Generation Y:s upplevelse och behov av kompetens på ett callcenterföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generation Y:s upplevelse och behov av kompetens på ett callcenterföretag"

Transkript

1 Generation Y:s upplevelse och behov av kompetens på ett callcenterföretag Catrin Fjellström Handledare: Niklas Hansen VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15HP, VT2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

2 GENERATION Y: S UPPLEVELSE OCH BEHOV AV KOMPETENS PÅ ETT CALLCENTERFÖRETAG Catrin Fjellström Kompetens betraktas idag vara en absolut nödvändighet för anpassning till den föränderliga arbetsmarknaden. Syftet med studien var att undersöka hur unga säljare vid ett av callcenterföretagen i EU-projektet Callcenterkompetens Generation Y upplever sin kompetens och hur de upplever att organisationen agerar i kompetensfrågor. Tre kvinnor och två män deltog i studien, samtliga under 30 år. Data samlades in med semistrukturerade intervjuer vilka tolkades med tematisk analysmetod. Resultatet visade vikten av att känna sig kompetent eftersom det hängde samman med arbetsprestationen. Kompetens var betydelsefullt för engagemanget, arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna i företaget. Nyckelkompetenser var produktkunskap och kundförståelse. Social kompetens, tålamod och övertalningsförmåga var viktiga egenskaper, dessutom tävlingsinstinkt och stresstålighet på grund av prestationsbaserad lön. Säljarna upplevde brisfällig information om produkterna och önskade ökad kompetens inom säljteknik och kundbemötande. Prestationsbaserad lön var en stressfaktor vilket kan leda till prestationsbaserad självkänsla, som i sin tur kan leda till stress och utbrändhet. Arbetsmarknaden har förändrats och blivit mer flexibel och individualiserad än någonsin tidigare (Hanson, 2004). Med dagens service- och kunskapsföretag blir det allt viktigare för individen att ha rätt kunskap och hålla sin anställningsbarhet (Berntson & Marklund, 2007) uppdaterad. Kompetens betraktas idag som en absolut nödvändighet för anpassning till den föränderliga arbetsmarknaden. Vad som efterfrågas på arbetsmarknaden är självgående arbetstagare som är socialt kompetenta, stresståliga och som kan agera effektivt på egen hand (Hanson, 2004). Det ställer höga krav på individen att ständigt försöka hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden men det ställer även krav på företagen. För att attrahera och behålla sina anställda behöver företagen utbilda, utveckla och uppgradera de anställdas kompetens, i annat fall kommer andra företag stå till buds och erbjuda detta. Generation Y är personer födda efter 1980 och anses ha helt andra värderingar, attityder, krav och förväntningar än tidigare generationer (Ng, Schweitzer & Lyons, 2010). Den nya generationen beskrivs vilja ha allt och helst nu på en gång. Det vill säga hög lön och goda förmåner, utmanande och roliga arbetsuppgifter samt snabbt avancemang i företaget. Detta kräver att företagen förstår den nya generationen och bemöter den rätt för att kunna attrahera och behålla dessa arbetstagare (Ng et al., 2010). Europeiska Socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och mer rättvisa arbeten i Europa. ESF har som syfte att förbättra EU-medborgarnas liv genom att ge dem utvecklad kompetens och bättre chanser till arbete. Från och med januari 2011 och 2,5 år framåt finansierar ESF ett kompetensutvecklingsprojekt som heter Callcenterkompetens - Generation Y. I detta projekt ingår sju aktörer vilka är organisationer som driver, eller har en avdelning som bedriver, callcenter- eller kontaktcenterverksamhet. Syftet med projektet är att stärka medarbetarna i organisationerna och öka möjligheten till utveckling eftersom branschen är i ständig förändring. Då medelåldern hos de anställda i projektet är under 30 år, syftar projektet också till att öka kompetensen hos generationen samt öka deras kunskap kring

3 arbetslivet. För att undersöka vad de behöver kompetensutveckla inom kommer första delen vara en enkätundersökning som kompletteras med studenters undersökningar samt en referensgrupp bestående av specialister. Callcenter Ett callcenter är en organisatorisk enhet som med datorstöd hanterar telekommunikation och/eller e-post kommunikation med kunder (Toomingas, Hagman, Hansson-Risberg & Norman, 2003). Idag är ett vanligt sätt för ett företag att hantera och organisera sina kundkontakter att utnyttja ett callcenter. Detta kan ske internt i den egna organisationen eller så kan tjänsten köpas från ett externt callcenter (Rapport från IT-kommissionen, 1999). Det är de fristående callcentren som ökar snabbt då företags telefonitjänster köps från ett callcenterföretag. Det finns många benämningar på vad ett callcenter är, som exempelvis kundtjänstföretag, kontaktcenter och helpdesk med mera, det finns dock ingen vedertagen definition. Eftersom det finns en hög förekomst av persondatorer och mobiltelefoner i Sverige idag, så ökar behovet av service och support. Operatörerna på callcenter använder datorn till att söka information och mata in data, datorn för också statistik över all data. Oftast styrs inkommande samtal från en central dator till lediga och inloggade operatörer. Centraldatorn lagrar information om den tid som går till dess att kunden blir inkopplad i samtalet, den totala tiden för samtalet samt den tid då operatören inte arbetar aktivt med samtal eller är urkopplad (Toomingas et al., 2003). Kompetens och tro på sin egen förmåga Kompetens är ett komplext begrepp och föreslås vara kärnan i achievement motivation vilket kan översättas till motivationen att prestera eller åstadkomma något (Elliot & Dweck, 2005). Kompetens har flera olika definitioner, - Elliot och Dweck (2005) har definierat det som ett tillstånd, en beskaffenhet eller en kvalité av sin förmåga, effektivitet, tillräcklighet eller framgång. Elliot och Dweck (2005) hävdar också att individens strävan efter kompetens grundas i premissen att kompetens är ett medfött psykologiskt behov hos människan. De ser behovet av kompetens som en fundamental motivation vilken tjänar en roll i evolutionen att hjälpa människor att utvecklas och anpassa sig till omgivningen. Detta behov aktiverar ett beteende hos människan, som är orienterat mot att uppnå kompetens (Elliot & Dweck, 2005). Ett annat centralt begrepp som tydligt framkommer då det talas om upplevd kompetens är självförtroende, vilket förklaras som ett individuellt karaktärsdrag och är starkt kopplat till kompetens och arbetsprestation. Till skillnad från självuppfattning så är självförtroendet mer skiftande och kan ändras från hög, medel eller låg nivå beroende på omgivningen och externa variabler (Elliot & Dweck, 2005). Ett annat centralt begrepp som starkt förknippas med kompetens är self-efficacy vilket förklaras som individens tro på vad hon kan åstadkomma med de förmågor som hon besitter samt mödan hon är beredd att lägga ner. (Bong and Skaalvik, 2003). Self-efficacy påverkar dels individens val av aktiviteter utifrån det hon tror sig kunna hantera eller klara av (Bandura, 1977). Self-efficacy påverkar också, på grund av förväntningar på eventuell framgång, individens insats och ansträngning. Förväntningarna på sin egen self-efficacy är grundat på sina tidigare framgångar eller motgångar (Bandura, 1977). Självkänsla Det är viktigt att undersöka kompetens utifrån ett arbets- och organisationspsykologiskt perspektiv därför att den ligger till grund för de anställdas förmåga att hantera arbetets krav. För att kunna hantera arbetets krav krävs det hos individen en upplevelse av att ha kontroll (Karasek, 1979). Känslan av att ha kontroll är en god prediktor på både fysiskt och psykiskt välmående (Skinner, 1996). Kontroll är också relaterat till en mängd positiva utfall i livet såsom självkänsla, optimism, framgång och bedrifter (Skinner, 1996). Krav- och

4 kontrollmodellen förklarar vidare att då arbetskraven upplevs vara större än den personliga upplevelsen av kontroll i arbetet kan det leda till stress och utbrändhet (Karasek, 1979). En viktig prediktor på personlig kontroll i arbetet är tillräcklig och högkvalitativ information (Skinner, 1996). Det argumenteras även för att feedback, från ledare eller chefer, om sin egen prestation är en typ av information som är central för upplevelsen av kontroll (Greenberger & Strasser, 1986, refererat i Sparr & Sonnentag, 2008). Arbetsmiljöer med kontinuerlig feedback från chefer stärker den personliga kontrollen hos anställda och minskar hjälplöshetskänslor. Konstruktiv feedback är dessutom betydelsefullt för ökat välmående i arbetet samt för att öka arbetsprestationen (Sparr & Sonnentag, 2008). Kompetens är vidare en av dimensionerna i begreppet psykologisk empowerment vilket har visat sig vara viktigt för såväl minskad stress som för ökad arbetstillfredsställelse (Thomas & Velthouse, 1990). Empowerment beskrivs som upplevd meningsfullhet, kompetens, valmöjlighet och inflytande för den anställde i sitt arbete (Thomas & Velthouse 1990). Upplevelsen av psykologisk empowerment har visat sig vara lägre på ett callcenter är vid andra traditionella kontorsarbeten (Holdsworth & Cartwright, 2003). Stress har dessutom visat sig vara högre på ett callcenter än vid traditionella kontorsarbeten. De största anledningarna till detta var motstridiga krav, frustration på grund av för svag personlig utveckling, liten delaktighet i beslutsfattande situationer och de dagliga arbetsuppgifterna. Dessa faktorer låg också till grund för den låga arbetstillfredsställelsen (Holdsworth & Cartwright, 2003). Syfte Syftet med studien var att undersöka upplevd kompetens och behovet av kompetens hos unga anställda vid ett callcenterföretag, samt faktorer som var stärkande och hindrande för utvecklingen av kompetens. Syftet var dessutom att undersöka hur de anställa upplever att organisationen hanterar och agerar i frågor som rör kompetens. M e t o d Undersökningsdeltagare Deltagarna som medverkade i studien var tre kvinnor och två män vilka arbetade vid samma callcenterföretag i Stockholm. Ingen av deltagarna hade någon längre eftergymnasial utbildning och de var alla födda och uppvuxna i Sverige. Deltagarna låg på olika nivåer i säljpoäng och samtliga hade jobbat på företaget i mer än 6 månader. De två första medverkande tillfrågades och valdes ut av personalchefen vid företaget, de sista tre tillfrågades av en säljledare. Kriterierna för att medverka i studien var att deltagarna jobbade mer än 30 timmar per vecka på företaget, att de var under 30 år gamla och hade jobbat där i minst 3 månader. En jämn könsfördelning och personer från olika säljpoängsnivå var också kriterier för att få delta i undersökningen. Datainsamling Callcenterföretaget som medverkade i denna undersökning var ett fristående callcenter och bedrev i huvudsak försäljning av tidningar åt sina uppdragsgivare genom telekommunikation. Inledningsvis gjordes en observation på företaget som varade 3,5 timmar. Där genomfördes ett antal medlyssningar på några av de anställda för att få en god inblick i hur säljsamtalet gick till. Under observationen medverkades även vid ett säljledarmöte. Här blev det möjligt att känna av stämning och jargong för att kunna skapa en så relevant intervjuguide som möjligt. Utifrån studiens syfte samt från observationen skapades en intervjuguide med

5 relevanta frågor som sedan ställdes till deltagarna vid intervjutillfället. Data samlades in i form av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Det fanns hela tiden ett öppet förhållningssätt under intervjuerna i fall att något utöver frågorna i intervjuguiden skulle framkomma. För att undersöka upplevelser, tankar, känslor och åsikter var det naturliga sättet att samla in data att göra intervjuer för att då också få möjligheten att kunna ställa följdfrågor för bättre förståelse. Intervjuerna hölls med deltagarna i ett konferensrum på själva företaget. Intervjuerna varade mellan 35 minuter upp till 1h och 10 minuter. Frågorna som ställdes följde till stor del intervjuguiden och intervjuerna spelades in med en Iphone 4. Vetenskapsrådets regler för etik följdes. Analys Studiens analysprocess följde en växelvis induktiv och deduktiv tematisk analysmetod som innebar att det empiriska materialet strukturerades och sammanställdes till lämpliga teman (Langemar, 2008). Intervjudata transkriberades och lästes igenom ett flertal gånger varvid relevanta avsnitt, meningar och kodord markerades och sammanfördes. Slutligen framträdde ett flertal passande teman. R e s u l t a t Utifrån analysen av data framkom ett resultat med sju tydliga teman vilket presenteras enligt följande. Synen på kompetens Generell Vad som upplevdes vara kompetens för intervjupersonerna beskrevs som en individs erfarenhet och kunskap inom ett område vilket menades vara det som bidrog till ett företags totala kompetens. En uppfattning var att det handlade om att verkligen veta vad man gjorde och vad man faktiskt höll på med samt att vara påläst. Kompetens delades också upp i två delar där den ena var en individs faktakunskaper, så som detaljkunskap och produktkunskap. Den andra delen beskrevs som en persons färdigheter, förmågor eller känsla för något. För att utveckla detta förklarades att det faktum att veta saker och hur saker fungerar är en sorts kompetens och den andra delen beskrevs som en mer undermedveten kunskap som exempelvis hur personer får ett problem till att inte vara ett problem. Kompetens beskrevs också vara att en person var rätt utbildad till sitt aktuella arbete och sin position. Den egna En uppfattning om kompetens i just detta arbete var att säljare gjorde saker korrekt samt att folk fick en bra uppfattning av säljaren. Jag vill att alla ska ha en bra upplevelse av mig, medan andra kanske ser på sin kompetens som att ju mer jag säljer desto mer kompetent är jag. Intervjupersonerna upplevde att det var viktigt för dem att känna sig kompetenta i sitt arbete. Hur kompetenta de kände sig hängde starkt samman med hur väl de presterade i arbetet, alltså ju högre känsla av kompetens desto bättre presterade dem. Det var av stor vikt för dem att känna sig bra på det de gjorde eftersom det i sin tur avgjorde hur högt självförtroendet var. Om självförtroendet var högt så presterade de bättre vilket också gjorde att de kände sig mer kompetenta. Att känna sig kompetent var även viktigt för att hålla humöret uppe och om säljarna inte kände att de hade tillräcklig kompetens inom ett område eller om en produkt kunde det leda till att de mådde psykiskt dåligt med negativa tankar och att de kände sig deppiga. Detta påverkade då direkt försäljningen negativt men det påverkade

6 även hur de bemötte kunder och medarbetare. En uppfattning var att det var otroligt jobbigt att känna sig dålig och okunnig samt ha dålig koll på saker och ting. Det fanns en stark vilja hos säljarna att göra ett bra jobb och att kunna mycket, det ökade också trivseln då de hela tiden kände att de lärde sig något. Kompetens upplevdes dessutom vara essentiellt för att en säljare skulle hålla sig lugn i sitt arbete. Om säljarna hamnade i en situation där de kände att de visste precis hur de skulle göra och kände att de kunde göra det bra och till och med hjälpa andra i samma situation kände de sig betydligt mindre stressade. Kompetens var betydelsefullt för både säljarnas engagemang, arbetstillfredsställelse och vilja att stanna kvar på företaget. Att känna sig kompetent var av stor vikt för att inte tröttna på sitt arbete och hade även stor betydelse för att de skulle känna att jobbet tillförde mer än bara pengar i plånboken. Den största faktorn för att säljarna skulle vilja stanna kvar på företaget var att de upplevde att de utvecklades och lärde sig mer. Att i framtiden få en annan och mer viktig roll på företaget där det blev lättare att påverka och förbättra var en uppfattning som skulle kunna göra att vissa säljare kände att kompetensen utvecklades och som skulle få dem att stanna i företaget längre. Personliga egenskaper och kvalitéer Den kompetens som krävdes för att kunna bli en bra telefonförsäljare i form av personliga egenskaper och kvalitéer var att personen hade förmågan att kunna konversera och föra ett samtal med en helt främmande människa. Det var då av stor vikt att som person vara öppen, lyhörd och ha en förmåga att kunna ampassa sig efter alla olika sorts människor, hon/han behövde alltså inneha en relativt hög social kompetens. En uppfattning var att med rätt inställning till arbetet gick det dock att komma långt på bara vilja och engagemang. Andra egenskaper som var viktiga var att ha ett gott tålamod och inte ge upp för lätt. Som säljare fick man ta emot åtskilliga nej varje dag från kunder och då gällde det att hålla modet uppe, inte ta det personligt och kämpa vidare. Det var dessutom mycket viktigt att säljaren var självsäker i sitt arbete och framstod som säker på sin sak inför kunden. Om säljaren var osäker som person kunde det vara jobbigt att föra en dialog med kunderna vilket då kunde innebära att kunden tog över i samtalet och säljaren hamnade i ett slags underläge vilket gjorde att det blev svårt att sälja. En säljare behövde också ha förmågan att låta övertygande och att kunna övertala människor, eventuellt till ett annat beslut än vad de hade tänkt sig från början. Du måste vara bra på att absolut inte lura, men manipulera och kunna övertala eller i alla fall försöka få en annan människa att inse att det du säger faktiskt är vettigt. De allra mest essentiella egenskaperna hos en säljare var dock att ha en utpräglad tävlingsinstinkt och att vara stresstålig. En säljare var också tvungen att vara driven och dessutom ha en viss inneboende girighet och aldrig nöja sig med sitt resultat förrän dagen var slut. Det var alltid bra att sälja en till eftersom de aldrig kunde veta hur morgondagen skulle gå. Man måste vara väldigt driven, man får inte nöja sig. Hur bra det än har gått en dag får man inte nöja sig bara för att man har bra resultat, man vill ju alltid sälja en till. Det var också av vikt att ha förmågan att se kundens behov och att säljaren snabbt kunde få en känsla för vem kunden var. Säljaren var då tvungen att kvickt kunna läsa av kunden vilket var en svårighet då det inte var ett möte öga mot öga. Säljaren hörde endast kundens röst vilket innebar att det viktigaste verktyget som säljaren jobbade med var just rösten. Det krävde alltså att säljaren hade en förmåga att kunna variera sin röst, sitt språk, ordval samt tonläge beroende på vilken produkt som skulle erbjudas och vilken kundgrupp som han/hon skulle sälja till. Säljaren behövde också ha en förmåga att tro på produkten och även att kunna sätta sig in i någon annans situation, exempelvis en företagschef, och kunna förstå hans/hennes

7 situation och vilket behov han/hon då skulle ha. Vidare var en säljare tvungen att ha en viss distans från sig själv och fick inte känna att varje nej betydde att någon hade förnekat ens personlighet. De fick inte känna sig helt sänkta av ett samtal utan var tvungen att lära sig att direkt kunna gå vidare till nästa annars fanns det en risk att brytas ned mentalt. Säljaren fick lära sig att inse att vissa kunder upplevde att de helt enkelt klarade sig utan produkten, utan att ta det personligt. Detta var egenskaper och kvalitéer som inte alla säljare hade då de började arbeta på företaget men som vissa utvecklade med tiden varefter de upptäckte vad en säljare behövde kunna i arbetet. Förståelse för kunden För att klara av arbetet handlade det inte bara om att ha kunskap om den tidning eller produkt som skulle säljas utan även att det i varje samtal gjordes en behovsanalys av kunden och att säljaren lärde känna kunden. Detta var något som behövde gå snabbt, säljaren var tvungen att få en känsla för vem kunden var och kundens behov endast på några sekunder för att öka chanserna att få igenom en affär. Att förstå kunden och behovet hos kunden var en annan viktig nyckelkunskap som en säljare behövde ha. Säljarna var hela tiden tvungna att försöka hitta lösningen till just denna kunds problem och hans eller hennes behov. Vissa produkter, såsom mer avancerade tidningar och erbjudanden, krävde dock än mer av säljaren. Dessa produkter och erbjudanden kunde vara svårare att sälja på grund av produktens komplexitet, produktens pris eller erbjudandets längd eller bindningstid, exempelvis en tvåårig prenumeration ansågs vara väldigt lång. Det behövdes då ytterligare ingående produktkunskap och att säljaren var än mer påläst och säker på sin produkt för att kunna hålla en diskussion med de kunder han/hon ringde till. Det kunde då exempelvis vara en tidning där målgruppen var bland andra finansmän och företagschefer som förväntade sig en viss nivå av kunskap och hade högre krav på försäljaren. Dessa produkter kunde vara mycket svårsålda och krävde mer kompetens av säljaren. Det kunde ta lång tid innan en säljare sålde sin första produkt, flera veckor eller månader även för de mest erfarna säljarna. Rollspel Något som framkom ytterligare om att kunna hålla distans till sig själv var att en säljare ofta blev någon annan i samtalen och distanserade sig från sig själv på det sättet. Många säljare byggde upp en eller flera olika personer eller personligheter som hon/han var under själva arbetet. Det kunde vara ett flertal förbestämda roller som en säljare gick in i beroende på vilken produkt hon/han skulle sälja just då. Alla bygger ju upp någon slags, alltså inte fejk, men en slags person som du är när du arbetar. Oberoende av vilken tidning eller vilken produkt du säljer så har jag i alla fall olika förbestämda roller som jag kan plocka fram. Somliga ändrade bara röstläge och ordförråd beroende på produkt och målgrupp medan andra gick längre och till och med började sälja med en helt annan dialekt. En uppfattning var att det gick lättare att sälja en viss tidning då säljaren bytte till skånsk dialekt, vilket ofta gjordes. Rollspelet kunde ibland beskrivas som ett slags säljskådespel där säljaren växlade från att vara en högst seriös och väl påläst person med ett brett och välformulerat ordförråd då han/hon exempelvis sålde tidningar till företagschefer och finansmän. Till att vara en svärmorsdröm med ett mindre avancerat språk och en mjukare ton i rösten då han/hon sålde skvallertidningar till äldre damer. Detta var en sorts kompetens som de erfarna säljarna hade lärt sig med tiden och krävde fantasi, kreativitet och social kompetens från säljaren men även mod att våga gå in i denna typ av skådespelarroll. Det krävdes ett visst mod eftersom det alltid fanns en risk att personen i andra sidan luren skulle genomskåda vem säljaren egentligen var, genom att exempelvis ställa en prövande fråga. Det handlade här om förmågan att trots rollspelet kunna behålla en sorts trovärdighet och behålla sig själv för det måste fortfarande vara säljaren själv

8 som samtalade med kunden. Det gällde alltså för säljaren att finna en sorts balans mellan den roll säljaren spelade och sig själv. Självkänsla och självförtroende Vad som också inverkade på säljarnas uppfattning av kompetens var deras självkänsla och självförtroende, vilket i denna bransch inte var helt stabilt. Intervjupersonerna upplevde att både försäljningsbranschen och en säljares personliga försäljning hade en tendens att svänga upp och ner. Det kunde svänga relativt snabbt för en säljare och när det hade gått bra ett antal veckor och försäljningen hade varit på topp kunde det helt plötsligt börja gå sämre utan att det fanns någon bra förklaring. Detta innebar att det för säljaren var lätt att börja tvivla på sig själv och att självförtroendet och självkänslan försvagades. Det var då viktigt att även om säljaren kände en osäkerhet på insidan var han/hon tvungen att behålla ett självsäkert yttre bemötande. Säljaren tvingades trots dåliga resultat alltid framstå som självsäker och nödgades upprätthålla en viss mask inför kunden, men även till viss utsträckning inför kollegor och säljledare. Där fanns en inre konflikt om vilken bild av sig själv säljaren valde att visa till sina säljledare. Antingen förmedlade de en självsäker bild av sig själva vilket resulterade i mindre hjälp och stöd från säljledaren. Eller så släppte de på sin stolthet och visade att de inte alltid var så självsäkra och fick då mer stöd och peppning. En uppfattning var att det inte var så smart att visa om man hade dåligt självförtroende för chefer och säljledare. Det var bättre att försöka dölja detta och spela självsäker men försöka få den hjälp man behövde ändå. Inför kunden behövde de dock framstå som att de var självsäkra, pigga och glada oavsett hur bra eller dåligt de mådde och oavsett vad som hänt dagen innan. Detta var viktigt eftersom det hördes och märktes väldigt tydligt på rösten om en säljare inte mådde bra eller inte var säker på sin sak. Om exempelvis något dåligt hade hänt i en säljares privatliv kunde det direkt avspeglas i statistik och försäljningssiffror, - då en säljare inte skärpte till sig vid dessa tillfällen så kunde detta påverka försäljningen på ett ögonblick. En uppfattning var Det har väldigt mycket med psyket att göra, oavsett om man vill eller inte så handlar det hela tiden om att du själv ska kunna kontrollera dig och ditt inre. I vissa situationer då det hade gått dåligt fick säljaren ta till vissa psykologiska knep för att försöka vända den dåliga försäljningen. Ett knep för säljarna var att intala sig själva att de visste vad de gick för och vad de hade presterat tidigare och med detta i princip lura sig själv till att inse att jag är inte såhär dålig!. Det var dock ändå viktigt att våga erkänna för sig själv var han/hon låg kompetensmässigt. Om en säljare hade hamnat i en svacka och statistiken inte hade varit så bra senaste veckorna gick det inte gå runt och utge sig för att vara väldigt självsäker. Här hamnade säljaren återigen i en sorts inre konflikt. Vad som också påverkade en säljares självkänsla var att de aldrig visste hur en dag skulle gå. Det fanns en viss oförutsägbarhet och osäkerhet med detta arbete såtillvida att de inte kände att de hade en aning om försäljningen skulle gå bra eller inte. Trots att en säljare kände sig duktig och kompetent i sitt jobb och det hade gått jättebra i två månader kunde de ändå ha en riktigt dålig dag försäljningsmässigt. Det kunde till och med gå dåligt i tre, fyra veckor i sträck trots att säljaren upplevde att han/hon var kompetent i sitt arbete. När detta hände upplevde säljarna att det var jobbigt att gå till arbetet och att det inte kändes värt att sitta där. De kunde då få värdelöshetskänslor, blev deppiga och upplevde att det egentligen var lika bra att gå hem. Om man känner att man är värdelös och inte har någon kompetens alls då är det klart att man blir deppig. Då blir allting negativt och det påverkar försäljning och hur man bemöter alla. En ytterligare och något djupare aspekt av vad som påverkade självkänslan och i sin tur upplevelsen av sin egen kompetens var en persons uppväxt och vilken syn personen haft på

9 sig själv från barnsben och upp i tonåren. Även vilka värderingar en individ fått med sig sedan hon/han var liten ansågs påverka vilken självuppfattning personen hade idag och vilken kompetens hon/han ansåg sig ha och kunde få. Intervjupersonerna var alla överrens om att ha ett gott självförtroende var mycket viktigt i detta arbete och också i hög grad betydande för att en säljare skulle uppleva sig vara kompetent. Självförtroende var dessutom betydelsefullt för att klara av de många tävlingsmoment som dagligen ägde rum. Prestationskrav och stress På företaget pågick ständiga tävlingar och en evinnerlig jakt på bonus och poäng gjorde sig påtaglig. Detta eftersom att mer poäng för säljarna betydde högre lön och för företaget mer försäljning och större vinst. Det fanns många olika tävlingar varje vecka, men en tävling som pågick dagligen oavsett vilken produkt de sålde var den säljare som under dagen först nådde till 100 poäng. Den som var först till 100 poäng fick dels 15 poäng i bonus den dagen, men personen fick också gå upp från sin säljstation, ut till korridoren och plinga i en klocka som hängde i taket så att alla andra säljare hörde att personen presterat så bra. Klockan hördes högt och tydligt och det var ingen som kunde undgå detta oavsett var i lokalerna de befann sig. Den som ringde i klockan fick mycket beröm från både kollegor och säljledare och det satte en viss press på de övriga säljarna, speciellt de som låg dåligt till den dagen. Andra tävlingar som också ägde rum var att säljarna exempelvis kunde vinna lunchkuponger, biobiljetter eller trisslotter om de sålt en viss produkt eller kommit upp till visst många poäng. Det var dock inte bara en pågående tävlan mot sina medarbetare utan det var också en ständig tävling mot sig själv, att sälja mer än man gjort tidigare eller att komma tillbaka upp ur en svacka till de resultat säljaren hade gjort innan. Det fanns hela tiden tillgång till statistik för jämförelser med tidigare prestationer som möjliggjorde detta. Individer som arbetade som säljare behövde definitivt tycka att det här med tävling mot andra var kul och spännande samt att det var viktigt för dem att hela tiden vara bland de bästa. Om en person inte var mer eller mindre en tävlingsmänniska och arbetade i denna bransch skulle han eller hon troligtvis inte bli särkilt långvarig. Vissa av säljarna kopplade höga snittpoäng per månad direkt till att de upplevde sig ha hög kompetens i sitt arbete. Andra menade att det var många faktorer som spelade in varför man fick höga eller låga poäng en månad, inte bara den egna kompetensen. Dock gick det för en säljare knappast att undvika hur bra eller dåligt det gick för dem då där fanns tio-i-topp listor tillgängliga varje dag över vilka som sålde bäst. På topplistan kunde säljarna se exakt hur de låg till poängmässigt och hur mycket som krävdes för att nå till nästa provisionsnivå. Säljarnas namn med poängsnitt per månad hängde också uppe på listor längs väggarna, där det tydligt framgick vilka som sålde allra bäst och allra sämst. Detta var något som utgjorde en stressfaktor av flera. Med alla dessa ständiga tävlingar och prestationskrav blev det tydligt att en säljare verkligen måste kunna hantera stress. Säljarna var dessutom tvungna att vara stresståliga eftersom lönen till stor del baserades på deras prestation. Om en anställd inte sålde bra eller inget alls fick han/hon i princip inga pengar vilket medförde en kronisk press, både från sig själv och från företaget. Här kan det återigen förklaras att det var många som kopplade sin prestation direkt till sin kompetens att ju mer de sålde desto mer kompetenta ansåg de sig vara. Att också kunna prestera under stressade arbetsförhållanden ökade upplevelsen av kompetens. De flesta anställda hade så kallad veckoprovision vilket innebar att säljaren hade en vecka på sig att komma upp till en viss poängnivå. Det betydde att det kunde gå dåligt på tisdagen och bra på torsdagen så täckte det ändå upp för förlorade poäng. De som gick på veckoprovision menade att detta var bättre än dagsprovision. Här ansågs det att om en säljare gick på

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag LÄR KÄNNA DIG SJÄLV Elva tester som utmanar och utvecklar Kjell Ekstam Argument Förlag Testa din självkänsla Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Karriärcoachning hos CoachHuset

Karriärcoachning hos CoachHuset Karriärcoachning hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Henrik Gustafsson 2013 Dagens föreläsning Myter om Vad är? Miljöns betydelse sklimatet Psykologiska behov och Vad göra för att stimulera? Grundläggande

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

Nyckeln till att vara effektiv chef är ledarskap

Nyckeln till att vara effektiv chef är ledarskap Nyckeln till att vara effektiv chef är ledarskap En del föreställningar inom beteendevetenskapen är välmenade, men faller platt till marken. De ger dig en del goda idéer att tänka på, men de ger dig inte

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att förskolans barn behöver utveckla? Bergsnäs Förskola Tro på sig själv. Självkänsla. stärka barnens självförtroende - jag törs - jag vågar - jag

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Maslows behovstrappa.

Maslows behovstrappa. Maslows behovstrappa. Behovstrappan används för att beskriva och förklara hur vi människor prioriterar mellan våra olika behov. Vi tillgodoser våra behov i en viss ordning, menar Maslow. Först kommer de

Läs mer

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar September 2013 Psykologisk Metod AB http://www.psykologisk-metod.se/ Box 50 e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet i ett nötskal:

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? för de som gick utbildningar betydde det väldigt mycket,att få mer kuskap och att få dela med sig till kollegorna,man känner att man kan utveckla verksamheten mer med de olika kunskaper personer fått.

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora Dale Carnegie Training Whitepaper www.dalecarnegie.se Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_101414_wp_sw

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 Avdelning Vildvittran -Timmerslätts förskola- Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv. Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.comsk Att skriva CV och Personligt brev rivacv.comskrivacv.comskrivacv.com

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Den sociala interaktionen mellan föräldrar

Den sociala interaktionen mellan föräldrar Den sociala interaktionen mellan föräldrar En observationsstudie över föräldrars möte i samband med aktivitetskvällar på Camp Timsbo Ett samarbete med Ovanåkers föräldrakraft och Svenska kyrkan Aktivitetskvällarna

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer