Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd."

Transkript

1 Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Karin Rapp Vårdområdesdirektör Vårdområde opererande Lägesavstämning: (39) Distribution Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. REVIDERAD HANDLINGSPLAN FÖR UTVECKLING AV CANCERVÅRDEN I Landstinget Västernorrland Datum: Fastställd av:

2 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND 3 2. ÖVERGRIPANDE OCH PRIORITERADE OMRÅDEN 5 3. MÅLNIVÅER FÖR PATIENTCENTRERADE KRITERIER PATIENTENS STÄLLNING I CANCERVÅRDEN UTBILDNING OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING KUNSKAPSSTYRNING KLINISK FORSKNING OCH INNOVATION NIVÅSTRUKTURERING 35 2 (39)

3 1. BAKGRUND Utredningen En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) förutspår en fördubbling av antalet cancerfall inom 20 år, vilket ställer stora krav på hälso- och sjukvården. Enligt utredningen behövs bättre förutsättningar än idag för utvecklandet av ny kunskap för prevention, diagnostik och behandling. Det behövs även ett mer multidisciplinärt angreppssätt i både vård och forskning. Baserat på utredningens har regionala cancercentra (RCC) inrättats. Norrlandstingen fattade 2011 det politiska beslutet att inrätta RCC Norr, vars struktur och arbetssätt framgår av PM från Norrlandstingens Regionförbund. Tio kriterier ska utmärka ett RCC. Dessa omfattar patientcentrerade kriterier, kriterier gällande utbildning, kunskapsstyrning och forskning samt RCC:s organisation. För RCC Norr har en första regional utvecklingsplan utarbetats som 26 september 2012 behandlas av förbundsdirektionen för godkännande att sändas till landstingen i regionen. Planen utgår från de kriterier som gäller för regionala cancercentra och grundar sig på de specifika utmaningar som finns i regionen. Regionala arbetsgrupper har utarbetat målnivåer baserade bland annat på de resultat för regionen som kan utläsas ur kvalitetsregister och där regionala öppna jämförelser (RÖJ-rapporter) tagits fram som underlag. Norra regionens vision är Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. Norra regionens befolkningsstruktur, med många glest befolkade delar, ställer särskilda krav för att åstadkomma en likvärdig prevention, tidig upptäckt, utredning, vård och behandling. Cancervård i glesbygd är därför ett särskilt profilområde för RCC Norr. Enligt beslut i förbundsdirektionen ska varje landsting göra en handlingsplan för hur man ska nå den regionala utvecklingsplanens mål, utifrån sina egna utgångslägen inom planens målområden. Handlingsplanen anger vilka beslut och aktiviteter som krävs, vilka ansvarsområden och funktioner som engageras, vilken funktion som är ansvarig för genomförande respektive rapportering och en tidplan. Handlingsplanerna ska vara förbundsdirektionen tillhanda senast , inför direktionens beslutsmöte i februari Landstingen ska redovisa en avstämning gentemot sina handlingsplaner två gånger per år till förbundsdirektionen, senast respektive I den regionala utvecklingsplanen har följande områden identifierats som särskilt angelägna: Patologin behöver förstärkas och befintliga resurser optimeras för att minska ledtider och öka kvaliteten i diagnostik. Bedömning och planering på multidisciplinära konferenser (MDK) ska göras för samtliga eller definierade grupper av patienter. Alla patienter ska erbjudas tillgång till en kontaktsjuksköterska, med definierat uppdrag. God inrapportering i kvalitetsregister, för att få nödvändigt underlag för förbättringsarbete. Den palliativa vården i regionen behöver förstärkas, bland annat genom breddutbildning av personal inom både landsting och kommuner Onkologisk specialistkompetens behöver finnas inom alla regionens fyra landsting och åtgärder för att åstadkomma detta vidtas. Öka förutsättningarna för tidig upptäckt, genom att utveckla och optimera screeningverksamheten och genom att förbättra förmågan hos akut- och primärvården i regionen att utan fördröjning diagnostisera cancersjukdomar. 3 (39)

4 Handlingsplan för För respektive område/kriterium redovisas regionens övergripande målnivåer, landstingets nuläge och mål och en tidsplan. Eventuella beslut som krävs för att målen ska kunna nås, vilka aktiviteter som krävs och vem som är ansvarig för genomförandet, medicinsk ansvarig respektive ansvarig för rapportering anges. För några av de övergripande och prioriterade områdena finns detaljerade delmål angivna under de olika kriterierna. Handlingsplanen ska vara förbundsdirektionen tillhanda senast (39)

5 2. ÖVERGRIPANDE OCH PRIORITERADE OMRÅDEN 1. Patologin behöver förstärkas och befintliga resurser optimeras för att minska ledtider och öka kvaliteten i diagnostik. Ökad regional planering av ST-utbildningarna i patologi, med fler regiongemensamma ST-block, ökade handledarinsatser, bättre forskningsmöjligheter för patologer och utlandsrekrytering är några möjligheter till förstärkning. Avdelningen för patologi och cytologi har sedan många år fungerat som informell länsspecialitet och ansvarat för samtlig PAD och cytologidiagnostik i länet. Formellt länsansvar har saknats. Under år 2011 slutade tre erfarna patologer sina anställningar vid avdelningen för patologi och cytologi av olika skäl, vilket medförde stora bekymmer med att upprätthålla korta svarstider på PAD svar. Sedan dess har tre nya patologer anställts, samt ytterligare en på provanställning för närvarande och vid avdelningen finns nu således fyra specialistkompetenta patologer, men fortfarande finns en vakant tjänst. Detta täcks med regelbundet återkommande vikarier. Arbetssätt och nya metoder kommer även att kräva förstärkning av biomedicinska analytiker och cytodiagnostiker. Återuppbyggnad av kompetens i enlighet med RCC plan, samt formellt länsansvar och framåt i minst fem år. För återupprättande av kompetens och för att täcka pensionsavgångar kommer det under en uppbyggnadsperiod att krävas överanställningar för både läkare och specialistsköterskegrupperna Länsansvar Se ovan. Verksamhetschef, vårdområdesdirektör. Verksamhetschef på uppdrag av vårdområdesdirektör. Vårdområdesdirektör opererande. 5 (39)

6 2. Bedömning och planering på multidisciplinära konferenser (MDK, även kallade multidisciplinära terapikonferenser, MDT, eller multidisciplinära ronder, MDR) ska göras för samtliga eller definierade grupper av patienter. MDK medför att rätt undersökningar utförs på patienten och att den behandling patienten får blir optimal utifrån rådande kunskap. För att möjliggöra MDK i önskad omfattning måste bland annat radiologi och nuklearmedicin (bild- och funktionsmedicin) förstärkas och befintliga resurser optimeras. Teknisk utrustning finns i Sundsvall men saknas i både Sollefteå och Ö- vik. Viss delfinansiering av utrustning i Ö- vik har erhållits. Medel för utrustning har ansökts för Sollefteå och Ö- vik beslut väntas under juni Införa möjlighet för MDK i Landstinget Västernorrland Inväntar de möjligheter som kommer att erbjudas utifrån nationell IT- lösning. Etablering av teknisk lösning Röntgencontainer. IT- chef Respektive berörd verksamhetschef på uppdrag av vårdområdesdirektör. Vårdområdesdirektör medicin och opererande 3. Alla patienter ska erbjudas tillgång till en kontaktsjuksköterska, med tydligt definierat uppdrag. Kontaktsjuksköterskan ska, enligt SKL:s gemensamma definition och med viss modifiering, kunna bistå med en rad funktioner. I teambaserad vård med stöd av läkarsekreterare och läkare kan man sammanfatta kontaktsköterskans funktioner enligt nedan: För patienten är kontaktsjuksköterskan tydligt namngiven och har tydliga kontaktvägar tillgänglig d.v.s. har en specificerad tillgänglighet och ger i övrigt hänvisning till annan kontakt För patienten kan kontaktsjuksköterskan ge information om kommande steg i diagnostik och behandling 6 (39)

7 ge stöd till honom/henne och närstående vid en normal krisreaktion förmedla kontakt med andra yrkesgrupper, som kan bistå i att möta patientens behov, t.ex. vägleda till ytterligare psykosocial hjälp vid behov säkerställa patientens eget inflytande i sin vård aktivt bevaka ledtider så att onödig väntan minimeras En kontaktsjuksköterska har dessutom ett tydligt skriftligt uppdrag kunskap om individens diagnos, behandlingar och det specifika cancerområdet där hon/han verkar inom uppdraget ansvar för att det finns en individuell vårdplan (även om den kan upprättas av andra) ansvar för en aktiv överlämning till en ny kontaktsjuksköterska uppgift att delta och förbereda multidisciplinära ronder/möten ansvar för viss rapportering i kvalitetsregister efter diagnos och behandlingsbeslut. I Landstinget Västernorrland finns idag totalt 3,5 kontaktssjuksköterskor samt en sjuksköterska som är projektanställd t.o.m. år Förutom dessa definierade kontaktsjuksköterskor fungerar mottagningssköterskor i många delar som kontaktssjuksköterskor för olika patientgrupper/ diagnoser viss del av sin tjänstgöringstid. Behovet av kontaktsjuksköterskor är stort inom flera områden här kan nämnas bröst-, prostata-, kolorektal-, övre gastrointestinal-, urologi- och öron/näsa/hals cancer. Kartläggning är genomförd som visar behov av 6 tjänster. Medel äskade men ännu inte beslutade. Diskussioner pågår om organisatorisk tillhörighet. Tillgodose behovet av kontaktssjuksköterskor utifrån aktuella cancerdiagnoser. Införande under år Utökning av ett antal tjänster är nödvändigt för att uppnå de mål som RCC har. Utifrån nuläget arbeta vidare med kartläggning av framtida resursbehov. Respektive berörd verksamhetschef på uppdrag av vårdområdesdirektör. Respektive berörd verksamhetschef på uppdrag av vårdområdesdirektör. Vårdområdesdirektör medicin och opererande. 7 (39)

8 4. God inrapportering i kvalitetsregister, för att få nödvändigt underlag för förbättringsarbete. Rapporteringen till dagens kvalitetsregister, som ständigt ökar i antal och i dagsläget uppgår till cirka 75 stycken, hanteras på olika sätt inom Landstinget Västernorrland. Gemensamt är att man på alla kliniker har svårt att hinna med rapporteringen och man har löst detta på olika sätt. I dag sker rapporteringen av både läkare, sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Registren får en allt större betydelse för att följa kvaliteten i vården och arbetet behöver prioriteras i högre utsträckning. Rapportering till gynoperationsregistret sker genom att text överförs direkt från gynop.registret till SYSteam Cross. Detta är ett undantag och ett föredöme för alla övriga kvalitetsregister. Uppnå beslutad täckningsgrad (95 %) i beslutade relevanta kvalitetsregister. Under år Se svar på fråga 3. Genomförande av rapportering till kvalitetsregister kopplas till respektive kontaktssjuksköterska. Respektive berörd verksamhetschef på uppdrag av vårdområdesdirektör. Respektive berörd verksamhetschef på uppdrag av vårdområdesdirektör. Vårdområdesdirektör medicin och opererande. 5. Den palliativa vården i regionen behöver förstärkas, bland annat genom breddutbildning av personal inom både landsting och kommuner. Mätvärden i palliativa registrets kvalitetsdiagram visar på betydande förbättringsutrymme vad avser flera parametrar. Generellt ses lägre resultat i den slutna vården än i särskilt boende/ hemsjukvård. Det finns anledning att förorda generell kompetensnivåhöjning hos all berörd personal vad avser allmän palliativ vård. En sammanställning av regionala samrådsgruppen i palliativ vård har beräknat att det i sammantaget i Västernorrland finns ca vårdanställda i kommun och landsting. En stor del av dessa arbetar i verksamheter där kunskap i allmän palliativ vård krävs och kan förstärkas. 8 (39)

9 Utveckla den palliativa vården genom kompetensutveckling (öka kunskapsnivån). Start så fort webb- utbildningen finns tillgänglig. Omkostnader för inköp/ licens av programvara. Organisation för och kostnadstäckning för systemförvaltning av webb- utbildningsprogram, Tid avsatt för personal som skall genomgå utbildningen vikariatskostnader? All berörd personal ges tillfälle till och uppmanas delta i den webb- baserade utbildning i allmän palliativ vård som upphandlas regionalt med samordning från RCC Vårdområdesdirektörer Läkare med spetskompetens i palliativ vård. Vårdområdesdirektörer 6. Onkologisk specialistkompetens behöver finnas inom alla regionens fyra landsting och åtgärder för att åstadkomma detta vidtas. Vid Länssjukhuset finns onkologisk klinik med strålbehandlingsenhet, dagvårdsavdelning samt vårdavdelning med ansvar för den onkologiska verksamheten i före detta Sundsvall- Härnösands förvaltning. Strålbehandling ska i mån av plats även erbjudas patienter från övriga delar av länet. I regionalt avtal finns också avtalat att patienter från Jämtlans läns landsting kan välja att strålbehandlas i Sundsvall. Under många år har det rått kapacitetsbrist gällande strålbehandling. Nu är avdelningen utrustad med två nyinstallerade acceleratorer som för närvarande ger tillräckligt kapacitet. Bemanning på kliniken är avpassad för uppdrag i den f.d. egna förvaltningen. Örnsköldsviks sjukhus har också en specialistkompetent onkolog som samarbetar med den onkologiska kliniken i Sundsvall. Skapa länsgemensam onkologverksamhet. Länsfunktion från och med Se nulägesbeskrivning, nuvarande bemanning avpassad för ett mindre uppdrag 9 (39)

10 Kartläggning av den onkologiska verksamheten i länet är genomförd. Arbete med att skapa länsgemensam verksamhet pågår. Verksamhetschef onkologkliniken i samarbete med processtödjare på uppdrag av vårdområdesdirektör. Verksamhetschef onkologi. Vårdområdesdirektör opererande. 7. Öka förutsättningarna för tidig upptäckt, genom att utveckla och optimera screeningverksamheten och genom att förbättra förmågan hos akut- och primärvården i regionen att utan fördröjning diagnostisera cancersjukdomar. De två screeningprogram inom cancerområdet som är beslutade av Sveriges riksdag bedrivs i länet enligt uppdrag. I båda programmen pågår modernisering av teknik samt införande av nya metoder. Cervixcancerprevention är en väl organiserad verksamhet med god effekt på cervixcancerincidens. Nationell modernisering pågår för att ytterligare sänka incidensen. De viktigaste orsakerna till kvarvarande cervixcancer är att 1) kvinnor inte deltar i cellprovtagningen samt att 2) de kvinnor som tidigare koniserats slutar ta cellprov efter 60 års ålder. Fortfarande drabbas cirka 450 kvinnor om året av cervixcancer i Sverige. De insatser som krävs för att minska restsjukligheten är stora. Sverige har sedan 2012 infört HPVvaccination i skolhälsovårdens vaccinationsprogram. Samtidigt erbjöds flickor år att vaccineras gratis. I Västernorrland genomfördes den s.k. catch- up vaccinationen som ett projekt som var lyckat och resulterade i drygt 80 % täckning. Dessa flickor kommer in i GCK (den gynekologiska cellprovsscreeningen) från Man har också tillsatt en processledare för cervixcancerpreventionen som kartlägger processen och genomför insatser för att få vårdkedjan att fungera. Ett nytt vårdprogram för cervixcancerprevention har införts i hela norra regionen sedan september De viktigaste förändringarna är ny cellprovsmetod, triage med HPVtest på lätta cellprovsavvikelser samt införande av en kontrollfil för de kvinnor som behandlats för cellförändring på cervix. I pipeline ligger införande av den s.k. Cytburken, ett nationellt register för cervixcancerprevention. Mammografin har digitaliserats (hösten 2013). MR bröst utförs liksom vakumaspirationsbiopsier. I primärvården söker människor med mycket varierade problem. Vid en kartläggning av Västra Götaland (opublicerad Marcela Ewing) såg man att under ett år gjordes 2,2 miljoner besök i primärvården varav 3 promille ledde till en cancerdiagnos. Många cancerpatienter upplever att utredningstiden i primärvården är allt för lång och det tar tid innan man hittar rätt diagnos. För att korta ledtiderna från symtom som kan vara cancer till behandling hos specialist vid fastställd diagnos krävs för primärvårdens del: 10 (39)

11 - God tillgänglighet och kontinuitet. Dagens vakanssituation, närmare 30-40%, försvårar. - God tillgång till diagnostik. I dag för långa väntetider, uppåt 6veckor trots angiven malignitetsmisstanke på röntgenremiss. Sekventiell utredning gör att ytterligare undersökningar förlänger utredningstiden. Otillfredsställande. - Ett förändrat samarbete mellan primärvård och slutenvård. Idag har mycket av det diagnostiska ansvaret flyttats till primärvården. Även vid fastställd cancerdiagnos är väntetiderna till specialistklinikerna ofta långa. Här behövs ett nytt och utvecklat samarbete för att påskynda utredningar av misstänkt malignitet. Undantag är utredningsprocessen vid misstänkt mammarcancer som är väl fungerande och snabb. Samma mål som för norra regionen. Översyn av organisation för mammografiverksamheten. Utveckla vårdprocesser, ev ändra organisation och resurssätta efter behovet. Hälso- och sjukvårdsdirektör Berörd verksamhetschef utser medicinskt ansvarig Respektive vårdområdesdirektör 11 (39)

12 3. MÅLNIVÅER FÖR PATIENTCENTRERADE KRITERIER gällande utbildning, kunskapsstyrning och forskning samt för nivåstrukturering. 1. FÖREBYGGANDE INSATSER OCH TIDIG UPPTÄCKT AV CANCER a) Förebyggande insatser Införa Tobaksfri duo 2014 Tobaksavvänjare finns i alla kommuner 2014 Kunskapsnätverk för tobaksprevention 2012 Kunskapsnätverk för alkoholprevention 2013 Ökad förskrivning av och följsamhet till Fysisk aktivitet på recept (FAR) 2014 Nätverk för tobaksavvänjare 2016 Riktade tobakspreventiva insatser (lågutbildade kvinnor + inom psykiatrin) 2015 Rökfri operation vid samtliga opererande kliniker 2016 Minska antalet stillasittare utifrån Hälsa på lika villkor 2014 Ökad kondomanvändning bland unga år 2014 Med undantag för riktade tobakspreventiva insatser arbetar vi med alla ovanstående frågor inom landstinget. Kunskapsnätverk för alkoholprevention är för närvarande vilande eftersom hälften av länen inte har utsett representanter. Rökfri vid operation är genomfört fullt ut på klinikerna i Sollefteå och Ö- vik. I Sundsvall är det genomfört på ortopedkliniken medan övriga kliniker har i uppdrag att införa detta så att nås inom utsatt tidpunkt. Ökad kondomanvändning bland unga år är ett nationellt mål som vi arbetar med där nästa mätning sker Landstingets mål stämmer väl överens med de mål som RCC angivit. Vi är ganska långt framme i de flesta fall men skolan är en begränsande faktor för tobaksfri duo. I dagsläget (vr 2014) är fyra skolor i Timrå kommun, samt tre skolor i Sollefteå kommun anslutna till Tobaksfri Duo. År 2020 ska, enligt målsättning för hjärt/kärlplanen Ett friskare Västernorrland, samtliga kommuners skolor (åk 6-9) vara anslutna till Tobaksfri Duo Inga särskilda beslut behövs. Aktivt arbete på alla fronter. 12 (39)

13 Folkhälsocentrum i de flesta fall. Folkhälsocentrum har ansvaret för projektledningen och för utförandet i Tobaksfri Duo. I Timrå står Folktandvården för utförande medan det i Sollefteå är kommunen, Folktandvården och Folkhälsocentrum som står för utförandet. Respektive familjeläkare/tandläkare (skolläkare). Folkhälsocentrum b) Tidig upptäckt av cancer Cytburken (regional databas för registrering av cervixcancerscreening) ska 2013 tas i bruk Data över mammografiscreening ska levereras till RCC Norr 4 ggr/år enligt 2014 specifikation. Deltagande i nationell screening för coloncancer * Tydlig organisation för cervixcancerprevention, med ansvarig och styrgrupp 2014 Förbättrat mammografideltagande till 87,5 % 2014 Registrering av opererade benigna mammografiscreeningfynd 2014 Rutiner för upprepad screening av högriskgrupper för levercancer 2014 Alla primärvårdsenheter erbjuds delta i projekt kring prickmottagning med 2014 gruppinformation om maligna melanom * Då Västernorrland beslutat att införa allmän screening för coloncancer i stället för att delta i den nationella screeningstudien ombeds en beskrivning av införandet av denna allmänna screening. Se också föregående fråga gällande screeningprogrammen. IT lösning för att möjliggöra överföring av data från Sympathy till Cyt- burken pågår. OBS. Cyt- burken planeras bli ett nationellt kvalitetsregister. Avtal tecknat mellan LVN och VGR gällande Cyt- burken. Mammografienheten har fungerande system för inrapportering och kommer att leverera data enligt RCC mall Tidig upptäckt, primärvårdens insatser se under punkt 7 ovan. I landstingets nya organisation ingår att utveckla vårdens processer inom fyra områden varav Bröstcancerprocessen är en. Arbetet har påbörjats under 2014 med inriktning på standardisering. Mammografideltagandet ligger vid mätning av alla åldersgrupper på 88,1 % i Landstinget Västernorrland år Vi kommer att följa utvecklingen så att n klaras även framåt. Frågan om registrering av opererade benigna mammografiscreeningfynd togs upp vid regionmötet för bröstcancer i Sundsvall i början februari. Håkan Jonsson, RCC norr 13 (39)

14 presenterade registret, och därefter har vi inte fått besked om när det när det kör igång skarpt. Det blir ju samtidigt i hela norra regionen. Från primärvården har vi länge önskat komma igång med bedömning av prickar på distans enligt modell från Västerbotten. Landstingets nya satsning på Vård på distans. Enligt RCC plan. Utvecklingsarbetet av vårdens processer påbörjades Prickmottagning bör vara igång inom de närmaste två åren. Inrättande av länsövergripande styrgrupp för GCK. Översyn av organisation och bemanning inom mammografiverksamheten. Berörda verksamhetschefer på uppdrag av respektive vårdområdesdirektör FoU-chef Respektive verksamhetschef utser medicinskt ansvarig inom sitt område. Berörda verksamhetschefer på uppdrag av respektive vårdområdesdirektör FoU-chef Beskrivning av modell för screening av coloncancer Befolkningen bjuds in för att lämna f- Hb vartannat år mellan 60 och 75 års ålder. Erfarenheten från andra centra är att 60 % hörsammar inbjudan. Beroende på om lågsensitivt eller högsensitivt f- Hb används kommer 2 % respektive 10% att testa positivt. Högsensitivt test rekommenderas i de flesta internationella riktlinjer. Cirka 90 % av dem som testar positivt dyker upp på koloskopi. Vi har invånare i Västernorrland mellan 60 och 75 års ålder. 60 % deltar i screening= screenade Befolkningen testas vartannat år= f- Hb per år 10 % kommer att testa positivt= 1491 koloskopier per år 10 % kommer inte att dyka upp på skopi. Slutresultatet blir totalt 1341 koloskopier och 168 skopidagar. En koloskopist kan maximalt klara nio koloskopier per dag. Det är nog bra att räkna lågt till en början och kalkylera med åtta koloskopier per dag. Detta ger ett ungefärligt behov av 168 koloskopidagar per år i länet. Det innebär alltså en heltidskoloskopist bara för själva screeningprogrammet. Därtill kommer sedan en svårberäknad volym av uppföljningsskopier på grund av oklara fynd, orena tarmar och en ökad medvetenhet i befolkningen (fler kommer att söka skopi utanför screeningprogrammet). Ska verksamheten centreras till Sundsvall 14 (39)

15 kommer det alltså inte att räcka med en ytterligare skopist- det kommer att krävas ungefär 1½ heltidstjänst. Detta är mer än vad som är möjligt med dagens bemanning. Ska projektet vara genomförbart måste det därför läggas ut på alla länets sjukhus. c) Vägen in till cancervården Minst ett samarbetsprojekt per landsting startar där primärvården (PV) och 2014 den specialiserade vården samarbetar kring cancerpatientens väg in i vården Nulägesbeskrivning av primärvårdens förmåga att diagnostisera cancer 2016 Besked till patienten inom 3 arbetsdagar från det att PV erhållit svar om 2015 diagnos för cancer diagnostiserad i PV. Beskedet ska omfatta plan och en tid till specialistmottagning inom en vecka. Vid stark misstanke om cancer där diagnos behöver fastställas med 2015 undersökningar ej genomförbara i PV ska patienten få tid till specialistmottagning inom en vecka. Specialistmottagningen skriver själv de ytterligare remisser de bedömer behövs för att ställa diagnos. När radiologen hittar fynd av cancer hänvisar de vidare till specialistklinik Pilotprojekt direkt: Pilotprojekt mellan radiologen-lungkliniken och primärvården i 2014 som Sundsvall. avslutats se Radiologen beslutar direkt om kompletterande utredning när man inte kan svara på en malignitetsfrågeställning från PV med den typ av undersökning som har begärts. Fortbildning i form av 1. Utbildningsdag i Hur hittar vi cancer tidigare. Alla primärvårds-, AToch ST-läkare i norra regionen inbjuds till utbildningsdagar. 2. Anpassa lathund kring cancersymtom från VGR till norra regionens förhållanden och sprida den inom regionens primärvård Nollvision för nyrekrytering av rökare: <1 % av ungdomar i årskurs 9 och i årskurs 3 på gymnasiet röker nedan Inom området primärvårdens förmåga att diagnostisera cancer kan nämnas att obligatoriskt svar på utredningsresultat mm är infört på alla Hälsocentraler för att säkra att patienten får besked om resultat av utredningar. Samarbetsprojektet mellan radiologen- lungkliniken- primärvården strandade tyvärr eftersom röntgen nyttjar granskare utomlands och de endast kan skriva svar till den som remitterat. Nu pågår en studie om vägen in i coloncancervården i samverkan mellan Jämtland, Västerbotten och Västernorrland. I dag klarar varken primärvården eller specialistvården de ovan angivna målen för att ge patienten besked och mottagningsbesök inom angiven tid. Inom röntgenklinikerna i länet finns ett styrdokument som fastställer att röntgen ska gå vidare med kompletterande undersökningar när behov finns. Dokumentet har tillämpats sedan några år vilket innebär att redan finns. 15 (39)

16 Angående fortbildning så har en utbildningsdag inom området Hur hittar vi cancer tidigare hållits hösten Anpassningen av lathunden bedömdes inte bidra med ny kunskap varför den ej genomförts. Samma mål som för norra regionen. 2. VÅRDPROCESSER a) Lungcancer 1. FDG-PET-DT ska ingå i utredningen för 90 % av patienterna i stadium 2015 Ib-III 2. Alla patienter ska ha tillgång till kontaktsjuksköterska Ledtid från remiss till behandlingsbeslut < 28 dagar för 80 % av 2015 patienterna 4. Operation inom 20 dagar från behandlingsbeslut för 80 % av patienterna Andel av patienter i stadium IIIA som erhåller kurativt syftande 2015 radiokemoterapi ska stå i paritet med nuläget i övriga landet, vilket är 30 % % inrapportering i det nationella kvalitetsregistret - både anmälning 2013 och uppföljning - med första inrapportering inom 3 månader 1. Vår bedömning är att 100 % av pat i stadium Ib- III är undersökta med PET- DT (fr.o.m. - november 2011). 2. Projektanställd kontaktssjuksköterska finns t.o.m Medel för fast bemanning är äskade inför budget Deltar vid informationssamtal - LOT- rond - Bevakar checklista (gemensam för norra regionen) - Fungerar som remiss för operativt ingrepp - Möjliggjort 100% registreringsgrad i INCA-registret 16 (39)

17 3. Oklar eftersom lungkliniken är beroende av andra enheter t.ex. patolog och röntgen samt nuklearmedicin i Umeå. 4. Beslut fattas på LOT- rond. 5. Fler än 15 % av pat erhåller kurativt syftande radiokemoterapi. 6. Underrapportering. Kontaktssjuksköterska ska utbildas under januari 2013 och därefter ta över arbetsuppgifterna. bör gälla. Föreslagen tidplan från arbetsgruppen inom RCC bör gälla. - Kontaktsjuksköterska. Efter utvärdering av projekt har 50% tjänsteutrymme äskats för permanent bemanning från 2015 (delar 50% cancer, 50% KOL) - Bemanning av läkare med specialistkompetens på tillräcklig nivå. - PET- CT utföras i Sundsvall? Cirka 75st /år -. - EBUS- undersökning utföras i Sundsvall? Cirka 75 st. /år - Patolog EGFR- mutationsbestämning utföras i Sundsvall? - Investering i PET- CT utrustning samt bemanning - förberedelsearbete pågår - Investering i EBUS- utrustning samt utbildning för denna, - kartläggande förberedelsearbete pågår. Utökning av läkare samt ssk nödvändig. - Samverkan med patologen utformas. Dialog inledd med patologen Verksamhetschef Lungkliniken Verksamhetschef Lungkliniken Vårdområdesdirektör medicin. b) Ovarialcancer 1. Organisera utbildning för och utse kontaktsjuksköterskor på alla sjukhus Organisera en fungerande MDK på Nus Alla patienter ska ha tillgång till kontaktsjuksköterska Organisera regional videounderstödd MDK % av patienterna med misstänkt avancerad ovarialcancer samt (39)

18 patienter med sitt första recidiv blir föremål för MDK och får en optimal preoperativ bedömning 6. Öka andelen optimalt opererade patienter till 40 % och därmed öka överlevnaden 1. Se fråga 3 Övergripande och prioriterade områden I Sundsvall finns sedan två år tillbaka en kontaktssjuksköterska som arbetar 50 %. I Sollefteå finns kontaktsjuksköterskor som fungerar för alla sjukhusets cancerpatienter. I Örnsköldsvik ansvarar en mottagningssköterska för uppgiften och tjänsteutrymme kommer att ansökas för dessa uppgifter. I Sundsvall är kontaktsjuksköterskan ansvarig för rapportering till INCA (informationsnätverk för cancervården). All cancerkirurgi som utförs i Sundsvall registreras dessutom i GynOp registret som är ett nationellt kvalitetsprogram för gynekologisk kirurgi. GynOp registret sköts av den opererande läkaren tillsammans med sekreterare på kliniken. 4. Kvinnokliniken i Sundsvall deltar i gynekologisk MDK för hela regionen via videolänk varje fredag. Vi kopplar upp oss på röntgenavdelningen och har möjlighet att se alla röntgenbilder som demonstreras men tyvärr har vi inte tekniken för att se demonstration av preparat från patologen. Patienter som vi önskar dra på MDK remitteras t gynekologen i Umeå. I MDK deltar gynekologer från regionen samt gynekologisk subspecialist i tumörkirurg, gynonkolog, patolog, röntgenolog samt colorektalkirurg från Umeå. Teknisk utrustning finns i Sundsvall men saknas ännu i Sollefteå och Örnsköldsvik. Lokal MDK i Sundsvall. Patienter som ska opereras i Sundsvall men där behov av colorektal kirurgi kan bli aktuell dras tillsammans med kirurgerna på deras Colorektalrond varje måndag. 6. Målet uppfylls idag. Inom länet finns överenskommelse om centralisering av viss cancerkirurgi till Länssjukhuset i Sundsvall. Det gäller högrisk endometriecancer (cancer i livmodern) samt äggstockscancer utan tecken till spridning i bukhålan. Tekniken för laparoskopisk operation av lågrisk endometriecancer finns endast i Sundsvall och de patienter med lågrisk endometriacancer som vill opereras laparoskopiskt remitteras därför också till Sundsvall. Övriga lågrisk endometriecancer opereras på respektive hemortssjukus med abdominell teknik. Sedan tidigare remitteras livmoderhalscancer för kirurgi i Umeå. Äggstockscancer med spridning till buhhålan remitteras också till Umeå enligt ök i senaste RCCs vårdprogram för äggstockscancer. Multidiciplinär rond från januari 2013 i Sundsvall. Bör införas i Sollefteå och Ö- vik under innevarande år så snart utrustning finns. Modell för teknisk utrustning MDK i Sollefteå och Ö- vik. Kostnadsneutralitet för operation och tjänster på länets sjukhus. 18 (39)

19 Avvaktar RCC plan för nivåstrukturering. Verksamhetschef på uppdrag av vårdområdesdirektör. Se ovan. Vårdområdesdirektör opererande. c) Kolorektalcancer Besvaras i ett senare skede enligt överenskommelse med Beatice Melin RCC. MDK ska genomföras före och efter operation. Patienter med rektalcancer: >90 % preop och >90 % postop. Patienter med koloncancer, >75 % preop och >90 % postop Förbättrad patologiundersökning: För >95 % av patienterna ska 12 lymfkörtlar i operationspreparat undersökas efter op för koloncancer. För >90 % av patienterna ska 12 lymfkörtlar undersökas i operationspreparat efter op för rektalcancer. Minska ledtider för cytostatikabehandlingsstart genom kortare svarstider för första PAD-svar: >90 % av PAD-svar på operationspreparat klara inom 3 veckor från operationsdatum >30 % av patienterna (både kolon- och rektalcancer) inkluderade i klinisk studie <10 % reoperationer efter elektiv + akut operation för koloncancer % av patienter som ges adjuvant cytostatikabehandling påbörjar denna 2013 inom 8 veckor (både kolon- och rektalcancer) 19 (39)

20 d) Bröstcancer % av patienterna ska genomgå pre- och postoperativ MDK, 2013 registrering ska ske i INCA % av kvinnorna med misstänkt eller bekräftad bröstcancer ska 2013 erbjudas operation inom 3 veckor och 98 % inom 4 veckor 3. Antalet reoperationer p.g.a. misstänkt eller manifest bristande radikalitet 2013 ska vara < 10 % % av alla PAD-svar ska vara klara inom 3 veckor % av alla patienter som ska ha systemisk onkologisk behandling ska 2013 ha påbörjat denna inom 6 veckor 6. Av kvinnor med servicescreeningupptäckt bröstcancer ska maximalt % ha körtelmetastaser 7. 5-årsöverlevnaden ska vara >90 % år = 2018 Bröstcancervården sker på två sjukhus i länet. Långa väntetider på PAD. Följa RCC:s intentioner. Genomförande utifrån RCC intentioner när nivåstruktureringsplan är beslutad. Sundsvall: Behov av ytterligare kontaktsjuksköterska samt bröstkirurg (på sikt). Utökade resurser inom patologi. Information till berörda parter. Verksamhetschef onkologi samt medicinskt ansvarig bröstkirurg i Sundsvall på uppdrag av vårdområdesdirektör. Medicinskt ansvarig bröstkirurg i Sundsvall. Vårdområdesdirektör opererande. 20 (39)