Nämndplan Utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndplan 2009. Utbildningsnämnden"

Transkript

1 Utbildningsnämnden

2 UN2008/88 Nämndplan för Utbildningsförvaltningen år 2009 antagen av Utbildningsnämnden Del 1. Beskrivning 1.1 Ansvarsområde: Nämndens ansvarsområde omfattning framgår av organisationsskissen nedan. Den antalsmässigt största målgruppen för förvaltningen är ungdomar som lämnat årskurs 9 tills att de genomfört sin gymnasieutbildning. Allas rätt och möjlighet till denna utbildning är det som i första hand avgör förvaltningens organisation och kostnader. Därutöver skall förvaltningen hjälpa till med att minska utbildningsklyftorna i samhället genom att erbjuda flexibla möjligheter till livslångt lärande för vuxna. Anpassa utbildningsinsatserna till näringslivets och arbetsmarknadens behov. Förutsättningarna att klara detta kommer i hög grad att präglas av nödvändigheten att snabbt kunna anpassa sig till de behov, förändringar och nya villkor som gäller i samhället. Inom Arbetsmarknadsenheten organiseras kommunens uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år. Mycket av det arbetet sker i samarbete med arbetsförmedlingen. Inom Integrationsenheten organiseras kommunens arbete med nyanlända flyktingar på uppdrag av Migrationsverket. Utbildningsnämnd Förvaltningschef IT Kansli li Integrationsenheten Arbetsmarknadsenheten Kvalificerad Yrkesutbidning (KY) Vuxenutbildningscentrum (VUC) Komvux SFI Westerlundska Gymnasiet (WGy) 1

3 1.2 Kunder/Intressenter: Gymnasiets kunder är, utöver de elever som håller på med sin utbildning, framför allt föräldrar och ungdomar i grundskolan. VUCs (Vuxenutbildningscentrums) kunder är de kommuninvånare som saknar eller behöver komplettera gymnasieutbildning, grundskolekompetens och /eller svenska för invandrare (SFI). Till VUC:s kunder hör även kommuninnevånare som vill satsa på en yrkesutbildning eller vill läsa universitets/högskolekurser på distans. Komvux kunder är de vuxenstuderande som behöver komplettera tidigare studier med grundläggande- och gymnasiebehörighet, samt invandrare som behöver lära sig svenska. KY:s kunder är studenter med stor åldersspridning, skiftande yrkesbakgrund som vill satsa på en (ny) yrkeskarriär och som, geografiskt, kommer från hela landet. KY:s intressenter är också de företag som är knutna till respektive utbildnings ledningsgrupp och som är i behov av ny yrkeskompetens. Arbetsmarknadsenhetens kunder är: - arbetslösa ungdomar i kommunen upp till 25 år - ungdomar som önskar feriearbete - ungdomar från gymnasiets individuella program som är i behov av arbetsplatsutbildning, - SFI-elever som skall ha praktik, - långtidsarbetslösa som är inskrivna i jobb- och utvecklingsgaranti (JOB) Integrationsenhetens kunder/intressenter är nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande m m. I vidare mening är arbetslivet i Enköping intressenter i det samarbete som sker på alla nivåer i förvaltningens verksamhet. 1.3 Verksamhetsidé: Att kunna erbjuda utbildning av god kvalité som motsvarar den studerandes efterfrågan och behov, på ett så flexibelt sätt som möjligt och på olika nivåer. 1.4 Värdegrund: Ur läroplanen för frivilliga skolformerna punkt 1: Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. 2

4 Del 2. Resultat och analyser 2.1 Verksamhetsresultat Förvaltningen: Bra omvärldsbevakning. Bra rutiner vad gäller ekonomiprocesser och nyckeltalsarbete Westerlundska gymnasiet: Våra egna mätningar visar följande starka sidor: Hög andel behöriga lärare (>90 %) Låga sjuktal Färdig skolvision Gott rykte God uppföljning av elevers studieresultat Ett medvetet arbete med hälsa och jämställdhet. Samlade studiemiljöer (har stor betydelse för den trivsel som finns bland personal och elever) Särskolan får mycket bra betyg för sin verksamhet. VUC: Verksamheten präglas av hög flexibilitet, dynamik och mångfald. Samverkan med arbetsmarknadens parter har vidareutvecklats. Ökad satsning på yrkesinriktade utbildningar där studier varvas med arbete. Komvux: Enkäter visar att de studerande är mycket nöjda med Komvux. Det finns stora möjligheter att påverka sina studier, när det gäller studietakt, studietider och studieinriktning. Säljutbildning och ekonomiutbildning har genomförts med mycket lyckat resultat Under sommaren har intensivkurs i matematik och data bedrivits. Samarbetet med handikapporganisationen har inneburit att all personal fått en ökad kunskap och medvetenhet kring funktionshinder. KY: Genomgående är utbildningarna av hög och god kvalitet enligt KY-myndigheten. En stor andel av dem som genomgått KY-utbildningarna har erbjudits arbete KY har bra spridning på de studerande avseende ålder, geografisk härkomst och tidigare yrkesbakgrund. AME: Under sommaren 2008 har 218 elever från åk 9 och gymnasiet haft feriearbete. 25 föreningar med lönebidragsanställd personal har erhållit bidrag för sammanlagt 38 personer. AME har arbetat med arbetsplatsförlagd utbildning den så kallade Enachansen för 10 elever från WGY. 3

5 Integrationsenheten: Under år 2005 aktualiserades 19 familjer på Flyktingmottagningen. Efter introduktionstiden (24 månader) är 34 % självförsörjande genom arbete eller har flyttat från kommunen(avskrivits). Att jämföra mot målet 60 % av de nyanlända flyktingarna har lärt sig svenska inom tre år och har börjat studera vidare eller kommit in på arbetsmarknaden. 2.2 Omvärldsanalys: Ungdomskullarna har blivit större under ett antal år. Prognosen visar att det högsta elevtalet inträffar under läsåret 2008/2009 för gymnasiet. Därefter sker en minskning av antalet elever med st för läsåret 2009/2010 (det högre antalet inträffar om Kunskapsskolans gymnasieskola etableras under detta läsår). De större elevkullarna har påverkat även förvaltningens övriga enheter. Både AME och vuxenutbildningen har haft fler ungdomar att arbeta med. Ålder Antal Ålder Antal Utdrag ur befolkningsprognos (okt) år år år år år De senaste åren har antalet elever som valt gymnasiefriskola ökat. Motsvarande till annan gymnasieskola har bara ökat nämnvärt, medan antalet totalt ökat avsevärt, beroende på elevökningen. Kostnadsmässigt har detta påverkat nämnden mycket då skillnaden mellan antalet elever som slutat år 3 på gymnasiet efter vårterminen och de nya elever som börjat år 1 vid höstterminsstarten är större än den årliga elevökningen enligt befolkningsprognosen. För närvarande gäller det s.k. frisöket, dvs. alla elever har rätt att söka och gå i vilken gymnasieskola man vill, om de blir antagna. Kommunen har då skyldighet att betala för den utbildningen. För att klara den situation som råder med allt större och ökande konkurrens om gymnasieeleverna krävs ett kontinuerligt förändringsarbete för att vara attraktiv. Den skolvision för gymnasieutbildningen som nu gäller för Enköpings kommun ska vara ett stöd för det arbetet. Marknadsföringsaktiviteter av den egna verksamheten kan både bli intensivare, bredare och bättre. En fortsatt tydlig tendens bland ungdomarna är förskjutningen från de studieförberedande till de yrkesinriktade programmen. Den förändrade ansökningsbilden, tillsammans med större årskullar har inneburit att inte alla behöriga har kunnat tas in på sina förstahandsval. Den nuvarande situationen ställer stora krav på flexibilitet och anpassningsförmåga i organisationen. Målet är att erbjuda eleverna plats på det program de önskar. Det stora antalet elever som lämnar grundskolan med ofullständigt slutbetyg, som väljer fel program, inte kom in på det valda programmet eller inte klarar studierna på det valda programmet får naturligtvis konsekvenser för gymnasieskolan och framförallt det individuella programmet. En orsak, utöver ovanstående, till att många elever går på individuella programmet är att reella alternativ till gymnasieskolan saknas. Utbildningsnämnden har därför som ett av sina mål att erbjuda andra alternativ för de som inte vill studera på gymnasieskolan. För att möte detta har den så kallade Enachansen startats. 4

6 Regeringen har presenterat en gymnasieutredning och beslut kommer att fattas under våren Detta kommer innebära att vi måste se över den kommunala gymnasieutbildningen i Enköpings kommun. Enhetskostnaden per elev i gymnasiesärskolan varierar kraftigt mellan åren, bl. a beroende på den stora variationen mellan enskilda elevers särskilda behov och inte minst på vilken utbildning eleven klarar av. Kostnaderna för vissa elever i gymnasiesärskola hos annan huvudman är mycket höga. På grund av att gruppen är så liten går det inte att använda genomsnittskostnad vid budgetering. Antalet gymnasiesärskoleelever på Westerlundska gymnasiet har ökat kontinuerligt de senaste åren. Fritidsverksamheten för eleverna med LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) sker i samarbete med fritidsförvaltningen. Detta samarbete fortsätter i nya lokaler (Ungdomens hus). Arbetsmarknadsenheten påverkas i sin dagliga verksamhet av arbetsförmedlingens beslut.. En försämrad konjunktur påverkar Arbetsmarknadsenheten och försvårar möjligheten att få ut personer i arbete/praktik. Vuxenutbildningens verksamhet skall vara efterfrågestyrd (från studerande och arbetslivet) vilket ställer stora krav på flexibilitet. För att klara kraven på kostnadseffektivitet krävs att undervisningens organisation ständigt omprövas. Samarbetet med gymnasieskolan, inte minst vad gäller de yrkesförberedande programmen, måste öka. Regeringen satsar under år milj kr, år milj kr och år milj kr kronor på yrkesinriktade utbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen. De positiva konsekvenser vi kan se i Enköping är att vi kan få ett ekonomiskt stöd (riktat statsbidrag) för flera av de yrkesutbildningar som vi bedriver idag och samt planerade nya yrkesutbildningar. Komvux ansvarar för SFI undervisningen även när det gäller flyktingar. Invandrarelever erbjuds studier varvat med praktik och praktikanskaffningen för flyktingarna sköts av AME. KY startar med tre nya utbildningsinriktningar under 2009; Hisstekniker, Trådlösa nätverk och IP-telefoni samt Trädgårdsmästarutbildning. KY-myndigheten försvinner 1 juli 2009 och övergår till paraplyorganisationen Yrkeshögskolan. Förvaltningen samarbetar kontinuerligt med handikapporganisationerna för att kunna genomföra ökade satsningar på de funktionshindrade. Integrationsenheten: De senaste prognoserna från Migrationsverket visar på färre asylsökande flyktingar men behovet av introduktionsplatser är oförändrat. Mottagandet av nyanlända flyktingar är till antal dubbelt så många jämfört med det avtal kommunen har med Migrationsverket. 2.3 Verksamhetsprocesser: Sammanfattande förbättringsområden som föreslås för verksamheter inom nämndens område. Helhetstänkande från grupp till individ Röd tråd från grundskolan till gymnasiet (ökat samarbete) 5

7 Ökad flexibilitet i lärandet Alternativ till gymnasieutbildning Mer tid för pedagogiskt ledarskap genom minskade byråkratiska hinder Förtroendefullt samarbete genom hela organisationen Budget för 3 år Arbetslagsledare/teamledare inom alla program/på rektorsområdena Programråd på alla yrkesprogram Införa elevpeng /skolpeng Sammanfattande förslag på åtgärder/arbeten för att verksamheterna skall förbättra sig inom ovanstående områden: Gemensamt system för uppföljning. Säkerställa rättvisa och likvärdiga betyg. Förstärka elevinflytandet. Mer kostnadseffektiva för att få mesta möjliga nytta av våra resurser. Prioritera yrkesutbildningar som leder till arbete. Vidareutveckla samarbetet med arbetslivet och andra myndigheter. Tydliggöra att högskoleutbildningar på distans erbjuds på hemmaplan. Ökad satsning på korta yrkesutbildningar Utvärdera arbetet med arbetsförlagd utbildning. Arbeta med uppföljning av introduktionsplaner och upprättar individuella studieplaner Införa semestertjänster för lärarna 2.4 Stödjande processer Sammanfattande förslag på stödjande processer till förbättringsområdena: Ekonomiprognosarbetet förbättras Vem som avgör balans mellan ekonomi och kvalitet behöver tydliggöras Administrativa rutiner ses över och förbättras Rätt fördelning av pengar inom förvaltningen Få till en kostnads- och intäktsbudget istället för nettokostnadsbudget Skollagen, de övriga statliga styrdokumenten, skolvisionen och Nämndplanen. Pedagogiskt stöd, Elevhälsa, Röda villan, Fenix (stödverksamhet för elever med Asperger), studie- o yrkesvägledare (SYV, en gemensam SYV-plan), Lärcentrum, IT, Bibliotek Ändamålsenliga lokaler Ökat samarbete med arbetsmarknadens parter för att kunna tillgodose behovet av arbetskraft. Ökat samarbete med högskolor och universitet Validering för att de studerande skall hamna på rätt nivå Nytt statsbidrag för yrkesutbildning på komvux Ökat samarbete med Arbetsförmedlingen 6

8 Del 3 Mål, aktiviteter, uppföljning och ekonomi 3.1 Kommunövergripande strategier som nämnden/förvaltningen arbetar med För att få en logisk struktur, d.v.s. för att se hur nämndens målarbete är kopplat till de kommunövergripande strategierna i Vision 2015, anges nedan hur nämndens mål är kopplade till dessa strategier. Strategi A Demokrati och delaktighet Alla elever som lämnar gymnasiet skall ha lägst betyget godkänd i alla ämnen. Målet för de närmaste åren är: 2008, 88 % 2009, 90 % 2010, 92 % C Näringsliv och tillväxt. Nämndmål: Alla elever som lämnar gymnasiet skall ha lägst betyget godkänd i alla ämnen. Målet för de närmaste åren är: 2008, 88 % 2009, 90 % 2010, 92 % Gymnasiet har en sådan kvalitet och attraktivitet att 90 procent av samtliga elever i Enköping väljer att studera i Enköping Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ E Internationalisering Gymnasiet har en sådan kvalitet och attraktivitet att 90 procent av samtliga elever i Enköping väljer att studera i Enköping Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ F Regional samverkan Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ G Kompetensfokusering Alla elever som lämnar gymnasiet skall ha lägst betyget godkänd i alla ämnen. Målet för de närmaste åren är: 2008, 88% 2009, 90 % 2010, 92 % Samarbetet mellan grundskola och gymnasieskola förstärks så att antalet elever som går ett fjärde gymnasieår halveras Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ Alla lärare skall vara behöriga 7

9 J Valfrihet Gymnasiet har en sådan kvalitet och attraktivitet att 90 procent av samtliga elever i Enköping väljer att studera i Enköping Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ K Verksamhetsutveckling och effektivisering Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ Alla lärare skall vara behöriga Alla elever som lämnar gymnasiet skall ha lägst betyget godkänd i alla ämnen. Målet för de närmaste åren är: 2008, 88 % 2009, 90 % 2010, 92 % Gymnasiet har en sådan kvalitet och attraktivitet att 90 procent av samtliga elever i Enköping väljer att studera i Enköping Samarbetet mellan grundskola och gymnasieskola förstärks så att antalet elever som går ett fjärde gymnasieår halveras L Kommunen som attraktiv arbetsplats Gymnasiet har en sådan kvalitet och attraktivitet att 90 procent av samtliga elever i Enköping väljer att studera i Enköping Alla lärare skall vara behöriga Konkurrensutsättning Enligt utbildningsnämndens fastställda plan. 3.2 KF:s långsiktiga mål för nämnden LB Mål (De långsiktiga mål som KF har beslutat.) Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ. Alla lärare skall vara behöriga. Alla elever som lämnar gymnasiet skall ha lägst betyget godkänd i alla ämnen. Målet för de närmaste åren är: 2008, 88 % 2009, 90 % 2010, 92 % Gymnasiet har en sådan kvalitet och attraktivitet att 90 procent av samtliga elever i Enköping väljer att studera i Enköping. Samarbetet mellan grundskola och gymnasieskola förstärks så att antalet elever som går ett fjärde gymnasieår halveras. 8

10 3.2.1 Mål, aktiviteter och uppföljning Mål: Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ Coachning - från någon utanför skolan, t.ex. företagare, pensionärer, yrkesverksamma personer inom områden som ungdomen är intresserad av Arbetsplatsförlagd utbildning via AME (Enachansen) Röda villan Enköpingsmodellen - en möjlighet inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin I mån av plats läsa på Komvux ev. i kombination med praktik Programråd i samverkan med branscherna Ungdomar (främst inom IV-programmet) skall erbjudas stöd av AME Lärlingsutbildning Hantverksprogram Mål: Alla lärare skall vara behöriga Kräva lärarutbildning av alla. Mål 2009, 95 %. Riktade ansträngningar, fortsätta erbjuda vidareutbildning av obehöriga lärare Mål: Alla elever som lämnar gymnasiet skall ha lägst betyget godkänd i alla ämnen. Målet för de närmaste åren är: % % % Lärarutbyte och samarbetet med grundskolan fortsätter 2009 Kompetensutveckling för lärare, vi deltar i lärarlyftet Läs- och skrivstudion fortsätter Fortsätta att förbättra analys av statistik för återkoppling och åtgärder Arbetslagen skall ha Arbetslagsledare/teamledare från jan

11 Säkerställa en likvärdig bedömning av eleverna, intensifierat arbete fortsätter 2009 Individuella utvecklingsplaner som skall finnas för alla elever från hösten 2009 Möjligheten att bedriva sommarskola efter årskurs 1 på gymnasiet (undersöks) Ökad flexibilitet i lärandet, t.ex. Ec-flex liknande arrangemang på fler program Kvalitetsförstärkning av SYV-verksamhet, tillsammans med grundskolan Utökat samarbete mellan IV, Röda villan och AME Implementering av SYV-planen Ökad ämnessamverkan Extra coachning med hjälp av seniorer, t.ex. lärare som gått i pension Utveckla elevernas kreativitet/entreprenörskap Fler besök från branscher/yrkesverksamma Mål: Gymnasiet har en sådan kvalitet och attraktivitet att 90 % av samtliga elever i Enköping väljer att studera i Enköping. Samarbetet med grundskolan fortsätter 2009 Marknadsföring av Westerlundska gymnasiets programutbud, möjligheter och resurser att göra Westerlundska mer synligt Bättre information om Enköpings utbildningsmöjligheter till nyinflyttade i kommunen Öka attraktiviteten öka tillgängligheten flexibla undervisningstider samutnyttja resurser införa semestertjänster mm. Satsning på undervisningsmaterial (efter inventering av dagens tillgång) Profilera gymnasieprogrammen mer, skapa tydlig identitet, varje program ska ha något unikt Ökat samarbete med högskolor/universitet Undersöka möjligheten att starta hantverksprogram och gymnasial spetsutbildning Direktinformation om Westerlundska gymnasiet till Enköpingsungdomar som går i annan gymnasieskola Frågor att ytterligare överväga Körkort på fler program än i dag 10

12 Nybyggnation, alternativt kraftigt ansiktslyft av Westerlundska gymnasiet, ny entré, inglasad innergård mm i samarbete med elever och personal Se över behov och möjlighet till fler gymnasieprogram (se gymnasieutredningen). Mål: Samarbetet mellan grundskola och gymnasieskola förstärks så att antalet elever som går ett fjärde gymnasieår halveras Samarbetet med grundskolan utökas (nämnd, förvaltning, rektorer, lärare och elever) så att man kan ha gemensamma sammanträden, utbildningsdagar och permanenta arbetsformer Erbjuda grundskolan mer insyn i gymnasiets förutsättningar, möjligheter och krav (samarbetsprojekt, utbildningar mm.) Stärka SYV- funktionen för att bl.a. minska antalet felval, tydliggöra den nya SYVplanen Ge eleven mer stöd före ett hotande avhopp (via elevvårdskonferens, mentorstöd mm.) Mål: 60 % av de nyanlända flyktingarna har lärt sig svenska inom tre år och har börjat studera vidare eller kommit in på arbetsmarknaden Integrationsenhetens delmål alla nyanlända flyktingar ska genomgå introduktionsprogram upprätta introduktionsplaner med alla nyanlända flyktingar utveckla samarbete med Arbetsförmedlingen och Komvux i form av regelbundna uppföljningar av introduktionsplaner utvärderingssamtal med flyktingar som avslutar introduktionen arbetar med att ta fram introduktionsplaner för alla barn arbeta för att alla skall erbjudas bostad arbeta för att genomföra yrkesvalidering och kompletterande utbildningar 11

13 Budgetfördelning i Verksamhetsplan 2009 Obs! Nettobudget Alla siffror i tkr Budget Budget Budget Budget Gymnasiet Oddur Peter Erja Jörgen Viveca Peter/Viveca Delsumma Övrigt Budget Komvux (VE) VUC (HH) KY (HH) AME(HH) Flyktingm (HH) - Kansli Skolmåltider Skolskjutsar Nämnd Delsumma Totalt IKE (nettokostnad) SUMMA Extra medel SUMMA