Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd."

Transkript

1 Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Karin Rapp Vårdområdesdirektör Vårdområde opererande Lägesavstämning: (39) Distribution Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. REVIDERAD HANDLINGSPLAN FÖR UTVECKLING AV CANCERVÅRDEN I Landstinget Västernorrland Datum: Fastställd av:

2 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND 3 2. ÖVERGRIPANDE OCH PRIORITERADE OMRÅDEN 5 3. MÅLNIVÅER FÖR PATIENTCENTRERADE KRITERIER PATIENTENS STÄLLNING I CANCERVÅRDEN UTBILDNING OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING KUNSKAPSSTYRNING KLINISK FORSKNING OCH INNOVATION NIVÅSTRUKTURERING 35 2 (39)

3 1. BAKGRUND Utredningen En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) förutspår en fördubbling av antalet cancerfall inom 20 år, vilket ställer stora krav på hälso- och sjukvården. Enligt utredningen behövs bättre förutsättningar än idag för utvecklandet av ny kunskap för prevention, diagnostik och behandling. Det behövs även ett mer multidisciplinärt angreppssätt i både vård och forskning. Baserat på utredningens har regionala cancercentra (RCC) inrättats. Norrlandstingen fattade 2011 det politiska beslutet att inrätta RCC Norr, vars struktur och arbetssätt framgår av PM från Norrlandstingens Regionförbund. Tio kriterier ska utmärka ett RCC. Dessa omfattar patientcentrerade kriterier, kriterier gällande utbildning, kunskapsstyrning och forskning samt RCC:s organisation. För RCC Norr har en första regional utvecklingsplan utarbetats som 26 september 2012 behandlas av förbundsdirektionen för godkännande att sändas till landstingen i regionen. Planen utgår från de kriterier som gäller för regionala cancercentra och grundar sig på de specifika utmaningar som finns i regionen. Regionala arbetsgrupper har utarbetat målnivåer baserade bland annat på de resultat för regionen som kan utläsas ur kvalitetsregister och där regionala öppna jämförelser (RÖJ-rapporter) tagits fram som underlag. Norra regionens vision är Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. Norra regionens befolkningsstruktur, med många glest befolkade delar, ställer särskilda krav för att åstadkomma en likvärdig prevention, tidig upptäckt, utredning, vård och behandling. Cancervård i glesbygd är därför ett särskilt profilområde för RCC Norr. Enligt beslut i förbundsdirektionen ska varje landsting göra en handlingsplan för hur man ska nå den regionala utvecklingsplanens mål, utifrån sina egna utgångslägen inom planens målområden. Handlingsplanen anger vilka beslut och aktiviteter som krävs, vilka ansvarsområden och funktioner som engageras, vilken funktion som är ansvarig för genomförande respektive rapportering och en tidplan. Handlingsplanerna ska vara förbundsdirektionen tillhanda senast , inför direktionens beslutsmöte i februari Landstingen ska redovisa en avstämning gentemot sina handlingsplaner två gånger per år till förbundsdirektionen, senast respektive I den regionala utvecklingsplanen har följande områden identifierats som särskilt angelägna: Patologin behöver förstärkas och befintliga resurser optimeras för att minska ledtider och öka kvaliteten i diagnostik. Bedömning och planering på multidisciplinära konferenser (MDK) ska göras för samtliga eller definierade grupper av patienter. Alla patienter ska erbjudas tillgång till en kontaktsjuksköterska, med definierat uppdrag. God inrapportering i kvalitetsregister, för att få nödvändigt underlag för förbättringsarbete. Den palliativa vården i regionen behöver förstärkas, bland annat genom breddutbildning av personal inom både landsting och kommuner Onkologisk specialistkompetens behöver finnas inom alla regionens fyra landsting och åtgärder för att åstadkomma detta vidtas. Öka förutsättningarna för tidig upptäckt, genom att utveckla och optimera screeningverksamheten och genom att förbättra förmågan hos akut- och primärvården i regionen att utan fördröjning diagnostisera cancersjukdomar. 3 (39)

4 Handlingsplan för För respektive område/kriterium redovisas regionens övergripande målnivåer, landstingets nuläge och mål och en tidsplan. Eventuella beslut som krävs för att målen ska kunna nås, vilka aktiviteter som krävs och vem som är ansvarig för genomförandet, medicinsk ansvarig respektive ansvarig för rapportering anges. För några av de övergripande och prioriterade områdena finns detaljerade delmål angivna under de olika kriterierna. Handlingsplanen ska vara förbundsdirektionen tillhanda senast (39)

5 2. ÖVERGRIPANDE OCH PRIORITERADE OMRÅDEN 1. Patologin behöver förstärkas och befintliga resurser optimeras för att minska ledtider och öka kvaliteten i diagnostik. Ökad regional planering av ST-utbildningarna i patologi, med fler regiongemensamma ST-block, ökade handledarinsatser, bättre forskningsmöjligheter för patologer och utlandsrekrytering är några möjligheter till förstärkning. Avdelningen för patologi och cytologi har sedan många år fungerat som informell länsspecialitet och ansvarat för samtlig PAD och cytologidiagnostik i länet. Formellt länsansvar har saknats. Under år 2011 slutade tre erfarna patologer sina anställningar vid avdelningen för patologi och cytologi av olika skäl, vilket medförde stora bekymmer med att upprätthålla korta svarstider på PAD svar. Sedan dess har tre nya patologer anställts, samt ytterligare en på provanställning för närvarande och vid avdelningen finns nu således fyra specialistkompetenta patologer, men fortfarande finns en vakant tjänst. Detta täcks med regelbundet återkommande vikarier. Arbetssätt och nya metoder kommer även att kräva förstärkning av biomedicinska analytiker och cytodiagnostiker. Återuppbyggnad av kompetens i enlighet med RCC plan, samt formellt länsansvar och framåt i minst fem år. För återupprättande av kompetens och för att täcka pensionsavgångar kommer det under en uppbyggnadsperiod att krävas överanställningar för både läkare och specialistsköterskegrupperna Länsansvar Se ovan. Verksamhetschef, vårdområdesdirektör. Verksamhetschef på uppdrag av vårdområdesdirektör. Vårdområdesdirektör opererande. 5 (39)

6 2. Bedömning och planering på multidisciplinära konferenser (MDK, även kallade multidisciplinära terapikonferenser, MDT, eller multidisciplinära ronder, MDR) ska göras för samtliga eller definierade grupper av patienter. MDK medför att rätt undersökningar utförs på patienten och att den behandling patienten får blir optimal utifrån rådande kunskap. För att möjliggöra MDK i önskad omfattning måste bland annat radiologi och nuklearmedicin (bild- och funktionsmedicin) förstärkas och befintliga resurser optimeras. Teknisk utrustning finns i Sundsvall men saknas i både Sollefteå och Ö- vik. Viss delfinansiering av utrustning i Ö- vik har erhållits. Medel för utrustning har ansökts för Sollefteå och Ö- vik beslut väntas under juni Införa möjlighet för MDK i Landstinget Västernorrland Inväntar de möjligheter som kommer att erbjudas utifrån nationell IT- lösning. Etablering av teknisk lösning Röntgencontainer. IT- chef Respektive berörd verksamhetschef på uppdrag av vårdområdesdirektör. Vårdområdesdirektör medicin och opererande 3. Alla patienter ska erbjudas tillgång till en kontaktsjuksköterska, med tydligt definierat uppdrag. Kontaktsjuksköterskan ska, enligt SKL:s gemensamma definition och med viss modifiering, kunna bistå med en rad funktioner. I teambaserad vård med stöd av läkarsekreterare och läkare kan man sammanfatta kontaktsköterskans funktioner enligt nedan: För patienten är kontaktsjuksköterskan tydligt namngiven och har tydliga kontaktvägar tillgänglig d.v.s. har en specificerad tillgänglighet och ger i övrigt hänvisning till annan kontakt För patienten kan kontaktsjuksköterskan ge information om kommande steg i diagnostik och behandling 6 (39)

7 ge stöd till honom/henne och närstående vid en normal krisreaktion förmedla kontakt med andra yrkesgrupper, som kan bistå i att möta patientens behov, t.ex. vägleda till ytterligare psykosocial hjälp vid behov säkerställa patientens eget inflytande i sin vård aktivt bevaka ledtider så att onödig väntan minimeras En kontaktsjuksköterska har dessutom ett tydligt skriftligt uppdrag kunskap om individens diagnos, behandlingar och det specifika cancerområdet där hon/han verkar inom uppdraget ansvar för att det finns en individuell vårdplan (även om den kan upprättas av andra) ansvar för en aktiv överlämning till en ny kontaktsjuksköterska uppgift att delta och förbereda multidisciplinära ronder/möten ansvar för viss rapportering i kvalitetsregister efter diagnos och behandlingsbeslut. I Landstinget Västernorrland finns idag totalt 3,5 kontaktssjuksköterskor samt en sjuksköterska som är projektanställd t.o.m. år Förutom dessa definierade kontaktsjuksköterskor fungerar mottagningssköterskor i många delar som kontaktssjuksköterskor för olika patientgrupper/ diagnoser viss del av sin tjänstgöringstid. Behovet av kontaktsjuksköterskor är stort inom flera områden här kan nämnas bröst-, prostata-, kolorektal-, övre gastrointestinal-, urologi- och öron/näsa/hals cancer. Kartläggning är genomförd som visar behov av 6 tjänster. Medel äskade men ännu inte beslutade. Diskussioner pågår om organisatorisk tillhörighet. Tillgodose behovet av kontaktssjuksköterskor utifrån aktuella cancerdiagnoser. Införande under år Utökning av ett antal tjänster är nödvändigt för att uppnå de mål som RCC har. Utifrån nuläget arbeta vidare med kartläggning av framtida resursbehov. Respektive berörd verksamhetschef på uppdrag av vårdområdesdirektör. Respektive berörd verksamhetschef på uppdrag av vårdområdesdirektör. Vårdområdesdirektör medicin och opererande. 7 (39)

8 4. God inrapportering i kvalitetsregister, för att få nödvändigt underlag för förbättringsarbete. Rapporteringen till dagens kvalitetsregister, som ständigt ökar i antal och i dagsläget uppgår till cirka 75 stycken, hanteras på olika sätt inom Landstinget Västernorrland. Gemensamt är att man på alla kliniker har svårt att hinna med rapporteringen och man har löst detta på olika sätt. I dag sker rapporteringen av både läkare, sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Registren får en allt större betydelse för att följa kvaliteten i vården och arbetet behöver prioriteras i högre utsträckning. Rapportering till gynoperationsregistret sker genom att text överförs direkt från gynop.registret till SYSteam Cross. Detta är ett undantag och ett föredöme för alla övriga kvalitetsregister. Uppnå beslutad täckningsgrad (95 %) i beslutade relevanta kvalitetsregister. Under år Se svar på fråga 3. Genomförande av rapportering till kvalitetsregister kopplas till respektive kontaktssjuksköterska. Respektive berörd verksamhetschef på uppdrag av vårdområdesdirektör. Respektive berörd verksamhetschef på uppdrag av vårdområdesdirektör. Vårdområdesdirektör medicin och opererande. 5. Den palliativa vården i regionen behöver förstärkas, bland annat genom breddutbildning av personal inom både landsting och kommuner. Mätvärden i palliativa registrets kvalitetsdiagram visar på betydande förbättringsutrymme vad avser flera parametrar. Generellt ses lägre resultat i den slutna vården än i särskilt boende/ hemsjukvård. Det finns anledning att förorda generell kompetensnivåhöjning hos all berörd personal vad avser allmän palliativ vård. En sammanställning av regionala samrådsgruppen i palliativ vård har beräknat att det i sammantaget i Västernorrland finns ca vårdanställda i kommun och landsting. En stor del av dessa arbetar i verksamheter där kunskap i allmän palliativ vård krävs och kan förstärkas. 8 (39)

9 Utveckla den palliativa vården genom kompetensutveckling (öka kunskapsnivån). Start så fort webb- utbildningen finns tillgänglig. Omkostnader för inköp/ licens av programvara. Organisation för och kostnadstäckning för systemförvaltning av webb- utbildningsprogram, Tid avsatt för personal som skall genomgå utbildningen vikariatskostnader? All berörd personal ges tillfälle till och uppmanas delta i den webb- baserade utbildning i allmän palliativ vård som upphandlas regionalt med samordning från RCC Vårdområdesdirektörer Läkare med spetskompetens i palliativ vård. Vårdområdesdirektörer 6. Onkologisk specialistkompetens behöver finnas inom alla regionens fyra landsting och åtgärder för att åstadkomma detta vidtas. Vid Länssjukhuset finns onkologisk klinik med strålbehandlingsenhet, dagvårdsavdelning samt vårdavdelning med ansvar för den onkologiska verksamheten i före detta Sundsvall- Härnösands förvaltning. Strålbehandling ska i mån av plats även erbjudas patienter från övriga delar av länet. I regionalt avtal finns också avtalat att patienter från Jämtlans läns landsting kan välja att strålbehandlas i Sundsvall. Under många år har det rått kapacitetsbrist gällande strålbehandling. Nu är avdelningen utrustad med två nyinstallerade acceleratorer som för närvarande ger tillräckligt kapacitet. Bemanning på kliniken är avpassad för uppdrag i den f.d. egna förvaltningen. Örnsköldsviks sjukhus har också en specialistkompetent onkolog som samarbetar med den onkologiska kliniken i Sundsvall. Skapa länsgemensam onkologverksamhet. Länsfunktion från och med Se nulägesbeskrivning, nuvarande bemanning avpassad för ett mindre uppdrag 9 (39)

10 Kartläggning av den onkologiska verksamheten i länet är genomförd. Arbete med att skapa länsgemensam verksamhet pågår. Verksamhetschef onkologkliniken i samarbete med processtödjare på uppdrag av vårdområdesdirektör. Verksamhetschef onkologi. Vårdområdesdirektör opererande. 7. Öka förutsättningarna för tidig upptäckt, genom att utveckla och optimera screeningverksamheten och genom att förbättra förmågan hos akut- och primärvården i regionen att utan fördröjning diagnostisera cancersjukdomar. De två screeningprogram inom cancerområdet som är beslutade av Sveriges riksdag bedrivs i länet enligt uppdrag. I båda programmen pågår modernisering av teknik samt införande av nya metoder. Cervixcancerprevention är en väl organiserad verksamhet med god effekt på cervixcancerincidens. Nationell modernisering pågår för att ytterligare sänka incidensen. De viktigaste orsakerna till kvarvarande cervixcancer är att 1) kvinnor inte deltar i cellprovtagningen samt att 2) de kvinnor som tidigare koniserats slutar ta cellprov efter 60 års ålder. Fortfarande drabbas cirka 450 kvinnor om året av cervixcancer i Sverige. De insatser som krävs för att minska restsjukligheten är stora. Sverige har sedan 2012 infört HPVvaccination i skolhälsovårdens vaccinationsprogram. Samtidigt erbjöds flickor år att vaccineras gratis. I Västernorrland genomfördes den s.k. catch- up vaccinationen som ett projekt som var lyckat och resulterade i drygt 80 % täckning. Dessa flickor kommer in i GCK (den gynekologiska cellprovsscreeningen) från Man har också tillsatt en processledare för cervixcancerpreventionen som kartlägger processen och genomför insatser för att få vårdkedjan att fungera. Ett nytt vårdprogram för cervixcancerprevention har införts i hela norra regionen sedan september De viktigaste förändringarna är ny cellprovsmetod, triage med HPVtest på lätta cellprovsavvikelser samt införande av en kontrollfil för de kvinnor som behandlats för cellförändring på cervix. I pipeline ligger införande av den s.k. Cytburken, ett nationellt register för cervixcancerprevention. Mammografin har digitaliserats (hösten 2013). MR bröst utförs liksom vakumaspirationsbiopsier. I primärvården söker människor med mycket varierade problem. Vid en kartläggning av Västra Götaland (opublicerad Marcela Ewing) såg man att under ett år gjordes 2,2 miljoner besök i primärvården varav 3 promille ledde till en cancerdiagnos. Många cancerpatienter upplever att utredningstiden i primärvården är allt för lång och det tar tid innan man hittar rätt diagnos. För att korta ledtiderna från symtom som kan vara cancer till behandling hos specialist vid fastställd diagnos krävs för primärvårdens del: 10 (39)

11 - God tillgänglighet och kontinuitet. Dagens vakanssituation, närmare 30-40%, försvårar. - God tillgång till diagnostik. I dag för långa väntetider, uppåt 6veckor trots angiven malignitetsmisstanke på röntgenremiss. Sekventiell utredning gör att ytterligare undersökningar förlänger utredningstiden. Otillfredsställande. - Ett förändrat samarbete mellan primärvård och slutenvård. Idag har mycket av det diagnostiska ansvaret flyttats till primärvården. Även vid fastställd cancerdiagnos är väntetiderna till specialistklinikerna ofta långa. Här behövs ett nytt och utvecklat samarbete för att påskynda utredningar av misstänkt malignitet. Undantag är utredningsprocessen vid misstänkt mammarcancer som är väl fungerande och snabb. Samma mål som för norra regionen. Översyn av organisation för mammografiverksamheten. Utveckla vårdprocesser, ev ändra organisation och resurssätta efter behovet. Hälso- och sjukvårdsdirektör Berörd verksamhetschef utser medicinskt ansvarig Respektive vårdområdesdirektör 11 (39)

12 3. MÅLNIVÅER FÖR PATIENTCENTRERADE KRITERIER gällande utbildning, kunskapsstyrning och forskning samt för nivåstrukturering. 1. FÖREBYGGANDE INSATSER OCH TIDIG UPPTÄCKT AV CANCER a) Förebyggande insatser Införa Tobaksfri duo 2014 Tobaksavvänjare finns i alla kommuner 2014 Kunskapsnätverk för tobaksprevention 2012 Kunskapsnätverk för alkoholprevention 2013 Ökad förskrivning av och följsamhet till Fysisk aktivitet på recept (FAR) 2014 Nätverk för tobaksavvänjare 2016 Riktade tobakspreventiva insatser (lågutbildade kvinnor + inom psykiatrin) 2015 Rökfri operation vid samtliga opererande kliniker 2016 Minska antalet stillasittare utifrån Hälsa på lika villkor 2014 Ökad kondomanvändning bland unga år 2014 Med undantag för riktade tobakspreventiva insatser arbetar vi med alla ovanstående frågor inom landstinget. Kunskapsnätverk för alkoholprevention är för närvarande vilande eftersom hälften av länen inte har utsett representanter. Rökfri vid operation är genomfört fullt ut på klinikerna i Sollefteå och Ö- vik. I Sundsvall är det genomfört på ortopedkliniken medan övriga kliniker har i uppdrag att införa detta så att nås inom utsatt tidpunkt. Ökad kondomanvändning bland unga år är ett nationellt mål som vi arbetar med där nästa mätning sker Landstingets mål stämmer väl överens med de mål som RCC angivit. Vi är ganska långt framme i de flesta fall men skolan är en begränsande faktor för tobaksfri duo. I dagsläget (vr 2014) är fyra skolor i Timrå kommun, samt tre skolor i Sollefteå kommun anslutna till Tobaksfri Duo. År 2020 ska, enligt målsättning för hjärt/kärlplanen Ett friskare Västernorrland, samtliga kommuners skolor (åk 6-9) vara anslutna till Tobaksfri Duo Inga särskilda beslut behövs. Aktivt arbete på alla fronter. 12 (39)

13 Folkhälsocentrum i de flesta fall. Folkhälsocentrum har ansvaret för projektledningen och för utförandet i Tobaksfri Duo. I Timrå står Folktandvården för utförande medan det i Sollefteå är kommunen, Folktandvården och Folkhälsocentrum som står för utförandet. Respektive familjeläkare/tandläkare (skolläkare). Folkhälsocentrum b) Tidig upptäckt av cancer Cytburken (regional databas för registrering av cervixcancerscreening) ska 2013 tas i bruk Data över mammografiscreening ska levereras till RCC Norr 4 ggr/år enligt 2014 specifikation. Deltagande i nationell screening för coloncancer * Tydlig organisation för cervixcancerprevention, med ansvarig och styrgrupp 2014 Förbättrat mammografideltagande till 87,5 % 2014 Registrering av opererade benigna mammografiscreeningfynd 2014 Rutiner för upprepad screening av högriskgrupper för levercancer 2014 Alla primärvårdsenheter erbjuds delta i projekt kring prickmottagning med 2014 gruppinformation om maligna melanom * Då Västernorrland beslutat att införa allmän screening för coloncancer i stället för att delta i den nationella screeningstudien ombeds en beskrivning av införandet av denna allmänna screening. Se också föregående fråga gällande screeningprogrammen. IT lösning för att möjliggöra överföring av data från Sympathy till Cyt- burken pågår. OBS. Cyt- burken planeras bli ett nationellt kvalitetsregister. Avtal tecknat mellan LVN och VGR gällande Cyt- burken. Mammografienheten har fungerande system för inrapportering och kommer att leverera data enligt RCC mall Tidig upptäckt, primärvårdens insatser se under punkt 7 ovan. I landstingets nya organisation ingår att utveckla vårdens processer inom fyra områden varav Bröstcancerprocessen är en. Arbetet har påbörjats under 2014 med inriktning på standardisering. Mammografideltagandet ligger vid mätning av alla åldersgrupper på 88,1 % i Landstinget Västernorrland år Vi kommer att följa utvecklingen så att n klaras även framåt. Frågan om registrering av opererade benigna mammografiscreeningfynd togs upp vid regionmötet för bröstcancer i Sundsvall i början februari. Håkan Jonsson, RCC norr 13 (39)

14 presenterade registret, och därefter har vi inte fått besked om när det när det kör igång skarpt. Det blir ju samtidigt i hela norra regionen. Från primärvården har vi länge önskat komma igång med bedömning av prickar på distans enligt modell från Västerbotten. Landstingets nya satsning på Vård på distans. Enligt RCC plan. Utvecklingsarbetet av vårdens processer påbörjades Prickmottagning bör vara igång inom de närmaste två åren. Inrättande av länsövergripande styrgrupp för GCK. Översyn av organisation och bemanning inom mammografiverksamheten. Berörda verksamhetschefer på uppdrag av respektive vårdområdesdirektör FoU-chef Respektive verksamhetschef utser medicinskt ansvarig inom sitt område. Berörda verksamhetschefer på uppdrag av respektive vårdområdesdirektör FoU-chef Beskrivning av modell för screening av coloncancer Befolkningen bjuds in för att lämna f- Hb vartannat år mellan 60 och 75 års ålder. Erfarenheten från andra centra är att 60 % hörsammar inbjudan. Beroende på om lågsensitivt eller högsensitivt f- Hb används kommer 2 % respektive 10% att testa positivt. Högsensitivt test rekommenderas i de flesta internationella riktlinjer. Cirka 90 % av dem som testar positivt dyker upp på koloskopi. Vi har invånare i Västernorrland mellan 60 och 75 års ålder. 60 % deltar i screening= screenade Befolkningen testas vartannat år= f- Hb per år 10 % kommer att testa positivt= 1491 koloskopier per år 10 % kommer inte att dyka upp på skopi. Slutresultatet blir totalt 1341 koloskopier och 168 skopidagar. En koloskopist kan maximalt klara nio koloskopier per dag. Det är nog bra att räkna lågt till en början och kalkylera med åtta koloskopier per dag. Detta ger ett ungefärligt behov av 168 koloskopidagar per år i länet. Det innebär alltså en heltidskoloskopist bara för själva screeningprogrammet. Därtill kommer sedan en svårberäknad volym av uppföljningsskopier på grund av oklara fynd, orena tarmar och en ökad medvetenhet i befolkningen (fler kommer att söka skopi utanför screeningprogrammet). Ska verksamheten centreras till Sundsvall 14 (39)

15 kommer det alltså inte att räcka med en ytterligare skopist- det kommer att krävas ungefär 1½ heltidstjänst. Detta är mer än vad som är möjligt med dagens bemanning. Ska projektet vara genomförbart måste det därför läggas ut på alla länets sjukhus. c) Vägen in till cancervården Minst ett samarbetsprojekt per landsting startar där primärvården (PV) och 2014 den specialiserade vården samarbetar kring cancerpatientens väg in i vården Nulägesbeskrivning av primärvårdens förmåga att diagnostisera cancer 2016 Besked till patienten inom 3 arbetsdagar från det att PV erhållit svar om 2015 diagnos för cancer diagnostiserad i PV. Beskedet ska omfatta plan och en tid till specialistmottagning inom en vecka. Vid stark misstanke om cancer där diagnos behöver fastställas med 2015 undersökningar ej genomförbara i PV ska patienten få tid till specialistmottagning inom en vecka. Specialistmottagningen skriver själv de ytterligare remisser de bedömer behövs för att ställa diagnos. När radiologen hittar fynd av cancer hänvisar de vidare till specialistklinik Pilotprojekt direkt: Pilotprojekt mellan radiologen-lungkliniken och primärvården i 2014 som Sundsvall. avslutats se Radiologen beslutar direkt om kompletterande utredning när man inte kan svara på en malignitetsfrågeställning från PV med den typ av undersökning som har begärts. Fortbildning i form av 1. Utbildningsdag i Hur hittar vi cancer tidigare. Alla primärvårds-, AToch ST-läkare i norra regionen inbjuds till utbildningsdagar. 2. Anpassa lathund kring cancersymtom från VGR till norra regionens förhållanden och sprida den inom regionens primärvård Nollvision för nyrekrytering av rökare: <1 % av ungdomar i årskurs 9 och i årskurs 3 på gymnasiet röker nedan Inom området primärvårdens förmåga att diagnostisera cancer kan nämnas att obligatoriskt svar på utredningsresultat mm är infört på alla Hälsocentraler för att säkra att patienten får besked om resultat av utredningar. Samarbetsprojektet mellan radiologen- lungkliniken- primärvården strandade tyvärr eftersom röntgen nyttjar granskare utomlands och de endast kan skriva svar till den som remitterat. Nu pågår en studie om vägen in i coloncancervården i samverkan mellan Jämtland, Västerbotten och Västernorrland. I dag klarar varken primärvården eller specialistvården de ovan angivna målen för att ge patienten besked och mottagningsbesök inom angiven tid. Inom röntgenklinikerna i länet finns ett styrdokument som fastställer att röntgen ska gå vidare med kompletterande undersökningar när behov finns. Dokumentet har tillämpats sedan några år vilket innebär att redan finns. 15 (39)

16 Angående fortbildning så har en utbildningsdag inom området Hur hittar vi cancer tidigare hållits hösten Anpassningen av lathunden bedömdes inte bidra med ny kunskap varför den ej genomförts. Samma mål som för norra regionen. 2. VÅRDPROCESSER a) Lungcancer 1. FDG-PET-DT ska ingå i utredningen för 90 % av patienterna i stadium 2015 Ib-III 2. Alla patienter ska ha tillgång till kontaktsjuksköterska Ledtid från remiss till behandlingsbeslut < 28 dagar för 80 % av 2015 patienterna 4. Operation inom 20 dagar från behandlingsbeslut för 80 % av patienterna Andel av patienter i stadium IIIA som erhåller kurativt syftande 2015 radiokemoterapi ska stå i paritet med nuläget i övriga landet, vilket är 30 % % inrapportering i det nationella kvalitetsregistret - både anmälning 2013 och uppföljning - med första inrapportering inom 3 månader 1. Vår bedömning är att 100 % av pat i stadium Ib- III är undersökta med PET- DT (fr.o.m. - november 2011). 2. Projektanställd kontaktssjuksköterska finns t.o.m Medel för fast bemanning är äskade inför budget Deltar vid informationssamtal - LOT- rond - Bevakar checklista (gemensam för norra regionen) - Fungerar som remiss för operativt ingrepp - Möjliggjort 100% registreringsgrad i INCA-registret 16 (39)

17 3. Oklar eftersom lungkliniken är beroende av andra enheter t.ex. patolog och röntgen samt nuklearmedicin i Umeå. 4. Beslut fattas på LOT- rond. 5. Fler än 15 % av pat erhåller kurativt syftande radiokemoterapi. 6. Underrapportering. Kontaktssjuksköterska ska utbildas under januari 2013 och därefter ta över arbetsuppgifterna. bör gälla. Föreslagen tidplan från arbetsgruppen inom RCC bör gälla. - Kontaktsjuksköterska. Efter utvärdering av projekt har 50% tjänsteutrymme äskats för permanent bemanning från 2015 (delar 50% cancer, 50% KOL) - Bemanning av läkare med specialistkompetens på tillräcklig nivå. - PET- CT utföras i Sundsvall? Cirka 75st /år -. - EBUS- undersökning utföras i Sundsvall? Cirka 75 st. /år - Patolog EGFR- mutationsbestämning utföras i Sundsvall? - Investering i PET- CT utrustning samt bemanning - förberedelsearbete pågår - Investering i EBUS- utrustning samt utbildning för denna, - kartläggande förberedelsearbete pågår. Utökning av läkare samt ssk nödvändig. - Samverkan med patologen utformas. Dialog inledd med patologen Verksamhetschef Lungkliniken Verksamhetschef Lungkliniken Vårdområdesdirektör medicin. b) Ovarialcancer 1. Organisera utbildning för och utse kontaktsjuksköterskor på alla sjukhus Organisera en fungerande MDK på Nus Alla patienter ska ha tillgång till kontaktsjuksköterska Organisera regional videounderstödd MDK % av patienterna med misstänkt avancerad ovarialcancer samt (39)

18 patienter med sitt första recidiv blir föremål för MDK och får en optimal preoperativ bedömning 6. Öka andelen optimalt opererade patienter till 40 % och därmed öka överlevnaden 1. Se fråga 3 Övergripande och prioriterade områden I Sundsvall finns sedan två år tillbaka en kontaktssjuksköterska som arbetar 50 %. I Sollefteå finns kontaktsjuksköterskor som fungerar för alla sjukhusets cancerpatienter. I Örnsköldsvik ansvarar en mottagningssköterska för uppgiften och tjänsteutrymme kommer att ansökas för dessa uppgifter. I Sundsvall är kontaktsjuksköterskan ansvarig för rapportering till INCA (informationsnätverk för cancervården). All cancerkirurgi som utförs i Sundsvall registreras dessutom i GynOp registret som är ett nationellt kvalitetsprogram för gynekologisk kirurgi. GynOp registret sköts av den opererande läkaren tillsammans med sekreterare på kliniken. 4. Kvinnokliniken i Sundsvall deltar i gynekologisk MDK för hela regionen via videolänk varje fredag. Vi kopplar upp oss på röntgenavdelningen och har möjlighet att se alla röntgenbilder som demonstreras men tyvärr har vi inte tekniken för att se demonstration av preparat från patologen. Patienter som vi önskar dra på MDK remitteras t gynekologen i Umeå. I MDK deltar gynekologer från regionen samt gynekologisk subspecialist i tumörkirurg, gynonkolog, patolog, röntgenolog samt colorektalkirurg från Umeå. Teknisk utrustning finns i Sundsvall men saknas ännu i Sollefteå och Örnsköldsvik. Lokal MDK i Sundsvall. Patienter som ska opereras i Sundsvall men där behov av colorektal kirurgi kan bli aktuell dras tillsammans med kirurgerna på deras Colorektalrond varje måndag. 6. Målet uppfylls idag. Inom länet finns överenskommelse om centralisering av viss cancerkirurgi till Länssjukhuset i Sundsvall. Det gäller högrisk endometriecancer (cancer i livmodern) samt äggstockscancer utan tecken till spridning i bukhålan. Tekniken för laparoskopisk operation av lågrisk endometriecancer finns endast i Sundsvall och de patienter med lågrisk endometriacancer som vill opereras laparoskopiskt remitteras därför också till Sundsvall. Övriga lågrisk endometriecancer opereras på respektive hemortssjukus med abdominell teknik. Sedan tidigare remitteras livmoderhalscancer för kirurgi i Umeå. Äggstockscancer med spridning till buhhålan remitteras också till Umeå enligt ök i senaste RCCs vårdprogram för äggstockscancer. Multidiciplinär rond från januari 2013 i Sundsvall. Bör införas i Sollefteå och Ö- vik under innevarande år så snart utrustning finns. Modell för teknisk utrustning MDK i Sollefteå och Ö- vik. Kostnadsneutralitet för operation och tjänster på länets sjukhus. 18 (39)

19 Avvaktar RCC plan för nivåstrukturering. Verksamhetschef på uppdrag av vårdområdesdirektör. Se ovan. Vårdområdesdirektör opererande. c) Kolorektalcancer Besvaras i ett senare skede enligt överenskommelse med Beatice Melin RCC. MDK ska genomföras före och efter operation. Patienter med rektalcancer: >90 % preop och >90 % postop. Patienter med koloncancer, >75 % preop och >90 % postop Förbättrad patologiundersökning: För >95 % av patienterna ska 12 lymfkörtlar i operationspreparat undersökas efter op för koloncancer. För >90 % av patienterna ska 12 lymfkörtlar undersökas i operationspreparat efter op för rektalcancer. Minska ledtider för cytostatikabehandlingsstart genom kortare svarstider för första PAD-svar: >90 % av PAD-svar på operationspreparat klara inom 3 veckor från operationsdatum >30 % av patienterna (både kolon- och rektalcancer) inkluderade i klinisk studie <10 % reoperationer efter elektiv + akut operation för koloncancer % av patienter som ges adjuvant cytostatikabehandling påbörjar denna 2013 inom 8 veckor (både kolon- och rektalcancer) 19 (39)

20 d) Bröstcancer % av patienterna ska genomgå pre- och postoperativ MDK, 2013 registrering ska ske i INCA % av kvinnorna med misstänkt eller bekräftad bröstcancer ska 2013 erbjudas operation inom 3 veckor och 98 % inom 4 veckor 3. Antalet reoperationer p.g.a. misstänkt eller manifest bristande radikalitet 2013 ska vara < 10 % % av alla PAD-svar ska vara klara inom 3 veckor % av alla patienter som ska ha systemisk onkologisk behandling ska 2013 ha påbörjat denna inom 6 veckor 6. Av kvinnor med servicescreeningupptäckt bröstcancer ska maximalt % ha körtelmetastaser 7. 5-årsöverlevnaden ska vara >90 % år = 2018 Bröstcancervården sker på två sjukhus i länet. Långa väntetider på PAD. Följa RCC:s intentioner. Genomförande utifrån RCC intentioner när nivåstruktureringsplan är beslutad. Sundsvall: Behov av ytterligare kontaktsjuksköterska samt bröstkirurg (på sikt). Utökade resurser inom patologi. Information till berörda parter. Verksamhetschef onkologi samt medicinskt ansvarig bröstkirurg i Sundsvall på uppdrag av vårdområdesdirektör. Medicinskt ansvarig bröstkirurg i Sundsvall. Vårdområdesdirektör opererande. 20 (39)

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd.

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. HANDLINGSPLAN FÖR UTVECKLING AV CANCERVÅRDEN I Jämtlands läns landsting 2013 2015 Version 0.1 2012-11-21 Inför lokal RCCgrupp Version

Läs mer

Övergripande fokusområdena i norra regionens utvecklingsplan för cancervården 2013-2015: uppföljning våren 2015.

Övergripande fokusområdena i norra regionens utvecklingsplan för cancervården 2013-2015: uppföljning våren 2015. Övergripande fokusområdena i norra regionens utvecklingsplan för cancervården 2013-2015: uppföljning våren 2015. Sammanfattning Fokusområde Lägessammanfattning våren 2015 Utveck ling Förstärkning och optimering

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

* Ersätta instrumenteringen för att kunna optimera digital diagnostisering

* Ersätta instrumenteringen för att kunna optimera digital diagnostisering Sammanställning av mål och aktiviteter i landstingens handlingsplaner för 2013 för de sju prioriterade områdena i den regionala utvecklingsplanen för cancervården 2013-15. Uppföljning september 2013. Område

Läs mer

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet Uppdrag >ll myndigheter Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp Regionala cancercentra (RCC) Implementering av den nationella cancerstrategin Kjell Asplund Presentation på Socialstyrelsen mars

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt kliniken i fokus Omorganisering av vården ger TOPPRESULTAT I GÄVLEBORG Ett ständigt förbättringsarbete har gett resultat. Landstinget Gävleborg har klättrat till en topplacering i nationella jämförelser

Läs mer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2011-06-17 SAMVERKANSNÄMNDENS REKOMMENDATIONER OCH

Läs mer

2014-01-30 Dnr 005/14. Årsredovisning 2013. för Regionalt Cancercentrum Norr

2014-01-30 Dnr 005/14. Årsredovisning 2013. för Regionalt Cancercentrum Norr 2014-01-30 Dnr 005/14 Årsredovisning 2013 för Regionalt Cancercentrum Norr Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av året... 2 2 Förvaltningsberättelse... 3 Organisation, bemanning och finansiering... 3

Läs mer

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd.

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. NRF Dnr 139/13 Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2013 2015 Beslutad av Förbundsdirektionen för Norrlandstingens

Läs mer

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17 Politisk viljeinriktning för vården av patienter med bröst-prostata- och tjock- och ändtarmscancer i Uppsala-Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av samverkansnämnden

Läs mer

Styrdokument. Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården

Styrdokument. Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården December 2011 Versionshantering Datum 2011-12-07 Beskrivning

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Kolorektal cancer Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Nya cancerfall - Gävleborg 5 3. Vårdprocess 6 4. Kompetens 10 5. Öppna jämförelser 2011 11 6. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancerprocessen 2014-11-11 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancer: RCC Sydöst Vision Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det. Vi lovar att 1. Ingen cancerpatient i regionen har

Läs mer

Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224

Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224 Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224 Närvarande Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Ewa Jonsson Gunwor Swenning Jeanne Handberg Jenny Schönfeldt Katja Vuollet Carlsson Leif Näckholm Malin Andersson

Läs mer

Införande av kontaktsjuksköterska - en del av Cancerstrategi Gävleborg

Införande av kontaktsjuksköterska - en del av Cancerstrategi Gävleborg Införande av kontaktsjuksköterska - en del av Cancerstrategi Gävleborg Version R01, 201-03-10 PROJEKTiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsnamn Kontaktsjuksköterska Version R01 Innehållsförteckning

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015 Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården har för långa väntetider och för stora regionala skillnader! Processarbete har lett till

Läs mer

Kontaktsjuksköterska - en del av Cancerstrategi Gävleborg

Kontaktsjuksköterska - en del av Cancerstrategi Gävleborg - en del av Cancerstrategi Gävleborg Version R01, 2013-03-01 Upprättad av: PROJEKTiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Projektidé Per Fessé, Specialistsjuksköterska Datum 2013-03-01 Dnr 2012/924 Version

Läs mer

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!?

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!? Undrar vad som händer sen? Vårdkedjan Hur ska jag komma dit? Resvägar Cytostatika låter farligt!? Information Meddelar du distriktssköterskan? Kommunikation Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd juni 2015 Efter önskemål från flera av linjens företrädare och processledare kommer här det första rapporten kring kvalitetsdata i cancervården. Hur fungerar kvalitetsregister

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård I ~ Landstinget Il DALARNA Ledningsenhet C-fv f)o I 1fl a L s s :lb ft BESLUTSUNDERLAG V/ lflu Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Dnr 03577 Uppdnr 947 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Patologi samverkan i Norra Regionen. Helena Teglund, Memeologen Metod- och processtöd (NRF) E-post: helena.teglund@vll.se

Patologi samverkan i Norra Regionen. Helena Teglund, Memeologen Metod- och processtöd (NRF) E-post: helena.teglund@vll.se Patologi samverkan i Norra Regionen Helena Teglund, Memeologen Metod- och processtöd (NRF) E-post: helena.teglund@vll.se Samverkansarbete inom Patologin i de 4 nordligaste Landstingen: Bakgrund /problembeskrivning

Läs mer

Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi

Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 130468 Landstingsstyrelsen Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Minnesanteckningar Minnesanteckningar RCC samverkan 2015-05-27 Videomöte 2. Nationell kompetensförsörjning Beslut:

Minnesanteckningar Minnesanteckningar RCC samverkan 2015-05-27 Videomöte 2. Nationell kompetensförsörjning Beslut: Minnesanteckningar RCC samverkan 2015-05-27 Videomöte Närvarande: Mef Nilbert, Anna-Lena Sunesson, Mona Ridderheim, Srinivas Uppugunduri (sekr.), Lars Holmberg, Nils Conradi, Lena Sharp(punkt 2), Helena

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion

Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Så här använder vi det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer för verksamhetsstyrning

Så här använder vi det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer för verksamhetsstyrning Så här använder vi det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer för verksamhetsstyrning s INCA arbete Gynekologiska cancer processen Syfte: Förbättra & Optimera Gynekologiska cancerprocessen

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03577 Uppdnr 947 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-02-14 Skaraborgs Sjukhus Skövde Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö

Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö Struktur a. Fysiska resurser Örebro och Malmö har välfungerande urologiska mottagningar,

Läs mer

Rapport - kontaktsjuksköterskefunktionen Stockholm-Gotland

Rapport - kontaktsjuksköterskefunktionen Stockholm-Gotland , Rapport - kontaktsjuksköterskefunktionen Stockholm-Gotland Genomlysning av befintlig verksamhet och förslag till förbättringar Stockholm 131129 Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland förbättrar regionens

Läs mer

Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider

Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider Victoria Fomichov Statistiker Koloncancer i sydöstra regionen Medelåldern för diagnosår 2010 är 72 år. Ca 400 fall

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN KOLOREKTAL CANCER I NORRA REGIONEN

UTVECKLINGSPLAN KOLOREKTAL CANCER I NORRA REGIONEN UTVECKLINGSPLAN KOLOREKTAL CANCER I NORRA REGIONEN BAKGRUND Koloncancer Incidensen i Sverige av koloncancer är ca 4000 fall per år. Ca 380 per år diagnosticeras i norra regionen. Koloncancer drabbar något

Läs mer

Löften till cancerpatienter - samlad resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - samlad resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - samlad resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 4 SAMMANFATTNING... 5 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer

Läs mer

Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507

Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507 Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507 Närvarande Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Christer Aronsson Ewa Jonsson Helena Bucht (via video) Katja Vuollet Carlsson Malin Andersson Margareta Sundsten

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Nationella register och vårdprogram. www.cancercentrum.se

Nationella register och vårdprogram. www.cancercentrum.se Nationella register och vårdprogram www.cancercentrum.se Magnus Rizell Registerhållare, ordf. nat VP magnus.rizell@vgregion.se Patient - process Ett processorienterat synsätt Vårdteam Regional vårdprocessgrupp

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion

Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig

Läs mer

Palliativ vård med fokus på cancer inom södra sjukvårdsregionen

Palliativ vård med fokus på cancer inom södra sjukvårdsregionen Palliativ vård med fokus på cancer inom södra sjukvårdsregionen Syfte Syftet med den föreliggande rapporten är att kartlägga strukturen, beskriva framtidplaner och identifiera utvecklingsområden inom den

Läs mer

Hur mår min cancerpatient?

Hur mår min cancerpatient? Hur mår min cancerpatient? Marcela Ewing Specialist allmänmedicin/onkologi Regionalt cancercentrum väst Göteborg Disposition Hur mår patienten : - före diagnosen - cancerbeskedet - under behandlingen -

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med RMPG Medicinsk Diagnostik

Minnesanteckningar från möte med RMPG Medicinsk Diagnostik 2014-12-19 Minnesanteckningar från möte med RMPG Medicinsk Diagnostik Dag Fredagen den 19 december 2014 Tid Kl 10:00 15:00 Plats Närvarande Telefonmedverkan Anmält förhinder Hotell Högland, Nässjö Robert

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Årsredovisning för 2014 för Regionalt Cancercentrum Norr (RCC Norr)

Årsredovisning för 2014 för Regionalt Cancercentrum Norr (RCC Norr) Dnr 001/15 Årsredovisning för 2014 för Regionalt Cancercentrum Norr (RCC Norr) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV ÅRET... 1 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 ORGANISATION, BEMANNING OCH FINANSIERING...

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

REGIONGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2015

REGIONGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2015 REGIONGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2015 Innefattar handlingsplaner för Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland

Läs mer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull

Läs mer

Kompetensförsörjning Patologi Södra sjukvårdsregionen. Jens Enoksson Regional processledare Regionalt cancercentrum syd

Kompetensförsörjning Patologi Södra sjukvårdsregionen. Jens Enoksson Regional processledare Regionalt cancercentrum syd Kompetensförsörjning Patologi Södra sjukvårdsregionen Jens Enoksson Regional processledare Regionalt cancercentrum syd Klinisk patologi Obduktioner Diagnostik av sjukdomar, tumörsjukdomar Viktig del av

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer BAKGRUND Njurcancerregistret startade 2004 och är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med njurcancer (ICD-10, C649).

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2014-2018

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2014-2018 KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN - Beslutad av Förbundsdirektionen för Norrlandstingens Regionförbund att gälla fr.o.m. -- Innehållsförteckning Sammanfattning... Målförslag.....

Läs mer

REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN

REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2013-05-24 REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN Beslutad av Förbundsdirektionen för Norrlandstingens Regionförbund att gälla fr.o.m. 2013-05-24 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

Regional Cancerplan för Region Stockholm - Gotland åren 2013-2015

Regional Cancerplan för Region Stockholm - Gotland åren 2013-2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2013-02-28 1 (2) HSN 1302-0213 Handläggare: Torsten Ibring Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-04-23, p 16 Regional Cancerplan för Region Stockholm - Gotland åren

Läs mer

Granskning av cancersjukvården. Bröst- och prostata cancer

Granskning av cancersjukvården. Bröst- och prostata cancer www.pwc.se Revisionsrapport Jean Odgaard Sofia Blixtberg Christel Eriksson Februari 2015 Granskning av cancersjukvården Bröst- och prostata cancer Region Halland Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Mål: Målet är att tydliggöra, förbättra, utveckla och kvalitetssäkra den palliativa vården i livets slutskede.

Mål: Målet är att tydliggöra, förbättra, utveckla och kvalitetssäkra den palliativa vården i livets slutskede. Palliativt Kompetenscentrum i Östergötland () 2012-0-05 Till Palliativa ombud, i särskilda boenden i kommunerna, kan sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster utses. Funktionsbeskrivning för Palliativa

Läs mer

Primärvård och Urologi

Primärvård och Urologi Hälso- och sjukvård Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Urologi Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård

Läs mer

HANDLINGSPLAN - Öppna jämförelser, 2013

HANDLINGSPLAN - Öppna jämförelser, 2013 Inledning Varje division i Skånevård Kryh har utarbetat ett måldokument med en tillhörande aktivitetsplan. I aktivitetsplanerna beskrivs bland annat åtgärder för att nå målen och vem som är ansvarig. Samtliga

Läs mer

Onkogenetik möjlighet till individuell riskbedömning och prevention. Marie Stenmark Askmalm

Onkogenetik möjlighet till individuell riskbedömning och prevention. Marie Stenmark Askmalm Onkogenetik möjlighet till individuell riskbedömning och prevention vilka utmaningar kan det innebära för våra system för att få det att fungera Marie Stenmark Askmalm Universitetsöverläkare Klinisk genetik

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

BRO granskar bröstcancervården

BRO granskar bröstcancervården BRO granskar bröstcancervården Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO BRO: Synovate: Ingrid Kössler David Ahlin, Marika Lindgren Åsbrink Datum: 2007-10-19 Information om undersökningen Synovate

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer.

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Enligt nationella cancerstrategin och regionala cancerplanen är det vårdprogramgruppernas uppgift att ta fram information till remitterande och

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015 Sid 1 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland 2015 Sid 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Standardiserade vårdförlopp för att minska väntetider...

Läs mer

Till dig som fått pankreascancer

Till dig som fått pankreascancer Till dig som fått pankreascancer 3 Att få beskedet Du har cancer är skrämmande, inte bara för den som själv drabbas utan även för närstående och vänner. Det är naturligt att känna sig chockad och rädd

Läs mer

Vägen till en grönare spindel. Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner!

Vägen till en grönare spindel. Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner! Vägen till en grönare spindel Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner! Vetlanda kommun Ca 26 000 invånare Länets största kommun till ytan glesbygd Ca 1000 anställda inom vård- och omsorg

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt

Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt Sammanfattning Projektet fick till uppgift att med stöd av befintliga IT-stöd ta fram en regiongemensam mall i syfte att kunna

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

specialist i obstetrik och gynekologi med minst 1 års erfarenhet som specialist

specialist i obstetrik och gynekologi med minst 1 års erfarenhet som specialist Gynekologisk Tumörkirurgi med Cancervård Bakgrund Gynekologisk onkologi med diagnostisk och kirurgisk inriktning har förekommit som subspecialitet inom obstetrik och gynekologi i USA sedan 1970-talet och

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

för Stockholm Gotland Åren 2012 2015 Med patientens perspektiv i en jämlik cancervård Oktober 2011

för Stockholm Gotland Åren 2012 2015 Med patientens perspektiv i en jämlik cancervård Oktober 2011 Regional cancerstrategi för Stockholm Gotland Åren 2012 2015 Med patientens perspektiv i en jämlik cancervård Syftet med den regionala cancerstrategin är att ta ett samlat grepp över cancervårdens utveckling

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för bildandet av ett Regionalt Cancer Centrum, RCC, Stockholm/Gotland

Ansökan om statsbidrag för bildandet av ett Regionalt Cancer Centrum, RCC, Stockholm/Gotland HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-02-15 P 29 1 (1) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Per Larsson Ann-Charlotte Eklöf TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-01-12 HSN 1003-0330 Ansökan om statsbidrag

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR UPPSALA ÖREBRO. Cancerplan 2014-2015. www.rccuppsalorebro.se

UTVECKLINGSPLAN FÖR UPPSALA ÖREBRO. Cancerplan 2014-2015. www.rccuppsalorebro.se UTVECKLINGSPLAN FÖR UPPSALA ÖREBRO Cancerplan 2014-2015 www.rccuppsalorebro.se Cancerplan 2014-2015 Ansvarig Birgitta Clarin, birgitta.clarin@akademiska.se Publicerad på www.rccuppsalaorebro.se ISBN: 978-91-637-7054-8

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer