EGGA Assembly 8-11 juni 2008 i Köpenhamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EGGA Assembly 8-11 juni 2008 i Köpenhamn"

Transkript

1 EGGA Assembly 8-11 juni 2008 i Köpenhamn För första gången på tio år hölls konferensen EGGA Assembly i Norden. Konferensen hade rekordstort antal deltagare, 180 delegater och 40 medföljande, och är därmed en av de mest välbesökta Assemblies som EGGA arrangerat. Konferensen, som var förlagd till Radisson SAS Scandinavia Hotel, inleddes på eftermiddagen den 8 juni med en kanaltur i strålande solsken. På söndag kväll var det ett välkomstmingel med vin och lättare förtäring, där konferensdeltagarna hade tillfälle att hälsa på varandra. EGGA:s ordförande, Arved Mohrenschildt, höll ett välkomstanförande, där han bland annat tackade Nordic Galvanizers, som stod som medarrangör till konferensen. Senare på kvällen hade ett fl ertal av Nordens varmförzinkare förmånen att åtnjuta en mycket trevlig middag, som Yngve Fahre och Umicore stod för. Yngve, som själv har ett stort matintresse, har förmågan att hitta restauranger som är något alldeles extra. På måndag morgon den 9 juni inleddes konferensen med att Nordic Galvanizers ordförande Jostein Digernes, hälsade deltagarna välkomna till Köpenhamn. Därefter berättade Annikki Hirn från Nordic Galvanizers Informationskontor om varmförzinkningen i Norden. Varmförzinkning i Norden Figuren visar tonnaget varmförzinkat stål i Norden under de senaste fem åren. I Sverige har tonnaget legat runt ton under denna period. I Danmark har tonnaget stigit kontinuerligt och närmar sig Sveriges nivå. Även Finland och Norge har visat en uppåtgående trend under den aktuella tidsperioden. De största marknadssegmenten i Norden är, liksom i resten av Europa, byggsektorn samt produkter för vägmiljöer. I Danmark utgör jordbruksprodukter ett relativt stort marknadssegment. Varmförzinkningsmarknaden i Europa 2007 Nordic Galvanizers har 67 anläggningar, som ägs av ett femtiotal olika företag. Den totala badvolymen hos zinkgrytorna uppgår till 425 m 3 i Danmark, 320 m 3 i Finland, 330 m 3 i Norge samt 730 m 3 i Sverige. Till skillnad från många andra länder i Europa har Norden inte stora företagsgrupper med 20-30, eller ända upp till 60, anläggningar, vilket kan förekomma. Den största företagsgruppen i Norden är relativt nybildade SafeRoad Group, med 6 varmförzinkningsanläggningar i Norge och Sverige. DOT/JIWE har 5 anläggningar i Danmark och Sverige, medan Aurajoki har 4 anläggningar i Finland och Pohl Invest har 4 st i Sverige, DuoZink 3 anläggningar i Norge och Zinken Weland 3 anläggningar i Sverige. Övriga varmförzinkningsföretag arbetar på egen hand och är relativt små, med anställda. Det fi nns inget företag som har anläggningar i alla Nordens länder. Carlos Garcia de Lucas, ordförande i EGGA:s marknadskommitté gav en genomgång av hur marknaden sett ut under Han började med att konstatera att varmförzinkningsbranschen haft sin största tillväxt då zinkpriset varit som högst! Han visade också hur produktionen av varmförzinkat stål är fördelat mellan Europas olika länder. Italien ligger i topp med 22 % av tonnaget. Därefter kommer Tyskland (21%), Storbritannien/Irland (12 %), Frankrike (11 %) samt Spanien (9%). Carlos påpekade att föreskrivare och arkitekter nu och i framtiden arbetar på ett annat sätt än tidigare, och är mer internationella. Frågor som miljöeffekter och resursanvändning blir också alltmer aktuella och intressanta då material och korrosionsskydd ska väljas. Dessa nya förutsättningar är en fördel för varmförzinkningsbranschen anser Carlos Garcia de Lucas. Genom EGGA fi nns ett väl utvecklat kontaktnät i Europa, produkten är miljövänlig, höga oljepriser kommer att medföra ökat pris på färg och dyrare stål kommer att öka intresset för korrosionsskydd. Byggmarknaden är det viktigaste kundsegmentet för varmförzinkningsindustrin i Europa, och måste bevakas och bearbetas kontinuerligt. De största konkurrenterna till varmförzinkat stål är korrosionsskyddsmålning, betong, rostfritt stål, extruderad aluminium samt kompositmaterial. Producenter av dessa

2 material vill öka sina marknadsandelar, och utgör ett hot mot varmförzinkningsbranschen. Bland annat har betongindustrin satsat hårt på sin profi lering som ett miljövänligt konstruktionsmaterial. Carlos avslutade sin presentation med att lite provocerande föreslå ett tillväxtmål på 5 % per år under fem år. Detta skulle innebära 8.5 miljoner ton varmförzinkat stål i Europa 2013! För varje ton varmförzinkat stål skulle medlemmarna bidra med 0.3 Euro (vilket är betydligt mindre än 0.1 % av fö rsäljningsvärdet) till en gemensam marknadsföringskampanj, där en tredjedel av summan skulle användas på internationell nivå, och två tredjedelar på nationell nivå. Kanske något att fundera på?! Möjligheter och utmaningar inom zinkindustrin Bilchassi helt tillverkat av varmförzinkad tunnplåt, ett område där IZA medverkat i fl era projekt. Varmförzinkning och brokonstruktioner Professor Niels Jørgen Gimsing, Gimsing&Madsen A/S, höll ett intressant framförande om stora brokonstruktioner och i vilken omfattning varmförzinkat stål ingår i dessa. Stora Bältbron togs i trafi k Spännkablarna innehåller ton varmförzinkad wire. Vissa konstruktionselement i broarna är alldeles för stora för att kunna varmförzinkas, och då får andra korrosionsskydd väljas. På Stora Bältbrons motorvägsdelar, som är 6.8 respektive 6.6 km långa har det använts ca 8000 ton varmförzinkat stål till räcken och andra komponenter. Öresundsbrons totala längd är 7.8 km. Det är världens längsta bro för väg- och tågtrafi k. Huvudbrospannet är 490 meter och innehåller ca 5000 ton varmförzinkat stål. Man håller även på att projektera bro över Femern Bält, som kommer att få en total längd av 18.6 km. För räcken m.m. till denna kommer det att behövas ton vamrförzinkat stål, och för wirarna till brospannet 7500 ton. Varmförzinkning för vindkraftindustrin Bjørn Jønsson från Vestas berättade om produktion av vindkraftverk, och hur varmförzinkat stål används inom denna sektor. Vestas är ett relativt stort företag inom vindkraftindustrin med 25 % av marknaden. Intresset för s.k. förnyelsebar energi har ökat kraftigt på senare år p.g.a. miljödebatten och kravet på sänkt koldioxidutsläpp. För 25 år sedan levererade en vindturbin 30 kw. Idag är kapaciteten 3000 kw! Vestas har installerat över vindturbiner. Man installerar en turbin var fjärde timme! Turbinerna är dimemsionerade för en livslängd på 20 år. Korrosionsskydd genom varmförzinkning, metallisering och målning ska klara korrosionsklass C3, C4 och/eller C5 under denna tid. Varmförzinkning används för svetsade delar i korg och nav och delar som inte ingår i den direkta kraftöverföringen. I modellen V80 ingår ca 5.5 ton varmförzinkat stål. Vestas använder främst varmförzinkning för svetsade delar. Eftersom man hela tiden jagar vikt så används stål med högre hållfasthet, EN S355. Det har förekommit fall där man sett smältmetallsprickor, vilket inte kan accepteras p.g.a. risken för skador om delar av turbinen skulle haverera. Vestas har en nära dialog med sina underleverantörer för att säkerställa god kvalitet före leverans. Varmförzinkning och hållbara konstruktioner Stewen Wilkinson, VD för zinkproducenternas branschorganisation IZA, berättade om utvecklingen inom producentledet. Det har skett fl era fusioner mellan zinkproducenter, så att antalet företag har blivit färre. Efterfrågan på zink är fortsatt hög, och anledningen till detta är till stor del utvecklingen i Kina. Varmförzinkning är det område där zinkanvändningen tillväxer snabbast. I Kina har tillverkningen av varmförzinkad tunnplåt tillvuxit explosionsartat. IZA verkar för ökad användning av zink och har många gemensamma projekt tillsammans med EGGA på marknads- och miljösidan. Professor Tom Wolley, arkitekt och miljöforskare, höll ett mycket intressant och tankeväckande föredrag om miljö, resursutnyttjande och attityder i samhället. Tom har varit handledare och rådgivande under framtagandet av EGGA:s och IZA:s gemensamma handbok för beställare med samma titel som hans föredrag, nämligen Varmförzinkning och hållbara konstruktioner. Boken delades ut tillsammans med konferensmaterialet och är

3 mycket användbar som marknadsföringsmaterial mot arkitekt- och konstruktörssidan. Boken innehåller mycket information om hur varmförzinkning påverkar miljön, och även jämförelser med miljöinverkan från andra material och korrosionsskydd. Efter att ha tagit del av denna information är det uppenbart att varmförzinkat stål är ett mycket bra materialval ur miljösynpunkt, och att det är en arkitekt och miljöforskare som är konsult inom området hållbart byggande samt professor vid miljöhögskolan i Wales som uttrycker detta, ger extra tyngd. Boken fi nns för närvarande endast på engelska men kommer att översättas till de nordiska språken under sommar och höst. EGGA/IZA bidrar ekonomiskt till detta. Vi har extra böcker på engelska på Infokontoret, så om ni önskar beställa ett ex redan nu så går det bra. Produktdeklaration för varmförzinkat stål Stefano Rossi från företaget Life Cycle Engineering i Italien redogjorde för ett EGGA-projekt där man arbetat för att ta fram en miljömärkning för varmförzinkade produkter. Environmental Product Declaration (EPD) tillhör ISO systemet 14020, så kallad typ III-märkning. Avsikten med märkningen är att ge kunden en möjlighet att jämföra olika produkters miljöbelastning. Produkten förses med en etikett som visar vilka resurser som krävs för produktion samt omfattningen av dessa; t ex elektricitet, förnybara samt icke förnybara resurser, energiinnehåll i dessa osv. EPD-märkningen ger även upplysning om emission av föroreningar som bidrar till växthuseffekten, påverkar ozonskiktet, bidrar till försurning etc. För att kunna göra en jämförelse mellan olika produkter utarbetas så kallade Product Category Rules (PCR). Då det inte har funnits någon produktkategori där varmförzinkat stål passar in, har Italiens förzinkningsförening i samarbete med Life Cycle Engineering tagit fram en PCR för gruppen korrosionsskydd för stålprodukter. Denna har nyligen blivit godkänd av den myndighet som är ansvarig för produktmärkningen, nämligen svenska Miljöstyrningsrådet. (För vidare information om Miljöstyrningsrådet, se www. Miljostyrning.se, där det även fi nns mer information om miljömärkningen EPD). EGGA granskar nu resultatet från projektet och avsikten är att mijömärkningen ska kunna börja tillämpas så snart som möjligt. Miljöpåverkan från varmförzinkade vägprodukter W Piatkiewicz, mer känd som Piat, arbetar med miljöfrågor hos Storbritanniens förzinkningsförening. Hans föredrag handlade om miljöpåverkan från varmförzinkade vägprodukter. Vägprodukter är ett viktigt marknadssegment för varmförzinkningsbranschen. På europanivå motsvarar det 17 % av marknaden, men i Storbritannien och Irland hela 30 %. Det är alltså en marknad värd att försvara! Föreskrivare och beställare har idag ett fl ertal olika material att välja mellan; förutom varmförzinkat stål fi nns produkter i betong, aluminium, rostfritt stål, plast och trä. Miljöpåverkan och livscykelanalyser ingår i beställarens underlag då besluten ska fattas. Forskning runt avrinning från varmförzinkade vägräcken har pågått i 30 år. Vid riskbedömningen av zink konstaterades förhöjda halter av zink under varmförzinkade vägräcken. Det har tidigare inte funnits någon defi nition av vilken yta runt en motorväg som ska räknas till vägen, och var omgivande natur börjar. EGGA har tagit fram en beskrivning för detta, vilken har blivit accepterad på EU-nivå. Zink som förekommer i vägmiljön härstammar från fl era olika källor, slitage av däck och bromsar hos fordonen samt korrosion hos varmförzinkade produkter. Flera oberoende studier har visat att inverkan på omgivande miljö dock är låg. Intern återvinning i varmförzinkningsprocessen John Fryatt och Renée Harms från Metaullic Systems Europe BV informerade om möljligheter att återvinna zink från restprodukter i den interna processen på varmförzinkningsanläggningen. Företaget säljer zinc-off ugnar. Med dagens höga och pendlande zinkpris fi nns många fördelar med egen återvinning, anser Fryatt och Harms. Varmförzinkaren får i och för sig betalt för sitt avfall av företag som köper upp denna typ av produkter, men priset är ofta uttryckt i procent av LME-priset och speglar inte alltid vad varmförzinkaren fått betala inklusive premier. Dessutom vet varmförzinkaren vanligtvis inte det verkliga värdet hos sina restprodukter. Eftersom man dessutom spar in en del transporter så fi nns ytterligare miljömässiga fördelar, ansåg föredragshållarna. REACH - en handlingsplan för varmförzinkare Murray Cook berättade att EGGA tagit fram en handlingsplan som ska hjälpa varmförzinkare att uppfylla den nya kemikalielagstiftningen i Europa, REACH. REACH har störst inverkan för tillverkare och importörer av kemikalier. Som varmförzinkare måste man förvissa sig om att man inte själv tillverkar något ämne, och att de leverantörer som man använder sig av har registrerat produkterna man köper. Varmförzinkare producerar aska och dross i sina processer, men detta räknas - i alla fall enligt EGGA:s sätt att bedöma - som avfall, och ska därmed inte behöva registreras. Det är också viktigt att poängtera att leverantören måste ha registrerat

4 kemikalien/ämnet för användande i varmförzinkningsprocessen (t ex som legeringsämne till zinkbadet eller som betsyra för varmförzinkning). Det räcker alltså inte att t ex nickel är registrerat som tillsats för rostfritt stål, det måste vara registrerat just som legeringsämne till varmförzinkningsbad. Kontrollera era leverantörer för att vara på mden säkra sidan! Utbildning medför kvalitet - personalutveckling inom varmförzinkningsindustrin Holger Glinde från tyska förzinkningsföreningen berättade om att man i Tyskland arbetat med att utbilda personalen som arbetar på varmförzinkningsanläggningar. Glinde menade att kraven på kvalitet och leveranssäkerhet m.m. ökar, och för att kunna möta marknadens krav krävs utbildad och kunnig personal. Att satsa på personalen är också ett sätt att binda denna till sig och göra arbetet mer intressant. Man har startat en treårig yrkesutbildning, som kombinerar teoretiska studier vid en yrkesskola med praktik på varmförzinkningsanläggningar. Resultatet är ungdomar inriktade på att arbeta som operatörer, med god förståelse för varmförzinkningsprocessen. Det ger också en imageförbättring för varmförzinkningsindustrin, som framstår som ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Det fi nns även vidareutbildning för de som genomgått yrkesskolan. Här kan morgondagens ledare och platschefer rekryteras. Tyska föreningen har utarbetet ett system där man defi nierat vilken kunskap olika befattningar inom ett varmförzinkningsföretag kräver. Kunskapsområdena är t ex förståelse för förbehandling, effekt av legeringstillsatser, kunskaper om standarder etc, och det fi nns tre nivåer; basnivå, avancerad samt expert. Man har även utbildning för föreskrivare och användare, t ex arkitekter och ingenjörer. Man ordnar kurser och seminarier, men det fi nns också material för självstudier, både i bokform, på nätet och i form av en interaktiv CD-rom. Jämförelse mellan sexvärt och trevärt krom som temporärt skydd för varmförzinkade ytor Inger Odnewall-Wallinder från Tekniska Högskolan i Stockholm är känd inom Nordic Galvanizers för sina intressanta studier av hur zinkens korrosionsprodukt rinner av från varmförzinkat gods. Denna gång höll hon ett föredrag om tillfällig passivering av varmförzinkade ytor, vilket bland annat kan användas som vitrostskydd. Tidigare har de fl esta preparat för detta syfte innehållit så kallat sexvärt krom. Då denna typ av krom dessvärre är hälsofarlig (cancerogen och allergiframkallande) är det inte längre önskvärt att använda den för ytbehandling. Trevärt krom är en betydligt snällare variant - men vilka egenskaper som ytskydd har det? Detta har undersökts inom ett projekt på KTH, och redovisades nu av Inger. Studien har visat att i stadsatmosfär och på landsbygden har det trevärda kromet i princip lika god skyddande effekt som det sexvärda, men i marin miljö, med klorider, bryts det trevärda kromet ned betydligt snabbare, och det temporära skyddet av den varmförzinkade ytan går förlorat. Egenskaper hos zinkskikt bildade i legerade bad Marc Thiele, IKS Dresten, redogjorde för en studie där man utvärderat vilken inverkan olika legeringselement har på zinkskiktets tjocklek och vidhäftning. Stål med olika kiselhalt har ingått i studien. De legeringstillsatser som utvärderats är tenn, vismut, nickel, aluminium och bly. Studien har visat att vid låga kiselhalter, under Sandelinområdets undre gräns (0.03 %) så har legeringsämnena ingen inverkan på skiktets tjocklek. Nickel undertrycker Sandelineffekten till viss del, men nickel + tenn är ännu mer effektivt i detta avseende. Ett intressant resultat från denna studie är att skikt bildade i legerade bad är sprödare än de som bildas i bad som endast innehåller zink och bly. Tenn har en negativ inverkan på vidhäftningen, då deltafasen blir betydligt sprödare hos skikt bildade i tennlegerade bad. Slutsatserna från denna studie var att det inte går att kombinera tunna skikt med bästa vidhäftning då tenn, som har störst effekt då det gäller att undertrycka tillväxt, har en negativ inverkan på vidhäftningen. DOT - strategier samt erfarenheter av ZiNiGal TM Jan Ole Rasmussen, VD för Dansk OverfladeTeknik, DOT i Danmark där även JIWE-bolagen i Sverige ingår, berättade om DOT:s strategier och om deras erfarenhet av den nya nickelinnehållande legeringen ZiNiGal TM från New Boliden. DOT har totalt fem anläggningar lokaliserade till Eskilstuna, Sölvesborg, Køge, Ferritslev och Fasterholt. Man utför även andra typer av ytbeläggningar, t ex målning och metallisering. Företaget har 20 turbilar som hämtar gods enligt fastlagda rutter. Vindkraftindustrin står för 39 %, byggsektorn för 24 % samt jordbruksprodukter för 11 % av kundunderlaget. Man har regelbundna kontakter mellan de olika anläggningarna och distribuerar godset så att kapaciteten tas tillvara på bästa sätt. Strategin inför 2008 är att i högre utsträckning delegera ansvaret för kompetens och försäljning till projektledare och försäljningschefer. DOT

5 har använt nickellegerat zinkbad i anläggningen i Køge sedan Idag är det endast i Sölvesborgsanläggningen som man inte använder nickel, men även här kommer en övergång att ske. DOT använder New Bolidens förlegering ZiNiGal TM med 0.15 % Ni, som ger en halt av 0.05% Ni i zinksmältan. Detta är optimalt för att undertrycka skikttillväxten, samtidigt som risken för fl ytande dross, som kan uppstå om halten Ni blir högre än vad zinkbadet kan lösa, elimineras. Jan Ole Rasmussen berättade att man är mycket nöjd med förlegeringen och samarbetet med New Bolidens tekniske expert Roger Pankert. Verksbesök På tisdag eftermiddag var det möjligt att delta i verksbesök hos DOT, antingen i Køge (zinkbad 7.5x1.4x2.2 m) eller i Ferritslev (zinkbad 13.0x2.2x2.7 m). DOT i Kø ge I Køge används biologisk avfettning och betning i järnklorid. Man har hela åtta kar för betning. Bettider och annan data för godset lagras i en dator och ger förbehandlingen full spårbarhet. Det är möjligt att både vrida och vibrera godset i samband med förzinkningen. Aska från badet kan skrapas direkt ned i en tunna på grytans kortsida. Om kunden så önskar tillhandahåller DOT extra tjänster, t ex gängning av hål eller inplastning av godset. På onsdagen delades deltagarna upp i två grupper och tog buss över Öresundsbron till Sverige, där det var verksbesök hos Smekab AB, som ägs av SafeRoad, samt JIWE Varmförzinkning AB, som ägs av DOT. Smekab AB Smekab AB ingår i företagsgruppen SafeRoad, med specialisering på produkter för park- och vägmiljö. Vissa produkter pulverlackeras ovanpå zinken, och man har ett samarbetsavtal med ett företag i Mora för detta. Besökarna fick följa flödet genom Smekab:s mekaniska fabrik. En stor del av produkterna tillverkas från rör, och man har en imponerande, till stor del robotiserad, maskinpark för detta. Flera av de utländska besökarna tyckte att maskinen som kapade till rörbitar och samtidigt fräste upp avrinningshål för zinken var en smart idé. En annan robot, som bockar rör som sedan blir produkter för vägavspärrningar, var också intressant att titta på. Smekab varmförzinkar ca 4300 ton stål per år, varav merparten är egna produkter. JIWE Varmförzinkning AB JIWE i Sölvesborg är en modern anläggning som togs i bruk 2004, sedan den tidigare anläggningen förstörts vid en brand. Anläggningen är till stor del anpassad för seriegods. Kapaciteten är ton per år, och idag ligger man på ca ton. Anläggningen har två zinkgrytor, med måtten 5.0x2.0x2.0 m samt 7.0x2.0x2.5 m. Man arbetar treskift och antalet anställda uppgår till 95 personer. Godset kan tiltas i alla riktningar och även vibreras i samband med doppningen. Tre personer sköter tillsammans de båda grytorna, som är placerade brevid varandra. JIWE använder alkalisk avfettning och betar i saltsyra. Vattenkylning av godset är möjligt vid båda zinkgrytorna. Både DOT och Smekab var generösa mot besökarna och bjöd på kalla drycker, härlig buffé och kaffe. Så var Assembly 2008 över. Sammanfattningsvis kan sägas att konferensen var lyckad och att alla utländska gäster verkade mycket nöjda med sin vistelse i Köpenhamn och de intressanta verksbesöken. Många reagerar på de jämförelsevis låga tonnagen i Norden, jämfört med t ex varmförzinkningsföretagen i Italien, där de minsta har ett tonnage runt ton per år. I detta perpektiv måste man beakta att de nordiska länderna befolkningsmässigt är betydligt mindre, och att detta naturligtvis avspeglar sig i byggande av infrastruktur etc.

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

Varmförzinkat stål ett spännande uttrycksmedel

Varmförzinkat stål ett spännande uttrycksmedel Annikki Hirn, Nordic Galvanizers Varmförzinkat stål ett spännande uttrycksmedel Stockholmsmässan Rosenbergs Arkitekter Varmförzinkning ett tåligt korrosionsskydd Varmförzinkning har tidigare främst valts

Läs mer

Rapportering från Infokontoret, årsmöte Åbo 2006

Rapportering från Infokontoret, årsmöte Åbo 2006 Rapportering från Infokontoret, årsmöte Åbo 2006 Handbok i varmförzinkning Den uppdaterade versionen av Handbok i varmförzinkning har tryckts på danska i april 2006. Upplaga: 5000 ex Förbeställt: 2300

Läs mer

EGGA kommittémöten Bryssel 13-14 mars 2013

EGGA kommittémöten Bryssel 13-14 mars 2013 EGGA kommittémöten Bryssel 13-14 mars 2013 Kommittémötena hölls denna gång på det gamla anrika hotellet Metropole i centrala Bryssel. Det som utmärkte mötet var ett par ganska roliga incidenter, men också

Läs mer

1.6 Zinkens korrosion

1.6 Zinkens korrosion 1.6 Zinkens korrosion Stål är vår tids mest använda material. Men stål har en stor nackdel och det är dess höga korrosionshastighet. Att skydda stålkonstruktioner och detaljer mot rost har därför stort

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning LASERSKÄRNING och plåtbearbetning Häfla Bruks AB grundades 1682 och har sedan dess kontinuerligt varit verksamma inom tillverkning av järn, stål och metallprodukter på samma plats i norra Östergötland.

Läs mer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Flat Carbon Europe Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Magnelis I de tuffaste miljöerna behövs det starkaste skyddet är en ny och stark metallbeläggning som skyddar

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Materialens påverkan på dricksvatten Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut Forskningsinstitut Del av Swerea

Läs mer

Weland skötselinstruktion. Handhavandebeskrivning, balkonger och räcken

Weland skötselinstruktion. Handhavandebeskrivning, balkonger och räcken Weland skötselinstruktion Handhavandebeskrivning, balkonger och räcken Weland Aluminium handhavandebeskrivning Sid Smide varmförzinkat 3 Smide (lackat, duplex) 4 Balkong (betong) 5 Balkong (aluminium)

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com Konferens och utställning om hållbart ytskydd 23-24 januari Arken, Göteborg www.ytskydd.com Arrangör: Medarrangör: I samarbete med: Ytskydd, en nyckel till ökad livslängd och bättre driftsäkerhet Tack

Läs mer

ZINK - en metall i kretsloppet

ZINK - en metall i kretsloppet ZINK - en metall i kretsloppet ZINK i hälsoprodukter Zink fungerar som kroppens korrosionsskydd, bl a genom att hålla ytan på vår hud intakt. Därför ingår zink i t ex läkemedel, sårsalvor, krämer, puder

Läs mer

SPIRAL TRAPPOR FÖR BOSTAD, UTRYMNING & INDUSTRI STÅL

SPIRAL TRAPPOR FÖR BOSTAD, UTRYMNING & INDUSTRI STÅL SPIRAL TRAPPOR FÖR BOSTAD, UTRYMNING & INDUSTRI STÅL www.abcsolutions.se Om ABC Solutions VÄLKOMMEN TILL ABC SOLUTIONS! ABC SOLUTIONS Företaget för dig som vill ha en långsiktig produktions- och konstruktionspartner

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM CANDOR Sweden AB n Established in 1946 n Swedish Owned Company by LOTORPGRUPPEN (www.lotorp.com) n Head office in Sweden with subsidiaries in all Nordic countries n 50 employees n ISO 9000 and ISO 14000

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION CALIBRA - FÖRETAGET MED ALLT UNDER ETT TAK Calibra har sin verksamhet i Arlandastad, här har vi funnits sedan 2010. Som företag har vi funnits sedan 1991. Det gör att vi har en stor

Läs mer

Leveransavtal med Stockholm Gas AB

Leveransavtal med Stockholm Gas AB 1(3) Datum 2009-06-03 Vår referens Ann-Sofie Chudi 08 686 3957 Identitet Styrelsen Leveransavtal med Stockholm Gas AB Ärendet Ett förslag till avtal om leverans av biogas har arbetats fram mellan AB Storstockholms

Läs mer

Tork Advanced Wiper 400 Performance

Tork Advanced Wiper 400 Performance Wiper 400 Performance Miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) Registreringsnummer: 45 22 01 Mer information: www.environdec.com 1. Företaget SCA Tissue Europe är den ledande leverantören

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Together forever OEM

Together forever OEM Together forever OEM Vision En grundläggande vision i ESSVE s satsning på industrifästelement till OEM-kunder är att erbjuda kunden en komplett lösning från idé, via tekniska, produktionsmässiga och kommersiella

Läs mer

Din guide till kemikalieverktyg

Din guide till kemikalieverktyg Din guide till kemikalieverktyg Om du har kemikunskaper kan du lära dig mycket om de produkter du använder och hur du ska minska risken för att påverka miljö och hälsa. Har du inga förkunskaper men snabbt

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Sid. 1 (5) Peking Oscar Berger, arbetsmarknadsråd Per Linnér, andre ambassadsekreterare Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Företag med utländska arbetstagare

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

Broar I TRÄ SNABBT OCH MILJÖVÄNLIGT MED BROAR I TRÄ.

Broar I TRÄ SNABBT OCH MILJÖVÄNLIGT MED BROAR I TRÄ. www.situation.se Broar I TRÄ SNABBT OCH MILJÖVÄNLIGT MED BROAR I TRÄ. Moelven Töreboda AB Box 49 545 21 Töreboda Tel 0506-481 00 E-post info.toreboda@moelven.se www.moelven.se PROJEKTFAKTA 4-filig bilbro

Läs mer

Tillförlitlighet 2010

Tillförlitlighet 2010 Årets viktigaste konferens för dig som arbetar med produktion och konstruktion av elektronikhårdvara! SEMINARIUM & UTSTÄLLNING Klicka på knapparna för att få mer information! 26 OKTOBER 2010 PÅ STOCKHOLMSMÄSSAN

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning 1 En vecka utan lastbilar Konsekvensbeskrivning 2 Var finns vår sårbarhet? Väder Pandemi Terrorattentat Brand Olyckor Källa: öresundskornsortiet.se Bildkälla: Aftonbladet 3 Transportfakta 27,9 miljoner

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING GLOBAL OUTSOURCING Spara från 30 % till 75 % på maskinbearbetade produkter och gjutna komponenter från Kina. I Kina fi nns miljoner underleverantörer, endast några få kan leverera kvalitetstestade och

Läs mer

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material När du har läst det här avsnittet skall du: Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

Reseberättelse: Nordic Biogas Conference 2012, Köpenhamn

Reseberättelse: Nordic Biogas Conference 2012, Köpenhamn Reseberättelse: Nordic Biogas Conference 2012, Köpenhamn Therese Camaj Ericson och Elin Lindblad Dag 1, söndag den 22 april Tidigt på söndagsmorgonen avgick X2000 från Stockholms central med destination

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

Teknisk bestämmelse Stålkonstruktioner

Teknisk bestämmelse Stålkonstruktioner Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091021-023 D10-0015655 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2012-10-29

Läs mer

Produktöversikt om miljöpåverkan

Produktöversikt om miljöpåverkan Sid 1(8) Produktnummer Produkttyp Aducerade rördelar Leverantör Namn Wema AB Adress Ollebovägen 14 Postadress 230 44 Bunkeflostrand Telefon/ e-post 040-467515 Kontaktperson Benämning Aducerade rördelar

Läs mer

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING Med fokus på AVANCERAD SVETSNING VI VILL HA KRÄVANDE KUNDER Med högt ställda krav på sina produkter Det är också på det sättet vi utvecklats och tillhör nu de främsta leverantörerna på marknaden. Vår framtidstilltro

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar!

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Isotrol gör rostskyddsmålningen enkel. Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Oavsett om det är järnvägsbroar, kraftledningsstolpar, hamnkranar eller mindre ståldetaljer garanterar Isotrolsystemet

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

INNEHÅLLS DEKLARATION

INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLSDEKLARATION MÖBLER Tillverkningsland Sverige TRÄRÅVARA Virke Vi använder virke från företag som är medvetna om sitt ekologiska ansvar och följer befintliga regler och normer.

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

Asfaltens gröna framtid Gatukontorsdagarna 2013. 22 maj 2013, Sven Fahlström, Produktchef, Bitumen Nordic, Nynas

Asfaltens gröna framtid Gatukontorsdagarna 2013. 22 maj 2013, Sven Fahlström, Produktchef, Bitumen Nordic, Nynas Asfaltens gröna framtid Gatukontorsdagarna 2013 22 maj 2013, Sven Fahlström, Produktchef, Bitumen Nordic, Nynas Asfalt är inte grön utan svart Den svarta färgen kommer från bitumen, den oljeprodukt som

Läs mer

Ny miljöredovisning miljöpolicy & miljömål Nautic & Coloric 2 miljökämpar

Ny miljöredovisning miljöpolicy & miljömål Nautic & Coloric 2 miljökämpar MiljöarbetE I världsklass M i l j ö r e d o v i s n i n g e n ä r g o d k ä n d a v S v e r i g e s Te k n i s k a F o r s k n i n g s i n s t i t u t Ny miljöredovisning miljöpolicy & miljömål Nautic

Läs mer

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard?

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? SN100C är en blyfri legering bestående av tenn (Sn) 99,3 % och koppar(cu) ca 0,7 % som är dopat med nickel (Ni). SN100C är patenterad av Nihon Superior i Japan

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

UPPDRAG: STÅLPRODUKTER Konstruktion, bearbetning och efterbehandling

UPPDRAG: STÅLPRODUKTER Konstruktion, bearbetning och efterbehandling UPPDRAG: STÅLPRODUKTER Konstruktion, bearbetning och efterbehandling www.hafla.se HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Häfla Bruk grundades för 300 år sedan och även om det inte är samma personal

Läs mer

Prelaq Skolan. Olika färgsystem. Praktisk användning, fördelar, nackdelar

Prelaq Skolan. Olika färgsystem. Praktisk användning, fördelar, nackdelar Prelaq Skolan 2 SEPTEMBER 1998 BREV NR 2 Olika färgsystem Återvinning av lösningsmedel Lösningsmedel 30 50% Praktisk användning, fördelar, nackdelar Tillsatsmedel 1 5% Fyllnadsmedel 1 5% Färgpigment 30

Läs mer

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre 2 Skapa din egen profil Nu kan din nya fastighet få ett attraktivt yttre med Lindabs byggplåt som också är ett kostnadseffektivt alternativ som

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011

Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011 Bru over Likholefossen på Gaularfjellet, 2005 Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011 Anders Finnås, Outokumpu Stainless, Degerfors www.outokumpu.com Vad är

Läs mer

2001-08-15 614 21 SÖDERKÖPING

2001-08-15 614 21 SÖDERKÖPING Luftvärmare, storlek M-320-0 (2) Produkt Produkt benämning Luftvärmare Produktnummer LTS 320 Produktstorlek Media för uppvärmning Värmevatten Media för kylning - Tillverkarinformation Tillverkare Tillverkningsort

Läs mer

Smältkarbonatbränslecellen (MCFC)- tekniken som är på väg att bli kommersiell

Smältkarbonatbränslecellen (MCFC)- tekniken som är på väg att bli kommersiell Smältkarbonatbränslecellen (MCFC)- tekniken som är på väg att bli kommersiell Carina Lagergren och Göran Lindbergh Tillämpad elektrokemi KTH Skolan för kemivetenskap Smältkarbonatbränslecellen, MCFC Anod:

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL Vecka 11/ Tema/ Sverige Läsförståelse: ALFRED NOBEL Den 10 december varje år talar alla om Nobel. Då delar Sveriges kung ut Nobelpriset i fysik, kemi, medicin, litteratur och ekonomi. På kvällen äter 1200

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

Producera hållbart för framtidsorienterad byggnation. Vi tänker grönt. Hörmann tar ansvar för vår miljö och vår framtid

Producera hållbart för framtidsorienterad byggnation. Vi tänker grönt. Hörmann tar ansvar för vår miljö och vår framtid Producera hållbart för framtidsorienterad byggnation Vi tänker grönt Hörmann tar ansvar för vår miljö och vår framtid Vi tar på oss detta ansvar Med sikte på framtiden Som familjeföretag är vi på Hörmann

Läs mer

Paketpostlådor för dig som handlar på nätet. Vi tar hand om din post

Paketpostlådor för dig som handlar på nätet. Vi tar hand om din post Paketpostlådor för dig som handlar på nätet Vi tar hand om din post 1 En historia om dig En paketpostlåda är något av det första som dina gäster, grannar eller förbipasserande lägger märke till vid ditt

Läs mer

SPECIALIST PÅ ALLT INOM BETONG

SPECIALIST PÅ ALLT INOM BETONG SPECIALIST PÅ ALLT INOM BETONG VÅRT NAMN ÄR SYNONYMT MED GRUNDLIGA BETONGARBETEN Contec startades 2007 av Patric Johansson och Johan Blomberg. Vi är specialister på allt som rör betong, men nischade på

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium INNEHÅLLSFÖRTECKNING METALSERVICE AB är leverantör till den svenska industri- och byggsektorn. Vi förser dessa med halvfabrikat inom aluminium, koppar, brons och mässing i alla dess former och legeringar.

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Vindbruk - en möjlighet för landsbygden

Vindbruk - en möjlighet för landsbygden Vindbruk - en möjlighet för landsbygden Global vindkraft Installerad effekt i MW 2010 Land Installerad effekt totalt, MW Utbyggnad 2010, MW Tyskland 27 214 1.493 Spanien 20 676 1.516 Italien 5 797 948

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Ytbehandling. av aluminium

Ytbehandling. av aluminium Y T B E H A N D L I N G Ytbehandling av aluminium Aluminium är ett lätt och hållfast material samt det tredje vanligaste grundämnet Aluminium är lätt att bearbeta. Av aluminium kan man i en enda tillverkningsfas

Läs mer

Monotec gabioner - lösningar som håller

Monotec gabioner - lösningar som håller Inspiration Monteringsanvisning Monotec gabioner - lösningar som håller Få mer inspiration på vår hemsida www.byggros.com under referenser! Systemet Monotec ger ett optimalt resultat Principen med att

Läs mer

Sapa Building System AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN

Sapa Building System AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN Affärsidé: Med hög servicegrad och goda affärsrelationer utveckla, marknadsföra, sälja och lagerhålla egna konstruktions- och systemlösningar i

Läs mer

Svenskar bråkar och slösar mest i Norden på grund av oordning hemma

Svenskar bråkar och slösar mest i Norden på grund av oordning hemma Pressmeddelande 2014-10-08 Elfa presenterar Förvaringsrapporten: Svenskar bråkar och slösar mest i Norden på grund av oordning hemma Ett stökigt hem skapar oftare konflikter och problem i Sverige än i

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Trion Tensid AB. Presentation av företaget

Trion Tensid AB. Presentation av företaget Trion Tensid AB Presentation av företaget Trion Tensid AB Svederusgatan 1-3, 754 50 Uppsala, Sweden. Tel: +46 (0) 18 15 61 90, Fax: + 46 (0) 18 69 66 27, email: info@trion.se, www.trion.se Trion Tensid

Läs mer

HUR BYGGER MAN SMART?

HUR BYGGER MAN SMART? HUR BYGGER MAN SMART? HUR KAN ALLA TJÄNA PÅ BYGGPROCESSEN? Vi har tänkt mycket på det här. Enkelt uttryckt handlar bra byggnation om att bygga med genomtänkta lösningar som gör det så svårt som möjligt

Läs mer

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt Ultra Classic Vi tar ansvar på riktigt Miljö Ultra Classics strukturväggskonstruktion (se under Säkerhet) innebär mindre materialåtgång vid tillverkningen samt låg vikt på röret. Det betyder att Ultra

Läs mer