EGGA Assembly 8-11 juni 2008 i Köpenhamn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EGGA Assembly 8-11 juni 2008 i Köpenhamn"

Transkript

1 EGGA Assembly 8-11 juni 2008 i Köpenhamn För första gången på tio år hölls konferensen EGGA Assembly i Norden. Konferensen hade rekordstort antal deltagare, 180 delegater och 40 medföljande, och är därmed en av de mest välbesökta Assemblies som EGGA arrangerat. Konferensen, som var förlagd till Radisson SAS Scandinavia Hotel, inleddes på eftermiddagen den 8 juni med en kanaltur i strålande solsken. På söndag kväll var det ett välkomstmingel med vin och lättare förtäring, där konferensdeltagarna hade tillfälle att hälsa på varandra. EGGA:s ordförande, Arved Mohrenschildt, höll ett välkomstanförande, där han bland annat tackade Nordic Galvanizers, som stod som medarrangör till konferensen. Senare på kvällen hade ett fl ertal av Nordens varmförzinkare förmånen att åtnjuta en mycket trevlig middag, som Yngve Fahre och Umicore stod för. Yngve, som själv har ett stort matintresse, har förmågan att hitta restauranger som är något alldeles extra. På måndag morgon den 9 juni inleddes konferensen med att Nordic Galvanizers ordförande Jostein Digernes, hälsade deltagarna välkomna till Köpenhamn. Därefter berättade Annikki Hirn från Nordic Galvanizers Informationskontor om varmförzinkningen i Norden. Varmförzinkning i Norden Figuren visar tonnaget varmförzinkat stål i Norden under de senaste fem åren. I Sverige har tonnaget legat runt ton under denna period. I Danmark har tonnaget stigit kontinuerligt och närmar sig Sveriges nivå. Även Finland och Norge har visat en uppåtgående trend under den aktuella tidsperioden. De största marknadssegmenten i Norden är, liksom i resten av Europa, byggsektorn samt produkter för vägmiljöer. I Danmark utgör jordbruksprodukter ett relativt stort marknadssegment. Varmförzinkningsmarknaden i Europa 2007 Nordic Galvanizers har 67 anläggningar, som ägs av ett femtiotal olika företag. Den totala badvolymen hos zinkgrytorna uppgår till 425 m 3 i Danmark, 320 m 3 i Finland, 330 m 3 i Norge samt 730 m 3 i Sverige. Till skillnad från många andra länder i Europa har Norden inte stora företagsgrupper med 20-30, eller ända upp till 60, anläggningar, vilket kan förekomma. Den största företagsgruppen i Norden är relativt nybildade SafeRoad Group, med 6 varmförzinkningsanläggningar i Norge och Sverige. DOT/JIWE har 5 anläggningar i Danmark och Sverige, medan Aurajoki har 4 anläggningar i Finland och Pohl Invest har 4 st i Sverige, DuoZink 3 anläggningar i Norge och Zinken Weland 3 anläggningar i Sverige. Övriga varmförzinkningsföretag arbetar på egen hand och är relativt små, med anställda. Det fi nns inget företag som har anläggningar i alla Nordens länder. Carlos Garcia de Lucas, ordförande i EGGA:s marknadskommitté gav en genomgång av hur marknaden sett ut under Han började med att konstatera att varmförzinkningsbranschen haft sin största tillväxt då zinkpriset varit som högst! Han visade också hur produktionen av varmförzinkat stål är fördelat mellan Europas olika länder. Italien ligger i topp med 22 % av tonnaget. Därefter kommer Tyskland (21%), Storbritannien/Irland (12 %), Frankrike (11 %) samt Spanien (9%). Carlos påpekade att föreskrivare och arkitekter nu och i framtiden arbetar på ett annat sätt än tidigare, och är mer internationella. Frågor som miljöeffekter och resursanvändning blir också alltmer aktuella och intressanta då material och korrosionsskydd ska väljas. Dessa nya förutsättningar är en fördel för varmförzinkningsbranschen anser Carlos Garcia de Lucas. Genom EGGA fi nns ett väl utvecklat kontaktnät i Europa, produkten är miljövänlig, höga oljepriser kommer att medföra ökat pris på färg och dyrare stål kommer att öka intresset för korrosionsskydd. Byggmarknaden är det viktigaste kundsegmentet för varmförzinkningsindustrin i Europa, och måste bevakas och bearbetas kontinuerligt. De största konkurrenterna till varmförzinkat stål är korrosionsskyddsmålning, betong, rostfritt stål, extruderad aluminium samt kompositmaterial. Producenter av dessa

2 material vill öka sina marknadsandelar, och utgör ett hot mot varmförzinkningsbranschen. Bland annat har betongindustrin satsat hårt på sin profi lering som ett miljövänligt konstruktionsmaterial. Carlos avslutade sin presentation med att lite provocerande föreslå ett tillväxtmål på 5 % per år under fem år. Detta skulle innebära 8.5 miljoner ton varmförzinkat stål i Europa 2013! För varje ton varmförzinkat stål skulle medlemmarna bidra med 0.3 Euro (vilket är betydligt mindre än 0.1 % av fö rsäljningsvärdet) till en gemensam marknadsföringskampanj, där en tredjedel av summan skulle användas på internationell nivå, och två tredjedelar på nationell nivå. Kanske något att fundera på?! Möjligheter och utmaningar inom zinkindustrin Bilchassi helt tillverkat av varmförzinkad tunnplåt, ett område där IZA medverkat i fl era projekt. Varmförzinkning och brokonstruktioner Professor Niels Jørgen Gimsing, Gimsing&Madsen A/S, höll ett intressant framförande om stora brokonstruktioner och i vilken omfattning varmförzinkat stål ingår i dessa. Stora Bältbron togs i trafi k Spännkablarna innehåller ton varmförzinkad wire. Vissa konstruktionselement i broarna är alldeles för stora för att kunna varmförzinkas, och då får andra korrosionsskydd väljas. På Stora Bältbrons motorvägsdelar, som är 6.8 respektive 6.6 km långa har det använts ca 8000 ton varmförzinkat stål till räcken och andra komponenter. Öresundsbrons totala längd är 7.8 km. Det är världens längsta bro för väg- och tågtrafi k. Huvudbrospannet är 490 meter och innehåller ca 5000 ton varmförzinkat stål. Man håller även på att projektera bro över Femern Bält, som kommer att få en total längd av 18.6 km. För räcken m.m. till denna kommer det att behövas ton vamrförzinkat stål, och för wirarna till brospannet 7500 ton. Varmförzinkning för vindkraftindustrin Bjørn Jønsson från Vestas berättade om produktion av vindkraftverk, och hur varmförzinkat stål används inom denna sektor. Vestas är ett relativt stort företag inom vindkraftindustrin med 25 % av marknaden. Intresset för s.k. förnyelsebar energi har ökat kraftigt på senare år p.g.a. miljödebatten och kravet på sänkt koldioxidutsläpp. För 25 år sedan levererade en vindturbin 30 kw. Idag är kapaciteten 3000 kw! Vestas har installerat över vindturbiner. Man installerar en turbin var fjärde timme! Turbinerna är dimemsionerade för en livslängd på 20 år. Korrosionsskydd genom varmförzinkning, metallisering och målning ska klara korrosionsklass C3, C4 och/eller C5 under denna tid. Varmförzinkning används för svetsade delar i korg och nav och delar som inte ingår i den direkta kraftöverföringen. I modellen V80 ingår ca 5.5 ton varmförzinkat stål. Vestas använder främst varmförzinkning för svetsade delar. Eftersom man hela tiden jagar vikt så används stål med högre hållfasthet, EN S355. Det har förekommit fall där man sett smältmetallsprickor, vilket inte kan accepteras p.g.a. risken för skador om delar av turbinen skulle haverera. Vestas har en nära dialog med sina underleverantörer för att säkerställa god kvalitet före leverans. Varmförzinkning och hållbara konstruktioner Stewen Wilkinson, VD för zinkproducenternas branschorganisation IZA, berättade om utvecklingen inom producentledet. Det har skett fl era fusioner mellan zinkproducenter, så att antalet företag har blivit färre. Efterfrågan på zink är fortsatt hög, och anledningen till detta är till stor del utvecklingen i Kina. Varmförzinkning är det område där zinkanvändningen tillväxer snabbast. I Kina har tillverkningen av varmförzinkad tunnplåt tillvuxit explosionsartat. IZA verkar för ökad användning av zink och har många gemensamma projekt tillsammans med EGGA på marknads- och miljösidan. Professor Tom Wolley, arkitekt och miljöforskare, höll ett mycket intressant och tankeväckande föredrag om miljö, resursutnyttjande och attityder i samhället. Tom har varit handledare och rådgivande under framtagandet av EGGA:s och IZA:s gemensamma handbok för beställare med samma titel som hans föredrag, nämligen Varmförzinkning och hållbara konstruktioner. Boken delades ut tillsammans med konferensmaterialet och är

3 mycket användbar som marknadsföringsmaterial mot arkitekt- och konstruktörssidan. Boken innehåller mycket information om hur varmförzinkning påverkar miljön, och även jämförelser med miljöinverkan från andra material och korrosionsskydd. Efter att ha tagit del av denna information är det uppenbart att varmförzinkat stål är ett mycket bra materialval ur miljösynpunkt, och att det är en arkitekt och miljöforskare som är konsult inom området hållbart byggande samt professor vid miljöhögskolan i Wales som uttrycker detta, ger extra tyngd. Boken fi nns för närvarande endast på engelska men kommer att översättas till de nordiska språken under sommar och höst. EGGA/IZA bidrar ekonomiskt till detta. Vi har extra böcker på engelska på Infokontoret, så om ni önskar beställa ett ex redan nu så går det bra. Produktdeklaration för varmförzinkat stål Stefano Rossi från företaget Life Cycle Engineering i Italien redogjorde för ett EGGA-projekt där man arbetat för att ta fram en miljömärkning för varmförzinkade produkter. Environmental Product Declaration (EPD) tillhör ISO systemet 14020, så kallad typ III-märkning. Avsikten med märkningen är att ge kunden en möjlighet att jämföra olika produkters miljöbelastning. Produkten förses med en etikett som visar vilka resurser som krävs för produktion samt omfattningen av dessa; t ex elektricitet, förnybara samt icke förnybara resurser, energiinnehåll i dessa osv. EPD-märkningen ger även upplysning om emission av föroreningar som bidrar till växthuseffekten, påverkar ozonskiktet, bidrar till försurning etc. För att kunna göra en jämförelse mellan olika produkter utarbetas så kallade Product Category Rules (PCR). Då det inte har funnits någon produktkategori där varmförzinkat stål passar in, har Italiens förzinkningsförening i samarbete med Life Cycle Engineering tagit fram en PCR för gruppen korrosionsskydd för stålprodukter. Denna har nyligen blivit godkänd av den myndighet som är ansvarig för produktmärkningen, nämligen svenska Miljöstyrningsrådet. (För vidare information om Miljöstyrningsrådet, se www. Miljostyrning.se, där det även fi nns mer information om miljömärkningen EPD). EGGA granskar nu resultatet från projektet och avsikten är att mijömärkningen ska kunna börja tillämpas så snart som möjligt. Miljöpåverkan från varmförzinkade vägprodukter W Piatkiewicz, mer känd som Piat, arbetar med miljöfrågor hos Storbritanniens förzinkningsförening. Hans föredrag handlade om miljöpåverkan från varmförzinkade vägprodukter. Vägprodukter är ett viktigt marknadssegment för varmförzinkningsbranschen. På europanivå motsvarar det 17 % av marknaden, men i Storbritannien och Irland hela 30 %. Det är alltså en marknad värd att försvara! Föreskrivare och beställare har idag ett fl ertal olika material att välja mellan; förutom varmförzinkat stål fi nns produkter i betong, aluminium, rostfritt stål, plast och trä. Miljöpåverkan och livscykelanalyser ingår i beställarens underlag då besluten ska fattas. Forskning runt avrinning från varmförzinkade vägräcken har pågått i 30 år. Vid riskbedömningen av zink konstaterades förhöjda halter av zink under varmförzinkade vägräcken. Det har tidigare inte funnits någon defi nition av vilken yta runt en motorväg som ska räknas till vägen, och var omgivande natur börjar. EGGA har tagit fram en beskrivning för detta, vilken har blivit accepterad på EU-nivå. Zink som förekommer i vägmiljön härstammar från fl era olika källor, slitage av däck och bromsar hos fordonen samt korrosion hos varmförzinkade produkter. Flera oberoende studier har visat att inverkan på omgivande miljö dock är låg. Intern återvinning i varmförzinkningsprocessen John Fryatt och Renée Harms från Metaullic Systems Europe BV informerade om möljligheter att återvinna zink från restprodukter i den interna processen på varmförzinkningsanläggningen. Företaget säljer zinc-off ugnar. Med dagens höga och pendlande zinkpris fi nns många fördelar med egen återvinning, anser Fryatt och Harms. Varmförzinkaren får i och för sig betalt för sitt avfall av företag som köper upp denna typ av produkter, men priset är ofta uttryckt i procent av LME-priset och speglar inte alltid vad varmförzinkaren fått betala inklusive premier. Dessutom vet varmförzinkaren vanligtvis inte det verkliga värdet hos sina restprodukter. Eftersom man dessutom spar in en del transporter så fi nns ytterligare miljömässiga fördelar, ansåg föredragshållarna. REACH - en handlingsplan för varmförzinkare Murray Cook berättade att EGGA tagit fram en handlingsplan som ska hjälpa varmförzinkare att uppfylla den nya kemikalielagstiftningen i Europa, REACH. REACH har störst inverkan för tillverkare och importörer av kemikalier. Som varmförzinkare måste man förvissa sig om att man inte själv tillverkar något ämne, och att de leverantörer som man använder sig av har registrerat produkterna man köper. Varmförzinkare producerar aska och dross i sina processer, men detta räknas - i alla fall enligt EGGA:s sätt att bedöma - som avfall, och ska därmed inte behöva registreras. Det är också viktigt att poängtera att leverantören måste ha registrerat

4 kemikalien/ämnet för användande i varmförzinkningsprocessen (t ex som legeringsämne till zinkbadet eller som betsyra för varmförzinkning). Det räcker alltså inte att t ex nickel är registrerat som tillsats för rostfritt stål, det måste vara registrerat just som legeringsämne till varmförzinkningsbad. Kontrollera era leverantörer för att vara på mden säkra sidan! Utbildning medför kvalitet - personalutveckling inom varmförzinkningsindustrin Holger Glinde från tyska förzinkningsföreningen berättade om att man i Tyskland arbetat med att utbilda personalen som arbetar på varmförzinkningsanläggningar. Glinde menade att kraven på kvalitet och leveranssäkerhet m.m. ökar, och för att kunna möta marknadens krav krävs utbildad och kunnig personal. Att satsa på personalen är också ett sätt att binda denna till sig och göra arbetet mer intressant. Man har startat en treårig yrkesutbildning, som kombinerar teoretiska studier vid en yrkesskola med praktik på varmförzinkningsanläggningar. Resultatet är ungdomar inriktade på att arbeta som operatörer, med god förståelse för varmförzinkningsprocessen. Det ger också en imageförbättring för varmförzinkningsindustrin, som framstår som ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Det fi nns även vidareutbildning för de som genomgått yrkesskolan. Här kan morgondagens ledare och platschefer rekryteras. Tyska föreningen har utarbetet ett system där man defi nierat vilken kunskap olika befattningar inom ett varmförzinkningsföretag kräver. Kunskapsområdena är t ex förståelse för förbehandling, effekt av legeringstillsatser, kunskaper om standarder etc, och det fi nns tre nivåer; basnivå, avancerad samt expert. Man har även utbildning för föreskrivare och användare, t ex arkitekter och ingenjörer. Man ordnar kurser och seminarier, men det fi nns också material för självstudier, både i bokform, på nätet och i form av en interaktiv CD-rom. Jämförelse mellan sexvärt och trevärt krom som temporärt skydd för varmförzinkade ytor Inger Odnewall-Wallinder från Tekniska Högskolan i Stockholm är känd inom Nordic Galvanizers för sina intressanta studier av hur zinkens korrosionsprodukt rinner av från varmförzinkat gods. Denna gång höll hon ett föredrag om tillfällig passivering av varmförzinkade ytor, vilket bland annat kan användas som vitrostskydd. Tidigare har de fl esta preparat för detta syfte innehållit så kallat sexvärt krom. Då denna typ av krom dessvärre är hälsofarlig (cancerogen och allergiframkallande) är det inte längre önskvärt att använda den för ytbehandling. Trevärt krom är en betydligt snällare variant - men vilka egenskaper som ytskydd har det? Detta har undersökts inom ett projekt på KTH, och redovisades nu av Inger. Studien har visat att i stadsatmosfär och på landsbygden har det trevärda kromet i princip lika god skyddande effekt som det sexvärda, men i marin miljö, med klorider, bryts det trevärda kromet ned betydligt snabbare, och det temporära skyddet av den varmförzinkade ytan går förlorat. Egenskaper hos zinkskikt bildade i legerade bad Marc Thiele, IKS Dresten, redogjorde för en studie där man utvärderat vilken inverkan olika legeringselement har på zinkskiktets tjocklek och vidhäftning. Stål med olika kiselhalt har ingått i studien. De legeringstillsatser som utvärderats är tenn, vismut, nickel, aluminium och bly. Studien har visat att vid låga kiselhalter, under Sandelinområdets undre gräns (0.03 %) så har legeringsämnena ingen inverkan på skiktets tjocklek. Nickel undertrycker Sandelineffekten till viss del, men nickel + tenn är ännu mer effektivt i detta avseende. Ett intressant resultat från denna studie är att skikt bildade i legerade bad är sprödare än de som bildas i bad som endast innehåller zink och bly. Tenn har en negativ inverkan på vidhäftningen, då deltafasen blir betydligt sprödare hos skikt bildade i tennlegerade bad. Slutsatserna från denna studie var att det inte går att kombinera tunna skikt med bästa vidhäftning då tenn, som har störst effekt då det gäller att undertrycka tillväxt, har en negativ inverkan på vidhäftningen. DOT - strategier samt erfarenheter av ZiNiGal TM Jan Ole Rasmussen, VD för Dansk OverfladeTeknik, DOT i Danmark där även JIWE-bolagen i Sverige ingår, berättade om DOT:s strategier och om deras erfarenhet av den nya nickelinnehållande legeringen ZiNiGal TM från New Boliden. DOT har totalt fem anläggningar lokaliserade till Eskilstuna, Sölvesborg, Køge, Ferritslev och Fasterholt. Man utför även andra typer av ytbeläggningar, t ex målning och metallisering. Företaget har 20 turbilar som hämtar gods enligt fastlagda rutter. Vindkraftindustrin står för 39 %, byggsektorn för 24 % samt jordbruksprodukter för 11 % av kundunderlaget. Man har regelbundna kontakter mellan de olika anläggningarna och distribuerar godset så att kapaciteten tas tillvara på bästa sätt. Strategin inför 2008 är att i högre utsträckning delegera ansvaret för kompetens och försäljning till projektledare och försäljningschefer. DOT

5 har använt nickellegerat zinkbad i anläggningen i Køge sedan Idag är det endast i Sölvesborgsanläggningen som man inte använder nickel, men även här kommer en övergång att ske. DOT använder New Bolidens förlegering ZiNiGal TM med 0.15 % Ni, som ger en halt av 0.05% Ni i zinksmältan. Detta är optimalt för att undertrycka skikttillväxten, samtidigt som risken för fl ytande dross, som kan uppstå om halten Ni blir högre än vad zinkbadet kan lösa, elimineras. Jan Ole Rasmussen berättade att man är mycket nöjd med förlegeringen och samarbetet med New Bolidens tekniske expert Roger Pankert. Verksbesök På tisdag eftermiddag var det möjligt att delta i verksbesök hos DOT, antingen i Køge (zinkbad 7.5x1.4x2.2 m) eller i Ferritslev (zinkbad 13.0x2.2x2.7 m). DOT i Kø ge I Køge används biologisk avfettning och betning i järnklorid. Man har hela åtta kar för betning. Bettider och annan data för godset lagras i en dator och ger förbehandlingen full spårbarhet. Det är möjligt att både vrida och vibrera godset i samband med förzinkningen. Aska från badet kan skrapas direkt ned i en tunna på grytans kortsida. Om kunden så önskar tillhandahåller DOT extra tjänster, t ex gängning av hål eller inplastning av godset. På onsdagen delades deltagarna upp i två grupper och tog buss över Öresundsbron till Sverige, där det var verksbesök hos Smekab AB, som ägs av SafeRoad, samt JIWE Varmförzinkning AB, som ägs av DOT. Smekab AB Smekab AB ingår i företagsgruppen SafeRoad, med specialisering på produkter för park- och vägmiljö. Vissa produkter pulverlackeras ovanpå zinken, och man har ett samarbetsavtal med ett företag i Mora för detta. Besökarna fick följa flödet genom Smekab:s mekaniska fabrik. En stor del av produkterna tillverkas från rör, och man har en imponerande, till stor del robotiserad, maskinpark för detta. Flera av de utländska besökarna tyckte att maskinen som kapade till rörbitar och samtidigt fräste upp avrinningshål för zinken var en smart idé. En annan robot, som bockar rör som sedan blir produkter för vägavspärrningar, var också intressant att titta på. Smekab varmförzinkar ca 4300 ton stål per år, varav merparten är egna produkter. JIWE Varmförzinkning AB JIWE i Sölvesborg är en modern anläggning som togs i bruk 2004, sedan den tidigare anläggningen förstörts vid en brand. Anläggningen är till stor del anpassad för seriegods. Kapaciteten är ton per år, och idag ligger man på ca ton. Anläggningen har två zinkgrytor, med måtten 5.0x2.0x2.0 m samt 7.0x2.0x2.5 m. Man arbetar treskift och antalet anställda uppgår till 95 personer. Godset kan tiltas i alla riktningar och även vibreras i samband med doppningen. Tre personer sköter tillsammans de båda grytorna, som är placerade brevid varandra. JIWE använder alkalisk avfettning och betar i saltsyra. Vattenkylning av godset är möjligt vid båda zinkgrytorna. Både DOT och Smekab var generösa mot besökarna och bjöd på kalla drycker, härlig buffé och kaffe. Så var Assembly 2008 över. Sammanfattningsvis kan sägas att konferensen var lyckad och att alla utländska gäster verkade mycket nöjda med sin vistelse i Köpenhamn och de intressanta verksbesöken. Många reagerar på de jämförelsevis låga tonnagen i Norden, jämfört med t ex varmförzinkningsföretagen i Italien, där de minsta har ett tonnage runt ton per år. I detta perpektiv måste man beakta att de nordiska länderna befolkningsmässigt är betydligt mindre, och att detta naturligtvis avspeglar sig i byggande av infrastruktur etc.

