Årsmötes- handlingar 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmötes- handlingar 2012"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar 2012

2 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12 Verksamhetsplan 13 Agility 13 HUS 14 Rally 14 RUS 14 TJH 16 TÄS 17 PR/info 17 Ungdom 17 Styrelsen 18 Målstyrningsdokument 19 Valberedningens förslag 21 Sammandrag Budget o Resultat 22 Balansrapport + kundfordringar 23 Resultatspecifikation 24 2

3 Röstetal för lokalklubbar Totalt 52 Brunflo BK 3 Föllinge-Krokoms BK 2 Härnösands BK 3 Kramfors BK 3 Matfors BK 3 Njurunda BK 3 Ragunda BK 2 Sollefteå BK 2 Strömsunds BK 3 Sundsvalls BK 5 Timrå BK 5 V:a Härjedalens BK 2 V:a Medelpads BK 3 Åre BK 2 Örnsköldsviks BK 4 Östersunds BK 4 Ö:a Härjedalens BK 3 Röstetalen fördelas som följer: 2 röster/lokalklubb samt en röst ytterligare för varje påbörjat hundratal medlemmar utöver 100 Representanter för Rasklubb med verksamhet inom distriktet samt representant för distrikt av Sveriges Hundungdom har rätt att närvara med yttrande samt förslagsrätt, dock ej rösträtt. 3

4 Förslag till Dagordning Mötet öppnas av distriktsstyrelsens ordförande 1. Fastställande av röstlängden. 2. Val av mötesordförande. 3. Distriktsstyrelsens anmälan om protokollförare. 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt 7 moment Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordningen. 8. Genomgång av: a. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte, b. balans- och resultaträkning och c. revisorernas berättelse. 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust. 10. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 11. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende: a. mål, b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret, c. medlemsavgift enligt 4 för närmast kommande verksamhetsår (2013) och d. andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 12. Beslut i ärenden enligt punkt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 14. Val av distriktsstyrelse enligt 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. a. Val av ordförande för en tid av ett år b. Val av vice ordförande för en tid av två år c. Val av sekreterare för en tid av två år d. Fyllnadsval av ordinarie ledamot för en tid av ett år e. Val av suppleant för en tid av två år f. Fyllnadsval av suppleant för en tid av ett år 15. Val av revisorer och revisorsuppleant enligt Val av valberedning enligt Beslut om omedelbar justering av punkterna Beslut om distriktsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner enligt som inte behandlats under punkt 12. Avtackningar Mötet avslutas av distriktsstyrelsens ordförande 4

5 Stadgepunkter förekommande i dagordning samt förtydliganden. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt 7 moment 6 Närvarorätt. Vid distriktsmöte har följande personer rätt att närvara med yttrande- och förslagsrätt: ledamot och suppleant i förbundsstyrelse eller annan av förbundsstyrelsen utsedd person, ledamot och suppleant i Kennelklubbens centralstyrelse eller annan av centralstyrelsen utsedd person, representant för Sveriges Hundungdom, Brukshundklubbens generalsekreterare och Kennelklubbens verkställande direktör. Distriktsstyrelsen kan därutöver bjuda in annan person till distriktsmöte. Sådan person har rätt att närvara med yttranderätt. 8 c. medlemsavgift enligt 4 för närmast kommande verksamhetsår (2013) 4 För att täcka kostnader för regional verksamhet har distrikt rätt att ta ut avgift från till distriktet anslutna lokalklubbar. Sådan avgift får dock inte tas ut för ungdomsmedlemmar. 14. Val av distriktsstyrelse enligt 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. Distriktsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare, en övrig ordinarie ledamot samt två suppleanter. Ordförande väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte. Vice ordförande, kassör, sekreterare, övriga ledamöter och suppleanter väljs så att årligen halva antalet utses för en tid av två år. Fyllnadsval kan vid behov ske vid distriktsmöte för återstoden av mandatperioden om ärendet är upptaget i kallelsen. Suppleant tjänstgör i den ordning årsmötet beslutat. Suppleant har alltid rätt att närvara med yttrande- och förslagsrätt vid distriktsstyrelsens sammanträden. 15. Val av revisorer och revisorsuppleant enligt 9. Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte. 16. Val av valberedning enligt 10. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje ordinarie årsmöte. Distriktets lokalklubbar har tillsammans beslutat att det är Lokalklubbarklubbar som är ledamöter i valberedning. Först är man suppleant i ett år, sedan ordinarie i två år och slutligen sammankallande ett år. Det har under flera år stått för att det finns kontinuitet i valberedningen och att både stora och små klubbar hjälps åt. Enligt stadgarna behöver vi inte utse suppleant, men det har varit en trygghet och en inkörsport för den klubben till valberedningsarbetet varför vi beslutat fortsätta med den arbetsordningen. Kallelse till valberedningsarbete går till ordförande inom respektive utsedd lokalklubb som har att inom klubben utse ledamot. Valberedningsarbetet börjar i ochmed att årsmötet är avslutat. 7 moment 3 Ärenden (anvisning till dagordning) Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. 5

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Styrelsen för Svenska Brukshundklubben, Mellannorrlandsdistriktet har under året bestått av följande personer: Ordförande Birgitta Forsberg V:a Medelpads BK Vice Ordförande Marcus Hjortsberg Kramfors BK Sekreterare Mari Kärfstedt V:a Medelpads BK Kassör Margareta Lundmark Örnsköldsviks BK Ledamot Göte Larsson Matfors BK Suppleant Helene Nordlöf Kramfors BK Suppleant Anna Knutsson Matfors BK Ansvariga för de olika sektorerna och kommittéerna har varit: Agilitysektor Per Granstrand Härnösands BK Tjänstehundssektorn FMH Peter Jakob Östersunds BK RäH Karin Sjöqvist Sundsvalls BK Hundägarutbildningssektorn Cicki Sporrong Sollefteå BK Rasutvecklingssektorn mental Gunnel Crona Härnösands BK Rasutvecklingssektorn utställning Carina Juuso Örnsköldsviks BK Tävlingssektorn Torbjörn Eriksson Kramfors BK PR/Info sektorn Margareta Lundmark Örnsköldsviks BK Ungdomskommittén Vilande Distriktsgrupp Skydd Erik Willner Sundsvalls BK Kontaktperson Drag Janne Åsander Härnösands BK Ombud SDSF Jämtland Carin Ahlstedt V:a Häjedalens BK Västernorrland Janne Åsander Härnösands BK Revisorer Ordinarie Anna-Carin Melander Örnsköldsviks BK Suppleant Solveig Eriksson Sundsvalls BK Ordinarie Lena Svensson Örnsköldsviks BK Suppleant Eva Nilsson Östersunds BK Kongressombud Marcus Hjortsberg, Kramfors BK och Mari Kärfstedt, V:a Medelpads BK Representanter Studiefrämjandet Västernorrland Jämtland Valberedningen Timrå BK sammankallande Ö:a Härjedalens BK Örnsköldsviks BK V:a Härjedalens BK, suppleant 6

7 Rasklubbsrepresentanter Belgiska vallhundar Boxer Collie Holländska Vallhundar Hovawart Riesenschnauzer Rottweiler Schäfer Svart terrier AGILITYSEKTORN Sammansättning Distriktets Agilitysektor har 2011 bestått av: Per Granstrand, Härnösands BK, sammankallande, Tarmo Laine, Örnsköldsviks BK, Lars Westberg, Härnösands BK och Linda Georgsson, Sundsvalls BK. Arbetsmöten Inga arbetsmöten har anordnats utan kontakter har i stället fortlöpande hållits via mail och på mer inofficiella träffar på tävlingar och kurser Funktionärsutbildningar En A1 Instruktörsutbildning är genomförd 2011 i Härnösand för 11 st. elever. Martin Thorén, Härnösands BK och Stina Bäck, Föllinge-Krokom BK har gått domareutbildning Distriktsverksamhet under året Konferensen hölls på Hullsta Gård i Sollefteå På mötet diskuterades bl.a. pågående domareutbildning, utbildningsbehov, samordning av tävlingar, DM, Läger, tävlingsmanual, träningstävlingar mm. Pga. krock med andra aktiviteter var deltagandet väldigt lågt, 6 personer. DM-mästare Individuella resultat Small: Emelie Bäckström och Zwierki, Härnösands BK Medium: Maria Granberg och Patrik, Timrå BK Large: Anna-Karin Andersson och Is, Östersunds BK Lag Large: Härnösands BK, Maria Edin, Louise Lundström, Rita Salin och Lasse Westberg. Medium: Härnösands BK, Louise Lundström, Malin Molander och Lovisa Small: Härnösands BK, Emelie Bäckström (två hundar), Maria Kallberg och Malin Molander. Måluppfyllelseunder året Distriktet har haft som mål att Samordna officiella tävlingar Verka för att fler kommer igång att tävla genom att samordna träningstävlingar 7

8 Samordna och hjälpa klubbarna med funktionärsutbildningar Hjälpa mindre klubbar med att komma igång och arrangera tävlingar Målen har till stora delar uppfyllts men samordning och stöd runt tävlingar kan bli ännu bättre. HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN Sammansättning D-HUS har under 2011 bestått av Cicki Sporrong Sollefteå BK sammankallande, Eva Christensen Kramfors BK och Mari Berglund Örnsköldsviks BK Möten Lokalklubbskonferens 17 april 2011 D-HUS Studiefrämjandet Sollefteå 12 januari 2012 Funktionärsutbildning En allmänlydnadsinstruktörsutbildning har genomförts i Jämtland där 5 deltagare är klara och 2 deltagare väntar på examination. En har påbörjats i Västernorrland med 11 deltagare ht deltagare från distriktet har påbörjat SBK lärarutbildning ht-11. Distriktet har i samarbete med Studiefrämjandet genomfört en kursledarutbildning med 11 deltagare. En fortbildning för instruktörer, tema skydd, planerades ht-11 men genomfördes 14 januari 2012 med 28 deltagare. Distriktsverksamhet under året Sektorn ha runder året bistått klubbar vid behov samt kallat till två KUL-träffar varav en ställdes in pga lågt intresse. Sektorn har i samarbete med Studiefrämjandet anordnat föreläsningar för instruktörer och allmänhet i Sundsvall med Eva Bodfält 16 november 2011 och 17 november i Östersund. Dessutom har en föreläsningsturné anordnats i samarbete med Studiefrämjandet med Barbro Börjesson 23 november i Örnsköldsvik, 22 november 2011 i Sollefteå och 24 november Central representation Cicki Sporrong deltog vid C-HUS centrala distriktshuskonferensen 8-9 oktober Slutord Stort intresse från allmänheten till valp- och allmänlydnadskurser, med fler aktiva instruktörer i våra klubbar skulle verksamheten kunna öka. Vi är glada för 3 nya lärare som snart blir färdiga och fler instruktörer 8

9 RASUTVECKLINGSSEKTORN MENTAL Sammansättning DRUS Mental har under året bestått av Gunnel Crona, Härnösand BK, sammankallande samt Annika Johansson, Kramfors BK och Micke Bylund Njurunda BK. Möten Vi har haft ett fysiskt möte, och sedan träffades vi kort vid Mentalkonferenserna i april och september. Distriktsverksamhet under året. Under året har två Mentalkonferenser arrangerats i distriktet. Den första skedde i Timrå i april med 49 deltagare och den andra i september med 26 deltagare. Vid konferenserna uppdaterades A och B funktionärer samt testledare och domare/beskrivare. Vidare gjordes några uppdateringar ute på klubbar genom Mentalbeskrivare, som deltagit i den centrala Mentalbeskrivarekonferensen i Timrå 9-10 juni. DRUS medverkade vid uppläggningen av denna centrala konferens genom att vidtala hundekipage och ordna transporter mm. Måluppfyllelse under året DRUS Mental har uppfyllt de mål som distriktsstyrelsen angivit genom att ordna uppdateringar för distriktets mentalfunktionärer, vilket varit ett eftersatt område. Vidare har samverkan med Studiefrämjandet vid arrangerandet av mentalkonferenser genomförts och detta är också en målsättning i distriktet. Slutligen har funktionärslistan på distriktets hemsida uppdaterats och detta är också ett mål som blivit uppfyllt. UTSTÄLLNING Sammansättning Sektorn har under året bestått av Carina Juuso, Örnsköldsviks BK Funktionärsutbildning En uppdatering av ringsekreterare och utbildade utställningsarrangörer har genomförts. En utbildning av utställningsarrangör har genomförts. Distriktsverksamhet under året. Under året har sex officiella utställningar ägt rum i distriktet. Sektorn samlade de distriktsansvariga vid lokalklubbskonferensen i Sollefteå. TJÄNSTEHUNDSSEKTORN Sammansättning Tjänstehundsektorn har under verksamhetsåret bestått av Britt-Marie Thunborg, Per Arne Backman (som efter en kort period valde att lämna sektorn) och av Peter Jakob på Försvarsmaktssidan. Och av Karin Sjökvist på Räddningshundsidan. 9

10 FÖRSVARSMAKTSHUND Möten 5st möten har avhållits och där emellan har det hållits mail- och telefonkontakt Funktionärsutbildning Sektorn hade en regional kompetensutvecklingshelg planerad och som man även hade fått centrala medel till. Tyvärr rann den ut i sanden då den tilltänkta instruktören eller någon annan kompetent instruktör inte kunde åta sig uppdraget. Från distriktet har 7 personer genomfört SBK,s centrala utbildning på Hundtjänstskolan. Distriktsverksamhet under året Det har varit ett ganska normalt verksamhetsår. Det har startats och genomförts Patrullhundsutbildningar på ett flertal lokalklubbar i distriktet. Det har även genomförts certifikatprov på 3 av klubbarna och totalt så har det blivit 17 st nya patrullhundar kontrakterade till Hemvärnet. Sundsvalls BK arrangerade DM på ett förtjänstfullt sätt, där Katarina Eriksson och Britta Thunborg drog ett stort lass. Tjänstehundsektorn har också varit ute på klubbarna och informerat om Hemvärnet och patrullhunden. Central representation MND har varit representerat av Britt-Marie Thunborg och Peter Jakob på utbildningskonferensen. Vid Försvarmaktsmästerskapen på Marma dömde Gunnel Crona, Dan Majlöv och Peter Jakob. SM-deltagare MND representerades av Isabelle Backlund med Beauty Nights Daydream (Flat ) placering 11 och Mikael Åslund med Elliegårdens Xienna (Hovawart) placering 19. DM-Mästare 1:a Mikael Åslund med Elliegårdens Xienna Östersunds BK Samhällsinsatser Certifierade och kontrakterade ekipage har varit ute vid några tillfällen på skarpt eftersök av försvunna personer när hemvärnet varit utkallat. Senast det hände var i Örnsköldsvikstrakten strax innan jul Måluppfyllelse under året Måluppfyllelsen kan man tycka att den kunde ha varit bättre. Men tyvärr finns det många engagerade människor ute på klubbarna som väljer att köra sitt eget race och inte följa de regler och anvisningar som finns. Och mycket energi har gått åt att försöka hålla ihop verksamheten och få den att fungera. Slutord MND,s tjänstehundsektor vill tacka för det gångna året vill och det intresse som visats för tjänstehundsverksamhet ute på klubbar under 2011 kommer att generera ett riktigt intressant och givande

11 TÄVLINGSSEKTORN Sammansättning Tävlingssektorn har under verksamhetsåret bestått av Torbjörn Eriksson Kramfors BK, sammankallande, Gunno Hamberg, Örnsköldsviks BK, ansv tävlingsledar- o tävlingssekreterarfrågor, och Torsten Domeij, Örnsköldsviks BK, ansv skyddsffrågor. Möten Inga möten i sektorn har avhållits under året. Distriktsverksamhet under året Under lokalklubbskonferensen i maj diskuterades tävlingsprogrammen på klubbarna och jämkningar gjordes. Nya certifikat har kommit för lydnadsdomare och tävlingsledare som distribuerats under året. Dessa gäller from Central representation Torbjörn Eriksson har representerat distriktet på en referensdomarkonferens. SM-deltagare MND representerades av Jörgen Lindholm, Östersunds BK och Micke Pounu, Sollefteå BK vid IPO-gruppen. I rapporten representerades MND av Ingrid och Erling Andersson, Sundsvalls BK, Lilian och Göran Näslund, Timrå BK, Ulrika och Tomas Hedberg, Örnsköldsviks BK samt Karola Fängström och Kjell-Åke Persson, Örnsköldsviks BK. Till Sm i lydnad hade följande kvalificerat sig:camilla Kjellström, Åre BK och Lena Eriksson, Åre BK. DM-Mästare I Västra Medelpad arrangerades samtliga DM under en och samma helg. Där korades tre DM-mästare. Skydd och rapport ställdes in då deltagandet var för lågt. Lydnad: Mats Letrell, Sundsvalls BK. Sök: Åsa Löfberg, Brunflo BK Spår: Jenny Olsson, Timrå BK PR/INFOKOMMITTÈN Sammansättning Sektorn har under året bestått av Margareta Lundmark, Örnsköldsviks BK Distriktsverksamhet under året. Under året har distriktets hemsida bytts ut och fått ett nytt utseende. Arbetet med att färdigställa och uppdatera den fortgår ständigt. UNGDOMSKOMMITTÈN Kommittén har under året varit vilande. 11

12 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Distriktet har under året anordnat 2 distriktsmöten samt årsmöte fördelat som följer: Mars Årsmöte Sollefteå Maj Lokalklubbskonferens Sollefteå Oktober Höstkonferens Östersund November Höstkonferens Matfors Styrelsen har under året genomfört 7 protokollförda styrelsesammansträden. Margareta Lundmark representerade distriktet på organisationskonferensen. Vid SBK:s kongress i Sollentuna representerades distriktet av Marcus Hjortsberg och Mari Kärfstedt. Anna Knutsson representerade distriktet vid Västenorrlands Kennelklubbs invigning av Klass Arena Söråker. Distriktet har under året stöttat lokalklubbarna när behov påvisats. Distriktets medlemsantal har tyvärr fortsatt att minska, men i något långsammare takt, med 148 till 2859 st. Måluppfyllelse under året Under året har Skyddet varit vårt tema. Vi har lyft fram det vid lokalklubbskonferensen och diskuterat det vid höstkonferenserna för att sprida information och intresse för verksamheten. Tyvärr försenades utvecklingskursen för instruktörer med inriktning mot skydd något och genomfördes först i januari I övrigt fortsätter verksamhetsinsatser gällande skyddet med förhoppning om att målen ska nås. Slutord Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla, som på något sätt ställt upp för distriktet under verksamhetsåret. Birgitta Forsberg, ordförande Marcus Hjortsberg, vice ordf Margareta Lundmark, kassör Mari Kärfstedt, sekreterare Göte Larsson, ledamot Helene Nordlöf, suppleant Anna Knutsson, suppleant 12

13 VERKSAMHETSPLAN 2012 FRAMÅT Styrelsen för Svenska Brukshundklubben, Mellannorrlandsdistriktet får avge följande förslag till plan och målsättning för 2012 samt översikt för 2013: AGILITY Distriktskonferens Agilitysektorn kommer att vid lokalklubbskonferensen i Sollefteå den 29 april hålla träff för alla agilityansvariga i lokalklubbarna, då vi ska försöka samordna nästa års tävlingar så det inte krockar med dom närliggande distrikten. Även se vad som finns för intressen från klubbarna för oss att hjälpa till med. Funktionärsutbildning Vi kommer att anordna utbildning för uppfräschning av Tävlingsledare inför nya reglerna. Vi planerar också att genomföra en Tävlingsledarutbildning. Central verksamhet Vi har, tillsammans med rally och hundägarutbildningssektorn, inbjudits till en utbildningskonferens från centrala Hundägarutbildningsgruppen april där vi försöker skicka en representant. Distriktsverksamhet Målet är att uppdatera de listor som finns av distriktets instruktörer, tävlingsledare, domare och sammankallande i klubbarna. Ett distriktsmästerskap kommer att arrangeras, eventuellt inom ramarna för en officiell tävling. Vi har som mål att ta fram lathund/mallar för tävlingsarrangörer Sektorn planera två sektorsmöten under året. HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN Distriktskonferens Vi kommer att under lokalklubbskonferensen 29 april träffa lokalklubbarnas representanter för att diskutera deras behov och idéer samt presentera våra planer för sektorns verksamhet. Central verksamhet Vi har, tillsammans med rally och agility, inbjudits till en utbildningskonferens från centrala Hundägarutbildningsgruppen april där vi försöker skicka en representant. Vi planerar också att närvara vid den centrala HUS-konferensen till hösten. Funktionärsutbildning Under året planeras examination av 11 nya allmänlydnadsinstruktörer i Västernorrland i april samt examination av 2 nya allmänlydnadsinstruktörer i Jämtland. 13

14 Examination av rallylydnadsinstruktörer planeras mars/april Det är en pågående utbildning av tre SBK lärare och deras instruktörsutbildningar kommer att starta under våren. I samarbete med Studiefrämjandets arrangeras en SBK kursledareutbildning oktober Det planeras också fortbildning för instruktörer, ämnet öppet, förslag spår för att följa det temaår vi har inom distriktet, i mitten av oktober Det planeras en föreläsning för instruktörer. Distriktsverksamhet Sektorn föreslår inför styrelsen en ny organisation av arbetsfördelningen i sektorn. Förslaget på ny organisation innebär flera personer i D-HUS där var och en med särskilt ansvar för ca 4-5 lokalklubbar Det planeras en fysisk träff för D-HUS sammansättning utöver det ovanstående. RALLYLYDNAD Distriktskonferens Sektorn kommer att under lokalklubbskonferensen 29 april träffa lokalklubbarnas representanter för att diskutera hur verksamheten ska utvecklas inom distriktet. Central verksamhet Vi har, tillsammans med hundägarutbildningssektorn och agility, inbjudits till en utbildningskonferens från centrala Hundägarutbildningsgruppen april där vi försöker skicka en representant. Funktionärsutbildning Då det gäller 2012 planeras för två instruktörsutbildningar i rallylydnad. Dessa kurser är på två helger var. Den första kursen som jag har tänkt hålla kommer att vara på Timrå BHK. Starten för denna kurs är inte klar än men någon gång efter V Detta för att det skall finnas klara instruktörer till vårens kurser. Den andra kursen skulle vara på hösten och där är frågan om hur många som är intresserade. Under 2013 planeras en instruktörsutbildning samt en domarutbildning. RASUTVECKLINGSSEKTORN MENTAL Distriktskonferens Sektorn kommer att under lokalklubbskonferensen 29 april träffa lokalklubbarnas representanter för att diskutera deras behov och idéer samt presentera våra planer för sektorns verksamhet. Central verksamhet Sektorn planerar att närvara vid den centrala RAS/RUS-konferensen som arrangeras centralt. 14

15 Uppdrag och mål MND har när det gäller Mentalverksamheten ett arv efter Försvarets Hundskola i Sollefteå att fortsätta utveckla och bibehålla såväl utbildningar i hundars Mentalitet som erbjuda Mentaltest och Mentalbeskrivningar. Fortfarande finns det många klubbar i distriktet som inte är så aktiva inom Mentalområdet och det finns många figuranter som inte längre är aktiva. Ansökningar och redovisningar av MH och MT sköts inte som önskat och här måste DRUS arbeta vidare på att få klubbarna att skicka in sina redovisningar och domarrapporter till distriktet kommande år. Några klubbar sköter detta utmärkt medan några andra klubbar samt rasklubbarna inte lever upp till önskad nivå. Målsättningar för kommande år är att arrangera en Mentalkonferens för domare, beskrivare samt testledare inför vårsäsongen och gå igenom nyheter. Vidare att försöka förmå klubbarna att i större utsträckning skicka kopior av ansökningar om MH och MT samt resultatlistor och domarrapporter till D RUS. UTSTÄLLNING Distriktskonferens Sektorn kommer att under lokalklubbskonferensen 29 april träffa lokalklubbarnas representanter för att diskutera deras behov och idéer samt presentera våra planer för sektorns verksamhet. Under de följande åren planerar sektorn att fortsätta med att träffa lokalkubbsrepresentanterna vid varje lokalklubbskonferens. Funktionärsutbildning Planeringen för 201, 2013, 2014, är likadan för varje år. Varje år kommer utbildningar för ringsekreterare och utställningsarrangörer om behov finns. Distriktsverksamhet Under verksamhetsåret 2012 är 8 st utställningar är ansökta Matfors BK Strömsund BK Örnsköldsvik BK Sollefteå BK Timrå BK Sundsvall BK Ö. Härjedalen BK Kramfors BK Under verksamhetsåret 2013 är 7 st utställningar är ansökta Under verksamhetsåret 2014 är 8 st utställningar är ansökta För verksamhetsåret 2015 kommer ansökningarna in under hösten. 15

16 TJÄNSTEHUNDSSEKTORN FÖRSVARSMAKTSHUND/PATRULLHUND Distriktskonferens Vi kommer att under lokalklubbskonferensen 29 april träffa lokalklubbarnas representanter och hundförarna för att diskutera deras behov och idéer samt presentera våra planer för sektorns verksamhet. Central verksamhet Britta Thunborg och Peter Jakob kommer att delta vid den centrala utbildningskonferensen 4-5 februari i Sollentuna. Funktionärsutbildning Åtta av distriktets hundförare har anmält intresse av att delta på Hundtjänstskolan, Marma under v 28 i någon av deras utbildningar. Distriktsverksamhet För FM-hundarna planeras DM i början på sommaren. Samhällsinsatser, samarbete med andra organisationer Distriktet har flertalet dialoger med respektive utbildningsgrupp inom Försvarsmakten under året. Som distrikt är vi knutna både till en utbildningsgrupp i Jämtland och en i Västernorrland. Vi kommer att delta på de övningar försvarsmakten arrangerar inom vårt område. RÄDDNINGSHUND Distriktskonferens Vi kommer att under lokalklubbskonferensen 29 april träffa lokalklubbarnas representanter och hundförarna för att diskutera deras behov och idéer samt presentera våra planer för sektorns verksamhet. Central verksamhet Sektorn planerar delta i de centrala arrangemang som blir under rået. Funktionärsutbildning Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har fortfarande restriktioner när det gäller var räddningshundar ska vara placerade i landet. Det medför att det ibland är svårt att utbilda våra hundar då vi ligger på gränsen till att få vara med i MSB:s räddningsstyrka. EN HLR-kurs (Hjärt Lung räddning) planeras under året. Distriktsverksamhet Vi kommer att fortsätta med våra förarträffar och gemensamma träningar i distriktet. Samhällsinsatser, samarbete med andra organisationer Vi är alla redo på olika sätt att ställa upp för samhället när vår insats så önskas. Vi har också kontakter så vi får delta på planerade katastrofövningar. 16

17 TÄVLINGSSEKTORN Distriktskonferens Tävlingssektorn kommer att vid lokalklubbskonferensen i Sollefteå den 29 april hålla träff för alla tävlingsansvariga i lokalklubbarna, då vi ska försöka samordna nästa års tävlingar så det inte krockar med varandra och dom närliggande distrikten. Vi vill även se vad som finns för intressen från klubbarna för oss att hjälpa till med. Årets Tema, Spår, kommer att diskuteras. Central verksamhet Sektorn planerar delta i de centrala arrangemang som blir under rået. Funktionärsutbildning Det finns ett skriande behov av fler funktionärer av alla slag inom tävling. Vi försöker se på vilket sätt distriktet kan arrangera dessa utbildningar då många klubbar har svårt att driva egna utbildningar då antalet som kan gå från respektive klubb är för lågt. Distriktsverksamhet En domarkonferens planeras till den 21 januari i Sollefteå. Förhoppningsvis kan vi arrangera en domarkonferens till i höst för att utvärdera hur de nya reglerna implementerats. PR/INFOKOMMITTÈN PR/Infokommitténs huvudsakliga uppgift är att hela tiden se till så att hemsidan hålls aktuell. Vi brukar inte samla någon grupp på lokalklubbskonferensen då intresset under många år varit väldigt lågt. UNGDOMSKOMMITTÈN Ungdomskommittén är vilande tills vidare. STYRELSEN Januari Arbetsdag med styrelsemöte, Matfors Februari 4-5 Organisationskonferens, Stockholm Mars 18 Styrelsemöte, årsmöte, styrelsemöte, Sollefteå April 28 Styrelsemöte April 29 Lokalklubbskonferens Maj SBK:s Kongress, Stockholm Juni Styrelsemöte September Styrelsemöte Oktober Höstkonferens i Östersund November Höstkonferens i Sundsvall November Styrelsemöte 2012 Temaår SPÅR. Vi satsar lite mer på just spår under året i samverkan med Studiefrämjandet. 17

18 Fortsatt arbete med Skyddet som nu går in på sitt andra år. PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN 2013 Styrelsemöten i januari, mars, april, juni, september och november. Organisationskonferens januari, lokalklubbskonferens april, kongress maj och höstkonferenser oktober/november. Sektorerna kommer att fortsätta med sina verksamhetsområden i ungefär samma omfattning. De tema år distriktet avser satsa på redovisas på kommande sida. 18

19 MÅLSTYRNING VERKSAMHETSTEMA S Syfte Mellannorrlandsdistriktet ska genom olika temaår sprida kunskap om verksamheter i distriktet för klubbarna och dess medlemmar för att möjliggöra tillträdet till olika verksamheter inom distriktet och att olika verksamheter kan etableras på lokalklubbarna. Inriktning Årsteman: I 2012 Spår 2013 Rapport 2014 Rallylydnad 2015 Agility 2016 IPO 2017 Utställning Verksamhetsmål: För samtliga teman gäller År 1: tema år i MND, År 2: spridning antal klubbar 25%, År 3: Spridning aktiva antal ökning 15% År 4: spridning antal klubbar 50 % År 5:spridning kunskap: fler på respektive lokalklubb som har kunskap om verksamheten Känneteckensmål: SBK:s verksamhetsgrenar är kända på alla distriktets lokalklubbar. M Medel Information och utbildning till instruktörer Allmän information på klubbnivå Funktionärsutbildning Skapa träningsgrupper Attityd- och intresseundersökning Befintliga funktionärer som resurs Organisation Arbetsgrupper specifika inom aktuell verksamhet O Kontaktperson i styrelsen Studiefrämjandet? Eventuella fler resurspersoner Nytta Kontinuerliga mätningar för att säkerställa nollvärdet samt N följa upp de mål som finns. Nyttan blir att fler medlemmar får vetskap om fler verksamheter inom distriktet och att olika verksamheter kan etableras på klubbarna.. 19

20 MÅLSTYRNING TEMA NORDISKT SKYDD S Syfte Mellannorrlandsdistriktet ska öka skyddsverksamheten i distriktet för klubbarna och dess medlemmar för at möjliggöra tillträdet till skyddsverksamheten inom distriktet och att etablera verksamheten på lokalklubbarna. Inriktning Verksamhetsmål: I 2012 har vi organiserad skyddsverksamhet på minst 3 klubbar i distriktet 2014 har vi 5 fler tävlande skyddsekipage 2014 har vi organiserad skyddsverksamhet på minst 5 klubbar i distriktet 2016 har vi 10 fler tävlande skyddsekipage 2016 har vi organiserad skyddsverksamhet på minst 7 klubbar representerade i hela distriktet Känneteckensmål: Nordiskt skydd uppfattas som ett självklart alternativ inom bruksverksamheten. M Medel Information och utbildning till instruktörer Allmän information på klubbnivå Skyddsfunktionärsutbildning Skapa träningsgrupper Attityd- och intresseundersökning Befintliga funktionärer som resurs Temaår 2011 inom Mellannorrlandsdistriktet Organisation Distriktsgrupp Skydds O Styrelsegrupp (3 personer) Studiefrämjandet? Eventuella fler resurspersoner Nytta Kontinuerliga mätningar för att säkerställa nollvärdet samt följa upp N de mål som finns. Nyttan blir att fler medlemmar får tillträde till skyddsverksamheten på distriktet och att skyddsverksamheten etableras på klubbarna.. 20

21 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG STYRELSEN Post Namn Klubb Mandattid Ordförande, nyval Marcus Hjortsberg Kramfors BK 1 år Vice Ordförande, nyval Sekreterare, nyval Heléne Nordlöf Kramfors BK 2 år Ord. Ledamot, fylln.val Mari Kärfstedt V. Medelpads BK 1 år Suppleant, nyval Suppleant, fylln.val Ledamöter med mandattid kvar Kassör Margareta Lundmark Örnsköldsviks BK 1 år kvar Revisorer Anna-Carin Melander Örnsköldsviks BK 1 år Suppleant Solveig Eriksson Sundsvalls BK 1 år Lena Svensson Örnsköldsviks BK 1 år Suppleant Eva Nilsson Östersunds BK 1 år Ansvariga i sektorer och kommittéer, tillsättes av styrelsen Agilitysektorn Per Granstrand Härnösand BK HUS Rallylydnad Emil Falk Brunflo BK RUS Mental Gunnel Crona Härnösands BK RUS Utställning Carina Juuso Örnsköldsviks BK TjH FMH/PH Britt-Marie Thunborg Sundsvalls BK TjH Räddning TÄS Valberedning Ö:a Härjedalens BK sammankallande Örnsköldsviks BK V:a Härjedalens BK 21

22 22