Generation Y:s upplevelse och behov av kompetens på ett callcenterföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generation Y:s upplevelse och behov av kompetens på ett callcenterföretag"

Transkript

1 Generation Y:s upplevelse och behov av kompetens på ett callcenterföretag Catrin Fjellström Handledare: Niklas Hansen VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15HP, VT2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

2 GENERATION Y: S UPPLEVELSE OCH BEHOV AV KOMPETENS PÅ ETT CALLCENTERFÖRETAG Catrin Fjellström Kompetens betraktas idag vara en absolut nödvändighet för anpassning till den föränderliga arbetsmarknaden. Syftet med studien var att undersöka hur unga säljare vid ett av callcenterföretagen i EU-projektet Callcenterkompetens Generation Y upplever sin kompetens och hur de upplever att organisationen agerar i kompetensfrågor. Tre kvinnor och två män deltog i studien, samtliga under 30 år. Data samlades in med semistrukturerade intervjuer vilka tolkades med tematisk analysmetod. Resultatet visade vikten av att känna sig kompetent eftersom det hängde samman med arbetsprestationen. Kompetens var betydelsefullt för engagemanget, arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna i företaget. Nyckelkompetenser var produktkunskap och kundförståelse. Social kompetens, tålamod och övertalningsförmåga var viktiga egenskaper, dessutom tävlingsinstinkt och stresstålighet på grund av prestationsbaserad lön. Säljarna upplevde brisfällig information om produkterna och önskade ökad kompetens inom säljteknik och kundbemötande. Prestationsbaserad lön var en stressfaktor vilket kan leda till prestationsbaserad självkänsla, som i sin tur kan leda till stress och utbrändhet. Arbetsmarknaden har förändrats och blivit mer flexibel och individualiserad än någonsin tidigare (Hanson, 2004). Med dagens service- och kunskapsföretag blir det allt viktigare för individen att ha rätt kunskap och hålla sin anställningsbarhet (Berntson & Marklund, 2007) uppdaterad. Kompetens betraktas idag som en absolut nödvändighet för anpassning till den föränderliga arbetsmarknaden. Vad som efterfrågas på arbetsmarknaden är självgående arbetstagare som är socialt kompetenta, stresståliga och som kan agera effektivt på egen hand (Hanson, 2004). Det ställer höga krav på individen att ständigt försöka hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden men det ställer även krav på företagen. För att attrahera och behålla sina anställda behöver företagen utbilda, utveckla och uppgradera de anställdas kompetens, i annat fall kommer andra företag stå till buds och erbjuda detta. Generation Y är personer födda efter 1980 och anses ha helt andra värderingar, attityder, krav och förväntningar än tidigare generationer (Ng, Schweitzer & Lyons, 2010). Den nya generationen beskrivs vilja ha allt och helst nu på en gång. Det vill säga hög lön och goda förmåner, utmanande och roliga arbetsuppgifter samt snabbt avancemang i företaget. Detta kräver att företagen förstår den nya generationen och bemöter den rätt för att kunna attrahera och behålla dessa arbetstagare (Ng et al., 2010). Europeiska Socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och mer rättvisa arbeten i Europa. ESF har som syfte att förbättra EU-medborgarnas liv genom att ge dem utvecklad kompetens och bättre chanser till arbete. Från och med januari 2011 och 2,5 år framåt finansierar ESF ett kompetensutvecklingsprojekt som heter Callcenterkompetens - Generation Y. I detta projekt ingår sju aktörer vilka är organisationer som driver, eller har en avdelning som bedriver, callcenter- eller kontaktcenterverksamhet. Syftet med projektet är att stärka medarbetarna i organisationerna och öka möjligheten till utveckling eftersom branschen är i ständig förändring. Då medelåldern hos de anställda i projektet är under 30 år, syftar projektet också till att öka kompetensen hos generationen samt öka deras kunskap kring

3 arbetslivet. För att undersöka vad de behöver kompetensutveckla inom kommer första delen vara en enkätundersökning som kompletteras med studenters undersökningar samt en referensgrupp bestående av specialister. Callcenter Ett callcenter är en organisatorisk enhet som med datorstöd hanterar telekommunikation och/eller e-post kommunikation med kunder (Toomingas, Hagman, Hansson-Risberg & Norman, 2003). Idag är ett vanligt sätt för ett företag att hantera och organisera sina kundkontakter att utnyttja ett callcenter. Detta kan ske internt i den egna organisationen eller så kan tjänsten köpas från ett externt callcenter (Rapport från IT-kommissionen, 1999). Det är de fristående callcentren som ökar snabbt då företags telefonitjänster köps från ett callcenterföretag. Det finns många benämningar på vad ett callcenter är, som exempelvis kundtjänstföretag, kontaktcenter och helpdesk med mera, det finns dock ingen vedertagen definition. Eftersom det finns en hög förekomst av persondatorer och mobiltelefoner i Sverige idag, så ökar behovet av service och support. Operatörerna på callcenter använder datorn till att söka information och mata in data, datorn för också statistik över all data. Oftast styrs inkommande samtal från en central dator till lediga och inloggade operatörer. Centraldatorn lagrar information om den tid som går till dess att kunden blir inkopplad i samtalet, den totala tiden för samtalet samt den tid då operatören inte arbetar aktivt med samtal eller är urkopplad (Toomingas et al., 2003). Kompetens och tro på sin egen förmåga Kompetens är ett komplext begrepp och föreslås vara kärnan i achievement motivation vilket kan översättas till motivationen att prestera eller åstadkomma något (Elliot & Dweck, 2005). Kompetens har flera olika definitioner, - Elliot och Dweck (2005) har definierat det som ett tillstånd, en beskaffenhet eller en kvalité av sin förmåga, effektivitet, tillräcklighet eller framgång. Elliot och Dweck (2005) hävdar också att individens strävan efter kompetens grundas i premissen att kompetens är ett medfött psykologiskt behov hos människan. De ser behovet av kompetens som en fundamental motivation vilken tjänar en roll i evolutionen att hjälpa människor att utvecklas och anpassa sig till omgivningen. Detta behov aktiverar ett beteende hos människan, som är orienterat mot att uppnå kompetens (Elliot & Dweck, 2005). Ett annat centralt begrepp som tydligt framkommer då det talas om upplevd kompetens är självförtroende, vilket förklaras som ett individuellt karaktärsdrag och är starkt kopplat till kompetens och arbetsprestation. Till skillnad från självuppfattning så är självförtroendet mer skiftande och kan ändras från hög, medel eller låg nivå beroende på omgivningen och externa variabler (Elliot & Dweck, 2005). Ett annat centralt begrepp som starkt förknippas med kompetens är self-efficacy vilket förklaras som individens tro på vad hon kan åstadkomma med de förmågor som hon besitter samt mödan hon är beredd att lägga ner. (Bong and Skaalvik, 2003). Self-efficacy påverkar dels individens val av aktiviteter utifrån det hon tror sig kunna hantera eller klara av (Bandura, 1977). Self-efficacy påverkar också, på grund av förväntningar på eventuell framgång, individens insats och ansträngning. Förväntningarna på sin egen self-efficacy är grundat på sina tidigare framgångar eller motgångar (Bandura, 1977). Självkänsla Det är viktigt att undersöka kompetens utifrån ett arbets- och organisationspsykologiskt perspektiv därför att den ligger till grund för de anställdas förmåga att hantera arbetets krav. För att kunna hantera arbetets krav krävs det hos individen en upplevelse av att ha kontroll (Karasek, 1979). Känslan av att ha kontroll är en god prediktor på både fysiskt och psykiskt välmående (Skinner, 1996). Kontroll är också relaterat till en mängd positiva utfall i livet såsom självkänsla, optimism, framgång och bedrifter (Skinner, 1996). Krav- och

4 kontrollmodellen förklarar vidare att då arbetskraven upplevs vara större än den personliga upplevelsen av kontroll i arbetet kan det leda till stress och utbrändhet (Karasek, 1979). En viktig prediktor på personlig kontroll i arbetet är tillräcklig och högkvalitativ information (Skinner, 1996). Det argumenteras även för att feedback, från ledare eller chefer, om sin egen prestation är en typ av information som är central för upplevelsen av kontroll (Greenberger & Strasser, 1986, refererat i Sparr & Sonnentag, 2008). Arbetsmiljöer med kontinuerlig feedback från chefer stärker den personliga kontrollen hos anställda och minskar hjälplöshetskänslor. Konstruktiv feedback är dessutom betydelsefullt för ökat välmående i arbetet samt för att öka arbetsprestationen (Sparr & Sonnentag, 2008). Kompetens är vidare en av dimensionerna i begreppet psykologisk empowerment vilket har visat sig vara viktigt för såväl minskad stress som för ökad arbetstillfredsställelse (Thomas & Velthouse, 1990). Empowerment beskrivs som upplevd meningsfullhet, kompetens, valmöjlighet och inflytande för den anställde i sitt arbete (Thomas & Velthouse 1990). Upplevelsen av psykologisk empowerment har visat sig vara lägre på ett callcenter är vid andra traditionella kontorsarbeten (Holdsworth & Cartwright, 2003). Stress har dessutom visat sig vara högre på ett callcenter än vid traditionella kontorsarbeten. De största anledningarna till detta var motstridiga krav, frustration på grund av för svag personlig utveckling, liten delaktighet i beslutsfattande situationer och de dagliga arbetsuppgifterna. Dessa faktorer låg också till grund för den låga arbetstillfredsställelsen (Holdsworth & Cartwright, 2003). Syfte Syftet med studien var att undersöka upplevd kompetens och behovet av kompetens hos unga anställda vid ett callcenterföretag, samt faktorer som var stärkande och hindrande för utvecklingen av kompetens. Syftet var dessutom att undersöka hur de anställa upplever att organisationen hanterar och agerar i frågor som rör kompetens. M e t o d Undersökningsdeltagare Deltagarna som medverkade i studien var tre kvinnor och två män vilka arbetade vid samma callcenterföretag i Stockholm. Ingen av deltagarna hade någon längre eftergymnasial utbildning och de var alla födda och uppvuxna i Sverige. Deltagarna låg på olika nivåer i säljpoäng och samtliga hade jobbat på företaget i mer än 6 månader. De två första medverkande tillfrågades och valdes ut av personalchefen vid företaget, de sista tre tillfrågades av en säljledare. Kriterierna för att medverka i studien var att deltagarna jobbade mer än 30 timmar per vecka på företaget, att de var under 30 år gamla och hade jobbat där i minst 3 månader. En jämn könsfördelning och personer från olika säljpoängsnivå var också kriterier för att få delta i undersökningen. Datainsamling Callcenterföretaget som medverkade i denna undersökning var ett fristående callcenter och bedrev i huvudsak försäljning av tidningar åt sina uppdragsgivare genom telekommunikation. Inledningsvis gjordes en observation på företaget som varade 3,5 timmar. Där genomfördes ett antal medlyssningar på några av de anställda för att få en god inblick i hur säljsamtalet gick till. Under observationen medverkades även vid ett säljledarmöte. Här blev det möjligt att känna av stämning och jargong för att kunna skapa en så relevant intervjuguide som möjligt. Utifrån studiens syfte samt från observationen skapades en intervjuguide med

5 relevanta frågor som sedan ställdes till deltagarna vid intervjutillfället. Data samlades in i form av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Det fanns hela tiden ett öppet förhållningssätt under intervjuerna i fall att något utöver frågorna i intervjuguiden skulle framkomma. För att undersöka upplevelser, tankar, känslor och åsikter var det naturliga sättet att samla in data att göra intervjuer för att då också få möjligheten att kunna ställa följdfrågor för bättre förståelse. Intervjuerna hölls med deltagarna i ett konferensrum på själva företaget. Intervjuerna varade mellan 35 minuter upp till 1h och 10 minuter. Frågorna som ställdes följde till stor del intervjuguiden och intervjuerna spelades in med en Iphone 4. Vetenskapsrådets regler för etik följdes. Analys Studiens analysprocess följde en växelvis induktiv och deduktiv tematisk analysmetod som innebar att det empiriska materialet strukturerades och sammanställdes till lämpliga teman (Langemar, 2008). Intervjudata transkriberades och lästes igenom ett flertal gånger varvid relevanta avsnitt, meningar och kodord markerades och sammanfördes. Slutligen framträdde ett flertal passande teman. R e s u l t a t Utifrån analysen av data framkom ett resultat med sju tydliga teman vilket presenteras enligt följande. Synen på kompetens Generell Vad som upplevdes vara kompetens för intervjupersonerna beskrevs som en individs erfarenhet och kunskap inom ett område vilket menades vara det som bidrog till ett företags totala kompetens. En uppfattning var att det handlade om att verkligen veta vad man gjorde och vad man faktiskt höll på med samt att vara påläst. Kompetens delades också upp i två delar där den ena var en individs faktakunskaper, så som detaljkunskap och produktkunskap. Den andra delen beskrevs som en persons färdigheter, förmågor eller känsla för något. För att utveckla detta förklarades att det faktum att veta saker och hur saker fungerar är en sorts kompetens och den andra delen beskrevs som en mer undermedveten kunskap som exempelvis hur personer får ett problem till att inte vara ett problem. Kompetens beskrevs också vara att en person var rätt utbildad till sitt aktuella arbete och sin position. Den egna En uppfattning om kompetens i just detta arbete var att säljare gjorde saker korrekt samt att folk fick en bra uppfattning av säljaren. Jag vill att alla ska ha en bra upplevelse av mig, medan andra kanske ser på sin kompetens som att ju mer jag säljer desto mer kompetent är jag. Intervjupersonerna upplevde att det var viktigt för dem att känna sig kompetenta i sitt arbete. Hur kompetenta de kände sig hängde starkt samman med hur väl de presterade i arbetet, alltså ju högre känsla av kompetens desto bättre presterade dem. Det var av stor vikt för dem att känna sig bra på det de gjorde eftersom det i sin tur avgjorde hur högt självförtroendet var. Om självförtroendet var högt så presterade de bättre vilket också gjorde att de kände sig mer kompetenta. Att känna sig kompetent var även viktigt för att hålla humöret uppe och om säljarna inte kände att de hade tillräcklig kompetens inom ett område eller om en produkt kunde det leda till att de mådde psykiskt dåligt med negativa tankar och att de kände sig deppiga. Detta påverkade då direkt försäljningen negativt men det påverkade

6 även hur de bemötte kunder och medarbetare. En uppfattning var att det var otroligt jobbigt att känna sig dålig och okunnig samt ha dålig koll på saker och ting. Det fanns en stark vilja hos säljarna att göra ett bra jobb och att kunna mycket, det ökade också trivseln då de hela tiden kände att de lärde sig något. Kompetens upplevdes dessutom vara essentiellt för att en säljare skulle hålla sig lugn i sitt arbete. Om säljarna hamnade i en situation där de kände att de visste precis hur de skulle göra och kände att de kunde göra det bra och till och med hjälpa andra i samma situation kände de sig betydligt mindre stressade. Kompetens var betydelsefullt för både säljarnas engagemang, arbetstillfredsställelse och vilja att stanna kvar på företaget. Att känna sig kompetent var av stor vikt för att inte tröttna på sitt arbete och hade även stor betydelse för att de skulle känna att jobbet tillförde mer än bara pengar i plånboken. Den största faktorn för att säljarna skulle vilja stanna kvar på företaget var att de upplevde att de utvecklades och lärde sig mer. Att i framtiden få en annan och mer viktig roll på företaget där det blev lättare att påverka och förbättra var en uppfattning som skulle kunna göra att vissa säljare kände att kompetensen utvecklades och som skulle få dem att stanna i företaget längre. Personliga egenskaper och kvalitéer Den kompetens som krävdes för att kunna bli en bra telefonförsäljare i form av personliga egenskaper och kvalitéer var att personen hade förmågan att kunna konversera och föra ett samtal med en helt främmande människa. Det var då av stor vikt att som person vara öppen, lyhörd och ha en förmåga att kunna ampassa sig efter alla olika sorts människor, hon/han behövde alltså inneha en relativt hög social kompetens. En uppfattning var att med rätt inställning till arbetet gick det dock att komma långt på bara vilja och engagemang. Andra egenskaper som var viktiga var att ha ett gott tålamod och inte ge upp för lätt. Som säljare fick man ta emot åtskilliga nej varje dag från kunder och då gällde det att hålla modet uppe, inte ta det personligt och kämpa vidare. Det var dessutom mycket viktigt att säljaren var självsäker i sitt arbete och framstod som säker på sin sak inför kunden. Om säljaren var osäker som person kunde det vara jobbigt att föra en dialog med kunderna vilket då kunde innebära att kunden tog över i samtalet och säljaren hamnade i ett slags underläge vilket gjorde att det blev svårt att sälja. En säljare behövde också ha förmågan att låta övertygande och att kunna övertala människor, eventuellt till ett annat beslut än vad de hade tänkt sig från början. Du måste vara bra på att absolut inte lura, men manipulera och kunna övertala eller i alla fall försöka få en annan människa att inse att det du säger faktiskt är vettigt. De allra mest essentiella egenskaperna hos en säljare var dock att ha en utpräglad tävlingsinstinkt och att vara stresstålig. En säljare var också tvungen att vara driven och dessutom ha en viss inneboende girighet och aldrig nöja sig med sitt resultat förrän dagen var slut. Det var alltid bra att sälja en till eftersom de aldrig kunde veta hur morgondagen skulle gå. Man måste vara väldigt driven, man får inte nöja sig. Hur bra det än har gått en dag får man inte nöja sig bara för att man har bra resultat, man vill ju alltid sälja en till. Det var också av vikt att ha förmågan att se kundens behov och att säljaren snabbt kunde få en känsla för vem kunden var. Säljaren var då tvungen att kvickt kunna läsa av kunden vilket var en svårighet då det inte var ett möte öga mot öga. Säljaren hörde endast kundens röst vilket innebar att det viktigaste verktyget som säljaren jobbade med var just rösten. Det krävde alltså att säljaren hade en förmåga att kunna variera sin röst, sitt språk, ordval samt tonläge beroende på vilken produkt som skulle erbjudas och vilken kundgrupp som han/hon skulle sälja till. Säljaren behövde också ha en förmåga att tro på produkten och även att kunna sätta sig in i någon annans situation, exempelvis en företagschef, och kunna förstå hans/hennes

7 situation och vilket behov han/hon då skulle ha. Vidare var en säljare tvungen att ha en viss distans från sig själv och fick inte känna att varje nej betydde att någon hade förnekat ens personlighet. De fick inte känna sig helt sänkta av ett samtal utan var tvungen att lära sig att direkt kunna gå vidare till nästa annars fanns det en risk att brytas ned mentalt. Säljaren fick lära sig att inse att vissa kunder upplevde att de helt enkelt klarade sig utan produkten, utan att ta det personligt. Detta var egenskaper och kvalitéer som inte alla säljare hade då de började arbeta på företaget men som vissa utvecklade med tiden varefter de upptäckte vad en säljare behövde kunna i arbetet. Förståelse för kunden För att klara av arbetet handlade det inte bara om att ha kunskap om den tidning eller produkt som skulle säljas utan även att det i varje samtal gjordes en behovsanalys av kunden och att säljaren lärde känna kunden. Detta var något som behövde gå snabbt, säljaren var tvungen att få en känsla för vem kunden var och kundens behov endast på några sekunder för att öka chanserna att få igenom en affär. Att förstå kunden och behovet hos kunden var en annan viktig nyckelkunskap som en säljare behövde ha. Säljarna var hela tiden tvungna att försöka hitta lösningen till just denna kunds problem och hans eller hennes behov. Vissa produkter, såsom mer avancerade tidningar och erbjudanden, krävde dock än mer av säljaren. Dessa produkter och erbjudanden kunde vara svårare att sälja på grund av produktens komplexitet, produktens pris eller erbjudandets längd eller bindningstid, exempelvis en tvåårig prenumeration ansågs vara väldigt lång. Det behövdes då ytterligare ingående produktkunskap och att säljaren var än mer påläst och säker på sin produkt för att kunna hålla en diskussion med de kunder han/hon ringde till. Det kunde då exempelvis vara en tidning där målgruppen var bland andra finansmän och företagschefer som förväntade sig en viss nivå av kunskap och hade högre krav på försäljaren. Dessa produkter kunde vara mycket svårsålda och krävde mer kompetens av säljaren. Det kunde ta lång tid innan en säljare sålde sin första produkt, flera veckor eller månader även för de mest erfarna säljarna. Rollspel Något som framkom ytterligare om att kunna hålla distans till sig själv var att en säljare ofta blev någon annan i samtalen och distanserade sig från sig själv på det sättet. Många säljare byggde upp en eller flera olika personer eller personligheter som hon/han var under själva arbetet. Det kunde vara ett flertal förbestämda roller som en säljare gick in i beroende på vilken produkt hon/han skulle sälja just då. Alla bygger ju upp någon slags, alltså inte fejk, men en slags person som du är när du arbetar. Oberoende av vilken tidning eller vilken produkt du säljer så har jag i alla fall olika förbestämda roller som jag kan plocka fram. Somliga ändrade bara röstläge och ordförråd beroende på produkt och målgrupp medan andra gick längre och till och med började sälja med en helt annan dialekt. En uppfattning var att det gick lättare att sälja en viss tidning då säljaren bytte till skånsk dialekt, vilket ofta gjordes. Rollspelet kunde ibland beskrivas som ett slags säljskådespel där säljaren växlade från att vara en högst seriös och väl påläst person med ett brett och välformulerat ordförråd då han/hon exempelvis sålde tidningar till företagschefer och finansmän. Till att vara en svärmorsdröm med ett mindre avancerat språk och en mjukare ton i rösten då han/hon sålde skvallertidningar till äldre damer. Detta var en sorts kompetens som de erfarna säljarna hade lärt sig med tiden och krävde fantasi, kreativitet och social kompetens från säljaren men även mod att våga gå in i denna typ av skådespelarroll. Det krävdes ett visst mod eftersom det alltid fanns en risk att personen i andra sidan luren skulle genomskåda vem säljaren egentligen var, genom att exempelvis ställa en prövande fråga. Det handlade här om förmågan att trots rollspelet kunna behålla en sorts trovärdighet och behålla sig själv för det måste fortfarande vara säljaren själv

8 som samtalade med kunden. Det gällde alltså för säljaren att finna en sorts balans mellan den roll säljaren spelade och sig själv. Självkänsla och självförtroende Vad som också inverkade på säljarnas uppfattning av kompetens var deras självkänsla och självförtroende, vilket i denna bransch inte var helt stabilt. Intervjupersonerna upplevde att både försäljningsbranschen och en säljares personliga försäljning hade en tendens att svänga upp och ner. Det kunde svänga relativt snabbt för en säljare och när det hade gått bra ett antal veckor och försäljningen hade varit på topp kunde det helt plötsligt börja gå sämre utan att det fanns någon bra förklaring. Detta innebar att det för säljaren var lätt att börja tvivla på sig själv och att självförtroendet och självkänslan försvagades. Det var då viktigt att även om säljaren kände en osäkerhet på insidan var han/hon tvungen att behålla ett självsäkert yttre bemötande. Säljaren tvingades trots dåliga resultat alltid framstå som självsäker och nödgades upprätthålla en viss mask inför kunden, men även till viss utsträckning inför kollegor och säljledare. Där fanns en inre konflikt om vilken bild av sig själv säljaren valde att visa till sina säljledare. Antingen förmedlade de en självsäker bild av sig själva vilket resulterade i mindre hjälp och stöd från säljledaren. Eller så släppte de på sin stolthet och visade att de inte alltid var så självsäkra och fick då mer stöd och peppning. En uppfattning var att det inte var så smart att visa om man hade dåligt självförtroende för chefer och säljledare. Det var bättre att försöka dölja detta och spela självsäker men försöka få den hjälp man behövde ändå. Inför kunden behövde de dock framstå som att de var självsäkra, pigga och glada oavsett hur bra eller dåligt de mådde och oavsett vad som hänt dagen innan. Detta var viktigt eftersom det hördes och märktes väldigt tydligt på rösten om en säljare inte mådde bra eller inte var säker på sin sak. Om exempelvis något dåligt hade hänt i en säljares privatliv kunde det direkt avspeglas i statistik och försäljningssiffror, - då en säljare inte skärpte till sig vid dessa tillfällen så kunde detta påverka försäljningen på ett ögonblick. En uppfattning var Det har väldigt mycket med psyket att göra, oavsett om man vill eller inte så handlar det hela tiden om att du själv ska kunna kontrollera dig och ditt inre. I vissa situationer då det hade gått dåligt fick säljaren ta till vissa psykologiska knep för att försöka vända den dåliga försäljningen. Ett knep för säljarna var att intala sig själva att de visste vad de gick för och vad de hade presterat tidigare och med detta i princip lura sig själv till att inse att jag är inte såhär dålig!. Det var dock ändå viktigt att våga erkänna för sig själv var han/hon låg kompetensmässigt. Om en säljare hade hamnat i en svacka och statistiken inte hade varit så bra senaste veckorna gick det inte gå runt och utge sig för att vara väldigt självsäker. Här hamnade säljaren återigen i en sorts inre konflikt. Vad som också påverkade en säljares självkänsla var att de aldrig visste hur en dag skulle gå. Det fanns en viss oförutsägbarhet och osäkerhet med detta arbete såtillvida att de inte kände att de hade en aning om försäljningen skulle gå bra eller inte. Trots att en säljare kände sig duktig och kompetent i sitt jobb och det hade gått jättebra i två månader kunde de ändå ha en riktigt dålig dag försäljningsmässigt. Det kunde till och med gå dåligt i tre, fyra veckor i sträck trots att säljaren upplevde att han/hon var kompetent i sitt arbete. När detta hände upplevde säljarna att det var jobbigt att gå till arbetet och att det inte kändes värt att sitta där. De kunde då få värdelöshetskänslor, blev deppiga och upplevde att det egentligen var lika bra att gå hem. Om man känner att man är värdelös och inte har någon kompetens alls då är det klart att man blir deppig. Då blir allting negativt och det påverkar försäljning och hur man bemöter alla. En ytterligare och något djupare aspekt av vad som påverkade självkänslan och i sin tur upplevelsen av sin egen kompetens var en persons uppväxt och vilken syn personen haft på

9 sig själv från barnsben och upp i tonåren. Även vilka värderingar en individ fått med sig sedan hon/han var liten ansågs påverka vilken självuppfattning personen hade idag och vilken kompetens hon/han ansåg sig ha och kunde få. Intervjupersonerna var alla överrens om att ha ett gott självförtroende var mycket viktigt i detta arbete och också i hög grad betydande för att en säljare skulle uppleva sig vara kompetent. Självförtroende var dessutom betydelsefullt för att klara av de många tävlingsmoment som dagligen ägde rum. Prestationskrav och stress På företaget pågick ständiga tävlingar och en evinnerlig jakt på bonus och poäng gjorde sig påtaglig. Detta eftersom att mer poäng för säljarna betydde högre lön och för företaget mer försäljning och större vinst. Det fanns många olika tävlingar varje vecka, men en tävling som pågick dagligen oavsett vilken produkt de sålde var den säljare som under dagen först nådde till 100 poäng. Den som var först till 100 poäng fick dels 15 poäng i bonus den dagen, men personen fick också gå upp från sin säljstation, ut till korridoren och plinga i en klocka som hängde i taket så att alla andra säljare hörde att personen presterat så bra. Klockan hördes högt och tydligt och det var ingen som kunde undgå detta oavsett var i lokalerna de befann sig. Den som ringde i klockan fick mycket beröm från både kollegor och säljledare och det satte en viss press på de övriga säljarna, speciellt de som låg dåligt till den dagen. Andra tävlingar som också ägde rum var att säljarna exempelvis kunde vinna lunchkuponger, biobiljetter eller trisslotter om de sålt en viss produkt eller kommit upp till visst många poäng. Det var dock inte bara en pågående tävlan mot sina medarbetare utan det var också en ständig tävling mot sig själv, att sälja mer än man gjort tidigare eller att komma tillbaka upp ur en svacka till de resultat säljaren hade gjort innan. Det fanns hela tiden tillgång till statistik för jämförelser med tidigare prestationer som möjliggjorde detta. Individer som arbetade som säljare behövde definitivt tycka att det här med tävling mot andra var kul och spännande samt att det var viktigt för dem att hela tiden vara bland de bästa. Om en person inte var mer eller mindre en tävlingsmänniska och arbetade i denna bransch skulle han eller hon troligtvis inte bli särkilt långvarig. Vissa av säljarna kopplade höga snittpoäng per månad direkt till att de upplevde sig ha hög kompetens i sitt arbete. Andra menade att det var många faktorer som spelade in varför man fick höga eller låga poäng en månad, inte bara den egna kompetensen. Dock gick det för en säljare knappast att undvika hur bra eller dåligt det gick för dem då där fanns tio-i-topp listor tillgängliga varje dag över vilka som sålde bäst. På topplistan kunde säljarna se exakt hur de låg till poängmässigt och hur mycket som krävdes för att nå till nästa provisionsnivå. Säljarnas namn med poängsnitt per månad hängde också uppe på listor längs väggarna, där det tydligt framgick vilka som sålde allra bäst och allra sämst. Detta var något som utgjorde en stressfaktor av flera. Med alla dessa ständiga tävlingar och prestationskrav blev det tydligt att en säljare verkligen måste kunna hantera stress. Säljarna var dessutom tvungna att vara stresståliga eftersom lönen till stor del baserades på deras prestation. Om en anställd inte sålde bra eller inget alls fick han/hon i princip inga pengar vilket medförde en kronisk press, både från sig själv och från företaget. Här kan det återigen förklaras att det var många som kopplade sin prestation direkt till sin kompetens att ju mer de sålde desto mer kompetenta ansåg de sig vara. Att också kunna prestera under stressade arbetsförhållanden ökade upplevelsen av kompetens. De flesta anställda hade så kallad veckoprovision vilket innebar att säljaren hade en vecka på sig att komma upp till en viss poängnivå. Det betydde att det kunde gå dåligt på tisdagen och bra på torsdagen så täckte det ändå upp för förlorade poäng. De som gick på veckoprovision menade att detta var bättre än dagsprovision. Här ansågs det att om en säljare gick på