Nämndplan Utbildningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndplan 2009. Utbildningsnämnden"

Transkript

1 Utbildningsnämnden

2 UN2008/88 Nämndplan för Utbildningsförvaltningen år 2009 antagen av Utbildningsnämnden Del 1. Beskrivning 1.1 Ansvarsområde: Nämndens ansvarsområde omfattning framgår av organisationsskissen nedan. Den antalsmässigt största målgruppen för förvaltningen är ungdomar som lämnat årskurs 9 tills att de genomfört sin gymnasieutbildning. Allas rätt och möjlighet till denna utbildning är det som i första hand avgör förvaltningens organisation och kostnader. Därutöver skall förvaltningen hjälpa till med att minska utbildningsklyftorna i samhället genom att erbjuda flexibla möjligheter till livslångt lärande för vuxna. Anpassa utbildningsinsatserna till näringslivets och arbetsmarknadens behov. Förutsättningarna att klara detta kommer i hög grad att präglas av nödvändigheten att snabbt kunna anpassa sig till de behov, förändringar och nya villkor som gäller i samhället. Inom Arbetsmarknadsenheten organiseras kommunens uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år. Mycket av det arbetet sker i samarbete med arbetsförmedlingen. Inom Integrationsenheten organiseras kommunens arbete med nyanlända flyktingar på uppdrag av Migrationsverket. Utbildningsnämnd Förvaltningschef IT Kansli li Integrationsenheten Arbetsmarknadsenheten Kvalificerad Yrkesutbidning (KY) Vuxenutbildningscentrum (VUC) Komvux SFI Westerlundska Gymnasiet (WGy) 1

3 1.2 Kunder/Intressenter: Gymnasiets kunder är, utöver de elever som håller på med sin utbildning, framför allt föräldrar och ungdomar i grundskolan. VUCs (Vuxenutbildningscentrums) kunder är de kommuninvånare som saknar eller behöver komplettera gymnasieutbildning, grundskolekompetens och /eller svenska för invandrare (SFI). Till VUC:s kunder hör även kommuninnevånare som vill satsa på en yrkesutbildning eller vill läsa universitets/högskolekurser på distans. Komvux kunder är de vuxenstuderande som behöver komplettera tidigare studier med grundläggande- och gymnasiebehörighet, samt invandrare som behöver lära sig svenska. KY:s kunder är studenter med stor åldersspridning, skiftande yrkesbakgrund som vill satsa på en (ny) yrkeskarriär och som, geografiskt, kommer från hela landet. KY:s intressenter är också de företag som är knutna till respektive utbildnings ledningsgrupp och som är i behov av ny yrkeskompetens. Arbetsmarknadsenhetens kunder är: - arbetslösa ungdomar i kommunen upp till 25 år - ungdomar som önskar feriearbete - ungdomar från gymnasiets individuella program som är i behov av arbetsplatsutbildning, - SFI-elever som skall ha praktik, - långtidsarbetslösa som är inskrivna i jobb- och utvecklingsgaranti (JOB) Integrationsenhetens kunder/intressenter är nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande m m. I vidare mening är arbetslivet i Enköping intressenter i det samarbete som sker på alla nivåer i förvaltningens verksamhet. 1.3 Verksamhetsidé: Att kunna erbjuda utbildning av god kvalité som motsvarar den studerandes efterfrågan och behov, på ett så flexibelt sätt som möjligt och på olika nivåer. 1.4 Värdegrund: Ur läroplanen för frivilliga skolformerna punkt 1: Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. 2

4 Del 2. Resultat och analyser 2.1 Verksamhetsresultat Förvaltningen: Bra omvärldsbevakning. Bra rutiner vad gäller ekonomiprocesser och nyckeltalsarbete Westerlundska gymnasiet: Våra egna mätningar visar följande starka sidor: Hög andel behöriga lärare (>90 %) Låga sjuktal Färdig skolvision Gott rykte God uppföljning av elevers studieresultat Ett medvetet arbete med hälsa och jämställdhet. Samlade studiemiljöer (har stor betydelse för den trivsel som finns bland personal och elever) Särskolan får mycket bra betyg för sin verksamhet. VUC: Verksamheten präglas av hög flexibilitet, dynamik och mångfald. Samverkan med arbetsmarknadens parter har vidareutvecklats. Ökad satsning på yrkesinriktade utbildningar där studier varvas med arbete. Komvux: Enkäter visar att de studerande är mycket nöjda med Komvux. Det finns stora möjligheter att påverka sina studier, när det gäller studietakt, studietider och studieinriktning. Säljutbildning och ekonomiutbildning har genomförts med mycket lyckat resultat Under sommaren har intensivkurs i matematik och data bedrivits. Samarbetet med handikapporganisationen har inneburit att all personal fått en ökad kunskap och medvetenhet kring funktionshinder. KY: Genomgående är utbildningarna av hög och god kvalitet enligt KY-myndigheten. En stor andel av dem som genomgått KY-utbildningarna har erbjudits arbete KY har bra spridning på de studerande avseende ålder, geografisk härkomst och tidigare yrkesbakgrund. AME: Under sommaren 2008 har 218 elever från åk 9 och gymnasiet haft feriearbete. 25 föreningar med lönebidragsanställd personal har erhållit bidrag för sammanlagt 38 personer. AME har arbetat med arbetsplatsförlagd utbildning den så kallade Enachansen för 10 elever från WGY. 3

5 Integrationsenheten: Under år 2005 aktualiserades 19 familjer på Flyktingmottagningen. Efter introduktionstiden (24 månader) är 34 % självförsörjande genom arbete eller har flyttat från kommunen(avskrivits). Att jämföra mot målet 60 % av de nyanlända flyktingarna har lärt sig svenska inom tre år och har börjat studera vidare eller kommit in på arbetsmarknaden. 2.2 Omvärldsanalys: Ungdomskullarna har blivit större under ett antal år. Prognosen visar att det högsta elevtalet inträffar under läsåret 2008/2009 för gymnasiet. Därefter sker en minskning av antalet elever med st för läsåret 2009/2010 (det högre antalet inträffar om Kunskapsskolans gymnasieskola etableras under detta läsår). De större elevkullarna har påverkat även förvaltningens övriga enheter. Både AME och vuxenutbildningen har haft fler ungdomar att arbeta med. Ålder Antal Ålder Antal Utdrag ur befolkningsprognos (okt) år år år år år De senaste åren har antalet elever som valt gymnasiefriskola ökat. Motsvarande till annan gymnasieskola har bara ökat nämnvärt, medan antalet totalt ökat avsevärt, beroende på elevökningen. Kostnadsmässigt har detta påverkat nämnden mycket då skillnaden mellan antalet elever som slutat år 3 på gymnasiet efter vårterminen och de nya elever som börjat år 1 vid höstterminsstarten är större än den årliga elevökningen enligt befolkningsprognosen. För närvarande gäller det s.k. frisöket, dvs. alla elever har rätt att söka och gå i vilken gymnasieskola man vill, om de blir antagna. Kommunen har då skyldighet att betala för den utbildningen. För att klara den situation som råder med allt större och ökande konkurrens om gymnasieeleverna krävs ett kontinuerligt förändringsarbete för att vara attraktiv. Den skolvision för gymnasieutbildningen som nu gäller för Enköpings kommun ska vara ett stöd för det arbetet. Marknadsföringsaktiviteter av den egna verksamheten kan både bli intensivare, bredare och bättre. En fortsatt tydlig tendens bland ungdomarna är förskjutningen från de studieförberedande till de yrkesinriktade programmen. Den förändrade ansökningsbilden, tillsammans med större årskullar har inneburit att inte alla behöriga har kunnat tas in på sina förstahandsval. Den nuvarande situationen ställer stora krav på flexibilitet och anpassningsförmåga i organisationen. Målet är att erbjuda eleverna plats på det program de önskar. Det stora antalet elever som lämnar grundskolan med ofullständigt slutbetyg, som väljer fel program, inte kom in på det valda programmet eller inte klarar studierna på det valda programmet får naturligtvis konsekvenser för gymnasieskolan och framförallt det individuella programmet. En orsak, utöver ovanstående, till att många elever går på individuella programmet är att reella alternativ till gymnasieskolan saknas. Utbildningsnämnden har därför som ett av sina mål att erbjuda andra alternativ för de som inte vill studera på gymnasieskolan. För att möte detta har den så kallade Enachansen startats. 4

6 Regeringen har presenterat en gymnasieutredning och beslut kommer att fattas under våren Detta kommer innebära att vi måste se över den kommunala gymnasieutbildningen i Enköpings kommun. Enhetskostnaden per elev i gymnasiesärskolan varierar kraftigt mellan åren, bl. a beroende på den stora variationen mellan enskilda elevers särskilda behov och inte minst på vilken utbildning eleven klarar av. Kostnaderna för vissa elever i gymnasiesärskola hos annan huvudman är mycket höga. På grund av att gruppen är så liten går det inte att använda genomsnittskostnad vid budgetering. Antalet gymnasiesärskoleelever på Westerlundska gymnasiet har ökat kontinuerligt de senaste åren. Fritidsverksamheten för eleverna med LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) sker i samarbete med fritidsförvaltningen. Detta samarbete fortsätter i nya lokaler (Ungdomens hus). Arbetsmarknadsenheten påverkas i sin dagliga verksamhet av arbetsförmedlingens beslut.. En försämrad konjunktur påverkar Arbetsmarknadsenheten och försvårar möjligheten att få ut personer i arbete/praktik. Vuxenutbildningens verksamhet skall vara efterfrågestyrd (från studerande och arbetslivet) vilket ställer stora krav på flexibilitet. För att klara kraven på kostnadseffektivitet krävs att undervisningens organisation ständigt omprövas. Samarbetet med gymnasieskolan, inte minst vad gäller de yrkesförberedande programmen, måste öka. Regeringen satsar under år milj kr, år milj kr och år milj kr kronor på yrkesinriktade utbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen. De positiva konsekvenser vi kan se i Enköping är att vi kan få ett ekonomiskt stöd (riktat statsbidrag) för flera av de yrkesutbildningar som vi bedriver idag och samt planerade nya yrkesutbildningar. Komvux ansvarar för SFI undervisningen även när det gäller flyktingar. Invandrarelever erbjuds studier varvat med praktik och praktikanskaffningen för flyktingarna sköts av AME. KY startar med tre nya utbildningsinriktningar under 2009; Hisstekniker, Trådlösa nätverk och IP-telefoni samt Trädgårdsmästarutbildning. KY-myndigheten försvinner 1 juli 2009 och övergår till paraplyorganisationen Yrkeshögskolan. Förvaltningen samarbetar kontinuerligt med handikapporganisationerna för att kunna genomföra ökade satsningar på de funktionshindrade. Integrationsenheten: De senaste prognoserna från Migrationsverket visar på färre asylsökande flyktingar men behovet av introduktionsplatser är oförändrat. Mottagandet av nyanlända flyktingar är till antal dubbelt så många jämfört med det avtal kommunen har med Migrationsverket. 2.3 Verksamhetsprocesser: Sammanfattande förbättringsområden som föreslås för verksamheter inom nämndens område. Helhetstänkande från grupp till individ Röd tråd från grundskolan till gymnasiet (ökat samarbete) 5

7 Ökad flexibilitet i lärandet Alternativ till gymnasieutbildning Mer tid för pedagogiskt ledarskap genom minskade byråkratiska hinder Förtroendefullt samarbete genom hela organisationen Budget för 3 år Arbetslagsledare/teamledare inom alla program/på rektorsområdena Programråd på alla yrkesprogram Införa elevpeng /skolpeng Sammanfattande förslag på åtgärder/arbeten för att verksamheterna skall förbättra sig inom ovanstående områden: Gemensamt system för uppföljning. Säkerställa rättvisa och likvärdiga betyg. Förstärka elevinflytandet. Mer kostnadseffektiva för att få mesta möjliga nytta av våra resurser. Prioritera yrkesutbildningar som leder till arbete. Vidareutveckla samarbetet med arbetslivet och andra myndigheter. Tydliggöra att högskoleutbildningar på distans erbjuds på hemmaplan. Ökad satsning på korta yrkesutbildningar Utvärdera arbetet med arbetsförlagd utbildning. Arbeta med uppföljning av introduktionsplaner och upprättar individuella studieplaner Införa semestertjänster för lärarna 2.4 Stödjande processer Sammanfattande förslag på stödjande processer till förbättringsområdena: Ekonomiprognosarbetet förbättras Vem som avgör balans mellan ekonomi och kvalitet behöver tydliggöras Administrativa rutiner ses över och förbättras Rätt fördelning av pengar inom förvaltningen Få till en kostnads- och intäktsbudget istället för nettokostnadsbudget Skollagen, de övriga statliga styrdokumenten, skolvisionen och Nämndplanen. Pedagogiskt stöd, Elevhälsa, Röda villan, Fenix (stödverksamhet för elever med Asperger), studie- o yrkesvägledare (SYV, en gemensam SYV-plan), Lärcentrum, IT, Bibliotek Ändamålsenliga lokaler Ökat samarbete med arbetsmarknadens parter för att kunna tillgodose behovet av arbetskraft. Ökat samarbete med högskolor och universitet Validering för att de studerande skall hamna på rätt nivå Nytt statsbidrag för yrkesutbildning på komvux Ökat samarbete med Arbetsförmedlingen 6

8 Del 3 Mål, aktiviteter, uppföljning och ekonomi 3.1 Kommunövergripande strategier som nämnden/förvaltningen arbetar med För att få en logisk struktur, d.v.s. för att se hur nämndens målarbete är kopplat till de kommunövergripande strategierna i Vision 2015, anges nedan hur nämndens mål är kopplade till dessa strategier. Strategi A Demokrati och delaktighet Alla elever som lämnar gymnasiet skall ha lägst betyget godkänd i alla ämnen. Målet för de närmaste åren är: 2008, 88 % 2009, 90 % 2010, 92 % C Näringsliv och tillväxt. Nämndmål: Alla elever som lämnar gymnasiet skall ha lägst betyget godkänd i alla ämnen. Målet för de närmaste åren är: 2008, 88 % 2009, 90 % 2010, 92 % Gymnasiet har en sådan kvalitet och attraktivitet att 90 procent av samtliga elever i Enköping väljer att studera i Enköping Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ E Internationalisering Gymnasiet har en sådan kvalitet och attraktivitet att 90 procent av samtliga elever i Enköping väljer att studera i Enköping Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ F Regional samverkan Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ G Kompetensfokusering Alla elever som lämnar gymnasiet skall ha lägst betyget godkänd i alla ämnen. Målet för de närmaste åren är: 2008, 88% 2009, 90 % 2010, 92 % Samarbetet mellan grundskola och gymnasieskola förstärks så att antalet elever som går ett fjärde gymnasieår halveras Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ Alla lärare skall vara behöriga 7

9 J Valfrihet Gymnasiet har en sådan kvalitet och attraktivitet att 90 procent av samtliga elever i Enköping väljer att studera i Enköping Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ K Verksamhetsutveckling och effektivisering Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ Alla lärare skall vara behöriga Alla elever som lämnar gymnasiet skall ha lägst betyget godkänd i alla ämnen. Målet för de närmaste åren är: 2008, 88 % 2009, 90 % 2010, 92 % Gymnasiet har en sådan kvalitet och attraktivitet att 90 procent av samtliga elever i Enköping väljer att studera i Enköping Samarbetet mellan grundskola och gymnasieskola förstärks så att antalet elever som går ett fjärde gymnasieår halveras L Kommunen som attraktiv arbetsplats Gymnasiet har en sådan kvalitet och attraktivitet att 90 procent av samtliga elever i Enköping väljer att studera i Enköping Alla lärare skall vara behöriga Konkurrensutsättning Enligt utbildningsnämndens fastställda plan. 3.2 KF:s långsiktiga mål för nämnden LB Mål (De långsiktiga mål som KF har beslutat.) Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ. Alla lärare skall vara behöriga. Alla elever som lämnar gymnasiet skall ha lägst betyget godkänd i alla ämnen. Målet för de närmaste åren är: 2008, 88 % 2009, 90 % 2010, 92 % Gymnasiet har en sådan kvalitet och attraktivitet att 90 procent av samtliga elever i Enköping väljer att studera i Enköping. Samarbetet mellan grundskola och gymnasieskola förstärks så att antalet elever som går ett fjärde gymnasieår halveras. 8

10 3.2.1 Mål, aktiviteter och uppföljning Mål: Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ Coachning - från någon utanför skolan, t.ex. företagare, pensionärer, yrkesverksamma personer inom områden som ungdomen är intresserad av Arbetsplatsförlagd utbildning via AME (Enachansen) Röda villan Enköpingsmodellen - en möjlighet inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin I mån av plats läsa på Komvux ev. i kombination med praktik Programråd i samverkan med branscherna Ungdomar (främst inom IV-programmet) skall erbjudas stöd av AME Lärlingsutbildning Hantverksprogram Mål: Alla lärare skall vara behöriga Kräva lärarutbildning av alla. Mål 2009, 95 %. Riktade ansträngningar, fortsätta erbjuda vidareutbildning av obehöriga lärare Mål: Alla elever som lämnar gymnasiet skall ha lägst betyget godkänd i alla ämnen. Målet för de närmaste åren är: % % % Lärarutbyte och samarbetet med grundskolan fortsätter 2009 Kompetensutveckling för lärare, vi deltar i lärarlyftet Läs- och skrivstudion fortsätter Fortsätta att förbättra analys av statistik för återkoppling och åtgärder Arbetslagen skall ha Arbetslagsledare/teamledare från jan

11 Säkerställa en likvärdig bedömning av eleverna, intensifierat arbete fortsätter 2009 Individuella utvecklingsplaner som skall finnas för alla elever från hösten 2009 Möjligheten att bedriva sommarskola efter årskurs 1 på gymnasiet (undersöks) Ökad flexibilitet i lärandet, t.ex. Ec-flex liknande arrangemang på fler program Kvalitetsförstärkning av SYV-verksamhet, tillsammans med grundskolan Utökat samarbete mellan IV, Röda villan och AME Implementering av SYV-planen Ökad ämnessamverkan Extra coachning med hjälp av seniorer, t.ex. lärare som gått i pension Utveckla elevernas kreativitet/entreprenörskap Fler besök från branscher/yrkesverksamma Mål: Gymnasiet har en sådan kvalitet och attraktivitet att 90 % av samtliga elever i Enköping väljer att studera i Enköping. Samarbetet med grundskolan fortsätter 2009 Marknadsföring av Westerlundska gymnasiets programutbud, möjligheter och resurser att göra Westerlundska mer synligt Bättre information om Enköpings utbildningsmöjligheter till nyinflyttade i kommunen Öka attraktiviteten öka tillgängligheten flexibla undervisningstider samutnyttja resurser införa semestertjänster mm. Satsning på undervisningsmaterial (efter inventering av dagens tillgång) Profilera gymnasieprogrammen mer, skapa tydlig identitet, varje program ska ha något unikt Ökat samarbete med högskolor/universitet Undersöka möjligheten att starta hantverksprogram och gymnasial spetsutbildning Direktinformation om Westerlundska gymnasiet till Enköpingsungdomar som går i annan gymnasieskola Frågor att ytterligare överväga Körkort på fler program än i dag 10

12 Nybyggnation, alternativt kraftigt ansiktslyft av Westerlundska gymnasiet, ny entré, inglasad innergård mm i samarbete med elever och personal Se över behov och möjlighet till fler gymnasieprogram (se gymnasieutredningen). Mål: Samarbetet mellan grundskola och gymnasieskola förstärks så att antalet elever som går ett fjärde gymnasieår halveras Samarbetet med grundskolan utökas (nämnd, förvaltning, rektorer, lärare och elever) så att man kan ha gemensamma sammanträden, utbildningsdagar och permanenta arbetsformer Erbjuda grundskolan mer insyn i gymnasiets förutsättningar, möjligheter och krav (samarbetsprojekt, utbildningar mm.) Stärka SYV- funktionen för att bl.a. minska antalet felval, tydliggöra den nya SYVplanen Ge eleven mer stöd före ett hotande avhopp (via elevvårdskonferens, mentorstöd mm.) Mål: 60 % av de nyanlända flyktingarna har lärt sig svenska inom tre år och har börjat studera vidare eller kommit in på arbetsmarknaden Integrationsenhetens delmål alla nyanlända flyktingar ska genomgå introduktionsprogram upprätta introduktionsplaner med alla nyanlända flyktingar utveckla samarbete med Arbetsförmedlingen och Komvux i form av regelbundna uppföljningar av introduktionsplaner utvärderingssamtal med flyktingar som avslutar introduktionen arbetar med att ta fram introduktionsplaner för alla barn arbeta för att alla skall erbjudas bostad arbeta för att genomföra yrkesvalidering och kompletterande utbildningar 11

13 Budgetfördelning i Verksamhetsplan 2009 Obs! Nettobudget Alla siffror i tkr Budget Budget Budget Budget Gymnasiet Oddur Peter Erja Jörgen Viveca Peter/Viveca Delsumma Övrigt Budget Komvux (VE) VUC (HH) KY (HH) AME(HH) Flyktingm (HH) - Kansli Skolmåltider Skolskjutsar Nämnd Delsumma Totalt IKE (nettokostnad) SUMMA Extra medel SUMMA

Verksamhetsplan för Utbildningsförvaltningen år 2008 antagen av Utbildningsnämnden 2007-10-25 83

Verksamhetsplan för Utbildningsförvaltningen år 2008 antagen av Utbildningsnämnden 2007-10-25 83 UN2007/112 Verksamhetsplan för Utbildningsförvaltningen år 2008 antagen av Utbildningsnämnden 2007-10-25 83 Inledning Arbetet med att ta fram Verksamhetsplanen för 2008 startade med två dagars diskussioner

Läs mer

Utbildningsnämndens Nämndplan 2010 UN091008 118. Utbildningsnämnd

Utbildningsnämndens Nämndplan 2010 UN091008 118. Utbildningsnämnd Utbildningsnämndens Nämndplan 2010 Beslut UN091008 118 1 Övergripande beskrivning av organisation Utbildningsnämnden har det övergripande politiska ansvaret och utbildningsförvaltningen har det övergripande

Läs mer

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef Utbildningsnämndens nämndplan 2012 111020 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade i nämndplanen skall

Läs mer

Nämndplan 2013. Utbildningsnämnden 2013

Nämndplan 2013. Utbildningsnämnden 2013 Nämndplan 2013 Utbildningsnämnden 2013 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 4 3 Övergripande strategier för att förbättra verksamhetens resultat / ständiga

Läs mer

Beslut UN 2015-12-10. Nämndplan 2016. Utbildningsnämnden 2016

Beslut UN 2015-12-10. Nämndplan 2016. Utbildningsnämnden 2016 Beslut UN 2015-12-10 Nämndplan 2016 Utbildningsnämnden 2016 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade

Läs mer

Verksamhetsplan Westerlundska Gymnasiet. Westerlundska Gymnasiet 2015/2016

Verksamhetsplan Westerlundska Gymnasiet. Westerlundska Gymnasiet 2015/2016 Verksamhetsplan Westerlundska Gymnasiet Westerlundska Gymnasiet 2015/2016 1 Övergripande beskrivning av organisationen 1.1 Ansvarsområde/beskrivning av verksamheten. Westerlundska gymnasiet är Enköpings

Läs mer

Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet

Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet augusti 2010- juni 2011 Detta är Westerlundskas verksamhetsplan och samtidigt dess strategiska plan. Planen har två delar. Del I är en allmän beskrivning av

Läs mer

Nämndplan 2014. Utbildningsnämnden 2014

Nämndplan 2014. Utbildningsnämnden 2014 Nämndplan 2014 Utbildningsnämnden 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 4 3 Övergripande strategier för att förbättra verksamhetens resultat / ständiga

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet

Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet Jan 2009- juni 2009 Detta är Westerlundskas verksamhetsplan och samtidigt dess strategiska plan. Planen har två delar. Del I är en allmän beskrivning av skolan

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå 1 (6) 2000-09-26 230.2000-607 Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå Vision, mål och uppdrag Utbildningskommunen Eksjö ska erbjuda:. en vuxenutbildning som

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

Årsredovisning Gymnasieskola och Vuxenutbildning

Årsredovisning Gymnasieskola och Vuxenutbildning 2012-02-08 Årsredovisning 2011 Gymnasieskola och Vuxenutbildning 1. Årets händelser Under 2011 har IV-programmet avslutats och Introduktionsprogrammen påbörjats. Under vårterminen ägnades mycket tid åt

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Skolplan. utbildningsnämnden Karlskrona kommun

Skolplan. utbildningsnämnden Karlskrona kommun Skolplan utbildningsnämnden Karlskrona kommun 2007-2010 Skolplan för utbildningsnämnden i Karlskrona kommun Förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet,

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Investeringar i skolan för mer kunskap

Investeringar i skolan för mer kunskap Investeringar i skolan för mer kunskap Stefan Löfven Gustav Fridolin Aida Hadzialic 2 Sjunkande kunskapsresultat Resultat i PISA Poäng 520 Andel avgångselever i grundskolans årskurs 9 med behörighet till

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) avger härmed yttrande kring de delar av SOU 2016:77 som rör nyanlända elever.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) avger härmed yttrande kring de delar av SOU 2016:77 som rör nyanlända elever. 1 (5) 2017-02-24 Karin Sandwall Föreståndare Nationellt centrum för svenska som andraspråk Yttrande avseende SOU 2016:77, En gymnasieutbildning för alla åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Vision - En yngre befolkning - En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild - Förverkliga ett gott liv för

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

Kvalitetsredovisning enhetsnivå. Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008

Kvalitetsredovisning enhetsnivå. Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008 Kvalitetsredovisning enhetsnivå Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008 Ansvarig för denna kvalitetsredovisning är Jörgen Norman, samordnande rektor Detta är skolans kvalitetsredovisning

Läs mer

Gemensamt planeringsdokument för gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Gemensamt planeringsdokument för gymnasieskolan och vuxenutbildningen Gotlands kommun Bilaga 3 Barn- och utbildningsförvaltningen AN 2009-09-29 Gemensamt planeringsdokument för gymnasieskolan och vuxenutbildningen Övergripande vision, verksamhetsidé och gemensamma värderingar

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Cecilia Fernvall 2016-09-05 UBN-2016-3461 Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram Bakgrund Utbildningsnämnden, som huvudman för introduktionsprogrammen

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se VUXENUTBILDNINGEN Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6 www.skolverket.se Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post:

Läs mer

Årsrapport nämnder. Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden

Årsrapport nämnder. Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden Årsrapport nämnder Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.1.1 Verksamhet... 3 1.1.2 Ekonomisk analys... 3 1.2 Tabeller

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

C3L Centrum för LivsLångt Lärande

C3L Centrum för LivsLångt Lärande Utvecklingsförvaltningen C3L Centrum för LivsLångt Lärande Enhetsplan 2008 Syfte Syftet på nämndnivå: Med hjälp av olika utbildningar, sysselsättningsåtgärder och effektiva insatser ge kunskaper, färdigheter

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

På G i för valtningen

På G i för valtningen God fortsättning på 2010! Vi står inför en stor utmaning i och med planering kring införandet av gymnasiereformen 2011. Det är mycket viktigt att alla känner sig delaktiga i denna process eftersom alla

Läs mer

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/63 GVN 2016/38 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 15 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN Grundskolan och grundsärskolan LÄSÅRET 2015-2016 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 2.1

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsnämnden Köpings kommun Dnr 2015/1087.012 Rapporten skriven av: Kristiina Pousar 2015-10-05, Lars Holmgren 2015-10-05, Sanna Hamrin 2015-10-05 Antagen av: Barn

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2015 UN-2014/8

Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2015 UN-2014/8 Ordförandeförslag Diarienummer 2015-03-30 UN-2014/8 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2015 UN-2014/8 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att anta förslaget till verksamhetsplan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Verksamhetsplan för Komvux i Enköping

Verksamhetsplan för Komvux i Enköping Verksamhetsplan för Komvux i Enköping Läsåret 2009/2010 Detta är Komvux verksamhetsplan och samtidigt dess strategiska plan. Planen har två delar. Del I är en allmän beskrivning av skolan och dess organisation.

Läs mer

Flerårsstrategi Utbildningsnämndens verksamheter planerar inga förändringar av tidigare fastställda åtaganden.

Flerårsstrategi Utbildningsnämndens verksamheter planerar inga förändringar av tidigare fastställda åtaganden. UTBILDNINGSNÄMNDEN 1. Resultat från årsredovisningen I Alingsås ska utbildning ge kunskaper för en dynamisk framtid. Utbildningsnämnden måste öka andelen elever och studerande som fullföljer sin utbildning

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan

Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan 1 Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan 2015-09-09 Redaktörer för rapporten Peteris Smitmanis, gymnasiechef, Haninge Britt-Marie Lundberg-Björk, gymnasiechef, Tyresö Annica Sterner, Assistent, Tyresö

Läs mer

Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen

Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Fernvall Cecilia Datum 2017-09-12 Diarienummer UBN-2017-4004 Utbildningsnämnden Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Prioriteringar inför kongressen Jobben först: Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9724 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn j T gymnasiet Västerås belägen i Västerås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9724 Tillsyn i IT

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Gymnasial

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:530 Utkom från trycket den 23 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan STÖDMATERIAL Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Inledning Det här stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar med individuella studieplaner

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014 Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014 Margareta Sundin Utredare 20141120 Sid 1 Innehåll Bakgrund... 1 Elever med annat modersmål än svenska... 1 Vad säger nationella styrdokument?...

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 89 BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 Nämndens viktigaste mål att särskilt fokusera 2013-2014 Andelen elever i gymnasieskolan som fullföljer utbildningen/erhåller gymnasieexamen inom

Läs mer

Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014. Handläggare Margareta Nenzén

Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014. Handläggare Margareta Nenzén Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014 Handläggare Margareta Nenzén Innehållsförteckning 1. Introduktionsprogrammen... 3 2. Preparandutbildning (IMPRE)... 4 2.1. Behörighet...

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämndenn Kompetens- och arbetslivsnämnden, januari 2015 Verksamhetsplan 2015 2017 Nämndens ordförande Tf. Förvaltningschef Hans Johansson 070-866 01 01

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan Regeringsbeslut II:1 2017-04-20 U2017/01930/GV Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan Regeringens beslut Statens skolverk

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2010 Verksamhetsbeskrivning Barnomsorg och skola är fr o m 1 augusti 2008 organiserade i sju rektorsområden som ansvarar för lärande för barn/ungdom 1-16 år. Inom Barn-

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN

SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kultur- och utbildningsnämnden 2010-11-09 SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN antagen av Kfm 101220 96 VARFÖR EN SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN? Grundläggande för all

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (15) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde Gymnasieskola... 3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2012-08-27 16 211 2012.0043 750 INFORMATIONS- OCH UPPFÖLJNINGSANSVAR FÖR UNGDOMAR 16-20 ÅR Au 120312 Föreligger skrivelse 2012-03-06 från kommunkontoret av vilket framgår att med anledning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman

Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman 1 (6) Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för vuxenutbildningen vid skolenheterna 2. Utveckling av vuxenutbildningen

Läs mer