Verksamhetsberättelse. Svensk Flyghistorisk Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Svensk Flyghistorisk Förening"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Svensk Flyghistorisk Förening 2012 Michael Carlsons Blériot XI på Axvall hed den 29 juli 2012 Sida 1(28) Foto: Sune Larsson

2 Svensk Flyghistorisk Förenings verksamhetsberättelse för år 2012 Innehållsförteckning Sida Föreningens ändamål 3 Styrelse och funktionärer 3 Medlemmar 4 Sammanträden 4 Representation i styrelser samt medlemskap 4 Kansli och arkiv 4 Lokalansvarig Östermalmsgatan 6 Hemsidan 6 Vandringspriser 7 Regionavdelningar 7 Publikationer 21 Medlemsservice 21 Utmärkelser 22 Hedersmedlemmar 22 Ekonomi 22 Årsredovisning resultaträkning 24 Årsredovisning balansräkning 25 Noter till årsredovisning 26 Slutord 26 Styrelsens underskrifter 28 Sida 2

3 Föreningens ändamål Svensk Flyghistorisk Förening, SFF, som bildades den 8 januari 1961, är en öppen allmännyttig förening, som har till ändamål att stödja kulturell verksamhet inom flyghistorisk forskning och därmed sammanhängande verksamhet. Föreningen skall i detta syfte aktivt medverka till insamling, iståndsättande och vård av från flyghistorisk synpunkt värdefull materiel, litteratur och handlingar rörande svenskt civilt och militärt flyg samt dokumentera såväl materiel- som personhistoria. Intresse skall ägnas alla generationer av flygplan och annan flygmateriel. Svensk flyghistorisk forskning skall stimuleras och underlättas samt, i mån av tillgång på medel, understödjas ekonomiskt. Samverkan skall ske med andra organisationer med samma eller liknande inriktning och under strävan att utveckla samhörigheten mellan olika åldersgrupper. (Ur stadgarna, kapitel 1.1 Ändamål.) Styrelse och funktionärer Ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Revisorer Revisorssuppleanter (personliga) Valberedning Kansliföreståndare Föreståndare för medlemsservice Arkivföreståndare Medlemsregistrator Redaktör Stieg Ingvarsson Jan Cedergren Carleric Weiland Carl-Olof Emanuelsson Klas Jonsson Sven-Erik Jönsson Sune Larsson Bengt Olov Näs Knut Övrebö Lars Cedwall Claes von Sydow N Åke Nilsson Ragnar Persson Christer Lokind (sammankallande) Ulf Edlund Henrik Tisell Michael Sanz Christer Persson Lennart Berns Inger Borg Sven Stridsberg Sida 3

4 Medlemmar Antalet medlemmar vid årsskiftet var 5753 (vid årsskiftet var antalet medlemmar 5971). Sammanträden Årsmötet hölls den 31 mars 1 april i Uppsala med 80 deltagande medlemmar. Styrelsen sammanträdde tio gånger under året, konstituerande styrelsemöte, fem ordinarie styrelsemöten, två möten AU-möten(möten i arbetsutskott) samt två extra styrelsemöten. Representation i styrelser samt medlemskap Christer Lokind har varit ordförande och Ulf Edlund ingått i styrelsen för Föreningen Flygmuseum i Sverige, FFS, vars syfte är att skapa ett civilt flygmuseum med Arlandasamlingarna som grund. SFF är medlem i Föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm, AMF. Medlemskapet har möjliggjort för SFF och dess medlemmar att till förmånliga priser hyra filmer ur AMF:s stora utbud av flygfilmer av historiskt intresse. Föreningen har dessutom ett mycket nära samarbete med AMF genom samlokaliseringen i samma byggnad på Östermalmsgatan 87 i Stockholm. Samarbetet resulterade under året i att AMF producerade den DVD-film som ingick i årets Flyghistorisk Revy. En kavalkad av Flygvapnets historia är under produktion med utnyttjande av AMF filmarkiv. Först ut är skolflyget och därefter kommer jakt-, attack-, och spaningsflyget. Lennart Berns ingår som representant i Försvarets traditionsnämnd. SFF representeras genom ordföranden i Flygvapenmuseums organ Flygrådet. Kansli och arkiv Kansli Under 2012 har Michael Sanz tjänstgjort som kanslichef. Kansliet har bedrivit det dagliga administrativa arbetet enligt rutin. I vanlig ordning har delar av årsmötesförberedelserna ingått. Kansliet har även aktivt deltagit vid arrangemangen kring marinflygets 100-årsfirande, i februari. Inom ramen för samarbetsavtal har kansli och arkiv biträtt Flygvapnet och Försvarets Materielverk med traditionsärenden. Avtal har förnyats med ett antal företag gällande rabattförmåner för medlemmarna, vilket framgår av SFF:s hemsida samt i 2011 års matrikel. För kansliets verksamhet redogörs fortlöpande i SFT under rubriken Nytt från kansli och arkiv. Kansliet har under 2012, såsom under tidigare år, haft ett gott samarbete med bland andra Försvarsmakten, Försvarets Materielverk, Statens Försvarshistoriska Museer med Flygvapenmuseum, Föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm, Le Caravelle Club, Swedavia AB, Arlanda Flygsamlingars Vänner, LFV, hyresvärden Vasakronan samt föreningens olika regionavdelningar. Kanslichefen har under året besökt SFF:s regioner Småland, Halland, Stockholm, Örebro, Skåne, Värmland och Västernorrland. Besöken har skett i samband med föredragshållande. Med bildspel har då även kansli, arkiv och medlemsservice presenterats. Medlemmarna har vid dessa tillfällen särskilt uppmuntrats att besöka föreningens arkiv. Sida 4

5 Arkiv Ett stort antal personer har under året besökt arkivet i forskningssyfte. En del av dessa forskningsinsatser har återspeglats i böcker och tidskriftsartiklar. Glädjande är hur arkivet i allt större utsträckning kommit att användas av släktforskare och hembygdsföreningar. Arkivet har också kunnat glädja sig åt ett stort antal donationer av böcker, tidskrifter, bilder, videogram och föremål. Givarna har förtecknats i särskild tackruta i SFT. Överexemplar av publikationer har med donatorernas medgivande försålts till olika antikvariat i Stockholm, varvid beloppen helt tillfallit föreningens verksamhet. Fortsatt datorkatalogisering och systematisering av samlingarna har ägt rum. Arbete har inletts med att överföra VHS-filmer till datamedium. Arbetet i arkivet utförs av den ideellt arbetande arkivgruppen som består av Per Sviberg som svarat för klipparkivet och videoteket, Christer Malm med ansvar för originalbildsarkivet och viss bildanalys samt tidskriftsansvarige Sven Bäckström. Robin Lindholm har svarat för viss uppdragsforskning. Bertil Tallinder har ombesörjt uppföljning och registrering av utländska publikationer. Överföring av ljudkassetter till digitalt medium har fortsatt genom Olof Nycop. I arkivgruppen ingick även Gunnar Berns samt Henrik Gyllenskiöld med ansvar för strategirespektive teknikfrågor. Arbetet med uppdateringen av kronologin över viktigare flyghändelser har utförts av Robin Lindholm. Kronologin har förutom SFF:s hemsida även ställts till I Luften Flygets Årsboks förfogande. Arkivet har även försett myndigheten SFHM (Statens Försvarshistoriska Museer) med en förteckning över litteratur med anknytning till Flygvapnet. Förteckningen återfinns på myndighetens hemsida under rubriken Försvarets Traditionsnämnd Skrift om Försvarets traditioner. Bildarkiv Den 31 december 2012 omfattade bildarkivet drygt högupplöst inskannade och registrerade foton. Motsvarande siffror vid föregående årsskifte var bilder. SFF har mottagit en mängd donationer av bildsamlingar som tillförts bildarkivet. För närvarande finns uppskattningsvis ca bilder som ännu inte är inskannade. Tore Eriksson, Jönköping, har under året arbetat med identifiering av ett stort antal foton och bildregistret har därför kunnat uppdateras fortlöpande. Christer Malm har ansvarat för den praktiska arkiveringen av bilder vid arkivet i Stockholm. Bildarkivet har under året flitigt använts i Svensk Flyghistorisk Tidskrift samt, med ett stort antal foton, för den i december utgivna Flyghistoriska Revy om Malmö Flygindustri. Dessutom har arkivet utnyttjats för diverse externa böcker samt svenska och utländska tidskrifter. Enskilda medlemmar har via hemsidan eller genom besök på arkivet i Stockholm kunnat få tillgång till digitalt högupplösta bilder för artiklar eller forskning. Ansvarig för SFF:s fotoarkiv är Sven-Erik Jönsson. Klipparkiv Inflödet av tidningsklipp har varit relativt gott, både från en del regioner och från enskilda personer. Tyvärr saknar vi fortfarande klipp från flera regioner trots flera vädjanden härom. Sida 5

6 Lokalansvarig Östermalmsgatan Lennart Berns har utsetts vara ansvarig för föreningens centrala lokaler och därvid svarat för kontakterna med bl. a. hyresvärden Vasakronan samt leverantörer av teletjänster. I uppgiften ingår också stugfogdeansvar för spotterpaviljongen på Arlanda, uppförd i samverkan mellan SFF och Swedavia. Hemsidan SFF webbsida finns sedan 2011 på en egen virtuell server hos Sverige.net. Hemsidan består av närmare 250 undersidor. Under året har hemsidan kompletterats med en sökfunktion, där innehåll på alla officiella undersidor kan sökas.. SFF hemsida har under 2012 haft ca besök med mer än sidvisningar. Ca 7000 unika datoranvändare har varje månad besökt vår hemsida och den måste därför betraktas som en viktig del av SFF marknadsföring och ansikte utåt. 117 intresserade har anmält intresse för medlemskap under året, vilket är något fler än året innan. Till var och en som anmäler sig skickas en medlemsfolder med post. Tidigare har ca 75% av dessa blivit medlemmar genom att betala medlemsavgiften. På hemsidans nyhetssida Aktuellt och senaste Nytt har publicerats 60 artiklar under året. Samtliga årgångar av föreningens utgivna tidskrifter fram till 1999, samt 4 årgångar därefter, finns utlagda på hemsidan och kan läsas eller skrivas ut, dock endast av medlemmar. SFF bildarkiv, med vid årsskiftet bilder, dock lågupplösta finns på hemsidan jämte en sökmotor baserad på registret för bildarkivet medlemmar är registrerade som användare av bildarkivet. Bildarkivet på hemsidan uppdateras några gånger om året och Tobias Åhman har gjort uppdateringen av sökmotorn för bildarkivet. Robin Lindholm har svarat för uppdatering av kronologin över viktigare händelser inom i huvudsak svenskt flyg. Kronologin är uppskattad och vid sökning av flyghistoriska uppgifter via Internet, t.ex. Google, hamnar man ofta just på vår kronologi. Vårt forum har likt tidigare år varit mycket välbesökt och använts flitigt. Här har registrerade användare möjlighet att ställa frågor samt diskutera flyghistoria. De trådar som haft flest visningar och inlägg är Liten Quiz, nya frågor hela tiden, Svenska vägbaser och reservbaser och Viggenprototypen skrotad! samt Svenska Draken som reserv för Finland som tillsammans haft ca visningar och ca 600 inlägg. Vid årsskiftet fanns 1116 registrerade användare och under året har 4417 inlägg skrivits, vilket är ca 10% mer än föregående år. Ansvarig webbredaktör har Sven-Erik Jönsson varit. Sida 6

7 Vandringspriser Vid EAA årliga Fly-in, som i år hölls i Karlskoga, tilldelades Björn Hellström, Bålsta och Mats Reher, Älvsjö med deras Luscombe Silvair 8F, SE-AZU Barkarbypriset. SE-AZU är 65 år gammal och har under hela sitt liv varit registrerad i Sverige. Flygplanet är i ett fint originalskick där det största ingreppet är ett motorbyte. Foto: Henrik Tisell Regionavdelningar Utdrag ur regionavdelningarnas verksamhetsberättelser Blekinge Ordförande: Emil Lindberg Medlemmar: 55 ordinarie medlemmar och 4 hedersmedlemmar Möten/verksamhet: Sju (7) träffar har hållits under 2012, d.v.s ett mer än vanligt. Samtliga möten har hållits inom F 17 flottiljområde. Antalet deltagare på träffarna ligger vanligtvis runt ca st. Sida 7

8 Medlemsträffar 15 februari Flygförare Anders Segerby föreläste om flyginsats Libyen / Operation Unified Protector. Även F 17 kamratföreningen hade inbjudits att lyssna på föredraget, vilket flera medlemmar också gjorde. Detta medförde att vi blev betydligt fler än vanligt, vilket var positivt. 6 mars Årsmöte. Den enda skillnaden i styrelsens sammansättning var att revisorn Bengt Fredholm önskade ersättas, och gjordes så av Jan Henriksson. I övrigt ser styrelsen ut som följer: Ordförande Emil Lindberg, kassör Rune Kronkvist, ledamot Lennart Petersson, ledamot Jan Holmqvist, ledamot Bo Hugmark, valberedning Håkan Karlsson, och valberedning Erik Björnwall. Årsmötet kompletterades med ett minitema om spärrballonger, som vår egen Rune Kronkvist höll i. 11 april Ola Gynäs föreläste om sin tid med Viggen och det vingbrott han drabbades av. 8 maj Vår egen Håkan Karlsson höll ett föredrag om P-51 Mustang och J oktober Filmkväll, Bo Hugmark hade lånat ett antal filmer från SFF Stockholm, och vi tittade på bl.a ett inspelat föredrag av flygföraren Peter Lindén. 6 november Genomfördes studiebesök vid F 17:s nya beredskapsbyggnad, där F 17:s flygplatsräddningstjänst och flygfältsavdelning numera håller till. 4 december Traditionsenligt julmöte med tävling, aktion, fika och minitema, denna gång om Bryggarkärran, som vår egen Håkan Karlsson höll i. Övriga aktiviteter, öppet hus flygplatser, mässor, flygdagar, Den 2-3 juni genomfördes en resa till Linköping och flygdagarna där. Resan hade anordnats av vår egen Rune Kronkvist och var mycket uppskattad av de 15 resenärer som deltog. Under 2012 inbjöds SFF Blekinge att, tillsammans med F 17 kamratförening, F 10 kamratförening, F 5 kamratförening och IPMS Sydost, stötta F 17 i s.k veteran- och anhörigstöd. Bl.a handlar detta om att bevara och vårda historia och minnen från F 17 samt föra traditionerna vidare från och bevara minnet av de förband (F 5, F 10 och F 12) som F 17 är traditionsbärare för. I detta ingår bl.a att återupprätta F 17:s traditionsrum (museum), som nu är återbördat till F 17 efter lång tids förvaring vid Hagshults flygbas, dit materielen transporterades efter att dåvarande matsalen eldhärjades (F 17 museum låg i källaren). Till en början verkade det hela seriöst, men verkar ha runnit ut i sanden, måhända p.g.a avsaknad av styrningar från centralt håll (Försvarsmaktens högkvarter). Enligt rykten finns det i den nya organisation, som F 17 går in i 2013, ingen befattning som har uppgiften veteran- och anhörigstöd på sitt bord. Gävleborg Ordförande: Erik Holmestig Medlemmar: Antalet medlemmar är nu ca 70 st. Rekryteringsaktiviteter endast vid våra månadsmöten. Sida 8

9 Möten/verksamhet: Aktiviteterna i SFF-X har under 2012 sett ut på följande sätt: Åtta medlemsmöten med flygrelaterade föredrag har genomförts. Dessutom har föreningen utöver årsmötet haft tre protokollförda styrelsemöten. Medlemmar har ordnat en gemensam resa till en flygdag och till ett studiebesök. Medlemsträffar På våra månadsmöten var i medeltal 33,5 personer närvarande. 21 januari Flygande Loppan. Jan Forsgren 26 februari Årsmöte samt Medlemmarnas afton med filmer och kommentarer. 18 mars Herculesflygningar i Afghanistan. Thorbjörn Engback 22 april Utrullningshinder. Börje Fondén 23 september Chefnavigatör på A32 A Lansen. Bror Bruzell. 21 oktober Döderhultarn - konstnär, kuf och flygentusiast. Sven-Olof Ohlsson, "Sven-Olle". 18 november Flyghistoriskt potpurri. Lennart Berns. 16 december Flygtrafikledningen konkurrensutsattes hur har det gått? Lars Rörick. Övriga aktiviteter, öppet hus flygplatser, mässor, flygdagar, 20/5 åkte ett antal medlemmar gemensamt till Västerås Roll Out och 25/11 åkte ett mindre antal intresserade till F 15-museet i Söderhamn. Göteborg Ordförande: Carl-Olof Emanuelsson Medlemmar: Inom SFF-G region finns nu 801 medlemmar. Möten/verksamhet: Under året har SFF-G deltagit med representation vid Flottiljens dag på F7 Såtenäs, vid Modell Göteborg i Mölndal samt vid FLIT-mötet i Linköping. SFF-G medverkade vid genomförandet av en minnesdag på Axevalla hed den 29 juli med anledning av 100-årsjubileet 2012 av det första, svenska militära flygförbandet på denna plats. SFF-G stod som ansvariga för att arrangera SFF:s Regionkonferens som ägde rum på Barkarby den oktober. Vid konferensen höll Börje Räftegård ett anförande om flygförbandet på Axevalla hed sommaren 1912, och Ulf Delbro höll ett föredrag om Götaverkens Aeroplanavdelning på 1930-talet. SFF-Stockholm gav mycket värdefull hjälp med praktikaliteterna runt Regionkonferensen. SFF-G vandringspris Styrspaken för bästa flygmodell överlämnades till Joakim Engholm, Vadstena, vid Modell Göteborg arrangerat av IPMS den september. Sida 9

10 SFF-G är representerat i Aeroseums flyghistoriska råd. SFF-G mötesverksamhet har fördelats med tre möten under våren och tre möten under hösten. Medlemsträffar 2 februari Årsmöte. Börje Räftegård berättade om Axvall 1912 det svenska militärflygets vagga för 100 år sedan. 1 mars Per Lindquist och Åke Hall presenterade Flyget i Göteborg 100 år med deras nyutgivna bok som utgångspunkt. 12 april Claes Sundin berättade om Luftwaffe myter och sanningar. 4 oktober Åke Jansson, Vallentuna, berättade om sin tid som militärpilot i Zaire och om det flygbolag han startade och drev där under ett flertal år. 1 november Alf Ingesson Thoor berättade om sitt flygarliv baserat på självbiografin En fältflygare från Mjölby. 6 december Johan Lupander berättade om Likkistan som blev en pärla Brewster Buffalo, samt om Flyg och robotmuseer i öknen - Tucson och White Sands. Halland Ordförande: Olle Jensen. Medlemmar: Antalet medlemmar som betalat årsavgift till regionen har varit 148. Möten/verksamhet Styrelsen har haft sju protokollförda möten. Medlemsträffar - Årsmöte, Stieg ingvarsson Spaningsballonger under Kalla Kriget. - Michael Sanz, 75 år med Bromma och 50 år med Arlanda. - Överstelöjtnant Tommy Pettersson berättade om Sveriges insats över Libyen - Medlemsträffen utlokaliserad till Svedinos Bil- och flygmuseum. - Sune Sivander berätttade om sin jordenruntflygning i en Cessna. - I samband med regionens medlemsträffar har medlemmarna inlett dessa med middag på Konvaljmässen. Undantaget var träffen på Svedinos, då det i stället erbjöds högklassig fikabuffet. - Samtliga regionens föredrag har spelats in och efter viss redigering lagts över på CDskivor. Dessa CD finns för utlåning till medlemmarna samt i föreningens arkiv i Stockholm. Övriga aktiviteter, öppet hus flygplatser, mässor, flygdagar, En bussresa genomfördes den 2 juni till Malmen Svenskt militärflyg 100 år, 40 medlemmar deltog. Föreningen har varit representerad vi F14-FMTS-MHS H Kamratförenings årsmöte. Föreningen har under maj anordnat en skärmutställning vid huvudbiblioteket i Laholm. Sida 10

11 Föreningen hade informations-/försäljningsdisk vid Wheels & Wings i Varberg juli. En grupp medlemmar har systematiskt samlat tidningsurklipp, främst artiklar av lokalt intresse. Tidningsurklippen samlas i pärm och dubbletter lämnas till arkivet i Stockholm. SFF-H var representerad vi regionkonferensen på Barkarby den oktober. Jämtland Härjedalen Ordförande: Olle Göransson Medlemmar: Antalet medlemmar var vid årets slut 110 stycken. vilket är en minskning jämfört med de senaste åren då medlemsantalet stadigt legat kring 130 stycken. Möten/verksamhet Styrelsen har under det gångna året hållit tre protokollförda sammanträden och däremellan har styrelsearbetet skötts löpande. Medlemsträffar Nio stycken medlemsmöten har hållits under året. Mötesverksamheten har bland annat bestått av olika föredragshållare, både lokala och externa. Antalet besökare på årets möten har varierat mellan 20 och 60. Övriga aktiviteter, öppet hus flygplatser, mässor, flygdagar, Föreningens medlemmar har ställt upp som guider/husvärdar i Flyg & Lottadelen av Teknikland. Under våren genomfördes ett antal arbetskvällar då medlemmarna arbetade med att iordningställa utställningen inför sommarens öppethållande. Sortering och katalogisering arkivets tidskrifter och ritningar har fortsatt.. Efter sommarsäsongen begärde OTAB sig i konkurs. Vi lyckades behålla vår fastighet och har även av konkursboet köpt viggenhallen. Nu äger vi således samtliga byggnader som står på vår mark. Styrelsen (SFF J/H) har med stöd av medlemmarna tagit beslutet att inte ingå som delägare i ett nybildat Tekniklandbolag. Vi ställer oss dock positiva till ett samarbete när det gäller museiverksamheten. Flygvapenmuseum har deponerat en Beech 18 vilken anlände under tidig höst. Denna kommer av föreningens medlemmar att iordningsställas som den Tp 4 som var stationerad på F 4. Detta arbete är planerat att ske som arbetskvällar/dagar under de närmsta åren. Kalmar Ordförande: Lennart Davidsson Medlemmar: Antalet medlemmar i föreningen uppgick till 71. Möten/verksamhet Medeltal besökare har varit 27,9 deltagare på våra 9 medlemsträffar (exklusive resor). Så högt medel har vi aldrig haft, nio fler än i fjol 2011! Sida 11

12 Medlemsträffar 19 januari Vårupptakt! Extra årsmöte för revision av stadgarna. Därefter egenproducerat tema om Tuskagee Airmen, hur väl de afroamerikanska flygsoldaterna stred när de väl vunnit striden mot fördomar och rasism. 2 februari Nils Duveborn. Flyg och flygtrafikledning under 50 år, i Sverige och utomlands, militärt och civilt. 2 mars Årsmöte på fredagkväll klockan 18: 30! Alla medlemmar kallas härmed till detta. Eftersom vi brukar intaga en kvällsmåltid, ber vi er att föranmäla er veckan innan, således senast sön den 26:e februari. Eugene och Margareta Arvidsson, MAP missionsflyg i Bolivia. De talade direkt in i våra hjärtan. En oförglömlig kväll, de kan varmt rekommenderas! 12 april Ola Gynäs, brigadgeneral attackeskadern berättade om sitt flygarliv. Ola visade sej ha en sällsynt god begåvning att fånga sina åhörare! AFF/KFS 26/4, Mikael Holmström, Den dolda alliansen Sveriges hemliga NATO förbindleser, eller har inte Sverige alltid varit med i NATO? (I praktiken alltså, men inte i politiken). 19 maj Flygande kroppkakan, Borglanda flygplats. Där hade vi vår utställning och gjorde PR för SFF/KFS. 23 augusti Pilotpanel med Lars E Eriksson, Per Alnrud, Tomas Ermeskog och någon till. 20 september Claes Sundin föreläste om Luftwaffe, myter och sanningar. Det cirkulerar många myter om andra världskriget som inte är sanna. En omskakande föreläsning så håll utkik efter Christer Bergströms och Claes Sundins böcker! 4 oktober Vår föreläsare blev förhindrad ikväll varför vi fick gripa till en DVD. 7 november Övlt Michael Lundqvist, F17, divisionschef första divisionen (CO 171 sqn. Som det heter på engelska). Unified Protector, om FV Gripen-insats i Libyen. 6 december Flyg-glöggeri, nu har vi tröttnat på flp.-id tävlingar. Istället fick vi en härlig kväll med Sven Scheiderbauer på temat Mitt liv som museichef. Övriga aktiviteter, öppet hus flygplatser, mässor, flygdagar, I år har vi deltagit under flygande kroppkakan på Borglanda flygplats. Dessutom under en flygdag på F12 (Kalmar Öland Airport, som det numera heter). Utåtriktade aktiviteter Det har det varit alldeles för lite av i år. Tyvärr var det ingen CCMS på Christinelunds gård i år heller, där vi brukar hitta medlemmar såväl som kontakter t ex föredragshållare. Men vi har Sida 12

13 varit med våra vänner på Öland under Fly-in eventet flygande kroppkakan. Samt under en blåsig flygdag på F12 med regnskurar. Därför kom inte SAAB B17 som började levereras för 70 år sen till F12. Kronoberg Ordförande: Magnus Söderström Medlemmar: 41 medlemmar, 4 medlemmar har avgått. Möten/verksamhet Styrelsen har haft tre protokollförda möten. Styrelsemedlemmar 5 jämte ordföranden, 4 närvarande Medlemsträffar 10 st möten är genomförda, varje möte har protokollförts med av mötesordföranden justerade protokoll med i genomsnitt 12,2 personer närvarande. 16 januari Margareta Göte Dahlgren talar om sitt flygarliv. 13 februari Årsmöte. 18 mars Per-Erik Mattsson berättar m sin tid vid F12 15 april Utflyckt, besök av Aeroseum och Volvo motormeséum, Göteborg 12 maj Rolf Algotsson talar om sitt segelflygläger i Oviksfjällen. 19 augusti Anders Bergquist talar om skärmflygarna i södra Sverige. 16 september Jan Landin talar om sitt flygarliv. 14 oktober Tommy Persson talar om sina erfarenheter vid operationer i Libyen. 16 november Per-Erik Mattsson talar om sina minnen från F december Julfest Övrigt Grannar: Marknadsföring Samarbete: Utskick har skett av Kallelse och Briefing till våra närmaste grannars kontaktmän i Blekinge, Skåne, Halland, Jönköping, och Kalmar. Utskick av kallelse till första möte vår och höst med vår- och höstprogram samt aktuellt nr av BRIEFING. Det har skett genom att medlemmar från såväl Växjö Flygklubb, och Kronobergs Segelflygklubb är aktiva styrelsemedlemmar i SFF- Kronoberg. Sida 13

14 Mälardalen Ordförande: Ulf Norman Medlemmar: 280 Möten/verksamhet Styrelsen har under året sammanträtt fyra gånger. Medlemsträffar 24 mars Årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Vid mötet var 9 personer närvarande. 4 juni Ett antal medlemmar deltog som funktionärer vid Västerås Flygmuseums RollOut 29 september Föredrag av Thorbjörn Engback om hans liv som Drakenpilot på F13 under kalla kriget. 10 november Föredrag av Curt Cronerud om att vara Teknisk Chefspilot Boeing 767 på SAS. Båda föredragen var mycket uppskattade och professionellt framförda. 25 åhörare per gång Övriga aktiviteter, öppet hus flygplatser, mässor, flygdagar, Löpande har vi under året - Medelst brev och telefonsamtal fått in ytterligare 140 adresser så att vi nu sammanlagt kan kommunicera med 220 av regionens 280 medlemmar utan portoavgifter. - Kontaktat ett tiotal andra flygorganisationer i området om samverkan. De flesta har ställt sig mycket positiva och skall under nästkommande år bidra med utökat utbyte. - Nya hemsidan har startats och innehåller förutom sedvanlig föreningsinfo även en sida med info om flera olika föreningars evenemang. - Funnit att den tänkta boken om F1 bör i stället vara en bok om Hässlö-fältet. Under de 30 år som passerat sedan flottiljen upphörde har nämligen en nog så intressant civil verksamhet med bl. a. reguljär flygtrafik, privatflyg, flygklubb, flera flygskolor, museum, helikopterföretag och verkstäder vuxit fram. - Beslutat undersöka möjligheterna att fördjupa SFF:s tidigare arbete med Flygbaserna. - Beslutat att försöka ordna minst en årlig resa till något intressant flyganknutet mål. Sida 14

15 Norrbotten Ordförande: Anders Jonsson Medlemmar: I Norrbotten finns nu 120 medlemmar av SFF. Möten/verksamhet Styrelsen har under året sammanträtt fyra gånger. Medlemsträffar Under året har föreningen genomfört sju sammankomster av nio planerade som bevistats i snitt av ca medlemmar och inbjudna. De ämnen som avhandlats på träffarna har varit enligt nedan. Planerad studieresa till Vännäs S 26 Mustang 26084, blev inställd då Pelle Lundberg Vännäs var bortrest. 26 Januari Årsmöte, utdelning av kvalitetspris. K-E Almen berättar om flygningar i Boden 1912 och Bodens flygfält. 23 februari Mj Patrik Haraldsson berättar om den Svenska JAS 39 insatsen i Libyen 22 mars Rolf Bergström kåserar om Militära flygningar i Sverige Film om F 21 flygdag April Rolf Bergström berättar om flygcirkus 1921, Luleå och Haparanda. 15 maj Resa till Vännäs, S 26 Mustang Inställd då Pelle var bortrest 13 september Höstuppstart med besök på Flygmuseet F 21, samt K-E Almen visar film om Doolittles anfall på Japan. 18 oktober Per Nilsson om SWAFRAP 37. Inställt pga. dubbelbokning av museets lokaler. 15 november Lars Hallberg kåserade och berättade om sitt flygarliv med Draken, Viggen och Hkp. 10 Super Puma. 6 december Hans-Åke Carlsson berättar och kåserar om Vidselbasen och tillkomsten av museet. Skåne Ordförande: Tuve Boëthius Medlemsträffar Avdelningen har genomfört nio träffar varav åtta ägt rum på Tekniken- och Sjöfartens hus i Malmö och en i Stenbäck. Flygåret 1912 med Sven Stridsberg Årsmöte med film och bilder över flygåret 2011 Sida 15

16 J 29 Tunnan med Lennart Berns Flygargravarna i Malmö med Anette Sarnäs, Arlanda 50 år med Michael Sanz, Underättelstjänst med Gunnar Ekberg, ILA 2012 med Sven Stridsberg Spaningsballonger under kalla kriget med Stieg Ingvarsson. Övriga aktiviteter, öppet hus flygplatser, mässor, flygdagar, En flyghistorisk utflykt har gjorts till Forced Landing Collection i Halland. Vidare har SFF-Skåne, i samarbete med CAB-resor, för SFF-medlemmar arrangerat resor. Utöver ovanstående aktiviteter har SFF-Skåne deltagit vid Fly-in i Eslöv, vid Fly n Ride på Ljungbyhed samt C4-Open i Malmö där vi bl.a. delar ut ett modellbyggarpris, i år till Björn Eriksson, för en modell av Sk 37E. Vid dessa tillfällen och under Stenbäcksdagarna har regionavdelningen gjort god PR för SFF, med medlemsvärvning och försäljning av SFFpublikationer. Inför varje möte/studiebesök har ett Aktuellt-blad med information om kommande aktivitet, och ett referat om det föregående mötet, skickats ut till prenumeranter. Småland Ordförande: Carl-Erik Linghoff Medlemmar: Avdelningen hade 73 betalande medlemmar (minskning från 2011). Möten/verksamhet Styrelsen med sex styrelseledamöter plus ordföranden Carl-Erik Linghoff hade fem styrelsemöten. Medlemsträffar Sex medlemsträffar; nästan 30 deltagare i snitt vid mötena. Alla träffar utom en hölls i Villa Björkhagen vid Rosenlunds Camping i Jönköping. Vid årsmötet berättade Bo Widfeldt om de nödlandningar som skedde i Småland och på Öland mellan 1939 och SFF:s kanslichef, Michael Sanz, berättade om SFF:s kansli och framför allt om 76 år med Bromma flygplats. Vi gjorde utflykt med buss till Flygvapenmuseum och dess utställningar om kalla kriget. Sven Scheiderbauer berättade om sin tid som museichef först på Flygvapenmuseum och sedan på Norsk Luftfartsmuseum. Jan Landin, 23 år och odödlig, berättade om sitt liv i luften från 1962 tills nu. Julträff med julsmörgås, jultävling och Per Svantesson som under rubriken Valor Without Arms berättade om trupptransportflygningar under andra världskriget, särskilt vid invasionen i Normandie. Övriga aktiviteter, öppet hus flygplatser, mässor, flygdagar, SFF-Småland deltog vid flygdagar på Malmen och Ränneslätt och hjälpte SFF till lyckade bokförsäljningar. Sida 16

17 Vi har ett visst samarbete med föreningen Njudungs Motorveteraner och med Axamoveteranerna. Stockholm Ordförande: Bernt Olsson Medlemmar: beräknad på medlemmar inom regionens postnummerområden. Regionen firade 20-årsjubileum 2012 och en historik är under uppbyggnad på under rubriken Aktiviteter, möteshistorik med referat, bilder etc. Möten/verksamhet: SFF Stockholm har haft fyra protokollförda styrelsemöten och ett arbetsmöte Medlemsträffar 5 februari Medlemsmöte:Armémuseum: Regionens årsmöte. Kjell Nordström, provflygare Saab, uppvisningsflyg, Målflyg, Flygvapnet, DC-3, minst 140 flygplanstyper. Video* notis hemsida** 4 mars Medlemsmöte Armémuseum: tema Militärflyget i Sverige 100 år, Saab 75 år. Åke Christianson höll föredrag om J 29 i F 22 Kongo Ulf Rehme berättade om Saab 75 år. Video, notis hemsida 1 april Medlemsmöte Armémuseum: Arlanda 50 år, Michael Sanz. Video, notis hemsida 14 oktober Medlemsmöte Armémuseum: tema Lansen 60 år, Alf Ingesson-Thoor "En fältflygare från Mjölby" Årets flygboksförfattare. Video, notis hemsida 18 november Medlemsmöte Armémuseum: Flygvapnets insats över Libyen 2011 Övlt Tommy Petersson.Video, notis hemsida 9 december Medlemsmöte Armémuseum: Julmöte med bildvisning flygåret 2011 av Gunnar Åkerberg. Flyglotterier med konstverk av Jan-Olov Andersson, flygresor från Malmö Aviation, Nextjet och Vallentuna Aviatörförening. Video, notis hemsida Övriga aktiviteter, öppet hus flygplatser, mässor, flygdagar, 12 februari Besök hos SFF Tullingegruppen med Mats Johansson MJD Models och Allt om Hobby. Notis på SFF Riks aktuelltsida och Allt om Hobby mars Mässa: IPMS Modellexpo 08-open, modellbyggtävling, SFF-info***. SFF Vandringspris till Björn Fransson. Skytteholmsskolan Solna. Notis hemsida samt SFF Riks aktuelltsida och SFT. Sida 17

18 15 april Evenemang: Öppet hus SFF Arkiv, Medlemsservice, SFF Stockholm.SFF Arkiv Östermalmsgatan 87. Notis hemsida 1 april/19 maj Evenemang: Taildragger-träff Håtuna, SFF-info. Notis hemsida 16 juni Evenemang: Skå Veterandag, SFF-info. Notis hemsida 2 september Evenemang: Vallentuna Flyg- och Motorshow, SFF-info. Notis hemsida 15 september Evenemang: Öppet hus på Arlanda flygplats. SFF-info hos Arlanda Flygsamlingar. Notis emsida september Mässa: Hobbymässan Frihamnshallen Stockholm, SFF-info i samarbete med SFF Medlemsservice. Notis hemsida även SFF Riks aktuelltsida och SFT oktober Konferens: Representanter från SFF Stockholm deltog samt var funktionärer i regionkonferensen på vandrarhemmet Majorskan Barkarby med SFF Göteborg som värd. Video, notis SFF Riks aktuelltsida. 24 november Mässa: Hjulmarknaden Frihamnshallen Stockholm, SFF-info, i samarbete med SFF Medlemsservice.Notis hemsida även SFF Riks aktuelltsida. *Video, samtliga möten på Armémuseum har videofilmats och finns i SFF Arkiv Östermalmsgatan besökare per möte i snitt på Armémuseum. **Notis hemsida är mötesreferat inlagd på regionens hemsida ***SFF-info är SFF Rollup-skärmar, informationsbord, foldrar etc. Övrigt Regionens hemsida startade 2009 och hade under unika besök, genomsnitt 158 besök per dag. (2011: ). Regionens nyhetsbrev har via E-post skickats ut vid 20 tillfällen till 236 prenumeranter. (2011: 11 tillfällen till 196 prenumeranter) Tips om evenemang och möten inom regionen ges även via SFF Forum och Facebook. Samt genom notis i Flygande Veteraners tidskrifts fyra nummer per år. Information om våra möten lämnas även till KSAK DM, Flygarsällskapet och en samordningsida för mötesarrangörer inom Teknik- och transportevenemang. Enligt vårt avtal med Armémuseum läggs våra mötesprogram på deras evenemangsida. Detta har inneburit nya besökare till våra möten och därvid nya medlemmar. I övrigt har SFF Stockholm regelbundna kontakter med F 8 och F 18 Kamratföreningar, Flygande Veteraner, Flygarsällskapet, Arlanda Flygsamlingars vänner, Vallentuna Aviatörförening, IPMS Stockholm, Swesim, Sida 18

19 Värmland Ordförande: Tommy Wirén, Medlemmar:. Vid årets slut är antalet medlemmar inom regionen Värmland, definierad som medlemmar av SFF boende inom postnummerområdena , enligt medlemsregistret ca 150 st. Möten/verksamhet: Styrelsen har förutom löpande telefonkontakter sammanträtt 23 april och 12 november. Medlemsträffar Regionavdelningen har haft sammanlagt fem sammankomster med följande innehåll: 7 februari Årsmöte med de sedvanliga redovisningar och val, se nedan. Rickard Jonsson berättade informativt om segelflygets grunder. 17 mars Sten Wahlström berättade om Fredrik den store med märkliga anknytningar till flygets historia. 2 juni Utflykt till Krigsflygfält 16 Brattforsheden med information av Torsten Lindberg och förevisning av Viggen-simulatorn av Tommy Engström 15 september Vid sammanträdet berättade SFF:s kanslichef Michael Sanz dels om föreningens kansli dels om sitt intresse för Bromma flygfälts historia från oktober. Vid SFF:s regionkonferens, traditionellt på Barkarby, representerades regionavdelningen av Tommy Wirén och Sten Wahlström. 24 november. Medlemseftermiddag på flygplatsen, som vanligt innebärande både flyghistoria och -historier, då medlemmarna berättade och visade bilder från flygdagar, flyghistoriska resor och annat flygtrevligt. Särskilt kan nämnas Tommy Wiréns presentation av flygplanet J22. Sten Wahlström rapporterade från Aeronauticum, det tyska luftskepps- och marinflygmuseet i Nordholz, med bl.a. en praktfull modell av hangarfartyget Graf Zeppelin som aldrig blev färdigt. Övrigt Avdelningens möten har skett i segelflygklubbens klubbhus på Karlstad flygplats. Den reguljära tiden för mötena har varit lördagar kl. 14. Regionavdelningen tackar Karlstad segelflygklubb för detta värdefulla bidrag till verksamheten. Västernorrland Ordförande: Lars Wiklund, Medlemmar: En glädjande omständighet är att medlemsantalet är stabilt och idag har vi 48 medlemmar. Möten/verksamhet: Föreningen har under verksamhetsåret 2012 haft två protokollförda styrelsemöten förutom övriga informella kontakter. Sida 19

20 Medlemsträffar 14 mars Avhandlades årsmöte för verksamhetsåret medlemmar var närvarande vid mötet. 28 november Mikael Sanz berättade på ett fängslande sätt om inrikesflyget i Sverige och dess historia, där även vår flygplats Midlanda spelade en roll. Medlemsmötet besöktes av 27 medlemmar, vilka var mycket nöjda och uppskattade Michaels sakkunniga föreläsning Övriga aktiviteter, öppet hus flygplatser, mässor, flygdagar, Resa till flygdag Söndagen arrangerade föreningen en bussresa till Flygdagen i Västerås och årets Roll Out. 12 medlemmar deltog i resan som mycket lyckad och uppskattad Representanter vid SFF;s höstmöte. Vid SFF:s höstmöte representerades vår förening av Lars Viklund och Bertil Johansson.Sammanfattningsvis uppfattades mötet som lärorikt och nyttigt för vår verksamhet. En del kontakter knöts och visade sig komma till nytta redan under hösten Studiebesök på Svenska Flygfabriken hölls ett medlemsmöte med studiebesök på Svenska Flygfabriken i Nacksta, Sundsvall. Vid detta arrangemang samlades 24 medlemmar som fick ta del av Lage Norbergs sakkunniga berättelse om sina framgångar och problem kring LN 3 projektet. Efter att ha varit i luften ett antal gånger har en del justeringar och anpassningar gjorts. Nya utprovningar har påbörjas under våren Övrigt Regiontillhörighet i SFF Föreningen har nu genomfört sitt andra verksamhetsår som fullvärdig region ingående i SFF. Verksamheten har i stort sett pågått i likhet med föregående år, men med ett par större skillnader. Vi har genom verksamhetsbidraget fått betydligt stabilare ekonomi och därmed ökade möjligheter att bjuda in föreläsare, vilket vi även har utnyttjat. Slutord I likhet med tidigare år har styrelsens målsättning och ambition varit att underlätta bedrivandet av nutida och flyghistorisk verksamhet bland medlemmarna. Örebro Ordförande: Bert Lindquist Medlemmar: Medlemsantalet var vid årets slut ca 115 st. Möten/verksamhet: Styrelsen har under året haft 7 möten. Medlemsträffar Regionavdelningen har under året haft sju möten och arrangemang. Antalet deltagare har varierat mellan personer med ett snitt på c:a 18 personer. Sida 20