Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet Nacka. Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet Nacka. Läsåret 2014-2015"

Transkript

1 Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet Nacka Läsåret Denna plan omfattar elever och personal vid Praktiska Gymnasiet i Nacka Malin Bellander Rektor 1

2 1 PRAKTISKAS VISION Varje elev lämnar Praktiska Gymnasiet för: Anställning, Eget företagande, eller Vidare studier Efter sitt livs bästa skoltid! 2 VÅRT UPPDRAG Att med yrkesutbildningskompetens och största engagemang lotsa var och en av våra elever in i yrkesroll och arbetsliv genom en mix av teori och praktik. Arbetet med uppdraget och målen ska alltid utgå från gällande regelverk och lagstiftning samt de nationella målen. 3 MÅL Praktiska Sveriges övergripande mål sammanfaller med de nationella målen som formuleras i skollag, gymnasieförordning, läroplan, programmål samt kursplaner. 4 PRAKTISKA GYMNASIETS FASTSTÄLLDA MÅL FÖR LÄSÅRET Huvudmannen har efter analys av årets kvalitetsdokumentation beslutat att följande prioriterade mål skall gälla för läsåret Huvudmannens syfte med dessa prioriterade mål är att skolorna ska nå en högre måluppfyllelse mot de nationella målen. 2

3 Elever och personalens medvetandegrad om Praktiskas värdegrund ska öka. En ökad medvetenhet och ett bra värdegrundsarbete ger en skola med färre kränkningar och bättre trivsel och trygghet för elever och personal. Det medför bättre förutsättningar för elevers närvaro och högre måluppfyllelse. Likaså ökar möjligheten att elever och personal rekommenderar skolan till andra. För att lyckas med detta arbete kommer vi att: Fortsätta med regelbundna klassråd. Dessa råd protokollförs och skickas vidare till rektor. Fortsätta arbetet med elevråd där en lärarrepresentant finns med. Ett årshjul har skapats för att tydliggöra det konkreta arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling samt arbetet mot kränkningar och diskrimineringar. Arbetet med att skapa ökad arbetsro sker kontinuerligt. Lärarna diskuterar och delger varandra erfarenheter på arbetslagsmöten samt på personalmöten. Detta ska sedan mynna ut i en gemensam hållning. Exempelvis, anser lärarna att om extra resurs behövs vid lektionens uppstart ska det sättas in. Liknande rutiner vid uppstart av lektion bör finnas. Eleverna diskuterar vad som krävs för ökad arbetsro på klassråden och mailar varje vecka klassrådsprotokollen till rektorn. samt undervisande lärare för samtal enskilt med varje elev om vad den enskilde eleven behöver samt hur varje elev kan bidra till en ökad arbetsro. Elevernas närvaro i skolan och på APL ska öka. Frånvaron, både den giltiga och ogiltiga, måste minska för att öka elevernas möjligheter till ett gott studieresultat och bättre måluppfyllelse. För att höja måluppfyllelsen och minska frånvaron deltar Praktiska Nacka i ett projekt med Nacka Kommun och Twente University i Nederländerna. Projektet går ut på att en grupp i personalen bildar en analysgrupp som med hjälp av en speciellt utvecklad arbetsmetod tar sig an ett upplevt problem inom skolan och med hjälp av datainsamling undersöker problemet och skapar en lösning. Under läsåret 2014/2015 kommer projektet pågå. 3

4 Skolledningen rapporterar in till CSN vid ogiltig frånvaro, inte elevens mentor, vilken behöver ha en mycket god och nära relation till eleven. Eleverna ska uppleva en ökad arbetsro. En stor del av eleverna känner inte arbetsro. Här måste Praktiskas skolor sträva efter att alla elever ska uppleva arbetsro. Detta är en förutsättning för effektiv inlärning, bättre studie/arbetsmiljö vilket leder till högre måluppfyllelse. På Praktiska i Nacka har vi startat ett elevcafé, vilket gör att vi har personal ute på skolan hela tiden, vi finns där eleverna är och det ökar tryggheten. Dessutom har skolan anställt en ny elevassistent som har som sin prioriterade uppgift att vara i korrodorer, i elevcaféet och på lektioner där grupperna är stora eller där det finns behov av extra hjälp. 5 SKOLANS LOKALA MÅL För att ta fram skolans lokala mål har personalen gemensamt analyserat skolans resultat för föregående läsår, diskuterat resultaten och sedan läst kvalitetsredovisningen, som är ett resultat av analysen. Ur dessa diskussioner kom sen årets mål fram. Dessa har processats i hela personalgruppen, målen fastställdes innan terminsstart och målvärde sattes under september månad. Skolans lokala mål för läsåret 2014/15 är således: Mål Målvärde Hur mätas? Följs upp när och av vem? Andelen lärlingar ska öka 50% (från 26%) Genom utdrag ut Procapita Rektor, vid läsårsslut inför kvalitetsrapportens framtagande Andelen elever som går ut med fullständiga betyg ska öka 75% (från 58%) Genom utdrag ur Procapita Rektor, i samband med utskrift av betygskataloger. Andelen elever som upplever elevinflytande ska öka. 90% (från 84%) Genom elevenkäten, skolbarometern Arbetslagen tillsammans med skolledning vid läsårets slut. 4

5 Skolans totala meritvärde ska öka 13,5 (från 13,1) Genom utdrag ur Procapita Arbetslagen tillsammans med skolledningen vid läsårets slut. 6 VÄRDEGRUNDSARBETE Värdegrundsarbetet tar sitt avstamp i Planen mot diskriminering och kränkande behandling. De åtgärder som plockats fram i förra årets plan ska förstärkas och arbetas vidare med. Dessa åtgärder är: Jobba utifrån den värdegrundsdeklaration som är gemensam för Praktiska, bland annat genom att måla orden på väggen runt om i skolan. Deklarationen ska sitta i alla klassrum, samt Trygghetsgruppen tar fram en plan för att visa hur arbetet ska fortgå. Trygghet och värdegrund kopplas tillbaka till eleven på utvecklingssamtalet. Detta sker genom att en punkt "trygghet" läggs till under Utvecklingssamtal i Edwise. Elevrådet engageras. Läsåret för åk 1 startar med trivseldagar. Trivseldagarna har fokus på teambuilding med mentor och yrkeslärare. En fokusdag per termin tar upp temat trygghet eller värdegrunden på olika sätt. 7 PERSONAL Personal Malin Bellander Christine Ripås Ansvarsområden Rektor Bitr rektor, APL-ansvarig och Marknadsföringsansvarig Ansvarig lokalt programråd El (delat ansvar med Patrik Bergh) Victoria Ahnstrand Anna Wahlström Administratör, ansvarig för inköp kontorsvaror/förbrukning Lärare, svenska/engelska/kommunikation 5

6 Anna Wahlström, forts. Sammankallande trygghetsgrupp och elevråd, förstelärare, arbetsmiljöansvar övriga ytor plan 5 Christoffer Lönnquist Teresia Gerdén Elevassistent, ansvarig för elevcafé, medlem i Elevhälsoteamet, personalrepresentant i trygghetsgruppen, arbetsmiljöansvar elevcafé Lärare Matematik och Naturkunskap. Personalrepresentant i ledningsgrupp/samverkansgrupp, arbetsmiljöansvarig övriga ytor plan 5 Fredric Brehmer Lärare Fordonsprogrammet. Personalrepresentant i trygghetsgruppen, arbetsmiljöansvar Fordonsverkstad Ansvarig lokalt programråd Fordon Gabriella Zitting Nylén Lärare Vård- och omsorg. Personalrepresentant i marknadsföringsgruppen, arbetsmiljöansvar vårdsalen Ansvarig lokalt programråd Vård- och omsorg Sara Sandberg Lärare Handelsprogrammet och ekonomi.. Personalrepresentant i marknadsföringsgruppen, arbetsmiljöansvar 6

7 Sara Sandberg, forts. handelsklassrummet Ansvarig lokalt programråd Handel Jessica Mattsson Lärare Hantverksprogrammet stylist Personalrepresentant i elevrådet, arbetsmiljöansvarig stylistrummen Ansvarig lokalt programråd Hantverk (delat ansvar med Helen Ripås) Stephanie Wörsoe Lärare Hotell och Turism, Arbetsmiljöansvar Hotell- och turismsalen Ansvarig lokalt programråd Hotell och Turism Helen Ripås Lärare Hantverksprogrammet Frisör, Arbetsmiljöansvar frisörsalongen Ansvarig lokalt programråd Hantverk (delat ansvar med Jessica Mattsson) Patrik Bergh Lärare elprogrammet. Personalrepresentant elevrådet, arbetsmiljöansvarig elverkstaden Ansvarig lokalt programråd El (delat ansvar med Christine Ripås) Robyn Forslund Lärare Svenska och Engelska 7

8 Robyn Forslund, forts Katarina Andrén Personalrepresentant trygghetsgruppen. Arbetsmiljöansvar övriga ytor plan 6 Specialpedagog, EHT-sammankallande, ansvar för (på delegation) särskilt stöd, EHTrepresentant i ledningsgrupp/samverkansgrupp, personalrepresentant trygghetsgruppen Ansvarig för kontakten med skolbiblioteket, Diselverkstan. Ansvarig för kontakten med inläsningstjänst. Chatrine Englund Lärare Svenska, Religion, Historia Personalrepresentant Marknadsföringsgruppen, arbetsmiljöansvarig övriga ytor plan 6 Stein Brudeseth Lärare Byggprogrammet, husbyggnad Personalrepresentant ledningsgruppen/samverkansgrupp, Arbetsmiljöansvarig bygghallen/husbyggnad. Ansvarig lokalt programråd Bygg (delat ansvar med Susan Olsson) Susan Olsson Lärare Byggprogrammet, Måleri Personalrepresentant Marknadsföringsgruppen, arbetsmiljöansvarig bygghallen/måleri. 8

9 Susan Olsson, forts. Caroline Jonsen Ansvarig lokalt programråd Bygg (delat ansvar med Stein Brudeseth) Lärare VF-programmet, Arbetsmiljöansvarig bygghallen/vf Ansvarig lokalt programråd VF Carina Juserius Lärare idrott och hälsa och hälsopedagogik Ansvarig för Skolidrottsföreningen Marianne Liljeholt Jennie Moberg Skolsköterska Kurator 8 APL-RAPPORTERING Vi använder Praktiskas dokumentation med APL och arbetar enligt APL-handboken. Våra bedömningssamtal utgör del av bedömningen i kurserna och inför utvecklingssamtal gör vi halvtidsbedömningar med handledarna för att kunna ge eleverna feedback forward på utvecklingssamtalen. Dessa är till för att eleven ska få feedback i god tid innan kursen är avslutad så eleven har möjlighet att ta till sig den feedback hen får. När det gäller APL-besök arbetar vi med olika former av besök: Fysiska besök på APL-platsen Digitala besök, enligt framtagen mall via mail. Telefonbesök, uppföljningssamtal via telefon. Vi använder ett delat dokument för att registrera samtliga besök och säkerställa att vi kan kontrollera besöken, besöksfrekvensen samt elevens APL-dagar. 9

10 9 MÖTEN Arbetsplatsträffar Varje fredag har vi arbetsplatsträffar/personalmöten. Vid dessa möten har vi utbildning (PiA), information från skolledning, informationsutbyte mellan arbetslagen, pedagogiska diskussioner och arbetslagsmötestid. Arbetslagsmöten Varje arbetslag har 45 minuters arbetslagstid varje vecka. Vid dessa möten ligger fokus på samplanering och genomgång av klasser/grupper i arbetslaget samt APL. Mitterminskonferens Mitterminskonferenser sker vecka 45 och vecka 12. Vid dessa konferenser kallar skolans ledning till klassvisa konferenser. Samtliga undervisande lärare för klassen närvarar. Vi går igenom samtliga elevers studieresultat och följer upp planeringar/resultat/närvaro. Dessa konferenser ligger sedan till grund för utvecklingssamtalen. EHT EHT träffas varje vecka, måndagar kl Vid EHT-möten deltar rektor, specialpedagog, elevassistent, kurator och skolsköterska. Vid behov deltar även elevs mentor samt ev SYV. Programråd Lokala programråd kallas till av lärare med delegerat ansvar för programrådet. Lokala programråd sker en gång per termin. Regionala programråd deltar skolans rektor samt yrkeslärare på. Dessa bjuds in till via branschråd eller KSL. Övriga möten (medarbetarsamtal mm) Skolan är organiserad i 2 arbetslag, ett på varje plan. I dessa hålls arbetslagsmöten varje vecka. Skolan är indelad i 4 arbetslagsövergripande grupper, ledningsgrupp, trygghetsgrupp, elevråd, marknadsföringsgrupp. Dessa grupper innehåller representanter från skolledning och från båda arbetslagen, och har möten 2-4 gånger per månad. 10

11 Sammankallande för ledningsgruppen är rektor Sammankallande för marknadsföringsgruppen är biträdande rektor Sammankallande för trygghetsgruppen och elevrådet är skolans förstelärare. Rektor har medarbetarsamtal 1 gång per termin med samtlig personal. 10 KALENDARIUM Kalendarium har tagits fram i samverkansgruppen. Detta finns på skolans hemsida samt på skolans informations-tv. Läsårsplaneringen för respektive kurs/program tas fram av lärare i samverkan med eleverna i klassen. Dessa planeringar delges sedan rektor. 11 UPPFÖLJNING AV DIREKTIV OCH RUTINER För att säkra upp processer inom Praktiska finns rutiner och direktiv för: Alla anställningar görs på HK. Gällande attestordning följs IT-policyn med kvittens av datorer Inga pedagogiska luncher på våra skolor, då detta ej får förkomma på gymnasiet Inga avtal tecknas av skolan. Ingen försäljning får ske av företagets egendom på skolan. Rektor ansvarar för att säkerställa att dessa processer och direktiv följs. 11

12 12 FRÅNVARO/LEDIGHET Vårdnadshavare eller myndig elev anmäler frånvaro enligt skolans rutiner. Anmälan skall göras före skoldagens början. Ledighet för elev beviljas av mentor för upp till en dag. I övrigt beslutas ledighet av rektor. ska inför denna begäran lämna ett utlåtande innan rektor beslutar. Närvaron är en viktig faktor för måluppfyllelse. Frånvaro skall alltid följas upp och bevakas av skolan. Genom att skolledningen tagit över ansvaret för frånvarorapportering och varning samt rapport till CSN har närvaron ökat på skolan. Troligen beror det på att många elever blev varnade och riskerade att bli återbetalningsskyldiga. Vi har även vid klassråd gått igenom elevernas närvaro och beskrivit processerna kring varningar och rapporteringar vilket varit en återkommande punkt varje vecka. Vi kommer även se till att varje mentor skriver ut elevens frånvaro, varje vecka, och delar ut i klassrummet. Vi kommer även fortsättningsvis se till att så många föräldrar som möjligt har tillgång till vårdnadshavarkonton på Edwise och därigenom får SMS när eleven inte är på plats i klassrummet i rätt tid. För att säkerställa att alla föräldrar har tillgång till vårdnadshavarkonton kommer vi se till att dessa skapas vid föräldramötet. 13 GRUNDSCHEMAN Dagsschema Arbetstiden styrs av kollektivavtalet. Veckoarbetstiden är 45 timmar med 194 arbetsdagar. 40 timmar per vecka ska förläggas till arbetsplatsen. Undervisningsschema Undervisningsschema tas fram av skolledningen tillsammans med personalgruppen och schema fastställs av rektor. Innan schema görs samverkas tjänstefördelning och schema med de fackliga organisationerna och personalrepresentanter. Schema publiceras på skolans hemsida samt via Webviewer. Dessutom är schemana uppsatta i skolans entré. 12

13 Utöver detta läggs schemaändringar och schemabrytande aktiviteter ut på skolans Info-TV som finns på skolans alla våningsplan. 14 ARBETSMILJÖ Personalinflytande Lokal samverkan har fram tills nu skett 1 gång per månad med personalens utvalda representanter. Från och med detta läsår har personalen valt att inte ha lokala representanter och därför kommer samverkan att ske via APT, och frågeställningarna kommer att förberedas i ledningsgruppen, där en representant från varje arbetslag finns med. Detta är en ny form av lokal samverkan som kommer att testas i år. Arbetsmiljöronder Arbetsmiljöronder görs regelbundet, enligt arbetsmiljödelegationen som varje lärare har fått tilldelad. Dessutom genomför rektor arbetsmiljöronder 2 gånger per termin Utöver detta görs en mätning, via enkät, av den psykosociala arbetsmiljön 2 gånger per år. Resultatet av denna redovisas vid ett personalmöte, där också förslag till förbättringar diskuteras. Detta mynnar sedan ut i en skriftlig rapport med en analys. Systematiskt brandskyddsarbete Vårt systematiska brandskyddsarbete bedrivs aktivt genom regelbunden revision av dokumentation, regelbunden genomgång av rutiner samt utbildning av personal, regelbunden riskinspektion i verksamheten samt egenkontroll av det egna brandskyddet. Detta sker i samarbete med Anticimex brandskyddsavdelning och därigenom får vi stöttning och utbildning av brandskyddstekniker. Anticimex gör dessutom oregelbundna, icke i förväg bokade, brandskyddsinspektioner i vår verksamhet, tillsammans med rektor och skyddsombud, i syfte att upptäcka eventuella brister. Allt vårt brandskyddsarbete dokumenteras och följs upp. 13

14 Städning och yttre fastighetsskötsel Städning utförs av företaget Städhuset. Det städas på skolan varje tisdag och fredag Yttre fastighetsskötsel sköts av hyresvärden, Nacka Strands Fastighetsbolag. Felanmälan görs via telefon, och återkoppling på ärendena sker via mail. 15 ELEVINFLYTANDE Elevinflytandet på skolan sker genom klassråd, elevråd och vid varje lärares lektioner. Dessutom träffar elevrådets styrelse rektor regelbundet. Elevinflytandet på skolan ska prioriteras och höjas. Detta planeras att göras genom: Återkommande klassråd varje vecka. Schemalagda elevråd en gång per månad med två lärarrepresentanter. En grupp med fokus på elevrådet har inrättats på skolan. Gruppen ska fokusera på att arbeta med elevrådet som funktion och kommer ta fram en arbetsplan för ökat elevinflytande. Frukost med skolledningen, en grupp elever bjuds in till frukost om möte med skolledningen för att prata elevinflytande, trygghet och studiero och trivsel på skolan. Detta sker varje månad med olika elever varje gång. 16 INDIVIDUELLA STUDIEPLANER Individuella studieplaner upprättas av specialpedagogen i samråd med rektor. Det administrativa arbetet kring att lägga upp studieplanerna i vår lärplattform sker av administratören. 14

15 17 ELEVHÄLSA Elevhälsan består av skolsköterska, kurator, skolläkare, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog. Elevhälsoteamet, som träffas varje måndag, består utöver ovanstående funktioner även av rektor och elevassistent. 18 ORDNINGSREGLER Ordningsregler är fastställda av rektor och samverkade i personalgruppen samt framtagna i samverkan med elevrådet. Dessutom är ordningsreglerna informerade om vid klassråden. Ordningsreglerna är uppsatta på samtliga klassrumsdörrar samt vid flertalet strategiska platser på skolan. 19 KVALITETSARBETE Skolans systematiska kvalitetsarbete bedrivs dels utifrån huvudmannens kvalitetscykel samt även genom det av skolan fastställda årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete. Varje månad ska ett antal punkter stämmas av och mätas, detta för att kunna utveckla skolans kvalitet. Årshjulet finns uppsatt i personalrummet och stäms av månadsvis vid APT. I slutet på varje läsår tas en kvalitetsrapport fram. Ansvarig för det arbetet är rektor ytterst, men analyser, diskussioner och rapportskrivande sker gemensamt i hela personalgruppen. Att processa fram kvalitetsrapporten genom att dels skriva den i delat dokument samt även gruppvis diskutera formuleringar och göra analyser gör att personalgruppen är delaktig i hela framtagandet av rapporten, vilket i sig höjer kvaliteten på både skolan och rapporten. Vid terminsstart sätts läsårets mål och verksamhetsplanen tas fram. Detta sker på samma sätt som när kvalitetsrapporten processas. Genom att göra på ovanstående sätt säkerställer vi att: Alla är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi har en stark personalgrupp, som kan känna sig stolta över skolan och sitt arbete. 15

16 20 SKOLANS TILLVÄXT Vår skola ska växa. Vi ska bli större, men inte stora. Skolans litenhet är en styrka och gör att vi kan se alla elever och kan hjälpa varje elev att utvecklas maximalt mot målen, till anställningsbara ungdomar/unga vuxna. Med detta sagt är vårt mål trots allt att till 2017 ha 300 elever, se bilaga. Det kommer vi nå bland annat genom att prioritera marknadsföring, skapa en marknadsföringsgrupp där personal från samtliga arbetslag finns representerade och genom att genomföra ett antal aktiviteter. APL är en av våra främsta marknadsföringskanaler där våra elever är representanter för vår skola. De är ambassadörer för Praktiska Nacka och det vi kan göra i detta arbete är att se till att alla våra elever har tillräckliga förkunskaper och rätt inställning till det arbetsplatsförlagda lärandet. Vi arbetar med att stärka elevernas självförtroende och förståelse för vikten av det arbetsplatsförlagda lärandet. Ung företagsamhet är nytt för oss på Praktiska Nacka och det anser vi kommer marknadsföra vår skola genom att fler får kännedom om att vi finns samt vad vi gör. Det innebär också att vi kommer synas på ytterligare en mässa - UF-mässan. Som yrkesskola behöver vi ytterligare delta i samhället på olika sätt. Vårt långsiktiga mål är att varje program har ett återkommande projekt, event, händelser i samhället tillsammans med näringsliv och/eller offentlig sektor varje år. Bygg- och anläggningsprogrammet - Bygga lekstugor till försäljning och/eller delta i uppbyggnaden av Bygg Olles utställning på våren. Vård- och omsorgsprogrammet - Delta i polisens övningar av akutsituationer. Handelsprogrammet - arrangera Fair trade fika vid busshållsplatser. Hotell- och turismprogrammet - Samarbeta med eventbolag och delta i lokala mässor och event. Fordonsprogrammet - Målet är att skapa ett samarbete med våra lokala bensinstationer där vi under perioder är uppe på mackarna och erbjuder extra service till kunderna med att ex kolla oljan, glykolen etc. En extra service som är gratis för bensinmackarna och kunderna samtidigt som vi får möjlighet att synas. 16

17 VVS- och Fastighetsprogrammet - Utveckla samarbetet med Tylemark som vi genomförde i våras där våra elever deltog i iordningställandet av de gröna ytorna i området. Hantverksprogrammet - Frisör samt stylist - deltar redan idag i Guldknappen samt Stockholm Fashion week. Målet är en visning/år ute i något köpcentrum. El- och energiprogrammet - I samarbete med vårt samarbetsföretag Svanströms el och vvs arrangera infomöten på offentlig plats med utgångspunkten: När gjorde du en elöversyn av din fastighet senast? 17