PROs VERKSAMHET 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROs VERKSAMHET 2011"

Transkript

1 PROs VERKSAMHET 2011

2 PROs VERKSAMHET 2011

3 Årsredovisning för Pensionärernas Riksorganisation inklusive resultatenheterna PROs folkhögskola i Gysinge och Intresseföreningen PROs folkhögskola Gysinge. Manus: PRO Grafisk form och produktion: Bilda Förlag & Idé Foto, omslag: Stefan Bladh (Från vänster Roland Hjelm, Hans-Lennart Johansson, Sören Fors och Sören Jonsson.) Foto: Viveka Backlund, Saga Berlin, Stefan Bladh, Märta Dahlberg, Maja Fröman och Andrea Turander. Tryck: TMG Sthlm, Bromma 2012 Copyright: PRO Artikelnummer: PRO 619E

4 PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, glädje och hälsa. INNEHÅLL pro tar avstamp för framtiden 4 Detta har vi åstadkommit 6 PROs krav Pensionärer ska ha samma ekonomiska utveckling som andra grupper 8 Åldersdiskriminering måste bli olagligt 9 Fler anpassade bostäder till rimlig kostnad 10 Sjukvård och äldreomsorg måste bättre anpassas för äldres behov 10 Användningen av läkemedel måste förbättras 13 Pensionärer ska ha möjlighet till inflytande genom pensionärsråd 13 Pros framtidssatsning 14 De långsiktiga målen i framtidssatsningen är att följande ska vara uppfyllt år Medlemsutveckling 16 Medlemsvärvning en utmaning 17 Inspirationsdagar för verksamhetsutveckling och möten 17 Föreningsutveckling 17 PRO kontakt 17 Förtjänsttecken 18 Kommunikation för delaktighet och påverkan 19 Målen 19 IT-verksamheten inkluderar fler och fler 23 Pros röst hörs 24 Regeringens pensionärskommitté 24 PROs representation i olika folkrörelser, samhällsorgan och utredningar 25 Internationellt samarbete 28 AGE Plattform Europa 29 Vår organisation 31 Medlemskap för aktivitet och gemenskap 31 Distrikten i framtiden 31 PRO försäkringar 31 Förmånskortet Smart Senior 33 PROpensionären vår medlemstidning 33 Konsumentverksamhet 34 Integration/invandrarfrågor 35 Trafikverksamhet 35 Friskvård 36 Det livslånga lärandet 38 ABF-PRO-akademin en ingång till PRO-medlemskap 39 GysingeAkademin 39 Projekt 39 Verksamhetsstatistik 41 STIM-avtal 44 PROs lotteri stärker PRO 44 PROs folkhögskola Intresseföreningen PROs folkhögskola Gysinge 45 PROmedlemsresor Grand Tours resglädje med vuxen smak 46 Beslutsorganen i pro 47 Styrelsen 47 Arbetsutskottet 48 Revisorer 48 Representantskapet 49 Ordförandekonferens 50 Årsredovsning 51 Revisionsberättelse 68

5 PRO tar avstamp för framtiden För PRO, Sveriges största pensionärsorganisation, var 2011 ett år med en del goda resultat, några besvikelser och framför allt med mycket spännande verksamhet, kunskapsbildning och fin gemenskap. Bland framgångarna vill jag lyfta fram projektet Koll på läkemedel. Det har hoppas jag resulterat i väsentligt bättre koll på läkemedel bland PROs medlemmar. Våra material har haft strykande åtgång och massmedierna har varit mycket intresserade. Vår Olämpliga lista har uppmärksammats av regeringen, Riksdagens Socialutskott och Socialstyrelsen bland andra. Även projektet Vård värd samverkan, som handlar om att äldre inte ska falla mellan stolarna i vården och omsorgen, har gett avtryck. Regeringen tillsatte 2011 en äldresamordnare som ska arbeta just med frågan om en bättre samordning. Självklart har PROs opinionsbildning spelat roll, också i många landsting. Våra protester mot Försäkringskassan när de ville lägga ner sina servicekontor gav också resultat även om frågan fortfarande utreds. När det gäller pensionärernas ekonomi är framgångarna färre. Bostadstillägget höjdes med 170 kronor 2012, vilket var ett välkommet resultat av vår opinionsbildning. Men i fråga om skatten och pensionerna är vi inte nöjda. Det mest omfattande arbetet 4

6 har gjorts angående pensionerna. Tillsammans med de övriga rikstäckande pensionärsorganisationerna gjorde vi en gedigen översyn av pensionssystemet. Översynen presenterades på en välbesökt presskonferens och överlämnades därefter till socialdepartementet. Den har sedan presenterats i samband med uppvaktningar och möten. I höstas arrangerade vi ett stort tevesänt seminarium där bland andra socialförsäkringsministern deltog. Opinionsarbetet för att pensionerna ska följa löneutvecklingen och för rättvis skatt måste fortsätta. En annan motgång 2011 har varit medlemsutvecklingen. Vi har inte värvat lika mycket medlemmar som tidigare och därtill har fler lämnat PRO. Ett skäl kan vara Folksams grupplivförsäkring, som gjort många besvikna. Därför är jag lättad över att vi 2011 kunde sjösätta de nya försäkringarna, PRO Försäkringar, som rönt stort intresse. De åtta fantastiska inspirationsdagarna, där ca medlemmar bidrog med en mängd olika PRO-verksamheter och ett stort engagemang som visades upp, vill jag slutligen gärna nämna. Med inspirationsdagarna som grund för en fortsatt verksamhetsutveckling, ytterligare satsning på våra kontaktombud och medlemsvärvning samt en ännu högre växel i det opinionsbildande arbetet ser jag fram emot ett framgångsrikt Inte minst PROs kongress i juni, där vi har ett stort ansvar att sätta upp riktlinjerna för PROs arbete de kommande åren för att kunna förbli en stark och livskraftig organisation för alla Sveriges pensionärer, som driver medlemmarnas intressefrågor och erbjuder en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, glädje och hälsa! Curt Persson, ordförande i PRO 5

7 Detta har vi åstadkommit En av PROs grundläggande uppgifter som partipolitiskt obunden organisation är att företräda pensionärernas intressen genom att påverka politiken. PRO gör det med väl underbyggda förslag i skrivelser till regering och riksdag och med olika aktiviteter som understödjer detta. Under 2011 har PRO varit aktiv med uppvaktningar och olika aktiviteter. Alla påverkansaktiviteter har sin grund i PROs handlingsprogram och de prioriterade krav som representantskapet formulerat att organisationen skulle arbeta med PROs KRAV 2011 Pensionärer ska ha samma ekonomiska utveckling som andra grupper Pensionerna har minskat två år i rad med sammanlagt mer än sju procent. En översyn måste göras. Lika inkomstskatt för pensionärer och löntagare är ett annat viktigt krav idag betalar pensionären högre skatt vid lika inkomst. Åldersdiskriminering måste bli olagligt Idag är det lagligt att diskriminera på grund av ålder, till exempel inom boende och sjukvård. Lagen måste ändras. Fler anpassade bostäder till rimlig kostnad Det behövs fler vård- och omsorgsboenden och trygghetsboenden och även en anpassning av ordinarie bostadsområden så att man kan bo kvar längre. Bostadstilläggen behöver höjas och följa kostnadsutvecklingen. 6

8 Sjukvård och äldreomsorg måste bättre anpassas för äldres behov Människor ska inte behöva falla mellan stolar på grund av bristande samverkan mellan olika delar av vården och omsorgen. En grundförutsättning är också tillräckliga resurser och utbildad personal. Användningen av läkemedel måste förbättras En av fem som är över 75 år tar fler än tio mediciner dagligen. Det kan leda till onödiga biverkningar eller sjukdom. Det måste finnas en ansvarig läkare för varje äldre patient. Pensionärer ska ha möjlighet till inflytande genom pensionärsråd Genom pensionärsråd kan pensionärer få ett inflytande på frågor som berör dem, till exempel planfrågor och omsorgsfrågor. Att ha hälsan i behåll betyder mycket när man ska pensionera sig.

9 PENSIONÄRER SKA HA SAMMA EKONOMISKA UTVECK- LING SOM ANDRA GRUPPER Lika skatt för lika inkomst Med utgångspunkt i rapporten Rättvisa skatter om beskattning av pensioner och arbetsinkomster från 2009 har arbetet med att uppnå lika skatt för lika inkomst fortsatt. Trots ett opinionsmässigt framgångsrikt påverkansarbete fick frågan inte det genomslag man kunnat förvänta sig i budgetarbetet för år Ett beslut 2011 om ett tillägg på 170 kronor per månad till bostadstillägget enligt en ny modell trädde i kraft PRO välkomnar höjningar av bostadstilläggen, men anser att det varit väsentligt bättre om höjningen gjorts enligt gängse modell, dvs genom en höjning av bostadskostnadsgränsen. PRO har också hävdat att en höjning av bostadstilläggen inte alls löser frågan om den orättvisa som pensionärerna drabbas av i vårt nuvarande skattesystem. Orättvisan har påtalats i en mängd uttalanden och tidningsartiklar av olika slag. Detta har gällt på alla politiska nivåer, alltså lokal, regional och riksnivå. Webbplatsen rattvisaskatter.nu har uppdaterats kontinuerligt och medlemmarna i nätverket för rättvis skatt har fått nyhetsbrev under året. Remissyttrande har lämnats över: Finansdepartementets promemoria, Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för En del av våra medlemmar väljer att tillbringa en del av sin tid utomlands. Ulla och Christer har hittat sin favoritplats, Mallorca, som de åker till under vintern.

10 Översyn av pensionssystemet Avsikten med det pensionssystem som beslutades 1994 var att skapa ett ekonomiskt stabilt system för både samhälle och pensionärer. Det skulle finnas ett tydligt samband mellan arbetsinkomster och pension och en följsamhet för pensionerna gentemot den ekonomiska utvecklingen i samhället. Ett behov av en uppföljning av systemet har funnits eftersom det varit i bruk så länge. Att den automatiska balanseringen, den s k bromsen slog till både 2010 och 2011 gjorde frågan om en översyn ännu mer akut. PRO, tillsammans med övriga rikstäckande pensionärsorganisationer, gjorde därför en grundlig genomgång av pensionssystemet under året. Granskningen utmynnade i en rapport Pensionssystemet, blev det som tänkt? Vad behöver göras? Rapporten, som överlämnades till Socialdepartementet i april, har föredragits i riksdagens socialförsäkringsutskott och behandlats vid ett seminarium där bland andra socialförsäkringsministern och representanter från de politiska partierna och fackföreningsrörelsen deltog. Rapporten, tillsammans med en studiehandledning, har också presenterats i ett antal PRO-distrikt. Arbetet med att sprida information och bilda opinion i pensionsfrågan fortsätter nästa år. Åldersdiskriminering måste bli olagligt Under året besvarade PRO remissen, Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter. Utredningen förenklade frågan om mänskliga rättigheter genom att i första hand gälla medborgerliga och politiska rättigheter och minskade därmed betydelsen av ekonomiska och sociala rättigheter. Vidare förringades den diskriminering äldre utsätts för genom att endast föreslå allmänt formulerade lagtexter. I remissvaret lyfte PRO därför fram ett antal områden där äldre utsätts för diskriminering såsom sjukvård, försäkringar, möjligheter att ta lån och regler inom socialförsäkringar. PRO vill inte ta ställning till om det behövs en ny institution för att stärka skyddet av mänskliga rättigheter. Det finns redan idag en Diskrimineringsombudsman för detta syfte. Viktigare är att det finns instrument i form av lagstiftning och andra regler för att motverka diskrimineringen. Remissyttrande har lämnats över: Slutbetänkande från delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige, Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70). 9

11 FLER ANPASSADE BOSTÄDER TILL RIMLIG KOSTNAD Inom ramen för projekten Bo bra på äldre dar och Hjälpmedelsinstitutets utvecklingsråd har PRO deltagit i ett arbete med att finna lösningar på frågor som rör goda, väl anpassade bostäder till en kostnad som är skälig. Lösningar i olika kommuner har studerats och man har fört diskussioner med arkitekter och bostadsföretag. PRO har krävt höjningar av investeringsbidraget till särskilda bostäder och trygghetsbostäder. Detta bidrag är i dag så lågt att det inte ger tillräcklig stimulans för nyproduktion av dessa boendeformer. PRO har också krävt att Trygghetsbostäder ska regleras i lag, med skyldighet för kommunerna att utifrån behov planera och se till att det byggs trygghetsbostäder utifrån de kriterier som föreslogs av Äldreboendedelegationen. Detta skulle tvinga fram fler trygghetsbostäder och ge kommunerna större möjligheter att subventionera dessa boendeformer. Remissyttrande har lämnats över: Rätten att få åldras tillsammans (Ds 2011:33). SJUKVÅRD OCH ÄLDREOMSORG MÅSTE BÄTTRE ANPASSAS FÖR ÄLDRES BEHOV En god livskvalitet innefattar tillgång till vård och omvårdnad liksom ett förebyggande hälsoarbete. PRO arbetar för en aktiv folkhälsopolitik med fokus på det som bidrar till god hälsa bland äldre. Samverkan mellan vård och omsorg Under året har nätverket inom Vård värd samverkan träffats och diskuterat fortsättningen av det gemensamma arbetet. För att implementera projektets intention om en ökad samverkan inom vården beslöts bland annat att träffar ska genomföras med landstings- och kommunpolitiker med medverkan av PRO och SPF samt de nio organisationer inom professionen som ingår i Nätverket. Allmän screening för upptäckt av prostatacancer Den vanligaste cancerformen i Sverige är prostatacancer och knappt hälften av de som insjuknar i Sverige är över 70 år. PSA-screening kan vara en metod att upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadium. Att screena samtliga män över en viss ålder är dock inte helt oomtvistat. Vid en hearing hos Statens medicinetiska råd, kring prostatacancer med utgångspunkt Screening på gott och ont, gavs PRO tillfälle att presentera organisationens krav på allmän screening för män över 55 år. PROs ståndpunkt har också framförts till ansvarig utredare på Socialstyrelsen kring riktlinjer för cancervård. För att sprida kunskap 10

12 Närhet och givande samtal med sin omgivning är en viktig del för våra medlemmar. 11

13 inom organisationen i ämnet har en kurs riktad till distrikten genomförts. Kursen anordnades i samverkan med Sanofi Aventis och deras experter och blev mycket uppskattad av deltagarna. En god äldreomsorg En god äldreomsorg är i första hand en kommunal fråga och har därför fått stort utrymme i samband med utbildningarna av ledamöterna i pensionärsråden. Vid dessa utbildningar diskuterades hur ledamöterna ska driva frågor om en god kvalitet inom äldreomsorgen, hur man ska arbeta med den nationella värdegrunden, lokala värdighetsgarantier och kvalitetskrav i samband med upphandlingar och kommunala valfrihetssystem. En del i frågan om äldreomsorg är parboendegarantin som PRO har arbetat för i många år. Ett förslag om detta presenterades 2011 i en statlig utredning och där PRO var en av remissinstanserna. Äldrebarometern, den granskning av hur väl landets kommuner erbjuder äldre goda levnadsvillkor som gjordes 2010, följdes under året upp med en ny kartläggning. Utformningen av Äldrebarometern diskuterades vid ett möte i april med representanter för distrikten. Anvisningarna för betygsättningen har denna gång blivit mer utförliga och ett par områden från den tidigare barometern har tagits bort. Resultatet av den tidigare kartläggningen gör det ändå möjligt att göra vissa jämförelser. Arbetet kom igång i de flesta distrikt under 2011 och ska vara slutfört den första april Resultatet kommer att presenteras vid kongressen Tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet PRO anser att tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet. Kravet framfördes vid en uppvaktning med företrädare för privattandläkarna och tandvårdsföretag hos Socialdepartementet med bland andra regeringens äldresamordnare, Eva Bågenholm Nilsson. Samtal har också förts med ORAL Care AB som arbetar med uppsökande tandvård i äldreboenden och eget boende. Remissyttrande har lämnats över: Kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55) Uppdaterade högkostnadsskydd öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel (Ds 2011:23) Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med Sjukdom och funktionsnedsättning (Ds 2010:42). 12

14 ANVÄNDNINGEN AV LÄKEMEDEL MÅSTE FÖRBÄTTRAS Projektet Koll på läkemedel var under 2011 inne på sitt andra verksamhetsår av totalt fyra. Okloka listan en lista baserad på de läkemedel/substanser som Socialstyrelsen klassat som olämpliga att förskriva till äldre personer presenterades vid ett seminarium under Almedalsveckan. Mötesmaterial och Okloka listan har spridits på olika sätt både internt och till vårdgivare och förskrivare. På grund av synpunkter om varumärkesintrång fick Okloka listan byta namn till Olämpliga listan. Projektet har fått ett stort genomslag i media utifrån listan och har också uppmärksammats av regeringen, företrädare för Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen. I april genomfördes en träff med Alliansens företrädare i riksdagens Socialutskott med anledning av projektet. Under hela året har också ett flertal träffar omkring äldre och läkemedel genomförts med medverkan från Riksorganisationen. Remissyttrande har lämnats över: Förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. PENSIONÄRER SKA HA MÖJLIGHET TILL INFLYTANDE GENOM PENSIONÄRSRÅD Under året genomfördes fördjupade utbildningar för ledamöter i landstingens och kommunernas pensionärsråd vid åtta regionala konferenser, där samtliga distrikt deltog. Förutom rådens roll och uppgifter behandlades lagen om offentlig upphandling, lagen om vårdval samt materialet Vård värd samverkan. 13

15 PROs framtidssatsning 2011 är fjärde året på PROs framtidssatsning som pågår till Det innebär att långsiktiga mål, verksamhetens inriktning och budgetmedel riktas mot framtidssatsningen. Det handlar framför allt om påverkansarbete, medlemsvärvning och organisationsutveckling samt kommunikation. Utmaningen som PRO står inför är att utveckla organisationen och göra den ännu starkare i en tid när konkurrensen om människans tid ökar och antalet personer växer med över på tio år. DE LÅNGSIKTIGA MÅLEN I FRAMTIDSSATSNINGEN ÄR ATT FÖLJANDE SKA VARA UPPFYLLT ÅR 2012 Påverkansarbetet Har PRO varje år väsentligen påverkat minst fem intressepolitiska frågor. Finns det väl fungerande pensionärsråd i hela landet där PRO har starka företrädare med ett stort inflytande. Medlemsutveckling Har medlemmar. Har andelen av landets pensionärer som är medlemmar i PRO ökat. Ges alla medlemmar möjlighet att utvecklas genom PROs verksamhet. Bilden av PRO Omfattas medlemmarna av den nya bilden av PRO. Förmedlar all PRO-verksamhet den nya bilden av PRO. Har 65 procent av svenska folket den nya bilden av PRO. Anser minst tre av fyra att PRO är den främsta företrädaren för Sveriges pensionärer. 14

16 Nedbrutna mål för 2011 Intressepolitisk påverkan Väsentligen påverkat inom fem områden. Väl fungerande pensionärsråd i hela landet och PRO har starka företrädare med ett stort inflytande. Medlemsutveckling Har PRO medlemmar. Har andelen av landets pensionärer som är medlemmar i PRO ökat. Ges alla medlemmar möjlighet att utvecklas genom PROs verksamhet. Bilden av PRO Omfattas alla medlemmar av den nya bilden av PRO. Förmedlar all central och regional PRO-verksamhet den nya bilden av PRO. Har över 60 procent av svenska folket den nya bilden av PRO. Anser tre av fyra att PRO är den främsta företrädaren för Sveriges pensionärer. Stilstudie av PROaren och mcentusiasten Sören Jonsson. Ihop med arbetskollegan Roland Hjelm startade han mc-klubben som sedan blev Gröna Gubbarna. 15

17 Medlemsutveckling Medlemsutvecklingen visar på en fortsatt nedgång och vid årets slut hade PRO medlemmar, en minskning med för Tidigare har PRO haft en bra medlemstillströmning men svårigheter att upprätthålla den. Under 2011 sjunker dessutom nyrekryteringen samtidigt som det har varit svårt att hålla kvar befintliga medlemmar. Trots vissa positiva faktorer i medlemsrekryteringen har inte målet med medlemmar vid årets slut kunnat uppnås. Distrikt Medlemmar 2011 Medlemmar 2010 Ökning/ minskning Stockholms län Uppsala län Södermanland Östergötland Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotland Blekinge Skåne Halland Göteborg Bohuslän Norra Älvsborg Södra Älvsborg Skaraborg Värmland Örebro län Västmanland Dalarna Gävleborg Medelpad Ångermanland Jämtland Västerbotten Norrbotten Summa:

18 MEDLEMSVÄRVNING en utmaning En mängd värvaraktiviteter har genomförts under året, både centralt, regionalt och lokalt. Fler distrikt har medverkat i projektet med telefonvärvning riktad till 67-åringar, PRO Växer (23 distrikt) jämfört med året innan (16 stycken), vilket har resulterat i att fler medlemmar har värvats genom projektet än föregående år, cirka nya medlemmar mot året innan. Nästan en fjärdedel av andelen nyrekryterade medlemmar under året är 65 år. Förutom en central veckokurs för distriktens medlemsansvariga om medlemsvärvning och strategisk planering, har riksorganisationen medverkat i utbildningar i distrikten i medlemsvärvning och medlemsvård. Alla blivande 65-åringar har fått ett brev med information om PRO tillsammans med ett nummer av PROpensionären. I 774 av PROs föreningar finns en medlemsvärvaransvarig. Material medlemsvärvning»pensionärer i alla åldrar«foldern»våga fråga«. INSPIRATIONSDAGAR FÖR VERKSAMHETS- UTVECKLING OCH MÖTEN Som ett led i framtidssatsningen genomfördes åtta stycken regionala Inspirationsdagar i samarbete med distrikten. Dagarna samlade över medlemmar som lät sig inspireras av föreningarnas spännande verksamheter samt externa utställare med koppling till PROs verksamhet, allt inramat med delfinaler i PROstjärnan. FÖRENINGSUTVECKLING Antalet föreningar inom PRO har minskat under För att utröna orsaken till minskningen gjordes en uppföljning. Den vanligaste anledningen som uppgavs var ett sviktande medlemsunderlag p g a för få pensionärer inom föreningens geografiska områden. Detta ledde antingen till nedläggning eller sammanslagning med en närliggande förening. Samtidigt har bildandet av nya föreningar stagnerat. Vid årets slut fanns föreningar, att jämföra med stycken PRO KONTAKT PRO Kontakt är ett stöd för att utveckla medlemskontakterna i PRO. Under 2011 utvidgades uppdraget till att även omfatta mottagandet av nya medlemmar. Kontaktombuden blir därmed en av de viktigaste länkarna för att värvade medlemmar blir kvar i PRO och för att de som inte orkar delta i verksamheten ändå ska känna att det är meningsfullt att vara kvar som medlem. 17

19 Riksorganisationen har medverkat på ett antal kurser och konferenser för kontaktombud och kontaktombudsansvariga som genomförts av distrikten. Under året fanns kontaktombud. FÖRTJÄNSTTECKEN Under 2011 har 870 förtjänsttecken delats ut till förtroendevalda i PROdistrikt och föreningar och det innebär en ökning med 60 stycken mot året innan. De belönade medlemmarna har haft varierande uppdrag inom organisationen. 18

20 Kommunikation för delaktighet och påverkan De långsiktiga målen i PROs framtidssatsning är att följande ska vara uppfyllt 2012 Bilden av PRO Omfattas medlemmarna av den nya bilden av PRO. All verksamhet förmedlar den nya bilden av PRO. 65 procent av svenska folket har den nya bilden av PRO. Minst tre av fyra anser att PRO är den främsta företrädaren för Sveriges pensionärer. Kommunikation för delaktighet och påverkan Kommunikation är själva syret i en vital organisation, därför är detta ett område som PRO i framtidssatsningen prioriterar högt. Kommunikationsplattformen PROs kommunikationsplattform som antogs 2008 har utgjort grunden i arbetet. Centralt i plattformen är bilden av PRO : PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, glädje och hälsa. MÅLEN All central kommunikation har i enlighet med målen i framtidssatsningen bedrivits med grund i den nya bilden av PRO. Bilden av PRO hos allmänheten mättes i Organisationsindex (Synnovate) våren procent av de tillfrågade mellan år instämde då delvis eller helt och hållet i att PRO är den främsta företrädaren för Sveriges pensionärer. I samband med läsarundersökningen av PROpensionären tillfrågades medlemmar i åldern år om sin syn på bilden av PRO. 19

21 Det bästa tillfället att plantera ett träd var för 20 år sedan. Det näst bästa är nu. Kinesiskt ordspråk

22 Bilden av PRO enligt Organisationsindex bland allmänhet och PROpensionärens läsarundersökning uttryckt i procent Sammantaget är målet, att över 60 procent av allmänheten ska omfattas av den nya bilden av PRO, inte uppnått fullt ut. Ytterligare kraft behöver också läggas för att PRO ska uppfattas som den främsta företrädaren för Sveriges pensionärer av tre fjärdedelar (75 procent) av befolkningen, även om organisationsindex givetvis inte ger en fullständig bild av detta. Fler av medlemmarna instämmer i den nya bilden av PRO, men alla omfattades inte. Målet att alla medlemmar ska omfattas av den nya bilden av PRO är alltså inte uppnått. Huruvida den regionala verksamheten förmedlat den nya bilden av PRO har inte utvärderats. Den tidigare logotypen används fortfarande på en del håll, till exempel i skyltmaterial, en fråga att arbeta vidare med En utbildning har genomförts för distriktens informationsansvariga 2011, bland annat med medverkan av Ulrika Lönnberg som skapat PROs logotyp och grafiska profil, vilket var mycket uppskattat. Riksorganisationen har bistått alla föreningar och distrikt med nya skyltar under 2011 samt till distrikten även med nya beachflaggor. Under 2011 omarbetades foldern om PROs grafiska profil och sändes ut i två ex till alla föreningar och samorganisationer. Den interna informationen har även fortsatt haft hög prioritet under året. PRO Informerar utkom med sju utgåvor och distriktscirkuläret med nio utgåvor PRO Informerar har även publicerats på PROs intranät, se även under rubriken IT. Därtill är hela webbplatsen och tidningen PROpensionären viktiga informationskanaler till medlemmar och förtroende- 21

23 22 valda. Den läsarundersökning som tidningen PROpensionären genomförde 2011 visade att medlemsinformationen har ett relativt högt läsvärde. Arbetet med innehållet på webbplatsen pro.se har haft hög prioritet, vilket har gett resultat. Webbplatsen utvärderades vid årsskiftet Den del av undersökningen som genomfördes under 2011 visade att PROs webb låg över medelorganisationens i alla kategorier. På grund av besökarnas höga omdömen, nominerades webbplatsen till Web of the Year Det gavs också en hel del förslag till förbättringar. Nätverket Rättvisa Skatter har fortsatt att drivas men har inte marknadsförts som tidigare utan hade även 2011, medlemmar. Dessa har fått information vid två tillfällen. Webbplatsen rattvisaskatter.nu har uppdaterats kontinuerligt. Pensionärsupproret för rättvis skatt på Facebook är ungefär lika stort som vid förra årsskiftet. PRO har därutöver öppnat en organisationssida på Facebook 2011 som kommer att utvecklas PROs ordförande Curt Persson startade en blogg 2011 som hade ca sidvisningar det första året. Kontakt med massmedier har haft fortsatt hög prioritet. PRO har haft stor närvaro i medierna och har fortsatt hög ambitionsnivå vad gäller medieservice. Projektet Koll på läkemedel har fått stor uppmärksamhet liksom PROs prisundersökning. Förhållandena inom äldreomsorgen har också gett stor publicitet. PROs ordförande och andra ledande företrädare för PRO har fått debattartiklar publicerade om äldreomsorg, pensioner, läkemedel och tandvård bland annat. Ett pensionsseminarium som genomfördes i samarbete med de övriga pensionärsorganisationerna sändes i sin helhet i SVT samt på PROs webb, liksom en utfrågning om äldreomsorgen där PRO deltog. Under politikerveckan i Almedalen hölls tre välbesökta seminarier, om teknik i äldreomsorgen, Koll på läkemedel samt utmaningarna på grund av en åldrande befolkning. Därtill genomfördes flygbladsutdelningar varje kväll inför partiledarnas tal. Under Almedalsveckan publicerade SIFO en undersökning som visade att PRO kom på femte plats vad gäller anseende bland 23 undersökta organisationer.

24 IT-verksamheten inkluderar fler och fler Under 2010 har PROs system för webben uppdaterats för att bli mer tillgängligt och funktionellt. Idag använder, förutom samtliga distrikt, 810 föreningar och samorganisationer EPiServer för uppdatering av sina webbplatser. Under 2011 har antalet ökat med cirka 100 föreningar. En inventering av PROs samtliga webbplatser har under året genomförts med avsikt att finna metoder för distrikt och föreningar att skapa mer attraktiva och tillgängliga webbplatser. Driftsmiljön på EPiServer har kontinuerligt byggts ut. På grund av att webbplatsen växer genomfördes en analys av miljön vilket kommer att medföra en total ombyggnad där samtliga webbplatser, pro.se, rattvisaskatter.nu, pros.fhsk.se, propensionaren.se och pensionatet.se hamnar i samma driftsmiljö. PROs e-postsystem innehåller cirka 400 e-postkonton för distrikt och föreningar. Även e-postsystemet har uppdaterats under året. På webbplatsen har prenumerationer införts samt möjligheter att använda media på webbplatsen. pro.se hade under året besök, cirka fler än Av dessa gick till Intranätet där ett stort antal använde de formulär som finns där, en ökning med Pensionätet hade vid årsskiftet medlemmar, en ökning med medlemmar. PROs IT support, Datakompisen, tog emot cirka samtal och ett stort antal mail vilket var oförändrat från 2010 och fördelningen är ungefär lika mellan organisation och medlemmar. En kurs för distriktens webbansvariga hölls gemensamt med informationsansvariga i februari. Även ett antal kurser och föreläsningar om sociala medier, bloggar och hur man använder webben för påverkan genomfördes under året. I Östergötland genomfördes ett projekt för att utreda varför föreningar inte har egna webbplatser. Enkäten sändes ut till samtliga samorganisationer och föreningar, 100 procent svarade. Dessutom genomfördes 5 djupintervjuer. Resultatet kommer att användas i en modell som avser att hjälpa föreningarna att lättare nå ut på webben. I arbetet med att ta fram en digital agenda deltog PRO i två möten där IT-minister Anna-Karin Hatt ledde diskussionerna. PRO framförde att en viss grupp pensionärer kan hamna vid sidan av. De har inte ekonomi, kunskap eller motivation att ta del av den nya tekniken. Dessa synpunkter kom delvis med i den färdiga agendan. Distriktsstyrelsen i Kalmar har för avsikt att skapa samarbete på webben. En introduktion i hur man kan arbeta och dela information via IT genomfördes under oktober och en samarbetsyta med dokument och kalendrar har byggts. Utvärdering och utbildning samt igångsättande sker under första halvåret