VÄLKOMNA! Samtrafikens planeringskonferens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMNA! Samtrafikens planeringskonferens"

Transkript

1 VÄLKOMNA! Samtrafikens planeringskonferens Kollektivtrafikens hus 3-4 febr 2015

2 3 febr 2014 Samtrafikens Planeringkonferens Inledning Ingrid Grönlund Kaffe Nya referenskommittén för planeringssamverkan Kunddriven effektiv planeringsprocess, tips för en bättre planeringsprocess Gemensamma Biljett- och betallösningar, nya köpknappen Magnus Andersson Wille Jansson Ingrid Peter Nilsson X2AB Nicklas Lindersson X2AB Bussrevolutionen, hur blev det så Bengt Benjaminsson Workshop/Redovisning och diskussion Rast/ vila, hotellincheckning mm Middag Kollektivtrafikens hus Magnus Andersson Wille Jansson Ingrid

3 4 febr 2014 Samtrafikens Planeringkonferens 8.30 Morgonsamling Ingrid 8.35 Samtrafikens nya avtal Zizi Krantz 9.00 Resplus och kom-fram-garanti Adam Laurell 9.30 Trafikdata till Samtrafiken Kaffe Anders Flodén Ingrid Lars Löfqvist Resa med funktionshinder Thomas Wilhelm Sammanfattning och avslutning Lunch

4 Ladda ner appen! så har du färsk programinfo och kan dela med dig av dina kontaktuppgifter

5 Kollektivtrafikens Hus Christina Djurestål

6 Kollektivtrafikens Hus Christina Djurestål

7 Referenskommitté Planeringssamverkan Magnus Andersson, Wille Jansson, Ingrid Grönlund

8 Syfte Referenskommittéer Ge ägare och styrelse kompletterande forum för ökad insyn i Samtrafikens arbete och möjlighet att löpande påverka Samtrafikens verksamhet, samt i övrigt lyfta frågor av intresse för verksamheten Ge Samtrafiken ett forum för feed-back, stöd för verksamhetsplanering samt prioritering av inriktning och aktiviteter Skapa bättre förutsägbarhet för ägarna vad gäller medverkan och tidsåtgång

9 Generella områden att behandla Kundbehov och input till affärsplan och tjänsteutveckling

10 Kommittén för Planeringssamverkan Ledamot ska företräda och ha löpande dialog med de ägares som de representerar och vid behov sammankalla arbetsgrupper för att behandla specifika frågor. Organisationer som inte företräds uppdateras av referenskommitténs sekreterare och genom Samtrafikens hemsida. Ägarorganisation Ledamot Företräder Ordförande Magnus Andersson, affärsområdeschef tåg Skånetrafiken Länstrafiken i Västerbotten Fredrik Forslund, Trafikutvecklare RKTM/trafikorganisatör Norr: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland Länstrafiken i Jämtland Anna Jernse, Trafikplanerare RKTM/trafikorganisatör Mitt: Dalarna, Gävle SLL Trafikförvaltn. Västmanlands Lokaltrafik Vakant (rekrytering pågår) Adjungerad: Thomas Montgomery Jakob Klasander, Trafikutvecklare RKTM/trafikorganisatör: Stockholm, Uppsala RKTM/trafikorganisatör Mälardalen: Sörmland, Västermanland, Örebro Västtrafik Kerstin Omland, Trafikplanerare RKTM/trafikorganisatör Väst: Västra Götaland, Halland, Värmland SJ AB Bertil Hellgren, Chef tidtabell basplan Tåg: Botniatåg, Öresundståg, Arlanda Express Tågkompaniet Jan Brundin, Trafikplanerare Tåg: MTR, BT Buss/Bergslagståget, Snälltåget Swebus Peter Johnsson, Ansvarig kapacitetsplanering Kommersiell buss: Nettbuss, Ybuss, Flygbussarna Jönköpings Länstrafik Thomas Adelöf, Trafikutvecklare stadstrafik RKTM/trafikorganisatör Syd: Kronoberg, Bleking, JLT, Kalmar Östgöta Trafiken Tobias Runesson, Trafikplanerare tåg RKTM/trafikorganisatör Östergötland

11 Övriga referenskommittéer Informationssamverkan

12 Övriga referenskommittéer Trafikstörningssamverkan

13 Kunddriven effektiv planeringsprocess Peter Nilsson X2AB

14 Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud Slutrapport förstudie Presentation

15 Bakgrund och nuläge Vi har nu en gemensam affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik Vi har en gemensam avtalsprocess Vi har ett gemensamt modellavtal där trafik med potential för utveckling upphandlas med tydliga resandeincitament för trafikföretaget samt med ett ansvar för utveckling av utbud, tidtabell och lokal marknadsföring Alla följer inte modellavtalet, men många gör det, och med variationer Förutsättningarna att tillämpa modellavtalet i praktiken varierar Det finns ett behov att ta nästa kliv för att få det att hända i praktiken 15

16 Önskat läge Vi ska ha ett enhetligt arbetssätt i den svenska kollektivtrafiksmarknaden för att ta fram ett kunddrivet och effektivt trafikutbud Över tid ska vi ständigt bli bättre att möta kundernas krav, behov och förväntningar samtidigt som utbudet effektiviseras Kunskapen och kompetensen skall öka varje år och vi ska vara trygga med att vi har ett bra arbetssätt och ett bra systemstöd 16

17 Förstudiens uppdrag var att ta fram: En övergripande process med nyckeltal som mäter processen En nedbrytning i aktiviteter av respektive steg i den övergripande processen En definition av respektive aktivitets input och output samt en beskrivning av vilka förutsättningar, tjänster och verktyg som krävs för att aktiviteten skall kunna genomföras En rekommendation om hur vi fortsätter arbetet 17

18 Projektgrupp SLL: Per Ekberg och Linda Meurling Västtrafik: Eva Constantin, Maria Lindqvist och Michael Stjernberg Skånetrafiken: Maria Holmgren, Joakim Agartson, Fredrik Schell, Eva Rosén, Annika Bondesson, Annika Reis, Maria Löfgren och Madeleine Nilsson Karlstadsbuss: Mattias Bergh Hallandstrafiken: Daniel Modiggård Jönköpings länstrafik: Erik Andersson Keolis: Stefan Gustavsson, Erik Asklund, Mark Kesper och Stefan Zetterberg Nobina: Henrik Birath, Tom Olsson, Christer Berg, Åsa Löwner och Erik Almlöf 18

19 Vi har bedrivit arbetet i tre workshops vintern /1 Workshop 1 Definiera branschens behov av en gemensam process för planering av utbud och tidtabeller samt ta fram ett första utkast på processen 6/2 Workshop 2 Färdigställ första utkast på processen, enas om övergripande nyckeltal och definiera vilka aktiviteter som ingår i respektive steg 24/2 Workshop 3 Ta fram input, output och förutsättningar för aktiviteterna och enas om beslutsunderlag avseende eventuell fortsättning 19

20 Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud FÖRSTUDIENS RESULTAT 20

21 Projektgruppen är enig om att en branschgemensam process för kunddriven och effektiv utbudsplanering behövs! Med utbud avser projektgruppen i detta dokument linjesträckning, turtäthet, fordonstyp, inre specning av fordon, kopplade tjänster (ex wifi ombord), etc. 21

22 Projektgruppen definierar kunddriven och effektiv enligt nedan: Kunddriven: Känna kundernas behov, inte bara dagens utan även framtidens. Ha god kunskap om kundernas resor och resmönster, som bygger på omvärldsbevakning och analys. Se till att vi får nya kunder i starka stråk, bibehålla eller avveckla trafik i svaga stråk. Effektiv: Säkra att vi använder våra resurser på bästa sätt genom att både säsongs- och dygnsanpassa vårt utbud efter kundernas behov. Nyttja olika trafikslag i en mix som ger optimal beläggning. Ha förmåga att snabbt kunna ställa om utbudet utifrån förändrade behov och förutsättningar. Säkra att utbudet är väl kommunicerat till kunderna. Tillse att vi använder samhällets resurser på bästa sätt genom att ha ett situationsanpassat utbud vad gäller antal turer, fordonsstorlek, öppettider och produkt. 22

23 De viktigaste skälen till en branschgemensam process för kunddriven och effektiv utbudsplanering Se långsiktigt på affären, gemensamma nyckeltal med målstyrning och uppföljning för ökad lönsamhet och samhällsnytta mer trafik för pengarna Lika arbetssätt mellan alla parter där vi säkrar kompetens och ansvarsförflyttning av utveckling och planering av trafikutbudet Gemensam utveckling av effektiva verktyg för kundanalys och utbudsutveckling Säkra samverkan och nyttja gemensamma resurser på bästa sätt samt skapa förståelse mellan parterna Gemensamt ansvar mellan upphandlare och utförare, där också politik och infrastrukturförvaltare är involverade 23

24 Den övergripande processen för kunddriven och effektiv planering av trafikutbud i kollektivtrafiken: Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål 24

25 Utkast på Nyckeltal som mäter den övergripande processen för ett kunddrivet och effektivt trafikutbud i kollektivtrafiken: Nyckeltal Beskrivning Antal påstigande resenärer (rullande 12) Marknadsandel / Potential Antal påstigande resenärer per tidtabellstimme Kabinfaktor Skattesubvention (kr) per resa / Kostnadstäckningsgrad Månatlig mätning av det totala antalet påstigande resenärer senaste 12 månaderna Kollektivtrafikens marknadsandel eller potential, behöver definieras och säkerställas gemensamt Totalt antal påstigande resenärer delat med totalt antal utförda tidtabellstimmar (Antal påstigande resenärer x medelrestid (tim)) / (Tidtabellstimmar x medeltal sittplatser) Total skattesubvention i kronor delat med totalt antal genomförda resor alternativt kostnadstäckningsgrad Restidskvot Kollektivtrafikens restid / Bilens restid (bör vara högst 1,5) Teoretisk snitthastighet Verklig snitthastighet Kundtid Punktlighet avgång Punktlighet framkomst Sammanfattande kundnöjdhet Relevans Upplevd snabbhet Upplevd lyhördhet Upplevd punktlighet Tidtabellens teoretiska snitthastighet Trafikens snitthastighet enligt realtidssystemet Totalt antal tidtabellstimmar / totalt antal arbetade timmar Enligt realtidssystemet mätt punktlighet vid avgång (% godkända turer) Enligt realtidssystemet mätt punktlighet vid framkomst (% godkända turer) Barometern Barometern fråga K3, Allmänhetens uppfattning avseende trafikutbudets relevans Barometern fråga 11, Allmänhetens uppfattning avseende trafikutbudets snabbhet Barometern fråga 16, Allmänhetens uppfattning avseende RKTM:s och trafikföretagens lyhördhet Barometern fråga K5, Kundernas uppfattning avseende trafikutbudets tidpassning 25

26 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Det första steget i processen består av följande aktiviteter: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Sammanställ omvärldsfaktorer Sammanställ förutsättningar från RKM Analysera måluppfyllnad mot tidigare satta mål Sammanställ fysiska planer Analysera befintliga kunders resande och resebehov Sammanställ politiska direktiv Analysera potentiella kunders resande och resebehov Sammanställ analyser, risker och slutsatser Sätt gemensamma kund- och effektivitetsdrivna mål Sammanställ infrastrukturprojekt Analysera utbud, punktlighet och effektivitet Sammanställ demografisk data Analysera strategiska förutsättningar Sammanställ trafikavtalets mål och inriktning Sammanställ ekonomiska ramar 26

27 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Aktiviteternas Input, output och förutsättningar: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Aktivitet Input Output Förutsättningar Sammanställ omvärldsfaktorer Sammanställ förutsättningar från RKM Sammanställ fysiska planer Sammanställ politiska direktiv Förändringar inom EU, stat, region som påverkar kollektivtrafiken. Tekniska landvinningar, ekonomi, etc. Trafikförsörjningsprogram, strategier, inriktningar, planer, etc. Översiktsplaner, regionala planer, nationella planer, detaljplaner, etc. Politiska direktiv, beslut avseende tågtrafik och infrastruktur, etc. Sammanställning Sammanställning Sammanställning Sammanställning Sammanställ infrastrukturprojekt Infrastrukturprojekt med påverkan Sammanställning N/A Sammanställ demografisk data Demografisk data Sammanställning N/A Sammanställ trafikavtalets mål och inriktning Trafikavtalet med bilagor Sammanställning N/A Sammanställ ekonomiska ramar Ekonomiska ramar för utbudet Sammanställning N/A Analysera politik och omvärld Sammanställningar av punkterna ovan Sammanfattande analys av sammanställningarna N/A N/A N/A N/A N/A 27

28 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Aktiviteternas Input, output och förutsättningar: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Aktivitet Input Output Förutsättningar Analysera måluppfyllnad mot tidigare satta mål Analysera befintliga kunders resande och resebehov Analysera potentiella kunders resande och resebehov Analysera utbud, punktlighet och effektivitet Satta mål Utfall nyckeltal Resandestatistik, kundsynpunkter, restidskvot, barometern, resvaneundersökning, ev. resenärsundersökningar, ombordundersökningar etc. Restidskvot, barometern, resvaneundersökning, ev. resenärsundersökningar Statistik punktlighet Statistik avseende leverans Statistik effektivitet Analys avseende måluppfyllnad Analys avseende befintliga kunders krav, behov och förväntningar samt potential per stråk och område Analys avseende potentiella kunders krav, behov och förväntningar samt potential per stråk och område Analys avseende utbudet Statistikdatabas: Realtidsdata, tidtabellsdata, avvikelser, resande etc. Definierade nyckeltal Totalt resande, egen statistik avseende resande, restidskvoter marknadsandel per stråk och område, etc. Barometern (med tillräckligt många intervjuer), resvaneundersökningar, statistik kundsynpunkter, statistik ombordundersökningar Totalt resande, egen resandestatistik, marknadsandel per stråk och område, etc. Barometern (med tillräckligt många intervjuer) och resvaneundersökningar. Statistikdatabas: Realtidsdata, tidtabellsdata, avvikelser, resande etc. 28

29 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Aktiviteternas Input, output och förutsättningar: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Aktivitet Input Output Förutsättningar Sammanställ analyser, risker och slutsatser Sätt gemensamma kund- och effektivitetsdrivna mål Analyser Riskanalyser Slutsatser Sammanställ analyser, risker och slutsatser Sammanställning Satta mål N/A Statistikdatabas: Realtidsdata, tidtabellsdata, avvikelser, resande etc. Definierade nyckeltal 29

30 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Det andra steget i processen består av följande aktiviteter: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Bedöm ekonomisk effekt (RKM och trafikföretag) Bedöm effekt på resande Förslag avseende ramar för utbud Ta fram förslag på förändringar i utbud Bedöm samhällsekonomisk effekt Samråd med intressenter Dokumentera beslutsunderlag utbudsförändringar Besluta om utbud Bedöm effekt av föreslagna förändringar mot satta mål Visualisera konsekvenser per intressent 30

31 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Aktiviteternas Input, output och förutsättningar: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Aktivitet Input Output Förutsättningar Förslag avseende ramar för utbud Satta mål från steg 1 i processen Förslag avseende ramar för utbud N/A Ta fram förslag på förändringar i utbud Utvecklingsplan med kund- och effektivitetsdrivna mål Förslag på förändringar av utbudet Behov av verktyg? Bedöm ekonomisk effekt Förslag på förändringar av utbudet Bedömning av förslagets kostnad Modell för kostnadsberäkning Bedöm effekt på resande Förslag på förändringar av utbudet Bedömning av förslagets effekt på resandet Bedöm samhällsekonomisk effekt Förslag på förändringar av utbudet Bedömning av förslagets samhällsekonomiska effekt Bedöm effekt av föreslagna förändringar mot satta mål Visualisera konsekvenser per intressent Förslag på förändringar av utbudet Förslag på förändringar av utbudet Bedömning av förslagets effekt på satta mål Visualisering av effekt per intressent Modell för simulering av effekt på resande Modell för bedömning av samhällsekonomisk effekt N/A N/A 31

32 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Aktiviteternas Input, output och förutsättningar: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Aktivitet Input Output Förutsättningar Samråd med intressenter Dokumentera beslutsunderlag utbudsförändringar Förslag på förändringar av utbudet med bedömningar Förslag på förändringar av utbudet med bedömningar och intressenternas input Intressenternas input Beslutsunderlag Besluta om utbud Beslutsunderlag Beslut om utbud N/A N/A N/A 32

33 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Det tredje steget i processen består av följande aktiviteter: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Stäm av tidtabell mot satta mål Omsätt utbud i tidtabell Omsätt tidtabell i produktionsplaner Stäm av tidtabell med övriga trafiksystem Godkänn tidtabell 33

34 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Aktiviteternas Input, output och förutsättningar: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Aktivitet Input Output Förutsättningar Omsätt utbud i tidtabell Beslutat utbud Preliminär tidtabell Verktyg för tidtabellsplanering Omsätt tidtabell i produktionsplaner Stäm av tidtabell mot satta mål Stäm av tidtabell med övriga trafiksystem Preliminär tidtabell Produktionsplaner Verktyg för produktionsplaner Preliminär tidtabell Satta mål Avstämd tidtabell Preliminär tidtabell Avstämd tidtabell N/A Godkänn tidtabell Avstämd tidtabell Godkänd tidtabell N/A N/A 34

35 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Det fjärde steget i processen består av följande aktiviteter: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Genomför åtgärder Samla in utfallsdata om respektive mål Analysera och utvärdera utfall Identifiera avvikelser Analysera och dra slutsatser Besluta om åtgärder För över åtgärd till nästa års cykel 35

36 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Aktiviteternas Input, output och förutsättningar: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Aktivitet Input Output Förutsättningar Samla in utfallsdata om respektive mål Kundsynpunkter, barometern, ombordundersökningar, resandestatistik, punktlighetsstatistik, ekonomisk data, avvikelserapporter etc. Statistik avseende utfall Analysera och utvärdera utfall Statistik avseende utfall Analys av utfallsdata N/A Identifiera avvikelser Analys av utfallsdata Satta mål Avvikelser mot satta mål Analysera och dra slutsatser Avvikelser mot satta mål Slutsatser avseende avvikelserna N/A Besluta om åtgärder Slutsatser avseende avvikelserna Beslutade åtgärder N/A Genomför åtgärder Beslutade åtgärder Genomförda åtgärder N/A För över åtgärd till nästa års cykel Beslutade åtgärder Åtgärder till nästa års cykel N/A System för kundsynpunkter, barometern, ombordundersökningar, system för resandestatistik, system för punktlighetsstatistik, system för ekonomisk data, system för avvikelserapportering etc. System för måluppföljning (nyckeltalsdatabas) 36

37 Projektgruppen rekommenderade följande fortsättning: Förankra processen med identifierade behov med övriga aktörer Ta fram gemensam separat process inför upphandling inkl. datatillgång Standardisera begrepp Standardisera processens nyckeltal, eventuell gemensam databas Utred behov av standard avseende processdata (resandestatistik, punktlighet etc.) Säkerställ tillgång till Kollektivtrafikbarometern och påverkan avseende dess utveckling 37

38 Status - Ny styrgrupp är utsedd och en workshop skall hållas under våren där projektets fortsättning diskuteras, paketeras och beslutas - Styrgruppen består av: - Charlotte Wäreborn Schultz, X2AB (beställare) - Maria Holmgren, Skånetrafiken - Karin Isberg, SLL - Mikael Olsson, Västtrafik - Sören Bergeland, Blekingetrafiken - Henrik Birath, Nobina - Stefan Gustavsson, Keolis - Stefan Sedin, Svensk kollektivtrafik 38

39 Projektet Gemensamma biljett- och betallösningar Nicklas Lindersson X2AB

40 Gemensamma biljett- och betallösningar Gemensamma biljett och betallösningar, filen ligger separat på hemsidan Resrobot

41 Bussrevolutionen, hur blev det så. Bengt Benjaminsson, trafikchef Dalatrafiken

42 Bussrevolutionen, hur blev det så X

43 AB Dalatrafik anno AB Dalatrafik 43

44 Fakta Dalatrafik har nästan resenärer om dagen. En kall vinterdag reser med oss. 13 miljoner resor varje år. Bussarna rullar varje dag en sträcka som motsvarar drygt ett varv runt jorden AB Dalatrafik 44

45 Ny kollektivtrafiklag Den nya kollektivtrafiklag började gälla i januari Dalatrafik fick en ny ägare. Region Dalarna tog över ägandet från Landstinget Dalarna och länets kommuner AB Dalatrafik 45

46 Dalatrafiks huvuduppgift Upphandla kollektivtrafik Dalatrafik beslutar om tidtabeller, priser, marknadsföring och är ansiktet utåt mot allmänheten Särskild kollektivtrafik AB Dalatrafik 46

47 Kostnader och intäkter Landstinget är beställare av stråken (regionala trafiken). Kommunerna delar lika på ansvaret för mellankommunal trafik. Kommunerna tar finansiellt ansvar för lokaltrafik / tätortstrafik AB Dalatrafik 47

48 Dalatrafiks organisation Dalatrafik har ca 46 anställda med kontor i Borlänge. VD Claes Annerstedt. Ledningsgruppen består utöver VD av: Pär Selgeryd - Ekonomi Bengt Benjaminsson - Trafik Tomas Nordholm - Marknad Peter Holmberg - Särskild kollektivtrafik Janne Andersson - Projektledare AB Dalatrafik 48

49 Dalatrafiks dotterbolag Dalatrafik bussgods AB (Avvecklat ) Dalatrafik service AB Tåg i Bergslagen överfört till Region Dalarna Tåg i Bergslagen är ett samarbete mellan Region Dalarna och länstrafikbolagen X-trafik, Länstrafiken Örebro, Västmanlands Lokaltrafik samt intresseföreningen Bergslaget och statliga Rikstrafiken. Trafiken körs av Tågkompaniet AB Dalatrafik 49

50 Entreprenörer SamBus och Keolis är entreprenör för all trafik i 6 avtalsområden. 600 anställda förare, 260 bussar och 250 småfordon för 4 till 21 personer. Tågkompaniet är entreprenör för tågtrafiken i TiB AB Dalatrafik 50

51 AB Dalatrafik 51

52 AB Dalatrafik 52

53 I media Juni 2014: Stora förändringar väntas i kollektivtrafiken Dyrare kollektivtrafik från årsskiftet Nytt trafiksystem från 1 juli som kan bli avtalslöst Osäkerhet kring hur kostnader ska fördelas i avtal kring kollektivtrafiken Augusti 2014: Kritik mot landstinget för indragna busslinjer Landstinget slår ifrån sig kritik om ändrad kollektivtrafik Mer än var tionde hållplats saknar resenärer Fler hållplatser kan försvinna Krångligare resor för busspendlare Den nya busstrafiken är ännu inte helt färdig Gör om gör rätt - Dalatrafik De små byarna får vänta DT: Chatt om busskaos, Region Dalarna och Dalatrafik svarar på frågor Förändringar att vänta (Om busstrafiken) Dalatrafik drar tillbaka kampanjen Dalatrafik efter kritiken: Det kan säkert förbättras Nu backar Dalatrafik Så mycket kostar bussfiaskot Ledare: Det var ingen bussrevolution! Dalatrafik rådgör med trafikexperter Insändare: Ge oss bussen tillbaka Insändare: Och hur hade ni tänkt nu, Dalatrafik, Region Dalarna och våra kära kommunpolitiker? Trafikverket rasar mot busskaoset Dalatrafiks indragna kampanj kostade halvannan miljon Insändare: Kollektivt självmord för kollektivtrafiken? Dalatrafik kallar till krismöte Skrotad busslinje kan räddas Fler krismöten väntar Dalatrafik DT direktsänder debatt om busskaoset Efter en veckas kaos Dalatrafik ser ljust på framtiden Busskaoset i Dalarna har blivit en valfråga Havererad revolution gör kollektivtrafiken dyrare Se debatten om busskaoset i efterhand AB Dalatrafik 53

54 I media September 2014: För viktigt för att spela bort (debatt kring busstrafik) Nu utökar Region Dalarna busstrafiken mellan kommunerna Dalatrafik gör stora förändringar i trafiken Turistnäring vill ha tillbaka bussturer Insändare från landstingsanställd om försämringar med nya bussturer bland annat Oppositionsråd oroas för kostnader på grund av busstrafik Insändare om busskaoset Dalatrafik lovar förändringar i trafiken Insändare om att det inte längre går att åka buss till Falu lasarett Oktober 2014: Premiär för nya busslinjer Insändare med frågan om gamla och sjuka är ointressanta för Dalatrafik Dalatrafik avbryter upphandling inför krav på personalövertagande Insändarsvar om serviceresor Insändarsvar om bättre busservice på landsbygden November 2014: Busstrafiken rullar på igen Chaufförer inom Dalatrafik får fast lön Insändare om trafikrevolution som gick fel AB Dalatrafik 54

55 I media December 2014: Nästan 500 ändringar efter bussrevolutionen Bussrevolutionen har kostat skattebetalarna miljoner Kostnader för sjukresor ökar Längre väntetider för sjukresor efter bussrevolutionen Insändare om Region Dalarna och busstrafiken Busstrid trappas upp Demonstrerar för färdtjänst Busschaufförer på krigsstigen efter Region Dalarnas beslut Angående Färdtjänst - Synskadade protesterar: Det är katastrof Demonstration vid Region Dalarna gav resultat Seger för demonstranterna Kräver att Region Dalarnas bussupphandling görs om Politikerna kovänder Politikerna behandlar resenärerna som slaktavfall Januari 2015: Nu ska bussåkandet bli enklare i Dalarna Insändare: svårt att resa till läkarbesök Dalatrafiks nya trafikförändringar träder i kraft idag Härdsmälta i Dalatrafiks information Dalatrafik: möjligt att det blivit fel Insändare: Var ligger ansvaret för tidtabellerna? Insändare: livsfarlig bussrevolution! Insändare: Heja Dalatrafik Insändare: beklagar att ni blev frånåkta Kaos i busstrafiken, Falun Bussrevolutionen ett stort skämt Falu kommun ser över busslinjerna i stan Insändare: Knutpunkten tar död på Falu centrum Insändare: Vår tids slaveri med sjuk/färdtjänstresor 800 i bussprotest Insändare: beröm till Dalatrafik Förtroendet för busstrafiken måste höjas AB Dalatrafik 55

56 Ett gemensamt kollektivtrafiksystem med LINJETRAFIK & SERVICETRAFIK STADSBUSS DIREKTBUSS LANDSBYGDSBUSS FLEXTRAFIK och TÅG AB Dalatrafik 56

57 Förutsättningar, direktiv & målbilder vägledande i arbetet FÖRUTSÄTTNINGAR DEN GODA RESAN TÅGPENDLARUTREDNINGEN DIREKTIV UPPHANDLA ETT EFFEKTIVT GEMENSAMT TRAFIKSYSTEM FÖR ALLMÄN- OCH SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK MED TILLHÖRANDE SAMORDNINGSTJÄNSTER FÖR PERSONTRANSPORTER AV GOD KVALITET INOM DALARNAS LÄN SAMT I FÖREKOMMANDE FALL ÄVEN ÖVER LÄNSGRÄNS. MÅLBILDER (3 av 9) 1. VI SKA KNYTA SAMMAN OMRÅDEN OCH KONCENTRERA RESURSER OCH ÅTGÄRDER TILL DE STRÅK DÄR KOLLEKTIVTRAFIKEN KAN GE STÖRST NYTTA. Skapa snabba direktlinjer i regionala och interregionala stråk med lokala anslutningar från närliggande områden med bra resandeunderlag. 90 % av länets befolkning når regioncentrum Falun/Borlänge inom en timmes restid. 2. VI SKA GÖRA RESAN SNABBARE OCH EFFEKTIVARE GENOM ATT UTVECKLA KNUT- OCH BYTESPUNKTERNA TILL VILKA ÖVRIG KOLLEKTIVTRAFIK KOPPLAS IHOP MED STRÅK. KNUT- OCH BYTESPUNKTERNA SKA ÄVEN FUNGERA BRA FÖR ANSLUTNINGSRESOR MED BIL OCH CYKEL. ALLA SKA HA LIKA POSITIVA FÖRVÄNTNINGAR OCH UPPLEVELSER AV TILLGÄNGLIGHETEN. Etablera väl fungerande reskedjor med samordnade och så få byten som möjligt såväl mellan som inom olika trafikslag. 3. VI SKA GÖRA KOLLEKTIVTRAFIKEN TILL ETT ATTRAKTIVT RESEALTERNATIV FÖR ARBETS- OCH STUDIEPENDLING VAD GÄLLER RESTIDER, TILLFÖRLITLIGHET, TURUTBUD, SNABBHET, PUNKTLIGHET OCH STANDARD PÅ FORDON OCH HÅLLPLATSER I SYFTE ATT SKAPA REGIONFÖRSTORING AB Dalatrafik 57

58 Ett gemensamt kollektivtrafiksystem med LINJETRAFIK & SERVICETRAFIK Marknadsförs som fyra trafikslag: LINJETRAFIK Stadsbussar Direktbussar är en del av stråken som även omfattar Tåg Landsbygdsbussar SERVICETRAFIK Flextrafik anropsstyrd allmän trafik Servicetrafiken omfattar även andra trafiktyper så som sjukresor, färdtjänst, skolresor m.m. som kräver särskilda legitimeringar AB Dalatrafik 58

59 Idre Sälen Stråk i det nya trafiksystemet Regionala linjer med direktbuss och tåg Östersund Buss Tåg Edsbyn Binder ihop alla Dalarnas kommuner med snabb trafik och ett tätare utbud viktiga kopplingar till interregional stråktrafik Trysil Skapar nya förutsättningar för all annan trafik Hofors Storvik Sandviken Gävle Sala Uppsala AB Dalatrafik Örebro Fagersta Västerås Arlanda 59 Stockholm

60 Så fungerar stråken Direktbussar och tåg Direktbussar är tåg på landsväg Saxat utbud tåg och buss Snabbare trafik rakare färdvägar Få stopp endast viktiga knutpunkter Tätare trafik i första hand i pendlingsläge Trafik mellan samtliga kommuncentra Kopplingar med interregional stråktrafik Kommunal trafik ansluter vid bytespunkter Hög komfort i bussarna AB Dalatrafik 60

61 Den kommunala trafiken Landsbygdsbussar, Stadsbussar, Servicetrafik med Flextrafik Fast linjetrafik i landsbygd för skola, arbetspendling m.m. anpassade fordon Anropsstyrda turer och områdestrafik för allmänheten i landsbygd och glesbygd - Flextrafik Stadsbussar i Borlänge, Falun, Ludvika, Avesta och Mora Flextrafik i tätort i Borlänge, Ludvika och Hedemora Servicetrafik i landsbygd och tätort sjukresor, färdtjänst, särskoleresor m.m. Många resande = stor buss, färre resande = mindre fordon AB Dalatrafik 61

62 Färdtjänst Sjukresor Från Linjetrafik och Särskild kollektivtrafik till Ett gemensamt kollektivtrafiksystem Omsorgsresor Kommunresor Linjetrafik Direktbussar Tåg Olika trafikslag har mer eller mindre levt sitt eget liv Flextrafik Linjetrafik - landsbygdsbussar Linjetrafik - Stadsbussar Anropsstyrda linjeturer Särskilda skolskjutsar Särskoleskjutsar Vi utgår nu från det som är lika för en gemensam trafik och därefter skapar vi lösningar för övriga behov AB Dalatrafik 62

63 Det nya trafiksystemet Linje- och Servicetrafik Direktbuss, Landsbygdsbuss och Stadsbuss är Linjetrafik Flextrafik är en del av Servicetrafiken (tillsammans med övriga legitimerade behov) Flextrafik (& Servicetrafik) Flextrafik (& Servicetrafik) Landsbygdsbussar Flextrafik (& Servicetrafik) Flextrafik (& Servicetrafik) Landsbygdsbuss Stadsbussar Direktbuss och/eller Tåg Linjetrafik besöker alltid alla hållplatser efter en fast linjetabell och ett givet utbud. Flextrafik kör endast från/till de hållplatser/adresser där bokning finns och alltid till/från givna målpunkter utifrån ett fast turutbud. Flextrafik samordnas med övriga behov i Servicetrafiken; sjukresor, färdtjänst m.m., vi hämtar samtidigt legitimerade resenärer på adressnivå med samma fordon där så är möjligt. Anslutning till/från linjetrafiken från Servicetrafik inkl. Flextrafik är möjlig, turutbud och tidtabellar är synkroniserade. Flextrafik kan även samordnas med skoltrafik och mindre fordon, allmänheten bokar då alltid sin plats. AB Dalatrafik

64 Byte av trafikslag Sker endast vid särskilt utvalda och anpassade hållplatser Chaufför i det mindre fordonet bevakar och assisterar i bytet för legitimerade resenärer Chaufför i linjebuss kvitterar till Driftledning att legitimerad resenär är på plats i bussen Driftledning övervakar alla byten för varje enskild legitimerad resenärer och vidtar direkta åtgärder vid behov AB Dalatrafik 64

65 En gemensam kollektivtrafik behöver en Driftledning Trafikföretag A Trafikföretag B - förändrat synsätt Trafikföretag C Trafikföretag E Trafikföretag D Trafikföretag G Vi kan inte i realtid styra och övervaka ett integrerat trafiksystem från många eller flera platser! Ett trafiksystem måste ha 1 Driftledning med fullt ansvar och mandat att styra och övervaka all trafik i realtid! Trafikföretag F Trafikföretag H Trafikföretag I AB Dalatrafik 65

66 Driftledning för en gemensam kollektivtrafik Är ansvariga för all operativ trafikstyrning och koordinerar all trafik. Följer upp, ser, säkerställer och tar alla beslut för all trafik i realtid. Betjänar alla resenärer med trafiklösningar med hänsyn till vad vi lovar, kontrollerar att byten mellan trafikslagen fungerar för den enskilde och legitimerade resenären. Alla ärenden loggas och återrapportering sker löpande till Dalatrafiks Kundservice och Trafikplanering = kvalitetshöjande AB Dalatrafik 66

67 Trafikområden 1. Avesta/Hedemora/Säter 2. Smedjebacken/Ludvika 3. Borlänge/Falun 4. Gagnef/Vansbro/Malung-Sälen Ett gemensamt kollektivtrafiksystem - 6 Trafikområden Linjetrafik med direkt-, landsbygdsoch stadsbussar inkluderar skolskjutsar Servicetrafik med flextrafik; anropsstyrda turer och anropsstyrd områdestrafik trafik med särskilda behov samt även mindre skolskjutsar Naturliga kopplingar mellan dessa trafikslag och tågen Bytespunkter vid Resecentrum och andra viktiga hållplatser Stor flexibilitet i fordonsutnyttjandet 5. Leksand/Rättvik 6. Mora/Orsa/Älvdalen AB Dalatrafik 67

68 Konsekvenser Det finns inte linjetrafik för alla enskilda behov Det finns ändå möjligheter för alla att resa Tydliga beställarroller och ansvar; KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I DALARNA; REGION DALARNA Landstinget; stråk och sjukresor Kommunerna; övriga trafikbehov Dalatrafik; samordning, planering och utveckling REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM AB Dalatrafik 68

69 Resultatet En snabbare trafik för många Ett tydligare trafiksystem Ett kostnadseffektivt resursutnyttjande En miljövänligare trafik Med en framgångsrik marknadsföring och ett utförande med hög kvalité: Ett ökat resande i kollektivtrafiken AB Dalatrafik 69

70 Utmaningar för Dalatrafik Återupprätta förtroendet Utveckla trafiksystemet Miljön - kollektivtrafiken visar vägen Kostnadseffektivitet i förhållande till en omogen marknad AB Dalatrafik 70

71 Workshop Magnus Andersson, Wille Jansson, Ingrid Grönlund

72 Målbild Värna om kollektivtrafikens nätverk, ökat samarbete för kundens bästa. Utveckla möjlighet till bättre bytestid och bättre anslutningar, undersöka behovet av IT-stöd Utveckla samverkan för bästa informationsutbyte vid banarbeten, vägtrafikarbeten etc. Kommunikationsplan för att klara både information och input

73 Och nu: RAST/ VILA! Kvällen fortsätter med middag, plats: Kollektivtrafikens Hus, tid: kl 18.30

74 GOD MORGON! Samtrafikens planeringskonferens Kollektivtrafikens hus 3-4 febr 2015

75 4 febr 2014 Samtrafikens Planeringkonferens 8.30 Morgonsamling Ingrid 8.35 Samtrafikens nya avtal Zizi Krantz 9.00 Resplus och kom-fram-garanti Adam Laurell 9.30 Trafikdata till Samtrafiken Kaffe Anders Flodén Ingrid Lars Löfqvist Resa med funktionshinder Thomas Wilhelm Sammanfattning och avslutning Lunch

76 Samtrafikens Partneravtal SPA-09 giltigt from Zizi Krantz

77 Skillnaden mellan SPA-09 och SPA-08 Enklare uppdelning i fyra samverkansområde ( Tjänstebeskrivning i bilagor) Tydligare beskrivning av grund- respektive tilläggstjänster Ägarna utser Referenskommittéer för respektive samverkansområde Ny avräkningstrappa gäller från 1 juli 2014 Alla bestämmer själva sitt biljettpris i biljettsamarbetet Partner företag som skjuter till resurs kan begära ersättning Partnerföretag som upplever att annat Partnerföretag åsidosätter sina skyldigheter inom SPA-09 kan göra anspråk på ersättning Trafikstörningssamverkan En neutral Nationell reseplaneraren med köpfunktion omhändertas i SPA-09 Avtalets giltighet

78 Planeringssamverkan Tilläggstjänster Tillgänglighet Fysisk tillgänglighet Social Tillgänglighet Digital tillgänglighet Konsultation & Kundunika lösningar Grundtjänst Vad vi gör: Nätverksbyggande genom konferenser Hantering av korrektur Tar fram planerings-förutsättningar Bevakning av partnerföretagens intressen av tillgänglighet ur ett nationellt perspektiv Resultat Kombinerbar med andra Fungerande byten Attraktiva resekedjor Nätverksbyggande Planeringsprocess Avrapportering av vad som pågår inom lagstiftning och regleringar

79 Informationssamverkan Konsultation & Kundunika lösningar Tilläggstjänster Tryckta tidtabeller Vikblad Tåganslag Minitabeller Lösblad Anpassad Resrobot Eget gränssnitt Resrobots gränssnitt API:er Utökad exponering Trafiklab plus Trafikinformation Mötesplanerare Parkera & res Nåbarhetskarta Talsvar Grundtjänst - GTI Grundtjänst Vad vi gör: Samordnar och hanterar nationellt hållplatsregister, producentregister Insamlande av data Kvalitetssäkring (gemensam standard) Resultat Utbud Exponeras i nationella kanaler (Google, Eniro etc) Nationellt utbud tillgängliggörs till utvecklare via Trafiklab Tillhandahåller databas för info om fordon & stationer Exponerad i Resrobot & Resplus Tågtider Vad vi gör: Samma som Infosamverkan Resultat Nationellt utbud tillgängliggörs till utvecklare via Trafiklab

80 Biljettsamverkan Tilläggstjänster Konsultation & Kundunika lösningar Hostning Resebyråförsäljning Biljettdistr. Resplustillägg för årskort Betalväxel Anpassad Biljett Anpassat pris Tjänstegrupp styrning och uppföljning Tjänstegr upp utökad service Vad vi gör: Biljetterna är kombinerbara, gemensamma resevillkor, biljetter & kundlöften Förvaltar tjänst för verifiering av Resplusbiljetter Tar fram och tillhandahåller info och utbildningsmaterial Säkerställer biljettdistribution via olika kanaler Grundtjänst Resultat Säljbar i nationella sälkanaler Når ut till hela marknaden Ökad försäljning/ökat resande Möjlighet att köpa resor dörr till dörr Ett färdbevis för en mängd olika resor

81 Trafikstörningssamverkan Tilläggstjänster TLS Kommunikationsplattform Chattverktyg Beslutsstöd Konsultation & Kundunika lösningar Grundtjänst Vad vi gör: Framtagande och förvaltande av kom-fram-garanti Framtagande och förvaltande av gemensam restidsgaranti Nätverksbyggande genom konferenser Resultat Effektivare hantering av resenärer i stört läge (bättre samarbete mellan Trafikföretagen) Snabbare info och beslutsvägar Nätverksbyggande

82 Resplus och Kom-fram-garanti Adam Laurell

83 Kom-fram-garanti (KFG) Västtrafik 11:45 11:55 Öresundståg 13: min Bytestid 10 min 12:35 SJ 13:38 13:35 Öresundståg 14:38 Resevillkor Assistans innebär, att utförande Resplusföretag ska ge den resande ett skäligt omhändertagande under resan och garantera att den resande, om han så önskar snarast möjligt når den slutliga ankomstplatsen för sin resa (Kom-Fram-Garanti) 83 Planeringskonferens

84 Kom-fram-garanti (KFG) SPA-09 Vid upprättandet av en Ny Resplan på grund av Akut Trafikstörning äger Felande Resplusföretag rätt att, i mån av plats och utan ersättningsskyldighet, använda en förbindelse hos de Resplusföretag som omfattas av den resandes ursprungliga bokning som motsvarar den sträcka som omfattas av den ursprungliga bokningen. Detta gäller även om resan enligt den Nya Resplanen sker på annan väg än den som finns utskriven på färdbeviset. Felande Resplusföretag har inte rätt att utan utfästelse enligt Bilaga 11(Utfästelse avseende Trafikstörningssamverkan), separat överenskommelse eller köp av ny biljett, använda Resplusföretags övriga förbindelser. 84 Planeringskonferens

85 Omfattning KFG Ca Resplusresor/mån varav i brutna anslutningar Bästa alternativa resa X Y +15 min Bytestid 10 min Y X Z Ca. 50% av fallen Ca. 15% av fallen Ca. 35% av fallen Vi bedömer att det i färre än ärenden per månad det finns praktisk anledning att nyttja nytt trafikföretag. Det motsvarar under 2% av alla Resplusresor. De fyra största Resplusföretagen är Felande part i ca. 90% av fallen 85 Planeringskonferens

86 Restidsgaranti för Resplus (RTG) 86 Planeringskonferens

87 RTG imorgon SPA-09 Tåg+Tåg Felande part Överlämning Fond/Pott Andel Resplus resor som leder till +60 min försening bedöms vara ca. 9% Antal RTG ärenden bedöms bli ca /år Kostnaden för utbetalning av RTG för tåg+tåg beräknas till ca 16,5 Mkr/år Planeringskonferens

88 Nästa steg Besluta datum för att RTG och KFG ska börja gälla Kommunicera förändringen hjälpa Resplusföretagen att förbereda sig Implementera webbformulär och informationsväxel för RTG Implementera nya Resevillkor mot resenär Vid frågor hör av er eller Planeringskonferens

89 TLS Reidar Larsson

90 TLS Trafikledningssamverkan I systemstödet för Trafikledningssamverkan (TLS) kan alla anslutna företag se störningsinformation, realtidsinformation om trafiken, t.ex. var ett tåg befinner sig och om det är försenat. Genom chattfunktionen delar man snabbt och enkelt information med varandra. Man kan också enkelt hitta kontaktuppgifter till rätt personer och se vilka som är uppkopplade just nu. Chattfunktionen har också utvecklats till en kanal för att nå ut bredare. Massmedia som SR P4, Mix Megapol och TV4 Stockholm finns som användare och hämtar information direkt från chatten.

91 En bild på chatten på TLS, här ifrån Stockholm

92 Trafikdata till Samtrafiken Anders Flodén, Ingrid Grönlund

93 Gemensamt system för trafikantinformation (GTI)

94

95 Samtrafikens åtagande gentemot Transportstyrelsen Avsiktsförklaringen System klart för att ta emot och lagra trafik from 1/ Ta emot trafik som levereras Upprätthålla och utveckla IT miljöer för ändamålet Nationellt register för hpl, bytestider, mm. Tillhandahålla kanal för tredje part Publik informationskanal

96 Gemensamt system för trafikantinformation (GTI) Företag med kollektivtrafik Tågoperatörer, länstrafik, expressbuss, färjor mfl Bytestider Hållplatser Tidtabeller RDB

97 Exempel GTI-användning App ar Samtrafikens TLS

98

99 Resplus Företag med kollektivtrafik Tågoperatörer, länstrafik, expressbuss, färjor mfl Priser Säljbara hållplatser Säljbara linjer GTI RDB

100 Resplus

101 Information och datum för ändringar i Resplus Försäljningsdata till Samtrafiken: sista onsdagen i månaden!

102

103 Tid för leverans Tidig leverans från trafikföretag Bokningen tillgänglig innan trafikstart innebär ökad kvalité Felrapport från bokningsupport och övriga tidtabellsanvändare innan resdatum Möjlighet att informera/boka om resenär innan resan vid ev fel Återkoppling till trafikföretagen om ev felaktigheter i leveransfilen, fel som kan finnas även i deras sökmotor Möjlighet till ökad intäkt för trafikföretagen Tidigare leverans(90 dagar) innebär att anslutningsresor till tåg(resplus) är bokningsbara redan då tex SJ släpper sina billiga biljetter.

104 Kvalité i leverans Vi ser inte alla ändringar utan behöver hjälp! Ändrade bytestider Nya knutpunkter Nya gånglänkar

105 Kvalité i leverans Vi ser inte alla ändringar utan behöver hjälp! Nya säljbara hållplatser Nya/slopade säljbara linjer

106 Tågtidtabellerna

107 Bra att ha på Information och datum för ändringar i resplus: Tidtabeller (snart kommer tidtabellerna att finnas på både de preliminära och de publika) Statistikportalen: https://login.samtrafiken.se/login.jsp;jsessionid=6d832e0a3a21ef956c ad73e39d7a 611a12fe b11aef8e8

108 Resa med funktionshinder Thomas Wilhelm

109 Hur tillgänglig är kollektivtrafiken? Planeringskonferensen 2015

110 Planeringskonferensen 2015

111 Planeringskonferensen 2015

112 Planeringskonferensen 2015

113 Planeringskonferensen 2015

114 Planeringskonferensen 2015

115 Birger Planeringskonferensen 2015

116 Planering av resan Planeringskonferensen 2015

117 Planering av resan Planeringskonferensen 2015

118 Planering av resan Planeringskonferensen 2015

119 Planering av resan Planeringskonferensen 2015

120 Planeringskonfer ensen 2015

121 Men det kan också se ut så här. Planeringskonfer ensen 2015

122 Planeringskonfer ensen 2015

123 Planeringskonfer ensen 2015

124 Planeringskonfer ensen 2015

125 Planeringskonfer ensen 2015

126 Planeringskonfer ensen 2015

127 Lägg till tågtavla Planeringskonfer ensen 2015

128 Planeringskonfer ensen 2015

129 Planeringskonfer ensen 2015

130 Planeringskonfer ensen 2015

131 Planeringskonfer ensen 2015

132 Planeringskonfer ensen 2015

133 Framme! Planeringskonfer ensen 2015

134 Summering - många tärningsspel, skulle ni genomföra denna resa? Information inför resa Erbjudanden och kampanjer Bokning/Köp av biljetter Distribution av biljetter Hållplatser/Stationer Fordons utformning Hjälp vid på- och avstigning Information under resa Service ombord Ledsagning på hållplats/station Fullt tillgängliga bytespunkter? Planeringskonfer ensen 2015

135 Tack för denna gång!

Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud. Workshop 3

Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud. Workshop 3 Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud Workshop 3 Bakgrund och nuläge Vi har nu en gemensam affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik Vi har en gemensam avtalsprocess Vi har ett gemensamt modellavtal

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

Upphandling av kollektivtrafik i Dalarnas län

Upphandling av kollektivtrafik i Dalarnas län Upphandling av kollektivtrafik i Dalarnas län Upphandling 2014 - Bemanningsplan Uppdragsgivare: Region Dalarna Styrgrupp: Projektledare: Projektsekreterare: Dalatrafiks ledningsgrupp Peter Holmberg Lena

Läs mer

Författare: Ingrid Grönlund, tel 0725-104420 Utgåva, utkast 1 150402. Innehåll

Författare: Ingrid Grönlund, tel 0725-104420 Utgåva, utkast 1 150402. Innehåll Innehåll PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 2016... 2 1 Allmänt om planeringssamverkan... 3 - Gemensam tidplan för planeringssamordning mellan tåg och buss... 3 - Långsiktig plan för gemensamt tidtabellsskifte

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

Samtrafikplanen 2014 Datum: 2013-09-20 Rev. nr: 2 (se rött ändringsstreck) Författare: Ingrid Grönlund 1/7

Samtrafikplanen 2014 Datum: 2013-09-20 Rev. nr: 2 (se rött ändringsstreck) Författare: Ingrid Grönlund 1/7 1/7 Innehåll 1. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 2014 2 1 Allmänt om planeringssamverkan 3 2. Gemensam tidplan för arbetet med tåg- och busstidtabeller för vintersommar-höst 2014 4 3 Långsiktig plan år 2014-2019

Läs mer

Tjänst Beskrivning Prissättning

Tjänst Beskrivning Prissättning Tilläggstjänster Samtrafiken i Sverige AB Prislista Version 2015-03-04 Hosting och Resplustillägg Hosting Resebyråförsäljning Biljettdistribution Trafikföretaget kan få sitt utbud sålt i nationella säljkanaler

Läs mer

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Upphandling i Göteborg 2013-11-28 Västtrafik i siffror

Läs mer

Tjänst Anmärkning Prissättning

Tjänst Anmärkning Prissättning Samtrafiken i Sverige AB Prislista Version 2015-02-10 Tjänst Anmärkning Hosting Resebyråförsäljning Biljettdistribution Trafikföretaget kan få sitt utbud sålt i nationella säljkanaler som t.ex. webbförsäljningsskanaler,

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik

Läs mer

Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer

Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer 1 Syfte med Västtrafikmodellen Västtrafik upphandlar funktion, inte detaljstyrd

Läs mer

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären.

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären. Frågor och Svar om Resplus Resevillkor Övergripande Resevillkoren för Resplus är anpassade efter gällande lagar och förordningar och påverkar resenärens rättigheter och trafikföretagens skyldigheter både

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 18 Skoltrafik i andra län KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Dalarnas län... 3 2.1 Skolskjuts...

Läs mer

Avtalstyper. tjänstekoncessionsavtal, resandeincitamentsavtal, produktionsavtal för buss- eller spårtrafik avtal för anropsstyrd trafik samt

Avtalstyper. tjänstekoncessionsavtal, resandeincitamentsavtal, produktionsavtal för buss- eller spårtrafik avtal för anropsstyrd trafik samt Mål Avtal, som driver mot målet att fördubbla resandet och marknadsandelen Ett reducerat antal överklaganden Avtal, som gör det möjligt att få mer trafik pengarna Utveckla den gemensamma affären mellan

Läs mer

Utbildning och Nulägesanalys Definitionerna: Vad menar vi? Detta måste förtydligas.

Utbildning och Nulägesanalys Definitionerna: Vad menar vi? Detta måste förtydligas. Utbildning och Nulägesanalys Definitionerna: Vad menar vi? Detta måste förtydligas. Utbildning: Vad är målen? Mätbara och konkreta för att kunna möte effekten. EX kommer kund med RS ska kunden bli ERBJUDEN

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland på landsbygden i Västra Götaland Martin Elofsson, regionutvecklare sekretariatet Landsbygdsarbetet Målet: Sammanhållen region 1. Utredning Syfte, minsta utbud Långsiktigt ansvar 2. Projekt anropsstyrd

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län JLT Serviceresor - kort bakgrund 2002 - start för samordning av färdtjänst- och sjukresor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Länshandikapprådet Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-09-19 21-28 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Länshandikapprådet Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-09-19 21-28 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-09-19 21-28 1 (10) Plats och tid Landstingshuset, Falun, kl 13.30 16.10 Ordinarie ledamöter Sören Bertilsson, ordf, landstinget Kjell Persson

Läs mer

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst

Läs mer

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter AB Stelacon 2012-11-21 Agenda Stelacons uppdrag Måluppfyllelse med försöket Samhällsekonomiska effekter

Läs mer

Stormöte om kollektivtrafiken

Stormöte om kollektivtrafiken 1 (6) LINKÖPINGS KOMMUN Stormöte om kollektivtrafiken Minnesanteckningar Anteckningar av: Anders Netin/Karin Linkhorst 2014-03-13 Linköpings kommuns Landsbygdsgrupp, i samarbete med Landstingets kollektivtrafiknämnd

Läs mer

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Ulla Sahlström 2013 Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Begrepp och avgränsningar 1 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 1 Den allmänna kollektivtrafiken

Läs mer

Hur mycket kollektivtrafik finns det?

Hur mycket kollektivtrafik finns det? Hur mycket kollektivtrafik finns det? Vem organiserar? Vem kör? Var finns den? Hur mycket är kommersiellt respektive upphandlat? Vad har hänt sedan avregleringen? Har resenärerna alternativ? Fredrik Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-11-06 30-37 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-11-06 30-37 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-11-06 30-37 1 (9) Plats och tid Landstingshuset, Futurum, kl 13.30 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Utredningsuppdrag Cyklar ombord på buss och tåg

Utredningsuppdrag Cyklar ombord på buss och tåg Datum: 2010-09-14 Beteckning: Handläggare: Er Referens Ert Datum: Er Beteckning Maria Rydström Utredningsuppdrag Cyklar ombord på buss och tåg 1. Inledning Landstinget i Västmanland gav i mars 2010 Västmanlands

Läs mer

Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB. 2015-05-19 Tjänstekvalitetsrapport 2014

Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB. 2015-05-19 Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB 2015-05-19 Innehåll Arriva Sverige AB... 1 Arriva Sverige AB... 3 Legal information... 3 Kontaktinformation... 3 Verksamhet... 3 Tillstånd och certifikat... 3 Tjänstekvalitetsrapport...

Läs mer

Presentation av Svensk Kollektivtrafik

Presentation av Svensk Kollektivtrafik Presentation av Svensk Kollektivtrafik Direktionens utbildningsdag - Norrbotten Mattias Andersson, 2015-02-17 Så här styrs Svensk Kollektivtrafik Svenska folket gör årligen 1,4 miljarder resor med våra

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Kort historia. Norrtåg

Kort historia. Norrtåg Kort historia Norrtåg 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland Stråkmöte inför tågplan 2016 2004

Läs mer

Sommaren är på väg #1.2015

Sommaren är på väg #1.2015 Information från Länstrafiken i Västerbotten. #1.2015 Sid 1 (Juni 2015) Realtid i Västerbotten Till veckan kommer vi att kunna presentera realtid för våra resenärer i tätortstrafiken i Umeå. Vi kommer

Läs mer

Mer och bättre kollektivtrafik för pengarna. Använd branschens gemensamma rekommendationer för att få fler resenärer

Mer och bättre kollektivtrafik för pengarna. Använd branschens gemensamma rekommendationer för att få fler resenärer Mer och bättre kollektivtrafik för pengarna Använd branschens gemensamma rekommendationer för att få fler resenärer 2011 1 Innehåll Ord på vägen... 3 Sammanfattning och slutsatser... 4 Trafikhuvudmännen

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till trafikföretag för en mer nöjd resenär! Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Infrastruktur och trafik Kollektivtrafik Sara Rhudin Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges största arbetsgivarorganisation. Intresseorganisation

Läs mer

Samtrafikens Partneravtal (SPA-09)

Samtrafikens Partneravtal (SPA-09) Samtrafikens Partneravtal (SPA-09) Innehållsförteckning: 1 Parter... 3 2 Övergripande beskrivning av Samtrafikens Partneravtal (SPA-09)... 3 3 Definitioner... 4 4 Prioritet mellan avtalsdokumenten... 6

Läs mer

Remiss DS 2015 11 Res lätt med biljett

Remiss DS 2015 11 Res lätt med biljett Rapportnamn 1/4 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och sammanfattning 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Sammanfattning... 2 1.3. Processen för Samtrafikens samråd vid framtagandet av detta yttrande... 3 1.4. Samtrafikens

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti

Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti Innehåll 1. Bakgrund och Syfte... 2 2. Övergripande process... 2 3. Tekniska förutsättningar... 2 4. Beskrivning av webbformulär... 3 5. Sök efter

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus 1/7 Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus Syfte Syfte med dagen är att skapa en arena/forum för både Samtrafikens ägare och partners, men även för de olika myndigheterna.

Läs mer

Alla vinner på certifiering av förare som kör serviceresor

Alla vinner på certifiering av förare som kör serviceresor Alla vinner på certifiering av förare som kör serviceresor Förarcertifiering med service och bemötande i fokus Riksdagen har beslutat att alla ska ha samma möjligheter att resa och för resenärer med särskilda

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken Det självklara valet för dig som reser i Skåne Allt började 1999 Två skånska län blir ett Flygande start för Skånetrafiken Vilka vi är och vad vi gör En förvaltning inom Region Skåne Driva

Läs mer

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB?

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB? FAQ VERKSAMHETEN.u. Vad är syftet med X2AB? Syftet med X2ABs verksamhet är att erbjuda regionala kollektivtrafikmyndigheter,länstrafikbolag och trafikföretag en möjlighet att driva gemensamma utvecklingsprojekt

Läs mer

Taxi Östersunds Trafikseminarium 20/11 2010

Taxi Östersunds Trafikseminarium 20/11 2010 Taxi Östersunds Trafikseminarium 20/11 2010 Dagens presentation Henric Fuchs, Projektledare, Landstinget Västernorrland Dagens presentation c:a 25 minuter Kort presentation av mig själv och projektet RTS

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov?

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Har kollektivtrafikbranschen ett ensidigt angreppssätt? Torbjörn Eriksson & Mats Johansson Urbanet AB Strukturer ANDELAR/ RESANDE/ NÖJDHET 24

Läs mer

Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Sid 1 av 13 Datum 2014-06-04 Diarienr 13/00 Marika Bystedt, 072-521 07 61 Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Information. Karl-Johan Bodell

Information. Karl-Johan Bodell Information Denna information användes vid samråd med entreprenörer som hölls den 20 aug 2014. Från denna tidpunkt fram till underlaget är klart och entreprenörer har kvalificerat sig kommer inget annat

Läs mer

Busstrafik i fjällregionen

Busstrafik i fjällregionen Busstrafik i fjällregionen Hamar 25 april 2013 2013-04-11 Agenda Nuläge och förutsättningar Enkätstudie Vem åker buss och varför? Rekommendationer för att öka bussåkande Charteralternativet Informationsalternativet

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Upplägg denna presentation Kort om projektet Hur gick det då? Hur gick det med fordonen? Hur gick

Läs mer

Över länsgräns. 1 juni 2013

Över länsgräns. 1 juni 2013 Över länsgräns Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län Gäller från och med 1 juni 2013 Innehåller även information samt prislista för Kustpilen på sid. 15 www.klt.se Gränslöst resande!

Läs mer

Skånetrafikens kvalitetsrapport Januari 2015. Kundnöjdhet - Punktlighet Resande

Skånetrafikens kvalitetsrapport Januari 2015. Kundnöjdhet - Punktlighet Resande Skånetrafikens kvalitetsrapport Januari 2015 Kundnöjdhet - Punktlighet Resande 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt resultatet hittills under året.

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Länstrafiken Sörmland - för oss som är på väg

Länstrafiken Sörmland - för oss som är på väg Länstrafiken Sörmland - för oss som är på väg Länstrafiken Sörmland för oss Nyköpings bussterminal - en mötespunkt. I Sörmland finns något för alla Sörmland är ett fantastiskt landskap fullt av slott,

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Casper Jul Nielsen Systemansvarig

Casper Jul Nielsen Systemansvarig TÖF 2015-10-01 Casper Jul Nielsen Systemansvarig Oversigt - Hvem er Samres - Hvad sker der udenfor Danmark - Sammenhängende trafik, et eksempel fra Dalarna - Opläg til diskussion Vår affärsidé Att leverera

Läs mer

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Författare: Carina Karlsson 1/6 Flygbussarna - Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer

Läs mer

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Regionalbehovsanalys Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Agenda Beskrivning av processen Nuläget Exempel på utgärder Virtuell samverkan Verktyg för omvärldsbevakning Beskrivning av arbetsprocess Metodkonceptet

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2015 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Skånetrafikens affärsmodell Våra värderingar Skånenytta KundSkap Tydlighet Glädje Tillsammans Vision Skånetrafiken

Läs mer

1 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Delårsrapport

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda Författare: Anette Tenggren 1/6 Arlanda Express - Tåg Stockholm-Arlanda Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler 2 5 Biljettyper/distribution

Läs mer

Kraft att vilja. Tillsammans är det möjligt.

Kraft att vilja. Tillsammans är det möjligt. Magnus Forsberg, Strategisk planerare kollektivtrafik Regionala kollektivtrafikmyndigheten Historia och erfarenheter Historia och erfarenheter 25 år av centralisering av linjetrafik Historia och erfarenheter

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 2014-10-22 Innehållsförteckning Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt... 3 1. Allmänt... 3 2. Beskrivning av

Läs mer

Alla vinner på certifiering av förare i kollektivtrafiken

Alla vinner på certifiering av förare i kollektivtrafiken Alla vinner på certifiering av förare i kollektivtrafiken Förarcertifieringen har kommit för att stanna Parallellt med att kollektivtrafikens roll blir allt större och viktigare, ökar behovet av välutbildade

Läs mer

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem PM November 2012 Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem Bakgrund och syfte Detta PM ska ses som komplettering till den beskrivning av trafiksystemet

Läs mer

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR 1(115) REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR 2(115) Innehållsförteckning 1 Regionala stråk... 3 1.1 Finspång-Linköping... 3 1.2 Finspång-Norrköping...

Läs mer

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Bokningssystem för kulturbuss Den här manualen beskriver hur du ska göra för att boka din kulturbussbiljett. Om din skola inte redan har inloggningsuppgifter

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Plan. Kollektivtrafikplan 2015-2017 KS14-348 501. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Plan. Kollektivtrafikplan 2015-2017 KS14-348 501. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-348 501 Kollektivtrafikplan 2015-2017 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-11-11 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 93 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007. Trafiken.nu i Skåne. Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm.

Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007. Trafiken.nu i Skåne. Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm. Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007 Trafiken.nu i Skåne Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm. Krister Nordland/ Skånetrafiken och Sorin Sima/Vägverket Skåne

Läs mer

- Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm

- Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm Författare: Carina Karlsson 1/5 GoByBus Expressbuss - Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod

Läs mer

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 Beslutsversion 1(36) ) REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 Beslutsversion 2(36) ) Förord I din hand håller du det första regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP) för Östergötland.

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

Dokumentation startmöte för Realtidsrådet 2013-08-27

Dokumentation startmöte för Realtidsrådet 2013-08-27 Dokumentation startmöte för Realtidsrådet Förväntningar och frågor Inga tekniska lösningar Få idéer Samordning/samsyn Etablera Realtidsrådet Högt i tak Kundfokus Kritiska framgångsfaktorer Vara konkret

Läs mer

Kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken Varför skiljer det mellan regioner? Sara Anderson, 2050 AB

Kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken Varför skiljer det mellan regioner? Sara Anderson, 2050 AB Kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken Varför skiljer det mellan regioner? Sara Anderson, 2050 AB Innehåll Syfte Bakgrund Metod Resultat Påverkansfaktorer Slutsatser Diskussion Syfte Syftet med

Läs mer

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten EA symposium KTH 28 november 2014 kari.finnskog@vasttrafik.se Twitter: kari_e_f Agenda Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN

REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN Inledning Detta regelverk för grund- och särskoleelevers resor i Bjuvs kommun har utarbetats i samarbete med Helsingborgs stad, Svalövs

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Sidan 1 av 13 Handlingsplan Förbättrad reseinformation för resenärer (version C, 2011-09-14)

Sidan 1 av 13 Handlingsplan Förbättrad reseinformation för resenärer (version C, 2011-09-14) Sidan 1 av 13 Handlingsplan Förbättrad reseinformation för resenärer (version C, 2011-09-14) Inledning Skånetrafiken har flera gånger varit föregångare i Norden på enskilda nyttiga kundfunktioner såsom

Läs mer

Samtrafikens Aktieägaravtal (KA-05)

Samtrafikens Aktieägaravtal (KA-05) Samtrafikens Aktieägaravtal (KA-05) Innehållsförteckning: 1 Parter... 4 2 Definitioner... 4 3 Aktieägaravtalets syfte, Aktieägare och Aktieägarnas åtagande... 5 4 Bolagsordning... 5 5 Parkeringsbolaget...

Läs mer

Skånetrafikens kvalitetsrapport Mars 2015

Skånetrafikens kvalitetsrapport Mars 2015 Skånetrafikens kvalitetsrapport Mars 2015 Kundnöjdhet - Punktlighet Resande Fotograf: Karl-Johan Hjertström 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt

Läs mer

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015.

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Din resa. 2015 En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Innehåll Tidtabeller Åka buss och tåg Så köper du din resa Värmlandskortet

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

GRENSELØSE DATA. Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide. Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech.

GRENSELØSE DATA. Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide. Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech. Grenseløse data GRENSELØSE DATA Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech.se Om projektet Smart Mobil Reseguide Smart

Läs mer