SLUTRAPPORT. Projekt Hivskola. År Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT. Projekt Hivskola. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr"

Transkript

1 SLUTRAPPORT Projekt Hivskola År Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Kort presentation av projektägaren: Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Bakgrund Projektorganisation 4 4. Projektbudget Mål Målgrupp / Preventionsgrupp Urval Metod / planering 5 9. Aktiviteter och resultat Hivskolan Konferens för unga vuxna hivpositiva Temadagar Temadagar Utvärdering Deltagande vid Hivskolan Temadagar Temadagar Diskussion Slutsats. 10 Bilaga A: Program för temadagar Bilaga B: Program för temadagar Bilaga C: Enkätmall för utvärdering av temadagar. 2

3 Sammanfattning Kunskapsnätverket hiv/sti Norr har under perioden bedrivit ett projekt där det långsiktiga målet varit ökad livskvalitet hos de barn, ungdomar och unga vuxna som lever med hiv och bor i norra Sverige. Projektmålet har varit att dessa barn, ungdomar och unga vuxna genom dialog, information/utbildning samt genom nya/utvidgade nätverk bättre kan hantera sina liv med hiv. Delmål har varit stärkt självkänsla, ökad kunskap om hiv samt minskad upplevd stigma hos målgruppen. Dessutom ökad kunskap om sexualitet, graviditet, föräldraskap, och om smittskyddslagen hos de vuxna. Hivpositiva barn och ungdomar har deltagit vid Hivskolan som anordnas i Stockholm och fått ökade kunskaper om sin infektion samt fått möta andra i samma situation för erfarenhetsutbyte. Temadagar har vid två tillfällen anordnats för unga vuxna hivpositiva. Dagarna har innehållit föreläsningar om sexualitet, graviditet, föräldraskap, fakta/medicinskt om hiv, smittskyddslagen, hur hiv påverkar olika organ i kroppen och sexualiteten och vad man kan göra för att minska påverkan från infektionen. Dessutom gruppdiskussion, tillfällen för frågor och personlig rådgivning samt sociala aktiviteter. Tolkar har använts. För utvärdering har skriftliga enkäter delats ut i samband med temadagarna. Deltagarna har även fått komma med muntliga synpunkter. Kuratorer och läkare som arbetar med hivpositiva barn, ungdomar och unga vuxna har lämnat korta rapporter. Målet för projektet har uppfyllts. Hivpositiva barn som deltagit vid Hivskolan har fått ökad kunskap om sin infektion och möjlighet att träffa andra i samma situation, självkänslan har stärkts. De har blivit mer aktiva, öppna och har fått en ökad livsglädje och optimism. Unga vuxna som deltagit vid temadagarna har fått ökade kunskaper, fått mod, framtidshopp och en känsla av att inte vara ensam med sin hivsituation. Några av deltagarna har fortsatt att ha kontakt. Tre har deltagit på läger och konferenser efter temadagarna. Yngre hivpositiva blir äldre och kommer in i de aktuella åldrarna och nya personer flyttar till norra regionen. Det tar tid att motivera de unga patienterna på grund av rädslor. Viktig information går lättare in i en lugn och trygg miljö. De får träffa andra i samma situation för erfarenhetsutbyte. Risken för smittspridning minskar pga. mer kunskaper som förvärvats genom dialog, information samt genom nytt/utvidgat nätverk. Det är därför angeläget att så länge behov finns satsa på anordnande av temadagar för unga vuxna hivpositiva samt finansiera hivpositiva barns resor till Hivskolan. 1. Kort presentation av projektägaren: Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Kunskapsnätverket hiv/sti Norr bildades 2009 och innefattar de fyra nordligaste landstingen, dvs. landstingen i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Kunskapsnätverket arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom området sexuell hälsa. Nätverket består av en styrgrupp med en representant från varje landsting samt ytterligare fyra representanter och några ersättare från respektive landsting. Dessutom har nätverket anställda projektledare. Verksamheten bedrivs med statligt ekonomiskt stöd via Folkhälsomyndigheten (fd. Smittskyddsinstitutet). 2. Bakgrund I Stockholm anordnas årligen Hivskolan för barn och ungdomar i åldrarna år. Det är Nationellt Kunskaps- och Resurscentrum för barn och unga med hivinfektion som är arrangör. Hivskolan är en utbildningsverksamhet och en mötesplats. Barnen och ungdomarna får där en möjlighet att i åldersindelade grupper lära sig om hiv och dela erfarenheter med varandra. Programmet innehåller både utbildning och lek, information, samtal, film och andra aktiviteter som berör ämnet att vara ung och leva med hiv. Deltagarna 3

4 får träffa andra unga, byta erfarenheter och knyta nya kontakter. Vistelsen är gratis för deltagarna, men inte resan. Man erbjuder inte tolkning. Kostnader för medföljande förälder bekostas inte av Hivskolan. Hivpositiva barn och ungdomar i de aktuella åldrarna, och som bor i norra Sverige, behöver få träffa andra barn och ungdomar i samma situation och få lära sig mer om sin sjukdom. Inom den befintliga Hivskolan i Stockholm är det inte möjligt att delta med tolk. Några av barnen från norr åker till Hivskolan, men fler skulle kunna delta. Lång resväg och tolkbehov utgör ett hinder för deltagande. Kunskapsnätverket hiv/sti Norr ville därför, i samverkan med Nationellt Kunskaps- och Resurscentrum, anordna en årlig specialutformad Hivskola med tolk i norra regionen. 3. Projektorganisation Projektorganisation har varit Kunskapsnätverket hiv/sti Norr, som innefattar de fyra nordligaste landstingen. Nätverket består av en styrgrupp med en representant från varje landsting samt ytterligare fyra personer och några ersättare från respektive landsting. Arbetsgruppen för projektet har förutom projektledaren bestått av kuratorer från de fyra nordligaste landstingen, en från varje. Kuratorerna arbetar med vuxna hivpositiva patienter. Kontakt har även hållits med de kuratorer i landstingen som arbetar med hivpositiva barn. Projektledaren har haft sin fysiska placering i Luleå. Arbetsgruppen har haft drygt tjugo möten för planering, uppföljning och utvärdering, i de flesta fall via telefon. 4. Projektbudget I rapporten redovisas inte projektbudget. Det kan däremot nämnas att projektmedel gått till lön för projektledare (25%), administrativa kostnader, omkostnader i samband med planeringsmöten och temadagar (resor, lokal, kost och logi, föreläsararvode, tolkarvode samt ersättning för vikarie. 5. Mål Projektets långsiktiga mål har varit ökad livskvalitet hos de barn, ungdomar och unga vuxna som lever med hiv och bor i norra Sverige. Projektmålet har varit att barn, ungdomar och unga vuxna i norra Sverige genom dialog, information/utbildning samt genom nya/utvidgade nätverk bättre kan hantera sina liv med hiv. Delmål har varit stärkt självkänsla, ökad kunskap om hiv samt minskad upplevd stigma hos barn, ungdomar och unga vuxna med hiv som bor i norra Sverige. Dessutom ökad kunskap om sexualitet, graviditet och föräldraskap samt om smittskyddslagen hos de unga vuxna. De unga hivpositiva ska ha blivit motiverade till att våga delta vid andra riktade aktiviteter som anordnas inom Sverige. 4

5 6. Målgrupp / Preventionsgrupp Projektets målgrupp/preventionsgrupp har varit barn, ungdomar och unga vuxna med hiv som bor i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. 7.Urval Kuratorer i de fyra länen som arbetar med hivpositiva barn, ungdomar och unga vuxna har informerat sina patienter i de aktuella åldrarna om Hivskolan respektive temadagarna, och försökt att uppmuntra till deltagande. Inbjudan har skett både muntligen och skriftligen. De som deltagit är sådana personer som varit intresserade, vågat och haft möjlighet att delta. Anmälan har skett via kuratorerna. 8. Metod / planering Under våren 2011 gjordes en kartläggning för att ta reda på hur många hivpositiva barn i åldrarna år som fanns i de fyra norrlänen. Kontakt togs med kuratorer på barnklinikerna i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Då det inte blev aktuellt att anordna en Hivskola i norr så tog projektledaren kontakt med kuratorer som arbetar med vuxna hivpositiva i de fyra norrlänen. En kartläggning över unga vuxna hivpositiva (18-29 år) i norrlänen gjordes. Kuratorerna och projektledaren bildade en arbetsgrupp. Tillsammans med kuratorerna planerade projektledaren datum, plats och programinnehåll för temadagarna. Teman valdes utifrån de hivpositivas förslag och behov (enligt kuratorerna). Föreläsare valdes utifrån kompetens och erfarenhet av att möta hivpositiva. Projektledare ansvarade för bokning av resor, kost och logi m.m. Platserna för temadagarna valdes med tanke på en viss avskildhet och att det var lugna, fridfulla miljöer med fin natur. Vid det första tillfället valdes tidpunkten med tanke på sommarlov. Dessvärre krockade det då med sommarjobb. Vid andra tillfället valdes därför en tidpunkt då det inte var semestertid. Eftersom både deltagare och även personal vid temadagarna i Sundsvall upplevde att det blev för kort tid så förlängdes temadagarna året därpå till nästan två heldagar, med två övernattningar. Ett informationsblad gällande temadagarna skrevs och översattes till engelska. Kuratorerna informerade om temadagarna till sina unga vuxna patienter och delade ut bladet. Därefter kontaktades de hivpositiva angående eventuell anmälan. Muntliga påminnelser gjordes. En skriftlig enkät för utvärdering delades ut till deltagarna i samband med temadagarna. I den avslutande gruppdiskussionen fick deltagarna även möjlighet att muntligen komma med synpunkter. Kuratorerna har haft kontakt med deltagarna efter temadagarna och i några fall har det talats om upplevelser under och efter temadagarna. 9. Aktiviteter och resultat 9.1. Hivskolan Som tidigare nämndes ville Kunskapsnätverket hiv/sti Norr undersöka om det var möjligt att i samarbete med Nationellt Kunskaps- och Resurscentrum för barn och unga med hivinfektion anordna årliga träffar, en 5

6 specialutformad Hivskola med tolkningsmöjligheter, i norra Sverige för barn och ungdomar i de aktuella åldrarna. En kartläggning gjordes under våren 2011 över antalet barn i åldrarna år i de fyra nordligaste länen, och den visade på få barn (8 stycken) i spridda åldrar. Det skulle inte vara ekonomiskt försvarbart att anordna en Hivskola i norra Sverige. Därför beslutades det att lägga denna plan på is. De barn som var i de aktuella åldrarna under de tre åren erbjöds dock att delta vid Hivskolan i Stockholm, med resan finansierad av projektet. En viss kontakt med Hivskolan har funnits. Under 2011 finansierade projektet två hivpositiva barns (samt en medföljande förälders) resor från Norrbotten till Hivskolan. Ytterligare ett barn ville åka, men fick ingen vuxen med sig och fick då stanna hemma. Även under 2012 åkte två hivpositiva barn (samt en medföljande förälder) till Hivskolan i Stockholm, med resorna finansierade av projektet. Under 2013 finansierade inte projektet några barns resor till Hivskolan Konferens för unga vuxna hivpositiva Då även unga vuxna hivpositiva i de norra länen har behov av att få träffa andra i samma situation, stärka självkänslan och lära sig mer om sin sjukdom så undersöktes möjligheten att anordna en specialutformad konferens i norr, liknande den som Nationellt Kunskaps- och Resurscentrum för barn och unga med hivinfektion anordnar i Stockholm för unga vuxna. En kartläggning gjordes, som visade att det fanns drygt 20 personer inom de aktuella åldrarna (18-26 år). Alla dessa skulle sannolikt inte delta på grund av arbete, studier, rädsla och ohälsa. Arbetsgruppen föreslog därför att Kunskapsnätverket skulle satsa på anordnande av några mindre konferenser i Norrland - temadagar i lägerform (1,5 dag med övernattning) - och med ett norrlandsperspektiv. De som är osäkra skulle kanske våga komma när det inte är så många deltagare och kortare tid, och temadagarna skulle kunna utgöra ett komplement till den konferens som anordnas i Stockholm. Det föreslogs också att åldergränsen skulle höjas till 29 år eftersom det finns ett behov av ökad kunskap även bland dem som är över 26 år. Genom höjd åldersgräns skulle dessutom målgruppsunderlaget utökas till ungefär det dubbla. Eftersom några av de hivpositiva har barn och kanske inte skulle kunna ordna med barnvakt så skulle de erbjudas barnpassning i samband med temadagarna. Även tolkning skulle erbjudas eftersom många inte förstår svenska. Förslaget presenterades för styrgruppen som ansåg det vara bra och bad arbetsgruppen gå vidare med framtagandet av projektplan och budget. Även övriga i nätverket ställde sig positiva till förslaget. Några av de unga vuxna hivpositiva tillfrågades om de var intresserade av att delta om temadagar anordnades i norra Sverige. De var intresserade och gav även tips på teman. När det gäller samverkan med Nationellt Kunskaps- och Resurscentrum för barn och unga med hivinfektion så blev det ingen samverkan gällande insatser för unga vuxna. I dialogen med Kunskapsnätverkets styrgrupp var den ansvariga för konferenserna för unga vuxna hivpositiva hos Kunskaps- och Resurscentrum positiv till samverkan, men när projektet påbörjades och nätverkets projektledare tog kontakt med samma person så fanns inte längre samma intresse för samverkan. Projektledaren upplevde att Kunskapsnätverkets planer på att anordna aktivitet för unga vuxna av den ansvariga på Kunskaps- och Resurscentrum sågs som konkurrerande verksamhet i stället för som ett komplement till Kunskaps- och Resurscentrums konferenser i Stockholm. 6

7 Eftersom det inte fanns möjlighet att anordna temadagar under projektets första år så erbjöds unga vuxna år att delta vid konferensen för unga vuxna som anordnades i Stockholm, med resa finansierad av projektet. Ingen nappade. Däremot åkte två unga vuxna hivpositiva till konferensen med sina resor finansierade genom ett annat projekt. Ytterligare två unga vuxna uttryckte till sin kurator att de ville åka till konferensen, men det var inte möjligt på grund av språkproblem Temadagar 2012 Projektledaren har tillsammans med de övriga i arbetsgruppen tagit fram förslag, organiserat och genomfört temadagar. Detta har skett i samråd med styrgruppen. Nätverksgruppen har hållits informerade och haft möjlighet att påverka projektets innehåll. Den juni 2012 anordnades temadagar på Norra berget i Sundsvall. Åtta personer var anmälda att delta, men två avanmälde sig i sista stund. Ingen från Jämtland deltog. De som deltog var två män och en kvinna från Norrbotten, en man från Västerbotten samt en kvinna och en man från Västernorrland. Samtliga var av utländsk härkomst. Sexualpedagogerna Tina Nevin och Håkan Nevall föreläste om sexualitet, graviditet och föräldraskap. Deltagarna fick sedan möjlighet att diskutera och ställa frågor. Några fick personlig rådgivning. Infektionsläkaren Örjan Andersson föreläste om hiv. Därefter blev det en mycket aktiv gruppdiskussion och frågestund. En engelsk tolk användes under föreläsningarna. Programmet innehöll även sociala aktiviteter. Personal som ansvarade för dagarna var projektledaren och kuratorn från Västernorrland. En sjuksköterska från Infektionsmottagningen vid Sundsvalls sjukhus var med och hjälpte till den första dagen Temadagarna 2013 Den maj 2013 anordnades temadagar strax utanför Umeå på Strömbäcks folkhögskola. Elva personer var anmälda att delta, men två avanmälde sig sent och en person uteblev. Även denna gång deltog ingen från Jämtland. De som deltog var en man och en kvinna från Norrbotten, två kvinnor och en man från Västerbotten samt en man och två kvinnor från Västernorrland. Samtliga var av utländsk härkomst. Hans Nilsson från Hiv-Sverige föreläste om hur hiv påverkar olika organ i kroppen och sexlivet, och vad man kan göra för att minska påverkan från infektionen. Smittskyddsläkare Stephan Stenmark föreläste om hiv och om Smittskyddslagen. Vid både Hans och Stephans föreläsningar kom oerhört många frågor av varierande slag. Det gavs möjlighet att samtala med Hans Nilsson som kunde dela med sig av egna erfarenheter av att leva med hiv. En engelsk respektive rysk tolk användes under föreläsningarna. Den ryska tolken var även med under den övriga tiden eftersom den rysktalande personen knappt kunde någon svenska och ingen engelska. Personal som ansvarade för dagarna var, förutom projektledaren, även kuratorerna från Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. 10. Utvärdering Deltagande vid Hivskolan Enligt rapport från Hivskolan genom en barnkurator vid Sunderby sjukhus har ett av de barn som deltog i Hivskolan under 2011 blivit mer aktiv, är mycket intresserad av fakta om sjukdomen, lyssnar intensivt och suger åt sig information. Eftersom det fortfarande finns kunskapsluckor så behöver barnet delta fler gånger vid Hivskolan för att lära sig mer. I en rapport från en barnläkare vid Sunderby sjukhus framgår att Hivskolan och deras verksamhet generellt upplevs som mycket bra av barnen och deras föräldrar och även av personalen inom barnsjukvården. Det man ser på ungdomarna som deltagit, och det dom beskriver är stärkt självkänsla, mer öppenhet, livsglädje 7

8 och optimism. Läkaren är övertygad om att Hivskolan har en avgörande betydelse för dessa ungdomars goda hälsa, kunskaper om hiv och förmåga att leva med infektionen. Ungdomarna har dessutom fått vänner som de fortsätter att hålla kontakten med via Internet. Eftersom Hivskolan är ett viktigt stöd, både för de hivpositiva ungdomarna och för personalen vid Barn- och ungdomsmottagningen så kommer de även fortsättningsvis att rekommendera att ungdomar åker till Hivskolan. En förutsättning för att ungdomar ska få chansen att besöka Hivskolan är att det går att ordna med finansiering till deras resor Temadagar 2012 Deltagarna besvarade ett antal frågor i en skriftlig enkät som delades ut i slutet av temadagarna Under den avslutande gruppdiskussionen fick de även möjlighet att muntligen komma med sina synpunkter. Samtliga deltagare tyckte att temadagarna som helhet var mycket bra. Att de fick träffa andra i samma situation uppskattades mycket. Någon uttryckte: Jag har fått se att jag inte är ensam som har hiv. Deltagarna uppskattade även att de fick nya kunskaper om sexualitet, graviditet, föräldraskap och hiv. Några kommenterade att de lärt sig om hur man skyddar sig själv och andra, att man måste ha kondom vid sex. Det fanns också kommentarer om att man nu fått veta att man kan bli förälder trots att man har hiv. Även nya kunskaper kring medicineringen nämndes, att man måste ta medicinerna varje dag. Det som deltagarna var mindre nöjda med var att det var få deltagare och att det var för kort tid. En av deltagarna insåg att hans engelska kunskaper inte var tillräckliga och hade behövt tolk på sitt modersmål. Några kände sig otrygga då tolken bodde på orten. De önskade att man haft en tolk från ett annat län. Efter temadagarna har några av kuratorerna rapporterat att deras patienter vid samtal uttryckt att de är mycket nöjda med temadagarna. En av kuratorerna informerade om att hennes patient som deltog har uttryckt att han mår så otroligt mycket bättre nu. Han har börjat ta tag i studierna igen och fått ny mental kraft av att höra att även han en dag kan bilda familj. Han har också haft telefonkontakt med några av de andra deltagarna. En av deltagarna har efter temadagarna besökt konferensen för unga vuxna i Stockholm. Personen har varit på tidigare konferenser, så det var inte första gången. De övriga deltagarna kunde inte svenska, så därför var det inte aktuellt för dem att åka till konferensen Temadagar 2013 En sammanställning av enkätsvaren visar att samtliga deltagare tyckte att temadagarna som helhet var mycket bra. Att de fått träffa andra och lärt sig något nytt uppskattades. Någon uttryckte: Det var mycket bra för mig, eftersom jag fick mycket information om min situation som jag aldrig fått på sjukhuset. Hans Nilssons föreläsning om hiv och kroppen uppskattades, men också att deltagarna fick möjlighet att träffa en person som levt länge med hiv. En av deltagarna uttryckte: Det var mycket bra för mig. Att se personer som herr Hans Nilsson ger mig mer mod. Någon av deltagarna tyckte att vissa frågor var svåra att förstå. Att deltagarna fick möjlighet att ställa många frågor till Stephan Stenmark uppskattades mycket. Någon av deltagarna skrev att det bästa med temadagarna var: att man får mer kunskaper och att man vet att man inte är ensam. Det uttrycktes också att: Det är mycket viktigt för alla människor som lever med hiv att få delta. De förbättringsförslag som kom från deltagarna var främst att de ville få mer tid med Stephan Stenmark. De hade också önskat att det anordnades gemensamma sociala aktiviteter såsom filmkväll eller lekar. Flera deltagare tyckte att temadagarna borde vara fler, och inte bara en gång om året. De ansåg också att det är viktigt att motivera fler att våga delta. De önskade också att man har mer än en tolk om det är många med samma språk. Deltagarna delade även med sig av sina personliga upplevelser. Någon sa att: Jag har ingen att prata med hemma om min situation, men här fick jag möjlighet till detta. Tre av deltagarna har efter temadagarna deltagit vid Noaks Arks veckoslutsläger i Luleå för hivpositiva i olika åldrar från Norrbotten och Västerbotten. För två av dem var det första gången. Ingen av deltagarna har 8

9 deltagit på konferensen i Stockholm. En av ovan nämnda personer har även deltagit vid en konferens för hivpositiva kvinnor som anordnades i Umeå av Posithiva Gruppen. Detta visar att modet stärkts. En av kuratorerna rapporterade att hon i samtal med patienter som deltagit vid temadagarna fått höra att det upplevdes som skönt att få komma iväg några dagar till ett fint ställe och träffa personer i samma situation. Någon tyckte att samtalen med en av föreläsarna var en stark upplevelse, eftersom mycket som sagts i hemlandet inte stämde. När man tror att livet inte ska bli så långt och får veta att man i stort sett kan leva ett vanligt liv med vissa restriktioner och även kan skaffa barn så kändes det stort. En av deltagarna sa att hon kände till mycket av det som sades, men det var ändå bra att få höra igen och få ytterligare bekräftelse. Mycket avdramatiserades och informationen framfördes på ett förståeligt sätt. 11. Diskussion Det finns relativt få hivpositiva barn i de fyra nordligaste länen. Av olika skäl har få av dem deltagit på Hivskolan, men för de barn/ungdomar som deltagit har det haft en stor betydelse för deras goda hälsa, kunskaper om hiv och förmåga att leva med infektionen. Det är inte alla unga vuxna hivpositiva i de fyra nordligaste länen som velat, vågat, orkat eller haft möjlighet att komma till temadagarna. De som kommit har uttryckt att temadagarna har betytt oerhört mycket för dem. De har fått ett framtidshopp. Det har varit och är en utmaning att motivera barn, ungdomar och unga vuxna som lever med hiv till att vilja och våga delta vid Hivskolan respektive temadagarna. När det gäller temadagarna så har kuratorerna både muntligen och skriftligen försökt att inbjuda och uppmuntra till deltagande. Några av de som anmält sig har i sista stund backat ur. Rädslan har tagit över. Föreläsarna upplevde att de unga vuxna var mycket intresserade, kunskapstörstiga och kom med massor av frågor. De hade stort behov av att få höra andras åsikter och att delta i diskussioner. Det visar på ett betydande behov av mer kunskaper och erfarenhetsutbyte. En annan utmaning har varit språket. Föreläsningarna har skett på svenska. Det har erbjudits tolkning. I ett fall överskattade en av deltagare sina engelska-kunskaper, vilket medförde att personen tyvärr inte förstod allt som sades. Detta framkom inte förrän i slutet. Inför nästkommande temadagar gjordes därför en noggrannare kontroll av deltagarnas språkkunskaper. Att hitta närvarotolkar som både har vissa förkunskaper, är bra på att tolka, men också passar in i sammanhanget är inte alltid så lätt. Vid det första tillfället anlitades en tolk från en tolkförmedling, med goda rekommendationer. Tolken ansågs av några föreläsare inte vara tillräckligt bra och några av deltagarna kände en osäkerhet för att tolken bodde på orten. Detta framkom i slutet av sista dagen. Vid det andra tillfället användes dels en tolk från en tolkförmedling, dels en frilansande tolk. Den ena var, för en i arbetsgruppen, välbekant och den andra var okänd. Dessa tolkar uppskattades helt och hållet av samtliga, trots att det var första gången som den ena tolken gjorde en konferenstolkning, och trots att de bodde på samma orter som några av deltagarna. Vid temadagarna 2013 framkom bland deltagare att det var lite svårt att kommunicera med alla när det inte var föreläsning, om inte tolk fanns till hands, eftersom det fanns deltagare som var helt beroende av tolk och inte kunde engelska. Trots språkförbistringar så umgicks deltagarna och hade det trevligt tillsammans. 9

10 12. Slutsats Projektets mål har uppfyllts. Barn från norra Sverige har deltagit vid Hivskolan. De har fått mer kunskap om hiv och fått träffa andra barn i samma situation, stärkt sin självkänsla och fått en större livsglädje och optimism. Hivskolan har även utgjort ett stöd för de läkare och kuratorer som möter barnen. Unga vuxna som deltagit vid temadagarna har uttryckt att de fått ökad kunskap om hiv, om hur man skyddar sig själv och andra (säkrare sex), om medicinering (bland annat att man måste ta medicin varje dag) samt om sexualitet, graviditet och föräldraskap. De har fått uppleva att de inte är ensamma med sin sjukdom. En deltagare har uttryckt att han fått mod. Enligt en kurator har en annan av deltagarna tagit tag i sitt liv och fått ny mental kraft efter temadagarna. Några har efter temadagarna deltagit vid läger i Luleå. Det kan konstateras att det finns flera skäl till att man bör fortsätta satsa så länge behov finns på att anordna temadagar. Yngre hivpositiva blir äldre och kommer in i de aktuella åldrarna, och nya personer flyttar till norra regionen. Det tar tid att motivera de unga patienterna pga. rädslor (för några kan det ta flera år innan de vågar komma). De unga får tid att, i en lugn och avslappnad miljö, ställa frågor och höra hur andra tänker. De får en bekräftelse att deras frågor inte är dumma. De hinner landa och bara får vara i en öppen och trygg miljö. Många i gruppen kommer från andra länder och är i många avseenden en utsatt målgrupp. Viktig information går lättare in i en lugn miljö. De får träffa andra i samma situation för att diskutera. Risken för smittspridning minskar pga. mer kunskaper som har förvärvats genom dialog, information samt genom nytt/utvidgat nätverk. En person som varit med flera gånger kan vara ett stöd för andra. Även liknande skäl finns till varför man bör satsa ytterligare på att erbjuda barn att åka till Hivskolan. Vill slutligen framföra ett tack till deltagarna i arbetsgruppen samt till Smittskyddsinstitutet och andra som på olika sätt möjliggjort genomförandet av projektet! 10

SLUTRAPPORT. Projekt: Hälsosamtal asylsökande. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr

SLUTRAPPORT. Projekt: Hälsosamtal asylsökande. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr SLUTRAPPORT Projekt: Hälsosamtal asylsökande År 2011-2013 Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1. Kort presentation av projektägaren: Kunskapsnätverket

Läs mer

MSM-enkäten Norrland Sammanställning av preliminära resultat för de fyra norrlänen Källa: MSM-enkäten 2013 2014

MSM-enkäten Norrland Sammanställning av preliminära resultat för de fyra norrlänen Källa: MSM-enkäten 2013 2014 MSM-enkäten Sammanställning av preliminära resultat för de fyra norrlänen Källa: MSM-enkäten 2013 2014 Ansvarig: Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Handläggare: Maria Lindgren 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MSM-enkäten

Läs mer

Familjecentraler Brukarundersökning 2010

Familjecentraler Brukarundersökning 2010 Familjecentraler Brukarundersökning 2010 Dnr 2/7 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Genomförande... 3 Resultat... 4 Stöd från personal... 4 Frågor... 4 Råd och stöd... 4 Olika delar samlade i samma lokal...

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 09/10

Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 09/10 Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 9/ Grundskolor Ungdomsmottagningen Lönnen gör inför varje ny termin ett utskick till 19 grundskolor där vi erbjuder deras elever (i

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den avdelning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som varit

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Barn med hivinfektion

Barn med hivinfektion Personen på bilden har inget samband med texten i broschyren. Barn med hivinfektion Information till vårdnadshavare och anhöriga Den här broschyren är riktad till vårdnadshavare och anhöriga till barn

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet på hälsouniversitetet, Linköpings universitet, campus Norrköping. 2. Vilket universitet,

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Hälsofrämjande förstärkta hembesök

Hälsofrämjande förstärkta hembesök Hälsofrämjande förstärkta hembesök Modellområde Vänersborg Psynkprojekt SKL. Per Möllborg, barnhälsovårdsöverläkare, VG regionen Karin Zandèn Distriktsköterska BVC Vargön Hypotes Hälsofrämjande arbete

Läs mer

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator Diabetes- och endokrinologimottagningen Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator vid diabetes- och endokrinologimottagningen Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE - om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. BARN TILL MISSBRUKARE Det finns cirka 2 miljoner barn i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens Folkhälsoinstitut) lever omkring

Läs mer

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet Vilket universitet,stad och land åkte du till? Moi University, Eldoret och Kenya Vilken termin åkte du och hur länge

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Välkommen till kurator

Välkommen till kurator Njurmedicinska enheten Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator på njurmedicinska enheten Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet både för dig som patient och för

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen Rapport 2005-06-03 Annika Sköld 08-440 14 21 Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets

Läs mer

Hiv idag är inte som hiv igår - världsaidsdagen 2015 Tips på filmer, lektioner och hemsidor.

Hiv idag är inte som hiv igår - världsaidsdagen 2015 Tips på filmer, lektioner och hemsidor. Hiv idag är inte som hiv igår - världsaidsdagen 2015 Tips på filmer, lektioner och hemsidor. Hiv idag är inte som hiv igår. Det är mottot för Folkhälsomyndighetens hivkampanj. Hiv idag är verkligen inte

Läs mer

SLUTRAPPORT. Matlagningskurser

SLUTRAPPORT. Matlagningskurser SID 1 (6) Beslutad av styrgrupp 2012-02-29 SLUTRAPPORT Matlagningskurser Projektägare: Iréne Kallin, förvaltningschef Omvårdnadsförvaltningen Solna stad Projektledare: Sara Vigebo, verksamhetsutvecklare/dietist

Läs mer

När mamma eller pappa dör

När mamma eller pappa dör När mamma eller pappa dör Anette Alvariza fd Henriksson Docent i palliativ vård, Leg Specialistsjuksköterska i cancervård och diplomerad i palliativ vård, Lektor Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE

PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE Äldreomsorgskontoret PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE Delrapport 060915 Projektledare Ann-Christine Mohlin 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan 1. INLEDNING 3 2. PROJEKTORGANISATION 3 3. SYFTE 3 4. MÅL 3 5. METOD

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa?

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Suzanne Nilsson, utredare, enheten för uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande Statens folkhälsoinstitut Vår uppgift att främja hälsa samt

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Barn och ungdomar med hiv

Barn och ungdomar med hiv Smittskyddsläkaren Barn och ungdomar med hiv Riktlinjer för barnomsorg och skola Förlagan till detta dokument kommer från Smittskyddsenheten i Stockholms läns landsting 2 (5) Barn och ungdomar med hiv

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg

Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg Kalmar 29 oktober 2013 Marianne Winqvist Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Gruppintervjuer Boendestöd: tre grupper, 4+4+5

Läs mer

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv.

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Hiv är ett virus

Läs mer

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06 Institutionen för omvårdnad Sammanställning [2013-06-13] [OM 218vt13] Sid 1 (1) Kursutvärdering Kursnamn och poäng Kvinno- och familjehälsa I, 7,5 hp Kurs inom program (ange program)/fristående Barnmorskeprogrammet,

Läs mer

Du kan stötta ditt barn

Du kan stötta ditt barn Du kan stötta ditt barn Råd och stöd till barn och föräldrar inför undersökningar och behandlingar vid sjukhusbesöket Författare: Personal inom olika yrkeskategorier på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus,

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Ekens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN

BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN FÖRA BARNEN PÅ TAL BEARDSLEES FAMILJEINTERVENTION Heljä Pihkala 15/11 2012 BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN TVÅ METODER MED SAMMA GRUNDANTAGANDE: ÖPPEN KOMMUNIKATION OM FÖRÄLDERNS SJUKDOM/MISSBRUK

Läs mer

Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen

Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Forskning och utveckling 2008-11-20 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ola Nordqvist 1 (7) Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen Bakgrund Ungdomsmottagningar,

Läs mer

Aktuella studier Adlongruppens regionala hiv/sti- konferens Örebro 9-10 november 2016

Aktuella studier Adlongruppens regionala hiv/sti- konferens Örebro 9-10 november 2016 Aktuella studier Adlongruppens regionala hiv/sti- konferens Örebro 9-10 november 2016 Anna-ChuChu Schindele, Utredare Kenneth Kaartinen, Utredare Enheten för Hälsa och sexualitet Avdelningen för kunskapsstöd

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 2 innehåll 1. barn till missbrukare 2. i skuggan av flaskan 3. Medlemsföretag 4. synlighet 5. kunskap 6. personlighet 7. pixxi.se 8. Verktygslådan

Läs mer

Processutvärderingen 3 september 2011

Processutvärderingen 3 september 2011 Processutvärderingen 3 september 2011 Målet är att 75 % av alla ska ha tagit del av kompetensutvecklingsinsatser när Carpe är slut. Hur ser det ut ungefär hos oss? Vi har inte utgått från någon procentsats.

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 En utvärdering genomförd under hösten 2009 För Terapikolonier AB Ulrika Sundqvist Sammanfattning föräldraenkäter Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas

Läs mer

Barns och ungdomars engagemang

Barns och ungdomars engagemang Barns och ungdomars engagemang Delaktighet definieras av WHO som en persons engagemang i sin livssituation. I projektet har vi undersökt hur barn och ungdomar med betydande funktionshinder är engagerade

Läs mer

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 1 (8) Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 2 (8) sida 3 (8) Inledning Att genomföra brukarundersökningar för att följa upp brukares upplevda kvalitet

Läs mer

Fair Sex 2013. Slutseminarium

Fair Sex 2013. Slutseminarium Fair Sex 2013 Slutseminarium Fair Sex 2013 Fair Sex är ett projekt som drivs av Ålands fredsinstitut och som finansieras av Ålands landskapsregering (45 000 euro). Syftet är att motverka (sexuellt) våld

Läs mer

NORD 1 PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR. Bakgrund och syfte

NORD 1 PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR. Bakgrund och syfte 1 PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR Bakgrund och syfte RFSL NORD har under de gångna åren genomgått en omformning som förening. Vårt verksamhetsområde har utvidgats från tio till nitton kommuner i Norrbotten och

Läs mer

PARTNER-studien. Det är en europeisk studie som kommer att omfatta cirka 950 manliga homosexuella par.

PARTNER-studien. Det är en europeisk studie som kommer att omfatta cirka 950 manliga homosexuella par. Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-negativa partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Författare: Kajsa Althén och Fredrik Petterson Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Vid en rundringning till 28 vårdcentraler i tre städer i Sverige uppvisar många en stor okunnighet

Läs mer

Vill ge anhöriga partners stöd

Vill ge anhöriga partners stöd Vill ge anhöriga partners stöd Ett utvecklingsarbete på Gynavdelning 45 Norra Älvsborgs Länssjukhus SLUTRAPPORT gör det jämt! Gynavdelning 45, NÄL, Trollhättan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Inledning

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20140602. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20140602. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20140602 www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till grupper

Läs mer

Hälsa och Livskvalitets Självhjälpsgrupper i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg

Hälsa och Livskvalitets Självhjälpsgrupper i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg Hälsa och Livskvalitets Självhjälpsgrupper i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg 2007-06-01 2008-05-31 Slutrapport 2008-08-14 Eva Dickfors von Knorring Kerstin Björklind 1 Slutrapport Hälsa och Livskvalitets

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj Veckan har varit lugn men den har bestått av många Hej då och många Hej. Veckan har i stort sett varit lugn. Vi har kommit in i våra nya rutiner, som

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

KURSUTVÄRDERING MATEMATIK I: 5B1115

KURSUTVÄRDERING MATEMATIK I: 5B1115 Amina Henaien Farrokh Atai 840717-0508 851103-7932 henaien@kth.se farrokh@kth.se KURSUTVÄRDERING MATEMATIK I: 5B1115 Vi har försökt genom denna utvärdering att ge er en sammanfattning och en kortfattad

Läs mer

PARTNER-studien. Du har bjudits in för att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet.

PARTNER-studien. Du har bjudits in för att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet. Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-negativa partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 NÄTVERK FÖR ANHÖRIGA Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 taby.se/anhorigstod NÄTVERK HÖSTEN FÖR ANHÖRIGA 2015 Mötesplatser för anhöriga Täby kommun ordnar mötesplatser där du som anhörig får

Läs mer

Diabetescoach. Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes

Diabetescoach. Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes Diabetescoach Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes Diabetescoach ett nätverk där föräldrar hjälper andra föräldrar Diabetescoach från förälder till förälder

Läs mer

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet Föräldrar i missbruks- och beroendevården Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet 1 2 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inom ramen för utvecklingsarbetet

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013/2014

Kvalitetsdokument 2013/2014 Kvalitetsdokument 2013/2014 Anita Haglunds Familjedaghem Pedagogisk omsorg Anita Haglunds Familjedaghem är en liten verksamhet som jag sedan hösten 2013 driver på en avdelning på Prästkragen som jag hyr

Läs mer

Liv och hälsa i Norrland. Liv och hälsa i Norrland

Liv och hälsa i Norrland. Liv och hälsa i Norrland Liv och hälsa i Norrland Liv och hälsa i Norrland En studie om hälsa och livsvillkor Barn och ungdomars hälsa Rapport 1999:4 1 Om du behöver mer information För innehållet i denna rapport svarar LENNART

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Nätverksträff för medicinska sekreterare Visionshuset i Stockholm.

Nätverksträff för medicinska sekreterare Visionshuset i Stockholm. Nätverksträff för medicinska sekreterare 2016-10-12--13 Dag 1 Landet runt med Tidningen Vision Visionshuset i Stockholm. De tre frågorna från Tidningen Vision gicks igenom och besvarades av de olika landstingen

Läs mer

Att leva med Inkontinens

Att leva med Inkontinens Att leva med Inkontinens Att leva med inkontinens Det är viktigt att söka hjälp och inte lida i det tysta Under lång tid bar Kerstin Järneberg på en hemlighet. Till sist tog hon mod till sig och sökte

Läs mer

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. UNGDOMSENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av ungdomar som deltagit i någon av Terapikoloniers sommarverksamheter 2013. Enkäter skickas efter avslutad sommarperiod på Terapikolonier

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning?

Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning? Välkomna till dagens diskussion om Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning? Projekt Sexuell hälsa 2011 2013 Marie Sand & Sanna Malmros Hålltider 13.15 Inledning Jelica Ugricic 13.20 Projekt Sexuell

Läs mer

Uppföljning av kondomkunskapsutbildningen

Uppföljning av kondomkunskapsutbildningen Uppföljning av kondomkunskapsutbildningen Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Dalarna bildar tillsammans Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige. Nätverket bildades år 2008 och

Läs mer

Större samhörighet i det lokala än i det regionala

Större samhörighet i det lokala än i det regionala Större samhörighet i det lokala än i det regionala Samhörigheten är starkt lokalt orienterad! Trots globalisering och regionalisering känner de flesta i norra Sverige störst samhörighet med andra på samma

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2016 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2016. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 NÖJDHET 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Diabetescoach. Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes

Diabetescoach. Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes ett nätverk där föräldrar hjälper andra föräldrar INITIALT ERBJUDANDE OM STÖD UPPREPAT ERBJUDANDE OM STÖD från förälder

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011

FÖRÄLDRAENKÄTER. Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011 FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011 Enkäten syftar till att fånga upp föräldrars syn på kolonivistelsen och samarbetet med Terapikolonierna.

Läs mer

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 2010-02-15 Ärendenr: Nf 60/2010 Handläggare: Annelie Fridman Sophia Greek Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 Vård och Stöd Förvaltningen för funktionshindrare

Läs mer

Sammanställning Må bra med kultur 2013

Sammanställning Må bra med kultur 2013 Sammanställning Må bra med kultur 2013 Enheten för hälsoanalys Maria Linderström, AnneLie Johansson Februari 2014 www.lio.se Bakgrund Må bra med kultur är ett erbjudande om kulturaktiviteter för patienter

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Vad är hiv? Men hiv och aids är inte samma sak. Mediciner gör att du som har hiv kan leva ett långt liv och må bra.

Vad är hiv? Men hiv och aids är inte samma sak. Mediciner gör att du som har hiv kan leva ett långt liv och må bra. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Du kan få eller ge

Läs mer

NQF Inclusive Testutvärdering MCAST, MT Intervjuresultat för elever

NQF Inclusive Testutvärdering MCAST, MT Intervjuresultat för elever NQF Inclusive Testutvärdering MCAST, MT Intervjuresultat för elever Utfört av auxilium, Graz maj 2011 Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. Publikationen återspeglar endast

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern. PARTNER-studien

Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern. PARTNER-studien Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111. www.habilitering.nu/aspergercenter

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111. www.habilitering.nu/aspergercenter ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111 www.habilitering.nu/aspergercenter Innehållsförteckning Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till grupper Sid 4 Grupper Diagnosgrupp Sid 5 Grupp

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt akutmottagningen.

Läs mer

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg En delutvärdering av integrationsprojektet Mitt nya land Christin Holmberg Utvärderingen bygger på en längre intervju med projektledaren, tre telefonintervjuer med klienter samt intervjuer med två faddrar

Läs mer

Utvärdering av Sambruks Vårkonferens 1-2 april 2009

Utvärdering av Sambruks Vårkonferens 1-2 april 2009 Utvärdering av Sambruks Vårkonferens 1-2 april 9 Plats: Quality Airport Hotel Arlanda personer av sammanlagt 7 tillfrågade har besvarat enkäten. 1=dåligt 2=mindre bra 3=genomsnittligt 4=bra =mycket bra

Läs mer

ANSÖKAN a-medel -med vägledning

ANSÖKAN a-medel -med vägledning ANSÖKAN 2016 37a-medel -med vägledning Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) Sökande kommun/projektägare:

Läs mer

Maj Mars 2012 Medborgarpanel 2. - behandling via Internet

Maj Mars 2012 Medborgarpanel 2. - behandling via Internet Maj 2012 Mars 2012 Medborgarpanel 2 - behandling via Internet Medborgarpanel 2 - mars 2012 behandling via Internet Varför är det här ett aktuellt område? Internet skapar nya möjligheter för behandling

Läs mer

LÄSGUIDE till Boken Liten

LÄSGUIDE till Boken Liten LÄSGUIDE till Boken Liten LÄSGUIDE till Boken Liten Den här läsguiden är ett stöd för dig som vill läsa och arbeta med boken Liten på din förskola. Med hjälp av guiden kan du och barnen prata om viktiga

Läs mer

Sammanställning av utvärdering gjord för utbildningen Kom-Fler HT 2011

Sammanställning av utvärdering gjord för utbildningen Kom-Fler HT 2011 Projekt TAKK för Språket Sammanställning av utvärdering gjord för utbildningen Kom-Fler HT 2011 1. Bakgrund Föräldrautbildning KomFler genomfördes HT 2011 inom ramen för projektet TAKK för språket av personal

Läs mer