PROTOKOLL (27)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 2014-01-21 1 (27)"

Transkript

1 (27) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, kl i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 1-25 Beslutande Heiti Ernits (MP) Lars-Gunnar Comén (M) Anita Persson (V) Jan-Åke Carlsson (S) Eva Aspman (S) Cecilia Kochan (S) Mona Hallberg (M) Katrine Andersson (M) Karl-Eric Nilsson (C) Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande Ersatte Gabriel Sandberg (S) Ersättare Johan Dahlberg (S) Magnus Almström (MP) Per Månsson (M) Inga-Britt Olsson (M) Marcus Nilsen (FP) Jan Hallquist (KD) Tjänstemän och övriga Miljöchef Leif Schöndell Affärsutvecklare Anna-Karin Schön, Borås Energi & Miljö AB t.o.m. kl , 1-2 VA-strateg Joakim Ekberg, Borås Energi & Miljö AB t.o.m. kl , 1-2 Energisamordnare Susanne Arneborg t.o.m. kl , 1-3 1:e miljöinspektör Monica Hellström t.o.m. kl , 1-2 Nämndsekreterare Siw Parhagen Utses att justera Lars-Gunnar Comén. Ersättare: Eva Aspman Datum för justering Sekreterare Ordförande Justerande Justering har tillkännagivits genom anslag den Protokollet förvaras på Miljöförvaltningen

2 (27) 1 Fastställande av föredragningslista Nämnden fastställer föredragningslistan. 2 Information om VA-plan m.m. Affärsutvecklare Anna-Karin Schön och VA-strateg Joakim Ekberg från Borås Energi och Miljö AB informerar om VA-plan, dagvattenpolicy, nytt insamlingssystem, kompostering och biogasproduktion. 3 Information om energi- och klimatplan m.m. Energisamordnare Susanne Arneborg informerar om Energi- och klimatplan och klimatkompensation.

3 (27) 4 Dnr Internationell policy för Borås Stad revidering Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2013/KS0738) Ärendet Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till reviderad Internationell policy. Den hittills gällande policyn beslutades av Kommunfullmäktige i augusti Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget Internationell policy. Kommunstyrelsen

4 (27) 5 Dnr Tjänstegarantier en kvalitetskontroll värdig namnet Motion av Falco Güldenpfennig (KD) Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2013/KS0415) Ärendet Falco Güldenpfennig (KD) har i en motion föreslagit att Kommunstyrelsen ska få i uppdrag - att utvärdera och analysera det tidigare arbetet med medborgarkontrakt, samt - att initiera, driva och samordna införandet av kvalitetssäkrade tjänstegarantier i Borås Stads samtliga verksamheter. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari Yrkanden Jan-Åke Carlsson (S) yrkar att nämnden endast ska tillstyrka förslaget att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera och analysera det tidigare arbetet med medborgarkontrakt. Förste vice ordföranden Lars-Gunnar Comén (M) yrkar att nämnden tillstyrker motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Jan-Åke Carlssons och Lars-Gunnar Coméns yrkanden och finner att nämnden antar Jan-Åke Carlssons förslag. Omröstning begärs. Ja-röst för bifall till Jan-Åke Carlssons förslag. Nej-röst för bifall till Lars-Gunnar Coméns förslag. Omröstningsresultat Vid omröstningen röstas ja av Anita Persson (V), Jan-Åke Carlsson (S), Eva Aspman (S), Cecilia Kochan (S) och Heiti Ernits (MP) samt nej av Lars-Gunnar Comén (M), Mona Hallberg (M), Katrine Andersson (M) och Karl-Eric Nilsson (C). Nämnden beslutar med fem röster mot fyra att endast tillstyrka förslaget att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera och analysera det tidigare arbetet med medborgarkontrakt.

5 (27) 5 Dnr Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker endast förslaget att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera och analysera det tidigare arbetet med medborgarkontrakt. Kommunstyrelsen

6 (27) 6 Dnr Nybyggnation av Orangeri Rådrum i Stadsparken Anslagsframställan från Lokalförsörjningsnämnden Yttrande till Kommunstyrelsen Sammanfattning Lokalförsörjningsnämnden har den 17 december 2013 beslutat att föreslå Kommunfullmäktige godkänna nämndens förslag avseende nybyggnad av Orangeri Rådrum i Stadsparken till en sammanlagd investeringsutgift på kronor. Jämfört med de tkr som avsatts i den godkända investeringsbudgeten, baserat på förstudien, innebär detta en markant ökning även om en viss nedjustering skett jämfört med Lokalförsörjningsförvaltningens första beräkning. Som framgår av Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan finns flera rimliga orsaker till att byggnationen, efter slutförd projektering och inkomna anbud, har visat sig bli avsevärt dyrare än vad som kalkylerades med förstudien som underlag. Det handlar om en komplex projektering av en helt unik byggnad som krävt mer omfattande tekniska utredningar än vad som är vanligt. Vidare har nya funktioner som vattenspel vid entrén, solcellsanläggning samt utvändiga solskydd tillkommit. Dessutom var pålning för byggnaden samt rivning av befintlig kiosk samt arkader inte inräknade i kalkylen från förstudien. När det gäller det planerade vattenspelet vid entrén är det Miljöförvaltningens uppfattning att detta bör kvarstå i projektet. Det är en viktig del i gestaltningen av den yttre miljön runt Orangeriet och en del i den övriga upprustning av Stadsparken som planeras runt byggnaden med utomhusscen, dansbana och isbana. Den totala hyreskostnaden för objektet är enligt Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan beräknad till tkr, vilket är ca 350 tkr mer än vad som tidigare angetts. Rådrummet förutsätter att Miljö- och konsumentnämnden fr.o.m. budget 2015 tillförs medel för att täcka helårsdrift av verksamheten samt lokalkostnader på faktisk nivå. Miljöförvaltningen föreslår att Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan tillstyrks med tillägget att vattenspelet vid entrén ska kvarstå i projektet. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari 2014.

7 (27) 6 Dnr Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan för nybyggnad av Orangeri Rådrum i Stadsparken med tillägget att det planerade vattenspelet vid entrén ska kvarstå i projektet. En förutsättning för den planerade driften är att nämnden fr.o.m. budget 2015 tillförs kommunbidrag för helårsdrift av verksamheten inklusive faktiska lokalkostnader. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Kommunstyrelsen Lokalförsörjningsnämnden

8 (27) 7 Dnr Orangeri/Rådrum i Stadsparken namn på verksamheten Sammanfattning Borås Stad planerar att bygga ett Orangeri i Stadsparken som kommer att innehålla ett café och ett Rådrum med hållbar utveckling som genomgående tema. Orangeriet ska bli en attraktiv mötesplats för boråsarna. Här kommer att finnas rådgivning inom områdena miljö, energi och klimat samt konsumenträtt, men Orangeriet ska också bli en arena för alla Borås Stads verksamheter att kommunicera frågor om hållbar livsstil och stadsutveckling. Vidare är Orangeriet tänkt som en mötesplats mellan politik och medborgare en arena för medborgardialog. Alltsedan förstudien som genomfördes under våren 2012 har projektet benämnts som Orangeri och Rådrum i Stadsparken, benämningar som därmed successivt blivit etablerade. Däremot finns det inget formellt beslut i namnfrågan, varför förvaltningen föreslår att Miljö- och konsumentnämnden fattar ett sådant beslut. Den planerade verksamheten kommer att bli oerhört publik och begreppet Orangeriet kommer att kommuniceras brett till olika målgrupper. Under arbetets gång har förvaltningen uppmärksammat att det kan finnas ett behov av att skydda namnet genom att registrera ett varumärke hos Patent- och registreringsverket (PRV). Förvaltningen föreslår därför att miljöchefen får i uppdrag att utreda och, i det fall det bedöms ändamålsenligt, hos PRV ansöka om registrering av varumärke med denna inriktning. Tidigare handläggning Vid sammanträdet den 29 oktober 2013, 154, återremitterade nämnden ärendet till förvaltningen för bl.a. en kostnadskalkyl. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 januari Miljö- och konsumentnämnden beslutar att fastställa Orangeriet och Rådrummet som namn på byggnaden respektive verksamheten. Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ge miljöchef Leif Schöndell fullmakt att hos Patent- och registreringsverket (PRV) ansöka om registrering av varumärke för Orangeriet.

9 (27) 8 Dnr Kontrollplan för livsmedel 2014 Ärendet Miljö- och konsumentnämnden fastställde den 10 december 2013, 185, nämndbudget för 2014 med en övergripande beskrivning av verksamhetens inriktning. Kontrollplanen för 2014 ska ses som ett komplement till denna med en mer utförlig beskrivning av planeringen för 2014 samt en allmän beskrivning av hur kontrollarbetet är upplagt. Bakgrunden är att livsmedelslagstiftningen ställer krav på dokumentation av nämndens kontrollarbete. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari Miljö- och konsumentnämnden antecknar förvaltningens redovisning till protokollet.

10 (27) 9 Dnr Tillståndsprövning för uppförande och drift av vindkraftverk Yttrande till Länsstyrelsen (Dnr ) Verksamhetsutövare: Gamesa Energy Sweden AB, Solna Strandväg 78, Solna Fastigheter: Våssberg 1:1, Flyxhult 1:15, Skrapered 1:90 Sammanfattning Gamesa Energy Sweden AB har hos Länsstyrelsen sökt tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av en vindkraftsanläggning med tillhörande infrastruktur på fastigheterna Våssberg 1:1, Flyxhult 1:15 och Skrapered 1:90. Platsen ligger väster om Svaneholm i närheten av Gäddered motorbana. Huvudalternativet för etableringen är en anläggning med fem vindkraftverk med en installerad effekt på upp till 5 MW vardera och upp till 192 meters totalhöjd. Som alternativ föreslås sex vindkraftverk med en installerad kapacitet på upp till 2 MW vardera med en totalhöjd på 150 meter. Ljudnivåerna kommer inte att överskrida en ekvivalent ljudnivå på 40 db(a) vid närliggande bostäder. Skuggeffekter från vindkraftverken kommer inte att överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. För att säkerställa att dessa tider inte överskrids kommer berörda verk enligt ansökan att vid behov förses med utrustning för att automatiskt styra driften. Miljöförvaltningen anser att etableringen kan tillstyrkas om vissa av sökandens förslag till villkor justeras i Miljöprövningsdelegationen beslut. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka ansökan med de förslag till ändringar av villkor som framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Miljöprövningsdelegationen, Göteborg Kommunstyrelsen

11 (27) 10 Dnr Föreläggande med vite om att vidta skyddsåtgärder för avloppsreningsverket i Lerbäck Verksamhetsutövare: Henrik Brinck Konsult AB, Box 5, Borås Fastighet: Lerbäck 1:32 Sammanfattning Henrik Brinck Konsult AB (bolaget) inkom i oktober 2004 med en anmälan om inrättande av ett avloppsreningsverk i området Lerbäck för rening av avloppsvatten från cirka 20 bostadshus. Bolaget förelades 2005, som svar på anmälan, om att vidta skyddsåtgärder. En av skyddsåtgärderna var att resthalterna i det behandlade avloppsvattnet som gränsvärde inte fick överskrida 0,3 mg totalfosor (P-tot) och 15 mg BOD 7 (organiskt material) per liter utgående avloppsvatten beräknat som medelvärde för kalenderår. Bolaget har sedan driftsstart 2006 tagit prover på utgående vatten. Samtliga prover har överskridit förelagda gränsvärden för en eller båda analyserade parametrar. Av kontrollprogrammet fastställt 2010 framgår att ett badvattenprov ska tas i början av sommaren varje år och jämföras med riktvärden för badvattenkvalitet. Bedömningen av de inkomna analysresultaten är att reningsverket släpper ut för höga halter av bakterier till recipienten. Miljö- och konsumentnämndens sammanfattande bedömning av avloppsreningsverket i Lerbäck är att anläggningen är bristfällig och att det krävs skyddsåtgärder som avser reningen av bakterier och totalfosfor. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 januari Miljö- och konsumentnämnden förelägger Henrik Brinck Konsult AB, , att vidta följande skyddsåtgärder: 1. Att senast 12 månader från att detta beslut vunnit laga kraft, installera ett efter det befintliga reningsverket extra reningssteg med avseende på totalfosfor och bakterier (E-coli och intestinala enterokocker). Reningssteget ska i enlighet med beslut den 8 februari 2005, 116/2005 (Jnr ) möjliggöra provtagning i provtagningsbrunn på utgående avloppsvatten.

12 (27) 10 Dnr Att senast 18 månader från att detta beslut vunnit laga kraft, till Miljö- och konsumentnämnden ha inkommit med 6 månaders analysresultat för dygnsprovtagning av utgående avloppsvatten för parametrarna: - totalfosfor (P-tot) - organiskt material (BOD 7 ) - bakterier (E-coli och intestinala enterokocker) - aluminium Föreläggandet är förenat med ett vite på kronor. Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas. Upplysning hur man överklagar, se bilaga. Lagstöd Beslutet har fattats med följande lagstöd: - Miljöbalken 26 kap. 9 samt 2 kap. 3 och 7 - Miljöbalken 26 kap. 21 och 22 - Miljöbalken 26 kap Miljöbalken 26 kap. 26 Henrik Brinck Konsult AB, Box 5, Borås

13 (27) 11 Dnr Anmälan om ändring av befintlig verksamhet Verksamhetsutövare: Borås Flygplatsförening, Vindgatan, Borås Fastighet: Viared 5:1 Sammanfattning Borås Flygplatsförening har anmält en ändring av befintlig verksamhet till Miljö- och konsumentnämnden. Anmälan rör önskemål från så kallat allmännyttigt flyg att få nyttja anläggningen för start och landning samt tankning utanför redan tillståndsgivna tider. Miljöförvaltningen anser att den sökta ändringen kan tillåtas. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 januari Miljö- och konsumentnämnden förelägger Borås Flygplatsförening om följande: 1. Allmännyttigt flyg, i de former som har angetts i anmälan, får när så är nödvändigt nyttja anläggningen utanför tidigare tillståndsgivna tider. 2. Borås Flygplatsförening ska journalföra samtliga redovisade starter och landningar som skett utanför tidigare tillståndsgivna tider. 3. Journalföringen ska redovisas i den årsrapport som verksamheten skickar till Miljö- och konsumentnämnden samt när tillsynsmyndigheten begär det. Upplysning hur man överklagar, se bilaga. Borås Flygplatsförening, Vindgatan, Borås Samhällsbyggnadsnämnden Tekniska nämnden Länsstyrelsen Västra Götalands län Wivi-Anne Ronnegren, Fjällkroken 7A, Borås

14 (27) 12 Dnr Prövning enligt miljöbalken fastställelse av slutliga villkor Yttrande till Länsstyrelsen (Dnr ) Verksamhetsutövare: Brämhults Juice AB, Box 71, Brämhult Fastighet: Källbäcksryd 1:59 Sammanfattning Den 1 juli 2010 lämnade Brämhults Juice AB in en prövotidsutredning till Länsstyrelsen med förslag till slutliga villkor för utsläpp av processavloppsvatten enligt det tillstånd för verksamheten som lämnades den 2 april Processavloppsvattnet leds till kommunens ledningsnät för slutlig behandling vid kommunens reningsverk, Gässlösa. Miljö- och konsumentnämnden lämnade ett yttrande till Länsstyrelsen den 6 februari 2012 efter inkommen komplettering på prövotidsutredningen för slutliga villkor. Länsstyrelsen har den 12 december 2013 lämnat förslag till slutliga villkor som överensstämmer med Miljö- och konsumentnämndens tidigare förslag till slutliga villkor enligt beslut daterat Miljöförvaltningen yrkar dock på att ett begränsningsvärde för suspenderade ämnen på 110 kg per årsmedeldygn ska kvarstå som ett slutligt villkor och att ett begränsningsvärde för nitrifikationshämning är att rekommendera. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 januari Miljö- och konsumentnämnden beslutar att som eget yttrande till Länsstyrelsen översända Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Länsstyrelsen Västra Götaland, Miljöprövningsdelegationen, Mariestad

15 (27) 13 Dnr Uppdaterade klimatmål för Borås Stad motion av Thomas Ågren (MP) Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2012/KS0204) Sammanfattning Thomas Ågren (MP) föreslår i en motion till Kommunfullmäktige ett antal åtgärder för att minska klimatutsläppen i Borås Stad. Borås Stad har idag inget siffersatt mål för klimatutsläpp, vilket är en brist. Därför pågår arbete med att ta fram ett mål för minskning av koldioxidutsläpp som en del av den nya energi- och klimatplanen som ska färdigställas under Målår blir 2020 med utgångspunkt från 1990 års nivå baserat på SCB s energistatistik. Storleksordningen på utsläpp från konsumtion av varor diskuteras i energi- och klimatplanen, men beräknas inte specifikt för Borås Stad. I avvägningen mellan att beräkna klimatutsläpp och att genomföra åtgärder är det viktigt att räkna på det som tydligt visar om vi är på rätt väg. Det ger oss utrymme att lägga störst fokus på att genomföra åtgärder som minskar klimatutsläppen. Energi- och klimatplanen kommer att innehålla en handlingsplan med åtgärder på energiområdet. Åtgärder för att minska konsumtion av varor pågår inom miljömålsarbetet, bland annat inom upphandling, avfall och en särskild satsning på Miljöförvaltningen. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari Miljö- och konsumentnämnden avstyrker motionen med hänvisning till synpunkterna i förvaltningens tjänsteskrivelse. Arbete för att reducera klimatutsläpp pågår inom ramen för såväl miljömålen som den kommande Energi- och klimatplanen. Kommunstyrelsen

16 (27) 14 Dnr Miljövänliga framtida tätortsbussar motion av Nils-Åke Björklund (M) Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2012/KS0206) Sammanfattning Nils-Åke Björklund (M) föreslår att Kommunstyrelsen utreder framtida möjligheter med batteridrivna bussar som laddas induktivt. Batteridrivna bussar kan mycket väl vara en del av arbetet för att nå miljömålen 7-10 under målområdet Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås i Borås Stads miljömål. Redan idag är stadsbussarna i Borås miljövänliga eftersom de drivs med biogas och dessutom har Borås Lokaltrafik infört ett system för effektivare körning. Borås Stad har tillsammans med Västtrafik gjort en utredning om Bus Rapid Transit (Bussar som åker i särskilda filer som spårvagnar) där även frågan om bränsle ingick. Förvaltningen anser att i det fortsatta arbetet med Bus Rapid Transit kan frågan om induktionsladdade bussar ingå. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari Miljö- och konsumentnämnden beslutar att som eget yttrande till Kommunstyrelsen översända förvaltningens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsen

17 (27) 15 Dnr Planavdelningens verksamhetsplan 2014 Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden Sammanfattning Planavdelningens verksamhetsplan för 2014 är på remiss för synpunkter. Miljöförvaltningen anser att verksamhetsplanen bör kompletteras med planprogram för odlingslandskapet Brämhult för att fastställa om ytterligare exploateringar kan göras utan att naturvärdena försämras. Vidare anser förvaltningen att det i verksamhetsplanen bör framgå att Borås Stad har höjda ambitioner avseende hållbar stadsutveckling för Norrby, Gjutaren. Området Kvarbo-Hästhagen i Fristad är i stort behov av VA-sanering, Ebbared är inte aktuellt för VA-sanering och området Kullasand i Fristad bör inventeras för att utreda eventuellt behov av VA-sanering. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 januari Miljö- och konsumentnämnden beslutar att som eget yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden översända Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse. Samhällsbyggnadsnämnden

18 (27) 16 Dnr Områden med lägre strålbelastning Redovisning till Kommunstyrelsen (Dnr 2010/KS0723) Sammanfattning Kommunfullmäktige gav år 2009 Kommunstyrelsen i uppdrag att under 2010 som en del i den översiktliga planeringen undersöka och presentera områden med lägre strålbelastning. I september 2011 överlämnade Kommunstyrelsen ärendet till Miljö- och konsumentnämnden. Magnetiska fält finns ständigt omkring oss. De är starkast närmast källan, t.ex. kring kraftledningar eller omkring apparater men styrkan avtar snabbt med avståndet. Referensvärde är en rekommenderad högsta signalstyrka som ger en god säkerhetsmarginal till kända hälsoeffekter. Det bör inte överskridas där allmänheten vistas. Värdena är baserade på den vetenskapliga forskningen inom området. Den förhärskande uppfattningen, bl.a. företrädd av de statliga myndigheterna Socialstyrelsen, Boverket och Strålsäkerhetsmyndigheten, är att det inte finns något vetenskapligt underlag som styrker ett orsakssamband mellan symptom och elektromagnetiska fält. Samtidigt råder det inget tvivel om att det finns personer som har svåra besvär som de kopplar till närheten av elektrisk utrustning. Med stöd av Miljöförvaltningens utredning rekommenderar förvaltningen att inte undersöka områden med lägre strålbelastning. Möjligheten att i praktiken skydda områden mot oönskad elektromagnetisk strålning är begränsad. Det skulle krävas en detaljplan för att åstadkomma verkliga begränsningar i markanvändningen som skulle förhindra uppförande av master och luftburna kraftledningar. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari Miljö- och konsumentnämnden beslutar att överlämna Miljöförvaltningens utredning till Kommunstyrelsen som ett underlag till den pågående revideringen av Översiktsplanen. Kommunstyrelsen

19 (27) 17 Dnr , Verksamhetsplan 2014 samt ekonomisk redovisning 2013 för Energi- och klimatrådgivning Ärendet För att kommunen ska erhålla det ekonomiska bidrag som varje år betalas ut av Energimyndigheten till energi- och klimatrådgivningens verksamhet krävs dels att ansvarig politisk nämnd godkänner verksamhetsplanen för kommande år, dels redovisning av hur medlen använts under det gångna året. Energimyndigheten vill på detta sätt ha kännedom om energi- och klimatrådgivningens verksamhet samt även öka kommunens medvetenhet om denna resurs. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 januari Miljö- och konsumentnämnden godkänner verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning 2014 och den ekonomiska redovisningen för Denna paragraf förklaras omedelbart justerad Energimyndigheten, Box 310, Eskilstuna

20 (27) 18 Dnr Ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder Verksamhetsutövare: Fastighet: Halsaryd 1:4, Halsaryd Gårdsjön, Dalsjöfors Sammanfattning har inlämnat en ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder. Hon vill sätta upp fårstängsel kring två nya beteshagar på gammal ängs- och åkermark på fastigheten Halsaryd 1:4 och hyra in betesdjur. söker ett bidrag på kronor. Arbetsgruppen för Naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan med kronor för stängsling av beteshagar. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 januari Miljö- och konsumentnämnden beviljar ansökan med beloppet kronor för stängsel till fårhagar omfattande 3 ha. För inhyrd arbetskraft och hyra av får kan inget bidrag lämnas. Stängsling ska utföras i enlighet med ansökan. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs. Området ska efter stängsling skötas i minst fem år. Projektet måste påbörjas inom två år och vara avslutat inom fem år. Anmälan om projektstart och projektslut lämnas till Miljöförvaltningen. Av bidraget utbetalas kronor på angivet konto vid projektstart och kronor utbetalas efter projektets slutredovisning., Halsaryd Gårdsjön, Dalsjöfors

21 (27) 19 Dnr Ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder Verksamhetsutövare: Borås Stad, projekt Kulturlandskap Borås Fastighet: Tubbared 1:4 Sammanfattning Borås Stad, projekt Kulturlandskap Borås, har inlämnat en ansökan om bidrag för naturvårdsåtgärder. Projektet vill utföra restaureringsarbete i form av röjning på ett rikkärr på fastigheten Tubbared 1:4. Man ansöker om bidrag för faktiska kostnader upp till maximalt kronor. Arbetsgruppen för Naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan med kronor för röjningsarbetet. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 januari Miljö- och konsumentnämnden beviljar projekt Kulturlandskap Borås ansökan om bidrag med kronor för röjningsarbete. Området ska efter restaurering skötas i minst fem år. Projektet måste påbörjas inom två år och vara avslutat inom fem år. Anmälan om projektstart och projektslut lämnas till Miljöförvaltningen. Vid anmälan om projektstart ska avtal mellan Borås Stad och markägaren eller likvärdig utföraransvarig bifogas gällande skötsel enligt skötselplan under fem år. Emma Nevander, projektledare Kulturlandskap Borås Janez Nilsson, Stackhult Bokhult, Målsryd

22 (27) 20 Dnr Ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder Verksamhetsutövare:, Årydet 2, Kinnarumma Fastighet: Stora Årydet 1:1 Sammanfattning har inlämnat en ansökan om bidrag för naturvårdsåtgärder. Hon vill röja bort inväxande unga träd på tidigare ängsmark, utföra naturvårdsbränning och hamla 10 träd på fastigheten Stora Årydet 1:1. söker ett bidrag på kronor. Arbetsgruppen för Naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan med kronor för röjning, naturvårdsbränning och hamling av träd. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 januari Miljö- och konsumentnämnden beviljar ansökan med kronor för röjning, naturvårdsbränning och hamling av träd. Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna måste påbörjas inom två år och vara avslutade inom fem år. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte genomförs. Ängsmarken ska efter initiala åtgärder hållas öppen i minst fem år, genom bete, manuell röjning eller upprepad naturvårdsbränning vid behov. Anmälan om projektstart och projektslut lämnas till Miljöförvaltningen. Inför projektstart ska kontakt tas med Miljöförvaltningen för samråd kring snitsling av ytan. Av bidraget lämnas kronor på angivet konto vid projektets start och kronor utbetalas efter projektets slutredovisning., Årydet 2, Kinnarumma

23 (27) 21 Dnr Årets by 2014 Sammanfattning Nämnden beslutade den 16 april 2013, 67, att inrätta årets by till den by inom Borås Stad som utmärkt sig på ett positivt sätt för naturvården inom verksamheten för projektet Kulturlandskap Borås. Styrgruppen för Kulturlandskap Borås har nominerat de byar som har deltagit i bymöten under 2013 då utnämningen för 2014 sker på 2013 års meriter. Styrgruppen har nominerat området Håhult, Vedhult och Skarnhalla till årets by Tidigare handläggning Vid sammanträdet den 10 december 2013, 191, återremitterade nämnden ärendet till förvaltningen för vidare utredning. Nämnden utser området Håhult, Vedhult och Skarnhalla till årets by Vid bymötet fanns intresse för att börja odla gemensamt i byn. En markägare ställde sin åkermark till förfogande. Ett par som var biodlare i byn önskade att sprida ut bikuporna på fler gårdar så att ett större område blev pollinerat. Man samlades till ett extra bymöte där tre gårdar i området blev värdar för bikupor. Biodlarna beviljades bidrag från Naturvårdsfonden för bikuporna och vann 2013 års Naturvårdspris., Håhult Östergården 4, Kinnarumma

24 (27) 22 Dnr Handlingsplan för hur barnfattigdomen ska minska i Borås Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2013/KS0593) Sammanfattning Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur barnfattigdomen ska minska i Borås Stad. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till stadens samtliga nämnder och bolag med frågan: Vad är viktigt för att motverka barnfattigdom och vad skulle er nämnd/ert bolag kunna göra? Inom Miljöförvaltningen finns Konsument Borås som ger allmänheten vägledning i allmänna konsumentfrågor och reklamationshantering samt svarar för ekonomisk rådgivning. I det senare ingår även att enligt 2 skuldsaneringslagen lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer. Verksamheten har som målsättning att prioritera förebyggande arbete eftersom detta syftar till att undanröja kommande problem. Barn och ungdomar är den främsta målgruppen för den utåtriktade verksamheten, då det är viktigt att de på ett tidigt stadium får kännedom om sina rättigheter och skyldigheter och därmed kan undvika att problem uppkommer. För att förhindra att barnfattigdomen ökar i kommunen är det viktigt att så tidigt som möjligt se behovet av stödinsatser. Här kan vi se utvecklingsmöjligheter om ett bredare samarbete mellan kommunens olika verksamheter kan skapas för att få en helhetsbild kring en familjs situation. Som ett led i att motverka barnfattigdom skulle den ekonomiska rådgivningen kunna hjälpa fler barnfamiljer än idag med råd och stöd. Genom riktad information om rådgivning till utsatta familjer genom exempelvis annonsering, via stadsdelskontoren och kommunens övriga förvaltningar skulle vi kunna nå fler familjer. Detta förutsätter dock att verksamheten tillförs ytterligare resurser. En möjlighet skulle kunna vara en riktad satsning på rådgivning till barnfamiljer under en försöksperiod där resultaten sedan utvärderas. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari Miljö- och konsumentnämnden beslutar att som eget yttrande till Kommunstyrelsen översända förvaltningens tjänsteskrivelse. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

25 (27) 22 Dnr Kommunstyrelsen

26 (27) 23 Konferens i Nacka om ledarskap för hållbara städer Global utmaning m.fl. inbjuder till konferens i Nacka den 13 februari 2014 om Ledarskap för hållbara städer. Nämnden utser Lars-Gunnar Comén (M) och Marcus Nilsen (FP) som deltagare. 24 Skrivelser och meddelanden Kommunfullmäktige, beslut att godkänna förändrad taxebilaga 1 i taxor för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med den 1 januari Dnr Kommunfullmäktige, beslut om Drogpolitiskt program för Borås Stad Dnr Kommunfullmäktige, Välfärdsbokslut Dnr Kommunstyrelsen, skrivelse till Västra Götalandsregionen om BRT (Bus Rapid Transit) i Borås Vad krävs för att etablera BRT i Borås? Dnr Kommunstyrelsen, skrivelse att Miljö- och konsumentnämnden får i uppdrag att samordna och informera om Earth Hour Dnr Kommunstyrelsen, beslut om åtgärder för romerna. Dnr Borås Energi AB, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Miljöförvaltningen, skrivelse till boende i Viareds sommarstad om VA-sanering och ny detaljplan. Dnr Delegationsbeslut den 1-31 december 2013.