Ishallar i Västernorrlands län 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ishallar i Västernorrlands län 2001"

Transkript

1 Dnr: Projektnr: P Slutrapport Ishallar i Västernorrlands län 2001 Kompetensutveckling av drifttekniker, pilotprojekt för effektivare energianvändning Västernorrlands Energikontor Adress Telefon Fax Bankgiro Organisationsnr /Hemsida Energihuset, Nipan SOLLEFTEÅ innehar F-skatt

2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Abstract...4 Bakgrund...5 Mål...5 Kompetensutveckling av drifttekniker i ishallar - genomförande...5 Planering...5 Länsseminarium för ansvariga förvaltare...5 Deltagare...6 Besiktning och analys, utbildningsdag i varje ishall...6 Resultat...7 Årlig energianvändning i ishallar...7 Energieffektiviseringsåtgärder...7 Utvärdering...8 Information om projektet...8 Kostnadsbudget för genomfört projekt...8 Finansiering...8 Bilagor 1. Program för länsseminarium 2. Deltagarförteckning 3. Energirapport mars Sammanställning av åtgärder för energieffektivisering 2

3 Sammanfattning Det krävs mycket energi för att driva ishallar och isbanor. Ishallarna är komplexa byggnader med ett varierat och stort behov av kyla, värme, varmvatten, ventilation och avfuktning. Det är viktigt med såväl en kvalitetsmässigt god maskinutrustning som en kunnig och erfaren driftpersonal. Av den anledningen anordnades ett projekt för kompetensutveckling av drifttekniker i ishallar i Västernorrland. Målet var att driftpersonalen skulle få en ökad insikt i sambandet mellan olika förbrukningsställen, för att bättre kunna optimera energibalansen i ishallarna i länet. I länets sju kommuner finns arton ishallar av varierande storlek. Ungefär hälften drivs av kommunerna och resterande av idrottsföreningar. I projektet deltog representanter för elva ishallar. Det var ansvariga förvaltare, drifttekniker och representanter för brukarna, idrottsföreningar och fritidskontor. Sammanlagt medverkade 69 personer. Ett länsseminarium för ansvariga förvaltare inledde utbildningen för att skapa förståelse för projektet och möjligheterna för energi- och kostnadseffektivisering. Detta seminarium ökade markant intresset för de följande utbildningsdagarna. Därefter genomfördes en utbildningsdag i varje ishall enligt följande:? Generell teoretisk genomgång av energianvändningen i ishallar? Övergripande besiktning och analys av befintlig utrustning och nuvarande driftförhållande.? Information och utbyte av erfarenheter om tillgänglig teknik.? Upprättande av förslag till lönsamma åtgärder. Den totala årliga energianvändningen i tio av hallarna var MWh, år Av detta utgjorde MWh el, MWh fjärrvärme samt 200 MWh olja. Efter en genomgång av effektiviseringsåtgärder i respektive ishall bedömdes effektiviseringspotentialen vara i genomsnitt 27 % eller MWh i årlig minskning av energianvändningen. Av detta utgör MWh el, 971 MWh fjärrvärme samt 200 MWh olja. Åtgärder för varje hall sammanställdes. Under slutet av mars, 2001, genomfördes en återföring och uppföljning med presentation och diskussion i varje arbetslag. Flera av åtgärderna bedömdes kunna genomföras under innevarande säsongsuppehåll. 3

4 Abstract There is a great need of energy in ice hockey arenas. They are complex buildings with a great and various need of cool, heat, hot water, ventilation and dehumidification. It is of great importance to have both a qualified machinery and a skilful personnel. That was the purpose of an educational project in order to develop of the competence of the personnel of ice hockey arenas in the county of Västernorrland. The objective was to get an increased understanding of the connection between various places of use and be able to optimise the energy balance of the ice hockey arenas in a better way. There are eighteen ice hockey arenas in county of Västernorrland. The halves of them are owned by the municipalities and the rest by sport associations. Sixty-nine representatives of eleven arenas participated in the project. The project started with a conference targeted to the responsible personnel of the arenas. After that followed one day each at every arena as follows:? General theory of the use of energy in ice hockey arenas? Overall inspection and analysis of the existing equipment and need of energy.? Information and exchange of knowledge? Survey of energy and cost effective measures The annual use of energy in ten arenas was MWh, the year MWh was electricity, MWh district heating and 200 MWh fossil fuels. The potential for efficiency is estimated to be 27 % or 3008 MWh, of that is 1837 MWh electricity, 971 MWh district heating and 200 MWh fossil fuels. A survey of energy efficient measures for ice hockey arenas is made within the project. 4

5 Bakgrund Det krävs mycket energi för att driva ishallar och isbanor. Ishallarna är komplexa byggnader med ett varierat och stort behov av kyla, värme, varmvatten, ventilation och avfuktning. Det är mycket viktigt med såväl en kvalitetsmässigt god maskinutrustning som en kunnig och erfaren driftpersonal. I en av kommunerna i Västernorrland diskuterades möjligheten för Energikontoret att anordna utbildning av drifttekniker t ex i ishallar. Energimyndigheten kontaktades av den anledningen med en förfrågan om stöd för att genomföra en utbildning av driftspersonalen vid ishallar i länet. I Västernorrlands sju kommuner finns arton ishallar av varierande storlek. Ungefär hälften drivs av kommunerna och resterande av idrottsföreningar. Mål Målet för denna kompetensutveckling var att driftpersonalen vid ishallarna i Västernorrland skulle få en ökad insikt i sambandet mellan olika förbrukningsställen, för att bättre kunna optimera energibalansen i ishallarna i länet. Kompetensutveckling av drifttekniker i ishallar - genomförande Planering Energikontoret kontaktade de ansvariga för ishallarna i kommuner och idrottsföreningar under slutet av 2000 för att undersöka intresset för utbildning av driftpersonalen. Det visade sig vara mycket stort. Personal från elva ishallar anmäldes till utbildningen. Information, planering och samordning av projektet skedde under november och december, 2000 samt januari För utbildningsändamålet anlitades Rolf Persson, Wadsborn AB. Han har mångårig erfarenhet av besiktning och analys i mer än 200 ishallar inom landet och internationellt. Utbildningen genomfördes därefter under vecka 3,4 och 5, I slutet av mars, 2001, gjordes uppföljande konferenser med varje arbetslag och ansvariga förvaltare. Då redovisades resultatet av utbildningen med analys och diskussion om möjliga besparingsåtgärder. Länsseminarium för ansvariga förvaltare Utbildningen inleddes med ett gemensamt seminarium för de ansvariga förvaltarna och driftansvariga för de deltagande kommunala och föreningsägda ishallarna i Västernorrland. Seminariet innebar övergripande information om projektet med syftet, genomförandet och diskussion om möjliga energibesparingar. Vikten av en relevant och regelbundet förd driftstatistik diskuterades och underströks. Säkerhetsfrågor i ishallarna var också med på programmet. Seminariet innebar ett viktigt tillfälle för ömsesidig kontakt mellan kommunerna inom denna yrkeskategori. Bilaga 1 och 2 5

6 1. 2. Bild 1 och 2: Seminarium i Sollefteå den 15 januari, 2001, för förvaltnings- och driftsansvariga i ishallar i Västernorrland. Deltagare I seminariet, den 15 januari 2001, deltog 10 ansvariga förvaltare från kommunernas tekniska eller fritidskontor och 5 drifttekniker. I hela utbildningssatsningen medverkade 69 drifttekniker, förvaltare och i en del fall representanter för brukarna, idrottsföreningar och fritidskontor. Det kan jämföras med 42 anmälda. Besiktning och analys, utbildningsdag i varje ishall På varje ort genomfördes därefter en dags seminarium i varje anläggning, som var med i projektet. I varje ishall samlades drifttekniker, ansvariga förvaltare och i flera fall representanter för brukarna, d v s idrottsföreningar och fritidskontor. Rolf Persson; Wadsborn AB, föreläste och ledde genomgång och diskussion, som innehöll generell teori och praktik vad gäller energianvändningen i ishallar. Program i varje anläggning:? Generell teoretisk genomgång av energianvändningen i ishallar? Övergripande besiktning och analys av befintlig utrustning och nuvarande driftförhållande.? Information och utbyte av erfarenheter om nu tillgänglig teknik.? Upprättande av förslag till lönsamma åtgärder. Genomgången handlade om varierande iskvalité för olika ändamål, ispistens beskaffenhet, energikrav på olika användningsområden i ishallarna samt var och hur energiförlusterna uppstår på respektive område samt krav på teknik och systemlösningar. Därefter företogs en besiktning av ishallen med mätning av istemperatur, spolvatten, lufttemperatur, kontroll av in och utgående temperatur, teknik och ålder på "förångarna/kompressorerna" och kondensatorer. Uppvärmningen av läktare, omklädningsrum samt varmvattenbehov diskuterades. 6

7 På basis av besiktningsresultatet samlades arbetslaget för analys av ishallen. En jämförelse gjordes utifrån förmiddagens teoretiska genomgång och slutsatser diskuterades. Olika åtgärder förslogs och diskuterades i arbetslaget. Åtgärderna innebar allt från enkla till mer komplicerade åtgärder, som att byta ut kompressorerna. Flera av åtgärderna ansågs lämpliga att genomföras av egen personal. Utbildningsdag på Nipvallen i Sollefteå, den 16 januari Resultat Årlig energianvändning i ishallar Den totala årliga energianvändningen i tio av hallarna var MWh, år Av detta utgjorde MWh el, MWh fjärrvärme samt 200 MWh olja. En av de deltagande ishallarna var helt nybyggd, därför fanns statistik enbart för januari månad Efter en genomgång av effektiviseringsåtgärder i respektive ishall bedömdes effektiviseringspotentialen vara i genomsnitt 27 % eller kwh i årlig minskning av energianvändningen. Av detta utgör kwh el, kwh fjärrvärme samt kwh olja. Bilaga 3 Energieffektiviseringsåtgärder Åtgärder för varje hall sammanställdes. Under slutet av mars, 2001, genomfördes en återföring och uppföljning av utbildningsdagarna. En presentation och diskussion företogs i varje arbetslag. Bilaga 4 7

8 Utvärdering Samtliga deltagare var mycket nöjda med utbildningen och upplägget. Det framfördes önskemål om ytterligare uppföljning med en länskonferens efter nästa säsong, våren Ett annat önskemål var också att genomföra studiebesök dels hos varandra men också i några hallar med särskilt effektiv energianvändning. De flesta medverkande hade inte någon etablerad kontakt med motsvarande yrkeskategori i andra kommuner i länet. Värdefulla kontakter togs och enskilda personer besökte också andra anläggningar. Information om projektet Vid konferenser, seminarier och nätverksträffar i länet och i landet har projektet presenterats. Styrelsen och styrgruppen för Energikontoret, med representanter för kommuner, landsting, länsstyrelse och energibolag, har fått kontinuerlig information om projektet. Vid Energitinget 2001 föredrogs projektet av Rolf Persson, Wadsborn AB och Gun Larsson, Västernorrlands Energikontor vid ett av seminarierna. Kostnadsbudget för genomfört projekt Kostnaderna för planering, samordning och genomförande av projektet beräknas uppgå till: Egen personal, inkl lönebikostnader SEK Extern personal Övriga kostnader: resor, lunch, konferenslokal mm S:a SEK Finansiering Finansieringen beräknas enligt följande: Energimyndigheten SEK Kommuner, idrottsföreningar Västernorrlands Energikontor S:a SEK För att deltaga i detta pilotprojekt har de medverkande kommunerna och idrottsföreningarna i Västernorrland betalat kr per utbildningsdag i ishallarna. Det betyder att en tilläggsfinansiering på kr har erfordrats för att genomföra projektet. Energimyndigheten har i beslut den beviljat stöd för pilotprojektet med SEK för att genomföra detta pilotprojekt i Västernorrland. Resterande kostnader finansieras av Energikontoret. 8

9 Bilaga 1 Ishallar Västernorrland 2001, pilotprojekt för effektivare energianvändning Energi- och säkerhetsfrågor i ishallar seminarium måndag den 15 januari, 2001 på Textilarkivet, Nipan i Sollefteå Program Kaffe, smörgås Information och diskussion om projektet, Gun Larsson, presentationsrunda Västernorrlands Energikontor Optimalt nyttjande av energin för olika förbrukning i hockeyarenor Rolf Persson Wadsborn AB Lunch Säkerhet inom bandy och hockeyarenor med Jan Johansson ammoniakbaserade kylsystem JNN contracting AB Avslutning Gun Larsson Kaffe Västernorrlands Energikontor Adress Telefon Fax Bankgiro Organisationsnr Energihuset, Nipan S SOLLEFTEÅ innehar F-skatt

10 Bilaga 2 Ishallar Västernorrland 2001, pilotprojekt för effektivare energianvändning Energiförbrukning i ishallar Deltagarförteckning 15/1 antal 2 Kontaktpersoner: Förvaltning/hall/ verksamhet/-ansvarig Bo Göran Westin HärnösandsHus AB/ Bertil Eriksson Härnösands kommun Telnr: Kommun Ishall Härnösand Härnösands Ishall Hans Bylund/ 2 Bengt Strömberg Gatukontoret 1 Örjan Dahlström IFK Nyland Kristina Edholm Kusthallen Kramfors Nyland/ Kramfors Nordingrå/ Kramfors Latbergshallen Strandhallen Kusthallen 2 Jan Sköldebjer Patrik Sandström Tekniska kontoret 1 Jan Sköldebjer/ Bo Nilsson Kultur och Fritid Sollefteå Niphallen Ramsele/ Sollefteå Rafnahallen 3 Bo Bengtsson/ Kovland Utveckl. AB Kovland/ Sundsvall Ånäshallen 2 Ronnie Söderlund/ Kultur och Fritid Tommy Hansson/ Timrå Ishall Timrå Timrå Isstadion 1 Ola Haraldsson Fritid och Kultur Ånge Ånge Ishall 1 Birger Lindström/ Husums IF 1 Tomas Åberg/ Njurunda Husum Örnsköldsvik Njurunda/ Sundsvall Husums Ishall Njurunda ishall Västernorrlands Energikontor Adress Telefon Fax Bankgiro Organisationsnr Energihuset, Nipan S SOLLEFTEÅ innehar F-skatt

11 Bilaga 3 Ishallar i Västernorrland, energirapport mars 2001 Årlig energianvändning 2000 i kwh Potential för effektivisering Anläggning El Fjärrv Olja Summa El Fjärrv Olja Summa Sollefteå: Nipvallen Rafmahallen, Ramsele Härnösand Högslätten Kramfors Strandhallen, Nyland Latberghallen Kusthallen, Nordingrå 1) Ånge: Ånge ishall Timrå: Timrå isstadion Örnsköldsvik: 0 Husum Sundsvall: Kovland ishall 2) Njurunda Summa: Energiförbrukningen kommer att öka med % p g a byte av maskiner till värmepumpsdrift för att förse närligande skola. 2. Kovland ishall siffror för jan 01 nybyggd ishall

12 Bilaga 4 Energieffektiviseringsåtgärder i ishallar 2001 Resultat av besiktning av ishallarna Vid den teoretiska genomgången som gjordes med arbetslagen i varje ishall i projektet diskuterades en mängd exempel på åtgärder som inte bara kunde sänka energiåtgången utan också öka isens kvalité. Den är viktig för en väl fungerande verksamhet som kan spänna över ett brett fält av inriktningar allt med olika krav vad gäller ifrån skolors behov, friåkning, konståkning, knattehockey till bandy och hockeyträning med matcher i olika divisioner. I några hallar finns också curlinghallar med speciella krav på iskvalitén. Det är isens temperatur som viktig i de olika sammanhangen. För att erhålla rätt istemperatur för verksamheterna kan olika åtgärder vidtas. Många av dessa åtgärder innebär samtidigt energieffektivisering, som minskar driftkostnaderna väsentligt. Vid den översiktliga besiktningen som gjordes i samband med utbildningsdagen i varje hall diskuterades de specifika problemen i varje ishall. Styrsystemets svaghet återkom på många ställen. I många fall saknades styrning av istemperaturen, isgivare saknades eller var felaktigt placerad. Här följer några exempel problem som diskuterades vid besöken:? I en av hallarna ökade energianvändningen kraftigt efter utbyte av ammoniakmaskiner till freon 407. Avsaknad av isgivare kan delvis förklara det.? I ett nybyggt maskinrum för en stor värmepumpsanläggning fungerade inte styrutrustningen. En isgivare i bandybanan som startar skruven vid behov borde finnas.? I en ishall startade brinepumparna var 20 minut, för att givare på brine skulle kunna ge information om aktuell istemperatur. Detta medförde vid besöket att skruven startade och gick i ca 30 sek varje gång. Det innebär ett onödigt slitage på skruven och en stor risk att den kommer att få väsentligt förkortad livstid.? Vid besöket var merparten av kompressorerna i drift trots att önskad istemp var uppnådd. Energin gick istället åt till att värma sjövattnet i fjärden utanför.? I en hall planerades det att sälja värme till närliggande skola. Det finns goda förutsättningar att få en bra driftsekonomi om ombyggnad av anläggningen sker, så att den körs med differentierande temperaturer efter de varierande behov som förekommer i en ishall. Förutsättningen är att värme- och ventilationsanläggningen i skolan är dimensionerade för lågtemperaturdrift. Skillnaden i kostnad för enbart isproduktion och värmepumpsdrift borde därvid analyseras.? En befintlig kondensor värmeväxlare verkade ha dålig kapacitet. Vid besöket låg en stor del av elbatterierna till hallaggregatet inkopplade samtidigt, och stora mängder av kondensorvärmen gick ut på taket. I samband med att den ena kompressorn skall bytas ut bör hetgasvärmeväxlare installeras för varmvattenproduktion.? En oljepanna användes för tilläggsvärme i hallen. Den saknade styrsystem, vilket medförde att oljepannan värmde isen och kompressorerna måste arbeta mer för att lämna värme till utomhuskylarna.? Värmeåtervinningen var sammankopplad med fjärrvärmen. Regulatorerna samarbetade inte, vid besöket gick fjärrvärme ut till kylmedelskylaren på taket.

13 Bilaga 4 Rekommendationer för minskad energianvändning och förbättrad driftekonomi av kylanläggningarna Till ett uppföljande möte i varje ishall sammanfattades och diskuterades de specifika problem som fanns i varje ishall. En rad åtgärder föreslogs. Här är exempel på detta:? Styrsystemet bör ses över och kompletteras med varvtalsreglerande brinepump, kombinerat med isgivare förbättrar det driftekonomin avsevärt.? Varvtalsreglering av befintlig kompressor, pumpar, fläktar bör installeras? Varvtalsreglering av kompressor i samband med byte av kompressor rekommenderas? Komplettering av befintligt styrsystem så att regulatorer samverkar.? Kylanläggningen bör byggas om så att differentierande drifttemperaturer kan användas. Vid besöket gick systemet så att större delen av värmen gick till utekondensorn.? Byte av förångare så att ammoniakmängden kan reduceras till ca 100 kg, medför samtidigt viss besparing.? Information om och anskaffande av Mollier - diagram omgående för att rätt reglering av avfuktaren ska erhållas.? Andra energieffektiviseringsåtgärder är att isolera isen utanför sarghörnen och att satsa på aluminiumtak invändigt, för att återreflektera kylan till isen.? Lysrörsarmaturer bör ses över för att erhålla god medelbelysning med låg effekt.? Införande av användarinstruktioner till ismaskinsförare, för att använda rätt spolvattentemperatur och mängd. Då erhålls jämn och god iskvalitet.? Anordnande av tank för att erhålla rätt temperatur på spolvatten. Värme på rätt ställe Värme behövs i en ishall. I personalrum, omklädningsrum, läktare och till varmvatten går det åt värme. I många hallar används tilläggsuppvärmning av t ex fjärrvärme, elpanna eller oljepanna. Samtidigt går kompressorerna för fullt för att ta bort värme från ispisten och levererar därmed en avsevärd mängd värme i utomhuskylare. I många fall kyls mer värme bort än behovet i befintliga utrymmen. Den tilläggsuppvärmning som sker skapar därigenom en ökad belastning på kompressorerna, vars livslängd förkortas. Här är exempel rekommendationer med anledning av besöken:? Trestegsanläggning med värmepump rekommenderas för att ta vara på värmen från kompressorerna och minska belastningen på dem.? Hetgas -värmeväxlare för varmvattenproduktion bör installeras.? I samband med utbyte av kylanläggning och byggande av nya omklädningsrum finns en unik möjlighet att åstadkomma en mycket god och kostnadseffektiv anläggning genom att ta vara på värmen från kompressorerna till varmvatten och att värma läktare, omklädningsrum genom utökning av vattenburet värmesystem (golvvärme).? På sikt bör direktverkande eluppvärmning bytas ut till vattenburen golvvärme i omklädningsrum, personalrum och vattenbatteri i ventilationsaggregaten. Slutsatser Det finns mycket goda möjligheter att avsevärt reducera energianvändningen i de ishallar, som ingick i projektet. Med hänsyn till flera hallars användning och beskaffenhet borde energiförbrukningen vara betydligt lägre. Med de föreslagna åtgärderna har anläggningarna mycket goda förutsättningar att kraftigt reducera energianvändningen. Många åtgärder kan genomföras till förhållandevis låga kostnader av egen personal.

14 Bilaga 4 Driftpersonalen Det krävs dock i många fall ett omfattande planerings och projekteringsarbete för att förbättra systemlösningarna. Personalen har i det sammanhanget en strategisk roll. Personalens engagemang och kompetens är väsentlig. I alla lag, som ingick i projektet, fanns entusiastiska och intresserade maskinister. De bör kunna uppmuntras genom kvalificerad utbildning i den egna hallen och genom erfarenhetsutbyte med andra arbetslag. Styrsystemet Styrsystemet är oerhört viktigt för att både åstadkomma en god iskvalité och en rimlig energiförbrukning. En slutsats i de flesta hallarna var att ett PC-baserat styr- och övervakningssystem kan ge maskinisterna möjlighet att åstadkomma avsevärda energivinster. Det kräver utbildning för att sköta styrningen. Åtgärder för en god energibalans i ishallar En mycket bra energibalans kan erhållas med exempelvis följande åtgärder:? Varvtalsreglerande kolvkompressor? Differentierande temperaturer för värme och varmvatten och utekondensor. Eventuellt i kombination med värmepump.? Komplettering med hvx och kondensor vx för återvinning till befintlig värme och ventilation.? Golvvärme i läktare, omklädningsrum och personalrum.? PC-baserad styrning

Skogsvallen idrottsanläggning

Skogsvallen idrottsanläggning Schneider Electric, Hägersten 2009-11-20 A 1 (5) Skogsvallen idrottsanläggning Uppdrag Nässjökommun och Karlsson Wachenfeldt arkitekter har gett Schneider Electric i uppdrag att Skogsvallens energiförbrukning

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

Kortrapport Totalmetodik BELOK 2013-10-23. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Kortrapport Totalmetodik BELOK 2013-10-23. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Fastigheten Lidköpings ishall Lidköpings kommun Wikström VVS-Kontroll AB Mats Nyberg/031-707 23 22 Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Byggår:

Läs mer

Energieffektivitet i Ishallar

Energieffektivitet i Ishallar Energieffektivitet i Ishallar 1 Kylhistoria 2000 år f Kr sparade man is från vintern i Mesopotamien. Man grävde gropar och la is i för att hålla maten färsk Stefan Håkansson 2 Skridskohistoria På Vikingatiden

Läs mer

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Agenda - Ängelholm 23 maj 2012 Introduktion Partners & deltagare Ny hemsida Stoppsladd resultat fas 1-2 Energianvändning

Läs mer

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Idrottsarenor och energi i media Om sportens energislöseri - fotboll på vintern och hockey på sommaren. Idrottsanläggningar är stora energislukare, särskilt de som skapar

Läs mer

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Agenda - Falun 18 april 2012 Introduktion Partners & deltagare Ny hemsida Stoppsladd resultat fas 1-2 Energianvändning

Läs mer

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR Kenneth Weber Lite historik Människan började åka skridskor för ca 5000 år sedan ungefär samtidigt som man började äta glass i Kina! Första konstgjorda isen gjordes 1876!

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel EN 16 SM 0701 Energistatistik för småhus 2006 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2006 I korta drag Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel Användningen av olja för varmvatten

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Projekt Stoppsladd Teknik- & Energiinventering av svenska ishallar 2009-2012

Projekt Stoppsladd Teknik- & Energiinventering av svenska ishallar 2009-2012 1 Projekt Stoppsladd Teknik- & Energiinventering av svenska ishallar 2009-2012 Bakgrund Energieffektivisering av ishallarna kan bli en ödesfråga för svensk ishockey Idrottens Energivärstingar -- Ishallarna!

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fatet 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Agenda 10.35-11.15 Presentation av Dalarnas arbete 11.15-11.30 Frågor 11.30-12.00 Andra läns energiarbete med livsmedelsbutiker

Läs mer

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen Energiprojekt med statligt stöd på 30 procent genomförda under perioden 1maj 2005 till 31 december 2008 Olika typer

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster Spara energi i din tryckluftsanläggning Energiförbrukning Tryckluftsproduktion Svensk industri använder 3% = 1,7 TWh av den totala elenergin till tryckluftsproduktion. 8% = 0,6 TWh av verkstadsindustrins

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Energirådgivning IFK Strömsund 14 februari 2011 Närvarande; Lars Edlund, Bo Danielsson, Thore Gidlöf, Örjan Eriksson, Marina Gregorsson Allmänt IFK Strömsund bildades 1908, bedriver ett stort engagerat

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Värmepumpens verkningsgrad

Värmepumpens verkningsgrad 2012-01-14 Värmepumpens verkningsgrad Rickard Berg 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coefficient of Performance, COP... 3 3. Primary Energi Ratio, PER... 4 4. Energy Efficiency Ratio, EER... 4 5. Heating

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12 Utgåva 1:1 2014-05-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Odalbonden 12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten.

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset. I vår strävan att utveckla energilösningar som sparar miljön, har Göteborg Energi i samarbete med Växjö

Läs mer

Energideklaration 770607-7844. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedcb. Egen beteckning

Energideklaration 770607-7844. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedcb. Egen beteckning Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 275929 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Lotta Wikström Adress Mariestadsvägen 32 Personnummer/Organisationsnummer 770607-7844 Postnummer Postort

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet

ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet 1 (5) ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet Förstudie avseende värmeåtervinning från en eventuell konstfrusen bandyarena på Odenvallen till Storsjöbadet. Datum 2009-03-10 Utförd av Bertil Nordenberg

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen ett presentationsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post Ansökan lämnas till länsstyrelsen. Läs informationsbladet om investeringsstödet innan du fyller i ansökan. Ansökan om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor

Läs mer

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad dm 4&Z- Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Diarienummer för ursprunglig ansökan: Dnr 462-2727/2005 Projektets nummer och namn: Nr B107 Utredning avseende utbyte av direktverkande

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin Projektfinansiering Statens Energimyndighet Länsstyrelsen Örebro län Företag och kommunala energirådgivare Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings

Läs mer

Energideklaration. Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland 6. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. nmlkji 2.

Energideklaration. Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland 6. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. nmlkji 2. Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 446882 Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland 6 Kommun Sundsvall Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Klampen 36 Husnummer 1 Adress Skogsgatan 8A

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN Z - HALLEN 1 (5)

ÖSTERSUNDS KOMMUN Z - HALLEN 1 (5) 1 (5) ÖSTERSUNDS KOMMUN Z - HALLEN bedömning av befintliga installationer för värme, ventilation, tappvarmvatten resp kyla. Åtgärdsförslag med kostnadsuppskattning. Datum 2009-04-01 Utförd av Bertil Nordenberg

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK Att kyl- och värmepumpsanläggningar är installerade på ett riktigt sätt är väsentligt ur miljösynpunkt och för effektiv energihushållning. Ämnet kyl- och värmepumpsteknik behandlar

Läs mer

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar Att spara energi är att spara miljö och pengar Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster Är du ansvarig för fastighetens uppvärmning, kyla och ventilation? Då är du även ansvarig för fastighetsgästernas

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

Snötillverkning på Kläppen

Snötillverkning på Kläppen SMEEFFEN Small Medium Enterprises Efficient Energy Snötillverkning på Kläppen El-energianvändning 3111 MWh 52 % Stora energianvändare Tryckluft Pumpar Övriga energianvändare Snökanoner Liftar vid Kläppen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val Möt miljökraven med tryckluft Energiåtervinning är vinnarens val Saint-Gobain Isover Billesholm Typ av kompressorer: Z och Z VSD Installerad kompressoreffekt: ca 1 900 kw Återvinningsbar effekt vid full

Läs mer

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Energiprojekt 2013-2015 2004 bildades energi grupp inom miljörådet. 2005 bildades två grupper inom Landstingsfastigheter: - Energi grupp förvaltare.

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR

LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR 1. Karta 2. Energy Factor 2 3. Intensivvårdsavdelningen, Sundsvalls sjukhus 4. Högakustenbron 5. Lysrörsarmatur 6. Sundsvalls sjukhus 7. CO 2 -utsläpp 1995-2010 8.

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress. Mellanliggande

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress. Mellanliggande Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: Byggnaden - Identifikation Län Uppsala Kommun Uppsala Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Sävja 109:30 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman 2014 Några påståenden Livsmedelskyla har väldigt stor förbättringspotential Alla butiker kan värma sig själva Installationer behöver

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 87161

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 87161 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 394814 Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland Kommun Härnösand Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Lägdan 10 O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ EN 16 SM 0102 (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000, NRUWD GUDJ )MlUUYlUPH GRPLQHUDU Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 504283 Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland Kommun Kramfors Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Törna 1:32 Husnummer 1 Adress Ringvägen 10 Prefix

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

www.siemens.se/pfc Performance Contracting Siemens affärskoncept för energieffektivisering med garanterat resultat.

www.siemens.se/pfc Performance Contracting Siemens affärskoncept för energieffektivisering med garanterat resultat. www.siemens.se/pfc Performance Contracting Siemens affärskoncept för energieffektivisering med garanterat resultat. Performance Contracting i praktiken De flesta fastighetsägare har intresse och behov

Läs mer

Energibesparande åtgärder. Idrottslyftet / Skåneidrotten

Energibesparande åtgärder. Idrottslyftet / Skåneidrotten Energibesparande åtgärder Idrottslyftet / Skåneidrotten Energiåtgärder översikt År 5 (halva 2011+2012) 7 projekt Totalt beviljade IL 1 298 000 kr Total investering 3 794 000 kr 2013 5 projekt Totalt beviljade

Läs mer

Nominering - årets miljösatsning Med checklista

Nominering - årets miljösatsning Med checklista Nominering - årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Energieffektivisering i landsbygdsbutiker i Örebro län Journalnummer:

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Energianalys. ICA Maxi Gävle

Energianalys. ICA Maxi Gävle Energianalys ICA Maxi Gävle Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd av Ulf Larsson Gävle tekniska högskola i samarbete med Peter Karlsson Industriell Laststyrning samt projektledare

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Österg 39

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Österg 39 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 42530 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Vellinge Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ankan 18 Husnummer 1 Adress Östergatan 39 Prefix byggnadsid

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-21 Fastighetsbeteckning: Pjäxan 1 Adress/ort: Pjäxgr 1, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19 Utgåva 1:1 2012-04-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Kollanda 1:19 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Backa 211:25 Adress: Skogaberg 15 422 49 Hisings Backa Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 149 m 2, byggår 2004. Värmesystem: Fjärrvärme, vattenburen

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd. Energiprojekt 2008-2013

Miljö- och hälsoskydd. Energiprojekt 2008-2013 Miljö- och hälsoskydd Energiprojekt 2008-2013 Maria Sandström Erik Eklund Juni 2014 Sammanfattning Miljöinspektörer och energi- och klimatrådgivare från Miljö- och hälsoskydd i Umeå kommun har genomfört

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kungsörnsvägen 32, 856 51 Sundsvall Sundsvalls kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1979 Energideklarations-ID: 682179

ENERGIDEKLARATION. Kungsörnsvägen 32, 856 51 Sundsvall Sundsvalls kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1979 Energideklarations-ID: 682179 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kungsörnsvägen 32, 856 51 Sundsvall Sundsvalls kommun Nybyggnadsår: 1979 Energideklarations-ID: 682179 Energiprestanda: 92 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Energideklaration 400206-3545. Postnummer Postort 0431-45 13 64. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration 400206-3545. Postnummer Postort 0431-45 13 64. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 229499 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Iris Green Adress Stationsvägen 47 Personnummer/Organisationsnummer 400206-3545 Postnummer Postort 260 91

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Hvitfeldtsgatan 34

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Hvitfeldtsgatan 34 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 528234 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Halmstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Duvslaget 1 Husnummer 1 Adress Hvitfeldtsgatan 34 Prefix

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING: Statligt bidrag till Energieffektivisering Emmaboda kommun får totalt 1,4 milj. för perioden 2011-2014. Beloppet är

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Avtalsbilaga 4 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Diarienummer för ursprunglig ansökan: 457-4377/2004 Projektets nummer och namn: nr 18. Biobränslepannor Husa och Fituna gårdar

Läs mer

Energianalys. ICA Maxi Sandviken

Energianalys. ICA Maxi Sandviken Energianalys ICA Maxi Sandviken Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd av Ulf Larsson Gävle tekniska högskola i samarbete med Peter Karlsson Industriell Laststyrning samt projektledare

Läs mer

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Lämpöässä Vm allt du behöver Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Finlands starkaste 1983-2013 Lämpöässäs Vm-jordvärmepump värmer, kyler och producerar varmvatten för ditt hem enkelt, förmånligt och miljövänligt

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi.

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Befolkningsökning och ökat energibehov Världens befolkning når 9 miljarder

Läs mer