VÄLKOMNA! Samtrafikens planeringskonferens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMNA! Samtrafikens planeringskonferens"

Transkript

1 VÄLKOMNA! Samtrafikens planeringskonferens Kollektivtrafikens hus 3-4 febr 2015

2 3 febr 2014 Samtrafikens Planeringkonferens Inledning Ingrid Grönlund Kaffe Nya referenskommittén för planeringssamverkan Kunddriven effektiv planeringsprocess, tips för en bättre planeringsprocess Gemensamma Biljett- och betallösningar, nya köpknappen Magnus Andersson Wille Jansson Ingrid Peter Nilsson X2AB Nicklas Lindersson X2AB Bussrevolutionen, hur blev det så Bengt Benjaminsson Workshop/Redovisning och diskussion Rast/ vila, hotellincheckning mm Middag Kollektivtrafikens hus Magnus Andersson Wille Jansson Ingrid

3 4 febr 2014 Samtrafikens Planeringkonferens 8.30 Morgonsamling Ingrid 8.35 Samtrafikens nya avtal Zizi Krantz 9.00 Resplus och kom-fram-garanti Adam Laurell 9.30 Trafikdata till Samtrafiken Kaffe Anders Flodén Ingrid Lars Löfqvist Resa med funktionshinder Thomas Wilhelm Sammanfattning och avslutning Lunch

4 Ladda ner appen! så har du färsk programinfo och kan dela med dig av dina kontaktuppgifter

5 Kollektivtrafikens Hus Christina Djurestål

6 Kollektivtrafikens Hus Christina Djurestål

7 Referenskommitté Planeringssamverkan Magnus Andersson, Wille Jansson, Ingrid Grönlund

8 Syfte Referenskommittéer Ge ägare och styrelse kompletterande forum för ökad insyn i Samtrafikens arbete och möjlighet att löpande påverka Samtrafikens verksamhet, samt i övrigt lyfta frågor av intresse för verksamheten Ge Samtrafiken ett forum för feed-back, stöd för verksamhetsplanering samt prioritering av inriktning och aktiviteter Skapa bättre förutsägbarhet för ägarna vad gäller medverkan och tidsåtgång

9 Generella områden att behandla Kundbehov och input till affärsplan och tjänsteutveckling

10 Kommittén för Planeringssamverkan Ledamot ska företräda och ha löpande dialog med de ägares som de representerar och vid behov sammankalla arbetsgrupper för att behandla specifika frågor. Organisationer som inte företräds uppdateras av referenskommitténs sekreterare och genom Samtrafikens hemsida. Ägarorganisation Ledamot Företräder Ordförande Magnus Andersson, affärsområdeschef tåg Skånetrafiken Länstrafiken i Västerbotten Fredrik Forslund, Trafikutvecklare RKTM/trafikorganisatör Norr: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland Länstrafiken i Jämtland Anna Jernse, Trafikplanerare RKTM/trafikorganisatör Mitt: Dalarna, Gävle SLL Trafikförvaltn. Västmanlands Lokaltrafik Vakant (rekrytering pågår) Adjungerad: Thomas Montgomery Jakob Klasander, Trafikutvecklare RKTM/trafikorganisatör: Stockholm, Uppsala RKTM/trafikorganisatör Mälardalen: Sörmland, Västermanland, Örebro Västtrafik Kerstin Omland, Trafikplanerare RKTM/trafikorganisatör Väst: Västra Götaland, Halland, Värmland SJ AB Bertil Hellgren, Chef tidtabell basplan Tåg: Botniatåg, Öresundståg, Arlanda Express Tågkompaniet Jan Brundin, Trafikplanerare Tåg: MTR, BT Buss/Bergslagståget, Snälltåget Swebus Peter Johnsson, Ansvarig kapacitetsplanering Kommersiell buss: Nettbuss, Ybuss, Flygbussarna Jönköpings Länstrafik Thomas Adelöf, Trafikutvecklare stadstrafik RKTM/trafikorganisatör Syd: Kronoberg, Bleking, JLT, Kalmar Östgöta Trafiken Tobias Runesson, Trafikplanerare tåg RKTM/trafikorganisatör Östergötland

11 Övriga referenskommittéer Informationssamverkan

12 Övriga referenskommittéer Trafikstörningssamverkan

13 Kunddriven effektiv planeringsprocess Peter Nilsson X2AB

14 Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud Slutrapport förstudie Presentation

15 Bakgrund och nuläge Vi har nu en gemensam affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik Vi har en gemensam avtalsprocess Vi har ett gemensamt modellavtal där trafik med potential för utveckling upphandlas med tydliga resandeincitament för trafikföretaget samt med ett ansvar för utveckling av utbud, tidtabell och lokal marknadsföring Alla följer inte modellavtalet, men många gör det, och med variationer Förutsättningarna att tillämpa modellavtalet i praktiken varierar Det finns ett behov att ta nästa kliv för att få det att hända i praktiken 15

16 Önskat läge Vi ska ha ett enhetligt arbetssätt i den svenska kollektivtrafiksmarknaden för att ta fram ett kunddrivet och effektivt trafikutbud Över tid ska vi ständigt bli bättre att möta kundernas krav, behov och förväntningar samtidigt som utbudet effektiviseras Kunskapen och kompetensen skall öka varje år och vi ska vara trygga med att vi har ett bra arbetssätt och ett bra systemstöd 16

17 Förstudiens uppdrag var att ta fram: En övergripande process med nyckeltal som mäter processen En nedbrytning i aktiviteter av respektive steg i den övergripande processen En definition av respektive aktivitets input och output samt en beskrivning av vilka förutsättningar, tjänster och verktyg som krävs för att aktiviteten skall kunna genomföras En rekommendation om hur vi fortsätter arbetet 17

18 Projektgrupp SLL: Per Ekberg och Linda Meurling Västtrafik: Eva Constantin, Maria Lindqvist och Michael Stjernberg Skånetrafiken: Maria Holmgren, Joakim Agartson, Fredrik Schell, Eva Rosén, Annika Bondesson, Annika Reis, Maria Löfgren och Madeleine Nilsson Karlstadsbuss: Mattias Bergh Hallandstrafiken: Daniel Modiggård Jönköpings länstrafik: Erik Andersson Keolis: Stefan Gustavsson, Erik Asklund, Mark Kesper och Stefan Zetterberg Nobina: Henrik Birath, Tom Olsson, Christer Berg, Åsa Löwner och Erik Almlöf 18

19 Vi har bedrivit arbetet i tre workshops vintern /1 Workshop 1 Definiera branschens behov av en gemensam process för planering av utbud och tidtabeller samt ta fram ett första utkast på processen 6/2 Workshop 2 Färdigställ första utkast på processen, enas om övergripande nyckeltal och definiera vilka aktiviteter som ingår i respektive steg 24/2 Workshop 3 Ta fram input, output och förutsättningar för aktiviteterna och enas om beslutsunderlag avseende eventuell fortsättning 19

20 Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud FÖRSTUDIENS RESULTAT 20

21 Projektgruppen är enig om att en branschgemensam process för kunddriven och effektiv utbudsplanering behövs! Med utbud avser projektgruppen i detta dokument linjesträckning, turtäthet, fordonstyp, inre specning av fordon, kopplade tjänster (ex wifi ombord), etc. 21

22 Projektgruppen definierar kunddriven och effektiv enligt nedan: Kunddriven: Känna kundernas behov, inte bara dagens utan även framtidens. Ha god kunskap om kundernas resor och resmönster, som bygger på omvärldsbevakning och analys. Se till att vi får nya kunder i starka stråk, bibehålla eller avveckla trafik i svaga stråk. Effektiv: Säkra att vi använder våra resurser på bästa sätt genom att både säsongs- och dygnsanpassa vårt utbud efter kundernas behov. Nyttja olika trafikslag i en mix som ger optimal beläggning. Ha förmåga att snabbt kunna ställa om utbudet utifrån förändrade behov och förutsättningar. Säkra att utbudet är väl kommunicerat till kunderna. Tillse att vi använder samhällets resurser på bästa sätt genom att ha ett situationsanpassat utbud vad gäller antal turer, fordonsstorlek, öppettider och produkt. 22

23 De viktigaste skälen till en branschgemensam process för kunddriven och effektiv utbudsplanering Se långsiktigt på affären, gemensamma nyckeltal med målstyrning och uppföljning för ökad lönsamhet och samhällsnytta mer trafik för pengarna Lika arbetssätt mellan alla parter där vi säkrar kompetens och ansvarsförflyttning av utveckling och planering av trafikutbudet Gemensam utveckling av effektiva verktyg för kundanalys och utbudsutveckling Säkra samverkan och nyttja gemensamma resurser på bästa sätt samt skapa förståelse mellan parterna Gemensamt ansvar mellan upphandlare och utförare, där också politik och infrastrukturförvaltare är involverade 23

24 Den övergripande processen för kunddriven och effektiv planering av trafikutbud i kollektivtrafiken: Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål 24

25 Utkast på Nyckeltal som mäter den övergripande processen för ett kunddrivet och effektivt trafikutbud i kollektivtrafiken: Nyckeltal Beskrivning Antal påstigande resenärer (rullande 12) Marknadsandel / Potential Antal påstigande resenärer per tidtabellstimme Kabinfaktor Skattesubvention (kr) per resa / Kostnadstäckningsgrad Månatlig mätning av det totala antalet påstigande resenärer senaste 12 månaderna Kollektivtrafikens marknadsandel eller potential, behöver definieras och säkerställas gemensamt Totalt antal påstigande resenärer delat med totalt antal utförda tidtabellstimmar (Antal påstigande resenärer x medelrestid (tim)) / (Tidtabellstimmar x medeltal sittplatser) Total skattesubvention i kronor delat med totalt antal genomförda resor alternativt kostnadstäckningsgrad Restidskvot Kollektivtrafikens restid / Bilens restid (bör vara högst 1,5) Teoretisk snitthastighet Verklig snitthastighet Kundtid Punktlighet avgång Punktlighet framkomst Sammanfattande kundnöjdhet Relevans Upplevd snabbhet Upplevd lyhördhet Upplevd punktlighet Tidtabellens teoretiska snitthastighet Trafikens snitthastighet enligt realtidssystemet Totalt antal tidtabellstimmar / totalt antal arbetade timmar Enligt realtidssystemet mätt punktlighet vid avgång (% godkända turer) Enligt realtidssystemet mätt punktlighet vid framkomst (% godkända turer) Barometern Barometern fråga K3, Allmänhetens uppfattning avseende trafikutbudets relevans Barometern fråga 11, Allmänhetens uppfattning avseende trafikutbudets snabbhet Barometern fråga 16, Allmänhetens uppfattning avseende RKTM:s och trafikföretagens lyhördhet Barometern fråga K5, Kundernas uppfattning avseende trafikutbudets tidpassning 25

26 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Det första steget i processen består av följande aktiviteter: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Sammanställ omvärldsfaktorer Sammanställ förutsättningar från RKM Analysera måluppfyllnad mot tidigare satta mål Sammanställ fysiska planer Analysera befintliga kunders resande och resebehov Sammanställ politiska direktiv Analysera potentiella kunders resande och resebehov Sammanställ analyser, risker och slutsatser Sätt gemensamma kund- och effektivitetsdrivna mål Sammanställ infrastrukturprojekt Analysera utbud, punktlighet och effektivitet Sammanställ demografisk data Analysera strategiska förutsättningar Sammanställ trafikavtalets mål och inriktning Sammanställ ekonomiska ramar 26

27 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Aktiviteternas Input, output och förutsättningar: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Aktivitet Input Output Förutsättningar Sammanställ omvärldsfaktorer Sammanställ förutsättningar från RKM Sammanställ fysiska planer Sammanställ politiska direktiv Förändringar inom EU, stat, region som påverkar kollektivtrafiken. Tekniska landvinningar, ekonomi, etc. Trafikförsörjningsprogram, strategier, inriktningar, planer, etc. Översiktsplaner, regionala planer, nationella planer, detaljplaner, etc. Politiska direktiv, beslut avseende tågtrafik och infrastruktur, etc. Sammanställning Sammanställning Sammanställning Sammanställning Sammanställ infrastrukturprojekt Infrastrukturprojekt med påverkan Sammanställning N/A Sammanställ demografisk data Demografisk data Sammanställning N/A Sammanställ trafikavtalets mål och inriktning Trafikavtalet med bilagor Sammanställning N/A Sammanställ ekonomiska ramar Ekonomiska ramar för utbudet Sammanställning N/A Analysera politik och omvärld Sammanställningar av punkterna ovan Sammanfattande analys av sammanställningarna N/A N/A N/A N/A N/A 27

28 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Aktiviteternas Input, output och förutsättningar: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Aktivitet Input Output Förutsättningar Analysera måluppfyllnad mot tidigare satta mål Analysera befintliga kunders resande och resebehov Analysera potentiella kunders resande och resebehov Analysera utbud, punktlighet och effektivitet Satta mål Utfall nyckeltal Resandestatistik, kundsynpunkter, restidskvot, barometern, resvaneundersökning, ev. resenärsundersökningar, ombordundersökningar etc. Restidskvot, barometern, resvaneundersökning, ev. resenärsundersökningar Statistik punktlighet Statistik avseende leverans Statistik effektivitet Analys avseende måluppfyllnad Analys avseende befintliga kunders krav, behov och förväntningar samt potential per stråk och område Analys avseende potentiella kunders krav, behov och förväntningar samt potential per stråk och område Analys avseende utbudet Statistikdatabas: Realtidsdata, tidtabellsdata, avvikelser, resande etc. Definierade nyckeltal Totalt resande, egen statistik avseende resande, restidskvoter marknadsandel per stråk och område, etc. Barometern (med tillräckligt många intervjuer), resvaneundersökningar, statistik kundsynpunkter, statistik ombordundersökningar Totalt resande, egen resandestatistik, marknadsandel per stråk och område, etc. Barometern (med tillräckligt många intervjuer) och resvaneundersökningar. Statistikdatabas: Realtidsdata, tidtabellsdata, avvikelser, resande etc. 28

29 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Aktiviteternas Input, output och förutsättningar: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Aktivitet Input Output Förutsättningar Sammanställ analyser, risker och slutsatser Sätt gemensamma kund- och effektivitetsdrivna mål Analyser Riskanalyser Slutsatser Sammanställ analyser, risker och slutsatser Sammanställning Satta mål N/A Statistikdatabas: Realtidsdata, tidtabellsdata, avvikelser, resande etc. Definierade nyckeltal 29

30 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Det andra steget i processen består av följande aktiviteter: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Bedöm ekonomisk effekt (RKM och trafikföretag) Bedöm effekt på resande Förslag avseende ramar för utbud Ta fram förslag på förändringar i utbud Bedöm samhällsekonomisk effekt Samråd med intressenter Dokumentera beslutsunderlag utbudsförändringar Besluta om utbud Bedöm effekt av föreslagna förändringar mot satta mål Visualisera konsekvenser per intressent 30

31 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Aktiviteternas Input, output och förutsättningar: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Aktivitet Input Output Förutsättningar Förslag avseende ramar för utbud Satta mål från steg 1 i processen Förslag avseende ramar för utbud N/A Ta fram förslag på förändringar i utbud Utvecklingsplan med kund- och effektivitetsdrivna mål Förslag på förändringar av utbudet Behov av verktyg? Bedöm ekonomisk effekt Förslag på förändringar av utbudet Bedömning av förslagets kostnad Modell för kostnadsberäkning Bedöm effekt på resande Förslag på förändringar av utbudet Bedömning av förslagets effekt på resandet Bedöm samhällsekonomisk effekt Förslag på förändringar av utbudet Bedömning av förslagets samhällsekonomiska effekt Bedöm effekt av föreslagna förändringar mot satta mål Visualisera konsekvenser per intressent Förslag på förändringar av utbudet Förslag på förändringar av utbudet Bedömning av förslagets effekt på satta mål Visualisering av effekt per intressent Modell för simulering av effekt på resande Modell för bedömning av samhällsekonomisk effekt N/A N/A 31

32 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Aktiviteternas Input, output och förutsättningar: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Aktivitet Input Output Förutsättningar Samråd med intressenter Dokumentera beslutsunderlag utbudsförändringar Förslag på förändringar av utbudet med bedömningar Förslag på förändringar av utbudet med bedömningar och intressenternas input Intressenternas input Beslutsunderlag Besluta om utbud Beslutsunderlag Beslut om utbud N/A N/A N/A 32

33 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Det tredje steget i processen består av följande aktiviteter: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Stäm av tidtabell mot satta mål Omsätt utbud i tidtabell Omsätt tidtabell i produktionsplaner Stäm av tidtabell med övriga trafiksystem Godkänn tidtabell 33

34 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Aktiviteternas Input, output och förutsättningar: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Aktivitet Input Output Förutsättningar Omsätt utbud i tidtabell Beslutat utbud Preliminär tidtabell Verktyg för tidtabellsplanering Omsätt tidtabell i produktionsplaner Stäm av tidtabell mot satta mål Stäm av tidtabell med övriga trafiksystem Preliminär tidtabell Produktionsplaner Verktyg för produktionsplaner Preliminär tidtabell Satta mål Avstämd tidtabell Preliminär tidtabell Avstämd tidtabell N/A Godkänn tidtabell Avstämd tidtabell Godkänd tidtabell N/A N/A 34

35 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Det fjärde steget i processen består av följande aktiviteter: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Genomför åtgärder Samla in utfallsdata om respektive mål Analysera och utvärdera utfall Identifiera avvikelser Analysera och dra slutsatser Besluta om åtgärder För över åtgärd till nästa års cykel 35

36 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Aktiviteternas Input, output och förutsättningar: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Aktivitet Input Output Förutsättningar Samla in utfallsdata om respektive mål Kundsynpunkter, barometern, ombordundersökningar, resandestatistik, punktlighetsstatistik, ekonomisk data, avvikelserapporter etc. Statistik avseende utfall Analysera och utvärdera utfall Statistik avseende utfall Analys av utfallsdata N/A Identifiera avvikelser Analys av utfallsdata Satta mål Avvikelser mot satta mål Analysera och dra slutsatser Avvikelser mot satta mål Slutsatser avseende avvikelserna N/A Besluta om åtgärder Slutsatser avseende avvikelserna Beslutade åtgärder N/A Genomför åtgärder Beslutade åtgärder Genomförda åtgärder N/A För över åtgärd till nästa års cykel Beslutade åtgärder Åtgärder till nästa års cykel N/A System för kundsynpunkter, barometern, ombordundersökningar, system för resandestatistik, system för punktlighetsstatistik, system för ekonomisk data, system för avvikelserapportering etc. System för måluppföljning (nyckeltalsdatabas) 36

37 Projektgruppen rekommenderade följande fortsättning: Förankra processen med identifierade behov med övriga aktörer Ta fram gemensam separat process inför upphandling inkl. datatillgång Standardisera begrepp Standardisera processens nyckeltal, eventuell gemensam databas Utred behov av standard avseende processdata (resandestatistik, punktlighet etc.) Säkerställ tillgång till Kollektivtrafikbarometern och påverkan avseende dess utveckling 37

38 Status - Ny styrgrupp är utsedd och en workshop skall hållas under våren där projektets fortsättning diskuteras, paketeras och beslutas - Styrgruppen består av: - Charlotte Wäreborn Schultz, X2AB (beställare) - Maria Holmgren, Skånetrafiken - Karin Isberg, SLL - Mikael Olsson, Västtrafik - Sören Bergeland, Blekingetrafiken - Henrik Birath, Nobina - Stefan Gustavsson, Keolis - Stefan Sedin, Svensk kollektivtrafik 38

39 Projektet Gemensamma biljett- och betallösningar Nicklas Lindersson X2AB

40 Gemensamma biljett- och betallösningar Gemensamma biljett och betallösningar, filen ligger separat på hemsidan Resrobot

41 Bussrevolutionen, hur blev det så. Bengt Benjaminsson, trafikchef Dalatrafiken

42 Bussrevolutionen, hur blev det så X

43 AB Dalatrafik anno AB Dalatrafik 43

44 Fakta Dalatrafik har nästan resenärer om dagen. En kall vinterdag reser med oss. 13 miljoner resor varje år. Bussarna rullar varje dag en sträcka som motsvarar drygt ett varv runt jorden AB Dalatrafik 44

45 Ny kollektivtrafiklag Den nya kollektivtrafiklag började gälla i januari Dalatrafik fick en ny ägare. Region Dalarna tog över ägandet från Landstinget Dalarna och länets kommuner AB Dalatrafik 45

46 Dalatrafiks huvuduppgift Upphandla kollektivtrafik Dalatrafik beslutar om tidtabeller, priser, marknadsföring och är ansiktet utåt mot allmänheten Särskild kollektivtrafik AB Dalatrafik 46

47 Kostnader och intäkter Landstinget är beställare av stråken (regionala trafiken). Kommunerna delar lika på ansvaret för mellankommunal trafik. Kommunerna tar finansiellt ansvar för lokaltrafik / tätortstrafik AB Dalatrafik 47

48 Dalatrafiks organisation Dalatrafik har ca 46 anställda med kontor i Borlänge. VD Claes Annerstedt. Ledningsgruppen består utöver VD av: Pär Selgeryd - Ekonomi Bengt Benjaminsson - Trafik Tomas Nordholm - Marknad Peter Holmberg - Särskild kollektivtrafik Janne Andersson - Projektledare AB Dalatrafik 48

49 Dalatrafiks dotterbolag Dalatrafik bussgods AB (Avvecklat ) Dalatrafik service AB Tåg i Bergslagen överfört till Region Dalarna Tåg i Bergslagen är ett samarbete mellan Region Dalarna och länstrafikbolagen X-trafik, Länstrafiken Örebro, Västmanlands Lokaltrafik samt intresseföreningen Bergslaget och statliga Rikstrafiken. Trafiken körs av Tågkompaniet AB Dalatrafik 49

50 Entreprenörer SamBus och Keolis är entreprenör för all trafik i 6 avtalsområden. 600 anställda förare, 260 bussar och 250 småfordon för 4 till 21 personer. Tågkompaniet är entreprenör för tågtrafiken i TiB AB Dalatrafik 50

51 AB Dalatrafik 51

52 AB Dalatrafik 52

53 I media Juni 2014: Stora förändringar väntas i kollektivtrafiken Dyrare kollektivtrafik från årsskiftet Nytt trafiksystem från 1 juli som kan bli avtalslöst Osäkerhet kring hur kostnader ska fördelas i avtal kring kollektivtrafiken Augusti 2014: Kritik mot landstinget för indragna busslinjer Landstinget slår ifrån sig kritik om ändrad kollektivtrafik Mer än var tionde hållplats saknar resenärer Fler hållplatser kan försvinna Krångligare resor för busspendlare Den nya busstrafiken är ännu inte helt färdig Gör om gör rätt - Dalatrafik De små byarna får vänta DT: Chatt om busskaos, Region Dalarna och Dalatrafik svarar på frågor Förändringar att vänta (Om busstrafiken) Dalatrafik drar tillbaka kampanjen Dalatrafik efter kritiken: Det kan säkert förbättras Nu backar Dalatrafik Så mycket kostar bussfiaskot Ledare: Det var ingen bussrevolution! Dalatrafik rådgör med trafikexperter Insändare: Ge oss bussen tillbaka Insändare: Och hur hade ni tänkt nu, Dalatrafik, Region Dalarna och våra kära kommunpolitiker? Trafikverket rasar mot busskaoset Dalatrafiks indragna kampanj kostade halvannan miljon Insändare: Kollektivt självmord för kollektivtrafiken? Dalatrafik kallar till krismöte Skrotad busslinje kan räddas Fler krismöten väntar Dalatrafik DT direktsänder debatt om busskaoset Efter en veckas kaos Dalatrafik ser ljust på framtiden Busskaoset i Dalarna har blivit en valfråga Havererad revolution gör kollektivtrafiken dyrare Se debatten om busskaoset i efterhand AB Dalatrafik 53

54 I media September 2014: För viktigt för att spela bort (debatt kring busstrafik) Nu utökar Region Dalarna busstrafiken mellan kommunerna Dalatrafik gör stora förändringar i trafiken Turistnäring vill ha tillbaka bussturer Insändare från landstingsanställd om försämringar med nya bussturer bland annat Oppositionsråd oroas för kostnader på grund av busstrafik Insändare om busskaoset Dalatrafik lovar förändringar i trafiken Insändare om att det inte längre går att åka buss till Falu lasarett Oktober 2014: Premiär för nya busslinjer Insändare med frågan om gamla och sjuka är ointressanta för Dalatrafik Dalatrafik avbryter upphandling inför krav på personalövertagande Insändarsvar om serviceresor Insändarsvar om bättre busservice på landsbygden November 2014: Busstrafiken rullar på igen Chaufförer inom Dalatrafik får fast lön Insändare om trafikrevolution som gick fel AB Dalatrafik 54

55 I media December 2014: Nästan 500 ändringar efter bussrevolutionen Bussrevolutionen har kostat skattebetalarna miljoner Kostnader för sjukresor ökar Längre väntetider för sjukresor efter bussrevolutionen Insändare om Region Dalarna och busstrafiken Busstrid trappas upp Demonstrerar för färdtjänst Busschaufförer på krigsstigen efter Region Dalarnas beslut Angående Färdtjänst - Synskadade protesterar: Det är katastrof Demonstration vid Region Dalarna gav resultat Seger för demonstranterna Kräver att Region Dalarnas bussupphandling görs om Politikerna kovänder Politikerna behandlar resenärerna som slaktavfall Januari 2015: Nu ska bussåkandet bli enklare i Dalarna Insändare: svårt att resa till läkarbesök Dalatrafiks nya trafikförändringar träder i kraft idag Härdsmälta i Dalatrafiks information Dalatrafik: möjligt att det blivit fel Insändare: Var ligger ansvaret för tidtabellerna? Insändare: livsfarlig bussrevolution! Insändare: Heja Dalatrafik Insändare: beklagar att ni blev frånåkta Kaos i busstrafiken, Falun Bussrevolutionen ett stort skämt Falu kommun ser över busslinjerna i stan Insändare: Knutpunkten tar död på Falu centrum Insändare: Vår tids slaveri med sjuk/färdtjänstresor 800 i bussprotest Insändare: beröm till Dalatrafik Förtroendet för busstrafiken måste höjas AB Dalatrafik 55

56 Ett gemensamt kollektivtrafiksystem med LINJETRAFIK & SERVICETRAFIK STADSBUSS DIREKTBUSS LANDSBYGDSBUSS FLEXTRAFIK och TÅG AB Dalatrafik 56

57 Förutsättningar, direktiv & målbilder vägledande i arbetet FÖRUTSÄTTNINGAR DEN GODA RESAN TÅGPENDLARUTREDNINGEN DIREKTIV UPPHANDLA ETT EFFEKTIVT GEMENSAMT TRAFIKSYSTEM FÖR ALLMÄN- OCH SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK MED TILLHÖRANDE SAMORDNINGSTJÄNSTER FÖR PERSONTRANSPORTER AV GOD KVALITET INOM DALARNAS LÄN SAMT I FÖREKOMMANDE FALL ÄVEN ÖVER LÄNSGRÄNS. MÅLBILDER (3 av 9) 1. VI SKA KNYTA SAMMAN OMRÅDEN OCH KONCENTRERA RESURSER OCH ÅTGÄRDER TILL DE STRÅK DÄR KOLLEKTIVTRAFIKEN KAN GE STÖRST NYTTA. Skapa snabba direktlinjer i regionala och interregionala stråk med lokala anslutningar från närliggande områden med bra resandeunderlag. 90 % av länets befolkning når regioncentrum Falun/Borlänge inom en timmes restid. 2. VI SKA GÖRA RESAN SNABBARE OCH EFFEKTIVARE GENOM ATT UTVECKLA KNUT- OCH BYTESPUNKTERNA TILL VILKA ÖVRIG KOLLEKTIVTRAFIK KOPPLAS IHOP MED STRÅK. KNUT- OCH BYTESPUNKTERNA SKA ÄVEN FUNGERA BRA FÖR ANSLUTNINGSRESOR MED BIL OCH CYKEL. ALLA SKA HA LIKA POSITIVA FÖRVÄNTNINGAR OCH UPPLEVELSER AV TILLGÄNGLIGHETEN. Etablera väl fungerande reskedjor med samordnade och så få byten som möjligt såväl mellan som inom olika trafikslag. 3. VI SKA GÖRA KOLLEKTIVTRAFIKEN TILL ETT ATTRAKTIVT RESEALTERNATIV FÖR ARBETS- OCH STUDIEPENDLING VAD GÄLLER RESTIDER, TILLFÖRLITLIGHET, TURUTBUD, SNABBHET, PUNKTLIGHET OCH STANDARD PÅ FORDON OCH HÅLLPLATSER I SYFTE ATT SKAPA REGIONFÖRSTORING AB Dalatrafik 57

58 Ett gemensamt kollektivtrafiksystem med LINJETRAFIK & SERVICETRAFIK Marknadsförs som fyra trafikslag: LINJETRAFIK Stadsbussar Direktbussar är en del av stråken som även omfattar Tåg Landsbygdsbussar SERVICETRAFIK Flextrafik anropsstyrd allmän trafik Servicetrafiken omfattar även andra trafiktyper så som sjukresor, färdtjänst, skolresor m.m. som kräver särskilda legitimeringar AB Dalatrafik 58

59 Idre Sälen Stråk i det nya trafiksystemet Regionala linjer med direktbuss och tåg Östersund Buss Tåg Edsbyn Binder ihop alla Dalarnas kommuner med snabb trafik och ett tätare utbud viktiga kopplingar till interregional stråktrafik Trysil Skapar nya förutsättningar för all annan trafik Hofors Storvik Sandviken Gävle Sala Uppsala AB Dalatrafik Örebro Fagersta Västerås Arlanda 59 Stockholm

60 Så fungerar stråken Direktbussar och tåg Direktbussar är tåg på landsväg Saxat utbud tåg och buss Snabbare trafik rakare färdvägar Få stopp endast viktiga knutpunkter Tätare trafik i första hand i pendlingsläge Trafik mellan samtliga kommuncentra Kopplingar med interregional stråktrafik Kommunal trafik ansluter vid bytespunkter Hög komfort i bussarna AB Dalatrafik 60

61 Den kommunala trafiken Landsbygdsbussar, Stadsbussar, Servicetrafik med Flextrafik Fast linjetrafik i landsbygd för skola, arbetspendling m.m. anpassade fordon Anropsstyrda turer och områdestrafik för allmänheten i landsbygd och glesbygd - Flextrafik Stadsbussar i Borlänge, Falun, Ludvika, Avesta och Mora Flextrafik i tätort i Borlänge, Ludvika och Hedemora Servicetrafik i landsbygd och tätort sjukresor, färdtjänst, särskoleresor m.m. Många resande = stor buss, färre resande = mindre fordon AB Dalatrafik 61

62 Färdtjänst Sjukresor Från Linjetrafik och Särskild kollektivtrafik till Ett gemensamt kollektivtrafiksystem Omsorgsresor Kommunresor Linjetrafik Direktbussar Tåg Olika trafikslag har mer eller mindre levt sitt eget liv Flextrafik Linjetrafik - landsbygdsbussar Linjetrafik - Stadsbussar Anropsstyrda linjeturer Särskilda skolskjutsar Särskoleskjutsar Vi utgår nu från det som är lika för en gemensam trafik och därefter skapar vi lösningar för övriga behov AB Dalatrafik 62

63 Det nya trafiksystemet Linje- och Servicetrafik Direktbuss, Landsbygdsbuss och Stadsbuss är Linjetrafik Flextrafik är en del av Servicetrafiken (tillsammans med övriga legitimerade behov) Flextrafik (& Servicetrafik) Flextrafik (& Servicetrafik) Landsbygdsbussar Flextrafik (& Servicetrafik) Flextrafik (& Servicetrafik) Landsbygdsbuss Stadsbussar Direktbuss och/eller Tåg Linjetrafik besöker alltid alla hållplatser efter en fast linjetabell och ett givet utbud. Flextrafik kör endast från/till de hållplatser/adresser där bokning finns och alltid till/från givna målpunkter utifrån ett fast turutbud. Flextrafik samordnas med övriga behov i Servicetrafiken; sjukresor, färdtjänst m.m., vi hämtar samtidigt legitimerade resenärer på adressnivå med samma fordon där så är möjligt. Anslutning till/från linjetrafiken från Servicetrafik inkl. Flextrafik är möjlig, turutbud och tidtabellar är synkroniserade. Flextrafik kan även samordnas med skoltrafik och mindre fordon, allmänheten bokar då alltid sin plats. AB Dalatrafik

64 Byte av trafikslag Sker endast vid särskilt utvalda och anpassade hållplatser Chaufför i det mindre fordonet bevakar och assisterar i bytet för legitimerade resenärer Chaufför i linjebuss kvitterar till Driftledning att legitimerad resenär är på plats i bussen Driftledning övervakar alla byten för varje enskild legitimerad resenärer och vidtar direkta åtgärder vid behov AB Dalatrafik 64

65 En gemensam kollektivtrafik behöver en Driftledning Trafikföretag A Trafikföretag B - förändrat synsätt Trafikföretag C Trafikföretag E Trafikföretag D Trafikföretag G Vi kan inte i realtid styra och övervaka ett integrerat trafiksystem från många eller flera platser! Ett trafiksystem måste ha 1 Driftledning med fullt ansvar och mandat att styra och övervaka all trafik i realtid! Trafikföretag F Trafikföretag H Trafikföretag I AB Dalatrafik 65

66 Driftledning för en gemensam kollektivtrafik Är ansvariga för all operativ trafikstyrning och koordinerar all trafik. Följer upp, ser, säkerställer och tar alla beslut för all trafik i realtid. Betjänar alla resenärer med trafiklösningar med hänsyn till vad vi lovar, kontrollerar att byten mellan trafikslagen fungerar för den enskilde och legitimerade resenären. Alla ärenden loggas och återrapportering sker löpande till Dalatrafiks Kundservice och Trafikplanering = kvalitetshöjande AB Dalatrafik 66

67 Trafikområden 1. Avesta/Hedemora/Säter 2. Smedjebacken/Ludvika 3. Borlänge/Falun 4. Gagnef/Vansbro/Malung-Sälen Ett gemensamt kollektivtrafiksystem - 6 Trafikområden Linjetrafik med direkt-, landsbygdsoch stadsbussar inkluderar skolskjutsar Servicetrafik med flextrafik; anropsstyrda turer och anropsstyrd områdestrafik trafik med särskilda behov samt även mindre skolskjutsar Naturliga kopplingar mellan dessa trafikslag och tågen Bytespunkter vid Resecentrum och andra viktiga hållplatser Stor flexibilitet i fordonsutnyttjandet 5. Leksand/Rättvik 6. Mora/Orsa/Älvdalen AB Dalatrafik 67

68 Konsekvenser Det finns inte linjetrafik för alla enskilda behov Det finns ändå möjligheter för alla att resa Tydliga beställarroller och ansvar; KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I DALARNA; REGION DALARNA Landstinget; stråk och sjukresor Kommunerna; övriga trafikbehov Dalatrafik; samordning, planering och utveckling REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM AB Dalatrafik 68

69 Resultatet En snabbare trafik för många Ett tydligare trafiksystem Ett kostnadseffektivt resursutnyttjande En miljövänligare trafik Med en framgångsrik marknadsföring och ett utförande med hög kvalité: Ett ökat resande i kollektivtrafiken AB Dalatrafik 69

70 Utmaningar för Dalatrafik Återupprätta förtroendet Utveckla trafiksystemet Miljön - kollektivtrafiken visar vägen Kostnadseffektivitet i förhållande till en omogen marknad AB Dalatrafik 70

71 Workshop Magnus Andersson, Wille Jansson, Ingrid Grönlund

72 Målbild Värna om kollektivtrafikens nätverk, ökat samarbete för kundens bästa. Utveckla möjlighet till bättre bytestid och bättre anslutningar, undersöka behovet av IT-stöd Utveckla samverkan för bästa informationsutbyte vid banarbeten, vägtrafikarbeten etc. Kommunikationsplan för att klara både information och input

73 Och nu: RAST/ VILA! Kvällen fortsätter med middag, plats: Kollektivtrafikens Hus, tid: kl 18.30

74 GOD MORGON! Samtrafikens planeringskonferens Kollektivtrafikens hus 3-4 febr 2015

75 4 febr 2014 Samtrafikens Planeringkonferens 8.30 Morgonsamling Ingrid 8.35 Samtrafikens nya avtal Zizi Krantz 9.00 Resplus och kom-fram-garanti Adam Laurell 9.30 Trafikdata till Samtrafiken Kaffe Anders Flodén Ingrid Lars Löfqvist Resa med funktionshinder Thomas Wilhelm Sammanfattning och avslutning Lunch

76 Samtrafikens Partneravtal SPA-09 giltigt from Zizi Krantz

77 Skillnaden mellan SPA-09 och SPA-08 Enklare uppdelning i fyra samverkansområde ( Tjänstebeskrivning i bilagor) Tydligare beskrivning av grund- respektive tilläggstjänster Ägarna utser Referenskommittéer för respektive samverkansområde Ny avräkningstrappa gäller från 1 juli 2014 Alla bestämmer själva sitt biljettpris i biljettsamarbetet Partner företag som skjuter till resurs kan begära ersättning Partnerföretag som upplever att annat Partnerföretag åsidosätter sina skyldigheter inom SPA-09 kan göra anspråk på ersättning Trafikstörningssamverkan En neutral Nationell reseplaneraren med köpfunktion omhändertas i SPA-09 Avtalets giltighet

78 Planeringssamverkan Tilläggstjänster Tillgänglighet Fysisk tillgänglighet Social Tillgänglighet Digital tillgänglighet Konsultation & Kundunika lösningar Grundtjänst Vad vi gör: Nätverksbyggande genom konferenser Hantering av korrektur Tar fram planerings-förutsättningar Bevakning av partnerföretagens intressen av tillgänglighet ur ett nationellt perspektiv Resultat Kombinerbar med andra Fungerande byten Attraktiva resekedjor Nätverksbyggande Planeringsprocess Avrapportering av vad som pågår inom lagstiftning och regleringar

79 Informationssamverkan Konsultation & Kundunika lösningar Tilläggstjänster Tryckta tidtabeller Vikblad Tåganslag Minitabeller Lösblad Anpassad Resrobot Eget gränssnitt Resrobots gränssnitt API:er Utökad exponering Trafiklab plus Trafikinformation Mötesplanerare Parkera & res Nåbarhetskarta Talsvar Grundtjänst - GTI Grundtjänst Vad vi gör: Samordnar och hanterar nationellt hållplatsregister, producentregister Insamlande av data Kvalitetssäkring (gemensam standard) Resultat Utbud Exponeras i nationella kanaler (Google, Eniro etc) Nationellt utbud tillgängliggörs till utvecklare via Trafiklab Tillhandahåller databas för info om fordon & stationer Exponerad i Resrobot & Resplus Tågtider Vad vi gör: Samma som Infosamverkan Resultat Nationellt utbud tillgängliggörs till utvecklare via Trafiklab

80 Biljettsamverkan Tilläggstjänster Konsultation & Kundunika lösningar Hostning Resebyråförsäljning Biljettdistr. Resplustillägg för årskort Betalväxel Anpassad Biljett Anpassat pris Tjänstegrupp styrning och uppföljning Tjänstegr upp utökad service Vad vi gör: Biljetterna är kombinerbara, gemensamma resevillkor, biljetter & kundlöften Förvaltar tjänst för verifiering av Resplusbiljetter Tar fram och tillhandahåller info och utbildningsmaterial Säkerställer biljettdistribution via olika kanaler Grundtjänst Resultat Säljbar i nationella sälkanaler Når ut till hela marknaden Ökad försäljning/ökat resande Möjlighet att köpa resor dörr till dörr Ett färdbevis för en mängd olika resor

81 Trafikstörningssamverkan Tilläggstjänster TLS Kommunikationsplattform Chattverktyg Beslutsstöd Konsultation & Kundunika lösningar Grundtjänst Vad vi gör: Framtagande och förvaltande av kom-fram-garanti Framtagande och förvaltande av gemensam restidsgaranti Nätverksbyggande genom konferenser Resultat Effektivare hantering av resenärer i stört läge (bättre samarbete mellan Trafikföretagen) Snabbare info och beslutsvägar Nätverksbyggande

82 Resplus och Kom-fram-garanti Adam Laurell

83 Kom-fram-garanti (KFG) Västtrafik 11:45 11:55 Öresundståg 13: min Bytestid 10 min 12:35 SJ 13:38 13:35 Öresundståg 14:38 Resevillkor Assistans innebär, att utförande Resplusföretag ska ge den resande ett skäligt omhändertagande under resan och garantera att den resande, om han så önskar snarast möjligt når den slutliga ankomstplatsen för sin resa (Kom-Fram-Garanti) 83 Planeringskonferens

84 Kom-fram-garanti (KFG) SPA-09 Vid upprättandet av en Ny Resplan på grund av Akut Trafikstörning äger Felande Resplusföretag rätt att, i mån av plats och utan ersättningsskyldighet, använda en förbindelse hos de Resplusföretag som omfattas av den resandes ursprungliga bokning som motsvarar den sträcka som omfattas av den ursprungliga bokningen. Detta gäller även om resan enligt den Nya Resplanen sker på annan väg än den som finns utskriven på färdbeviset. Felande Resplusföretag har inte rätt att utan utfästelse enligt Bilaga 11(Utfästelse avseende Trafikstörningssamverkan), separat överenskommelse eller köp av ny biljett, använda Resplusföretags övriga förbindelser. 84 Planeringskonferens

85 Omfattning KFG Ca Resplusresor/mån varav i brutna anslutningar Bästa alternativa resa X Y +15 min Bytestid 10 min Y X Z Ca. 50% av fallen Ca. 15% av fallen Ca. 35% av fallen Vi bedömer att det i färre än ärenden per månad det finns praktisk anledning att nyttja nytt trafikföretag. Det motsvarar under 2% av alla Resplusresor. De fyra största Resplusföretagen är Felande part i ca. 90% av fallen 85 Planeringskonferens

86 Restidsgaranti för Resplus (RTG) 86 Planeringskonferens

87 RTG imorgon SPA-09 Tåg+Tåg Felande part Överlämning Fond/Pott Andel Resplus resor som leder till +60 min försening bedöms vara ca. 9% Antal RTG ärenden bedöms bli ca /år Kostnaden för utbetalning av RTG för tåg+tåg beräknas till ca 16,5 Mkr/år Planeringskonferens

88 Nästa steg Besluta datum för att RTG och KFG ska börja gälla Kommunicera förändringen hjälpa Resplusföretagen att förbereda sig Implementera webbformulär och informationsväxel för RTG Implementera nya Resevillkor mot resenär Vid frågor hör av er eller Planeringskonferens

89 TLS Reidar Larsson

90 TLS Trafikledningssamverkan I systemstödet för Trafikledningssamverkan (TLS) kan alla anslutna företag se störningsinformation, realtidsinformation om trafiken, t.ex. var ett tåg befinner sig och om det är försenat. Genom chattfunktionen delar man snabbt och enkelt information med varandra. Man kan också enkelt hitta kontaktuppgifter till rätt personer och se vilka som är uppkopplade just nu. Chattfunktionen har också utvecklats till en kanal för att nå ut bredare. Massmedia som SR P4, Mix Megapol och TV4 Stockholm finns som användare och hämtar information direkt från chatten.

91 En bild på chatten på TLS, här ifrån Stockholm

92 Trafikdata till Samtrafiken Anders Flodén, Ingrid Grönlund

93 Gemensamt system för trafikantinformation (GTI)

94

95 Samtrafikens åtagande gentemot Transportstyrelsen Avsiktsförklaringen System klart för att ta emot och lagra trafik from 1/ Ta emot trafik som levereras Upprätthålla och utveckla IT miljöer för ändamålet Nationellt register för hpl, bytestider, mm. Tillhandahålla kanal för tredje part Publik informationskanal

96 Gemensamt system för trafikantinformation (GTI) Företag med kollektivtrafik Tågoperatörer, länstrafik, expressbuss, färjor mfl Bytestider Hållplatser Tidtabeller RDB

97 Exempel GTI-användning App ar Samtrafikens TLS

98

99 Resplus Företag med kollektivtrafik Tågoperatörer, länstrafik, expressbuss, färjor mfl Priser Säljbara hållplatser Säljbara linjer GTI RDB

100 Resplus

101 Information och datum för ändringar i Resplus Försäljningsdata till Samtrafiken: sista onsdagen i månaden!

102

103 Tid för leverans Tidig leverans från trafikföretag Bokningen tillgänglig innan trafikstart innebär ökad kvalité Felrapport från bokningsupport och övriga tidtabellsanvändare innan resdatum Möjlighet att informera/boka om resenär innan resan vid ev fel Återkoppling till trafikföretagen om ev felaktigheter i leveransfilen, fel som kan finnas även i deras sökmotor Möjlighet till ökad intäkt för trafikföretagen Tidigare leverans(90 dagar) innebär att anslutningsresor till tåg(resplus) är bokningsbara redan då tex SJ släpper sina billiga biljetter.

104 Kvalité i leverans Vi ser inte alla ändringar utan behöver hjälp! Ändrade bytestider Nya knutpunkter Nya gånglänkar

105 Kvalité i leverans Vi ser inte alla ändringar utan behöver hjälp! Nya säljbara hållplatser Nya/slopade säljbara linjer

106 Tågtidtabellerna

107 Bra att ha på Information och datum för ändringar i resplus: Tidtabeller (snart kommer tidtabellerna att finnas på både de preliminära och de publika) Statistikportalen: https://login.samtrafiken.se/login.jsp;jsessionid=6d832e0a3a21ef956c ad73e39d7a 611a12fe b11aef8e8

108 Resa med funktionshinder Thomas Wilhelm

109 Hur tillgänglig är kollektivtrafiken? Planeringskonferensen 2015

110 Planeringskonferensen 2015

111 Planeringskonferensen 2015

112 Planeringskonferensen 2015

113 Planeringskonferensen 2015

114 Planeringskonferensen 2015

115 Birger Planeringskonferensen 2015

116 Planering av resan Planeringskonferensen 2015

117 Planering av resan Planeringskonferensen 2015

118 Planering av resan Planeringskonferensen 2015

119 Planering av resan Planeringskonferensen 2015

120 Planeringskonfer ensen 2015

121 Men det kan också se ut så här. Planeringskonfer ensen 2015

122 Planeringskonfer ensen 2015

123 Planeringskonfer ensen 2015

124 Planeringskonfer ensen 2015

125 Planeringskonfer ensen 2015

126 Planeringskonfer ensen 2015

127 Lägg till tågtavla Planeringskonfer ensen 2015

128 Planeringskonfer ensen 2015

129 Planeringskonfer ensen 2015

130 Planeringskonfer ensen 2015

131 Planeringskonfer ensen 2015

132 Planeringskonfer ensen 2015

133 Framme! Planeringskonfer ensen 2015

134 Summering - många tärningsspel, skulle ni genomföra denna resa? Information inför resa Erbjudanden och kampanjer Bokning/Köp av biljetter Distribution av biljetter Hållplatser/Stationer Fordons utformning Hjälp vid på- och avstigning Information under resa Service ombord Ledsagning på hållplats/station Fullt tillgängliga bytespunkter? Planeringskonfer ensen 2015

135 Tack för denna gång!