Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL"

Transkript

1 Tillsynsrapport 2014:1 Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL Rikspolisstyrelsen

2

3 Sammanfattning 1 Sammanfattning En analys görs av hur polismyndigheterna och SKL lever upp till kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2001:1), bl.a. 6-8 och 11, framför allt när det gäller rutiner för att undersöka, åtgärda och följa upp arbetsförhållanden, uppgiftsfördelning och kunskaper för chefer samt de hur ledningarna följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vidare undersöks hur myndigheterna enligt 2 arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166) hanterar anmälan till Arbetsmiljöverket när ett olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbete föranlett dödsfall eller svårare personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare. Även frågan hur myndigheterna hanterar brottsanmälan avseende arbetsmiljöbrott tas upp. Inledningsvis i denna tillsyn använde vi en kvantitativ metod och undersökte olika skriftliga källor som i sin tur har föranlett fördjupning inom vissa områden av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därefter har en fördjupad studie genomförts med kvalitativ undersökande metod, vilket innebär att arbetet har byggts upp utifrån de fakta som successivt har framkommit. Fördjupningsfrågor har ställts till polismyndigheterna i Skåne, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västernorrlands och Västra Götalands län. Därefter har var och en av myndigheterna deltagit i en konferens med representanter för arbetsgivaren och skyddsombuden. Vidare har fördjupningsfrågor ställts till vissa myndigheter avseende hot- och våldssituationer, anmälan till Arbetsmiljöverket samt hantering av arbetsmiljöbrott inom myndigheten. Efter att ha bedömt det insamlade materialet redovisar vi rekommendationer avseende de granskade områdena. Det finns en del lokala arbetsmiljödokument som dubblerar de nationella dokumenten, t.ex. mallar för fördelningssamtal eller checklista för skyddsrond. Vi rekommenderar därför att arbetsmiljödokumenten ses över och att ett eventuellt rullgardinsbeslut avseende dokument som blir överflödiga fattas senast den 31 december När det gäller fördelning av uppgifterna inom det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt 6 AFS (2001:1) finns det ett behov att ge utbildning lokalt även om cheferna har genomgått en nationell chefsutbildning där teori om arbetsmiljöfrågor ingår. Vidare bedömer vi att kunskaper om LISA-registreringar och anmälan till Arbetsmiljöverket haltar väsentligt hos chefer och medarbetare. Vår bedömning är också att chefer som borde ha fått en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifterna inte alltid har fått det och att uppgiften om vilka chefer som har en sådan skriftlig fördelning inte finns samlad på t.ex. myndighetsnivå. För att säkra att nya chefer får denna fördelning och att uppgifterna om vilka som har fått den hålls à jour måste en systematisk insamling av uppgifterna göras. Vår bedömning är att den lokala arbetsmiljöutbildningen för chefer har sett väldigt olika ut har dock alla de granskade myndigheterna utbildat eller planerat att utbilda chefer i arbetsmiljö. Vi menar att målet ska vara att de chefer, som ska ha arbetsmiljöansvar, också får adekvat kompetensutveckling och ett skriftligt fördelningsbeslut. Ta därför fram en nationell modell för praktiskt inriktad regional arbetsmiljöutbildning utifrån de goda exempel som finns. En översyn av arbetsmiljöavsnitten i de nationella utbildningarna för chefer ses över så att den röda tråden mellan nationell och regional utbildning blir tydlig. Vår bedömning är att när det gäller information om t.ex. arbetsskadestatistik och medarbetarenkäten finns sådan information men de chefer som har fördelat arbetsmiljöansvar bör uppmanas att ta del av den. Det är också viktigt att chefer i framtiden får gott stöd i arbetsmiljöfrågor. Vi har undersökt hur myndigheterna uppfyller kraven på att arbetstagarna ska ha kunskaper om arbetet och dess risker enligt 7 AFS (2001:1). Vår bedömning är att myndigheterna ser till att arbetstagarna får kunskaper om arbetet och dess risker, särskilt

4 Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL 2 initialt eller vid nyheter, men hur håller arbetstagarna sina kunskaper aktuella? Detta är ett utvecklingsområde. Samverkansavtalet för utveckling av Polisen från 1999 anger att arbetstagarna ska vara delaktiga och aktiva i bl.a. arbetsmiljöfrågor. På så vis ökar de sin kompetens inom arbetsmiljöområdet. Kunskaper om hot- och våldssituationer kan förbättras. Åtgärder som kan vidtas är t.ex. att ta fram arbetsplatsanpassade rutiner för hot- och våldssituationer. Vidare kan man göra riskbedömningar och informera, ge föreläsningar och utbilda inom området. I polismyndigheten i Södermanlands län återkopplar man händelser i LISA till den som är ansvarig för utbildningar, som i sin tur gör förändringar av innehållet i specifika utbildningar för att minska risken för skador/ohälsa i framtiden. Uppsala gör liknande vid fordonsolyckor genom sin s.k. fordonskommission. Vi rekommenderar att en sådan återkoppling till utbildningsansvariga görs inom hela Polisen. Bedömning av området att undersöka, riskbedöma och vidta åtgärder enligt 8 AFS (2001:1) ger vid handen att det saknas nationella riktlinjer för hur en fysisk resp. psykosocial skyddsrond ska göras. Det finns dock ett förslag till checklista vid skyddsrond men den tar inte upp riskbedömningen. Därför rekommenderas att nationella riktlinjer och mallar för fysisk och psykosocial skyddsrond som inkluderar riskbedömning tas fram. Vår bedömning är att det är tillfyllest att ha arbetsmiljöplaner på nivån direkt under den regionala nivån. Åtgärderna kan skilja sig åt mellan olika verksamheter och budgeten är ofta fördelad på avdelningar och enheter. En rekommendation är att samordning mellan arbetsmiljöplanen och verksamhetsplanen görs på lämplig organisatorisk nivå. Det är vår bedömning att det i en stor myndighet kan vara långa avstånd och kedjan i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan brista någonstans. En medelstor myndighet kan ha lättare att genomföra det systematiska arbetsmiljöarbetet med tydlig fördelning av ansvaret, undersökning, riskbedömning och åtgärder, handlingsplan samt uppföljning. Det framkommer vid konferenserna med de sex myndigheterna att riskbedömning vid förändringar i organisation och verksamhet inte alltid görs av myndigheten när sådan skyldighet föreligger. När det gäller arbetsgivarens skyldighet att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet 11 AFS (2001:1) saknas det nationella anvisningar eller checklistor. Sådan information finns emellertid på de flesta myndigheters hemsidor eller i deras arbetsmiljöhandböcker. En samlad bedömning inkluderat svaren vid konferenserna ger vid handen att uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inte fungerar särskilt bra. Kunskap om hur det fungerar saknas vid fyra av de sex myndigheterna. Dock deltar den högsta ledningen vid alla de granskade myndigheterna direkt eller indirekt i uppföljningen. Vi rekommenderar att man tar fram en nationell modell för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån ett gott exempel, t.ex. från Skåne eller Södermanland. Även högsta ledningens arbete med uppföljning ska innefattas i modellen. Avseende anmälan till Arbetsmiljöverket av allvarliga skador och tillbud enligt 2 arbetsmiljöförordningen SFS (1977:1166) är vår bedömning att uppgiften i arbetsskadeprogrammet LISA om anmälan till Arbetsmiljöverket är så osäker att man bör se över hur den ska registreras mot bakgrund av att LISA utgör även diarium. Det finns ingen direkt överensstämmelse mellan information om anmälan till Arbetsmiljöverket i LISA och verklig anmälan till Arbetsmiljöverket. Klassning av allvarlighetsgraden i LISA är inte korrekt men den bör bli mer korrekt från hösten 2013 eftersom den nationella rutinen nu har ändrats så att ansvarig chef och skyddsombud får en tydligare roll vid klassningen. Vidare finns det en extra allvarlighetsgrad i LISA (mycket allvarlig händelse), och

5 det är denna som enligt LISA-rutinen ska anmälas till Arbetsmiljöverket. I 2 arbetsmiljöförordningen omnämns endast att allvarliga händelser ska anmälas. Ta därför bort den extra allvarlighetsgraden (mycket allvarlig händelse) i LISA, den fyller inget syfte vad vi kan se och den kan skapa osäkerhet kring vad som ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Inhämta och analysera på nationell och regional nivå regelbundet de allvarliga händelser avseende Polisen som Arbetsmiljöverket har diariefört enligt 2 arbetsmiljöförordningen. Jämför dem med LISAstatistiken. Vi har funnit följande avseende anmälan av arbetsmiljöbrott inom den egna polismyndigheten enligt brottsbalken 3:7, 3:8 eller 3:9 eller 8 kap 1 arbetsmiljölagen (1977:1160). Det saknas uppgifter om eventuella arbetsmiljöbrott som har misstänkts eller anmälts inom Polisen. Det är en brist att explicit nationell skriftlig information om konkret hantering av arbetsmiljöbrott inom en polismyndighet saknas. Viss information finns hos några polismyndigheter. Vår bedömning är att det inom de granskade sex myndigheterna även allmänt saknas insikt om vad ett arbetsmiljöbrott är och att det faktiskt kan inträffa något sådant också inom en polismyndighet. Intressant är att tillsynsrapporten 2013:13 om polismyndigheternas handläggning av arbetsmiljöbrott i allmänhet anger att kompetensen om detta varierar och förordar att den centrala utbildningen bör utvecklas. Det skulle behövas nationella riktlinjer eller rutiner för anmälan av arbetsmiljöbrott inom Polisen. Sammanfattning 3

6

7 Innehåll 5 Innehåll 1 Inledning Beslut om uppdrag Inspektionsgruppen Polisens organisation Genomförande Metod Inspekterade polismyndigheter Bakgrund/Reglering av ämnesområdet Rättslig reglering Styrdokument Tidigare uppföljnings- och tillsynsåtgärder samt pågående utvecklingsarbete Utlåtanden Statistik Samverkan med arbetstagarorganisationerna Samråd inom Rikspolisstyrelsen Faktagranskning Iakttagelser Lokal arbetsmiljödokumentation på Intrapolis Anmälan av allvarliga händelser till Arbetsmiljöverket enligt 2 arbetsmiljö förordningen Fördjupad studie av polismyndigheterna i Skåne, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västernorrlands och Västra Götalands län Sammanfattande iakttagelser Bedömningar Rekommendationer Definitioner och förkortningar Bilagor... Se separat dokument

8 Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL 6 1. Inledning 1.1 Beslut om uppdrag 1 En analys görs av hur polismyndigheterna och SKL lever upp till kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2001:1), bl.a. 6-8 och 11, framför allt när det gäller rutiner för att undersöka, åtgärda och följa upp arbetsförhållanden, uppgiftsfördelning och kunskaper för chefer samt de hur ledningarna följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vidare undersöks hur myndigheterna enligt 2 arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166) hanterar anmälan till arbetsmiljöverket när ett olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbete föranlett dödsfall eller svårare personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare. Även frågan hur myndigheterna hanterar brottsanmälan avseende arbetsmiljöbrott tas upp. 1.2 Inspektionsgruppen Handläggare för studien är Marie Micaux, HRspecialist vid Polisens verksamhetsstöd. Kontaktperson vid huvudkontorets HR-avdelning är Tapio Lehto, HR-strateg. Kontakter med nyckelpersoner vid Rikspolisstyrelsen har tagits under arbetets gång. Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, är ett opartiskt expertorgan som utför laboratorieundersökningar av spår från brottsplatser åt rättsväsendets myndigheter. När det gäller arbetsmiljöansvaret är var och en av de 21 polismyndigheterna respektive SKL en arbetsgivare med eget arbetsmiljöansvar. Rikspolisstyrelsens roll i förhållande till de 21 polismyndigheterna och SKL är att utöva tillsyn över dem och att verka för planmässighet, samordning och rationalisering. Den 1 januari 2015 ska dagens 21 polismyndigheter och RPS bli en polismyndighet. Arbetet leds av polissamordningen under Thomas Rolén och en genomförandekommitté. I denna rapport avses under 2014 med myndigheten på nationell nivå Rikspolisstyrelsen och med myndigheten på regional nivå de 21 polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium. 1.3 Polisens organisation Polisen är en av de största statliga verksamheterna med drygt anställda. Sverige har ett nationellt polisväsende som lyder under justitiedepartementet. Polisen består av Rikspolisstyrelsen, 21 polismyndigheter och Statens kriminaltekniska laboratorium. Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet och har tillsyn över Polisen. Ytterst ansvarig för verksamheten är rikspolischefen som utses av regeringen. Varje län utgör ett polisdistrikt. Inom varje polisdistrikt finns en polismyndighet som ansvarar för polisverksamheten i området. Chef för polismyndigheten är en länspolismästare. 1 Bilaga 1.

9 Genomförande 7 2. Genomförande 2.1 Metod Inledningsvis har vi använt en kvantitativ metod och undersökt olika skriftliga källor som i sin tur har föranlett fördjupning inom vissa områden av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därefter har en fördjupad studie genomförts med kvalitativ undersökande metod, vilket innebär att arbetet har byggts upp utifrån de fakta som successivt har framkommit. Syftet med en kvalitativ undersökning är att få kunskap om ett problemområde genom datainsamlingstekniker som ger de deltagande personerna möjlighet att formulera sig självständigt om hur de uppfattar det systematiska arbetsmiljöarbetet vid sin myndighet. Fördjupningsmomenten har varit skriftliga fördjupningsfrågor 2, genomförande av en självskattningsenkät 3 samt konferenser med arbetsgivar- och skyddsombudsrepresentanter för Polismyndigheterna i Skåne, Stockholms, Södermanlands, Uppsalas, Västernorrlands och Västra Götalands län. Analysen av det skriftliga materialet, fördjupningsfrågorna och självskattningen har varit utgångspunkt i konferensen. Vidare har fördjupningsfrågor ställts till de fem polismyndigheterna i Jämtlands, Norrbottens, Skåne, Västerbottens och Västernorrlands län, som varit föremål för Arbetsmiljöverkets inspektion Tryggare arbetsmiljö för tjänstemän vid tjänsteutövning , avseende hot- och våldssituationer 4. Fördjupningsfrågor om hanteringen av arbetsskadeprogrammet LISA har ställts till polismyndigheterna i Norrbottens, Uppsala och Västernorrlands län 5 och en fråga om brottsanmälan vid arbetsmiljöbrott har ställts till polismyndigheten i Stockolms län 6. Iakttagelserna har dokumenterats. Därefter har vi gjort bedömningar och till sist lämnat rekommendationer för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Polisen. Särskild tonvikt har lagts vid de goda exempel som vi funnit. 2 Bilaga 2 3 Arbetsmiljöverkets hemsida 4 Bilaga 3. 5 Bilaga 4 6 Bilaga 5 Polissamordningen för den nya polismyndigheten 2015 och dess genomförandekommitté har inventerat nationella dokument och rutiner för bl.a. det systematiska arbetsmiljöarbetet. De goda exempel på dokument och rutiner som vi i denna studie har funnit kan komma att användas av polissamordningen och genomförandekommittén inför Inspekterade polismyndigheter Elva skriftliga fördjupningsfrågor har ställts till polismyndigheterna i Skåne, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västernorrlands och Västra Götalands län. Vid dessa myndigheter har representanter för arbetsgivaren och skyddsombuden även besvarat Arbetsmiljöverkets elektroniska självskattning. Därefter har en tvåtimmars konferens via video hållits med fyra myndigheter, via telefon med en (Uppsala) och vid ett möte med en myndighet (Stockholm). För att få en stor representativitet valdes de tre storstadslänen, som tillsammans har nästan 60 % av antalet årsarbetare vid de 21 polismyndigheterna. Vidare valdes, för att få viss geografisk spridning och även en inblick i medelstora myndigheters systematiska arbetsmiljöarbete, Södermanland, Uppsala och Västernorrland, som tillsammans utgör ca 8 % av alla årsarbetare vid polismyndigheterna. Polismyndigheterna i Jämtlands, Norrbottens, Skåne, Västerbottens och Västernorrlands län fick fördjupningsfrågor om åtgärder efter Arbetsmiljöverkets inspektioner avseende hot- och våldssituationer. Polismyndigheterna i Norrbottens, Uppsala och Västernorrlands län fick fördjupningsfrågor avseende arbetsskadeprogrammet LISA eftersom vissa av deras uppgifter i LISA inte överensstämde med varandra. Polismyndigheten i Stockholms län fick en fråga avseende en rekommendation i deras broschyr om arbetsskador 7 avseende brottskod vid misstänkt arbetsmiljöbrott. 7 Se Intrapolis, Personalentrén, Arbetsmiljö, Arbetsskador och tillbud, Lokala sidor.

10 Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL 8 3. Bakgrund/Reglering av ämnesområdet 3.1 Rättslig reglering Studien omfattar följande författningar Arbetsmiljöverkets författningssamling om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS (2001:1) 6-8 och 11 AFS 2001: 1 handlar om arbetsgivarens skyldigheter i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och de aktuella paragraferna är följande. 6 Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren skall se till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och har de befogenheter och resurser som behövs. Arbetsgivaren skall också se till att de har tillräckliga kunskaper om regler som har betydelse för arbetsmiljön fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö Arbetsgivaren skall se till att de som får uppgifterna har tillräcklig kompetens för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessutom skall kraven i bilaga 1 uppfyllas. Uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. Av bilaga 1 till 6 framgår bl.a. att personerna som avses i paragrafen ska få information om arbetsskadeanmälningar och förebyggande arbetsmiljöåtgärder och åtgärdskrav från Arbetsmiljöverket. De ska också få lämna synpunkter till arbetsgivaren om t.ex. vem som ska arbeta med arbetsmiljöuppgifter eller uppläggning av arbetsmiljöarbetet. Föreskrifter... 7 Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. När riskerna i arbetet är allvarliga skall det finnas skriftliga instruktioner för arbetet. 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte. 11 Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra skall det förbättras. Uppföljning skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) Har olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbete föranlett dödsfall eller svårare personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare, skall arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller vid tillbud som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Om anmälan om arbetsskada föreskrivs även i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.

11 Bakgrund/Reglering av ämnesområdet Arbetsmiljöbrott brottsbalken 3:7-10 samt arbetsmiljölagen 8 kap. 8 Arbetsmiljöbrotten regleras dels i brottsbalken, dels i arbetsmiljölagen. I svensk rätt finns vid arbetsmiljöbrott ingen möjlighet att döma juridiska personer till straff utan det är ett individuellt straffansvar. För att en fysisk person skall dömas för arbetsmiljöbrott krävs dels att hon/han har innehaft arbetsmiljöansvar, dels att hon/han innehaft straffansvar. Det är viktigt att skilja dessa åt. Det är alltid högste chefen för en organisation som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men lagen tillåter att denne kan delegera arbetsmiljöuppgifterna nedåt i organisationen. Det straffrättsliga ansvaret avgörs med hänsynstagande till den i varje särskilt fall föreliggande situationen, och med beaktande av var det reella inflytandet över beslut och åtgärder föreligger. Vid arbetsplatsolyckor är det inte olyckan i sig som kan vara ett brott utan straffbarheten ligger i att arbetsgivaren inte har förebyggt den eller åtminstone inte gjort vad som skäligen har kunnat avkrävas honom/henne. Vissa samhällsfunktioner kan dock inte fullgöras om inte arbetstagarna utsätts för vissa former av risker som kan leda till ohälsa eller olycksfall. Den verksamheten är inte kriminell i sig, förutsatt att riskbedömningar kontinuerligt genomförs och åtgärder vidtas i förebyggande syfte. I arbetsmiljölagstiftningen finns en tilltro till företagets självreglering men också en möjlighet att tillämpa repressiva åtgärder. Troligtvis har i Sverige den straffrättsliga aspekten haft en förhållandevis tillbakadragen position vad gäller reglerandet av arbetsmiljöbrott. 8 Arbetsmiljöverkets Rapport 2013:4. Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling. Kunskapssammanställning, kapitel 2.1 Arbetsmiljöbrott och dess reglering, samt hänvisning till SOU 1993:81, och kap. 2.2 Straff eller samverkan?) Brottsbalken i dess lydelse kap. 7 Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag. Lag (2010:370). 3 kap. 8 Den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa, döms för vållande till kroppsskada eller sjukdom till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag. Lag (2001:348). 3 kap. 9 Utsätter någon av grov oaktsamhet annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom, dömes för framkallande av fara för annan till böter eller fängelse i högst två år. 3 kap. 10 Om brott, som i 7 9 sägs, har begåtts genom att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160) ålegat honom till förebyggande av ohälsa eller olycksfall, döms för arbetsmiljöbrott till straff som i nämnda lagrum sägs. Lag (1991:679).

12 Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL 10 7 kap 7 arbetsmiljölagen SFS (1977:1160) innehåller bestämmelser om att Arbetsmiljöverket får besluta om förelägganden eller förbud enligt lagen. Från den 1 juli 2014 träder en lagändring i kraft som innebär att ett sådant föreläggande eller förbud får riktas även mot staten som arbetsgivare. Den nya lagtexten lyder (ändringar med kursiv stil): 7 Arbetsmiljöverket får gentemot den som har skyddsansvar enligt 3 kap. 2-12, 5 kap 3 första stycket eller 6 i detta kapitel besluta de förelägganden eller förbud som behövs för att 1. denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska följas, och 2. de bestämmelser i förordningen (EG) nr 1907/2006 som omfattas av Arbetsmiljöverkets tillsynsansvar ska följas. Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Ett sådant föreläggande eller förbud får riktas även mot staten som arbetsgivare. Om någon inte följer ett föreläggande, får Arbetsmiljöverket besluta att rättelse ska ske på hans eller hennes bekostnad. Om ett föreläggande har beslutats beträffande en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov enligt plan- och bygglagen (2010:900) men sådant lov inte beviljas, upphör föreläggandet att gälla i fråga om den åtgärden. Lag (2013:610). 8 kap arbetsmiljölagen SFS (1977:1160) innehåller påföljder (fängelse eller böter) för den som bryter mot föreläggande, förbud eller föreskrifter av olika slag. Även regler om sanktionsavgifter regleras i detta kapitel. Följande lagändring avseende sanktionsavgifterna i 5 träder i kraft den 1 juli 2014 (ändringar med kursiv stil): 5 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en sanktionsavgift ska tas ut om en överträdelse har skett av en föreskrift som har meddelats med stöd av 4 kap Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. En föreskrift om sanktionsavgift ska ange hur avgiften beräknas för olika slag av överträdelser. Avgiftsbeloppet ska kunna fastställas direkt med ledning av den angivna beräkningsgrunden. Avgiften ska vara lägst och högst kronor. Lag (2013:610). 3.2 Styrdokument Riktlinjer avseende rollfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Dokumentet innehåller klargörande av rollerna för RPS resp. myndigheten samt information om nationella dokument. Det omfattar paragraferna 4 till 12 i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1). Följande framgår avseende 6-8 och 11. Enligt 6 AFS (2001:1) ska arbetsgivaren bl.a. fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det framgår av riktlinjerna att myndighetschefen ansvarar för arbetsmiljön och att uppgifter fördelas till chefer som erhållit relevant arbetsmiljöutbildning, som vid behov ordnas av myndigheten ( 6 AFS 2001:1). Enligt 7 AFS (2001:1) ska arbetsgivaren se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska undvikas. När riskerna är allvarliga ska det finnas skriftliga instruktioner. Av riktlinjerna avseende rollfördelning framgår bl.a. att det är myndigheten som ser till att samtliga medarbetare erhåller adekvata kunskaper, att frågorna tas upp i introduktionen och på arbetsplatsträffar och att medarbetaren har eget ansvar att söka

13 Bakgrund/Reglering av ämnesområdet 11 kunskap. Om det saknas nationella riktlinjer avseende riskerna bör myndigheten ta fram sådana rutiner och göra dem tillgängliga och kända för medarbetarna. Myndigheterna bör också med stöd av de nationella dokumenten (om trafiksäkerhet, etc.) vid behov utarbeta egna rutiner. Enligt 8 AFS (2001:1) ska arbetsgivaren regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för ohälsa, olycksfall eller allvarligt tillbud. När ändringar planeras i verksamheten ska arbetsgivaren också bedöma riskerna för ohälsa eller olycksfall. Riskbedömningarna ska dokumenteras skriftligt. I nämnda riktlinjer står emellertid att myndigheten regelbundet bör svara för att arbetsförhållandena regelbundet undersöks. Enligt 11 AFS (2010:1) ska arbetsgivaren varje år följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. I riktlinjerna står att en modell för riskbedömning har tagits fram av RPS. Varje myndighet ska följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet årligen. Som kan konstateras skiljer sig AFS-texten något ifrån Polisens rolldokument avseende det som arbetsgivaren ska göra. Detta kan leda till att läsaren har svårt att avgöra om regelverket är tvingande eller frivilligt. Se även avsnitt 1.3 Polisens organisation i vilket Rikspolisstyrelsens roll klargörs Fyra nationella vägledande arbetsmiljödokument 9 Det finns fyra vägledande nationella arbetsmiljödokument, Arbetsmiljöpolicy, Polisens interna trafiksäkerhetspolicy, Rehabiliteringspolicy och Alkohol- och drogpolicy Nationella arbetsmiljödokument som är en rekommendation Det finns 46 stödjande och normerande nationella arbetsmiljödokument som är en rekommendation angående ett begränsat område och har drag av kon- kret anvisning. Följande dokument är direkt relaterade till vår studie Uppgiftsfördelning och kunskaper hos mottagaren 6 AFS (2001:1) Riktlinjer för roller i det systematiska arbetsmiljöarbetet Arbetsmiljöansvar vid arbete vid annan myndighet Förslag till riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter innehållande även mall för delegering resp. returnering Arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet, samt instruktioner för arbetet 7 AFS (2001:1) Introduktion av nya medarbetare Utvecklingssamtal Skydd av medarbetare Information om många olika ämnen, t.ex. skydd mot sjukdomsalstrande exponering, om fordon, om skjutning, om ergonomi, om gravida och ammande, om krisstöd, om RAKEL och strålning och om arbetsmiljö och försäkringsskydd vid tjänsteresa. Åtgärder i LISA vid hot och våld Ensamarbete Information om debriefing Undersökning, riskbedömning och åtgärder/ handlingsplan 8 AFS (2001:1) Information om medarbetsundersökningen Hur tolkas arbetsmiljölagen i polisarbete? Polisförordningen 4 kap 10 och 11 relaterat till arbetsmiljölagstiftningen Riskbedömning (Ny handledning hösten 2013) Risker vid arbete i gasade containrar Riktlinjer för roller i det systematiska arbetsmiljöarbetet Förslag till checklista vid skyddsrond 9 Intrapolis, Personalentrén, Arbetsmiljö