Gemensamma riktlinjer för vård och omhändertagande av barn och ungdomar med adrenalin som anafylaxiprofylax i Jönköpings län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensamma riktlinjer för vård och omhändertagande av barn och ungdomar med adrenalin som anafylaxiprofylax i Jönköpings län"

Transkript

1 Gemensamma riktlinjer för vård och omhändertagande av barn och ungdomar med adrenalin som anafylaxiprofylax i Jönköpings län Ett samarbete mellan barnspecialistvård, primärvård, barnhälsovård och skolhälsa

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Förord 2 Referensgrupp 3 Barnspecialistsjukvårdens ansvarsområde 3.1 Adrenalin som anafylaxi till barn och ungdomar riktlinjer för sjukvårdspersonal 3.2 Handlingsplan/praktiskt handhavande av akut medicinering 3.3 Praktiskt handhavande av akutmedicinering 3.4 Checklista för information och undervisning om adrenalin i penna på barnmottagningen 4 Primär- och sjukvårdens ansvarsområde 4.1 Adrenalin som anafylaxiprofylax för barn och ungdomar riktlinjer för primär- och sjukvård 5 Barnhälsovårdens- och skolhälsans ansvarsområde 5.1 Adrenalin som anafylaxiprofylax för barn och ungdomar riktlinjer för förskola och skola 5.2 Allergikonsulentens ansvarsområde 5.3 Checklista för information/undervisning om anafylaxi och adrenalin i penna på förskola/skola 5.4 Hantering av adrenalin i penna arbetsblad för förskola och skola 5.5 Adrenalin som anafylaxiprofylax för barn och ungdomar dokumentation om information i skola/förskola 6 Incidentrapportering 6.1 Riktlinjer för incidentrapportering 6.2 Incidentrapport vid kraftig överkänslighetsreaktion/anafylaxi 6.3 Anvisning för matanalys 6.4 Remiss matanalys 6.5 Incident återrapportering från barn- och ungdomsmottagning till förskola/skola 1

3 1 Förord Anafylaxi är en akut, svår överkänslighetsreaktion som drabbar flera organsystem- hud, ögon/näsa, mun/mage, luftvägar, hjärta/kärl. De vanligaste orsakerna hos barn är födoämnen, särskilt nötter, jordnötter, ägg och mjölk. Adrenalinpenna för egenbehandling kan vara livsviktig men av erfarenhet vet vi att en del patienter/familjer känner stor osäkerhet kring behandlingen. Det är därför viktigt att den här patientgruppen tas om hand på ett så bra sätt som möjligt vad gäller utredning, undervisning, behandling, uppföljning samt rutiner för informationsöverföring mellan sjukvården och förskola/skola. Det här arbetet syftar till att utforma gemensamma riktlinjer i Jönköpings län för vård och omhändertagande av barn och ungdomar med adrenalin som anafylaxiprofylax. Detta har gjorts med utgångspunkt i de gemensamma riktlinjer som landstinget i Dalarna tagit fram och arbetat med sedan I arbetsgruppen har det ingått representanter från skolhälsan, primärvården, barnhälsovården och barnspecialistvården. All revidering sker på webben. 2

4 2 Referensgrupp 3

5 Barn- och ungdomskliniken, Länssjukhuset Ryhov Allergikonsulent Eva Stillemark Allergisjuksköterska Patricia Tisell Barnallergolog Göran Oldaeus Barnläkare Anna Zingmark Terning Barnhälsovården Barnhälsovårdsöverläkare Carin Oldin, barnhälsovårdsenheten, Landstinget i Jönköpings län Primärvården St-läkare Martina Petersson, Öxnehaga vårdcentral, Huskvarna Skolhälsovården Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Ingela Hall, Jönköpings kommun Skolsköterska Elisabeth Gustavsson, Gislaveds kommun Skolöverläkare Kjell Rydh, Värnamo kommun Skolöverläkare Anders Johnsson, Nässjö, Eksjö, Sävsjö kommun BUMM Barnöverläkare Muriz Hrnjadovic, Värnamo 4

6 3 Barnspecialistsjukvårdens ansvarsområde 5

7 3.1 Adrenalin som anafylaxiprofylax till barn och ungdomar riktlinjer för sjukvårdspersonal Barn och ungdomar som haft en kraftig överkänslighetsreaktion/anafylaxi bör alltid remitteras till barnallergimottagningen/barnmottagningen för en snar uppföljning. Vilka bör utrustas med adrenalinpenna? Alla som tidigare haft uttalad överkänslighetsreaktion med allmänsymtom eller svår astma efter intag av födoämne (framför allt jordnötter, nötter, ägg eller mjölk) eller efter bi/getingstick. Alla som tidigare haft uttalad överkänslighetsreaktion med allmänsymtom eller svår astma vid mer än ett tillfälle där man inte kunnat fastställa orsak. När kan man överväga att förskriva adrenalinpenna? Alla med allergi mot t.ex. jordnöt eller nötter som får allergiska symtom när allergen finns i rummet, d.v.s. indirekt reaktion. Vid lindrigare överkänslighetsreaktion med allmänsymtom eller svår astma där speciella yttre omständigheter föreligger som långt avstånd till sjukvård. När ska adrenalinpenna inte förskrivas? Vid överkänslighetsreaktioner med t.ex. angioödem, lindrig buksmärta eller urtikaria ( Vid bi- och getinganafylaxi efter ett års behandling med ASIT (Allergi Specifik Immun Terapi/allergivaccination). Vilka läkare ska ordinera adrenalinpenna? Barnallergolog eller barnläkare med erfarenhet av utredning och behandling av barn med allergi och annan överkänslighet. Adrenalinpenna kan i undantagsfall skrivas ut i primärvården. Remiss skrivs alltid till barnmottagning eller barnallergimottagning för fortsatt utredning. Vem ansvarar för fortsatt förskrivning? Läkare på enhet där förstagångsförskrivning och utredning har skett. Läkare som via remiss har övertagit ansvaret för fortsatt behandling av barnet/ungdomen. Nytt recept ska inte förnyas utan planerad uppföljning 6

8 Vilken adrenalindos ska förskrivas? Det finns idag tre alternativ på adrenalin i förfylld penna, Anapen, EpiPen och Jext. Två till tre pennor bör skrivas ut per gång. Pennorna finns i två styrkor: Anapen, EpiPen eller Jext 0,3 mg/dos, till barn över 20 kg. Anapen junior, EpiPen junior eller Jext 0,15 mg/dos, till barn mellan kg. Under 10 kg efter särskilt övervägande. Information, undervisning och uppföljning Vid förskrivning av adrenalinpenna ska patienten och dess familj alltid träffa allergisjuksköterska/barnsjuksköterska för information och undervisning. Informationen lämnas både i muntlig och skriftlig form enligt checklista (3.3). Övningspenna ska finnas tillgänglig för patientutbildning. Alla som utrustas med adrenalinpenna ska ge sig en provinjektion på mottagningen. När det gäller yngre barn bör en förälder träna att injicera med övningspenna och därefter med aktiv substans. Målet med detta är att öka tryggheten inför att våga använda adrenalinpenna vid en eventuell reaktion. Erfarenheten talar för att många annars inte vågar ge injektionen när sådan behövs. Läkare eller sjuksköterska ska dokumentera i journalen att information och undervisning givits till patient/anhörig. En individuell handlingsplan (3.2) för behandling av akut allergisk reaktion utformas av ansvarig läkare. Original till föräldrar samt kopia som förmedlas till förskola/skola. En kopia av åtgärdsplanen läggs även till journalen. Allergikonsulenten ska alltid kopplas in via remiss om anafylaxiberedskap ska finnas i förskola/skola. Föräldrarna ska ta kontakt med skolsköterskan för information och samråd om praktiska detaljer. Äldre ungdomar ska uppmanas att själva ta kontakt med skolsköterskan. Ansvarig läkare ansvarar för att journalen varningsmärks. Vid utskrivning av adrenalin ska ansvarig läkare och allergisjuksköterska informera patienten och dess familj att alltid rapportera eventuella incidenter med kraftig överkänslighetsreaktion. Mottagande/behandlande läkare skickar journalkopia till allergikonsulent. Om barnet ätit något som kan misstänkas innehålla allergiframkallande ämnen, ska det frysas för eventuell allergianalys. Livsmedelsverket utför gratis analyser (6.3). 7

9 Alla som utrustas med adrenalinpenna ska erbjudas återbesök till läkare minst en gång årligen. Vid återbesök ska patienten ges möjlighet att träffa allergisjuksköterska/barnsjuksköterska för att skapa möjlighet att repetera hanteringen av adrenalinpenna. Familjen ska vid behov erbjudas stöd från kurator eller psykolog. Både barnet och familjen kan känna stor oro för framtiden och uppleva rädsla för att en allvarlig reaktion ska uppstå. Det är viktigt att all information överförs mellan olika vårdnivåer. Patienten/anhörig ska lämna sitt medgivande till detta. Journalkopia ska skickas till ansvarig läkare inom primärvård samt till barnhälsovården och skolhälsan. Dessa enheter ska också informeras om någon förändring sker. 8

10 Svenska barnläkarföreningens allergisektion 2011 Foto på barnet enl. föräldrars tillåtelse 3.2 Handlingsplan Akutmediciner för : Namn och personnummer... Namn/telefon föräldrar/anhöriga Vid intag eller misstanke om intag av allergiframkallande ämne: t.ex... Lindrig reaktion Symtom: Hudutslag med klåda (nässelutslag) Klåda/rinnande ögon/näsa Svullnad klåda mun och svalg Svullna läppar/ögonlock Kraftig reaktion Är oftast en reaktion från flera organ samtidigt som kan vara lindriga från början men snabbt kan förvärras. Symtom: Utbrett nässelutslag, kraftig rodnad och/eller svår klåda över stora delar av kroppen. Ökande svullnad i mun och svalg med heshet eller svårt att tala. Tydliga andningsbesvär: hostas, astma eller andra andningssvårigheter. Tilltagande magsmärtor och/eller kräkningar. Kallsvett, blekhet. Oro, ångest, tilltagande trötthet, medvetslöshet. Ort Datum Åtgärd: 1. Ge antihistamin:. Mängd:... Kontakta föräldrar/anhörig. Kontakta sjukvården om symtomen inte minskar och släpper. Om symtomen ökar, gå vidare med åtgärd enligt nedan. Åtgärd 1. Ge adrenalinpenna:. Ska ges i lårets övre yttre muskel. Om dålig effekt kan denna dos upprepas efter 5 10 minuter. 2. Var i stillhet, liggande med möjlighet att andas effektivt. 3. Om astmasymtom (hosta, svårt att andas) ge astmamedicin inhalera minst 2 doser. Om dålig effekt kan denna dos upprepas inom 5 10 minuter. 4. Ring 112 efter ambulans, kontakta förälder/anhörig 5. Om ej redan tidigare gjort ge antihistamin:.. mängd:. 6. Kortison (t.ex. Betapred) verkar ej akut och är därför ej viktigt initialt men kan nu ges i form av.. mängd.. kan lösas i vatten Uppträd lugnt! Lämna inte.ensam! Behandlande läkare: Namnförtydligande samt arbetsplats inkl. telefonnummer. Barnakuten/tfn. 9

11 Svenska barnläkarföreningens allergisektion 3.3 Praktiskt handhavande av akutmedicinering Förskola, skola:... Klass:... Barnets/elevens namn:... Var förvaras elevens akutläkemedel: FÖRÄLDRAANSVAR Föräldrarna har ansvar för sitt barns läkemedel, som skall ges under skoltid. Detta innebär att föräldrarna måste se till: att medicinen ej passerat utgångsdatum att personalen är informerad om läkemedlet o varför det skall tas o hur det skall tas o när det skall tas PERSONALANSVAR Personalen är i läkemedelshanteringen föräldrarnas ställföreträdare och ger läkemedlet enligt de instruktioner som föräldrarna givit. Personalen har att iakttaga, att det är rätt person rätt läkemedel rätt styrka/dos (enl. handlingsplan) säker förvaring Datum... Vårdnadshavare underskrift... Tfn/mobil dagtid... Datum... Vårdnadshavare underskrift... Tfn/mobil dagtid... Ansvarig rektor inom förskola, skola... 10

12 3.4 Checklista för information och undervisning om adrenalinpenna på barnmottagningen Denna checklista är utformad för att den information och undervisning som ges till patienten och dess familj ska uppnå god kvalitet. Genom att följa checklistan kan vi säkerställa att patienten erhåller samma information oberoende av vem som ger den. Läkares ansvar: Genomgång av den individuella åtgärdsplanen (3.2), läkemedlets effekter och biverkningar. Dokumentera i journal den information som givits. Upprätta en individuell handlingsplan (3.2). Original till förälder samt kopia som förmedlas av föräldrarna till förskola/skola Remiss till allergikonsulent Varningsmärka journalen Journalkopia till primärvården, barnhälsovården och skolhälsovården. Sjuksköterskas ansvar: Fråga patient/anhörig om orsaken till varför de fått adrenalinpenna samt gå igenom de symtom som kan uppstå vid en allergisk/anafylaktisk reaktion. Barnet/ungdomen ska alltid informera någon vuxen och/eller kompis vid reaktion. Undvika ansträngning och kall dryck vid allergisk reaktion. Genomgång av hur autoinjektorn fungerar. Läkemedlets effekt och biverkningar Injektionsteknik Förvaring och utgångsdatum Patientkort förvaringsfodral och varningskort Låt patient/anhörig träna att ge Adrenalinpenna med attrapp, därefter ge injektion med verksam substans. Lämna skriftlig patientinformation om Adrenalinpennor och anafylaxi Interaktiv bruksanvisning av Anapen och Jext på nätet. ( ( Vid incident spar mat i frysen för eventuellt analys. Vid behov erbjud kontakt med kurator eller psykolog Dokumentera i journal den information som givits. Detta är ingen journalhandling, checklistan används som ett arbetsdokument av sjuksköterska för att strukturera undervisningen. 11

13 4 Primär- och sjukvårdens ansvarsområde 12

14 4.1 Adrenalin som anafylaxiprofylax för barn och ungdomar riktlinjer för primär- och sjukvården Barn och ungdomar som haft en kraftig överkänslighetsreaktion/anafylaxi ska alltid remitteras till barnallergimottagningen/barnmottagningen för en snar uppföljning. Adrenalinpenna kan i undtagsfall skrivas ut i primärvården. Remiss ska alltid skickas till barn- och ungdomsmottagning för fortsatt utredning. När ett barn eller en ungdom fått adrenalin förskrivet ska specialistsjukvården alltid informera primärvården via en journalkopia. Där ska framgå vilket/vilka allergen som är aktuella, vilken läkare som är ansvarig samt anges när och hur uppföljning sker. Åtgärder i primär- och länssjukvård Journalen och i förekommande fall även BVC-journalen märks med varningstext anafylaxi och vilket/vilka allergen som är aktuella. Ordination av Adrenalinpenna samt aktuell dos skrivs in. Förskrivning av adrenalinpenna ska ske av barnsjukvården. Vid patientförfrågan om recept på vårdcentral hänvisas till barnsjukvården. 13

15 5 Barnhälsovårdens och skolhälsans ansvarsområde 14

16 5.1 Adrenalin som anafylaxiprofylax för barn och ungdomar riktlinjer för förskola och skola Adrenalinpenna ska finnas till hands i förskola och skola för barn och ungdomar där det finns risk för kraftig allergisk överkänslighetsreaktion/anafylaxi. Utredning och ställningstagande till det sker på barnmottagning/barnallergimottagning. Där ges också den information och instruktion som barn och föräldrar behöver. En individuell plan för behandling av akut allergisk reaktion utformas av läkare (3.2). Kopia till förskola/skola ska lämnas av förälder. Förälder lämna praktiskt handhavande av akutmedicinering (3:3) till förskola/skola. Kontakten mellan barnklinik och förskola/skola När ett förskolebarn eller en elev utrustas med Adrenalinpenna informeras barnavårdscentral eller skolhälsan via journalkopia från barnmottagning/barnallergimottagning. BVC-journalen respektive skolhälsojournalen varningsmärks. På samma sätt sker information via journalkopia till BVC och skolhälsan vid förändring av sjukdomsbild och/eller behandlingsplan. Föräldrarna uppmanas att ta kontakt med skolsköterskan för information och för samråd om praktiska detaljer. Gymnasieelever ska uppmanas att själva ta kontakt med skolsköterskan. Information/instruktion i förskola/skola För barn i förskola avgörs vem som ska informera och instruera personal efter samråd mellan allergikonsulent och respektive barnmottagning. I vissa kan samarbete med barnhälsovården förekomma. För skolelever avgörs vem som ska informera och instruera skolans personal efter samråd mellan allergikonsulent och respektive skolsköterska. I samband med information och instruktion till personal i förskola/skola ska bifogat arbetsblad (5.4) fyllas i. Informationen kan behöva upprepas vid personalbyte eller byte av barngrupp och klass. Därför ska informationstillfällen dokumenteras (5.5). 15

17 De arbetsblad och informationsblad som gäller det enskilda förskolebarnet/eleven samlas i separat pärm, tillgänglig för berörd personal i förskola/skola, nämligen: Riktlinjer för hantering av adrenalinpenna i förskola och skola (5.1). Arbetsblad för hantering av Adrenalinpenna i förskola och skola (5.4) inklusive dokumentation över given information (5.5). Incidentrapport vid kraftig överkänslighetsreaktion/anafylaxi för förskola/skola (6.2). Kopior förvaras för skolans del hos skolsköterskan. Övrigt Om ett barn eller en elev som försetts med adrenalinpenna flyttar till en förskola/skola från annan kommun eller landsting inhämtar BVC-sköterska/skolsköterska efter föräldrars godkännande journalkopia från den mottagning som tidigare behandlat förskolebarnet/eleven. Vid behov förmedlas kontakt med den barn- och ungdomsmottagning som barnet efter flytt kommer att tillhöra. Föräldrarna ansvarar för att adrenalinpenna finns tillgänglig i förskola/skola och att ett utbyte sker efter utgångsdatum. 16

18 5.2 Allergikonsulentens ansvarsområde Allergikonsulenten är den person från vården som arbetar mest utåtriktat och har stor kontakt och erfarenhet av samarbete med förskola och skola. Hon blir så sätt en naturlig länk till förskola och skola. Remiss ska alltid skickas till allergikonsulenten på barn som får adrenalinpenna för första gången. Allergikonsulenten tar kontakt med föräldrarna och/eller förskola/skola för samråd. Allergikonsulenten ansvarar för information och utbildning till förskolorna i samråd med respektive barnmottagning. I vissa fall kan samarbete med barnhälsovården förekomma. När det gäller barn i förskoleklass och skolan tar allergikonsulenten kontakt med respektive skolsköterska och de avgör vem som ansvarar för informationen. Föräldrarna ska ha en naturlig plats i detta och ska om möjligt vara med vid informationen. Det är viktigt att föräldrarna känner trygghet i hanteringen av adrenalinpenna på förskola och skola. Vid eventuell incident i förskolan/skolan skriver personalen en incidensrapport (6.2). Rapporten skickas till allergikonsulenten för uppföljning. 17

19 5.3 Checklista för information/undervisning om anafylaxi och adrenalin i autoinjektor på förskola och skola Denna checklista är utformad för att den information och undervisning som ges på förskolor och skolor ska uppnå god kvalitet. Genom att följa checklistan kan vi säkerställa att personalen erhåller samma information oberoende av vem som ger den. Om förälder eller barnet är med vid informationen får de berätta varför barnet fått adrenalin i autoinjektor. Allergikonsulent eller skolsköterska gör det om varken barnet eller förälder är med. Genomgång av vad allergisk chock är och symtom på detta. Information om vikten av att undvika ansträngning och kall dryck vid allergisk reaktion. Genomgång av den individuella åtgärdsplanen, läkemedlets effekter och biverkningar samt föräldraansvar (3.2). Låt personalen träna på att ge adrenalinpenna med attrapp. Informera om den interaktiva bruksanvisningen av Anapen som finns på nätet. ( ( Information om arbetsblad för hantering av adrenalin i autoinjektor i förskola och skola och vilka som fått information (3.3). Informera om incidensrapportering och att mat ska sparas i frysen för eventuell analys (6.3). Informera om att det är föräldrarna som ansvarar för att kontrollera hållbarheten på medicinerna och att det är rätt telefonnummer på åtgärdsplanen. Informera om vem man kan ringa på barn- och ungdomsmottagningen vid eventuella frågor. Att tänka på för personalen Var förvaras adrenalinsprutan och åtgärdsplan i förskola/skola? Hur gör vi vid klassresor och utflykter etc.? När finns det risk för att det kan bli fel? Vilka ska känna till detta? Detta är ingen journalhandling, checklistan används som ett arbetsdokument av allergikonsulenten för att strukturera undervisningen. 18

20 5.4 Hantering av adrenalin i autoinjektor arbetsblad för förskola och skola Detta blad fylls i av föreståndare på förskolan eller skolsköterskan i skolan när autoinjektor första gången ordinerats. Uppgifterna aktualiseras vid varje läsårs början, t.ex. genom telefonsamtal med förälder. På förskolan förvaras dokumentet på expeditionen. I skolan förvaras dokumentet på skolsköterskeexpeditionen. Vid oklarhet kontaktas förälder och/eller den barn- och ungdomsmottagning som barnet/ungdomen hör till. Barnets/ungdomens namn:... Personnummer:... Förälders namn och telefonnummer: Förskola, skola, klass:... Ansvarig barn- och ungdomsmottagning:... Allergen som kan utlösa kraftig allergisk reaktion: Adrenalinpenna förvaras på följande plats/platser: Datum... Personal/skolsköterska namnteckning 19

21 5.5 Adrenalin som anafylaxiprofylax för barn och ungdomar dokumentation om information i skola/förskola Undervisning i förskolan/skolan har givits vid följande tillfällen: Datum Av vem Till vem/vilka 20

22 6 Incidentrapportering 21

23 6.1 Riktlinjer incidensrapportering För att förbättra rutiner och undvika framtida incidenter har ett rapportsystem med uppföljning arbetats fram. Vid incidens i förskola/skola ska en rapport skrivas och skickas till allergikonsulenten som ansvarar för uppföljning (6.2). Om incidenten inträffar på annan plats än förskola/skola ska journalkopia skickas till allergikonsulenten av mottagande/behandlande läkare. Om incidentrapport inte skrivits vid det aktuella tillfället kan rapportering ske i efterhand. Vid utskrivning av adrenalin ska ansvarig läkare eller allergisköterska informera patienten och dess familj att alltid rapportera eventuella incidenter med kraftig överkänslighetsreaktion. Om barnet ätit något som kan misstänkas orsakat överkänslighetsreaktionen ska detta frysas för eventuell senare allergianalys (6.4). Samtliga incidentrapporter tas upp och behandlas av barn- och ungdomsklinikens allergiteam. Allergikonsulenten ansvarar för återrapportering till förskola/skola (6.5). 22

24 6.2 Incidentrapport vid kraftig överkänslighetsreaktion/anafylaxi Rapportblad för förskola/skola Detta blad fylls i av personal/lärare i förskola/skola. Skicka rapporten till allergikonsulenten: Allergikonsulenten Medicinmottagning 2 Länssjukhuset Ryhov Jönköping Namn:... Personnummer:... Förskola/skola:... Tidpunkt (datum, klockslag) för den allergiska reaktionen:... Var inträffade den allergiska reaktionen?... Beskriv den allergiska reaktionen: Beskriv vilka åtgärder som vidtogs, t.ex. om adrenalinpenna eller andra mediciner gav: Vad kan ha framkallat den allergiska reaktionen? OBS om barnet ätit något som kan misstänktas innehålla allergiframkallande ämnen, spar detta i frysen för eventuell senare analys.... Namn på den som skrivit rapporten, tfn-nummer 23

25 6.3 Anvisning för matanalys Vid misstanke om att något i maten orsakat kraftig allergisk överkänslighetsreaktion ska mat sparas för senare analys. En mindre mängd mat ska sparas från alla delar av måltiden. Frys in den i rent förvaringskärl. Innehållsförteckningar och/eller recept bifogas. Personal på förskola/skola kan vid behov kontakta allergikonsulent, allergisjuksköterska eller dietist på barn- och ungdomsmottagningen i Jönköping för vidare information. Allergikonsulent: Allergisjuksköterska: Dietist: Remissen till Livsmedelsverket ska förutom namn och personnummer innehålla en kort beskrivning av incidenten, vad man ska analysera för och uppgifter om vilka kända allergier barnet har (6.4). Maten skickas måndag, tisdag eller onsdag för att kunna tas om hand innan helg. Analysen är kostnadsfri. Provet skickas i ett vadderat kuvert eller väl inslaget i paket till: Livsmedelsverket Box Uppsala Växel

26 Till Livsmedelsverket Box Uppsala 6.4 Remiss matanalys Initialer:... Födelseår:... Kort beskrivning av incidenten: Analys önskas av :... Barnet har känd allergi mot:... Svar skickas till: Namn och adress till behandlande läkare på BUMM Jönköping... Ort och datum Ansvarig sjuksköterska eller dietist 25

27 6.5 Incident Återrapportering från barn- och ungdomsmottagning till förskola/skola Namn:... Personnummer:... Förskola/skola:... Datum för den inträffade reaktionen:... Trolig orsak till den inträffade reaktionen: Förslag på åtgärder: Datum, namn, telefonnummer 26

Hur hanterar vi allergiska reaktioner i förskola och skola

Hur hanterar vi allergiska reaktioner i förskola och skola Hur hanterar vi allergiska reaktioner i förskola och skola Vad säger lagen om egenvård Vårdnadshavaren har tillsynsansvar för sina barn enl föräldrabalken, övergår till förskolan och skolan den tid som

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för vård och omhändertagande av barn och ungdomar med adrenalin som anafylaxiprofylax i Dalarna

Gemensamma riktlinjer för vård och omhändertagande av barn och ungdomar med adrenalin som anafylaxiprofylax i Dalarna Ägare: Barn- och ungdomsmedicin Framtaget av (förf): Projektgrupp i samarbete genom Katarina Olsson, allergisjuksköterska, Anna Hellström, allergikonsulent Gäller för: BUM, primärvård, barn- och skolhälsovård

Läs mer

Anafylaxibehandling med Adrenalinpenna

Anafylaxibehandling med Adrenalinpenna Dokumentets Titel Ägare: Barn- och ungdomsmedicin Framtaget av: Projektgrupp i samarbete, reviderat av Katarina Olsson, Jan Svedmyr, Anna Hellström Gäller för: BUM, primärvård, barn- och skolhälsovård

Läs mer

Samverkan mellan landstinget och kommunerna i Örebro län angående bedömning av egenvård i förskola/skola

Samverkan mellan landstinget och kommunerna i Örebro län angående bedömning av egenvård i förskola/skola Rubrik specificerande dokument ÖVERENSKOMMELSE Omfattar område/verksamhet/enhet Hälso- och sjukvård Sidan 1 av 10 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum Särskild

Läs mer

Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid?

Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid? Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid? Med egenvård menas medicinering eller annan medicinsk åtgärd som utförs av icke medicinskt utbildad

Läs mer

Handlingsplan och rutiner för allergioch specialkost

Handlingsplan och rutiner för allergioch specialkost Handlingsplan och rutiner för allergioch specialkost Senast uppdaterad 151012 (JÖ) Innehåll: Ansvarsfördelning Registreringsblanketten allergi- och specialkost Information till elev Information till matsalskök

Läs mer

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling Alf Tunsäter Docent, Överläkare AKC, Lund Anafylaktisk reaktion Av grek. aná = åter upp phylaxis = bevakning, säkerhet, skydd Klinisk definition En akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion

Läs mer

Hur kan vi möta barn med allergier i skolan. Marina Jonsson Barnsjuksköterska, allergisamordnare

Hur kan vi möta barn med allergier i skolan. Marina Jonsson Barnsjuksköterska, allergisamordnare Hur kan vi möta barn med allergier i skolan Marina Jonsson Barnsjuksköterska, allergisamordnare Barnet och familjen i förskolan/skolan För barn med astma och allergi är det viktigt att det fungerar bra

Läs mer

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet 1 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Rutiner när vi tar emot barn med allergi/behov av egenvård: (rutinerna är framtagna utifrån skriften:gott, nyttigt och tryggt Allergi och överkänslighet

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola 6 Definitioner Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Emerade 150 mikrogram injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Emerade 300 mikrogram injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Emerade 500

Läs mer

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012 2014-04-08 Pollenallergi Bästa omhändertagande april 2014 av astma och KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström Jonsson Överläkare, Docent Klinisk Farmakologi och Lung Allergikliniken Karolinska universitetssjukhuset

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola Dokumentet reviderat 2013-07-04/thefre001 Definition på egenvård Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso-

Läs mer

Överenskommelse om läkarundersökningar av barn som placeras i familjehem eller på HVB (Hem för vård och boende)

Överenskommelse om läkarundersökningar av barn som placeras i familjehem eller på HVB (Hem för vård och boende) Rubrik specificerande dokument Överenskommelse om läkarundersökningar av barn som placeras i familjehem eller på HVB (Hem för vård och boende) Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Omfattar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Lizbeth Blennerup, Medicinskt Ledningsansvarig

Läs mer

Handlingsplan och rutiner för allergioch specialkost

Handlingsplan och rutiner för allergioch specialkost Handlingsplan och rutiner för allergioch specialkost Senast uppdaterad 140902 (IM) Innehåll: Ansvarsfördelning Registreringsblanketten allergi- och specialkost Information till elev Information till matsalskök

Läs mer

4. Ordination av läkemedel.

4. Ordination av läkemedel. 4. Ordination av läkemedel. 4:1 Syfte 4:2 Ansvar 4:3 Definitioner 4:4 Allmänt 4:5 Ordinationssätt 4:5:1 Muntlig ordination 4:5:2 Telefonordination 4:6 Generell behandlingslista 4:7 Dosexpedierade läkemedel

Läs mer

Astma/allergiskola i IDRE dess syfte och nytta. Emma Olsson och Erika Hallberg Barnläkare och Barnsjuksköterska Allergicentrum, US

Astma/allergiskola i IDRE dess syfte och nytta. Emma Olsson och Erika Hallberg Barnläkare och Barnsjuksköterska Allergicentrum, US Astma/allergiskola i IDRE dess syfte och nytta Emma Olsson och Erika Hallberg Barnläkare och Barnsjuksköterska Allergicentrum, US Medicinska teamet. Vem är med i Idre? Barnläkare med specialistkompetens

Läs mer

Avslutande hälsosamtal på BVC vid 5, 5 års ålder

Avslutande hälsosamtal på BVC vid 5, 5 års ålder Avslutande hälsosamtal på BVC vid 5, 5 års ålder Reviderad 2014-03-04 1 Bakgrund I Hälsoövervakningsprogrammet för BVC, Socialstyrelsens Allmänna råd, 1991:8, har man föreslagit en hälsokontroll vid 5,5

Läs mer

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 6 Dokumentets namn Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

LÄNSGEMENSAM Öve ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN

LÄNSGEMENSAM Öve ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN LÄNSGEMENSAM Öve ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN LÄKARUNDERSÖKNING I SAMBAND MED ATT BARN PLACERAS I FAMILJEHEM ELLER HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Närvård i Sörmland Kommuner Landsting i samverkan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun Landstingets/regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-28

Läs mer

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Giltig fr.o.m: 2015-12-10 Faktaägare: Helene Axfors, överläkare barn - och ungdomskliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

Finns det skriftliga rutiner över hur hantering av klagomål/incidencer ska gå till

Finns det skriftliga rutiner över hur hantering av klagomål/incidencer ska gå till Allergironden Exporterad 2015-04-29 från Allergironden.se 1. Rutiner och information Har ni varit fria från incidenter pga barns/elevers allergi? Finns det en uppdaterad rutin för att anmäla incidenter

Läs mer

-Kvalitetsregister för Allergen specifik Immunterapi. Rapport från arbetsgruppen för KASIT

-Kvalitetsregister för Allergen specifik Immunterapi. Rapport från arbetsgruppen för KASIT KASIT -Kvalitetsregister för Allergen specifik Immunterapi Rapport från arbetsgruppen för KASIT Arbetsgruppen har delat in arbetat i en allmän del och en specifik del. Den allmänna delen är tänkt som uppföljnings

Läs mer

Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU

Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU Sida 1 (8) Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU Bakgrund Hälsoproblem av såväl fysisk som psykisk karaktär är överrepresenterade hos barn och ungdomar som placeras i

Läs mer

Läkemedelsplan inom dagvården

Läkemedelsplan inom dagvården Läkemedelsplan inom dagvården 18.11.2014 Social- och hälsovårdsnämnden 07.10.2014 Överskötare Marjo Orava och kvalitetsgruppen för barnrådgivning 2 (8) Innehållsförteckning sid 1. Läkemedelsbehandlingens

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING - för barn som placerats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52),

Läs mer

Sver-IgE. Födoämnesallergier hos barn. De atopiskt allergiska sjukdomarna. Lennart Nordvall. Uppsala

Sver-IgE. Födoämnesallergier hos barn. De atopiskt allergiska sjukdomarna. Lennart Nordvall. Uppsala Födoämnesallergier hos barn Lennart Nordvall Uppsala De atopiskt allergiska sjukdomarna Astma Eksem Hösnuva (allergisk rino-konjunktivit) Födoämnesallergi Sver-IgE visst slag av Nässelutslag (urtikaria)

Läs mer

Födoämnesallergier hos barn

Födoämnesallergier hos barn Födoämnesallergier hos barn Lennart Nordvall Uppsala De atopiskt allergiska sjukdomarna Astma Eksem Hösnuva (allergisk rino-konjunktivit) Födoämnesallergi visst slag av Nässelutslag (urtikaria) Allergisk

Läs mer

Medicinskt programarbete. Omvårdnadsbilagor. Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Omvårdnadsbilagor. Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Omvårdnadsbilagor Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Innehåll Bilaga 1...3 Kliniska riktlinjer för omvårdnad vid bältesläggning,

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS 16.2 2003-08-05 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS BAKGRUND Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

Läs mer

Om anafylaktisk chock

Om anafylaktisk chock Anafylaxi Om anafylaktisk chock Patientinformation 1 Anafylaktisk reaktion En anafylaktisk reaktion (anafylaxi) är en livshotande överkänslighetsreaktion som påverkar flera organ i kroppen. Vid svårare

Läs mer

Till dig som fått EpiPen

Till dig som fått EpiPen Till dig som fått EpiPen www.epipen.nu 1. Vad är EpiPen och hur verkar adrenalin? EpiPen är en automatisk injektionspenna med en engångsdos adrenalin (epinefrin) och används som akutbehandling vid en anafylaktisk

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Allergi och urtikaria Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för luftvägs- och allergisjukdomar.

Läs mer

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01 Bar 963 Ru Publicerat för enhet: Akutmedicinklinik; Allergimottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus; Akutmottagning Norra Version: 15 Älvsborgs Länssjukhus; Akutklinik gemensamt Innehållsansvarig: Anna-Lena

Läs mer

Är det något du har ätit?

Är det något du har ätit? Är det något du har ätit? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Lund Skånes Universitetssjukhus 2012 Therese.sterner@skane.se Annika Dahl och Felix Ekman

Läs mer

UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE

UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE RAPPORTMALL Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 hp Jeanette Gunnarsson Bakgrund: Beskrivning

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2013-04-30 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: shantering Sida 2 (9) Innehåll REGEL FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom Norrköpings kommuns förskolor

Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom Norrköpings kommuns förskolor Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom Norrköpings kommuns förskolor Att ofta vara rädd och otrygg. Att känna sig ensam. Att brottas med krångliga rutiner och vuxnas okunskap, som i värsta

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2009-06-18 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Utveckling i samverkan

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus Gäller fr o m: 2006-12-01 Ersätter: 2005-09-01 Blanketterna reviderade juni 2007

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX Gäller fr.o.m. 2010-04-12 Ersätter tidigare dokument ÖVERENSKOMMELSE

Läs mer

Influensa- och pneumokockvaccination 2015/2016

Influensa- och pneumokockvaccination 2015/2016 INSTRUKTION 1 (15) INFLUENSAVACCINATION ORDINATION RISKGRUPPER Inför säsongen 2015/2016 har sammansättningen av säsongsvaccinet ändrats jämfört med föregående år så att en influensa A-stam och influensa

Läs mer

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Clarityn. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD Clarityn ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

Clarityn. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD Clarityn ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Clarityn 10 mg tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Clarityn måste trots

Läs mer

Handläggning av antibiotikaallergi

Handläggning av antibiotikaallergi VO INFEKTIONSSJUKDOMAR Dokumenttyp: Medicinskt PM Titel: Antibiotikaallergi Dokumentansvarig: Simon Werner, Malmö Malin Inghammar, Lund Godkänt av: Peter Lanbeck Publicerat av: Irene Silfver Reviderad

Läs mer

Anvisningar för journalhantering och dokumentationsskyldighet inom elevhälsan

Anvisningar för journalhantering och dokumentationsskyldighet inom elevhälsan 1/1 Utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-10-21 Förvaltning: Utbildningsförvaltningen Handläggare: Ing-Marie Tjulander Telefon: 0523-61 32 19 E-post: ing-marie.tjulander@lysekil.se Anvisningar

Läs mer

Arbetsgång för elevhälsoarbetet på Tynneredsskolan

Arbetsgång för elevhälsoarbetet på Tynneredsskolan TYNNEREDSSKOLAN 2013-05-30 Reviderad 2014-02-26 Arbetsgång för elevhälsoarbetet på Tynneredsskolan På Tynneredskolan arbetar vi för att alla elever ska må bra och nå målen. Goda relationer till varandra,

Läs mer

Riktlinjer angående hälsoundersökning av barn som placeras enl. Socialtjänstlagen (SoL) 1

Riktlinjer angående hälsoundersökning av barn som placeras enl. Socialtjänstlagen (SoL) 1 Riktlinjer angående hälsoundersökning av barn som placeras enl. Socialtjänstlagen (SoL) 1 Landstinget och kommunerna i Jönköpings län har beslutat om riktlinjer för hälsoundersökningar av barn som placeras

Läs mer

Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering

Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering Innehållsförteckning Metodstöd, delegering av läkemedelshantering... 3 Uppgift 1... 4 Uppgift 2... 5 Uppgift 3... 6 Uppgift 4... 7 Uppgift 5... 8 Uppgift

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås /5-(e,.(7s BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2015-06-05 Dnr 8.5-26139/2014-81(7) Avdelning mitt Håkan Hult hakan.hultgivo.se Landstinget Västmanland Diariet Västmanlands sjukhus Landstingshuset ingång

Läs mer

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Följande rutiner har tagits fram utifrån de Skriftliga direktiv för att säkerställa kvalitén inom läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård som

Läs mer

ViS - Vård i samverkan kommun - landsting

ViS - Vård i samverkan kommun - landsting ViS - Vård i samverkan kommun - landsting : Kommun(er): Uppsala Landstingsförvaltning(ar): Primärvården Samarbete mellan läkare och sjuksköterskor för vårdtagare i ordinärt boende inskrivna i hemvårdsenheten

Läs mer

Samtliga sidor har kontrollerats av IGMa och de är helt tillgängliga på internet både för allmänheten och för vårdpersonal.

Samtliga sidor har kontrollerats av IGMa och de är helt tillgängliga på internet både för allmänheten och för vårdpersonal. Bilaga 4 Sida 1 av 7 Läkemedelsindustrins Informationsgranskningsman (IGM) Beslut i anmälningsärende Dnr R010/13 2014-01-27 Ärende Emerade, adrenalinpenna, hemsida www.emerade.com/se/om ATC kod: C01CA24

Läs mer

Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom förskolan

Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom förskolan Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom förskolan Att ofta vara rädd och otrygg. Att känna sig ensam. Att brottas med krångliga rutiner och vuxnas okunskap, som i värsta fall kan leda

Läs mer

Trelleborgs kommun Bildningsförvaltningen Mro Trelleborg. Handlingsplan. Vid utflykter och studieresor

Trelleborgs kommun Bildningsförvaltningen Mro Trelleborg. Handlingsplan. Vid utflykter och studieresor Trelleborgs kommun Mro Trelleborg Handlingsplan Vid utflykter och studieresor Handlingsplan vid utflykter och studieresor Allmänna regler och planeringsinstruktioner: Aktiviteter/ utflykter arrangeras

Läs mer

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17 HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan Huddinge 2015-09-17 Välkommen till Kvarnbergsskolan 2015/2016 KVARNBERGSSKOLAN! Läsåret 2015/2016 har skolan cirka 650 elever i årskurserna

Läs mer

Till dig som fått EpiPen

Till dig som fått EpiPen Till dig som fått EpiPen www.epipen.nu 1. Vad är EpiPen och hur verkar adrenalin EpiPen är en injektionspenna med en förfylld engångsdos av adrenalin (epinefrin). Epipen är ett receptbelagt läkemedel och

Läs mer

2014-09-20. Upplevelser av att leva med astma hos barn och ungdomar

2014-09-20. Upplevelser av att leva med astma hos barn och ungdomar Upplevelser av att leva med astma hos barn och ungdomar Marina Jonsson Allergisamordnare, Barnsjuksköterska Centrum för Arbets- och Miljömedicin Doktorand, Kvinnors och Barns Hälsa Karolinska Institutet

Läs mer

Manual FaR-METODEN. Personcentrerad. samtalsmetodik. Receptet: Uppföljning. FYSS 2015 och andra rekommendationer

Manual FaR-METODEN. Personcentrerad. samtalsmetodik. Receptet: Uppföljning. FYSS 2015 och andra rekommendationer Manual FaR-METODEN Personcentrerad samtalsmetodik Receptet: FaR/MIN PLAN Samverkan med aktivitets arrangörer/ egen aktivitet FYSS 05 och andra rekommendationer Utgåva april 05. Allt material kan laddas

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren

Bipacksedel: information till användaren Bipacksedel: information till användaren Buprenorphine G.L. Pharma 2 mg resoriblett, sublingual Buprenorphine G.L. Pharma 4 mg resoriblett, sublingual Buprenorphine G.L. Pharma 8 mg resoriblett, sublingual

Läs mer

Riktlinjer för hälsoundersökning av barn och ungdomar från andra länder

Riktlinjer för hälsoundersökning av barn och ungdomar från andra länder Riktlinjer för hälsoundersökning av barn och ungdomar från andra länder Detta dokument kommer att revideras kontinuerligt. På uppdrag av Programgrupp Barn, Landstinget i Jönköpings län Reviderat maj 2007

Läs mer

Information till försökspersoner i studie med vaccin mot pandemi (H1N1) och säsongsinfluensa

Information till försökspersoner i studie med vaccin mot pandemi (H1N1) och säsongsinfluensa Deltagarnummer: Information till försökspersoner i studie med vaccin mot pandemi (H1N1) och säsongsinfluensa Du tillfrågas härmed om att delta i en vaccinstudie mot influensa orsakad av H1N1 (svininfluensa)

Läs mer

/(\ inspektionen för vård och omsorg

/(\ inspektionen för vård och omsorg /(\ inspektionen för vård och omsorg BESLUT 2016-02-24 Dnr 8.1.1-20976/2014 1(5) A v delning Mitt Hälso- och sjukvård, HS l hans.rudstam@ivo.se Region Gävleborg län Vårdgivare Region Gävleborg, Gävle sjukhus,

Läs mer

Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende

Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende för barnhälsovård, socialtjänst, förskola, skola inklusive elevhälsa i Kronobergs län 1. Inledning Rutinen bygger på

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Pregnyl 1 500 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Pregnyl 5 000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning humant koriongonadotropin Läs

Läs mer

Vård i samverkan kommunerna - primärvården

Vård i samverkan kommunerna - primärvården 1 Hemvårdsenheten Reviderad 2009-04-29 Birgitta Mogård Verksamhetschef Vård i samverkan kommunerna - primärvården Riktlinjer för samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor vid särskilda boenden i Uppsala

Läs mer

Rutin vid bältesläggning

Rutin vid bältesläggning Rutin vid bältesläggning Inledning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) gäller en allmän skyldighet att erbjuda en god vård som skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda

Läs mer

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog Östersunds sjukhus, Region JH. Barnveckan Östersund VAD VI GÖR OCH HUR

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog Östersunds sjukhus, Region JH. Barnveckan Östersund VAD VI GÖR OCH HUR Anafylaxi Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog Östersunds sjukhus, Region JH Barnveckan Östersund 2016 www.sffa.nu Arbetsgrupp Anafylaxidokument SFFA (SVENSK FÖRENING FÖR ALLERGOLOGI) Deltagare från

Läs mer

Min plan. Plats för illustration om barnet / den unge själv önskar. Namn: (Barnet /den unge skriver själv om möjligt)

Min plan. Plats för illustration om barnet / den unge själv önskar. Namn: (Barnet /den unge skriver själv om möjligt) Min plan Plats för illustration om barnet / den unge själv önskar Namn: (Barnet /den unge skriver själv om möjligt) Samordnad individuell plan Sida 2 av 11 Det här fungerar bra i mitt liv nu Datum. (Plats

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentnamn: Upprättad: 2015-02-03 Övergripande läkemedelshantering Upprättad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kristina Nyckelgård Förankrad i: Ledningsgrupper VoÄ och AoS

Läs mer

Anafylaxi hos barn. Faktautbildning för allmänläkare 131114. Anna Zingmark Terning Barnläkare Barn- och ungdomskliniken Ryhov

Anafylaxi hos barn. Faktautbildning för allmänläkare 131114. Anna Zingmark Terning Barnläkare Barn- och ungdomskliniken Ryhov Anafylaxi hos barn Faktautbildning för allmänläkare 131114 Anna Zingmark Terning Barnläkare Barn- och ungdomskliniken Ryhov Fall 1 16-årig pojke. Tid sjukdom: Som liten besvärlig astma. Nuv sjukdom: besvär

Läs mer

Säkerhetsplan. för Friluftsfrämjandets verksamheter

Säkerhetsplan. för Friluftsfrämjandets verksamheter Säkerhetsplan för Friluftsfrämjandets verksamheter Säkerhetsplan för Friluftsfrämjandets verksamheter Friluftsfrämjandet erbjuder och genomför aktiviteter för barn och vuxna både vinter och sommar. Att

Läs mer

Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta

Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta Giltigt fro.m: - Tills vidare Org: Västerbottens läns landsting Uppföljning : 2017-06-19 Styrande översyn har gjorts Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta Anvisningen gäller

Läs mer

En undersökning för att studera förekomst av allergiska sjukdomar bland barn i StockholmFel! Bokmärket är inte definierat.

En undersökning för att studera förekomst av allergiska sjukdomar bland barn i StockholmFel! Bokmärket är inte definierat. En undersökning för att studera förekomst av allergiska sjukdomar bland barn i StockholmFel! Bokmärket är inte definierat. Miljömedicinska enheten, Stockholms läns landsting KS/S:t Görans Barnkliniker

Läs mer

Hjärta och lungor HJÄRTA OCH LUNGOR

Hjärta och lungor HJÄRTA OCH LUNGOR IV Hjärta och lungor HJÄRTA OCH LUNGOR 63 Bröstsmärta Vid samtidig andnöd se även avsnitt Andnöd s 66. Vid säkert trauma mot bröstkorgen se även avsnitt Symtom från rörelseapparaten s 34. Vid feber + andningskorrelerad

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun

Personlig assistans Skellefteå kommun Avtal Personlig assistans Skellefteå kommun För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från Skellefteå kommun en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter

Läs mer

Till dig som fått EpiPen

Till dig som fått EpiPen Till dig som fått EpiPen 1. Vad är EpiPen och hur verkar det? EpiPen är en säker och snabb akutbehandling av anafylaktisk chock. EpiPen är en automatisk injektionspenna med en engångsdos adrenalin. Anafylaktisk

Läs mer

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Anafylaxi Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Sammanfattning Adrenalin im Adrenalin im Adrenalin! Allergiteamet Allergi-skalan (litet arbetsredskap

Läs mer

BEHANDLING AV ALLERGI MOT HUSDAMMSKVALSTER

BEHANDLING AV ALLERGI MOT HUSDAMMSKVALSTER BEHANDLING AV ALLERGI MOT HUSDAMMSKVALSTER LÄS ÄVEN BIPACKSEDELN I FÖRPACKNINGEN INNEHÅLL Allergi mot husdammskvalster 5 Vad är allergivaccination? 6 Vad är ACARIZAX? 6 Innan du tar ACARIZAX 7 Hur tar

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom förskola och grundskola

Riktlinjer för läkemedelshantering inom förskola och grundskola Riktlinjer för läkemedelshantering inom förskola och grundskola Utdrag ur anvisningar från Socialstyrelsen enligt meddelandeblad juni 2009: Socialstyrelsen har konstaterat att det förekommer stora brister

Läs mer

FAKTA Psykisk hälsa - barn och ungdom

FAKTA Psykisk hälsa - barn och ungdom FAKTA Psykisk hälsa - barn och ungdom Dagens innehåll BUP - organisation och uppdrag Bas - fakta för FAKTA Psykisk hälsa - barn och ungdom Kliniska frågor Lagstiftning Stöd till Anhöriga 2 Organisation

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landstinget i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landstinget i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landstinget i Uppsala län Revidering och komplettering 2010-11-10 och 2011-02-16 Beslut TKL 2011-03-11 Utvärderas senast 2012-12-01 Riktlinjer för samverkan avseende medicinska

Läs mer

Riktlinjer för för lyftar och och lyftselar på på socialförvaltningen

Riktlinjer för för lyftar och och lyftselar på på socialförvaltningen RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för lyftar och lyftselar på socialförvaltningen Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 20140122

Läs mer

Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 Bilaga 0 VACCINATIONER. Gemensamt vaccinationsprogram för BVC i Västra Götalandsregionen. Centrala Barnhälsovården

Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 Bilaga 0 VACCINATIONER. Gemensamt vaccinationsprogram för BVC i Västra Götalandsregionen. Centrala Barnhälsovården Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 Bilaga 0 VACCINATIONER Gemensamt vaccinationsprogram för BVC i Västra Götalandsregionen Centrala Barnhälsovården Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 1 Din egen förberedelse

Läs mer

Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsplan

Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsplan Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghetsplan VT 2015 Innehållsförteckning 1. Martin Koch-gymnasiets vision och mål 3 2. Trygghetsplanens syfte 3 3. Arbetsgrupp

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-03-31 Planen gäller till 2015-01-31 Årets plan ska utvärderas senast 2015-01-10

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1* Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2016-03-21 Ulrika Ström, Ingrid Olausson Lillemor Berglund Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna 1 (7) Datum 2016-02-28

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2013-04-12 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Information inför 2009

Information inför 2009 Datum 2008-12-17 Ekonomiservice, Lars Kolmodin Läkare i Halland anslutna genom lagen om läkarvårdsersättning Information inför 2009 Förändringar i förordningen Regeringen beslutade 2008-11-20 om förändringar

Läs mer

Handlingsplan för krissituation

Handlingsplan för krissituation PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för krissituation Rostaskolan Oktober 2015 orebro.se/rostaskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 2 VIKTIGA TELEFONNUMMER... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland

Läs mer