Upplands Väsby Musikskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upplands Väsby Musikskola"

Transkript

1 Upplands Väsby Musikskola Observatörernas namn och kommun Anna Nilsson Lavén, Salem Jesper Andersson, Stockholm Cecilia Frostenson, Stockholm Veckor för observationen: Vecka år 2010

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VÅGA VISA... 3 FAKTA OM ENHETEN... 4 Typ av skola... 4 Ledning... 4 Organisation... 4 OBSERVATIONENS METOD... 5 MÅLOMRÅDEN... 6 Normer och värden... 6 Utveckling, lärande och konstnärligt skapande... 7 Elevernas inflytande och ansvar Styrning och ledning STARKA SIDOR FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN SAMMANFATTANDE SLUTSATS OM ENHETEN REFERENSER

3 VÅGA VISA 3

4 Fakta om enheten Upplands Väsby Musikskola var fram till årsskiftet 2009/10 en egen enhet inom Väsby Välfärd. Från och med januari ingår Musikskolan som en del av Väsby kultur, fritid och sociala tjänster En ny enhet med kulturverksamheterna Musikskolan, Biblioteket och Gunnes gård leds av chefen för Väsby Kultur som också har budget- och personalansvar för Musikskolans verksamhet. En musikledare är arbetsledare för Musikskolans lärare. Till sin hjälp har musikledaren en skolassistent på 20 % tjänst. Antalet elever är 686 varav 240 går i ensemble (38 % av eleverna). Målgruppen är barn folkbokförda i Upplands Väsby från skolår 2 t o m år 3 i gymnasiet. Undervisning sker i de flesta västerländska instrument samt sång och kör. I utbudet ingår även babyrytmik. Musikundervisning kostar 900 kr/termin. Under första spelåret finns det möjlighet att hyra ett blås och stråkinstrument instrument av Musikskolan. Instrumenthyran är 350 kr/termin. Antal lärare är 16 stycken varav de flesta arbetar deltid. Det finns inget speciellt program för yrkesinriktade elever och inte heller någon musikteoriundervisning. Syskonrabatt finns men man erbjuder ingen nedsättning av terminsavgiften för familjer med låg inkomst. Typ av skola Upplands Väsby Musikskola är kommunal skola som finansieras via skattemedel och terminsavgifter. Undervisningen bedrivs i egna lokaler i centrala Upplands Väsby samt i tio av totalt tolv grundskolor i kommunen. Kommunen har en stor geografisk spridning och omfattar såväl villa- som hyreshusbebyggelse. Ledning Ledningen för Upplands Väsby Musikskola består av chefen för Väsby Kultur och en musikledare. Organisation Organisationen består av ledningsgrupp (se ovan), en skolassistent på 20 % samt 16 lärare varav de flesta arbetar deltid. Fyra av lärarna ingår i en referensgrupp som planerar verksamheten tillsammans med musikledaren. Musikskolan är en del av Väsby Välfärd och får sitt uppdrag från Kundvalskontoret. Kultur- och fritidsnämnden är huvudman. 4

5 Observationens metod Vi bad att få alla dokument gällande skolans mål och verksamhet. Genom musikledaren fick vi då följande dokument som vi har läst in oss på: Överenskommelse om musikskola Verksamhetsplan för Väsby kultur, fritid och sociala tjänster 0-20 med budget Policy och Hjälpreda Så här arbetar vi med tillgänglighet och bemötande i Upplands Väsby kommun Verksamhetsplan 2009 Musikskolans broschyr Verksamhetsbeskrivning för musikskolan Musikskolans policy för bemötande Mall för elevsamtal Lönekriterier för Upplands Väsby. Vi har också granskat Musikskolans hemsida. Under observationstiden intervjuade vi 14 lärare, gjorde 35 lektionsbesök, 32 intervjuer med slumpvis valda elever samt 17 intervjuer med slumpvis valda föräldrar. Det var elever som vi besökt under lektionen samt elever och föräldrar som satt och väntade. Vi gjorde också en intervju med musikledaren och en telefonintervju med chefen för Väsby Kultur. Två lärare besöktes inte under observationsperioden då de var sjukskrivna och inte heller deras vikarier. Lektionsbesök och intervjuer utfördes under veckorna år

6 Målområden Normer och värden Beskrivning Upplands Väsby kommun har upprättat ett policydokument för tillgänglighet och bemötande av sina brukare. Musikskolans lärare har utifrån det arbetat fram ett eget dokument. I dokumentet framhålls att skolan ska ge god service, ett professionellt och vänligt bemötande och att alltid försöka hjälpa till med ett ärende. Det står också att lärarna ska läsa sin jobbmail varje arbetsdag och inte svara i telefon under lektionstid. I dokumentet Överenskommelse om musikskola läser vi att ett av de övergripande målen för verksamheten är att bidra till en trygg, meningsfull, stimulerande och rolig fritid för ungdomar i Upplands Väsby. I beskrivning av uppdraget läser vi i en av punkterna att musikskolan ska vara tillgänglig och attraktiv för både pojkar och flickor. Könsfördelningen skiljer sig åt mellan ämnena. Vi ser att det är få flickor på ämnena slagverk och elgitarr. En lärare berättar att det har börjat fler flickor på slagverk. Skolan har startat tjejrockband, ett ämne som annars är dominerat av killar. Det är få pojkar på ämnena stråk, sång, flöjt och piano men tittar man på hela musikskolan är könsfördelningen jämn, nära hälften av varje. När vi intervjuar enhetsledaren säger hon att hon inte tycker att skolan arbetar särskilt mycket med genusfrågan. Vi söker hänvisningar till FN:s Barnkonvention i dokumenten men finner inga förutom i den alldeles nyutkomna verksamhetsplanen för Väsby kultur, fritid och sociala tjänster 0-20 där det nämns i det första avsnittet om Uppdrag och ansvar. Detta dokument förevisades på APT 9 mars. Såväl musikledare som chefen för Väsby Kultur berättar i samtal att man inte direkt arbetat med konventionens artiklar i kollegiet. Vi ser att lärare bemöter alla elever med respekt och att man värnar om respekten mellan eleverna. Lärarna tillrättavisar elever som uppträder störande och motiverar dem att fokusera på uppgiften. Elever med särskilda behov finns med i undervisningen. De går på samma ämnen som alla andra. Lärarna har inget stöd t ex i form av handledning för arbetet med funktionshindrade elever. Det har heller inte förekommit någon kompetensutveckling för lärarna inom området. Bedömning i text Vi bedömer att skolans målsättningsdokument omsätts i praktiken genom ett vänligt och respektfullt bemötande inom kollegiet, mellan lärare-elev och elever emellan. Vi bedömer även att eleverna är trygga och glada och trivs på skolan. Redan efter vår första dag var vi mycket imponerade av det vi hade sett. Musikskolans könsfördelning är jämn i stort men ojämn när man ser till varje instrument. Vi bedömer att man inte har analyserat orsakerna till detta förhållande i någon större utsträckning vilket kan få konsekvenser för elevernas utvecklingsmöjligheter både av upplevelser och genrer. Vi tycker att det är viktigt att motverka att t ex få flickor väljer slagverk och få pojkar väljer tvärflöjt. Även om man inte direkt diskuterat Barnkonventionen så omsätts flera av artiklarna i praktiken genom t ex ett medvetet förhållningssätt kring barns och ungdomars delaktighet. Frånvaron av mer genomgripande diskussioner kring innehållet i Barnkonventionens artiklar, bl a de som beskriver barns rättighet att ta del av det kulturella livet, kan vara en orsak till att Musikskolan inte har någon inkomstbeprövad avgiftsnedsättning för instrumentalspel. Det finns heller inte ett utbud som kan attrahera elever med skiftande social, ekonomisk och kulturell bakgrund. De musikaliska genrer man 6

7 nu har i utbudet hör hemma inom västerländsk musik. Musik från andra kulturer verkar inte finnas representerade. Frånvaron av stöd i form av handledning för de lärare som har funktionshindrade elever försvårar arbetet med eleverna med särskilda behov. Som lärare behöver man ständigt uppdatera kunskap och ny forskning om funktionsnedsättningar. Först då kan man undervisa eleverna utifrån deras behov. Stora Vilunda Herrgård är inte alls tillgänglighetsanpassad vilket utesluter elever med rörelsehinder. Bedömning enligt skala 1 Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 1,0 2,0 3,0 4,0 x Utveckling, lärande och konstnärligt skapande Beskrivning De övergripande målen för musikskolans verksamhet är tre till antalet och står att läsa i dokumentet Överenskommelse om musikskola. Den första målsättningen är att bedriva en attraktiv musikutbildning, ett uttryck som skolan själv formulerat. Vi vill värna om professionalismen. Det är skolans ambition att ha en musikutbildning, säger musikledaren i vår intervju. De två återstående målsättningarna utgörs av att bidra till en stimulerande fritid samt att tillhandahålla mötesplatser/arenor som stimulerar till ett dynamiskt fritidsliv för barn. Mötesplatserna kan vara både reella och virtuella enligt chefen för Väsby Kultur. I samma dokument finns en uppdragsbeskrivning som lyfter fram att musikskolan ska ge en musikutbildning med ett varierat utbud av kurser och stor bredd i genrer och instrument. Skolan ska också verka för elevinflytande, möjlighet att delta i ensembler och medverka i konserter, ha tillgänglighet och attraktivitet för såväl pojkar som flickor. Undervisningen ska bedrivas av lärare med musikpedagogisk examen. Musikskolans egen broschyr innehåller en formulering kring målsättningen med verksamheten som är riktad till kunderna. Den har rubriken "Musikens språk". Där betonas personlig utveckling, individanpassning, ensemblespel, högutbildade pedagoger samt glädje och nya vänner. Inom musikskolans kollegium arbetar man med att ta fram kursplaner för de olika ämnena. Det arbetet är inte slutfört och elever/föräldrar har heller inte tagit del av det ännu. Lärarna har tillsammans gjort en verksamhetsbeskrivning med rubriken Att spela och sjunga ger livslång glädje och ett rikare liv. Punkterna i dokumentet använder man som en slags checklista. Musikledaren uppger att lärarkollegiet med jämna mellanrum går igenom det för att se att man arbetar efter det. I dokumentet läser vi att skolan erbjuder samspel och musikupplevelse från första lektionen, engagerade och högskoleutbildade pedagoger, individanpassning, spelglädje, kamratskap och personlig utveckling. Vi läser också att undervisningen ska ske både på gehör och efter noter, att man använder moderna tekniska hjälpmedel samt att man blandar nytt pedagogiskt material med traditionellt. Elevpåverkan och möjlighet att prova olika genrer betonas. Möjlighet till olika former av ensemblespel och konsertverksamhet tas också 1 SKALA : 4.0 MYCKET GOD KVALITET verksamheten uppvisar mycket goda lösningar och förhållanden som visar att den kommit långt på de punkter som tas upp i metodboken. 3.0 GOD KVALITET verksamheten har i huvudsak god och jämn kvalitet med vissa förbättringsområden. 2.0 TILLFREDSSTÄLLANDE verksamheten är i huvudsak tillfredsställande men har varierande kvalitet och/eller vissa brister. 1.0 EJ TILLFREDSSTÄLLANDE verksamheten är utifrån metodbokens punkter inte tillfredsställande. 7

8 upp. Målsättningen är att eleven vid avslutad musikutbildning ska kunna musicera självständigt: Att känna glädje, trygghet och styrka i sin egen musikalitet och att ha fått verktygen för att kunna utvecklas på egen hand. Detta dokument finns inte tillgängligt för elever och föräldrar Vi ser många exempel på det som står i dokumentet under de dagar vi observerar skolan. Under konsertveckan, som äger rum på vårterminen i samband med rekryteringen av nya elever, spelar alla elever vid föreställningar riktade till grundskola och förskola. Musikledaren uppger att de flesta brukar delta. I år tar man med nybörjarna för första gången. Det är kul med konsertveckan. Jag har spelat förut på en skolkonsert., säger en elev. Hur bär man sig åt? En lärare säger: Man ser till att eleverna klarar det de spelar. De ska känna att de kan någonting. Sen ska de vara med på den här stora konserten. Nästan 100 procent tycker det här är det bästa de har gjort. Man ska inte släppa upp elever om de inte känner att de kan det. Man ska hålla det enkelt. Jag brukar försöka ha två uppspel per termin. Skolkonsertveckan förbereds på lektionerna. Då sätts elever samman i orkestrar och ensembler. De yngre eleverna kan sina stycken utantill. Man spelar låtar som publiken kan sjunga med i, solostycken, rocklåtar och en egen komposition. Vi är med vid repetitionen måndag morgon innan konserten. Alla elever t o m skolår 6 deltar i orkestern. Repetitionen leds av en av lärarna med hjälp av mikrofon och keyboard. Läraren är också noga med att barnen ska vara tysta när de inte spelar och att de inte ska springa omkring. Ytterligare en lärare har mikrofon dirigenten. Övriga lärare befinner sig med eleverna och hjälper till. Vid solistiska inslag applåderar eleverna varandra. Själva konserten verkar uppskattad med mycket applåder och allsång med ca 200 barn i första hand från de skolor där eleverna själva går. I undervisningssituationen ser vi både spel på gehör och efter noter. På en del lektioner jobbar man med improvisation. Vi hör att alla lärare har ett gemensamt sätt att benämna notnamnen. Många lärare använder läroböcker i Bus -serien som har en CD med kompbakgrund. Busböckerna används också i många av orkestrarna. På flera lektioner observerar vi att man använder spelbakgrund från boken. Några lärare uttrycker att det går mycket tid av lektionen till att förbereda orkesterlåtarna. Vi ser också exempel på Suzukiinspirerad undervisning där föräldrar är med på lektionerna. Instrumentundervisningen på skolan bedrivs till stor del individuellt men i vissa ämnen är det vanligare att eleverna går i par. Nybörjare får oftare spela i grupp medan de som spelat ett par år nästan alltid får individuell undervisning. Försök görs och har gjorts med stora grupper. Till exempel på gitarr där man har en grupp på 20 elever som tre lärare handleder under 40 minuter. Vid våra besök på lektionerna möter vi många lärare som entusiasmerar sina elever. Vi hör ofta kommentarerna: Absolut! Ja! Jättesnyggt!. Många av lärarna uppmanar eleverna att spela till musik hemma med hjälp av CD-skivor som tillhör spelböckerna. Man använder även egenhändigt gjorda musikbakgrunder som eleverna får med sig hem att spela till. Några lärare använder lyssningsexempel som eleverna får leta upp på internet. Eleverna får genom dessa verktyg hjälp att arbeta vidare med sitt musicerande hemma. Vi ser att lärarna har inblick i elevernas kunskapsnivå och man ger dem utmaningar utifrån den. Ett exempel på det får vi under en ensemblelektion där en elev skrattar högt efter att hon spelat ett av styckena man jobbar med och utbrister lyckligt Det var kul!...men svårt. Undervisningen bedrivs till stor del i det centralt belägna Stora Vilunda Herrgård men alla skolor utom två, både kommunala och friskolor, har undervisning i något eller några av musikskolans ämnen i sina lokaler. I Stora Vilunda finns alla instrument representerade. Herrgården är ett över 200 år gammalt hus i 2 våningar och källare. Planlösningen och avsaknaden av hiss gör huset otillgängligt för en rullstolsburen person. Lokalerna är dåligt ljudisolerade och flera av rummen är genomgångsrum. Under de lektioner vi observerar ser vi elever och föräldrar passera flera gånger genom rummen. Flera elever och föräldrar kommenterar lokalerna i negativa termer. Några lärare behöver byta till en extern lokal när man ska ha ensemblespel. Nya lokaler ska enligt planerna tas i bruk hösten 2011 då det nya gymnasiet står klart. 8

9 De flesta lärare undervisar även på någon av grundskolorna i de rum man får tillgång till som t ex klassrum, kök, pingisrum, träslöjdssal och textilsal men även musiksal. Det är relativt lätt att få en lokal att undervisa i, traditionen finns att ge musiklärarna plats. Både föräldrar och elever tycker att det är mycket bra med närheten till musikundervisningen. Men flera av lärarna tycker inte att förutsättningarna för undervisningen är tillfredsställande det är svårt att placera utrustning lätt nåbar, det finns inga datorer där och plötsligt kan salen vara upptagen av t ex utvecklingssamtal. I grundskolan känner man sig på undantag, det känns som om det man gör inte har något värde samtidigt som stora krav på smidighet ställs på musikskolans lärare., säger en lärare. På Stora Vilunda har de flesta rum uppkopplad dator. Många lärare använder sig av dem i undervisningen. Däremot finns inte den möjligheten ute på grundskolorna. Vi hör också lärare uttrycka behov av att uppdatera IT utrustningen. På de lektioner vi observerar ser vi både exempel på i förväg planerade lektioner och att man har en lärobok som man vänder blad i. Man kompletterar också med annat material, ofta på elevens begäran. De elever vi intervjuar är nöjda med sina lärare och de flesta tycker att de får vara med och påverka. Föräldrar vi talat med tycker att lärarna är kompetenta. Skolan har många fasta ensembler och orkestrar. 38 % av eleverna spelar i minst en ensemble. Vår styrka är ensemblespel och det värnar vi om. Alla får frågan nån gång att spela ensemble utom möjligtvis på piano, säger musikledaren i vår intervju. Det finns många olika ensembler: blåsorkesterar i fyra nivåer, flera stråkorkestrar, en mängd rockgrupper, visensemble, slagverksensembler, gitarrensemble och körer. I våra intervjuer med elever och lärare framkommer även att många elever spelar mycket på fritiden. Lärarna hjälper ibland till att starta band samt tillhandahålla instrument och lokal för eleverna att nyttja på fritiden. En elev säger: Det är roligare att spela med andra. Då hör man sig bättre. I Upplands Väsby Musikskola finns framträdanden och föreställningar regelbundet på agendan. Varje termin äger större konsertsatsningar rum som involverar delar eller hela kollegiet. Vi besöker musikskolans årliga rockkonsert i Kulturhuset Vega. Rockkonserterna har varje år ett tema som läraren väljer. Skolans rockband framträder i år med låtar av Thin Lizzy. Mellan låtarna presenteras historien om rockikonerna med hjälp av en konferencier och en skådespelare som båda är elever på skolan. Varken på eller bakom scenen finns någon lärare som hjälper till. I publiken hittar vi däremot många i kollegiet. De flesta har gått dit på sin fritid. Förutom dessa konserter sker ensembleprojekt även tillsammans med andra musik- och kulturskolor i regionen. Framträdandena ses också som ett sätt att arbeta för att eleverna blir självständiga i sitt musicerande genom att man ger dem möjlighet att uppleva olika musikaliska uttryck, möjligheter och genrer. Under hösten hade vi ett stort projekt med Bålsta, Vallentuna, Upplandsbro och Sigtuna som gick ut på att göra en så professionell föreställning som möjligt. Det var sång, slagverk, fiol och dans elever som kompades av en proffskompgrupp. Det blev en jättefin konsert som vi la ut delar av på Youtube. Vilundateatern används flitigt för konserter och föreställningar men även för ensembleundervisning. Kollegiet uttrycket stor oro för att denna lokal ska rivas. En multilokal för kultur och idrott i det nya gymnasiet är tänkt som ersättning. Man tror inte att musikskolans konsertverksamhet kommer att få stor plats där. Har man spelningar flera dagar i rad befarar man att man inte kommer få ha kvar utrustningen vilket man tror kommer skapa större arbete med undanplockning och transporter. Skolan har inga anvisningar eller mallar kring hur dokumentation av undervisningen ska göras. Nästan alla lärare vi har talat med dokumenterar undervisningen i någon form, alltifrån kortare anteckningar till mer ambitiösa upplägg för planering och uppföljning i skriftlig form eller på dator. Några 9

10 lärarkommentarer: Jag dokumenterar regelbundet, har ett blad för varje elev i en pärm. Jag har en egen hemsida. Där finns all information och låtar och inspelningar av eleverna. Om det är problem med en elev är jag noga med att skriva ned alla åtgärder. Flera lärare videofilmar och gör ljudupptagningar av konserter. En lärare uppger sig ha utvecklingssamtal varje termin med elever och föräldrar. Skolan har infört en form av utvärderingssamtal mellan lärare och elev i slutet av varje läsår. Med hjälp av en enkät ställer läraren frågor till eleven om hur året varit. Det finns inget speciellt program för yrkesinriktade elever och inte heller någon separat undervisning i musikteori. Bedömning i text Vi möter ett engagerat kollegium som samarbetar bra och vi tycker att lärarna bemöter eleverna på ett sätt som främjar kreativitet. Den övervägande delen av den undervisning vi ser håller hög kvalitet. I skolans externa och interna dokument finns målsättningar dokumenterade som kollegiet förtjänstfullt följer. En av målsättningarna är att bedriva en attraktiv musikutbildning och i våra intervjuer med elever får vi uppfattningen det målet nås. Läraren förklarar bra om jag inte förstår. Man lär sig snabbt. Läraren är bra. Eftersom en betydande del av instrumentundervisningen är individuell så kan lärarna i stor utsträckning individanpassa undervisningen vilket är en styrka. Nackdelen är att lektionstiden är kort och det har framkommit i våra intervjuer med elever att det är en av de saker som är mindre bra med Musikskolan. Vi anser också att skolan lever upp till målsättningen att ge eleverna möjlighet att spela i ensembler och att medverka i konsertsammanhang. Några elever som vi intervjuat deltar inte i ensemble men säger sig ha fått möjligheten och valt bort den. Man har också kommit långt i arbetet med elevernas självständiga musicerande. Vi tycker att skolan ligger väl till i användandet av IT i undervisningen. Alla lärare arbetar minst en dag i veckan på Stora Vilunda vilket gynnar samarbete och småprat som i sin tur skapar god stämning. I den stämningen föds flera idéer om projekt och samarbeten. Utifrån förutsättningarna att Upplands Väsby Musikskola är en liten skola erbjuder man en stor genre- och instrumentbredd. Undervisning är i stor utsträckning individanpassad men det saknas ett avancerat program för de elever som vill gå vidare med musikutbildning. Lokalerna i Stora Vilunda är inte ändamålsenliga. Det finns en förståelig oro i kollegiet inför framtiden och planerna på att riva Vilundateatern utan en likvärdig ersättning. Musikskolans profil är bl a en stor konsertverksamhet. Att ha god tillgång till en väl fungerande scen går inte att underskatta! Kommer den utåtriktade verksamheten att kunna fortsätta framöver? Lokalerna i grundskolan är tillgängliga genom sin närhet till eleverna men håller inte samma nivå utrustningsmässigt som Stora Vilunda. Det är dessutom mycket fram- och undanplockning som är slitsam för lärarna och kan få konsekvenser för eleverna. Vi förstår känslan lärarna har av att finnas på undantag. Vi anser att dokumentationen har en varierande kvalitet alltifrån kortare anteckningar till inspelningar. En konsekvens av att arbeta med kursplaner kan i framtiden bli att dokumentationen blir mer ändamålsenlig. Det utvärderingssamtal som varje lärare gör tycker vi är bra men det behövs en kompletterande anonym enkät för att fånga upp de synpunkter elever/föräldrar kan ha för att få ett tillfredsställande underlag för utveckling av skolan. Bedömning enligt skala Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 1,0 2,0 3,0 4,0 x 10

11 Elevernas inflytande och ansvar Beskrivning Vi observerar under de lektioner vi besöker att lärarna har olika sätt att låta eleverna vara med och påverka undervisningens innehåll. En del lärare låter eleverna välja låtar ur en spelbok medan andra blandar med förslag som eleverna kommer med. Nästan alla elever vi pratar med säger att de får vara med och bestämma. En elev utbrister spontant: Det bästa med musikskolan är att man får bestämma vad man vill göra. En annan elev säger: Vi får välja låtar ur boken. På de instrument som har stor tradition inom genrer som rock/pop/jazz verkar eleverna få välja material i en större utsträckning. En elev säger: Vi bestämde tillsammans några låtar vi ville spela den här terminen. Flera lärare uppger att de genom ett lite längre samtal när eleven börjar tar reda på vilka förväntningar och behov eleven har på undervisningen i Musikskolan. I slutet av varje läsår delar alla lärare ut en enkät till eleverna där de får uttrycka synpunkter i ett antal frågeställningar. Enkäten används av lärarna själva för att utvärdera verksamheten. Här finns också en fråga om eleven tycker att den har inflytande över undervisningen. Svaren på denna fråga lämnas till musikledaren för sammanställning. Någon organiserad form av elevinflytande som t ex elevråd finns inte. Sedan många år finns en föräldraförening som framför allt hjälper till med organisering av skolans sommarläger samt konserter och framträdanden. Föräldraföreningen kan också komma med förslag som rör verksamheten och föra en dialog med musikledaren. Musikskolan har också anordnat en fokusgrupp för föräldrar. En inbjudan skickades ut till föräldrarna via eleverna. Fokusgruppens fråga gällde vilka faktorer som är viktigast för deltagandet i musikskolan. Gruppen kom fram till att det ska var kul men att det också är viktigt att det finns en tanke och progression i undervisningen. Det råder delade meningar bland de föräldrar vi har intervjuat om hur bra informationen mellan Musikskolan och hemmet fungerar. Bedömning i text Vi bedömer att flertalet elever har möjlighet att påverka sin undervisning på lektionerna. Skolan arbetar på ett individanpassat sätt och man duktig på att möta elevernas förväntningar och behov. Vi bedömer också att föräldrarna är nöjda med undervisningen men det verkar som om det i för hög grad beror på den enskilde läraren om informationen till hemmet fungerar eller ej. Föräldrarnas uppfattning i fokusgruppen stöder skolans sätt att arbeta. Genom att det inte finns något forum som eleverna själva råder över, t ex i form av ett elevråd eller en elevpanel, kommer kanske inte synpunkter och önskemål fram om Musikskolans verksamhet i stort. Elevernas idéer kan i dessa fall vara viktiga incitament för ett utvecklingsarbete. Bedömning enligt skala Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 1,0 2,0 3,0 4,0 x 11

12 Styrning och ledning Beskrivning Musikskolans målsättning är formulerad i dokumentet Överenskommelse om musikskola som slutits mellan Kundvalskontoret (uppdragsgivare) och Väsby Välfärd (uppdragstagare) där Musikskolan ingår. Till målsättningen hör även en uppdragsbeskrivning. Kollegiet har tillsammans med enhetsledaren formulerat en verksamhetsbeskrivning som fungerar som ett internt kvalitetsverktyg. Musikledaren: På konferenser tar man fram det och checkar av att det är så man jobbar. Alldeles ny är Verksamhetsplan för Väsby kultur, fritid och sociala tjänster Vid det APT vi besöker i början av mars berättar chefen för Väsby Kultur att alla medarbetare nu ska få det. I dokumentet presenteras Musikskolans tjänster som en av kommunens fem främjande insatser. Genom Musikskolans nya organisation, som trädde i kraft vid årsskiftet, har närmaste chef kommit ett steg längre ifrån. Kommentarerna från lärarna kring detta är många: De har tagit bort vår chef. Jag tror att vi tappar status i kommunen. Vi kommer bort i politiken. Den nya chefen har inte samma kunskap om musikskolan, det blir svårare för henne att kämpa för vår sak. Musikledaren har en tydlig idé för utveckling av musikskolan genom visionen av en kulturskola i Upplands Väsby. Vi ska inte omvandla till kulturskola, vi ska utveckla till kulturskola. Jag tror att det skulle vara positivt för musikskolan att bli det. Blir vi större också så innebär det att vi får en större kraft. Jag försöker prata om det för att vänja folk vid tanken. Kollegiet uttrycker skilda ståndpunkter: Jag tycker det är roligt med kulturskoleformen, man har mer möjligheter. Jag gillar att göra show. Musikskoleformen begränsar möjligheterna. Det är bra att vi fortfarande är musikskola. Om vi ska bli kulturskola måste vi få mer resurser. Skolan har några få rutiner för uppföljning, utvärdering och planering. Den ena består av en elevenkät med öppna frågor som läraren ställer till eleven och som utgör en sorts sammanfattning av året. En del av frågorna i formuläret är förkryssade vilket innebär att musikledaren vill ha in svaren för en sammanställning. Tidigare har skolan haft en rutin att ställa några frågor till elever som slutat undervisningen. Ett frågeformulär skickades ut till de elever som slutade. Men det har vi slutat med eftersom svaren alltid hamnade i kategorierna: Har inte tid, spelar för mycket fotboll, för mycket plugg. Inte så mycket vi kan göra någonting åt. Vi såg vilka svar vi fick och tyckte att det räckte. Samtliga pedagoger vi träffat har en högskoleutbildning i musik, antingen som pedagog eller musiker. Kompetensutvecklingen ser ut på följande sätt: en gemensam studiedag inom HJUVUS, ett nätverk med kultur- och musikskolor från närliggande kommuner. Dagen kan vara upplagd utifrån olika teman och bestå av föreläsningar och diskussioner. På höstlovet brukar man också ha diverse interna kurser inom framförallt IT. Pengar finns också i budgeten för extra fortbildning vid efterfrågan. Musikskolan har deltagit i Växtkraft Mål 3 men är för tillfället inte involverad i några andra EU-projekt. Kollegiet träffas flera gånger i veckan på Stora Vilunda i samband med konferenser eller undervisning. Då finns möjligheter för planering och informella samtal. Lärarlag finns för ensembler, konsertplanering och kursplanearbete. I kollegiet finns synpunkter på att mycket konferenstid går till mer övergripande frågor: Det har varit turbulent de senaste åren, ingen riktig arbetsro. Nytt ekonomiskt system i januari och sedan åter ett nytt i sommar. Vi får inte tid att andas ut och ta tag i de stora frågorna i en musikskolas inre liv t ex hur ska vi förändra verksamheten så att vi blir bättre på att ta hand om våra elevers musikaliska utveckling. Samtliga lärare vi har talat med vittnar om ett trevligt, hjälpsamt kollegium med högt i tak. Vi har ingen prestige mellan oss lärare, vi slussar elever mellan oss. Bedömning i text Musikskolan i Upplands Väsby har ett mått av behändighet som hänger ihop med en mindre organisation. Genom att alla kollegor träffas regelbundet finns goda möjligheter för samtal och 12

13 utveckling. Skolan har flera dokument kring arbetssätt som på ett föredömligt sätt arbetats fram i kollegiet. Det finns dock inte någon systematisk plan kring hur dessa används för att följa upp och utveckla verksamheten. Förutom att avsändaren till dokumenten är otydlig det finns t ex ingen logga med Upplands Väsby kommun eller Upplands Väsby Musikskola är det heller inte dokument som är offentliga. Flera av de interna dokumenten är av intresse även för kunderna. De skulle kunna finnas på hemsidan vilket skulle bidra till att skapa en tydlighet kring vad Musikskolan står för. Det finns inte heller en systematisk plan för hur elevenkäten och sammanställningen av de kryssmarkerade frågorna i den ska användas i utvecklingsarbetet. Det finns inte någon verksamhetsberättelse för år Den skulle kunna vara ett viktigt instrument för uppföljningen. Musikskolan har genom den senaste omorganisationen i kommunen placerats i en kontext av social omsorg. Det nya uppdraget att vara en främjande verksamhet har inte samma spets som uppdraget att bedriva musikutbildning. Avståndet till ansvariga politiker har ökat och kontakterna behöver gå genom flera led av tjänstemän. Det finns en oro i personalgruppen inför framtiden. Vi bedömer att den nya organisationen ännu inte har satt sig och att frågetecknen är många. Vilka konsekvenser får processerna kring styrning och ledning av att närmaste chef med personalansvar inte är en naturlig del av musikskolans vardag? Vilket mandat har musikledaren? Skolan har ett starkt stöd av de föräldrar och barn som går där inte minst genom det goda arbetet med ensemble/orkester- och konsertverksamheten. Hur kan det speciella med Musikskolan dvs att bedriva musikutbildning - vidmakthållas i den nya organisationen? Bedömning enligt skala Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 1,0 2,0 3,0 4,0 x Starka sidor Behändigheten - den lilla musikskolans fördelar av att snabbt kunna fatta beslut och skapa samarbetsprojekt Den utvecklade och väl genomtänkta orkester/ensembleverksamheten En stor, varierad konsertverksamhet Det goda samarbetsklimatet i kollegiet Ett respektfullt bemötande lärare-elev Ett tydligt utbildningsperspektiv Förbättringsområden Undervisningsrummen på Stora Vilunda är trots sin charm inte ändamålsenliga och vi hoppas att de nya lokalerna i gymnasiet kommer utformas efter de behov och önskemål skolan har. Vilken plats har Musikskolan i Upplands Väsbys kulturliv? Kan det vara så att en bristande tydlighet utåt medför att man inte syns och märks tillräckligt i den turbulenta tid som verkar vara förhanden. Just nu är kanske behoven av att visa vad man gjort och finna former för ett riktat utvecklingsarbete som störst. Musikskolan behöver bli tydligare i sin profil i interna dokument men också i den utåtriktade informationen till kunderna (elever/föräldrar/medborgare i Upplands Väsby). Man har också allt att vinna på att skapa en struktur för utvärdering och uppföljning av verksamheten. 13

14 Musikskolan i Upplands Väsby deltar inte i några större projekt med medel från andra källor än kommunen. Att vara en del av t ex ett internationellt utvecklingsarbete kan vara ett sätt att tydliggöra sin funktion och verka för utveckling. För att bredda verksamheten och göra den attraktiv för fler bedömer vi att idén om en kulturskola är ändamålsenlig. Den kan även komma att innebära utveckling för musiken genom möjligheter till samarbete mellan ämnena. Den höga kompetensen hos personalen och det goda samarbetsklimatet dem emellan utgör goda förutsättningar för ett sådant arbete. Sammanfattande slutsats om enheten Upplands Väsby musikskola är en skola med engagerade och kompetenta lärare som arbetar med eleverna i centrum. Man gör ett mycket bra och genomtänkt arbete med ensemble- och konsertverksamheten. Det skulle dock behövas en större tydlighet i informationen till elever/föräldrar och gentemot kommunen kring vad Musikskolan står för. En speciell bevakning krävs för att Musikskolans uppdrag kring musikutbildning inte ska försvinna i den nya organisationen. Skolan behöver arbeta fram rutiner och en struktur för utvärdering och uppföljning. Någon form av anonym enkät och ett forum där elevernas röster blir hörda kan bli en god hjälp i Musikskolans utvecklingsarbete. Här finns så mycket resurser och potential för de unga i Upplands Väsby! 14

15 Referenser Policy och hjälpreda för tillgänglighet & bemötande Upplands Väsby Kommun Överenskommelse om musikskola Kundvalskontoret Upplands Väsby Verksamhetsplan för Väsby kultur, fritid och sociala tjänster 0-20 med budget , Verksamhetsplan 2009 Upplands Väsby Musikskola Musikskolans broschyr Upplands Väsby Musikskola Verksamhetsbeskrivning för musikskolan Upplands Väsby Musikskola Musikskolans policy för bemötande Upplands Väsby Musikskola Mall för elevsamtal Upplands Väsby Musikskola Lönekriterier för Upplands Väsby Upplands Väsby Musikskola 15

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Musikskolan. Läsår 2008/2009. Peter Ström. Rektor

KVALITETSREDOVISNING. Musikskolan. Läsår 2008/2009. Peter Ström. Rektor KVALITETSREDOVISNING Musikskolan Läsår 2008/2009 Peter Ström Rektor Insändes till BU-kontoret senast den 31augusti 2009 Innehållsförteckning Del 1 Beskrivning av verksamheten Enhetens/skolans rutiner för

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2015/2016. Musikskolan

Systematiskt kvalitetsarbete 2015/2016. Musikskolan Systematiskt kvalitetsarbete 2015/2016 Innehållsförteckning 1 s verksamhet... 3 2 Vision för barn- och utbildningsnämnden... 3 3 Inledning... 3 4 Åtgärder för utveckling... 4 5 Uppföljning av prioriterade

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Välkommen till Eskilstuna musikskola

Välkommen till Eskilstuna musikskola Välkommen till Eskilstuna musikskola Vi vill stimulera flickor och pojkar till eget skapande och bidra till ett rikt och varierat musikliv i Eskilstuna. Musikskolan är en frivillig skolform som vill ge

Läs mer

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, 2016 Färentuna förskola Ekerö kommun VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan

Läs mer

För dig som är nyfiken på musik

För dig som är nyfiken på musik Musikskolan i Upplands Musikskolan i Upplands Väsby Väsby För dig som är nyfiken på musik Blåsinstrument Musikens språk Att få utveckla sig genom musik ger barn och ungdomar ett språk och ett verktyg till

Läs mer

Kulturskolan föräldraundersökning VT-16. Undersökningsperiod: > Antal svar: 49 Svarsfrekvens: -

Kulturskolan föräldraundersökning VT-16. Undersökningsperiod: > Antal svar: 49 Svarsfrekvens: - Kulturskolan föräldraundersökning VT-16 Undersökningsperiod: 2016-04-04 -> 2016-05-07 Antal svar: 49 Svarsfrekvens: - Hur fick du information om Kulturskolans verksamhet och utbud? 100,0% 90,0% 80,0% 70,0%

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2014 Förskolan Pärlan Cecilia Ström Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2013-2014...1 Innehållsförteckning...2 1. VÄRDEN/VERKSAMHETSIDÉ...3 2. REKTORS STÄLLNINGSTAGANDE...3 3. FÖRUTSÄTTNINGAR...4

Läs mer

Östermalms enskilda musikskola. Nacka kommun

Östermalms enskilda musikskola. Nacka kommun Östermalms enskilda musikskola Nacka kommun Ulf Lindahl, Stockholm och Ella-Kari Norberg, Salem vecka 45-47 2009 Innehållsförteckning VÅGA VISA... 3 FAKTA OM ENHETEN... 4 OBSERVATIONENS METOD... 5 MÅLOMRÅDEN...

Läs mer

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka Snickarbarnens förskola Sollentuna kommun Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka 14 2017 2017-04-08 Innehållsförteckning Inledning Om Våga visa Kort om förskolan/skolan Observatörernas

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Förslag till intervjufrågor vid observation

Förslag till intervjufrågor vid observation Förslag till intervjufrågor vid observation 2 Förslag till intervjufrågor vid observation Här presenteras förslag på intervjufrågor som ringar in målområdena och ger underlag till det som ni ska beskriva

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Bra att veta Var finns Kulturskolan? Den största delen av verksamheten finns i vårt eget hus på Eskilstunavägen 14 i Strängnäs. Naturligtvis

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för 2008-2011 Reviderad och fastställd mars 2008. Pysslingförskolan Solängen

VERKSAMHETSPLAN för 2008-2011 Reviderad och fastställd mars 2008. Pysslingförskolan Solängen VERKSAMHETSPLAN för 2008-2011 Reviderad och fastställd mars 2008. Pysslingförskolan Solängen TID till LEK Plats för LÄRANDE! Vi ser lärandet som en naturlig del av lek och leken som en naturlig del av

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 - förskola

Kvalitetsredovisning 2010 - förskola 1(6) Kvalitetsredovisning 2010 - förskola Enhetens namn Tranbär förskola Enhetschef Anna Hamilton 1. Förutsättningar för verksamheten: 15.10 Antal eller andel Antal barn 1-2 år 12 Antal barn 3-5 år 26

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014)

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) 1 Vasaskolan 1.1 Inledande frågor 1.1.1 Utvecklingsområden på skolan Skolans främsta utvecklingsområden under läsåret 2013/2014 I vår verksamhetsplan

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Normer och värden sid 2 Kunskaper sid 3-7 Ansvar och inflytande för elever sid 8 Betyg och bedömning sid 9 Rektors ansvar sid 10-11

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola

Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola Kvalitetsredovisning 2015 Uppdrag Musikskolan är drivkraften i kommunenskultur- och musikliv och bidrar till individers personliga

Läs mer

Kulturskolan i Sjöbo Läsåret 2011-2012

Kulturskolan i Sjöbo Läsåret 2011-2012 Kulturskolan i Sjöbo Läsåret 2011-2012 Kulturskolan i Sjöbo erbjuder musikskola, teaterverksamhet, kreativt scenskapande och dockteaterverkstad. I vår verksamhet har vi ca 400 härliga, duktiga elever som

Läs mer

Metodbok för VÅGA VISA kulturskola

Metodbok för VÅGA VISA kulturskola Metodbok för VÅGA VISA kulturskola 1 Innehåll Inledning... 3 Observatörslagens sammansättning och uppdrag... 4 Arbetsgången vid ett observationsuppdrag... 5 Arbetsgång inför ett verksamhetsbesök... 5 Arbetsgång

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Upplands Väsby Musikskola. Gun Dahlqvist, Stockholm Bodil Lundblad, Nacka v.41-42 2013

Upplands Väsby Musikskola. Gun Dahlqvist, Stockholm Bodil Lundblad, Nacka v.41-42 2013 1 Upplands Väsby Musikskola Gun Dahlqvist, Stockholm Bodil Lundblad, Nacka v.41-42 2013 2 Innehållsförteckning Våga visa 3 Fakta om enheten... 4 Typ av skola... 4 Ledning... 4 Organisation... 4 Observationens

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser www.enkoping.se/kulturskolan Foldern Kulturskolans kurser är producerad av Enköpings kommun 2011 Foto om inget annat anges Kulturskolans bildarkiv Vad får barn och ungdomar att gå

Läs mer

Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan

Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan Sundsvalls Kulturskola Vik rektor Paula Lundgren Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde Orkesterns förskola avd Näktergalen Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-10 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor,

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Förslag till intervjufrågor vid observationer

Förslag till intervjufrågor vid observationer Förslag till intervjufrågor vid observationer Förslag till intervjufrågor vid observationer Här presenteras förslag på intervjufrågor som ringar in målområdena och ger underlag till det som ni ska beskriva

Läs mer

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma.

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma. Grundsyn/definition Fritidsgården skall vara en plats för trygga möten i en drogfri miljö mellan i första hand unga människor oavsett ålder, kön, funktionshinder, livsstil, etnisk bakgrund, politisk eller

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken.

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö

Läs mer

Verksamhetsberättelse, utvärdering och kvalitetsredovisning 2003 för Musik & Kulturskolan

Verksamhetsberättelse, utvärdering och kvalitetsredovisning 2003 för Musik & Kulturskolan 2003-12-19 Verksamhetsberättelse, utvärdering och kvalitetsredovisning 2003 för Musik & Kulturskolan A: Ansvarsområden Musik och Kulturskolan undervisar elever från 9 19 år på 22 olika instrument. För

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Musik- och kulturskolan

Musik- och kulturskolan RAPPORT 2016-02-03 Musik- och kulturskolan 2015 i statistik, text och bild Sammanställd av: Patrik Karlsson, Kulturskolechef Datum: 2016-02-24 Förord Musikskolan grundades 18 juni 1962, mellan klockan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN

LOKAL ARBETSPLAN LOKAL ARBETSPLAN 2015-2016 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING

VERKSAMHETSBESKRIVNING VERKSAMHETSBESKRIVNING VÅR VERKSAMHETSIDÉ Umeå Musikskola är en viktig del av kommunens utbildnings-, kultur- och fritidsverksamhet och en stimulerande del i barns och ungdomars uppväxt. Umeå Musikskola

Läs mer

Nacka kultur- och musikskola

Nacka kultur- och musikskola Nacka kultur- och musikskola Kundundersökning 03 Studiefrämjandet Musikskola Genomförd av CMA Research AB December 03 Kön 3 svar ( %) Är du 3 9 0 3 3 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Nacka kultur-

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Handläggare Datum Pia Ihse 13 2014-08-06 0480-45 20 40 Tingbydals förskola Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Öppna förskolan Kroggärdets förskola Smedängens förskola/ nattomsorg Förskolan

Läs mer

våga visa metodbok för observationer

våga visa metodbok för observationer 2011 våga visa metodbok för observationer innehåll inledning VÅGA VISA kommuner i samverkan om utvärdering 5 Observationer inom Våga Visa 6 observationer Inför observationen 8 Under observationen 9 Rapportering

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Välkommen till. Musik & Dansskolan

Välkommen till. Musik & Dansskolan Välkommen till Musik & Dansskolan älkommen till usik & Dansskolan i Piteå Musik & Dansskolan är en skola i kommunal regi som är till för dig som vill lära dig spela, sjunga eller dansa. Du kan söka till

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagens förskola Läsår 2016/2017 Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande insatser... 6 Kartläggning... 7 Förebyggande åtgärder...

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Lilla Edets Musikskola

Lilla Edets Musikskola information år 4-9, läsåret 2013/2014 Lilla Edets Musikskola utbildning Välkommen till musikskolan I den här foldern hittar du information om musikskolan i Lilla Edet. I slutet av foldern hittar du en

Läs mer

Förutsättningar Organisation Instrument Elever gruppundervisning och individuell undervisning

Förutsättningar Organisation Instrument Elever gruppundervisning och individuell undervisning Kvalitetsredovisning för Borlänge musikskola läsåret 2009/2010 Förutsättningar Organisation I musikskolan arbetar rektor, assistent och musiklärare. Lärarna är organiserade i arbetslag för stråk, blås,

Läs mer

Resultatredovisning. Kulturskolan. Söderköpings kommun Söderköpings Vision 2020 MÅL NY VERKSAMHETS- PLAN STRATEGIER RESULTAT AKTIVITETER

Resultatredovisning. Kulturskolan. Söderköpings kommun Söderköpings Vision 2020 MÅL NY VERKSAMHETS- PLAN STRATEGIER RESULTAT AKTIVITETER Resultatredovisning 2015-2016 Kulturskolan Söderköpings kommun Söderköpings Vision 2020 Översiktsplan KF Skolprogram KF Flerårsbudget KF Uppdragsplan BUN Verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan Chef/R.O.

Läs mer

VÅGA VISA kommuner i samverkan om utvärdering. Observationer inom Våga Visa. Ungefärlig tidsplan för en observation

VÅGA VISA kommuner i samverkan om utvärdering. Observationer inom Våga Visa. Ungefärlig tidsplan för en observation VÅGA VISA kommuner i samverkan om utvärdering VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan Danderyd, Ekerö, Nacka, Sollentuna, och Upplands Väsby. Syftet med VÅGA VISA är att öka

Läs mer

Saltsjöbadens Musikskola Nacka Kommun

Saltsjöbadens Musikskola Nacka Kommun 1 Saltsjöbadens Musikskola Nacka Kommun Karin Jehrlander, Huddinge Sven-Erik Granholm, Stockholm Inga Seidlitz, Nacka V 13-15, 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅGA VISA... 3 Fakta om enheten... 4 Typ av skola...

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Kursplan. 685 80 Torsby kulturskolan@edu.torsby.se Fax.0560-162 84

Kursplan. 685 80 Torsby kulturskolan@edu.torsby.se Fax.0560-162 84 Kursplan Denna kursplan är en redogörelse av innehållet i den undervisning som erbjuds vid Torsby Kulturskola. Kursplanen ska ses som ett komplement till gällande verksamhetsplan. Instrumentallektioner.

Läs mer

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 2015-2016

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 2015-2016 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 2015-2016 Innehållsförteckning Kommunens värdegrund... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 4 Förskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende. Familjeförvaltningen

Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende. Familjeförvaltningen "På Grimstofta förskoleenhet arbetar vi utifrån tanken att ompröva förskoletraditionens idé om att försöka förstå vem barnet "ÄR" till att öppna sig för vad ett barn "kan BLI". Grimstofta förskoleenhet

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

En förskola för alla där kunskap och människor växer

En förskola för alla där kunskap och människor växer En förskola för alla där kunskap och människor växer Engagemang Kompetens - Arbetsglädje Mål Linköpings kommun: Maximalt lärande - alla barn & elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå så långt som

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Nacka kultur- och musikskola

Nacka kultur- och musikskola Nacka kultur- och musikskola Kundundersökning 0 Le Fou Cirkusskola Genomförd av CMA Research AB December 0 Kön Är du 6 6 79 7 8 7 Kille Tjej Ej svar Nacka kultur- och musikskola, Kundundersökning 0, sid

Läs mer

Lokal verksamhetsplan Kulturskolan

Lokal verksamhetsplan Kulturskolan Lokal verksamhetsplan Kulturskolan Söderköpings kommun Läsåret 2016/2017 Söderköpings Vision 2020 Översiktsplan KF Skolprogram KF Flerårsbudget KF Uppdragsplan BUN Verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan

Läs mer

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld IT-strategi för bättre lärande Utveckling & Lärande Värdegrund Kompetens & Omvärld PYSSLINGEN SKOLORS IT-STRATEGI FÖR BÄTTRE LÄRANDE 2016 1 BAKGRUND Den svenska skolan och även Pysslingen Skolor står inför

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer