockholm och Qarin Franker från Institutet för svenska som andraspråk, Göteborgs universitet var ansvariga för konferensinnehållet och inledde med en kort historik och ett bildspel som anknöt till konferensens tema. Vilka möjligheter ger samhället och utbildningen de lågutbildade invandrarna att behåll sin värdighet och självkänsla? FD i etnologi. L Därefter började det egentliga programmet, med vår förste föreläsare: Oscar Pripp, FD i Etnologi. Etnisitet og personlige egenskaper fordel / tillgång eller belastning i arbeidslivet. Oskar höll ett mycket uppskattat föredrag om etnicitet och identitet. Vad den objektiva (yttre) och subjektiva (inre) identiteten består av och hur olika typer av bemötande påverkar ens identitet. Livfullt skildrade han bl a assyriska/syrianska småföretagares liv och villkor. Mer om detta finns i hans bok Företagande i minoritet.

4 Under programpunkten: Hvordan godkjenne (validere) innvandreres kompetanse gav Sture Troli fra Fagopplæringsetaten i Oslo eksempel från arbetet i Norge med att utfärda kompetensbevis och värderingsbevis. De har under åren testat 161 personers yrkeskompetens och av dem har 1/3 fått jobb, många genom de nätverk som de deltagande fackmännen själva har varit med i. Han beskrev en process från 1. kartläggningsintervju 2. Yrkesprövning intervju med fackman, där man berättar vad man kan och 3 Yrkesprövning praktiskt arbete där man får visa vad man kan. 4. Kompetensbevis om 2 och 3 är godkända. Sture Ronny Ingela Ronny Nilsson og Ingela Bergman från Valideringscentrum i Malmö berättade om sitt arbete med validering och en hel del om hur komplettering av tidigare utbildningar kan ske. Två representanter för sfi-utbildning på en mer övergripande nivå fortsatte eftermiddagen. Gitte Østergaard Eva Jönsson, skolverket Gitte Eva Gitte Østergaard, arbetar med vuxenutbildning och dansk som andetsprog på departementsnivå, numera på motsvarande Arbetsmarknadsdepartementet i Köpenhamn. I Danmark lanseras nu Arbete er vejen, en modell för integration av invandrare. I nya lagförslag tonar man ner språkutbildningens betydelse och ger kommunernas ansvar för att se till att invandrare så snabbt som möjligt kommer ut i arbete. Eva Jönsson berättade bl a om hur den Överenskommelse som slutits mellan fem statliga myndigheter ska leda till samverkan på kommunal, regional och statlig nivå när det gäller insatser för att underlätta invandrares integration i

5 samhälle och arbetsliv. Utbildning, samhälle och arbetsliv måste arbeta samordnat för varje enskild individ. Den nya sfi-kursplanen öppnar för en större integration och det gäller för kommuner och anordnare att utnyttja detta, menade Eva. I den panel- och plenumsdebatt som avslutade dagen deltog dagens alla föreläsare tillsammans med konferensdeltagarna. Några frågor och områden som diskuterades: - Vem är integrerad? Hur vet man det? Vem bestämmer? - Hur behöver arbetsplatser förändras för att integrering ska kunna ske? - Flyktingar är inte samma sak som arbetskraftsinvandrare. - Tredje världen kvinnan som nu finns i Norden fanns inte förr. Nya villkor gäller nu jämfört med tals invandringen. - Vilken betydelse har språk? Och utbildning? - Modeklädesförsäljerskan som var analfabet men trots det framgångsrikt leder en klädfirma och reser för uppköp i Europa ingav hopp. Middag på Kapellet. Ingrid Skeppstedt i samspråk med Christine från Danmark.

6 Språkinnlæring og yrkesforberedende språktrening gjennom praktisk virksomhet i virkelige situasjoner. Inom Centrum för livslångt lärande ( CLL) i Karlskoga berättade ett arbetslag från Språkcentrum om sitt arbete. Christina, Katharina, Katarina, Marianne, Sven-Eric och Linda En tydlig och klargörande presentation av en relativt ny verksamhet med sfistudier kombinerat och integrerat med språkpraktik och yrkesförberedande språkträning. Man har café, sy-atelje och snickeriverkstad och en butik överskottsmarknaden. En städutbildning tillsammans med kommunens lokalvårdare engagerar 45 deltagare. Migra-norsk. Presentasjon av et undervisningsopplegg Albert Einarsson från VOX, Voksenopplæringsinstituttet i Norge visade och berättade om Migranorsk ALFA, det multimediabaserade alfabetiseringssystemet för minoritetsspråkliga vuxna.

7 Det är en del av Migranorsk som även består av en allmän del och en arbetslivs del. Vi fick framväxt och uppbyggnad beskrivet och fick även se och uppleva enskilda moduler. Imponerande arbete och ett avundsvärt initiativ som vi hoppas ska spilla över till de andra nordiska länderna. Programmet fick European Label 2001 och kan nås på Återkommande gruppdiskussioner är en viktig aktivitet under konferensen. Då byts och bryts erfarenheter och skapas nya.

8 Individuelt basert alfabetiseringsundervisning i praksis. Anne-Birgitte Mullins og Mona Mörberg-Larsen från Sprogcenter IA i København berättade om vikten av samsyn, samarbete och en väl genomtänkt organisation. De gav också inspirerande exempel på olika aktiviteter i undervisningen och hur deltagarna får utvärdera och påverka arbetet. Mona Anne-Brigitte Presentasjon av deltakernes eget materiale Detta är ett stående och mycket populärt inslag i alla alfakonferenser. I år var det verksamma lärare från Norge, Danmark och Sverige som gav oss glimtar av sitt arbete och nya idéer att ta med hem. Vibeke och Dina från VOX i Oslo, presenterade ett material de utarbetat. Kropp och Helse Lärobok för lågutbildade. Mycket spännande. Dessutom berättade de om sin verksamhet i Oslo som innefattade -en textilverkstad, med muntlig norska -en skolverkstad norska i köket - en kvalificeringsverkstad - norska med inriktning mot arbetslivet Ytterligare en lärobok för lågutbildade kommer i maj. Den handlar bl a om lag och familjerätt och är en samhällsorienterande bok. Lilly Christensen från Hvidovre Sprogcenter i Köpenhamn presenterade ett underbart bildmaterial för alfaundervisningen som hon arbetat fram med utgångspunkt i Unicefs bildkalender. Materialet består av två pärmar, en för för deltagarna med

9 färgbilder och texter och en gedigen lärarvägledning med förslag på muntliga och skriftliga övningar. Materialet kan beställas från Och alla intäkter går oavkortat till Unicefs arbete för världens barn. Gunilla Kotsell från Komvux i Linköping berättade och visade en del av alla bilder hon använder i sin undervisning. Deltagarna får på ett aktivt sätt bygga upp sitt språk med hjälp av bilder Marianne Kabaci från Hvidorve i Köpenhamn berättade om sitt arbete med att engagera pensionärer i alfaundervisningen. Hon visade vad samtal och möten lett till. Engagemang, motivation för läsande och skrivande, språkutveckling och inte minst nya vänner för livet. Birgitta Molin gästspelade med sin loppa. Full koncentration och något vi inte kommer att glömma. Så fångar man uppmärksamheten! Pia Andom berättade fritt om fyra olika yrkesinriktade svenskkurser som man just nu har på ABF i Göteborg där hon arbetar.

10 Fredag 28 mars Arbeidsplassen som samhandlingsarena lineær og sirkulær tenkning. Hvordan bruke arbeidsplassen i norskopplæringen for svake elever? Johnny Aasen och Ann Kathrin Jahrmann från Rosenhoff Voksenopplæringssenter i Oslo. Johnny Aasen redogjorde för vuxenutbildningssystemet i norska som andraspråk. Lågutbildade följer B-löpet och i det ingår, efter introduktions-modulen, en modul där deltagaren har en språkträningsplats på en arbetsplats 1 dag/vecka. Modulen efter heter norsk med praksisplats och innebär att deltagarna är 1 dag/v i skolan och 3 dagar på arbete. Man samarbetar med arbetsförmedlingen lokalt. För att ge perspektiv på vad språk och kulturmöte kan innebära delade Johnny med sig av sina erfarenheter från arbete och liv i Tanzania. Det tar tid att förstå ett nytt språk och en ny kultur och det är viktigt att tänka på det när undervisningen läggs upp. Man måste begripa vad man ska lära sig. Ann- Kathrin arbetar i modul 3 och hon berättade hur hon fotograferar deltagarna när de är ute i jobb och hur dessa foton blir underlag för den muntliga och skriftliga språkinlärningen. Hon arbetar processinriktat med utkast, responsgrupper och förfining av texten tills den duger för att hamna i den läsebok som blir det gemensamma resultatet. Kort lägesbeskriving av alfabetiseringundervisningen i Sverige en aktuell rapport redovisas. Kartlegging av deltakernes kompetanse og erfaringer. Inga Lena Rydèn som är expert på Skolverket och har genomfört intervjuer med deltagare, lärare och chefer i åtta svenska kommuner berättade om genomförandet och resultatet av undersökningen Som att öppna en dörr. Det är ett ganska nedslående resultat. Verksamheten har lågt status och uppmärksammas sällan i kommunerna. Lärarna är engagerade men saknar ofta utbildning i alfabetisering och svenska som andraspråk. Deltagarna är ofta nöjda men passiva. I ett par kommuner var deltagarna medaktörer och undervisningen vuxenanpassad och alfainriktad men det finns mycket att förbättra på alla nivåer.

11 Rapporten finns på och den innehåller även en bakgrund om alfabetiseringsundervisning. Aktuell forskning och utvecklingsarbeten inom alfabetiseringsfältet. Qarin Franker, Göteborgs universitet presenterade ett nytt treårigt forskningsprojekt som hon arbetar i. Det har namnet Lågutbildade invandrares och analfabeters möte med text och bildspråkliga och kulturella aspekter på delaktighet och demokrati. Det är Institutet för svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet som ansvarar för projektet och medarbetarna är i nuläget: Inger Lindberg, Qarin Franker, Inga-Lena Rydén och Marie Carlson. Projektet består av följande olika delstudier Valkampanjen Hur uppfattar deltagarna valet och undervisningen om valet? Bilder som kommunikationsmedel. Hur förstås olika bilder och hur kan bildtolkning underlättas? Valaffischerna. Hur uppfattar och förstår man budskapen? Brevlådan Hur uppfattas och hanteras skriftligt material som kommer hem med posten?

12 Nätverken Hur hanterar man skriftspråkliga situationer i vardagen? Vi använder oss av etnografiskt inriktade metoder: Deltagande observation, fältanteckningar, videoinspelningar Intervjuer lärare, deltagare, andra i nätverk mm Dokumentinsamling: texter, dagböcker Kollaborativt samarbetande grupparbete med bandspelare, foto, video och vi rör oss i skolsammanhang, i samhället och i deltagarnas vardagsliv. Mer information om projektet finns på: eller kan fås via Ingrid Skeppstedt och Q Franker avslutade med tacka alla för ännu en fantastisk konferens och önska alla välkomna till nästa konferens, den mars PÅ VÄG TILL NÄSTA ALFAKONFERENS DEN MARS 2004?