PROs VERKSAMHET 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROs VERKSAMHET 2011"

Transkript

1 PROs VERKSAMHET 2011

2 PROs VERKSAMHET 2011

3 Årsredovisning för Pensionärernas Riksorganisation inklusive resultatenheterna PROs folkhögskola i Gysinge och Intresseföreningen PROs folkhögskola Gysinge. Manus: PRO Grafisk form och produktion: Bilda Förlag & Idé Foto, omslag: Stefan Bladh (Från vänster Roland Hjelm, Hans-Lennart Johansson, Sören Fors och Sören Jonsson.) Foto: Viveka Backlund, Saga Berlin, Stefan Bladh, Märta Dahlberg, Maja Fröman och Andrea Turander. Tryck: TMG Sthlm, Bromma 2012 Copyright: PRO Artikelnummer: PRO 619E

4 PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, glädje och hälsa. INNEHÅLL pro tar avstamp för framtiden 4 Detta har vi åstadkommit 6 PROs krav Pensionärer ska ha samma ekonomiska utveckling som andra grupper 8 Åldersdiskriminering måste bli olagligt 9 Fler anpassade bostäder till rimlig kostnad 10 Sjukvård och äldreomsorg måste bättre anpassas för äldres behov 10 Användningen av läkemedel måste förbättras 13 Pensionärer ska ha möjlighet till inflytande genom pensionärsråd 13 Pros framtidssatsning 14 De långsiktiga målen i framtidssatsningen är att följande ska vara uppfyllt år Medlemsutveckling 16 Medlemsvärvning en utmaning 17 Inspirationsdagar för verksamhetsutveckling och möten 17 Föreningsutveckling 17 PRO kontakt 17 Förtjänsttecken 18 Kommunikation för delaktighet och påverkan 19 Målen 19 IT-verksamheten inkluderar fler och fler 23 Pros röst hörs 24 Regeringens pensionärskommitté 24 PROs representation i olika folkrörelser, samhällsorgan och utredningar 25 Internationellt samarbete 28 AGE Plattform Europa 29 Vår organisation 31 Medlemskap för aktivitet och gemenskap 31 Distrikten i framtiden 31 PRO försäkringar 31 Förmånskortet Smart Senior 33 PROpensionären vår medlemstidning 33 Konsumentverksamhet 34 Integration/invandrarfrågor 35 Trafikverksamhet 35 Friskvård 36 Det livslånga lärandet 38 ABF-PRO-akademin en ingång till PRO-medlemskap 39 GysingeAkademin 39 Projekt 39 Verksamhetsstatistik 41 STIM-avtal 44 PROs lotteri stärker PRO 44 PROs folkhögskola Intresseföreningen PROs folkhögskola Gysinge 45 PROmedlemsresor Grand Tours resglädje med vuxen smak 46 Beslutsorganen i pro 47 Styrelsen 47 Arbetsutskottet 48 Revisorer 48 Representantskapet 49 Ordförandekonferens 50 Årsredovsning 51 Revisionsberättelse 68

5 PRO tar avstamp för framtiden För PRO, Sveriges största pensionärsorganisation, var 2011 ett år med en del goda resultat, några besvikelser och framför allt med mycket spännande verksamhet, kunskapsbildning och fin gemenskap. Bland framgångarna vill jag lyfta fram projektet Koll på läkemedel. Det har hoppas jag resulterat i väsentligt bättre koll på läkemedel bland PROs medlemmar. Våra material har haft strykande åtgång och massmedierna har varit mycket intresserade. Vår Olämpliga lista har uppmärksammats av regeringen, Riksdagens Socialutskott och Socialstyrelsen bland andra. Även projektet Vård värd samverkan, som handlar om att äldre inte ska falla mellan stolarna i vården och omsorgen, har gett avtryck. Regeringen tillsatte 2011 en äldresamordnare som ska arbeta just med frågan om en bättre samordning. Självklart har PROs opinionsbildning spelat roll, också i många landsting. Våra protester mot Försäkringskassan när de ville lägga ner sina servicekontor gav också resultat även om frågan fortfarande utreds. När det gäller pensionärernas ekonomi är framgångarna färre. Bostadstillägget höjdes med 170 kronor 2012, vilket var ett välkommet resultat av vår opinionsbildning. Men i fråga om skatten och pensionerna är vi inte nöjda. Det mest omfattande arbetet 4

6 har gjorts angående pensionerna. Tillsammans med de övriga rikstäckande pensionärsorganisationerna gjorde vi en gedigen översyn av pensionssystemet. Översynen presenterades på en välbesökt presskonferens och överlämnades därefter till socialdepartementet. Den har sedan presenterats i samband med uppvaktningar och möten. I höstas arrangerade vi ett stort tevesänt seminarium där bland andra socialförsäkringsministern deltog. Opinionsarbetet för att pensionerna ska följa löneutvecklingen och för rättvis skatt måste fortsätta. En annan motgång 2011 har varit medlemsutvecklingen. Vi har inte värvat lika mycket medlemmar som tidigare och därtill har fler lämnat PRO. Ett skäl kan vara Folksams grupplivförsäkring, som gjort många besvikna. Därför är jag lättad över att vi 2011 kunde sjösätta de nya försäkringarna, PRO Försäkringar, som rönt stort intresse. De åtta fantastiska inspirationsdagarna, där ca medlemmar bidrog med en mängd olika PRO-verksamheter och ett stort engagemang som visades upp, vill jag slutligen gärna nämna. Med inspirationsdagarna som grund för en fortsatt verksamhetsutveckling, ytterligare satsning på våra kontaktombud och medlemsvärvning samt en ännu högre växel i det opinionsbildande arbetet ser jag fram emot ett framgångsrikt Inte minst PROs kongress i juni, där vi har ett stort ansvar att sätta upp riktlinjerna för PROs arbete de kommande åren för att kunna förbli en stark och livskraftig organisation för alla Sveriges pensionärer, som driver medlemmarnas intressefrågor och erbjuder en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, glädje och hälsa! Curt Persson, ordförande i PRO 5

7 Detta har vi åstadkommit En av PROs grundläggande uppgifter som partipolitiskt obunden organisation är att företräda pensionärernas intressen genom att påverka politiken. PRO gör det med väl underbyggda förslag i skrivelser till regering och riksdag och med olika aktiviteter som understödjer detta. Under 2011 har PRO varit aktiv med uppvaktningar och olika aktiviteter. Alla påverkansaktiviteter har sin grund i PROs handlingsprogram och de prioriterade krav som representantskapet formulerat att organisationen skulle arbeta med PROs KRAV 2011 Pensionärer ska ha samma ekonomiska utveckling som andra grupper Pensionerna har minskat två år i rad med sammanlagt mer än sju procent. En översyn måste göras. Lika inkomstskatt för pensionärer och löntagare är ett annat viktigt krav idag betalar pensionären högre skatt vid lika inkomst. Åldersdiskriminering måste bli olagligt Idag är det lagligt att diskriminera på grund av ålder, till exempel inom boende och sjukvård. Lagen måste ändras. Fler anpassade bostäder till rimlig kostnad Det behövs fler vård- och omsorgsboenden och trygghetsboenden och även en anpassning av ordinarie bostadsområden så att man kan bo kvar längre. Bostadstilläggen behöver höjas och följa kostnadsutvecklingen. 6

8 Sjukvård och äldreomsorg måste bättre anpassas för äldres behov Människor ska inte behöva falla mellan stolar på grund av bristande samverkan mellan olika delar av vården och omsorgen. En grundförutsättning är också tillräckliga resurser och utbildad personal. Användningen av läkemedel måste förbättras En av fem som är över 75 år tar fler än tio mediciner dagligen. Det kan leda till onödiga biverkningar eller sjukdom. Det måste finnas en ansvarig läkare för varje äldre patient. Pensionärer ska ha möjlighet till inflytande genom pensionärsråd Genom pensionärsråd kan pensionärer få ett inflytande på frågor som berör dem, till exempel planfrågor och omsorgsfrågor. Att ha hälsan i behåll betyder mycket när man ska pensionera sig.

9 PENSIONÄRER SKA HA SAMMA EKONOMISKA UTVECK- LING SOM ANDRA GRUPPER Lika skatt för lika inkomst Med utgångspunkt i rapporten Rättvisa skatter om beskattning av pensioner och arbetsinkomster från 2009 har arbetet med att uppnå lika skatt för lika inkomst fortsatt. Trots ett opinionsmässigt framgångsrikt påverkansarbete fick frågan inte det genomslag man kunnat förvänta sig i budgetarbetet för år Ett beslut 2011 om ett tillägg på 170 kronor per månad till bostadstillägget enligt en ny modell trädde i kraft PRO välkomnar höjningar av bostadstilläggen, men anser att det varit väsentligt bättre om höjningen gjorts enligt gängse modell, dvs genom en höjning av bostadskostnadsgränsen. PRO har också hävdat att en höjning av bostadstilläggen inte alls löser frågan om den orättvisa som pensionärerna drabbas av i vårt nuvarande skattesystem. Orättvisan har påtalats i en mängd uttalanden och tidningsartiklar av olika slag. Detta har gällt på alla politiska nivåer, alltså lokal, regional och riksnivå. Webbplatsen rattvisaskatter.nu har uppdaterats kontinuerligt och medlemmarna i nätverket för rättvis skatt har fått nyhetsbrev under året. Remissyttrande har lämnats över: Finansdepartementets promemoria, Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för En del av våra medlemmar väljer att tillbringa en del av sin tid utomlands. Ulla och Christer har hittat sin favoritplats, Mallorca, som de åker till under vintern.

10 Översyn av pensionssystemet Avsikten med det pensionssystem som beslutades 1994 var att skapa ett ekonomiskt stabilt system för både samhälle och pensionärer. Det skulle finnas ett tydligt samband mellan arbetsinkomster och pension och en följsamhet för pensionerna gentemot den ekonomiska utvecklingen i samhället. Ett behov av en uppföljning av systemet har funnits eftersom det varit i bruk så länge. Att den automatiska balanseringen, den s k bromsen slog till både 2010 och 2011 gjorde frågan om en översyn ännu mer akut. PRO, tillsammans med övriga rikstäckande pensionärsorganisationer, gjorde därför en grundlig genomgång av pensionssystemet under året. Granskningen utmynnade i en rapport Pensionssystemet, blev det som tänkt? Vad behöver göras? Rapporten, som överlämnades till Socialdepartementet i april, har föredragits i riksdagens socialförsäkringsutskott och behandlats vid ett seminarium där bland andra socialförsäkringsministern och representanter från de politiska partierna och fackföreningsrörelsen deltog. Rapporten, tillsammans med en studiehandledning, har också presenterats i ett antal PRO-distrikt. Arbetet med att sprida information och bilda opinion i pensionsfrågan fortsätter nästa år. Åldersdiskriminering måste bli olagligt Under året besvarade PRO remissen, Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter. Utredningen förenklade frågan om mänskliga rättigheter genom att i första hand gälla medborgerliga och politiska rättigheter och minskade därmed betydelsen av ekonomiska och sociala rättigheter. Vidare förringades den diskriminering äldre utsätts för genom att endast föreslå allmänt formulerade lagtexter. I remissvaret lyfte PRO därför fram ett antal områden där äldre utsätts för diskriminering såsom sjukvård, försäkringar, möjligheter att ta lån och regler inom socialförsäkringar. PRO vill inte ta ställning till om det behövs en ny institution för att stärka skyddet av mänskliga rättigheter. Det finns redan idag en Diskrimineringsombudsman för detta syfte. Viktigare är att det finns instrument i form av lagstiftning och andra regler för att motverka diskrimineringen. Remissyttrande har lämnats över: Slutbetänkande från delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige, Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70). 9

11 FLER ANPASSADE BOSTÄDER TILL RIMLIG KOSTNAD Inom ramen för projekten Bo bra på äldre dar och Hjälpmedelsinstitutets utvecklingsråd har PRO deltagit i ett arbete med att finna lösningar på frågor som rör goda, väl anpassade bostäder till en kostnad som är skälig. Lösningar i olika kommuner har studerats och man har fört diskussioner med arkitekter och bostadsföretag. PRO har krävt höjningar av investeringsbidraget till särskilda bostäder och trygghetsbostäder. Detta bidrag är i dag så lågt att det inte ger tillräcklig stimulans för nyproduktion av dessa boendeformer. PRO har också krävt att Trygghetsbostäder ska regleras i lag, med skyldighet för kommunerna att utifrån behov planera och se till att det byggs trygghetsbostäder utifrån de kriterier som föreslogs av Äldreboendedelegationen. Detta skulle tvinga fram fler trygghetsbostäder och ge kommunerna större möjligheter att subventionera dessa boendeformer. Remissyttrande har lämnats över: Rätten att få åldras tillsammans (Ds 2011:33). SJUKVÅRD OCH ÄLDREOMSORG MÅSTE BÄTTRE ANPASSAS FÖR ÄLDRES BEHOV En god livskvalitet innefattar tillgång till vård och omvårdnad liksom ett förebyggande hälsoarbete. PRO arbetar för en aktiv folkhälsopolitik med fokus på det som bidrar till god hälsa bland äldre. Samverkan mellan vård och omsorg Under året har nätverket inom Vård värd samverkan träffats och diskuterat fortsättningen av det gemensamma arbetet. För att implementera projektets intention om en ökad samverkan inom vården beslöts bland annat att träffar ska genomföras med landstings- och kommunpolitiker med medverkan av PRO och SPF samt de nio organisationer inom professionen som ingår i Nätverket. Allmän screening för upptäckt av prostatacancer Den vanligaste cancerformen i Sverige är prostatacancer och knappt hälften av de som insjuknar i Sverige är över 70 år. PSA-screening kan vara en metod att upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadium. Att screena samtliga män över en viss ålder är dock inte helt oomtvistat. Vid en hearing hos Statens medicinetiska råd, kring prostatacancer med utgångspunkt Screening på gott och ont, gavs PRO tillfälle att presentera organisationens krav på allmän screening för män över 55 år. PROs ståndpunkt har också framförts till ansvarig utredare på Socialstyrelsen kring riktlinjer för cancervård. För att sprida kunskap 10

12 Närhet och givande samtal med sin omgivning är en viktig del för våra medlemmar. 11

13 inom organisationen i ämnet har en kurs riktad till distrikten genomförts. Kursen anordnades i samverkan med Sanofi Aventis och deras experter och blev mycket uppskattad av deltagarna. En god äldreomsorg En god äldreomsorg är i första hand en kommunal fråga och har därför fått stort utrymme i samband med utbildningarna av ledamöterna i pensionärsråden. Vid dessa utbildningar diskuterades hur ledamöterna ska driva frågor om en god kvalitet inom äldreomsorgen, hur man ska arbeta med den nationella värdegrunden, lokala värdighetsgarantier och kvalitetskrav i samband med upphandlingar och kommunala valfrihetssystem. En del i frågan om äldreomsorg är parboendegarantin som PRO har arbetat för i många år. Ett förslag om detta presenterades 2011 i en statlig utredning och där PRO var en av remissinstanserna. Äldrebarometern, den granskning av hur väl landets kommuner erbjuder äldre goda levnadsvillkor som gjordes 2010, följdes under året upp med en ny kartläggning. Utformningen av Äldrebarometern diskuterades vid ett möte i april med representanter för distrikten. Anvisningarna för betygsättningen har denna gång blivit mer utförliga och ett par områden från den tidigare barometern har tagits bort. Resultatet av den tidigare kartläggningen gör det ändå möjligt att göra vissa jämförelser. Arbetet kom igång i de flesta distrikt under 2011 och ska vara slutfört den första april Resultatet kommer att presenteras vid kongressen Tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet PRO anser att tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet. Kravet framfördes vid en uppvaktning med företrädare för privattandläkarna och tandvårdsföretag hos Socialdepartementet med bland andra regeringens äldresamordnare, Eva Bågenholm Nilsson. Samtal har också förts med ORAL Care AB som arbetar med uppsökande tandvård i äldreboenden och eget boende. Remissyttrande har lämnats över: Kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55) Uppdaterade högkostnadsskydd öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel (Ds 2011:23) Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med Sjukdom och funktionsnedsättning (Ds 2010:42). 12

14 ANVÄNDNINGEN AV LÄKEMEDEL MÅSTE FÖRBÄTTRAS Projektet Koll på läkemedel var under 2011 inne på sitt andra verksamhetsår av totalt fyra. Okloka listan en lista baserad på de läkemedel/substanser som Socialstyrelsen klassat som olämpliga att förskriva till äldre personer presenterades vid ett seminarium under Almedalsveckan. Mötesmaterial och Okloka listan har spridits på olika sätt både internt och till vårdgivare och förskrivare. På grund av synpunkter om varumärkesintrång fick Okloka listan byta namn till Olämpliga listan. Projektet har fått ett stort genomslag i media utifrån listan och har också uppmärksammats av regeringen, företrädare för Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen. I april genomfördes en träff med Alliansens företrädare i riksdagens Socialutskott med anledning av projektet. Under hela året har också ett flertal träffar omkring äldre och läkemedel genomförts med medverkan från Riksorganisationen. Remissyttrande har lämnats över: Förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. PENSIONÄRER SKA HA MÖJLIGHET TILL INFLYTANDE GENOM PENSIONÄRSRÅD Under året genomfördes fördjupade utbildningar för ledamöter i landstingens och kommunernas pensionärsråd vid åtta regionala konferenser, där samtliga distrikt deltog. Förutom rådens roll och uppgifter behandlades lagen om offentlig upphandling, lagen om vårdval samt materialet Vård värd samverkan. 13

15 PROs framtidssatsning 2011 är fjärde året på PROs framtidssatsning som pågår till Det innebär att långsiktiga mål, verksamhetens inriktning och budgetmedel riktas mot framtidssatsningen. Det handlar framför allt om påverkansarbete, medlemsvärvning och organisationsutveckling samt kommunikation. Utmaningen som PRO står inför är att utveckla organisationen och göra den ännu starkare i en tid när konkurrensen om människans tid ökar och antalet personer växer med över på tio år. DE LÅNGSIKTIGA MÅLEN I FRAMTIDSSATSNINGEN ÄR ATT FÖLJANDE SKA VARA UPPFYLLT ÅR 2012 Påverkansarbetet Har PRO varje år väsentligen påverkat minst fem intressepolitiska frågor. Finns det väl fungerande pensionärsråd i hela landet där PRO har starka företrädare med ett stort inflytande. Medlemsutveckling Har medlemmar. Har andelen av landets pensionärer som är medlemmar i PRO ökat. Ges alla medlemmar möjlighet att utvecklas genom PROs verksamhet. Bilden av PRO Omfattas medlemmarna av den nya bilden av PRO. Förmedlar all PRO-verksamhet den nya bilden av PRO. Har 65 procent av svenska folket den nya bilden av PRO. Anser minst tre av fyra att PRO är den främsta företrädaren för Sveriges pensionärer. 14

16 Nedbrutna mål för 2011 Intressepolitisk påverkan Väsentligen påverkat inom fem områden. Väl fungerande pensionärsråd i hela landet och PRO har starka företrädare med ett stort inflytande. Medlemsutveckling Har PRO medlemmar. Har andelen av landets pensionärer som är medlemmar i PRO ökat. Ges alla medlemmar möjlighet att utvecklas genom PROs verksamhet. Bilden av PRO Omfattas alla medlemmar av den nya bilden av PRO. Förmedlar all central och regional PRO-verksamhet den nya bilden av PRO. Har över 60 procent av svenska folket den nya bilden av PRO. Anser tre av fyra att PRO är den främsta företrädaren för Sveriges pensionärer. Stilstudie av PROaren och mcentusiasten Sören Jonsson. Ihop med arbetskollegan Roland Hjelm startade han mc-klubben som sedan blev Gröna Gubbarna. 15

17 Medlemsutveckling Medlemsutvecklingen visar på en fortsatt nedgång och vid årets slut hade PRO medlemmar, en minskning med för Tidigare har PRO haft en bra medlemstillströmning men svårigheter att upprätthålla den. Under 2011 sjunker dessutom nyrekryteringen samtidigt som det har varit svårt att hålla kvar befintliga medlemmar. Trots vissa positiva faktorer i medlemsrekryteringen har inte målet med medlemmar vid årets slut kunnat uppnås. Distrikt Medlemmar 2011 Medlemmar 2010 Ökning/ minskning Stockholms län Uppsala län Södermanland Östergötland Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotland Blekinge Skåne Halland Göteborg Bohuslän Norra Älvsborg Södra Älvsborg Skaraborg Värmland Örebro län Västmanland Dalarna Gävleborg Medelpad Ångermanland Jämtland Västerbotten Norrbotten Summa:

18 MEDLEMSVÄRVNING en utmaning En mängd värvaraktiviteter har genomförts under året, både centralt, regionalt och lokalt. Fler distrikt har medverkat i projektet med telefonvärvning riktad till 67-åringar, PRO Växer (23 distrikt) jämfört med året innan (16 stycken), vilket har resulterat i att fler medlemmar har värvats genom projektet än föregående år, cirka nya medlemmar mot året innan. Nästan en fjärdedel av andelen nyrekryterade medlemmar under året är 65 år. Förutom en central veckokurs för distriktens medlemsansvariga om medlemsvärvning och strategisk planering, har riksorganisationen medverkat i utbildningar i distrikten i medlemsvärvning och medlemsvård. Alla blivande 65-åringar har fått ett brev med information om PRO tillsammans med ett nummer av PROpensionären. I 774 av PROs föreningar finns en medlemsvärvaransvarig. Material medlemsvärvning»pensionärer i alla åldrar«foldern»våga fråga«. INSPIRATIONSDAGAR FÖR VERKSAMHETS- UTVECKLING OCH MÖTEN Som ett led i framtidssatsningen genomfördes åtta stycken regionala Inspirationsdagar i samarbete med distrikten. Dagarna samlade över medlemmar som lät sig inspireras av föreningarnas spännande verksamheter samt externa utställare med koppling till PROs verksamhet, allt inramat med delfinaler i PROstjärnan. FÖRENINGSUTVECKLING Antalet föreningar inom PRO har minskat under För att utröna orsaken till minskningen gjordes en uppföljning. Den vanligaste anledningen som uppgavs var ett sviktande medlemsunderlag p g a för få pensionärer inom föreningens geografiska områden. Detta ledde antingen till nedläggning eller sammanslagning med en närliggande förening. Samtidigt har bildandet av nya föreningar stagnerat. Vid årets slut fanns föreningar, att jämföra med stycken PRO KONTAKT PRO Kontakt är ett stöd för att utveckla medlemskontakterna i PRO. Under 2011 utvidgades uppdraget till att även omfatta mottagandet av nya medlemmar. Kontaktombuden blir därmed en av de viktigaste länkarna för att värvade medlemmar blir kvar i PRO och för att de som inte orkar delta i verksamheten ändå ska känna att det är meningsfullt att vara kvar som medlem. 17

19 Riksorganisationen har medverkat på ett antal kurser och konferenser för kontaktombud och kontaktombudsansvariga som genomförts av distrikten. Under året fanns kontaktombud. FÖRTJÄNSTTECKEN Under 2011 har 870 förtjänsttecken delats ut till förtroendevalda i PROdistrikt och föreningar och det innebär en ökning med 60 stycken mot året innan. De belönade medlemmarna har haft varierande uppdrag inom organisationen. 18

20 Kommunikation för delaktighet och påverkan De långsiktiga målen i PROs framtidssatsning är att följande ska vara uppfyllt 2012 Bilden av PRO Omfattas medlemmarna av den nya bilden av PRO. All verksamhet förmedlar den nya bilden av PRO. 65 procent av svenska folket har den nya bilden av PRO. Minst tre av fyra anser att PRO är den främsta företrädaren för Sveriges pensionärer. Kommunikation för delaktighet och påverkan Kommunikation är själva syret i en vital organisation, därför är detta ett område som PRO i framtidssatsningen prioriterar högt. Kommunikationsplattformen PROs kommunikationsplattform som antogs 2008 har utgjort grunden i arbetet. Centralt i plattformen är bilden av PRO : PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, glädje och hälsa. MÅLEN All central kommunikation har i enlighet med målen i framtidssatsningen bedrivits med grund i den nya bilden av PRO. Bilden av PRO hos allmänheten mättes i Organisationsindex (Synnovate) våren procent av de tillfrågade mellan år instämde då delvis eller helt och hållet i att PRO är den främsta företrädaren för Sveriges pensionärer. I samband med läsarundersökningen av PROpensionären tillfrågades medlemmar i åldern år om sin syn på bilden av PRO. 19

21 Det bästa tillfället att plantera ett träd var för 20 år sedan. Det näst bästa är nu. Kinesiskt ordspråk

22 Bilden av PRO enligt Organisationsindex bland allmänhet och PROpensionärens läsarundersökning uttryckt i procent Sammantaget är målet, att över 60 procent av allmänheten ska omfattas av den nya bilden av PRO, inte uppnått fullt ut. Ytterligare kraft behöver också läggas för att PRO ska uppfattas som den främsta företrädaren för Sveriges pensionärer av tre fjärdedelar (75 procent) av befolkningen, även om organisationsindex givetvis inte ger en fullständig bild av detta. Fler av medlemmarna instämmer i den nya bilden av PRO, men alla omfattades inte. Målet att alla medlemmar ska omfattas av den nya bilden av PRO är alltså inte uppnått. Huruvida den regionala verksamheten förmedlat den nya bilden av PRO har inte utvärderats. Den tidigare logotypen används fortfarande på en del håll, till exempel i skyltmaterial, en fråga att arbeta vidare med En utbildning har genomförts för distriktens informationsansvariga 2011, bland annat med medverkan av Ulrika Lönnberg som skapat PROs logotyp och grafiska profil, vilket var mycket uppskattat. Riksorganisationen har bistått alla föreningar och distrikt med nya skyltar under 2011 samt till distrikten även med nya beachflaggor. Under 2011 omarbetades foldern om PROs grafiska profil och sändes ut i två ex till alla föreningar och samorganisationer. Den interna informationen har även fortsatt haft hög prioritet under året. PRO Informerar utkom med sju utgåvor och distriktscirkuläret med nio utgåvor PRO Informerar har även publicerats på PROs intranät, se även under rubriken IT. Därtill är hela webbplatsen och tidningen PROpensionären viktiga informationskanaler till medlemmar och förtroende- 21

23 22 valda. Den läsarundersökning som tidningen PROpensionären genomförde 2011 visade att medlemsinformationen har ett relativt högt läsvärde. Arbetet med innehållet på webbplatsen pro.se har haft hög prioritet, vilket har gett resultat. Webbplatsen utvärderades vid årsskiftet Den del av undersökningen som genomfördes under 2011 visade att PROs webb låg över medelorganisationens i alla kategorier. På grund av besökarnas höga omdömen, nominerades webbplatsen till Web of the Year Det gavs också en hel del förslag till förbättringar. Nätverket Rättvisa Skatter har fortsatt att drivas men har inte marknadsförts som tidigare utan hade även 2011, medlemmar. Dessa har fått information vid två tillfällen. Webbplatsen rattvisaskatter.nu har uppdaterats kontinuerligt. Pensionärsupproret för rättvis skatt på Facebook är ungefär lika stort som vid förra årsskiftet. PRO har därutöver öppnat en organisationssida på Facebook 2011 som kommer att utvecklas PROs ordförande Curt Persson startade en blogg 2011 som hade ca sidvisningar det första året. Kontakt med massmedier har haft fortsatt hög prioritet. PRO har haft stor närvaro i medierna och har fortsatt hög ambitionsnivå vad gäller medieservice. Projektet Koll på läkemedel har fått stor uppmärksamhet liksom PROs prisundersökning. Förhållandena inom äldreomsorgen har också gett stor publicitet. PROs ordförande och andra ledande företrädare för PRO har fått debattartiklar publicerade om äldreomsorg, pensioner, läkemedel och tandvård bland annat. Ett pensionsseminarium som genomfördes i samarbete med de övriga pensionärsorganisationerna sändes i sin helhet i SVT samt på PROs webb, liksom en utfrågning om äldreomsorgen där PRO deltog. Under politikerveckan i Almedalen hölls tre välbesökta seminarier, om teknik i äldreomsorgen, Koll på läkemedel samt utmaningarna på grund av en åldrande befolkning. Därtill genomfördes flygbladsutdelningar varje kväll inför partiledarnas tal. Under Almedalsveckan publicerade SIFO en undersökning som visade att PRO kom på femte plats vad gäller anseende bland 23 undersökta organisationer.

24 IT-verksamheten inkluderar fler och fler Under 2010 har PROs system för webben uppdaterats för att bli mer tillgängligt och funktionellt. Idag använder, förutom samtliga distrikt, 810 föreningar och samorganisationer EPiServer för uppdatering av sina webbplatser. Under 2011 har antalet ökat med cirka 100 föreningar. En inventering av PROs samtliga webbplatser har under året genomförts med avsikt att finna metoder för distrikt och föreningar att skapa mer attraktiva och tillgängliga webbplatser. Driftsmiljön på EPiServer har kontinuerligt byggts ut. På grund av att webbplatsen växer genomfördes en analys av miljön vilket kommer att medföra en total ombyggnad där samtliga webbplatser, pro.se, rattvisaskatter.nu, pros.fhsk.se, propensionaren.se och pensionatet.se hamnar i samma driftsmiljö. PROs e-postsystem innehåller cirka 400 e-postkonton för distrikt och föreningar. Även e-postsystemet har uppdaterats under året. På webbplatsen har prenumerationer införts samt möjligheter att använda media på webbplatsen. pro.se hade under året besök, cirka fler än Av dessa gick till Intranätet där ett stort antal använde de formulär som finns där, en ökning med Pensionätet hade vid årsskiftet medlemmar, en ökning med medlemmar. PROs IT support, Datakompisen, tog emot cirka samtal och ett stort antal mail vilket var oförändrat från 2010 och fördelningen är ungefär lika mellan organisation och medlemmar. En kurs för distriktens webbansvariga hölls gemensamt med informationsansvariga i februari. Även ett antal kurser och föreläsningar om sociala medier, bloggar och hur man använder webben för påverkan genomfördes under året. I Östergötland genomfördes ett projekt för att utreda varför föreningar inte har egna webbplatser. Enkäten sändes ut till samtliga samorganisationer och föreningar, 100 procent svarade. Dessutom genomfördes 5 djupintervjuer. Resultatet kommer att användas i en modell som avser att hjälpa föreningarna att lättare nå ut på webben. I arbetet med att ta fram en digital agenda deltog PRO i två möten där IT-minister Anna-Karin Hatt ledde diskussionerna. PRO framförde att en viss grupp pensionärer kan hamna vid sidan av. De har inte ekonomi, kunskap eller motivation att ta del av den nya tekniken. Dessa synpunkter kom delvis med i den färdiga agendan. Distriktsstyrelsen i Kalmar har för avsikt att skapa samarbete på webben. En introduktion i hur man kan arbeta och dela information via IT genomfördes under oktober och en samarbetsyta med dokument och kalendrar har byggts. Utvärdering och utbildning samt igångsättande sker under första halvåret

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2015 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Verksamhetsplan 2015 Förutsättningar för verksamheten 2015 En ny regering kommer att finnas på plats. Det är upp till PRO att visa att vi förmår att påverka regeringen i den riktning

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev nr 4, juni 2015. Årsmöte på Färöarna. NSKs verksamhetsplan 2015

Nordiskt samarbete. Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev nr 4, juni 2015. Årsmöte på Färöarna. NSKs verksamhetsplan 2015 Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev nr 4, juni 2015 Nordiskt samarbete Årsmöte på Färöarna Nordiska samarbetskommittén hade sitt årsmöte på Färöarna, i Vágar, 18-20 maj. Landsfelag Pensjonista visade

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Prisundersökning 2014

Prisundersökning 2014 Prisundersökning 2014 Om undersökningen PRO:s prisundersökning visar prisläget den 8 oktober 2014 Nästan var femte butik i Sverige undersöktes, 839 butiker finns med i presentationen ca 2 000 ideella PRO:are

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Ordförande Eda Anderson Sköns Södra. v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö

Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Ordförande Eda Anderson Sköns Södra. v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Styrelsen Ordförande Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Bengt Axelsson Timrå Sekreterare

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland

VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland Inledning PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats

Läs mer

Ett aktivt liv. Studiecirklar

Ett aktivt liv. Studiecirklar Ett aktivt liv Det är hälsofrämjande att delta i föreningslivet. SPF Seniorerna genomför sociala aktiviteter på alla nivåer t.ex. promenader, resor, konserter och studiecirklar. Studiecirklar Sju goda

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll.

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll. SPRF Hallands distrikt Sammanträdesprotokoll Plats: Pålsbo, Halmstad Tid: 2014-03-04 Närvarande: Kent Nordenberg ordf., Rolf Johansson vice ordf., Janne Setterbom studieorganisatör, Birgitta Charpentier

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF VERKSAMHETSPLAN 2015, SPF Distrikt Halland Detta dokument är ett av våra många verktyg för distriktets årsaktiviteter. Innehåller utbildningar, aktiviteter, sammankomster, föreläsningar, seminarier. Vår

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

VERKSAMHET OCH BUDGET

VERKSAMHET OCH BUDGET VERKSAMHET OCH BUDGET 2013 Höstmöte 7:e november 2012 Amiralen, Malmö PRO-DISTRIKTET I SKÅNE Innehåll Inledning 2 Medlemsutveckling 3 Ledarutveckling 5 Studier 6 Socialpolitik 7 Information 8 Friskvård

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Regionpensionärsrådet 42-51

Regionpensionärsrådet 42-51 Protokoll Sammanträdesdatum 2012-12-14 Regionpensionärsrådet 42-51 Tid Fredag 14 december 2012, kl 09:00 11:45 Plats Hallands sjukhus Kungsbacka Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Styrelsen Ordförande Eda Anderson Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Britta Pettersson

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Därför gick jag med i SPF: - Meddelande per post - Personlig kontakt via telefon - Påverkan av vänner och kollegor - Granne tipsade - Gick av

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

Handlingsprogram 2013-2016. Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF

Handlingsprogram 2013-2016. Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF Handlingsprogram 2013-2016 Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF FÖRORD Handlingsprogrammet för 2014 2016 utgör ett övergripande styrdokument för SPRFs förtroendevalda och anställda och förmedlar förbundets

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN KURSPROGRAM 2013-2014

STOCKHOLMS LÄN KURSPROGRAM 2013-2014 2012 STOCKHOLMS LÄN KURSPROGRAM 2013-2014 Välkomna till 2013-2014 års kursverksamhet Vi erbjuder dig som förtroendevald utbildning som ska inspirera dig till att vara aktiv i PRO: - Nya kunskaper - Erfarenhetsutbyte

Läs mer

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Inflytande, valfrihet och livskvalitet Välkommen Vi seniorer är inte ett kollektiv vi är alla helt unika människor som på olika sätt vill vara med och bidra i samhället.

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull

Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull Kongressrapport Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull Kongressen öppnades kl 12.30 med sång av Maria Möller och Mikael Blomqvist på gitarr. Curt

Läs mer

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Inflytande, valfrihet och livskvalitet Vi seniorer är inte ett kollektiv vi är alla helt unika människor som på olika sätt vill vara med och bidra i samhället. En

Läs mer

PRO 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

PRO 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING PRO 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING Omslagsbild: PRO:s Folkhögskola Gysinge i vacker vårskrud. 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 PRO:s ordförande Curt Persson VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 3 Förord

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar

Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar Det är nu dags att börja planera aktiviteter med budget för 2015. Tänk på att ni i styrelsen även behöver förankra budgetförslagen hos era

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Sammanträdesdatum 2011-12-08 Kl 09.00 11.55 Kommunhuset, KS-salen 1 Sammankallat av: Nina Klüwert Sekreterare: Ulla K Ortuño Ordförande:

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING På omslaget (från vänster): Maria Linder, Birgitta Beckman och Klaus Buttenschön. Fotograf: Stefan Bladh. PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Pågående forskning: Anhörigomsorgens pris. Marta

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

JUBILEUMS SKRIFT 60- ÅR

JUBILEUMS SKRIFT 60- ÅR HALLAND JUBILEUMS SKRIFT 60- ÅR PRO ombuden samlas för demonstration utanför Falkenbergs Folkets Hus 2010 Jubileumsskrift I vår minnesskrift har vi valt att beskriva vad som hänt i Hallands Distriktet

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Samorganisationen i Gävle

Samorganisationen i Gävle Samorganisationen i Gävle Verksamhetsplan och budget för år 2015 Sida 1 av 5 PRO Samorganisation i Gävle kommun Uppgifter enligt stadgarna I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika

Läs mer

2007-09-17. Allmänna Arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Redovisning av projekt 2004/146 (slutrapport) Dnr 2004-1035-H

2007-09-17. Allmänna Arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Redovisning av projekt 2004/146 (slutrapport) Dnr 2004-1035-H 2007-09-17 Allmänna Arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av projekt 2004/146 (slutrapport) Dnr 2004-1035-H Förbundet Blödarsjuka beviljades i december 2004 stöd ur Allmänna Arvsfonden.

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

SPF Bladet. Nr 1/2013 Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se 2013-01-25. SPF Bladet önskar alla en god fortsättning på det nya året!

SPF Bladet. Nr 1/2013 Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se 2013-01-25. SPF Bladet önskar alla en god fortsättning på det nya året! SPF Bladet Nr 1/2013 Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se 2013-01-25 SPF Bladet önskar alla en god fortsättning på det nya året! SPF slår flera slag för det friska Mattcurling och säkerhetsfrämjande

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn

Socialstyrelsens tillsyn Socialstyrelsens tillsyn Tillsynsavdelningen Tillsyn Per-Anders Sunesson Ort: Stockholm AC-stöd Chefssekreterare: Lena Ånmark Sakkunnig i rättsfrågor: Ewa Gustafsson Ledningsstöd: Anne Holm Gulati Ledningssamordnare:

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer