ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301"

Transkript

1 ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan Styrelsen för ViS får härmed avge årsbokslut för verksamhetsåret Sida 1 av 15

2 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 ViS verksamheten har under det gångna året bedrivits i enlighet med för riksförbundet gällande stadgar och av årsmötet fattade beslut och fastställd verksamhetsplan. Styrelsens sammansättning och genomförda styrelsemöten Styrelsen har, efter beslut vid årsmötet och efter att styrelsen inom sig utsett kassör och sekreterare samt vice kassör och vice sekreterare, haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Vice kassör Vice sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Jonas Jonsson, Malmö stad Katharina Sjögren Edström, Astar AB Bengt Jönsson, Stockholm stad Caroline Waldenström, MedLearn AB Thomas Norgren, Söderhamns kommun Elisabeth Andreasson, Folkuniversitetet Hans Melén, Stockholm stad Tomas Stens, Upplands-Bro kommun Staffan Ström, Nacka kommun Christina Fahlgren-Lövheim, Skellefteå kommun Christian Thomsen, Eksjö kommun Ständigt adjungerade till styrelsen har varit: Representant för SiV Representant för ViSa Redaktör KOM Redaktör KOM Lotta Sandin, Kunskapscentrum Nordost Anna Örnestad, Umeå kommun Ulrika Grönqvist, Järfälla kommun Ronny Spångberg, Nordanstig kommun Enligt gällande stadgar ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger per år. Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört sju protokollförda styrelsemöten, ett av dem i Söderhamn, övriga i Stockholm. Revisorer Revisorer har varit: Ordinarie Ordinarie Annika Ramsell, Järfälla kommun (sammankallande) Klas Lundström, Osby kommun Valberedning Valberedningen har haft följande sammansättning: Ronny Spångberg, Nordanstigs kommun (sammankallande) Tommy Johansson, Linköpings kommun Owe Liedgren, Skellefteå kommun Annika Ramsell, Järfälla kommun Sida 2 av 15

3 Verksamhet under 2014 Omvärldsbevakning samt information och kunskapsspridning till medlemmar Medlemsnyttan är av central betydelse för förbundets fortlevnad och utveckling och mycket av verksamheten har fokuserat på omvärldsbevakning samt information och kunskapsspridning till medlemmarna. Detta har bland annat skett genom: fyra nummer av medlemstidningen KOM. Decembernumret gavs även ut som digital tidning och i samband med detta genomfördes även en läsarundersökning med frågeställningar kring form och innehåll för framtida KOM, fyra nyhetsbrev, kontinuerliga nyheter om vuxenutbildningen på visnet.se, ett flertal kurser och konferenser och att ViS tillsammans med Kairos Future spridit resultaten av den genomförda studien Framtidens vuxenutbildning. Studiens medfinansiärer har getts möjlighet till särskilda presentationer i sina organisationer. Därutöver har ytterligare ett tiotal medlemsorganisationer anlitat Kairos Future för information på interna konferenser. I verksamhetsplanen för 2014 formulerades ett mål att förbundet i slutet av 2014 skulle ha 200 medlemmar. Detta mål har inte uppnåtts, utan medlemsantalet har varit ganska konstant och legat kring 180 medlemmar under senare år. I slutet av verksamhetsåret 2014 hade förbundet 177 medlemmar och ett särskilt rekryteringsarbete har nu påbörjats för att öka medlemsantalet. Utbildningspolitisk bevakning och proaktivt arbete för att stödja vuxenutbildningens utveckling Kärnuppdraget i ViS verksamhet är att på olika sätt arbeta för att tillvarata vuxenutbildningens intressen och stödja utvecklingen av densamma. Detta har skett genom att ViS budskap och ställningstaganden har tydliggjorts och lyfts fram vid olika externa kontakter, olika former av lobbyverksamhet samt påverkansarbete gentemot departement och myndigheter och genom att förbundet har etablerat sig som en självklar remissinstans i frågor som rör vuxenutbildningens område. ViS har i fyra statements tagit ställning i frågor som bedöms ha avgörande betydelse för vuxenutbildningens utveckling: Vuxenutbildningen är lönsam ViS uppmanar stat och kommun till långsiktiga satsningar! Parallellitet för en effektivare vuxenutbildning ViS vill fokusera på nyttan för elev, arbetsliv och samhälle oberoende av skolformer eller tidigare studier! Otillfredsställande statistik ViS önskar en översyn av statistikbehov och definitioner för relevanta analyser! Alternativ upphandling ViS anser att ett fungerande alternativ till dagens upphandlingssystem måste tas fram! Sida 3 av 15

4 Som ett viktigt led i ViS lobbyverksamhet deltog förbundet för första gången i Almedalsveckan. Framtidens vuxenutbildning eller en vuxenutbildning utan framtid blev ett välbesökt och uppskattat seminarium. ViS ordförande redovisade de utmaningar som vuxenutbildningen står inför. Kairos Future presenterade rapporten Vuxenutbildning i framtiden. Det blev också en bra debatt med inbjudna politiker och experter i panelen. Medföljande styrelsemedlemmar bevakade och lyfte vuxenutbildningens frågor på andra seminarier och debatter under hela veckan. ViS har utvecklat och upprätthållit kontakter med departement och myndigheter genom: ett tydligt politikerfokus under ViS-konferensen 2014, en politiker- och expertpanel under ViS seminarium i Almedalen, att styrelsen till sina möten har bjudit in myndighetspersoner samt politiker från både riks- och lokalnivå, regelbundna och täta kontakter med Skolverket samt deltagande i Skolverkets vuxenutbildningskonferens 1 december, kontakter med verksamma inom regeringskansliet samt att flera av ViS styrelsemedlemmar också är med i SKL:s referensgrupp för vuxnas lärande. ViS har under året besvarat fem remisser: Promemoria angående ändringar i CSNs föreskrifter och allmänna råd om studiemedel, Betänkandet Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76), Dnr: 2013/6517/GV Förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne, föreskrifter om ämnesplaner för yrkesämnen samt kurser för program i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, Dnr: Promemorian En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, Dnr: U2014/4373/GV Förslag till Skolverkets föreskrifter om betygshandlingar och intyg m.m. Dnr: :989, :990 Nätverk inom ViS ViS nätverk för olika yrkesgrupper har stor betydelse för förbundets förankring i vuxenutbildningens olika delar. Nätverken har varit representerade i styrelsen, antingen genom valda ledamöter eller genom ständigt adjungerade representanter, och styrelsen har verkat stödjande för nätverken. Matematiknätverket och SiV (Studie- och yrkesvägledare i Vuxenutbildningen) har haft en omfattande verksamhet under året. ViSa, nätverket för administratörer, har haft svårigheter att rekrytera deltagare till sin arbetsgrupp men har aktivt arbetat för att hålla igång verksamheten. Att få igång verksamhet inom ett skolledarnätverk har visat sig vara relativt svårt men nätverket har etablerat en grupp på Linkedin. Nätverken har anordnat kurser, konferenser och studieresor samt uppvaktat politiker och experter inom aktuellt område. För mer information hänvisas till nätverkens verksamhetsberättelser. Sida 4 av 15

5 Vuxenpedagogisk forskning ViS ser det som angeläget att vuxenpedagogisk forskning lyfts fram och utvecklas och vill bidra till att kopplingen mellan vuxenutbildningen och aktuell forskning stärks. Därför har såväl styrelsen som matematiknätverket och SiV haft möten och seminarier med olika forskare. I planeringen av innehållet för ViS-konferensen 2015 har också forskningsperspektivet på vuxenutbildningen betonats. Internationellt nätverksarbete Styrelsen har vid ett flertal möten under året diskuterat nordiskt och internationellt nätverksarbete. Vuxenutbildningens kontaktytor utanför Sveriges gränser bedöms vara viktiga men ViS engagemang i internationella sammanhang måste ge en tydlig medlemsnytta. Under året har ViS bland annat deltagit i en konferens i Verona i Italien, anordnad av EVTA, European Vocational Training Association, för att knyta kontakter och få en större kunskap om denna organisations verksamhet. Med detta som underlag har en diskussion påbörjats kring om ett medlemskap i EVTA och ett samarbete med deras övriga medlemsorganisationer skulle vara till nytta för ViS och förbundets medlemmar. Detta är bara en del i ett pågående arbete för att analysera på vilket sätt ViS ska engagera sig i internationellt samarbete framledes. Sida 5 av 15

6 R E S U L T A T R Ä K N I N G Not Verksamhetsintäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Externa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Årets resultat Sida 6 av 15

7 B A L A N S R Ä K N I N G Not Omsättningstillgångar TILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital EGET KAPITAL OCH SKULDER Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 7 av 15

8 T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Medeltal anställda m. m. Bolaget har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter Prenumerationer Annonsintäkter Erhållna bidrag Kurser och konferenser Not 2 Externa kostnader Not 2 Tidningen Externa kostnader KOM Not 2 SiV-nätet Tidningen Externa kostnader KOM SiV-nätet Tidningen KOM Kurser SiV-nätet och konferenser Kurser och konferenser Resekostnader/Kost Kurser och konferenser och logi Resekostnader/Kost och logi Resekostnader/Kost Styrelsearvoden och logi Styrelsearvoden Administrativa tjänster Administrativa IT-tjänster, hemsidor tjänster Administrativa Övriga externa kostnader tjänster IT-tjänster, hemsidor IT-tjänster, hemsidor Övriga externa kostnader Not 3 Upplupna 20 Övriga 222 externa kostnader kostnader och förutbetalda 200 intäkter Övriga 222 interimsskulder Sida 8 av 15

9 Stockholm Jonas Jonsson Katharina Sjögren Edström Bengt Jönsson ordförande vice ordförande kassör Thomas Norgren Caroline Waldenström Elisabeth Andreasson vice kassör sekreterare vice sekreterare Hans Melén Tomas Stens Staffan Ström ledamot ledamot ledamot Sida 9 av 15

10 Verksamhetsberättelse 2014 för SiV (Studie- och yrkesvägledare inom Vuxenutbildningen) Under 2014 har nätverksbyggande och konferenser prioriterats. Två konferenser har genomförts riktade till studie- och yrkesvägledare. Den mars på Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå med ett 20-tal deltagare från Linköping till Luleå. Konferensen planerades och genomfördes av Birgitta Torgrimson, SiV, och Agneta Sundberg, Viva Vägledning i Umeå. Även Lotta Sandin, SiV, deltog i konferensen. Den andra konferensensen var förlagd på en av Viking Lines båtar den april och tog SIV samt ca 25 deltagare till Helsingfors. Konferensen innehöll olika intressanta föreläsare men även ett studiebesök på Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. Konferensen gav många inspiration och mycket nya intryck. Båda konferenserna fick mycket fina omdömen i den utvärdering som genomfördes. I augusti gjorde SIV ett besök i Helsingborg. Vi hade ett arbetsgruppsmöte samtidigt som vi besökte Helsingborgs Lärcentrum samt en privat SFIanordnare. Arbetsgruppens sammansättning Johanna Möller-Eskilstuna, Birgitta Torgrimson-Örnsköldsvik, Inga-Lena Lagergren-Falun, Lotta Sandin-Kunskapscentrum Nordost-Täby samt Ola Nordell-Tranås. Vi har fortfarande en vakant plats och vår ambition är att under 2015 knyta en ny SYV till gruppen. Sida 10 av 15

11 Kalendarium /3 Wake up the future is here, konferens på Strömbäcks folkhögskola i Umeå. Konferensen anordnades i samarbete med ViVa vägledning i Umeå. 6-8/4 Medverkan på ViS-konferensen i Stockholm. SiV bemannade ViS egen monter. SiV:s resestipendium till Danmark delades också ut till Jenny Rosvall, Åsö vuxengymnasium, Stockholm. Arbetsgruppsmöte med fokus på båtkonferensen i april /4 SiV anordnade en båtkonferens för Studie- och yrkesvägledare till Helsingfors, Finland. Studiebesök på yrkeshögskolan Arcada samt intressanta föredragshållare på båten. Planeringsmöte 27/4 för arbetsgruppen inför resan 28-30/ /9 Arbetsgruppsmöte i Helsingborg och träff med vägledarkollegor på Lärcentrum. Vi besökte även ett utbildningsföretag, AlphaCE, som anordnar SFI-utbildning med fokus på arbete /10 SiV deltog på Sveriges Vägledarförenings konferens i Stockholm med informationsbord /12 SiV träffade Gunilla Svantorp samt Håkan Bergman båda ledamöter för Socialdemokraterna i utbildningsutskottet. Under mötet diskuterades möjligheter och svårigheter med dagens vuxenutbildning. Hela arbetsgruppen deltog i mötet. I samband med mötet hade SiV också arbetsgruppsmöte, med fokus på verksamhetsplanering för Övrigt: 15/3 Johanna Möller och Lotta Sandin deltog i Sveriges vägledarförenings årsmöte i Stockholm. Genomförda webbmöten (Adobe Connect). 23 januari, 27 februari, 17 mars, 11 april, 9 maj, 13 juni, 15 augusti, 5 september, 17 oktober och 7 november. Sida 11 av 15

12 Remisser SiV har lämnat synpunkter till ViS styrelse på remisser om: En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, Betänkandet Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och Individanpassning. Vissa frågor om högskoleprovet Representation medverkan Lotta Sandin har under året varit adjungerad ledamot i ViS styrelse. Lotta deltog också i styrelsens seminarium under Almedalsveckan 28/6-3/7 samt i planeringsgruppen inför ViSkonferensen 2014 i Stockholm. Kassör Inga-Lena Lagergren har varit kassör under året. Webbsidesredaktör Birgitta Torgrimson har under året ansvarat för SiVs hemsida. Press Media Johanna Möller har medverkat med artiklar om studie- och yrkesvägledning i både tidningen Vägledaren och i KOM. Resestipendium Jenny Rosvall, Åsö vuxengymnasium i Stockholm, blev årets stipendiat. Hon deltog i en internationell konferens för vägledare i Köpenhamn, anordnad av Studievalg, Educational guidance in Denmark maj. Hennes reseberättelse finns att läsa på ViS hemsida och kommer även att publiceras i KOM-tidningen. December 2014 Johanna Möller Birgitta Torgrimson Lotta Sandin Ola Nordell Inga-Lena Lagergren Sida 12 av 15

13 ViSa Verksamhetsberättelse 2014 Arbetsgruppen har under året bestått av: Anna Örnestad Viva Komvux SFI Umeå, Umeå Pernilla Berntsen, Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning, Malmö Kristine Ask*, Komvux Bollnäs, Bollnäs Katharina Lundgren, Campus vuxenutbildning, Oxelösund Tarja Suominen, Järfälla Lärcenter, Järfälla Emilie Bäckström*, Hermods, Uppsala Åsa Erasmie Hedlund*, Folkuniversitetet, Göteborg 9 April Årets första och enda möte var i Stockholm dagen efter ViS konferensen. Närvarande var Pernilla Berntsen, Anna Örnestad, Tarja Suominen och Katharina Lundgren. Under mötet pratade vi om hur vi ska nå nya ledamöter. Vi var överens om att använda internet/facebook. Det fanns en tanke att ha ett seminarie i Göteborg under hösten men det krävde att Åsa hade möjlighet att ta ansvaret att arrangera något. Tarja beslutade sig för att lämna nätverket och Anna tar över som adjungerad i styrelsen. Vi hoppades också få tillgång till att uppdatera våra egna uppgifter på ViS hemsida. Katharina hörde av sig strax efter mötet och meddela att hennes tid inte skulle räcka för att vara med i arbetsgruppen. Åsa hade ingen möjlighet att ta itu med något i Göteborg, vilket innebar att arbetsgruppen stod på noll igen. Det skulle behövas ett nytt möte med ny planering. Det blev inget mer möte under året på grund av tidbrist. Nätverket har väldigt svårt att få ledamöter som vill vara aktiva. Många administratörer har mycket hög arbetsbelastning och det finns ingen tid oavsett hur mycket man vill. Det gäller även de som redan är ledamöter. Detta har försvårat verksamheten mycket. Det är många som hör av sig och undrar när nästa konferens/seminarie ska vara och när man pratar med dem så vill de inte vara aktiva i nätverket men de vill gärna gå på konferenser/seminarier. Vi ser ett stort behov, men det fungerar inte om man inte har aktiva. Sida 13 av 15

14 ViS-matematik 2014 ViS nätverksgrupp för matematik bildades hösten 2012 för att tillvarata vuxenutbildningens intressen i diskussionerna kring matematikutbildning men också för att fungera som stöd och resurs för vuxenutbildningens matematiklärare. Verksamheten befinner sig i ett expansivt utvecklingsskede. Det här året har en konferens genomförts. Det var i Skellefteå i oktober och temat var Matematik och språk. Denna konferens ingick i en serie på fyra konferenser med liknande tema, varav två genomfördes hösten 2013 och den senaste i januari Bland de medverkande fanns både didaktiska forskare, matematiker samt yrkesverksamma lärare. Språkets betydelse för matematikutbildningen har uppmärksammats mycket de senaste åren och är ett komplext och utmanande utvecklingsområde. Utvärderingen visar att konferenser av det här slaget fyller en viktig funktion, inte bara genom möjligheten till kompetensutveckling och inspiration utan också därför att möjligheterna till kommunikation med kollegor från andra håll känns värdefull. Gruppen har haft 5 möten under året, dessutom har vi haft ett mindre möte kring webbsidan med delar av gruppen. Vid flera möten har externa gäster deltagit som ett led i ambitionen att utveckla kontakter med organisationer/myndigheter med betydelse för vårt verksamhetsområde. Under året har representanter för Utbildningsradion, Universitets- och högskolerådet samt Nationellt centrum för matematikutbildning deltagit. Kontakter har dessutom tagits med SMDF, Sveriges Matematikdidaktiska förening. Ambitionen är också att skapa, utveckla och fördjupa kontakter med forskare som är verksamma inom så väl matematikdidaktik som vuxenpedagogik. Två medlemmar i gruppen deltog vid Matematikbiennalen i Umeå, det ojämförligt största evenemanget för matematikutbildning i Sverige men tyvärr med få inslag riktade mot vuxnas lärande. Ett utvecklingsområde är att försöka påverka framtida biennalarrangörer så att det blir ett större utbud av vuxendidaktiska inslag. En rapport från Biennalen finns såväl på hemsidan som i KOM. Även internationella kontakter har etablerats under året genom att två medlemmar i nätverksgruppen, deltog i ALM 21 i Bern, en årlig konferens som arrangeras av föreningen Adults Learning Mathematics, ALM. Temat för denna konferens var Inside and outside the classroom. ALM utgör en internationell mötesplats för forskare, ledare och lärare inom området vuxnas matematiklärande och har stort intresse för vår verksamhet. Ambitionen är att informera våra medlemmar om denna möjlighet till både värdefulla internationella kontakter och till kunskapsutveckling men också att på sikt öka det svenska engagemanget. Sida 14 av 15

15 I tidskriften KOM har nätverksgruppen bidragit med artiklar om de konferenser som genomfördes under hösten 2013, om Matematikbiennalen 2014 och samt om ovan beskrivna ALM-konferens. Arbetet med att göra hemsidan till en bra medlemsresurs pågår. Korta sammanfattande minnesanteckningar från gruppens möten läggs ut liksom rapporter från genomförda konferenser. Det finns också länkar till institutioner och andra organisationer. Områden som är under utveckling är bl.a aktuell forskning, presentationer av intressanta forskare, litteratur, goda exempel från verksamheten samt ett nyhetsbrev kring matematikfrågor. Sida 15 av 15

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 Styrelsen för ViS får härmed avge årsbokslut för verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Å R S B O K S L U T för VIS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan

Å R S B O K S L U T för VIS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan Å R S B O K S L U T för VIS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan Org. nr. 802439-3301 Styrelsen för VIS får härmed avge årsbokslut för verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Å R S B O K S L U T för VIS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan Org. nr. 802439-3301

Å R S B O K S L U T för VIS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan Org. nr. 802439-3301 Å R S B O K S L U T för VIS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan Org. nr. 802439-3301 Styrelsen för VIS får härmed avge årsbokslut för verksamhetsåret 2012-01-01-2012-12-31 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Älvsjöföretagarna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2-3 - resultaträkning 4 -

Läs mer

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 Styrelsen för ViS får härmed avge årsbokslut för verksamhetsåret 2016-01-01 2016-12-31 Sida 1 av 16 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för StyrelseAkademien Norr får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING RÄKEN SKAPSÅRET 2008-07-01 2009-06-30 Styrelsen för Mälaröarnas Waldorfskoleförening avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborg Beachvolley Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

SKL intresserade av att vara med i Linköpingskonferensen.

SKL intresserade av att vara med i Linköpingskonferensen. Protokoll styrelsemöte 14-15 juni i Barkarby Närvarande: Jonas Jonsson, Elisabeth Andreasson, Bengt Jönsson, Owe Liedgren, Åke Pettersson Annika Ramsell, Lars Skärgren, Hans Melén, Ulrika Grönqvist (15

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Stor-Stockholms Privatläkar Service, SSPL-S AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

Årsredovisning. Swedish Eventing

Årsredovisning. Swedish Eventing Årsredovisning för Swedish Eventing 802495-1363 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Swedish Eventing, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm

Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm Närvarande: Dag ett: Jonas, Katharina, Thomas, Bengt, Åke, Caroline, Annika, Owe (från punkt 4) Dag ett omfattar punkt

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Norra Åbyggeby Vägförening (716459-4793) Räkenskapsåret 130101-131231 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning, tillgångar 3 Balansräkning,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

org.nr Fastställelseintyg

org.nr Fastställelseintyg Fastställelseintyg Undertecknad extern firmatecknare för Alskog-Garda Fiber ekonomisk förening intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret Å R S B O K S L U T för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 - tilläggsupplysningar

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X 1 Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Mälarens vattenvårdsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelse och funktionärer

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Vårdkasens Vägförening 717904-4727

Vårdkasens Vägförening 717904-4727 1(9) Årsredovisning 2012010120121231 Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 7179044727 Räkenskapsåret 2012010120121231 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamot i Intygar härmed att en med denna

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Årsredovisning för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Räkenskapsåret 2008 Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 1(6) Styrelsen för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning BORÅS KARATEKLUBB

Årsredovisning BORÅS KARATEKLUBB Årsredovisning för BORÅS KARATEKLUBB 864501-8220 Räkenskapsåret 2016 2 (7) Styrelsen för BORÅS KARATEKLUBB, med säte i BORÅS, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighets får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer