DAGORDNING Muntlig förberedelse oktober 2012 i Solna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna"

Transkript

1 NACKA TINGSRÄTT DAGORDNING Muntlig förberedelse oktober 2012 i Solna Aktbilaga 462 Mål nr M Sid 1 (7) RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, tekniska rådet Staffan Ljung samt de särskilda ledamöterna Ronald Bergman och Harold Nilsson PROTOKOLLFÖRARE Beredningssekreteraren Camilla Lindqvist SÖKANDE Staten genom Trafikverket, Ombud: Verksjuristerna Anders Bengtsson och Marie Borgblad, Trafikverket SAKEN Tillstånd till grundvattenbortledning för byggande och drift av Förbifart Stockholm Plats: Sammanträdeslokal i Tegen konferens, Sundbybergsvägen 9, Solna. Tid: Sammanträdet börjar kl båda dagarna. DAG 1 (Trafikverket och remissmyndigheter) Ordföranden redogör för syftet med sammanträdet. De närvarande antecknas. Genomgång av dagordningen. Ändringar eller tillägg? Trafikverket presenterar översiktligt de delar av projekt Förbifart Stockholm som omfattas av ansökan om grundvattenbortledning m.m, inkl. eventuella ändringar i yrkanden, villkorsförslag m.m. och eventuella kompletteringar i underlaget. I presentationen ingår bl.a. en genomgång av hur arbetena bedrivs i berg och jordschakter, en sammanfattning av hur vatten hanteras i olika delar av projektet, såsom bortledning av vatten som läcker in i tunnlar, tråg och betongtunnlar, infiltration i jord och berg, bortledning av processvatten och inläckande grundvatten, avledning av dränvatten till vattendrag samt avledning till kommunalt reningsverk, en redovisning av vad Trafikverket menar med de begrepp som anges i fråga 1 nedan. Trafikverket ger i samband med detta in en sammanställning av ansökan om tillstånd med tillhörande yrkanden om arbetstid m.m. samt förslag till villkor och prövotidsföreskrifter, dvs. det som motsvarar avsnitt 1 och 2 i ansökan. Kopia av sammanställningen av ansökan och av Powerpointbilder eller andra bilder lämnas till samtliga närvarande. (Cirka 45 minuter) Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1104 Augustendalsvägen måndag fredag Nacka Strand 20 E-post: 08:30-16:00

2 Sid 2 A. Några huvudfrågor 1. Begrepp. a. I vilka delar av verksamheten uppkommer, vad utgörs av och vad bör menas med följande: inläckande grundvatten, processvatten, dräneringsvatten (dränvatten), länshållningsvatten (länsvatten), dagvatten, infiltrationsvatten, spillvatten, spol- och tvättvatten, släckvatten? b. Utifrån dessa begrepp, vad omfattas av domstolens prövningen? 2. Grundvattenbortledning. Risker och osäkerheter vid bedömning av konsekvenser (mark, sättningar, byggnader, anläggningar). Trafikverket redovisar översiktligt vad ansökan innebär, med ledning av bl.a. nedanstående frågor. Remissmyndigheter ges tillfälle att yttra sig. a. Var och hur kommer berget att tätas? b. Vad är bästa möjliga teknik för tätning av tunneln? c. Vilka täthetsklasser bör tillämpas? Vilka överväganden ligger till grund för valet av tätningsklass? Vad innebär det för grundvattensänkning, påverkan på omgivningen, tunnelbygget, kostnader m.m. om man väljer en högre täthetsklass i områden där en lägre täthetsklass valts i ansökan? d. Vilka kemiska tätningsmedel kan bli aktuella att använda? e. Bör kartor över sättningar i mark ges in? f. Villkor och prövotidsföreskrifter. i. Är de föreslagna villkoren och prövotidsföreskrifterna lämpligt utformade? ii. Bör föreskrifterna för inläckage i byggskedet brytas ner i kortare sektioner? iii. Bör villkorsområden för arbetstunnlarnas påslag anges? 3. Reningsanläggningar för bl.a. inläckande vatten i tunnlar och schakter. a. Vilka föroreningar kan finnas i vattnet? Vad renas? b. Vilket vatten renas? Vilket vatten renas inte? c. Hur dimensioneras reningsanläggningar? Kommer annat vatten tas om hand i anläggningen tillsammans med processvatten och inläckande grundvatten? Dagvatten från vilka områden? d. Var sker utsläpp av vatten? (Jämför punkt 11) 4. Dagvattendammar. a. Utgör avledande av dagvatten till dammar följdverksamhet till sökta verksamheter? b. Om ja, bör domstolen reglera verksamheten vid dammar? (Länsstyrelsen) 5. Skyddsinfiltration. a. Inom vilka områden bedöms skyddsinfiltration behövas? Vilka kriterier styr lokalisering av infiltrationsanläggningar? b. Vilket vatten kan komma att användas för skyddsinfiltration? c. Hur dimensioneras infiltrationsanläggningar? d. Bör domstolen besluta ett villkor om vattenkvalitet på vatten som används för skyddsinfiltration? Jämför föreslaget villkor i ansökan, avsnitt (Naturvårdsverket)

3 Sid 3 e. Bör domstolen besluta ett villkor om skyldighet att infiltrera eller vidta andra skyddsåtgärder i vissa situationer i syfte att undvika eller minska risken för skador? (Länsstyrelsen) 6. Buller, stomljud och vibrationer. Avsnittet om buller m.m. inleds med att Trafikverket övergripande redovisar Trafikverkets arbetssätt i dessa delar, även t.ex. kontrollfrågor (punkt 9). a. Har föreslagna villkor och reglering av kontroll för Förbifarten i huvudsak samma utgångspunkter som i liknande projekt på senare tid, t.ex. Norra Länken och Citybanan? b. Anser remissmyndigheterna att villkor och reglering av kontroll för Förbifarten kan ha i huvudsak samma utgångspunkter som dessa projekt? c. Om inte, vad bör föranleda en annan reglering för Förbifarten? 7. Buller och stomljud. Trafikverket redovisar sitt förslag till reglering av luftburet buller och stomljud. Diskussionen inriktas på dels parternas huvudsakliga inställning i sak, dels om det behövs ytterligare underlag för bedömningen av bl.a. dessa frågor. a. Vilka bullernormer bör vara vägledande för luftburet buller och stomljud? b. Vilka skyddsåtgärder, begränsningar och övriga försiktighetsmått behövs för att dämpa buller från verksamheten? c. Bör bullrande arbeten i huvudsak utföras under dagtid helgfri måndag fredag? (Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun) d. Bör t.ex. stomljud vardagar kl begränsas till 40 db(a)? (Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun) e. Hur bör ramvillkoret utformas? 8. Vibrationer. Trafikverket redovisar sitt förslag till reglering av vibrationer. a. Vilken version av svensk standard bör tillämpas? b. Vilka skyddsåtgärder, begränsningar och övriga försiktighetsmått behövs för att begränsa vibrationer från verksamheten? c. Hur bör ramvillkoret utformas? 9. Kontroll. a. Vad innebär yrkande 1.15 i Trafikverkets yttrande den 10 oktober 2012? Vad innebär det föreslagna bemyndigandet till länsstyrelsen? b. Bör en sådan överlåtelse ske? c. Vilka erfarenheter finns det av sådan delegation i liknande stora projekt? 10. Tillsynsmyndighet. a. Vem kommer att vara tillsynsmyndighet för de sökta verksamheterna? (Jämför rättsfallet MÖD 2010:9, Miljööverdomstolens dom den 25 februari 2010 i mål om Citybanan. B. Annan tillståndssökt verksamhet 11. Utsläpp av vatten, bl.a. avledning av dränvatten till Stordiket, Igelbäcken och Sätraån. a. När bör avledning till vattendragen påbörjas? I vilken omfattning? Till vilka vattenområden? Vad krävs för att dränvatten ska kunna avledas?

4 Sid 4 b. Om avledning av dränvatten kan ske först när Förbifarten är i drift, bör domstolen besluta i fråga om krav på skyddsåtgärd, t.ex. tillförsel av renvatten, vid negativ påverkan på vattendragen under byggskedet? c. Kommer utsläpp ske till Edsviken och Mälaren? Vilken vattenkvalitet bör i så fall gälla? C. Skyddade områden m.m. 12. Tillstånd enligt 7 kap. 28 a miljöbalken för Natura 2000-området Hansta. a. Bör ansökan kompletteras så att domstolen samlat kan bedöma tillståndsfrågan enligt kraven i 7 kap. 28 a? (Länsstyrelsen) 13. Sätraskogens, Grimsta och Hansta naturreservat samt Igelbäckens kulturreservat. a. Bör domstolen göra en samlad prövning av samtliga för projektets genomförande nödvändiga åtgärder som kräver tillstånd eller dispenser enligt reservatsföreskrifterna i samband med prövningen av vattenverksamheten? (Naturvårdsverket, Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun) b. Vilka intrång i reservaten omfattas av de föreslagna kompensationsåtgärderna? Om det senare görs en kommunal prövning av intrång i ett reservat, kommer andra kompensationsåtgärder då föreslås eller får de i detta mål föreslagna åtgärderna tillgodoräknas även vid den prövningen? 14. Artskyddsförordningen. a. Behövs tillstånd enligt artskyddsförordningen? D. Övrigt 15. Hur kommer man hantera förorenad mark som påträffas? (länsstyrelsen) 16. Övriga frågor. Dag 2, se nästa sida.

5 Sid 5 DAG 2 (Trafikverket, sakägare, föreningar m.fl.) Ordföranden redogör för syftet med sammanträdet. De närvarande antecknas. Genomgång av förslaget till dagordning. Närvarande sakägare, föreningar m.fl. ges möjlighet att föreslå vilka frågor som ska behandlas under dagen. Eventuella justeringar görs i dagordning. Trafikverket presenterar översiktligt de delar av projekt Förbifart Stockholm som omfattas av ansökan om grundvattenbortledning m.m, inkl. eventuella ändringar i yrkanden, villkorsförslag m.m. och eventuella kompletteringar i underlaget. I presentationen ingår bl.a. en genomgång av hur arbetena bedrivs i berg och jordschakter, en sammanfattning av hur vatten hanteras i olika delar av projektet, såsom bortledning av vatten som läcker in i tunnlar, tråg och betongtunnlar, infiltration i jord och berg, bortledning av processvatten och inläckande grundvatten, avledning av dränvatten till vattendrag samt avledning till kommunalt reningsverk. Trafikverket ger i samband med detta in en sammanställning av ansökan om tillstånd med tillhörande yrkanden om arbetstid m.m. samt förslag till villkor och prövotidsföreskrifter, dvs. det som motsvarar avsnitt 1 och 2 i ansökan. Kopia av sammanställningen av ansökan och av Powerpointbilder eller andra bilder lämnas till samtliga närvarande. (Cirka 40 minuter) E. Störningar, skadefrågor 17. Buller, stomljud och vibrationer. Avsnittet om buller m.m. inleds med att Trafikverket övergripande redovisar Trafikverkets arbetssätt i dessa delar, även t.ex. kontroll (punkt 20) och en jämförelse med arbetssättet i liknande stora projekt. 18. Buller och stomljud. Trafikverket redovisar sitt förslag till reglering av luftburet buller och stomljud. De närvarande ges tillfälle att ställa frågor. a. Vilka bullernormer bör vara vägledande för luftburet buller och stomljud? b. Trafikverket redovisar bullerberäkningar. c. Under hur lång tid påverkas boende av buller och stomljud från tunneldrivning respektive andra arbeten som omfattas av domstolens prövning? d. Vilka skyddsåtgärder, begränsningar och övriga försiktighetsmått behövs för att dämpa buller och stomljud från verksamheten? e. Hur mycket kan buller och stomljud dämpas med sådana åtgärder? f. Under vilka tider i veckan bör bullrande arbeten få utföras? g. Vad innebär det föreslagna ramvillkoret? 19. Vibrationer. Trafikverket redovisar sitt förslag till reglering av vibrationer. a. Trafikverket redovisar beräkningar av vibrationer. b. Under hur lång tid påverkas boende av vibrationer?

6 Sid 6 c. Vilka skyddsåtgärder, begränsningar och övriga försiktighetsmått behövs för att begränsa vibrationer från verksamheten? d. Hur mycket kan vibrationer dämpas med sådana åtgärder? e. Under vilka tider i veckan bör arbeten som genererar vibrationer få utföras? f. Vad innebär det föreslagna ramvillkoret? 20. Kontrollprogram och skadereglering för buller m.m. Trafikverket har aviserat ett förslag till kontrollprogram inklusive åtgärdsplan och åtgärdsrutiner för bl.a. hantering av buller, stomljud och vibrationer innefattande samtliga bostäder och lokaler där tyst verksamhet bedrivs. Trafikverket har anfört att verket kommer att, så långt möjligt och rimligt, ta hänsyn till särskilda behov exempelvis för personer med nattarbete som behöver kunna sova på dagen även i de fall angivna riktvärden inte uppnås. a. Vad innebär kontrollprogrammet? b. Hur hanteras anmälningar om olägenheter och skador? c. Hur ska det t.ex. gå till när hänsyn tas till särskilda behov? d. Bör Trafikverket vara skyldigt att vidta skyddsåtgärder för närboende som tackat nej till erbjudande om tillfälligt boende? 21. Kontrollprogram och skadereglering för hantering av skador på vatten- och energibrunnar. a. Vad bör anses som en skada på en vattenbrunn eller energibrunn till följd av den tillståndssökta verksamheten? b. Vad bör anses som en skada på byggnader och anläggningar till följd av bl.a. vibrationer och sättningar? c. Hur kommer dessa frågor att hanteras? Hur hanteras anmälningar om olägenheter och skador? d. Beredskapsplan för vattenförsörjning. i. Har Trafikverket tagit fram en beredskapsplan? ii. Trafikverket har bedömt att en beredskapsplan behövs endast för boende på Kungshatt och södra Lovö. Behövs en beredskapsplan även för boende på centrala och norra Lovö? Vilken risk finns för skador på enskilda brunnar på centrala och norra Lovö? e. Skördebortfall. Hur bör skadereglering ske? Modellering, uppgifter från enskilda etc. 22. Sakägarfrågor. a. Hur bör sakägarkretsen enligt 11 kap. miljöbalken (vattenverksamhet) avgränsas? b. Bör buller, stomljud och vibrationer från tunneldrivningen beaktas vid avgränsning av sakägarkretsen? c. Domstolens hantering av sakägarfrågor, rättegångskostnader. Det finns flera yrkanden om att domstolen ska tillerkänna fastighetsägare eller nyttjanderättshavare sakägarställning trots att Trafikverket bedömt att personen ifråga inte är sakägare enligt 11 kap. miljöbalken. i. Hur bör domstolen hantera sådana yrkanden? 23. Frågor om inverkan på riksintresset för totalförsvaret på Lovö.

7 Sid 7 F. Skyddade områden och störningar på friluftsliv Trafikverket redovisar översiktligt vilka skyddade områden som påverkas av den tillståndssökta verksamheten, omfattningen av denna påverkan och vilka åtgärder som bör vidtas för att begränsa påverkan. 24. Tillstånd enligt 7 kap. 28 a miljöbalken för Natura 2000-områdena Edeby ekhage (mål M ) och Hansta. a. Sakägare, föreningar m.fl. ges tillfälle att lämna synpunkter och ställa frågor till Trafikverket. 25. Sätraskogens, Grimsta och Hansta naturreservat samt Igelbäckens kulturreservat. a. Sakägare, föreningar m.fl. ges tillfälle att lämna synpunkter och ställa frågor till Trafikverket. 26. Trafikverket redovisar översiktligt var störningar på friluftsliv i övrigt uppkommer. a. Sakägare, föreningar m.fl. ges tillfälle att lämna synpunkter och ställa frågor till Trafikverket. Sammanträdet avslutas. Dagordning fastställd Nacka Strand den 11 oktober 2012.