Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet Nacka. Läsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet Nacka. Läsåret 2014-2015"

Transkript

1 Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet Nacka Läsåret Denna plan omfattar elever och personal vid Praktiska Gymnasiet i Nacka Malin Bellander Rektor 1

2 1 PRAKTISKAS VISION Varje elev lämnar Praktiska Gymnasiet för: Anställning, Eget företagande, eller Vidare studier Efter sitt livs bästa skoltid! 2 VÅRT UPPDRAG Att med yrkesutbildningskompetens och största engagemang lotsa var och en av våra elever in i yrkesroll och arbetsliv genom en mix av teori och praktik. Arbetet med uppdraget och målen ska alltid utgå från gällande regelverk och lagstiftning samt de nationella målen. 3 MÅL Praktiska Sveriges övergripande mål sammanfaller med de nationella målen som formuleras i skollag, gymnasieförordning, läroplan, programmål samt kursplaner. 4 PRAKTISKA GYMNASIETS FASTSTÄLLDA MÅL FÖR LÄSÅRET Huvudmannen har efter analys av årets kvalitetsdokumentation beslutat att följande prioriterade mål skall gälla för läsåret Huvudmannens syfte med dessa prioriterade mål är att skolorna ska nå en högre måluppfyllelse mot de nationella målen. 2

3 Elever och personalens medvetandegrad om Praktiskas värdegrund ska öka. En ökad medvetenhet och ett bra värdegrundsarbete ger en skola med färre kränkningar och bättre trivsel och trygghet för elever och personal. Det medför bättre förutsättningar för elevers närvaro och högre måluppfyllelse. Likaså ökar möjligheten att elever och personal rekommenderar skolan till andra. För att lyckas med detta arbete kommer vi att: Fortsätta med regelbundna klassråd. Dessa råd protokollförs och skickas vidare till rektor. Fortsätta arbetet med elevråd där en lärarrepresentant finns med. Ett årshjul har skapats för att tydliggöra det konkreta arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling samt arbetet mot kränkningar och diskrimineringar. Arbetet med att skapa ökad arbetsro sker kontinuerligt. Lärarna diskuterar och delger varandra erfarenheter på arbetslagsmöten samt på personalmöten. Detta ska sedan mynna ut i en gemensam hållning. Exempelvis, anser lärarna att om extra resurs behövs vid lektionens uppstart ska det sättas in. Liknande rutiner vid uppstart av lektion bör finnas. Eleverna diskuterar vad som krävs för ökad arbetsro på klassråden och mailar varje vecka klassrådsprotokollen till rektorn. samt undervisande lärare för samtal enskilt med varje elev om vad den enskilde eleven behöver samt hur varje elev kan bidra till en ökad arbetsro. Elevernas närvaro i skolan och på APL ska öka. Frånvaron, både den giltiga och ogiltiga, måste minska för att öka elevernas möjligheter till ett gott studieresultat och bättre måluppfyllelse. För att höja måluppfyllelsen och minska frånvaron deltar Praktiska Nacka i ett projekt med Nacka Kommun och Twente University i Nederländerna. Projektet går ut på att en grupp i personalen bildar en analysgrupp som med hjälp av en speciellt utvecklad arbetsmetod tar sig an ett upplevt problem inom skolan och med hjälp av datainsamling undersöker problemet och skapar en lösning. Under läsåret 2014/2015 kommer projektet pågå. 3

4 Skolledningen rapporterar in till CSN vid ogiltig frånvaro, inte elevens mentor, vilken behöver ha en mycket god och nära relation till eleven. Eleverna ska uppleva en ökad arbetsro. En stor del av eleverna känner inte arbetsro. Här måste Praktiskas skolor sträva efter att alla elever ska uppleva arbetsro. Detta är en förutsättning för effektiv inlärning, bättre studie/arbetsmiljö vilket leder till högre måluppfyllelse. På Praktiska i Nacka har vi startat ett elevcafé, vilket gör att vi har personal ute på skolan hela tiden, vi finns där eleverna är och det ökar tryggheten. Dessutom har skolan anställt en ny elevassistent som har som sin prioriterade uppgift att vara i korrodorer, i elevcaféet och på lektioner där grupperna är stora eller där det finns behov av extra hjälp. 5 SKOLANS LOKALA MÅL För att ta fram skolans lokala mål har personalen gemensamt analyserat skolans resultat för föregående läsår, diskuterat resultaten och sedan läst kvalitetsredovisningen, som är ett resultat av analysen. Ur dessa diskussioner kom sen årets mål fram. Dessa har processats i hela personalgruppen, målen fastställdes innan terminsstart och målvärde sattes under september månad. Skolans lokala mål för läsåret 2014/15 är således: Mål Målvärde Hur mätas? Följs upp när och av vem? Andelen lärlingar ska öka 50% (från 26%) Genom utdrag ut Procapita Rektor, vid läsårsslut inför kvalitetsrapportens framtagande Andelen elever som går ut med fullständiga betyg ska öka 75% (från 58%) Genom utdrag ur Procapita Rektor, i samband med utskrift av betygskataloger. Andelen elever som upplever elevinflytande ska öka. 90% (från 84%) Genom elevenkäten, skolbarometern Arbetslagen tillsammans med skolledning vid läsårets slut. 4

5 Skolans totala meritvärde ska öka 13,5 (från 13,1) Genom utdrag ur Procapita Arbetslagen tillsammans med skolledningen vid läsårets slut. 6 VÄRDEGRUNDSARBETE Värdegrundsarbetet tar sitt avstamp i Planen mot diskriminering och kränkande behandling. De åtgärder som plockats fram i förra årets plan ska förstärkas och arbetas vidare med. Dessa åtgärder är: Jobba utifrån den värdegrundsdeklaration som är gemensam för Praktiska, bland annat genom att måla orden på väggen runt om i skolan. Deklarationen ska sitta i alla klassrum, samt Trygghetsgruppen tar fram en plan för att visa hur arbetet ska fortgå. Trygghet och värdegrund kopplas tillbaka till eleven på utvecklingssamtalet. Detta sker genom att en punkt "trygghet" läggs till under Utvecklingssamtal i Edwise. Elevrådet engageras. Läsåret för åk 1 startar med trivseldagar. Trivseldagarna har fokus på teambuilding med mentor och yrkeslärare. En fokusdag per termin tar upp temat trygghet eller värdegrunden på olika sätt. 7 PERSONAL Personal Malin Bellander Christine Ripås Ansvarsområden Rektor Bitr rektor, APL-ansvarig och Marknadsföringsansvarig Ansvarig lokalt programråd El (delat ansvar med Patrik Bergh) Victoria Ahnstrand Anna Wahlström Administratör, ansvarig för inköp kontorsvaror/förbrukning Lärare, svenska/engelska/kommunikation 5

6 Anna Wahlström, forts. Sammankallande trygghetsgrupp och elevråd, förstelärare, arbetsmiljöansvar övriga ytor plan 5 Christoffer Lönnquist Teresia Gerdén Elevassistent, ansvarig för elevcafé, medlem i Elevhälsoteamet, personalrepresentant i trygghetsgruppen, arbetsmiljöansvar elevcafé Lärare Matematik och Naturkunskap. Personalrepresentant i ledningsgrupp/samverkansgrupp, arbetsmiljöansvarig övriga ytor plan 5 Fredric Brehmer Lärare Fordonsprogrammet. Personalrepresentant i trygghetsgruppen, arbetsmiljöansvar Fordonsverkstad Ansvarig lokalt programråd Fordon Gabriella Zitting Nylén Lärare Vård- och omsorg. Personalrepresentant i marknadsföringsgruppen, arbetsmiljöansvar vårdsalen Ansvarig lokalt programråd Vård- och omsorg Sara Sandberg Lärare Handelsprogrammet och ekonomi.. Personalrepresentant i marknadsföringsgruppen, arbetsmiljöansvar 6

7 Sara Sandberg, forts. handelsklassrummet Ansvarig lokalt programråd Handel Jessica Mattsson Lärare Hantverksprogrammet stylist Personalrepresentant i elevrådet, arbetsmiljöansvarig stylistrummen Ansvarig lokalt programråd Hantverk (delat ansvar med Helen Ripås) Stephanie Wörsoe Lärare Hotell och Turism, Arbetsmiljöansvar Hotell- och turismsalen Ansvarig lokalt programråd Hotell och Turism Helen Ripås Lärare Hantverksprogrammet Frisör, Arbetsmiljöansvar frisörsalongen Ansvarig lokalt programråd Hantverk (delat ansvar med Jessica Mattsson) Patrik Bergh Lärare elprogrammet. Personalrepresentant elevrådet, arbetsmiljöansvarig elverkstaden Ansvarig lokalt programråd El (delat ansvar med Christine Ripås) Robyn Forslund Lärare Svenska och Engelska 7

8 Robyn Forslund, forts Katarina Andrén Personalrepresentant trygghetsgruppen. Arbetsmiljöansvar övriga ytor plan 6 Specialpedagog, EHT-sammankallande, ansvar för (på delegation) särskilt stöd, EHTrepresentant i ledningsgrupp/samverkansgrupp, personalrepresentant trygghetsgruppen Ansvarig för kontakten med skolbiblioteket, Diselverkstan. Ansvarig för kontakten med inläsningstjänst. Chatrine Englund Lärare Svenska, Religion, Historia Personalrepresentant Marknadsföringsgruppen, arbetsmiljöansvarig övriga ytor plan 6 Stein Brudeseth Lärare Byggprogrammet, husbyggnad Personalrepresentant ledningsgruppen/samverkansgrupp, Arbetsmiljöansvarig bygghallen/husbyggnad. Ansvarig lokalt programråd Bygg (delat ansvar med Susan Olsson) Susan Olsson Lärare Byggprogrammet, Måleri Personalrepresentant Marknadsföringsgruppen, arbetsmiljöansvarig bygghallen/måleri. 8

9 Susan Olsson, forts. Caroline Jonsen Ansvarig lokalt programråd Bygg (delat ansvar med Stein Brudeseth) Lärare VF-programmet, Arbetsmiljöansvarig bygghallen/vf Ansvarig lokalt programråd VF Carina Juserius Lärare idrott och hälsa och hälsopedagogik Ansvarig för Skolidrottsföreningen Marianne Liljeholt Jennie Moberg Skolsköterska Kurator 8 APL-RAPPORTERING Vi använder Praktiskas dokumentation med APL och arbetar enligt APL-handboken. Våra bedömningssamtal utgör del av bedömningen i kurserna och inför utvecklingssamtal gör vi halvtidsbedömningar med handledarna för att kunna ge eleverna feedback forward på utvecklingssamtalen. Dessa är till för att eleven ska få feedback i god tid innan kursen är avslutad så eleven har möjlighet att ta till sig den feedback hen får. När det gäller APL-besök arbetar vi med olika former av besök: Fysiska besök på APL-platsen Digitala besök, enligt framtagen mall via mail. Telefonbesök, uppföljningssamtal via telefon. Vi använder ett delat dokument för att registrera samtliga besök och säkerställa att vi kan kontrollera besöken, besöksfrekvensen samt elevens APL-dagar. 9

10 9 MÖTEN Arbetsplatsträffar Varje fredag har vi arbetsplatsträffar/personalmöten. Vid dessa möten har vi utbildning (PiA), information från skolledning, informationsutbyte mellan arbetslagen, pedagogiska diskussioner och arbetslagsmötestid. Arbetslagsmöten Varje arbetslag har 45 minuters arbetslagstid varje vecka. Vid dessa möten ligger fokus på samplanering och genomgång av klasser/grupper i arbetslaget samt APL. Mitterminskonferens Mitterminskonferenser sker vecka 45 och vecka 12. Vid dessa konferenser kallar skolans ledning till klassvisa konferenser. Samtliga undervisande lärare för klassen närvarar. Vi går igenom samtliga elevers studieresultat och följer upp planeringar/resultat/närvaro. Dessa konferenser ligger sedan till grund för utvecklingssamtalen. EHT EHT träffas varje vecka, måndagar kl Vid EHT-möten deltar rektor, specialpedagog, elevassistent, kurator och skolsköterska. Vid behov deltar även elevs mentor samt ev SYV. Programråd Lokala programråd kallas till av lärare med delegerat ansvar för programrådet. Lokala programråd sker en gång per termin. Regionala programråd deltar skolans rektor samt yrkeslärare på. Dessa bjuds in till via branschråd eller KSL. Övriga möten (medarbetarsamtal mm) Skolan är organiserad i 2 arbetslag, ett på varje plan. I dessa hålls arbetslagsmöten varje vecka. Skolan är indelad i 4 arbetslagsövergripande grupper, ledningsgrupp, trygghetsgrupp, elevråd, marknadsföringsgrupp. Dessa grupper innehåller representanter från skolledning och från båda arbetslagen, och har möten 2-4 gånger per månad. 10

11 Sammankallande för ledningsgruppen är rektor Sammankallande för marknadsföringsgruppen är biträdande rektor Sammankallande för trygghetsgruppen och elevrådet är skolans förstelärare. Rektor har medarbetarsamtal 1 gång per termin med samtlig personal. 10 KALENDARIUM Kalendarium har tagits fram i samverkansgruppen. Detta finns på skolans hemsida samt på skolans informations-tv. Läsårsplaneringen för respektive kurs/program tas fram av lärare i samverkan med eleverna i klassen. Dessa planeringar delges sedan rektor. 11 UPPFÖLJNING AV DIREKTIV OCH RUTINER För att säkra upp processer inom Praktiska finns rutiner och direktiv för: Alla anställningar görs på HK. Gällande attestordning följs IT-policyn med kvittens av datorer Inga pedagogiska luncher på våra skolor, då detta ej får förkomma på gymnasiet Inga avtal tecknas av skolan. Ingen försäljning får ske av företagets egendom på skolan. Rektor ansvarar för att säkerställa att dessa processer och direktiv följs. 11

12 12 FRÅNVARO/LEDIGHET Vårdnadshavare eller myndig elev anmäler frånvaro enligt skolans rutiner. Anmälan skall göras före skoldagens början. Ledighet för elev beviljas av mentor för upp till en dag. I övrigt beslutas ledighet av rektor. ska inför denna begäran lämna ett utlåtande innan rektor beslutar. Närvaron är en viktig faktor för måluppfyllelse. Frånvaro skall alltid följas upp och bevakas av skolan. Genom att skolledningen tagit över ansvaret för frånvarorapportering och varning samt rapport till CSN har närvaron ökat på skolan. Troligen beror det på att många elever blev varnade och riskerade att bli återbetalningsskyldiga. Vi har även vid klassråd gått igenom elevernas närvaro och beskrivit processerna kring varningar och rapporteringar vilket varit en återkommande punkt varje vecka. Vi kommer även se till att varje mentor skriver ut elevens frånvaro, varje vecka, och delar ut i klassrummet. Vi kommer även fortsättningsvis se till att så många föräldrar som möjligt har tillgång till vårdnadshavarkonton på Edwise och därigenom får SMS när eleven inte är på plats i klassrummet i rätt tid. För att säkerställa att alla föräldrar har tillgång till vårdnadshavarkonton kommer vi se till att dessa skapas vid föräldramötet. 13 GRUNDSCHEMAN Dagsschema Arbetstiden styrs av kollektivavtalet. Veckoarbetstiden är 45 timmar med 194 arbetsdagar. 40 timmar per vecka ska förläggas till arbetsplatsen. Undervisningsschema Undervisningsschema tas fram av skolledningen tillsammans med personalgruppen och schema fastställs av rektor. Innan schema görs samverkas tjänstefördelning och schema med de fackliga organisationerna och personalrepresentanter. Schema publiceras på skolans hemsida samt via Webviewer. Dessutom är schemana uppsatta i skolans entré. 12

13 Utöver detta läggs schemaändringar och schemabrytande aktiviteter ut på skolans Info-TV som finns på skolans alla våningsplan. 14 ARBETSMILJÖ Personalinflytande Lokal samverkan har fram tills nu skett 1 gång per månad med personalens utvalda representanter. Från och med detta läsår har personalen valt att inte ha lokala representanter och därför kommer samverkan att ske via APT, och frågeställningarna kommer att förberedas i ledningsgruppen, där en representant från varje arbetslag finns med. Detta är en ny form av lokal samverkan som kommer att testas i år. Arbetsmiljöronder Arbetsmiljöronder görs regelbundet, enligt arbetsmiljödelegationen som varje lärare har fått tilldelad. Dessutom genomför rektor arbetsmiljöronder 2 gånger per termin Utöver detta görs en mätning, via enkät, av den psykosociala arbetsmiljön 2 gånger per år. Resultatet av denna redovisas vid ett personalmöte, där också förslag till förbättringar diskuteras. Detta mynnar sedan ut i en skriftlig rapport med en analys. Systematiskt brandskyddsarbete Vårt systematiska brandskyddsarbete bedrivs aktivt genom regelbunden revision av dokumentation, regelbunden genomgång av rutiner samt utbildning av personal, regelbunden riskinspektion i verksamheten samt egenkontroll av det egna brandskyddet. Detta sker i samarbete med Anticimex brandskyddsavdelning och därigenom får vi stöttning och utbildning av brandskyddstekniker. Anticimex gör dessutom oregelbundna, icke i förväg bokade, brandskyddsinspektioner i vår verksamhet, tillsammans med rektor och skyddsombud, i syfte att upptäcka eventuella brister. Allt vårt brandskyddsarbete dokumenteras och följs upp. 13

14 Städning och yttre fastighetsskötsel Städning utförs av företaget Städhuset. Det städas på skolan varje tisdag och fredag Yttre fastighetsskötsel sköts av hyresvärden, Nacka Strands Fastighetsbolag. Felanmälan görs via telefon, och återkoppling på ärendena sker via mail. 15 ELEVINFLYTANDE Elevinflytandet på skolan sker genom klassråd, elevråd och vid varje lärares lektioner. Dessutom träffar elevrådets styrelse rektor regelbundet. Elevinflytandet på skolan ska prioriteras och höjas. Detta planeras att göras genom: Återkommande klassråd varje vecka. Schemalagda elevråd en gång per månad med två lärarrepresentanter. En grupp med fokus på elevrådet har inrättats på skolan. Gruppen ska fokusera på att arbeta med elevrådet som funktion och kommer ta fram en arbetsplan för ökat elevinflytande. Frukost med skolledningen, en grupp elever bjuds in till frukost om möte med skolledningen för att prata elevinflytande, trygghet och studiero och trivsel på skolan. Detta sker varje månad med olika elever varje gång. 16 INDIVIDUELLA STUDIEPLANER Individuella studieplaner upprättas av specialpedagogen i samråd med rektor. Det administrativa arbetet kring att lägga upp studieplanerna i vår lärplattform sker av administratören. 14

15 17 ELEVHÄLSA Elevhälsan består av skolsköterska, kurator, skolläkare, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog. Elevhälsoteamet, som träffas varje måndag, består utöver ovanstående funktioner även av rektor och elevassistent. 18 ORDNINGSREGLER Ordningsregler är fastställda av rektor och samverkade i personalgruppen samt framtagna i samverkan med elevrådet. Dessutom är ordningsreglerna informerade om vid klassråden. Ordningsreglerna är uppsatta på samtliga klassrumsdörrar samt vid flertalet strategiska platser på skolan. 19 KVALITETSARBETE Skolans systematiska kvalitetsarbete bedrivs dels utifrån huvudmannens kvalitetscykel samt även genom det av skolan fastställda årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete. Varje månad ska ett antal punkter stämmas av och mätas, detta för att kunna utveckla skolans kvalitet. Årshjulet finns uppsatt i personalrummet och stäms av månadsvis vid APT. I slutet på varje läsår tas en kvalitetsrapport fram. Ansvarig för det arbetet är rektor ytterst, men analyser, diskussioner och rapportskrivande sker gemensamt i hela personalgruppen. Att processa fram kvalitetsrapporten genom att dels skriva den i delat dokument samt även gruppvis diskutera formuleringar och göra analyser gör att personalgruppen är delaktig i hela framtagandet av rapporten, vilket i sig höjer kvaliteten på både skolan och rapporten. Vid terminsstart sätts läsårets mål och verksamhetsplanen tas fram. Detta sker på samma sätt som när kvalitetsrapporten processas. Genom att göra på ovanstående sätt säkerställer vi att: Alla är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi har en stark personalgrupp, som kan känna sig stolta över skolan och sitt arbete. 15

16 20 SKOLANS TILLVÄXT Vår skola ska växa. Vi ska bli större, men inte stora. Skolans litenhet är en styrka och gör att vi kan se alla elever och kan hjälpa varje elev att utvecklas maximalt mot målen, till anställningsbara ungdomar/unga vuxna. Med detta sagt är vårt mål trots allt att till 2017 ha 300 elever, se bilaga. Det kommer vi nå bland annat genom att prioritera marknadsföring, skapa en marknadsföringsgrupp där personal från samtliga arbetslag finns representerade och genom att genomföra ett antal aktiviteter. APL är en av våra främsta marknadsföringskanaler där våra elever är representanter för vår skola. De är ambassadörer för Praktiska Nacka och det vi kan göra i detta arbete är att se till att alla våra elever har tillräckliga förkunskaper och rätt inställning till det arbetsplatsförlagda lärandet. Vi arbetar med att stärka elevernas självförtroende och förståelse för vikten av det arbetsplatsförlagda lärandet. Ung företagsamhet är nytt för oss på Praktiska Nacka och det anser vi kommer marknadsföra vår skola genom att fler får kännedom om att vi finns samt vad vi gör. Det innebär också att vi kommer synas på ytterligare en mässa - UF-mässan. Som yrkesskola behöver vi ytterligare delta i samhället på olika sätt. Vårt långsiktiga mål är att varje program har ett återkommande projekt, event, händelser i samhället tillsammans med näringsliv och/eller offentlig sektor varje år. Bygg- och anläggningsprogrammet - Bygga lekstugor till försäljning och/eller delta i uppbyggnaden av Bygg Olles utställning på våren. Vård- och omsorgsprogrammet - Delta i polisens övningar av akutsituationer. Handelsprogrammet - arrangera Fair trade fika vid busshållsplatser. Hotell- och turismprogrammet - Samarbeta med eventbolag och delta i lokala mässor och event. Fordonsprogrammet - Målet är att skapa ett samarbete med våra lokala bensinstationer där vi under perioder är uppe på mackarna och erbjuder extra service till kunderna med att ex kolla oljan, glykolen etc. En extra service som är gratis för bensinmackarna och kunderna samtidigt som vi får möjlighet att synas. 16

17 VVS- och Fastighetsprogrammet - Utveckla samarbetet med Tylemark som vi genomförde i våras där våra elever deltog i iordningställandet av de gröna ytorna i området. Hantverksprogrammet - Frisör samt stylist - deltar redan idag i Guldknappen samt Stockholm Fashion week. Målet är en visning/år ute i något köpcentrum. El- och energiprogrammet - I samarbete med vårt samarbetsföretag Svanströms el och vvs arrangera infomöten på offentlig plats med utgångspunkten: När gjorde du en elöversyn av din fastighet senast? 17

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet i Gnesta

Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet i Gnesta Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet i Gnesta Läsåret 2015-2016 Denna plan omfattar elever och personal vid Praktiska Gymnasiet i Gnesta Alice Horsman rektor 1 PRAKTISKAS VISION Varje elev lämnar Praktiska

Läs mer

Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet Nykvarn

Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet Nykvarn Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet Nykvarn Läsåret 2015-2016 Denna plan omfattar elever och personal vid Praktiska Gymnasiet Nykvarn Alice Horsman rektor 1 PRAKTISKAS VISION Varje elev lämnar Praktiska

Läs mer

Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet Nykvarn

Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet Nykvarn Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet Nykvarn Läsåret 2016-2017 Denna plan omfattar elever och personal vid Praktiska Gymnasiet Nykvarn Alice Horsman rektor 1 PRAKTISKAS VISION Varje elev lämnar Praktiska

Läs mer

Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet FALUN. Läsåret 2014-2015

Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet FALUN. Läsåret 2014-2015 Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet FALUN Läsåret 2014-2015 Denna plan omfattar elever och personal vid Praktiska Gymnasiet FALUN Carolina Browall Gustafson rektor 1 1 PRAKTISKAS VISION Varje elev lämnar

Läs mer

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-06-17 Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola samt Grundsärskola Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling

Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskolan Läsår 2015/16 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskolan

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering som innehåller en översikt över det som behöver göras för att främja lika rättigheter

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling

Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2016/17 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoarbetet: Det står skrivet i skollagen, från och med 1 juli 2011, att en samlad elevhälsa ska finnas på skolan. Elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska,

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Skapat den 2014-08-14 Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Att arbeta med elevhälsa innefattar alla åtgärder som vidtas för att skapa en miljö som främjar

Läs mer

Mentorskap. Mentorskapets uppdrag på Osbeck

Mentorskap. Mentorskapets uppdrag på Osbeck Mentorskap Mentorskapets uppdrag på Osbeck Detta material har tagits fram och sammanställs av följande arbetsgrupp: Osbecks ledningsgrupp Ingela Månsson Rektor Bosse Wahlin - Rektor Janne Alvstrand Biträdande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Nävertorp grundsärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling Hagabackens skola och fritidshem 2017 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling På vår skola ska inget barn bli utsatt för: Diskriminering: Diskriminering är när skolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB Skolenhet Håby Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017/2018 Texten behandlar hur gymnasiet arbetar för att motverka och agera utifrån verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017-01-01 2017-08-31. Innehållsförteckning 1. Likabehandlingsplanen 2. Skolans likabehandlingsarbete 3. Rutiner för

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola

SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kästa skolas Likabehandlingsplan

Kästa skolas Likabehandlingsplan Kästa skolas Likabehandlingsplan - mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan, sida 1 Vision Visionen här på Kästa skola är att alla elever, personal och vårdnadshavare ska känna sig

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014)

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Vår vision Alla ska lyckas! Falkenbergs gymnasieskola och gymnasiesärskola är

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Granbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Granbergsskolan 7-9 Läsår: 2015/16 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Klass 7-9 Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom att främja och förebygga diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt bästa

Läs mer

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011 Humleskolan Kvalitetsredovisning 2011 Inledning Friendsskola Inspektion slutsats; arbeta mer på måluppfyllelse, tydliggöra målen och arbeta med höga förväntningar Ny läroplan och skollag Lokalt arbetstidsavtal

Läs mer

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret Pilskolans elevhälsoplan Läsåret 2016 2017 Pilskolans vision Alla elever har rätt att lyckas! 2016-09-26 1 Syfte: Syfte med elevhälsoplanen är att beskriva elevhälsoarbetet, dess arbetsgång och ansvarsfördelning.

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen är framtagen av kamratstödjarna Korsbackaskolan och reviderad av arbetslag, elevhälsoteam, kamratstödjarna och ledningsgruppen. Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan Aroseniusskolans Likabehandlingsplan läsåret 2016 2017 en åtgärdsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Innehåll Syftet med planen... 1 Vision

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Värnamo Grundsärskola 1-9 Läsår 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Andreas Müller

Läs mer

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLKURATORSENHETEN Utbildningsförvaltningen UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLA Typ av skola grundskola gymnasium Huvudman kommunal skola friskola Stadium/ år F-5 6 9 F-9 gymn Antal elever INLEDNING Detta

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 (6) Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Östra Skolan 2012/2013. Planen reviderad 2012 08 01 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från Skollagen

Läs mer

Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm

Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm Vad är elevhälsa? Enligt skollagen (2 kap, 25-28 ) är det övergripande gemensamma målet för skolans elevhälsoarbete att stödja elevernas utveckling mot utbildningens

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan. 2016/2017 Förskoleklass - årskurs 5

Likabehandlingsplan. 2016/2017 Förskoleklass - årskurs 5 Likabehandlingsplan 2016/2017 Förskoleklass - årskurs 5 På Viktoriaskolan tar all personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar främjande för att förebygga

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

Johan Skytteskolan år 6-9. Likabehandlingsplan. Förebyggande åtgärder, kartläggning samt utvecklingsområden inför läsåret

Johan Skytteskolan år 6-9. Likabehandlingsplan. Förebyggande åtgärder, kartläggning samt utvecklingsområden inför läsåret år 6-9 Likabehandlingsplan Förebyggande åtgärder, kartläggning samt utvecklingsområden inför läsåret 2011-2012 Förebyggande åtgärder Kamratstödjare i år 6-9 utses genom att en elev utses av sina klasskamrater,

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola förskoleklass åk 1-2 och fritidshem Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Bie skola www.katrineholm.se Bie skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skolbarnomsorg, Förskoleklass,

Läs mer

Da Vinciskolans likabehandlingsplan Årskurs 7-9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Da Vinciskolans likabehandlingsplan Årskurs 7-9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Da Vinciskolans likabehandlingsplan Årskurs 7-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Innehåll Vår Vision... 3 Ansvariga för planen... 3 Förankring av planen... 3 Utvärdering...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3 Vår vision... 4 Långsiktiga mål för det främjande

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Ekonomiprogrammet, Bromma gymnasium

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Ekonomiprogrammet, Bromma gymnasium Utbildningsförvaltningen Sida 1 (18) Bromma 2016-02-03 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Period: 2016 Utbildningsförvaltningen Bromma Nyängsvägen 167 56 Bromma Växel 08-508 494 00

Läs mer

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor Jönköping Planen gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31 Ansvarig för planen: Rektor 1 Innehållsförteckning 1. Begreppsförklaring... 3 2. Vår vision... 4 3. Delaktighet i framtagande av plan..... 4 4. Förankring

Läs mer

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital Elevhälsoplan för Itgymnasiet Skola: IT-Gymnasiet Uppsala Rektor: Mathias Laveno Version: 2016-05-11 16:44:30 Resultat av föregående års utvärdering Utvärdering av läsåret 2015/2016 Sammanfattning Elevhälsans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Västerviks Gymnasium RO4s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västerviks Gymnasium RO4s plan mot diskriminering och kränkande behandling Västerviks Gymnasium RO4s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Elevhälsoplan. Grundskola Malmö

Elevhälsoplan. Grundskola Malmö Elevhälsoplan Grundskola Malmö Läsåret 2016-2017 Innehåll Inledning 1.1 Elevhälsoteamet 1.2 Mål med elevhälsoarbetet 2. Utvärdering av föregående års plan 3. Kartläggning 4. Nulägesanalys 5. Främjande

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan Aroseniusskolans Likabehandlingsplan läsåret 2015 2016 en åtgärdsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Sida Innehåll Syftet med planen...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Elof Lindälvs gymnasium, skolenhet 2 Läsåret 2017/2018 Fastställd på apt uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 Kungsbacka kommun Innehåll Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Faktoriet Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Vår vision På vår skola vill vi skapa goda relationer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass årskurs 1-4 och fritidshem Ansvariga för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (6) Reviderad juni 2010 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande tiden 20120101-20121231 Plan mot diskriminering och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolorna Höghammargymnasiet och Utanhed, rektorsområde 1 och 2 Läsår:

Läs mer

Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde

Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde Knutsbo/Junibackens skolområde Åsa Strömberg 0240-861 96 Asa.stromberg@ludvika.se 1(5) Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde 2(5) Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde 2017/2018 Elevhälsans

Läs mer

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Elever i behov av särskilt stöd har enligt styrdokumenten rättighet att få det stöd de behöver för sin skolgång och utveckling. I Lgr-11 kan vi läsa Läraren ska i samarbetet särskilt uppmärksamma elever

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Vår vision... 1. Ansvariga för planen... 3. Elevernas delaktighet... 3. Förankring av planen... 3. Utvärdering... 3. Främjande insatser...

Vår vision... 1. Ansvariga för planen... 3. Elevernas delaktighet... 3. Förankring av planen... 3. Utvärdering... 3. Främjande insatser... Vår vision... 1 Ansvariga för planen... 3 Elevernas delaktighet... 3 Förankring av planen... 3 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 4 Kartläggning.... 5 Resultat och analys... 5 Förebyggande åtgärder...

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Johan Skytteskolan år 6-9. Likabehandlingsplan

Johan Skytteskolan år 6-9. Likabehandlingsplan år 6-9 Likabehandlingsplan Förebyggande åtgärder, kartläggning samt utvecklingsområden inför läsåret 2012-2013 Förebyggande åtgärder Kamratstödjare i år 6-9 utses genom att en elev utses av sina klasskamrater,

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Sida 1 (8) Rinkebyskolan ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 2013-04-12 Reviderad 2014-11-11 Reviderad 2015-08-21 Reviderad 2016-08-02 SID 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen El- och energiprogrammet Läsår 2016-2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer