VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK"

Transkript

1 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN VÄSTERNORRLAND HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK VALET ÄR DITT! Vårens bilaga från Framtidsveckan Västernorrland fokuserar på hotbilden om kriserna inom energi, ekonomi och ekologi lokalt och globalt. Framtidsveckan i Västernorrland är ett brett samarbets projekt med en mängd olika aktörer inom många olika områden. Syftet är att visa på goda exempel i vårt landskap och påskynda omställningen till ett hållbart och resurssnålt lokal samhälle och en rättvis värld. Framtidsveckan är ett lokalt initiativ för att skapa samarbete över kommungränserna. Ekonomisk hållbarhet? sidan 3 Palmolja hotar den tropiska regnskogen sidan 11 Tio viktiga framtidsfrågor till politiker sidorna 4 6 Ett lysande sätt att producera el sidan 14 Tre kriser som börjar på bokstaven e sidan 9 Goda råd behöver inte vara dyra sidan 15

2 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN VÄSTERNORRLAND Det är du och jag som sätter agendan för framtiden! D N aturen är en källa till liv som oftast får stå åt sidan för exploatering, skövling och utrotning. Vi är beroende av att naturen fungerar och ger oss det livsrum som människan behöver för att leva. Något som till stor del glömts bort i jakten på pengar och det perfekta livet. Hållbar utveckling handlar i allra största grad om demokrati och att vi tillsammans skapar förutsättningar för omställning till en hållbar framtid. Det är inte myndigheter, offentlig sektor, banker, företag som sätter agendan för framtiden det är du och jag! F rågan är vem kan vi ge förtroende att tillsammans med oss förvalta vår och kommande generationernas framtid? Ja, det kan bara du bestämma! En vägledning kan vara fyra politiska partiers svar på framtidsveckans framtidsfrågor som du kan läsa i tidningen. Du och jag har möjlighet att påverka OM vi tar vårt ansvar och går till valstugan söndag den 14 september. INGELA DAHLIN Projektledare för Framtidsveckan Västernorrland 2014 HELA DENNA BILAGA HÄRNÖSAND KRAMFORS ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVEC SOLLEFTEÅ KAN VÄSTERNORR SUNDSVALL Din guide till en grönare framtid! Framtidsveckan Vårens bilaga från r på hotbilden Västernorrland fokusera ekonomi och energi, om kriserna inom globalt. ekologi lokalt och TIMRÅ Ljustorpsån är en av de vattendrag som genomgår en restaurering. Restaurering av vattendrag gör många landlevande växter och djur till vinnare Runt om i vårt län görs insatser för att restaurera olika vattendrag. Vinnare blir inte bara fiskar och andra vattenlevande växter och djur. Många arter på land gynnas också av åtgärderna. L justorpsån i Timrå kommun är en av de många vattendrag som genomgår en succesiv restaurering. Det handlar om att iordningställa bottnar för att underlätta lek och framkomlighet för olika fiskarter. Tidigare flottade man timmer på ån, och för att underlätta framkomligheten för timmerstockarna rensade man bort stenar och andra naturliga hinder. svämma över vissa områden gynnar många växter och insekter som lever där. Det håller tillbaka gran och ger istället plats åt lövträd som ger en bättre miljö för många djurarter. Strandzonerna är en del som ofta glöms bort men kan många gånger gynnas mer av restaureringsåtgärderna än vad livet i vattnen gör, säger Stefan. Förutom de miljögifter som finns kvar hos oss sedan tidigare industri- Stefan Grundström arbetar som ekolog på miljö- och byggkontoret i Timrå. Han har varit inblandad i många av vattenrestaureringarna som gjorts i kommunen. Att iordningställa förstörda vattenmiljöer handlar inte enbart om att göra åtgärder för fiskar och andra vattenlevande djur. Hela ekosystemet kring vattnet drar fördelar av detta, säger Stefan Grundström. Att inte bara iordningställa bottnarna utan också att bredda och FOTO: LARS WINDH e senaste årens hotbild om globala kriser inom energi, ekonomi och ekologi står i fokus i Framtidsveckans första tidningsbilaga i år. Svåra ämnen som ger en känsla av nedstämdhet., men också hopp inför framtiden! Solel, vindkraft, ekonomiska föreningar och människor som tillsammans agerar för något som de vill bevara och tror på, det kan du läsa om i tidningen. Genom alla engagerade människor i kommunerna i länet kan jag känna styrkan av samarbete och att genom folkbildning öka människors förståelse för svåra och komplexa frågor. Stefan Grundström, ekolog på miljöoch byggkontoret i Timrå. verksamhet är det de globala utsläppen från fossila bränslen som hotar vår miljö mest. Trots att det är ett känt problem så läggs lite resurser, globalt sett, på att investera i förnybar energi. Följden blir att den globala temperaturen höjs med stora förändringar i klimatet som redan är märkbara i form av till exempel smältande glaciärer och trädgränser som förflyttas. I Sverige kommer vi förmodligen att klara oss bra initialt men många växt- och djurarter kan få svårt att anpassa sig och tvingas flytta längre och längre norrut för att trivas. Ökande temperaturer i vattnet och en ökande halt av humusämnen på grund av mer nederbörd kan slå hårt mot hotade arter som flodpärlmussla och lokala stammar av fisk. De arter som redan lever på högfjället kommer inte att ha någonstans att ta vägen då trädgränsen i fjällen höjs. LAND ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK Framtidsveckan går som annonsbilaga i Sundsvalls Tidning, Dagbladet, Tidningen Ångermanland och Örnsköldsviks Allehanda fredag den 2 maj Alla politiska partier och studieförbund i Västernorrland är tillfrågade att delta i Framtidsveckan. Projektledare Framtidsveckan Västernorrland 2014: Ingela Dahlin, Studiefrämjandet, Annonsförsäljning: MittMedia i Sundsvall. Text & foto: Joacim Granström, (om inget annat anges). Produktion/layout: MittMedia Annonsproduktion. Tryck: Mittmedia Print AB.

3 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN VÄSTERNORRLAND 3 Ekonomisk hållbarhet? Ungefär 96 procent av alla pengar vi använder i dag skapas som skulder. Banker skapar nya pengar när de lånar ut och kräver sedan ränta på dem. Enligt Central Intelligence Agency, CIA, är Sverige det 18:e mest skuldsatta landet i världen. För drygt ett år sedan drogs en kampanj igång med syftet att informera om vilken roll pengar och banker spelar i samhällsekonomin. Kampanjen kallas Positiva Pengar och har inspirerats av en brittisk organisation med namnet Positive Money. Nu ligger fokus på att nå ut med budskapet som man tror ska minska många av våra ekonomiska, sociala och även ekologiska problem. En av de som arbetar för att sprida kunskap om problemen med att pengar skapas som räntebärande skulder är Susanne Ekelin Mitt intresse för hur det ekonomiska systemet fungerar väcktes när jag såg dokumentären 97% owned på TV. Insikten om den destruktiva roll pengar spelar blev den pusselbit som fick det mesta att falla på plats, säger Susanne. En åtgärd som Positiva Pengar tror på är att införa skuldfria digitala kontanter, som ges ut av Riksbanken på samma sätt som sedlar och mynt. Om banker förbjuds att skapa pengar skulle vi kunna uppnå en stabilare ekonomi, med färre finanskriser och vi skulle få tillväxt i den verkliga ekonomin istället för i spekulation, som bolånebubblor. Bankerna bestämmer var nyskapade pengar hamnar. Pengar skapas för att gå till bolån vilket bidrar till att pressa upp bostadspriserna. Pengarna fastnar i bostadsmarknaden istället för att gå till samhällsnyttiga investeringar i den reala ekonomin, till exempel för att bygga nya bostäder eller utveckla grön teknik, säger Susanne. Positiva Pengar är politiskt obunden och är inte heller vinstdrivande. På sidan positivapengar.weebly. com/ hittar du mer information om kampanjen. Dokumentären 97% owned ligger på Youtube på adressen: be/d3mfkd6ky5o. Låt oss återvinna ditt matavfall! Är du villaägare i Sundsvalls kommun kan du bidra till ett hållbart samhälle och spara pengar genom att sortera matavfall. Beställ din bruna tunna på Släng allt ditt matavfall i papperspåsen. Rulla ihop påsen noga innan du lägger den i din bruna tunna. Sopbilen har två fack, ett för hushållsavfall och ett för matavfall. Matavfallet återvinns och näringen återförs till kretsloppet hjälp oss göra timrå grönare och skönare rösta grönt och gå med i MiLJöpaRtIeT

4 4 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN VÄSTERNORRLAND Tio viktiga framtidsfrågor Experter, internationella politiker och stora välrenommerade organisationer varnar för att klimatförändringar, minskade oljetillgångar och ekonomisk instabilitet inom kort kommer att innebära stora påfrestningar för civilsamhället både globalt och lokalt. Sannolikt kommer även vi i Västernorrland att påverkas och våra frågor inriktar sig på det kommande politiska arbetet för att hantera detta. Alla partier har fått chansen att svara på frågorna. Frågorna är sammanställda av studieförbund och framtidsveckans arbetsgrupper gemensamt. 1. Hur förbereder ni er i ert parti i länet för en situation med klimatförändringar, oljebrist samt ekonomisk instabilitet till följd av bland annat kraftigt höjda oljepriser? Finns dessa frågor med i det politiska arbetet? Hur visar det sig konkret? Internationella kriser är i regel svåra att förutspå, varför vi konkret jobbar med dessa frågor genom att bedriva en långsiktigt hållbar politik både på miljö- respektive det ekonomiska området. Genom att säkerställa en teknikutveckling för alternativa drivmedel samtidigt som vi förespråkar omprioriteringar, framför allt genom en ansvarsfull invandringspolitik, fokus på välfärdsområdena, riktade satsningar för ökad sysselsättning samt genom att bedriva en ekonomisk politik som inte långsiktigt urholkar de offentliga finanserna skapar vi en stötdämpare för oväntade kriser. Frågorna finns definitivt med. Partiet har dragit igång ett utredningsarbete där de ekologiska-ekonomiska konsekvenserna av fossilsamhället gås igenom, och där en ny ekonomisk-ekologisk utveckling beskrivs. Det är inte bara fossil förbränning som är problematisk, utan övriga naturresurser är också begränsade och kommer att successivt ta slut. Vi har att se fram mot en stor förändring av samhället globalt, om vi skall kunna hejda och dämpa de pågående klimatförändringarna. Lokalt i Västernorrland har partiet tagit fram en plattform där olika arenor gås igenom, och där vi vill driva politik. För Miljöpartiet är klimatet och omställningen till ett hållbart samhälle prioriterade frågor i valrörelsen. Det är avgörande framtidsfrågor som vi bland annat uppmärksammat genom att sprida information som Energyzer-rapporten på temat. Utöver att begränsa klimatpåverkan så mycket som möjligt, så har vi gröna också länge drivit på för att vi måste förbereda samhället på de klimatförändringar som oundvikligen kommer på grund av de utsläpp som redan gjorts. Det kan handla om allt från att anpassa avloppssystemen för ökad nederbörd, till att öka kunskapen hos allmänheten och olika aktörer. Utifrån vårt långsiktiga helhetsperspektiv är det självklart att till exempel inför varje nybyggnation fråga oss hur det här passar in i framtidens fossilfria samhälle. Avgörande är förstås också att steg för steg skapa en hållbar ekonomi som fungerar även när tillväxt i framtiden inte längre går att upprätthålla, så att vi kan utvecklas samtidigt som vi tryggar allas grundbehov. Centerpartiet vill att Sverige ska ha täten i miljö- och klimatarbetet. Sverige ska vara ett föredöme för andra länder. Vi vet att miljö och tillväxt är varandras förutsättning. Vi vet att miljöarbetet måste bedrivas på alla nivåer: globalt, inom EU, i Sverige, i regionerna i kommunerna. Vi har visat att det går att nå omfattande resultat för en hållbar utveckling. 2. Hur ser ni i ert parti på möjligheterna att man redan nu kan påbörja arbetet för en större motståndskraft (resiliens) och håll barhet i det lokala samhället för att motverka dessa effekter? Vilka är de viktigaste aktörerna i det arbetet? Arbetet med att bryta oljeberoendet och ersätta detta med alternativa energikällor som är miljövänliga är så klart A och O. Genom ett minskat oljeberoende minskar vi också vår utsatthet i krissituationer samtidigt som givetvis miljön mår bättre. I det arbetet behöver vi jobba långsiktigt från lägsta politiska nivå ända upp högsta. De viktigaste aktörerna i detta arbete är innovatörerna som med nya tankesätt bygger broar för framtiden, men givetvis måste dessa också få sitt erforderliga stöd från politikerna. Att påbörja arbetet är absolut nödvändigt och förhoppnings är möjlig. En avgörande faktor är jord bruksproduk tion och hur den skall fungera utan fossil doping, som vi i dagsläget ägnar oss åt. Den svenska självförsörjningsgraden måste öka, vi kan inte annektera jordbruksmarker på andra håll i världen för vår egen konsumtion (det vill säga mer än 50 procent av vis ej för sent). Vi ser framför oss ett annat samhälle, med begränsad konsumtion, med energibesparingar och med mindre skadlig energiproduktion (vind, sol, vatten, annat) (om sådan egentligen det vi konsumerar odlas och tas fram någon annanstans än i Sverige). Men resiliens och hållbarhet kan inte byggas inom vissa områden av samhället utan skall genomsyra hela samhället, vilket betyder att det också måste finnas social hållbarhet, jämlikhet, en rättvis fördelning på alla områden. Viktigaste aktörerna är samhället som helhet men speciellt medborgarna själva, modiga och beslutsföra politiker och en samverkan med näringslivet producenterna. Ett viktigt område är infrastrukturen. Där kämpar vi för fyrstegsprincipen, som innebär att vi i första hand ska effektivisera och påverka resemönster i hållbar riktning. Istället för att bygga nya bilvägar bör vi satsa på att få fler att välja buss eller cykel, vilket minskar stadsträngsel och vägslitage på ett effektivare sätt. Därför vill vi inrätta ett regionalt centrum för mobility management, som kan hjälpa människor att resa effektivare och därmed billigare med mindre miljöpåverkan, vilket alla vinner på. Då frigör vi också resurser till den infrastruktur som måste byggas. En viktig åtgärd är att omedelbart börja bygga ny järnväg Sundsvall-Härnösand samt dubbelspår på hela Ostkustbanan till Gävle. Vi verkar också för tidigare byggstart för triangelspår i Maland och Bergsåker för att möjliggöra överföring av gods från väg till järnväg, upprustning av norra delen av Ådalsbanan från Långsele till Västeraspby där ett triangelspår mot Botniabanan bör byggas, snabbtågsstandard för Mittbanan Sundsvall-Östersund, kraftig utbyggnad av säkra gång- och cykelvägar, med mera. För en grön omställning behövs fler gröna jobb. Forskare, innovatörer, bönder och andra entreprenörer kan tillsammans skapa nya jobb, sänka utsläppen och ge fler tillgång till sund, säker och lokalproducerad mat. En helt central miljöfråga är: Hundra procent förnybart. Den gröna omställningen av hur vi producerar energi, reser och transporterar gods måste målmedvetet fortsätta. I detta arbete kan Västernorrland bli ledande. 3. Hur anser ni i ert parti att den lokala beredskapen konkret bör utformas när det gäller kommande utmaningar som: Energikris, Ekologikris Ekonomikris? Kommunen bör i den mån som går medverka i arbetet med att ta fram miljövänliga energikällor, men framför allt att utnyttja de hållbara alternativ som finns. Den ekologiska krisen måste hanteras genom att uppmuntra svenskt jordbruk. Idag görs det rakt motsatta med stöd av samtliga riksdagspartier förutom SD. Inte minst måste kommuner kunna köpa in närproducerat, varför EU måste ges mindre makt, då EU ställer denna möjlighet åt sidan. Ekonomikrisen motas genom ovan beskrivning samtidigt som de beslut som fattas avseende investeringsplaner och prioriteringar utom välfärdens kärna ställs mot överskottsmål och pensionsavsättningar. Finns inte ekonomiska medel skall heller inga satsningar göras. Frågorna och dess svar ryms i de andra svaren. Energikrisen kan bara bemötas med besparingar, mindre konsumtion, samt en omläggning från fossil energi och kärnkraft till mindre skadliga energiproduktion. Den ekologiska krisen kan bara dämpas om vi genomför kraftfulla förändringar enligt ovan. Den ekonomiska krisen är i och för sig intressant men sekundär, då planetens totala ekosystem står på spel. En ny ekonomi kommer att växa fram som baseras på en fördelning av naturresurserna där självförsörjning av livsmedel exempelvis blir allt viktigare. Den svenska landsbygden kommer att återbefolkas för att vi skall kunna få fram livsmedel. Fler människor blir av nöd tvungna att arbeta i ett mer arbetsintensivt jordbruk. Skadlig industriproduktion måste upphöra. Transportsektorn och trafiken måste i grund förändras och lokalsamhället och vad som där sker blir allt viktigare. Först med denna insikt kan vi börja åstadkomma förändringar. Vi behöver fortfarande sprida grundläggande kunskap och väcka tankar om dessa kriser i samhället. Det är också svårt att förutsäga exakt hur och när den globala ekonomin på allvar kommer att kollapsa. Parallellt med att stärka den lokala beredskapen behövs åtgärder på nationell och internationell nivå. Girighet, överskuldsättning och spekulation ska motverkas. En alltför hög privat skuldsättning är en risk för individen och för samhällsekonomin. Vi kan inte bygga en fungerande långsiktig ekonomi på en ständigt växande skuldsättningsnivå. Samhället måste motverka det överdrivna risktagande som dominerat finansmarknaderna. Vi vill se en skatt på vissa finansiella transaktioner, dels för att finansiera nödvändiga omställningsåtgärder, men också för att bromsa ett skenande ekonomiskt system, där ständig tillväxt anses vara normaltillståndet. Även utbyggd demokrati och hög katastrofberedskap gällande exempelvis strömavbrott, översvämningar och orkaner kommer att bli allt viktigare med ett ändrat klimat. Klimatfrågan är en av vår tids ödesfrågor. Redan med dagens uppvärmning är konsekvenserna mycket allvarliga. Om vi inte lyckas att begränsa klimat-

5 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN VÄSTERNORRLAND 5 påverkan från mänsklig aktivitet går vi mot en 5-gradig höjning av jordens medeltemperatur. Detta skulle få förödande effekter för människor, ekosystem, ekonomi, livsmedelsförsörjning och hela samhället. Ett viktigt mål är att Sverige ska vara klimat neutralt år Anser ni i ert parti att dessa stora framtidsfrågor särskilt bör förankras och medvetandegöras för den breda allmänheten (lokalt i er kommun) för att skapa möjligheter till den genomgripande omställning som måste till? Hur ser ni att denna stora folkbildande insats i sådana fall konkret skall genomföras och hur kan den utformas och stöttas? En omställning måste ske på ett bredare plan än så. Kommunerna måste givetvis dra sitt strå till stacken, men denna fråga är av en större natur än att kommunerna kan lösa problemet. Folkbildning är givetvis bra, men framför allt måste de politiker som väljs våga ställa krav på vår omvärld. EU står för endast 10 procent av CO2-utsläppen i världen. Utsläppen ökar med ett helt EU på mindre än fem år. Då duger det inte att inga politiska företrädare vågar ställa de krav på omvärlden som är nödvändiga samtidigt som de säger att vi EU, Sverige och våra kommuner ska göra än mer än vad vi redan har åtagit oss när riktiga alternativ fortfarande saknas. Istället ska internationella avtal hållas samtidigt som vi satsar mer på att ta fram alternativa energiformer. Transitionrörelsen utgår från lokalsamhället och kan vi inte åstadkomma förändringar lokalt så blir det svårt. Det måste finnas en insikt nationelltglobalt som växer fram och som med övergripande beslut (ex om energisektorn, jordbruksproduktion) underlättar för lokalsamhället att genomföra förändringar. Mycket är på gång men det går sakta. Bildningsförbund, folkhögskolor, den vanliga skolan, kommunala informations och utbildningsinsatser, växande insikter hos de politiska partierna, och seriositet, dvs att börja tala om vad som de fakto behövs i form av samhällsomställning framöver är av yttersta vikt. I dagsläget inte alltid politiskt gångbart. Klimatfrågorna som kräver verklig politisk förändring, drunknar i dagsfrågor kring skatter, bidrag, och jobbskatteavdrag m.m. En hållbar livsstil måste bli standardalternativet och inte något som är så svårt att få till att man ger upp. Därför behöver vi samhällsstrukturer och förändringsprocesser som gör det möjligt och fördelaktigt att välja just detta. Det är ett politiskt ansvar att möjliggöra detta. Alla engagerade kan själva hjälpa till med exempelvis studiecirklar, insändare och att prata om dessa frågor med sin omgivning. Men självklart måste politiken ta ett huvudansvar. Bland annat bör alla skolor miljöcertifieras. Vi kan också påverka beteenden och värderingar med miljöpsykologisk kunskap. Både på kort sikt (se till exempel changeofheartbook.com) och på lång sikt (se till exempel valuesandframes.org). Vi vill stimulera enskilda människor att själva och tillsammans göra insatser för en bättre miljö. Det ska vara lätt att vara miljövän, och det ska löna sig att leva miljövänligt. Sverige ska fortsätta vara ett föregångsland för omställning till grön, förnybar energi. Vi har en mycket hög ambition för att Sverige ska gå före i att möta de stora miljö- och klimatutmaningarna. Vårt mål är att Sverige ska nå hundra procent förnybar energiproduktion inom en generation. Vi vill att Västernorrland tar täten i detta. 5. Många är rädda för det ökande demokratiska underskottet i lokalsamhället. Hur anser ni i ert parti att dessa frågor hör ihop med de så kallade Trippelkriserna som vi berört ovan? Hur vill ni konkret arbeta för att stärka och utveckla demokratin i er kommun? Det demokratiska underskottet hänger i hop med en rad saker. Framför allt har kommunerna blivit allt mer tjänstemannastyrda, subsidiaritetsprincipen har kraftigt urholkats, staten utlyser allt för få folkomröstningar samtidigt som EU tar allt mer makt på demokratins bekostnad. Det är klart att en sådan utveckling har inverkan på samtliga berörda potentiellt framtida problem, eftersom ett demokratiunderskott öppnar upp för ett politiker- och tjänstemannavälde stick i stäv mot folkviljan. Vi vill se fler kommunala folkomröstningar, ställer oss positiva till medborgarförslag och vi vill se fler lösningar som gör att kommuninvånarna får tycka till i viktiga frågor. Alla frågor hänger ihop. Det finns ett demokratiskt underskott i vårt samhälle. Det är inte tillräckligt att välja vart 4:e år och anse att det är demokrati, heller inte att anordna folkomröstningar lokalt, driva vissa folkopinioner av och till. Vi måste inrätta fora där det politiska och utvecklande samtalet kontinuerligt kan pågå utifrån lokalsamhället och dess behov av förvandling, till att bli hållbart. Inrätta flera råd lokalt, medborgardialog som politiskt instrument. Det vore stärkande för demokratin om fler någon gång under sitt liv får chansen att själva inneha ett partipolitiskt förtroendeuppdrag. Internt har vi en rotationsprincip som innebär att en miljöpartist får sitta högst tre mandatperioder i sträck på samma uppdrag. Att uppleva demokratins vardag inifrån ger en ökad förståelse för vad som i praktiken är rimligt och möjligt, vilket också ger bättre förutsättningar att påverka efteråt. Ett bra steg i den riktningen är också de projekt i länet där en medborgare följer med en politiker under en dag på jobbet och tvärtom. Vi vill även ha fler folkomröstningar, rösträtt från 16 år och flytta makten närmare människor, bland annat genom mindre makt till EU som idag påverkar de flesta ärenden i ett vanligt fullmäktige. Omvandlingskraften kommer från de entreprenörer och miljöteknikföretag som skapar smarta lösningar och teknikskiften till det förnybara, energioch resurseffektiva, det giftfria och det som stärker ekosystemtjänsterna. Genom att höja skatter på utsläpp och sänka skatten på jobb och miljövänliga alternativ, blir miljön bättre, skattesystemet effektivare och ekonomin starkare. 6. Vilka parametrar anser ni i ert parti skall gälla framöver för den lokala upphandlingen inom områden som till exempel: Livsmedel Energi? Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige med en levande och aktiv landsbygd med god samhällsservice och goda kommunikationer över hela landet. Ett Sverige som i hög grad är självförsörjande på livsmedel. Vi vill se ett landsbygdslyft med syfte att kraftigt öka sysselsättningen på landsbygden genom betydande satsningar på besöksnäringen, jordbruket, skogsbruket, vattenbruket och gruvnäringen. Vi vill dessutom ta ifrån EU makten samt förhindra EU att ges mer makt över kommunernas val av inköp av livsmedel och energi. I flera kommuner driver partiet kravet på ökad andel närproducerat och ekologiskt framtagen mat i samband med upphandlingar. Vi har på länsnivå angett målet 50 procent fram till Energiproduktionen skall vara hållbar och lokalt i kommuner. På landstingsnivå är målet att all fossil energiproduktion skall fasas ut och att all energikonsumtion skall vara så kallad förnyelsebar. Men det räcker inte, konsumtionen av energi måste också begränsas. All produktion av energi, även den så kallad förnyelsebara är egentligen inte heller hållbar i det långa loppet. Möjligen är den mindre skadlig än nuvarande som baseras på vattenkraft (vattendragsförstörelse) och vindkraft (metaller, sällsynta jordartsmetaller, störande vindkraftsparker, skogsskövling, påverkat djurliv mm). Kärnkraft är inte klimatsmart utan är kanske en av de mest miljöförstörande aktiviteterna som vi håller på med. Kärnkraft innebär brytningsproblematik, slutförvaringsproblematik, samt uppenbara risker för haveri. Det ska vara lönsamt att välja det som på sikt är bäst för människor och miljö, som ekologiskt. Det ska vara enkelt att välja maten från lokala bönder. Upphandlingar ska ställa höga krav vad gäller miljö, sociala villkor, arbetsmiljö och djurskydd. Upphandlingskriterier måste ständigt ses över. Upphandlingar ska göras på ett sådant sätt att även mindre företag, icke-vinstdrivande, sociala företag och företag från regionen kan lägga anbud. Det offentliga Sverige handlar idag upp varor och tjänster för över 500 miljarder kronor. Genom upphandlingarna kan kommunerna och landsting i Västernorrland utöva en betydande konsumentmakt och bidra till att främja gröna jobb. Förnybar energi som vindkraft och bioenergi har ökat starkt sedan Under 2013 stod det klart att Sverige, sju är i förväg, har uppnått 2020-målet om minst 50 procent förnybar energi. Vår ambition är att öka andelen förnybar energi betydligt redan nästa mandatperiod. Vind, biobränsle och solenergi ska ha så gynnsamma skattevillkor som möjligt. 7. Hur ser ni i ert parti på frågan gällande lokal produktion? Inom vilka områden ser ni det mest relevant att den lokala självförsörjningsgraden stärks och hur ser ni att man konkret kan stötta en sådan utveckling? Det är ur alla avseenden viktigt att stödja en lokal produktion, framförallt när det handlar om frågan om att bli självförsörjande på livsmedel och för att få fram mer lokalproducerad mat. Vi behöver också kraftigt öka sysselsättningen på landsbygden genom betydande satsningar på besöksnäringen, jordbruket, skogsbruket och vattenbruket lokalt för att skapa bärighet i produktionen. Med sådana satsningar stärker vi Sveriges förmåga inför framtida kriser samtidigt som regionen stärker sysselsättningen. Att stimulera den lokala produktion inte minst av livsmedel är ytterst viktigt för att begränsa transporter och öka självförsörjningsgraden. Men det kan ju gälla andra delar av konsumtionssamhället också, där det lokala inslagen bör öka. (klädproduktion, bostadsproduktion, småskalig energiproduktion, förädling av skogsprodukter mm). Utvecklingen kan stöttas genom att den kommunala sektorns inköp i allt högre grad inriktas på lokal upphandling av hållbara produkter och livsmedel exempelvis. Några sätt att minska vår sårbarhet är mer lokal odling och stadsodling, rejäla lager av till exempel läkemedel och drivmedel, mer egen el som vindkraft och solenergi. Det är också viktigt att i förhand komma fram till hur vi ska prioritera i en kris och säkra upp med reservlösningar. Dessutom kan bredbandsutbyggnaden och ny teknik som 3d-skrivare skapa stora möjligheter för ny lokal produktion av olika slag. En levande landsbygd och konkurrenskraftiga gröna näringar, som kan producera den klimatsmarta, närproducerade maten och den förnybara skogsråvaran, är avgörande för hållbar utveckling i Sverige och i Västernorrland. En grön ekonomi bygger på principen att det som är bra för miljön, såsom arbete Fortsättning på nästa sida

6 6 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN VÄSTERNORRLAND Fortsättning från föregående sida och tjänster, ska vara billigt, medan det som är dåligt för miljön ska vara dyrt. Det är lokalt och regionalt som satsningarna och infrastrukturen för förnybar energi byggs. Det är på landsbygden som vindkraften, biokraften och solkraften produceras. Hållbara städer är en nyckelfråga för en framgångsrik klimatomställning. Centerpartiet driver på för en aktiv grön samhällsplanering och inrättande av lokala och regionala klimatfärdplaner för all samhällsbyggnad. 8. Hur ser ni i ert parti på möjligheterna att skapa en levande landsbygd inom områden som till exempel: Boende/försörjning, Kollektivtrafiken, Lokal handel, Utbildning, Vård/omsorg Kultur Vi ser möjligheterna till en levande landsbygd som goda även i framtiden om satsningar görs för att också stärka förutsättningarna för att verka och bo på landsbygden. Genom Sveriges resursstarka natur i kombination med politiska prioriteringar kan visionen om en levande landsbygd absolut uppnås. Det handlar inte minst om att inte välja att släcka ned landsbygden, lägga ned skolorna, minska vägunderhållet eller underlåta att utveckla kollektivtrafiken. Här har samtliga politiska partier ett ansvar, tyvärr har bara SD varit det enda konsekventa partiet i denna mening - samtidigt som Centerpartiet ställs sig bakom beslut som nedsläckningar och skolnedläggningar - och därför ser också utvecklingen ut som den gör. Vi har behov av nya bostäder på landsbygden (lågenergihus) då vi får ett ökat fokus på livsmedelsproduktion. Utbyggt kollektivt transportnät, där de fossila transporterna kan fasas ut. Statliga medel måste riktas till de krafter som vill arbeta för fungerande service på landsbygden med goda miljömässiga, sociala och ekonomiska förutsättningar för en levande landsbygd. Ökat statligt ansvar för skolan. Skolor och förskolor skall ej drivs i vinstsyfte. Utbildningssatsningar är ett av de viktigaste politikområdena för att minska regionala klyftor och hålla ihop Sverige. Inga vinster i välfärden varje krona ska gå tillbaka till medborgarna. Primärvården ska vara avgiftsfri, byggas ut och vara tillgänglig för alla.vi föreslår också särskilda servicepunkter på landsbygd där myndigheter med gemensamma servicekontor upprätthåller samhällsservicen. Bredbandsutbyggnad på landsbygden. Digitalisering av biografväsendet. Stöd till lokala kulturgrupper, kommunala kulturskolor. Länsteatrar och scenbolag skall erbjuda kultur ute på landsbygden. En levande landsbygd erbjuder attraktiva livsmiljöer med närhet till friluftsliv och rekreation. I en tid av omställning spelar landsbygden en avgörande roll för utvecklingen av ett hållbart samhälle genom bland annat satsningar på förnybar energi och lokal matproduktion. Den snabba urbaniseringen innebär utmaningar för både stad och landsbygd. För att ha möjlighet att bo kvar på landsbygden är det viktigt att service som post, kollektivtrafik, dagligvaruhandel och sjukvård finns inom rimligt avstånd. Att kunna utbilda sig i alla skeden, både på plats och på distans, är viktigt inte minst för landsbygden. Vi vill att Mittuniversitetets verksamhet vidgas och finns tillgängligt i hela regionen. För att komma bort från fossila bränslen kommer skogen, biomassa och avfall att vara viktiga för att producera biobränslen. De flesta nya jobb skapas i småföretag. God tillgång till kapital är viktigt för att små företag ska kunna etablera sig och växa. Det ska bli lättare att bygga lokalt kapital i små- och medelstora företag. Vi vill också verka för nyetableringar av statliga verksamheter i länet. En omställning till mer hållbara transporter innebär en stark satsning på järnväg i hela landet. Kommuner och landsting spelar som köpare av bilar och tunga fordon (bussar) en central roll för transportutsläppen, men också för produktion och distribution av biogas och andra biodrivmedel. Elbilar och elhybrider är också beroende av kommunal och regional infrastruktur, som laddstationer och laddplatser. Centerpartiet jobbar för förnybar energiproduktion och hållbara transporter såväl i regeringen som i Västernorrlands kommuner och landstinget. Centerpartiet har gått i spetsen för en rad reformer som ökar självbestämmandet inom välfärdstjänster som vård, skola och omsorg. Valfrihetsreformerna har öppnat för fler utförare. Mångfalden är en viktig del i utveckling av kvalitet, tillgänglighet och patientmakt framåt i Västernorrland. Makten flyttas steg för steg flyttats från politiker till föräldrar, elever, brukare och patienter. Vi kallar det för närodlad politik. 9. Hur ser ni i ert parti på det lokala arbetet med förnyelsebara energikällor så som till exempel vindkraft, vattenkraft, solel/ solvärme och biogas? Vi ställer oss kritiska till storskalig vindkraft då det både förstör landskapen, kräver stora skattesubventioner och då det samtidigt kräver en stor reglerkraft vilket gör att varken kan ersätta kärnkraft eller vattenkraft. Däremot är vi desto mer positiva till vattenkraften, solkraft, fjärrvärme och biogas. Vi tittar också nyfiket på vågkraftens framtida möjligheter. Vi vill värna om en vindkraftsutbyggnad som tar hänsyn till de förutsättningar som naturen ger, i balans med ekologi och bebyggelse. Alltför vidlyftiga vindkraftsparker kan stå i motsatsställning till en positiv kommunal utveckling, då det gäller boende, fritid och naturbruksintressen. Men för att avveckla fossilt beroende och kärnkraft måste vindkraften expandera. Vattenkraften är som tidigare berörts också i viss mån problematisk. Den måste förändras, göras effektivare och med större hänsyn till de vattendrag där den finns etablerad. Solel är ytterligare ett energikomplement, vars produktion kan göras småskalig. Biogasproduktion är vi också positiva till, och lösningar för detta får sökas i samverkan mellan och inom kommunerna för bästa effektivitet och minsta möjliga transporter. Miljöpartiet vill ha 100 procent förnybar energi. Energisystemet ska vara fritt från kärnkraften som är dyr och miljöskadlig. Vi ska därför fasa ut kärnkraften genom energieffektiviseringar och förnybar energi som vindkraft och solenergi. I nuläget är vindkraft billigare, men i framtiden lär solenergin bli mycket billigare och då behövs inte vindkraften längre. Den vindkraft vi har under den här övergångsperioden ska självklart placeras med stor hänsyn till andra värden. Miljöpartiet vill också att fastighetsskatten för vindkraften ska gå till kommunerna där vindkraften finns, inte till staten. Snart kan vi förhoppningsvis tanka biogas även i Västernorrland. Biogasen räcker dock inte för alla bilar, så den behöver kompletteras med andra lösningar. Bättre villkor för biogasen ger oss också nya jobb och en mer levande landsbygd. Landstinget i Västernorrland har genomfört flera framgångsrika satsningar på förnyelsebar energiproduktion. Landstinget och samtliga av länets kommuner är medlemmar i Sveriges Ekokommuner. Tillsammans med kommunförbundet och länsstyrelsen kan Västernorrland fortsätta profilera sig som ett hållbart energilän med gemensamma satsningar och projekt. Sverige ska ta ledarskap för EU:s miljö- och klimatarbete, liksom för överenskommelser på global nivå. EU har nu nått målet om att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent. Vi behöver höja ambitionen med de gröna elcertifikaten, som öronmärker resurser till satsningar i förnybar energi. Det ska bli lättare att producera sin egen energi, från t ex solceller på taket, och mata in elen i nätet och minska elräkningen. En avgörande sektor för att klara 100 procent förnybart är att skapa ett hållbart transportsystem. Det är inte bilen det är fel på, det är dagens fossila bränslen. På många ställen i landet är bilen en nödvändig förutsättning för att kunna bo och arbeta. En omställning till miljövänliga bränslen är central för att nå miljömålen. Centerpartiet vill se en fossiloberoende fordonsflotta till år En skarp klimatbonus ska ge en rejäl bonus när du köper miljöbil. Den ska vara högre desto mer miljövänlig bilen är, och betalas med avgifter på köp av de värsta utsläppsbilarna, högre desto värre utsläpp. 10. Vilket samhälle vill ni i ert parti se år 2021? Vi vill se ett samhälle som eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi vill se ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla med borgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet. Vi inser att vi i likhet med alla andra människor har ofrånkomliga fel och brister och tror därför inte att ett perfekt, utopiskt samhälle är möjligt att uppnå. Vi hoppas kunna återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet. Då har de fossila transporterna halverats, och fossil energiproduktion i Sverige upphört helt. Kärnkraften är under avveckling, den lokala och ekologiska livsmedelsproduktionen har kommit igång och vi ser en ökande återflyttning till landsbygden. En ny framtids optimism börjar spridas, det går att vända utvecklingen. Lokaldemokratin börjar spira. I stället för ekonomisk tillväxt börjar samhällsutvecklingen alltmer fokusera på hållbarhet, energibesparingar och skydd av ekosystem. Kommuner och landsting upphandlar minst 50 procent av sina varor från kravmärkt och ekomärkt produktion. Allt fler kommuner erbjuder gratis kollektivtrafik med fordon som går på biogas, el och/eller skogsråvara (etanol m.m.). Byggandet i landet sker med hållbara metoder och energisnålt i allt högre omfattning. År 2021 vill vi se ett samhälle där vi bryr oss mer om varandra. Vi ska ta större hänsyn till hur vi påverkar människor i andra länder, djuren, naturen, våra barn och barnbarn. Vi satsar långsiktigt genom att i första hand fokusera på miljö och skola, vilket även ger nya jobb både på kort och lång sikt. Vi vill trygga allas grundbehov och ha ett större fokus på livskvalitet har vi ökad mångfald, jämställdhet och jämlikhet, vilket också stärker demokratin. Vårt partiprogram som mer ingående beskriver vilket samhälle vi vill se på 2020-talet finns på mp.se. På mp.se/ vasternorrland hittar ni också vårt länspolitiska program om vad vi vill göra i Västernorrland Du är varmt välkommen att delta i vårt viktiga arbete! Centerpartiet står för närodlad politik. En politik där fler beslut fattas direkt av människor själva. Eller nära de människor som berörs. Vi går 2014 till val på två huvudfrågor som rör själva hjärtat i Sveriges och Västernorrlands framtida utveckling. Jobb i hela landet. Resultat för miljön.politiken har en central roll för att skapa de goda förutsättningarna och villkoren för människor i hela landet. Det gäller inte bara på statlig nivå. Det handlar om att EU gör rätt saker och avhåller sig från onödig detaljstyrning. Dessutom har kommuner och regioner oerhört viktiga uppgifter för att skapa utveckling i hela Sverige. Det gäller inte minst god offentlig service och bra förutsättning för lokala företag och kommersiell service i hela Västernorrland. Centerpartiet är garanten för att fokus på lokal utveckling finns. Vi tror på en levande landsbygd