Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mitt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mitt"

Transkript

1 Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mitt Landsbygdskonferens Höga Kusten Kramfors oktober 2014 Text: Sofia Sollén-Norrlin Agronomstudent inriktning landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet

2 Innehåll Bakgrund... 1 Inledning... 1 Lärande dialog för landsbygdsutveckling... 1 Stötta entreprenörskap på den nationella nivån... 3 Stötta entreprenörskap på den kommunala nivån... 3 Landsbygdskonferens Höga Kusten... 5 Introduktion... 5 Entreprenörskap och nytänkande verksamheter... 6 Lokal unik mat: utblick på internationella trender... 7 Utmaningar i skogens och matens värdekedjor... 7 Potentialen i besöksnäringen: Att bygga genom samverkan... 8 Miniseminarier... 9 Vad tar vi med oss? dag två med Nätverksträff Region Mitt...10 Sammanfattning och syntes...12 Att läsa vidare: länkar och tips för kunskap om landsbygden...13 Bilaga 1. Deltagarförteckning Nätverksträff Region Mitt...14 Bilaga 2. Samtliga kommentarer från post-it lappar med deltagarnas intryck och tankar från Landsbygdskonferens Höga Kusten Omslag: smågruppsdiskussioner vid nätverksträff Region Mitt, respektive avtackning av miniseminarieledare under Landsbygdskonferens Höga kusten. Foto: Sofia Sollén-Norrlin

3 Bakgrund Sedan 2012 har Landsbygdsnätverket tillsammans med Nätverket för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser, i samverkan med Jordbruksverket och SLU, bjudit in till nationella, regionala och virtuella träffar för landsbygdsutvecklare i offentlig verksamhet under samlingsnamnet Jag, landsbygdsutvecklare! 1. Syftet med nätverksträffarna är att få inspiration, diskutera och utbyta erfarenheter. Temat för årets träff med Region Mitt var Hållbar landsbygdsutveckling - entreprenörskap som drivkraft och hölls även detta år i samband med Landsbygdskonferens Höga Kusten, i år arrangerad i Kramfors den oktober. Denna rapport är en sammanställning av vad som sades på den regionala landsbygdsnätverksträffen tillsammans med en kort sammanfattning av teman från landsbygdskonferensen. Inledning Andreas Gylling, från Kramfors kommun och samordnare för Region Mitt, inleder träffen och hälsar alla välkomna med att kort presentera den stödjande och erfarenhetsutbytande funktionen med regionala nätverk precis som det nationella nätverket för landsbygdsutvecklare och de virtuella tankesmedjorna. De flesta av de tjugotal deltagande landsbygdsutvecklarna som närvarar har någon erfarenhet sedan tidigare av nätverksträffarna, men det blir också tydligt att de inte självklart träffas eller känner varandras arbeten närmare, något som också lyfts under presentationsrundan som en positiv möjlighet med denna träff. Andreas tipsar om den kunskapsbank som finns med Kommunala landsbygdsstrategier som nås via länken Jag, landsbygdsutvecklare! i Tips att läsa vidare, nedan sidan 13. Alla uppmanas också att ansluta sig till den slutna Facebook-gruppen Landsbygdsutvecklare på kommuner, region och länsstyrelser. Andreas lämnar sedan över till Leif Stenberg från Idéforum. Lärande dialog för landsbygdsutveckling Leif inleder med att trycka på att mycket av arbetet med landsbygdsutveckling handlar om möten mellan människor, varför kommunikation blir viktigt. Utvecklingsarbete är inte enkelt, behöver skapas svar som inte finns färdiga på förhand. Komplexa frågor kräver sökande kommunikation för att ingen ska vinna eller förlora utan hamna i en gemensam slutsats, i idealfallet. Under konferensen och nätverksträffen uppmanas alla därför fokusera på hur vi kan skapa dialog istället för diskussion. Dialog = fritt meningsutbyte (dia logos). 1 Läs mer på Landsbygdsnätverkets hemsida ommunalalandsbygdsutvecklare.4.449e88113dc95b78dc html 1

4 Men hur skapar vi det? Många nickar igenkännande åt beskrivningen av komplicerade bygdegårdsmöten när motstridiga åsikter hänger i luften redan innan mötet börjar. Leif menar att 80 % av problem i grupper handlar om brist på öppenhet. Processa öppenhet behöver få ta tid, men innebär också att lyfta saker som ses som självklara sanningar. Många gånger kanske vi antar att något är på ett visst sätt utifrån ett vanemässigt tänkande. För att komma ur det linjära/vanemässiga tänkandet det skapar och hamna i ett mer cirkulärt tänkande behöver vi ställa konstruktiva frågor till oss själva och varandra. Kanske är frågan hur vi använder resurser mer relevant än att fundera över vad vi har eller inte. Skillnaden mellan diskussion och dialog är just det att en dialog strävar efter en ny gemensam lösning medan en diskussion handlar om att vinna argument, där vi är mycket mer vana att träna på det senare. Involve me and I learn, involvera mig och jag lär, är ett förhållningssätt som bygger på insikten att genom deltagande snarare än passivt lyssnande eller utlärning i traditionell mening skapas ett lärande som förändrar i grunden. Utifrån detta uppmanade Leif alla att prova att testa ett mer dialogbaserat förhållningssätt under kommande två dagars konferens genom att ställa cirkulära frågor till varandra. Hur tänker du då? Hur påverkar det här dig? Finns det andra sätt att se på det här? Vilken skillnad vill du se med det här? Från presentation av Leif Stenberg, Idéforum utbildning AB 2

5 Stötta entreprenörskap på den nationella nivån Magnus Nordgren från Jordbruksverket sammanfattar några av de aspekter som man på nationell nivå kan arbeta med när det gäller att stötta entreprenörskap: - Vikten av att öka kunskap och insikt hos politiker och tjänstemän om företagares faktiska förutsättningar, drivkrafter etc. för att ändra attityder och förhållningssätt generellt. Både beställar- och utförandekunskap behöver stärkas när det gäller de speciella förutsättningarna för landsbygdens entreprenörer. - All utbildning på alla nivåer bör genomsyras av lösningsinriktat förhållningssätt och nytänkande, vilket är grunden för entreprenörskap. - Inför en metod att entreprenörskapssäkra beslut inom departement och myndigheter. Då skulle det gå att se hur beslut kan påverka entreprenörer, och utifrån den kunskapen vidta åtgärder med syfte att motverka negativa effekter. - Se över och strukturera de statliga resurserna som är avsedda för kapitalförsörjning för företag. Speciellt för vår målgrupp: småföretagare med verksamhet på landsbygden. Det är också viktigt att det finns tillgång till finansiering under ett företags alla olika utvecklingsfaser. Under diskussionen lyftes frågan om politiker verkligen behöver eller ens bör ha så mycket kunskap, kan det vara bättre om de inte tror att de har det utan hellre ha förtroende för att vi som tjänstemän har kunskapen? Stötta entreprenörskap på den kommunala nivån Örjan Wiklund från Ragunda kommun ger några perspektiv på hur de på den kommunala nivån kan arbeta för att främja utvecklingen på landsbygden genom entreprenörskapssatsningar. En första viktig punkt är att mottagandet av nya företagare är viktigt, att se till att det direkt blir en bra känsla vid första kontakten så att de känner att kommunen vill ha dem där och kan hjälpa till om det behövs. Både för att få företag att komma, men också stanna och fortsätta. Ett par uppskattade verksamheter de bedrivit är att ha frukostmöten ute hos företagen själva, samt riktade aktiviteter för kvinnliga företagare, där det kom dubbelt så många som förväntat till första träffen. En av de största utmaningarna de ser är hur kommunen kan stötta äldre företagare i den ofta både krångliga och känsliga frågan om generationsskifte i företaget. En annan utmaning är även hur kommunen kan stötta de som vill få fart i ett mindre företag för att kunna växa och ta steget att anställa. Där har seminarier om marknadsföring, finansieringsformer, nytänktande och nya produkter och teknik samt studieresor till inspirerande entreprenörer i andra kommuner eller regioner visat sig uppskattat. En aspekt att komma ihåg här är dock att alla inte vill växa, för de 3

6 flesta småföretagare är företaget ett sätt att kunna hålla på med och leva på det en gillar, inte att bli stor och anställa. Men för de som vill behöver det finnas en idé och support för. Avslutningsvis är det viktigt att ha kul som landsbygdsutvecklare också och att omge sig med personer som stärker ens idéer, både genom kritiska frågor som uppmuntran. Vi skrattar mycket i kommunen, fast vi får mycket skäll 2 Med de positiva orden avrundades första delen av Region Mitts nätverksträff, till förmån för att kunna delta på den anslutande Landsbygdskonferens Höga Kusten under två dagar. Nedan följer en kort sammanfattning av de olika föredrag och diskussioner som förekom där, följt av den andra delen av nätverksträffen med Region Mitt, som byggde på vad deltagarna tar med sig från de olika konferensinslagen. 2 Örjan Wiklund 4

7 Landsbygdskonferens Höga Kusten Representanter från Kramfors kommun välkomnade och stod för värdskapet under denna två dagars konferens som hade mycket fokus på entreprenörskap och besöksnäringens roll för landsbygdsutveckling. Leif Stenberg bjöds in för att mötesunderlätta och inspirera till dialog i kommunikation under de olika mötena och föredragen på konferensen utifrån konceptet om lärande dialog som beskrivet ovan (se rubriken Lärande dialog för landsbygdsutveckling ). Introduktion Mycket av kommunikation, betonar Leif vidare, består inte av ord utan tystnad och att lyssna, och kanske är det precis då det händer. Vi är bra på att spåna idéer men kanske behöver vi träna mer på att reflektera och flytta fokus från brainstorming till brainstilling för att hitta djupet i ett möte, samtal eller tankeutbyte. Vad pratar vi om, och finns det underliggande saker som vi inte har pratat om? Risk för generaliserade sanningar och att grupptrycket leder riktningen, folk följer med strömmen istället för att ifrågasätta om vi inte skapar ett reflekterande förhållningssätt som behövs för att skapa nya idéer och metoder, eller med andra ord: för att skapa ett entreprenöriellt förhållningssätt. Frågan väcks om ett behov av att hitta ett svenskt ord för brainstilling. Olika ord florerar men lämnas vid en konsensus om att hjärnstillhet inte är optimalt men kanske minst dåligt. Det handlar i det yttersta om att försöka möjliggöra för fler av alla de tankar vi tillsammans bär på att bli hörda. Varje person tänker cirka tankar på en dag, vilket med 100 personer på en konferens ger 3 miljoner tankar! Alla de nära 100 deltagarna uppmanades skriva upp sina viktigaste intryck och tankar att ta med sig för sitt vidare arbete på utdelade post-it lappar löpande under konferensen. Lapparna samlades in efter konferensens slut och nedan återges de viktigaste av deltagarnas tankar och reaktioner under konferensens gång i form av ett så kallat ordmoln. Se även bilaga 2 för alla kommentarer så som de skrevs på lapparna. 5

8 Ordmoln av intryck och tankar från deltagarna på Landsbygdskonferens Höga Kusten Kommentarerna avspeglar i stort de många föredrag och diskussioner som förekom under konferensen och det går också att konstatera att deltagarna i stort var inspirerade och nöjda med dagarna. Nedan återges kort vad de olika konferensinslagen förmedlade under några olika centrala teman. Entreprenörskap och nytänkande verksamheter Namnet Susanne förekom i många kommentarer och speglar en inspiration och energi som förmedlades i och med det första föredraget. Susanne Liljenberg betecknar sig själv som serieentreprenör och har startat flertalet företag och projekt, framförallt i Stockholm och på Gotland. Det tydliga fokus på vikten av att inte krångla till det utan att det med en idé och vilja går att med väldigt enkla medel skapa ett tydligt varumärke och nyskapande verksamheter som hon förmedlade följde med under hela konferensen. En slutsats från deltagarna var att: detta sätt att tänka kring företagande och nya verksamheter går att applicera var som helst, också på landsbygden! Det andra föredraget tog deltagarna med till ett lokalt exempel på nyskapande verksamheter. Hugo Wikström från det Härnösandsbaserade företaget Algkraft delade med sig av erfarenheter från att starta upp och försöka leva på odling av alger för biomassa. Fördelarna med alger är många och de långa dagarna om sommarhalvåret i norra Sverige är med sådana här verksamheter en stor fördel, det blir väldigt effektivt att odla alger under de 6 månader det går. Förutom inspiration om nya hållbarhetslösningar och tekniska framsteg var en slutsats från presentationen om Algkraft även hur viktigt det är för denna slags 6

9 verksamhet med en närhet till den senaste forskningen på området och att entreprenörer inte måste sitta på all kunskap själva. Lokal unik mat: utblick på internationella trender Konferensen hade även internationella inslag, bland annat i form av Andrea Bertucci från Italien och Slow Food-rörelsen som gav många idéer om hur vi kan värdesätta den lokala och unika maten som en viktig del av kultur- och även naturupplevelser. Den lokala maten som en viktig del av besöksnäringen betonades även av Anna Ottosson som bidrog med inspiration från USA om de senaste mattrenderna där entreprenöriella bönder, kockar och matbutiker har kunnat skapa stort mervärde i det väldigt lokala. Mat med fokus på lokal matproduktion och olika hälso- och miljöaspekter är en av de hetaste trenderna generellt vilket öppnar för ökande möjligheter när det gäller matturism såväl som lokal livsmedelsproduktion och förädling. Yeo Valley 3 reklamfilm med unga hippa lantbrukare som hjältar, lyftes av Anna som exempel på nya stora trender inom lokalmatskonsumtion och synen på bönder och landsbygd i USA. Utmaningar i skogens och matens värdekedjor Men finns det begränsningar i hur mycket vi kan utveckla verksamheter inom lokal livsmedelsproduktion? Anders Bosenius visade utifrån erfarenheter från både skogs- och jordbrukssektorn på en utmaning när det gäller produktutveckling av landsbygdens resurser, som han kallar för en okänd naturlag i skogens och matens värdekedjor. Eftersom såväl träprodukter som livsmedelsproduktion består av s.k. divergerande produktflöden; från en grundprodukt/resurs (ett träd eller ett djur t.ex.) fås ett flertal olika produkter. Detta innebär bland annat att om efterfrågan ökar på en av slutprodukterna så bildas oundvikligen lika mycket mer av alla de andra produkterna som också fås i processen, och produktionskostnaderna ökar. Det är alltså inte alltid så att ju mer vi producerar desto billigare blir produktionen, utan marginalkostnaden ökar om inte avsättningen och betalningen för alla slutprodukter går att öka samtidigt. Detta stoppar ofta en utökad verksamhet vad gäller livsmedelsföretag, 3 Se You Tube videon på 7

10 och kan om man inte ser till lönsamheten i hela produktmixen göra produktutveckling olönsam i till exempel ett slakteri eller ett sågverk. Anders menar därför att det är viktigt att vi synliggör detta potentiella hinder när vi funderar över hur lokala värdekedjor för mat kan stärkas och fungera som utvecklingsfaktor. Sammanfattningsvis; vi behöver utveckla alla olika produkter i kedjan för att skapa lönsamhet, om dessa synliggörs och faktiskt utvecklas finns stor potential till utveckling av nya verksamheter. Potentialen i besöksnäringen: Att bygga genom samverkan Kommuners möjligheter till att stödja entreprenörskap inom besöksnäringen fokuserades vidare av Björn Arvidsson från företaget Razormind som genomfört en studie om möjliga infrastruktursatsningar för besöksnäringen på landsbygden i Örnsköldsviks kommun 4. De metoder och verktyg som de funnit tillämpbara kan fungera som stöd för andra kommuner och en viktig slutsats som förmedlades var vikten av symbios mellan de olika utvecklingsområdena digital tillgänglighet, entreprenörer och historian. Källa: Visit Västernorrland och Razormind, juni 2014 Björn belyste också vikten av omvärldsanalys och nytänkande om vad besöksnäring är och vilka mänskliga kapital som verkligen finns på landsbygden. Människor med koppling till en bygd är ofta många fler än vad som syns i befolkningsstatistiken. Globalt bor 52 % av världens människor i städer, men de allra flesta arbetar idag på en plats där de inte är uppvuxna eller härstammar ifrån särskilt långt tillbaka. Vanligaste reseanledningen i världen är därför att åka hem och hälsa på. Hur tar vi tillvara dessa människor i landsbygdsutvecklingssatsningar? 4 Se rapporten på 8

11 Vidare visade Peter Holmquist, nytillträdd VD för utvecklingsbolaget för Höga Kusten, hur samordning mellan kommuner för att främja landsbygdsutveckling genom satsning på turism- och besöksnäring drivs samordnat. Optimismen är stor kring de möjligheter som finns i Kramfors, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik tillsammans, möjligheter som är snart sagt omöjliga att utveckla var för sig i varje kommun men blir möjliga genom samarbete. Det går inte att marknadsföra Ö-vik eller Kramfors, men det går att marknadsföra Höga Kusten, sammanfattade Peter det med. En viktig gemensam nämnare och slutsats från konferensen är just vikten av ökad samverkan kommuner emellan. Samverkan kring utvecklingssatsningar på flera områden ses som en nyckel för utveckling inom flera sektorer, förutom turism- och besöksnäring nämndes även initiativ inom serviceområden som skolor och utbildningsutbud. Miniseminarier Under konferensen hölls miniseminarier på följande teman: Ta-sig-församhet med Maria Melander och Rigmor Strömberg från Idéverkstan i Kramfors. Om hur det går att utveckla och förstärka entreprenöriella förhållningssätt och förmågor hos barn och unga. Eldsjäl och entreprenör: Box Whiskey. Thomas Larsson delade sina erfarenheter av att skapa ett nytt företag i en ny bransch. Att växa på bredden: Urkult. Terez Bergfeldt och Linda Isaksson delade erfarenheter av att på ideell grund bygga en växande organisation hållbart. Inflyttad entreprenör och bredband utan fiber. Xander Vos och Robert Boyd delade sina perspektiv på entreprenörskap ur ett europeiskt perspektiv och marknadsförde sin innovation Two way Satellite Internet. Eldsjäl och entreprenör: Thorsten Laxvik. Thorsten är vd för Rafnaslakt och snart AB 1929, om vikten av lokal demokrati och tillit för att bygga företag såväl som samhällen. 9

12 Bild från miniseminarium med Idéverkstan. Vad tar vi med oss? dag två med Nätverksträff Region Mitt Under Nätverksträffens andra del delades deltagarna in i tre mindre grupper för att diskutera vilka nya insikter tar vi med oss från dessa dagar om hur vi kan stötta entreprenörskap på landsbygden samt hur konkret vi jobbar vidare nu. De viktigaste insikterna att ta med sig kan sammanfattas i följande framgångspunkter för att stärka entreprenörskap på landsbygden: - Våga tro att allt är möjligt! även som tjänsteman/kvinna. - Förbättra den digitala tillgängligheten, syns du inte på Googles kartfunktion i folks smartphone så finns du inte. - Tänk stort och samverka utanför kommungränsen. - Entreprenörskapssäkra beslut på alla nivåer, både bland tjänstemän och bland politiker. Hur detta ska göras eller vad det konkret innebär är ett ämne för vidare undersökning och diskussion. - Möta nya målgrupper, inte bara underlätta för de som redan är verksamma i kommunen utan även de som potentiellt skulle kunna bli det eller flytta in. Finns det en möjlig motsättning här? - Det offentligas roll: leda/utveckla/möjliggöra och engagera, inte göra. - Viktigt med det första bemötandet och en bas av service nära medborgarna. För det vidare arbetet framåt konstateras att entreprenörer och entreprenörskapsfrämjande satsningar inom offentlig service aldrig är isolerade från andra aktörer eller satsningar. Viktigt med samordning och att fortsätta diskutera dessa teman tillsammans med andra teman, genom de nätverksmöten, tankesmedjor och så vidare som arrangeras inom det gemensamma arbetet i Jag, landsbygdsutvecklare!. 10

13 Magnus Nordgren från Jordbruksverket påminde vidare om den nationella träffen som hålls den mars 2015 på Quality Hotel, Arlandastad, samt kommande virtuella tankesmedjor, där teman sätts av deltagarna själva. Utöver den nationella träffen arrangeras även ett antal regionala träffar runt om i landet; Uppsala och Jönköping under hösten och Boden och Karlstad under våren Tre teman som förslogs att ta med och diskutera vidare på den nationella träffen var Serviceplaner, Bostadsfrågor och Attityder och värdegrund. 11

14 Sammanfattning och syntes Viktiga återkommande teman under såväl konferensen som nätverksträffen i relation till entreprenörskapssatsningar för landsbygdsutveckling var framförallt följande: - Samverkan mellan olika kommuner och regioner. En av de återkommande diskussionerna under dagarna handlar om vilka möjligheter till synergieffekter och effektiv resursanvändning det finns genom att samverka mellan kommuner. Många förutsättningar är samma och service- och infrastrukturbehovet för en entreprenör slutar oftast inte vid kommungränsen. - En stor potential, förutom de befintliga möjligheterna i de idag boende och verksamma på landsbygden, finns i hemvändare, andra inflyttande och sommarboende. Besöksnäringen innebär en möjlighet för landsbygden utöver de som redan bor och verkar där. En möjlighet som inte bara handlar om turism utan även om de visstidsboende eller deltidsengagerade som visat intresse för bygden genom att skaffa sommarhus eller genom att ha kvar starka familjeband. - Vad behöver nya målgrupper; inflyttade eller ännu icke verksamma potentiella entreprenörer? Kanske är det så att vi fastnat i tankemönster om vad som är företagsutveckling och entreprenörskap och skapat servicefunktioner som främst främjar dem som redan är verksamma idag? Dels identifieras här ett behov av att hitta vad nyinflyttade, eller potentiellt inflyttningsintresserade existerande eller dolda entreprenörer behöver för att kunna etablera sig, men även vad redan verksamma behöver för att utveckla eller vilja utveckla verksamheten vidare. Slutligen konstateras att det är viktigt att fortsätta utveckla nätverken av landsbygdsutvecklare, dessa mötesforum fungerar som en viktig resursgrupp för alla som arbetar konkret med landsbygdsfrågor. Nästa Landsbygdskonferens Höga Kusten hålls i Örnsköldsvik Anteckningar från en av gruppdiskussionerna under nätverksträffen dag 2. 12

15 Att läsa vidare: länkar och tips för kunskap om landsbygden Nedan flöjer några tips på andra aktuella kunskapskällor kring landsbygdsfrågor, tipsade av Magnus Nordgren från Jordbruksverket. Jag, landsbygdsutvecklare! På Landsbygdsnätverkets hemsida finns information om nätverket för landsbygdsutvecklare på kommuner, regioner och länsstyrelser, Jag, landsbygdsutvecklare! : r/kommunalalandsbygdsutvecklare.4.449e88113dc95b78dc html Frågan kom upp på slutet av nätverksträffen om vad för forsknings- eller kunskapsunderlag som finns kring landsbygdsutveckling i allmänhet och entreprenörskap kopplat till det i synnerhet, på nationell nivå. Magnus Nordgren poängterar att Jordbruksverket inte bedriver någon egen forskning, även om de arbetar med olika utredningar och rapporter. Men de har tät kontakt och samarbeten med universitet och forskare i olika frågor och tipsar bland annat om några sidor som återges nedan. Detta är några exempel, för mer information och tips kontakta gärna Magnus på Allt om landet Allt om landet är en webbpublikation som samlar kunskap om Sveriges landsbygder. ap/alltomlandet.4.2ae27f0513e7888ce html Den nygröna människan en översikt av landsbygdens status i förändring forskare Sofia Ulver ar/gastkronikoren/gastkronikorforskare/2010/sofiaulver.4.6fe5f ee61f html Konferensen 250 möjligheter Staden är norm i nationella styrdokument nellastyrdokument.5.724b0a8b148f52338a31930.html Var tredje lokalredaktion har lagts ner på tio år ionharlagtsnerpatioar.5.37e9ac46144f41921cd3567e.html 13

16 Bilaga 1. Deltagarförteckning Nätverksträff Region Mitt Deltagare Andreas Gylling Anna Molin Anna-Märta Johansson Barbro Björklund Henrik Olsson Ingrid mars Johan Frykland Jonas Larsson Katja Östman Kerstin Kårén Lars Sjödin Lena Kansbod Lena Lindström Magnus Nordgren Malin Fjellgren Niklas Ödlund Olle Persson Sarita Sandström Sofia Sollén Norrlin Susanne Vinderå Örjan Wiklund Organisation Kramfors kommun Länsstyrelsen Västernorrlands län Ragunda kommun Nordanstigs kommun Härnösands kommun Östersunds kommun Härnösands kommun Länsstyrelsen Norrbottens län Länsstyrelsen Västernorrlands län Hushållningssällskapet Landsbygdsrådet Kramfors kommun Ludvika kommun Örnsköldsviks kommun Jordbruksverket Härjedalens kommun Sollefteå kommun Hudviksvalls kommun Svalans resor/stiftelsen Mannaminne SLU Coompanion Västernorrland Ragunda kommun 14

17 Bilaga 2. Samtliga kommentarer från post-it lappar med deltagarnas intryck och tankar från Landsbygdskonferens Höga Kusten 2014 Vad är grundsyftet varför finns vi till vad är kärnan i uppdraget? Bra fråga oavsett om det är ett mindre företag, en stor organisation eller ett projekt Ny kunskap om algodling och dess användningsområden Galenskaper räddar även landsbygden URKULT Ideellt arbete som bygger på lust, glädje och gemenskap. Drivs eldsjälen av bekräftelsebehov? I så fall, vad innebär det? Glädje. Våga. Algkraft. Hoppfullt. LEVA/Granit. Hjärtat med, inspirerande, fantastiskt naturlig. Energin hos en serieentreprenör ha kul! Gör det enkelt! Att söka möjligheter i vår närhet (Alger) där vi minst anar att de finns. Att stanna upp för reflektion. Bygga in farthinder i våra processer. Tänk efter före! God mat! Nya kontakter! Nipakademin. Bygga varumärke! Allting går att förverkliga våga! Se möjligheter ZEBRA affärsidé God mat De flesta drömmar kan bli verklighet! Brinnande entreprenörer Susanne Inspirerande. Våga satsa utan att allt är för tillrättalagt. Tro på dig själv. Lev din dröm. Varumärket varför vi finns till. Vad jobbar vi för? Drömbild. Målbild framför oss vad vi vill uppnå. Vad jobbar vi för?! Algkraft gav tro på att det finns en lösning inom rätthåll, för framtidens energibehov! En bra förebild för solidaritet. Algkraft. Nytt. Spännande. Framtid. 15

18 Box Inspiration. Var inte rädd att ge dig in i en bransch du inte har erfarenhet av. Man kan alltid lära. Andrea intressant med internationell föreläsare, kultur. Mångfald. Härligt med inspirerande entreprenörskap redan i förskolan och involvera näringslivet. Tack vare Susanne L föll många bitar på plats för mitt eget företag. Otroligt inspirerande! Lusten vilar aldrig. Om vikten av att känna glädje och inspiration inför det jag gör. Idéverkstans fokus på att utveckla barn och ungas entreprenöriella förmågor. Alger. Foder, hälsokost. Kostnadseffektivt sätt. Kul att möta människor från andra verksamheter än där jag jobbar. Öppna upp arbetsgruppsmöten. Oj, jag skulle ha köpt två flaskor box! Finns mycket inspiration att hämta. Använd din energi! Miljön föder eller motverkar entreprenören. Man behöver modet att prova även om vägen framåt inte är tydlig. Alger. Möjligheter att odla vegetabiliska oljor i hela landet. Susannes entusiasm och förmåga att göra det möjligt! Urkult hur fortsätta utan att bli för stor? KUL PÅ JOBBET. Skratta med inte åt någon. Drivkraften hos en entreprenör! Hur kan vi underlätta för entreprenören? Bra med lokala råvaror i lunch, mellanmål, middag men var kom råvarorna från under lunch torsdag? Länsstyrelsens vilja till att ödmjukt ta till sig erfarenhet från fältet Allt är möjligt om man vill Brainstilling. Idag har vi i det närmaste obegränsad tillgång till information. Det som saknas är tid till reflektion. Vad driver en entreprenör? ha koll på livet då kan man laja. Gäller både det privata och yrkesmässiga Att våga. Ingenting är omöjligt. Samverkan. Entreprenörskap i tidig ålder, enormt viktigt. Se möjligheter. Våga ta steget. Föra dialog. För att lyckas behöver vi vara MODIGA Att våga. Göra det ENKELT. Susanne vilken inspirationskälla. Närproducerad MAT och DRYCK. Landsbygden är viktig. 16

19 Bjuda in till dialog med frågor, som ger eftertanke. Susanne superbra och inspirerande. Vi har många duktiga entreprenörer inspiratörer och förebilder Tänkvärt Anders Bosenius beskrivning av naturlagen är bäst hittills! Lagom provocerande för den som kommer från produktion- och livsmedelsbranschen. Det är mycket som vi kan göra och klara, (också) i Höga Kusten. Hugo och Andrea framtida möjligheter för en entreprenör och en bygd. Ordna studieresor och utbyten. Box = grattis Kramfors. Vilken kraft en enskild entreprenör kan åstadkomma! Hur lyckas vi att stödja dessa dolda entreprenörer? Box Whiskey bygga på långvariga relationer. Långsiktighet. Inspirerande. Energigivande. Idéverkstan ta-sig-församhet. Allt är möjligt. Tänka utan för boxen. Ta hjälp av andra, lita på andra. Att ingenting är omöjligt. Box Whiskey. Entusiasm och långsiktighet. Tro på dig själv. Algkraft. Framtiden hög % energi. Dialog istället för diskussion. Vi bör lägga mer energi på att lyssna och förstå än på att hitta argument för att vinna diskussionen. Inspirerande, energiska Susanne! Ingenting är omöjligt Var tydlig och ha tålamod Inspirerande AB 1929 sälja hamburgare med ojämn smak. Kul! 17

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK

INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK Linnéa Liljedahl och Peter Eriksson tar en paus på jobbet Vad är en talang, hur definierar du det? Att en utvecklar det en håller

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Utvärdering Bygd och stad i balans

Utvärdering Bygd och stad i balans Utvärdering Bygd och stad i balans UTIFRÅN-PERSPEKTIV UTVÄRDERINGENS UTFORMNING SNABBGENOMGÅNG AV UTFALL SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Etapp 1: Utveckla servicegrad utanför centralorten Syfte: Att utveckla

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall Omar Barsom på sitt kontor Vad är en talang, hur definierar du det? En utvecklare med nya idéer och inspiration. En inspiratör! Hur utvecklas

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Lantbrukarnas riksförbund Thomas Bertilsson Hela Sverige ska leva Staffan Bond Aktivera gillesmedlemmar

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

58 RICHARD BRANSON. HELÉNE NORD Detta gjorde mig stor. Och liten. HÄLSA & INSPIRATION. 04 HELENE NORD Detta är min tidning. Och din.

58 RICHARD BRANSON. HELÉNE NORD Detta gjorde mig stor. Och liten. HÄLSA & INSPIRATION. 04 HELENE NORD Detta är min tidning. Och din. 1 2 I nr 1Våren 2015 ENTREPRENÖRER KVINNA MAMMA Kunskap som gör skillnad för dig. 04 HELENE NORD Detta är min tidning. Och din. 08 FESTFIXARE Små tips som gör det lättare att samlas. 14 DITT VARUMÄRKE

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018?

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Villa Vik, Växjö, Kronoberg Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Workshop, Open Space, den 8 Mars 2014 Arrangör: Hela Sverige ska leva Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg Processledning och dokumentation:

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Laholm LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Laholm LEADER LEADER HALLAND HALLAND Laholm g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Laholm Workshop i Laholms kommun Den 23 september 2013 samlades 50 personer i Ysby bygdegård för att

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kvinnors entreprenörskap jämställdhet som medel för hållbar tillväxt Attraktionskraft Norden 15.10.2013 5,4 miljoner

Läs mer

Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23

Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23 Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23 Utvärdering inspirationsdag 2012-02-23 "Jag tycker dagen som helhet har varit" antal svar 70 60 50 40 30 20 10 0 1 mycket dålig 2 3 4 5 mycket bra Utvärdering Inspirationsdag

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Sverige det nya matlandet

Sverige det nya matlandet Sverige det nya matlandet Matriket Österbotten, 27 september 2010 Sverige det nya matlandet Sverige det nya matlandet är en vision för fler jobb i hela landet. Det uppnår vi genom att satsa på det som

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Nationell värdegrund i äldreomsorgen

Nationell värdegrund i äldreomsorgen Nyhetsbrev Nationell värdegrund i äldreomsorgen Information från vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad oktober 2014 Nu tar vi nästa steg Vi har nätverkat och gjort studiebesök. Vi har utsett värdegrundsledare

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde

Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde Vi har en dröm att bli bäst i Sverige i arbetet med arbetsglädje och yrkesstolthet i verksamheter där alla känner

Läs mer

Resilientseminarium stärker fokus på framtiden

Resilientseminarium stärker fokus på framtiden Antons Stellamans och Liselotte Baeijaert, Ilfaro, höll i trådarna i Samordningsförbundens arrangemang i Västerås. Resilientseminarium stärker fokus på framtiden Arbetet med lösningsfokus tog ytterligare

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911

Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911 Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911 Innehåll Hur kan vi öka legitimiteten för idrotten i samhällsplaneringen?... 1 Idrotten i samhället och i samhällsbyggnationen... 1 Att hantera...

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Sammanställning - Reflektionsblad dag 1

Sammanställning - Reflektionsblad dag 1 Sammanställning - Reflektionsblad dag 1 EL-konferens 21-22/10 på Mälardalens högskola Pia Lindberg, akadmichef UKK, MDH Intressant historielektion som sätter in EL i ett perspektiv som ger inspiration

Läs mer

ENGAGEMANGSGUIDER 2011 Nätverksträff 1 En sammanfattning

ENGAGEMANGSGUIDER 2011 Nätverksträff 1 En sammanfattning ENGAGEMANGSGUIDER 2011 Nätverksträff 1 En sammanfattning Den första nätverksträffen 2011 i projektet Engagemangsguider pågick mellan den 9-10 juni på Södra Teatern i Stockholm. Ett önskemål bland de Engagemangsguider

Läs mer

Inspirationskonferens Entreprenörskap och jämställdhet i förskolan

Inspirationskonferens Entreprenörskap och jämställdhet i förskolan SAMMANSTÄLLNING AV DELTAGARNAS TANKAR Inspirationskonferens Entreprenörskap och jämställdhet i förskolan 2014-01-21 Eva-Karin Wedin, Sakkunnig jämställdhet Enheten för regional utveckling Länsstyrelsen

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Nyhetsbrev. Information till näringslivet i Forshaga kommun. September. Missa inte höstens Näringslivsdag! Näringslivsdag 6 oktober

Nyhetsbrev. Information till näringslivet i Forshaga kommun. September. Missa inte höstens Näringslivsdag! Näringslivsdag 6 oktober Anmäl dig till hela eller delar av dagen senast 29 september. Vi behöver veta vilka föredrag du vill gå på, och om du vill stanna och äta lunch. Ange även matavvikelser. Nyhetsbrev Information till näringslivet

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Sida 1 VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Förbundsstämman 2011 antog värdegrunden för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Hos oss förverkligar barn och unga sina drömmar. S:t Jörgens skolområde

Hos oss förverkligar barn och unga sina drömmar. S:t Jörgens skolområde Hos oss förverkligar barn och unga sina drömmar S:t Jörgens skolområde Ditt barn har 100 språk. Alla barn är nyfikna. Nyfikenhet ger inspiration. Inspiration väcker lusten att lära. Ditt barn har 100 språk.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg Handlingstyp Minnesanteckning 1 (6) Datum 8 sep 2014 Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg Deltagare: Åke Svensson (RG), Jan Björinge (RG), Stefan Persson, RG, Eva Nypelius

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans!

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Om behovet av kunskap: Analys av Landsbygdsnätverkets forskningsenkät

Om behovet av kunskap: Analys av Landsbygdsnätverkets forskningsenkät Om behovet av kunskap: Analys av Landsbygdsnätverkets forskningsenkät Landsbygdsnätverkets styrgrupp har sedan något år tillbaka efterlyst en bättre bild om behovet av forskningsbaserad kunskap. Frågan

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Facilitator: www.toglow.se Program Vad ska vi göra idag? Riksförbundet Sveriges museers styrelse har bjudit in samtliga medlemmar Dagens program RSM:s

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

LEDARUTVECKLING GENOM MENTORSKAP

LEDARUTVECKLING GENOM MENTORSKAP LEDARUTVECKLING GENOM MENTORSKAP Halvårsseminarium den 2 september 2016 i Håbo kommun Tema Reflektion om mentordialogen, mål mm samt Attraktiv arbetsgivare Nedan är den summering som gjordes på blädderblock

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Kompetensrådsträff 2011-03-17

Kompetensrådsträff 2011-03-17 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Kompetensrådsträff 2011-03-17 Inledning Det nationella kompetensrådet träffades för tredje gången dagen efter den nationella konferensen om Möjligheter,

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer