Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen"

Transkript

1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1

2 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 2

3 KT:s 106:e ordinarie årskongress Plats: Conventum Örebro, Fabriksgatan 17-19, Örebro Lokal : Kongresshallen Tid: Onsdagen den 10 september 2008, kl Förslag till dagordning 1. Val av ordförande och vice ordförande för årskongressen 2. Val av protokollförare 3. Godkännande av föredragningslista 4. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera årskongressens protokoll 5. Frågan om årskongressen utlysts i behörig ordning 6. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret Revisorernas berättelse för verksamhetsåret Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret Beslut om dispositioner enligt fastställd resultat- och balansräkning 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsåret Val av föreningens ordförande och vice ordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter för verksamhetsåret Val av två revisorer jämte en suppleant för verksamhetsåret Val av valnämnd och valnämndens sammankallande för verksamhetsåret Fastställande av medlemsavgifter för individuella medlemmar resp. företagsmedlemmar för verksamhetsåret 2009 Styrelsen föreslår oförändrat 250 kronor för individuella medlemmar 5000 kr för företagsmedlemmar 15. Behandling av ärenden framtagna av styrelsen och av ärenden, anhängiggjorda av enskild medlem genom skriftlig anmälan senast fyra månader före årskongressen a. Utdelning av stipendier b. Utdelning av utmärkelsen Årets Kommunaltekniker c. Utdelning av utmärkelsen Årets Kommunaltekniska Projekt d. Utseende av Stadsbyggnadsmedaljör e. Utseende av Hedersledamot f. Övriga frågor Inga ärenden har anhängiggjorts av enskild medlem 16. Frågan om plats för nästa två årskongresser a. Beslut om plats för årskongressen 2009 Styrelsen föreslår Gävle b. Beslut om plats för årskongressen 2010 Styrelsen föreslår Malmö 3

4 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Årsberättelse 2007 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Lars Åke Holmkvist Jönköping Vice ordförande Inger Sundström Örebro Ledamöter Allan Almqvist Malmö Mats Fager Stockholm Thore Persson Halmstad Åke Persson Göteborg Agneta Sundberg Stockholm Suppleanter Margaretha Alfredsson Umeå Hans Andersson Skellefteå Lena Hugosson Sundsvall Som funktionärer har verkat: Sekreterare och webredaktör Arne Ransgård Göteborg Kassaförvaltare Börje Petersson Stockholm Utbildningsledare Arne Ransgård Göteborg Redaktör Martin Edman Karlstad Kansliföreståndare Inger Eliasson Stockholm Styrelsen har under året hållit 4 sammanträden: den 2 februari i Stockholm, 9 maj i Jönköping, 2 oktober i Halmstad samt den 26 november i Stockholm. Förvaltningsutskottet har hållit 7 protokollförda sammanträden varav 6 varit telefonmöten, den 7 januari, 1 juni, 4 juli, 31 augusti i Stockholm, 26 september, 19 oktober och den 27 december. Futurumrådet har inte sammanträtt under året. Protokollen från styrelsens och FU:s sammanträden finns tillgängliga på föreningens kansli. Bland de frågor som behandlats märks särskilt: KT:s organisation Sammansättningen av föreningens kommittéer Stadgeändringar Medlemsrekrytering och medlemsvård Kommunikation med medlemmar och marknadsföring av KT Fråga om ändring av namnet på föreningen. Kursadministration Arkivering av föreningens handlingar m.m. Bemanning av KT:s lokaler 4

5 PBL-utredningen KT:s valnämnd Ändring av styrelsemedlemmarnas ansvarsområden till bevakningsområden Genomgång av avtalet med Irmér Media AB IFME:s årskongress 2012 mellan Helsingfors-Tallinn-Stockholm Slutredovisning av utfallet för konferensen Den gångvänliga staden IFME EXCO möte i Malmö Framtidsseminarium genomfördes i Stockholm den november om föreningens uppgifter och förnyelse. Arbete med långsiktig planering av årskongresser och utbildningsdagar t.o.m. år 2009 Verksamhetsplan för år 2008 Planering för genomförande av Öppet Hus på kommunernas tekniska förvaltningar i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. KT:s hemsida Antal besök per år År 1998 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År Den kraftiga stegringen av antalet besök beror sannolikt på dels att dokumentation från föreningens konferenser omgående efter avslutad konferens läggs ut på hemsidan, dels att hemsidan hålls kontinuerligt uppdaterad med bl.a. kommande konferenser och aktuella händelser. Orsaken till nedgången 2004 beror sannolikt på att 2003 hade ovanligt många besök p.g.a. den utökade kursverksamheten med 10 regionala seminarier i tredimensionell fastighetsindelning. Förändringar under året Hemsidan har under året genomgått en del förändringar. Bl.a. finns nu en högerspalt på startsidan som kan användas för annonsering av nya nummer av Stadsbyggnad, kommande konferenser, lediga platser etc. Dessa annonser kan skiftas slumpmässigt vid byte av flik på startsidan. Årskongressen och Kommunaltekniska utbildningsdagar KT:s årskongress 2007 och Kommunaltekniska utbildningsdagar, KommunalTeknik 2007, arrangerades den 2-4 oktober i Halmstad på Hotel Tylösand. Halmstads kommun hade valts bl.a. med anledning av att Halmstad firade 700 års jubileum. Föreningen genomförde här sin 105:e årskongress. Kongressen utsåg chefen för Stockholms Stads Gatu- och Fastighetskontors Innerstadsregion Göran Grahm till Årets Kommunaltekniker. Till årets Kommunaltekniska projekt utsågs Terminal för omlastning av transporter i Eskilstuna kommun, årets tillväxtkommun Temat för årskongressen var Klimatförändringarnas betydelse för samhällsbyggnadsprocessen - och hade valts bland annat för att visa på hur viktigt det är för kommunerna att beakta klimatförändringarna i samhällsbyggandet. 5

6 Vi fick under dagarna i Halmstad ta del av en medelstor stads utveckling och förändring. Vi fick information och inspiration, som vi kunde ta med hem och omsätta i vårt arbete på hemorten. Utbildningsdagarna inleddes på kvällen den 2 oktober med en mingelafton på nya Huvudbiblioteket i Halmstad där fd stadsbyggnadschefen i Halmstad Sven Palmkvist berättade och kåserade om Livet kring Nissan en stadsbyggnadsodyssé med klimatologiska förtecken. Kulturchefen Sigge Olsson samt projektledaren Rikard Ahlgren, båda från Halmstad, redogjorde för Huvudbiblioteket från idé till verklighet. Kvällen avslutades med en ekologisk buffé. Den 3 oktober invigde föreningens ordförande Lars Åke Holmkvist årets utställning, som hade 12 deltagande företag. Kommunstyrelsens ordförande Carl-Fredrik Graf hälsade deltagarna välkomna till Halmstad och gav en resumé över Halmstads aktuella satsningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Som utmärkt moderator under konferensen verkade producenten och programledaren Pelle Hörmander på Sveriges Radio P4 Halland. Ledamoten i Riksdagens Näringsutskott Alf Eriksson inledde med att redogöra för Klimatförändringens betydelse för samhällsbyggnadsprocessen och ställde följande frågor: Behöver vi som enskilda personer göra stora uppoffringar för att hejda klimatförändringarnas verkningar, eller klarar en ny samhällsbyggnad utmaningen? Klarar det politiska systemet av att fatta nödvändiga beslut för att mildra effekterna i tid? Claes Brundin, meteorolog på SMHI fortsatte med att ställa frågan Är du medveten om vad klimatförändringen innebär för din kommun? Förmiddagspasset avslutades med en redovisning av den purfärska utredningen Klimat & sårbarhetsutredningen och reflektioner kring denna av Bengt Holgersson, utredare, f.d. landshövding. Efter lunch genomfördes Årsmötet med bl.a. utdelning av dels stipendium på kronor till Annika Hvidt-Andersén, Jönköpings kommun, för att studera offentlig fastighetsförvaltning i Australien. Ordföranden i IFME har medverkat vid utformningen av programmet, dels utmärkelsen Årets Kommunaltekniker till chefen för Stockholms stads Gatu- och fastighetskontors innerstadsregion Göran Gahm, dels utnämningen av Årets kommunaltekniska projekt, som gick till Eskilstuna kommun för en ny omlastningsterminal för omlastning av transporter mellan järnväg och bil. Därefter fortsatte Sven Bårström, stf. GD för Banverket, med en presentation av Järnvägen ett långsiktigt hållbart transportsystem. Bl.a. tog han upp järnvägens roll i transportförsörjningen och kommande infrastrukturella satsningar inom det nationella järnvägsnätet. Eftermiddagens föredrag avslutades av GD för Vägverket, Ingemar Skoglund, som redogjorde för klimatförändringens påverkan på det befintliga vägnätet och framtida utbyggnader av infrastrukturen under rubriken Förändrat klimat förändrad väghållning. Fem olika studieutfärder arrangerades: 1. Nissastrand, Sveriges modernaste stadsboende 2. Hotel Tylösand/Livräddarna, Redovisning av de stora förändringar hotellet genomgått med nytt Spa och Sveriges största galleri samt av Livräddarnas verksamhet, som är en unik organisation utan motstycke i landet. 3. Andersbergs utveckling. Ett bostadsområde från 1970-talet som nu är under omvandling och utveckling med centrum, utvecklad medborgarservice, omvandling till äldreboende m.m. 4. Från huvudleden i ytterområde till gågatan i centrum. En resa längs Nya kustvägen mot Halmstads centrum med broar, bullerplank, planteringar m.m. 5. VA-verksamhet för havets skull. Det nya reningsverket från 2006 med bl.a. Bio-P anläggning och långt driven bräddvattenbehandling. Även olika dagvattenanläggningar passerades och visades. 6

7 Kongressmiddagen var förlagd till Hotel Tylösand, där middagen dukades upp i Restaurang Tylöhus med underbar utsikt över havet. För underhållningen under och efter middagen svarade den numera välkända kvinnliga musikgruppen FACE-84. Torsdagen den 4 oktober inleddes med fyra blockprogram om Stadsbyggnad och hållbar utveckling, Lantmäteri, Mark och exploatering, Gata och trafik samt Bygg och förvaltning. För medföljande genomfördes samtidigt en utfärd i Halmstad med omnejd med f.d. stadsbyggnadschefen Sven Palmkvist som ciceron. Dagen avslutades med 4 föredrag. Först ute var riksdagsmannen för Halland, Henrik von Sydow, som redogjorde för Regeringens perspektiv på klimatförändringen. Därefter följde 2 föredrag på engelska av Chris Champion, president av den internationella kommunaltekniska föreningen IFME samt IFME:s generalsekreterare Neil Buchan. Avsikten med föredragen var bl.a. att göra den internationella föreningen känd för KT:s medlemmar inför IFME:s nästa världskongress i Melbourne i Australien i september Sista föredraget hölls av fotbollsledaren för Halmstads Bollklubb Jan Andersson som redovisade sin syn på hur man blir en framgångsrik (fotbolls-)ledare. Göteborg i maj 2008 Arne Ransgård Kursverksamheten Kursverksamheten i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen har under 2007 omfattat 6 arrangemang. Totalt har kursverksamheten haft 921 deltagare. Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Kursverksamhet år 2007 Kurs/konferens/seminarium Datum Ort Delt. inkl. medv. Hållbar planering vid förändrat klimat 20.3 Karlstad Inställd Kommunaltekniska Chefsdagar Stockholm Framskjuten Gatukontorsdagar Skellefteå =169 Stadsingenjörsdagarna Göteborg 97+19=116 Välfärd-GIS-Folkhälsa 18.9 Gävle 12+10=22 KommunalTeknik Halmstad =221 MEX-dagarna Uppsala =238 Kommunala Lantmäteridagar Stockholm =155 Summa: 6 kurser/konf./seminarier 13 dagar 6 orter Summa: 921 Några arrangemang har skett i samarbete med andra intressenter. Det gäller Kommunal- Tekniska Utbildningsdagar 2007 med Halmstads kommun samt Gatukontorsdagar 2007 med Skellefteå kommun. Omsättningen och nettot för utbildningsverksamheten framgår av den ekonomiska resultaträkningen i årsredovisningen. 7

8 Liksom tidigare år har Gatukommittén, Mark- och Exploateringskommittén samt Lantmäterikommittén haft fasta arrangemang med goda resultat. MEX-kommitténs arrangemang rönte rekordstor anslutning. Liksom tidigare år anordnade Lantmäterikommittén två 2-dagarkonferenser med god anslutning. Chefskommittén sköt fram sitt arrangemang, som varit tänkt att bli årligen återkommande. Bygg- och Förvaltningskommittén har försökt arrangera regionala konferenser som också skjutits fram i tiden. Som sammanfattning av kursverksamheten 2007 kan sägas att liksom tidigare år har de fasta arrangemangen varit framgångsrika. Målsättningen, som uttalats av föreningens styrelse, är att varje kommitté ska ha minst ett årligt fast arrangemang. Härutöver bör föreningen erbjuda kurser och seminarier i aktuella ämnen. Årets utbud av kurser är det lägsta inom överskådlig tid. Målsättningen är att öka kursutbudet så att alla medlemmar kan delta i konferenser som omfattar deras verksamhetsinriktning. En fortlöpande kreativ diskussion om vår kursverksamhet är därför viktig i vår styrelse och i kommittéerna. Göteborg i januari 2008 Arne Ransgård 8 Stadsbyggnad Redaktör för Stadsbyggnad har varit Martin Edman, Karlstad. Under 2007 har tidskriften som vanligt kommit ut med 6 nummer som omfattar 234 sidor. 76 artiklar har publicerats, skrivna av 79 författare. Till detta kommer styrelsens aspekter samt redaktörens reflektioner i varje nummer. Det arvodeslösa författarskapet förutsätter en väl fungerande koppling mellan redaktören, kommittéerna samt föreningens medlemmar och sympatisörer. Behovet av ett fungerande idéutbyte mellan redaktören och föreningens kommittéer förstärktes under 2005 då det så kallade redaktionsrådet bildades. Rådet har börjat finna former för sitt agerande och engagemang. Kopplingen mellan kommittéernas utvecklingsinsatser och fortbildningsinsatser samt tidskriftens innehåll bör emellertid ytterligare konkretiseras för att underlätta Stadsbyggnads bevakning av aktuella nyheter och lockande spetskunskaper. Fortfarande visar såväl föreningsmedlemmar som andra kommunaltekniskt intresserade personer intresse av att publicera sig i tidskriften. Samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, statliga verk och myndigheter liksom med institutioner samt högskolor och universitet är även de källor till kompletterande artiklar av högt läsvärde. Redaktionsrådet har bestått av: Annabell Wasserman, Lantmäterikommittén, Örjan Eriksson, Gatukommittén, Eva Werner, Trafikkommittén, Margaretha Åslund, Stadsbyggnadskommittén, Leif Lundborg, Mark- och Exploateringskommittén, Thore Persson, Bygg- och Förvaltningskommittén, samt Kerstin Blom Bokliden, Kommittén för Hållbar Samhällsbyggnad. Konkurrensen på annonsmarknaden är tuff. Ett omfattande marknadsföringsarbete har genomförts av tidskriftens annonsackvisitör. Vissa temanummer har haft särskild lockelse för leverantörer vars verksamhet speglats i artiklarna. Det är en förhoppning att detta ska inleda en ny epok av framgång för annonsering i Stadsbyggnad.

9 Annonsvolymen har successivt ökat under de senaste åren. Sammantaget har 2007 inneburit att annonsintäkterna täckt produktionskostnaden. Upplagan är TS-kontrollerad och uppgår till exemplar som når drygt 400 prenumeranter utöver föreningens medlemmar. Verksamheten som helhet under 2007 lägger en solid grund för fortsatt utveckling av tidskriften. Karlstad i juli 2008 Martin Edman Internationellt samarbete NKS I Nordiska Kommunaltekniska Samarbetskommittén (NKS) har den norska föreningen Norsk Kommunalteknisk Forening under år 2007 haft posterna som ordförande och sekreterare. Under året 2008 kommer posterna att besättas av den svenska föreningen. Kommittén har under år 2007 haft två sammanträden, den 3-4 maj i Stockholm, Sverige och den december i Tallinn, Estland. Vid sammanträdena redovisades aktuella frågor i de nordiska länderna. Vidare diskuterades verksamheten i IFME och hur de nordiska föreningarna skall förhålla sig till IFME:s utveckling. Vid sammanträdena redovisades - förutom aktuella kommunaltekniska frågor i de nordiska länderna - även rekryteringsfrågor och utbildningar samt hur den kommunaltekniska verksamheten skall kunna bli mer synlig i debatten. Protokoll från mötena finns tillgängliga på KT:s hemsida under fliken Länkar. IFME, International Federation of Municipal Engineering IFME:s exekutiva kommitté (EXCO) har hållit två sammanträden under Det första var förlagt till Rotterdam i Holland den april och det andra till Durban i Sydafrika den oktober. Vid sammanträdena i EXCO behandlades bl.a. organisation, budget, stadgar, resurs- och verksamhetsplaner, medlemskap, hemsida på Internet ( ), nätverk på Internet, förläggning av IFME:s huvudkontor till UNESCO i Paris samt förläggning av IFME:s arkiv till Storbritanniens medlem ICE:s huvudkontor i London (ICE har accepterat). Nästa världskongress kommer att arrangeras i Melbourne den 6-10 september 2009 på Melbourne Exhibition and Convention Centre av den australienska föreningen IPWEA. Man planerar att ha 130 föredrag i 6 parallella sessioner med rubrik IFME World Congress on Municipal Engineering. Vidare diskuterades förläggningen av världskongressen Vid mötet i Rotterdam. framfördes förslaget att Finland, Estland och Sverige gemensamt skulle svara för detta arrangemang. Vid sammanträdet i Durban togs beslut om detta och finska föreningens ordförande blev vald till vice ordförande i IFME. Protokoll från mötena i IFME:s exekutiva kommitté finns tillgängliga på KT:s hemsida under fliken Länkar. 9

10 Styrelsen anser att föreningen i positiv anda bör pröva sitt medlemskap, bl.a. med den ökande internationaliseringen som bakgrund. Sekreteraren, som har styrelsens uppdrag att bevaka KT:s intressen, skall fortsatt följa och klarlägga KT:s utbyte av medlemskapet. Styrelsebeslut skall senare fattas om KT:s långsiktiga deltagande. Jönköping och Göteborg i maj 2008 Lars Åke Holmkvist, Arne Ransgård Fackkommittéerna Föreningen har under året haft nio fackkommittéer: Chefskommittén, Bygg- och Förvaltningskommittén, Gatukommittén, Markoch Exploateringskommittén, Miljökommittén, Lantmäterikommittén, Stadsbyggnadskommittén, Trafikkommittén samt Yngrekommittén, KNUT, vilande. Sedan Informationskommittén nedlagts samordnas fackkommittéernas arbete vid föreningens styrelsemöten, till vilka fackkommittéernas ordförande kallas att delta. För informationsteknikfrågor har funnits en särskild samordningsgrupp benämnd Samordningsgruppen för IT-frågor. Denna grupp var avsedd att ersättas av en ny kommitté benämnd IT-kommittén. Arbetet med skapande av en IT-kommitté har lagts ned. Nedan redovisas kortfattat årets verksamhet i de olika fackkommittéerna: Chefskommittén Chefskommittén har under året haft två telefonmöten. Kommittén planerade att genomföra en konferens under hösten, men av olika skäl ställdes den in. Under senare delen av 2008 avser kommittén att genomföra en konferens under två halvdagar. Den finns också starka skäl för att bredda kommitténs sammansättning med framförallt några yngre personer i ledande kommunaltekniska befattningar. Kommittén har uppfattningen att det finns ett behov av återkommande kommunaltekniska chefsdagar för att skapa nätverk och få möjligheter att penetrera olika frågor kring ledarskap. Jönköping i juli 2008 Lars Åke Holmkvist 10

11 Gatukommittén Kommitténs ledamöter under 2007 Ledamot Kommun Period Ansvar Arrangem. Håkan Bergeå Borlänge Ordf. Utb.ansv. Hans Andersson Skellefteå Vice ordf. Ted Ell Stockholm Per-Olof Johansson Kalmar Jan Kangas Haparanda Tommy Karlqvist Lindesberg Medl.rekryt. Eva Jonsson Örebro Ordf. Per A Olsson Göteborg KT:s hemsida Ingrid Persson Malmö Sekreterare Sofi Almqvist Jönköping Ungdomsrepr. Örjan Eriksson Sv.Kom. & Landst. Adj.led., Stadsb., Omvärldsb. Gunnar Tunkrans Vägverket Adj. ledamot Förändringar i kommitténs sammansättning under året Sofi Almqvist invaldes under året och representerar unga kommunaltekniker. Eva Jonsson valdes till ordförande, Hans Andersson till vice ordförande och Ingrid Persson till sekreterare. Håkan Bergeå och Per Olsson finns tack och lov kvar i kommittén som ovärderliga kommittémedlemmar och mentorer till sina efterträdare. Tidpunkter och platser för kommittésammanträden Kommittén har under året haft 4 protokollförda sammanträden, nämligen 25 januari i Stockholm, juni i Kalmar, 3 oktober i Halmstad samt 8 november i Stockholm. Genomförda kurser och konferenser 2007 års upplaga av kommitténs årliga Gatukontorsdagar (GK 07) - med den nyskapade underrubriken Forum för stadsmiljö -genomfördes den maj med Skellefteå som värdkommun. Arrangemanget blev mycket uppskattat av de 170 deltagarna. Syftet var som vanligt att visa upp kommunaltekniska lösningar, arbetssätt och visioner och samtidigt utveckla den sociala kontakten mellan landets kommunaltekniker. Jens Wikström, ledamot i Skellefteå kommuns kommunstyrelse berättade med entusiasm om varför Skellefteå blev utsedd till årets stadskärna år Under mingelkvällen presenterades också projektet Stoorn- världens största älg av sin idégivare Thornbjörn Holmlund. Dag 2 inleddes av tekniska nämndens ordförande Ola Burström som presenterade kommunen och dess framtidssatsningar. Lorenz Andersson, landshövding i Västerbottens län talade om svensk träbyggnadsstrategi och gav en rapport från utredningen om den kommunala kompetensen. Därefter rapporterade Eva Jonsson om dagsläget på Bergslagens KommunalTeknik, som sista programpunkt innan lunch fick vi ta del av trafikforskare Sören Nordlunds roande och tankeväckande anförande om vårt trafikbeteende. Temat för eftermiddagen var kundanpassad väghållning och följande programpunkter genomfördes: Kritik på teknik, medborgarnas syn på kommunens väghållning (Örjan Eriksson, 11

12 SKL), Smart belysning, belysningsprogram med teknikutveckling (Zandra Nordin, Skellefteå kommun), Kunddialog vid drift och underhållsarbeten (Christian Eriksson, Vägverket), Vinterväghållning med multiplog och uppvärmda gator (Helena Markgren, Skellefteå kommun). Dag 3 gick i träbyggandets tecken. Först ut var Per-Olof Marklund, SP Trätek som talade om träbyggande ur ett nationellt och internationellt perspektiv, därefter talade Jens Wikström om Älvbacka strand och trä i staden. Under studiebesöken besöktes Campus Skellefteå med trätekniskt centrum, Martinssons Träbroar, vi fick också en glimt av Lejonströmsbron - Sveriges längsta träbro med fordonstrafik och Bonnstan - kyrkby från 1600-talet. Efter lunchen bjöds vi in till nästa års gatukontorsdagar som är förlagda till Kalmar. Per-Anders Fjellström talade sedan om träbroar i praktiken. Sist på programmet presenterades nyheter från gatu- och trafikområdet av SKL (Bengt Westman, Sara Hesse och Örjan Eriksson). Gatukommittén ansvarade också, med stöd av Trafikkommittén, för ett särskilt blockprogram vid planeringen och genomförandet av KT2007 under oktober månad i Halmstad. Gatukommittén har också under året planerat 2008 års Gatukontorsdagar Forum för stadsmiljö tillsammans med våra kolleger i Kalmar med Per-Olof Johansson i spetsen. Artiklar i Stadsbyggnad Gatukommitténs medverkan i tidningen Stadsbyggnad samordnas liksom tidigare år genom Örjan Eriksson. Besvarade remisser Kommittén har under året inte utarbetat några remissvar för föreningens räkning. Aktiviteter för medlemsrekrytering Kommitténs rekryteringsinsatser var främst i samband med Gatukontorsdagarna. Aktiviteter för omvärldsbevakning Kommitténs ansvarige för omvärldsbevakning, Örjan Eriksson, har förmedlat sina rapporter främst vid kommittémötena såsom underlag för kommitténs utbildningsinsatser. Värdefulla omvärldsimpulser har också erhållits av Vägverkets representant under året, Gunnar Tunkrans. Mentorverksamhet Mentorverksamheten utgör en viktig del i föreningens arbete speciellt för de yngre, nyanställda kommunalteknikerna. Kommittén har under året rekryterat Sofi Almqvist i syfte att representera yngre medlemmar. Studieresor Inga studieresor genomfördes KT:s hemsida Kommitténs ansvarige för KT:s hemsida, Per Olsson, har rapporterat förändringar för hemsidan till föreningens sekreterare. Övrigt Genom att kommittén innehåller representanter för såväl Sveriges Kommuner och Landsting som Vägverket har för kommittéarbetet värdefulla informations- och meningsutbyten i olika 12

13 frågor kunnat ske. Omvärldsbevakning och synpunkter från föreningens medlemmar mottas också med stor tacksamhet. Örebro i februari 2008 Eva Jonsson Bygg- och förvaltningskommittén Kommitténs ledamöter under 2007 Ledamot Kommun Period Ansvar Arrangemang Thore Persson Halmstad Ordf.& Stadsbyggn. Katarina Bröms Jönköping Cathrine Holgersson Gävle Gunder Häggström Borlänge Sekreterare Ola Johansson Kalmar Medl.rekryt. Jarmo Nieminen Höganäs Vice ordförande Hans Nolander Örnsköldsvik Lennart Olsson Sundsvall Rolf van Dalen Göteborg Förändringar i kommitténs sammansättning under året Katarina Bröms, Jönköping, Hans Nolander, Örnsköldsvik, och Gunder Häggström, Borlänge, har lämnat kommittén. Annika Hvidt-Andersén, Jönköping, har tillkommit som ny ledamot av kommittén. Tidpunkter och platser för kommittésammanträden Kommittén har haft fyra protokollförda sammanträden, den 22 februari i Stockholm, den 14 juni i Halmstad, 3 oktober i Halmstad och telefonmöte den 19 april. Genomförda kurser och konferenser Inga kurser eller konferenser har genomförts under året. Kommittén har medverkat med ett eget block i KommunalTeknik Artiklar i Stadsbyggnad Inga artiklar har införts i Stadsbyggnad under året. Besvarade remisser Inga remissvar har avgivits. Aktiviteter för medlemsrekrytering Ingen särskild aktivitet har genomförts. Aktiviteter för Omvärldsbevakning Inga aktiviteter har genomförts. 13

14 Mentorverksamhet Ingen sådan verksamhet har genomförts. Genomförda studieresor Ingen studieresa har genomförts. Insatser för KT:s hemsida Ingen speciell insats har genomförts. Övrigt Inget i övrigt att rapportera. Halmstad i juli 2008 Thore Persson Mark- och exploateringskommittén Kommitténs ledamöter under 2007 Ledamot Kommun Period Ansvar Arrangem. Leif Lundborg Eskilstuna Ordförande, Stadsbyggnad Lars Andersson Boden Tommy Andersson Halmstad Bo Bäckström Gävle Vice ordf., Omvärldsbev. Marianne Cedervall Linköping KT:s hems., Ment.verks. Karin Frykberg Göteborg Torbjörn Frykstedt Karlstad Karin Sterte Helsingborg Staffan Sjöström Umeå Inger Sundström Örebro Utbildn.ansv. Olof Moberg Sv. Kom.& Landst. Adj. ledamot Deltagande i aktiviteter Inger Sundström och Marianne Cedervall deltog i KT-styrelsens utvecklingsseminarium i Älvsjö den november. Förändringar i kommitténs sammansättning under året Bo Bäckström har lämnat kommittén och Katarina Bröms har tillkommit under året. Nya ledamöter för 2008 blir Ulf Crichton, Strängnäs, och Birgitta Gustafsson, Örebro. Leif Lundborg, Eskilstuna, och Inger Sundström, Örebro, lämnar kommittén från årsskiftet. 14

15 Tidpunkter och platser för kommittésammanträden Årets upptaktsmöte hölls i Eskilstuna den 3 februari. Styrelsemöte hölls i samband med KT-dagarna i Halmstad den 3 oktober och i samband med MEX-dagarna i Uppsala den 13 november. Därutöver har telefonmöten genomförts den 12 februari, den 12 mars, den 23 april, den 28 maj och den 3 september. Genomförda kurser och konferenser MEX-kommittén och Lantmäterikommittén samverkade med programpunkter för ett block vid KT-dagarna den 4 oktober i Halmstad. Under blocket redovisades bl.a. planfrågor med anknytning till tredimensionell fastighetsbildning, laserskanning för byggande av terrängmodeller av kustnära områden, GIS som stöd för kommunens beredskapsarbete, vattennära bebyggelse, sårbarhetsutredningen samt kommunens ansvar för översvämningar vid bygglovgivning och planläggning. Årets MEX-dagar hölls i Uppsala den november. Dagarna besöktes av ca 235 personer, vilket torde vara rekord för MEX-dagarna. Under dagarna redovisades många frågor om exploateringsavtal, vad de får innehålla och hur de kan förändras. Hur exploateringsavtal kan tillämpas, hur exploateringsverksamhet ska redovisas liksom hur momsen ska redovisas. Frågor om kommunala avgifter för gator och vägar redovisades liksom hur utrymme för ledningar ska säkerställas i allmän platsmark.vi fick även en redovisning av olika spännande projekt som pågår i det expansiva Uppsala. Även ett pass om retorik ingick. Vi fick även veta vad som hände när Kina kom till Kalmar och vilka problem som uppstår när en kommun bildas, Knivsta. Artiklar i Stadsbyggnad Inga artiklar i Stadsbyggnad har skrivits av ledamöterna. Tips om uppslag till artiklar har lämnats som redaktören skrivit om. Besvarade remisser Inga remisser har besvarats under året. Aktiviteter för medlemsrekrytering Ingen organiserad aktivitet för medlemsrekrytering har genomförts. Kommittémedlemmarna tar de tillfällen som ges att inspirera till medlemskap i KT-föreningen. Aktiviteter för omvärldsbevakning Ingen organiserad aktivitet har genomförts men genom kommitténs nätverk sker en kontinuerlig omvärldsbevakning. Mentorverksamhet Ingen aktiv mentor-adept-relation finns inom kommittén. Vi anser dock att det är en mycket viktig aktivitet. Studieresor Inga studieresa har genomförts under året men planering pågår för resa under KT:s hemsida Anteckningar från Mex-dagarna har lagts ut på hemsidan. 15

16 Övrigt Ingen särskild aktivitet i övrigt finns att rapportera. Eskilstuna i januari 2008 Leif Lundborg 16 Kommittén för hållbar samhällsbyggnad Kommitténs ledamöter under 2007 Ledamot Kommun Period Ansvar Arrangem. Agneta Sundberg Nynäshamn Ordf. KT-dagar Susanne Carlsson Borås Tommy Danielsson Kristianstad KT:s hemsida Catharina Hedin Gävle Valberedning Välfärd-GIS-Folkhälsa Helena Olsson Gävle Medl.rekrytering Välfärd-GIS-Folkhälsa Gunnar Persson Karlstad Omvärldsbevakning Mikael Schultz Karlstad Vice ordf. Utb.ansv. KT-dagar Royne Söderström Umeå Februarikonferens Anders Tysklind Strömstad studieresa Kerstin Blom Bokliden Sv. Kom.& Landst Stadsbyggnad Adj. ledamot Sekreterarskapet har under 2007 alternerats mellan ledamöterna Förändringar i kommitténs sammansättning under året Kommittén har haft ovanstående bemanning under 2007 Tidpunkter och platser för kommittésammanträden Kommittén har haft 6 protokollförda sammanträden under året. Genomförda kurser och konferenser Kommittén har under 2007 tillsammans med Lantmäterikommittén anordnat konferensen Välfärd-GIS-Folkhälsa i Gävle i september. Vid föreningens årsmöte i Halmstad anordnade kommittén ett block i samverkan med Stadsbyggnadskommittén. Artiklar i Stadsbyggnad Under året har kommittén medverkat med fem artiklar i Stadsbyggnad: Nr 1 Mjukisen och teknikfreaken Helena Olsson, Miljöutredare Gävle kommun Nr 4 Samhällsplanering en nyckel i klimatarbetet Kerstin Blom Bokliden, Sveriges Kommuner och Landsting Framtida översvämningar Hur möter vi risken? Gunnar Persson, stadsbyggnadsdirektör, Karlstad En ny PBL Eller blir det som förut? Reigun Thune Hedström, Expert PBL-utredningen, på uppdrag av KHSB. Besvarade remisser

17 Ingen aktivitet under året. Aktiviteter för medlemsrekrytering Inga särskilda aktiviteter har genomförts under året. I huvudsak har rekryteringsarbetet koncentrerats till dem som deltagit vid våra konferenser utan att vara medlemmar. Aktiviteter för omvärldsbevakning Omvärldsbevakningen sker kontinuerligt av kommitténs ledamöter och diskuteras under mötena till grund för uppslag om kommande kurser och konferenser. Mentorverksamhet Ordföranden har fört samtal med föreningens ordförande om anordnande av en konferens om mentorskap under Genomförda studieresor Kommittén planerar för en resa under Insatser för KT:s hemsida KT:s hemsida har diskuterats kontinuerligt vid årets möten. Övrigt Vid KT:s framtidsdagar i november deltog kommitténs ordförande. Kommittén har under året vid ett flertal tillfällen samverkat med trafik- och stadsbyggnadskommittéerna och funnit detta samarbete mycket givande. Trafikkommittén Kommitténs ledamöter under 2007 Stockholm i april 2008 Agneta Sundberg Ledamot Kommun Period Ansvar Arrangemang Eva Werner Helsingborg Ordf. Tora Gustafsson Lidköping Sekr. Ylva Löf Göteborg Anders Mellberg Piteå Malena Möller Malmö Medl.rekryt. KT:s hemsida Ann Storvall Boden Kristofer Tengliden Stockholm Mattias Westin Falun Sari Wallberg Tyréns AB Stadsbyggnad Sara Hesse Sver.Kom. & Landst Adj. ledamot Vakant Vägverket Adj. ledamot 17

18 Förändringar under året i kommittén Johan Lindberg, Per Wramborg samt Lars Hansson har avsagts sig sina uppdrag i kommittén. Kommittésammanträden under året Kommittén har haft ett sammanträde i oktober som Mattias Westin var värd för i Falun samt 6 telefonmöten. Kurser och konferenser under 2007 Trafikkommittén har medverkat vid KT:s utbildningsdagar i Halmstad. Artiklar i Stadsbyggnad - Besvarade remisser - Medlemsrekrytering - Omvärldsbevakning - Mentorverksamhet - Genomförda studieresor Kommittén har inte genomfört någon studieresa under året. KT:s hemsida - Övrigt Inget att rapportera. Lantmäterikommittén Helsingborg i juli 2008 Eva Werner Kommitténs ledamöter under 2007 Lantmäterikommittén har 12 ledamöter samt en adjungerad ledamot från Sveriges Kommuner och Landsting. Ledamot Kommun Period Ansvar Arrangemang Allan Almqvist Malmö Ordf. & Utbildn KT dagar Elisabeth Argus Tyresö Kom.lantm.dagar Sthlm Carina Björö Umeå KT:s hemsida Stadsing.dagar Göteborg Robert Brook Sandviken Sekreterare Kom.lantm.dagar Sthlm Marie Hedqvist Skellefteå Stadsing.dagar Göteborg Lars Malmestål Järfälla Kom.lantm.dagar Sthlm Jan G Nilsson Kalmar Vice ordf. Stadsing.dagar Göteborg 18

19 Morgan Nyberg Karlstad Medl.rekrytering Stadsing.dagar Göteborg Peter Olmårs Västerås Kom.lantm.dagar Sthlm Rune Olsson Stockholm Kom.lantm.dagar Sthlm Annabell Wasserman Växjö Stadsbyggnad KT, Kom.lantm.dagar Sthlm Rose-Marie Winsenius Göteborg Stadsing.dagar Göteborg Marianne Leckström Sv. Kom.& Landsting Adj. ledamot Valberedning Lantmäterikommittén har en egen valberedning som nominerar nya ledamöter till kommittén: Börje Nordström, Umeå, , sammank. Gunilla Torvaldsson, Kalmar, Lars Öhman, Danderyd, Förändringar i kommitténs sammansättning under året Vid de kommunala lantmäteridagarna i Stockholm i november 2007 nominerades två nya ledamöter som ersätter avgående Robert Brook och Annabell Wasserman från och med 1 januari 2008; Martina Z Olsson, Lund och Göran Carlsson, Uddevalla. Deras mandatperiod i kommittén är Tidpunkter och platser för kommittésammanträden Kommittén har haft två protokollförda sammanträden under året. Ett heldagsmöte i Göteborg i anslutning till stadsingenjörsdagarna med tid för långsiktiga strategiska diskussioner, samt ett kvällssammanträde i Stockholm i anslutning till de Kommunala Lantmäteridagarna. Förutom dessa ordinarie sammanträden har kommitténs olika planeringsgrupper haft ett stort antal telefonsammanträden och underhandskontakter för planering och genomförande av årets konferensprogram och övriga verksamhet. Genomförda kurser och konferenser Kommittén arrangerade Stadsingenjörsdagar i Göteborg den 31 maj-1 juni med 115 deltagare samt Kommunala lantmäteridagar i Stockholm den november med 172 deltagare. Årets arrangemang har visat ett fortsatt stort intresse och ökat antal deltagare vilket glädjer kommittén. Artiklar i Stadsbyggnad Under året har inom vårt område bl.a. artiklar om ny standard för belägenhetsadresser varit insatta i Stadsbyggnad. Besvarade remisser Inga remissvar har avgetts under året. Aktiviteter för medlemsrekrytering Inga särskilda aktiviteter har genomförts under året. I huvudsak har rekryteringsarbetet koncentrerats till dem som deltagit vid våra konferenser utan att vara medlemmar. Aktiviteter för omvärldsbevakning Omvärldsbevakningen sker kontinuerligt av kommitténs ledamöter inom ramen för de 19

20 ordinarie kommunala uppdragen med återföring till medlemmarna i huvudsak via KT:s olika utbildningsaktiviteter. Mentorverksamhet Inget att rapportera. Genomförda studieresor Inget att rapportera. Insatser för KT:s hemsida Inga insatser förutom rapportering till föreningens sekreterare om planerade konferenser och ändringar i kommitténs sammansättning av ledamöter. Övrigt Inget att rapportera. Malmö i januari 2008 Allan Almqvist Stadsbyggnadskommittén Kommitténs ledamöter under 2007 Stadsbyggnadskommittén har 5 ledamöter samt en adjungerad ledamot från Sveriges Kommuner och Landsting. Ledamot Kommun Period Ansvar Arrangemang Hans Linderstad Göteborg Ordf. Benny Hunemark Jönköping Medl. rekrytering Katarina Johansson Stockholm Utb.ansv. Claes-Åke Kindlund Karlskrona Sekr. Margaretha Åslund Leksand Stadsbyggnad Eva Hägglund Sv. Kom.& Landsting Adj. ledamot Förändringar i kommitténs sammansättning under året Vi har frågat flera personer om att bli med men inte fått ja. Tidpunkter och platser för kommittésammanträden Vi träffades i Leksand och Halmstad samt hade 4 telefonmöten. Genomförda kurser och konferenser Inga egna kurser genomfördes under året. Arbetet koncentrerades till de kommunaltekniska dagarna i Halmstad, där vi ordnade ett av blocken tillsammans med Kommittén för hållbar samhällsbyggnad. Under hösten gjordes också planeringen för Stadsbyggnadsdagarna i februari

Lokal: Finlandia Hall Conference and Exhibition Center, rum 24

Lokal: Finlandia Hall Conference and Exhibition Center, rum 24 1(5) Etablerad år 1902 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens 110:e ordinarie årskongress Tid: Onsdagen den 6 juni 2012 kl 12.00 12.35. Plats: Helsingfors Lokal: Finlandia Hall Conference

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035 Sid 1(5) Etablerad år 1902 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452

Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Plats: Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452 Närvarande: Leif Josefson

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2011-05-26-27 1(5) Styrelsemöte 2011/3 med kommittéordf. och funktionärer. Tid: Torsdagen den 26 maj 2011 kl 16.00-18.00 Fredagen den 27 maj 2011 kl 08.30-12.00 Plats: Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna. Sid 1/5 Styrelsemöte med KT:s kommittéordförande och funktionärer. Tid: Fredagen den 4 februari 2005 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Rum: Jungska Rummet, 9:034 STYRELSEN:

Läs mer

FUNKTIONÄRERNA: Närvarande: Inger Eliasson, Barbro Larsson, Klas Thorén, Håkan Bergeå och Per Olsson Frånvarande: Arne Ransgård

FUNKTIONÄRERNA: Närvarande: Inger Eliasson, Barbro Larsson, Klas Thorén, Håkan Bergeå och Per Olsson Frånvarande: Arne Ransgård 2010-12-03 1(5) Styrelsemöte 2010/5 med funktionärer. Tid: Fredagen den 3 december 2010 kl 10.00-12.00 Plats: Folkets Hus, Umeå Lokal: Loke STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist,

Läs mer

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 30 mars 2001 kl 10.30-12.00 Plats: Skogshem, Lidingö Lokal: Sal 1-2

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2014-01-29 1(6) Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer. PROTOKOLL Tid: onsdagen den 29 januari kl. 10.00 15:00. Plats: Stockholm, KT:s kansli Styrelse, ledamöter och suppleanter: Närvarande: Bo Bäckström,

Läs mer

Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Jungska rummet

Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Jungska rummet 2010-02-05 1(6) Styrelsemöte 2010/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Jungska rummet STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1

Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 2012-04-18 1(5) Styrelsemöte 2012/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström,

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen, vån.7

Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen, vån.7 Etablerad år 1902 SS 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Plats: Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen,

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-08-25 TID Torsdagen den 25 augusti kl. 16.30 PLATS OMFATTNING 1 23 HANDLINGAR Västrastation Västra stationstorget 10, Lund Dagordning, verksamhetsberättelse

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2013-09-10 1(5) Styrelsemöte 2013/4 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 10 september 2013 kl 13.30-15.30 Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice ordf.,

Läs mer

Svenska Kommunal - Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal - Tekniska Föreningen Svenska Kommunal - Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 108:e ordinarie årskongress torsdagen den 9 september 2010 i Malmö 1 2 KT:s 108:e ordinarie årskongress Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2010-04-08 1(5) Styrelsemöte 2010/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 8 april 2010 kl 09.15-11.10 Plats: Telefonmöte STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf., Åke Persson,

Läs mer

Protokoll från KommITS Riksmöte 2008

Protokoll från KommITS Riksmöte 2008 2008-11-12 Dnr Protokoll från KommITS Riksmöte 2008 Datum: 2008-11-12 Närvarande: Se bilaga 1 1 Årsmötet förklarades öppnat av Thorbjörn Larsson 2 Val av ordförande och sekreterare Till ordförande för

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Tid: Måndagen den 3 september 2001, kl 13.00-16.15 Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö Lokal: J.F. Horn

Tid: Måndagen den 3 september 2001, kl 13.00-16.15 Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö Lokal: J.F. Horn Etablerad år 1902 Sid 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 3 september 2001, kl 13.00-16.15 Plats: Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 110:e ordinarie årskongress onsdagen den 6 juni 2012 i Helsingfors 1 2 KT:s 110:e ordinarie årskongress Plats: Finlandia Hall Conference

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Tid: Tisdagen den 5 juni 2012 kl 14.00-17.10 Plats: Finlandia Hall Conference and Exhibition Centre, Helsingfors Lokal: Rum nr 21

Tid: Tisdagen den 5 juni 2012 kl 14.00-17.10 Plats: Finlandia Hall Conference and Exhibition Centre, Helsingfors Lokal: Rum nr 21 2012-06-05 1(5) Styrelsemöte 2012/3 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 5 juni 2012 kl 14.00-17.10 Plats: Finlandia Hall Conference and Exhibition Centre, Helsingfors Lokal: Rum nr 21 STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 14 mars 1997 kl 08.30-12.00 Plats: Eklundshof i Uppsala ( Här är gudagott att vara ) Lokal: Biblioteket Närvarande:

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

1. Styrelsesammanträdets öppnande. Vice ordförande Klas Thorén öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsesammanträdets öppnande. Vice ordförande Klas Thorén öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. Sid 1/7 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Tisdagen den 8 december 1998 kl 13.00-16.45 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Lavals rum

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C 2012-09-27 1(5) Styrelsemöte 2012/4 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG 1 (17) Org.nummer: Firma: Adress: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Nytorpsvägen 5 A 183 53 TÄBY Säte: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 Enligt styrelsebeslut 2011-02-11 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Styrelsemöte 2014/3, med funktionärer och kommittéordföranden.

Styrelsemöte 2014/3, med funktionärer och kommittéordföranden. Styrelsemöte 2014/3, med funktionärer och kommittéordföranden. Tid: Tisdagen den 27 maj, kl. 10.00 16.00 Plats: Stockholm, Konstellas lokaler STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Protokoll FU 2014-10-15

Protokoll FU 2014-10-15 Protokoll FU 2014-10-15 Tid: 16:00 Plats: Telefonmöte. 0757-600 870 Kod: 576787 Närvarande: Bo Bäckström (BB), Jan G Nilsson (JGN), Per Olsson (PO) Ordförande för mötet: Sekreterare för mötet: Per Olsson

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 103:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2005 i Sundsvall 1 KT:s 103:e ordinarie årskongress Plats: Tonhallen, Folkets Park,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sida 1 av 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sammanställt av Per-Olof Lund Ordförande Samtliga, hos styrelsen arkiverade, originaldokument är underskrivna av utsedda funktionärer. Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890

Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890 b Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890 2. Katarina Andersson Aneby Miljö & Vatten AB katarina.andersson@aneby.se

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum 2011-02-11 1(6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN:

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 28 februari 2015 kl. 11.05 12.15 Djäkneskolans aula, Södra Kyrkogatan 2, Skara Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X 1 Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Mälarens vattenvårdsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelse och funktionärer

Läs mer

RM Kommun A Startlista

RM Kommun A Startlista Datum 005-08- Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternam n 0800 Fredrik Mössler Kristianstad,6 Gul 0808 086 084 08 0840 0848 0856 0904 Björn Bergkvist Östhammar 9, Gul Gun-Marie Svärd Bollnäs 7,7

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2016

Protokoll Årsmöte 2016 Protokoll Årsmöte 2016 Tid: 2016-04-15, 9.00-12.00 Plats: Uddevalla Museum, Uddevalla Beslutande Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Elin Ruist (Sportfiskarna), Göran Ohlsson (Öckerö kommun),

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Tid: Måndagen den 15 november 1999 kl 14.00-18.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Jungska rummet 9:034.

Tid: Måndagen den 15 november 1999 kl 14.00-18.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Jungska rummet 9:034. Sid 1/8 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 15 november 1999 kl 14.00-18.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Jungska

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen

Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen 2012-02-03 1(6) Styrelsemöte 2012/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 4 december 2012

Protokoll från årsmötet den 4 december 2012 HELENEBORGS BÅTKLUBB Klubbhuset Långholmen 117 33 Stockholm Protokoll från årsmötet den 4 december 2012 Mötets öppnande Peter Fägersten hälsar alla välkomna och inleder mötet med en tyst minut för hedersmedlemmen

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. 1/7 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 18 november 1996 kl 13.00-17.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Lavals rum 9:036.

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2010-06-04 1(6) Styrelsemöte 2010/3 med kommittéordf. och funktionärer. Tid: Torsdagen den 3 juni 2010 kl 13.15-15.30 Fredagen den 4 juni 2010 kl 09.00-12.00 Plats: Älvrummet, Lilla Bommen, Göteborg Lokal:

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD. 1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordföranden, Anne Westerlind.

SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD. 1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordföranden, Anne Westerlind. SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD PROTOKOLL Årsmöte i Göteborg 2005-10-14 Närvarande: Anne Westerlind Göteborg Klaus Kirnö Göteborg Johan Sellgren Göteborg Niels Kieler-Jensen

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer