MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013"

Transkript

1 MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA

2 1 INTRODUKTION VERKSAMHETSIDÉ KUNSKAPSBASERAD OCH ÄNDAMÅLSENLIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SVENSKA PALLIATIVREGISTRET SVENSKA DEMENSREGISTRET SENIOR ALERT SÄKER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVVIKELSER OCH PATIENTSÄKERHET RISKBEDÖMNINGAR OCH ÅTGÄRDER HYGIEN OCH VÅRDRELATERADE INFEKTIONER PATIENTFOKUSERAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRD EFFEKTIV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMVERKAN DEMENS PRODUKTION TILLÄGGSUPPDRAG JÄMLIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD VÅRD I RIMLIG TID BASGERIATRIK PALLIATION MILJÖ LÄKEMEDEL KÖRSTRÄCKOR- ANTAL BESÖK I HEMSJUKVÅRDEN KEMIKALIEFÖRBRUKNING ÖVRIGA MILJÖFAKTORER ARBETSMILJÖ SJUKFRÅNVARO OCH PERSONALOMSÄTTNING ARBETSMILJÖENKÄTEN FRISKVÅRD ENHETERNAS BERÄTTELSE

3 12 BILAGA

4 1 Introduktion Capio Geriatrik Nacka är sedan 1/ ett helägt dotterbolag till Capio Geriatrik. Innan det datumet ingick Capio Geriatrik Nacka i Investorägda Aleriskoncernen. Capio Geriatrik Nacka bedriver sin huvudsakliga verksamhet på Nacka närsjukhus. Capio Geriatrik Nacka är sedan 2005 miljöcertifierade, 2008 kvalitetscertifierade samt sedan 2010 arbetsmiljöcertifierade genomgick kliniken en omcertifiering. Under 2013 har två interna revisioner har genomförts. Under året 2013 har Capio Geriatrik Nacka: Den bas geriatriska vården fått nytt uppdrag och lägre ersättning sedan 1/5 ASIH och slutenpalliativ vård (SPSV) övergått till vårdval 15/1 SPSV har startat en ny avdelning på avd 22 Bytt leverantör av IT-tjänster, under pågående verksamhet Skapat en ny organisation för mer strukturerad kliniskt kvalitetsarbete och det har redan visat positiva effekter Avd har genomgått en stor organisationsförändring som bidragit till bättre miljö och patientsäkerhet Avd 21 eftervård av ortopediska patienter övergått till Aleris Specialistvård 2 Verksamhetsidé Capio Geriatrik Nacka erbjuder geriatrisk vård och behandling för den äldre befolkningen i Stockholms Läns Landsting samt avancerad hemsjukvård för boende i Nacka, Värmdö och söderort i alla åldrar. Dessutom erbjuds specialiserad Palliativ sluten vård för boende i Stockholms läns landsting för personer över 18 år. 4

5 Vision Capio Geriatrik Nacka skall vara ledande inom klinisk geriatrisk vård Capio Geriatrik Nacka skall vara en av Europas bästa arbetsplatser Capio Geriatrik Nacka skall vara en innovativ verksamhet som utvecklar nya lösningar för att möta individens och samhällets behov Följande processer finns identifierade för Capio Geriatrik Nacka Utgångspunkten för processer återfinns i lagar, förordningar och författningar men även kraven i enlighet med avtal med Stockholms Läns Landsting ingår. Huvudsaklig process: Inskrivning av patient Vård och behandling Utskrivning 5

6 Strategiska processer: Beslutsprocess Capio vann anbudet för Geriatrisk vård för befolkningen inom Nacka o Värmdö. En process påbörjades med önskemålet om att hela verksamheten skulle kunna hållas samman och Capio övertog vårdvalsområden SPSV och ASIH från Aleris med start 1 maj En vårdavdelning inom kliniken överfördes till Aleris specialistvård den 31 mars 2013 i med anledning av att kliniken skulle övergå till Capiokoncernen den 1 maj. ASiH och Specialiserad Palliativ Sluten Vård (SPSV) 15/ gick den palliativa enheten (SPSV ASIH) in i vårdval. Detta innebar för ASIH att området blev större, samt att det blev fler ASIH team i området. Enheten auktoriserade sig i område fyra, där även fyra andra ASIH team auktoriserade sig. Målgrupp 2 patienterna förvann i samband med detta helt, och alla patienter som blev inskrivna i ASIH har enheten fullt medicinskt ansvar för. Även konsultuppdrag samt handledningsuppdrag ingick i det nya uppdraget. Målgruppen för ASIH vård är multisjuka äldre, patienter med komplex sjukdoms-/symtombild samt patienter med behov av specialiserad medicinsk vård och omvårdnad. För SPSV innebar det nya uppdraget att enheten auktoriserade sig för att bedriva specialiserad palliativ slutenvård och uppdraget är länsövergripande. Målgruppen för vården är patienter över 18 år med komplex sjukdoms-/symtombild som inte svarar på sjukdomsmodifierande behandling och som har en begränsad återstående livstid. Patienten ska kräva komplexa medicinska och omvårdnadsmässiga insatser dygnet runt. Avdelningen består av 12 vårdplatser. För båda uppdragen gäller att patienten själv ska välja vårdgivare genom att fylla i en vårdvalsblankett. Stödprocesser: Finansiering Ett extra avtal med beställarna fanns under hela 2013 och detta gav utrymme till att hålla fler vårdplatser öppna. Personalförsörjning och kompetensutveckling Internutbildning har genomförts med fokus på palliativ vård inom lungmedicin, demens och att känna igen den döende människan en kompetenshöjning för all personal. HLR- utbildning har genomförts för samtlig personal. Kompetenskort har införts för all omvårdnadspersonal och kommer att följas upp årligen på utvecklingssamtalen. För 2014 finns kompetenskort för samtliga personalkategorier. Dessa kommer att uppdateras årligen. Kompetensbevis finns framtagna för undersköterskor för allmänna och specifika medicinska arbetsuppgifter. Materialförsörjning- arbete med byte av leverantör av tvätt påbörjades. Personakläder kommer att bytas ut under IT 6

7 Under 2013 så har det största arbetet kring IT varit relaterat till det ägarbyte som skedde 1 maj Ett transitionsprojekt startades omgående efter ägarbytet för att planera flytten av Capio Geriatrik Nackas system och data samt att ta fram en ny Siths inloggningslösning. Under planeringsfasen så låg Capio Geriatrik Nacka kvar i Aleris IT miljö men under september var samtliga system och data överflyttat och verifierat i den nya IT miljön. Under de resterande månaderna har fokus legat på att säkerställa drift, support, rutiner och processer med vår nya leverantör Capio support. Den nya IT miljön upplevts av användarna som mer tillgänglig och stabil samt servicen från Capio support upplevts som mycket bättre. Det avspeglas tydligt i både antal ärenden och samtal till supporten men även i antal avvikelser kring teknik som gått ner markant. Lex Mariaanmälan som gjordes 2012 på grund av ett längre avbrott i tillgång till journalsystem beroende på kommunikationsbrist med leverantör är ännu inte avgjord Kvalitetsuppföljning Under hösten 2013 har verksamheten startat med regelbundna månatliga kvalitets möten med varje enhet. Löpande uppföljningsparametrar redovisas på Medbase (intranätet). Miljöfrågor ingår i rutiner. 7

8 3 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård Medicinsk kvalitetsregistrering är viktig för att påvisa hur det kvalitativa resultatet blir av det som utförs i det dagliga arbetet. En registrering av medicinska data och en rapportering av olika kvalitetsparametrar blir ett instrument för att kunna följa upp den egna verksamheten över tid ur ett kvalitetsperspektiv. 3.1 SVENSKA PALLIATIVREGISTRET I palliativregistret registreras dödsfall, diagnoser, upplevelse av smärta, oro och ångest hos patienter i livets slutskede vid palliativa vårdenheter, liksom vissa kvalitativa parametrar (bland annat förekomst av trycksår) i vården. Syftet med registret är att successivt förbättra vården i livets slutskede. ASIH anslöt sig till registret under Från och med 2011 rapporteras samtliga dödsfall till palliativvårdsregistret. Både den palliativa enheten och geriatriken har 100 % följsamhet till detta. Palliativa enheten Samtliga parametrar visar en förbättring. En ny rutin har införts för ordination av vid behovs läkemedel för palliativa patienter. Flera av de patienterna i livets slutskede vårdas enligt vårdprogrammet LCP- en standardvårdplan att använda vid vård i livets slutskede. Det är första året som en renodlad SPSV- verksamhet bedrivs. Även de visar mycket goda resultat. Rutiner kommer att gås igenom under 2014 och då framför allt gällande dokumentationen. 8

9 För de geriatriska vårdavdelningarna visas inga resultat då det inte finns någon jämförelse ingick den palliativa vården i basgeriatriken 3.2 SVENSKA DEMENSREGISTRET Jämförelse görs med andra specialistenheter Av den totala rapporteringen från specialistenheter utgör Capio Geriatrik Nackas andel 4,2 % (3,5 %) Detta trots att fler enheter anslutit sig till registret Följsamheten till registret är 100 %. Omkring 8 % av patienterna samtyckte inte till registrering i Svedem. Nedan redovisas de nationella kvalitetsindikatorerna i jämförelse övriga specialistkliniker. Capio Geriatrik Nacka har något högre siffror i alla parametrar. 9

10 Figur 1: Andel personer med demenssjukdom som genomgått basal utredning med totala antalet ovanför stapeln. Enbart data för egen enhetstyp visas 10

11 Figur 2: Andel personer med AD som behandlas med demensläkemedel Enbart data för egen enhetstyp visas 11

12 Figur 3: Andel personer med demenssjukdom som har plats på dagverksamhet Enbart data för egen enhetstyp visas 12

13 Figur 4: Andel personer som bor i permanent särskilt boende specifikt anpassat för demenssjuka av de som bor i särskilt boende Enbart data för egen enhetstyp visas 13

14 Figur 5: Andel personer i särskilt boende som behandlas med antipsykosmedel Enbart data för egen enhetstyp visas 14

15 Bakgrundsinformation I registret presenteras en hel del bakgrundsfakta kring patienterna såsom ålder, kön, anhöriga, boendeform mm. Vi kan konstatera att Capio Geriatrik Nacka: s patienter i registret inte skiljer sig från riket i övrigt medianmässigt. Tabellen nedan visar antalet undersökningar per diagnos i jämförelse med andra specialistenheter. I utredningsfasen ser vi att Nackageriatriken har större andel EEG och LP än riket som helhet. Andelen patienter som utreds av Neuropsykolog är 37 % (52%) jämfört med 38% (37%) för Stockholm. Båda neuropsykologutredning och LP har hög evidens. 15

16 Ytterligare jämförelse som kan göras är att verksamheten diagnosticerar en större andel patienter med Levy- Bodydemens än andra jämförbara kliniker. Om detta beror på att fler utreds med EEG eller går ej att säga. Denna patientgrupp följs sedan upp under längre tid på specialistenhet än andra diagnosgrupper. 3.3 Senior Alert Verksamheterna rapportera till Senior Alert. Täckningsgraden inom palliationen var 100 % samt inom basgeriatrik 90 %. I och med detta uppfylldes beställarnas krav på följsamhet till registret. Registrets rapporter används ej för uppföljning och återkoppling. 16

17 4 Säker hälso- och sjukvård 4.1 Avvikelser och patientsäkerhet Avvikelsehantering Typ av avvikelse Antal Antal Antal Antal Antal Antal Administrativa Hot & våld Inköpsfrågor/ Reklamation Läkemedelshantering Ingår i omvårdnad Miljö Omvårdnad/ Pateintrelaterade Patientklagomål Teknik Vårdrelaterad infektion 1 6 Arbetsmiljö 16 Kommunikation/information 76 Säkerhet 9 Antalet avvikelser är relativt konstant Personalen uppmanas dock till att skriva avvikelserapporter Avvikelser per områden är något svårare att följa Nya områden har tillkommit under året ex kommunikation som under 2013 hade 79 avvikelser rapporterade. En del rör interna processer exempelvis överrapportering vid inskrivning. Flertalet av dessa avvikelser handlar dock k om försenade transporter när patient ska på hembesök/ hem eller till annan inrättning för undersökning. Omvårdnad/ Patientrelaterade- fallolyckor står för den största delen av avvikelserna: Avvikelser inom läkemedel ingår i denna grupp sedan Avvikelser gällande läkemedel har minskat ytterligare vilket kan förklaras med ASIH- dos som har införts och antalet dosetter som delas i verksamheten har blivit mindre. En del administrativa problem kvarstår runt rutiner vid ordination. 17

18 Patientklagomål förekommer inga. Det var förmodligen tidigare felrubricerade och skulle vara i gruppen Kommunikation/information Teknikfel. Har aven den minskat betydligt och då speciellt efter bytet av IT- leverantör Patientnämnden Under året har sex anmälningar (en anmälan 2012) gjorts till patientnämnden. De rör kommunikation och ansvar i vårdens övergångar. En anmälan rör fria vårdvalet där patienten vill byta vårdgivare. LexMaria En LexMaria anmälan gjordes Denna rörde brist i datakommunikation vilket ledde till ett oplanerat stopp i tillgång till patientjournal under sex timmar. Ingen återkoppling om denna har kommit från socialstyrelsen. IVO Två anmälningar har kommit från Inspektionen för Vård och Omsorg under Ingen av dessa är klar ännu. Externa avvikelser från andra vårdgivare Fem externa avvikelser har inkommit under Dessa berör främst kommunikation och/ eller förskrivning av hjälpmedel i samband med hemgång Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion under Efter detta ändrades en del rutiner bl.a. bedömning så att patienter med stort vårdbehov tilldelas rätt sängplats. Vid uppföljande inspektion var AMV nöjd med vidtagna åtgärder och stängde ärendet. Hjälpmedelsgruppen Under 2013 har service av alla patientnära hjälpmedel genomförts två gånger. 18

19 4.2 Riskbedömningar och åtgärder 19

20 Identifiering av vårdskador Capio Geriatrik Nacka gör journalgranskning enligt Global Triggers Tools. Andelen vårdtillfällen med vårdskador är cirka 12 %. En stor del av dessa är patienter som drabbats av VRI, återinskrivning eller överföring till högre vårdnivå. I jämförelse med SKL:s rapport 2013 där cirka vårdtillfällen granskats visar att patienter över 85 år drabbas av vårdskada vid cirka 2/3 av vårdagarna. Trygghetskvitto/ Utskrivningsmeddelande Läkemedelsberättelse Ett Trygghetskvitto/ utskrivningsmeddelande ska följa med samtliga patienter som skrivs ut till öppen vård inklusive SäBo. Detta gäller även för de patienter som skrivs ut från ASIH. Från basgeriatriken ska trygghetskvittot även innehålla en läkemedelsberättelse som innehåller information om vilka läkemedelsförändringar som är gjorda under vårdtiden, varför de är gjorda och hur behandlingen ska följas upp. 100 % av patientens som skrevs ut enlig ovan från palliativa enheten hade ett utskrivningsmeddelande. För basgeriatiken var motsvarande siffra 98.5%. Övervägande delen av de patienter som saknade trygghetskvitto skrevs ut till eget ASIH. För att öka säkerheten och säkerställa vårdens jämlikhet för patienterna som vårdas inom Capio Geriatrik Nacka utförs riskbedömningar och åtgärder vidtas. Målet är att alla patienter ska riskbedömas och att det vidtas adekvata åtgärder för de patienter som befinner sig inom riskzonerna. Fallprevention Samliga patienter som vårdats vid kliniken har fallriskbedömts. Det stora flertalet av patienterna får en hög risk för fall vid användandet av DFRI- skalan. Det beror främst på att patienterna har många läkemedel. Vid bedömning av paramedicinsk personal (sjukgymnast) bedöms risken som lägre. Fortsatt arbete behöver göras med att fånga upp de mest riskbenägna patienterna. 20

21 En patient har ådragit sig fraktur i samband med fall vilket är en minskning sedan föregående år (3). De flesta patienter använder avdelningens patientsandaler och halksockor. Nutrition Samtliga patienter som vårdas inom Capio geriatrik Nacka bedöms för risk för undernäring. Patienter har utifrån sina förutsättningar erhållit insatser. SVP- nutrition har ordinerats för cirka 55% av dessa patienter. Av dessa har 90 % av de patienter som vårdats i sluten vård rapporterats till övertagande vårdgivare med rekommendation om fortsatta åtgärder. Trycksår Bakgrund: I tidigare PPM har det förekommit en hög total andel inneliggande patienter med trycksår samt ffa hög andel patienter som enligt registreringarna utvecklade trycksår på Capio Geriatrik Nacka. Analys: Journalgranskningar gjordes fortlöpande på alla inneliggande patienter för att kartlägga hur vi dokumenterar trycksår/risk för trycksår. Kvalitetsansvarig läkare följde med vid PPM för att bilda sig en uppfattning om vilka patienter det handlar om som har risk/trycksår, strukturera mätningen, att vi alla gör och bedömer lika, hur det ser ut med hjälpmedel finns adekvat mängd hjälpmedel och används hjälpmedlen. Huvudsakliga problemområden som identifierades: Inadekvat dokumentation vid inskrivning av patienten vilket hade lett till falskt hög andel patienter som registrerades som trycksår utvecklade på den egna kliniken. Registrering av hudförändringar som trycksår, som vid second opinion från sår-kunnig överläkare visade sig vara ngt annat. Åtgärd under Sökordet förekomst trycksår i ssk-inskrivning har gjorts obligatoriskt. Uppföljande journalgranskningar samt stor informationsdrive kring dokumentation och användande av standardvårdplan trycksår. Sår-kunnig överläkare kommer fortsättningsvis att vid PPM granska samtliga patienter där man vill registrera ett trycksår. Utbildningsdrive sen HT-13 och VT-14 i bedömning av hudsår. Optimerade bedömningsinstrument. Avdelningschefer har kompletterat med ytterligare hjälpmedel i arbetet med trycksår. Standardvårdplanen trycksår har uppdaterats för att följa de senaste rekommendationerna kring trycksår och nutrition. 21

22 MRSA Följsamheten till MRSA- screening ligger för hela verksamheten strax över 90%. Det är liknande resultat som tidigare år. En patient har nyupptäckts med MRSA. Smittspårning har utförts på personal och patienter. Den gav inget resultat. Två patienter har haft nyupptäckta ESBL 22

23 4.3 Hygien och vårdrelaterade infektioner Mätningar har gjorts avseende: Basala hygienrutiner Livsmedelshantering Vårdrelaterade infektioner. Basala Hygienrutiner PPM mätningar Nacka har fortfarande sämre följsamhet till basala hygienrutiner än övrig geriatrik. Vårens mätning visade ingen större skillnad men under hösten följsamhetens försämrats markant medens övrig geriatrik visar en klar förbättring. Klädrutiner följs till 100 %. Hygiengruppen har åter startat på Nacka. Focus kommer under 2014 att ligga på handhygien och användande av handskar 23

24 Vårdrelaterade infektioner Resultatet varierar mycket då det är en ögonblicksbild som rapporteras och ett fåtal patienter som utgör underlag för mätningen. Andelen patienter med vårdrelaterad infektion är vid senaste mätningen 2 % vilket understiger 10% vilket är målet som satt av SKL Resultatet varierar mycket då det är en ögonblicksbild som rapporteras och ett fåtal patienter som utgör underlag för mätningen. Andelen patienter med vårdrelaterad infektion är vid senaste mätningen 2% vilket understiger 10% vilket är målet som satt av SKL Livsmedelshantering Regelbundna kontroller görs av temperatur av kylskåp och den varma mat som levereras till oss. Nacka kommuns miljöenhet har utfört en oanmäld inspektion vilket resulterade i en åtgärdspunkt: rengöringsprovtagning dvs ta prov på skärbrädor, porslin, arbetsbänkar m.m. var inte utförd 24

25 5 Patientfokuserad hälso- och sjukvård På SPSV genomförs patient- samt anhörig nöjdhetsmätning löpande under hösten Utfallet redovisas inte då det varit för få respondenter. De som har svarat har alla varit mycket nöjda med vården För de patienter som avlidit har en enkät skickats till anhöriga. Utfallet redovisas inte då det varit för få respondenter. De som har svarat har alla varit mycket nöjda med vården En patientundersökning genomfördes under 2013 i ASiH 25

26 Alla patienter som svarade var mycket nöjda med vården och då speciellt med bemötandet enligt kommentarer. För basgeriatrik genomförs patientnöjdhetsmätning löpande sedan maj. Andelen respondenter är omkring 30 %. De som svarar på enkäten är som regel mycket nöjda med vården, bemötandet och den goda maten. Patienterna känner sig inte alltid informerade om sitt tillstånd och fortsatt planering. Andelen är dock högre än vad som har visats i liknande mätningar 26

27 6 Effektiv hälso- och sjukvård 6.1 Samverkan demens Capio Geriatrik Nacka har ett tilläggsuppdrag gällande samverkan dör demenssjuka. Samverkansöverenskommelse finns både med Nacka och Värmdö kommun. Utbildning i demensvård har hållits för både primärvård och kommunens biståndsbedömare. 6.2 Produktion Basgeriatriken fick en mindre beställning än tidigare från Uppdraget med specialiserad palliativ sluten vård lyftes ur det basgeriatriska uppdraget. Vid beställning räknades hela SPSV avdelningens produktion bort från basgeriatrik trots att de enbart haft cirka sex platser för palliativ vård. Vårdutbudet minskade så enbart vid 90 % (96 %) vid vårdtillfällen kunde plats erbjudas för Nacka- Värmdö patienter på kliniken. Basgeriatrik Slutenvårdstillfällen Varav fria val o extra avtal Vårdtid 10,6 11,44 9,96 8,9 10,14 9,28 9,56 Mottagning Nybesök ASIH och SPSV övergick till vårdval Jämförande statistik saknas. Palliationen sammantagen har haft beläggning enlig beräknad volym. 6.3 Tilläggsuppdrag Under 2013 gällde ett tilläggsuppdrag. Avtalet syftade till att tillfälligtvis förstärka vårdutbudet för geriatriska patienter över 65 år som vårdats eller söker vård vid akutsjukhus i Stockholms läns landsting. Patienterna rapporterades med en speciell kod. Detta uppdrag var länsövergripande och ersattes enligt DRG 7 Jämlik hälso- och sjukvård Capio Geriatrik Nacka arbetar för att relevant kunskap kvinnor och mäns olika behov i vården ska vara känd bland verksamhetens anställda. Erfarenhetsmässigt vet vi att den bästa garantin för att patientens behov bedöms på ett så allsidigt sätt som möjligt är att hela vårdteamet använder samma 27

28 bedömningsinstrument och behandlingsrekommendationer i diskussion kring patientens behov. Detta sker i teamarbete och konkretiseras i den individuella vårdplanen. Alla uppföljningsparametrar följs även upp fördelat på antal män och kvinnor. Flertalet av de patienter som vårdas på Capio Geriatrik Nacka är kvinnor 8 Vård i rimlig tid 8.1 Basgeriatrik Capio Geriatrik Nacka strävar efter att alla patienter kommer på rätt vårdnivå i rätt tid. Basgeriatrik Kravet från beställarna inom det basgeriatriska uppdraget är att efter godkänd remiss från hemmet eller akutmottagning ska patient om så önskas erbjudas plats inom tre timmar. Detta krav uppfylldes till 100 % Vid övertagande från andra vårdavdelningar är motsvarande tid 24 timmar. Nackageriatriken uppfyllde dessa tillgänglighetskrav till 95%. När platser fanns tillgängliga belades de med patienter från andra områden och när kösituation uppstod erbjöds inte våra patienter plats på annan geriatrisk klinik 8.2 Palliation För anslutning till ASIH eller inläggning på SPSV krävs remiss från läkare. Patienten gör själv sitt val som dokumenteras på vårdvalsblankett. Remisserna ska besvaras inom 4 timmar mellan Patienten ska erbjudas plats inom 48 timmar efter godkänd remiss. Palliationen uppfyllde dessa krav till 100% 28

29 9 Miljö 9.1 Läkemedel Följsamhet till kloka listan, rekvisitioner. 96 % (92 % 2012) av de läkemedel som rekvireras till verksamheten är rekommenderade på kloka listan. Recept 29

30 88 % ( %) av de läkemedel som skrivs på recept är rekommenderade på kloka listan Största posten ( 9%) som ej finns på kloka listan är ett läkemedel som används vid demenssjukdom där ersättningsläkemedel saknas. 9.2 Körsträckor- antal besök i hemsjukvården. Jämförelse mellan åren är mycket svår att göra. ATH som har sin bas i Huddinge var en del av verksamheten tom oktober Detta medför längre körsträckor då läkare och nattpersonal utgår från Nacka sjukhus. Den allmänna uppfattningen är dock att körsträckorna är på samma nivå som tidigare. 30

31 9.3 Kemikalieförbrukning Klorhexidinsprit förbrukningen har ökat sedan föregående år troligen pga av ett ökat patientantal i ASIH. För övrigt visas inga stora förändringar. Variationen beror främst på lagerhållning Klorhexidinsprit 5mg/ml 129,95 126, Maskindiskmedel flytande 6,1 kg 567,3 207, maskindiskmedel flytande 5L desinfektor Ytdesinfektion liter Handdesinfektion liter 1146,85 995, Hudskyddsbarriär ml SLL har även ett utfasningsprogram för kemikalier. Ingen av dessa kemikalier används i verksamheten. 9.4 Övriga miljöfaktorer Förbrukningsartiklar Alla handskar som beställs inom verksamhet är fria från gummikemikalier och latexprotein från naturgummi. 31

32 10 Arbetsmiljö Capio Geriatrik Nacka är sedan 2010 arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion under Efter detta ändrades en del rutiner bl.a. bedömning så att patienter med stort vårdbehov tilldelas rätt sängplats. Vid uppföljande inspektion var AMV nöjd med vidtagna åtgärder och stängde ärendet. Arbetsskador: Antalet stickskador har ökat. Det är nio anmälda stickskador. Rutiner har uppdaterats men det är viktigt att fortsätta följa denna parameter för att se om ytterligare åtgärder behöver vidtas. Två rapporterade fall av uppkommen ryggsmärta finns. Förflyttningsutbildning kommer att hållas under vårterminen. Ett fall av personal som blivit hundbiten har förekommit. Rutin och checklista har tagits fram för riskbedömning vid hembesök. Övriga skador som är rapporterade: 2 klämskador 2 halkolyckor 1 stänk av urin 1 skärskada på läkemedelsampull Skyddsronder har genomförts på alla enheter. Noteras att drag från fönster och kalla rum är de mest förekommande problemen Sjukfrånvaro och personalomsättning Sjukfrånvaro % Kvinnor 4,18% 5,11% 6,03% 4,86% Män 3,32% 4,37% 2,99% 2,12% Totalt 4,09% 5,02% 5,60% 4,41% Sjukfrånvaron har minskat något sedan föregående år. Personalomsättningen är även den låg. En del nyrekrytering har gjorts beroende på det utökade uppdraget. De främsta anledningarna till att personal slutar är pensionsavgång och av underläkare som avslutar sina vikariat för att göra AT- tjänstgöring. 32

33 10.2 Arbetsmiljöenkäten års medarbetarundersökning genomfördes under december månad. För att kunna jämföra resultatet med övriga arbetsplatser valdes icquality som leverantör av enkätinstrumentet. Deltagande i enkäten är visserligen frivilligt men vi strävar efter ett så högt deltagande som möjligt och har på olika sätt påmint de anställda och puffat för att de ska svara på den web-baserade undersökningen. Det är viktigt att ha i åtanke att resultatet är baserad på medarbetarnas subjektiva upplevelse av det som frågorna berör. Svaren kan påverkas av exempelvis enskilda händelser, dagsform och tidpunkt för enkäten. Övriga faktorer som också kan påverka resultaten är till exempel omorganisationer, konflikter i gruppen och stress. Det är bra att ha en dialog kring medarbetarnas olika förväntningar på varandra som kollegor och på ledningen samt ledningens förväntningar på medarbetarna, då förväntningarna ibland skiljer sig inom gruppen och kan påverka det samlade resultatet. Varje fråga bedöms på en skala från 1 till 8, där det högsta värdet alltid är till Capio Geriatrik Nackas fördel. Vid ett lågt värde är således medarbetaren missnöjd med det frågan berör. Skalan 1-8 används för att den ger en god spridning i svaren och för att den inte har någon mittpunkt. Det innebär att medarbetarna måste ta ställning, antingen åt det positiva eller negativa hållet, till påståendet. I resultatpresentationen illustreras medelvärdet av svaren på varje fråga omräknat till ett index mellan 0 och 100. Ett medelvärde på 1.0 på den 8-gradiga skalan ger alltså värdet 0 i diagrammen och ett medelvärde på 8.0 ger värdet 100. Nästa sida visar de formler som används för att göra indexeringen samt en lathund som visar vad olika värden i diagrammen motsvarar på skalan % av våra anställda svarade på enkäten. Glädjande nog är resultatet liksom tidigare år mycket bra. Inte desto mindre finns det anledning att uppmärksamma några resultat som inte är helt bra. Det kommer göras på arbetsplatsträffar på de respektive enheterna. 33

34 34

35 35

36 10.3 Friskvård Under vårterminen erbjöds pausgymnastik dagligen. På grund av det låga deltagandet lades denna ned. Ny strat planerad under vårterminen 2014 En kurs i Yoga har hållits under vårterminen. Organiserad stavgång genomfördes under vårterminen Friskis och Svettis anordnade ett Öppet hus i oktober - här och presenterar sin verksamhet, ger träningssråd. Personalen erbjuds 2 veckors gratis träning under hösten. 36

37 11 Enheternas berättelse 12 Bilaga 1 15/ gick den palliativa enheten (SPSV ASIH) in i vårdval. Detta innebar för ASIH att området blev större, samt att det blev fler ASIH team i området. Enheten auktoriserade sig i område 4, där även 4 andra ASIH team auktoriserade sig. Målgrupp 2 patienterna förvann helt, och alla patienter som blev inskrivna i ASIH har enheten fullt medicinskt ansvar för. Även konsultuppdrag samt handledningsuppdrag ingick i det nya uppdraget. Målgruppen för ASIH vård är multisjuka äldre, patienter med komplex sjukdoms-/symtombild samt patienter med behov av specialiserad medicinsk vård och omvårdnad. För SPSV innebar det nya uppdraget att enheten auktoriserade sig för att bedriva specialiserad palliativ slutenvård. Uppdraget är länsövergripande. Målgruppen för vården är patienter över 18 år med komplex sjukdoms-/symtombild som inte svarar på sjukdomsmodifierande behandling och som har en begränsad återstående livstid. Patienten ska kräva komplexa medicinska och omvårdnadsmässiga insatser dygnet runt. Avdelningen består av 12 vårdplatser. För båda uppdragen gäller att patienten själv ska välja vårdgivare genom att fylla i en vårdvalsblankett. Enheterna förberedde detta noga under hösten Arbetet utgick ifrån arbetsgrupper som arbetade med olika områden bla: marknadsföring, samverkan, organisation, bemanning. En samordnare anställdes, samt en vaktmästare som ansvarar för bilskötsel, frukost på avdelningen, tvätt av kläder mm. Enheterna anslöt sig till Mina Vård Kontakter,(MVK). Började registrera i senior alert (ett kvalitetsregister). Började registrera KVÅ koder på patient besöken. Målet var att ha 70 patienter inskrivna i ASIH, vilket vi fort såg var rimligt samt att efterfrågan av ASUH platser var ännu större varför man bestämde att öka verksamheten till 80 patienter. Detta mål nåddes i oktober Med det ökade antalet patienter krävdes en annan rutin vid l-m administrering varför ASIH dos infördes maj Denna förändring har varit bra, men målet att 70% av patienterna ska ha ASIH dos har ännu ej uppnåtts, idag har ca 45% ASIH dos. Fördelen med ASIH dos är att det sparar tid för personalen samt blir en säkrare administrering för patienten. För att få plats i våra lokaler hyrdes ytterligare 2 rum, 1 konferens rum samt 1 läkarrum. Den största utmaningen för avdelningen har varit att anpassa sig till den nya bemanningen vilken inneburit en minskning av sjukskötersketätheten. AVD 22 började verksamheten i befintliga lokaler på plan 5, den nya lokalen lokalen stod klar i mars. Detta innebar mycket arbete för personalen men de har nu kommit till rätta och trivs bra. På enheternas gemensamma planeringsdag hösten 2012 var ett av målen ett utökat samarbete mellan avdelningen och ASIH. Planen var bla att ha en gemensam samordnare vilket visade sig orimligt. Målet med ett utökat samarbete är något enheterna ska fortsätta arbeta med under Enheterna har även haft planeringsdagar tillsammans med den palliativa enheten på Dalen. Där vi försöker hitta gemensamma samarbetsytor. Detta arbete är precis i sin linda och kommer att fortsätta under Enheterna har redan nu samarbetat kring några patientfall. SPSV AVD 22 37

MILJÖ O KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2014

MILJÖ O KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2014 MILJÖ O KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2014 1 1 INTRODUKTION...3 2 VERKSAMHETSIDÉ...3 3 KUNSKAPSBASERAD OCH ÄNDAMÅLSENLIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD..7 3.1 SVENSKA PALLIATIVREGISTRET... 7 3.2 SVENSKA

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014. 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren

Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014. 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting 2 Övergripande mål och strategier... 3 Patienten

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan 2014 Uppsala län Bättre liv för sjuka äldre 2014 Övergripande mål och resultat Det här vill vi uppnå Bilaga Så här mäter vi förbättringar Sammanhållen vård och

Läs mer

KomUPP! En fördjupad uppföljning av KomHem

KomUPP! En fördjupad uppföljning av KomHem KomUPP! En fördjupad uppföljning av KomHem Ulf Grahnat Marie Ernsth Bravell 1 1 Mer information på vår webbplats: www.komhem.net 2 Bakgrund varför följa upp? Socialstyrelsen har identifierat områden som

Läs mer

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33 Vårdenhet i Kirurgicentrum Balanserat styrkort för avd 33 1.1 Vision Vår vision är att i ständig utveckling, med stort engagemang och hög kompetens ge den bästa omvårdnaden till patienter med kirurgiska

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Hallens vård och omsorgsboende 15710-5 AL-SE e-blankett Britt Wahlström 2014-02-24 1(8) Förkortningar HSL Hälso- och sjukvårdslagen SOL Socialtjänstlagen

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-01- 25 Beata Torgersson verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Ett specialteam för äldre patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov Elisabet Carlgren sjuksköterska, vårdplatskoordinator, Akutmottagningen, Universitetssjukhuset

Läs mer

Uppföljning. Lokevägens gruppbostad

Uppföljning. Lokevägens gruppbostad Uppföljning Lokevägens gruppbostad Innehållsförteckning 1 Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av hälso-och sjukvård enligt GPA-modellen... 3 1.2 Kontakt med läkare och annan hälso-och sjukvårdspersonal...

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse inklusive medicinskt ansvarig sjuksköterskas ( MAS) verksamhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse inklusive medicinskt ansvarig sjuksköterskas ( MAS) verksamhetsberättelse TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-04-04 Socialförvaltningen 1(5) Kaija Partanen Diarienummer 2012/SN 0078 014 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse inklusive medicinskt ansvarig sjuksköterskas ( MAS)

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun År 2013 2013-02-13 Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Resultat Röntgenkliniken

Resultat Röntgenkliniken Resultat 155 13-03-13-15:07 SÄKER VÅRD 2012 Översikt patientsäkerhetsarbete 1500 Antal anmälda avvikelser Antal anmälda avvikelser 1200 900 600 300 0 933 Med tanke på vår kliniks storlek får 857 835 antalet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-11 Helena Dahlstedt Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem - Specialiserad palliativ slutenvård

Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem - Specialiserad palliativ slutenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-05-22 p 4 1 (7) Handläggare: Marite Sandström Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem - Specialiserad palliativ

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Uppföljning. Gästhemmet Edsby slott

Uppföljning. Gästhemmet Edsby slott Uppföljning Gästhemmet Edsby slott Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 2.1 Uppföljning enligt GPA-modellen. GPA är förkortning av granskning, patientsäkerhet och ansvar.för att få

Läs mer

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Socialstyrelsens lägesrapporter om patientsäkerhet Socialstyrelsen tar fram lägesrapporter på uppdrag av regeringen. De årliga rapporterna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg Det här gör vi ju redan Den verkliga upptäcktsresan består inte av att söka efter nya vyer och platser utan att se det gamla invanda med

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2011-03-24 Äldrenämnden Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71 84

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

Sammanställning av avvikelser i hälso- och sjukvården 1 juli 31 december 2009

Sammanställning av avvikelser i hälso- och sjukvården 1 juli 31 december 2009 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-03-02 Handläggare: Inger Blomqvist Telefon: 08-508 18 039 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-03-25 Sammanställning av avvikelser i hälso-

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016

Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016 Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016 Kompetensutvecklingsdagar för MAS och MAR Carina Skoglund Disposition Allmänt om Socialstyrelsen Lägesrapport inom patientsäkerhet inkl. resultat webbenkät

Läs mer

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Arbetsplats: Ekbackens äldreboende Hus K Verksamhetsår: 2013 Förenade Care AB driver sedan 2008-04-01 Ekbackens äldreboende hus K på entreprenad från Sundbyberg

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål 1 Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål Antal fall med kroppsskada Uppföljningar årligen av har under 2011 minskat från 2,7 per 100 patienter till 2,3. Dock har antalet

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplatsenheten MSE Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet... 7 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna År 2016 Diarienummer: RS160656 2017-01-15 Patrick Överli, verksamhetschef PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE/2017-01-15/PÖ 1. Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för HSV-teamet

Patientsäkerhetsberättelse för HSV-teamet Patientsäkerhetsberättelse för HSV-teamet År 2016 2017-02-28 Elvira Avdic 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 5

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Datum 2015-02-05 1 (8) Vår handläggare Helena Dahlstedt 0151-192 36 helena.dahlstedt@vingaker.se Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Inledning Den

Läs mer

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10 Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR SPECIALISERAD PALLIATIV VÅRD I SLUTEN VÅRDFORM

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR SPECIALISERAD PALLIATIV VÅRD I SLUTEN VÅRDFORM ADA xxx Sid 1 (7) UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR SPECIALISERAD PALLIATIV VÅRD I SLUTEN VÅRDFORM Syftet med uppdraget är att tillgodose patientens behov av kontinuerlig omvårdnad och medicinskall insatser när

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Socialdepartementet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Socialdepartementet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet Socialdepartementet Äldresamordning Förbättra vården och omsorgen för de

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Program Patientsäkerhet

Program Patientsäkerhet PROGRAM 1 (5) INLEDNING Landstinget Västmanland arbetar målmedvetet för att öka patientsäkerheten och successivt utveckla en säkerhetskultur, som kännetecknas av hög riskmedvetenhet och ett aktivt riskreducerande

Läs mer

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014 KorTVerSIoN AV HANdlINGSPlANeN riktad TIll KoMMUNerNA I KroNoBerGS län Bättre liv Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs

Läs mer

Implementering av kvalitetsregister inom demensvården i Trelleborgs kommun.

Implementering av kvalitetsregister inom demensvården i Trelleborgs kommun. Implementering av kvalitetsregister inom demensvården i Trelleborgs kommun. Författare Kristina Edvardsson, demenssjuksköterska Trelleborgs kommun Ann-Katrin Edlund, Landskoordinator, SveDem Eva Granvik,

Läs mer

Kvalitetsarbetet på enheten innebär att enheten har en kvalitetsgrupp som månadsvis träffas för att gå igenom föregående månads samtliga händelser.

Kvalitetsarbetet på enheten innebär att enheten har en kvalitetsgrupp som månadsvis träffas för att gå igenom föregående månads samtliga händelser. Patientsäkerhetsberättelse 2015 Attendo Postiljonen Patientsäkerhetsarbetet består till stor del av vårt lokala kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet bedrivs på våra enheter enligt Attendos rutiner och riktlinjer.

Läs mer

Tomelilla kommun kan ge en vård som ger trygghet för den sjuke?

Tomelilla kommun kan ge en vård som ger trygghet för den sjuke? Tomelilla kommun kan ge en vård som ger trygghet för den sjuke? Vården i hemmet ska ge trygghet för den äldre personen och anhöriga. Hemsjukvården ska fungera dygnet runt, året runt Vårdtagare i hemsjukvården

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Socialförvaltningen Ann-Britt Christensen MAS Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet med lagen är att minska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2011

Patientsäkerhetsberättelse 2011 Patientsäkerhetsberättelse 2011 Enligt SFS 2010:659 2012-03-07 Marianne Falk Verksamhetens omfattning I Ovanåkers kommun finns 128 platser på särskilt boende för äldre. Det finns 16 platser för korttidsvistelse.

Läs mer

PM 2013-05-16. Kvalitetsuppföljning Färingsöhemmet 2013 SN13/69-735. Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS annicka.pantzar@ekero.

PM 2013-05-16. Kvalitetsuppföljning Färingsöhemmet 2013 SN13/69-735. Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS annicka.pantzar@ekero. PM 2013-05-16 Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS annicka.pantzar@ekero.se Kvalitetsuppföljning Färingsöhemmet 2013 SN13/69-735 Ärendet Kvalitetsuppföljning har genomförts vid Färingsöhemmet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda År 2015 Katharina Martinsson tf verksamhetschef 20150219 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Presentationen Innehållet i satsningen Resultat så här långt Primärvårdens roll för äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet 1 Äldresamordning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva Axelsson/Donald Casteel Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2015 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för innehållet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun

Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun 2013 2014-08-25 Marie Blad Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Hälso- och sjukvårdsstrateg Socialförvaltningen Vallentuna kommun 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

P atientsäkerhetsberättelso

P atientsäkerhetsberättelso Adium Omsorg AB P atientsäkerhetsberättelso Ål 2014 Datum och ansvarig för innehållet 201: -02-27 Britt-Marie Nordström Ver amhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2 0:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9,

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 DATUM OCH ANSVARIG FÖR INNEHÅLLET 150218 BIRGITTA WICKBOM HSB OMSORG Postadress: Svärdvägen 27, 18233 Danderyd, Vxl: 0104421600, www.hsbomsorg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS MÄTTAVLA Qulturum Marina Sumanosova Uppdaterad 7-- Påverkansdiagram Primära påverkansfaktorer Sekundära

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre 2015

Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre 2015 Datum: 150302, rev 150313 Märta Hjelmér. Närsjukvårdsstrateg, Kristina Olsson, Närsjukvårdsstrateg Sofia Ljung, Chefs- och verksamhetsutvecklingsstrateg, Ann Svensson, Chefssjuksköterska Karin Hesselgard,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Följande statistik skall följas av vårdgivaren och inrapporteras till landstinget på anmodan:

Följande statistik skall följas av vårdgivaren och inrapporteras till landstinget på anmodan: Bilaga 2 I; Uppföljning sida 1 (6) A Uppföljning Avtalad verksamhet kommer att följas upp enligt nedanstående rutiner. Kraven på uppföljningen kan komma att ändras under avtalstiden. Bonus utgår för ställda

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Ann- Christin Nordström och Inger Berglund, verksamhetschefer

Läs mer

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket Kommunal Hälsooch sjukvård Genomfördes 1992 Ädelreformen Kommunerna tar över en del ansvar som tidigare legat på landstingen Kommunerna får ett ökat ansvar för vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

AVÄ rapport Bättre liv

AVÄ rapport Bättre liv VOHJS mål 2014 God vård i livets slutskede Mått 2014 registreras 70 % eller fler av dödsfallen bland befolkningen i Svenska palliativregistret. I genomsnitt 10 % förbättring har uppnåtts på de tre indikatorerna,

Läs mer

Smärtskattning är guld värd

Smärtskattning är guld värd Smärtskattning är guld värd Bakgrund Att patienter inom vård och omsorg har smärta i olika sammanhang och av olika anledningar är väl känt. Att man ordinerar och ger läkemedel för detta är en självklarhet

Läs mer

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Rolf Samuelsson (MP) 2011-02-04 ordförande Till socialnämnden Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

Kvalitetsbokslut VC Flen

Kvalitetsbokslut VC Flen Kvalitetsbokslut 2011 VC Flen Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 5 Organisation / Kompetens... 6 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse S:t Annas äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse S:t Annas äldreboende Patientsäkerhetsberättelse S:t Annas äldreboende 1 Patientsäkerhetsberättelse 2015-02-22 S:t Anna A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2014 Avvikelser Samtliga avvikelser

Läs mer