ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301"

Transkript

1 ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan Styrelsen för ViS får härmed avge årsbokslut för verksamhetsåret Sida 1 av 15

2 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 ViS verksamheten har under det gångna året bedrivits i enlighet med för riksförbundet gällande stadgar och av årsmötet fattade beslut och fastställd verksamhetsplan. Styrelsens sammansättning och genomförda styrelsemöten Styrelsen har, efter beslut vid årsmötet och efter att styrelsen inom sig utsett kassör och sekreterare samt vice kassör och vice sekreterare, haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Vice kassör Vice sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Jonas Jonsson, Malmö stad Katharina Sjögren Edström, Astar AB Bengt Jönsson, Stockholm stad Caroline Waldenström, MedLearn AB Thomas Norgren, Söderhamns kommun Elisabeth Andreasson, Folkuniversitetet Hans Melén, Stockholm stad Tomas Stens, Upplands-Bro kommun Staffan Ström, Nacka kommun Christina Fahlgren-Lövheim, Skellefteå kommun Christian Thomsen, Eksjö kommun Ständigt adjungerade till styrelsen har varit: Representant för SiV Representant för ViSa Redaktör KOM Redaktör KOM Lotta Sandin, Kunskapscentrum Nordost Anna Örnestad, Umeå kommun Ulrika Grönqvist, Järfälla kommun Ronny Spångberg, Nordanstig kommun Enligt gällande stadgar ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger per år. Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört sju protokollförda styrelsemöten, ett av dem i Söderhamn, övriga i Stockholm. Revisorer Revisorer har varit: Ordinarie Ordinarie Annika Ramsell, Järfälla kommun (sammankallande) Klas Lundström, Osby kommun Valberedning Valberedningen har haft följande sammansättning: Ronny Spångberg, Nordanstigs kommun (sammankallande) Tommy Johansson, Linköpings kommun Owe Liedgren, Skellefteå kommun Annika Ramsell, Järfälla kommun Sida 2 av 15

3 Verksamhet under 2014 Omvärldsbevakning samt information och kunskapsspridning till medlemmar Medlemsnyttan är av central betydelse för förbundets fortlevnad och utveckling och mycket av verksamheten har fokuserat på omvärldsbevakning samt information och kunskapsspridning till medlemmarna. Detta har bland annat skett genom: fyra nummer av medlemstidningen KOM. Decembernumret gavs även ut som digital tidning och i samband med detta genomfördes även en läsarundersökning med frågeställningar kring form och innehåll för framtida KOM, fyra nyhetsbrev, kontinuerliga nyheter om vuxenutbildningen på visnet.se, ett flertal kurser och konferenser och att ViS tillsammans med Kairos Future spridit resultaten av den genomförda studien Framtidens vuxenutbildning. Studiens medfinansiärer har getts möjlighet till särskilda presentationer i sina organisationer. Därutöver har ytterligare ett tiotal medlemsorganisationer anlitat Kairos Future för information på interna konferenser. I verksamhetsplanen för 2014 formulerades ett mål att förbundet i slutet av 2014 skulle ha 200 medlemmar. Detta mål har inte uppnåtts, utan medlemsantalet har varit ganska konstant och legat kring 180 medlemmar under senare år. I slutet av verksamhetsåret 2014 hade förbundet 177 medlemmar och ett särskilt rekryteringsarbete har nu påbörjats för att öka medlemsantalet. Utbildningspolitisk bevakning och proaktivt arbete för att stödja vuxenutbildningens utveckling Kärnuppdraget i ViS verksamhet är att på olika sätt arbeta för att tillvarata vuxenutbildningens intressen och stödja utvecklingen av densamma. Detta har skett genom att ViS budskap och ställningstaganden har tydliggjorts och lyfts fram vid olika externa kontakter, olika former av lobbyverksamhet samt påverkansarbete gentemot departement och myndigheter och genom att förbundet har etablerat sig som en självklar remissinstans i frågor som rör vuxenutbildningens område. ViS har i fyra statements tagit ställning i frågor som bedöms ha avgörande betydelse för vuxenutbildningens utveckling: Vuxenutbildningen är lönsam ViS uppmanar stat och kommun till långsiktiga satsningar! Parallellitet för en effektivare vuxenutbildning ViS vill fokusera på nyttan för elev, arbetsliv och samhälle oberoende av skolformer eller tidigare studier! Otillfredsställande statistik ViS önskar en översyn av statistikbehov och definitioner för relevanta analyser! Alternativ upphandling ViS anser att ett fungerande alternativ till dagens upphandlingssystem måste tas fram! Sida 3 av 15

4 Som ett viktigt led i ViS lobbyverksamhet deltog förbundet för första gången i Almedalsveckan. Framtidens vuxenutbildning eller en vuxenutbildning utan framtid blev ett välbesökt och uppskattat seminarium. ViS ordförande redovisade de utmaningar som vuxenutbildningen står inför. Kairos Future presenterade rapporten Vuxenutbildning i framtiden. Det blev också en bra debatt med inbjudna politiker och experter i panelen. Medföljande styrelsemedlemmar bevakade och lyfte vuxenutbildningens frågor på andra seminarier och debatter under hela veckan. ViS har utvecklat och upprätthållit kontakter med departement och myndigheter genom: ett tydligt politikerfokus under ViS-konferensen 2014, en politiker- och expertpanel under ViS seminarium i Almedalen, att styrelsen till sina möten har bjudit in myndighetspersoner samt politiker från både riks- och lokalnivå, regelbundna och täta kontakter med Skolverket samt deltagande i Skolverkets vuxenutbildningskonferens 1 december, kontakter med verksamma inom regeringskansliet samt att flera av ViS styrelsemedlemmar också är med i SKL:s referensgrupp för vuxnas lärande. ViS har under året besvarat fem remisser: Promemoria angående ändringar i CSNs föreskrifter och allmänna råd om studiemedel, Betänkandet Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76), Dnr: 2013/6517/GV Förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne, föreskrifter om ämnesplaner för yrkesämnen samt kurser för program i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, Dnr: Promemorian En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, Dnr: U2014/4373/GV Förslag till Skolverkets föreskrifter om betygshandlingar och intyg m.m. Dnr: :989, :990 Nätverk inom ViS ViS nätverk för olika yrkesgrupper har stor betydelse för förbundets förankring i vuxenutbildningens olika delar. Nätverken har varit representerade i styrelsen, antingen genom valda ledamöter eller genom ständigt adjungerade representanter, och styrelsen har verkat stödjande för nätverken. Matematiknätverket och SiV (Studie- och yrkesvägledare i Vuxenutbildningen) har haft en omfattande verksamhet under året. ViSa, nätverket för administratörer, har haft svårigheter att rekrytera deltagare till sin arbetsgrupp men har aktivt arbetat för att hålla igång verksamheten. Att få igång verksamhet inom ett skolledarnätverk har visat sig vara relativt svårt men nätverket har etablerat en grupp på Linkedin. Nätverken har anordnat kurser, konferenser och studieresor samt uppvaktat politiker och experter inom aktuellt område. För mer information hänvisas till nätverkens verksamhetsberättelser. Sida 4 av 15

5 Vuxenpedagogisk forskning ViS ser det som angeläget att vuxenpedagogisk forskning lyfts fram och utvecklas och vill bidra till att kopplingen mellan vuxenutbildningen och aktuell forskning stärks. Därför har såväl styrelsen som matematiknätverket och SiV haft möten och seminarier med olika forskare. I planeringen av innehållet för ViS-konferensen 2015 har också forskningsperspektivet på vuxenutbildningen betonats. Internationellt nätverksarbete Styrelsen har vid ett flertal möten under året diskuterat nordiskt och internationellt nätverksarbete. Vuxenutbildningens kontaktytor utanför Sveriges gränser bedöms vara viktiga men ViS engagemang i internationella sammanhang måste ge en tydlig medlemsnytta. Under året har ViS bland annat deltagit i en konferens i Verona i Italien, anordnad av EVTA, European Vocational Training Association, för att knyta kontakter och få en större kunskap om denna organisations verksamhet. Med detta som underlag har en diskussion påbörjats kring om ett medlemskap i EVTA och ett samarbete med deras övriga medlemsorganisationer skulle vara till nytta för ViS och förbundets medlemmar. Detta är bara en del i ett pågående arbete för att analysera på vilket sätt ViS ska engagera sig i internationellt samarbete framledes. Sida 5 av 15

6 R E S U L T A T R Ä K N I N G Not Verksamhetsintäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Externa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Årets resultat Sida 6 av 15

7 B A L A N S R Ä K N I N G Not Omsättningstillgångar TILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital EGET KAPITAL OCH SKULDER Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 7 av 15

8 T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Medeltal anställda m. m. Bolaget har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter Prenumerationer Annonsintäkter Erhållna bidrag Kurser och konferenser Not 2 Externa kostnader Not 2 Tidningen Externa kostnader KOM Not 2 SiV-nätet Tidningen Externa kostnader KOM SiV-nätet Tidningen KOM Kurser SiV-nätet och konferenser Kurser och konferenser Resekostnader/Kost Kurser och konferenser och logi Resekostnader/Kost och logi Resekostnader/Kost Styrelsearvoden och logi Styrelsearvoden Administrativa tjänster Administrativa IT-tjänster, hemsidor tjänster Administrativa Övriga externa kostnader tjänster IT-tjänster, hemsidor IT-tjänster, hemsidor Övriga externa kostnader Not 3 Upplupna 20 Övriga 222 externa kostnader kostnader och förutbetalda 200 intäkter Övriga 222 interimsskulder Sida 8 av 15

9 Stockholm Jonas Jonsson Katharina Sjögren Edström Bengt Jönsson ordförande vice ordförande kassör Thomas Norgren Caroline Waldenström Elisabeth Andreasson vice kassör sekreterare vice sekreterare Hans Melén Tomas Stens Staffan Ström ledamot ledamot ledamot Sida 9 av 15

10 Verksamhetsberättelse 2014 för SiV (Studie- och yrkesvägledare inom Vuxenutbildningen) Under 2014 har nätverksbyggande och konferenser prioriterats. Två konferenser har genomförts riktade till studie- och yrkesvägledare. Den mars på Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå med ett 20-tal deltagare från Linköping till Luleå. Konferensen planerades och genomfördes av Birgitta Torgrimson, SiV, och Agneta Sundberg, Viva Vägledning i Umeå. Även Lotta Sandin, SiV, deltog i konferensen. Den andra konferensensen var förlagd på en av Viking Lines båtar den april och tog SIV samt ca 25 deltagare till Helsingfors. Konferensen innehöll olika intressanta föreläsare men även ett studiebesök på Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. Konferensen gav många inspiration och mycket nya intryck. Båda konferenserna fick mycket fina omdömen i den utvärdering som genomfördes. I augusti gjorde SIV ett besök i Helsingborg. Vi hade ett arbetsgruppsmöte samtidigt som vi besökte Helsingborgs Lärcentrum samt en privat SFIanordnare. Arbetsgruppens sammansättning Johanna Möller-Eskilstuna, Birgitta Torgrimson-Örnsköldsvik, Inga-Lena Lagergren-Falun, Lotta Sandin-Kunskapscentrum Nordost-Täby samt Ola Nordell-Tranås. Vi har fortfarande en vakant plats och vår ambition är att under 2015 knyta en ny SYV till gruppen. Sida 10 av 15

11 Kalendarium /3 Wake up the future is here, konferens på Strömbäcks folkhögskola i Umeå. Konferensen anordnades i samarbete med ViVa vägledning i Umeå. 6-8/4 Medverkan på ViS-konferensen i Stockholm. SiV bemannade ViS egen monter. SiV:s resestipendium till Danmark delades också ut till Jenny Rosvall, Åsö vuxengymnasium, Stockholm. Arbetsgruppsmöte med fokus på båtkonferensen i april /4 SiV anordnade en båtkonferens för Studie- och yrkesvägledare till Helsingfors, Finland. Studiebesök på yrkeshögskolan Arcada samt intressanta föredragshållare på båten. Planeringsmöte 27/4 för arbetsgruppen inför resan 28-30/ /9 Arbetsgruppsmöte i Helsingborg och träff med vägledarkollegor på Lärcentrum. Vi besökte även ett utbildningsföretag, AlphaCE, som anordnar SFI-utbildning med fokus på arbete /10 SiV deltog på Sveriges Vägledarförenings konferens i Stockholm med informationsbord /12 SiV träffade Gunilla Svantorp samt Håkan Bergman båda ledamöter för Socialdemokraterna i utbildningsutskottet. Under mötet diskuterades möjligheter och svårigheter med dagens vuxenutbildning. Hela arbetsgruppen deltog i mötet. I samband med mötet hade SiV också arbetsgruppsmöte, med fokus på verksamhetsplanering för Övrigt: 15/3 Johanna Möller och Lotta Sandin deltog i Sveriges vägledarförenings årsmöte i Stockholm. Genomförda webbmöten (Adobe Connect). 23 januari, 27 februari, 17 mars, 11 april, 9 maj, 13 juni, 15 augusti, 5 september, 17 oktober och 7 november. Sida 11 av 15

12 Remisser SiV har lämnat synpunkter till ViS styrelse på remisser om: En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, Betänkandet Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och Individanpassning. Vissa frågor om högskoleprovet Representation medverkan Lotta Sandin har under året varit adjungerad ledamot i ViS styrelse. Lotta deltog också i styrelsens seminarium under Almedalsveckan 28/6-3/7 samt i planeringsgruppen inför ViSkonferensen 2014 i Stockholm. Kassör Inga-Lena Lagergren har varit kassör under året. Webbsidesredaktör Birgitta Torgrimson har under året ansvarat för SiVs hemsida. Press Media Johanna Möller har medverkat med artiklar om studie- och yrkesvägledning i både tidningen Vägledaren och i KOM. Resestipendium Jenny Rosvall, Åsö vuxengymnasium i Stockholm, blev årets stipendiat. Hon deltog i en internationell konferens för vägledare i Köpenhamn, anordnad av Studievalg, Educational guidance in Denmark maj. Hennes reseberättelse finns att läsa på ViS hemsida och kommer även att publiceras i KOM-tidningen. December 2014 Johanna Möller Birgitta Torgrimson Lotta Sandin Ola Nordell Inga-Lena Lagergren Sida 12 av 15

13 ViSa Verksamhetsberättelse 2014 Arbetsgruppen har under året bestått av: Anna Örnestad Viva Komvux SFI Umeå, Umeå Pernilla Berntsen, Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning, Malmö Kristine Ask*, Komvux Bollnäs, Bollnäs Katharina Lundgren, Campus vuxenutbildning, Oxelösund Tarja Suominen, Järfälla Lärcenter, Järfälla Emilie Bäckström*, Hermods, Uppsala Åsa Erasmie Hedlund*, Folkuniversitetet, Göteborg 9 April Årets första och enda möte var i Stockholm dagen efter ViS konferensen. Närvarande var Pernilla Berntsen, Anna Örnestad, Tarja Suominen och Katharina Lundgren. Under mötet pratade vi om hur vi ska nå nya ledamöter. Vi var överens om att använda internet/facebook. Det fanns en tanke att ha ett seminarie i Göteborg under hösten men det krävde att Åsa hade möjlighet att ta ansvaret att arrangera något. Tarja beslutade sig för att lämna nätverket och Anna tar över som adjungerad i styrelsen. Vi hoppades också få tillgång till att uppdatera våra egna uppgifter på ViS hemsida. Katharina hörde av sig strax efter mötet och meddela att hennes tid inte skulle räcka för att vara med i arbetsgruppen. Åsa hade ingen möjlighet att ta itu med något i Göteborg, vilket innebar att arbetsgruppen stod på noll igen. Det skulle behövas ett nytt möte med ny planering. Det blev inget mer möte under året på grund av tidbrist. Nätverket har väldigt svårt att få ledamöter som vill vara aktiva. Många administratörer har mycket hög arbetsbelastning och det finns ingen tid oavsett hur mycket man vill. Det gäller även de som redan är ledamöter. Detta har försvårat verksamheten mycket. Det är många som hör av sig och undrar när nästa konferens/seminarie ska vara och när man pratar med dem så vill de inte vara aktiva i nätverket men de vill gärna gå på konferenser/seminarier. Vi ser ett stort behov, men det fungerar inte om man inte har aktiva. Sida 13 av 15

14 ViS-matematik 2014 ViS nätverksgrupp för matematik bildades hösten 2012 för att tillvarata vuxenutbildningens intressen i diskussionerna kring matematikutbildning men också för att fungera som stöd och resurs för vuxenutbildningens matematiklärare. Verksamheten befinner sig i ett expansivt utvecklingsskede. Det här året har en konferens genomförts. Det var i Skellefteå i oktober och temat var Matematik och språk. Denna konferens ingick i en serie på fyra konferenser med liknande tema, varav två genomfördes hösten 2013 och den senaste i januari Bland de medverkande fanns både didaktiska forskare, matematiker samt yrkesverksamma lärare. Språkets betydelse för matematikutbildningen har uppmärksammats mycket de senaste åren och är ett komplext och utmanande utvecklingsområde. Utvärderingen visar att konferenser av det här slaget fyller en viktig funktion, inte bara genom möjligheten till kompetensutveckling och inspiration utan också därför att möjligheterna till kommunikation med kollegor från andra håll känns värdefull. Gruppen har haft 5 möten under året, dessutom har vi haft ett mindre möte kring webbsidan med delar av gruppen. Vid flera möten har externa gäster deltagit som ett led i ambitionen att utveckla kontakter med organisationer/myndigheter med betydelse för vårt verksamhetsområde. Under året har representanter för Utbildningsradion, Universitets- och högskolerådet samt Nationellt centrum för matematikutbildning deltagit. Kontakter har dessutom tagits med SMDF, Sveriges Matematikdidaktiska förening. Ambitionen är också att skapa, utveckla och fördjupa kontakter med forskare som är verksamma inom så väl matematikdidaktik som vuxenpedagogik. Två medlemmar i gruppen deltog vid Matematikbiennalen i Umeå, det ojämförligt största evenemanget för matematikutbildning i Sverige men tyvärr med få inslag riktade mot vuxnas lärande. Ett utvecklingsområde är att försöka påverka framtida biennalarrangörer så att det blir ett större utbud av vuxendidaktiska inslag. En rapport från Biennalen finns såväl på hemsidan som i KOM. Även internationella kontakter har etablerats under året genom att två medlemmar i nätverksgruppen, deltog i ALM 21 i Bern, en årlig konferens som arrangeras av föreningen Adults Learning Mathematics, ALM. Temat för denna konferens var Inside and outside the classroom. ALM utgör en internationell mötesplats för forskare, ledare och lärare inom området vuxnas matematiklärande och har stort intresse för vår verksamhet. Ambitionen är att informera våra medlemmar om denna möjlighet till både värdefulla internationella kontakter och till kunskapsutveckling men också att på sikt öka det svenska engagemanget. Sida 14 av 15

15 I tidskriften KOM har nätverksgruppen bidragit med artiklar om de konferenser som genomfördes under hösten 2013, om Matematikbiennalen 2014 och samt om ovan beskrivna ALM-konferens. Arbetet med att göra hemsidan till en bra medlemsresurs pågår. Korta sammanfattande minnesanteckningar från gruppens möten läggs ut liksom rapporter från genomförda konferenser. Det finns också länkar till institutioner och andra organisationer. Områden som är under utveckling är bl.a aktuell forskning, presentationer av intressanta forskare, litteratur, goda exempel från verksamheten samt ett nyhetsbrev kring matematikfrågor. Sida 15 av 15