Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mitt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mitt"

Transkript

1 Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mitt Landsbygdskonferens Höga Kusten Kramfors oktober 2014 Text: Sofia Sollén-Norrlin Agronomstudent inriktning landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet

2 Innehåll Bakgrund... 1 Inledning... 1 Lärande dialog för landsbygdsutveckling... 1 Stötta entreprenörskap på den nationella nivån... 3 Stötta entreprenörskap på den kommunala nivån... 3 Landsbygdskonferens Höga Kusten... 5 Introduktion... 5 Entreprenörskap och nytänkande verksamheter... 6 Lokal unik mat: utblick på internationella trender... 7 Utmaningar i skogens och matens värdekedjor... 7 Potentialen i besöksnäringen: Att bygga genom samverkan... 8 Miniseminarier... 9 Vad tar vi med oss? dag två med Nätverksträff Region Mitt...10 Sammanfattning och syntes...12 Att läsa vidare: länkar och tips för kunskap om landsbygden...13 Bilaga 1. Deltagarförteckning Nätverksträff Region Mitt...14 Bilaga 2. Samtliga kommentarer från post-it lappar med deltagarnas intryck och tankar från Landsbygdskonferens Höga Kusten Omslag: smågruppsdiskussioner vid nätverksträff Region Mitt, respektive avtackning av miniseminarieledare under Landsbygdskonferens Höga kusten. Foto: Sofia Sollén-Norrlin

3 Bakgrund Sedan 2012 har Landsbygdsnätverket tillsammans med Nätverket för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser, i samverkan med Jordbruksverket och SLU, bjudit in till nationella, regionala och virtuella träffar för landsbygdsutvecklare i offentlig verksamhet under samlingsnamnet Jag, landsbygdsutvecklare! 1. Syftet med nätverksträffarna är att få inspiration, diskutera och utbyta erfarenheter. Temat för årets träff med Region Mitt var Hållbar landsbygdsutveckling - entreprenörskap som drivkraft och hölls även detta år i samband med Landsbygdskonferens Höga Kusten, i år arrangerad i Kramfors den oktober. Denna rapport är en sammanställning av vad som sades på den regionala landsbygdsnätverksträffen tillsammans med en kort sammanfattning av teman från landsbygdskonferensen. Inledning Andreas Gylling, från Kramfors kommun och samordnare för Region Mitt, inleder träffen och hälsar alla välkomna med att kort presentera den stödjande och erfarenhetsutbytande funktionen med regionala nätverk precis som det nationella nätverket för landsbygdsutvecklare och de virtuella tankesmedjorna. De flesta av de tjugotal deltagande landsbygdsutvecklarna som närvarar har någon erfarenhet sedan tidigare av nätverksträffarna, men det blir också tydligt att de inte självklart träffas eller känner varandras arbeten närmare, något som också lyfts under presentationsrundan som en positiv möjlighet med denna träff. Andreas tipsar om den kunskapsbank som finns med Kommunala landsbygdsstrategier som nås via länken Jag, landsbygdsutvecklare! i Tips att läsa vidare, nedan sidan 13. Alla uppmanas också att ansluta sig till den slutna Facebook-gruppen Landsbygdsutvecklare på kommuner, region och länsstyrelser. Andreas lämnar sedan över till Leif Stenberg från Idéforum. Lärande dialog för landsbygdsutveckling Leif inleder med att trycka på att mycket av arbetet med landsbygdsutveckling handlar om möten mellan människor, varför kommunikation blir viktigt. Utvecklingsarbete är inte enkelt, behöver skapas svar som inte finns färdiga på förhand. Komplexa frågor kräver sökande kommunikation för att ingen ska vinna eller förlora utan hamna i en gemensam slutsats, i idealfallet. Under konferensen och nätverksträffen uppmanas alla därför fokusera på hur vi kan skapa dialog istället för diskussion. Dialog = fritt meningsutbyte (dia logos). 1 Läs mer på Landsbygdsnätverkets hemsida ommunalalandsbygdsutvecklare.4.449e88113dc95b78dc html 1

4 Men hur skapar vi det? Många nickar igenkännande åt beskrivningen av komplicerade bygdegårdsmöten när motstridiga åsikter hänger i luften redan innan mötet börjar. Leif menar att 80 % av problem i grupper handlar om brist på öppenhet. Processa öppenhet behöver få ta tid, men innebär också att lyfta saker som ses som självklara sanningar. Många gånger kanske vi antar att något är på ett visst sätt utifrån ett vanemässigt tänkande. För att komma ur det linjära/vanemässiga tänkandet det skapar och hamna i ett mer cirkulärt tänkande behöver vi ställa konstruktiva frågor till oss själva och varandra. Kanske är frågan hur vi använder resurser mer relevant än att fundera över vad vi har eller inte. Skillnaden mellan diskussion och dialog är just det att en dialog strävar efter en ny gemensam lösning medan en diskussion handlar om att vinna argument, där vi är mycket mer vana att träna på det senare. Involve me and I learn, involvera mig och jag lär, är ett förhållningssätt som bygger på insikten att genom deltagande snarare än passivt lyssnande eller utlärning i traditionell mening skapas ett lärande som förändrar i grunden. Utifrån detta uppmanade Leif alla att prova att testa ett mer dialogbaserat förhållningssätt under kommande två dagars konferens genom att ställa cirkulära frågor till varandra. Hur tänker du då? Hur påverkar det här dig? Finns det andra sätt att se på det här? Vilken skillnad vill du se med det här? Från presentation av Leif Stenberg, Idéforum utbildning AB 2

5 Stötta entreprenörskap på den nationella nivån Magnus Nordgren från Jordbruksverket sammanfattar några av de aspekter som man på nationell nivå kan arbeta med när det gäller att stötta entreprenörskap: - Vikten av att öka kunskap och insikt hos politiker och tjänstemän om företagares faktiska förutsättningar, drivkrafter etc. för att ändra attityder och förhållningssätt generellt. Både beställar- och utförandekunskap behöver stärkas när det gäller de speciella förutsättningarna för landsbygdens entreprenörer. - All utbildning på alla nivåer bör genomsyras av lösningsinriktat förhållningssätt och nytänkande, vilket är grunden för entreprenörskap. - Inför en metod att entreprenörskapssäkra beslut inom departement och myndigheter. Då skulle det gå att se hur beslut kan påverka entreprenörer, och utifrån den kunskapen vidta åtgärder med syfte att motverka negativa effekter. - Se över och strukturera de statliga resurserna som är avsedda för kapitalförsörjning för företag. Speciellt för vår målgrupp: småföretagare med verksamhet på landsbygden. Det är också viktigt att det finns tillgång till finansiering under ett företags alla olika utvecklingsfaser. Under diskussionen lyftes frågan om politiker verkligen behöver eller ens bör ha så mycket kunskap, kan det vara bättre om de inte tror att de har det utan hellre ha förtroende för att vi som tjänstemän har kunskapen? Stötta entreprenörskap på den kommunala nivån Örjan Wiklund från Ragunda kommun ger några perspektiv på hur de på den kommunala nivån kan arbeta för att främja utvecklingen på landsbygden genom entreprenörskapssatsningar. En första viktig punkt är att mottagandet av nya företagare är viktigt, att se till att det direkt blir en bra känsla vid första kontakten så att de känner att kommunen vill ha dem där och kan hjälpa till om det behövs. Både för att få företag att komma, men också stanna och fortsätta. Ett par uppskattade verksamheter de bedrivit är att ha frukostmöten ute hos företagen själva, samt riktade aktiviteter för kvinnliga företagare, där det kom dubbelt så många som förväntat till första träffen. En av de största utmaningarna de ser är hur kommunen kan stötta äldre företagare i den ofta både krångliga och känsliga frågan om generationsskifte i företaget. En annan utmaning är även hur kommunen kan stötta de som vill få fart i ett mindre företag för att kunna växa och ta steget att anställa. Där har seminarier om marknadsföring, finansieringsformer, nytänktande och nya produkter och teknik samt studieresor till inspirerande entreprenörer i andra kommuner eller regioner visat sig uppskattat. En aspekt att komma ihåg här är dock att alla inte vill växa, för de 3

6 flesta småföretagare är företaget ett sätt att kunna hålla på med och leva på det en gillar, inte att bli stor och anställa. Men för de som vill behöver det finnas en idé och support för. Avslutningsvis är det viktigt att ha kul som landsbygdsutvecklare också och att omge sig med personer som stärker ens idéer, både genom kritiska frågor som uppmuntran. Vi skrattar mycket i kommunen, fast vi får mycket skäll 2 Med de positiva orden avrundades första delen av Region Mitts nätverksträff, till förmån för att kunna delta på den anslutande Landsbygdskonferens Höga Kusten under två dagar. Nedan följer en kort sammanfattning av de olika föredrag och diskussioner som förekom där, följt av den andra delen av nätverksträffen med Region Mitt, som byggde på vad deltagarna tar med sig från de olika konferensinslagen. 2 Örjan Wiklund 4

7 Landsbygdskonferens Höga Kusten Representanter från Kramfors kommun välkomnade och stod för värdskapet under denna två dagars konferens som hade mycket fokus på entreprenörskap och besöksnäringens roll för landsbygdsutveckling. Leif Stenberg bjöds in för att mötesunderlätta och inspirera till dialog i kommunikation under de olika mötena och föredragen på konferensen utifrån konceptet om lärande dialog som beskrivet ovan (se rubriken Lärande dialog för landsbygdsutveckling ). Introduktion Mycket av kommunikation, betonar Leif vidare, består inte av ord utan tystnad och att lyssna, och kanske är det precis då det händer. Vi är bra på att spåna idéer men kanske behöver vi träna mer på att reflektera och flytta fokus från brainstorming till brainstilling för att hitta djupet i ett möte, samtal eller tankeutbyte. Vad pratar vi om, och finns det underliggande saker som vi inte har pratat om? Risk för generaliserade sanningar och att grupptrycket leder riktningen, folk följer med strömmen istället för att ifrågasätta om vi inte skapar ett reflekterande förhållningssätt som behövs för att skapa nya idéer och metoder, eller med andra ord: för att skapa ett entreprenöriellt förhållningssätt. Frågan väcks om ett behov av att hitta ett svenskt ord för brainstilling. Olika ord florerar men lämnas vid en konsensus om att hjärnstillhet inte är optimalt men kanske minst dåligt. Det handlar i det yttersta om att försöka möjliggöra för fler av alla de tankar vi tillsammans bär på att bli hörda. Varje person tänker cirka tankar på en dag, vilket med 100 personer på en konferens ger 3 miljoner tankar! Alla de nära 100 deltagarna uppmanades skriva upp sina viktigaste intryck och tankar att ta med sig för sitt vidare arbete på utdelade post-it lappar löpande under konferensen. Lapparna samlades in efter konferensens slut och nedan återges de viktigaste av deltagarnas tankar och reaktioner under konferensens gång i form av ett så kallat ordmoln. Se även bilaga 2 för alla kommentarer så som de skrevs på lapparna. 5

8 Ordmoln av intryck och tankar från deltagarna på Landsbygdskonferens Höga Kusten Kommentarerna avspeglar i stort de många föredrag och diskussioner som förekom under konferensen och det går också att konstatera att deltagarna i stort var inspirerade och nöjda med dagarna. Nedan återges kort vad de olika konferensinslagen förmedlade under några olika centrala teman. Entreprenörskap och nytänkande verksamheter Namnet Susanne förekom i många kommentarer och speglar en inspiration och energi som förmedlades i och med det första föredraget. Susanne Liljenberg betecknar sig själv som serieentreprenör och har startat flertalet företag och projekt, framförallt i Stockholm och på Gotland. Det tydliga fokus på vikten av att inte krångla till det utan att det med en idé och vilja går att med väldigt enkla medel skapa ett tydligt varumärke och nyskapande verksamheter som hon förmedlade följde med under hela konferensen. En slutsats från deltagarna var att: detta sätt att tänka kring företagande och nya verksamheter går att applicera var som helst, också på landsbygden! Det andra föredraget tog deltagarna med till ett lokalt exempel på nyskapande verksamheter. Hugo Wikström från det Härnösandsbaserade företaget Algkraft delade med sig av erfarenheter från att starta upp och försöka leva på odling av alger för biomassa. Fördelarna med alger är många och de långa dagarna om sommarhalvåret i norra Sverige är med sådana här verksamheter en stor fördel, det blir väldigt effektivt att odla alger under de 6 månader det går. Förutom inspiration om nya hållbarhetslösningar och tekniska framsteg var en slutsats från presentationen om Algkraft även hur viktigt det är för denna slags 6

9 verksamhet med en närhet till den senaste forskningen på området och att entreprenörer inte måste sitta på all kunskap själva. Lokal unik mat: utblick på internationella trender Konferensen hade även internationella inslag, bland annat i form av Andrea Bertucci från Italien och Slow Food-rörelsen som gav många idéer om hur vi kan värdesätta den lokala och unika maten som en viktig del av kultur- och även naturupplevelser. Den lokala maten som en viktig del av besöksnäringen betonades även av Anna Ottosson som bidrog med inspiration från USA om de senaste mattrenderna där entreprenöriella bönder, kockar och matbutiker har kunnat skapa stort mervärde i det väldigt lokala. Mat med fokus på lokal matproduktion och olika hälso- och miljöaspekter är en av de hetaste trenderna generellt vilket öppnar för ökande möjligheter när det gäller matturism såväl som lokal livsmedelsproduktion och förädling. Yeo Valley 3 reklamfilm med unga hippa lantbrukare som hjältar, lyftes av Anna som exempel på nya stora trender inom lokalmatskonsumtion och synen på bönder och landsbygd i USA. Utmaningar i skogens och matens värdekedjor Men finns det begränsningar i hur mycket vi kan utveckla verksamheter inom lokal livsmedelsproduktion? Anders Bosenius visade utifrån erfarenheter från både skogs- och jordbrukssektorn på en utmaning när det gäller produktutveckling av landsbygdens resurser, som han kallar för en okänd naturlag i skogens och matens värdekedjor. Eftersom såväl träprodukter som livsmedelsproduktion består av s.k. divergerande produktflöden; från en grundprodukt/resurs (ett träd eller ett djur t.ex.) fås ett flertal olika produkter. Detta innebär bland annat att om efterfrågan ökar på en av slutprodukterna så bildas oundvikligen lika mycket mer av alla de andra produkterna som också fås i processen, och produktionskostnaderna ökar. Det är alltså inte alltid så att ju mer vi producerar desto billigare blir produktionen, utan marginalkostnaden ökar om inte avsättningen och betalningen för alla slutprodukter går att öka samtidigt. Detta stoppar ofta en utökad verksamhet vad gäller livsmedelsföretag, 3 Se You Tube videon på 7

10 och kan om man inte ser till lönsamheten i hela produktmixen göra produktutveckling olönsam i till exempel ett slakteri eller ett sågverk. Anders menar därför att det är viktigt att vi synliggör detta potentiella hinder när vi funderar över hur lokala värdekedjor för mat kan stärkas och fungera som utvecklingsfaktor. Sammanfattningsvis; vi behöver utveckla alla olika produkter i kedjan för att skapa lönsamhet, om dessa synliggörs och faktiskt utvecklas finns stor potential till utveckling av nya verksamheter. Potentialen i besöksnäringen: Att bygga genom samverkan Kommuners möjligheter till att stödja entreprenörskap inom besöksnäringen fokuserades vidare av Björn Arvidsson från företaget Razormind som genomfört en studie om möjliga infrastruktursatsningar för besöksnäringen på landsbygden i Örnsköldsviks kommun 4. De metoder och verktyg som de funnit tillämpbara kan fungera som stöd för andra kommuner och en viktig slutsats som förmedlades var vikten av symbios mellan de olika utvecklingsområdena digital tillgänglighet, entreprenörer och historian. Källa: Visit Västernorrland och Razormind, juni 2014 Björn belyste också vikten av omvärldsanalys och nytänkande om vad besöksnäring är och vilka mänskliga kapital som verkligen finns på landsbygden. Människor med koppling till en bygd är ofta många fler än vad som syns i befolkningsstatistiken. Globalt bor 52 % av världens människor i städer, men de allra flesta arbetar idag på en plats där de inte är uppvuxna eller härstammar ifrån särskilt långt tillbaka. Vanligaste reseanledningen i världen är därför att åka hem och hälsa på. Hur tar vi tillvara dessa människor i landsbygdsutvecklingssatsningar? 4 Se rapporten på 8

11 Vidare visade Peter Holmquist, nytillträdd VD för utvecklingsbolaget för Höga Kusten, hur samordning mellan kommuner för att främja landsbygdsutveckling genom satsning på turism- och besöksnäring drivs samordnat. Optimismen är stor kring de möjligheter som finns i Kramfors, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik tillsammans, möjligheter som är snart sagt omöjliga att utveckla var för sig i varje kommun men blir möjliga genom samarbete. Det går inte att marknadsföra Ö-vik eller Kramfors, men det går att marknadsföra Höga Kusten, sammanfattade Peter det med. En viktig gemensam nämnare och slutsats från konferensen är just vikten av ökad samverkan kommuner emellan. Samverkan kring utvecklingssatsningar på flera områden ses som en nyckel för utveckling inom flera sektorer, förutom turism- och besöksnäring nämndes även initiativ inom serviceområden som skolor och utbildningsutbud. Miniseminarier Under konferensen hölls miniseminarier på följande teman: Ta-sig-församhet med Maria Melander och Rigmor Strömberg från Idéverkstan i Kramfors. Om hur det går att utveckla och förstärka entreprenöriella förhållningssätt och förmågor hos barn och unga. Eldsjäl och entreprenör: Box Whiskey. Thomas Larsson delade sina erfarenheter av att skapa ett nytt företag i en ny bransch. Att växa på bredden: Urkult. Terez Bergfeldt och Linda Isaksson delade erfarenheter av att på ideell grund bygga en växande organisation hållbart. Inflyttad entreprenör och bredband utan fiber. Xander Vos och Robert Boyd delade sina perspektiv på entreprenörskap ur ett europeiskt perspektiv och marknadsförde sin innovation Two way Satellite Internet. Eldsjäl och entreprenör: Thorsten Laxvik. Thorsten är vd för Rafnaslakt och snart AB 1929, om vikten av lokal demokrati och tillit för att bygga företag såväl som samhällen. 9

12 Bild från miniseminarium med Idéverkstan. Vad tar vi med oss? dag två med Nätverksträff Region Mitt Under Nätverksträffens andra del delades deltagarna in i tre mindre grupper för att diskutera vilka nya insikter tar vi med oss från dessa dagar om hur vi kan stötta entreprenörskap på landsbygden samt hur konkret vi jobbar vidare nu. De viktigaste insikterna att ta med sig kan sammanfattas i följande framgångspunkter för att stärka entreprenörskap på landsbygden: - Våga tro att allt är möjligt! även som tjänsteman/kvinna. - Förbättra den digitala tillgängligheten, syns du inte på Googles kartfunktion i folks smartphone så finns du inte. - Tänk stort och samverka utanför kommungränsen. - Entreprenörskapssäkra beslut på alla nivåer, både bland tjänstemän och bland politiker. Hur detta ska göras eller vad det konkret innebär är ett ämne för vidare undersökning och diskussion. - Möta nya målgrupper, inte bara underlätta för de som redan är verksamma i kommunen utan även de som potentiellt skulle kunna bli det eller flytta in. Finns det en möjlig motsättning här? - Det offentligas roll: leda/utveckla/möjliggöra och engagera, inte göra. - Viktigt med det första bemötandet och en bas av service nära medborgarna. För det vidare arbetet framåt konstateras att entreprenörer och entreprenörskapsfrämjande satsningar inom offentlig service aldrig är isolerade från andra aktörer eller satsningar. Viktigt med samordning och att fortsätta diskutera dessa teman tillsammans med andra teman, genom de nätverksmöten, tankesmedjor och så vidare som arrangeras inom det gemensamma arbetet i Jag, landsbygdsutvecklare!. 10

13 Magnus Nordgren från Jordbruksverket påminde vidare om den nationella träffen som hålls den mars 2015 på Quality Hotel, Arlandastad, samt kommande virtuella tankesmedjor, där teman sätts av deltagarna själva. Utöver den nationella träffen arrangeras även ett antal regionala träffar runt om i landet; Uppsala och Jönköping under hösten och Boden och Karlstad under våren Tre teman som förslogs att ta med och diskutera vidare på den nationella träffen var Serviceplaner, Bostadsfrågor och Attityder och värdegrund. 11

14 Sammanfattning och syntes Viktiga återkommande teman under såväl konferensen som nätverksträffen i relation till entreprenörskapssatsningar för landsbygdsutveckling var framförallt följande: - Samverkan mellan olika kommuner och regioner. En av de återkommande diskussionerna under dagarna handlar om vilka möjligheter till synergieffekter och effektiv resursanvändning det finns genom att samverka mellan kommuner. Många förutsättningar är samma och service- och infrastrukturbehovet för en entreprenör slutar oftast inte vid kommungränsen. - En stor potential, förutom de befintliga möjligheterna i de idag boende och verksamma på landsbygden, finns i hemvändare, andra inflyttande och sommarboende. Besöksnäringen innebär en möjlighet för landsbygden utöver de som redan bor och verkar där. En möjlighet som inte bara handlar om turism utan även om de visstidsboende eller deltidsengagerade som visat intresse för bygden genom att skaffa sommarhus eller genom att ha kvar starka familjeband. - Vad behöver nya målgrupper; inflyttade eller ännu icke verksamma potentiella entreprenörer? Kanske är det så att vi fastnat i tankemönster om vad som är företagsutveckling och entreprenörskap och skapat servicefunktioner som främst främjar dem som redan är verksamma idag? Dels identifieras här ett behov av att hitta vad nyinflyttade, eller potentiellt inflyttningsintresserade existerande eller dolda entreprenörer behöver för att kunna etablera sig, men även vad redan verksamma behöver för att utveckla eller vilja utveckla verksamheten vidare. Slutligen konstateras att det är viktigt att fortsätta utveckla nätverken av landsbygdsutvecklare, dessa mötesforum fungerar som en viktig resursgrupp för alla som arbetar konkret med landsbygdsfrågor. Nästa Landsbygdskonferens Höga Kusten hålls i Örnsköldsvik Anteckningar från en av gruppdiskussionerna under nätverksträffen dag 2. 12

15 Att läsa vidare: länkar och tips för kunskap om landsbygden Nedan flöjer några tips på andra aktuella kunskapskällor kring landsbygdsfrågor, tipsade av Magnus Nordgren från Jordbruksverket. Jag, landsbygdsutvecklare! På Landsbygdsnätverkets hemsida finns information om nätverket för landsbygdsutvecklare på kommuner, regioner och länsstyrelser, Jag, landsbygdsutvecklare! : r/kommunalalandsbygdsutvecklare.4.449e88113dc95b78dc html Frågan kom upp på slutet av nätverksträffen om vad för forsknings- eller kunskapsunderlag som finns kring landsbygdsutveckling i allmänhet och entreprenörskap kopplat till det i synnerhet, på nationell nivå. Magnus Nordgren poängterar att Jordbruksverket inte bedriver någon egen forskning, även om de arbetar med olika utredningar och rapporter. Men de har tät kontakt och samarbeten med universitet och forskare i olika frågor och tipsar bland annat om några sidor som återges nedan. Detta är några exempel, för mer information och tips kontakta gärna Magnus på Allt om landet Allt om landet är en webbpublikation som samlar kunskap om Sveriges landsbygder. ap/alltomlandet.4.2ae27f0513e7888ce html Den nygröna människan en översikt av landsbygdens status i förändring forskare Sofia Ulver ar/gastkronikoren/gastkronikorforskare/2010/sofiaulver.4.6fe5f ee61f html Konferensen 250 möjligheter Staden är norm i nationella styrdokument nellastyrdokument.5.724b0a8b148f52338a31930.html Var tredje lokalredaktion har lagts ner på tio år ionharlagtsnerpatioar.5.37e9ac46144f41921cd3567e.html 13

16 Bilaga 1. Deltagarförteckning Nätverksträff Region Mitt Deltagare Andreas Gylling Anna Molin Anna-Märta Johansson Barbro Björklund Henrik Olsson Ingrid mars Johan Frykland Jonas Larsson Katja Östman Kerstin Kårén Lars Sjödin Lena Kansbod Lena Lindström Magnus Nordgren Malin Fjellgren Niklas Ödlund Olle Persson Sarita Sandström Sofia Sollén Norrlin Susanne Vinderå Örjan Wiklund Organisation Kramfors kommun Länsstyrelsen Västernorrlands län Ragunda kommun Nordanstigs kommun Härnösands kommun Östersunds kommun Härnösands kommun Länsstyrelsen Norrbottens län Länsstyrelsen Västernorrlands län Hushållningssällskapet Landsbygdsrådet Kramfors kommun Ludvika kommun Örnsköldsviks kommun Jordbruksverket Härjedalens kommun Sollefteå kommun Hudviksvalls kommun Svalans resor/stiftelsen Mannaminne SLU Coompanion Västernorrland Ragunda kommun 14

17 Bilaga 2. Samtliga kommentarer från post-it lappar med deltagarnas intryck och tankar från Landsbygdskonferens Höga Kusten 2014 Vad är grundsyftet varför finns vi till vad är kärnan i uppdraget? Bra fråga oavsett om det är ett mindre företag, en stor organisation eller ett projekt Ny kunskap om algodling och dess användningsområden Galenskaper räddar även landsbygden URKULT Ideellt arbete som bygger på lust, glädje och gemenskap. Drivs eldsjälen av bekräftelsebehov? I så fall, vad innebär det? Glädje. Våga. Algkraft. Hoppfullt. LEVA/Granit. Hjärtat med, inspirerande, fantastiskt naturlig. Energin hos en serieentreprenör ha kul! Gör det enkelt! Att söka möjligheter i vår närhet (Alger) där vi minst anar att de finns. Att stanna upp för reflektion. Bygga in farthinder i våra processer. Tänk efter före! God mat! Nya kontakter! Nipakademin. Bygga varumärke! Allting går att förverkliga våga! Se möjligheter ZEBRA affärsidé God mat De flesta drömmar kan bli verklighet! Brinnande entreprenörer Susanne Inspirerande. Våga satsa utan att allt är för tillrättalagt. Tro på dig själv. Lev din dröm. Varumärket varför vi finns till. Vad jobbar vi för? Drömbild. Målbild framför oss vad vi vill uppnå. Vad jobbar vi för?! Algkraft gav tro på att det finns en lösning inom rätthåll, för framtidens energibehov! En bra förebild för solidaritet. Algkraft. Nytt. Spännande. Framtid. 15

18 Box Inspiration. Var inte rädd att ge dig in i en bransch du inte har erfarenhet av. Man kan alltid lära. Andrea intressant med internationell föreläsare, kultur. Mångfald. Härligt med inspirerande entreprenörskap redan i förskolan och involvera näringslivet. Tack vare Susanne L föll många bitar på plats för mitt eget företag. Otroligt inspirerande! Lusten vilar aldrig. Om vikten av att känna glädje och inspiration inför det jag gör. Idéverkstans fokus på att utveckla barn och ungas entreprenöriella förmågor. Alger. Foder, hälsokost. Kostnadseffektivt sätt. Kul att möta människor från andra verksamheter än där jag jobbar. Öppna upp arbetsgruppsmöten. Oj, jag skulle ha köpt två flaskor box! Finns mycket inspiration att hämta. Använd din energi! Miljön föder eller motverkar entreprenören. Man behöver modet att prova även om vägen framåt inte är tydlig. Alger. Möjligheter att odla vegetabiliska oljor i hela landet. Susannes entusiasm och förmåga att göra det möjligt! Urkult hur fortsätta utan att bli för stor? KUL PÅ JOBBET. Skratta med inte åt någon. Drivkraften hos en entreprenör! Hur kan vi underlätta för entreprenören? Bra med lokala råvaror i lunch, mellanmål, middag men var kom råvarorna från under lunch torsdag? Länsstyrelsens vilja till att ödmjukt ta till sig erfarenhet från fältet Allt är möjligt om man vill Brainstilling. Idag har vi i det närmaste obegränsad tillgång till information. Det som saknas är tid till reflektion. Vad driver en entreprenör? ha koll på livet då kan man laja. Gäller både det privata och yrkesmässiga Att våga. Ingenting är omöjligt. Samverkan. Entreprenörskap i tidig ålder, enormt viktigt. Se möjligheter. Våga ta steget. Föra dialog. För att lyckas behöver vi vara MODIGA Att våga. Göra det ENKELT. Susanne vilken inspirationskälla. Närproducerad MAT och DRYCK. Landsbygden är viktig. 16

19 Bjuda in till dialog med frågor, som ger eftertanke. Susanne superbra och inspirerande. Vi har många duktiga entreprenörer inspiratörer och förebilder Tänkvärt Anders Bosenius beskrivning av naturlagen är bäst hittills! Lagom provocerande för den som kommer från produktion- och livsmedelsbranschen. Det är mycket som vi kan göra och klara, (också) i Höga Kusten. Hugo och Andrea framtida möjligheter för en entreprenör och en bygd. Ordna studieresor och utbyten. Box = grattis Kramfors. Vilken kraft en enskild entreprenör kan åstadkomma! Hur lyckas vi att stödja dessa dolda entreprenörer? Box Whiskey bygga på långvariga relationer. Långsiktighet. Inspirerande. Energigivande. Idéverkstan ta-sig-församhet. Allt är möjligt. Tänka utan för boxen. Ta hjälp av andra, lita på andra. Att ingenting är omöjligt. Box Whiskey. Entusiasm och långsiktighet. Tro på dig själv. Algkraft. Framtiden hög % energi. Dialog istället för diskussion. Vi bör lägga mer energi på att lyssna och förstå än på att hitta argument för att vinna diskussionen. Inspirerande, energiska Susanne! Ingenting är omöjligt Var tydlig och ha tålamod Inspirerande AB 1929 sälja hamburgare med ojämn smak. Kul! 17

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Utvärdering Bygd och stad i balans

Utvärdering Bygd och stad i balans Utvärdering Bygd och stad i balans UTIFRÅN-PERSPEKTIV UTVÄRDERINGENS UTFORMNING SNABBGENOMGÅNG AV UTFALL SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Etapp 1: Utveckla servicegrad utanför centralorten Syfte: Att utveckla

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Lantbrukarnas riksförbund Thomas Bertilsson Hela Sverige ska leva Staffan Bond Aktivera gillesmedlemmar

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kvinnors entreprenörskap jämställdhet som medel för hållbar tillväxt Attraktionskraft Norden 15.10.2013 5,4 miljoner

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Den ideella sektorn i landsbygdsprogrammet

Den ideella sektorn i landsbygdsprogrammet Datum: 2010-10-08 Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Jnr 2008-3426 Jnr 2008-3457 Forskarsamverkan Skärgårdarnas Riksförbund Kristina

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Rapport Workshop Kramfors kommun

Rapport Workshop Kramfors kommun Naturum 2011-02-08 Rapport Workshop Kramfors kommun Inflyttning & kompetensförsörjning Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise lisa@goenterprise.se, 070 748 70 64 www.goenterprise.se Bakgrund

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Dokumentation workshop 25 okt

Dokumentation workshop 25 okt Dokumentation workshop 25 okt Grupp 1 Deltagare: Solveig, Kristina, Parmis och Anil Postit-lappar/förslag inom Möjligt idag/inom kort Prioritet 1. Skolutbyte Utbyte mellan elever i skolor, på landsbygden

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r 20 nov. i Umeå Emma Pihl Self Management Stefan Hyttfors Nutid är dåtid! Framtiden är här! Är du? När ledarskapet och HR-arbetet behöver inspireras Ibland gör den sig påmind idétorkan. Plötsligt sinar

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (Omtryk - 14-04-2015 - Præsentationer fra konferencen vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 76 Offentligt Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Lokalt

Läs mer

Minnesanteckningar 9-10 april 2010 Partnerskapsmöte Evje-Hornnes

Minnesanteckningar 9-10 april 2010 Partnerskapsmöte Evje-Hornnes Minnesanteckningar 9-10 april 2010 Partnerskapsmöte Evje-Hornnes 9 april 18:00 Administrativa frågor : Statusrapporten: I Norge har man börjat sätta samman rapporten. I Sverige är det deadline nästa vecka.

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Minneanteckningar från mötet 2015 08 24 Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Deltagare: Josefin Heed Hela Sverige ska leva, Matilda Göransson LRF, Matilda Björkqvist Länstyrelsen Skåne, Mårten Andersson

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se 1 2 3 4 5 6 7 Sju nycklar för framgång www.atvidaberg.se barn- och utbildningsförvaltningen Amanda, 13 år Om lärarna samverkar med varandra, med oss elever och med föräldrarna får man flera perspektiv

Läs mer

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger Page 2 of 6 på Strategisk

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23

Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23 Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23 Utvärdering inspirationsdag 2012-02-23 "Jag tycker dagen som helhet har varit" antal svar 70 60 50 40 30 20 10 0 1 mycket dålig 2 3 4 5 mycket bra Utvärdering Inspirationsdag

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför lyftas och diskuteras för att det regionala arbetet ska kunna fortsätta. Regionfrågan/-indelningen är

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Facilitator: www.toglow.se Program Vad ska vi göra idag? Riksförbundet Sveriges museers styrelse har bjudit in samtliga medlemmar Dagens program RSM:s

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm

Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm 1(5) Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm Rapport från Lasse Carlsson, Hela Sverige ska leva Dagen inleddes med att Nätverkets ordf Peter Melin beskrev dagens upplägg med speeddating,

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Inspiration Days 2015 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Handfasta tips, erfarenhetsutbyte och nätverkande Välkommen till vår användarkonferens för dig som vill lära dig mer om flexitebpms, utbyta

Läs mer

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Inspirationsföreläsning av stig WIKLUND Stig har mentalt tränat många kända idrottare och företagare till

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

Målgruppen för projektet var framförallt kvinnor, delvis med utländsk bakgrund, som redan hade startat eller ville starta eget företag på landsbygden.

Målgruppen för projektet var framförallt kvinnor, delvis med utländsk bakgrund, som redan hade startat eller ville starta eget företag på landsbygden. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer