Nämndplan Utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndplan 2009. Utbildningsnämnden"

Transkript

1 Utbildningsnämnden

2 UN2008/88 Nämndplan för Utbildningsförvaltningen år 2009 antagen av Utbildningsnämnden Del 1. Beskrivning 1.1 Ansvarsområde: Nämndens ansvarsområde omfattning framgår av organisationsskissen nedan. Den antalsmässigt största målgruppen för förvaltningen är ungdomar som lämnat årskurs 9 tills att de genomfört sin gymnasieutbildning. Allas rätt och möjlighet till denna utbildning är det som i första hand avgör förvaltningens organisation och kostnader. Därutöver skall förvaltningen hjälpa till med att minska utbildningsklyftorna i samhället genom att erbjuda flexibla möjligheter till livslångt lärande för vuxna. Anpassa utbildningsinsatserna till näringslivets och arbetsmarknadens behov. Förutsättningarna att klara detta kommer i hög grad att präglas av nödvändigheten att snabbt kunna anpassa sig till de behov, förändringar och nya villkor som gäller i samhället. Inom Arbetsmarknadsenheten organiseras kommunens uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år. Mycket av det arbetet sker i samarbete med arbetsförmedlingen. Inom Integrationsenheten organiseras kommunens arbete med nyanlända flyktingar på uppdrag av Migrationsverket. Utbildningsnämnd Förvaltningschef IT Kansli li Integrationsenheten Arbetsmarknadsenheten Kvalificerad Yrkesutbidning (KY) Vuxenutbildningscentrum (VUC) Komvux SFI Westerlundska Gymnasiet (WGy) 1

3 1.2 Kunder/Intressenter: Gymnasiets kunder är, utöver de elever som håller på med sin utbildning, framför allt föräldrar och ungdomar i grundskolan. VUCs (Vuxenutbildningscentrums) kunder är de kommuninvånare som saknar eller behöver komplettera gymnasieutbildning, grundskolekompetens och /eller svenska för invandrare (SFI). Till VUC:s kunder hör även kommuninnevånare som vill satsa på en yrkesutbildning eller vill läsa universitets/högskolekurser på distans. Komvux kunder är de vuxenstuderande som behöver komplettera tidigare studier med grundläggande- och gymnasiebehörighet, samt invandrare som behöver lära sig svenska. KY:s kunder är studenter med stor åldersspridning, skiftande yrkesbakgrund som vill satsa på en (ny) yrkeskarriär och som, geografiskt, kommer från hela landet. KY:s intressenter är också de företag som är knutna till respektive utbildnings ledningsgrupp och som är i behov av ny yrkeskompetens. Arbetsmarknadsenhetens kunder är: - arbetslösa ungdomar i kommunen upp till 25 år - ungdomar som önskar feriearbete - ungdomar från gymnasiets individuella program som är i behov av arbetsplatsutbildning, - SFI-elever som skall ha praktik, - långtidsarbetslösa som är inskrivna i jobb- och utvecklingsgaranti (JOB) Integrationsenhetens kunder/intressenter är nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande m m. I vidare mening är arbetslivet i Enköping intressenter i det samarbete som sker på alla nivåer i förvaltningens verksamhet. 1.3 Verksamhetsidé: Att kunna erbjuda utbildning av god kvalité som motsvarar den studerandes efterfrågan och behov, på ett så flexibelt sätt som möjligt och på olika nivåer. 1.4 Värdegrund: Ur läroplanen för frivilliga skolformerna punkt 1: Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. 2

4 Del 2. Resultat och analyser 2.1 Verksamhetsresultat Förvaltningen: Bra omvärldsbevakning. Bra rutiner vad gäller ekonomiprocesser och nyckeltalsarbete Westerlundska gymnasiet: Våra egna mätningar visar följande starka sidor: Hög andel behöriga lärare (>90 %) Låga sjuktal Färdig skolvision Gott rykte God uppföljning av elevers studieresultat Ett medvetet arbete med hälsa och jämställdhet. Samlade studiemiljöer (har stor betydelse för den trivsel som finns bland personal och elever) Särskolan får mycket bra betyg för sin verksamhet. VUC: Verksamheten präglas av hög flexibilitet, dynamik och mångfald. Samverkan med arbetsmarknadens parter har vidareutvecklats. Ökad satsning på yrkesinriktade utbildningar där studier varvas med arbete. Komvux: Enkäter visar att de studerande är mycket nöjda med Komvux. Det finns stora möjligheter att påverka sina studier, när det gäller studietakt, studietider och studieinriktning. Säljutbildning och ekonomiutbildning har genomförts med mycket lyckat resultat Under sommaren har intensivkurs i matematik och data bedrivits. Samarbetet med handikapporganisationen har inneburit att all personal fått en ökad kunskap och medvetenhet kring funktionshinder. KY: Genomgående är utbildningarna av hög och god kvalitet enligt KY-myndigheten. En stor andel av dem som genomgått KY-utbildningarna har erbjudits arbete KY har bra spridning på de studerande avseende ålder, geografisk härkomst och tidigare yrkesbakgrund. AME: Under sommaren 2008 har 218 elever från åk 9 och gymnasiet haft feriearbete. 25 föreningar med lönebidragsanställd personal har erhållit bidrag för sammanlagt 38 personer. AME har arbetat med arbetsplatsförlagd utbildning den så kallade Enachansen för 10 elever från WGY. 3

5 Integrationsenheten: Under år 2005 aktualiserades 19 familjer på Flyktingmottagningen. Efter introduktionstiden (24 månader) är 34 % självförsörjande genom arbete eller har flyttat från kommunen(avskrivits). Att jämföra mot målet 60 % av de nyanlända flyktingarna har lärt sig svenska inom tre år och har börjat studera vidare eller kommit in på arbetsmarknaden. 2.2 Omvärldsanalys: Ungdomskullarna har blivit större under ett antal år. Prognosen visar att det högsta elevtalet inträffar under läsåret 2008/2009 för gymnasiet. Därefter sker en minskning av antalet elever med st för läsåret 2009/2010 (det högre antalet inträffar om Kunskapsskolans gymnasieskola etableras under detta läsår). De större elevkullarna har påverkat även förvaltningens övriga enheter. Både AME och vuxenutbildningen har haft fler ungdomar att arbeta med. Ålder Antal Ålder Antal Utdrag ur befolkningsprognos (okt) år år år år år De senaste åren har antalet elever som valt gymnasiefriskola ökat. Motsvarande till annan gymnasieskola har bara ökat nämnvärt, medan antalet totalt ökat avsevärt, beroende på elevökningen. Kostnadsmässigt har detta påverkat nämnden mycket då skillnaden mellan antalet elever som slutat år 3 på gymnasiet efter vårterminen och de nya elever som börjat år 1 vid höstterminsstarten är större än den årliga elevökningen enligt befolkningsprognosen. För närvarande gäller det s.k. frisöket, dvs. alla elever har rätt att söka och gå i vilken gymnasieskola man vill, om de blir antagna. Kommunen har då skyldighet att betala för den utbildningen. För att klara den situation som råder med allt större och ökande konkurrens om gymnasieeleverna krävs ett kontinuerligt förändringsarbete för att vara attraktiv. Den skolvision för gymnasieutbildningen som nu gäller för Enköpings kommun ska vara ett stöd för det arbetet. Marknadsföringsaktiviteter av den egna verksamheten kan både bli intensivare, bredare och bättre. En fortsatt tydlig tendens bland ungdomarna är förskjutningen från de studieförberedande till de yrkesinriktade programmen. Den förändrade ansökningsbilden, tillsammans med större årskullar har inneburit att inte alla behöriga har kunnat tas in på sina förstahandsval. Den nuvarande situationen ställer stora krav på flexibilitet och anpassningsförmåga i organisationen. Målet är att erbjuda eleverna plats på det program de önskar. Det stora antalet elever som lämnar grundskolan med ofullständigt slutbetyg, som väljer fel program, inte kom in på det valda programmet eller inte klarar studierna på det valda programmet får naturligtvis konsekvenser för gymnasieskolan och framförallt det individuella programmet. En orsak, utöver ovanstående, till att många elever går på individuella programmet är att reella alternativ till gymnasieskolan saknas. Utbildningsnämnden har därför som ett av sina mål att erbjuda andra alternativ för de som inte vill studera på gymnasieskolan. För att möte detta har den så kallade Enachansen startats. 4

6 Regeringen har presenterat en gymnasieutredning och beslut kommer att fattas under våren Detta kommer innebära att vi måste se över den kommunala gymnasieutbildningen i Enköpings kommun. Enhetskostnaden per elev i gymnasiesärskolan varierar kraftigt mellan åren, bl. a beroende på den stora variationen mellan enskilda elevers särskilda behov och inte minst på vilken utbildning eleven klarar av. Kostnaderna för vissa elever i gymnasiesärskola hos annan huvudman är mycket höga. På grund av att gruppen är så liten går det inte att använda genomsnittskostnad vid budgetering. Antalet gymnasiesärskoleelever på Westerlundska gymnasiet har ökat kontinuerligt de senaste åren. Fritidsverksamheten för eleverna med LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) sker i samarbete med fritidsförvaltningen. Detta samarbete fortsätter i nya lokaler (Ungdomens hus). Arbetsmarknadsenheten påverkas i sin dagliga verksamhet av arbetsförmedlingens beslut.. En försämrad konjunktur påverkar Arbetsmarknadsenheten och försvårar möjligheten att få ut personer i arbete/praktik. Vuxenutbildningens verksamhet skall vara efterfrågestyrd (från studerande och arbetslivet) vilket ställer stora krav på flexibilitet. För att klara kraven på kostnadseffektivitet krävs att undervisningens organisation ständigt omprövas. Samarbetet med gymnasieskolan, inte minst vad gäller de yrkesförberedande programmen, måste öka. Regeringen satsar under år milj kr, år milj kr och år milj kr kronor på yrkesinriktade utbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen. De positiva konsekvenser vi kan se i Enköping är att vi kan få ett ekonomiskt stöd (riktat statsbidrag) för flera av de yrkesutbildningar som vi bedriver idag och samt planerade nya yrkesutbildningar. Komvux ansvarar för SFI undervisningen även när det gäller flyktingar. Invandrarelever erbjuds studier varvat med praktik och praktikanskaffningen för flyktingarna sköts av AME. KY startar med tre nya utbildningsinriktningar under 2009; Hisstekniker, Trådlösa nätverk och IP-telefoni samt Trädgårdsmästarutbildning. KY-myndigheten försvinner 1 juli 2009 och övergår till paraplyorganisationen Yrkeshögskolan. Förvaltningen samarbetar kontinuerligt med handikapporganisationerna för att kunna genomföra ökade satsningar på de funktionshindrade. Integrationsenheten: De senaste prognoserna från Migrationsverket visar på färre asylsökande flyktingar men behovet av introduktionsplatser är oförändrat. Mottagandet av nyanlända flyktingar är till antal dubbelt så många jämfört med det avtal kommunen har med Migrationsverket. 2.3 Verksamhetsprocesser: Sammanfattande förbättringsområden som föreslås för verksamheter inom nämndens område. Helhetstänkande från grupp till individ Röd tråd från grundskolan till gymnasiet (ökat samarbete) 5

7 Ökad flexibilitet i lärandet Alternativ till gymnasieutbildning Mer tid för pedagogiskt ledarskap genom minskade byråkratiska hinder Förtroendefullt samarbete genom hela organisationen Budget för 3 år Arbetslagsledare/teamledare inom alla program/på rektorsområdena Programråd på alla yrkesprogram Införa elevpeng /skolpeng Sammanfattande förslag på åtgärder/arbeten för att verksamheterna skall förbättra sig inom ovanstående områden: Gemensamt system för uppföljning. Säkerställa rättvisa och likvärdiga betyg. Förstärka elevinflytandet. Mer kostnadseffektiva för att få mesta möjliga nytta av våra resurser. Prioritera yrkesutbildningar som leder till arbete. Vidareutveckla samarbetet med arbetslivet och andra myndigheter. Tydliggöra att högskoleutbildningar på distans erbjuds på hemmaplan. Ökad satsning på korta yrkesutbildningar Utvärdera arbetet med arbetsförlagd utbildning. Arbeta med uppföljning av introduktionsplaner och upprättar individuella studieplaner Införa semestertjänster för lärarna 2.4 Stödjande processer Sammanfattande förslag på stödjande processer till förbättringsområdena: Ekonomiprognosarbetet förbättras Vem som avgör balans mellan ekonomi och kvalitet behöver tydliggöras Administrativa rutiner ses över och förbättras Rätt fördelning av pengar inom förvaltningen Få till en kostnads- och intäktsbudget istället för nettokostnadsbudget Skollagen, de övriga statliga styrdokumenten, skolvisionen och Nämndplanen. Pedagogiskt stöd, Elevhälsa, Röda villan, Fenix (stödverksamhet för elever med Asperger), studie- o yrkesvägledare (SYV, en gemensam SYV-plan), Lärcentrum, IT, Bibliotek Ändamålsenliga lokaler Ökat samarbete med arbetsmarknadens parter för att kunna tillgodose behovet av arbetskraft. Ökat samarbete med högskolor och universitet Validering för att de studerande skall hamna på rätt nivå Nytt statsbidrag för yrkesutbildning på komvux Ökat samarbete med Arbetsförmedlingen 6

8 Del 3 Mål, aktiviteter, uppföljning och ekonomi 3.1 Kommunövergripande strategier som nämnden/förvaltningen arbetar med För att få en logisk struktur, d.v.s. för att se hur nämndens målarbete är kopplat till de kommunövergripande strategierna i Vision 2015, anges nedan hur nämndens mål är kopplade till dessa strategier. Strategi A Demokrati och delaktighet Alla elever som lämnar gymnasiet skall ha lägst betyget godkänd i alla ämnen. Målet för de närmaste åren är: 2008, 88 % 2009, 90 % 2010, 92 % C Näringsliv och tillväxt. Nämndmål: Alla elever som lämnar gymnasiet skall ha lägst betyget godkänd i alla ämnen. Målet för de närmaste åren är: 2008, 88 % 2009, 90 % 2010, 92 % Gymnasiet har en sådan kvalitet och attraktivitet att 90 procent av samtliga elever i Enköping väljer att studera i Enköping Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ E Internationalisering Gymnasiet har en sådan kvalitet och attraktivitet att 90 procent av samtliga elever i Enköping väljer att studera i Enköping Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ F Regional samverkan Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ G Kompetensfokusering Alla elever som lämnar gymnasiet skall ha lägst betyget godkänd i alla ämnen. Målet för de närmaste åren är: 2008, 88% 2009, 90 % 2010, 92 % Samarbetet mellan grundskola och gymnasieskola förstärks så att antalet elever som går ett fjärde gymnasieår halveras Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ Alla lärare skall vara behöriga 7

9 J Valfrihet Gymnasiet har en sådan kvalitet och attraktivitet att 90 procent av samtliga elever i Enköping väljer att studera i Enköping Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ K Verksamhetsutveckling och effektivisering Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ Alla lärare skall vara behöriga Alla elever som lämnar gymnasiet skall ha lägst betyget godkänd i alla ämnen. Målet för de närmaste åren är: 2008, 88 % 2009, 90 % 2010, 92 % Gymnasiet har en sådan kvalitet och attraktivitet att 90 procent av samtliga elever i Enköping väljer att studera i Enköping Samarbetet mellan grundskola och gymnasieskola förstärks så att antalet elever som går ett fjärde gymnasieår halveras L Kommunen som attraktiv arbetsplats Gymnasiet har en sådan kvalitet och attraktivitet att 90 procent av samtliga elever i Enköping väljer att studera i Enköping Alla lärare skall vara behöriga Konkurrensutsättning Enligt utbildningsnämndens fastställda plan. 3.2 KF:s långsiktiga mål för nämnden LB Mål (De långsiktiga mål som KF har beslutat.) Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ. Alla lärare skall vara behöriga. Alla elever som lämnar gymnasiet skall ha lägst betyget godkänd i alla ämnen. Målet för de närmaste åren är: 2008, 88 % 2009, 90 % 2010, 92 % Gymnasiet har en sådan kvalitet och attraktivitet att 90 procent av samtliga elever i Enköping väljer att studera i Enköping. Samarbetet mellan grundskola och gymnasieskola förstärks så att antalet elever som går ett fjärde gymnasieår halveras. 8

10 3.2.1 Mål, aktiviteter och uppföljning Mål: Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ Coachning - från någon utanför skolan, t.ex. företagare, pensionärer, yrkesverksamma personer inom områden som ungdomen är intresserad av Arbetsplatsförlagd utbildning via AME (Enachansen) Röda villan Enköpingsmodellen - en möjlighet inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin I mån av plats läsa på Komvux ev. i kombination med praktik Programråd i samverkan med branscherna Ungdomar (främst inom IV-programmet) skall erbjudas stöd av AME Lärlingsutbildning Hantverksprogram Mål: Alla lärare skall vara behöriga Kräva lärarutbildning av alla. Mål 2009, 95 %. Riktade ansträngningar, fortsätta erbjuda vidareutbildning av obehöriga lärare Mål: Alla elever som lämnar gymnasiet skall ha lägst betyget godkänd i alla ämnen. Målet för de närmaste åren är: % % % Lärarutbyte och samarbetet med grundskolan fortsätter 2009 Kompetensutveckling för lärare, vi deltar i lärarlyftet Läs- och skrivstudion fortsätter Fortsätta att förbättra analys av statistik för återkoppling och åtgärder Arbetslagen skall ha Arbetslagsledare/teamledare från jan

11 Säkerställa en likvärdig bedömning av eleverna, intensifierat arbete fortsätter 2009 Individuella utvecklingsplaner som skall finnas för alla elever från hösten 2009 Möjligheten att bedriva sommarskola efter årskurs 1 på gymnasiet (undersöks) Ökad flexibilitet i lärandet, t.ex. Ec-flex liknande arrangemang på fler program Kvalitetsförstärkning av SYV-verksamhet, tillsammans med grundskolan Utökat samarbete mellan IV, Röda villan och AME Implementering av SYV-planen Ökad ämnessamverkan Extra coachning med hjälp av seniorer, t.ex. lärare som gått i pension Utveckla elevernas kreativitet/entreprenörskap Fler besök från branscher/yrkesverksamma Mål: Gymnasiet har en sådan kvalitet och attraktivitet att 90 % av samtliga elever i Enköping väljer att studera i Enköping. Samarbetet med grundskolan fortsätter 2009 Marknadsföring av Westerlundska gymnasiets programutbud, möjligheter och resurser att göra Westerlundska mer synligt Bättre information om Enköpings utbildningsmöjligheter till nyinflyttade i kommunen Öka attraktiviteten öka tillgängligheten flexibla undervisningstider samutnyttja resurser införa semestertjänster mm. Satsning på undervisningsmaterial (efter inventering av dagens tillgång) Profilera gymnasieprogrammen mer, skapa tydlig identitet, varje program ska ha något unikt Ökat samarbete med högskolor/universitet Undersöka möjligheten att starta hantverksprogram och gymnasial spetsutbildning Direktinformation om Westerlundska gymnasiet till Enköpingsungdomar som går i annan gymnasieskola Frågor att ytterligare överväga Körkort på fler program än i dag 10

12 Nybyggnation, alternativt kraftigt ansiktslyft av Westerlundska gymnasiet, ny entré, inglasad innergård mm i samarbete med elever och personal Se över behov och möjlighet till fler gymnasieprogram (se gymnasieutredningen). Mål: Samarbetet mellan grundskola och gymnasieskola förstärks så att antalet elever som går ett fjärde gymnasieår halveras Samarbetet med grundskolan utökas (nämnd, förvaltning, rektorer, lärare och elever) så att man kan ha gemensamma sammanträden, utbildningsdagar och permanenta arbetsformer Erbjuda grundskolan mer insyn i gymnasiets förutsättningar, möjligheter och krav (samarbetsprojekt, utbildningar mm.) Stärka SYV- funktionen för att bl.a. minska antalet felval, tydliggöra den nya SYVplanen Ge eleven mer stöd före ett hotande avhopp (via elevvårdskonferens, mentorstöd mm.) Mål: 60 % av de nyanlända flyktingarna har lärt sig svenska inom tre år och har börjat studera vidare eller kommit in på arbetsmarknaden Integrationsenhetens delmål alla nyanlända flyktingar ska genomgå introduktionsprogram upprätta introduktionsplaner med alla nyanlända flyktingar utveckla samarbete med Arbetsförmedlingen och Komvux i form av regelbundna uppföljningar av introduktionsplaner utvärderingssamtal med flyktingar som avslutar introduktionen arbetar med att ta fram introduktionsplaner för alla barn arbeta för att alla skall erbjudas bostad arbeta för att genomföra yrkesvalidering och kompletterande utbildningar 11

13 Budgetfördelning i Verksamhetsplan 2009 Obs! Nettobudget Alla siffror i tkr Budget Budget Budget Budget Gymnasiet Oddur Peter Erja Jörgen Viveca Peter/Viveca Delsumma Övrigt Budget Komvux (VE) VUC (HH) KY (HH) AME(HH) Flyktingm (HH) - Kansli Skolmåltider Skolskjutsar Nämnd Delsumma Totalt IKE (nettokostnad) SUMMA Extra medel SUMMA

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef Utbildningsnämndens nämndplan 2012 111020 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade i nämndplanen skall

Läs mer

Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet

Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet Jan 2009- juni 2009 Detta är Westerlundskas verksamhetsplan och samtidigt dess strategiska plan. Planen har två delar. Del I är en allmän beskrivning av skolan

Läs mer

Verksamhetsplan för Komvux i Enköping

Verksamhetsplan för Komvux i Enköping Verksamhetsplan för Komvux i Enköping Läsåret 2009/2010 Detta är Komvux verksamhetsplan och samtidigt dess strategiska plan. Planen har två delar. Del I är en allmän beskrivning av skolan och dess organisation.

Läs mer

Kvalitetsredovisning enhetsnivå. Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008

Kvalitetsredovisning enhetsnivå. Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008 Kvalitetsredovisning enhetsnivå Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008 Ansvarig för denna kvalitetsredovisning är Jörgen Norman, samordnande rektor Detta är skolans kvalitetsredovisning

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämndenn Kompetens- och arbetslivsnämnden, januari 2015 Verksamhetsplan 2015 2017 Nämndens ordförande Tf. Förvaltningschef Hans Johansson 070-866 01 01

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Plan för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhet Dnr xxx-20xx Läsår: Enhet: Rektor: Bilagor Bilaga 1 Utdrag från huvudmannens verksamhetsplan Bilaga 2 Elevenkät från.. Bilaga

Läs mer

PM - Omläggning av gymnasieskolan

PM - Omläggning av gymnasieskolan 2014-01-28 PM - Omläggning av gymnasieskolan Sammanfattning Avhoppen för gymnasieskolan är gymnasieskolans största problem, samtidigt minskar yrkesprogrammen i attraktivitet trots att många branscher efterfrågar

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Utbildningsnämnden 2008-2010. Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Utbildningsnämnden 2008-2010. Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ. WESTERLUNDSKA GYMNASIET HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONELL SAMVERKAN INLEDNING OCH SYFTE Westerlundska gymnasiet är en stor gymnasieskola som har en tradition av utbyte med andra länder på olika sätt. Inför

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Inför läsåret 2014/15 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Barn- och utbildningsenheten http://kompassen.jonkoping.se/sbf/ UTBILDNINGS FÖRVALTNINGEN PM Bun/2011:181

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället Promemoria 2015-09-10 Arbetsmarknadsdepartementet Ur budgetpropositionen för 2016: Investeringar för snabbare etablering Arbete och utbildning är den främsta nyckeln till etablering i ett nytt land. Därför

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 VIANs handling 21-2011 BUDGET 2012-2014 1 (9) VIAN/2011:21-042 2011-08-25 Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Syfte och ansvarsområden Viadidaktnämnden

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Granskning av gymnasieskolornas. av särskilt stöd. Mjölby kommun

Granskning av gymnasieskolornas. av särskilt stöd. Mjölby kommun Revisionsrapport Granskning av gymnasieskolornas arbete med elever i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Håkan Lindahl December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1 Bakgrund

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Granskning av resursfördelning till utbildningsverksamheten

Granskning av resursfördelning till utbildningsverksamheten Revisionsrapport Granskning av resursfördelning till utbildningsverksamheten Nyköpings kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 2 Revisionsfråga och metod...3

Läs mer

KARTLÄGGN/ INTAGNING SLUSSEN VINGA BAS PRIV PRIVIK SKYDDS- NÄTET PROJEKT

KARTLÄGGN/ INTAGNING SLUSSEN VINGA BAS PRIV PRIVIK SKYDDS- NÄTET PROJEKT KARTLÄGGN/ INTAGNING SLUSSEN PRIV VINGA BAS PRIVIK SKYDDS- NÄTET PROJEKT VINGA BAS 300 elever på varje enhet varav totalt ca 200 IVIK Uppdrag: Behörighet: svenska, engelska, matematik, sv2/sfi Studier/praktik.

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun.

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun. www.hassleholm.se Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun sida2 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning För elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

mötesplatsen för arbetsliv och lärande

mötesplatsen för arbetsliv och lärande MASUGNEN mötesplatsen för arbetsliv och lärande Mötesplatsen för arbetsliv och lärande Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande.

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun

Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun Regelbunden tillsyn Bilaga 9 Dnr 43-2013:277 Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av underlagen vid tillsynen av er vuxenutbildning.

Läs mer

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket Skolan i Sverige och internationellt Helén Ängmo, överdirektör Skolverket PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA - Resultatutvecklingen i Sverige 2000-2012 520

Läs mer

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin

Läs mer

2014-03-13. Mer kunskap med sommarskola

2014-03-13. Mer kunskap med sommarskola 2014-03-13 Mer kunskap med sommarskola Mer kunskap med sommarskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Med en utbildning av hög kvalitet kan fler elever nå målen och få en god grund

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Yrkesutbildning för bättre matchning Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Valfrågan i fokus Arbeta en Arbete en Arbeta en en Arbete en Arbeta en Arbete en Arbete Arbeta Arbete Arbete en Arbete

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

2014-03-30. Mer matematik i högstadiet

2014-03-30. Mer matematik i högstadiet 2014-03-30 Mer matematik i högstadiet Mer matematik i högstadiet Vi vill se mer kunskap i skolan, så att alla elever har möjlighet att nå kunskapsmålen. Alla ska få den grund som behövs för att kunna förverkliga

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2012-06-05 Familje- och utbildningsnämnden

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2012-06-05 Familje- och utbildningsnämnden HANDLINGSPLAN OCH RIKTLINJER FÖR NYANLÄNDA BARN/ELEVER INOM SMEDJEBACKENS KOMMUN. Bakgrund: Smedjebackens kommun har tecknat ett avtal med Migrationsverket, där man åtar sig att ta emot 33 flyktingar från

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer