FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS, UPPSALA OCH VÄSTMANLANDS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS, UPPSALA OCH VÄSTMANLANDS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Styrelsen för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM, FBIS-S, (Förbundet blödarsjuka - Stockholms regionförening) lämnar härmed följande redogörelse för verksamheten under kalenderåret VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningen är en regionavdelning inom Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS) med verksamhetsområdet Upplands, Västmanlands och Stockholms läns landsting med Gotland samt Åland. Föreningen är även medlem i Läns-HSO (Handikapporganisationernas Samarbetsorgan) i respektive landsting. UPPGIFT Föreningens uppgift är att sprida information om blödarsjuka, att bevaka och behandla frågor av gemensamt intresse för personer med blödarsjuka inom verksamhetsområdet, att hålla kontakt med medlemmarna samt att verka för ett väl utvecklat samarbete med moderorganisationen och dess regionavdelningar i landet. MEDLEMMAR FBIS-S är förbundets största regionförening. Den 31 december 2008 var medlemsantalet 471, varav 172 har uppgivit någon form av blödarsjuka. Övriga personer var stöd- eller familjemedlemmar. Medlemmarna fördelade sig enligt följande (blödarsjuka inom parentes): Stockholms läns landsting 393 (172), Uppland 41 (17), Västmanland 24 (11), Gotland 4 (3) samt Åland 9 (3). Medlemmarna i Sörmland har genom tidigare kongressbeslut överförts till den nybildade östra regionföreningen. Enligt våra föreningsstadgar skall detta beslutas på två på varandra följande årsmöten, vilket också skedde under Hedersmedlemmar utsedda vid årsmötet 1992: Professor emerita Margareta Blombäck vid Karolinska institutet, och docent Barbro Wiechel, tidigare chef för Stockholms läns landstings Blodverksamhet. Hedersmedlem i Förbundet blödarsjuka i Sverige är docent Hans Johnsson, Stockholm. STYRELSE Styrelse vald vid årsmötet 2008: Ordförande Elisabeth Söderlind (till 2010) vice ordförande Ann Lundskog (till 2012) Kassaförvaltare Ann-Katrin Pernholm (till 2010) Bitr. kassaförvaltare Adam Wystrand (till 2012) Sekreterare Helena Dahlin (till 2010) Suppleant Ingrid Attleborn (till 2010) Suppleant Camilla Lindfors Bågander (till 2010) Kommentar: Ordförande, suppleanter, revisor och valberedning väljs på två år.

2 KOMMITTÉER OCH ARBETSGRUPPER Valberedning sammankallande Zygmunt Gruszka Fredrik Decker Av styrelsen utsedda representanter Godkänd revisor Karl-Erik Törnkvist Revisorsuppleant Vakant Familjeverksamhet Äldreverksamhet ITP-kontakt Färdtjänstkontakt, HSO Webbansvarig Kontaktperson U-län Ann Lundskog Camilla Lindfors Bågander Ann-Katrin Pernholm Elisabeth Söderlind Helena Dahlin Ann-Katrin Pernholm Fredrik Decker Inge Sandin Stockholms läns landstings samverkansgrupper inom sjukvården Karolinska universitetssjukhuset (KuS) STYRELSESAMMANTRÄDEN Ann-Katrin Pernholm Elisabeth Söderlind Under året hölls åtta protokollförda sammanträden (14/2, 13/4, 28/4 x2, 30/6, 30/9, 17/10, 29/11), samt två arbetsmöten och två årsmöten. EKONOMI Ekonomin har hittills varit fortsatt god. Verksamheten har finansierats med bidrag från resp. landsting (i Stockholm Länshandikapprådet resp. Hälso- och sjukvårdsnämnden). Föreningen tar inte ut någon egen avgift men får 4000 kronor av Förbundet blödarsjukas medlemsintäkter. STYRELSENS REPRESENTATION OCH DELTAGANDE Förbundsstyrelsen (E Söderlind, suppleant t o m den 19 oktober) Förbundets nationella brukarråd (A-K Pernholm) Förbundets symposium Kvinnor med blödarsjuka den 17 oktober (styrelsen) Aroseniusdagen i Norrköping den 18 oktober (styrelsen) Förbundets kongress i Norrköping den 19 oktober (styrelsen) Förbundets äldrekommitté (A-K Pernholm) Förbundets seminarium om kvinnofrågor (I Attleborn, A-K Pernholm, E Söderlind) Kvinnor och blödarsjuka, FBIS/ABF den 29 september (E Söderlind) HSO-Stockholm seminarier Karolinska sjukhusets samverkansmöten (E Söderlind, A-K Pernholm) HSO-Stockholm seminarier

3 SKRIVELSER FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Löpande information och inbjudningar från bland annat Förbundet blödarsjuka och Läns-HSO. ÅRSMÖTE Stämma äger rum på våren vartannat (jämnt) år års stämma hölls på Aronsborgs konferensanläggning i Bålsta. Vid detta möte diskuterades den segdragna frågan om statsmakternas ursprungliga krav på tio regionföreningar, en fråga som dock lagts på is med anledning av den planerade omorganisationen av landets förvaltningsområden inom län och landsting. Eftersom Förbundet blödarsjuka inte gått miste om den del av statsbidraget som rör regionindelningen har vår styrelse inte ansett det nödvändigt att avstå från delar av vårt verksamhetsområde. För att tillmötesgå det gamla kravet från förbundskongressen beslöts emellertid att nu officiellt avknoppa verksamheten i Sörmlands läns landting. I enlighet med våra stadgar hölls sedan en extra stämma den 29 november i lokalerna på S:t Göransgatan, där detta beslut fastställdes. Inga medlemmar från den aktuella regionen hade hörsammat kallelsen. Sålunda övergår våra medlemmar i Sörmlands läns landsting till den östra regionföreningen. HANDLINGSPROGRAM Föreningens handlingsprogram framgår av nedanstående rubriker. Vi stöder Förbundet blödarsjukas handlingsprogram och Läns-HSO:s program för hälso- och sjukvård. INFORMATION Föreningen har ett mindre bibliotek med böcker, faktablad och videofilmer om blödarsjuka och blodsmitta som står till medlemmarnas förfogande. Information ges och tryckt material förmedlas till studenter och andra som hör av sig. Vid behov förmedlas kontakt med Förbundet Blödarsjuka samt Karolinska universitetssjukhuset i Solna, KuS. Tidningen Gensvar läggs ut i väntrum på vissa mottagningar. Föreningen prenumererar på information från det kanadensiska blödarförbundet (CHS) och World Federation of Hemophilia (WFH), med aktuell information om forskning och annat som rör blödarsjukdomarna. Informationsmaterial om ortopediska ingrepp, von Willebrands sjukdom m.m. tillhandahålls på begäran. Styrelsen förmedlar även tips om bra sökvägar på nätet och har en egen hemsida, eller. MEDLEMSVERKSAMHET Medlemsstöd Föreningen har en kamrat- och stödverksamhet för medlemmar med svårare former av blödarsjuka. Råd, information och stöd har givits till enskilda medlemmar. Speciellt vid påbörjad hepatit C- behandling kan kamratstöd vara av värde. Inom ramen för stödverksamhet för blödarsjuka medlemmar över 16 år har styrelsen ordnat ett teaterbesök på Cirkus i december, med gemensam middag på dess restaurang. När det gäller familjeverksamheten utgick inbjudan från den nya familjekommittén till ett besök på Tekniska museet i början av nästa år.

4 Föreningen subventionerar även blödarsjuk medlem med del av anmälningsavgiften vid deltagande i Förbundet blödarsjukas aktiviteter, föräldrakonferens, ungdomsaktiviteter, förbundskongress m.m. Fem medlemmar deltog i förbundets uppskattade äldredagar i Nässjö. Förbundets rehabiliteringsresa till Teneriffa för blödarsjuka seniormedlemmar i samarbete med den norska blödarorganisation en samlade fem av våra medlemmar. Arrangörerna av förbundets klimatresa 2008 kom också från regionen och åtta av våra familjer deltog. Två ungdomsmöten samlade totalt åtta ungdomar. Till förbundets ITP-konferens i Göteborg hade två medlemmar anmält sig. Ett femtontal medlemmar från vårt upptagningsområde deltog i förbundets kvinnoseminarier. Föräldrakonferensen samlade sex av våra familjer. Vid årets populära läger på Sandika i Stockholms skärgård deltog femton blödarsjuka barn från stockholmsföreningen. Ungdomar från region ingick i teamet, och Karolinska sjukhusets koagulationsmottagning för barn ställde som vanligt upp med medicinsk personal. VÅRD OCH BEHANDLING Sverige har sedan 40-talet varit ett föregångsland när det gäller vård och forskning rörande blödarsjuka inrättades i Stockholm en blodgivarcentral, som blev början till en transfusionspoliklinik. De patienter som hade turen att bo i stockholmsregionen fick därför en gynnsammare situation än blödarsjuka i övriga landet. I början av 60-talet inrättades dessutom på Karolinska sjukhuset i Solna ett speciallaboratorium för diagnostik av koagulationsrubbningar. von Willebrands sjukdom, den kanske vanligaste blödningssjukdomen i världen, diagnostiserades och behandlades här redan för 50 år sedan. Först på senare år har kvinnors blödningsproblematik på allvar uppmärksammat av sjukvård och patientorganisationer utanför Norden. Den 1 januari 2004 förenades Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge sjukhus under samma huvudman till Karolinska universitetssjukhuset. Ett nytt universitetssjukhus med arbetsnamnet Nya Karolinsk Solna NKS, planeras i anknytning till Karolinska institutet, med uttalad spetskompetens och plats för cirka 600 patienter. Genom möten på Läns-HSO och Karolinska sjukhuset informeras styrelsen om hur planeringen fortlöper. BIVERKNINGAR AV BEHANDLING Styrelsen följer noga utvecklingen vad avser läkemedel och andra former av behandling vid blödarsjuka samt biverkningar förknippade med dessa. Trots förbättrade laboratorie- analyser och säkrare virusinaktiveringsmetoder är tyvärr blodsmitta fortfarande ett reellt hot, inte bara mot de blödarsjuka utan mot folkhälsan i stort. Hepatit Hepatit räknas till de allmänfarliga sjukdomarna. Mer än svenska beräknas ha smittats med hepatit C-virus (HCV). Globalt sett kan det enligt WHO röra sig om miljoner. Problemet rör inte minst blodgivarorganisationerna som tillhandahåller blodprodukter av olika slag förutom råvaran till de behandlingspreparat som inte är rekombinant framställda. Alla medlemmar som någon gång fått blodprodukter bör därför testas avseende de olika formerna och typerna av hepatitvirus. Smittade medlemmar måste erbjudas behandling och anhöriga följas upp. Det gäller inte minst milt blödarsjuka personer som normalt inte har kontakt med sjukvården och därför inte fångas upp vid koagulationsenheternas återkommande kontroller. Ett stort antal medlemmar har botats efter en eller flera behandlingar, och nya lovande antivirala medel är på gång. Styrelsen uppmanar därför våra blödarsjuka medlemmar som ännu inte testats eller inte har genomgått behandling mot HC-infektion att ta kontakt med sitt hemofilicentrum. Men koagula-

5 tionsvården måste också aktivt söka upp de av sina patienter som är i riskzonen och i förekommande fall upprätta individuella vårdplaner tillsammans med den enskilde patienten och ev. närstående. Det kan vara läge att screena för andra kända hepatitvirus som kan försämra status för en redan hårt drabbad patientgrupp. Det är också viktigt att alla HC-fall anmäls till Patientförsäkringen, även om förnyade ersättningskrav gentemot staten hittills inte vunnit gehör. En korrekt statistik kan sätta press på myndigheter och sjukvård att agera mer offensivt. Inga insatser får skys för att eliminera risken för blodsmitta, då följderna är så allvarliga för individen och för samhället så kostsamt. Flera smittade har redan avlidit och det finns tecken på att leversvikt håller på att bli den vanligaste dödsorsaken bland de blödarsjuka i Europa. Många äldre har även haft hepatit B, som tyvärr visar en tendens att öka i vårt land. Alla nytillkomna blödarpatienter vaccineras därför genom sitt koagulationscentrum mot denna allvarliga och smittsamma form av gulsot. För att undvika ytterligare påfrestningar på levern vaccineras även mot hepatit A. Vaccination mot HC är ännu ej möjlig. Levertransplantationer på blödarsjuka utförs på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Vid en lyckad transplantation elimineras patientens blödarsjuka. Tillgången på lämpliga organ är dock ett problem. CJD Creutzfelt Jacobs Disease (CJD), är en dödlig sjukdom som drabbar hjärnan och som orsakas av prioner, små smittämnen av oklart ursprung som inte påverkas av sedvanliga steriliseringsmetoder. Det anses att en ny variant, nvcjd, är kopplad till den så kallade "mad cow disease", BSE, Det anses även säkert att smittämnet kan överföras via blod och blodprodukter. Ett första fall av koncentratöverförd smitta misstänks nu. När albumin helt upphör som tillsats i tillverkningen av våra preparat försvinner den teoretiska risken för all slags blodburen smitta den vägen. Andra biverkningar Humant parvovirus Humant parvovirus kan orsaka ledvärk samt missfall hos gravida kvinnor. Viruset saknar hölje, är oerhört litet och kan därför slinka igenom virusinaktiveringen, vilket kan innebära att andra, ännu okända men farligare virus kan göra detsamma. Analyser för detta virus görs dock inte på preparat som används i Europa. Andra blodburna virus, som kan orsaka sjukdom, som West Nile Virus, har identifierats. Alla fall av blodsmitta skall anmälas till smittskyddsmyndigheterna, oavsett om sjukdomen läker ut. Koagulationsmottagningen sparar patientprover för framtida analyser av eventuella ännu ej upptäckta virusstammar. Antikoagulans Hämmare (antikroppar) mot tillförd koagulationsfaktor är en fruktad komplikation vid transfusionsbehandling. Det beräknas att omkring 30 % av de svårt blödarsjuka drabbas. Tillståndet som påminner oss om tiden före hembehandlingens genomförande innebär stort lidande och extrakostnader för både familjen och samhället. Det finns flera orsaker till att tendensen att utveckla antikoagulans tycks öka. Förutom ärftliga inslag anses olika inflammationstillstånd predisponera för utvecklingen av hämmare, speciellt hos de allra yngsta, där rekombinanta preparat tros öka risken. Flera behandlingsstrategier finns dock och många kan botas, särskilt när det gäller hemofili A. Även

6 friska personer kan i vissa fall utveckla hämmare mot FVIII, s.k. förvärvad hemofili. Antikroppar mot von Willebrandfaktorn är däremot sällsynt. Man har hittills funnit omkring tusen mutationer, förändringar i arvsmassan, som orsak till hemofili A; genetisk diagnostik utförs på Karolinska sjukhuset i Solna. Likaså har ett stort antal mutationer upptäckts vid von Willebrands sjukdom. Det är angeläget att DNA-diagnostik utförs även i familjer där svår form av denna sjukdom förekommer. Om preparat Haemate P som är ett plasmabaserat koncentrat framställt av Behring används här vid svårare former av von Willebrands sjukdom. Vid hemofili används huvudsakligen rekombinanta koncentrat. Haemate och rekombinant Faktor VII-preparat används vid behandling av patienter som utvecklat antikroppar mot FVIII, s.k. antikoagulans. Koncentraten finansieras solidariskt av landstingen. Hittills har dessa preparat inte varit föremål för några inskränkande åtgärder. Inte heller kan de ersättas med andra billigare preparat vid expediering på apoteken. Men det har kommit signaler om att kostnaderna är betungande för vissa landsting, och den förestående omorganiseringen av apoteksverksamheten genererar många oroande och hittills obesvarade frågor angående distribution, lagerhållning etc. Vid leveransproblem och liknande problem kontaktas fortfarande i första hand sjukhusapoteken på universitetssjukhusen i Malmö och Stockholm, vilka ansvarar för lagerhållning och distribution samt information som rör dessa läkemedel. Styrelsen har inhämtat att faktorkoncentraten ej kan levereras direkt till kunden genom postverket utan ska hämtas ut på valfritt apotek. Däremot kan de i Stockholm från Karolinska apoteket sändas hem till kunden med taxi på egen bekostnad. WFH publicerar en lista över alla officiellt godkända koagulationspreparat. Samverkans- och samarbetsmöten ("brukarråd") Styrelsen träffar varje år läkarna på de båda Koagulationsmottagningarna, då gemensamma problem ventileras. Våren 2008 diskuterade vi hepatit C, det nya von Willebrand preparatet Willate, samt påverkan av Omega 3 (fiskolja) på hemostasen (trombocytpåverkan) liksom vad eventuell överdosering vid von Willebrands sjukdom kan föra med sig. Syster Petra berättade om sitt forskningsprojekt kvinnor och rikliga menstruationsblödningar. Karolinska sjukhusets båda chefsläkare träffar patientorganisationerna två gånger per år för ömsesidigt informationsutbyte ägde det första mötet rum i Solna, där information gavs om samordningen KS och HS; det är tveksamt om administrationen inneburit några besparingar. KS har brist på vårdplatser och IVA-sköterskor. Den sex veckor långa strejken ledde till 300 uppskjutna operationer. Det andra mötet var förlagt till Huddinge sjukhus. ÖVRIGT Kontor Föreningen har kontor i Läns-HSO:s lokaler, S:t Göransgatan 84 på Kungsholmen. Föreningen har inte någon anställd men telefonen är vidarekopplad till kassörens hemtelefon, till vilken knutits en telefonsvarare. Även övriga styrelsemedlemmar är nåbara per mobil, hemtelefon/telefonsvarare, fax eller E-post. Aktuella uppgifter återfinns på föreningen hemsida.,

7 Kurser och utbildningar m.m. På HSO Stockholms seminarier informerades bl.a. om Stockholms färdtjänst, fritt val av hjälpmedel samt om hur planeringen av det nya universitetssjukhuset NKS fortskrider - beräknad invigning före jul Socialstyrelsen hade inbjudit till seminarium om kvalitetsregister och den nationella strategin för God tandvård, H Dahlin deltog. Deltagande i förbundsaktiviteter 2008 Hela styrelsen deltog i förbundets kongress som denna gång hölls i Norrköping. I anslutning till denna anordnades ett seminarium om kvinnors menstruationsproblem samt den vartannat år återkommande Aroseniusdagen. Två Aroseniuspris delades ut. På förbundets utbildningshelg i Stockholm i september, en upprepning från förra året, deltog A-K Pernholm jämte flera av våra medlemmar. Förbundet anordnade i samarbete med ABF ett seminarium om och med kvinnor med blödarsjuka, för att presentera boken Kvinna och blödarsjuk. Förbundets äldreläger, de s.k. Må-Bra-Dagarna, genomfördes under fyra dagar i Nässjö och innehöll bland annat information från Försäkringskassan om bilstöd m.m., en givande session med filosofen och estradören Gunnar Åsberg samt föreläsningar av bl.a. en sjuksköterska från hepatitteamet på Karolinska sjukhusets gastromottagning i Solna. Fem medlemmar från vår region deltog. WFH Hemofilikongress 2008 Världsfederationens hemofilikongress 2008 ägde rum i Istanbul och har rapporterats i förbundstidningen Gensvar. Ingen från vår styrelse deltog. ÖNSKEMÅL FÖR FRAMTIDEN De sista årtiondena har de blödarsjukas medellivslängd tack vare profylaxbehandlingen, närmat sig den svenska normalbefolkningens. De senaste 20 årens bakslag i form av blodsmitta, sjukdom och dödsfall bland våra medlemmar till följd av hepatit och HIV-associerade sjukdomar, har brutit denna trend. Trots många framsteg har riskerna med blodprodukter inte helt kunnat elimineras, och vaccin saknas mot HIV och HC. Socialstyrelsens förslag att häva förbud för vissa grupper att lämna blod känns mycket oroande, och Förbund blödarsjuka har reagerat. Till detta kommer att många fått sin ekonomi mer eller mindre slagen i spillror. Den fortsatta nedrustningen av samhällsstödet och minskade resurser inom vården drabbar också våra medlemmar både ekonomiskt och fysiskt. Egenbehandlingen innebär dessutom att ett stort känslomässigt och praktiskt ansvar har lagts på den enskilde. För att bättre kunna möta och hantera de förändringar inom sjukvård och socialtjänst som den ansträngda samhällsekonomin genererar och på så sätt bättre kunna tillgodose sina intressen, måste kunskapsnivån höjas hos både förtroendevalda och medlemmar om de för gruppen speciella problemen och om de relevanta lagar och bestämmelse som styr besluten. Detta sker bäst på nationell nivå i samarbete med specialistvården. Det är dags att bygga upp en gedigen och sammanhållen patientutbildning. Detta ligger helt i linje med Världsfederationens riktlinjer - att ha en god kunskap om sin sjukdom och behandling och att gemensamt arbeta för en gynnsam utveckling.

8 Vi ser nu den allra första generationen äldre och medelålders blödarsjuka, med allt vad det innebär vilket ökar trycket på specialistvården. Denna grupp har tidigare kommit lite i skymundan, både när det gäller den medicinska uppföljningen och i förbundets verksamhet. Deras speciella behov av anpassad rehabilitering har kraftigt försämrats de senaste decennierna. Individuell och lyhörd uppföljning efter ledoperationer och tidigt insatta åtgärder vid försämrad ledstatus är speciellt viktigt för att om möjligt hejda en fortskridande invalidisering. Inte minst har flera decenniers organiserade träningsresor under vintern till varmare klimat visat sig välgörande. Här skiljer sig de blödarsjuka inte från andra grupper med rörelsehinder. Fullgod ekonomisk kompensation till de HC-smittade är också väsentligt. Effektiva vaccin mot HIV och HC är det kanske viktigaste medicinska kravet. Vi ser fram emot obegränsad tillgång på av samhället subventionerade, genteknologiskt framställda faktorkoncentrat utan tillsats av biologiskt material för helt biverkningsfri behandling. Det yttersta målet är dock att bota blödarsjukdomarna med genteknik, men vägen dit tycks fortfarande mycket lång. SLUTORD De senaste åren har sett ett sjunkande medlemsantal inom handikapprörelsen och ett minskat engagemang i vitala frågor, och det har varit svårt att rekrytera intresserade till olika uppdrag. Det behövs nya unga krafter för att föreningen skall leva vidare. Det är lika viktigt idag som för fyrtio år sedan. Det är inte självklart att vår goda behandling förblir helt opåverkad av dagens finansiella kris. Slutligen ett varmt tack till alla som under året har stött föreningen och dess arbete, inte minst ekonomiskt. Vi välkomnar synpunkter, stöd och idéer från alla medlemmar. Stockholm den 8 maj 2009 S t y r e l s e n Elisabeth Söderlind ordförande Adam Wystrand biträdande kassör Ingrid Attleborn suppleant Ann Lundskog vice ordförande Ann-Katrin Pernholm kassör Helena Dahlin sekreterare Camilla Lindfors Bågander suppleant nm /es

FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS, SÖDERMANLANDS, UPPSALA OCH VÄSTMANLANDS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND

FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS, SÖDERMANLANDS, UPPSALA OCH VÄSTMANLANDS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Styrelsen för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM (FBIS-S), Förbundet Blödarsjuka - Stockholms regionförening, lämnar härmed följande redogörelse för verksamheten under kalenderåret

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen för Föreningen för blödarsjuka i Stockholm, FBIS-S, (Förbundet Blödarsjuka - Stockholms regionförening) lämnar härmed följande redogörelse för verksamheten under kalenderåret

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Patientinformation Hemofili

Patientinformation Hemofili Språk: Svenska / Kinesiska Arabiska Pfizer AB 191 191 90 90 Sollentuna 1 Information om blödarsjuka inkl. hemofili A och hemofili B Vid blödarsjuka saknar man eller har brist på en blodlevringsfaktor.

Läs mer

2007-09-17. Allmänna Arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Redovisning av projekt 2004/146 (slutrapport) Dnr 2004-1035-H

2007-09-17. Allmänna Arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Redovisning av projekt 2004/146 (slutrapport) Dnr 2004-1035-H 2007-09-17 Allmänna Arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av projekt 2004/146 (slutrapport) Dnr 2004-1035-H Förbundet Blödarsjuka beviljades i december 2004 stöd ur Allmänna Arvsfonden.

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland

Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland Styrelse Ordförande Gertie Gladnikoff Sekreterare LiseLotte Olsson Kassör Richard Lundgren Ledamöter Cecilia Ekhem Inger Almgren (till 25/11) Suppleanter

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Sticktillbud Höstmötet 2016

Sticktillbud Höstmötet 2016 Sticktillbud Höstmötet 2016 MD, PhD bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Upplägg Kort om blodsmittor: hiv, hepatit C och hepatit B Rekommenderade åtgärder vid tillbud Att ta med hem Första frågan:

Läs mer

BRYSSEL 2016 Biologiskt / Biosimilar

BRYSSEL 2016 Biologiskt / Biosimilar BRYSSEL 2016 Biologiskt / Biosimilar Bryssel den 16 november 2016 Tidiane Diao Bakgrund: Mellan 2015 och 2020 går dem flesta patenten på biologiska läkemedel (inom reumatologin) ut och i samband med detta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter

RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter 201-03-21 Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-807 Stockholm RHC Årsmöte 201 RHC Styrelse 2014 Ledamöter och suppleanter Ordförande Maj Hellström avgick 141206 Vice ordf och ordf fr 141206 Suzanne

Läs mer

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län 29 november 2012 Birgitta Hall Kurator Sunderby Sjukhus Ann-Louise Svedberg Lindqvist Sjuksköterska Smittskydd

Läs mer

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatit A - E Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatiter Infektion i levern = Hepatit Kan ge gulsot (Gul hud, gula ögonvitor, mörk urin) Fem hepatitvirus hittade: Hepatitvirus A-E Smittvägar Hepatit

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län Blodburen smitta bland barn och ungdomar Blodburen smitta bland barn och ungdomar Denna broschyr är framtagen augusti 2013 av Nationellt kunskaps- och

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län Blodburen smitta bland barn och ungdomar Denna broschyr är framtagen augusti 2013 av Nationellt kunskaps- och resurscentrum för barn och unga med hivinfektion,

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Förbättrad bekämpning av HIV resistens i Afrika och Sverige. Professor Anders Sönnerborg

Förbättrad bekämpning av HIV resistens i Afrika och Sverige. Professor Anders Sönnerborg Förbättrad bekämpning av HIV resistens i Afrika och Sverige Professor Anders Sönnerborg 2 MSB:s kontaktpersoner: Sara Brunnberg 010-240 4087 Publikationsnummer: MSB1000 - april 2016 3 Förord Humant immunbrist

Läs mer

VÅRD OCH BEHANDLING AV BLÖDARSJUKA

VÅRD OCH BEHANDLING AV BLÖDARSJUKA SAMMANFATTNING SVENSKA RIKTLINJER FÖR VÅRD OCH BEHANDLING AV BLÖDARSJUKA UTGIVEN 2003 1 (10) Innehåll Sammanfattning -Blödarsjuka...3 -Förekomst...4 -Vårdens mål...4 -Sjukdomsbild...5 -Diagnostik...5 -Behandling...6

Läs mer

Kongressen 2013. Kongresscirkulär nr 2/2 2013 Så gick det till på kongressen

Kongressen 2013. Kongresscirkulär nr 2/2 2013 Så gick det till på kongressen Kongressen 2013 Kongresscirkulär nr 2/2 2013 Så gick det till på kongressen Kongressen 2013 Så gick det till Tack vare den ideella kraft som finns ute i landet är förbundet en utav de största patientorganisationerna

Läs mer

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 FUB SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 Styrelsen för FUB SKÅNE (föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1/1 31/12 2006. Föreningens

Läs mer

Hepatit grundkurs nov 2017

Hepatit grundkurs nov 2017 Hepatit grundkurs nov 2017 MD, PhD bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Hepatit: Provta flera, vaccinera, remittera! A: vaccinera barn inför resa till föräldrars ursprungsländer A+B: vaccinera MSM

Läs mer

Undersökning hepatit C

Undersökning hepatit C Stockholm 26 maj 2015 Undersökning hepatit C Svenska Brukarföreningen har i samarbete med biopharmaföretaget Abbvie gett undersökningsföretaget YouGov i uppdrag att mäta kunskapsnivån hos allmänheten.

Läs mer

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008 Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Rikspolisstyrelsen december 2008 www.polisen.se Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Information om blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Polisiärt arbete

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Sörmlands Kristna Socialdemokrater

Sörmlands Kristna Socialdemokrater Sörmlands Kristna Socialdemokrater Verksamhetsberättelse 2010 2 Styrelse och övriga uppdrag Styrelse: Ordförande Kassör Sekreterare Suppleanter Övriga uppdrag: Revisor Revisorssuppleant Valberedning Lars

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

TBE-INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL I SÖRMLAND 2013

TBE-INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL I SÖRMLAND 2013 DIARIENR TBE-INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL I SÖRMLAND 2013 TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal Sidan 1(6) Information om TBE till hälso- och sjukvårdspersonal i Sörmland Bakgrund

Läs mer

Planeringsläget inom Stockholms läns landsting inför en befarad influensapandemi

Planeringsläget inom Stockholms läns landsting inför en befarad influensapandemi 1 (6) Bitr landstingsdirektör Göran Stiernstedt Hantverkargatan 45 Landstingshuset Planeringsläget inom Stockholms läns landsting inför en befarad influensapandemi Bakgrund Influensa A-sjukdomens utbredning

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer för förskola och skola

Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer för förskola och skola NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Dokument PM Upprättat av Ann-Marie Cylvén Godkänt av Anders Österlund Giltigt från 2013-11-12 Revideras senast 2014-11-12 Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson Rita Carlsson Elin Vesterlund Mikael Svedberg Carina Burman Britt-Inger

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Grundfakta om oss. Föreningen har haft en stadig medlemsökning de senaste 5-6 åren.

Grundfakta om oss. Föreningen har haft en stadig medlemsökning de senaste 5-6 åren. Så här arbetar vi i Ordf. Lennart Larsson Grundfakta om oss Hjärt- och Lungsjukas förening I Huddinge är en förening för hjärt- och lungsjuka i Huddinge, deras anhöriga och stödjande medlemmar. Föreningen

Läs mer

KSSK har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen och ge möjlighet till fortbildning.

KSSK har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen och ge möjlighet till fortbildning. Stadgar för Föreningen Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan Antagna av årsmöte 2011-05-19 och 2013-04-18 1 Ändamål KSSK har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen och ge möjlighet till fortbildning.

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Stadgar Uppgift och organisation 1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sammanslutning av läkare och andra

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Historik över koagulationsverksamheten vid Karolinska Sjukhuset, Solna

Historik över koagulationsverksamheten vid Karolinska Sjukhuset, Solna 1 Historik över koagulationsverksamheten vid Karolinska Sjukhuset, Solna Margareta Blombäck, senior professor, Karolinska Institutet med tillägg av överläkarna Margareta Holmström och Pia Petrini om nuvarande

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET Utfärdad den 21 mars 1988 AFS 1988:1 2 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Öppet brev Hepatit C! Vad politiker och beslutsfattare behöver veta!

Öppet brev Hepatit C! Vad politiker och beslutsfattare behöver veta! Öppet brev Hepatit C! Vad politiker och beslutsfattare behöver veta! TLV Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslut hepatit C läkemedel, svensk lagstiftning och hepatitresolution WHA67.6. Är inte rädd

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsdag minnesanteckningar Datum och tid: 2012-09-15 kl 10.15-15.00 Möteslokal: hos Anne-Charlotte Bennerstam i Högdalen Närvarande: Anne-Charlotte Bennerstam Annica Onsjö Bengt Johansson Birgitta

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2008.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2008. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2008. Styrelsen Ordförande AU Kerstin Gunnarson Fjugesta

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2014 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2014 hade föreningen totalt 617 (561) medlemmar, 371 (344) kvinnor och 239 (217) män. Av dessa var 147 (122) familjemedlemmar.

Läs mer

SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter. Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter. Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Sörmlands Kristna Socialdemokrater

Sörmlands Kristna Socialdemokrater Sörmlands Kristna Socialdemokrater Verksamhetsberättelse 2009 Styrelse och övriga uppdrag Styrelse: Ordförande Kassör Sekreterare Suppleanter Övriga uppdrag: Revisor Revisorssuppleant Valberedning Lars

Läs mer

Ärftlig och förvärvad hemofili. Anna Olsson Spec läkare hematologi Koagulationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ärftlig och förvärvad hemofili. Anna Olsson Spec läkare hematologi Koagulationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ärftlig och förvärvad hemofili Anna Olsson Spec läkare hematologi Koagulationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ärftlig hemofili Vad är hemofili? Avsaknad av eller sänkt nivå av koagulationsfaktor

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ CAP NORR Cancerprevention norra regionen 2(5) Inför utredning för misstänkt ärftlig cancer Detta informationsblad skickas till Dig som antingen genom egen begäran eller genom remiss från Din läkare skall

Läs mer

Krav på blodgivares lämplighet

Krav på blodgivares lämplighet Bilaga 5 Krav på blodgivares lämplighet A. PERSONER SOM INTE FÅR GODKÄNNAS SOM GIVARE AV BLOD FÖR ALLOGEN TRANSFUSION 1. Sjukdomar och behandlingar En person får inte godkännas, om han eller hon har 1.

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Psoriasisfo rbundets va rdpolitiska program

Psoriasisfo rbundets va rdpolitiska program Psoriasisfo rbundets va rdpolitiska program Psoriasisfo rbundets va rdpolitiska program 2015-2017 Idag finns det oacceptabelt stora skillnader i den vård och behandling som landets psoriasispatienter får

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG

VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG 1 VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG 2015 LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG Föreningen Föreningens syfte och mål Parkinson Kronoberg är en ideell länsorganisation

Läs mer

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse för Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur Org.nr. 802408-6632 1 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31 Sveriges Vänföreningar

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN)

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) . 1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) 2. Ändamål STN skall verka för att de gamla natureligionerna bibehåller sin status i dagens samhälle. STN skall verka för

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen.

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen. Örebro 2014-11-13 HAE i PIO Den 19 januari 2002 hölls det första mötet i Sverige för personer med HAE. Mötet hölls på Marstrand. Initiativtagare till mötet var prof. Janne Björkander. Vid träffen föreslog

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 10. Blodcancerföreningen i Stockholms län

BLCS Styrelsemöte nr 10. Blodcancerföreningen i Stockholms län 1 BLCS Styrelsemöte nr 10 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 10, 2008-12-04, 1800 ca 2010 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Frånvarande Frånvarande Özge Özen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 FÖRBUNDET BLÖDARSJUKA I SVERIGE Förbundet Blödarsjuka bildades 1964 och är en rikstäckande handikapporganisation med nio regionföreningar samt en kvinno-, en ungdoms-, en föräldra-

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOCIALSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:XX (M) Utkom från trycket den månad Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande

Läs mer

ALKOHOL. en viktig hälsofråga

ALKOHOL. en viktig hälsofråga ALKOHOL en viktig hälsofråga En gemensam röst om alkohol Alkohol är ett av de största hoten mot en god folkhälsa och kan bidra till olika typer av sjukdomar. Många gånger leder alkoholkonsumtion även

Läs mer