Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen"

Transkript

1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1

2 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 2

3 KT:s 106:e ordinarie årskongress Plats: Conventum Örebro, Fabriksgatan 17-19, Örebro Lokal : Kongresshallen Tid: Onsdagen den 10 september 2008, kl Förslag till dagordning 1. Val av ordförande och vice ordförande för årskongressen 2. Val av protokollförare 3. Godkännande av föredragningslista 4. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera årskongressens protokoll 5. Frågan om årskongressen utlysts i behörig ordning 6. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret Revisorernas berättelse för verksamhetsåret Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret Beslut om dispositioner enligt fastställd resultat- och balansräkning 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsåret Val av föreningens ordförande och vice ordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter för verksamhetsåret Val av två revisorer jämte en suppleant för verksamhetsåret Val av valnämnd och valnämndens sammankallande för verksamhetsåret Fastställande av medlemsavgifter för individuella medlemmar resp. företagsmedlemmar för verksamhetsåret 2009 Styrelsen föreslår oförändrat 250 kronor för individuella medlemmar 5000 kr för företagsmedlemmar 15. Behandling av ärenden framtagna av styrelsen och av ärenden, anhängiggjorda av enskild medlem genom skriftlig anmälan senast fyra månader före årskongressen a. Utdelning av stipendier b. Utdelning av utmärkelsen Årets Kommunaltekniker c. Utdelning av utmärkelsen Årets Kommunaltekniska Projekt d. Utseende av Stadsbyggnadsmedaljör e. Utseende av Hedersledamot f. Övriga frågor Inga ärenden har anhängiggjorts av enskild medlem 16. Frågan om plats för nästa två årskongresser a. Beslut om plats för årskongressen 2009 Styrelsen föreslår Gävle b. Beslut om plats för årskongressen 2010 Styrelsen föreslår Malmö 3

4 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Årsberättelse 2007 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Lars Åke Holmkvist Jönköping Vice ordförande Inger Sundström Örebro Ledamöter Allan Almqvist Malmö Mats Fager Stockholm Thore Persson Halmstad Åke Persson Göteborg Agneta Sundberg Stockholm Suppleanter Margaretha Alfredsson Umeå Hans Andersson Skellefteå Lena Hugosson Sundsvall Som funktionärer har verkat: Sekreterare och webredaktör Arne Ransgård Göteborg Kassaförvaltare Börje Petersson Stockholm Utbildningsledare Arne Ransgård Göteborg Redaktör Martin Edman Karlstad Kansliföreståndare Inger Eliasson Stockholm Styrelsen har under året hållit 4 sammanträden: den 2 februari i Stockholm, 9 maj i Jönköping, 2 oktober i Halmstad samt den 26 november i Stockholm. Förvaltningsutskottet har hållit 7 protokollförda sammanträden varav 6 varit telefonmöten, den 7 januari, 1 juni, 4 juli, 31 augusti i Stockholm, 26 september, 19 oktober och den 27 december. Futurumrådet har inte sammanträtt under året. Protokollen från styrelsens och FU:s sammanträden finns tillgängliga på föreningens kansli. Bland de frågor som behandlats märks särskilt: KT:s organisation Sammansättningen av föreningens kommittéer Stadgeändringar Medlemsrekrytering och medlemsvård Kommunikation med medlemmar och marknadsföring av KT Fråga om ändring av namnet på föreningen. Kursadministration Arkivering av föreningens handlingar m.m. Bemanning av KT:s lokaler 4

5 PBL-utredningen KT:s valnämnd Ändring av styrelsemedlemmarnas ansvarsområden till bevakningsområden Genomgång av avtalet med Irmér Media AB IFME:s årskongress 2012 mellan Helsingfors-Tallinn-Stockholm Slutredovisning av utfallet för konferensen Den gångvänliga staden IFME EXCO möte i Malmö Framtidsseminarium genomfördes i Stockholm den november om föreningens uppgifter och förnyelse. Arbete med långsiktig planering av årskongresser och utbildningsdagar t.o.m. år 2009 Verksamhetsplan för år 2008 Planering för genomförande av Öppet Hus på kommunernas tekniska förvaltningar i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. KT:s hemsida Antal besök per år År 1998 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År Den kraftiga stegringen av antalet besök beror sannolikt på dels att dokumentation från föreningens konferenser omgående efter avslutad konferens läggs ut på hemsidan, dels att hemsidan hålls kontinuerligt uppdaterad med bl.a. kommande konferenser och aktuella händelser. Orsaken till nedgången 2004 beror sannolikt på att 2003 hade ovanligt många besök p.g.a. den utökade kursverksamheten med 10 regionala seminarier i tredimensionell fastighetsindelning. Förändringar under året Hemsidan har under året genomgått en del förändringar. Bl.a. finns nu en högerspalt på startsidan som kan användas för annonsering av nya nummer av Stadsbyggnad, kommande konferenser, lediga platser etc. Dessa annonser kan skiftas slumpmässigt vid byte av flik på startsidan. Årskongressen och Kommunaltekniska utbildningsdagar KT:s årskongress 2007 och Kommunaltekniska utbildningsdagar, KommunalTeknik 2007, arrangerades den 2-4 oktober i Halmstad på Hotel Tylösand. Halmstads kommun hade valts bl.a. med anledning av att Halmstad firade 700 års jubileum. Föreningen genomförde här sin 105:e årskongress. Kongressen utsåg chefen för Stockholms Stads Gatu- och Fastighetskontors Innerstadsregion Göran Grahm till Årets Kommunaltekniker. Till årets Kommunaltekniska projekt utsågs Terminal för omlastning av transporter i Eskilstuna kommun, årets tillväxtkommun Temat för årskongressen var Klimatförändringarnas betydelse för samhällsbyggnadsprocessen - och hade valts bland annat för att visa på hur viktigt det är för kommunerna att beakta klimatförändringarna i samhällsbyggandet. 5

6 Vi fick under dagarna i Halmstad ta del av en medelstor stads utveckling och förändring. Vi fick information och inspiration, som vi kunde ta med hem och omsätta i vårt arbete på hemorten. Utbildningsdagarna inleddes på kvällen den 2 oktober med en mingelafton på nya Huvudbiblioteket i Halmstad där fd stadsbyggnadschefen i Halmstad Sven Palmkvist berättade och kåserade om Livet kring Nissan en stadsbyggnadsodyssé med klimatologiska förtecken. Kulturchefen Sigge Olsson samt projektledaren Rikard Ahlgren, båda från Halmstad, redogjorde för Huvudbiblioteket från idé till verklighet. Kvällen avslutades med en ekologisk buffé. Den 3 oktober invigde föreningens ordförande Lars Åke Holmkvist årets utställning, som hade 12 deltagande företag. Kommunstyrelsens ordförande Carl-Fredrik Graf hälsade deltagarna välkomna till Halmstad och gav en resumé över Halmstads aktuella satsningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Som utmärkt moderator under konferensen verkade producenten och programledaren Pelle Hörmander på Sveriges Radio P4 Halland. Ledamoten i Riksdagens Näringsutskott Alf Eriksson inledde med att redogöra för Klimatförändringens betydelse för samhällsbyggnadsprocessen och ställde följande frågor: Behöver vi som enskilda personer göra stora uppoffringar för att hejda klimatförändringarnas verkningar, eller klarar en ny samhällsbyggnad utmaningen? Klarar det politiska systemet av att fatta nödvändiga beslut för att mildra effekterna i tid? Claes Brundin, meteorolog på SMHI fortsatte med att ställa frågan Är du medveten om vad klimatförändringen innebär för din kommun? Förmiddagspasset avslutades med en redovisning av den purfärska utredningen Klimat & sårbarhetsutredningen och reflektioner kring denna av Bengt Holgersson, utredare, f.d. landshövding. Efter lunch genomfördes Årsmötet med bl.a. utdelning av dels stipendium på kronor till Annika Hvidt-Andersén, Jönköpings kommun, för att studera offentlig fastighetsförvaltning i Australien. Ordföranden i IFME har medverkat vid utformningen av programmet, dels utmärkelsen Årets Kommunaltekniker till chefen för Stockholms stads Gatu- och fastighetskontors innerstadsregion Göran Gahm, dels utnämningen av Årets kommunaltekniska projekt, som gick till Eskilstuna kommun för en ny omlastningsterminal för omlastning av transporter mellan järnväg och bil. Därefter fortsatte Sven Bårström, stf. GD för Banverket, med en presentation av Järnvägen ett långsiktigt hållbart transportsystem. Bl.a. tog han upp järnvägens roll i transportförsörjningen och kommande infrastrukturella satsningar inom det nationella järnvägsnätet. Eftermiddagens föredrag avslutades av GD för Vägverket, Ingemar Skoglund, som redogjorde för klimatförändringens påverkan på det befintliga vägnätet och framtida utbyggnader av infrastrukturen under rubriken Förändrat klimat förändrad väghållning. Fem olika studieutfärder arrangerades: 1. Nissastrand, Sveriges modernaste stadsboende 2. Hotel Tylösand/Livräddarna, Redovisning av de stora förändringar hotellet genomgått med nytt Spa och Sveriges största galleri samt av Livräddarnas verksamhet, som är en unik organisation utan motstycke i landet. 3. Andersbergs utveckling. Ett bostadsområde från 1970-talet som nu är under omvandling och utveckling med centrum, utvecklad medborgarservice, omvandling till äldreboende m.m. 4. Från huvudleden i ytterområde till gågatan i centrum. En resa längs Nya kustvägen mot Halmstads centrum med broar, bullerplank, planteringar m.m. 5. VA-verksamhet för havets skull. Det nya reningsverket från 2006 med bl.a. Bio-P anläggning och långt driven bräddvattenbehandling. Även olika dagvattenanläggningar passerades och visades. 6

7 Kongressmiddagen var förlagd till Hotel Tylösand, där middagen dukades upp i Restaurang Tylöhus med underbar utsikt över havet. För underhållningen under och efter middagen svarade den numera välkända kvinnliga musikgruppen FACE-84. Torsdagen den 4 oktober inleddes med fyra blockprogram om Stadsbyggnad och hållbar utveckling, Lantmäteri, Mark och exploatering, Gata och trafik samt Bygg och förvaltning. För medföljande genomfördes samtidigt en utfärd i Halmstad med omnejd med f.d. stadsbyggnadschefen Sven Palmkvist som ciceron. Dagen avslutades med 4 föredrag. Först ute var riksdagsmannen för Halland, Henrik von Sydow, som redogjorde för Regeringens perspektiv på klimatförändringen. Därefter följde 2 föredrag på engelska av Chris Champion, president av den internationella kommunaltekniska föreningen IFME samt IFME:s generalsekreterare Neil Buchan. Avsikten med föredragen var bl.a. att göra den internationella föreningen känd för KT:s medlemmar inför IFME:s nästa världskongress i Melbourne i Australien i september Sista föredraget hölls av fotbollsledaren för Halmstads Bollklubb Jan Andersson som redovisade sin syn på hur man blir en framgångsrik (fotbolls-)ledare. Göteborg i maj 2008 Arne Ransgård Kursverksamheten Kursverksamheten i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen har under 2007 omfattat 6 arrangemang. Totalt har kursverksamheten haft 921 deltagare. Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Kursverksamhet år 2007 Kurs/konferens/seminarium Datum Ort Delt. inkl. medv. Hållbar planering vid förändrat klimat 20.3 Karlstad Inställd Kommunaltekniska Chefsdagar Stockholm Framskjuten Gatukontorsdagar Skellefteå =169 Stadsingenjörsdagarna Göteborg 97+19=116 Välfärd-GIS-Folkhälsa 18.9 Gävle 12+10=22 KommunalTeknik Halmstad =221 MEX-dagarna Uppsala =238 Kommunala Lantmäteridagar Stockholm =155 Summa: 6 kurser/konf./seminarier 13 dagar 6 orter Summa: 921 Några arrangemang har skett i samarbete med andra intressenter. Det gäller Kommunal- Tekniska Utbildningsdagar 2007 med Halmstads kommun samt Gatukontorsdagar 2007 med Skellefteå kommun. Omsättningen och nettot för utbildningsverksamheten framgår av den ekonomiska resultaträkningen i årsredovisningen. 7

8 Liksom tidigare år har Gatukommittén, Mark- och Exploateringskommittén samt Lantmäterikommittén haft fasta arrangemang med goda resultat. MEX-kommitténs arrangemang rönte rekordstor anslutning. Liksom tidigare år anordnade Lantmäterikommittén två 2-dagarkonferenser med god anslutning. Chefskommittén sköt fram sitt arrangemang, som varit tänkt att bli årligen återkommande. Bygg- och Förvaltningskommittén har försökt arrangera regionala konferenser som också skjutits fram i tiden. Som sammanfattning av kursverksamheten 2007 kan sägas att liksom tidigare år har de fasta arrangemangen varit framgångsrika. Målsättningen, som uttalats av föreningens styrelse, är att varje kommitté ska ha minst ett årligt fast arrangemang. Härutöver bör föreningen erbjuda kurser och seminarier i aktuella ämnen. Årets utbud av kurser är det lägsta inom överskådlig tid. Målsättningen är att öka kursutbudet så att alla medlemmar kan delta i konferenser som omfattar deras verksamhetsinriktning. En fortlöpande kreativ diskussion om vår kursverksamhet är därför viktig i vår styrelse och i kommittéerna. Göteborg i januari 2008 Arne Ransgård 8 Stadsbyggnad Redaktör för Stadsbyggnad har varit Martin Edman, Karlstad. Under 2007 har tidskriften som vanligt kommit ut med 6 nummer som omfattar 234 sidor. 76 artiklar har publicerats, skrivna av 79 författare. Till detta kommer styrelsens aspekter samt redaktörens reflektioner i varje nummer. Det arvodeslösa författarskapet förutsätter en väl fungerande koppling mellan redaktören, kommittéerna samt föreningens medlemmar och sympatisörer. Behovet av ett fungerande idéutbyte mellan redaktören och föreningens kommittéer förstärktes under 2005 då det så kallade redaktionsrådet bildades. Rådet har börjat finna former för sitt agerande och engagemang. Kopplingen mellan kommittéernas utvecklingsinsatser och fortbildningsinsatser samt tidskriftens innehåll bör emellertid ytterligare konkretiseras för att underlätta Stadsbyggnads bevakning av aktuella nyheter och lockande spetskunskaper. Fortfarande visar såväl föreningsmedlemmar som andra kommunaltekniskt intresserade personer intresse av att publicera sig i tidskriften. Samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, statliga verk och myndigheter liksom med institutioner samt högskolor och universitet är även de källor till kompletterande artiklar av högt läsvärde. Redaktionsrådet har bestått av: Annabell Wasserman, Lantmäterikommittén, Örjan Eriksson, Gatukommittén, Eva Werner, Trafikkommittén, Margaretha Åslund, Stadsbyggnadskommittén, Leif Lundborg, Mark- och Exploateringskommittén, Thore Persson, Bygg- och Förvaltningskommittén, samt Kerstin Blom Bokliden, Kommittén för Hållbar Samhällsbyggnad. Konkurrensen på annonsmarknaden är tuff. Ett omfattande marknadsföringsarbete har genomförts av tidskriftens annonsackvisitör. Vissa temanummer har haft särskild lockelse för leverantörer vars verksamhet speglats i artiklarna. Det är en förhoppning att detta ska inleda en ny epok av framgång för annonsering i Stadsbyggnad.

9 Annonsvolymen har successivt ökat under de senaste åren. Sammantaget har 2007 inneburit att annonsintäkterna täckt produktionskostnaden. Upplagan är TS-kontrollerad och uppgår till exemplar som når drygt 400 prenumeranter utöver föreningens medlemmar. Verksamheten som helhet under 2007 lägger en solid grund för fortsatt utveckling av tidskriften. Karlstad i juli 2008 Martin Edman Internationellt samarbete NKS I Nordiska Kommunaltekniska Samarbetskommittén (NKS) har den norska föreningen Norsk Kommunalteknisk Forening under år 2007 haft posterna som ordförande och sekreterare. Under året 2008 kommer posterna att besättas av den svenska föreningen. Kommittén har under år 2007 haft två sammanträden, den 3-4 maj i Stockholm, Sverige och den december i Tallinn, Estland. Vid sammanträdena redovisades aktuella frågor i de nordiska länderna. Vidare diskuterades verksamheten i IFME och hur de nordiska föreningarna skall förhålla sig till IFME:s utveckling. Vid sammanträdena redovisades - förutom aktuella kommunaltekniska frågor i de nordiska länderna - även rekryteringsfrågor och utbildningar samt hur den kommunaltekniska verksamheten skall kunna bli mer synlig i debatten. Protokoll från mötena finns tillgängliga på KT:s hemsida under fliken Länkar. IFME, International Federation of Municipal Engineering IFME:s exekutiva kommitté (EXCO) har hållit två sammanträden under Det första var förlagt till Rotterdam i Holland den april och det andra till Durban i Sydafrika den oktober. Vid sammanträdena i EXCO behandlades bl.a. organisation, budget, stadgar, resurs- och verksamhetsplaner, medlemskap, hemsida på Internet ( ), nätverk på Internet, förläggning av IFME:s huvudkontor till UNESCO i Paris samt förläggning av IFME:s arkiv till Storbritanniens medlem ICE:s huvudkontor i London (ICE har accepterat). Nästa världskongress kommer att arrangeras i Melbourne den 6-10 september 2009 på Melbourne Exhibition and Convention Centre av den australienska föreningen IPWEA. Man planerar att ha 130 föredrag i 6 parallella sessioner med rubrik IFME World Congress on Municipal Engineering. Vidare diskuterades förläggningen av världskongressen Vid mötet i Rotterdam. framfördes förslaget att Finland, Estland och Sverige gemensamt skulle svara för detta arrangemang. Vid sammanträdet i Durban togs beslut om detta och finska föreningens ordförande blev vald till vice ordförande i IFME. Protokoll från mötena i IFME:s exekutiva kommitté finns tillgängliga på KT:s hemsida under fliken Länkar. 9

10 Styrelsen anser att föreningen i positiv anda bör pröva sitt medlemskap, bl.a. med den ökande internationaliseringen som bakgrund. Sekreteraren, som har styrelsens uppdrag att bevaka KT:s intressen, skall fortsatt följa och klarlägga KT:s utbyte av medlemskapet. Styrelsebeslut skall senare fattas om KT:s långsiktiga deltagande. Jönköping och Göteborg i maj 2008 Lars Åke Holmkvist, Arne Ransgård Fackkommittéerna Föreningen har under året haft nio fackkommittéer: Chefskommittén, Bygg- och Förvaltningskommittén, Gatukommittén, Markoch Exploateringskommittén, Miljökommittén, Lantmäterikommittén, Stadsbyggnadskommittén, Trafikkommittén samt Yngrekommittén, KNUT, vilande. Sedan Informationskommittén nedlagts samordnas fackkommittéernas arbete vid föreningens styrelsemöten, till vilka fackkommittéernas ordförande kallas att delta. För informationsteknikfrågor har funnits en särskild samordningsgrupp benämnd Samordningsgruppen för IT-frågor. Denna grupp var avsedd att ersättas av en ny kommitté benämnd IT-kommittén. Arbetet med skapande av en IT-kommitté har lagts ned. Nedan redovisas kortfattat årets verksamhet i de olika fackkommittéerna: Chefskommittén Chefskommittén har under året haft två telefonmöten. Kommittén planerade att genomföra en konferens under hösten, men av olika skäl ställdes den in. Under senare delen av 2008 avser kommittén att genomföra en konferens under två halvdagar. Den finns också starka skäl för att bredda kommitténs sammansättning med framförallt några yngre personer i ledande kommunaltekniska befattningar. Kommittén har uppfattningen att det finns ett behov av återkommande kommunaltekniska chefsdagar för att skapa nätverk och få möjligheter att penetrera olika frågor kring ledarskap. Jönköping i juli 2008 Lars Åke Holmkvist 10

11 Gatukommittén Kommitténs ledamöter under 2007 Ledamot Kommun Period Ansvar Arrangem. Håkan Bergeå Borlänge Ordf. Utb.ansv. Hans Andersson Skellefteå Vice ordf. Ted Ell Stockholm Per-Olof Johansson Kalmar Jan Kangas Haparanda Tommy Karlqvist Lindesberg Medl.rekryt. Eva Jonsson Örebro Ordf. Per A Olsson Göteborg KT:s hemsida Ingrid Persson Malmö Sekreterare Sofi Almqvist Jönköping Ungdomsrepr. Örjan Eriksson Sv.Kom. & Landst. Adj.led., Stadsb., Omvärldsb. Gunnar Tunkrans Vägverket Adj. ledamot Förändringar i kommitténs sammansättning under året Sofi Almqvist invaldes under året och representerar unga kommunaltekniker. Eva Jonsson valdes till ordförande, Hans Andersson till vice ordförande och Ingrid Persson till sekreterare. Håkan Bergeå och Per Olsson finns tack och lov kvar i kommittén som ovärderliga kommittémedlemmar och mentorer till sina efterträdare. Tidpunkter och platser för kommittésammanträden Kommittén har under året haft 4 protokollförda sammanträden, nämligen 25 januari i Stockholm, juni i Kalmar, 3 oktober i Halmstad samt 8 november i Stockholm. Genomförda kurser och konferenser 2007 års upplaga av kommitténs årliga Gatukontorsdagar (GK 07) - med den nyskapade underrubriken Forum för stadsmiljö -genomfördes den maj med Skellefteå som värdkommun. Arrangemanget blev mycket uppskattat av de 170 deltagarna. Syftet var som vanligt att visa upp kommunaltekniska lösningar, arbetssätt och visioner och samtidigt utveckla den sociala kontakten mellan landets kommunaltekniker. Jens Wikström, ledamot i Skellefteå kommuns kommunstyrelse berättade med entusiasm om varför Skellefteå blev utsedd till årets stadskärna år Under mingelkvällen presenterades också projektet Stoorn- världens största älg av sin idégivare Thornbjörn Holmlund. Dag 2 inleddes av tekniska nämndens ordförande Ola Burström som presenterade kommunen och dess framtidssatsningar. Lorenz Andersson, landshövding i Västerbottens län talade om svensk träbyggnadsstrategi och gav en rapport från utredningen om den kommunala kompetensen. Därefter rapporterade Eva Jonsson om dagsläget på Bergslagens KommunalTeknik, som sista programpunkt innan lunch fick vi ta del av trafikforskare Sören Nordlunds roande och tankeväckande anförande om vårt trafikbeteende. Temat för eftermiddagen var kundanpassad väghållning och följande programpunkter genomfördes: Kritik på teknik, medborgarnas syn på kommunens väghållning (Örjan Eriksson, 11

12 SKL), Smart belysning, belysningsprogram med teknikutveckling (Zandra Nordin, Skellefteå kommun), Kunddialog vid drift och underhållsarbeten (Christian Eriksson, Vägverket), Vinterväghållning med multiplog och uppvärmda gator (Helena Markgren, Skellefteå kommun). Dag 3 gick i träbyggandets tecken. Först ut var Per-Olof Marklund, SP Trätek som talade om träbyggande ur ett nationellt och internationellt perspektiv, därefter talade Jens Wikström om Älvbacka strand och trä i staden. Under studiebesöken besöktes Campus Skellefteå med trätekniskt centrum, Martinssons Träbroar, vi fick också en glimt av Lejonströmsbron - Sveriges längsta träbro med fordonstrafik och Bonnstan - kyrkby från 1600-talet. Efter lunchen bjöds vi in till nästa års gatukontorsdagar som är förlagda till Kalmar. Per-Anders Fjellström talade sedan om träbroar i praktiken. Sist på programmet presenterades nyheter från gatu- och trafikområdet av SKL (Bengt Westman, Sara Hesse och Örjan Eriksson). Gatukommittén ansvarade också, med stöd av Trafikkommittén, för ett särskilt blockprogram vid planeringen och genomförandet av KT2007 under oktober månad i Halmstad. Gatukommittén har också under året planerat 2008 års Gatukontorsdagar Forum för stadsmiljö tillsammans med våra kolleger i Kalmar med Per-Olof Johansson i spetsen. Artiklar i Stadsbyggnad Gatukommitténs medverkan i tidningen Stadsbyggnad samordnas liksom tidigare år genom Örjan Eriksson. Besvarade remisser Kommittén har under året inte utarbetat några remissvar för föreningens räkning. Aktiviteter för medlemsrekrytering Kommitténs rekryteringsinsatser var främst i samband med Gatukontorsdagarna. Aktiviteter för omvärldsbevakning Kommitténs ansvarige för omvärldsbevakning, Örjan Eriksson, har förmedlat sina rapporter främst vid kommittémötena såsom underlag för kommitténs utbildningsinsatser. Värdefulla omvärldsimpulser har också erhållits av Vägverkets representant under året, Gunnar Tunkrans. Mentorverksamhet Mentorverksamheten utgör en viktig del i föreningens arbete speciellt för de yngre, nyanställda kommunalteknikerna. Kommittén har under året rekryterat Sofi Almqvist i syfte att representera yngre medlemmar. Studieresor Inga studieresor genomfördes KT:s hemsida Kommitténs ansvarige för KT:s hemsida, Per Olsson, har rapporterat förändringar för hemsidan till föreningens sekreterare. Övrigt Genom att kommittén innehåller representanter för såväl Sveriges Kommuner och Landsting som Vägverket har för kommittéarbetet värdefulla informations- och meningsutbyten i olika 12

13 frågor kunnat ske. Omvärldsbevakning och synpunkter från föreningens medlemmar mottas också med stor tacksamhet. Örebro i februari 2008 Eva Jonsson Bygg- och förvaltningskommittén Kommitténs ledamöter under 2007 Ledamot Kommun Period Ansvar Arrangemang Thore Persson Halmstad Ordf.& Stadsbyggn. Katarina Bröms Jönköping Cathrine Holgersson Gävle Gunder Häggström Borlänge Sekreterare Ola Johansson Kalmar Medl.rekryt. Jarmo Nieminen Höganäs Vice ordförande Hans Nolander Örnsköldsvik Lennart Olsson Sundsvall Rolf van Dalen Göteborg Förändringar i kommitténs sammansättning under året Katarina Bröms, Jönköping, Hans Nolander, Örnsköldsvik, och Gunder Häggström, Borlänge, har lämnat kommittén. Annika Hvidt-Andersén, Jönköping, har tillkommit som ny ledamot av kommittén. Tidpunkter och platser för kommittésammanträden Kommittén har haft fyra protokollförda sammanträden, den 22 februari i Stockholm, den 14 juni i Halmstad, 3 oktober i Halmstad och telefonmöte den 19 april. Genomförda kurser och konferenser Inga kurser eller konferenser har genomförts under året. Kommittén har medverkat med ett eget block i KommunalTeknik Artiklar i Stadsbyggnad Inga artiklar har införts i Stadsbyggnad under året. Besvarade remisser Inga remissvar har avgivits. Aktiviteter för medlemsrekrytering Ingen särskild aktivitet har genomförts. Aktiviteter för Omvärldsbevakning Inga aktiviteter har genomförts. 13

14 Mentorverksamhet Ingen sådan verksamhet har genomförts. Genomförda studieresor Ingen studieresa har genomförts. Insatser för KT:s hemsida Ingen speciell insats har genomförts. Övrigt Inget i övrigt att rapportera. Halmstad i juli 2008 Thore Persson Mark- och exploateringskommittén Kommitténs ledamöter under 2007 Ledamot Kommun Period Ansvar Arrangem. Leif Lundborg Eskilstuna Ordförande, Stadsbyggnad Lars Andersson Boden Tommy Andersson Halmstad Bo Bäckström Gävle Vice ordf., Omvärldsbev. Marianne Cedervall Linköping KT:s hems., Ment.verks. Karin Frykberg Göteborg Torbjörn Frykstedt Karlstad Karin Sterte Helsingborg Staffan Sjöström Umeå Inger Sundström Örebro Utbildn.ansv. Olof Moberg Sv. Kom.& Landst. Adj. ledamot Deltagande i aktiviteter Inger Sundström och Marianne Cedervall deltog i KT-styrelsens utvecklingsseminarium i Älvsjö den november. Förändringar i kommitténs sammansättning under året Bo Bäckström har lämnat kommittén och Katarina Bröms har tillkommit under året. Nya ledamöter för 2008 blir Ulf Crichton, Strängnäs, och Birgitta Gustafsson, Örebro. Leif Lundborg, Eskilstuna, och Inger Sundström, Örebro, lämnar kommittén från årsskiftet. 14

15 Tidpunkter och platser för kommittésammanträden Årets upptaktsmöte hölls i Eskilstuna den 3 februari. Styrelsemöte hölls i samband med KT-dagarna i Halmstad den 3 oktober och i samband med MEX-dagarna i Uppsala den 13 november. Därutöver har telefonmöten genomförts den 12 februari, den 12 mars, den 23 april, den 28 maj och den 3 september. Genomförda kurser och konferenser MEX-kommittén och Lantmäterikommittén samverkade med programpunkter för ett block vid KT-dagarna den 4 oktober i Halmstad. Under blocket redovisades bl.a. planfrågor med anknytning till tredimensionell fastighetsbildning, laserskanning för byggande av terrängmodeller av kustnära områden, GIS som stöd för kommunens beredskapsarbete, vattennära bebyggelse, sårbarhetsutredningen samt kommunens ansvar för översvämningar vid bygglovgivning och planläggning. Årets MEX-dagar hölls i Uppsala den november. Dagarna besöktes av ca 235 personer, vilket torde vara rekord för MEX-dagarna. Under dagarna redovisades många frågor om exploateringsavtal, vad de får innehålla och hur de kan förändras. Hur exploateringsavtal kan tillämpas, hur exploateringsverksamhet ska redovisas liksom hur momsen ska redovisas. Frågor om kommunala avgifter för gator och vägar redovisades liksom hur utrymme för ledningar ska säkerställas i allmän platsmark.vi fick även en redovisning av olika spännande projekt som pågår i det expansiva Uppsala. Även ett pass om retorik ingick. Vi fick även veta vad som hände när Kina kom till Kalmar och vilka problem som uppstår när en kommun bildas, Knivsta. Artiklar i Stadsbyggnad Inga artiklar i Stadsbyggnad har skrivits av ledamöterna. Tips om uppslag till artiklar har lämnats som redaktören skrivit om. Besvarade remisser Inga remisser har besvarats under året. Aktiviteter för medlemsrekrytering Ingen organiserad aktivitet för medlemsrekrytering har genomförts. Kommittémedlemmarna tar de tillfällen som ges att inspirera till medlemskap i KT-föreningen. Aktiviteter för omvärldsbevakning Ingen organiserad aktivitet har genomförts men genom kommitténs nätverk sker en kontinuerlig omvärldsbevakning. Mentorverksamhet Ingen aktiv mentor-adept-relation finns inom kommittén. Vi anser dock att det är en mycket viktig aktivitet. Studieresor Inga studieresa har genomförts under året men planering pågår för resa under KT:s hemsida Anteckningar från Mex-dagarna har lagts ut på hemsidan. 15

16 Övrigt Ingen särskild aktivitet i övrigt finns att rapportera. Eskilstuna i januari 2008 Leif Lundborg 16 Kommittén för hållbar samhällsbyggnad Kommitténs ledamöter under 2007 Ledamot Kommun Period Ansvar Arrangem. Agneta Sundberg Nynäshamn Ordf. KT-dagar Susanne Carlsson Borås Tommy Danielsson Kristianstad KT:s hemsida Catharina Hedin Gävle Valberedning Välfärd-GIS-Folkhälsa Helena Olsson Gävle Medl.rekrytering Välfärd-GIS-Folkhälsa Gunnar Persson Karlstad Omvärldsbevakning Mikael Schultz Karlstad Vice ordf. Utb.ansv. KT-dagar Royne Söderström Umeå Februarikonferens Anders Tysklind Strömstad studieresa Kerstin Blom Bokliden Sv. Kom.& Landst Stadsbyggnad Adj. ledamot Sekreterarskapet har under 2007 alternerats mellan ledamöterna Förändringar i kommitténs sammansättning under året Kommittén har haft ovanstående bemanning under 2007 Tidpunkter och platser för kommittésammanträden Kommittén har haft 6 protokollförda sammanträden under året. Genomförda kurser och konferenser Kommittén har under 2007 tillsammans med Lantmäterikommittén anordnat konferensen Välfärd-GIS-Folkhälsa i Gävle i september. Vid föreningens årsmöte i Halmstad anordnade kommittén ett block i samverkan med Stadsbyggnadskommittén. Artiklar i Stadsbyggnad Under året har kommittén medverkat med fem artiklar i Stadsbyggnad: Nr 1 Mjukisen och teknikfreaken Helena Olsson, Miljöutredare Gävle kommun Nr 4 Samhällsplanering en nyckel i klimatarbetet Kerstin Blom Bokliden, Sveriges Kommuner och Landsting Framtida översvämningar Hur möter vi risken? Gunnar Persson, stadsbyggnadsdirektör, Karlstad En ny PBL Eller blir det som förut? Reigun Thune Hedström, Expert PBL-utredningen, på uppdrag av KHSB. Besvarade remisser

17 Ingen aktivitet under året. Aktiviteter för medlemsrekrytering Inga särskilda aktiviteter har genomförts under året. I huvudsak har rekryteringsarbetet koncentrerats till dem som deltagit vid våra konferenser utan att vara medlemmar. Aktiviteter för omvärldsbevakning Omvärldsbevakningen sker kontinuerligt av kommitténs ledamöter och diskuteras under mötena till grund för uppslag om kommande kurser och konferenser. Mentorverksamhet Ordföranden har fört samtal med föreningens ordförande om anordnande av en konferens om mentorskap under Genomförda studieresor Kommittén planerar för en resa under Insatser för KT:s hemsida KT:s hemsida har diskuterats kontinuerligt vid årets möten. Övrigt Vid KT:s framtidsdagar i november deltog kommitténs ordförande. Kommittén har under året vid ett flertal tillfällen samverkat med trafik- och stadsbyggnadskommittéerna och funnit detta samarbete mycket givande. Trafikkommittén Kommitténs ledamöter under 2007 Stockholm i april 2008 Agneta Sundberg Ledamot Kommun Period Ansvar Arrangemang Eva Werner Helsingborg Ordf. Tora Gustafsson Lidköping Sekr. Ylva Löf Göteborg Anders Mellberg Piteå Malena Möller Malmö Medl.rekryt. KT:s hemsida Ann Storvall Boden Kristofer Tengliden Stockholm Mattias Westin Falun Sari Wallberg Tyréns AB Stadsbyggnad Sara Hesse Sver.Kom. & Landst Adj. ledamot Vakant Vägverket Adj. ledamot 17

18 Förändringar under året i kommittén Johan Lindberg, Per Wramborg samt Lars Hansson har avsagts sig sina uppdrag i kommittén. Kommittésammanträden under året Kommittén har haft ett sammanträde i oktober som Mattias Westin var värd för i Falun samt 6 telefonmöten. Kurser och konferenser under 2007 Trafikkommittén har medverkat vid KT:s utbildningsdagar i Halmstad. Artiklar i Stadsbyggnad - Besvarade remisser - Medlemsrekrytering - Omvärldsbevakning - Mentorverksamhet - Genomförda studieresor Kommittén har inte genomfört någon studieresa under året. KT:s hemsida - Övrigt Inget att rapportera. Lantmäterikommittén Helsingborg i juli 2008 Eva Werner Kommitténs ledamöter under 2007 Lantmäterikommittén har 12 ledamöter samt en adjungerad ledamot från Sveriges Kommuner och Landsting. Ledamot Kommun Period Ansvar Arrangemang Allan Almqvist Malmö Ordf. & Utbildn KT dagar Elisabeth Argus Tyresö Kom.lantm.dagar Sthlm Carina Björö Umeå KT:s hemsida Stadsing.dagar Göteborg Robert Brook Sandviken Sekreterare Kom.lantm.dagar Sthlm Marie Hedqvist Skellefteå Stadsing.dagar Göteborg Lars Malmestål Järfälla Kom.lantm.dagar Sthlm Jan G Nilsson Kalmar Vice ordf. Stadsing.dagar Göteborg 18

19 Morgan Nyberg Karlstad Medl.rekrytering Stadsing.dagar Göteborg Peter Olmårs Västerås Kom.lantm.dagar Sthlm Rune Olsson Stockholm Kom.lantm.dagar Sthlm Annabell Wasserman Växjö Stadsbyggnad KT, Kom.lantm.dagar Sthlm Rose-Marie Winsenius Göteborg Stadsing.dagar Göteborg Marianne Leckström Sv. Kom.& Landsting Adj. ledamot Valberedning Lantmäterikommittén har en egen valberedning som nominerar nya ledamöter till kommittén: Börje Nordström, Umeå, , sammank. Gunilla Torvaldsson, Kalmar, Lars Öhman, Danderyd, Förändringar i kommitténs sammansättning under året Vid de kommunala lantmäteridagarna i Stockholm i november 2007 nominerades två nya ledamöter som ersätter avgående Robert Brook och Annabell Wasserman från och med 1 januari 2008; Martina Z Olsson, Lund och Göran Carlsson, Uddevalla. Deras mandatperiod i kommittén är Tidpunkter och platser för kommittésammanträden Kommittén har haft två protokollförda sammanträden under året. Ett heldagsmöte i Göteborg i anslutning till stadsingenjörsdagarna med tid för långsiktiga strategiska diskussioner, samt ett kvällssammanträde i Stockholm i anslutning till de Kommunala Lantmäteridagarna. Förutom dessa ordinarie sammanträden har kommitténs olika planeringsgrupper haft ett stort antal telefonsammanträden och underhandskontakter för planering och genomförande av årets konferensprogram och övriga verksamhet. Genomförda kurser och konferenser Kommittén arrangerade Stadsingenjörsdagar i Göteborg den 31 maj-1 juni med 115 deltagare samt Kommunala lantmäteridagar i Stockholm den november med 172 deltagare. Årets arrangemang har visat ett fortsatt stort intresse och ökat antal deltagare vilket glädjer kommittén. Artiklar i Stadsbyggnad Under året har inom vårt område bl.a. artiklar om ny standard för belägenhetsadresser varit insatta i Stadsbyggnad. Besvarade remisser Inga remissvar har avgetts under året. Aktiviteter för medlemsrekrytering Inga särskilda aktiviteter har genomförts under året. I huvudsak har rekryteringsarbetet koncentrerats till dem som deltagit vid våra konferenser utan att vara medlemmar. Aktiviteter för omvärldsbevakning Omvärldsbevakningen sker kontinuerligt av kommitténs ledamöter inom ramen för de 19

20 ordinarie kommunala uppdragen med återföring till medlemmarna i huvudsak via KT:s olika utbildningsaktiviteter. Mentorverksamhet Inget att rapportera. Genomförda studieresor Inget att rapportera. Insatser för KT:s hemsida Inga insatser förutom rapportering till föreningens sekreterare om planerade konferenser och ändringar i kommitténs sammansättning av ledamöter. Övrigt Inget att rapportera. Malmö i januari 2008 Allan Almqvist Stadsbyggnadskommittén Kommitténs ledamöter under 2007 Stadsbyggnadskommittén har 5 ledamöter samt en adjungerad ledamot från Sveriges Kommuner och Landsting. Ledamot Kommun Period Ansvar Arrangemang Hans Linderstad Göteborg Ordf. Benny Hunemark Jönköping Medl. rekrytering Katarina Johansson Stockholm Utb.ansv. Claes-Åke Kindlund Karlskrona Sekr. Margaretha Åslund Leksand Stadsbyggnad Eva Hägglund Sv. Kom.& Landsting Adj. ledamot Förändringar i kommitténs sammansättning under året Vi har frågat flera personer om att bli med men inte fått ja. Tidpunkter och platser för kommittésammanträden Vi träffades i Leksand och Halmstad samt hade 4 telefonmöten. Genomförda kurser och konferenser Inga egna kurser genomfördes under året. Arbetet koncentrerades till de kommunaltekniska dagarna i Halmstad, där vi ordnade ett av blocken tillsammans med Kommittén för hållbar samhällsbyggnad. Under hösten gjordes också planeringen för Stadsbyggnadsdagarna i februari

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035 Sid 1(5) Etablerad år 1902 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Läs mer

Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452

Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Plats: Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452 Närvarande: Leif Josefson

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna. Sid 1/5 Styrelsemöte med KT:s kommittéordförande och funktionärer. Tid: Fredagen den 4 februari 2005 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Rum: Jungska Rummet, 9:034 STYRELSEN:

Läs mer

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 30 mars 2001 kl 10.30-12.00 Plats: Skogshem, Lidingö Lokal: Sal 1-2

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2014-01-29 1(6) Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer. PROTOKOLL Tid: onsdagen den 29 januari kl. 10.00 15:00. Plats: Stockholm, KT:s kansli Styrelse, ledamöter och suppleanter: Närvarande: Bo Bäckström,

Läs mer

Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1

Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 2012-04-18 1(5) Styrelsemöte 2012/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström,

Läs mer

Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen, vån.7

Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen, vån.7 Etablerad år 1902 SS 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Plats: Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen,

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2013-09-10 1(5) Styrelsemöte 2013/4 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 10 september 2013 kl 13.30-15.30 Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice ordf.,

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2010-04-08 1(5) Styrelsemöte 2010/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 8 april 2010 kl 09.15-11.10 Plats: Telefonmöte STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf., Åke Persson,

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 14 mars 1997 kl 08.30-12.00 Plats: Eklundshof i Uppsala ( Här är gudagott att vara ) Lokal: Biblioteket Närvarande:

Läs mer

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C 2012-09-27 1(5) Styrelsemöte 2012/4 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum 2011-02-11 1(6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN:

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen

Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen 2012-02-03 1(6) Styrelsemöte 2012/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2010-06-04 1(6) Styrelsemöte 2010/3 med kommittéordf. och funktionärer. Tid: Torsdagen den 3 juni 2010 kl 13.15-15.30 Fredagen den 4 juni 2010 kl 09.00-12.00 Plats: Älvrummet, Lilla Bommen, Göteborg Lokal:

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Styrelsemöte 2012/5 med funktionärer och kommittérepresentanter.

Styrelsemöte 2012/5 med funktionärer och kommittérepresentanter. 2012-11-30 1(6) Styrelsemöte 2012/5 med funktionärer och kommittérepresentanter. Tid: Fredagen den 30 november 2012 kl 09.30-11.30 Plats: Kommunhuset, Växjö Lokal: B-salen STYRELSEN: Närvarande: Inger

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 28 februari 2015 kl. 11.05 12.15 Djäkneskolans aula, Södra Kyrkogatan 2, Skara Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor)

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Fiberprojekt 2015-04-22 1(3) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Tid och plats: Onsdagen den 22/4 kl. 19.00 i Torsgården, Lönashult.

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013

Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013 Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013 Avfall Sveriges årsmöte 2013 Nils Posse Kommunfullmäktiges ordförande Växjö kommun Anna Tenje Tekniska nämndens ordförande Avfall Sveriges årsmöte 2013 Peter Danielsson Ordförande

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Tid: Måndagen den 20 november 2000 kl 14.00-17.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen 5:141.

Tid: Måndagen den 20 november 2000 kl 14.00-17.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen 5:141. Sid 1/7 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 20 november 2000 kl 14.00-17.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Science Park Jönköping, Gjuterigatan 9, Jönköping Konferensrum Casesalen 2006-05-23 kl.10.00

Science Park Jönköping, Gjuterigatan 9, Jönköping Konferensrum Casesalen 2006-05-23 kl.10.00 1 Protokoll SCIENCE PARK-SYSTEMET I JÖNKÖPINGS LÄN Årsstämma i Ideella Föreningen Plats och tid: Deltagande: Science Park Jönköping, Gjuterigatan 9, Jönköping Konferensrum Casesalen 2006-05-23 kl.10.00

Läs mer

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 1 1. Leif öppnade Föreningsstämman och hälsade de 11 deltagarna välkomna. Mötet var utlyst i behörig ordning enligt de närvarande. 2. Dagordningen fastställdes

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Årsstämma Protokoll 2011.03.24

Årsstämma Protokoll 2011.03.24 1 Jägareforbundet Halland Årsstämma Protokoll 2011.03.24 Plats: Närvarande: Medborgarhuset, Tvååker ca 130 ombud, medlemmar, styrelseledamöter och inbjudna 1 Öppnande Ordförande Ulf Carlson hälsade deltagarna

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-03-16 1 (15) Plats och tid Ljusdal, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Bente Sandström Kjell Jansson Stefan Bäckström Kent Sjöberg Ljusdals kommun Roland Bäckman Sven-Olle

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till ordförande för mötet väljs Roland Nilsson och till sekreterare väljs Eva Uggla.

3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till ordförande för mötet väljs Roland Nilsson och till sekreterare väljs Eva Uggla. 1(2) www.sydostgis.se Protokoll från föreningen Sydost-GIS årsmöte 2011-03-02 1 Inledning Föreningens ordförande Roland Nilsson hälsar mötesdeltagarna välkomna till föreningens årsmöte på Linnéuniversitetet

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, verksamhetsår 2012-07-01 2013-06-30.

Verksamhetsberättelse Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, verksamhetsår 2012-07-01 2013-06-30. Verksamhetsberättelse Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, verksamhetsår 2012-07-01 2013-06-30. Styrelse: Malte Sahlgren Malmö ordförande Arne Elg Sandviken vice ordförande Mats Larsson Stockholm sekreterare

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, verksamhetsår 2011-07-01 2012-06-30.

Verksamhetsberättelse Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, verksamhetsår 2011-07-01 2012-06-30. Verksamhetsberättelse Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, verksamhetsår 2011-07-01 2012-06-30. Styrelse: ordförande vice ordförande sekreterare Jan-Olof Hägmark Borås kassör (tom 2011-12-31) kassör (from

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1953 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-7 - Förtroendevalda 1 - Medlemsföreningar 2 - SSIF-Spel/Riksmästerskap och övriga arrangemang 2 - Sammankomster 3 - Konferenser 4 - Utmärkelser

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer