Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd."

Transkript

1 Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Karin Rapp Vårdområdesdirektör Vårdområde opererande Lägesavstämning: (39) Distribution Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. REVIDERAD HANDLINGSPLAN FÖR UTVECKLING AV CANCERVÅRDEN I Landstinget Västernorrland Datum: Fastställd av:

2 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND 3 2. ÖVERGRIPANDE OCH PRIORITERADE OMRÅDEN 5 3. MÅLNIVÅER FÖR PATIENTCENTRERADE KRITERIER PATIENTENS STÄLLNING I CANCERVÅRDEN UTBILDNING OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING KUNSKAPSSTYRNING KLINISK FORSKNING OCH INNOVATION NIVÅSTRUKTURERING 35 2 (39)

3 1. BAKGRUND Utredningen En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) förutspår en fördubbling av antalet cancerfall inom 20 år, vilket ställer stora krav på hälso- och sjukvården. Enligt utredningen behövs bättre förutsättningar än idag för utvecklandet av ny kunskap för prevention, diagnostik och behandling. Det behövs även ett mer multidisciplinärt angreppssätt i både vård och forskning. Baserat på utredningens har regionala cancercentra (RCC) inrättats. Norrlandstingen fattade 2011 det politiska beslutet att inrätta RCC Norr, vars struktur och arbetssätt framgår av PM från Norrlandstingens Regionförbund. Tio kriterier ska utmärka ett RCC. Dessa omfattar patientcentrerade kriterier, kriterier gällande utbildning, kunskapsstyrning och forskning samt RCC:s organisation. För RCC Norr har en första regional utvecklingsplan utarbetats som 26 september 2012 behandlas av förbundsdirektionen för godkännande att sändas till landstingen i regionen. Planen utgår från de kriterier som gäller för regionala cancercentra och grundar sig på de specifika utmaningar som finns i regionen. Regionala arbetsgrupper har utarbetat målnivåer baserade bland annat på de resultat för regionen som kan utläsas ur kvalitetsregister och där regionala öppna jämförelser (RÖJ-rapporter) tagits fram som underlag. Norra regionens vision är Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. Norra regionens befolkningsstruktur, med många glest befolkade delar, ställer särskilda krav för att åstadkomma en likvärdig prevention, tidig upptäckt, utredning, vård och behandling. Cancervård i glesbygd är därför ett särskilt profilområde för RCC Norr. Enligt beslut i förbundsdirektionen ska varje landsting göra en handlingsplan för hur man ska nå den regionala utvecklingsplanens mål, utifrån sina egna utgångslägen inom planens målområden. Handlingsplanen anger vilka beslut och aktiviteter som krävs, vilka ansvarsområden och funktioner som engageras, vilken funktion som är ansvarig för genomförande respektive rapportering och en tidplan. Handlingsplanerna ska vara förbundsdirektionen tillhanda senast , inför direktionens beslutsmöte i februari Landstingen ska redovisa en avstämning gentemot sina handlingsplaner två gånger per år till förbundsdirektionen, senast respektive I den regionala utvecklingsplanen har följande områden identifierats som särskilt angelägna: Patologin behöver förstärkas och befintliga resurser optimeras för att minska ledtider och öka kvaliteten i diagnostik. Bedömning och planering på multidisciplinära konferenser (MDK) ska göras för samtliga eller definierade grupper av patienter. Alla patienter ska erbjudas tillgång till en kontaktsjuksköterska, med definierat uppdrag. God inrapportering i kvalitetsregister, för att få nödvändigt underlag för förbättringsarbete. Den palliativa vården i regionen behöver förstärkas, bland annat genom breddutbildning av personal inom både landsting och kommuner Onkologisk specialistkompetens behöver finnas inom alla regionens fyra landsting och åtgärder för att åstadkomma detta vidtas. Öka förutsättningarna för tidig upptäckt, genom att utveckla och optimera screeningverksamheten och genom att förbättra förmågan hos akut- och primärvården i regionen att utan fördröjning diagnostisera cancersjukdomar. 3 (39)

4 Handlingsplan för För respektive område/kriterium redovisas regionens övergripande målnivåer, landstingets nuläge och mål och en tidsplan. Eventuella beslut som krävs för att målen ska kunna nås, vilka aktiviteter som krävs och vem som är ansvarig för genomförandet, medicinsk ansvarig respektive ansvarig för rapportering anges. För några av de övergripande och prioriterade områdena finns detaljerade delmål angivna under de olika kriterierna. Handlingsplanen ska vara förbundsdirektionen tillhanda senast (39)

5 2. ÖVERGRIPANDE OCH PRIORITERADE OMRÅDEN 1. Patologin behöver förstärkas och befintliga resurser optimeras för att minska ledtider och öka kvaliteten i diagnostik. Ökad regional planering av ST-utbildningarna i patologi, med fler regiongemensamma ST-block, ökade handledarinsatser, bättre forskningsmöjligheter för patologer och utlandsrekrytering är några möjligheter till förstärkning. Avdelningen för patologi och cytologi har sedan många år fungerat som informell länsspecialitet och ansvarat för samtlig PAD och cytologidiagnostik i länet. Formellt länsansvar har saknats. Under år 2011 slutade tre erfarna patologer sina anställningar vid avdelningen för patologi och cytologi av olika skäl, vilket medförde stora bekymmer med att upprätthålla korta svarstider på PAD svar. Sedan dess har tre nya patologer anställts, samt ytterligare en på provanställning för närvarande och vid avdelningen finns nu således fyra specialistkompetenta patologer, men fortfarande finns en vakant tjänst. Detta täcks med regelbundet återkommande vikarier. Arbetssätt och nya metoder kommer även att kräva förstärkning av biomedicinska analytiker och cytodiagnostiker. Återuppbyggnad av kompetens i enlighet med RCC plan, samt formellt länsansvar och framåt i minst fem år. För återupprättande av kompetens och för att täcka pensionsavgångar kommer det under en uppbyggnadsperiod att krävas överanställningar för både läkare och specialistsköterskegrupperna Länsansvar Se ovan. Verksamhetschef, vårdområdesdirektör. Verksamhetschef på uppdrag av vårdområdesdirektör. Vårdområdesdirektör opererande. 5 (39)

6 2. Bedömning och planering på multidisciplinära konferenser (MDK, även kallade multidisciplinära terapikonferenser, MDT, eller multidisciplinära ronder, MDR) ska göras för samtliga eller definierade grupper av patienter. MDK medför att rätt undersökningar utförs på patienten och att den behandling patienten får blir optimal utifrån rådande kunskap. För att möjliggöra MDK i önskad omfattning måste bland annat radiologi och nuklearmedicin (bild- och funktionsmedicin) förstärkas och befintliga resurser optimeras. Teknisk utrustning finns i Sundsvall men saknas i både Sollefteå och Ö- vik. Viss delfinansiering av utrustning i Ö- vik har erhållits. Medel för utrustning har ansökts för Sollefteå och Ö- vik beslut väntas under juni Införa möjlighet för MDK i Landstinget Västernorrland Inväntar de möjligheter som kommer att erbjudas utifrån nationell IT- lösning. Etablering av teknisk lösning Röntgencontainer. IT- chef Respektive berörd verksamhetschef på uppdrag av vårdområdesdirektör. Vårdområdesdirektör medicin och opererande 3. Alla patienter ska erbjudas tillgång till en kontaktsjuksköterska, med tydligt definierat uppdrag. Kontaktsjuksköterskan ska, enligt SKL:s gemensamma definition och med viss modifiering, kunna bistå med en rad funktioner. I teambaserad vård med stöd av läkarsekreterare och läkare kan man sammanfatta kontaktsköterskans funktioner enligt nedan: För patienten är kontaktsjuksköterskan tydligt namngiven och har tydliga kontaktvägar tillgänglig d.v.s. har en specificerad tillgänglighet och ger i övrigt hänvisning till annan kontakt För patienten kan kontaktsjuksköterskan ge information om kommande steg i diagnostik och behandling 6 (39)

7 ge stöd till honom/henne och närstående vid en normal krisreaktion förmedla kontakt med andra yrkesgrupper, som kan bistå i att möta patientens behov, t.ex. vägleda till ytterligare psykosocial hjälp vid behov säkerställa patientens eget inflytande i sin vård aktivt bevaka ledtider så att onödig väntan minimeras En kontaktsjuksköterska har dessutom ett tydligt skriftligt uppdrag kunskap om individens diagnos, behandlingar och det specifika cancerområdet där hon/han verkar inom uppdraget ansvar för att det finns en individuell vårdplan (även om den kan upprättas av andra) ansvar för en aktiv överlämning till en ny kontaktsjuksköterska uppgift att delta och förbereda multidisciplinära ronder/möten ansvar för viss rapportering i kvalitetsregister efter diagnos och behandlingsbeslut. I Landstinget Västernorrland finns idag totalt 3,5 kontaktssjuksköterskor samt en sjuksköterska som är projektanställd t.o.m. år Förutom dessa definierade kontaktsjuksköterskor fungerar mottagningssköterskor i många delar som kontaktssjuksköterskor för olika patientgrupper/ diagnoser viss del av sin tjänstgöringstid. Behovet av kontaktsjuksköterskor är stort inom flera områden här kan nämnas bröst-, prostata-, kolorektal-, övre gastrointestinal-, urologi- och öron/näsa/hals cancer. Kartläggning är genomförd som visar behov av 6 tjänster. Medel äskade men ännu inte beslutade. Diskussioner pågår om organisatorisk tillhörighet. Tillgodose behovet av kontaktssjuksköterskor utifrån aktuella cancerdiagnoser. Införande under år Utökning av ett antal tjänster är nödvändigt för att uppnå de mål som RCC har. Utifrån nuläget arbeta vidare med kartläggning av framtida resursbehov. Respektive berörd verksamhetschef på uppdrag av vårdområdesdirektör. Respektive berörd verksamhetschef på uppdrag av vårdområdesdirektör. Vårdområdesdirektör medicin och opererande. 7 (39)

8 4. God inrapportering i kvalitetsregister, för att få nödvändigt underlag för förbättringsarbete. Rapporteringen till dagens kvalitetsregister, som ständigt ökar i antal och i dagsläget uppgår till cirka 75 stycken, hanteras på olika sätt inom Landstinget Västernorrland. Gemensamt är att man på alla kliniker har svårt att hinna med rapporteringen och man har löst detta på olika sätt. I dag sker rapporteringen av både läkare, sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Registren får en allt större betydelse för att följa kvaliteten i vården och arbetet behöver prioriteras i högre utsträckning. Rapportering till gynoperationsregistret sker genom att text överförs direkt från gynop.registret till SYSteam Cross. Detta är ett undantag och ett föredöme för alla övriga kvalitetsregister. Uppnå beslutad täckningsgrad (95 %) i beslutade relevanta kvalitetsregister. Under år Se svar på fråga 3. Genomförande av rapportering till kvalitetsregister kopplas till respektive kontaktssjuksköterska. Respektive berörd verksamhetschef på uppdrag av vårdområdesdirektör. Respektive berörd verksamhetschef på uppdrag av vårdområdesdirektör. Vårdområdesdirektör medicin och opererande. 5. Den palliativa vården i regionen behöver förstärkas, bland annat genom breddutbildning av personal inom både landsting och kommuner. Mätvärden i palliativa registrets kvalitetsdiagram visar på betydande förbättringsutrymme vad avser flera parametrar. Generellt ses lägre resultat i den slutna vården än i särskilt boende/ hemsjukvård. Det finns anledning att förorda generell kompetensnivåhöjning hos all berörd personal vad avser allmän palliativ vård. En sammanställning av regionala samrådsgruppen i palliativ vård har beräknat att det i sammantaget i Västernorrland finns ca vårdanställda i kommun och landsting. En stor del av dessa arbetar i verksamheter där kunskap i allmän palliativ vård krävs och kan förstärkas. 8 (39)

9 Utveckla den palliativa vården genom kompetensutveckling (öka kunskapsnivån). Start så fort webb- utbildningen finns tillgänglig. Omkostnader för inköp/ licens av programvara. Organisation för och kostnadstäckning för systemförvaltning av webb- utbildningsprogram, Tid avsatt för personal som skall genomgå utbildningen vikariatskostnader? All berörd personal ges tillfälle till och uppmanas delta i den webb- baserade utbildning i allmän palliativ vård som upphandlas regionalt med samordning från RCC Vårdområdesdirektörer Läkare med spetskompetens i palliativ vård. Vårdområdesdirektörer 6. Onkologisk specialistkompetens behöver finnas inom alla regionens fyra landsting och åtgärder för att åstadkomma detta vidtas. Vid Länssjukhuset finns onkologisk klinik med strålbehandlingsenhet, dagvårdsavdelning samt vårdavdelning med ansvar för den onkologiska verksamheten i före detta Sundsvall- Härnösands förvaltning. Strålbehandling ska i mån av plats även erbjudas patienter från övriga delar av länet. I regionalt avtal finns också avtalat att patienter från Jämtlans läns landsting kan välja att strålbehandlas i Sundsvall. Under många år har det rått kapacitetsbrist gällande strålbehandling. Nu är avdelningen utrustad med två nyinstallerade acceleratorer som för närvarande ger tillräckligt kapacitet. Bemanning på kliniken är avpassad för uppdrag i den f.d. egna förvaltningen. Örnsköldsviks sjukhus har också en specialistkompetent onkolog som samarbetar med den onkologiska kliniken i Sundsvall. Skapa länsgemensam onkologverksamhet. Länsfunktion från och med Se nulägesbeskrivning, nuvarande bemanning avpassad för ett mindre uppdrag 9 (39)

10 Kartläggning av den onkologiska verksamheten i länet är genomförd. Arbete med att skapa länsgemensam verksamhet pågår. Verksamhetschef onkologkliniken i samarbete med processtödjare på uppdrag av vårdområdesdirektör. Verksamhetschef onkologi. Vårdområdesdirektör opererande. 7. Öka förutsättningarna för tidig upptäckt, genom att utveckla och optimera screeningverksamheten och genom att förbättra förmågan hos akut- och primärvården i regionen att utan fördröjning diagnostisera cancersjukdomar. De två screeningprogram inom cancerområdet som är beslutade av Sveriges riksdag bedrivs i länet enligt uppdrag. I båda programmen pågår modernisering av teknik samt införande av nya metoder. Cervixcancerprevention är en väl organiserad verksamhet med god effekt på cervixcancerincidens. Nationell modernisering pågår för att ytterligare sänka incidensen. De viktigaste orsakerna till kvarvarande cervixcancer är att 1) kvinnor inte deltar i cellprovtagningen samt att 2) de kvinnor som tidigare koniserats slutar ta cellprov efter 60 års ålder. Fortfarande drabbas cirka 450 kvinnor om året av cervixcancer i Sverige. De insatser som krävs för att minska restsjukligheten är stora. Sverige har sedan 2012 infört HPVvaccination i skolhälsovårdens vaccinationsprogram. Samtidigt erbjöds flickor år att vaccineras gratis. I Västernorrland genomfördes den s.k. catch- up vaccinationen som ett projekt som var lyckat och resulterade i drygt 80 % täckning. Dessa flickor kommer in i GCK (den gynekologiska cellprovsscreeningen) från Man har också tillsatt en processledare för cervixcancerpreventionen som kartlägger processen och genomför insatser för att få vårdkedjan att fungera. Ett nytt vårdprogram för cervixcancerprevention har införts i hela norra regionen sedan september De viktigaste förändringarna är ny cellprovsmetod, triage med HPVtest på lätta cellprovsavvikelser samt införande av en kontrollfil för de kvinnor som behandlats för cellförändring på cervix. I pipeline ligger införande av den s.k. Cytburken, ett nationellt register för cervixcancerprevention. Mammografin har digitaliserats (hösten 2013). MR bröst utförs liksom vakumaspirationsbiopsier. I primärvården söker människor med mycket varierade problem. Vid en kartläggning av Västra Götaland (opublicerad Marcela Ewing) såg man att under ett år gjordes 2,2 miljoner besök i primärvården varav 3 promille ledde till en cancerdiagnos. Många cancerpatienter upplever att utredningstiden i primärvården är allt för lång och det tar tid innan man hittar rätt diagnos. För att korta ledtiderna från symtom som kan vara cancer till behandling hos specialist vid fastställd diagnos krävs för primärvårdens del: 10 (39)

11 - God tillgänglighet och kontinuitet. Dagens vakanssituation, närmare 30-40%, försvårar. - God tillgång till diagnostik. I dag för långa väntetider, uppåt 6veckor trots angiven malignitetsmisstanke på röntgenremiss. Sekventiell utredning gör att ytterligare undersökningar förlänger utredningstiden. Otillfredsställande. - Ett förändrat samarbete mellan primärvård och slutenvård. Idag har mycket av det diagnostiska ansvaret flyttats till primärvården. Även vid fastställd cancerdiagnos är väntetiderna till specialistklinikerna ofta långa. Här behövs ett nytt och utvecklat samarbete för att påskynda utredningar av misstänkt malignitet. Undantag är utredningsprocessen vid misstänkt mammarcancer som är väl fungerande och snabb. Samma mål som för norra regionen. Översyn av organisation för mammografiverksamheten. Utveckla vårdprocesser, ev ändra organisation och resurssätta efter behovet. Hälso- och sjukvårdsdirektör Berörd verksamhetschef utser medicinskt ansvarig Respektive vårdområdesdirektör 11 (39)

12 3. MÅLNIVÅER FÖR PATIENTCENTRERADE KRITERIER gällande utbildning, kunskapsstyrning och forskning samt för nivåstrukturering. 1. FÖREBYGGANDE INSATSER OCH TIDIG UPPTÄCKT AV CANCER a) Förebyggande insatser Införa Tobaksfri duo 2014 Tobaksavvänjare finns i alla kommuner 2014 Kunskapsnätverk för tobaksprevention 2012 Kunskapsnätverk för alkoholprevention 2013 Ökad förskrivning av och följsamhet till Fysisk aktivitet på recept (FAR) 2014 Nätverk för tobaksavvänjare 2016 Riktade tobakspreventiva insatser (lågutbildade kvinnor + inom psykiatrin) 2015 Rökfri operation vid samtliga opererande kliniker 2016 Minska antalet stillasittare utifrån Hälsa på lika villkor 2014 Ökad kondomanvändning bland unga år 2014 Med undantag för riktade tobakspreventiva insatser arbetar vi med alla ovanstående frågor inom landstinget. Kunskapsnätverk för alkoholprevention är för närvarande vilande eftersom hälften av länen inte har utsett representanter. Rökfri vid operation är genomfört fullt ut på klinikerna i Sollefteå och Ö- vik. I Sundsvall är det genomfört på ortopedkliniken medan övriga kliniker har i uppdrag att införa detta så att nås inom utsatt tidpunkt. Ökad kondomanvändning bland unga år är ett nationellt mål som vi arbetar med där nästa mätning sker Landstingets mål stämmer väl överens med de mål som RCC angivit. Vi är ganska långt framme i de flesta fall men skolan är en begränsande faktor för tobaksfri duo. I dagsläget (vr 2014) är fyra skolor i Timrå kommun, samt tre skolor i Sollefteå kommun anslutna till Tobaksfri Duo. År 2020 ska, enligt målsättning för hjärt/kärlplanen Ett friskare Västernorrland, samtliga kommuners skolor (åk 6-9) vara anslutna till Tobaksfri Duo Inga särskilda beslut behövs. Aktivt arbete på alla fronter. 12 (39)

13 Folkhälsocentrum i de flesta fall. Folkhälsocentrum har ansvaret för projektledningen och för utförandet i Tobaksfri Duo. I Timrå står Folktandvården för utförande medan det i Sollefteå är kommunen, Folktandvården och Folkhälsocentrum som står för utförandet. Respektive familjeläkare/tandläkare (skolläkare). Folkhälsocentrum b) Tidig upptäckt av cancer Cytburken (regional databas för registrering av cervixcancerscreening) ska 2013 tas i bruk Data över mammografiscreening ska levereras till RCC Norr 4 ggr/år enligt 2014 specifikation. Deltagande i nationell screening för coloncancer * Tydlig organisation för cervixcancerprevention, med ansvarig och styrgrupp 2014 Förbättrat mammografideltagande till 87,5 % 2014 Registrering av opererade benigna mammografiscreeningfynd 2014 Rutiner för upprepad screening av högriskgrupper för levercancer 2014 Alla primärvårdsenheter erbjuds delta i projekt kring prickmottagning med 2014 gruppinformation om maligna melanom * Då Västernorrland beslutat att införa allmän screening för coloncancer i stället för att delta i den nationella screeningstudien ombeds en beskrivning av införandet av denna allmänna screening. Se också föregående fråga gällande screeningprogrammen. IT lösning för att möjliggöra överföring av data från Sympathy till Cyt- burken pågår. OBS. Cyt- burken planeras bli ett nationellt kvalitetsregister. Avtal tecknat mellan LVN och VGR gällande Cyt- burken. Mammografienheten har fungerande system för inrapportering och kommer att leverera data enligt RCC mall Tidig upptäckt, primärvårdens insatser se under punkt 7 ovan. I landstingets nya organisation ingår att utveckla vårdens processer inom fyra områden varav Bröstcancerprocessen är en. Arbetet har påbörjats under 2014 med inriktning på standardisering. Mammografideltagandet ligger vid mätning av alla åldersgrupper på 88,1 % i Landstinget Västernorrland år Vi kommer att följa utvecklingen så att n klaras även framåt. Frågan om registrering av opererade benigna mammografiscreeningfynd togs upp vid regionmötet för bröstcancer i Sundsvall i början februari. Håkan Jonsson, RCC norr 13 (39)

14 presenterade registret, och därefter har vi inte fått besked om när det när det kör igång skarpt. Det blir ju samtidigt i hela norra regionen. Från primärvården har vi länge önskat komma igång med bedömning av prickar på distans enligt modell från Västerbotten. Landstingets nya satsning på Vård på distans. Enligt RCC plan. Utvecklingsarbetet av vårdens processer påbörjades Prickmottagning bör vara igång inom de närmaste två åren. Inrättande av länsövergripande styrgrupp för GCK. Översyn av organisation och bemanning inom mammografiverksamheten. Berörda verksamhetschefer på uppdrag av respektive vårdområdesdirektör FoU-chef Respektive verksamhetschef utser medicinskt ansvarig inom sitt område. Berörda verksamhetschefer på uppdrag av respektive vårdområdesdirektör FoU-chef Beskrivning av modell för screening av coloncancer Befolkningen bjuds in för att lämna f- Hb vartannat år mellan 60 och 75 års ålder. Erfarenheten från andra centra är att 60 % hörsammar inbjudan. Beroende på om lågsensitivt eller högsensitivt f- Hb används kommer 2 % respektive 10% att testa positivt. Högsensitivt test rekommenderas i de flesta internationella riktlinjer. Cirka 90 % av dem som testar positivt dyker upp på koloskopi. Vi har invånare i Västernorrland mellan 60 och 75 års ålder. 60 % deltar i screening= screenade Befolkningen testas vartannat år= f- Hb per år 10 % kommer att testa positivt= 1491 koloskopier per år 10 % kommer inte att dyka upp på skopi. Slutresultatet blir totalt 1341 koloskopier och 168 skopidagar. En koloskopist kan maximalt klara nio koloskopier per dag. Det är nog bra att räkna lågt till en början och kalkylera med åtta koloskopier per dag. Detta ger ett ungefärligt behov av 168 koloskopidagar per år i länet. Det innebär alltså en heltidskoloskopist bara för själva screeningprogrammet. Därtill kommer sedan en svårberäknad volym av uppföljningsskopier på grund av oklara fynd, orena tarmar och en ökad medvetenhet i befolkningen (fler kommer att söka skopi utanför screeningprogrammet). Ska verksamheten centreras till Sundsvall 14 (39)

15 kommer det alltså inte att räcka med en ytterligare skopist- det kommer att krävas ungefär 1½ heltidstjänst. Detta är mer än vad som är möjligt med dagens bemanning. Ska projektet vara genomförbart måste det därför läggas ut på alla länets sjukhus. c) Vägen in till cancervården Minst ett samarbetsprojekt per landsting startar där primärvården (PV) och 2014 den specialiserade vården samarbetar kring cancerpatientens väg in i vården Nulägesbeskrivning av primärvårdens förmåga att diagnostisera cancer 2016 Besked till patienten inom 3 arbetsdagar från det att PV erhållit svar om 2015 diagnos för cancer diagnostiserad i PV. Beskedet ska omfatta plan och en tid till specialistmottagning inom en vecka. Vid stark misstanke om cancer där diagnos behöver fastställas med 2015 undersökningar ej genomförbara i PV ska patienten få tid till specialistmottagning inom en vecka. Specialistmottagningen skriver själv de ytterligare remisser de bedömer behövs för att ställa diagnos. När radiologen hittar fynd av cancer hänvisar de vidare till specialistklinik Pilotprojekt direkt: Pilotprojekt mellan radiologen-lungkliniken och primärvården i 2014 som Sundsvall. avslutats se Radiologen beslutar direkt om kompletterande utredning när man inte kan svara på en malignitetsfrågeställning från PV med den typ av undersökning som har begärts. Fortbildning i form av 1. Utbildningsdag i Hur hittar vi cancer tidigare. Alla primärvårds-, AToch ST-läkare i norra regionen inbjuds till utbildningsdagar. 2. Anpassa lathund kring cancersymtom från VGR till norra regionens förhållanden och sprida den inom regionens primärvård Nollvision för nyrekrytering av rökare: <1 % av ungdomar i årskurs 9 och i årskurs 3 på gymnasiet röker nedan Inom området primärvårdens förmåga att diagnostisera cancer kan nämnas att obligatoriskt svar på utredningsresultat mm är infört på alla Hälsocentraler för att säkra att patienten får besked om resultat av utredningar. Samarbetsprojektet mellan radiologen- lungkliniken- primärvården strandade tyvärr eftersom röntgen nyttjar granskare utomlands och de endast kan skriva svar till den som remitterat. Nu pågår en studie om vägen in i coloncancervården i samverkan mellan Jämtland, Västerbotten och Västernorrland. I dag klarar varken primärvården eller specialistvården de ovan angivna målen för att ge patienten besked och mottagningsbesök inom angiven tid. Inom röntgenklinikerna i länet finns ett styrdokument som fastställer att röntgen ska gå vidare med kompletterande undersökningar när behov finns. Dokumentet har tillämpats sedan några år vilket innebär att redan finns. 15 (39)

16 Angående fortbildning så har en utbildningsdag inom området Hur hittar vi cancer tidigare hållits hösten Anpassningen av lathunden bedömdes inte bidra med ny kunskap varför den ej genomförts. Samma mål som för norra regionen. 2. VÅRDPROCESSER a) Lungcancer 1. FDG-PET-DT ska ingå i utredningen för 90 % av patienterna i stadium 2015 Ib-III 2. Alla patienter ska ha tillgång till kontaktsjuksköterska Ledtid från remiss till behandlingsbeslut < 28 dagar för 80 % av 2015 patienterna 4. Operation inom 20 dagar från behandlingsbeslut för 80 % av patienterna Andel av patienter i stadium IIIA som erhåller kurativt syftande 2015 radiokemoterapi ska stå i paritet med nuläget i övriga landet, vilket är 30 % % inrapportering i det nationella kvalitetsregistret - både anmälning 2013 och uppföljning - med första inrapportering inom 3 månader 1. Vår bedömning är att 100 % av pat i stadium Ib- III är undersökta med PET- DT (fr.o.m. - november 2011). 2. Projektanställd kontaktssjuksköterska finns t.o.m Medel för fast bemanning är äskade inför budget Deltar vid informationssamtal - LOT- rond - Bevakar checklista (gemensam för norra regionen) - Fungerar som remiss för operativt ingrepp - Möjliggjort 100% registreringsgrad i INCA-registret 16 (39)

17 3. Oklar eftersom lungkliniken är beroende av andra enheter t.ex. patolog och röntgen samt nuklearmedicin i Umeå. 4. Beslut fattas på LOT- rond. 5. Fler än 15 % av pat erhåller kurativt syftande radiokemoterapi. 6. Underrapportering. Kontaktssjuksköterska ska utbildas under januari 2013 och därefter ta över arbetsuppgifterna. bör gälla. Föreslagen tidplan från arbetsgruppen inom RCC bör gälla. - Kontaktsjuksköterska. Efter utvärdering av projekt har 50% tjänsteutrymme äskats för permanent bemanning från 2015 (delar 50% cancer, 50% KOL) - Bemanning av läkare med specialistkompetens på tillräcklig nivå. - PET- CT utföras i Sundsvall? Cirka 75st /år -. - EBUS- undersökning utföras i Sundsvall? Cirka 75 st. /år - Patolog EGFR- mutationsbestämning utföras i Sundsvall? - Investering i PET- CT utrustning samt bemanning - förberedelsearbete pågår - Investering i EBUS- utrustning samt utbildning för denna, - kartläggande förberedelsearbete pågår. Utökning av läkare samt ssk nödvändig. - Samverkan med patologen utformas. Dialog inledd med patologen Verksamhetschef Lungkliniken Verksamhetschef Lungkliniken Vårdområdesdirektör medicin. b) Ovarialcancer 1. Organisera utbildning för och utse kontaktsjuksköterskor på alla sjukhus Organisera en fungerande MDK på Nus Alla patienter ska ha tillgång till kontaktsjuksköterska Organisera regional videounderstödd MDK % av patienterna med misstänkt avancerad ovarialcancer samt (39)

18 patienter med sitt första recidiv blir föremål för MDK och får en optimal preoperativ bedömning 6. Öka andelen optimalt opererade patienter till 40 % och därmed öka överlevnaden 1. Se fråga 3 Övergripande och prioriterade områden I Sundsvall finns sedan två år tillbaka en kontaktssjuksköterska som arbetar 50 %. I Sollefteå finns kontaktsjuksköterskor som fungerar för alla sjukhusets cancerpatienter. I Örnsköldsvik ansvarar en mottagningssköterska för uppgiften och tjänsteutrymme kommer att ansökas för dessa uppgifter. I Sundsvall är kontaktsjuksköterskan ansvarig för rapportering till INCA (informationsnätverk för cancervården). All cancerkirurgi som utförs i Sundsvall registreras dessutom i GynOp registret som är ett nationellt kvalitetsprogram för gynekologisk kirurgi. GynOp registret sköts av den opererande läkaren tillsammans med sekreterare på kliniken. 4. Kvinnokliniken i Sundsvall deltar i gynekologisk MDK för hela regionen via videolänk varje fredag. Vi kopplar upp oss på röntgenavdelningen och har möjlighet att se alla röntgenbilder som demonstreras men tyvärr har vi inte tekniken för att se demonstration av preparat från patologen. Patienter som vi önskar dra på MDK remitteras t gynekologen i Umeå. I MDK deltar gynekologer från regionen samt gynekologisk subspecialist i tumörkirurg, gynonkolog, patolog, röntgenolog samt colorektalkirurg från Umeå. Teknisk utrustning finns i Sundsvall men saknas ännu i Sollefteå och Örnsköldsvik. Lokal MDK i Sundsvall. Patienter som ska opereras i Sundsvall men där behov av colorektal kirurgi kan bli aktuell dras tillsammans med kirurgerna på deras Colorektalrond varje måndag. 6. Målet uppfylls idag. Inom länet finns överenskommelse om centralisering av viss cancerkirurgi till Länssjukhuset i Sundsvall. Det gäller högrisk endometriecancer (cancer i livmodern) samt äggstockscancer utan tecken till spridning i bukhålan. Tekniken för laparoskopisk operation av lågrisk endometriecancer finns endast i Sundsvall och de patienter med lågrisk endometriacancer som vill opereras laparoskopiskt remitteras därför också till Sundsvall. Övriga lågrisk endometriecancer opereras på respektive hemortssjukus med abdominell teknik. Sedan tidigare remitteras livmoderhalscancer för kirurgi i Umeå. Äggstockscancer med spridning till buhhålan remitteras också till Umeå enligt ök i senaste RCCs vårdprogram för äggstockscancer. Multidiciplinär rond från januari 2013 i Sundsvall. Bör införas i Sollefteå och Ö- vik under innevarande år så snart utrustning finns. Modell för teknisk utrustning MDK i Sollefteå och Ö- vik. Kostnadsneutralitet för operation och tjänster på länets sjukhus. 18 (39)

19 Avvaktar RCC plan för nivåstrukturering. Verksamhetschef på uppdrag av vårdområdesdirektör. Se ovan. Vårdområdesdirektör opererande. c) Kolorektalcancer Besvaras i ett senare skede enligt överenskommelse med Beatice Melin RCC. MDK ska genomföras före och efter operation. Patienter med rektalcancer: >90 % preop och >90 % postop. Patienter med koloncancer, >75 % preop och >90 % postop Förbättrad patologiundersökning: För >95 % av patienterna ska 12 lymfkörtlar i operationspreparat undersökas efter op för koloncancer. För >90 % av patienterna ska 12 lymfkörtlar undersökas i operationspreparat efter op för rektalcancer. Minska ledtider för cytostatikabehandlingsstart genom kortare svarstider för första PAD-svar: >90 % av PAD-svar på operationspreparat klara inom 3 veckor från operationsdatum >30 % av patienterna (både kolon- och rektalcancer) inkluderade i klinisk studie <10 % reoperationer efter elektiv + akut operation för koloncancer % av patienter som ges adjuvant cytostatikabehandling påbörjar denna 2013 inom 8 veckor (både kolon- och rektalcancer) 19 (39)

20 d) Bröstcancer % av patienterna ska genomgå pre- och postoperativ MDK, 2013 registrering ska ske i INCA % av kvinnorna med misstänkt eller bekräftad bröstcancer ska 2013 erbjudas operation inom 3 veckor och 98 % inom 4 veckor 3. Antalet reoperationer p.g.a. misstänkt eller manifest bristande radikalitet 2013 ska vara < 10 % % av alla PAD-svar ska vara klara inom 3 veckor % av alla patienter som ska ha systemisk onkologisk behandling ska 2013 ha påbörjat denna inom 6 veckor 6. Av kvinnor med servicescreeningupptäckt bröstcancer ska maximalt % ha körtelmetastaser 7. 5-årsöverlevnaden ska vara >90 % år = 2018 Bröstcancervården sker på två sjukhus i länet. Långa väntetider på PAD. Följa RCC:s intentioner. Genomförande utifrån RCC intentioner när nivåstruktureringsplan är beslutad. Sundsvall: Behov av ytterligare kontaktsjuksköterska samt bröstkirurg (på sikt). Utökade resurser inom patologi. Information till berörda parter. Verksamhetschef onkologi samt medicinskt ansvarig bröstkirurg i Sundsvall på uppdrag av vårdområdesdirektör. Medicinskt ansvarig bröstkirurg i Sundsvall. Vårdområdesdirektör opererande. 20 (39)

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

Verksamhetsplan Cancerra det i Landstinget Sö rmland (Lökalt RCC ra d)

Verksamhetsplan Cancerra det i Landstinget Sö rmland (Lökalt RCC ra d) 131213 Verksamhetsplan Cancerra det i Landstinget Sö rmland (Lökalt RCC ra d) 2014-2015 RRC Uppsala-Örebro skall verka för en likvärdig och god vård för alla cancerpatienter. Cancerrådet i Sörmland skall

Läs mer

Långsiktig strategi för cancervården i norra regionen Regionalt Cancercentrum Norr

Långsiktig strategi för cancervården i norra regionen Regionalt Cancercentrum Norr Långsiktig strategi för cancervården i norra regionen - 2025 Regionalt Cancercentrum Norr Innehållsförteckning 1. Samordning av cancervården... 3 2. Strategi: Vård med patientens fokus... 4 3. Strategi:

Läs mer

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR.

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Vision och mål RCC Norr och landstingen/regionen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam vision: Likvärdig

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas

Läs mer

Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete

Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete Björn Ohlsson Regional patientprocessledare Kolorektal cancer Regionalt cancercentrum syd Fem nationella mål Minska risken för insjuknande

Läs mer

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd.

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. HANDLINGSPLAN FÖR UTVECKLING AV CANCERVÅRDEN I Jämtlands läns landsting 2013 2015 Version 0.1 2012-11-21 Inför lokal RCCgrupp Version

Läs mer

Övergripande fokusområdena i norra regionens utvecklingsplan för cancervården 2013-2015: uppföljning våren 2015.

Övergripande fokusområdena i norra regionens utvecklingsplan för cancervården 2013-2015: uppföljning våren 2015. Övergripande fokusområdena i norra regionens utvecklingsplan för cancervården 2013-2015: uppföljning våren 2015. Sammanfattning Fokusområde Lägessammanfattning våren 2015 Utveck ling Förstärkning och optimering

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården

Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården Rapport 2012 2 (6) Sammanfattning Alla cancerpatienter ha tillgång till en kontaktsjuksköterska eller motsvarande, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet Uppdrag >ll myndigheter Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp Regionala cancercentra (RCC) Implementering av den nationella cancerstrategin Kjell Asplund Presentation på Socialstyrelsen mars

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas för en bättre

Läs mer

En jämlik cancervård i hela Halland

En jämlik cancervård i hela Halland En jämlik cancervård i hela Halland Strategiska cancerenheten Region Halland Uppdrag: En jämlik cancervård Halland satsar på cancervården för att leva upp till den nationella cancerstrategin. Den strategiska

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona

RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona Vad är RCC? Varför en nationell cancerstrategi? Dubblering

Läs mer

Ännu bättre cancervård

Ännu bättre cancervård Ännu bättre cancervård Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser i enlighet med nationella cancerstrategin Varför cancerstrategi? Dubblering av antalet personer som

Läs mer

* Ersätta instrumenteringen för att kunna optimera digital diagnostisering

* Ersätta instrumenteringen för att kunna optimera digital diagnostisering Sammanställning av mål och aktiviteter i landstingens handlingsplaner för 2013 för de sju prioriterade områdena i den regionala utvecklingsplanen för cancervården 2013-15. Uppföljning september 2013. Område

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

Filippa Nyberg Verksamhetschef RCC Uppsala Örebro Namn Sammanhang

Filippa Nyberg Verksamhetschef RCC Uppsala Örebro Namn Sammanhang Att integrera forskning och innovation i vårdprocesser och förbättringsarbete: Nationella och regionala exempel Filippa Nyberg Verksamhetschef RCC Uppsala Örebro 2014-03-14 Namn Sammanhang En nationell

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen 2016-05-31 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nationell nivåstrukturering Arbetsmodell Nya sakkunniggrupper Äggstockscancer Njurcancer

Läs mer

Kvalitetsregister i cancervården. Åhus strand 2011 05 06 Martin Malmberg

Kvalitetsregister i cancervården. Åhus strand 2011 05 06 Martin Malmberg Kvalitetsregister i cancervården Åhus strand 2011 05 06 Martin Malmberg Syfte Att mäta "You get what you measure. Measure the wrong thing and you get the wrong behaviors." - John H. Lingle Syfte Att analysera

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014 KorTVerSIoN AV HANdlINGSPlANeN riktad TIll KoMMUNerNA I KroNoBerGS län Bättre liv Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs

Läs mer

Målnivåer Nuläge Tidpunkt. Införa Tobaksfri Duo i alla regionens kommuner, med målsättningen 70 % tecknade avtal i regionen.

Målnivåer Nuläge Tidpunkt. Införa Tobaksfri Duo i alla regionens kommuner, med målsättningen 70 % tecknade avtal i regionen. Bilaga 1 Målnivåer Nedan redovisas målnivåer för de kriterium, där sådana har definierats. Nuläge avser nuläget när målnivåerna definierats, om inte annat anges alternativt våren 2015. Spridningen mellan

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd augusti 2015 Den andra kvalitetsrapporten från RCC Syd fokuserar på deltagande i multidisciplinära terapikonferenser (MDK) med jämförelse mellan olika diagnoser och

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer Centrala rekommendationer och konsekvenser Tjock- och ändtarmscancer Tjock- och ändtarmscancer Områden Diagnostik, Lars Påhlman Kirurgi, Gudrun Lindmark Strålbehandling, Bengt Glimelius Läkemedelsbehandling,

Läs mer

Aktiva överlämningar Carereprojektet regionalt perspektiv

Aktiva överlämningar Carereprojektet regionalt perspektiv Aktiva överlämningar Carereprojektet regionalt perspektiv Katja Vuollet Carlsson Samordnande kontaktsjuksköterska RCC Norr Västerås, Onkologidagarna 2016-03-17 Aktiv överlämning Under patientens tid i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO

Verksamhetsberättelse 2014 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO Verksamhetsberättelse 2014 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO 1 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Postadress: Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 54 A, 751

Läs mer

Delar i en helhet Regional cancerplan RCC Syd

Delar i en helhet Regional cancerplan RCC Syd 1 Delar i en helhet Regional cancerplan 2015-18 RCC Syd Landstingsstyrelsen Gunilla Skoog 2 Berednings och beslutsprocess RCC syd nationellt uppdrag ta fram en cancerplan för södra regionen. Professionerna

Läs mer

Frågor som nämns vid senaste ledningsgrupp:

Frågor som nämns vid senaste ledningsgrupp: Frågor som nämns vid senaste ledningsgrupp: Nya strukturer på flera ställen ex: onkologklinik, kirurgi Prostata cancer nationella riktlinjer kommer Väntetiderna är alldeles för långa Behovet av multid.k.

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning

Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning Socialstyrelsens bedömningar och centrala rekommendationer 2011

Läs mer

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 1 (8) Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 Uppdraget Vårdprocessgrupperna för urologiska och gynekologiska tumörsjukdomar och specialitetsråden för urologi

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 044-309 18 12 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-14 Dnr 1500340 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

2014-01-30 Dnr 005/14. Årsredovisning 2013. för Regionalt Cancercentrum Norr

2014-01-30 Dnr 005/14. Årsredovisning 2013. för Regionalt Cancercentrum Norr 2014-01-30 Dnr 005/14 Årsredovisning 2013 för Regionalt Cancercentrum Norr Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av året... 2 2 Förvaltningsberättelse... 3 Organisation, bemanning och finansiering... 3

Läs mer

Vi finns för att cancer finns

Vi finns för att cancer finns 2017-08-31 Var tredje dödsfall i sydöstra sjukvårdsregionen orsakas av cancer Vi finns för att cancer finns Andelen dödsfall pga cancer i sydöstra sjukvårdsregionen Medelökningen av cancerfall per år är

Läs mer

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt kliniken i fokus Omorganisering av vården ger TOPPRESULTAT I GÄVLEBORG Ett ständigt förbättringsarbete har gett resultat. Landstinget Gävleborg har klättrat till en topplacering i nationella jämförelser

Läs mer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2011-06-17 SAMVERKANSNÄMNDENS REKOMMENDATIONER OCH

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 160129 Version 2 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Regiongemensam inledning

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Regiongemensam inledning Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården, 2016. Regiongemensam inledning till

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Struktur Processledarens uppgift är att leda gruppens arbete i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Bröstcancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ledtider ur regionala kvalitetsregister 2015-11-16 Sju landsting i samverkan Regionalt cancercentrum

Läs mer

Regionalt cancercentrum sydöst

Regionalt cancercentrum sydöst Regionalt cancercentrum sydöst Vi finns för att cancer finns Var tredje dödsfall i sydöstra sjukvårdsregionen orsakas av cancer Andelen dödsfall pga cancer i sydöstra sjukvårdsregionen Medelökningen av

Läs mer

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd.

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. NRF Dnr 139/13 Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2013 2015 Beslutad av Förbundsdirektionen för Norrlandstingens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015 Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015 1 Patientrådets sammansättning Patient- och närståenderepresentanter i patientrådet ska ha egen erfarenhet av cancer, som patient eller närstående.

Läs mer

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 141210 Närvarande Alexandra Andersson Alfons Forsman Anna-Lena Sunesson Christine Backlund Ewa Jonsson Gunvor Swenning Katja Vuollet Carlsson Leif Näckholm

Läs mer

Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015

Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015 Datum: 2015-04-27 Dnr: LTV150519 Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015 JONAS LOSTELIUS ENHETEN FÖR KUNSKAPSSTYRNING OCH UTBILDNING 2 (12) INNEHÅLL

Läs mer

Huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer Regionens landsting i samverkan Huvud- och halscancer Regional rapport för diagnosår 2008-20 från Nationella kvalitetsregistret för huvud- och halscancer Uppsala-Örebroregionen Feb 2015 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Introduktionsutbildning 6 oktober 2016 Anna-Lena Sunesson Utbildningens innehåll Regiongemensam del 6 oktober Introduktion om SVF samt uppföljning av

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård Ola Bratt Docent, överläkare Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Socialstyrelsens uppdrag från regeringen Nationella riktlinjer med

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Leder satsningar på cancervård till undanträngning?

Leder satsningar på cancervård till undanträngning? Leder satsningar på cancervård till undanträngning? Det kliniska perspektivet Jens Andersson, specialist i urologi Urologkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom urologin

Läs mer

Cancervårdsprocesser Utdata från VAS. Iréne Eriksson o Bengt Sallerfors, Hallands sjukhus

Cancervårdsprocesser Utdata från VAS. Iréne Eriksson o Bengt Sallerfors, Hallands sjukhus Cancervårdsprocesser Utdata från VAS Iréne Eriksson o Bengt Sallerfors, Hallands sjukhus Nationell cancerstrategi (SoU2009:11) Minska risken för insjuknande i cancer Förbättra kvalitén i omhändertagandet

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17 Politisk viljeinriktning för vården av patienter med bröst-prostata- och tjock- och ändtarmscancer i Uppsala-Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av samverkansnämnden

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting 2015

Norrbottens Läns Landsting 2015 1 Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Norrbottens Läns Landsting 2015 Datum: Fastställd av: Hans Rönnkvist, Landstingsdirektör 2 Nationell

Läs mer

Länsdag palliativ vård

Länsdag palliativ vård Palliativa rådet i Dalarna Länsdag palliativ vård 15-04-15 Gunilla Lundquist Palliativa teamet Västerbergslagen Bakgrund Nationella cancerstrategi för framtiden 2009 Sex RCC Nationella riktlinjer palliativ

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Viveka Ströck September 2015 2 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-29 Dnr 1603256 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224

Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224 Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224 Närvarande Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Ewa Jonsson Gunwor Swenning Jeanne Handberg Jenny Schönfeldt Katja Vuollet Carlsson Leif Näckholm Malin Andersson

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Styrdokument. Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården

Styrdokument. Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården December 2011 Versionshantering Datum 2011-12-07 Beskrivning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-29 Dnr 1502566 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Uppsala Ö rebro. Verksamhetsbera ttelse 2015. Utkast 2016-02-15

Uppsala Ö rebro. Verksamhetsbera ttelse 2015. Utkast 2016-02-15 Uppsala Ö rebro Verksamhetsbera ttelse 2015 Utkast 2016-02-15 1 Patientcentrerade kriterier Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer MÅL: Tydlig regional samordning av mammografi- och cervixcancerscreening,

Läs mer

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF 2017-06-16 Text i dokument Mottagningsbesök Slutenvård Patient mottagen från annat landsting Patient startat SVF inom Region Skåne Vårdåtagande, koppling i

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp Cancer

Standardiserade vårdförlopp Cancer Standardiserade vårdförlopp Cancer 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Patienternas förväntningar Cancervård med hög kvalitet Lika över Sverige Diagnos och behandling

Läs mer

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RCC rapport SVF Revision av regionala cancerplanen-workshop Nivåstrukturering förslag till beslut Revision av regional cancerplan

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Vad är ett standariserat vårdförlopp?

Vad är ett standariserat vårdförlopp? Vad är ett standariserat vårdförlopp? Ledtid som mäts nationellt 1. Misstanke 3. Välgrundad misstanke: Remiss 5. MDK 7. Start av första behandling Ingång Utredning Behandling Uppföljning 2. Ev. filterfunktion

Läs mer

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Disposition av föreläsning Bakgrund Alarmsymtom och allmänna symtom Svårigheten

Läs mer

Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist

Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist Fakta om Dalarna 15 Kommuner 31 351 km 2 Folkmängd 277 047 2,9% av Sveriges innevånare Åldrad befolkning Ca 1% av Dalarnas befolkning dör årligen Den palliativa

Läs mer

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING (diagnostiserade alla år) Kriterier för uppföljningsinrapportering Riktlinjer för uppföljning Kvalitetsregistret för kolorektal

Läs mer

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

Uppföljning - Kolorektalcancervård. Region Gävleborg

Uppföljning - Kolorektalcancervård. Region Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning - Kolorektalcancervård Region Gävleborg Februari 2017 Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning... 5 1.1 Bakgrund... 5 1.2 Revisionsfråga...

Läs mer

Patologi samverkan i Norra Regionen. Helena Teglund, Memeologen Metod- och processtöd (NRF) E-post: helena.teglund@vll.se

Patologi samverkan i Norra Regionen. Helena Teglund, Memeologen Metod- och processtöd (NRF) E-post: helena.teglund@vll.se Patologi samverkan i Norra Regionen Helena Teglund, Memeologen Metod- och processtöd (NRF) E-post: helena.teglund@vll.se Samverkansarbete inom Patologin i de 4 nordligaste Landstingen: Bakgrund /problembeskrivning

Läs mer

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Svein Olav Bratlie September 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Cancerrehabilitering i vårdprocesser

Cancerrehabilitering i vårdprocesser ARBETSMATERIAL/DISKUSSIONSUNDERLAG Cancerrehabilitering i vårdprocesser Barbro Arvidsson, barbro.arvidsson@orebroll.se och Anna Kling, anna.kling@orebroll.se Processledare för vårdprogramgruppen Cancerrehabilitering,

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd juni 2015 Efter önskemål från flera av linjens företrädare och processledare kommer här det första rapporten kring kvalitetsdata i cancervården. Hur fungerar kvalitetsregister

Läs mer

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Kolorektal cancer Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Nya cancerfall - Gävleborg 5 3. Vårdprocess 6 4. Kompetens 10 5. Öppna jämförelser 2011 11 6. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 2 SYFTE 3 BAKGRUND 3 PROJEKT FÖR ÅR 2010 4 1. FÖRSÖKSVERKSAMHET FÖR EN PATIENTFOKUSERAD OCH SAMMANHÅLLEN CANCERVÅRD 4 2. INFORMATIONSTJÄNST

Läs mer

Uppdrag NSKregion Nationella programråden för astma/kol, diabetes och stroke

Uppdrag NSKregion Nationella programråden för astma/kol, diabetes och stroke Uppdrag NSKregion Nationella programråden för astma/kol, diabetes och stroke Ta fram ett systematiskt kvalitetssäkringssystem som syftar till att ge en kunskapsbaserad, jämlik och högkvalitativ vård för

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Inspirations och kunskapsseminarium Kontaktsjuksköterskan och teamet i cancervården

Inspirations och kunskapsseminarium Kontaktsjuksköterskan och teamet i cancervården Inspirations och kunskapsseminarium Kontaktsjuksköterskan och teamet i cancervården I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Vem är vi som är här? Kontaktsjuksköterska Sjuksköterska Läkare Kurator

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer