Verksamhetsberättelse år 2011 för Svenska Ödemförbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse år 2011 för Svenska Ödemförbundet"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse år 2011 för Svenska Ödemförbundet Styrelsen för Svenska Ödemförbundet (SÖF) lämnar nedanstående berättelse för sin verksamhet under år SÖFs vision Visionen är att alla lymfödempatienter - oberoende av vilket landsting man tillhör - ska få den vård och behandling som ödemet kräver att alla som har lymfödem ska få en diagnos att SÖF ska bli klassad som handikapporganisation genom att ha verksamhet i minst tio landsting för att komma ifråga för statsbidrag att SÖF har medlemmar år SÖFs övergripande mål De övergripande målen är att öka kännedomen, intresset och statusen på den gömda sjukdomen lymfödem och att samhället ställer nödvändiga resurser till forskning, nya behandlingsformer och utbildning av läkare och flera lymfterapeuter. Styrelse På förslag av valberedningen valde årsmötet den 26 mars 2011 nedanstående personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen: Ordförande Margareta Haag Ordinarie ledamöter Ingrid Hansson Annelie Petersson Tove Severin Karlsson Ulla Stenbacka Johanna Celsing Karin Hansen Hofling Sandra Jensen 1 år 1 år (dispens från stadgarnas krav på ) 1 år (dispens från stadgarnas krav på ) 1 år (ändring från suppleant till ledamot)

2 Suppleanter Sonja Peterson Larsson Britt-Inger Jöninger Bibbi Kuntze 1 år (dispens från stadgarnas krav på ) 1 år (dispens från stadgarnas krav på ) Under året har Anneli Petersson och Karin Hansen Hofling avgått ur styrelsen. Revisorer På förslag av valberedningen valde årsmötet 2011 Sten Bjelke som ordinarie revisor och Elise Lennquist som revisorssuppleant. Valberedning Vid årsmötet 2011 valdes Karin Hendahl, sammankallande, Lotta Dymling och Maj-Lis Boman att ingå i valberedningen. Sammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda styrelsesammanträden, fyra AUmöten och tre Per Capsulam-möten. Två planeringsdagar har genomförts. Då SÖF inte har något kansli har styrelsemötena och AU-mötena hållits på olika platser; Kolbäckgränd 8, Bagarmossen, Bokbindarvägen 51, Hägersten, Pontonjärgatan 27, Kungsholmen och på Drottning Kristinas väg 33 A. Årsmötet Årsmötet hölls den 26 mars 2011 på Rica Talk Hotel i Älvsjö. Utöver val av ledamöter beslutade årsmötet om en differentiering i medlemskategorierna och vissa ändringar i stadgarna. Årsmötet beslöt att inte ge styrelsen ansvarsfrihet då en regelrätt resultat- och balansräkning för 2010 inte kunde presenteras. Styrelsen hade upprättat två ekonomiska rapporter, en för SÖF och en för SÖF:s donationer på grund av oklarheter i redovisningen. Årsmötet beslöt att 2010 resultat- och balansräkning skulle senast presenteras vid årsmötet I samband med mötet anordnades en konferens på temat Lymfödembehandling på naturlig väg stimulering av lymfsystemet. Se Aktiviteter. Medlemmar Medlemsantal Vid årsskiftet 2011/2012 var medlemsantalet 572 inklusive 12 organisationer Vid årsskiftet 2010/2011 fanns 480 medlemmar inklusive åtta organisationer. Medlemsvärvning Under hösten har ett medlemserbjudande skickats till tidigare medlemmar som inte betalat avgift 2010 och hade vid årsskiftet antagit erbjudandet och förbetalat medlemsavgift för 2012.

3 Medical Alert Card SÖF har låtit trycka upp ett kort i kontokortsstorlek där medlemmarna kan fylla i sina personuppgifter och vilken typ av lymfödem man har och i vilken kroppsdel. Tryckningen av kortet har sponsrats av Medi. Texten är på engelska. Kortet ingår i medlemsavgiften Ekonomi Medlemsavgifter Medlemsavgifterna finansierar SÖF:s drift. Medlemsavgiften 2011 har varit oförändrat 250 kronor för privatpersoner och 850 kronor för organisationer. Årsmötet 2011 beslutade om en differentiering av medlemskategorierna från SÖFs fonder SÖF har fyra fonder från och med 2011: Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare (SOEB) Lymflyftet, Dicksonfonden Ivar Johanssons Lymfödemfond för barn och ungdom. Lotta Dymlings fond bildades vid lymfödemkonferensen i mars Syftet med fonden är att bidra till att förvalta, utveckla och sprida den kunskap som Helena Janlöv Remneruds outröttliga arbete inom lymfterapin representerar. SOEB:s fond har under 2011 använts för Lymfödemkonferensen i samband med årsmötet Filmning och redigering av filmklipp från Lymfödemkonferensen och länkning till hemsidan Deltagande i mässan Forskning och Hälsa i Kungsträdgården, Stockholm 20 maj Filmning och redigering av filmklipp från Forskning och Hälsa och länkning till hemsidan Användandet av en vetenskaplig journalist vid Lymfödemkonferensen och Forskning och Hälsa Deltagande med en SÖF-poster vid ILF-konferensen i Toronto, Kanada i juni Deltagande i ILFs Utbildningskommittés möten vid ILF-konferensen Tryck av SÖF-poster inför ILF-konferensen i Toronto, Kanada i juni SÖF-poster och deltagande i ICL, ISLs konferens i Malmö i september 2011 DVD:n Lymfologiskt tänkande Lär dig leva med lymfödem Klipp till trailer till DVD:n och länkning till hemsidan Filmning av föreläsningarna vid SÖF-konferens i Malmö i september 2011 och redigering av dem för länkning till hemsidan Nytryck och distribution av informationsbroschyren till samtliga landsting Representation vid konferens om internationellt nätverk i Norge i april 2011 SÖFkonferens i Malmö 20 september 2011 med deltagande av Helena Janlöv Remnerud, Neil Piller, Vaughan Keeley, Terence Ryan och Pierre Gonon, ILF. Utskick och kommunikation med medlemmar i lokalföreningen för Region Skåne inför SÖF-konferensen i Malmö. Anslag ur Dicksonfonden användes i samråd med Birgitta Dickson för att delfinansiera SÖFs halvdagskonferens i Malmö den 20 september.

4 Johanniterorden SÖF har ansökt om ett bidrag på kronor från Johanniterorden för att användas till allmän kunskapshöjning om lymfödem och lymfterapi inom alla personalkategorier inom vården och alla vårdområden. Något beslut i ärendet är ännu ej fattat av Johanniterorden. Kansli/styrelse På grund av oklarheter i redovisningen beviljades inte styrelsen ansvarsfrihet för år En utredning pågår. En konsult har använts för att registrera hela bokföringen 2010 då ingående balans 2010 inte stämde med utgående balans 2009 och underlag för redovisningen saknades. Kansliuppgifter Arbetsuppgifterna för kanslifunktionen har uppdelats: Kanslitelefonen har bevakats av Bibbi Kuntze från och med den 26 maj E-postlådan har bevakats av Ingrid Hansson Utskick av information till presumtiva medlemmar sköttes till och med augusti av Ylva Åberg och sedan dess av Ingrid Hansson. SÖF har fått många telefonsamtal under året, vilka mest har gällt vägledning om hur man får vård och hjälp samt hur man blir medlem i förbundet. Nya riktlinjer Under året har riktlinjer för ersättning till styrelsens ledamöter vid planerings- och styrelsemöten antagits av styrelsen. Årsmötet 2011 antog Riktlinjer för valberedningen. Eva Sundströms bortgång Eva Sundström, som i många år var SÖFs kassör och kanslist avled den 30 augusti efter en lång tids sjukdom. Ordföranden representerade SÖF vid begravningen..information och kommunikation Tidningen Lymfan Lymfan ges ut till medlemmarna med fyra nummer per år. Upplagan är 800 exemplar. Tidningen finansieras till stor del av annonser. Redaktionskommittén består av Sandra Jensen, redaktör, Ingrid Hansson, biträdande redaktör och ansvarig utgivare, Tove Severin Karlsson och Karin Hendahl. Redaktionen har under året förstärkts med en vetenskaplig journalist och en layoutare. Se under Ekonomi. SÖFs kliniska rådgivare Helena Janlöv Remnerud svarar på frågor. Hemsidan Redaktör för sidan är Sandra Jensen. Ingrid Hansson är behjälplig med uppdateringar. Hemsidan ska spegla det som händer inom förbundet och är tillsammans med Lymfan SÖF:s viktigaste informationskanal. SÖF:s kliniska rådgivare Helena Janlöv Remnerud svarar på frågor som rör lymfödemdiagnos och vård på hemsidan. Hemsidan har haft unika besökare På SÖFs hemsida finns länkar till Youtube där filmer från SÖFs arrangemang är utlagda.

5 Facebook SÖF har en sida på Facebook med ett 60-tal besökare varje vecka. Nyhetsbrev Under året har SÖF köpt in datasystemet Samlogic för utskick av information per e-post till medlemmarna. Stödpersoner SÖF har från och med 2011 två stödpersoner för individuellt råd och stöd: 1. Ann Charlott Ågren, pensionerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri och f.d. vice ordförande. 2. Bibbi Kuntze, leg psykolog och leg psykoterapeut, suppleant i styrelsen. Samtalen till stödpersonerna har främst gällt stöd och råd med anledning av större eller mindre psykiska problem på grund av lymfödemet. Men även från personer som sökt bekräftelse på det man redan anat, att det är lymfödem man har och undrat hur man ska gå vidare. De flesta samtalen kommer från Stockholmstrakten. Internationellt samarbete Margareta Haag har varit ansvarig för arbetet med National Lymphoedema Framework Project (utveckling av ett svenskt nationellt nätverk). Målet är att en fullständig och effektiv diagnostik och behandling för lymfödem och relaterade sjukdomstillstånd skall vara tillgänglig för alla personer oavsett orsak och bostadsort. Ett led i arbetet var att stärka samarbetet med industrin med början vid Lymfödemkonferensen i mars. Vid Forskning och Hälsa utvecklades samarbetet med lymfterapeuter och industrirepresentanter för att lyfta fram Lymfödem. Sonia Larsson deltog i ett möte i Norge för utveckling av det nordiska samarbetet och av International Lymphoedema Frameworks (ILF) partnerskap i Sverige och i Norge. SÖF har skrivit ett partnerskapsavtal med ILF där SÖF och ILF avser arbeta mot samma mål och erbjuda varandra stöd och råd. Margareta Haag och Helena Janlöv Remnerud är ledamöter i ILFs utbildningskommitté. Utbildningskommittén arbetar med att utreda bristen på kunskap och att sammanställa riktlinjer för minimikunskaper om lymfsystemet och relaterade sjukdomstillstånd i kursplaner till utbildning till med.kand, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. The 3rd International Lymphoedema Framework Conference med tema: Towards Global Implementation of Best Practice, Opportunities and Challenges hölls i juni 2011 i Toronto, Kanada. Margareta Haag och Helena Janlöv Remnerud deltog i arbetsmöten för utbildningskommittén, för utarbetande av ett databassystem och med styrelsen för ILF. Ordföranden och kliniska rådgivaren deltog i posterpresentationerna med en poster Lympho-logical Thinking in self management of lymphoedema. Postern vann Best Poster Award. Rapport från konferensen och postern har tryckts i Lymfan. SÖF anordnade en patientkonferens i Malmö i september i anslutning till ICL, International Society of Lymphology s konferens. Se Arrangemang Styrelseledamöter i ILF, internationella projektdirektören för ILF och ordföranden hade ett flertal arbetsmöten under ICL-kongressen för att strukturera det framtida samarbetet.

6 23rd International Congress of Lymphology september 2011 i Malmö SÖFs poster Lympho-logical Thinking in self management of lymphoedema deltog i poster presentationerna vid ICL-kongressen. Vid ICL-kongressen delade SÖF utställningsmonter med ILF. Tidningen Lymfan och informationsbroschyren delades ut och även 1st Announcement för ILFs 4de konferens i Montpellier i juni Ordföranden och kliniska rådgivaren närvarade vid ICL-kongressens vetenskapliga program. Barn- och Ungdomskommittén SÖF Barn- och ungdomskommitté har under 2011 fått två nya representanter i Tove Severin Karlsson och Johanna Celsing, som tagit över efter Gunilla Jansson och Dean Fowler. Big Book of Lymphoedema Samarbete med Helena Janlöv Remnerud för att ytterligare anpassa "The Big Book of Lymphoedema" till svenska förhållanden. Originalets text om rosfeber har översatts och boken faktagranskas. Familjen Boman, vars morfars fond kommer att delfinansiera tryckning, har samarbetat med SÖF kring boken. Barn- och ungdomsvecka på Röda Korset Barn- och Ungdomskommittén genom Tove Severin Karlsson medverkade under barn- och ungdomsveckan i juni på Röda Korsets Lymfödemenhet. Föräldrar och deltagare i olika åldrar fick information om SÖF och möjlighet att ställa frågor till SÖF:s representant, som också fick lära sig mer av de unga och de närståendes berättelser. SÖF informerade också om ILF:s konferens 2012 på tema barn, unga och lymfödem som går av stapeln i Montpellier, Frankrike den juni. SÖF sponsrade en kanotdag under barn- och ungdomsveckan tack vare ett anslag på kronor från Johanniterorden. Arrangemang Lymfödemkonferens med tema Lymfödembehandling på naturlig väg i samband med årsmötet 26 mars SÖF anordnade för första gången en konferens för medlemmarna i samband med årsmötet. Syftet var att sprida kunskap om relativt nya och en del inte befintliga i Sverige - behandlings- och diagnosmetoder för lymfödem och möjliggjordes tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. Under dagen blandades föredrag om att tänka lymfologiskt, egenvård, lymfgympa, produkter för behandling och tidig diagnos med mycket personliga berättelser om hur det är och har varit att leva med lymfödem. Forskning och Hälsa med tema Patientnära Forskning i Kungsträdgården 20 maj SÖF och SÖF Stockholms län deltog i utomhusmässan Forskning och Hälsa som anordnades av Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting. I SÖFs tält fanns både lymfödemiker, industrirepresentanter för kompression, lymfapress, laserbehandling och lymftejpning och lymfterapeuter som informerade om lymfsystemet och lymfödem. Lymfödemdagen 3 september För andra gången arrangerades Lymfödemdagen, vars syfte är att sprida kunskap och kännedom om lymfödem. Arrangemangen genomfördes av lokalföreningarna SÖF Stockholms län och SÖF Västernorrlands län. I Stockholm delade lokalföreningen ut flygblad

7 till de som sprang Tjejmilen och SÖF Västernorrlands län fångade upp kunder i Birsta City i Sundsvall. SÖF uppmärksammade lymfödemdagen i skrivelse till Socialstyrelsen för att få till stånd Nationella Riktlinjer för Lymfödem och till Utbildningsdepartementet, Riksdagens Utbildnings- och Sociala Utskott för diskussioner om lymfödem, dess behandling och utbildning till lymfterapeut. SÖF-Konferens i samband med kongressen International Congress of Lympology (ICL) 20 sept SÖF anordnade en halvdags patientkonferens i Malmö, ett initiativ som togs av tre av världens ledande forskare inom lymfologi och lymfödemvård då de erbjöd sig föreläsa kostnadsfritt för SÖFs medlemmar. De tre var föreläsare vid ICL-kongressen och är styrelseledamöter i ILF. Ett 30-tal lymfödemiker och lymfterapeuter främst från Skåne hade hörsammat inbjudan. Professor Neil Piller föreläste på temat Korrekt diagnos och dess anknytning till effektiv behandling. Vaughan Keeley, Consultant in Palliative Medicine, pratade om symptom på och behandling av rosfeber. Terence Ryan, Professor Emeritus of Dermatology, berättade om sitt arbete i Afrika och Indien med att behandla och lindra de svåra ödem och hudskador som uppstår av sjukdomen Filariasis. Helena Janlöv-Remnerud föreläste om lymfo-logiskt tänkande och egenbehandling. DVD Lymfo-logiskt tänkande Lär dig leva med lymfödem - premiär 31 oktober SÖF:s DVD premiärvisades för alla som medverkat eller varit involverade i produktionen av DVD:n. Den beskriver bland annat lymfsystemet och relaterade sjukdomar, infektioner, diagnos- och behandlingsmetoder i Sverige och utomlands samt SÖF:s krav på kunskap i alla led i sjukvården. Lobbying/Kontakter med politiker/samverkan Ordföranden inbjöd representanter för patient-, fack- och yrkesföreningar samt representanter för riksdag, partier och regeringen inför Lymfödemkonferensen och efterfrågade samarbete. SÖF har erbjudit sin patientexpertis till dessa under Vidare har bristen på kunskap i sjukvården påpekats till Socialstyrelsen och SKL. SÖF har inbjudits delta i en arbetsgrupp på uppdrag av Socialdepartementet Samarbetet med industrin, rehabiliteringskliniker, lymfödemmottagningar, lymfterapeuter och närstående patientföreningar har utvecklats under året och visst informationsutbyte sker kontinuerligt. Ordföranden representerade SÖF vid Svensk Förening för Lymfologis (SFL) årsmöte under ICL-kongressen i september 2011 och erbjöd att gemensamt arbeta fram en struktur för att utbyta information och sprida kunskap om bägge föreningarna inom sjukvården och utbildningsvärlden. Lokalföreningar SÖF Stockholm har utvecklat sin verksamhet och erbjudit sina medlemmar ett vår- och ett höstprogram med lymfgymnastik och andra aktiviteter. Tre föreläsningar om lymfsystemet, IR-behandling och supramikrokirurgi har hållits.

8 Interimstyrelse för SÖF Region Skåne bildades i januari 2011 men interimstyrelsen har avgått under verksamhetsåret utan att ett konstituerande medlemsmöte hållits. Interimstyrelse för SÖF Västernorrland bildades våren 2011 men konstituerande medlemsmöte hölls inte under verksamhetsåret. Informationsutbyte sker mellan intressenter i Blekinge, Västra Götaland och Örebro för bildande av lokalföreningar. Uppföljning av aktiviteter Årsmötet beslutade 2011 att nedanstående aktiviteter skulle genomföras under året. Vissa har genomförts i sin helhet, medan andra aktiviteter har en genomförandetid på flera år. Vissa är inte genomförda beroende på bristande tid och bristande ekonomiska och personella resurser. Aktivitet Lymfödemkonferens i anslutning till årsmötet Riksdagsseminarium Lokalföreningar. 6 planeras starta under 2011 Behandlingsdvd Nordiska lymfödemdagen Framtagande/distribution av faktabroschyrer Framtagande av handbok i lymfödem Översätta och implimentera ILFs Best Practice Document of Lymphoedema till svenska förhållanden Samarbete med ILF och skapande av ett Swedish Lymphoedema Framework (SLF). ILF-konferens i Toronto Education Committee publication for healthcare professionals Samarbete med Industrin, SFL, BRO, sjukvården Uppföljning Genomfördes den 26 mars Ej genomfört Skåne och Västernorrland startades med interimsstyrelser. Skånes interimstyrelse har avgått. Västernorrland har ff endast interimsstyrelse. Diskussion pågår med Örebro och V:a Götaland. Klar. Genomfördes den 3 september Förberedelser vidtagna Ej genomfört Ordföranden diskuterat uppdatering av Vårdprogrammet och en inkludering av och anpassning till svenska förhållanden av ILFs Best Practice Document of Lymphoedema med representant för SFL. Skrivelse med begäran om införande av utvecklade evidensbaserade diagnos- och behandlingsmetoder skickad till riksdagens partier, Socialdepartementet och Socialstyrelsen. Samarbete med ILF fortlöpande, förberedelser för skapandet av ett SFL fortlöper Under utarbetande blir klart till ILF-konf Möten med rep. f industrin, SFL, Rehab.kliniker och lymfödemmottagningar fortlöpande. Patient- och yrkesföreningar har erbjudits samarbete

9 Skapande av barn- och ungdomsavdelning. Framtagande av bok Fyra nummer av Lymfan Nytryck av broschyr Lobbying Enkät till landstingen om vårdplanering och utbildning för sjukvårdspersonal Hemsidan. Inrätta ett intranät. Forskningsstipendium Utställningar Konferenser Färdig för tryck Genomfört. Utvecklat tidningen genom att anlita vetenskaplig journalist och layoutare i tre nummer. Genomfört. Broschyr skickad till samtliga landsting Inga svar på telsamtal eller skrivelser till SKL. Socialstyrelsen har svarat att lymfödem ej prioriteras Enkät har gått ut till alla landsting. Åtta svar har inkommit per den 31/12. Användande av Dropbox i stället för ett Intranät. Inga ansökningar har inkommit Forskning och Hälsadagen den 20 maj och ICL-konferens i Malmö SÖF-konferens i Malmö, SÖF-konferens i Malmö september Avslutning SÖF:s styrelse har under det gångna verksamhetsåret fortsatt att sprida kunskap och kännedom om lymfödem och om de konsekvenser sjukdomen medför. SÖF har även arbetat med att sprida information om lymfsystemet och behandling av lymfödem bland vårdpersonal inom hälso- och sjukvård, ansvariga myndigheter och politiker. SÖF arbetar ständigt för att förstärka organisationen och bli en professionell effektiv patientförening där medlemskapet i SÖF gör det möjligt driva och kämpa för de rättigheter som borde vara självklara för alla lymfödemiker oavsett var man bor i Sverige. Stockholm den 1 februari 2012 Margareta Haag, ordförande Sandra Jensen, vice ordförande Ingrid Hansson, sekreterare Britt-Inger Jöninger, bokföringsansvarig Tove Severin-Karlsson, ledamot Johanna Celsing, ledamot Ulla Stenbacka, ledamot

SÖFs Verksamhetsplan 2013

SÖFs Verksamhetsplan 2013 SÖFs Verksamhetsplan 2013 SÖFs styrelse ser fram mot ett nytt verksamhetsår där vi ytterligare flyttar fram positionerna mot av årsmötet 2012 fastställda visioner och mål. Flera av de projekt och aktiviteter

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar för SÖF Region Skåne lokalförening nedan kallad föreningen.

Stadgar för SÖF Region Skåne lokalförening nedan kallad föreningen. Stadgar för SÖF Region Skåne lokalförening nedan kallad föreningen. Stadgarna lyder under Svenska Ödemförbundets (SÖFs) stadgar. SÖF äger det medlemsregister som används av lokalförening. SÖF som organisation

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans 1 För dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder - och för närstående Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans Innehåll Inledning... 2 Styrelse... 2 Årsmötet 2014... 2 Administration...

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Valberedningens förslag på Styrelsemedlemmar. Lillemor Sivemark. Jag är medlem i SÖF enskild sedan 2 år, tidigare var jag medlem genom mitt företag

Valberedningens förslag på Styrelsemedlemmar. Lillemor Sivemark. Jag är medlem i SÖF enskild sedan 2 år, tidigare var jag medlem genom mitt företag Valberedningens förslag på Styrelsemedlemmar Lillemor Sivemark Jag är medlem i SÖF enskild sedan 2 år, tidigare var jag medlem genom mitt företag Jag vill medverka att hjälpa personer med ödem av alla

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Lotta Billgert höll en föreläsning för styrelsen om MPD ( Myelo Proliferative Diseases )

Lotta Billgert höll en föreläsning för styrelsen om MPD ( Myelo Proliferative Diseases ) BLCS SM 7 2011 09-26 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 7 2011-09 -26, kl 1800 1945. Möteslokal: Sturegatan 4 5tr, Sundbyberg Närvarande: Lena Zetterlund,, Gunnie Aalmo,, Kurt

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Stadgar Uppgift och organisation 1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sammanslutning av läkare och andra

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2015 Årsmötesprotokoll för Svenska Ridtravarförbundet 2015 Plats: Sala stadsbibliotek Tid: Lördagen den 21 mars 2014, kl. 15.15. Närvarande: Valery Ahlrot, Kristina Lind, Annika Toth,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-2011 avseende Stockholmspostens konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2011 var 102 (111). Vi har fått två nya medlemmar under året

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2016 i PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE Tid: Lördagen den 12 mars 2016, klockan 12.00 15.00 Plats: Närvarande: Föreläsningssalen, R64, Karolinska sjukhuset, Huddinge Enligt närvarolista

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTER VÄSTRA GÖTALANDS NUVARANDE STADGA

SVERIGES ARKITEKTER VÄSTRA GÖTALANDS NUVARANDE STADGA SVERIGES ARKITEKTER VÄSTRA GÖTALANDS NUVARANDE STADGA 1 NAMN Lokalföreningens namn är Sveriges Arkitekter Västra Götaland. 2 ÄNDAMÅL Lokalföreningen har till ändamål att genom verksamheter inom sitt område

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse för Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur Org.nr. 802408-6632 1 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31 Sveriges Vänföreningar

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs Förkortad översättning av IKFC () i Göteborgs stadgar sep. 1989/feb. 94/feb. 2001/31 maj 2002/ 5 feb 2011/ 26 jan 2013 9 sidor Sidan 2 av 9 Förkortad översättning av IKFC:s stadgar 1 Benämning: Föreningens

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Barnlängtan patientföreningen för ofrivilligt barnlösa lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Antagna 2008-10-09 1 Namn Föreningens namn är Föreningen Lilla barnets fond. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Uppgifter Föreningen ska stödja

Läs mer

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016 Stadgar SAS Group Club Sweden 2016 Denna upplaga ersätter SAS Group Club Swedens tidigare utgåvor. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄNDAMÅL... 2 2 MEDLEMSKAP... 2 3 ÅRSAVGIFT... 2 4 VERKSAMHETSÅR... 2 5 STYRELSE...

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Föreningen Norden Örebroavdelningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Övriga ledamöter: Suppleanter: Eva Bellsund Torgny Larson

Läs mer

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb 1. Föreningens namn Norbergs Rid- och Travklubb. 2. Föreningens syfte Norbergs Rid- och Travklubb är en ideell förening vars syfte är att medlemmarna tillsammans

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm 1 (5) STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm Stadgarna antogs vid ordinarie allmänt sammanträde den 26 april 2016 1 Militärsällskapets ändamål Militärsällskapet i Stockholm skall främja stärkt försvarsvilja,

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden G1 2004-03-17 Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden STADGAR FÖR ITS-SWEDEN 1 Namn och säte Föreningens namn är ITS-Sweden. Föreningens firma på engelska språket lyder Intelligent Transport Systems

Läs mer

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Protokoll vid ordinarie föreningsmöte(årsmöte) Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Årsmötets dagordning: 1. Mötets öppnande.

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA

STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA Reviderade vid årsmöte 2016-04-21. Ersätter tidigare stadgar från 2008-05-29 och 1996-04-04. 1 SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ)

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) 1 Föreningens ändamål 2 Säte Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) har en föräldraförening

Läs mer

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 FUB SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 Styrelsen för FUB SKÅNE (föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1/1 31/12 2006. Föreningens

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer