utifrån Barnkonventionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utifrån Barnkonventionen"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMilUN KO IIII{UN REVISION EN MISSIV 20L KOMMUNSTYRELSEN SOCIALNÄMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNAMNDEN UTBILD NINGSNAM ND EN FRITIDSNAMNDEN Grnskning v kommunens rbete utifrån Brnkonventionen hr på uppdrg v oss fortroendevld revisorer i Vllentun kommun genomfìirt en grnskning v kommunens rbete utifrn Bmkonventionen. Resulttet v grnskningen återfinns i bifogde dokument "Kommunens rbete utifrån B rnkonventionen". Vi revisorer delr :s bedömningr tt o nåimndern inte hr tgit håinsyn till brnkonventionen och dess intentioner i styr och måldokument. Det tidigre bm- och ungdomspolitisk progrírmet hr sådeles inte lämnt vtryck i dess dokument. Vi uppfttr också tt det finns brister i utbildningen v verksmhetsftireträdre i brnkonventionen och dess intentioner. o det skns tydlig kommunövergripnde direktiv och målsättningr i frågor som gäller brn och ung. Vi nser tt kommunstyrelsen bör t inititivet till tt målsättningr och direktiv ts frm ftir kommunens rbete med brn och ung. det trots vsknden v styrdokument 2indock bedrivs ett br rbete i Brnkonventionens nd och tt orgnistionen åir ändmålsenligt utformd fìir dett rbet. uppfìiljningen och utvåirderingen v rbetet med brn och ung i dgsläget är begråinsde. För tt ftirbättr rutinern och stärk den intem kontrollen hr ett ntl rekommendtioner l2imnts i rpporten. REVISIONEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN ' FAX SE SE Vllentun kommun

2 VALLENTUNA KOMI.IUN KOMMUN REVISIONEN MISSIV KOMMUNSTYRELSEN SOCIALNAMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNAMNDEN UTBI LD NINGSNAM N DEN FRITIDSNAMNDEN Rpporten överlämns härmed till Kommunstyrelsen, Socilnämnden, Bm- och ungdomsnåimnden, Utbildningsnåimnden smt Fritidsnämnden. Revisorem hr tidigre begtirt ttfä ett yttrnde från grnskd nämnd. Efter överläggningr med Kommunfullm?iktiges ordförnde och Kommunstyrelsens ordfürnde hr vi kommit frm till ftlljnde åindrde rutin ftir hur de åtgärder grnskd nåimnd vidtgit sk rpporters. Smtidigt som grnskningsrpporten tillställs grnskd nåimnd skicks en kopi till Kommunfullmäktiges presidium och Kommunstyrelsen ftir kåinnedom. Nämnden rpporterr sedn till Kommunstyrelsen vilk åtgärder som nämnden vidtgit. När den rpporteringen sk ske kommer tt läggs fst i ett regeldokument i Förfthringssmlingen. Kommunstyrelsen kommer i sin tur ttt'tåt gnger per år redovis till Kommunfullmåiktige hur revisionens grnskningsrpporter och dess rekommendtioner hr behndlts i nämndern. Kommunrevisionen kn ftilj den fortstt behndlingen genom kllelser och protokoll smt även vid en uppftiljnde revision. För revisorem /4'ø,fr^ Stffn Modig Ordftirnde REVISIONEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX SE Vllentun kommun

3 VALLENTUNA KOMMUN KO}IiIUNREVISIONEN MISSIV 20L KOMMUNSTYRELSEN SOCIALNAMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNAMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN FRITIDSNAMNDEN Distribution v grnskningsrpport - Kommunens rbete utifrån Brnkonventionen Kommunstyrelsen Socilnämnden Brn- och ungdomsnämnden Utbildningsnåimnden Fritidsnämnden Kommunfirllmäktiges presidium Kommundirektören Chefsekonomen REVISIONEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN 08-s FAX SE SE Vllentun kommun

4

5 ReuisÍonsrø;pport Kommunens rbete utifrån Brnkonventionen Mrs zor3 V o,llentun k o tntntrít Smir Sndberg Jonn Hägg Sofi Regnell

6 InnehAU Smmnfttnde bedömning och rekommendtioner 1 Inledning 4 2.r Bkgrund, revisionskriterier och uppdrg Revisionsfråg Avgränsning Metod 5 Utgångspunkter Brnkonventionen 6 Grnskningsresultt 7 4.r Brnkonventionen och dess intentioner i styr- och måldokument 7 4,L.r Kommunplnen 7 4.r.2 Verksmhetsplnern 8 4.L.8 Övrig styrdokument och utbildningr Nämnder och styrelser rbetr enligt fullmäktiges direktiv och målsättningr när det gäller frågor som rör brn och ungdomr 9 4.g Kommunens orgnistion är ändmålsenligt utformd 10 4.g.r Orgnistion och smrbete melln nämnder och förvltningr 1tl Tryggre Vllentun 11 4.g.3 Smverknsgrupper med ertern ktörer t2 4.g.4 Smverknsformer för brn och ungdomrs delktighet och infl nde t2 4.4 Formern för uppföljning och uwärdering v uppnådd resultt och effekter är ändmålsenligt utformde 13

7 r Snnrnø:nfø:ttolnde bedötnníng o ch r ekornntendø:tíorter På uppdrg v Vllentun kommuns förtroendevld revisorer hr grnskt Socilnämndens, Brn- och ungdomsnämndens, Utbildningsnämndens och Fritidsnämndens rbete i frågor som rör brn och ungdomr. Grnskningen hr sin utgångspunkt i Prop. zoogf to:232. och fokuserr på brnkonventionen och dess intentioner. Efter genomförd grnskning är vår bedömning tt Vllentun kommun ändmålsenligt bedriver rbetet med brn och ung ur ett verksmhetsperspektiv, med vseende på smverkn och orgnistion. Vi bedömer dock tt det skns en tydlig politisk styrning och ledning smt tt det skns ett tydligt brnperspektiv i styr- och måldokument. Utifrån de revisionskriterier grnskningen bsers på grundr sig bedömningen ovn på följnde observtioner: Nämndern hr inte tgit hänsyn till brnkonventionen och dess intentioner i stlry- och måldokument. Det tidigre brn- och ungdomspolitisk progrmmet hr inte lämnt vtryck i styrdokumenten. Vi uppfttr också tt det finns brister i utbildningen vverksmhetsföreträdre i brnkonventionen och dess intentioner. Det skns tydlig kommunövergripnde direktiv och målsättningr i frågor som gäller brn och ung. Det är därmed svårt tt bedöm nämnderns rbete i förhållnde till dess. Vi nser tt kommunstyrelsen bör t inititivet över kommunens rbete med brn och ung. 1v14

8 Det fìnns en i llt väsentligt ändmålsenligt utformd orgnistion. Vi nser dock tt synen på brn- och ungdomsfrågor bör vr tydliggiord på ll politisk nivåer. Det finns i Vllentun god förutsättningr för dett utifrån verksmheterns nuvrnde rbetsformer. Uppföljningen och utvärderingen v rbetet med brn och ung i dgsläget är begränsde. 2v14

9 I syfte tt stärk förutsättningrn i dett rbete lämns ett ntl rekommendtioner. Vi rekommenderr nämndern tt: o I svr- och måldokument tydliggör brnets särställning och brnkonventionens intentioner för respektive verksmhetsområde. Att i enlighet med Prop. zoogf to:z3z Strtegi för tt stärk brnets rättigheter i Sverige säkerställ tt verksmhetsföreträdre utbilds i brnkonventionen och dess intentioner, smt tt/hur brn och ungs åsikter inhämts i beslut som rör dem. Tydliggör det kommungemensmm nsvret för brn och ung smt tydliggör smrbetet melln nämndern. InHuder öwig nämnder i frmtgnde v hndlingsplnen för Tryggre Vllentun, då vi uppfttr fler frågor som nämndövergripnde. Se över rutinern för uppföljning i syfte tt säkerställ tt uppföljning görs. 3v14

10 2 Inledníng 2. t B q,kg rund, r euísi ons lc ríteríer o eh upp dr g FN:s brnkonvention om brnens rättigheter ntogs v Generlförsmlingen Sverige vr ett v de först ländern som rtificerde konventionen vilket innebär tt den är folkrättsligt bindnde. Därmed hr Sverige åtgit sig tt följ konventionens innehåll och nd smt tt ktivt förverklig intentionern i den. I prop. (rgg7/g8l8z) underströks vikten v tt kommunern skulle erbjud sin personl utbildning i brnkonventionen. Det föreslogs smtidigt tt kommunern skulle inrätt system för tt kunn följ hur brnets bäst förverkligs i det kommunl rbetet. Kommunfullmäktige hr tidigre fstställt ett brn- och ungdomspolitiskt progrm för åren zoos-zoro, vilket uttryckte kommunens smlde syn på brn- och ungdomsfrågor. Progrmmets intention vr tt frågor som rör brn och ungdomr sk komm i främst rummet smt vr väglednde för smtlig nämnder och förvltningr. De tidigre fstställd målen inom dett område sk numer ingå i den övergripnde kommunplnen smt i nämnderns respektive verksmhetsplner. Syftet med grnskningen är tt bedöm hur kommunens nämnder och styrelser rbetr i enlighet med brnkonventionens intentioner och fullmäktiges fstställd mål i brn- och ungdomsfrågor. I grnskningen ingår även frågor kring mobbing, brn i behov v särskild behov/särskilt stöd. 2.2 Reuisions frô;g Bekts frågor som rör brn och ungdomr i Vllentun kommuns beslutsfttnde? Följnde revisionskriterier/kontrollmål hr nvänts:. Hänsyn i kommunen hr tgits till brnkonventionen och dess intentioner vid frmtgnde v styr- och måldokument.. Nämnder och styrelser rbetr enligt fullmäktiges direktiv och målsättningr när det gäller frågor som rör brn och ungdomr.. Kommunens orgnistion är ändmålsenligt utformd, blnd nnt när det gäller smverkn i brn- och ungdomsfrågor smt i den kommunintern roll- och nsvrsfördelningen melln nämndern och förvltningrn. I Formern för uppföljning och utvärdering v uppnådd resultt och effekter är ändmålsenligt utformde. 4v14

11 z.gaugränsníng Grnskningen vgränss till tt gäll socilnämnden, brn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och fritidsnämnden. z.4metod. Grnskningen hr genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med verksmhetsföreträdre. Intervjuer hr genomförts med följnde personer: - Tillförordnd förvltningschef socilförvltningen - Brn- och ungdomsenhetens chef, socilförvltningen - Tillförordnd förvltningschefbrn- och ungdomsförvltningen - Föreståndre för Resurscentrum - Förvltningscheffritidsförvltningen - Ungdomsenhetens chef, fritidsförvltningen - Socilnämndensordförnde - Brn- och ungdomsnämndens ordförnde 5v14

12 S Utg&ngspunkter g. I B ø:rnkonu entíorteít Grundprincipern i konventionen om brns rättigheter återfinns i rtiklrn 2,3,6 och rz. o o Artikel z i konventionen om brns rättigheter hndlr om tt ing brn sk diskriminers. Artikel 3 i konventionen om brns rättigheter hndlr om tt lltid sätt brnets bäst i fokus. Artikel 6 i konventionen om brns rättigheter hndlr om tt åtgärder vidts som säkrr rätten till fiisisk, psykisk, ndlig, morlisk, psykologisk och socil utveckling. Artikel rz i konventionen om brns rättigheter hndlr om brn och ungs rätt till delktighet. Prop. zoog f ro,zgz Strtegi för tt stärk brnets rättigheter i Sverige'innehåller ett ntl principer som sk vr utgångspunkt för så väl kommunerns som ndr offentlig ktörers rbete med tt säkerställ brns rättigheter i Sverige. Propositionen ntogs v riksdgen i december 2o1o. I strtegin lyfts blnd nnt smrbete melln skol, sociltjänst och ndr ktörer frm som en förutsättning för tt skydd brn som fr ill eller diskriminers. Vidre lyfter strtegin också frm tt det i en kommun bör finns kunskp och rbetssätt för tt inhämt brns åsikter i frågor som rör dem. I smtlig beslut som rör brn bör det därmed frmgå hur brnets åsikter hr inhämtts. Vikt läggs även vid tt kommuner bör inrätt system för tt kunn följ hur brns bäst förverkligs i det kommunl rbetet. Brnplner, brnbilgor till budgeten och brnkonsekvens-nlyser kn vr instrument för sådn uppföljning. Kommunern nsvr också för tt såväl beslutsfttre som berörd personl hr en gedigen kunskp om brns rättigheter smt fortlöpnde får kompetensutveckling för tt bibehåll och utveckl denn kunskp. r Ersätter rg97l98:r8z Strtegiþr ttþruerklig FN:s konuentíon ombrnets rättigheter i Suerige 6v14

13 4 Grørnskníngsresultø:t 4.t BrntkonuentíoÍteÍt och dess íntentíoner í stut- oehmô,ldokurnent I dett vsnitt belyses huruvid hänsyn hr tgits till brnkonventionen och brnkonventionens intentioner vid frmtgnde v styr- och måldokument. Frm till år zoro uttrycl,rtes kommunens smlde syn på brn- och ungdomsfrågor i det kommungemensmm brn- och ungdomspolitisk progrmmet. Progrmmet hde ett tydligt brnrättsperspektiv och utgick från brnkonventionen och brnets bäst. Progrmmet innehöll såväl inriktningsmål smt uppdrg till nämnder inom ett ntl prioriterde områden kring kommunens verksmhet gentemot brn och ung. Från och med zorr beslutdes tt progrmmet inte skulle reviders och tt målen inom dett områdes sk ingå i de ordinrie styrdokumenten. Utifrån denn bkgrund hr en grnskning genomförts vbefintlig styr- och måldokument Kommunplnen Kommunens övergripnde styr- och måldokument utgjordes under grnskningsperioden v Kommunplnen för zotz-zot4.defyr strtegisk målområden som nges i plnen är: o Kund/invånre. Tillväxt och utveckling. God ekonomisk hushållning. Energi och miljö Inom dess områden finns smmnlgt 16 kommungemensmm mål. Det kommungemensmm målet om ett tryggre Vllentun nges i intervjuern som det mål med störst bäring på brn och ungdomr i kommunen. Ett speciellt rbete inom vd som klls just Tryggre Vllentun hr initierts i kommunen. Tryggre Vllentun är ett nätverk där de i kommunen som rbetr med brn- och ungdomsfrågor smordnr sin resurser. Syftet med Tryggre Vllentun uppges vr tt permnent det rbete kring det brn- och ungdomspolitisk progrmmet som tidigre gjorts i kommunen. Arbetet diskuters vidre nedn. Målen inom de öwig områden god ekonomiskhushållning, energi och miljö och tillväxt och utveckling, sknr uttrycklig relevns för rbetet med brn och ung i kommunen. Därutöver formulers nämndspecifik mål v nämndern, med grund i de kommungemensmm målen. De nämndspecifik målen redogörs för i verksmhetsplnern för respektive nämnd. 7v14

14 4.1.2 Verksmhetsplnerncl I socilnämndens verksmhetspln för zotz-zor4 utgör följnde två mål de som närmst kn hänförs till brnens särställning och brnkonventionens intentioner, mål 6: "socilnämnden sk genom instser v förebyggnde ntur bidr till tt/.../stärk brns och ungdomrs egen förmåg"; smt mål 8: "socilnämnden sk genom smverkn med ndr nämnder bidr till tt skp trygghet i Vllentun". I Socilnämndens verksmhetspln omnämns också tt smrbetet med skoln kn utveckls ytterligre när det gäller förebyggnde verksmhet/öppenvård för brn och ungdomr. Speciellt rör dett de ungdomr år som är i behov v instser utöver etblerde g rmnsieprogrm. Socilnämndens tidigre verksmhetspln för zoro-zorz berör medbäring pä rbetet med brn och ungdomr målet om tt bli beviljd ordinrie licens för BBIC, vilket är ett metodvl med tydligt fokus på brn och ungdomrs behov i centrum. Socilnämnden hr nu beviljts ordinrie licens. Utbildningsnämndens verksmhetspln 2oL2-2or4 innehåller ett ntl nämndspecifik mål med indiktorer kring brukrnöjdhet (elevnöjdhet). Blnd nnt bekts ndel elever som känner sig trygg på sin skol, respektive nser tt de stimulers till utveckling och lärnde, smt ett ntl resulttmål för betyg, högskolebehörighet. Det finns dock ing uttrycklig referenser till brnkonventionen eller brnets särställning i verksmhetsplnen. Brn- och ungdomsnämndens verksmhetspln 2or2-2ot4 innehåller också mål med indiktorer kring elevnöjdhet, lärndemiljö, utveckling och trygghet. I verksmhetsplnen omnämns i först hnd lgr som styrnde för nämndens verksmhet och måi. Vid intervjun med brn- och ungdomsförvltningen (som svrr till både utbildningsnämnden och brn- och ungdomsnämnden) påpeks tt brns rättigheter och brns bäst är en nturlig utgångspunkt i verksmhetern vrs huvudshig målgrupp är brn och ung. Vidre hr hänsyn till brnkonventionens intentioner tgits i de lgr och förordningr som styr kommunens rbete, vrpå det ytterligre blir en nturlig del i verksmheterns rmverk. Exempelvis nämns skollgen som hr en tydlig utgångspunkt i brnkonventionen. Fritidsnämndens verksmhetspln 2or2-2or4 innehåller ing mål direkt hänförlig till brnkonventionen. Det mål som strkst l -fter frm brn och ungdomr är mål nr 4: "Fritidsnämndens smtlig verksmheter smrbetr med öwig berörd nämnder smt berörd myndigheter och orgnistioner för ungdomsgruppen 7-2o år" Ourígø sfurdokument och utbildningor Det skns brnplner, brnchecklistor och dylikt i kommunen och det finns ingen brnbilg till budget. Det säkerställs inte heller i kommunen tt verksmhetsföre- 8v14

15 trädre och personl utbilds i brnkonventionen och dess intentioner. Verksmhetsföreträdre beskriver tt utbildningr sker kring tolkning och tillämpning v de ktuell lgrn som styr ders verksmhet och där brnkonventionen ligger till grund, exempelvis skollgen. Ingen verksmhetsföreträdre nger dock tt de fått utbildning kringbrnkonventionen och dess intentioner. Det tydliggörs i den ny propositionen tt kommunen hr ett nsvr tt utbild verksmhetsföreträdre och tjänstemän inom området. 4.r.g.r Kommentrerochbedömningr: Enligt vår uppfttning sknr styrdokumenten tydlig bäring på brnkonventionen och dess intentioner. Det tidigre brn- och ungdomspolitisk progrmmet hr inte lämnt vtryck i styrdokumenten. De nämndspecifik mål som rör de nämnder som är nsvrig för brn och ungdomr i kommunen hr ett nturligt fokus på dett rbete, men även där skns tydlig referenser till brnets särställning. Målen skulle enligt vår uppfttning kunn utveckls för tt tydliggör och lyft frm såväl brnkonventionens intentioner som de tidigre inriktningsmålen och uppdrgen från det brn- och ungdomspolitisk progrmmet. De exempet på målindiktorer kring eleverns utveckling och lärnde, elevnöjdhet, trygghet etc., smt fritidsnämndens smverknsmål är de närmste som finns. Vi uppfttr således tt nämndern inte hr lyckts säkerställ tt de intentioner som tidigre uttryckets i det brn- och ungdomspolitisk progrmmet hr överförts till kommunplnen och nämnderns verksmhetsplner. Utifrån de mål som i Prop. zoog f to.zgz Strtegi för tt stärk brnets rättigheter i Sverige kn nses h bäring på kommuner så sknr vi också uttlde mål kring utbildning i brns rättigheter för verksmhetsföreträdre. Vi sknr också mål kring hur/tt brns och ungs åsikter sk inhämts vid beslut som rör brn. Vår bedömning är således nämndern inte hr tgit hänsyn till brnkonventionen och dess intentioner gällnde styr- och måldokument. 4.2 Nätnnder oeh stgrelser orrbetør enlígtlullmäktíges dírektíu oc r-lø.&ls ittníngølr rúir det g äller lr&g or sorn rör bølnt och un'g doínclr Som ovn nämnts fnns tidigre ett brn- och ungdomspolitiskt progrm som tydliggjorde tt frågor som rör brn och ungdomr sk komm i främst rummet smt vr väglednde för smtlig nämnder och förvltningr. I pril eorr beslutde kommunfullmäktige tt progrmmet inte skulle reviders. I den uppföljning som då gjordes föreslogs istället tt målen inom dett område frmöverbör ingå i den övergripnde kommunplnen smt i nämnderns respektive verksmhetsplner. Som ovn nämnts hr vi uppfttt tt verksmhetsplnern och kommunplnen är begränsde i sin mål och direktiv kring rbetet med brn och ungdomr. Vi uppfttr 9v14

16 inte heller tt kommunplnen tydliggör hur kommunen ser på rbetet med brn och ung. I och med denn brist på tydlig direktiv hr nämnder och förvltningr stort nsvr tt utveckl sitt eget rbete kring brn och ung. 4.2.L.L Kommentrerochbedömningr: Trots tt vi tidigre notert tt det brn- och ungdomspolitisk progrmmet inte hr införlivts i de gällnde styrdokumenten är vår bild tt progrmmets intention lever kvr i orgnistionens rbete i frågor som rör brn och ung. Det uppftts vr ett verksmhetsbsert resultt, och inte ett resultt v en tydlig politisk styrning. Vi uppfttr tt det skns målsättningr och direktiv på kommunövergripnde nivå gällnde frågor som rör brn och ung efter tt det brn- och ungdomspolitisk progrmmet hr vslutts. Därmed ser vi risker för tt det befintlig rbetet med brn och ung, som inte fstställts vi direktiv, riskerr tt nedprioriters eller försvinn vid förändringr i orgnistionen. Utifrån denn brist på direktiv från fullmäktige är därmed svårt tt bedöm förvltningrns och nämnderns rbete i enlighet med dess. Vi nser dock tt kommunstyrelsen bör t inititivet över kommunens rbete med brn och ung. 4. g l(otntntntens org ørnrísø:tíon är ändørtnô,isenlíg t ulfortnød Orgnistíon och smrbete melln nömnder ochforultningr Grnskningen omfttr ffr nämnder och tre förvltningr som tillsmmns nses h det smmntgn nsvret för brn och ung i kommunen. Det är viktigt tt dess nämnder säkerställer ett helhetsnsvr för brnet i syfte tt motverk tt brn fller melln stolrn. Förvltningrn ger i intervjuern uttryck för tt de överlg hr en god smverkn. Smverkn sker blnd nnt inom Tryggre Vllentun (vilket behndls utförligre nedn) men även i ndr former, till stor del i och vi skoln. Det finns även ett speciellt projekt för smverkn melln socilförvltningen och brn- och ungdomsförvltningen i syfte tt t ett helhetsnsvr för de ungdomr som inte deltr i skolverksmhet, så kllde "hemmsittre". Inom brn- och ungdomsförvltningen nsvrr Resurscentrum för rbetet med elever i behov v särskilt stöd. Resurscentrum orgniserr specilverksmheter såsom språkklss, förberedelsehss och särskol, och finns till för de tillfiillen då stödet på skoln inom den ordinrie skolenheten inte räcker till. Resurscentrum nsvrr också för elevhälsn i kommunen. Resurscentrum sk vi elevhäls och tilläggsbelopp rbet för tt ingen rektor lämnr ifrån sig elever utn se till tt smtlig elever i behov v stöd får det stöd de hr rätt till. Socilförvltningens smrbete med skoln sker blnd nnt vi en socilsekreterre koppld till vrje skol. Det- 10 v 14

17 t är tänkt tt underlätt kontkten melln skol och sociltjänst smt bidr till ökt smråd kring brn och ungdomr. Ett förebyggnde rbete melln fritidsförvltning, brn- och ungdomsförvltning och socilförvltning sker vi regelbundn möten melln skoln, socilsekreterre och fáltssistenter. Även en polis knuten till skoln deltr i dess. Dess möten behndlr tendenser på gruppnivå ur ett brnoch ungdomsperspektiv. Under intervjuern frmkommer tt smrbete på nämndnivå sker i skfrågor, där specifik frågor kn Mts i fler nämnder. Det sker inget rbete kring brn och ung v generell och övergripnde ntur melln nämndern idg. Nämndordförnden uppger tt denn smrbetsform är fullt tillräcklig idg. hr även tgit del v intern smverknsrutiner melln brn- och fmiljeenheten inom socilförvltningen och motprter i kommunen. Rutinern vser smverkn melln brn- och fmiljeenheten och enheten för äldre och funktionsnedstt, vuxenenhetens myndighetsvdelning, Vllentun gymnsium (liknde rutiner finns för grundskoln inklusive friskolor) smt rutiner för smrbete och rbetsflöde melln brn- och fmiljeenheten och öppenvården Tryg gre Vllentun. Tryggre Vllentun är ett forum och nätverk där de i kommunen som rbetr med brn- och ungdomsfrågor smordnr sin resurser. En speciell smordnre är nsvrig för dett rbete i kommunen. Smverkn inom nätverket sker främst i form v dess tre former: Stwgrupp (kommundirektören, kommunstyrelsens ordförnde, förvltningschef på brn- och ungdomsförvltningen, socilförvltningen och fritidsförvltningen, smordnre för Tryggre Vllentun, närpolischef smt smordnre säkerhetsfrågor) Smordningsgrupp (enhetschef, verksmhetschef m.fl.) Utökd smordningsgrupp (representnter från skolorns elevhälsovård, sociltjänstens brn- och ungdomsgrupp smt öppenvård, f,áltgruppen, närpolisens ungdomsutredre, svensk þrkns ungdomsverksmhet) En hndlingspln för rbetet utrbets i huvudsk v smordnren och nts sedn i styrgruppen. Smhällsbyggndsförvltningen och kulturförvltningen deltr inte i sþ'rgruppen och hr således ingen påverknsmöjlighet. Hndlingsplnen nts därefter endst i fritidsnämnden som nsvr för rbetet inom Tryggre Vllentun. Utgångspunkten i rbetet med Tryggre Vllentun nges vr tt skp ett helhetsgrepp kring kommunens brn och ung, "vi jobbr med smm brn". Arbetet rör blnd nnt tt förebyggnde rbete mot lkohol, nrkotik, doping och tobk, smt nttvndringr för tt sþdd brn mot våld. Under det senste året hr nttvndringsbidrg instiftts och getts till föreningr som bistår med nttvndrre. 11 v 14

18 Smordningstjänsten hr under en tid vrit vknt. En ny smordnre tillträdde i mrs Fritidsförvltningens chef uppger tt verksmheten hr fortgått även under vknsen, men tt det hr inverkt negtivt på utvecklings- och uppföljningsrbetet i viss mån Smuerknsgrpper med exterrl ktörer Nämndern och förvltningrn smrbetr även med lndsting och polis. Ovn hr polisens närvro i smverknsmöten diskuterts. I Fmiljens hus smverkr brn- och ungdomsförvltningen med socilförvltning och brnvårdscentrlen (BVC). Dit kn förskolebrn och fmiljer gå för tt få stöd vi till exempel föräldrutbildningr. Smverkn melln kommunen och lndstinget gällnde elever i behov v särskilt stöd reglers vi ett speciellt vtl (BUS). Smrbete melln fritidsförvltning och regionens gemensmm sociljour uppges vr ktuellt tt utök genom tt engger sociljouren i fáltssistenterns rbete Somuerknsþrmer for born och ungdomrs delktighet och inflytnde På skolorn är det huvudsklig verktygen för elevinfl nde elewåden. Vi uppfttr tt rbetet med elewåd ser något nnorlund ut melln skolorn vseende frekvens och kontinuitet. Utöver elevråden finns även så kllde smråd. Dess inkluderr elever, föräldrr och politiker och de träffs ett pr gånger per termin. Kommunen hr inte tidigre rbett strukturert och ktivt med brn- och ungdomsinfl nde. På grund indiktionern på tt ungdomr i kommunen upplevde tt de inte lyssndes till, vilket mnifesterdes i Lupp zorr, hr ett ungdomsråd nyligen instiftts i kommunen. Ungdomsrådet vänder sig till ungdomr melln rz och 16 år och drivs v fritidsförvltningen på uppdrg v fritidsnämnden. Rådet består v representnter från elewåden men sk i huvudsk behndl frågor som rör brn och ung utnför skoln (till skillnd från elewåden). Ungdomsrådet är dock så pss nytt tt det inte är Hrgjort vilk frågor som sk diskuters smt hur dess sk ts om hnd och följs upp i kommunen. Det uppges finns plner på tt inkluder även ndr representtiv ungdomsgrupper utöver elewåden, till exempel i form v gårdsråd på fritidsgårdrn, längre frm. Även ndr förvltningr sk kunn medverk i ungdomsrådet frmöver L Kommentrerochbedömningr: Vi bedömer tt det finns tydlig smrbetsformer både inom och melln förvltningr i de flest fll. Vi uppfttr tt smrbetet med skoln som nturlig mötesplts fungerr br både gentemot socilförvltning och gentemot fritidsförvltning. Tryggre Vllentun bidrr till tt stärk smrbetet melln förvltningr smt melln olik nivåer i orgnistionen, likväl som gentemot extern ktörer. Vi bedömer dock tt det fìnns skäl till tt involver även de förvltningr som idg inte finns representerde i Tryggre Vllentun i rbetet. Vi ser också tt det finns skäl tt se 12 v 14

19 över om hndìingsplnen för Tryggre Vllentun sk behndls i fler nämnder än fritidsnämnden då mång frågor är kommunövergripnde. Vi ser positivt på tt ett ungdomsråd är under utveching i kommunen. Vi nser det dock finns skäl tt involver även ndr nämnder i rbetet med ungdomsrådet. Trots tt nämndordförnden nser tt smrbetet melln nämndern som det ser ut idg är fullt tillräckligt nser vi tt det finns skäl tt formliser smverkn och på så sätt tydliggör det kommungemensmm nsvret för brn och ung. I och med de olik smverknsformern melln de berörd förvltningrn bedöms ändå risken för tt brn och ungdomr fller melln stolrn vr reltir,t liten. Vi bedömer tt orgnistionen i llt väsentligt är ändmålsenligt utformd. Vi nser dock tt synen på brn och ungdomsfrågor börvr tydliggiord på ll politisk nivåer. Det finns i Vllentun god förutsättningr för dett utifrån verksmheterns nuvrnde rbetsformer Fortnerno frr urppîolrníng och utu ärderíng u lupplrrôiddresultø:t oeh effekter är ändølnflls.- enlígt utforrnø;de De nämndspecifik målen följs upp enligt de indiktorer och mätmetoder som nges i verksmhetsplnern, främst enkäter och utvärderingr. Dess mål hr som ovn nämnts endst begränsd nkn ning till brnkonventionen och dess intentioner. Tryggre Vllentun gjorde under hösten 2011 en uppföljning v den lokl ungdomspolitiken (Lupp) i vilken ungdomr i kommunen tillfrågdes om sin livssitution och vd som är viktigt för dem. zor4 görs en ny Lupp-uppföljning. hr också tgit del v en tidigre kvlitetsredovisning på brn- och ungdomsförvltningen, i vilken en utvärdering och uppföljning v rbetet presenters. I denn redovisning tillfrågs elever i kommunen om sin uppfttning vseende möjlighetern tt påverk/plner sitt skolrbete smt om sitt infl nde/huruvid lärre och skolledning lyssnr på dem. 4.4.r.r Kommentrerochbedömningr: Vår bedömning är tt uppföljningen och utvärderingen v rbetet med brn och ung i dgsläget är begränst och rekommenderr därmed nämndern tt se över rutinern för uppföljning. 13 v 14

20 Smir Søndberg Projektledre CrínHultgren Uppdrgsledre 14 v 14

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. BESLUT Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. BESLUT Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen. VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 62 Revisionsrapporter 2013 (KS 2014.083) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

utifrån Barnkonventionen

utifrån Barnkonventionen VALLENTUNA KOMilUN KO IIII{UN REVISION EN MISSIV 20L3-04-09 KOMMUNSTYRELSEN SOCIALNÄMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNAMNDEN UTBILD NINGSNAM ND EN FRITIDSNAMNDEN Granskning av kommunens arbete utifrån Barnkonventionen

Läs mer

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen S m m nträdesprotokol I 2075-t2-07 16 (2e) s 224 Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2Oí.2-2OL3 (KS 2OL5.372) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av revisonens tidigare genotlrförda granskningar åren 2OI2-2OL3

Uppföljning av revisonens tidigare genotlrförda granskningar åren 2OI2-2OL3 VALLENTUNA KOMiIUN REVISIONEN MISSIV 2015-09-25 Uppföljning v revisonens tidigre genotlrförd grnskningr åren 2OI2-2OL3 hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer genomfört en uppföljning v ett ntl tidigre

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 29 Revisionsrapporter 2013 (KS 2014.083) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Granskning av nköp och upphandling

Granskning av nköp och upphandling VALLNTUNA KOMMUN RVISIONN VALLNTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen KLK 20t{ -0t- I 7 Dnr:...,. ;. MISSIV 20 13-12- 18 KOMMUNSTYRLSN Grnskning v nköp och upphndling hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer grnskt

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Förein[ngen Sveriges Kyrkogårdsclæfer Protokoll från FSK rbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Plts: Hotel Tylösnd, Hlmstd Närvrnde Mlte Shlgren Ktrin Evenseth Mts Lrsson P-G Åkesson Arne Elg John Arvidsson

Läs mer

IE Vallentuna. Kartläggning: Rutiner för återsökning av statsbidrag för flyktingmottagandet. tffil

IE Vallentuna. Kartläggning: Rutiner för återsökning av statsbidrag för flyktingmottagandet. tffil VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 2016-11-10 KOMMUNSTYRELSEN Krtläggning: Rutiner för återsökning v sttsbidrg för flyktingmottgndet hr på v rutiner för v oss förtroendevld revisorer genomfört en krtjäggning

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

biqj. / o verksamhetsplaner (både för varje enhet och en övergripande), utvecklingsinsatser och

biqj. / o verksamhetsplaner (både för varje enhet och en övergripande), utvecklingsinsatser och biqj. / SYSTEMATISKT KVATITETSARBETE övergripnde tnkr o verksmhetsplner (både för vrje enhet och en övergripnde), utvecklingsinstser och resu lttu ppföljning. koppling melln resulttuppföljning, nlys och

Läs mer

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm PROTOKOLL fört vid årsstämm med ktieägrn i Swedbnk AB den 26 mrs 2015, Dnsens Hus i Stockholm 51,Ârsstämmn öppndes v ordförnden i bnkens styrelse, Anders Sundström, som hälsde de närvrnde välkomn till

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Översiktsplan. 2014 - med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25

Översiktsplan. 2014 - med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25 Översiktspln 2014 - med sikte på 2030 Bromöll kommun Del 3 Konsekvenser Antgen v kommunfullmäktige 2014-08-25 Översiktspln 2014 - med sikte på 2030, Bromöll kommun, Del 3 Konsekvenser Frmställd v: Bromöll

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

RIKTLINJER INKÖP & UPPHANDLING

RIKTLINJER INKÖP & UPPHANDLING RIKTLIER IKÖP & UPPHADLIG 2 Riktlinjer för inköps- och upphndlingsverksmheten Dterd 2015-02-11 Fstställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19 Reviderd Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2015/00007 050 Dokument

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Øfuø< Internkontroll avseende löner och. ensättningar. TE Vallentuna. hml. kommun

Øfuø< Internkontroll avseende löner och. ensättningar. TE Vallentuna. hml. kommun VALLENTUNA KOMMI..IN REVTSIONEN MISS]V 2016-11-10 KOMMUNSTYRELSEN Internkontroll vseende löner och ensättningr hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer genomfört en grnskning v systemen för rpportering

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

25 00 /st SMÖR Arla,500g Jämförpris/kg: 50:- Gäller ej ekologiskt Max 3 per hushåll

25 00 /st SMÖR Arla,500g Jämförpris/kg: 50:- Gäller ej ekologiskt Max 3 per hushåll Vttenfll bjuder in till en informtionsträff om vår nystsning på vindkrft när dig! För cirk ett år sedn strtde vi upp vindkrftprojekten Abmoberget och Sndberget i Sorsele kommun Efter omfttnde fältstudier

Läs mer

Månadsrapport februari 2014

Månadsrapport februari 2014 Måndsrpport februri Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 6 1.3 Volymer, sttistik

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden Måndsrpport mj 2015 Socil- och äldrenämnden 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt mj 2015 Verksmhet Nämnd, ledning smt biståndsbedömning Kom. ers. Fsg v Intäkter Övr. int. Kostnder

Läs mer

Delegationsordning för Äldrenämnden

Delegationsordning för Äldrenämnden Utgivre: Äldrenämnden Gäller från: 20150121 Antgen: ÄN 6/2015 Delegtionsordning för Äldrenämnden Utöver vd som föreskrivs i kommunllgen för nämnder oh dess förvltning gäller estämmelsern i denn delegtionsordning.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Sigtunaskolan Humanistiska Läroverkets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Sigtunaskolan Humanistiska Läroverkets plan mot diskriminering och kränkande behandling Likbehndlingspln Sigtunskoln Humnistisk Läroverkets pln mot diskriminering och kränknde behndling GRUNDSKOLAN & GYMNASIESKOLAN Plnen gäller under perioden 2017-01-01 2017-06-30 1. Grunduppgifter Vår vision

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Månadsrapport mars Kultur- & fritidsnämnden

Månadsrapport mars Kultur- & fritidsnämnden Måndsrpport mrs Kultur- & fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 6 1.1 Resultt per verksmhet... 6 1.2 Investeringsuppföljning... 9 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 10

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Resultat från de årliga attitydundersökningarna 2016

Resultat från de årliga attitydundersökningarna 2016 Rpport 1 Dtum Anders I Andersson, nlytiker. Södr regionen. Henrik Frnzon, nlytiker. Huvudkontoret, nlysenheten. Resultt från de årlig ttitydundersökningrn Postdress: 171 94 Soln Telefon: 0771-567 567 huvudkontoret@sktteverket.se,

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

Granskning av barnkonventionen

Granskning av barnkonventionen Revisionsrapport Granskning av barnkonventionen Eskilstuna kommun Januari 2009 Tobias Bjöörn Marie Lindblad Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 3 2 Bakgrund

Läs mer

ffi"socialstyrelsen Huvudman Arendet Socialstyrelsens beslut Bakgrund BESLUT Tillsyn av Arken HVB enligt 13 kap. I $ sociall2instlagen (2001 :453)

ffisocialstyrelsen Huvudman Arendet Socialstyrelsens beslut Bakgrund BESLUT Tillsyn av Arken HVB enligt 13 kap. I $ sociall2instlagen (2001 :453) ffi"socilstyrelsen BESLUT 2012-1 l-15 Dnr 9.1-25301/2012 I (8) T Region SydviistiSek4 Krin Gunnen'ik Krin.Gunnerrik@ :socilstyrelsen.se Arken HVB AB Stor LAngred 44? 94Yingilrd Huvudmn Arken HVB AB Arendet

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelill kommun Fmiljenämndens utskott för gymnsie-, vuxenutbildnings- och rbetsmrkndsfrågor Ledmöter klls Ersättre underrätts Tid: torsdgen den 9 pril 2015 kl. 14.00 Plts: Sve Hund i kommunhuset Kllelse

Läs mer

01:2006 årgång 91. Biblioteksbladet

01:2006 årgång 91. Biblioteksbladet 01:2006 årgång 91 Biblioteksbldet Innehåll Förord Biblioteksbldet 01:2006 3 Mlmö tecknr vtl med Adlibris. Annin Rbe 6 Universitets- och högskolebiblioteken bildr förbund. Henriette Zorn 7 Vd är Mångkulturåret

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Förstudie: Långsiktigt planering

Förstudie: Långsiktigt planering VALLENTUNA KOI,IMUN REVISIONEN MISSry 20 16-1 1-10 KOMMUNSTYRELSEN Förstudie: Långsiktigt plnering hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer genomfürt en förstudie v kommunens långsiltig plnering. Fõrstudien

Läs mer

Rapport gällande LUS- resultat under höstterminen 2011

Rapport gällande LUS- resultat under höstterminen 2011 Rpport gällnde LUS- resultt under höstterminen 2011 Kommunen hr sedn mång år tillk eslutt tt ll låg- och mellnstdieskolor sk gör ett läsutvecklingstest (LUS) på vrje rn en till två gånger per termin. Dett

Läs mer

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14 Lyrn DOLF FREDRIKS MUSIKKLASSERS SKOLTIDNING Fyr blir ni! AF i höst? (En ktt som inte lls hr något med tidningen tt gör) Intevju med Emili Årgång 42 08/09 Nr. 3 Relesed 19/02 Klssbyte 4/9 sid 4 Lyrns histori

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999 GENETIK en introduktion v Ingel Crlén 1988 och 1999 Innehållsförteckning Innehåll Sidn Förord 3 Kromosomer 4 DN 4 Muttioner 5 Gregor Mendel 5 Mendels metod 6 Mendelklyvning (monohybrid) 6 Dihybrid klyvning

Läs mer

BYr+,üNAÜgî-il:idr{IK

BYr+,üNAÜgî-il:idr{IK t LT H i lf BYr+,üNAÜgî-il:idr{IK Jimmy Gustfssn: ANALYS AV PROJEKTERINGSKOSTNADER KAN GE BILLIGARE HUS Särtryck ur tidskriften Vg- ch vttenbyggren 1:1966 Rpprt från Byggfrskningen, Stckhlm Rpprt 17z1967

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. VA-Plan för Lysekils kommun

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. VA-Plan för Lysekils kommun >> Strtegi Progrm Pln Policy Riktlinjer Regler VA-Pln för Lysekils kommun Fstställt v: Kommunfullmäktige Dtum: 2016-09-29, 120 För revidering nsvrr: Kommunstyrelsen Dokumentet gäller för: Dokumentet gäller

Läs mer

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden. EXAMESARBETE 29:49 CIV Modellklibrering och läckgeloklisering för dricksvttennätet i Klmr kommun med minst kvdrtmetoden Robert Wldem Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Smhällsbyggndsteknik

Läs mer

Detaljplaneprogram. Ålsta/Aspvik/Ensta. Samrådshandling Maj 2009

Detaljplaneprogram. Ålsta/Aspvik/Ensta. Samrådshandling Maj 2009 Detjpneprogrm Åst/Aspvik/Enst Smrådshnding Mj 2009 innehåsförteckning INLEDNING/BAKGRUND 2 SYFTE 2 TIDPLAN 2 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 3 LÄGE, AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

Exponentiella förändringar

Exponentiella förändringar Eonentiell förändringr Eonentilfunktionen - llmänt Eonentilfunktionen r du tidigre stött å i åde kurs oc 2. En nyet är den eonentilfunktion som skrivs y = e. (Se fig. nedn) Tlet e, som är mycket centrlt

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

Arsredovisning. Bostadsrattsforeninqen Mineralen

Arsredovisning. Bostadsrattsforeninqen Mineralen Brf Minerlen 71641-9544 Arsredovisning Bostdsrttsforeninqen Minerlen Styrelsen f~r hrmed vge ~rsredovisning for rksnskpsret 1 jnuri - 31 december 211. ForvItninqsberttelse Foreningens ndml Foreningen hr

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se Provläsningsexemplr / Preview SVENSK STANDARD Fstställd 6-05-05 Utgåv 5 Byggndsutformning Bostäder Invändig mått

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer