utifrån Barnkonventionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utifrån Barnkonventionen"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMilUN KO IIII{UN REVISION EN MISSIV 20L KOMMUNSTYRELSEN SOCIALNÄMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNAMNDEN UTBILD NINGSNAM ND EN FRITIDSNAMNDEN Grnskning v kommunens rbete utifrån Brnkonventionen hr på uppdrg v oss fortroendevld revisorer i Vllentun kommun genomfìirt en grnskning v kommunens rbete utifrn Bmkonventionen. Resulttet v grnskningen återfinns i bifogde dokument "Kommunens rbete utifrån B rnkonventionen". Vi revisorer delr :s bedömningr tt o nåimndern inte hr tgit håinsyn till brnkonventionen och dess intentioner i styr och måldokument. Det tidigre bm- och ungdomspolitisk progrírmet hr sådeles inte lämnt vtryck i dess dokument. Vi uppfttr också tt det finns brister i utbildningen v verksmhetsftireträdre i brnkonventionen och dess intentioner. o det skns tydlig kommunövergripnde direktiv och målsättningr i frågor som gäller brn och ung. Vi nser tt kommunstyrelsen bör t inititivet till tt målsättningr och direktiv ts frm ftir kommunens rbete med brn och ung. det trots vsknden v styrdokument 2indock bedrivs ett br rbete i Brnkonventionens nd och tt orgnistionen åir ändmålsenligt utformd fìir dett rbet. uppfìiljningen och utvåirderingen v rbetet med brn och ung i dgsläget är begråinsde. För tt ftirbättr rutinern och stärk den intem kontrollen hr ett ntl rekommendtioner l2imnts i rpporten. REVISIONEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN ' FAX SE SE Vllentun kommun

2 VALLENTUNA KOMI.IUN KOMMUN REVISIONEN MISSIV KOMMUNSTYRELSEN SOCIALNAMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNAMNDEN UTBI LD NINGSNAM N DEN FRITIDSNAMNDEN Rpporten överlämns härmed till Kommunstyrelsen, Socilnämnden, Bm- och ungdomsnåimnden, Utbildningsnåimnden smt Fritidsnämnden. Revisorem hr tidigre begtirt ttfä ett yttrnde från grnskd nämnd. Efter överläggningr med Kommunfullm?iktiges ordförnde och Kommunstyrelsens ordfürnde hr vi kommit frm till ftlljnde åindrde rutin ftir hur de åtgärder grnskd nåimnd vidtgit sk rpporters. Smtidigt som grnskningsrpporten tillställs grnskd nåimnd skicks en kopi till Kommunfullmäktiges presidium och Kommunstyrelsen ftir kåinnedom. Nämnden rpporterr sedn till Kommunstyrelsen vilk åtgärder som nämnden vidtgit. När den rpporteringen sk ske kommer tt läggs fst i ett regeldokument i Förfthringssmlingen. Kommunstyrelsen kommer i sin tur ttt'tåt gnger per år redovis till Kommunfullmåiktige hur revisionens grnskningsrpporter och dess rekommendtioner hr behndlts i nämndern. Kommunrevisionen kn ftilj den fortstt behndlingen genom kllelser och protokoll smt även vid en uppftiljnde revision. För revisorem /4'ø,fr^ Stffn Modig Ordftirnde REVISIONEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX SE Vllentun kommun

3 VALLENTUNA KOMMUN KO}IiIUNREVISIONEN MISSIV 20L KOMMUNSTYRELSEN SOCIALNAMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNAMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN FRITIDSNAMNDEN Distribution v grnskningsrpport - Kommunens rbete utifrån Brnkonventionen Kommunstyrelsen Socilnämnden Brn- och ungdomsnämnden Utbildningsnåimnden Fritidsnämnden Kommunfirllmäktiges presidium Kommundirektören Chefsekonomen REVISIONEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN 08-s FAX SE SE Vllentun kommun

4

5 ReuisÍonsrø;pport Kommunens rbete utifrån Brnkonventionen Mrs zor3 V o,llentun k o tntntrít Smir Sndberg Jonn Hägg Sofi Regnell

6 InnehAU Smmnfttnde bedömning och rekommendtioner 1 Inledning 4 2.r Bkgrund, revisionskriterier och uppdrg Revisionsfråg Avgränsning Metod 5 Utgångspunkter Brnkonventionen 6 Grnskningsresultt 7 4.r Brnkonventionen och dess intentioner i styr- och måldokument 7 4,L.r Kommunplnen 7 4.r.2 Verksmhetsplnern 8 4.L.8 Övrig styrdokument och utbildningr Nämnder och styrelser rbetr enligt fullmäktiges direktiv och målsättningr när det gäller frågor som rör brn och ungdomr 9 4.g Kommunens orgnistion är ändmålsenligt utformd 10 4.g.r Orgnistion och smrbete melln nämnder och förvltningr 1tl Tryggre Vllentun 11 4.g.3 Smverknsgrupper med ertern ktörer t2 4.g.4 Smverknsformer för brn och ungdomrs delktighet och infl nde t2 4.4 Formern för uppföljning och uwärdering v uppnådd resultt och effekter är ändmålsenligt utformde 13

7 r Snnrnø:nfø:ttolnde bedötnníng o ch r ekornntendø:tíorter På uppdrg v Vllentun kommuns förtroendevld revisorer hr grnskt Socilnämndens, Brn- och ungdomsnämndens, Utbildningsnämndens och Fritidsnämndens rbete i frågor som rör brn och ungdomr. Grnskningen hr sin utgångspunkt i Prop. zoogf to:232. och fokuserr på brnkonventionen och dess intentioner. Efter genomförd grnskning är vår bedömning tt Vllentun kommun ändmålsenligt bedriver rbetet med brn och ung ur ett verksmhetsperspektiv, med vseende på smverkn och orgnistion. Vi bedömer dock tt det skns en tydlig politisk styrning och ledning smt tt det skns ett tydligt brnperspektiv i styr- och måldokument. Utifrån de revisionskriterier grnskningen bsers på grundr sig bedömningen ovn på följnde observtioner: Nämndern hr inte tgit hänsyn till brnkonventionen och dess intentioner i stlry- och måldokument. Det tidigre brn- och ungdomspolitisk progrmmet hr inte lämnt vtryck i styrdokumenten. Vi uppfttr också tt det finns brister i utbildningen vverksmhetsföreträdre i brnkonventionen och dess intentioner. Det skns tydlig kommunövergripnde direktiv och målsättningr i frågor som gäller brn och ung. Det är därmed svårt tt bedöm nämnderns rbete i förhållnde till dess. Vi nser tt kommunstyrelsen bör t inititivet över kommunens rbete med brn och ung. 1v14

8 Det fìnns en i llt väsentligt ändmålsenligt utformd orgnistion. Vi nser dock tt synen på brn- och ungdomsfrågor bör vr tydliggiord på ll politisk nivåer. Det finns i Vllentun god förutsättningr för dett utifrån verksmheterns nuvrnde rbetsformer. Uppföljningen och utvärderingen v rbetet med brn och ung i dgsläget är begränsde. 2v14

9 I syfte tt stärk förutsättningrn i dett rbete lämns ett ntl rekommendtioner. Vi rekommenderr nämndern tt: o I svr- och måldokument tydliggör brnets särställning och brnkonventionens intentioner för respektive verksmhetsområde. Att i enlighet med Prop. zoogf to:z3z Strtegi för tt stärk brnets rättigheter i Sverige säkerställ tt verksmhetsföreträdre utbilds i brnkonventionen och dess intentioner, smt tt/hur brn och ungs åsikter inhämts i beslut som rör dem. Tydliggör det kommungemensmm nsvret för brn och ung smt tydliggör smrbetet melln nämndern. InHuder öwig nämnder i frmtgnde v hndlingsplnen för Tryggre Vllentun, då vi uppfttr fler frågor som nämndövergripnde. Se över rutinern för uppföljning i syfte tt säkerställ tt uppföljning görs. 3v14

10 2 Inledníng 2. t B q,kg rund, r euísi ons lc ríteríer o eh upp dr g FN:s brnkonvention om brnens rättigheter ntogs v Generlförsmlingen Sverige vr ett v de först ländern som rtificerde konventionen vilket innebär tt den är folkrättsligt bindnde. Därmed hr Sverige åtgit sig tt följ konventionens innehåll och nd smt tt ktivt förverklig intentionern i den. I prop. (rgg7/g8l8z) underströks vikten v tt kommunern skulle erbjud sin personl utbildning i brnkonventionen. Det föreslogs smtidigt tt kommunern skulle inrätt system för tt kunn följ hur brnets bäst förverkligs i det kommunl rbetet. Kommunfullmäktige hr tidigre fstställt ett brn- och ungdomspolitiskt progrm för åren zoos-zoro, vilket uttryckte kommunens smlde syn på brn- och ungdomsfrågor. Progrmmets intention vr tt frågor som rör brn och ungdomr sk komm i främst rummet smt vr väglednde för smtlig nämnder och förvltningr. De tidigre fstställd målen inom dett område sk numer ingå i den övergripnde kommunplnen smt i nämnderns respektive verksmhetsplner. Syftet med grnskningen är tt bedöm hur kommunens nämnder och styrelser rbetr i enlighet med brnkonventionens intentioner och fullmäktiges fstställd mål i brn- och ungdomsfrågor. I grnskningen ingår även frågor kring mobbing, brn i behov v särskild behov/särskilt stöd. 2.2 Reuisions frô;g Bekts frågor som rör brn och ungdomr i Vllentun kommuns beslutsfttnde? Följnde revisionskriterier/kontrollmål hr nvänts:. Hänsyn i kommunen hr tgits till brnkonventionen och dess intentioner vid frmtgnde v styr- och måldokument.. Nämnder och styrelser rbetr enligt fullmäktiges direktiv och målsättningr när det gäller frågor som rör brn och ungdomr.. Kommunens orgnistion är ändmålsenligt utformd, blnd nnt när det gäller smverkn i brn- och ungdomsfrågor smt i den kommunintern roll- och nsvrsfördelningen melln nämndern och förvltningrn. I Formern för uppföljning och utvärdering v uppnådd resultt och effekter är ändmålsenligt utformde. 4v14

11 z.gaugränsníng Grnskningen vgränss till tt gäll socilnämnden, brn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och fritidsnämnden. z.4metod. Grnskningen hr genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med verksmhetsföreträdre. Intervjuer hr genomförts med följnde personer: - Tillförordnd förvltningschef socilförvltningen - Brn- och ungdomsenhetens chef, socilförvltningen - Tillförordnd förvltningschefbrn- och ungdomsförvltningen - Föreståndre för Resurscentrum - Förvltningscheffritidsförvltningen - Ungdomsenhetens chef, fritidsförvltningen - Socilnämndensordförnde - Brn- och ungdomsnämndens ordförnde 5v14

12 S Utg&ngspunkter g. I B ø:rnkonu entíorteít Grundprincipern i konventionen om brns rättigheter återfinns i rtiklrn 2,3,6 och rz. o o Artikel z i konventionen om brns rättigheter hndlr om tt ing brn sk diskriminers. Artikel 3 i konventionen om brns rättigheter hndlr om tt lltid sätt brnets bäst i fokus. Artikel 6 i konventionen om brns rättigheter hndlr om tt åtgärder vidts som säkrr rätten till fiisisk, psykisk, ndlig, morlisk, psykologisk och socil utveckling. Artikel rz i konventionen om brns rättigheter hndlr om brn och ungs rätt till delktighet. Prop. zoog f ro,zgz Strtegi för tt stärk brnets rättigheter i Sverige'innehåller ett ntl principer som sk vr utgångspunkt för så väl kommunerns som ndr offentlig ktörers rbete med tt säkerställ brns rättigheter i Sverige. Propositionen ntogs v riksdgen i december 2o1o. I strtegin lyfts blnd nnt smrbete melln skol, sociltjänst och ndr ktörer frm som en förutsättning för tt skydd brn som fr ill eller diskriminers. Vidre lyfter strtegin också frm tt det i en kommun bör finns kunskp och rbetssätt för tt inhämt brns åsikter i frågor som rör dem. I smtlig beslut som rör brn bör det därmed frmgå hur brnets åsikter hr inhämtts. Vikt läggs även vid tt kommuner bör inrätt system för tt kunn följ hur brns bäst förverkligs i det kommunl rbetet. Brnplner, brnbilgor till budgeten och brnkonsekvens-nlyser kn vr instrument för sådn uppföljning. Kommunern nsvr också för tt såväl beslutsfttre som berörd personl hr en gedigen kunskp om brns rättigheter smt fortlöpnde får kompetensutveckling för tt bibehåll och utveckl denn kunskp. r Ersätter rg97l98:r8z Strtegiþr ttþruerklig FN:s konuentíon ombrnets rättigheter i Suerige 6v14

13 4 Grørnskníngsresultø:t 4.t BrntkonuentíoÍteÍt och dess íntentíoner í stut- oehmô,ldokurnent I dett vsnitt belyses huruvid hänsyn hr tgits till brnkonventionen och brnkonventionens intentioner vid frmtgnde v styr- och måldokument. Frm till år zoro uttrycl,rtes kommunens smlde syn på brn- och ungdomsfrågor i det kommungemensmm brn- och ungdomspolitisk progrmmet. Progrmmet hde ett tydligt brnrättsperspektiv och utgick från brnkonventionen och brnets bäst. Progrmmet innehöll såväl inriktningsmål smt uppdrg till nämnder inom ett ntl prioriterde områden kring kommunens verksmhet gentemot brn och ung. Från och med zorr beslutdes tt progrmmet inte skulle reviders och tt målen inom dett områdes sk ingå i de ordinrie styrdokumenten. Utifrån denn bkgrund hr en grnskning genomförts vbefintlig styr- och måldokument Kommunplnen Kommunens övergripnde styr- och måldokument utgjordes under grnskningsperioden v Kommunplnen för zotz-zot4.defyr strtegisk målområden som nges i plnen är: o Kund/invånre. Tillväxt och utveckling. God ekonomisk hushållning. Energi och miljö Inom dess områden finns smmnlgt 16 kommungemensmm mål. Det kommungemensmm målet om ett tryggre Vllentun nges i intervjuern som det mål med störst bäring på brn och ungdomr i kommunen. Ett speciellt rbete inom vd som klls just Tryggre Vllentun hr initierts i kommunen. Tryggre Vllentun är ett nätverk där de i kommunen som rbetr med brn- och ungdomsfrågor smordnr sin resurser. Syftet med Tryggre Vllentun uppges vr tt permnent det rbete kring det brn- och ungdomspolitisk progrmmet som tidigre gjorts i kommunen. Arbetet diskuters vidre nedn. Målen inom de öwig områden god ekonomiskhushållning, energi och miljö och tillväxt och utveckling, sknr uttrycklig relevns för rbetet med brn och ung i kommunen. Därutöver formulers nämndspecifik mål v nämndern, med grund i de kommungemensmm målen. De nämndspecifik målen redogörs för i verksmhetsplnern för respektive nämnd. 7v14

14 4.1.2 Verksmhetsplnerncl I socilnämndens verksmhetspln för zotz-zor4 utgör följnde två mål de som närmst kn hänförs till brnens särställning och brnkonventionens intentioner, mål 6: "socilnämnden sk genom instser v förebyggnde ntur bidr till tt/.../stärk brns och ungdomrs egen förmåg"; smt mål 8: "socilnämnden sk genom smverkn med ndr nämnder bidr till tt skp trygghet i Vllentun". I Socilnämndens verksmhetspln omnämns också tt smrbetet med skoln kn utveckls ytterligre när det gäller förebyggnde verksmhet/öppenvård för brn och ungdomr. Speciellt rör dett de ungdomr år som är i behov v instser utöver etblerde g rmnsieprogrm. Socilnämndens tidigre verksmhetspln för zoro-zorz berör medbäring pä rbetet med brn och ungdomr målet om tt bli beviljd ordinrie licens för BBIC, vilket är ett metodvl med tydligt fokus på brn och ungdomrs behov i centrum. Socilnämnden hr nu beviljts ordinrie licens. Utbildningsnämndens verksmhetspln 2oL2-2or4 innehåller ett ntl nämndspecifik mål med indiktorer kring brukrnöjdhet (elevnöjdhet). Blnd nnt bekts ndel elever som känner sig trygg på sin skol, respektive nser tt de stimulers till utveckling och lärnde, smt ett ntl resulttmål för betyg, högskolebehörighet. Det finns dock ing uttrycklig referenser till brnkonventionen eller brnets särställning i verksmhetsplnen. Brn- och ungdomsnämndens verksmhetspln 2or2-2ot4 innehåller också mål med indiktorer kring elevnöjdhet, lärndemiljö, utveckling och trygghet. I verksmhetsplnen omnämns i först hnd lgr som styrnde för nämndens verksmhet och måi. Vid intervjun med brn- och ungdomsförvltningen (som svrr till både utbildningsnämnden och brn- och ungdomsnämnden) påpeks tt brns rättigheter och brns bäst är en nturlig utgångspunkt i verksmhetern vrs huvudshig målgrupp är brn och ung. Vidre hr hänsyn till brnkonventionens intentioner tgits i de lgr och förordningr som styr kommunens rbete, vrpå det ytterligre blir en nturlig del i verksmheterns rmverk. Exempelvis nämns skollgen som hr en tydlig utgångspunkt i brnkonventionen. Fritidsnämndens verksmhetspln 2or2-2or4 innehåller ing mål direkt hänförlig till brnkonventionen. Det mål som strkst l -fter frm brn och ungdomr är mål nr 4: "Fritidsnämndens smtlig verksmheter smrbetr med öwig berörd nämnder smt berörd myndigheter och orgnistioner för ungdomsgruppen 7-2o år" Ourígø sfurdokument och utbildningor Det skns brnplner, brnchecklistor och dylikt i kommunen och det finns ingen brnbilg till budget. Det säkerställs inte heller i kommunen tt verksmhetsföre- 8v14

15 trädre och personl utbilds i brnkonventionen och dess intentioner. Verksmhetsföreträdre beskriver tt utbildningr sker kring tolkning och tillämpning v de ktuell lgrn som styr ders verksmhet och där brnkonventionen ligger till grund, exempelvis skollgen. Ingen verksmhetsföreträdre nger dock tt de fått utbildning kringbrnkonventionen och dess intentioner. Det tydliggörs i den ny propositionen tt kommunen hr ett nsvr tt utbild verksmhetsföreträdre och tjänstemän inom området. 4.r.g.r Kommentrerochbedömningr: Enligt vår uppfttning sknr styrdokumenten tydlig bäring på brnkonventionen och dess intentioner. Det tidigre brn- och ungdomspolitisk progrmmet hr inte lämnt vtryck i styrdokumenten. De nämndspecifik mål som rör de nämnder som är nsvrig för brn och ungdomr i kommunen hr ett nturligt fokus på dett rbete, men även där skns tydlig referenser till brnets särställning. Målen skulle enligt vår uppfttning kunn utveckls för tt tydliggör och lyft frm såväl brnkonventionens intentioner som de tidigre inriktningsmålen och uppdrgen från det brn- och ungdomspolitisk progrmmet. De exempet på målindiktorer kring eleverns utveckling och lärnde, elevnöjdhet, trygghet etc., smt fritidsnämndens smverknsmål är de närmste som finns. Vi uppfttr således tt nämndern inte hr lyckts säkerställ tt de intentioner som tidigre uttryckets i det brn- och ungdomspolitisk progrmmet hr överförts till kommunplnen och nämnderns verksmhetsplner. Utifrån de mål som i Prop. zoog f to.zgz Strtegi för tt stärk brnets rättigheter i Sverige kn nses h bäring på kommuner så sknr vi också uttlde mål kring utbildning i brns rättigheter för verksmhetsföreträdre. Vi sknr också mål kring hur/tt brns och ungs åsikter sk inhämts vid beslut som rör brn. Vår bedömning är således nämndern inte hr tgit hänsyn till brnkonventionen och dess intentioner gällnde styr- och måldokument. 4.2 Nätnnder oeh stgrelser orrbetør enlígtlullmäktíges dírektíu oc r-lø.&ls ittníngølr rúir det g äller lr&g or sorn rör bølnt och un'g doínclr Som ovn nämnts fnns tidigre ett brn- och ungdomspolitiskt progrm som tydliggjorde tt frågor som rör brn och ungdomr sk komm i främst rummet smt vr väglednde för smtlig nämnder och förvltningr. I pril eorr beslutde kommunfullmäktige tt progrmmet inte skulle reviders. I den uppföljning som då gjordes föreslogs istället tt målen inom dett område frmöverbör ingå i den övergripnde kommunplnen smt i nämnderns respektive verksmhetsplner. Som ovn nämnts hr vi uppfttt tt verksmhetsplnern och kommunplnen är begränsde i sin mål och direktiv kring rbetet med brn och ungdomr. Vi uppfttr 9v14

16 inte heller tt kommunplnen tydliggör hur kommunen ser på rbetet med brn och ung. I och med denn brist på tydlig direktiv hr nämnder och förvltningr stort nsvr tt utveckl sitt eget rbete kring brn och ung. 4.2.L.L Kommentrerochbedömningr: Trots tt vi tidigre notert tt det brn- och ungdomspolitisk progrmmet inte hr införlivts i de gällnde styrdokumenten är vår bild tt progrmmets intention lever kvr i orgnistionens rbete i frågor som rör brn och ung. Det uppftts vr ett verksmhetsbsert resultt, och inte ett resultt v en tydlig politisk styrning. Vi uppfttr tt det skns målsättningr och direktiv på kommunövergripnde nivå gällnde frågor som rör brn och ung efter tt det brn- och ungdomspolitisk progrmmet hr vslutts. Därmed ser vi risker för tt det befintlig rbetet med brn och ung, som inte fstställts vi direktiv, riskerr tt nedprioriters eller försvinn vid förändringr i orgnistionen. Utifrån denn brist på direktiv från fullmäktige är därmed svårt tt bedöm förvltningrns och nämnderns rbete i enlighet med dess. Vi nser dock tt kommunstyrelsen bör t inititivet över kommunens rbete med brn och ung. 4. g l(otntntntens org ørnrísø:tíon är ändørtnô,isenlíg t ulfortnød Orgnistíon och smrbete melln nömnder ochforultningr Grnskningen omfttr ffr nämnder och tre förvltningr som tillsmmns nses h det smmntgn nsvret för brn och ung i kommunen. Det är viktigt tt dess nämnder säkerställer ett helhetsnsvr för brnet i syfte tt motverk tt brn fller melln stolrn. Förvltningrn ger i intervjuern uttryck för tt de överlg hr en god smverkn. Smverkn sker blnd nnt inom Tryggre Vllentun (vilket behndls utförligre nedn) men även i ndr former, till stor del i och vi skoln. Det finns även ett speciellt projekt för smverkn melln socilförvltningen och brn- och ungdomsförvltningen i syfte tt t ett helhetsnsvr för de ungdomr som inte deltr i skolverksmhet, så kllde "hemmsittre". Inom brn- och ungdomsförvltningen nsvrr Resurscentrum för rbetet med elever i behov v särskilt stöd. Resurscentrum orgniserr specilverksmheter såsom språkklss, förberedelsehss och särskol, och finns till för de tillfiillen då stödet på skoln inom den ordinrie skolenheten inte räcker till. Resurscentrum nsvrr också för elevhälsn i kommunen. Resurscentrum sk vi elevhäls och tilläggsbelopp rbet för tt ingen rektor lämnr ifrån sig elever utn se till tt smtlig elever i behov v stöd får det stöd de hr rätt till. Socilförvltningens smrbete med skoln sker blnd nnt vi en socilsekreterre koppld till vrje skol. Det- 10 v 14

17 t är tänkt tt underlätt kontkten melln skol och sociltjänst smt bidr till ökt smråd kring brn och ungdomr. Ett förebyggnde rbete melln fritidsförvltning, brn- och ungdomsförvltning och socilförvltning sker vi regelbundn möten melln skoln, socilsekreterre och fáltssistenter. Även en polis knuten till skoln deltr i dess. Dess möten behndlr tendenser på gruppnivå ur ett brnoch ungdomsperspektiv. Under intervjuern frmkommer tt smrbete på nämndnivå sker i skfrågor, där specifik frågor kn Mts i fler nämnder. Det sker inget rbete kring brn och ung v generell och övergripnde ntur melln nämndern idg. Nämndordförnden uppger tt denn smrbetsform är fullt tillräcklig idg. hr även tgit del v intern smverknsrutiner melln brn- och fmiljeenheten inom socilförvltningen och motprter i kommunen. Rutinern vser smverkn melln brn- och fmiljeenheten och enheten för äldre och funktionsnedstt, vuxenenhetens myndighetsvdelning, Vllentun gymnsium (liknde rutiner finns för grundskoln inklusive friskolor) smt rutiner för smrbete och rbetsflöde melln brn- och fmiljeenheten och öppenvården Tryg gre Vllentun. Tryggre Vllentun är ett forum och nätverk där de i kommunen som rbetr med brn- och ungdomsfrågor smordnr sin resurser. En speciell smordnre är nsvrig för dett rbete i kommunen. Smverkn inom nätverket sker främst i form v dess tre former: Stwgrupp (kommundirektören, kommunstyrelsens ordförnde, förvltningschef på brn- och ungdomsförvltningen, socilförvltningen och fritidsförvltningen, smordnre för Tryggre Vllentun, närpolischef smt smordnre säkerhetsfrågor) Smordningsgrupp (enhetschef, verksmhetschef m.fl.) Utökd smordningsgrupp (representnter från skolorns elevhälsovård, sociltjänstens brn- och ungdomsgrupp smt öppenvård, f,áltgruppen, närpolisens ungdomsutredre, svensk þrkns ungdomsverksmhet) En hndlingspln för rbetet utrbets i huvudsk v smordnren och nts sedn i styrgruppen. Smhällsbyggndsförvltningen och kulturförvltningen deltr inte i sþ'rgruppen och hr således ingen påverknsmöjlighet. Hndlingsplnen nts därefter endst i fritidsnämnden som nsvr för rbetet inom Tryggre Vllentun. Utgångspunkten i rbetet med Tryggre Vllentun nges vr tt skp ett helhetsgrepp kring kommunens brn och ung, "vi jobbr med smm brn". Arbetet rör blnd nnt tt förebyggnde rbete mot lkohol, nrkotik, doping och tobk, smt nttvndringr för tt sþdd brn mot våld. Under det senste året hr nttvndringsbidrg instiftts och getts till föreningr som bistår med nttvndrre. 11 v 14

18 Smordningstjänsten hr under en tid vrit vknt. En ny smordnre tillträdde i mrs Fritidsförvltningens chef uppger tt verksmheten hr fortgått även under vknsen, men tt det hr inverkt negtivt på utvecklings- och uppföljningsrbetet i viss mån Smuerknsgrpper med exterrl ktörer Nämndern och förvltningrn smrbetr även med lndsting och polis. Ovn hr polisens närvro i smverknsmöten diskuterts. I Fmiljens hus smverkr brn- och ungdomsförvltningen med socilförvltning och brnvårdscentrlen (BVC). Dit kn förskolebrn och fmiljer gå för tt få stöd vi till exempel föräldrutbildningr. Smverkn melln kommunen och lndstinget gällnde elever i behov v särskilt stöd reglers vi ett speciellt vtl (BUS). Smrbete melln fritidsförvltning och regionens gemensmm sociljour uppges vr ktuellt tt utök genom tt engger sociljouren i fáltssistenterns rbete Somuerknsþrmer for born och ungdomrs delktighet och inflytnde På skolorn är det huvudsklig verktygen för elevinfl nde elewåden. Vi uppfttr tt rbetet med elewåd ser något nnorlund ut melln skolorn vseende frekvens och kontinuitet. Utöver elevråden finns även så kllde smråd. Dess inkluderr elever, föräldrr och politiker och de träffs ett pr gånger per termin. Kommunen hr inte tidigre rbett strukturert och ktivt med brn- och ungdomsinfl nde. På grund indiktionern på tt ungdomr i kommunen upplevde tt de inte lyssndes till, vilket mnifesterdes i Lupp zorr, hr ett ungdomsråd nyligen instiftts i kommunen. Ungdomsrådet vänder sig till ungdomr melln rz och 16 år och drivs v fritidsförvltningen på uppdrg v fritidsnämnden. Rådet består v representnter från elewåden men sk i huvudsk behndl frågor som rör brn och ung utnför skoln (till skillnd från elewåden). Ungdomsrådet är dock så pss nytt tt det inte är Hrgjort vilk frågor som sk diskuters smt hur dess sk ts om hnd och följs upp i kommunen. Det uppges finns plner på tt inkluder även ndr representtiv ungdomsgrupper utöver elewåden, till exempel i form v gårdsråd på fritidsgårdrn, längre frm. Även ndr förvltningr sk kunn medverk i ungdomsrådet frmöver L Kommentrerochbedömningr: Vi bedömer tt det finns tydlig smrbetsformer både inom och melln förvltningr i de flest fll. Vi uppfttr tt smrbetet med skoln som nturlig mötesplts fungerr br både gentemot socilförvltning och gentemot fritidsförvltning. Tryggre Vllentun bidrr till tt stärk smrbetet melln förvltningr smt melln olik nivåer i orgnistionen, likväl som gentemot extern ktörer. Vi bedömer dock tt det fìnns skäl till tt involver även de förvltningr som idg inte finns representerde i Tryggre Vllentun i rbetet. Vi ser också tt det finns skäl tt se 12 v 14

19 över om hndìingsplnen för Tryggre Vllentun sk behndls i fler nämnder än fritidsnämnden då mång frågor är kommunövergripnde. Vi ser positivt på tt ett ungdomsråd är under utveching i kommunen. Vi nser det dock finns skäl tt involver även ndr nämnder i rbetet med ungdomsrådet. Trots tt nämndordförnden nser tt smrbetet melln nämndern som det ser ut idg är fullt tillräckligt nser vi tt det finns skäl tt formliser smverkn och på så sätt tydliggör det kommungemensmm nsvret för brn och ung. I och med de olik smverknsformern melln de berörd förvltningrn bedöms ändå risken för tt brn och ungdomr fller melln stolrn vr reltir,t liten. Vi bedömer tt orgnistionen i llt väsentligt är ändmålsenligt utformd. Vi nser dock tt synen på brn och ungdomsfrågor börvr tydliggiord på ll politisk nivåer. Det finns i Vllentun god förutsättningr för dett utifrån verksmheterns nuvrnde rbetsformer Fortnerno frr urppîolrníng och utu ärderíng u lupplrrôiddresultø:t oeh effekter är ändølnflls.- enlígt utforrnø;de De nämndspecifik målen följs upp enligt de indiktorer och mätmetoder som nges i verksmhetsplnern, främst enkäter och utvärderingr. Dess mål hr som ovn nämnts endst begränsd nkn ning till brnkonventionen och dess intentioner. Tryggre Vllentun gjorde under hösten 2011 en uppföljning v den lokl ungdomspolitiken (Lupp) i vilken ungdomr i kommunen tillfrågdes om sin livssitution och vd som är viktigt för dem. zor4 görs en ny Lupp-uppföljning. hr också tgit del v en tidigre kvlitetsredovisning på brn- och ungdomsförvltningen, i vilken en utvärdering och uppföljning v rbetet presenters. I denn redovisning tillfrågs elever i kommunen om sin uppfttning vseende möjlighetern tt påverk/plner sitt skolrbete smt om sitt infl nde/huruvid lärre och skolledning lyssnr på dem. 4.4.r.r Kommentrerochbedömningr: Vår bedömning är tt uppföljningen och utvärderingen v rbetet med brn och ung i dgsläget är begränst och rekommenderr därmed nämndern tt se över rutinern för uppföljning. 13 v 14

20 Smir Søndberg Projektledre CrínHultgren Uppdrgsledre 14 v 14

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 29 Revisionsrapporter 2013 (KS 2014.083) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm PROTOKOLL fört vid årsstämm med ktieägrn i Swedbnk AB den 26 mrs 2015, Dnsens Hus i Stockholm 51,Ârsstämmn öppndes v ordförnden i bnkens styrelse, Anders Sundström, som hälsde de närvrnde välkomn till

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Mellan hopp och hopplöshet i Peking

Mellan hopp och hopplöshet i Peking # 2 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: REUTERS/Chin Dily/Scnpix Drömmen om en klrblå himmel KinNytts Agnet Engqvist hr bevkt Kin sedn 1980-tlet och drömmer

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

Hårdare vindar inför partimötet

Hårdare vindar inför partimötet # 4 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: JASON LEE/Reuters/TT Hårdre vindr inför prtimötet Xi Jinpings först år vid mkten hr vrit mer händelserikt än tio

Läs mer

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs. Bkgrund Skellefteå museum hr fått bidrg från Riksntikvrieämbetets nslg

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden. EXAMESARBETE 29:49 CIV Modellklibrering och läckgeloklisering för dricksvttennätet i Klmr kommun med minst kvdrtmetoden Robert Wldem Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Smhällsbyggndsteknik

Läs mer

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det gotlndshem Nr 02 2014 Ny utsid Stjärngtn rusts upp Knep &KNÅP för dom yngre! Ordning&red hos Rune Ett rent nöje Ny tvättstugor SPONSRING Så fungerr det VD hr ordet Stffn Thurgren BO&HYRA Nr 2 2014 Vi hr

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Kreativitet för varenda kotte.

Kreativitet för varenda kotte. Kretivitet för vrend kotte. Skolprogrmmet för förskol och grundskol. Göteborg 2011 3-13 mj Bok in den 9 mrs! Du som rbetr i skoln kn bok ktiviteter för dig och din elever på Vetenskpsfestivlen 2011. Du

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell.

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell. SE0100128 SKI Rpport 01:9 ',! 1 Grnskning v SKB:s förslg ti inkpslingsteknik Mts Lundin Oskr Gustfsson Bernt von Bromsen Ev Troell Jnuri 2001 ISSN 1104-1374 ^9/20 ^Slm. I ISRN SKI-R-01/9-SE PLEASE BE AWARE

Läs mer

Metodhandbok för småbarnsordkonst

Metodhandbok för småbarnsordkonst Metodhndbok för småbrnsordkonst Det här är en metodhndbok för småbrnsordkonst. Hndboken hr utrbetts v Helsingfors kulturcentrl inom rmen för brnkulturnätverket Alddins lmp, som utgett ett trettiotl metodhndböcker,

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 2 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sweden-Chin Trde Councils ordförnde sedn år 2000, Bo Lndin skriver sin sist krönik i dett nummer v KinNytt när hn nu

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Upplevda besvär av luftföroreningar, buller och inomhusmiljö

Upplevda besvär av luftföroreningar, buller och inomhusmiljö Upplevd besvär v luftföroreningr, buller och inomhusmiljö Socioekonomisk nlys bserd på Ntionell miljöhälsoenkäten www.fhi.se Rpport nr A 2005:12 Förord Riksdgen hr fttt beslut om ett övergripnde ntionellt

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol Bro skol 1 Presettio v skol Bro skol är e F-3 skol i Brodle, Lysekils kommu. Skol hr uder läsåret 2011/2012 hft i geomsitt 52, fördelde på e förskoleklss,

Läs mer

MOTION. i HFAB:s regi HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR. Bästa tipsen för rätt stavgång

MOTION. i HFAB:s regi HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR. Bästa tipsen för rätt stavgång ETT MAGASIN FRÅN HFAB NR 1 MARS 2014 100 SOMMARJOBB i HFAB:s regi MOTION Bäst tipsen för rätt stvgång Nyöppnd hobbylokl på Vllås HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR Ll och Flemming nöjd

Läs mer

Verksamhetsberättelse 13/14 samt verksamhetsplanen för 14/15

Verksamhetsberättelse 13/14 samt verksamhetsplanen för 14/15 Verksmhetsberättelse 13/14 smt verksmhetsplnen för 14/15 Foto: Håkn Grhn-Gustvsson Dgordning årsmöte 23/9 2014 1. Upprop och fullmktsgrnskning smt fstställnde v röstlängd för mötet på grundvl v röstlängd

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

Sverige storsatsar för renare luft i Peking

Sverige storsatsar för renare luft i Peking # 2 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sverige storstsr för renre luft i Peking När sttsminister Fredrik Reinfeldt besökte Peking 2008 skrevs ett smrbetsvtl

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Snabbare på stålämnen

Snabbare på stålämnen Snbbre på stålämnen Det hndlr om fokusering. Vi kpr och skär stål. Vi hr ldrig vrit intresserde v tt bli hlvbr på en mss olik sker. Det känns helt enkelt bättre tt vr riktigt, riktigt vss inom ett specifikt

Läs mer

0303-74 26 80 www.aleveterinaren.se Ledetvägen 3 449 51 ALAFORS NÄRPRODUCERADE HANDGJORDA OSTAR. Unna dig goda getostar från Ale!

0303-74 26 80 www.aleveterinaren.se Ledetvägen 3 449 51 ALAFORS NÄRPRODUCERADE HANDGJORDA OSTAR. Unna dig goda getostar från Ale! Öppet 9-20 ll dgr! Lödöse 0520-66 00 10 KLIPP UT KUPONG! Grilld Kyckling Gäller mot kupong, t.o.m. 31 oktober. www.lefst.se jp@lefst.se Älvängen Tel: 0303-74 82 10 Nr 37 veck 43 2010 År 15 100% täckning

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2009 Renhållningstx för Härjedlens kommun Antgen v kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Den renhållning som enligt miljölken åvilr kommunen, omesörjes v Rexcer AB som hr ntgits

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 2 År 2014 Årgång 52

Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 2 År 2014 Årgång 52 Orgn för Segelsällskpet Kpren Nr 2 År 2014 Årgång 52 Anmäl dig nu till SEGLARSKOLAN Sid 16 Fotogrf: Ann-Len Elled VUXENKURSER HELA SOMMAREN - sid 6 - å NYPUTSAT PÅ NIDINGEN - Mitten - å Denn utgåv v är

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

20:- Varför inte ringa Sveriges största mäklare? God Jul & Gott Nytt år önskar Torgpraktiken. Mys och värme! RAMAFFÄREN www.ramaffarengotene.

20:- Varför inte ringa Sveriges största mäklare? God Jul & Gott Nytt år önskar Torgpraktiken. Mys och värme! RAMAFFÄREN www.ramaffarengotene. r g d b Klub se rbttern på sidorn 12-13 Din lokl tidning sedn 1986 årgång 28 v 50 10 december 2014 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com 139:- 198:- Loveänglr Nyhuggn julgrnr God Jul & Gott Nytt år önskr

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN. UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 1 AV 8 GRUNDER. Publiceringsdatum: 2011-09-01

INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN. UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 1 AV 8 GRUNDER. Publiceringsdatum: 2011-09-01 INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 1 AV 8 GRUNDER Publiceringsdtum: 2011-09-01 FÖRSVARSMAKTEN 2011-08-29 14 515:63099 Högkvrteret Instruktion för Försvrsmkten, Uniformsbestämmelser

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar # 3 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Thoms Lgerqvist ny ordförnde i SCTC Ökt enggemng sk ge ökt medlemsvärde och fler medlemmr Thoms Lgerqvist, som vldes

Läs mer

2 års garanti. Renuvo

2 års garanti. Renuvo 2 års grnt Renuvo S Renuvo Snbbgude 1 2 3 Sätt smmn förbndelserören Monter påförngsdyn för utomhusbruk (med fogpensel) eller nomhusbruk Fyll behållren (mx. 1,9 lter) 4 5 6 Ställ n mterlflödet Tryck n vtryckrbygeln

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning v yggprodukter Certifieringsregel 130 Värmepumpr Förord Certifieringsregler eskriver villkor för certifiering v yggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels v produktspecifik och dels

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5. 1 Grunder

Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5. 1 Grunder Instruktion för Försvrsmkten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5 1 Grunder FÖRSVARSMAKTEN 2012 10 30 09 831:64733 Högkvrteret Instruktion för Försvrsmkten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5 (Unibest

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

49== 8)= 39)= 149k. SorseleAktuellt 8-20 10-20 8-20 10-20. Välkommen in till vår välfyllda matbutik! Välkommen in till vår välfyllda matbutik!

49== 8)= 39)= 149k. SorseleAktuellt 8-20 10-20 8-20 10-20. Välkommen in till vår välfyllda matbutik! Välkommen in till vår välfyllda matbutik! SorseleAktuellt www.sorselektuellt.se SORSELE Utgivre: Åke Johnsson, Tel/Fx: 0952-108 32 SORSELE Välkommen in till vår välfylld mtbutik! Stsums SPANIEN Pris per kg Nr: 25 2010 V.47 23 november Lösviktsgodis

Läs mer

HANDBOK ÖReBRORegiONeN. RegiONeN i MiTT HJÄRTA. i SVeRigeS HJÄRTA. i Vintros, vid foten v de blånnde bergen, hr jg min skrivrly. genom fönstret kn jg iblnd upptäck rådjur, eller se en räv promener

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

Screening för cervixcancer kan vara kostnadseffektiv Kombinationen cellprov och HPV-test skulle ge ytterligare vinster

Screening för cervixcancer kan vara kostnadseffektiv Kombinationen cellprov och HPV-test skulle ge ytterligare vinster Klinik och vetenskp Peter Bistoletti, överläkre, docent i obstetrik och gynekologi, centrum för utvärdering v medicinsk teknologi (CMT), Linköpings universitet, och kvinnokliniken, Nyköpings lsrett peterbistoletti@yhoo.com

Läs mer

Xi Jinping rivstartar med höga ambitioner

Xi Jinping rivstartar med höga ambitioner Nu börjr Ormens år se sid 14 # 1 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Xi Jinping rivstrtr med hög mbitioner Foto: Xinhu/Ln Honggung/CorbisIMAGES Kins nye ledre,

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område avseende

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område avseende Tx för prövning och tillsyn inom miljöblkens område vseende år 2012 och tills vidre Inlednde bestämmelser 1 Denn tx gäller vgifter för Sndvikens kommuns kostnder för prövning och tillsyn enligt miljöblken

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Undersökning av solcellpotentialen för golfverksamheter i Sverige

Undersökning av solcellpotentialen för golfverksamheter i Sverige UPTEC ES 15001 Exmensrbete 30 hp Jnuri 2015 Undersökning v solcellpotentilen för golfverksmheter i Sverige Jons Lrsson Kontktuppgifter Epost:.lrsson@sweco.se Tel: 072-546 06 92 Abstrct Exmintion of the

Läs mer

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Exmensrbete 0 poäng D-nivå KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Reg.kod: Oru-Te-EXA078-M03/07 Jons Arvidsson Mskiningenjörsprogrmmet 60 p Örebro vårterminen 007 Exmintor: John Kjellnder POWER TURBINE

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz D-uppsts i fonetik FON 44 Institutionen för lingvistik Lunds Universitet Juni 21 Hndledre: Prof. Göst Bruce Röstens ålder - en uditiv & kustisk studie Susnne Schötz Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

# 1. Kraftig åtstramning i yttrandefriheten. Sverige storsatsar på design i Hongkong. Sidan 15

# 1. Kraftig åtstramning i yttrandefriheten. Sverige storsatsar på design i Hongkong. Sidan 15 # 1 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: Foto: Aly Song/REUTERS/TT Enligt den kinesisk strologin är dett året för företgre och ndr ledre v olik slg. För

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22 Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www.vgregion.se nr 4. 2009 Ny spännde rätter till vinterns ll fester Sid 16 Akutsjukvården börjr redn i mbulnsen Sid 22 Vi fick en ndr chns! 10 sidor

Läs mer

5.2. ersmål och litteratur

5.2. ersmål och litteratur 5.2. ersmål och littertur Ârskurs 1-2 Svensk som modersmål Språket hr en centrl be-tydelse för inlärningen. Modersmålsinlärningen är lltså inte begränsd t il ett läroämne, en viss ålder eller årskurs,

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

Kinas nya ledare tågar in

Kinas nya ledare tågar in # 5 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins ny ledre tågr in Chin Dily/Reuters/Scnpix Mktskiftet i kommunistprtiets innerst krets presenterdes i förr veckn

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer