Ishallar i Västernorrlands län 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ishallar i Västernorrlands län 2001"

Transkript

1 Dnr: Projektnr: P Slutrapport Ishallar i Västernorrlands län 2001 Kompetensutveckling av drifttekniker, pilotprojekt för effektivare energianvändning Västernorrlands Energikontor Adress Telefon Fax Bankgiro Organisationsnr /Hemsida Energihuset, Nipan SOLLEFTEÅ innehar F-skatt

2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Abstract...4 Bakgrund...5 Mål...5 Kompetensutveckling av drifttekniker i ishallar - genomförande...5 Planering...5 Länsseminarium för ansvariga förvaltare...5 Deltagare...6 Besiktning och analys, utbildningsdag i varje ishall...6 Resultat...7 Årlig energianvändning i ishallar...7 Energieffektiviseringsåtgärder...7 Utvärdering...8 Information om projektet...8 Kostnadsbudget för genomfört projekt...8 Finansiering...8 Bilagor 1. Program för länsseminarium 2. Deltagarförteckning 3. Energirapport mars Sammanställning av åtgärder för energieffektivisering 2

3 Sammanfattning Det krävs mycket energi för att driva ishallar och isbanor. Ishallarna är komplexa byggnader med ett varierat och stort behov av kyla, värme, varmvatten, ventilation och avfuktning. Det är viktigt med såväl en kvalitetsmässigt god maskinutrustning som en kunnig och erfaren driftpersonal. Av den anledningen anordnades ett projekt för kompetensutveckling av drifttekniker i ishallar i Västernorrland. Målet var att driftpersonalen skulle få en ökad insikt i sambandet mellan olika förbrukningsställen, för att bättre kunna optimera energibalansen i ishallarna i länet. I länets sju kommuner finns arton ishallar av varierande storlek. Ungefär hälften drivs av kommunerna och resterande av idrottsföreningar. I projektet deltog representanter för elva ishallar. Det var ansvariga förvaltare, drifttekniker och representanter för brukarna, idrottsföreningar och fritidskontor. Sammanlagt medverkade 69 personer. Ett länsseminarium för ansvariga förvaltare inledde utbildningen för att skapa förståelse för projektet och möjligheterna för energi- och kostnadseffektivisering. Detta seminarium ökade markant intresset för de följande utbildningsdagarna. Därefter genomfördes en utbildningsdag i varje ishall enligt följande:? Generell teoretisk genomgång av energianvändningen i ishallar? Övergripande besiktning och analys av befintlig utrustning och nuvarande driftförhållande.? Information och utbyte av erfarenheter om tillgänglig teknik.? Upprättande av förslag till lönsamma åtgärder. Den totala årliga energianvändningen i tio av hallarna var MWh, år Av detta utgjorde MWh el, MWh fjärrvärme samt 200 MWh olja. Efter en genomgång av effektiviseringsåtgärder i respektive ishall bedömdes effektiviseringspotentialen vara i genomsnitt 27 % eller MWh i årlig minskning av energianvändningen. Av detta utgör MWh el, 971 MWh fjärrvärme samt 200 MWh olja. Åtgärder för varje hall sammanställdes. Under slutet av mars, 2001, genomfördes en återföring och uppföljning med presentation och diskussion i varje arbetslag. Flera av åtgärderna bedömdes kunna genomföras under innevarande säsongsuppehåll. 3

4 Abstract There is a great need of energy in ice hockey arenas. They are complex buildings with a great and various need of cool, heat, hot water, ventilation and dehumidification. It is of great importance to have both a qualified machinery and a skilful personnel. That was the purpose of an educational project in order to develop of the competence of the personnel of ice hockey arenas in the county of Västernorrland. The objective was to get an increased understanding of the connection between various places of use and be able to optimise the energy balance of the ice hockey arenas in a better way. There are eighteen ice hockey arenas in county of Västernorrland. The halves of them are owned by the municipalities and the rest by sport associations. Sixty-nine representatives of eleven arenas participated in the project. The project started with a conference targeted to the responsible personnel of the arenas. After that followed one day each at every arena as follows:? General theory of the use of energy in ice hockey arenas? Overall inspection and analysis of the existing equipment and need of energy.? Information and exchange of knowledge? Survey of energy and cost effective measures The annual use of energy in ten arenas was MWh, the year MWh was electricity, MWh district heating and 200 MWh fossil fuels. The potential for efficiency is estimated to be 27 % or 3008 MWh, of that is 1837 MWh electricity, 971 MWh district heating and 200 MWh fossil fuels. A survey of energy efficient measures for ice hockey arenas is made within the project. 4

5 Bakgrund Det krävs mycket energi för att driva ishallar och isbanor. Ishallarna är komplexa byggnader med ett varierat och stort behov av kyla, värme, varmvatten, ventilation och avfuktning. Det är mycket viktigt med såväl en kvalitetsmässigt god maskinutrustning som en kunnig och erfaren driftpersonal. I en av kommunerna i Västernorrland diskuterades möjligheten för Energikontoret att anordna utbildning av drifttekniker t ex i ishallar. Energimyndigheten kontaktades av den anledningen med en förfrågan om stöd för att genomföra en utbildning av driftspersonalen vid ishallar i länet. I Västernorrlands sju kommuner finns arton ishallar av varierande storlek. Ungefär hälften drivs av kommunerna och resterande av idrottsföreningar. Mål Målet för denna kompetensutveckling var att driftpersonalen vid ishallarna i Västernorrland skulle få en ökad insikt i sambandet mellan olika förbrukningsställen, för att bättre kunna optimera energibalansen i ishallarna i länet. Kompetensutveckling av drifttekniker i ishallar - genomförande Planering Energikontoret kontaktade de ansvariga för ishallarna i kommuner och idrottsföreningar under slutet av 2000 för att undersöka intresset för utbildning av driftpersonalen. Det visade sig vara mycket stort. Personal från elva ishallar anmäldes till utbildningen. Information, planering och samordning av projektet skedde under november och december, 2000 samt januari För utbildningsändamålet anlitades Rolf Persson, Wadsborn AB. Han har mångårig erfarenhet av besiktning och analys i mer än 200 ishallar inom landet och internationellt. Utbildningen genomfördes därefter under vecka 3,4 och 5, I slutet av mars, 2001, gjordes uppföljande konferenser med varje arbetslag och ansvariga förvaltare. Då redovisades resultatet av utbildningen med analys och diskussion om möjliga besparingsåtgärder. Länsseminarium för ansvariga förvaltare Utbildningen inleddes med ett gemensamt seminarium för de ansvariga förvaltarna och driftansvariga för de deltagande kommunala och föreningsägda ishallarna i Västernorrland. Seminariet innebar övergripande information om projektet med syftet, genomförandet och diskussion om möjliga energibesparingar. Vikten av en relevant och regelbundet förd driftstatistik diskuterades och underströks. Säkerhetsfrågor i ishallarna var också med på programmet. Seminariet innebar ett viktigt tillfälle för ömsesidig kontakt mellan kommunerna inom denna yrkeskategori. Bilaga 1 och 2 5

6 1. 2. Bild 1 och 2: Seminarium i Sollefteå den 15 januari, 2001, för förvaltnings- och driftsansvariga i ishallar i Västernorrland. Deltagare I seminariet, den 15 januari 2001, deltog 10 ansvariga förvaltare från kommunernas tekniska eller fritidskontor och 5 drifttekniker. I hela utbildningssatsningen medverkade 69 drifttekniker, förvaltare och i en del fall representanter för brukarna, idrottsföreningar och fritidskontor. Det kan jämföras med 42 anmälda. Besiktning och analys, utbildningsdag i varje ishall På varje ort genomfördes därefter en dags seminarium i varje anläggning, som var med i projektet. I varje ishall samlades drifttekniker, ansvariga förvaltare och i flera fall representanter för brukarna, d v s idrottsföreningar och fritidskontor. Rolf Persson; Wadsborn AB, föreläste och ledde genomgång och diskussion, som innehöll generell teori och praktik vad gäller energianvändningen i ishallar. Program i varje anläggning:? Generell teoretisk genomgång av energianvändningen i ishallar? Övergripande besiktning och analys av befintlig utrustning och nuvarande driftförhållande.? Information och utbyte av erfarenheter om nu tillgänglig teknik.? Upprättande av förslag till lönsamma åtgärder. Genomgången handlade om varierande iskvalité för olika ändamål, ispistens beskaffenhet, energikrav på olika användningsområden i ishallarna samt var och hur energiförlusterna uppstår på respektive område samt krav på teknik och systemlösningar. Därefter företogs en besiktning av ishallen med mätning av istemperatur, spolvatten, lufttemperatur, kontroll av in och utgående temperatur, teknik och ålder på "förångarna/kompressorerna" och kondensatorer. Uppvärmningen av läktare, omklädningsrum samt varmvattenbehov diskuterades. 6

7 På basis av besiktningsresultatet samlades arbetslaget för analys av ishallen. En jämförelse gjordes utifrån förmiddagens teoretiska genomgång och slutsatser diskuterades. Olika åtgärder förslogs och diskuterades i arbetslaget. Åtgärderna innebar allt från enkla till mer komplicerade åtgärder, som att byta ut kompressorerna. Flera av åtgärderna ansågs lämpliga att genomföras av egen personal. Utbildningsdag på Nipvallen i Sollefteå, den 16 januari Resultat Årlig energianvändning i ishallar Den totala årliga energianvändningen i tio av hallarna var MWh, år Av detta utgjorde MWh el, MWh fjärrvärme samt 200 MWh olja. En av de deltagande ishallarna var helt nybyggd, därför fanns statistik enbart för januari månad Efter en genomgång av effektiviseringsåtgärder i respektive ishall bedömdes effektiviseringspotentialen vara i genomsnitt 27 % eller kwh i årlig minskning av energianvändningen. Av detta utgör kwh el, kwh fjärrvärme samt kwh olja. Bilaga 3 Energieffektiviseringsåtgärder Åtgärder för varje hall sammanställdes. Under slutet av mars, 2001, genomfördes en återföring och uppföljning av utbildningsdagarna. En presentation och diskussion företogs i varje arbetslag. Bilaga 4 7

8 Utvärdering Samtliga deltagare var mycket nöjda med utbildningen och upplägget. Det framfördes önskemål om ytterligare uppföljning med en länskonferens efter nästa säsong, våren Ett annat önskemål var också att genomföra studiebesök dels hos varandra men också i några hallar med särskilt effektiv energianvändning. De flesta medverkande hade inte någon etablerad kontakt med motsvarande yrkeskategori i andra kommuner i länet. Värdefulla kontakter togs och enskilda personer besökte också andra anläggningar. Information om projektet Vid konferenser, seminarier och nätverksträffar i länet och i landet har projektet presenterats. Styrelsen och styrgruppen för Energikontoret, med representanter för kommuner, landsting, länsstyrelse och energibolag, har fått kontinuerlig information om projektet. Vid Energitinget 2001 föredrogs projektet av Rolf Persson, Wadsborn AB och Gun Larsson, Västernorrlands Energikontor vid ett av seminarierna. Kostnadsbudget för genomfört projekt Kostnaderna för planering, samordning och genomförande av projektet beräknas uppgå till: Egen personal, inkl lönebikostnader SEK Extern personal Övriga kostnader: resor, lunch, konferenslokal mm S:a SEK Finansiering Finansieringen beräknas enligt följande: Energimyndigheten SEK Kommuner, idrottsföreningar Västernorrlands Energikontor S:a SEK För att deltaga i detta pilotprojekt har de medverkande kommunerna och idrottsföreningarna i Västernorrland betalat kr per utbildningsdag i ishallarna. Det betyder att en tilläggsfinansiering på kr har erfordrats för att genomföra projektet. Energimyndigheten har i beslut den beviljat stöd för pilotprojektet med SEK för att genomföra detta pilotprojekt i Västernorrland. Resterande kostnader finansieras av Energikontoret. 8

9 Bilaga 1 Ishallar Västernorrland 2001, pilotprojekt för effektivare energianvändning Energi- och säkerhetsfrågor i ishallar seminarium måndag den 15 januari, 2001 på Textilarkivet, Nipan i Sollefteå Program Kaffe, smörgås Information och diskussion om projektet, Gun Larsson, presentationsrunda Västernorrlands Energikontor Optimalt nyttjande av energin för olika förbrukning i hockeyarenor Rolf Persson Wadsborn AB Lunch Säkerhet inom bandy och hockeyarenor med Jan Johansson ammoniakbaserade kylsystem JNN contracting AB Avslutning Gun Larsson Kaffe Västernorrlands Energikontor Adress Telefon Fax Bankgiro Organisationsnr Energihuset, Nipan S SOLLEFTEÅ innehar F-skatt

10 Bilaga 2 Ishallar Västernorrland 2001, pilotprojekt för effektivare energianvändning Energiförbrukning i ishallar Deltagarförteckning 15/1 antal 2 Kontaktpersoner: Förvaltning/hall/ verksamhet/-ansvarig Bo Göran Westin HärnösandsHus AB/ Bertil Eriksson Härnösands kommun Telnr: Kommun Ishall Härnösand Härnösands Ishall Hans Bylund/ 2 Bengt Strömberg Gatukontoret 1 Örjan Dahlström IFK Nyland Kristina Edholm Kusthallen Kramfors Nyland/ Kramfors Nordingrå/ Kramfors Latbergshallen Strandhallen Kusthallen 2 Jan Sköldebjer Patrik Sandström Tekniska kontoret 1 Jan Sköldebjer/ Bo Nilsson Kultur och Fritid Sollefteå Niphallen Ramsele/ Sollefteå Rafnahallen 3 Bo Bengtsson/ Kovland Utveckl. AB Kovland/ Sundsvall Ånäshallen 2 Ronnie Söderlund/ Kultur och Fritid Tommy Hansson/ Timrå Ishall Timrå Timrå Isstadion 1 Ola Haraldsson Fritid och Kultur Ånge Ånge Ishall 1 Birger Lindström/ Husums IF 1 Tomas Åberg/ Njurunda Husum Örnsköldsvik Njurunda/ Sundsvall Husums Ishall Njurunda ishall Västernorrlands Energikontor Adress Telefon Fax Bankgiro Organisationsnr Energihuset, Nipan S SOLLEFTEÅ innehar F-skatt

11 Bilaga 3 Ishallar i Västernorrland, energirapport mars 2001 Årlig energianvändning 2000 i kwh Potential för effektivisering Anläggning El Fjärrv Olja Summa El Fjärrv Olja Summa Sollefteå: Nipvallen Rafmahallen, Ramsele Härnösand Högslätten Kramfors Strandhallen, Nyland Latberghallen Kusthallen, Nordingrå 1) Ånge: Ånge ishall Timrå: Timrå isstadion Örnsköldsvik: 0 Husum Sundsvall: Kovland ishall 2) Njurunda Summa: Energiförbrukningen kommer att öka med % p g a byte av maskiner till värmepumpsdrift för att förse närligande skola. 2. Kovland ishall siffror för jan 01 nybyggd ishall

12 Bilaga 4 Energieffektiviseringsåtgärder i ishallar 2001 Resultat av besiktning av ishallarna Vid den teoretiska genomgången som gjordes med arbetslagen i varje ishall i projektet diskuterades en mängd exempel på åtgärder som inte bara kunde sänka energiåtgången utan också öka isens kvalité. Den är viktig för en väl fungerande verksamhet som kan spänna över ett brett fält av inriktningar allt med olika krav vad gäller ifrån skolors behov, friåkning, konståkning, knattehockey till bandy och hockeyträning med matcher i olika divisioner. I några hallar finns också curlinghallar med speciella krav på iskvalitén. Det är isens temperatur som viktig i de olika sammanhangen. För att erhålla rätt istemperatur för verksamheterna kan olika åtgärder vidtas. Många av dessa åtgärder innebär samtidigt energieffektivisering, som minskar driftkostnaderna väsentligt. Vid den översiktliga besiktningen som gjordes i samband med utbildningsdagen i varje hall diskuterades de specifika problemen i varje ishall. Styrsystemets svaghet återkom på många ställen. I många fall saknades styrning av istemperaturen, isgivare saknades eller var felaktigt placerad. Här följer några exempel problem som diskuterades vid besöken:? I en av hallarna ökade energianvändningen kraftigt efter utbyte av ammoniakmaskiner till freon 407. Avsaknad av isgivare kan delvis förklara det.? I ett nybyggt maskinrum för en stor värmepumpsanläggning fungerade inte styrutrustningen. En isgivare i bandybanan som startar skruven vid behov borde finnas.? I en ishall startade brinepumparna var 20 minut, för att givare på brine skulle kunna ge information om aktuell istemperatur. Detta medförde vid besöket att skruven startade och gick i ca 30 sek varje gång. Det innebär ett onödigt slitage på skruven och en stor risk att den kommer att få väsentligt förkortad livstid.? Vid besöket var merparten av kompressorerna i drift trots att önskad istemp var uppnådd. Energin gick istället åt till att värma sjövattnet i fjärden utanför.? I en hall planerades det att sälja värme till närliggande skola. Det finns goda förutsättningar att få en bra driftsekonomi om ombyggnad av anläggningen sker, så att den körs med differentierande temperaturer efter de varierande behov som förekommer i en ishall. Förutsättningen är att värme- och ventilationsanläggningen i skolan är dimensionerade för lågtemperaturdrift. Skillnaden i kostnad för enbart isproduktion och värmepumpsdrift borde därvid analyseras.? En befintlig kondensor värmeväxlare verkade ha dålig kapacitet. Vid besöket låg en stor del av elbatterierna till hallaggregatet inkopplade samtidigt, och stora mängder av kondensorvärmen gick ut på taket. I samband med att den ena kompressorn skall bytas ut bör hetgasvärmeväxlare installeras för varmvattenproduktion.? En oljepanna användes för tilläggsvärme i hallen. Den saknade styrsystem, vilket medförde att oljepannan värmde isen och kompressorerna måste arbeta mer för att lämna värme till utomhuskylarna.? Värmeåtervinningen var sammankopplad med fjärrvärmen. Regulatorerna samarbetade inte, vid besöket gick fjärrvärme ut till kylmedelskylaren på taket.

13 Bilaga 4 Rekommendationer för minskad energianvändning och förbättrad driftekonomi av kylanläggningarna Till ett uppföljande möte i varje ishall sammanfattades och diskuterades de specifika problem som fanns i varje ishall. En rad åtgärder föreslogs. Här är exempel på detta:? Styrsystemet bör ses över och kompletteras med varvtalsreglerande brinepump, kombinerat med isgivare förbättrar det driftekonomin avsevärt.? Varvtalsreglering av befintlig kompressor, pumpar, fläktar bör installeras? Varvtalsreglering av kompressor i samband med byte av kompressor rekommenderas? Komplettering av befintligt styrsystem så att regulatorer samverkar.? Kylanläggningen bör byggas om så att differentierande drifttemperaturer kan användas. Vid besöket gick systemet så att större delen av värmen gick till utekondensorn.? Byte av förångare så att ammoniakmängden kan reduceras till ca 100 kg, medför samtidigt viss besparing.? Information om och anskaffande av Mollier - diagram omgående för att rätt reglering av avfuktaren ska erhållas.? Andra energieffektiviseringsåtgärder är att isolera isen utanför sarghörnen och att satsa på aluminiumtak invändigt, för att återreflektera kylan till isen.? Lysrörsarmaturer bör ses över för att erhålla god medelbelysning med låg effekt.? Införande av användarinstruktioner till ismaskinsförare, för att använda rätt spolvattentemperatur och mängd. Då erhålls jämn och god iskvalitet.? Anordnande av tank för att erhålla rätt temperatur på spolvatten. Värme på rätt ställe Värme behövs i en ishall. I personalrum, omklädningsrum, läktare och till varmvatten går det åt värme. I många hallar används tilläggsuppvärmning av t ex fjärrvärme, elpanna eller oljepanna. Samtidigt går kompressorerna för fullt för att ta bort värme från ispisten och levererar därmed en avsevärd mängd värme i utomhuskylare. I många fall kyls mer värme bort än behovet i befintliga utrymmen. Den tilläggsuppvärmning som sker skapar därigenom en ökad belastning på kompressorerna, vars livslängd förkortas. Här är exempel rekommendationer med anledning av besöken:? Trestegsanläggning med värmepump rekommenderas för att ta vara på värmen från kompressorerna och minska belastningen på dem.? Hetgas -värmeväxlare för varmvattenproduktion bör installeras.? I samband med utbyte av kylanläggning och byggande av nya omklädningsrum finns en unik möjlighet att åstadkomma en mycket god och kostnadseffektiv anläggning genom att ta vara på värmen från kompressorerna till varmvatten och att värma läktare, omklädningsrum genom utökning av vattenburet värmesystem (golvvärme).? På sikt bör direktverkande eluppvärmning bytas ut till vattenburen golvvärme i omklädningsrum, personalrum och vattenbatteri i ventilationsaggregaten. Slutsatser Det finns mycket goda möjligheter att avsevärt reducera energianvändningen i de ishallar, som ingick i projektet. Med hänsyn till flera hallars användning och beskaffenhet borde energiförbrukningen vara betydligt lägre. Med de föreslagna åtgärderna har anläggningarna mycket goda förutsättningar att kraftigt reducera energianvändningen. Många åtgärder kan genomföras till förhållandevis låga kostnader av egen personal.

14 Bilaga 4 Driftpersonalen Det krävs dock i många fall ett omfattande planerings och projekteringsarbete för att förbättra systemlösningarna. Personalen har i det sammanhanget en strategisk roll. Personalens engagemang och kompetens är väsentlig. I alla lag, som ingick i projektet, fanns entusiastiska och intresserade maskinister. De bör kunna uppmuntras genom kvalificerad utbildning i den egna hallen och genom erfarenhetsutbyte med andra arbetslag. Styrsystemet Styrsystemet är oerhört viktigt för att både åstadkomma en god iskvalité och en rimlig energiförbrukning. En slutsats i de flesta hallarna var att ett PC-baserat styr- och övervakningssystem kan ge maskinisterna möjlighet att åstadkomma avsevärda energivinster. Det kräver utbildning för att sköta styrningen. Åtgärder för en god energibalans i ishallar En mycket bra energibalans kan erhållas med exempelvis följande åtgärder:? Varvtalsreglerande kolvkompressor? Differentierande temperaturer för värme och varmvatten och utekondensor. Eventuellt i kombination med värmepump.? Komplettering med hvx och kondensor vx för återvinning till befintlig värme och ventilation.? Golvvärme i läktare, omklädningsrum och personalrum.? PC-baserad styrning

Skogsvallen idrottsanläggning

Skogsvallen idrottsanläggning Schneider Electric, Hägersten 2009-11-20 A 1 (5) Skogsvallen idrottsanläggning Uppdrag Nässjökommun och Karlsson Wachenfeldt arkitekter har gett Schneider Electric i uppdrag att Skogsvallens energiförbrukning

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

SÅ LYCKAS VI MED ENERGIBESPARINGAR I ISHALLAR

SÅ LYCKAS VI MED ENERGIBESPARINGAR I ISHALLAR SÅ LYCKAS VI MED ENERGIBESPARINGAR I ISHALLAR Målen. Strategierna. Medlen. Ett föredrag av ÅF infrastruktur. Ishallars energiförbrukning. Vad använder energi. Strategi för effektivisering. Så minskar vi

Läs mer

Kortrapport Totalmetodik BELOK 2013-10-23. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Kortrapport Totalmetodik BELOK 2013-10-23. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Fastigheten Lidköpings ishall Lidköpings kommun Wikström VVS-Kontroll AB Mats Nyberg/031-707 23 22 Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Byggår:

Läs mer

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Idrottsarenor och energi i media Om sportens energislöseri - fotboll på vintern och hockey på sommaren. Idrottsanläggningar är stora energislukare, särskilt de som skapar

Läs mer

Stoppsladd fas 1-3, år 2009 2012

Stoppsladd fas 1-3, år 2009 2012 Stoppsladd fas 1-3, år 2009 2012 Agenda En kort introduktion till Stoppsladd - Vad är Stoppsladd och vad är dess syfte? - Vilka är huvudaktörer/finansiärer? Stoppsladd fas 1-2 (2009 2011) - Metod, Resultat

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Agenda - Ängelholm 23 maj 2012 Introduktion Partners & deltagare Ny hemsida Stoppsladd resultat fas 1-2 Energianvändning

Läs mer

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR Kenneth Weber Lite historik Människan började åka skridskor för ca 5000 år sedan ungefär samtidigt som man började äta glass i Kina! Första konstgjorda isen gjordes 1876!

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad.

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. FASTIGHETSKONTORET 2007-08-29 B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. Fastighetskontoret Mats Mattsson 2007-08-29 /WA i i/wy 11., ni) Avtalsbilaga

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Varför CO 2 -teknik i en ishall?

Varför CO 2 -teknik i en ishall? Varför CO 2 -teknik i en ishall? Gimo ishall 2 december 2014 Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Innehåll Ishallar och energianvändning CO 2 -system var och varför? Tekniken i Gimo ishall Hur har det fungerat

Läs mer

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Agenda - Falun 18 april 2012 Introduktion Partners & deltagare Ny hemsida Stoppsladd resultat fas 1-2 Energianvändning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fatet 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brännbogärdet 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brännbogärdet 4 Utgåva 1:1 2014-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brännbogärdet 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel EN 16 SM 0701 Energistatistik för småhus 2006 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2006 I korta drag Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel Användningen av olja för varmvatten

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12 Utgåva 1:1 2014-05-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Odalbonden 12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektivitet i Ishallar

Energieffektivitet i Ishallar Energieffektivitet i Ishallar 1 Kylhistoria 2000 år f Kr sparade man is från vintern i Mesopotamien. Man grävde gropar och la is i för att hålla maten färsk Stefan Håkansson 2 Skridskohistoria På Vikingatiden

Läs mer

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Idrottsarenor och energi i media Om sportens energislöseri - fotboll på vintern och hockey på sommaren. Idrottsanläggningar är stora energislukare, särskilt de som skapar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tunnan 3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tunnan 3 Utgåva 1:1 2015-03-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tunnan 3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen Energiprojekt med statligt stöd på 30 procent genomförda under perioden 1maj 2005 till 31 december 2008 Olika typer

Läs mer

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster Spara energi i din tryckluftsanläggning Energiförbrukning Tryckluftsproduktion Svensk industri använder 3% = 1,7 TWh av den totala elenergin till tryckluftsproduktion. 8% = 0,6 TWh av verkstadsindustrins

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Energirådgivning IFK Strömsund 14 februari 2011 Närvarande; Lars Edlund, Bo Danielsson, Thore Gidlöf, Örjan Eriksson, Marina Gregorsson Allmänt IFK Strömsund bildades 1908, bedriver ett stort engagerat

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet

ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet 1 (5) ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet Förstudie avseende värmeåtervinning från en eventuell konstfrusen bandyarena på Odenvallen till Storsjöbadet. Datum 2009-03-10 Utförd av Bertil Nordenberg

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3 Utgåva 1:1 2014-08-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urtavlan 3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Börje-Broby 8:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Börje-Broby 8:1 Utgåva 1:1 2012-08-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Börje-Broby 8:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14 Utgåva 1:1 2015-03-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Runmästaren 14 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Avtalsbilaga 4 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Diarienummer för ursprunglig ansökan: 457-4377/2004 Projektets nummer och namn: nr 18. Biobränslepannor Husa och Fituna gårdar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urmakaren 40

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urmakaren 40 Utgåva 1:1 2015-04-08 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urmakaren 40 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar EN 16 SM 0601 Energistatistik för småhus 2005 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2005 I korta drag Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar Antalet luftvärmepumpar har ökat kraftigt

Läs mer

Energideklaration 770607-7844. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedcb. Egen beteckning

Energideklaration 770607-7844. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedcb. Egen beteckning Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 275929 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Lotta Wikström Adress Mariestadsvägen 32 Personnummer/Organisationsnummer 770607-7844 Postnummer Postort

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

Energieffektivisera din bostadsrättsförening GODA EXEMPEL OCH EKONOMISKA STÖD

Energieffektivisera din bostadsrättsförening GODA EXEMPEL OCH EKONOMISKA STÖD 2017 Energieffektivisera din bostadsrättsförening GODA EXEMPEL OCH EKONOMISKA STÖD BRF Seglatsen hittade gömda besparingar på 485 000 kr/år Bostadsrättsföreningen Seglatsens fastigheter byggdes 2007. Ändå

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Östanbyn 8:7

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Östanbyn 8:7 Utgåva 1:1 2013-10-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Östanbyn 8:7 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Projekt Stoppsladd Teknik- & Energiinventering av svenska ishallar 2009-2012

Projekt Stoppsladd Teknik- & Energiinventering av svenska ishallar 2009-2012 1 Projekt Stoppsladd Teknik- & Energiinventering av svenska ishallar 2009-2012 Bakgrund Energieffektivisering av ishallarna kan bli en ödesfråga för svensk ishockey Idrottens Energivärstingar -- Ishallarna!

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Energiprojekt 2013-2015 2004 bildades energi grupp inom miljörådet. 2005 bildades två grupper inom Landstingsfastigheter: - Energi grupp förvaltare.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bräcke 33:3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bräcke 33:3 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bräcke 33:3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energistrategi för. Kramfors Kommun och Krambo Bostads AB 2011-2020

Energistrategi för. Kramfors Kommun och Krambo Bostads AB 2011-2020 Energistrategi för Kramfors Kommun och Krambo Bostads AB 2011-2020 Mars 2011 Magnus Nordenmark Innehållsförteckning Inledning... 3 Inventering... 4 Fastighetsbeståndet... 5 Verksamheter och boende... 8

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post Ansökan lämnas till länsstyrelsen. Läs informationsbladet om investeringsstödet innan du fyller i ansökan. Ansökan om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Skinnmo 1:111

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Skinnmo 1:111 Utgåva 1:1 2012-07-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Skinnmo 1:111 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar Att spara energi är att spara miljö och pengar Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster Är du ansvarig för fastighetens uppvärmning, kyla och ventilation? Då är du även ansvarig för fastighetsgästernas

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Agenda 10.35-11.15 Presentation av Dalarnas arbete 11.15-11.30 Frågor 11.30-12.00 Andra läns energiarbete med livsmedelsbutiker

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19 Utgåva 1:1 2012-04-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Kollanda 1:19 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50 Utgåva 1:1 2012-05-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Torvgårda 3:50 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fjärrvärme i Renovering

Fjärrvärme i Renovering Fjärrvärme i Renovering Exempel och möjligheter Magnus Stjerndahl, tekn lic Sammanfattning Värme- och elproduktion med låg miljöpåverkan Borås Energi med värme- och elproduktion baserad på biobränsle-

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7 Utgåva 1:1 2014-06-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Dammgärdet 7 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Stöd för energikartläggning. Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Få koll på energin i företaget!

Stöd för energikartläggning. Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Få koll på energin i företaget! Stöd för energikartläggning Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Få koll på energin i företaget! Spara energi öka vinsten! Vänta inte på: Energiprishöjningar

Läs mer

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten.

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset. I vår strävan att utveckla energilösningar som sparar miljön, har Göteborg Energi i samarbete med Växjö

Läs mer

Gate Energy - Energitjänster

Gate Energy - Energitjänster 2017 Gate Energy - Energitjänster Gate Intelligent Building Support AB Gate Energy Energiutredningar för fastigheter De största kostnadsposterna inom fastighetsförvaltning idag är el och uppvärmning. Dessa

Läs mer

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering Källa bilder: Energivärlden Energieffektiviseringsstödet Framgångsrik energieffektivisering Presentationens innehåll Kort om Energieffektiviseringsstödet Utvärderingar av stödet Hur går energiarbetet?

Läs mer

Verktyg för energieffektivisering

Verktyg för energieffektivisering Verktyg för energieffektivisering Vi hjälper våra partners att skapa energismarta fastigheter Effektiv energianvändning... Stora besparingsmöjligheter Kontor och bostäder står för 40 % av Europas energiförbrukning.

Läs mer

Svensk forskning och innovation om passivhus. Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Svensk forskning och innovation om passivhus. Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Svensk forskning och innovation om passivhus Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut A System for Quality Assurance when Retrofitting Existing Buildings to Energy Efficient Buildings

Läs mer

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning SPARGUIDE för bostadsbolagens uppvärmning Värme in, värme ut Uppvärmning Värmeförlust 10-15% Sol 3-7% Inneboende 3-6% Golv 15-20% Väggar 25-35% Ventilation 15-20% Husteknik VÄRME IN 5-10% Varmvatten 8-12%

Läs mer

Värmepumpens verkningsgrad

Värmepumpens verkningsgrad 2012-01-14 Värmepumpens verkningsgrad Rickard Berg 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coefficient of Performance, COP... 3 3. Primary Energi Ratio, PER... 4 4. Energy Efficiency Ratio, EER... 4 5. Heating

Läs mer

Energianalys. Bilprovningen Söderhamn

Energianalys. Bilprovningen Söderhamn Energianalys Bilprovningen Söderhamn Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i mars 2009, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med projektledare

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lillhaga 1:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lillhaga 1:11 Utgåva 1:1 2012-09-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lillhaga 1:11 I N DE P E N DI A E N E RGI A B SI SJÖ KU LLE GA T A 8 4 2 1 3 2 V Ä ST RA FRÖ LU N DA T E L :0 3 1-7 1 2 9 8 0 0 /0 8-4 4 6 2 2

Läs mer

Checklista. Version 28 OKT 2010. Teknik- och energiinventering av svenska isarenor

Checklista. Version 28 OKT 2010. Teknik- och energiinventering av svenska isarenor Checklista Version 28 OKT 2010 Teknik- och energiinventering av svenska isarenor Allmän Information Distrikt Ishallens nr & namn Nr: Namn: Fastighetsbeteckning: Byggnadsår: Ombyggd/Förbättrad år: Adress

Läs mer

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara!

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara! Energieffektivitet Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning Vi kan hjälpa er att spara! Schneider Electric - Segment Industri & Automation - Augusti 2009 2 Byggnader

Läs mer

Kvällen. Inledning och presentation

Kvällen. Inledning och presentation Idrott och energi Kvällen Inledning och presentation Information om projektet Energismart idrottsförening Energiarbete på anläggning Goda exempel Fikapaus Information om material och stöd från SISU Eknomiskt

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att Sida 1(5) Utbildningsplan Energiteknikerprogrammet 120 högskolepoäng Energy Technician Programme 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Olofstorp 1:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Olofstorp 1:4 Utgåva 1:1 2012-08-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Olofstorp 1:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ambjörn 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ambjörn 5 Utgåva 1:1 2014-10-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ambjörn 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kantelen 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kantelen 1 Utgåva 1:1 2012-06-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Kantelen 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING 18 Blekinge Sjukhus byggnad 02-46, kyl- och värmeanläggning Alternativ och LCC-beräkning, sammanfattning Alternativ 0 Kylanläggning med 3 st kylmaskiner på plan 8. Kondensorvärme från kylproduktion via

Läs mer

Energistatistik för småhus 2007

Energistatistik för småhus 2007 Energistatistik för småhus 2007 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2007 ES 2009:01 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice.

Läs mer