Så jobbar du med varmförzinkat stål

Så jobbar du med varmförzinkat stål Från projektering till montering Så jobbar du med varmförzinkat stål Annikki Hirn Nordic Galvanizers Nordic Galvanizers - branschföreningen för varmförzinkningsföretag i Norden Driver ett informationskontor

Läs mer

Zink och koppar som byggmaterial

Zink och koppar som byggmaterial Zink och koppar som byggmaterial Annikki Hirn Nordic Galvanizers Pia Voutilainen SCDA Vilka är vi? Nordic Galvanizers är en branschorganisation för företag som arbetar med varmförzinkning av stål SCDAs

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

EGGA Kommittémöten Paris 17-18 november 2011

EGGA Kommittémöten Paris 17-18 november 2011 EGGA Kommittémöten Paris 17-18 november 2011 EGGA kommittémöten genomfördes denna höst i Paris. Nedan ges en sammanfattning av de frågor som berördes inom de olika kommittéerna samt på styrelsemötet. Marknadskommittén

Läs mer

Varmförzinkning i nickellegerade bad för och nackdelar

Varmförzinkning i nickellegerade bad för och nackdelar Varmförzinkning i nickellegerade bad för och nackdelar Varför nickel? Nickel minskar reaktiviteten inom Sandelinområdet, så att problemen med extremt tjocka skikt med dålig vidhäftning blir mindre Minskar

Läs mer

Varmförzinkat stål ett spännande uttrycksmedel

Varmförzinkat stål ett spännande uttrycksmedel Annikki Hirn, Nordic Galvanizers Varmförzinkat stål ett spännande uttrycksmedel Stockholmsmässan Rosenbergs Arkitekter Varmförzinkning ett tåligt korrosionsskydd Varmförzinkning har tidigare främst valts

Läs mer

VARMFÖRZINKNING HÄFLA BRUKS AB

VARMFÖRZINKNING HÄFLA BRUKS AB VARMFÖRZINKNING HÄFLA BRUKS AB HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Häfla Bruk grundades för 300 år sedan och även om det inte är samma personal på företaget idag som då, så har kunskapen och

Läs mer

Rapportering från Infokontoret, årsmöte Åbo 2006

Rapportering från Infokontoret, årsmöte Åbo 2006 Rapportering från Infokontoret, årsmöte Åbo 2006 Handbok i varmförzinkning Den uppdaterade versionen av Handbok i varmförzinkning har tryckts på danska i april 2006. Upplaga: 5000 ex Förbeställt: 2300

Läs mer

Smältmetallsprickor i varmförzinkat stål - kan det drabba oss??

Smältmetallsprickor i varmförzinkat stål - kan det drabba oss?? Smältmetallsprickor i varmförzinkat stål - kan det drabba oss?? Ett par uppmärksammade fall har förekommit i England och Tyskland Senaste fallet i Tyskland - fotbollstadium i Kaiserslautern Varmförzinkad

Läs mer

LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT. Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs

LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT. Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs VÄLKOMMEN TILL FURHOFFS ROSTFRIA Den här broschyren tar dig med till Furhoffs i Skövde. Här har vi alla de möjligheter och

Läs mer

EGGA kommittémöten november 2008 i Madrid

EGGA kommittémöten november 2008 i Madrid EGGA kommittémöten 12-13 november 2008 i Madrid En bekymmersam stämning präglade höstens kommittémöten inom den europeiska varmförzinkningsföreningen EGGA. På miljösidan hänger EU:s vattendirektiv som

Läs mer

1.5 Beläggningsmetoder med zink

1.5 Beläggningsmetoder med zink 1.5 Beläggningsmetoder med zink Zink är en mycket använd ytbehandlingsmetall, som ger stål en kraftigt förbättrad livslängd. Zink används i skikttjocklekar från 3 µm upp till 250 µm, vilket innebär från

Läs mer

EGGA kommittémöten Bryssel 13-14 mars 2013

EGGA kommittémöten Bryssel 13-14 mars 2013 EGGA kommittémöten Bryssel 13-14 mars 2013 Kommittémötena hölls denna gång på det gamla anrika hotellet Metropole i centrala Bryssel. Det som utmärkte mötet var ett par ganska roliga incidenter, men också

Läs mer

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Let s connect. www.pretec.se. Let s connect

Let s connect. www.pretec.se. Let s connect Let s connect www.pretec.se Varmförzinkat och pulverlackat Varför välja Pc-Coat korrosionsskydd: Erfarenheter av varmförzinkade och pulverlackerade produkter har visat potential för mycket långt produktliv.

Läs mer

Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET

Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vår tillverkning

Läs mer

Blästring Metallisering Lackering

Blästring Metallisering Lackering Blästring Metallisering Lackering PRESENTATION Företaget grundades 1945 och har sedan starten varit familjeägt. Ägare idag är Lars Svensson, som också har varit aktiv i företaget sedan 2001. Verksamheten

Läs mer

EGGA kommittémöten i Bryssel 25-27 mars 2009

EGGA kommittémöten i Bryssel 25-27 mars 2009 Stockholm 2009 04 07 EGGA kommittémöten i Bryssel 25-27 mars 2009 EGGA:s kommittémöten genomfördes i Bryssel i Belgien i slutet av mars. Idén är att alltid hålla vårens kommittémöten i Bryssel för att

Läs mer

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning LASERSKÄRNING och plåtbearbetning Häfla Bruks AB grundades 1682 och har sedan dess kontinuerligt varit verksamma inom tillverkning av järn, stål och metallprodukter på samma plats i norra Östergötland.

Läs mer

30.04.2010 Behandling av fabriksmålad 1 plat sid 1 av 5

30.04.2010 Behandling av fabriksmålad 1 plat sid 1 av 5 Behandling av fabriksmålad plåt Flügger har utvecklat Metal Pro serien för behandling av olika typer av metall. Vid ommålning av fabriksmålad plåt, är det många saker man skall vara uppmärksam på för att

Läs mer

EFG och miljön 2 EFG och miljön Som en av Europas största utvecklare, tillverkare och marknadsförare av kontorsmöbler erbjuder EFG ett komplett sortiment av möbelsystem och produkter för inredning av kontor

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

Miljödeklaration - Hurts E30E14

Miljödeklaration - Hurts E30E14 Miljödeklaration - Hurts E30E14 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Rücker Nord AB - Miljöhandbok

Rücker Nord AB - Miljöhandbok Rücker Nord AB - Miljöhandbok BL-305 page 1 of 12 Inledning Syftet med denna handbok är att underlätta och ge tips och idéer om vad man kan göra för att förbättra miljöegenskaper när man arbetar med produktutveckling.

Läs mer

Räcket för tuffa tag i vinterklimat vägräcket

Räcket för tuffa tag i vinterklimat vägräcket Räcket för tuffa tag i vinterklimat vägräcket Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vår tillverkning och vårt huvudkontor

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

Material och ytbehandling

Material och ytbehandling 1 / 7 METALLER STÅL Basmaterialet som används vid tillverkning. Stål är en benämning för olika legeringar med järn. VARMFÖRZINKNING Alla våra produkter är förzinkade. Standardbehandlingen är varmförzinkning

Läs mer

Nordic Galvanizers höstmöte i Solna 24-25 september 2009

Nordic Galvanizers höstmöte i Solna 24-25 september 2009 Nordic Galvanizers höstmöte i Solna 24-25 september 2009 Föreningens höstmöte var denna gång förlagt till Solna strax utanför Stockholm, och hade samlat ett femtiotal deltagare. Efter en gemensam lunch

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

SPECIALISTER INOM YTBEHANDLING AV METALL LEVERANTÖR TILL FLERA VÄRLDSLEDANDE FÖRETAG

SPECIALISTER INOM YTBEHANDLING AV METALL LEVERANTÖR TILL FLERA VÄRLDSLEDANDE FÖRETAG SPECIALISTER INOM YTBEHANDLING AV METALL LEVERANTÖR TILL FLERA VÄRLDSLEDANDE FÖRETAG VILKA ÄR VI OCH VAD KAN VI PÅ YTCENTER HJÄLPA DEJ MED? Ytcenter är ett företag där alla har mer än 30 års erfarenhet

Läs mer

Provexa lanserar en helt ny process

Provexa lanserar en helt ny process arth Provexa lanserar en helt ny process fter flera års utvecklingsarbete presenterar nu Provexa en helt ny metod för korrosionsskydd av stål. Skiktet utnyttjar de naturliga oxidationsprocesserna som sker

Läs mer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Flat Carbon Europe Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Magnelis I de tuffaste miljöerna behövs det starkaste skyddet är en ny och stark metallbeläggning som skyddar

Läs mer

1.6 Zinkens korrosion

1.6 Zinkens korrosion 1.6 Zinkens korrosion Stål är vår tids mest använda material. Men stål har en stor nackdel och det är dess höga korrosionshastighet. Att skydda stålkonstruktioner och detaljer mot rost har därför stort

Läs mer

Profiler och komponenter. Innovativ aluminiumförädling

Profiler och komponenter. Innovativ aluminiumförädling Profiler och komponenter Innovativ aluminiumförädling Marknadsledande förädling Nordic Aluminium planerar, tillverkar och marknadsför högklassiga aluminiumprofiler samt långt förädlade aluminiumkomponenter.

Läs mer

Presentation av rapporten Robust LCA: Metodval för robust miljöjämförelse med livscykelanalys (LCA) introduktion för nyfikna Martin Erlandsson

Presentation av rapporten Robust LCA: Metodval för robust miljöjämförelse med livscykelanalys (LCA) introduktion för nyfikna Martin Erlandsson Presentation av rapporten Robust LCA: Metodval för robust miljöjämförelse med livscykelanalys (LCA) introduktion för nyfikna Martin Erlandsson Tekn Dr Gruppchef Hållbart Byggande 1991: IVL var med och

Läs mer

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD Berätta för dina kollegor om värdet av att identifiera betydande miljöaspekter, att följa upp och förbättra era produkters miljöprestanda Samarbeta med dina

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

Hållbarhet Ett måste för framtiden

Hållbarhet Ett måste för framtiden Höghållfasta Stål och Hållbar Utveckling Av Anders Finnås, Outokumpu Stainless SBI Seminarium Onsdag 11 November 2015 Svenska Mässan Hållbarhet Ett måste för framtiden Cleaned twice 1961 and 1995 Mänskligheten

Läs mer

Weland skötselinstruktion. Handhavandebeskrivning, balkonger och räcken

Weland skötselinstruktion. Handhavandebeskrivning, balkonger och räcken Weland skötselinstruktion Handhavandebeskrivning, balkonger och räcken Weland Aluminium handhavandebeskrivning Sid Smide varmförzinkat 3 Smide (lackat, duplex) 4 Balkong (betong) 5 Balkong (aluminium)

Läs mer

Tillverkarperspektivet

Tillverkarperspektivet Tillverkarperspektivet Mårten Sohlman, Svensk Armaturindustri marten.sohlman@tebab.com 1 Tillverkarperspektivet Minns detta: 1. Kunden bestämmer 2. Aktiv produktutveckling Aktivt miljö- och hälsoarbete

Läs mer

Ett av Sveriges ledande företag när det gäller värmeväxlare och rörentreprenad.

Ett av Sveriges ledande företag när det gäller värmeväxlare och rörentreprenad. Ett av Sveriges ledande företag när det gäller värmeväxlare och rörentreprenad. Tradition och framtidstro När vi på RAMAB ser framåt gör vi det med utgångs punkt från vår mångåriga kompetens och erfarenhet.

Läs mer

Ta i trä. Avancerad bearbetning av planmaterial.

Ta i trä. Avancerad bearbetning av planmaterial. Ta i trä Avancerad bearbetning av planmaterial www.trateknik.com Träteknik genuint hantverk sedan 1906 Massiv sittgrupp, Engelbrektskolan i Stockholm Arkitekt: Cedervall Arkitekter Kragstadungen i Vallentuna

Läs mer

BE STRONGER WITH BE.

BE STRONGER WITH BE. BE STRONGER WITH BE. BE GROUP LÖSER DINA BEHOV Världens stål- och metalltillverkare genomgår sedan fl era år en stark förändring. Konsolidering, storskalig produktion och standardisering av produkter medför

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION CALIBRA - FÖRETAGET MED ALLT UNDER ETT TAK Calibra har sin verksamhet i Arlandastad, här har vi funnits sedan 2010. Som företag har vi funnits sedan 1991. Det gör att vi har en stor

Läs mer

F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 C M Y CM MY CY CMY K. vi visar vägen. Composicin

F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 C M Y CM MY CY CMY K. vi visar vägen. Composicin F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 vi visar vägen F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 2 F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 3 F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Pelare och balk Artikel-nr/ID-begrepp Artikelnr Artikelnamn 1374 PHL 25/35-0,5 1368 U 25-0,5

Läs mer

SPECIALIST PÅ ALLT INOM BETONG

SPECIALIST PÅ ALLT INOM BETONG SPECIALIST PÅ ALLT INOM BETONG VÅRT NAMN ÄR SYNONYMT MED GRUNDLIGA BETONGARBETEN Contec startades 2007 av Patric Johansson och Johan Blomberg. Vi är specialister på allt som rör betong, men nischade på

Läs mer

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Materialens påverkan på dricksvatten Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut Forskningsinstitut Del av Swerea

Läs mer

Varför Ytbehandla? Korrosion kostar

Varför Ytbehandla? Korrosion kostar Varför Ytbehandla? Korrosion kostar Korrosion Vad är korrosion? Ordet är latin och betyder gnaga sönder, fräta. Materialförstörelsen kallas korrosion. Årligen korroderar / rostar det för miljarder kronor

Läs mer

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand 2011 01 16

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand 2011 01 16 PM Ytbehandling Anodisering Christoffer Löfstrand 2011 01 16 Fördjupningsarbetet beskrivet med ett PM behandlar området Ytbehandling, med speciell inriktning på anodisering av olika metaller, framförallt

Läs mer

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus Måla medvetet Om miljö och målning utomhus och inomhus Vår vision är att alla våra färger ska bli vattenburna All färg innehåller någon form av lösningsmedel vars uppgift är att göra färgen målningsbar

Läs mer

Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic

Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic PM Strängpressning Individuell inlämningsuppgift Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic 1 Innehåll Inledning och Bakgrund... 3 Vad innebär Strängpressning?... 4 Hur går

Läs mer

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING Med fokus på AVANCERAD SVETSNING VI VILL HA KRÄVANDE KUNDER Med högt ställda krav på sina produkter Det är också på det sättet vi utvecklats och tillhör nu de främsta leverantörerna på marknaden. Vår framtidstilltro

Läs mer

Group. Telatek Group är en ledande finländsk producent av installations-, underhålls-, kvalitetssäkrings- och verkstadstjänster.

Group. Telatek Group är en ledande finländsk producent av installations-, underhålls-, kvalitetssäkrings- och verkstadstjänster. Telatek är en ledande finländsk producent av installations-, underhålls-, kvalitetssäkrings- och verkstadstjänster. Telatek grundades 1977, då man började producera service- och underhållstjänster i Brahestad.

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

2013 PRODUKTÖVERSIKT

2013 PRODUKTÖVERSIKT PRODUKTÖVERSIKT 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan användas på alla metaller och legeringar och neutrala oljor. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan användas på det flesta metaller och legeringar. Goda resultat med renhållningsgods.

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

Teknisk bestämmelse Varmförzinkning av stål för kraftledningar och ställverk

Teknisk bestämmelse Varmförzinkning av stål för kraftledningar och ställverk Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (6) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091021-022 D10-0015653 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning Dokumentansvarig

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

ZINK - en metall i kretsloppet

ZINK - en metall i kretsloppet ZINK - en metall i kretsloppet ZINK i hälsoprodukter Zink fungerar som kroppens korrosionsskydd, bl a genom att hålla ytan på vår hud intakt. Därför ingår zink i t ex läkemedel, sårsalvor, krämer, puder

Läs mer

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com Konferens och utställning om hållbart ytskydd 23-24 januari Arken, Göteborg www.ytskydd.com Arrangör: Medarrangör: I samarbete med: Ytskydd, en nyckel till ökad livslängd och bättre driftsäkerhet Tack

Läs mer

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA Allmänna fraser Inledning Om kunden är hos dig: Välkomna (hit) till XXY (företagets/avdelningens/enhetens namn). Jag önskar er välkomna hit till XXY. Ni är hjärtligt

Läs mer

When we build, let us think that we build for ever. Hållbara hissar. med cirkulär ekonomi

When we build, let us think that we build for ever. Hållbara hissar. med cirkulär ekonomi When we build, let us think that we build for ever Hållbara hissar med cirkulär ekonomi 1 Hållbara hissar med cirkulär ekonomi Livscykelanalys (LCA) Under de senaste decennierna har mycket fokus lagts

Läs mer

Skjutdörr Aluminiumprofil Diamant i silver, fyllning av betong melamin

Skjutdörr Aluminiumprofil Diamant i silver, fyllning av betong melamin lista 2015 Skjutdörr Aluminiumprofil Diamant i silver, fyllning av betong melamin SKJUTDÖRRAR Skjutdörrar & profi ler Opal Rubin Diamant Titan Symmetric Nordica Solid Belysning Avslutningssidor, paneler

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

SPIRAL TRAPPOR FÖR BOSTAD, UTRYMNING & INDUSTRI STÅL

SPIRAL TRAPPOR FÖR BOSTAD, UTRYMNING & INDUSTRI STÅL SPIRAL TRAPPOR FÖR BOSTAD, UTRYMNING & INDUSTRI STÅL www.abcsolutions.se Om ABC Solutions VÄLKOMMEN TILL ABC SOLUTIONS! ABC SOLUTIONS Företaget för dig som vill ha en långsiktig produktions- och konstruktionspartner

Läs mer

Trion Tensid AB. Presentation av företaget

Trion Tensid AB. Presentation av företaget Trion Tensid AB Presentation av företaget Trion Tensid AB Svederusgatan 1-3, 754 50 Uppsala, Sweden. Tel: +46 (0) 18 15 61 90, Fax: + 46 (0) 18 69 66 27, email: info@trion.se, www.trion.se Trion Tensid

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ABC SOLUTIONS!

VÄLKOMMEN TILL ABC SOLUTIONS! RÄCKEN Om ABC Solutions VÄLKOMMEN TILL ABC SOLUTIONS! Företaget för dig som vill ha en långsiktig produktion- och konstruktionspartner för ex trappor, räcken, ramper och gallerdurk. Vi levererar till både

Läs mer

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM CANDOR Sweden AB n Established in 1946 n Swedish Owned Company by LOTORPGRUPPEN (www.lotorp.com) n Head office in Sweden with subsidiaries in all Nordic countries n 50 employees n ISO 9000 and ISO 14000

Läs mer

Tork Advanced Wiper 400 Performance

Tork Advanced Wiper 400 Performance Wiper 400 Performance Miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) Registreringsnummer: 45 22 01 Mer information: www.environdec.com 1. Företaget SCA Tissue Europe är den ledande leverantören

Läs mer

Höghållfasta Rostfria Stål och Hållbar Utveckling

Höghållfasta Rostfria Stål och Hållbar Utveckling Höghållfasta Rostfria Stål och Hållbar Utveckling Av Anders Finnås, Outokumpu Stainless Norsk Ståldag 2015 19 November Grand Hotell, Oslo Hållbarhet Ett måste för framtiden Cleaned twice 1961 and 1995

Läs mer

RAKA TRAPPOR FÖR BOSTAD, UTRYMNING & INDUSTRI STÅL

RAKA TRAPPOR FÖR BOSTAD, UTRYMNING & INDUSTRI STÅL RAKA TRAPPOR FÖR BOSTAD, UTRYMNING & INDUSTRI STÅL www.abcsolutions.se Om ABC Solutions HAR DU HÖRT OM OSS? ABC SOLUTIONS Företaget för dig som vill ha en långsiktig produktion- och konstruktionspartner

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 20141222-1 Varunamn Gustavsberg Artikel-nr/ID-begrepp GB41203056 Varugrupp 20107 Nordic³

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

ALWAYS IN THE FRONTLINE

ALWAYS IN THE FRONTLINE ALWAYS IN THE FRONTLINE ROTAGE AB Rotage AB grundades 1979 och är beläget i Kvänum. Företagets ambition är att vara en attraktiv detalj- och komponentleverantör av plåtprodukter med inriktning på laserskärning

Läs mer

( 6 A! 0 ( + / / 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 3 ; Anmälan: se sidan 5 - senast 29 april 2005 ( ) *!!" + * # $ % & # % &, * '!!! "!! ( - * ) ) ) ) * +.

( 6 A! 0 ( + / / 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 3 ; Anmälan: se sidan 5 - senast 29 april 2005 ( ) *!! + * # $ % & # % &, * '!!! !! ( - * ) ) ) ) * +. ( 6 A! 0 (! " # $" " & & ' ( ) *!!" + * # $ & # &, * '!!! "!! ( - * ) ) ) ) * +. *, Anmälan: se sidan 5 - senast 29 april 2005 + / / 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 3 ; & - ) + + ) ) )

Läs mer

Leveransavtal med Stockholm Gas AB

Leveransavtal med Stockholm Gas AB 1(3) Datum 2009-06-03 Vår referens Ann-Sofie Chudi 08 686 3957 Identitet Styrelsen Leveransavtal med Stockholm Gas AB Ärendet Ett förslag till avtal om leverans av biogas har arbetats fram mellan AB Storstockholms

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING GLOBAL OUTSOURCING Spara från 30 % till 75 % på maskinbearbetade produkter och gjutna komponenter från Kina. I Kina fi nns miljoner underleverantörer, endast några få kan leverera kvalitetstestade och

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Europrofils samhällsansvar

Europrofils samhällsansvar Europrofils samhällsansvar Corporate Social Responsibility (CSR) för verksamhetsåret 2014/2015 Innehåll EUROPROFILS GUIDELINE... 3 KVALITET-, ARBETSMILJÖ- OCH MILJÖPOLICY... 4 AFFÄRSETIK... 5 AFFÄRSKONTAKTER...

Läs mer

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning 1 En vecka utan lastbilar Konsekvensbeskrivning 2 Var finns vår sårbarhet? Väder Pandemi Terrorattentat Brand Olyckor Källa: öresundskornsortiet.se Bildkälla: Aftonbladet 3 Transportfakta 27,9 miljoner

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

AkzoNobel HSE-avdelningen. Sammanfattning av vårt miljöarbete 2009 Juni 2010 www.akzonobel.com

AkzoNobel HSE-avdelningen. Sammanfattning av vårt miljöarbete 2009 Juni 2010 www.akzonobel.com AkzoNobel HSE-avdelningen Sammanfattning av vårt miljöarbete 29 Juni 21 www.akzonobel.com Vi är en del av din vardag 4 Vårt sätt att arbeta Hållbar utveckling Axplock från vårt arbete inom hälsa, säkerhet

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

Plannja Aluzinc. BSAB N5 April 2006

Plannja Aluzinc. BSAB N5 April 2006 Plannja Aluzinc BSAB N5 April 2006 Aluzinc stålplåt med många fördelar Vacker yta. Glänser som silver Hård och tålig yta Möjlighet till avancerad formning Värmetålig En legering av zink och aluminium

Läs mer

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard?

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? SN100C är en blyfri legering bestående av tenn (Sn) 99,3 % och koppar(cu) ca 0,7 % som är dopat med nickel (Ni). SN100C är patenterad av Nihon Superior i Japan

Läs mer

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt S K O L A Flexibla lokaler för en bra skolmiljö Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt Stabil konstruktion och hög kvalitet Om elevantalet förändras eller om förutsättningarna

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Smältkarbonatbränslecellen (MCFC)- tekniken som är på väg att bli kommersiell

Smältkarbonatbränslecellen (MCFC)- tekniken som är på väg att bli kommersiell Smältkarbonatbränslecellen (MCFC)- tekniken som är på väg att bli kommersiell Carina Lagergren och Göran Lindbergh Tillämpad elektrokemi KTH Skolan för kemivetenskap Smältkarbonatbränslecellen, MCFC Anod:

Läs mer

Långsamtgående omrörare. En serie med överlägsen prestanda

Långsamtgående omrörare. En serie med överlägsen prestanda Långsamtgående omrörare En serie med överlägsen prestanda 2 Effektivare omrörning och lägre effektförbrukning Dränkbar omrörning Om jetstrålen får utbredas så långt och obehindrat som möjligt leder det

Läs mer