PROs VERKSAMHET 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROs VERKSAMHET 2011"

Transkript

1 PROs VERKSAMHET 2011

2 PROs VERKSAMHET 2011

3 Årsredovisning för Pensionärernas Riksorganisation inklusive resultatenheterna PROs folkhögskola i Gysinge och Intresseföreningen PROs folkhögskola Gysinge. Manus: PRO Grafisk form och produktion: Bilda Förlag & Idé Foto, omslag: Stefan Bladh (Från vänster Roland Hjelm, Hans-Lennart Johansson, Sören Fors och Sören Jonsson.) Foto: Viveka Backlund, Saga Berlin, Stefan Bladh, Märta Dahlberg, Maja Fröman och Andrea Turander. Tryck: TMG Sthlm, Bromma 2012 Copyright: PRO Artikelnummer: PRO 619E

4 PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, glädje och hälsa. INNEHÅLL pro tar avstamp för framtiden 4 Detta har vi åstadkommit 6 PROs krav Pensionärer ska ha samma ekonomiska utveckling som andra grupper 8 Åldersdiskriminering måste bli olagligt 9 Fler anpassade bostäder till rimlig kostnad 10 Sjukvård och äldreomsorg måste bättre anpassas för äldres behov 10 Användningen av läkemedel måste förbättras 13 Pensionärer ska ha möjlighet till inflytande genom pensionärsråd 13 Pros framtidssatsning 14 De långsiktiga målen i framtidssatsningen är att följande ska vara uppfyllt år Medlemsutveckling 16 Medlemsvärvning en utmaning 17 Inspirationsdagar för verksamhetsutveckling och möten 17 Föreningsutveckling 17 PRO kontakt 17 Förtjänsttecken 18 Kommunikation för delaktighet och påverkan 19 Målen 19 IT-verksamheten inkluderar fler och fler 23 Pros röst hörs 24 Regeringens pensionärskommitté 24 PROs representation i olika folkrörelser, samhällsorgan och utredningar 25 Internationellt samarbete 28 AGE Plattform Europa 29 Vår organisation 31 Medlemskap för aktivitet och gemenskap 31 Distrikten i framtiden 31 PRO försäkringar 31 Förmånskortet Smart Senior 33 PROpensionären vår medlemstidning 33 Konsumentverksamhet 34 Integration/invandrarfrågor 35 Trafikverksamhet 35 Friskvård 36 Det livslånga lärandet 38 ABF-PRO-akademin en ingång till PRO-medlemskap 39 GysingeAkademin 39 Projekt 39 Verksamhetsstatistik 41 STIM-avtal 44 PROs lotteri stärker PRO 44 PROs folkhögskola Intresseföreningen PROs folkhögskola Gysinge 45 PROmedlemsresor Grand Tours resglädje med vuxen smak 46 Beslutsorganen i pro 47 Styrelsen 47 Arbetsutskottet 48 Revisorer 48 Representantskapet 49 Ordförandekonferens 50 Årsredovsning 51 Revisionsberättelse 68

5 PRO tar avstamp för framtiden För PRO, Sveriges största pensionärsorganisation, var 2011 ett år med en del goda resultat, några besvikelser och framför allt med mycket spännande verksamhet, kunskapsbildning och fin gemenskap. Bland framgångarna vill jag lyfta fram projektet Koll på läkemedel. Det har hoppas jag resulterat i väsentligt bättre koll på läkemedel bland PROs medlemmar. Våra material har haft strykande åtgång och massmedierna har varit mycket intresserade. Vår Olämpliga lista har uppmärksammats av regeringen, Riksdagens Socialutskott och Socialstyrelsen bland andra. Även projektet Vård värd samverkan, som handlar om att äldre inte ska falla mellan stolarna i vården och omsorgen, har gett avtryck. Regeringen tillsatte 2011 en äldresamordnare som ska arbeta just med frågan om en bättre samordning. Självklart har PROs opinionsbildning spelat roll, också i många landsting. Våra protester mot Försäkringskassan när de ville lägga ner sina servicekontor gav också resultat även om frågan fortfarande utreds. När det gäller pensionärernas ekonomi är framgångarna färre. Bostadstillägget höjdes med 170 kronor 2012, vilket var ett välkommet resultat av vår opinionsbildning. Men i fråga om skatten och pensionerna är vi inte nöjda. Det mest omfattande arbetet 4

6 har gjorts angående pensionerna. Tillsammans med de övriga rikstäckande pensionärsorganisationerna gjorde vi en gedigen översyn av pensionssystemet. Översynen presenterades på en välbesökt presskonferens och överlämnades därefter till socialdepartementet. Den har sedan presenterats i samband med uppvaktningar och möten. I höstas arrangerade vi ett stort tevesänt seminarium där bland andra socialförsäkringsministern deltog. Opinionsarbetet för att pensionerna ska följa löneutvecklingen och för rättvis skatt måste fortsätta. En annan motgång 2011 har varit medlemsutvecklingen. Vi har inte värvat lika mycket medlemmar som tidigare och därtill har fler lämnat PRO. Ett skäl kan vara Folksams grupplivförsäkring, som gjort många besvikna. Därför är jag lättad över att vi 2011 kunde sjösätta de nya försäkringarna, PRO Försäkringar, som rönt stort intresse. De åtta fantastiska inspirationsdagarna, där ca medlemmar bidrog med en mängd olika PRO-verksamheter och ett stort engagemang som visades upp, vill jag slutligen gärna nämna. Med inspirationsdagarna som grund för en fortsatt verksamhetsutveckling, ytterligare satsning på våra kontaktombud och medlemsvärvning samt en ännu högre växel i det opinionsbildande arbetet ser jag fram emot ett framgångsrikt Inte minst PROs kongress i juni, där vi har ett stort ansvar att sätta upp riktlinjerna för PROs arbete de kommande åren för att kunna förbli en stark och livskraftig organisation för alla Sveriges pensionärer, som driver medlemmarnas intressefrågor och erbjuder en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, glädje och hälsa! Curt Persson, ordförande i PRO 5

7 Detta har vi åstadkommit En av PROs grundläggande uppgifter som partipolitiskt obunden organisation är att företräda pensionärernas intressen genom att påverka politiken. PRO gör det med väl underbyggda förslag i skrivelser till regering och riksdag och med olika aktiviteter som understödjer detta. Under 2011 har PRO varit aktiv med uppvaktningar och olika aktiviteter. Alla påverkansaktiviteter har sin grund i PROs handlingsprogram och de prioriterade krav som representantskapet formulerat att organisationen skulle arbeta med PROs KRAV 2011 Pensionärer ska ha samma ekonomiska utveckling som andra grupper Pensionerna har minskat två år i rad med sammanlagt mer än sju procent. En översyn måste göras. Lika inkomstskatt för pensionärer och löntagare är ett annat viktigt krav idag betalar pensionären högre skatt vid lika inkomst. Åldersdiskriminering måste bli olagligt Idag är det lagligt att diskriminera på grund av ålder, till exempel inom boende och sjukvård. Lagen måste ändras. Fler anpassade bostäder till rimlig kostnad Det behövs fler vård- och omsorgsboenden och trygghetsboenden och även en anpassning av ordinarie bostadsområden så att man kan bo kvar längre. Bostadstilläggen behöver höjas och följa kostnadsutvecklingen. 6

8 Sjukvård och äldreomsorg måste bättre anpassas för äldres behov Människor ska inte behöva falla mellan stolar på grund av bristande samverkan mellan olika delar av vården och omsorgen. En grundförutsättning är också tillräckliga resurser och utbildad personal. Användningen av läkemedel måste förbättras En av fem som är över 75 år tar fler än tio mediciner dagligen. Det kan leda till onödiga biverkningar eller sjukdom. Det måste finnas en ansvarig läkare för varje äldre patient. Pensionärer ska ha möjlighet till inflytande genom pensionärsråd Genom pensionärsråd kan pensionärer få ett inflytande på frågor som berör dem, till exempel planfrågor och omsorgsfrågor. Att ha hälsan i behåll betyder mycket när man ska pensionera sig.

9 PENSIONÄRER SKA HA SAMMA EKONOMISKA UTVECK- LING SOM ANDRA GRUPPER Lika skatt för lika inkomst Med utgångspunkt i rapporten Rättvisa skatter om beskattning av pensioner och arbetsinkomster från 2009 har arbetet med att uppnå lika skatt för lika inkomst fortsatt. Trots ett opinionsmässigt framgångsrikt påverkansarbete fick frågan inte det genomslag man kunnat förvänta sig i budgetarbetet för år Ett beslut 2011 om ett tillägg på 170 kronor per månad till bostadstillägget enligt en ny modell trädde i kraft PRO välkomnar höjningar av bostadstilläggen, men anser att det varit väsentligt bättre om höjningen gjorts enligt gängse modell, dvs genom en höjning av bostadskostnadsgränsen. PRO har också hävdat att en höjning av bostadstilläggen inte alls löser frågan om den orättvisa som pensionärerna drabbas av i vårt nuvarande skattesystem. Orättvisan har påtalats i en mängd uttalanden och tidningsartiklar av olika slag. Detta har gällt på alla politiska nivåer, alltså lokal, regional och riksnivå. Webbplatsen rattvisaskatter.nu har uppdaterats kontinuerligt och medlemmarna i nätverket för rättvis skatt har fått nyhetsbrev under året. Remissyttrande har lämnats över: Finansdepartementets promemoria, Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för En del av våra medlemmar väljer att tillbringa en del av sin tid utomlands. Ulla och Christer har hittat sin favoritplats, Mallorca, som de åker till under vintern.

10 Översyn av pensionssystemet Avsikten med det pensionssystem som beslutades 1994 var att skapa ett ekonomiskt stabilt system för både samhälle och pensionärer. Det skulle finnas ett tydligt samband mellan arbetsinkomster och pension och en följsamhet för pensionerna gentemot den ekonomiska utvecklingen i samhället. Ett behov av en uppföljning av systemet har funnits eftersom det varit i bruk så länge. Att den automatiska balanseringen, den s k bromsen slog till både 2010 och 2011 gjorde frågan om en översyn ännu mer akut. PRO, tillsammans med övriga rikstäckande pensionärsorganisationer, gjorde därför en grundlig genomgång av pensionssystemet under året. Granskningen utmynnade i en rapport Pensionssystemet, blev det som tänkt? Vad behöver göras? Rapporten, som överlämnades till Socialdepartementet i april, har föredragits i riksdagens socialförsäkringsutskott och behandlats vid ett seminarium där bland andra socialförsäkringsministern och representanter från de politiska partierna och fackföreningsrörelsen deltog. Rapporten, tillsammans med en studiehandledning, har också presenterats i ett antal PRO-distrikt. Arbetet med att sprida information och bilda opinion i pensionsfrågan fortsätter nästa år. Åldersdiskriminering måste bli olagligt Under året besvarade PRO remissen, Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter. Utredningen förenklade frågan om mänskliga rättigheter genom att i första hand gälla medborgerliga och politiska rättigheter och minskade därmed betydelsen av ekonomiska och sociala rättigheter. Vidare förringades den diskriminering äldre utsätts för genom att endast föreslå allmänt formulerade lagtexter. I remissvaret lyfte PRO därför fram ett antal områden där äldre utsätts för diskriminering såsom sjukvård, försäkringar, möjligheter att ta lån och regler inom socialförsäkringar. PRO vill inte ta ställning till om det behövs en ny institution för att stärka skyddet av mänskliga rättigheter. Det finns redan idag en Diskrimineringsombudsman för detta syfte. Viktigare är att det finns instrument i form av lagstiftning och andra regler för att motverka diskrimineringen. Remissyttrande har lämnats över: Slutbetänkande från delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige, Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70). 9

11 FLER ANPASSADE BOSTÄDER TILL RIMLIG KOSTNAD Inom ramen för projekten Bo bra på äldre dar och Hjälpmedelsinstitutets utvecklingsråd har PRO deltagit i ett arbete med att finna lösningar på frågor som rör goda, väl anpassade bostäder till en kostnad som är skälig. Lösningar i olika kommuner har studerats och man har fört diskussioner med arkitekter och bostadsföretag. PRO har krävt höjningar av investeringsbidraget till särskilda bostäder och trygghetsbostäder. Detta bidrag är i dag så lågt att det inte ger tillräcklig stimulans för nyproduktion av dessa boendeformer. PRO har också krävt att Trygghetsbostäder ska regleras i lag, med skyldighet för kommunerna att utifrån behov planera och se till att det byggs trygghetsbostäder utifrån de kriterier som föreslogs av Äldreboendedelegationen. Detta skulle tvinga fram fler trygghetsbostäder och ge kommunerna större möjligheter att subventionera dessa boendeformer. Remissyttrande har lämnats över: Rätten att få åldras tillsammans (Ds 2011:33). SJUKVÅRD OCH ÄLDREOMSORG MÅSTE BÄTTRE ANPASSAS FÖR ÄLDRES BEHOV En god livskvalitet innefattar tillgång till vård och omvårdnad liksom ett förebyggande hälsoarbete. PRO arbetar för en aktiv folkhälsopolitik med fokus på det som bidrar till god hälsa bland äldre. Samverkan mellan vård och omsorg Under året har nätverket inom Vård värd samverkan träffats och diskuterat fortsättningen av det gemensamma arbetet. För att implementera projektets intention om en ökad samverkan inom vården beslöts bland annat att träffar ska genomföras med landstings- och kommunpolitiker med medverkan av PRO och SPF samt de nio organisationer inom professionen som ingår i Nätverket. Allmän screening för upptäckt av prostatacancer Den vanligaste cancerformen i Sverige är prostatacancer och knappt hälften av de som insjuknar i Sverige är över 70 år. PSA-screening kan vara en metod att upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadium. Att screena samtliga män över en viss ålder är dock inte helt oomtvistat. Vid en hearing hos Statens medicinetiska råd, kring prostatacancer med utgångspunkt Screening på gott och ont, gavs PRO tillfälle att presentera organisationens krav på allmän screening för män över 55 år. PROs ståndpunkt har också framförts till ansvarig utredare på Socialstyrelsen kring riktlinjer för cancervård. För att sprida kunskap 10

12 Närhet och givande samtal med sin omgivning är en viktig del för våra medlemmar. 11

13 inom organisationen i ämnet har en kurs riktad till distrikten genomförts. Kursen anordnades i samverkan med Sanofi Aventis och deras experter och blev mycket uppskattad av deltagarna. En god äldreomsorg En god äldreomsorg är i första hand en kommunal fråga och har därför fått stort utrymme i samband med utbildningarna av ledamöterna i pensionärsråden. Vid dessa utbildningar diskuterades hur ledamöterna ska driva frågor om en god kvalitet inom äldreomsorgen, hur man ska arbeta med den nationella värdegrunden, lokala värdighetsgarantier och kvalitetskrav i samband med upphandlingar och kommunala valfrihetssystem. En del i frågan om äldreomsorg är parboendegarantin som PRO har arbetat för i många år. Ett förslag om detta presenterades 2011 i en statlig utredning och där PRO var en av remissinstanserna. Äldrebarometern, den granskning av hur väl landets kommuner erbjuder äldre goda levnadsvillkor som gjordes 2010, följdes under året upp med en ny kartläggning. Utformningen av Äldrebarometern diskuterades vid ett möte i april med representanter för distrikten. Anvisningarna för betygsättningen har denna gång blivit mer utförliga och ett par områden från den tidigare barometern har tagits bort. Resultatet av den tidigare kartläggningen gör det ändå möjligt att göra vissa jämförelser. Arbetet kom igång i de flesta distrikt under 2011 och ska vara slutfört den första april Resultatet kommer att presenteras vid kongressen Tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet PRO anser att tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet. Kravet framfördes vid en uppvaktning med företrädare för privattandläkarna och tandvårdsföretag hos Socialdepartementet med bland andra regeringens äldresamordnare, Eva Bågenholm Nilsson. Samtal har också förts med ORAL Care AB som arbetar med uppsökande tandvård i äldreboenden och eget boende. Remissyttrande har lämnats över: Kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55) Uppdaterade högkostnadsskydd öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel (Ds 2011:23) Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med Sjukdom och funktionsnedsättning (Ds 2010:42). 12

14 ANVÄNDNINGEN AV LÄKEMEDEL MÅSTE FÖRBÄTTRAS Projektet Koll på läkemedel var under 2011 inne på sitt andra verksamhetsår av totalt fyra. Okloka listan en lista baserad på de läkemedel/substanser som Socialstyrelsen klassat som olämpliga att förskriva till äldre personer presenterades vid ett seminarium under Almedalsveckan. Mötesmaterial och Okloka listan har spridits på olika sätt både internt och till vårdgivare och förskrivare. På grund av synpunkter om varumärkesintrång fick Okloka listan byta namn till Olämpliga listan. Projektet har fått ett stort genomslag i media utifrån listan och har också uppmärksammats av regeringen, företrädare för Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen. I april genomfördes en träff med Alliansens företrädare i riksdagens Socialutskott med anledning av projektet. Under hela året har också ett flertal träffar omkring äldre och läkemedel genomförts med medverkan från Riksorganisationen. Remissyttrande har lämnats över: Förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. PENSIONÄRER SKA HA MÖJLIGHET TILL INFLYTANDE GENOM PENSIONÄRSRÅD Under året genomfördes fördjupade utbildningar för ledamöter i landstingens och kommunernas pensionärsråd vid åtta regionala konferenser, där samtliga distrikt deltog. Förutom rådens roll och uppgifter behandlades lagen om offentlig upphandling, lagen om vårdval samt materialet Vård värd samverkan. 13

15 PROs framtidssatsning 2011 är fjärde året på PROs framtidssatsning som pågår till Det innebär att långsiktiga mål, verksamhetens inriktning och budgetmedel riktas mot framtidssatsningen. Det handlar framför allt om påverkansarbete, medlemsvärvning och organisationsutveckling samt kommunikation. Utmaningen som PRO står inför är att utveckla organisationen och göra den ännu starkare i en tid när konkurrensen om människans tid ökar och antalet personer växer med över på tio år. DE LÅNGSIKTIGA MÅLEN I FRAMTIDSSATSNINGEN ÄR ATT FÖLJANDE SKA VARA UPPFYLLT ÅR 2012 Påverkansarbetet Har PRO varje år väsentligen påverkat minst fem intressepolitiska frågor. Finns det väl fungerande pensionärsråd i hela landet där PRO har starka företrädare med ett stort inflytande. Medlemsutveckling Har medlemmar. Har andelen av landets pensionärer som är medlemmar i PRO ökat. Ges alla medlemmar möjlighet att utvecklas genom PROs verksamhet. Bilden av PRO Omfattas medlemmarna av den nya bilden av PRO. Förmedlar all PRO-verksamhet den nya bilden av PRO. Har 65 procent av svenska folket den nya bilden av PRO. Anser minst tre av fyra att PRO är den främsta företrädaren för Sveriges pensionärer. 14

16 Nedbrutna mål för 2011 Intressepolitisk påverkan Väsentligen påverkat inom fem områden. Väl fungerande pensionärsråd i hela landet och PRO har starka företrädare med ett stort inflytande. Medlemsutveckling Har PRO medlemmar. Har andelen av landets pensionärer som är medlemmar i PRO ökat. Ges alla medlemmar möjlighet att utvecklas genom PROs verksamhet. Bilden av PRO Omfattas alla medlemmar av den nya bilden av PRO. Förmedlar all central och regional PRO-verksamhet den nya bilden av PRO. Har över 60 procent av svenska folket den nya bilden av PRO. Anser tre av fyra att PRO är den främsta företrädaren för Sveriges pensionärer. Stilstudie av PROaren och mcentusiasten Sören Jonsson. Ihop med arbetskollegan Roland Hjelm startade han mc-klubben som sedan blev Gröna Gubbarna. 15

17 Medlemsutveckling Medlemsutvecklingen visar på en fortsatt nedgång och vid årets slut hade PRO medlemmar, en minskning med för Tidigare har PRO haft en bra medlemstillströmning men svårigheter att upprätthålla den. Under 2011 sjunker dessutom nyrekryteringen samtidigt som det har varit svårt att hålla kvar befintliga medlemmar. Trots vissa positiva faktorer i medlemsrekryteringen har inte målet med medlemmar vid årets slut kunnat uppnås. Distrikt Medlemmar 2011 Medlemmar 2010 Ökning/ minskning Stockholms län Uppsala län Södermanland Östergötland Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotland Blekinge Skåne Halland Göteborg Bohuslän Norra Älvsborg Södra Älvsborg Skaraborg Värmland Örebro län Västmanland Dalarna Gävleborg Medelpad Ångermanland Jämtland Västerbotten Norrbotten Summa:

18 MEDLEMSVÄRVNING en utmaning En mängd värvaraktiviteter har genomförts under året, både centralt, regionalt och lokalt. Fler distrikt har medverkat i projektet med telefonvärvning riktad till 67-åringar, PRO Växer (23 distrikt) jämfört med året innan (16 stycken), vilket har resulterat i att fler medlemmar har värvats genom projektet än föregående år, cirka nya medlemmar mot året innan. Nästan en fjärdedel av andelen nyrekryterade medlemmar under året är 65 år. Förutom en central veckokurs för distriktens medlemsansvariga om medlemsvärvning och strategisk planering, har riksorganisationen medverkat i utbildningar i distrikten i medlemsvärvning och medlemsvård. Alla blivande 65-åringar har fått ett brev med information om PRO tillsammans med ett nummer av PROpensionären. I 774 av PROs föreningar finns en medlemsvärvaransvarig. Material medlemsvärvning»pensionärer i alla åldrar«foldern»våga fråga«. INSPIRATIONSDAGAR FÖR VERKSAMHETS- UTVECKLING OCH MÖTEN Som ett led i framtidssatsningen genomfördes åtta stycken regionala Inspirationsdagar i samarbete med distrikten. Dagarna samlade över medlemmar som lät sig inspireras av föreningarnas spännande verksamheter samt externa utställare med koppling till PROs verksamhet, allt inramat med delfinaler i PROstjärnan. FÖRENINGSUTVECKLING Antalet föreningar inom PRO har minskat under För att utröna orsaken till minskningen gjordes en uppföljning. Den vanligaste anledningen som uppgavs var ett sviktande medlemsunderlag p g a för få pensionärer inom föreningens geografiska områden. Detta ledde antingen till nedläggning eller sammanslagning med en närliggande förening. Samtidigt har bildandet av nya föreningar stagnerat. Vid årets slut fanns föreningar, att jämföra med stycken PRO KONTAKT PRO Kontakt är ett stöd för att utveckla medlemskontakterna i PRO. Under 2011 utvidgades uppdraget till att även omfatta mottagandet av nya medlemmar. Kontaktombuden blir därmed en av de viktigaste länkarna för att värvade medlemmar blir kvar i PRO och för att de som inte orkar delta i verksamheten ändå ska känna att det är meningsfullt att vara kvar som medlem. 17

19 Riksorganisationen har medverkat på ett antal kurser och konferenser för kontaktombud och kontaktombudsansvariga som genomförts av distrikten. Under året fanns kontaktombud. FÖRTJÄNSTTECKEN Under 2011 har 870 förtjänsttecken delats ut till förtroendevalda i PROdistrikt och föreningar och det innebär en ökning med 60 stycken mot året innan. De belönade medlemmarna har haft varierande uppdrag inom organisationen. 18

20 Kommunikation för delaktighet och påverkan De långsiktiga målen i PROs framtidssatsning är att följande ska vara uppfyllt 2012 Bilden av PRO Omfattas medlemmarna av den nya bilden av PRO. All verksamhet förmedlar den nya bilden av PRO. 65 procent av svenska folket har den nya bilden av PRO. Minst tre av fyra anser att PRO är den främsta företrädaren för Sveriges pensionärer. Kommunikation för delaktighet och påverkan Kommunikation är själva syret i en vital organisation, därför är detta ett område som PRO i framtidssatsningen prioriterar högt. Kommunikationsplattformen PROs kommunikationsplattform som antogs 2008 har utgjort grunden i arbetet. Centralt i plattformen är bilden av PRO : PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, glädje och hälsa. MÅLEN All central kommunikation har i enlighet med målen i framtidssatsningen bedrivits med grund i den nya bilden av PRO. Bilden av PRO hos allmänheten mättes i Organisationsindex (Synnovate) våren procent av de tillfrågade mellan år instämde då delvis eller helt och hållet i att PRO är den främsta företrädaren för Sveriges pensionärer. I samband med läsarundersökningen av PROpensionären tillfrågades medlemmar i åldern år om sin syn på bilden av PRO. 19

21 Det bästa tillfället att plantera ett träd var för 20 år sedan. Det näst bästa är nu. Kinesiskt ordspråk

22 Bilden av PRO enligt Organisationsindex bland allmänhet och PROpensionärens läsarundersökning uttryckt i procent Sammantaget är målet, att över 60 procent av allmänheten ska omfattas av den nya bilden av PRO, inte uppnått fullt ut. Ytterligare kraft behöver också läggas för att PRO ska uppfattas som den främsta företrädaren för Sveriges pensionärer av tre fjärdedelar (75 procent) av befolkningen, även om organisationsindex givetvis inte ger en fullständig bild av detta. Fler av medlemmarna instämmer i den nya bilden av PRO, men alla omfattades inte. Målet att alla medlemmar ska omfattas av den nya bilden av PRO är alltså inte uppnått. Huruvida den regionala verksamheten förmedlat den nya bilden av PRO har inte utvärderats. Den tidigare logotypen används fortfarande på en del håll, till exempel i skyltmaterial, en fråga att arbeta vidare med En utbildning har genomförts för distriktens informationsansvariga 2011, bland annat med medverkan av Ulrika Lönnberg som skapat PROs logotyp och grafiska profil, vilket var mycket uppskattat. Riksorganisationen har bistått alla föreningar och distrikt med nya skyltar under 2011 samt till distrikten även med nya beachflaggor. Under 2011 omarbetades foldern om PROs grafiska profil och sändes ut i två ex till alla föreningar och samorganisationer. Den interna informationen har även fortsatt haft hög prioritet under året. PRO Informerar utkom med sju utgåvor och distriktscirkuläret med nio utgåvor PRO Informerar har även publicerats på PROs intranät, se även under rubriken IT. Därtill är hela webbplatsen och tidningen PROpensionären viktiga informationskanaler till medlemmar och förtroende- 21

23 22 valda. Den läsarundersökning som tidningen PROpensionären genomförde 2011 visade att medlemsinformationen har ett relativt högt läsvärde. Arbetet med innehållet på webbplatsen pro.se har haft hög prioritet, vilket har gett resultat. Webbplatsen utvärderades vid årsskiftet Den del av undersökningen som genomfördes under 2011 visade att PROs webb låg över medelorganisationens i alla kategorier. På grund av besökarnas höga omdömen, nominerades webbplatsen till Web of the Year Det gavs också en hel del förslag till förbättringar. Nätverket Rättvisa Skatter har fortsatt att drivas men har inte marknadsförts som tidigare utan hade även 2011, medlemmar. Dessa har fått information vid två tillfällen. Webbplatsen rattvisaskatter.nu har uppdaterats kontinuerligt. Pensionärsupproret för rättvis skatt på Facebook är ungefär lika stort som vid förra årsskiftet. PRO har därutöver öppnat en organisationssida på Facebook 2011 som kommer att utvecklas PROs ordförande Curt Persson startade en blogg 2011 som hade ca sidvisningar det första året. Kontakt med massmedier har haft fortsatt hög prioritet. PRO har haft stor närvaro i medierna och har fortsatt hög ambitionsnivå vad gäller medieservice. Projektet Koll på läkemedel har fått stor uppmärksamhet liksom PROs prisundersökning. Förhållandena inom äldreomsorgen har också gett stor publicitet. PROs ordförande och andra ledande företrädare för PRO har fått debattartiklar publicerade om äldreomsorg, pensioner, läkemedel och tandvård bland annat. Ett pensionsseminarium som genomfördes i samarbete med de övriga pensionärsorganisationerna sändes i sin helhet i SVT samt på PROs webb, liksom en utfrågning om äldreomsorgen där PRO deltog. Under politikerveckan i Almedalen hölls tre välbesökta seminarier, om teknik i äldreomsorgen, Koll på läkemedel samt utmaningarna på grund av en åldrande befolkning. Därtill genomfördes flygbladsutdelningar varje kväll inför partiledarnas tal. Under Almedalsveckan publicerade SIFO en undersökning som visade att PRO kom på femte plats vad gäller anseende bland 23 undersökta organisationer.

24 IT-verksamheten inkluderar fler och fler Under 2010 har PROs system för webben uppdaterats för att bli mer tillgängligt och funktionellt. Idag använder, förutom samtliga distrikt, 810 föreningar och samorganisationer EPiServer för uppdatering av sina webbplatser. Under 2011 har antalet ökat med cirka 100 föreningar. En inventering av PROs samtliga webbplatser har under året genomförts med avsikt att finna metoder för distrikt och föreningar att skapa mer attraktiva och tillgängliga webbplatser. Driftsmiljön på EPiServer har kontinuerligt byggts ut. På grund av att webbplatsen växer genomfördes en analys av miljön vilket kommer att medföra en total ombyggnad där samtliga webbplatser, pro.se, rattvisaskatter.nu, pros.fhsk.se, propensionaren.se och pensionatet.se hamnar i samma driftsmiljö. PROs e-postsystem innehåller cirka 400 e-postkonton för distrikt och föreningar. Även e-postsystemet har uppdaterats under året. På webbplatsen har prenumerationer införts samt möjligheter att använda media på webbplatsen. pro.se hade under året besök, cirka fler än Av dessa gick till Intranätet där ett stort antal använde de formulär som finns där, en ökning med Pensionätet hade vid årsskiftet medlemmar, en ökning med medlemmar. PROs IT support, Datakompisen, tog emot cirka samtal och ett stort antal mail vilket var oförändrat från 2010 och fördelningen är ungefär lika mellan organisation och medlemmar. En kurs för distriktens webbansvariga hölls gemensamt med informationsansvariga i februari. Även ett antal kurser och föreläsningar om sociala medier, bloggar och hur man använder webben för påverkan genomfördes under året. I Östergötland genomfördes ett projekt för att utreda varför föreningar inte har egna webbplatser. Enkäten sändes ut till samtliga samorganisationer och föreningar, 100 procent svarade. Dessutom genomfördes 5 djupintervjuer. Resultatet kommer att användas i en modell som avser att hjälpa föreningarna att lättare nå ut på webben. I arbetet med att ta fram en digital agenda deltog PRO i två möten där IT-minister Anna-Karin Hatt ledde diskussionerna. PRO framförde att en viss grupp pensionärer kan hamna vid sidan av. De har inte ekonomi, kunskap eller motivation att ta del av den nya tekniken. Dessa synpunkter kom delvis med i den färdiga agendan. Distriktsstyrelsen i Kalmar har för avsikt att skapa samarbete på webben. En introduktion i hur man kan arbeta och dela information via IT genomfördes under oktober och en samarbetsyta med dokument och kalendrar har byggts. Utvärdering och utbildning samt igångsättande sker under första halvåret

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2015 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 ÖSTERGÖTLAND

Verksamhetsplan 2017 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan 2017 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2017 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Verksamhetsplan 2015 Förutsättningar för verksamheten 2015 En ny regering kommer att finnas på plats. Det är upp till PRO att visa att vi förmår att påverka regeringen i den riktning

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev # 3, maj 2017

Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev # 3, maj 2017 Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev # 3, maj 2017 Innehåll De nordiska pensionssystemen Den digitala vardagen Våld mot äldre Förslag till Social pelare i EU Jan Davidsen Land för land Nordiskt seminarium

Läs mer

Kurser, konferenser och aktiviteter hösten 2017

Kurser, konferenser och aktiviteter hösten 2017 Kurser, konferenser och aktiviteter hösten 2017 Välkommen till kurser och konferenser hösten 2017 Vi har nu avverkat en fantastisk studievår och närmar oss nu en solig och skön sommar. Sommaren ska vi

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 Samorganisationens uppgifter SAMORGANISATIONER MOM 1 SAMARBETE KOMMUNVIS Enligt PRO:s stadgar ska, där det finns mer än en PRO-förening, finnas en samorganisation. Det krävas i olika

Läs mer

Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev #2, mars 2016

Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev #2, mars 2016 Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev #2, mars 2016 HAR NI ÅLDERSDISKRIMINERING I ERT LAND? EU måste ha kunskap om de äldre medborgarnas situation! AGE Platform Europe har därför frågat sina medlemmar:

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev nr 4, juni 2015. Årsmöte på Färöarna. NSKs verksamhetsplan 2015

Nordiskt samarbete. Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev nr 4, juni 2015. Årsmöte på Färöarna. NSKs verksamhetsplan 2015 Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev nr 4, juni 2015 Nordiskt samarbete Årsmöte på Färöarna Nordiska samarbetskommittén hade sitt årsmöte på Färöarna, i Vágar, 18-20 maj. Landsfelag Pensjonista visade

Läs mer

Aktuellt. PRO Vänner. PRO Skåne. Fortsättning. Detta händer i sep-okt:

Aktuellt. PRO Vänner. PRO Skåne. Fortsättning. Detta händer i sep-okt: Aktuellt Nummer 9 september 2013 PRO Skåne Ö Rönneholmsv 2 Box 170 21 200 10 Malmö 040-30 69 90 pro-skane@skane.pro.se www.pro.se/skane Exp. & telefontid: Må - to 9-12 & 13-15 Fr 9-12 Månadens citat "Din

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN PRO VÄRMLAND 2016.

VERKSAMHETSPLAN PRO VÄRMLAND 2016. VERKSAMHETSPLAN PRO VÄRMLAND 2016. PRO är en vital folkrörelse som bildades 1942 och som idag har drygt 400 000 medlemmar i Sverige och PRO Värmland har nästan 17 000 medlemmar fördelade på 63 föreningar.

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Ett aktivt liv. Studiecirklar

Ett aktivt liv. Studiecirklar Ett aktivt liv Det är hälsofrämjande att delta i föreningslivet. SPF Seniorerna genomför sociala aktiviteter på alla nivåer t.ex. promenader, resor, konserter och studiecirklar. Studiecirklar Sju goda

Läs mer

Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2016

Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2016 Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2016 Välkommen till kurser och konferenser våren 2016 Som förtroendevald eller tilltänkt förtroendevald inbjuds du till ett antal kurser och konferenser som vi

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 PRO distriktet i Västmanland

VERKSAMHETSPLAN 2016 PRO distriktet i Västmanland VERKSAMHETSPLAN 2016 PRO distriktet i Västmanland Inledning PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Prisundersökning 2014

Prisundersökning 2014 Prisundersökning 2014 Om undersökningen PRO:s prisundersökning visar prisläget den 8 oktober 2014 Nästan var femte butik i Sverige undersöktes, 839 butiker finns med i presentationen ca 2 000 ideella PRO:are

Läs mer

PRO en stark, välkomnande och kompetent organisation

PRO en stark, välkomnande och kompetent organisation 1 Del 2, PRO:s organisation PRO en stark, välkomnande och kompetent organisation Sveriges pensionärer behöver en stark organisation PRO är en stor och aktiv organisation och den främsta företrädaren för

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS W Remiss REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:76 (S2015/05570/FS) Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter samt Tandvårds-

Läs mer

Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2017

Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2017 Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2017 Välkommen till kurser och konferenser våren 2017 Vi går nu in i ett nytt år, 2017, och det är nu tid att se över vilka utbildningar som ni behöver att erbjuda

Läs mer

Nordiska samarbetskommittén

Nordiska samarbetskommittén Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev # 7, november 2017 Innehåll Fattigdom bland pensionärer i de nordiska länderna. Regeringarna bör agera! Den nordiska modellen måste försvaras och bevaras! Kvinnor

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen Höstmöte SFVH 2016 Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen leds av en styrelse som har det formella ansvaret att leda vår verksamhet. Ingemar Skogö, ordförande, Charlotta

Läs mer

Över 300 motioner inskickade till kongressen

Över 300 motioner inskickade till kongressen PRO informerar, januari 2018. Över 300 motioner inskickade till kongressen Välkommen till ett nytt och innehållsrikt år i PRO som både innehåller kongress och valrörelse! Kongressen hålls den 15-17 juni

Läs mer

Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev oktober - # 6, 2015

Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev oktober - # 6, 2015 Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev oktober - # 6, 2015 STUDIERESA TILL EU I BRYSSEL NSK är medlem i AGE Platform Europe och här kallar vi oss NOPO. För att orientera oss i vad som händer i EU gjorde

Läs mer

2015-12-15 S2015/07820/FS

2015-12-15 S2015/07820/FS Remiss 2015-12-15 S2015/07820/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Ds 2015:59 Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

GENOMFÖRD ABF KURSER FÖR PRO MEDLEMMAR 2016 GENOMFÖRD PRO KURSER OCH AKTIVITETER 2016

GENOMFÖRD ABF KURSER FÖR PRO MEDLEMMAR 2016 GENOMFÖRD PRO KURSER OCH AKTIVITETER 2016 GENOMFÖRD ABF KURSER FÖR PRO MEDLEMMAR 2016 ABF Inspirationsdag för dataledare Plats: Missionskyrkan Målgrupp: Alla Dataledare PRO Uppsala Län 26 januari Kursledning: Gunnel Eriksson ABF, Gunder Brandell

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Hur har uppgifterna förändrats?

Hur har uppgifterna förändrats? Rune Kjernald Titt i backspegeln SPF bildades med namnet Sveriges Folkpensionärers Riksförbund, SFRF, 1939 i Göteborg med omnejd och bestod till stora delar av kommunister och syndikalister. Allmän folkpension

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Ordförande Eda Anderson Sköns Södra. v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö

Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Ordförande Eda Anderson Sköns Södra. v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Styrelsen Ordförande Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Bengt Axelsson Timrå Sekreterare

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla. Andreas Cederlund

God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla. Andreas Cederlund God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla Andreas Cederlund Tandvårdslag (1985:125) Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen Nationell

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

S2009/9762/HS. Remissinstanserna

S2009/9762/HS. Remissinstanserna Remiss 2009-12-10 S2009/9762/HS Socialdepartementet Remissinstanserna Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården I mars 2009 beslutade statsrådet Göran Hägglund att inrätta en

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Inflytande, valfrihet och livskvalitet Välkommen Vi seniorer är inte ett kollektiv vi är alla helt unika människor som på olika sätt vill vara med och bidra i samhället.

Läs mer

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Därför gick jag med i SPF: - Meddelande per post - Personlig kontakt via telefon - Påverkan av vänner och kollegor - Granne tipsade - Gick av

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF VERKSAMHETSPLAN 2015, SPF Distrikt Halland Detta dokument är ett av våra många verktyg för distriktets årsaktiviteter. Innehåller utbildningar, aktiviteter, sammankomster, föreläsningar, seminarier. Vår

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Mötesprogram 2013 Teg

Mötesprogram 2013 Teg Mötesprogram 2013 Teg Styrelse PRO Teg 2013 Ordförande Stig Lundgren Kråkbärsvägen 15 C 77 62 28 stig.lundgren@teg.nu Stu.org/ V.Ord Ruben Åkerman Ö Kyrkogatan 65 B 530 81 ruben.akerman@hotmail.com Kassör

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Reumatikerförbundet Publicitetsanalys. 1 januari 11 december 2012

Reumatikerförbundet Publicitetsanalys. 1 januari 11 december 2012 Reumatikerförbundet Publicitetsanalys 1 januari 11 december 2012 Reumatikerförbundet i medierna 2012 Den mediala rapporteringen om Reumatikerförbundet ligger kvar på i stort sett samma nivå som för 2011

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

ÄLDREBAROMETERN 2010

ÄLDREBAROMETERN 2010 1 ÄLDREBAROMETERN 2010 PROs ÄLDREBAROMETER 2010 2010-07-18 Reviderad upplaga augusti 2010 Äldrebarometern omfattar 33 frågor under åtta olika områden. I rapporten kan resultatet avläsas kommun för kommun

Läs mer

VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland

VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland Inledning PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats

Läs mer

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Inflytande, valfrihet och livskvalitet Vi seniorer är inte ett kollektiv vi är alla helt unika människor som på olika sätt vill vara med och bidra i samhället. En

Läs mer

PRO informerar, november 2017.

PRO informerar, november 2017. PRO informerar, november 2017. Hej! Vi vill tacka för den respons, kommentarer och de synpunkter som vi har fått av er förtroendevalda, anställda och medlemmar efter Aftonbladets granskning av PRO. De

Läs mer

Organisation och Fördelning av arbetsuppgifter

Organisation och Fördelning av arbetsuppgifter Organisation och Fördelning av arbetsuppgifter SPF Seniorerna 159 Hässleholm Föreningens stadgar utgör grunden för framtiden och fördelning av arbetsuppgifter, SPF:s normalstadgar antogs vid årsmötet den

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 1 2014

STHFs styrelseprotokoll nr 1 2014 STHFs styrelseprotokoll nr 1 2014 Plats: SRATs kansli Datum: 15-16 januari 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson ledamot Anna Magnusson ledamot Lillemor

Läs mer

Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys

Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys Agenda 1. Vilka behov av information har brukare? 2. Kan ÖJ/Äldreguiden tillgodose det? 3.

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Bilden av PRO. Ur PROs kommunikationsplan. 27 februari 2016 www.pro.se/stockholm 1

Bilden av PRO. Ur PROs kommunikationsplan. 27 februari 2016 www.pro.se/stockholm 1 Bilden av PRO PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, glädje

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Resultat från NTF:s mätning av cykel- och mopedhjälmsanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016

Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016 1 Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016 PRO arbetar utifrån det handlingsprogram som antogs av kongressen 2015. År 2016 är det år då vi fortsätter att utveckla organisationen

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK

Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG IGEN! 3 Innehåll. 1. Förord...4 2. Inledning...5 3. Äldrefrågorna i partierna...6

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Privattandläkarna. Verksamhetsplan 2014

Privattandläkarna. Verksamhetsplan 2014 1 Innehåll Vision, affärside och värderingar... 3 Inledning... 4 Verksamhet 2014... 5 Politik & påverkan... 5 Medlemsvård och medlemsrekrytering... 8 Tjänsteutbud och samarbetsavtal... 8 Lokal verksamhet...9

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Kurser o samlingar 2017

Kurser o samlingar 2017 Kurser o samlingar 2017 01. Hjördis erfarenhetsutbyte 25 januari Målgrupp: Hjördisansvariga Medverkande: Anne-Lie Fröberg PRO Riks, Eivor Johansson 02. Samorganisationer och samrådsgrupper 26 januari Diskussion

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Resultat för NTF:s mätning av bilbältesanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering 3 5 Resultat 4 6 Diskussion

Läs mer

Distriktets verksamhetsplan

Distriktets verksamhetsplan Distriktets verksamhetsplan 2014 2013-08-12 Distrikten MOM 1 Verksamhet Distrikten omfattar föreningar och samorganisationer inom områden som fastställs av riksorganisationens styrelse. Distrikten har

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Antagen av styrelsen den 2015-01-29 Behandlad på årsmötet den 2015-03-19 Senast reviderad den 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET...

Läs mer

Verktygslåda. Medlemsvård/ Medlemsvärning. för PROföreningar i Norrbotten

Verktygslåda. Medlemsvård/ Medlemsvärning. för PROföreningar i Norrbotten Verktygslåda Medlemsvård/ Medlemsvärning för PROföreningar i Norrbotten PROlivet är fyllt av möjligheter PRO Norrbotten utgåva nr2 2012 Sveriges största pensionärsorganisation! En lysande idé är att gå

Läs mer

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla!

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla! september 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla! brev Hoppas ni haft en fin sommar! Ta med nyhetsbrevet till ert nästa möte. Använd det ni har nytta av. Ni får bland annat en fin film den här gången.

Läs mer