Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet Nacka. Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet Nacka. Läsåret 2014-2015"

Transkript

1 Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet Nacka Läsåret Denna plan omfattar elever och personal vid Praktiska Gymnasiet i Nacka Malin Bellander Rektor 1

2 1 PRAKTISKAS VISION Varje elev lämnar Praktiska Gymnasiet för: Anställning, Eget företagande, eller Vidare studier Efter sitt livs bästa skoltid! 2 VÅRT UPPDRAG Att med yrkesutbildningskompetens och största engagemang lotsa var och en av våra elever in i yrkesroll och arbetsliv genom en mix av teori och praktik. Arbetet med uppdraget och målen ska alltid utgå från gällande regelverk och lagstiftning samt de nationella målen. 3 MÅL Praktiska Sveriges övergripande mål sammanfaller med de nationella målen som formuleras i skollag, gymnasieförordning, läroplan, programmål samt kursplaner. 4 PRAKTISKA GYMNASIETS FASTSTÄLLDA MÅL FÖR LÄSÅRET Huvudmannen har efter analys av årets kvalitetsdokumentation beslutat att följande prioriterade mål skall gälla för läsåret Huvudmannens syfte med dessa prioriterade mål är att skolorna ska nå en högre måluppfyllelse mot de nationella målen. 2

3 Elever och personalens medvetandegrad om Praktiskas värdegrund ska öka. En ökad medvetenhet och ett bra värdegrundsarbete ger en skola med färre kränkningar och bättre trivsel och trygghet för elever och personal. Det medför bättre förutsättningar för elevers närvaro och högre måluppfyllelse. Likaså ökar möjligheten att elever och personal rekommenderar skolan till andra. För att lyckas med detta arbete kommer vi att: Fortsätta med regelbundna klassråd. Dessa råd protokollförs och skickas vidare till rektor. Fortsätta arbetet med elevråd där en lärarrepresentant finns med. Ett årshjul har skapats för att tydliggöra det konkreta arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling samt arbetet mot kränkningar och diskrimineringar. Arbetet med att skapa ökad arbetsro sker kontinuerligt. Lärarna diskuterar och delger varandra erfarenheter på arbetslagsmöten samt på personalmöten. Detta ska sedan mynna ut i en gemensam hållning. Exempelvis, anser lärarna att om extra resurs behövs vid lektionens uppstart ska det sättas in. Liknande rutiner vid uppstart av lektion bör finnas. Eleverna diskuterar vad som krävs för ökad arbetsro på klassråden och mailar varje vecka klassrådsprotokollen till rektorn. samt undervisande lärare för samtal enskilt med varje elev om vad den enskilde eleven behöver samt hur varje elev kan bidra till en ökad arbetsro. Elevernas närvaro i skolan och på APL ska öka. Frånvaron, både den giltiga och ogiltiga, måste minska för att öka elevernas möjligheter till ett gott studieresultat och bättre måluppfyllelse. För att höja måluppfyllelsen och minska frånvaron deltar Praktiska Nacka i ett projekt med Nacka Kommun och Twente University i Nederländerna. Projektet går ut på att en grupp i personalen bildar en analysgrupp som med hjälp av en speciellt utvecklad arbetsmetod tar sig an ett upplevt problem inom skolan och med hjälp av datainsamling undersöker problemet och skapar en lösning. Under läsåret 2014/2015 kommer projektet pågå. 3

4 Skolledningen rapporterar in till CSN vid ogiltig frånvaro, inte elevens mentor, vilken behöver ha en mycket god och nära relation till eleven. Eleverna ska uppleva en ökad arbetsro. En stor del av eleverna känner inte arbetsro. Här måste Praktiskas skolor sträva efter att alla elever ska uppleva arbetsro. Detta är en förutsättning för effektiv inlärning, bättre studie/arbetsmiljö vilket leder till högre måluppfyllelse. På Praktiska i Nacka har vi startat ett elevcafé, vilket gör att vi har personal ute på skolan hela tiden, vi finns där eleverna är och det ökar tryggheten. Dessutom har skolan anställt en ny elevassistent som har som sin prioriterade uppgift att vara i korrodorer, i elevcaféet och på lektioner där grupperna är stora eller där det finns behov av extra hjälp. 5 SKOLANS LOKALA MÅL För att ta fram skolans lokala mål har personalen gemensamt analyserat skolans resultat för föregående läsår, diskuterat resultaten och sedan läst kvalitetsredovisningen, som är ett resultat av analysen. Ur dessa diskussioner kom sen årets mål fram. Dessa har processats i hela personalgruppen, målen fastställdes innan terminsstart och målvärde sattes under september månad. Skolans lokala mål för läsåret 2014/15 är således: Mål Målvärde Hur mätas? Följs upp när och av vem? Andelen lärlingar ska öka 50% (från 26%) Genom utdrag ut Procapita Rektor, vid läsårsslut inför kvalitetsrapportens framtagande Andelen elever som går ut med fullständiga betyg ska öka 75% (från 58%) Genom utdrag ur Procapita Rektor, i samband med utskrift av betygskataloger. Andelen elever som upplever elevinflytande ska öka. 90% (från 84%) Genom elevenkäten, skolbarometern Arbetslagen tillsammans med skolledning vid läsårets slut. 4

5 Skolans totala meritvärde ska öka 13,5 (från 13,1) Genom utdrag ur Procapita Arbetslagen tillsammans med skolledningen vid läsårets slut. 6 VÄRDEGRUNDSARBETE Värdegrundsarbetet tar sitt avstamp i Planen mot diskriminering och kränkande behandling. De åtgärder som plockats fram i förra årets plan ska förstärkas och arbetas vidare med. Dessa åtgärder är: Jobba utifrån den värdegrundsdeklaration som är gemensam för Praktiska, bland annat genom att måla orden på väggen runt om i skolan. Deklarationen ska sitta i alla klassrum, samt Trygghetsgruppen tar fram en plan för att visa hur arbetet ska fortgå. Trygghet och värdegrund kopplas tillbaka till eleven på utvecklingssamtalet. Detta sker genom att en punkt "trygghet" läggs till under Utvecklingssamtal i Edwise. Elevrådet engageras. Läsåret för åk 1 startar med trivseldagar. Trivseldagarna har fokus på teambuilding med mentor och yrkeslärare. En fokusdag per termin tar upp temat trygghet eller värdegrunden på olika sätt. 7 PERSONAL Personal Malin Bellander Christine Ripås Ansvarsområden Rektor Bitr rektor, APL-ansvarig och Marknadsföringsansvarig Ansvarig lokalt programråd El (delat ansvar med Patrik Bergh) Victoria Ahnstrand Anna Wahlström Administratör, ansvarig för inköp kontorsvaror/förbrukning Lärare, svenska/engelska/kommunikation 5

6 Anna Wahlström, forts. Sammankallande trygghetsgrupp och elevråd, förstelärare, arbetsmiljöansvar övriga ytor plan 5 Christoffer Lönnquist Teresia Gerdén Elevassistent, ansvarig för elevcafé, medlem i Elevhälsoteamet, personalrepresentant i trygghetsgruppen, arbetsmiljöansvar elevcafé Lärare Matematik och Naturkunskap. Personalrepresentant i ledningsgrupp/samverkansgrupp, arbetsmiljöansvarig övriga ytor plan 5 Fredric Brehmer Lärare Fordonsprogrammet. Personalrepresentant i trygghetsgruppen, arbetsmiljöansvar Fordonsverkstad Ansvarig lokalt programråd Fordon Gabriella Zitting Nylén Lärare Vård- och omsorg. Personalrepresentant i marknadsföringsgruppen, arbetsmiljöansvar vårdsalen Ansvarig lokalt programråd Vård- och omsorg Sara Sandberg Lärare Handelsprogrammet och ekonomi.. Personalrepresentant i marknadsföringsgruppen, arbetsmiljöansvar 6

7 Sara Sandberg, forts. handelsklassrummet Ansvarig lokalt programråd Handel Jessica Mattsson Lärare Hantverksprogrammet stylist Personalrepresentant i elevrådet, arbetsmiljöansvarig stylistrummen Ansvarig lokalt programråd Hantverk (delat ansvar med Helen Ripås) Stephanie Wörsoe Lärare Hotell och Turism, Arbetsmiljöansvar Hotell- och turismsalen Ansvarig lokalt programråd Hotell och Turism Helen Ripås Lärare Hantverksprogrammet Frisör, Arbetsmiljöansvar frisörsalongen Ansvarig lokalt programråd Hantverk (delat ansvar med Jessica Mattsson) Patrik Bergh Lärare elprogrammet. Personalrepresentant elevrådet, arbetsmiljöansvarig elverkstaden Ansvarig lokalt programråd El (delat ansvar med Christine Ripås) Robyn Forslund Lärare Svenska och Engelska 7

8 Robyn Forslund, forts Katarina Andrén Personalrepresentant trygghetsgruppen. Arbetsmiljöansvar övriga ytor plan 6 Specialpedagog, EHT-sammankallande, ansvar för (på delegation) särskilt stöd, EHTrepresentant i ledningsgrupp/samverkansgrupp, personalrepresentant trygghetsgruppen Ansvarig för kontakten med skolbiblioteket, Diselverkstan. Ansvarig för kontakten med inläsningstjänst. Chatrine Englund Lärare Svenska, Religion, Historia Personalrepresentant Marknadsföringsgruppen, arbetsmiljöansvarig övriga ytor plan 6 Stein Brudeseth Lärare Byggprogrammet, husbyggnad Personalrepresentant ledningsgruppen/samverkansgrupp, Arbetsmiljöansvarig bygghallen/husbyggnad. Ansvarig lokalt programråd Bygg (delat ansvar med Susan Olsson) Susan Olsson Lärare Byggprogrammet, Måleri Personalrepresentant Marknadsföringsgruppen, arbetsmiljöansvarig bygghallen/måleri. 8

9 Susan Olsson, forts. Caroline Jonsen Ansvarig lokalt programråd Bygg (delat ansvar med Stein Brudeseth) Lärare VF-programmet, Arbetsmiljöansvarig bygghallen/vf Ansvarig lokalt programråd VF Carina Juserius Lärare idrott och hälsa och hälsopedagogik Ansvarig för Skolidrottsföreningen Marianne Liljeholt Jennie Moberg Skolsköterska Kurator 8 APL-RAPPORTERING Vi använder Praktiskas dokumentation med APL och arbetar enligt APL-handboken. Våra bedömningssamtal utgör del av bedömningen i kurserna och inför utvecklingssamtal gör vi halvtidsbedömningar med handledarna för att kunna ge eleverna feedback forward på utvecklingssamtalen. Dessa är till för att eleven ska få feedback i god tid innan kursen är avslutad så eleven har möjlighet att ta till sig den feedback hen får. När det gäller APL-besök arbetar vi med olika former av besök: Fysiska besök på APL-platsen Digitala besök, enligt framtagen mall via mail. Telefonbesök, uppföljningssamtal via telefon. Vi använder ett delat dokument för att registrera samtliga besök och säkerställa att vi kan kontrollera besöken, besöksfrekvensen samt elevens APL-dagar. 9

10 9 MÖTEN Arbetsplatsträffar Varje fredag har vi arbetsplatsträffar/personalmöten. Vid dessa möten har vi utbildning (PiA), information från skolledning, informationsutbyte mellan arbetslagen, pedagogiska diskussioner och arbetslagsmötestid. Arbetslagsmöten Varje arbetslag har 45 minuters arbetslagstid varje vecka. Vid dessa möten ligger fokus på samplanering och genomgång av klasser/grupper i arbetslaget samt APL. Mitterminskonferens Mitterminskonferenser sker vecka 45 och vecka 12. Vid dessa konferenser kallar skolans ledning till klassvisa konferenser. Samtliga undervisande lärare för klassen närvarar. Vi går igenom samtliga elevers studieresultat och följer upp planeringar/resultat/närvaro. Dessa konferenser ligger sedan till grund för utvecklingssamtalen. EHT EHT träffas varje vecka, måndagar kl Vid EHT-möten deltar rektor, specialpedagog, elevassistent, kurator och skolsköterska. Vid behov deltar även elevs mentor samt ev SYV. Programråd Lokala programråd kallas till av lärare med delegerat ansvar för programrådet. Lokala programråd sker en gång per termin. Regionala programråd deltar skolans rektor samt yrkeslärare på. Dessa bjuds in till via branschråd eller KSL. Övriga möten (medarbetarsamtal mm) Skolan är organiserad i 2 arbetslag, ett på varje plan. I dessa hålls arbetslagsmöten varje vecka. Skolan är indelad i 4 arbetslagsövergripande grupper, ledningsgrupp, trygghetsgrupp, elevråd, marknadsföringsgrupp. Dessa grupper innehåller representanter från skolledning och från båda arbetslagen, och har möten 2-4 gånger per månad. 10

11 Sammankallande för ledningsgruppen är rektor Sammankallande för marknadsföringsgruppen är biträdande rektor Sammankallande för trygghetsgruppen och elevrådet är skolans förstelärare. Rektor har medarbetarsamtal 1 gång per termin med samtlig personal. 10 KALENDARIUM Kalendarium har tagits fram i samverkansgruppen. Detta finns på skolans hemsida samt på skolans informations-tv. Läsårsplaneringen för respektive kurs/program tas fram av lärare i samverkan med eleverna i klassen. Dessa planeringar delges sedan rektor. 11 UPPFÖLJNING AV DIREKTIV OCH RUTINER För att säkra upp processer inom Praktiska finns rutiner och direktiv för: Alla anställningar görs på HK. Gällande attestordning följs IT-policyn med kvittens av datorer Inga pedagogiska luncher på våra skolor, då detta ej får förkomma på gymnasiet Inga avtal tecknas av skolan. Ingen försäljning får ske av företagets egendom på skolan. Rektor ansvarar för att säkerställa att dessa processer och direktiv följs. 11

12 12 FRÅNVARO/LEDIGHET Vårdnadshavare eller myndig elev anmäler frånvaro enligt skolans rutiner. Anmälan skall göras före skoldagens början. Ledighet för elev beviljas av mentor för upp till en dag. I övrigt beslutas ledighet av rektor. ska inför denna begäran lämna ett utlåtande innan rektor beslutar. Närvaron är en viktig faktor för måluppfyllelse. Frånvaro skall alltid följas upp och bevakas av skolan. Genom att skolledningen tagit över ansvaret för frånvarorapportering och varning samt rapport till CSN har närvaron ökat på skolan. Troligen beror det på att många elever blev varnade och riskerade att bli återbetalningsskyldiga. Vi har även vid klassråd gått igenom elevernas närvaro och beskrivit processerna kring varningar och rapporteringar vilket varit en återkommande punkt varje vecka. Vi kommer även se till att varje mentor skriver ut elevens frånvaro, varje vecka, och delar ut i klassrummet. Vi kommer även fortsättningsvis se till att så många föräldrar som möjligt har tillgång till vårdnadshavarkonton på Edwise och därigenom får SMS när eleven inte är på plats i klassrummet i rätt tid. För att säkerställa att alla föräldrar har tillgång till vårdnadshavarkonton kommer vi se till att dessa skapas vid föräldramötet. 13 GRUNDSCHEMAN Dagsschema Arbetstiden styrs av kollektivavtalet. Veckoarbetstiden är 45 timmar med 194 arbetsdagar. 40 timmar per vecka ska förläggas till arbetsplatsen. Undervisningsschema Undervisningsschema tas fram av skolledningen tillsammans med personalgruppen och schema fastställs av rektor. Innan schema görs samverkas tjänstefördelning och schema med de fackliga organisationerna och personalrepresentanter. Schema publiceras på skolans hemsida samt via Webviewer. Dessutom är schemana uppsatta i skolans entré. 12

13 Utöver detta läggs schemaändringar och schemabrytande aktiviteter ut på skolans Info-TV som finns på skolans alla våningsplan. 14 ARBETSMILJÖ Personalinflytande Lokal samverkan har fram tills nu skett 1 gång per månad med personalens utvalda representanter. Från och med detta läsår har personalen valt att inte ha lokala representanter och därför kommer samverkan att ske via APT, och frågeställningarna kommer att förberedas i ledningsgruppen, där en representant från varje arbetslag finns med. Detta är en ny form av lokal samverkan som kommer att testas i år. Arbetsmiljöronder Arbetsmiljöronder görs regelbundet, enligt arbetsmiljödelegationen som varje lärare har fått tilldelad. Dessutom genomför rektor arbetsmiljöronder 2 gånger per termin Utöver detta görs en mätning, via enkät, av den psykosociala arbetsmiljön 2 gånger per år. Resultatet av denna redovisas vid ett personalmöte, där också förslag till förbättringar diskuteras. Detta mynnar sedan ut i en skriftlig rapport med en analys. Systematiskt brandskyddsarbete Vårt systematiska brandskyddsarbete bedrivs aktivt genom regelbunden revision av dokumentation, regelbunden genomgång av rutiner samt utbildning av personal, regelbunden riskinspektion i verksamheten samt egenkontroll av det egna brandskyddet. Detta sker i samarbete med Anticimex brandskyddsavdelning och därigenom får vi stöttning och utbildning av brandskyddstekniker. Anticimex gör dessutom oregelbundna, icke i förväg bokade, brandskyddsinspektioner i vår verksamhet, tillsammans med rektor och skyddsombud, i syfte att upptäcka eventuella brister. Allt vårt brandskyddsarbete dokumenteras och följs upp. 13

14 Städning och yttre fastighetsskötsel Städning utförs av företaget Städhuset. Det städas på skolan varje tisdag och fredag Yttre fastighetsskötsel sköts av hyresvärden, Nacka Strands Fastighetsbolag. Felanmälan görs via telefon, och återkoppling på ärendena sker via mail. 15 ELEVINFLYTANDE Elevinflytandet på skolan sker genom klassråd, elevråd och vid varje lärares lektioner. Dessutom träffar elevrådets styrelse rektor regelbundet. Elevinflytandet på skolan ska prioriteras och höjas. Detta planeras att göras genom: Återkommande klassråd varje vecka. Schemalagda elevråd en gång per månad med två lärarrepresentanter. En grupp med fokus på elevrådet har inrättats på skolan. Gruppen ska fokusera på att arbeta med elevrådet som funktion och kommer ta fram en arbetsplan för ökat elevinflytande. Frukost med skolledningen, en grupp elever bjuds in till frukost om möte med skolledningen för att prata elevinflytande, trygghet och studiero och trivsel på skolan. Detta sker varje månad med olika elever varje gång. 16 INDIVIDUELLA STUDIEPLANER Individuella studieplaner upprättas av specialpedagogen i samråd med rektor. Det administrativa arbetet kring att lägga upp studieplanerna i vår lärplattform sker av administratören. 14

15 17 ELEVHÄLSA Elevhälsan består av skolsköterska, kurator, skolläkare, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog. Elevhälsoteamet, som träffas varje måndag, består utöver ovanstående funktioner även av rektor och elevassistent. 18 ORDNINGSREGLER Ordningsregler är fastställda av rektor och samverkade i personalgruppen samt framtagna i samverkan med elevrådet. Dessutom är ordningsreglerna informerade om vid klassråden. Ordningsreglerna är uppsatta på samtliga klassrumsdörrar samt vid flertalet strategiska platser på skolan. 19 KVALITETSARBETE Skolans systematiska kvalitetsarbete bedrivs dels utifrån huvudmannens kvalitetscykel samt även genom det av skolan fastställda årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete. Varje månad ska ett antal punkter stämmas av och mätas, detta för att kunna utveckla skolans kvalitet. Årshjulet finns uppsatt i personalrummet och stäms av månadsvis vid APT. I slutet på varje läsår tas en kvalitetsrapport fram. Ansvarig för det arbetet är rektor ytterst, men analyser, diskussioner och rapportskrivande sker gemensamt i hela personalgruppen. Att processa fram kvalitetsrapporten genom att dels skriva den i delat dokument samt även gruppvis diskutera formuleringar och göra analyser gör att personalgruppen är delaktig i hela framtagandet av rapporten, vilket i sig höjer kvaliteten på både skolan och rapporten. Vid terminsstart sätts läsårets mål och verksamhetsplanen tas fram. Detta sker på samma sätt som när kvalitetsrapporten processas. Genom att göra på ovanstående sätt säkerställer vi att: Alla är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi har en stark personalgrupp, som kan känna sig stolta över skolan och sitt arbete. 15

16 20 SKOLANS TILLVÄXT Vår skola ska växa. Vi ska bli större, men inte stora. Skolans litenhet är en styrka och gör att vi kan se alla elever och kan hjälpa varje elev att utvecklas maximalt mot målen, till anställningsbara ungdomar/unga vuxna. Med detta sagt är vårt mål trots allt att till 2017 ha 300 elever, se bilaga. Det kommer vi nå bland annat genom att prioritera marknadsföring, skapa en marknadsföringsgrupp där personal från samtliga arbetslag finns representerade och genom att genomföra ett antal aktiviteter. APL är en av våra främsta marknadsföringskanaler där våra elever är representanter för vår skola. De är ambassadörer för Praktiska Nacka och det vi kan göra i detta arbete är att se till att alla våra elever har tillräckliga förkunskaper och rätt inställning till det arbetsplatsförlagda lärandet. Vi arbetar med att stärka elevernas självförtroende och förståelse för vikten av det arbetsplatsförlagda lärandet. Ung företagsamhet är nytt för oss på Praktiska Nacka och det anser vi kommer marknadsföra vår skola genom att fler får kännedom om att vi finns samt vad vi gör. Det innebär också att vi kommer synas på ytterligare en mässa - UF-mässan. Som yrkesskola behöver vi ytterligare delta i samhället på olika sätt. Vårt långsiktiga mål är att varje program har ett återkommande projekt, event, händelser i samhället tillsammans med näringsliv och/eller offentlig sektor varje år. Bygg- och anläggningsprogrammet - Bygga lekstugor till försäljning och/eller delta i uppbyggnaden av Bygg Olles utställning på våren. Vård- och omsorgsprogrammet - Delta i polisens övningar av akutsituationer. Handelsprogrammet - arrangera Fair trade fika vid busshållsplatser. Hotell- och turismprogrammet - Samarbeta med eventbolag och delta i lokala mässor och event. Fordonsprogrammet - Målet är att skapa ett samarbete med våra lokala bensinstationer där vi under perioder är uppe på mackarna och erbjuder extra service till kunderna med att ex kolla oljan, glykolen etc. En extra service som är gratis för bensinmackarna och kunderna samtidigt som vi får möjlighet att synas. 16

17 VVS- och Fastighetsprogrammet - Utveckla samarbetet med Tylemark som vi genomförde i våras där våra elever deltog i iordningställandet av de gröna ytorna i området. Hantverksprogrammet - Frisör samt stylist - deltar redan idag i Guldknappen samt Stockholm Fashion week. Målet är en visning/år ute i något köpcentrum. El- och energiprogrammet - I samarbete med vårt samarbetsföretag Svanströms el och vvs arrangera infomöten på offentlig plats med utgångspunkten: När gjorde du en elöversyn av din fastighet senast? 17

Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet i Gnesta

Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet i Gnesta Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet i Gnesta Läsåret 2015-2016 Denna plan omfattar elever och personal vid Praktiska Gymnasiet i Gnesta Alice Horsman rektor 1 PRAKTISKAS VISION Varje elev lämnar Praktiska

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Policy På Viskastrandsgymnasiet tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar. Alla elever och all personal ska

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 15/16 Per Gamalielsson Rektor Stefan Marklund Biträdande rektor 2015-08-18 Bakgrund Det finns två lagar som ska skydda elever från kränkningar, diskriminering

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Trekungagymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trekungagymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-10-20 Trekungagymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Ansvariga för upprättande av planen: Rektor Erling Henriksson och Rektor Britt Ahlstrand Innehållsförteckning Trekungagymnasiets

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (6) Reviderad juni 2010 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande tiden 20120101-20121231 Plan mot diskriminering och

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER Bakgrund systematiskt kvalitetsarbete Inför vårterminen delegerade skolledningen på Spångbergsgymnasiet det systematiska kvalitetsarbetet till

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 3 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Vallhamra skola år 7-9 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN FÖR VALLHAMRA SKOLA Dokumentet är konkret utformat efter vårt områdes organisation och kompetenser samt beskriver

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Kungsholmens Västra Gymnasium

Kungsholmens Västra Gymnasium K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kungsholmens Västra Gymnasium Ing re ss På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Design & Construction College Västerås. Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10

Kvalitetsredovisning. Design & Construction College Västerås. Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10 2014 Kvalitetsredovisning Design & Construction College Västerås Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10 Kvalitetsredovisning 2014/2015, Design & construction college Västerås 2 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Zederslundsskolan med kunskap i centrum Läsåret 2015/2016 2 Innehållsförteckning Ansvariga för planen... 4 Motiv... 4 Verksamheter som omfattas av planen...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN Fastställd i LSG 2013-06-12 Kungsbacka kommun Innehållsförteckning Diskrimineringslagen 3 Skollagen 3 Lagens

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Handlingsplan för arbetsmiljö, likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling

Handlingsplan för arbetsmiljö, likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling Datum Sida 2011-08-22 1 (10) Handlingsplan för arbetsmiljö, likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling Uppdraget Södra Vikens strävar efter att bli kända för att vara en attraktiv arbetsplats.

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

DISKRIMINERING 4 Kränkande behandling 4 Trakasserier 4 Annan kränkande behandling 4 Diskriminerande handlingar 4

DISKRIMINERING 4 Kränkande behandling 4 Trakasserier 4 Annan kränkande behandling 4 Diskriminerande handlingar 4 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Läsåret 2013-2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. SKOLANS VISION 3 Till dig som elev. 3 Till dig som personal 3 Till dig som vårdnadshavare 3 Personalinformation

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Enligt diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (20120:800) måste skolan arbeta

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och EHT-Team Vår

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Cindia Escalante Mattsson,

Läs mer

DISKRIMINERING 4 Kränkande behandling 4 Trakasserier 4 Annan kränkande behandling 4 Diskriminerande handlingar 4

DISKRIMINERING 4 Kränkande behandling 4 Trakasserier 4 Annan kränkande behandling 4 Diskriminerande handlingar 4 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. SKOLANS VISION 3 Till dig som elev. 3 Till dig som personal 3 Till dig som vårdnadshavare 3 Personalinformation

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning För att förbättra elevers resultat, öka skolans måluppfyllelse och få förbättrad produktivitet behöver varje skola skapa en bra arbetsorganisation.

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Antagen av Skolledning 2014/2015 Inledning Skolor i Sverige är skyldiga att varje

Läs mer

Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Utvecklingssektorn- IMYRK-programmen, IMSPR, IMPRE och IMIND Läsår: 2015/2016 1 Grunduppgifter

Läs mer

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 MEDBORGARE (Kunskapsnämndens mål) Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt samhällsliv och

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Göteborg Ansvarig chef: Jonas Enger, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Hermods Gymnasium (HG) i Göteborg startade hösten 2013 och är

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

Jämtlands Gymnasium!

Jämtlands Gymnasium! Jämtlands Gymnasium! Årlig likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Jämtlands Gymnasium Wargentin, Enhet 1a, b, c, 2 a, b, c Likabehandlingsgruppen Jämtlands Gymnasium Wargentin Innehållsförteckning

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2014/15

Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2014/15 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2014/15 Fastställd 2014-11-06 /Ronnie Palmquist rektor

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Arbetsmiljö Tyresö gymnasium- Årshjul

Arbetsmiljö Tyresö gymnasium- Årshjul 1 Januari : December: medarbetarenkät Lönegrundande medarbetarsamtalet Elevenkäten åk 2 Friskvård drogenkät åk 2 Februari: Lönegrundande medarbetarsamtal Elevenkäten åk 2 Skyddsrond November: Drogenkät

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Skolförvaltningen Verksamhetsområde Södra Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Solenskolan/Kiörningskolan åk 4-9 Läsåret 2014/15 Ju mer vi värderar och uppskattar varandra, desto bättre blir vi var och

Läs mer