Årsmötes- handlingar 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmötes- handlingar 2012"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar 2012

2 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12 Verksamhetsplan 13 Agility 13 HUS 14 Rally 14 RUS 14 TJH 16 TÄS 17 PR/info 17 Ungdom 17 Styrelsen 18 Målstyrningsdokument 19 Valberedningens förslag 21 Sammandrag Budget o Resultat 22 Balansrapport + kundfordringar 23 Resultatspecifikation 24 2

3 Röstetal för lokalklubbar Totalt 52 Brunflo BK 3 Föllinge-Krokoms BK 2 Härnösands BK 3 Kramfors BK 3 Matfors BK 3 Njurunda BK 3 Ragunda BK 2 Sollefteå BK 2 Strömsunds BK 3 Sundsvalls BK 5 Timrå BK 5 V:a Härjedalens BK 2 V:a Medelpads BK 3 Åre BK 2 Örnsköldsviks BK 4 Östersunds BK 4 Ö:a Härjedalens BK 3 Röstetalen fördelas som följer: 2 röster/lokalklubb samt en röst ytterligare för varje påbörjat hundratal medlemmar utöver 100 Representanter för Rasklubb med verksamhet inom distriktet samt representant för distrikt av Sveriges Hundungdom har rätt att närvara med yttrande samt förslagsrätt, dock ej rösträtt. 3

4 Förslag till Dagordning Mötet öppnas av distriktsstyrelsens ordförande 1. Fastställande av röstlängden. 2. Val av mötesordförande. 3. Distriktsstyrelsens anmälan om protokollförare. 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt 7 moment Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordningen. 8. Genomgång av: a. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte, b. balans- och resultaträkning och c. revisorernas berättelse. 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust. 10. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 11. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende: a. mål, b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret, c. medlemsavgift enligt 4 för närmast kommande verksamhetsår (2013) och d. andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 12. Beslut i ärenden enligt punkt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 14. Val av distriktsstyrelse enligt 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. a. Val av ordförande för en tid av ett år b. Val av vice ordförande för en tid av två år c. Val av sekreterare för en tid av två år d. Fyllnadsval av ordinarie ledamot för en tid av ett år e. Val av suppleant för en tid av två år f. Fyllnadsval av suppleant för en tid av ett år 15. Val av revisorer och revisorsuppleant enligt Val av valberedning enligt Beslut om omedelbar justering av punkterna Beslut om distriktsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner enligt som inte behandlats under punkt 12. Avtackningar Mötet avslutas av distriktsstyrelsens ordförande 4

5 Stadgepunkter förekommande i dagordning samt förtydliganden. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt 7 moment 6 Närvarorätt. Vid distriktsmöte har följande personer rätt att närvara med yttrande- och förslagsrätt: ledamot och suppleant i förbundsstyrelse eller annan av förbundsstyrelsen utsedd person, ledamot och suppleant i Kennelklubbens centralstyrelse eller annan av centralstyrelsen utsedd person, representant för Sveriges Hundungdom, Brukshundklubbens generalsekreterare och Kennelklubbens verkställande direktör. Distriktsstyrelsen kan därutöver bjuda in annan person till distriktsmöte. Sådan person har rätt att närvara med yttranderätt. 8 c. medlemsavgift enligt 4 för närmast kommande verksamhetsår (2013) 4 För att täcka kostnader för regional verksamhet har distrikt rätt att ta ut avgift från till distriktet anslutna lokalklubbar. Sådan avgift får dock inte tas ut för ungdomsmedlemmar. 14. Val av distriktsstyrelse enligt 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. Distriktsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare, en övrig ordinarie ledamot samt två suppleanter. Ordförande väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte. Vice ordförande, kassör, sekreterare, övriga ledamöter och suppleanter väljs så att årligen halva antalet utses för en tid av två år. Fyllnadsval kan vid behov ske vid distriktsmöte för återstoden av mandatperioden om ärendet är upptaget i kallelsen. Suppleant tjänstgör i den ordning årsmötet beslutat. Suppleant har alltid rätt att närvara med yttrande- och förslagsrätt vid distriktsstyrelsens sammanträden. 15. Val av revisorer och revisorsuppleant enligt 9. Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte. 16. Val av valberedning enligt 10. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje ordinarie årsmöte. Distriktets lokalklubbar har tillsammans beslutat att det är Lokalklubbarklubbar som är ledamöter i valberedning. Först är man suppleant i ett år, sedan ordinarie i två år och slutligen sammankallande ett år. Det har under flera år stått för att det finns kontinuitet i valberedningen och att både stora och små klubbar hjälps åt. Enligt stadgarna behöver vi inte utse suppleant, men det har varit en trygghet och en inkörsport för den klubben till valberedningsarbetet varför vi beslutat fortsätta med den arbetsordningen. Kallelse till valberedningsarbete går till ordförande inom respektive utsedd lokalklubb som har att inom klubben utse ledamot. Valberedningsarbetet börjar i ochmed att årsmötet är avslutat. 7 moment 3 Ärenden (anvisning till dagordning) Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. 5

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Styrelsen för Svenska Brukshundklubben, Mellannorrlandsdistriktet har under året bestått av följande personer: Ordförande Birgitta Forsberg V:a Medelpads BK Vice Ordförande Marcus Hjortsberg Kramfors BK Sekreterare Mari Kärfstedt V:a Medelpads BK Kassör Margareta Lundmark Örnsköldsviks BK Ledamot Göte Larsson Matfors BK Suppleant Helene Nordlöf Kramfors BK Suppleant Anna Knutsson Matfors BK Ansvariga för de olika sektorerna och kommittéerna har varit: Agilitysektor Per Granstrand Härnösands BK Tjänstehundssektorn FMH Peter Jakob Östersunds BK RäH Karin Sjöqvist Sundsvalls BK Hundägarutbildningssektorn Cicki Sporrong Sollefteå BK Rasutvecklingssektorn mental Gunnel Crona Härnösands BK Rasutvecklingssektorn utställning Carina Juuso Örnsköldsviks BK Tävlingssektorn Torbjörn Eriksson Kramfors BK PR/Info sektorn Margareta Lundmark Örnsköldsviks BK Ungdomskommittén Vilande Distriktsgrupp Skydd Erik Willner Sundsvalls BK Kontaktperson Drag Janne Åsander Härnösands BK Ombud SDSF Jämtland Carin Ahlstedt V:a Häjedalens BK Västernorrland Janne Åsander Härnösands BK Revisorer Ordinarie Anna-Carin Melander Örnsköldsviks BK Suppleant Solveig Eriksson Sundsvalls BK Ordinarie Lena Svensson Örnsköldsviks BK Suppleant Eva Nilsson Östersunds BK Kongressombud Marcus Hjortsberg, Kramfors BK och Mari Kärfstedt, V:a Medelpads BK Representanter Studiefrämjandet Västernorrland Jämtland Valberedningen Timrå BK sammankallande Ö:a Härjedalens BK Örnsköldsviks BK V:a Härjedalens BK, suppleant 6

7 Rasklubbsrepresentanter Belgiska vallhundar Boxer Collie Holländska Vallhundar Hovawart Riesenschnauzer Rottweiler Schäfer Svart terrier AGILITYSEKTORN Sammansättning Distriktets Agilitysektor har 2011 bestått av: Per Granstrand, Härnösands BK, sammankallande, Tarmo Laine, Örnsköldsviks BK, Lars Westberg, Härnösands BK och Linda Georgsson, Sundsvalls BK. Arbetsmöten Inga arbetsmöten har anordnats utan kontakter har i stället fortlöpande hållits via mail och på mer inofficiella träffar på tävlingar och kurser Funktionärsutbildningar En A1 Instruktörsutbildning är genomförd 2011 i Härnösand för 11 st. elever. Martin Thorén, Härnösands BK och Stina Bäck, Föllinge-Krokom BK har gått domareutbildning Distriktsverksamhet under året Konferensen hölls på Hullsta Gård i Sollefteå På mötet diskuterades bl.a. pågående domareutbildning, utbildningsbehov, samordning av tävlingar, DM, Läger, tävlingsmanual, träningstävlingar mm. Pga. krock med andra aktiviteter var deltagandet väldigt lågt, 6 personer. DM-mästare Individuella resultat Small: Emelie Bäckström och Zwierki, Härnösands BK Medium: Maria Granberg och Patrik, Timrå BK Large: Anna-Karin Andersson och Is, Östersunds BK Lag Large: Härnösands BK, Maria Edin, Louise Lundström, Rita Salin och Lasse Westberg. Medium: Härnösands BK, Louise Lundström, Malin Molander och Lovisa Small: Härnösands BK, Emelie Bäckström (två hundar), Maria Kallberg och Malin Molander. Måluppfyllelseunder året Distriktet har haft som mål att Samordna officiella tävlingar Verka för att fler kommer igång att tävla genom att samordna träningstävlingar 7

8 Samordna och hjälpa klubbarna med funktionärsutbildningar Hjälpa mindre klubbar med att komma igång och arrangera tävlingar Målen har till stora delar uppfyllts men samordning och stöd runt tävlingar kan bli ännu bättre. HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN Sammansättning D-HUS har under 2011 bestått av Cicki Sporrong Sollefteå BK sammankallande, Eva Christensen Kramfors BK och Mari Berglund Örnsköldsviks BK Möten Lokalklubbskonferens 17 april 2011 D-HUS Studiefrämjandet Sollefteå 12 januari 2012 Funktionärsutbildning En allmänlydnadsinstruktörsutbildning har genomförts i Jämtland där 5 deltagare är klara och 2 deltagare väntar på examination. En har påbörjats i Västernorrland med 11 deltagare ht deltagare från distriktet har påbörjat SBK lärarutbildning ht-11. Distriktet har i samarbete med Studiefrämjandet genomfört en kursledarutbildning med 11 deltagare. En fortbildning för instruktörer, tema skydd, planerades ht-11 men genomfördes 14 januari 2012 med 28 deltagare. Distriktsverksamhet under året Sektorn ha runder året bistått klubbar vid behov samt kallat till två KUL-träffar varav en ställdes in pga lågt intresse. Sektorn har i samarbete med Studiefrämjandet anordnat föreläsningar för instruktörer och allmänhet i Sundsvall med Eva Bodfält 16 november 2011 och 17 november i Östersund. Dessutom har en föreläsningsturné anordnats i samarbete med Studiefrämjandet med Barbro Börjesson 23 november i Örnsköldsvik, 22 november 2011 i Sollefteå och 24 november Central representation Cicki Sporrong deltog vid C-HUS centrala distriktshuskonferensen 8-9 oktober Slutord Stort intresse från allmänheten till valp- och allmänlydnadskurser, med fler aktiva instruktörer i våra klubbar skulle verksamheten kunna öka. Vi är glada för 3 nya lärare som snart blir färdiga och fler instruktörer 8

9 RASUTVECKLINGSSEKTORN MENTAL Sammansättning DRUS Mental har under året bestått av Gunnel Crona, Härnösand BK, sammankallande samt Annika Johansson, Kramfors BK och Micke Bylund Njurunda BK. Möten Vi har haft ett fysiskt möte, och sedan träffades vi kort vid Mentalkonferenserna i april och september. Distriktsverksamhet under året. Under året har två Mentalkonferenser arrangerats i distriktet. Den första skedde i Timrå i april med 49 deltagare och den andra i september med 26 deltagare. Vid konferenserna uppdaterades A och B funktionärer samt testledare och domare/beskrivare. Vidare gjordes några uppdateringar ute på klubbar genom Mentalbeskrivare, som deltagit i den centrala Mentalbeskrivarekonferensen i Timrå 9-10 juni. DRUS medverkade vid uppläggningen av denna centrala konferens genom att vidtala hundekipage och ordna transporter mm. Måluppfyllelse under året DRUS Mental har uppfyllt de mål som distriktsstyrelsen angivit genom att ordna uppdateringar för distriktets mentalfunktionärer, vilket varit ett eftersatt område. Vidare har samverkan med Studiefrämjandet vid arrangerandet av mentalkonferenser genomförts och detta är också en målsättning i distriktet. Slutligen har funktionärslistan på distriktets hemsida uppdaterats och detta är också ett mål som blivit uppfyllt. UTSTÄLLNING Sammansättning Sektorn har under året bestått av Carina Juuso, Örnsköldsviks BK Funktionärsutbildning En uppdatering av ringsekreterare och utbildade utställningsarrangörer har genomförts. En utbildning av utställningsarrangör har genomförts. Distriktsverksamhet under året. Under året har sex officiella utställningar ägt rum i distriktet. Sektorn samlade de distriktsansvariga vid lokalklubbskonferensen i Sollefteå. TJÄNSTEHUNDSSEKTORN Sammansättning Tjänstehundsektorn har under verksamhetsåret bestått av Britt-Marie Thunborg, Per Arne Backman (som efter en kort period valde att lämna sektorn) och av Peter Jakob på Försvarsmaktssidan. Och av Karin Sjökvist på Räddningshundsidan. 9

10 FÖRSVARSMAKTSHUND Möten 5st möten har avhållits och där emellan har det hållits mail- och telefonkontakt Funktionärsutbildning Sektorn hade en regional kompetensutvecklingshelg planerad och som man även hade fått centrala medel till. Tyvärr rann den ut i sanden då den tilltänkta instruktören eller någon annan kompetent instruktör inte kunde åta sig uppdraget. Från distriktet har 7 personer genomfört SBK,s centrala utbildning på Hundtjänstskolan. Distriktsverksamhet under året Det har varit ett ganska normalt verksamhetsår. Det har startats och genomförts Patrullhundsutbildningar på ett flertal lokalklubbar i distriktet. Det har även genomförts certifikatprov på 3 av klubbarna och totalt så har det blivit 17 st nya patrullhundar kontrakterade till Hemvärnet. Sundsvalls BK arrangerade DM på ett förtjänstfullt sätt, där Katarina Eriksson och Britta Thunborg drog ett stort lass. Tjänstehundsektorn har också varit ute på klubbarna och informerat om Hemvärnet och patrullhunden. Central representation MND har varit representerat av Britt-Marie Thunborg och Peter Jakob på utbildningskonferensen. Vid Försvarmaktsmästerskapen på Marma dömde Gunnel Crona, Dan Majlöv och Peter Jakob. SM-deltagare MND representerades av Isabelle Backlund med Beauty Nights Daydream (Flat ) placering 11 och Mikael Åslund med Elliegårdens Xienna (Hovawart) placering 19. DM-Mästare 1:a Mikael Åslund med Elliegårdens Xienna Östersunds BK Samhällsinsatser Certifierade och kontrakterade ekipage har varit ute vid några tillfällen på skarpt eftersök av försvunna personer när hemvärnet varit utkallat. Senast det hände var i Örnsköldsvikstrakten strax innan jul Måluppfyllelse under året Måluppfyllelsen kan man tycka att den kunde ha varit bättre. Men tyvärr finns det många engagerade människor ute på klubbarna som väljer att köra sitt eget race och inte följa de regler och anvisningar som finns. Och mycket energi har gått åt att försöka hålla ihop verksamheten och få den att fungera. Slutord MND,s tjänstehundsektor vill tacka för det gångna året vill och det intresse som visats för tjänstehundsverksamhet ute på klubbar under 2011 kommer att generera ett riktigt intressant och givande

11 TÄVLINGSSEKTORN Sammansättning Tävlingssektorn har under verksamhetsåret bestått av Torbjörn Eriksson Kramfors BK, sammankallande, Gunno Hamberg, Örnsköldsviks BK, ansv tävlingsledar- o tävlingssekreterarfrågor, och Torsten Domeij, Örnsköldsviks BK, ansv skyddsffrågor. Möten Inga möten i sektorn har avhållits under året. Distriktsverksamhet under året Under lokalklubbskonferensen i maj diskuterades tävlingsprogrammen på klubbarna och jämkningar gjordes. Nya certifikat har kommit för lydnadsdomare och tävlingsledare som distribuerats under året. Dessa gäller from Central representation Torbjörn Eriksson har representerat distriktet på en referensdomarkonferens. SM-deltagare MND representerades av Jörgen Lindholm, Östersunds BK och Micke Pounu, Sollefteå BK vid IPO-gruppen. I rapporten representerades MND av Ingrid och Erling Andersson, Sundsvalls BK, Lilian och Göran Näslund, Timrå BK, Ulrika och Tomas Hedberg, Örnsköldsviks BK samt Karola Fängström och Kjell-Åke Persson, Örnsköldsviks BK. Till Sm i lydnad hade följande kvalificerat sig:camilla Kjellström, Åre BK och Lena Eriksson, Åre BK. DM-Mästare I Västra Medelpad arrangerades samtliga DM under en och samma helg. Där korades tre DM-mästare. Skydd och rapport ställdes in då deltagandet var för lågt. Lydnad: Mats Letrell, Sundsvalls BK. Sök: Åsa Löfberg, Brunflo BK Spår: Jenny Olsson, Timrå BK PR/INFOKOMMITTÈN Sammansättning Sektorn har under året bestått av Margareta Lundmark, Örnsköldsviks BK Distriktsverksamhet under året. Under året har distriktets hemsida bytts ut och fått ett nytt utseende. Arbetet med att färdigställa och uppdatera den fortgår ständigt. UNGDOMSKOMMITTÈN Kommittén har under året varit vilande. 11

12 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Distriktet har under året anordnat 2 distriktsmöten samt årsmöte fördelat som följer: Mars Årsmöte Sollefteå Maj Lokalklubbskonferens Sollefteå Oktober Höstkonferens Östersund November Höstkonferens Matfors Styrelsen har under året genomfört 7 protokollförda styrelsesammansträden. Margareta Lundmark representerade distriktet på organisationskonferensen. Vid SBK:s kongress i Sollentuna representerades distriktet av Marcus Hjortsberg och Mari Kärfstedt. Anna Knutsson representerade distriktet vid Västenorrlands Kennelklubbs invigning av Klass Arena Söråker. Distriktet har under året stöttat lokalklubbarna när behov påvisats. Distriktets medlemsantal har tyvärr fortsatt att minska, men i något långsammare takt, med 148 till 2859 st. Måluppfyllelse under året Under året har Skyddet varit vårt tema. Vi har lyft fram det vid lokalklubbskonferensen och diskuterat det vid höstkonferenserna för att sprida information och intresse för verksamheten. Tyvärr försenades utvecklingskursen för instruktörer med inriktning mot skydd något och genomfördes först i januari I övrigt fortsätter verksamhetsinsatser gällande skyddet med förhoppning om att målen ska nås. Slutord Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla, som på något sätt ställt upp för distriktet under verksamhetsåret. Birgitta Forsberg, ordförande Marcus Hjortsberg, vice ordf Margareta Lundmark, kassör Mari Kärfstedt, sekreterare Göte Larsson, ledamot Helene Nordlöf, suppleant Anna Knutsson, suppleant 12

13 VERKSAMHETSPLAN 2012 FRAMÅT Styrelsen för Svenska Brukshundklubben, Mellannorrlandsdistriktet får avge följande förslag till plan och målsättning för 2012 samt översikt för 2013: AGILITY Distriktskonferens Agilitysektorn kommer att vid lokalklubbskonferensen i Sollefteå den 29 april hålla träff för alla agilityansvariga i lokalklubbarna, då vi ska försöka samordna nästa års tävlingar så det inte krockar med dom närliggande distrikten. Även se vad som finns för intressen från klubbarna för oss att hjälpa till med. Funktionärsutbildning Vi kommer att anordna utbildning för uppfräschning av Tävlingsledare inför nya reglerna. Vi planerar också att genomföra en Tävlingsledarutbildning. Central verksamhet Vi har, tillsammans med rally och hundägarutbildningssektorn, inbjudits till en utbildningskonferens från centrala Hundägarutbildningsgruppen april där vi försöker skicka en representant. Distriktsverksamhet Målet är att uppdatera de listor som finns av distriktets instruktörer, tävlingsledare, domare och sammankallande i klubbarna. Ett distriktsmästerskap kommer att arrangeras, eventuellt inom ramarna för en officiell tävling. Vi har som mål att ta fram lathund/mallar för tävlingsarrangörer Sektorn planera två sektorsmöten under året. HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN Distriktskonferens Vi kommer att under lokalklubbskonferensen 29 april träffa lokalklubbarnas representanter för att diskutera deras behov och idéer samt presentera våra planer för sektorns verksamhet. Central verksamhet Vi har, tillsammans med rally och agility, inbjudits till en utbildningskonferens från centrala Hundägarutbildningsgruppen april där vi försöker skicka en representant. Vi planerar också att närvara vid den centrala HUS-konferensen till hösten. Funktionärsutbildning Under året planeras examination av 11 nya allmänlydnadsinstruktörer i Västernorrland i april samt examination av 2 nya allmänlydnadsinstruktörer i Jämtland. 13

14 Examination av rallylydnadsinstruktörer planeras mars/april Det är en pågående utbildning av tre SBK lärare och deras instruktörsutbildningar kommer att starta under våren. I samarbete med Studiefrämjandets arrangeras en SBK kursledareutbildning oktober Det planeras också fortbildning för instruktörer, ämnet öppet, förslag spår för att följa det temaår vi har inom distriktet, i mitten av oktober Det planeras en föreläsning för instruktörer. Distriktsverksamhet Sektorn föreslår inför styrelsen en ny organisation av arbetsfördelningen i sektorn. Förslaget på ny organisation innebär flera personer i D-HUS där var och en med särskilt ansvar för ca 4-5 lokalklubbar Det planeras en fysisk träff för D-HUS sammansättning utöver det ovanstående. RALLYLYDNAD Distriktskonferens Sektorn kommer att under lokalklubbskonferensen 29 april träffa lokalklubbarnas representanter för att diskutera hur verksamheten ska utvecklas inom distriktet. Central verksamhet Vi har, tillsammans med hundägarutbildningssektorn och agility, inbjudits till en utbildningskonferens från centrala Hundägarutbildningsgruppen april där vi försöker skicka en representant. Funktionärsutbildning Då det gäller 2012 planeras för två instruktörsutbildningar i rallylydnad. Dessa kurser är på två helger var. Den första kursen som jag har tänkt hålla kommer att vara på Timrå BHK. Starten för denna kurs är inte klar än men någon gång efter V Detta för att det skall finnas klara instruktörer till vårens kurser. Den andra kursen skulle vara på hösten och där är frågan om hur många som är intresserade. Under 2013 planeras en instruktörsutbildning samt en domarutbildning. RASUTVECKLINGSSEKTORN MENTAL Distriktskonferens Sektorn kommer att under lokalklubbskonferensen 29 april träffa lokalklubbarnas representanter för att diskutera deras behov och idéer samt presentera våra planer för sektorns verksamhet. Central verksamhet Sektorn planerar att närvara vid den centrala RAS/RUS-konferensen som arrangeras centralt. 14

15 Uppdrag och mål MND har när det gäller Mentalverksamheten ett arv efter Försvarets Hundskola i Sollefteå att fortsätta utveckla och bibehålla såväl utbildningar i hundars Mentalitet som erbjuda Mentaltest och Mentalbeskrivningar. Fortfarande finns det många klubbar i distriktet som inte är så aktiva inom Mentalområdet och det finns många figuranter som inte längre är aktiva. Ansökningar och redovisningar av MH och MT sköts inte som önskat och här måste DRUS arbeta vidare på att få klubbarna att skicka in sina redovisningar och domarrapporter till distriktet kommande år. Några klubbar sköter detta utmärkt medan några andra klubbar samt rasklubbarna inte lever upp till önskad nivå. Målsättningar för kommande år är att arrangera en Mentalkonferens för domare, beskrivare samt testledare inför vårsäsongen och gå igenom nyheter. Vidare att försöka förmå klubbarna att i större utsträckning skicka kopior av ansökningar om MH och MT samt resultatlistor och domarrapporter till D RUS. UTSTÄLLNING Distriktskonferens Sektorn kommer att under lokalklubbskonferensen 29 april träffa lokalklubbarnas representanter för att diskutera deras behov och idéer samt presentera våra planer för sektorns verksamhet. Under de följande åren planerar sektorn att fortsätta med att träffa lokalkubbsrepresentanterna vid varje lokalklubbskonferens. Funktionärsutbildning Planeringen för 201, 2013, 2014, är likadan för varje år. Varje år kommer utbildningar för ringsekreterare och utställningsarrangörer om behov finns. Distriktsverksamhet Under verksamhetsåret 2012 är 8 st utställningar är ansökta Matfors BK Strömsund BK Örnsköldsvik BK Sollefteå BK Timrå BK Sundsvall BK Ö. Härjedalen BK Kramfors BK Under verksamhetsåret 2013 är 7 st utställningar är ansökta Under verksamhetsåret 2014 är 8 st utställningar är ansökta För verksamhetsåret 2015 kommer ansökningarna in under hösten. 15

16 TJÄNSTEHUNDSSEKTORN FÖRSVARSMAKTSHUND/PATRULLHUND Distriktskonferens Vi kommer att under lokalklubbskonferensen 29 april träffa lokalklubbarnas representanter och hundförarna för att diskutera deras behov och idéer samt presentera våra planer för sektorns verksamhet. Central verksamhet Britta Thunborg och Peter Jakob kommer att delta vid den centrala utbildningskonferensen 4-5 februari i Sollentuna. Funktionärsutbildning Åtta av distriktets hundförare har anmält intresse av att delta på Hundtjänstskolan, Marma under v 28 i någon av deras utbildningar. Distriktsverksamhet För FM-hundarna planeras DM i början på sommaren. Samhällsinsatser, samarbete med andra organisationer Distriktet har flertalet dialoger med respektive utbildningsgrupp inom Försvarsmakten under året. Som distrikt är vi knutna både till en utbildningsgrupp i Jämtland och en i Västernorrland. Vi kommer att delta på de övningar försvarsmakten arrangerar inom vårt område. RÄDDNINGSHUND Distriktskonferens Vi kommer att under lokalklubbskonferensen 29 april träffa lokalklubbarnas representanter och hundförarna för att diskutera deras behov och idéer samt presentera våra planer för sektorns verksamhet. Central verksamhet Sektorn planerar delta i de centrala arrangemang som blir under rået. Funktionärsutbildning Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har fortfarande restriktioner när det gäller var räddningshundar ska vara placerade i landet. Det medför att det ibland är svårt att utbilda våra hundar då vi ligger på gränsen till att få vara med i MSB:s räddningsstyrka. EN HLR-kurs (Hjärt Lung räddning) planeras under året. Distriktsverksamhet Vi kommer att fortsätta med våra förarträffar och gemensamma träningar i distriktet. Samhällsinsatser, samarbete med andra organisationer Vi är alla redo på olika sätt att ställa upp för samhället när vår insats så önskas. Vi har också kontakter så vi får delta på planerade katastrofövningar. 16

17 TÄVLINGSSEKTORN Distriktskonferens Tävlingssektorn kommer att vid lokalklubbskonferensen i Sollefteå den 29 april hålla träff för alla tävlingsansvariga i lokalklubbarna, då vi ska försöka samordna nästa års tävlingar så det inte krockar med varandra och dom närliggande distrikten. Vi vill även se vad som finns för intressen från klubbarna för oss att hjälpa till med. Årets Tema, Spår, kommer att diskuteras. Central verksamhet Sektorn planerar delta i de centrala arrangemang som blir under rået. Funktionärsutbildning Det finns ett skriande behov av fler funktionärer av alla slag inom tävling. Vi försöker se på vilket sätt distriktet kan arrangera dessa utbildningar då många klubbar har svårt att driva egna utbildningar då antalet som kan gå från respektive klubb är för lågt. Distriktsverksamhet En domarkonferens planeras till den 21 januari i Sollefteå. Förhoppningsvis kan vi arrangera en domarkonferens till i höst för att utvärdera hur de nya reglerna implementerats. PR/INFOKOMMITTÈN PR/Infokommitténs huvudsakliga uppgift är att hela tiden se till så att hemsidan hålls aktuell. Vi brukar inte samla någon grupp på lokalklubbskonferensen då intresset under många år varit väldigt lågt. UNGDOMSKOMMITTÈN Ungdomskommittén är vilande tills vidare. STYRELSEN Januari Arbetsdag med styrelsemöte, Matfors Februari 4-5 Organisationskonferens, Stockholm Mars 18 Styrelsemöte, årsmöte, styrelsemöte, Sollefteå April 28 Styrelsemöte April 29 Lokalklubbskonferens Maj SBK:s Kongress, Stockholm Juni Styrelsemöte September Styrelsemöte Oktober Höstkonferens i Östersund November Höstkonferens i Sundsvall November Styrelsemöte 2012 Temaår SPÅR. Vi satsar lite mer på just spår under året i samverkan med Studiefrämjandet. 17

18 Fortsatt arbete med Skyddet som nu går in på sitt andra år. PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN 2013 Styrelsemöten i januari, mars, april, juni, september och november. Organisationskonferens januari, lokalklubbskonferens april, kongress maj och höstkonferenser oktober/november. Sektorerna kommer att fortsätta med sina verksamhetsområden i ungefär samma omfattning. De tema år distriktet avser satsa på redovisas på kommande sida. 18

19 MÅLSTYRNING VERKSAMHETSTEMA S Syfte Mellannorrlandsdistriktet ska genom olika temaår sprida kunskap om verksamheter i distriktet för klubbarna och dess medlemmar för att möjliggöra tillträdet till olika verksamheter inom distriktet och att olika verksamheter kan etableras på lokalklubbarna. Inriktning Årsteman: I 2012 Spår 2013 Rapport 2014 Rallylydnad 2015 Agility 2016 IPO 2017 Utställning Verksamhetsmål: För samtliga teman gäller År 1: tema år i MND, År 2: spridning antal klubbar 25%, År 3: Spridning aktiva antal ökning 15% År 4: spridning antal klubbar 50 % År 5:spridning kunskap: fler på respektive lokalklubb som har kunskap om verksamheten Känneteckensmål: SBK:s verksamhetsgrenar är kända på alla distriktets lokalklubbar. M Medel Information och utbildning till instruktörer Allmän information på klubbnivå Funktionärsutbildning Skapa träningsgrupper Attityd- och intresseundersökning Befintliga funktionärer som resurs Organisation Arbetsgrupper specifika inom aktuell verksamhet O Kontaktperson i styrelsen Studiefrämjandet? Eventuella fler resurspersoner Nytta Kontinuerliga mätningar för att säkerställa nollvärdet samt N följa upp de mål som finns. Nyttan blir att fler medlemmar får vetskap om fler verksamheter inom distriktet och att olika verksamheter kan etableras på klubbarna.. 19

20 MÅLSTYRNING TEMA NORDISKT SKYDD S Syfte Mellannorrlandsdistriktet ska öka skyddsverksamheten i distriktet för klubbarna och dess medlemmar för at möjliggöra tillträdet till skyddsverksamheten inom distriktet och att etablera verksamheten på lokalklubbarna. Inriktning Verksamhetsmål: I 2012 har vi organiserad skyddsverksamhet på minst 3 klubbar i distriktet 2014 har vi 5 fler tävlande skyddsekipage 2014 har vi organiserad skyddsverksamhet på minst 5 klubbar i distriktet 2016 har vi 10 fler tävlande skyddsekipage 2016 har vi organiserad skyddsverksamhet på minst 7 klubbar representerade i hela distriktet Känneteckensmål: Nordiskt skydd uppfattas som ett självklart alternativ inom bruksverksamheten. M Medel Information och utbildning till instruktörer Allmän information på klubbnivå Skyddsfunktionärsutbildning Skapa träningsgrupper Attityd- och intresseundersökning Befintliga funktionärer som resurs Temaår 2011 inom Mellannorrlandsdistriktet Organisation Distriktsgrupp Skydds O Styrelsegrupp (3 personer) Studiefrämjandet? Eventuella fler resurspersoner Nytta Kontinuerliga mätningar för att säkerställa nollvärdet samt följa upp N de mål som finns. Nyttan blir att fler medlemmar får tillträde till skyddsverksamheten på distriktet och att skyddsverksamheten etableras på klubbarna.. 20

21 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG STYRELSEN Post Namn Klubb Mandattid Ordförande, nyval Marcus Hjortsberg Kramfors BK 1 år Vice Ordförande, nyval Sekreterare, nyval Heléne Nordlöf Kramfors BK 2 år Ord. Ledamot, fylln.val Mari Kärfstedt V. Medelpads BK 1 år Suppleant, nyval Suppleant, fylln.val Ledamöter med mandattid kvar Kassör Margareta Lundmark Örnsköldsviks BK 1 år kvar Revisorer Anna-Carin Melander Örnsköldsviks BK 1 år Suppleant Solveig Eriksson Sundsvalls BK 1 år Lena Svensson Örnsköldsviks BK 1 år Suppleant Eva Nilsson Östersunds BK 1 år Ansvariga i sektorer och kommittéer, tillsättes av styrelsen Agilitysektorn Per Granstrand Härnösand BK HUS Rallylydnad Emil Falk Brunflo BK RUS Mental Gunnel Crona Härnösands BK RUS Utställning Carina Juuso Örnsköldsviks BK TjH FMH/PH Britt-Marie Thunborg Sundsvalls BK TjH Räddning TÄS Valberedning Ö:a Härjedalens BK sammankallande Örnsköldsviks BK V:a Härjedalens BK 21

22 22

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 STYRELSENS BERÄTTELSE Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2013. Medlemsbladet Mitthunden har utkommit vid

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

1(12) Årsmöteshandlingar

1(12) Årsmöteshandlingar 1(12) Årsmöteshandlingar 2015 2 (17) INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 2 Dagordning 3 Förtydligande till dagordning 4 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 7 Rally 7 RUS 8 TJH 9/10 TÄS 10/11 Ungdom

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 3. Val av ordförande vid

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00

Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00 Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00 Närvarande: ord Tommy Blomquist, vice ordf Billy Andersson, kassör Mikael Tuvesson, sekr Ann-Christine Holm, ledamot Erik Rosander, ledamot

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntsson, Lotta Ahlberg- Wennersten, Lars Magnuson, Maud Steinrud, Christer

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Sid 1 SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2012 haft följande sammansättning: Ordförande Lennart Larsson Vice ordförande Malou Wallén Sekreterare Anne-Christine

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 INNEHÅLL: DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 1 Förslag till dagordning för Karlsborgs årsmöte

Läs mer

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 7 mars 2015 i Södertälje 2 7 SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 7 MARS 2015 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet.

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 Svenska PudelKlubben, Västra avdelningens Årsmöte Lördag den 13 februari 2010 Dagordning 1 Justering av röstlängd 2 Val av ordförande

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Styrelsen. Arbetskopia arbetsordning för Hofors BK, ej fastställd ännu!

Styrelsen. Arbetskopia arbetsordning för Hofors BK, ej fastställd ännu! Styrelsen Förutom ansvar enligt nedan har styrelsen ett GEMENSAMT ansvar för att det som bestäms utförs i de olika grupperna. Alla i styrelsen deltar vid styrelsemöten. Ordförande Skriver dagordning tillsammans

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007 2007-02-24 Sid 1(5) Styrelsen Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten fördelade på året. Representera SDK vid Organisationskonferens. Representera SDK vid Kongressen samt övriga möten med SBK 1 Medlemsmöte

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Jenny Lund Elisabet Nilsson Birgitta Johansson Elin Dalsfelt Iren Olofsson Linda Landby

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Verkställande utskott Lars Carlborg, Anette Johansson och Monika Göransson har utgjort styrelsens verkställande utskott (VU).

Verkställande utskott Lars Carlborg, Anette Johansson och Monika Göransson har utgjort styrelsens verkställande utskott (VU). Styrelsen för SBKs Gävleborgsdistrikt får härmed avge verksamhets- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012, distriktets 58:e. Årsmötet för 2011 avhölls den 25 mars 2012

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel 1996-02-19 Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel Baserat på: Normalstadgar för Svenska Spaniel och Retrieverklubbens rasklubbar Antagna vid SSRK:s extra fullmäktigemöte 1993-11-20

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN 1 (9) Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN fastställda av Svenska Älghundklubben (SÄK) gälla från och med den 1 jan 2004 Inledning Rasklubben SVENSKA LAIKAKLUBBEN ingår som medlemsorganisation

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Österåkers Brukshundklubb

Österåkers Brukshundklubb Österåkers Brukshundklubb Verksamhetsberättelse över 2014 Vid årsmötet 2014 valdes följande styrelse: Ordförande: Kjell Pettersson, omval 1 år Kassör: Jennie Winberg, nyval 2 år Sekreterare: Jill Halve,

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 (5) Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 Fullmäktigestämmans öppnande Vice Ordförande, Rose-Marie Emery, hälsade alla välkomna

Läs mer