PROTOKOLL (27)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 2014-01-21 1 (27)"

Transkript

1 (27) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, kl i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 1-25 Beslutande Heiti Ernits (MP) Lars-Gunnar Comén (M) Anita Persson (V) Jan-Åke Carlsson (S) Eva Aspman (S) Cecilia Kochan (S) Mona Hallberg (M) Katrine Andersson (M) Karl-Eric Nilsson (C) Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande Ersatte Gabriel Sandberg (S) Ersättare Johan Dahlberg (S) Magnus Almström (MP) Per Månsson (M) Inga-Britt Olsson (M) Marcus Nilsen (FP) Jan Hallquist (KD) Tjänstemän och övriga Miljöchef Leif Schöndell Affärsutvecklare Anna-Karin Schön, Borås Energi & Miljö AB t.o.m. kl , 1-2 VA-strateg Joakim Ekberg, Borås Energi & Miljö AB t.o.m. kl , 1-2 Energisamordnare Susanne Arneborg t.o.m. kl , 1-3 1:e miljöinspektör Monica Hellström t.o.m. kl , 1-2 Nämndsekreterare Siw Parhagen Utses att justera Lars-Gunnar Comén. Ersättare: Eva Aspman Datum för justering Sekreterare Ordförande Justerande Justering har tillkännagivits genom anslag den Protokollet förvaras på Miljöförvaltningen

2 (27) 1 Fastställande av föredragningslista Nämnden fastställer föredragningslistan. 2 Information om VA-plan m.m. Affärsutvecklare Anna-Karin Schön och VA-strateg Joakim Ekberg från Borås Energi och Miljö AB informerar om VA-plan, dagvattenpolicy, nytt insamlingssystem, kompostering och biogasproduktion. 3 Information om energi- och klimatplan m.m. Energisamordnare Susanne Arneborg informerar om Energi- och klimatplan och klimatkompensation.

3 (27) 4 Dnr Internationell policy för Borås Stad revidering Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2013/KS0738) Ärendet Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till reviderad Internationell policy. Den hittills gällande policyn beslutades av Kommunfullmäktige i augusti Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget Internationell policy. Kommunstyrelsen

4 (27) 5 Dnr Tjänstegarantier en kvalitetskontroll värdig namnet Motion av Falco Güldenpfennig (KD) Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2013/KS0415) Ärendet Falco Güldenpfennig (KD) har i en motion föreslagit att Kommunstyrelsen ska få i uppdrag - att utvärdera och analysera det tidigare arbetet med medborgarkontrakt, samt - att initiera, driva och samordna införandet av kvalitetssäkrade tjänstegarantier i Borås Stads samtliga verksamheter. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari Yrkanden Jan-Åke Carlsson (S) yrkar att nämnden endast ska tillstyrka förslaget att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera och analysera det tidigare arbetet med medborgarkontrakt. Förste vice ordföranden Lars-Gunnar Comén (M) yrkar att nämnden tillstyrker motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Jan-Åke Carlssons och Lars-Gunnar Coméns yrkanden och finner att nämnden antar Jan-Åke Carlssons förslag. Omröstning begärs. Ja-röst för bifall till Jan-Åke Carlssons förslag. Nej-röst för bifall till Lars-Gunnar Coméns förslag. Omröstningsresultat Vid omröstningen röstas ja av Anita Persson (V), Jan-Åke Carlsson (S), Eva Aspman (S), Cecilia Kochan (S) och Heiti Ernits (MP) samt nej av Lars-Gunnar Comén (M), Mona Hallberg (M), Katrine Andersson (M) och Karl-Eric Nilsson (C). Nämnden beslutar med fem röster mot fyra att endast tillstyrka förslaget att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera och analysera det tidigare arbetet med medborgarkontrakt.

5 (27) 5 Dnr Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker endast förslaget att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera och analysera det tidigare arbetet med medborgarkontrakt. Kommunstyrelsen

6 (27) 6 Dnr Nybyggnation av Orangeri Rådrum i Stadsparken Anslagsframställan från Lokalförsörjningsnämnden Yttrande till Kommunstyrelsen Sammanfattning Lokalförsörjningsnämnden har den 17 december 2013 beslutat att föreslå Kommunfullmäktige godkänna nämndens förslag avseende nybyggnad av Orangeri Rådrum i Stadsparken till en sammanlagd investeringsutgift på kronor. Jämfört med de tkr som avsatts i den godkända investeringsbudgeten, baserat på förstudien, innebär detta en markant ökning även om en viss nedjustering skett jämfört med Lokalförsörjningsförvaltningens första beräkning. Som framgår av Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan finns flera rimliga orsaker till att byggnationen, efter slutförd projektering och inkomna anbud, har visat sig bli avsevärt dyrare än vad som kalkylerades med förstudien som underlag. Det handlar om en komplex projektering av en helt unik byggnad som krävt mer omfattande tekniska utredningar än vad som är vanligt. Vidare har nya funktioner som vattenspel vid entrén, solcellsanläggning samt utvändiga solskydd tillkommit. Dessutom var pålning för byggnaden samt rivning av befintlig kiosk samt arkader inte inräknade i kalkylen från förstudien. När det gäller det planerade vattenspelet vid entrén är det Miljöförvaltningens uppfattning att detta bör kvarstå i projektet. Det är en viktig del i gestaltningen av den yttre miljön runt Orangeriet och en del i den övriga upprustning av Stadsparken som planeras runt byggnaden med utomhusscen, dansbana och isbana. Den totala hyreskostnaden för objektet är enligt Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan beräknad till tkr, vilket är ca 350 tkr mer än vad som tidigare angetts. Rådrummet förutsätter att Miljö- och konsumentnämnden fr.o.m. budget 2015 tillförs medel för att täcka helårsdrift av verksamheten samt lokalkostnader på faktisk nivå. Miljöförvaltningen föreslår att Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan tillstyrks med tillägget att vattenspelet vid entrén ska kvarstå i projektet. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari 2014.

7 (27) 6 Dnr Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan för nybyggnad av Orangeri Rådrum i Stadsparken med tillägget att det planerade vattenspelet vid entrén ska kvarstå i projektet. En förutsättning för den planerade driften är att nämnden fr.o.m. budget 2015 tillförs kommunbidrag för helårsdrift av verksamheten inklusive faktiska lokalkostnader. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Kommunstyrelsen Lokalförsörjningsnämnden

8 (27) 7 Dnr Orangeri/Rådrum i Stadsparken namn på verksamheten Sammanfattning Borås Stad planerar att bygga ett Orangeri i Stadsparken som kommer att innehålla ett café och ett Rådrum med hållbar utveckling som genomgående tema. Orangeriet ska bli en attraktiv mötesplats för boråsarna. Här kommer att finnas rådgivning inom områdena miljö, energi och klimat samt konsumenträtt, men Orangeriet ska också bli en arena för alla Borås Stads verksamheter att kommunicera frågor om hållbar livsstil och stadsutveckling. Vidare är Orangeriet tänkt som en mötesplats mellan politik och medborgare en arena för medborgardialog. Alltsedan förstudien som genomfördes under våren 2012 har projektet benämnts som Orangeri och Rådrum i Stadsparken, benämningar som därmed successivt blivit etablerade. Däremot finns det inget formellt beslut i namnfrågan, varför förvaltningen föreslår att Miljö- och konsumentnämnden fattar ett sådant beslut. Den planerade verksamheten kommer att bli oerhört publik och begreppet Orangeriet kommer att kommuniceras brett till olika målgrupper. Under arbetets gång har förvaltningen uppmärksammat att det kan finnas ett behov av att skydda namnet genom att registrera ett varumärke hos Patent- och registreringsverket (PRV). Förvaltningen föreslår därför att miljöchefen får i uppdrag att utreda och, i det fall det bedöms ändamålsenligt, hos PRV ansöka om registrering av varumärke med denna inriktning. Tidigare handläggning Vid sammanträdet den 29 oktober 2013, 154, återremitterade nämnden ärendet till förvaltningen för bl.a. en kostnadskalkyl. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 januari Miljö- och konsumentnämnden beslutar att fastställa Orangeriet och Rådrummet som namn på byggnaden respektive verksamheten. Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ge miljöchef Leif Schöndell fullmakt att hos Patent- och registreringsverket (PRV) ansöka om registrering av varumärke för Orangeriet.

9 (27) 8 Dnr Kontrollplan för livsmedel 2014 Ärendet Miljö- och konsumentnämnden fastställde den 10 december 2013, 185, nämndbudget för 2014 med en övergripande beskrivning av verksamhetens inriktning. Kontrollplanen för 2014 ska ses som ett komplement till denna med en mer utförlig beskrivning av planeringen för 2014 samt en allmän beskrivning av hur kontrollarbetet är upplagt. Bakgrunden är att livsmedelslagstiftningen ställer krav på dokumentation av nämndens kontrollarbete. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari Miljö- och konsumentnämnden antecknar förvaltningens redovisning till protokollet.

10 (27) 9 Dnr Tillståndsprövning för uppförande och drift av vindkraftverk Yttrande till Länsstyrelsen (Dnr ) Verksamhetsutövare: Gamesa Energy Sweden AB, Solna Strandväg 78, Solna Fastigheter: Våssberg 1:1, Flyxhult 1:15, Skrapered 1:90 Sammanfattning Gamesa Energy Sweden AB har hos Länsstyrelsen sökt tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av en vindkraftsanläggning med tillhörande infrastruktur på fastigheterna Våssberg 1:1, Flyxhult 1:15 och Skrapered 1:90. Platsen ligger väster om Svaneholm i närheten av Gäddered motorbana. Huvudalternativet för etableringen är en anläggning med fem vindkraftverk med en installerad effekt på upp till 5 MW vardera och upp till 192 meters totalhöjd. Som alternativ föreslås sex vindkraftverk med en installerad kapacitet på upp till 2 MW vardera med en totalhöjd på 150 meter. Ljudnivåerna kommer inte att överskrida en ekvivalent ljudnivå på 40 db(a) vid närliggande bostäder. Skuggeffekter från vindkraftverken kommer inte att överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. För att säkerställa att dessa tider inte överskrids kommer berörda verk enligt ansökan att vid behov förses med utrustning för att automatiskt styra driften. Miljöförvaltningen anser att etableringen kan tillstyrkas om vissa av sökandens förslag till villkor justeras i Miljöprövningsdelegationen beslut. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka ansökan med de förslag till ändringar av villkor som framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Miljöprövningsdelegationen, Göteborg Kommunstyrelsen

11 (27) 10 Dnr Föreläggande med vite om att vidta skyddsåtgärder för avloppsreningsverket i Lerbäck Verksamhetsutövare: Henrik Brinck Konsult AB, Box 5, Borås Fastighet: Lerbäck 1:32 Sammanfattning Henrik Brinck Konsult AB (bolaget) inkom i oktober 2004 med en anmälan om inrättande av ett avloppsreningsverk i området Lerbäck för rening av avloppsvatten från cirka 20 bostadshus. Bolaget förelades 2005, som svar på anmälan, om att vidta skyddsåtgärder. En av skyddsåtgärderna var att resthalterna i det behandlade avloppsvattnet som gränsvärde inte fick överskrida 0,3 mg totalfosor (P-tot) och 15 mg BOD 7 (organiskt material) per liter utgående avloppsvatten beräknat som medelvärde för kalenderår. Bolaget har sedan driftsstart 2006 tagit prover på utgående vatten. Samtliga prover har överskridit förelagda gränsvärden för en eller båda analyserade parametrar. Av kontrollprogrammet fastställt 2010 framgår att ett badvattenprov ska tas i början av sommaren varje år och jämföras med riktvärden för badvattenkvalitet. Bedömningen av de inkomna analysresultaten är att reningsverket släpper ut för höga halter av bakterier till recipienten. Miljö- och konsumentnämndens sammanfattande bedömning av avloppsreningsverket i Lerbäck är att anläggningen är bristfällig och att det krävs skyddsåtgärder som avser reningen av bakterier och totalfosfor. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 januari Miljö- och konsumentnämnden förelägger Henrik Brinck Konsult AB, , att vidta följande skyddsåtgärder: 1. Att senast 12 månader från att detta beslut vunnit laga kraft, installera ett efter det befintliga reningsverket extra reningssteg med avseende på totalfosfor och bakterier (E-coli och intestinala enterokocker). Reningssteget ska i enlighet med beslut den 8 februari 2005, 116/2005 (Jnr ) möjliggöra provtagning i provtagningsbrunn på utgående avloppsvatten.

12 (27) 10 Dnr Att senast 18 månader från att detta beslut vunnit laga kraft, till Miljö- och konsumentnämnden ha inkommit med 6 månaders analysresultat för dygnsprovtagning av utgående avloppsvatten för parametrarna: - totalfosfor (P-tot) - organiskt material (BOD 7 ) - bakterier (E-coli och intestinala enterokocker) - aluminium Föreläggandet är förenat med ett vite på kronor. Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas. Upplysning hur man överklagar, se bilaga. Lagstöd Beslutet har fattats med följande lagstöd: - Miljöbalken 26 kap. 9 samt 2 kap. 3 och 7 - Miljöbalken 26 kap. 21 och 22 - Miljöbalken 26 kap Miljöbalken 26 kap. 26 Henrik Brinck Konsult AB, Box 5, Borås

13 (27) 11 Dnr Anmälan om ändring av befintlig verksamhet Verksamhetsutövare: Borås Flygplatsförening, Vindgatan, Borås Fastighet: Viared 5:1 Sammanfattning Borås Flygplatsförening har anmält en ändring av befintlig verksamhet till Miljö- och konsumentnämnden. Anmälan rör önskemål från så kallat allmännyttigt flyg att få nyttja anläggningen för start och landning samt tankning utanför redan tillståndsgivna tider. Miljöförvaltningen anser att den sökta ändringen kan tillåtas. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 januari Miljö- och konsumentnämnden förelägger Borås Flygplatsförening om följande: 1. Allmännyttigt flyg, i de former som har angetts i anmälan, får när så är nödvändigt nyttja anläggningen utanför tidigare tillståndsgivna tider. 2. Borås Flygplatsförening ska journalföra samtliga redovisade starter och landningar som skett utanför tidigare tillståndsgivna tider. 3. Journalföringen ska redovisas i den årsrapport som verksamheten skickar till Miljö- och konsumentnämnden samt när tillsynsmyndigheten begär det. Upplysning hur man överklagar, se bilaga. Borås Flygplatsförening, Vindgatan, Borås Samhällsbyggnadsnämnden Tekniska nämnden Länsstyrelsen Västra Götalands län Wivi-Anne Ronnegren, Fjällkroken 7A, Borås

14 (27) 12 Dnr Prövning enligt miljöbalken fastställelse av slutliga villkor Yttrande till Länsstyrelsen (Dnr ) Verksamhetsutövare: Brämhults Juice AB, Box 71, Brämhult Fastighet: Källbäcksryd 1:59 Sammanfattning Den 1 juli 2010 lämnade Brämhults Juice AB in en prövotidsutredning till Länsstyrelsen med förslag till slutliga villkor för utsläpp av processavloppsvatten enligt det tillstånd för verksamheten som lämnades den 2 april Processavloppsvattnet leds till kommunens ledningsnät för slutlig behandling vid kommunens reningsverk, Gässlösa. Miljö- och konsumentnämnden lämnade ett yttrande till Länsstyrelsen den 6 februari 2012 efter inkommen komplettering på prövotidsutredningen för slutliga villkor. Länsstyrelsen har den 12 december 2013 lämnat förslag till slutliga villkor som överensstämmer med Miljö- och konsumentnämndens tidigare förslag till slutliga villkor enligt beslut daterat Miljöförvaltningen yrkar dock på att ett begränsningsvärde för suspenderade ämnen på 110 kg per årsmedeldygn ska kvarstå som ett slutligt villkor och att ett begränsningsvärde för nitrifikationshämning är att rekommendera. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 januari Miljö- och konsumentnämnden beslutar att som eget yttrande till Länsstyrelsen översända Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Länsstyrelsen Västra Götaland, Miljöprövningsdelegationen, Mariestad

15 (27) 13 Dnr Uppdaterade klimatmål för Borås Stad motion av Thomas Ågren (MP) Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2012/KS0204) Sammanfattning Thomas Ågren (MP) föreslår i en motion till Kommunfullmäktige ett antal åtgärder för att minska klimatutsläppen i Borås Stad. Borås Stad har idag inget siffersatt mål för klimatutsläpp, vilket är en brist. Därför pågår arbete med att ta fram ett mål för minskning av koldioxidutsläpp som en del av den nya energi- och klimatplanen som ska färdigställas under Målår blir 2020 med utgångspunkt från 1990 års nivå baserat på SCB s energistatistik. Storleksordningen på utsläpp från konsumtion av varor diskuteras i energi- och klimatplanen, men beräknas inte specifikt för Borås Stad. I avvägningen mellan att beräkna klimatutsläpp och att genomföra åtgärder är det viktigt att räkna på det som tydligt visar om vi är på rätt väg. Det ger oss utrymme att lägga störst fokus på att genomföra åtgärder som minskar klimatutsläppen. Energi- och klimatplanen kommer att innehålla en handlingsplan med åtgärder på energiområdet. Åtgärder för att minska konsumtion av varor pågår inom miljömålsarbetet, bland annat inom upphandling, avfall och en särskild satsning på Miljöförvaltningen. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari Miljö- och konsumentnämnden avstyrker motionen med hänvisning till synpunkterna i förvaltningens tjänsteskrivelse. Arbete för att reducera klimatutsläpp pågår inom ramen för såväl miljömålen som den kommande Energi- och klimatplanen. Kommunstyrelsen

16 (27) 14 Dnr Miljövänliga framtida tätortsbussar motion av Nils-Åke Björklund (M) Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2012/KS0206) Sammanfattning Nils-Åke Björklund (M) föreslår att Kommunstyrelsen utreder framtida möjligheter med batteridrivna bussar som laddas induktivt. Batteridrivna bussar kan mycket väl vara en del av arbetet för att nå miljömålen 7-10 under målområdet Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås i Borås Stads miljömål. Redan idag är stadsbussarna i Borås miljövänliga eftersom de drivs med biogas och dessutom har Borås Lokaltrafik infört ett system för effektivare körning. Borås Stad har tillsammans med Västtrafik gjort en utredning om Bus Rapid Transit (Bussar som åker i särskilda filer som spårvagnar) där även frågan om bränsle ingick. Förvaltningen anser att i det fortsatta arbetet med Bus Rapid Transit kan frågan om induktionsladdade bussar ingå. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari Miljö- och konsumentnämnden beslutar att som eget yttrande till Kommunstyrelsen översända förvaltningens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsen

17 (27) 15 Dnr Planavdelningens verksamhetsplan 2014 Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden Sammanfattning Planavdelningens verksamhetsplan för 2014 är på remiss för synpunkter. Miljöförvaltningen anser att verksamhetsplanen bör kompletteras med planprogram för odlingslandskapet Brämhult för att fastställa om ytterligare exploateringar kan göras utan att naturvärdena försämras. Vidare anser förvaltningen att det i verksamhetsplanen bör framgå att Borås Stad har höjda ambitioner avseende hållbar stadsutveckling för Norrby, Gjutaren. Området Kvarbo-Hästhagen i Fristad är i stort behov av VA-sanering, Ebbared är inte aktuellt för VA-sanering och området Kullasand i Fristad bör inventeras för att utreda eventuellt behov av VA-sanering. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 januari Miljö- och konsumentnämnden beslutar att som eget yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden översända Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse. Samhällsbyggnadsnämnden

18 (27) 16 Dnr Områden med lägre strålbelastning Redovisning till Kommunstyrelsen (Dnr 2010/KS0723) Sammanfattning Kommunfullmäktige gav år 2009 Kommunstyrelsen i uppdrag att under 2010 som en del i den översiktliga planeringen undersöka och presentera områden med lägre strålbelastning. I september 2011 överlämnade Kommunstyrelsen ärendet till Miljö- och konsumentnämnden. Magnetiska fält finns ständigt omkring oss. De är starkast närmast källan, t.ex. kring kraftledningar eller omkring apparater men styrkan avtar snabbt med avståndet. Referensvärde är en rekommenderad högsta signalstyrka som ger en god säkerhetsmarginal till kända hälsoeffekter. Det bör inte överskridas där allmänheten vistas. Värdena är baserade på den vetenskapliga forskningen inom området. Den förhärskande uppfattningen, bl.a. företrädd av de statliga myndigheterna Socialstyrelsen, Boverket och Strålsäkerhetsmyndigheten, är att det inte finns något vetenskapligt underlag som styrker ett orsakssamband mellan symptom och elektromagnetiska fält. Samtidigt råder det inget tvivel om att det finns personer som har svåra besvär som de kopplar till närheten av elektrisk utrustning. Med stöd av Miljöförvaltningens utredning rekommenderar förvaltningen att inte undersöka områden med lägre strålbelastning. Möjligheten att i praktiken skydda områden mot oönskad elektromagnetisk strålning är begränsad. Det skulle krävas en detaljplan för att åstadkomma verkliga begränsningar i markanvändningen som skulle förhindra uppförande av master och luftburna kraftledningar. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari Miljö- och konsumentnämnden beslutar att överlämna Miljöförvaltningens utredning till Kommunstyrelsen som ett underlag till den pågående revideringen av Översiktsplanen. Kommunstyrelsen

19 (27) 17 Dnr , Verksamhetsplan 2014 samt ekonomisk redovisning 2013 för Energi- och klimatrådgivning Ärendet För att kommunen ska erhålla det ekonomiska bidrag som varje år betalas ut av Energimyndigheten till energi- och klimatrådgivningens verksamhet krävs dels att ansvarig politisk nämnd godkänner verksamhetsplanen för kommande år, dels redovisning av hur medlen använts under det gångna året. Energimyndigheten vill på detta sätt ha kännedom om energi- och klimatrådgivningens verksamhet samt även öka kommunens medvetenhet om denna resurs. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 januari Miljö- och konsumentnämnden godkänner verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning 2014 och den ekonomiska redovisningen för Denna paragraf förklaras omedelbart justerad Energimyndigheten, Box 310, Eskilstuna

20 (27) 18 Dnr Ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder Verksamhetsutövare: Fastighet: Halsaryd 1:4, Halsaryd Gårdsjön, Dalsjöfors Sammanfattning har inlämnat en ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder. Hon vill sätta upp fårstängsel kring två nya beteshagar på gammal ängs- och åkermark på fastigheten Halsaryd 1:4 och hyra in betesdjur. söker ett bidrag på kronor. Arbetsgruppen för Naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan med kronor för stängsling av beteshagar. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 januari Miljö- och konsumentnämnden beviljar ansökan med beloppet kronor för stängsel till fårhagar omfattande 3 ha. För inhyrd arbetskraft och hyra av får kan inget bidrag lämnas. Stängsling ska utföras i enlighet med ansökan. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs. Området ska efter stängsling skötas i minst fem år. Projektet måste påbörjas inom två år och vara avslutat inom fem år. Anmälan om projektstart och projektslut lämnas till Miljöförvaltningen. Av bidraget utbetalas kronor på angivet konto vid projektstart och kronor utbetalas efter projektets slutredovisning., Halsaryd Gårdsjön, Dalsjöfors

21 (27) 19 Dnr Ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder Verksamhetsutövare: Borås Stad, projekt Kulturlandskap Borås Fastighet: Tubbared 1:4 Sammanfattning Borås Stad, projekt Kulturlandskap Borås, har inlämnat en ansökan om bidrag för naturvårdsåtgärder. Projektet vill utföra restaureringsarbete i form av röjning på ett rikkärr på fastigheten Tubbared 1:4. Man ansöker om bidrag för faktiska kostnader upp till maximalt kronor. Arbetsgruppen för Naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan med kronor för röjningsarbetet. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 januari Miljö- och konsumentnämnden beviljar projekt Kulturlandskap Borås ansökan om bidrag med kronor för röjningsarbete. Området ska efter restaurering skötas i minst fem år. Projektet måste påbörjas inom två år och vara avslutat inom fem år. Anmälan om projektstart och projektslut lämnas till Miljöförvaltningen. Vid anmälan om projektstart ska avtal mellan Borås Stad och markägaren eller likvärdig utföraransvarig bifogas gällande skötsel enligt skötselplan under fem år. Emma Nevander, projektledare Kulturlandskap Borås Janez Nilsson, Stackhult Bokhult, Målsryd

22 (27) 20 Dnr Ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder Verksamhetsutövare:, Årydet 2, Kinnarumma Fastighet: Stora Årydet 1:1 Sammanfattning har inlämnat en ansökan om bidrag för naturvårdsåtgärder. Hon vill röja bort inväxande unga träd på tidigare ängsmark, utföra naturvårdsbränning och hamla 10 träd på fastigheten Stora Årydet 1:1. söker ett bidrag på kronor. Arbetsgruppen för Naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan med kronor för röjning, naturvårdsbränning och hamling av träd. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 januari Miljö- och konsumentnämnden beviljar ansökan med kronor för röjning, naturvårdsbränning och hamling av träd. Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna måste påbörjas inom två år och vara avslutade inom fem år. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte genomförs. Ängsmarken ska efter initiala åtgärder hållas öppen i minst fem år, genom bete, manuell röjning eller upprepad naturvårdsbränning vid behov. Anmälan om projektstart och projektslut lämnas till Miljöförvaltningen. Inför projektstart ska kontakt tas med Miljöförvaltningen för samråd kring snitsling av ytan. Av bidraget lämnas kronor på angivet konto vid projektets start och kronor utbetalas efter projektets slutredovisning., Årydet 2, Kinnarumma

23 (27) 21 Dnr Årets by 2014 Sammanfattning Nämnden beslutade den 16 april 2013, 67, att inrätta årets by till den by inom Borås Stad som utmärkt sig på ett positivt sätt för naturvården inom verksamheten för projektet Kulturlandskap Borås. Styrgruppen för Kulturlandskap Borås har nominerat de byar som har deltagit i bymöten under 2013 då utnämningen för 2014 sker på 2013 års meriter. Styrgruppen har nominerat området Håhult, Vedhult och Skarnhalla till årets by Tidigare handläggning Vid sammanträdet den 10 december 2013, 191, återremitterade nämnden ärendet till förvaltningen för vidare utredning. Nämnden utser området Håhult, Vedhult och Skarnhalla till årets by Vid bymötet fanns intresse för att börja odla gemensamt i byn. En markägare ställde sin åkermark till förfogande. Ett par som var biodlare i byn önskade att sprida ut bikuporna på fler gårdar så att ett större område blev pollinerat. Man samlades till ett extra bymöte där tre gårdar i området blev värdar för bikupor. Biodlarna beviljades bidrag från Naturvårdsfonden för bikuporna och vann 2013 års Naturvårdspris., Håhult Östergården 4, Kinnarumma

24 (27) 22 Dnr Handlingsplan för hur barnfattigdomen ska minska i Borås Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2013/KS0593) Sammanfattning Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur barnfattigdomen ska minska i Borås Stad. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till stadens samtliga nämnder och bolag med frågan: Vad är viktigt för att motverka barnfattigdom och vad skulle er nämnd/ert bolag kunna göra? Inom Miljöförvaltningen finns Konsument Borås som ger allmänheten vägledning i allmänna konsumentfrågor och reklamationshantering samt svarar för ekonomisk rådgivning. I det senare ingår även att enligt 2 skuldsaneringslagen lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer. Verksamheten har som målsättning att prioritera förebyggande arbete eftersom detta syftar till att undanröja kommande problem. Barn och ungdomar är den främsta målgruppen för den utåtriktade verksamheten, då det är viktigt att de på ett tidigt stadium får kännedom om sina rättigheter och skyldigheter och därmed kan undvika att problem uppkommer. För att förhindra att barnfattigdomen ökar i kommunen är det viktigt att så tidigt som möjligt se behovet av stödinsatser. Här kan vi se utvecklingsmöjligheter om ett bredare samarbete mellan kommunens olika verksamheter kan skapas för att få en helhetsbild kring en familjs situation. Som ett led i att motverka barnfattigdom skulle den ekonomiska rådgivningen kunna hjälpa fler barnfamiljer än idag med råd och stöd. Genom riktad information om rådgivning till utsatta familjer genom exempelvis annonsering, via stadsdelskontoren och kommunens övriga förvaltningar skulle vi kunna nå fler familjer. Detta förutsätter dock att verksamheten tillförs ytterligare resurser. En möjlighet skulle kunna vara en riktad satsning på rådgivning till barnfamiljer under en försöksperiod där resultaten sedan utvärderas. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari Miljö- och konsumentnämnden beslutar att som eget yttrande till Kommunstyrelsen översända förvaltningens tjänsteskrivelse. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

25 (27) 22 Dnr Kommunstyrelsen

26 (27) 23 Konferens i Nacka om ledarskap för hållbara städer Global utmaning m.fl. inbjuder till konferens i Nacka den 13 februari 2014 om Ledarskap för hållbara städer. Nämnden utser Lars-Gunnar Comén (M) och Marcus Nilsen (FP) som deltagare. 24 Skrivelser och meddelanden Kommunfullmäktige, beslut att godkänna förändrad taxebilaga 1 i taxor för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med den 1 januari Dnr Kommunfullmäktige, beslut om Drogpolitiskt program för Borås Stad Dnr Kommunfullmäktige, Välfärdsbokslut Dnr Kommunstyrelsen, skrivelse till Västra Götalandsregionen om BRT (Bus Rapid Transit) i Borås Vad krävs för att etablera BRT i Borås? Dnr Kommunstyrelsen, skrivelse att Miljö- och konsumentnämnden får i uppdrag att samordna och informera om Earth Hour Dnr Kommunstyrelsen, beslut om åtgärder för romerna. Dnr Borås Energi AB, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Miljöförvaltningen, skrivelse till boende i Viareds sommarstad om VA-sanering och ny detaljplan. Dnr Delegationsbeslut den 1-31 december 2013.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

PROTOKOLL 2014-10-28 1 (19) Tid och plats Tisdagen den 28 oktober 2014, kl. 17.00 20.45 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 156-179

PROTOKOLL 2014-10-28 1 (19) Tid och plats Tisdagen den 28 oktober 2014, kl. 17.00 20.45 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 156-179 2014-10-28 1 (19) Tid och plats Tisdagen den 28 oktober 2014, kl. 17.00 20.45 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 156-179 Beslutande Heiti Ernits (MP) Lars-Gunnar Comén (M) Anita Persson (V) Jan-Åke

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-11. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-11. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-11 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 12.30-17.45 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e vice ordf

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens miljöutskott

Kommunstyrelsens miljöutskott Sidan 1 av 13 Plats och tid Rotebrorummet 9:00-11:00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Ordförande Carina

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

Jan Birgersson (M) Carl-Gustaf Dybeck (M) Albert Söderlind (FP) Carl-Johan Stillström (C) Anders Edgren (S) Elisabeth Juntti (S) Marie Blomqvist (S)

Jan Birgersson (M) Carl-Gustaf Dybeck (M) Albert Söderlind (FP) Carl-Johan Stillström (C) Anders Edgren (S) Elisabeth Juntti (S) Marie Blomqvist (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-21 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-16.45 Beslutande Övriga närvarande Bert-Åke Näslund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.30 Protokoll 6/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2012-05-29 Plats Terminalgatan 18 (CMP AB) Närvarande: Ledamöter Milan Obradovic

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-12

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-12 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-12 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 14:00-18:10 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e v. ordf. Göte

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-11-27 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:45 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Plats och tid Runnabönning, Rydals museum, Rydal, kl. 8.30-12.30 Beslutande s Berndt Ekholm v Eivor Hellman Max m Göte Nilsson c Ragnar Nilsson mp Kristina Hasselblad s Samir

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S) Tillsynsnämnden 2015-04-22 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagare Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

2012-01-27. Göran Björklund

2012-01-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-01-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 6 februari 2012. Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-13:16 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad C Catarina Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:30 100-111 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

2013-12-06. Göran Björklund

2013-12-06. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-12-06 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 december 2013 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-12-10 1 (25)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-12-10 1 (25) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-12-10 1 (25) Plats och tid Kommunhuset, rum 367, klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Holmkvist (M), ordf. Emelie Carlbom (M) tjg för Hans-Erik Aronsson (M) 88-91 Hans-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

2015-02-27. Göran Björklund

2015-02-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-02-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 9 mars 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:50 92-108 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Kerstin Ullnert Hansson (S) Hamza Demir (V) Bert Nygren (KD) Margaretha Zettergren

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(8) Plats och tid Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15 15.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tommie Eriksson, vice kommundirektör

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 13.00 14.30 Beslutande Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) Övriga deltagande Joakim

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00. Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria Arman (mp) Dan Larson (m)

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00. Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria Arman (mp) Dan Larson (m) Plats och tid: Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Övriga närvarande: Utses att justera: Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00 Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer