FOLKHÄLSOENHETEN NACKA PRIMÄRVÅRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKHÄLSOENHETEN NACKA PRIMÄRVÅRD"

Transkript

1 FOLKHÄLSOENHETEN NACKA PRIMÄRVÅRD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1998 Utvärdering av årets arbete i förhållande till verksamhetsplanen 1998 De långsiktiga målen enligt verksamhetsplanen var: Att färre personer kommer in i de sex behovsgrupperna. Att bruket av alkohol, tobak och andra droger minskar bland Nackas befolkning. Att antalet skador och förgiftningar bland Nackas befolkning minskar. De kortsiktiga målen var: Att utveckla en hållbar struktur för folkhälsoarbete i primärvården i Nacka. Att stötta samverkan med lokala aktörer och initiera och stödja konkreta insatser. Att med företrädare för kommunen diskutera hur arbetet för att nå de långsiktiga målen kan bedrivas. Att skaderegistreringen inom primärvården i Nacka fungerar enligt uppgjord plan. Den övergripande strategin var: Utveckla rollerna som kontaktpersoner gentemot kommunens olika verksamheter, primärvårdens verksamheter och SÖSOs beställare. Söka information om kommunens folkhälsoinriktade arbete inom olika verksamheter i syfte att bilda oss en uppfattning om hur det kan utvecklas inom nuvarande organisation. Söka samarbete med Välfärd i Nacka då det gäller hälsofrämjande och förebyggande insatser. Under hösten har verksamheten varit reducerad pga. långtidssjukskrivning. I praktiken har vi disponerat endast 20 veckotimmar hälsoplanerare och 8 timmar folkhälsoläkare. Förberedelsearbete för invigningen av Nacka Närsjukhus, folkhälsodagen med politiker från beställare och kommuner samt pensionärernas kulturdag tagit mycket tid och energi. I december mottog vi SÖSOs hedersdiplom för hög kvalitet Juryns motivering var För ett engagerat arbete i delvis obruten terräng. Vi har försökt definiera folkhälsoenhetens roll gentemot beställare och kommun och kommit fram till ett mer rimligt åtagande. Ett förslag till ny vårdöverenskommelse med beställaren har överlämnats till verksamhetschefen. Vi har också försökt klargöra primärvårdens roll i folkhälsoarbetet i Nacka (se nedan). Folkhälsoläkarnas verksamhet är inte utvärderad. Vi har förstått att det fungerar mycket olika i de fem kommunerna. Vi anser att Nacka folkhälsoenhet är gynnad då folkhälsoläkaren dels Folkhälsoenheten i Nacka. Verksamhetsberättelse

2 inte är uppbunden av patientarbete och därför kan arbeta mycket mer flexibelt, dels har utbildning i folkhälsovetenskap. När det gäller samarbetet med kommunen har vi inte nått framgång med att påverka det förebyggande arbetet i förhållande till välfärdsgrupperna. Vi har heller inte lyckats att få en övergripande kunskap om det folkhälsoarbete som bedrivs i kommunen. Däremot har vi skaffat oss kunskap om kommunens struktur och målsättningsarbete. Beträffande primärvården är vår bedömning att den egna erfarenheten av möjligheter och svårigheter i det praktiska arbetet är en förutsättning för att en hälsoplanerare skall lyckas att stimulera det förebyggande arbetet. Under året har det, om än i små steg, gått framåt med kvalitetsarbetet beträffande ett förebyggande förhållningssätt på distriktsläkarmottagningarna. Omstart av skaderegistreringen i primärvården har inte kunnat ske bl.a. pga. av oklarheter i projektuppläggningen. I Nacka PVO har stimulansersättningen för förebyggande arbete bland äldre fördelats på alla enheter, oavsett om man planerat att bedriva något sådant arbete eller ej. Att man inte fått synlig erkänsla är en av anledningarna till att 70-årssamtalen inte genomförts på vårdcentralerna i Nacka PVO. Utveckling av primärvårdens roll i folkhälsoarbetet I vårdöverenskommelsen har angetts uppdraget "ansvara för utveckling av primärvårdens roll i det kommunbaserade folkhälsoarbetet". Efter två år tycker vi oss kunna se hur och i vilken grad detta kan utvecklas. Primärvård är en vårdnivå som alltid innehåller distriktsläkare, distriktssköterska samt mödraoch barnavårdscentral. Till primärvården kan organisatoriskt/ekonomiskt knytas en mängd andra verksamheter, något som skett i Nacka. Här finns Primärvårdens Avancerade Hemsjukvård (PAH) för i första hand palliativ vård, Rehabcentrum för rehabilitering patienter med sjukdomar i rörelseorganen, neurologiska sjukdomar och stroke, medicinsk fotsjukvård för framförallt diabetiker samt ungdomsmottagningen som bedrivs i samverkan med kommunen. Även vissa privata läkare och sjukgymnaster, utan vårdavtal med landstinget, kan räknas till primärvårdsverksamhet. Av dessa arbetar mödra- och barnhälsovården och ungdomsmottagningen befolkningsorienterat, med primär- och sekundärprevention (uppmuntran till goda val respektive tidig upptäckt). Övriga verksamheter arbetar huvudsakligen med tertiärprevention (lindra effekterna av sjukdom) hos den del av befolkningen som söker sig dit, men också med tidig upptäckt (sekundärprevention). Primärvården var tidigare geografiskt organiserad och kunde på det sättet ha god uppfattning om hälsoläget och riskfaktorer i en begränsad befolkning. Husläkarsystemet och det fria valet har omöjliggjort detta, eftersom en stor del av patienterna på mottagningen bor utanför det geografiska upptagningsområdet, och många som bor där har sökt sig till andra vårdcentraler. Till skillnad från t.ex. sjukgymnaster och kuratorer så möter distriktsläkare och distriktssköterska under loppet ett par år de flesta av de invånare som hör till respektive Folkhälsoenheten i Nacka. Verksamhetsberättelse

3 mottagning. Många patienter kommer tillbaka av vitt skilda skäl. Detta ger en god grund för förebyggande arbete bland mottagningens patienter. På många ställen i landet har distriktsläkare och distriktssköterskor varit involverade i olika preventionsprojekt som riktat sig till befolkningen. Med den nuvarande ansträngda situationen inom primärvården i Stockholm är detta försvårat om inte mer resurser anslås och öronmärks. Som hälsoplanerare är vi en del av primärvården i Nacka. Vi har tre viktiga samarbetspartners: vår uppdragsgivare beställarkontoret, vårdcentralerna och kommunen. När det gäller hälsopromotion (att möjliggöra goda val) ligger det allra största ansvaret på kommunen. Kommunen har även ett stort ansvar för primärprevention, t.ex. bland ungdomar och äldre. Våra slutsatser är följande: Det förebyggande arbete som bedrivs inom mödra- och barnhälsovård utvecklas framför allt med stöd av mödra- och barnhälsovårdsorganisationerna, och ungdomsmottagningens arbete utvecklas med stöd av SÖSAM. På distriktsläkar- och distriktssköterskemottagningarna kan det individpreventiva arbetet kvalitetsutvecklas även vad gäller sekundärprevention. Övriga verksamheter har inte (och skall inte ha) någon större primär- eller sekundärpreventiv verksamhet. Resurser för kommunbaserat folkhälsoarbete (t.ex. för vissa befolkningsgrupper) finns inte för närvarande inom primärvården. Folkhälsoenhetens roll blir följande: Primärvården: Stimulera och stödja kvalitetshöjande arbete med individprevention på distriktsläkar- och distriktssköterskemottagningarna, samt att i mån av efterfrågan ge stöd till övriga verksamheter. Kommunen och andra aktörer: Förmedla kontakt mellan kommunens olika enheter och primärvården, förmedla kompetens (t.ex. föreläsare), och bidra med egen kompetens. Beställaren: Bidra med kunskaper om lokala förhållanden som är av betydelse för folkhälsoarbetet. SÖSO-inriktad verksamhet Invigning av Nacka Närsjukhus mars. Vi deltog i samarbete med kommunens hälsoplanerare med utställning och information. Hälsa, välfärd Miljö i Sydöstra sjukvårdsområdet 21 april. Vi deltog i samarbete med kommunens hälsoplanerare med utställning, information och aktivt deltagande. Folkhälsoenheten i Nacka. Verksamhetsberättelse

4 Deltagit i nätverksträffar för hälsoplanerare i SÖSO och kommunerna, anordnade av beställarkontoret. Deltagit i nätverksträffar för hälsoplanerarna inom SÖSOs produktion. Besökt Kom!petenscentrum för folkhälsa, bl.a. vid invigningen. Försett centret med webadresser till hemsidor med hälsoinformation mm. Inbjudit representanter för sjukvårdsstyrelse respektive beställarkontoret för att diskutera våra möjligheter och svårigheter i uppdraget. I syfte att förstå hur och på vilken nivå folkhälsoarbete kan bedrivas i samverkan med kommunen studerat kommunens organisation och styrformer. En preliminär rapport har överlämnats till beställarkontoret. Deltagit i konferens Välfärd i Nacka på Lustigkulla Informerat om vårt arbete vid samrådsgruppens möte den Tagit initiativ till omstart av skaderegistreringen i primärvården. Haft ett par möten med beställarkontor och kommunrepresentant samt ett möte med företrädare för Ektorps vårdcentral. Deltagit i ett par möten med Södra Folkhälsorådet. Ett utkast till projekt Kan hälsoinformation i samband med cellprovstagning förebygga vanliga sjukdomstillstånd hos kvinnor? mottogs positivt. Primärvårdsinriktad verksamhet Vårdcentralerna Förmedlat information om olika utbildningar om förebyggande arbete. T.ex. till Fisksätra förmedlat information om seminarium Finns det någon skillnad i hälsa mellan infödda svenskar och invandrare? på Socialmedicin Norrbacka. Hälsoboken och aktuell information om bl.a. tobaksavvänjning och skadeförebyggande arbete har skickats ut till vårdcentralerna. Försett varje BVC med reflexer och barnsäkerhetsväskor innehållande demonstrationsmaterial samt ställt videofilm till förfogande. Alla vårdcentraler förutom Forum/Finntorp har försetts med underlag för att genomföra 70-årssamtalen. Den enda vårdcentral som genomfört samtal är Ältapraktiken. Introducerat Primärvårdsbladet som informationslänk till de olika enheterna inom Nacka Primärvård. Motsvarande material har distribuerats till de privata verksamheterna. Deltagit i möten för distriktssköterskor, BVC och läkare i Nacka Primärvård. I olika sammanhang framhållit vikten av att det förebyggande arbete som görs på enheterna redovisas i verksamhetsberättelserna. Folkhälsoenheten i Nacka. Verksamhetsberättelse

5 Startat ett folkhälsonätverk för primärvården i Nacka i syfte att stimulera dels det förebyggande arbetet med patienterna, dels samverkan mellan olika enheter för t.ex. gruppverksamhet. Ungdomsmottagningen Ekonomiskt bidrag med konferensavgift för 5 personer till I gränslandet, ungdomsmottagningskonferens i Uddevalla maj. En person har fått ekonomiskt bidrag för tre dagars utbildning Tobaksfri skola. Anordnande av seminarier Ett seminarium för BVC-sköterskor i Nacka: Allergiska barn i barnomsorgen. I samarbete med Miljömedicinska enheten genomfördes en förberedande utbildning inför information på barnstugorna. 11 deltagare. Två seminarier för distrikts- och skolsköterskor Att samtala om levnadsvanor med fördjupning i riskfaktorerna tobak och övervikt i regi av Centrum för tobaksprevention och Överviktsenheten. 28 deltagare. Ett seminarium Introduktionskurs i motivationshöjande samtal för distriktsläkare och distriktssköterskor under ledning av Astri Eklund-Brandell och Sven Andréason. 16 deltagare. Utvärderingen var positiv och uppföljning önskas. En seminarieserie för undersköterskor och läkarsekreterare, sammanlagt 2,5 dagar, Bemötande av patient. Utvärderingen utföll mycket positivt, och seminarieserien upprepas under deltagare. Fisksätra vårdcentral har deltagit i seminarium Finns det någon skillnad i hälsa mellan infödda svenskar och invandrare? anordnat av Socialmedicin Norrbacka. Projekt Ältapraktiken: Planerat och genomfört en seminarieserie (3 kortseminarier och 2 heldagar) på temat Utvecklande av förebyggande arbete på vårdcentral. Utvecklingsarbetet fortsätter under Väntrumsprojekt Ektorps vårdcentral. Förmedlat videofilmer till väntrummet. Primärvårdsområdet har anslagit medel för inköp av dator för hälsoinformation via hemsidor (se tidigare projektansökan). Utveckling av dokumentation på vårdcentral: Haft kontakt med Tiskens vårdcentral i Falun beträffande Min bok om hälsa. Deltagit i seminarier om ProfDoc och andra dataprogram. Föreberett ett projektutkast. Folkhälsoenheten i Nacka. Verksamhetsberättelse

6 Samverkan med kommunen Samarbetsgrupper Deltagit i möten med tvärsektoriella referensgruppen för folkhälsofrågor i Nacka kommun. Följande frågor har behandlats (antal gånger inom parentes): - Frågor rörande olycksfalls- och skadeprevention (21) - Projektansökan Hälsokonsekvensbeskrivningar av politiska beslut (12) - Motionsfrågor (6) - Projektet Välfärd i Nacka (5) - Allergifrågor (5) - Kostfrågor (4) - Förebyggande arbete i primärvården (3) - Alkoholfrågor (2) - Miljöfrågor/Agenda 21 (1) - Tobak, andra droger (0) - Stress, psykosocial miljö (0) Deltagit i möten med Äldrematsprojektet. Under året har kutbildning för personal vid särskilda boenden ägt rum. Deltagit i möten med allergikommittén. Barn- och skolgruppen har slagits samman. Aktiviteten i kommittén har under hösten varit låg. Deltagit i bearbetning av den ursprungliga planen för Hälsokonsekvensbedömningar av politiska beslut. Projektet är vilande i väntan på kompletterande finansiering. Deltagit i möten med ABF, PRO och kommunrepresentanter för att planera eventuella studiecirklar. Påbörjat projekt Lugna promenader tillsammans med kommunen och pensionärsorganisationerna. Se särskild projektbeskrivning. Föreläsningar mm Ordnat föreläsare till informationsmöten för föräldrar och personal vid barnstugor i Boo och Älta om allergiprevention. I Boo deltog sammanlagt 66 föräldrar och 12 personal, i Älta 116 föräldrar och 37 personal. Utvärdering visar att ämnet ansågs vara viktigt av nästan alla, att innehållet för många inte var nytt, att de flesta fick svar på sina frågor och att ganska få ansåg sig behöva ändra sina vanor. Deltog i förberedelsearbetet för Pensionärernas kulturdag den 29 september. Planerade och genomförde seminarium Att må bra i kropp och själ. Folkhälsoenheten i Nacka. Verksamhetsberättelse

7 Ordnat föreläsare Utevistelsens betydelse för barns hälsa, en föreläsning som hölls den 28 januari tillsammans med Hur ska vi umgås med solen? för tjänstemän och politiker inom kommunens samtliga verksamheter samt sjukvårdsområdets enheter Allmänt Förmedlat information om utbildningar till skolhälsovården och äldreomsorgen. Inför Ältadagen förmedlade vi kontakt mellan kommunen och Ältapraktiken, som hade öppet hus med hälsoinformation under hela dagen. Ordnat studiebesök i primärvården för läkare från Litauen på besök i kommunen vecka 6. Besökt öppet hus hos Fisksätra Internationella Kvinnoförening den 20 februari. Tagit kontakt med vissa nyckelpersoner på kommunen för att höra deras syn på folkhälsoarbetet inom vissa av kommunens verksamheter samt studerat kommunens styrformer. En preliminär rapport har lämnats till beställaren. Övriga aktörer Tobaksnätverket. Sammankallat till tre möten med tobaksnätverket. Diskuterat samarbete för att skapa tobaksavvänjningsgrupper i Nacka. Gruppen har varit pådrivande på kommunen för rökfria affärscentra, vilket nu är genomfört i Forum Nacka och Fisksätra. Kafé Lyktan, Björknäs. Förmedlat föreläsare om tobaksavvänjning. Egna föreläsningar/utåtriktad verksamhet Föreläst på Ersta sjuksköterskeskola om Distriktssköterskans förebyggande arbete (GB). Föreläst för chefer inom NÖSO om hälsa och miljö (IE). Information till projektledare i Tyresö PVO och Haninge kommun om 70-årssamtalen (GB). Information till Äldrecentrum om 70-årsprojektet (GB). Lett seminarium om alkohol för SÖSOs nätverk för hälsoplanerare (GB). Föreläsning för reaktiveringsgruppen rygg-nacke på Rehabcentrum om Hälsa, levnadsvanor och livsstil (GB). Seminarium för AT- och ST läkare i SÖSO om Salutogenes eller Hur kan vi hjälpa den sjuka människan att må bättre? (IE). Folkhälsoenheten i Nacka. Verksamhetsberättelse

8 Gruppseminarium Att må bra i kropp och själ på Pensionärernas kulturdag i Nacka (IE m.fl.). Egna utbildningar Ingrid Eckerman International Conference on Pesticide Use in Developing Countries: Impact on Health and Environment. Universidad Nacional, Costa Rica, 1 vecka. Toxicology of Pesticides. Universidad Nacional, Costa Rica, 2 dagar. QUL Kvalitet, utveckling och ledarskap för fackliga förtroendemän. SLL, 6 dagar. WONCA International Conference, Dublin, 4 dagar. Tools for International Health and Social Management, Nordiska Hälsovårdshögskolan. The Logical Framework Approach. 2 veckor. Medicinska Riksstämman, 3 dagar. ProfDoc III, 2 dagar. Nikotin och hälsa. Temadag med Centrum för Tobaksprevention, Samhällsmedicin. Gunborg Bengtsson Hur ska Stockholm må bättre? Temadag med Samhällsmedicin. Det är aldrig för sent! Om äldres hälsa. Temadag med Samhällsmedicin. Deltagit i nätverket för skadeprevention. Gemensamt Primärvårdens roll i folkhälsoarbetet blir den tydlig? Temadag med Samhällsmedicin. Livsstil och hälsa. Två halvdagar, SFAM m.fl. Nacka Gunborg Bengtsson Ingrid Eckerman Henrik Almkvist Folkhälsoenheten i Nacka. Verksamhetsberättelse

DEN RÖDA TRÅDEN I NACKAS FOLKHÄLSOARBETE

DEN RÖDA TRÅDEN I NACKAS FOLKHÄLSOARBETE Folkhälsoenheten Nacka Primärvård Verksamhetsberättelse 1999 DEN RÖDA TRÅDEN I NACKAS FOLKHÄLSOARBETE Primärvården träffar en stor del av befolkningen Det motiverande samtalet Utbildning av personal i

Läs mer

Kvalitetssäkring av hälsofrämjande och förebyggande arbete

Kvalitetssäkring av hälsofrämjande och förebyggande arbete Kvalitetssäkring av hälsofrämjande och förebyggande arbete SFAM.Q 24.10.2007 Ingrid Eckerman, dl, MPH Riitta Ekbom, dsk, student NHV Folkhälsoenheten i Nacka www.slso.sll.se/nackafolkhalsa Biverkningar?

Läs mer

NACKAMODELLEN för förebyggande arbete i primärvården

NACKAMODELLEN för förebyggande arbete i primärvården NACKAMODELLEN för förebyggande arbete i primärvården En beskrivning av Folkhälsoenheten i Nacka Folkhälsoenheten Inspiration Inspiration Stöd VÅR VISION Kunskap Hälsofrämjande och förebyggande arbete Bättre

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Datum 2015-09-15 Ärende nr.2015-261.77 Verksamhetsplan 2016-2017 Lokalt folkhälsoarbete Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Innehållsförteckning Tibro kommuns folkhälsoarbete...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Folkhälsoenheten i Nacka

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Folkhälsoenheten i Nacka VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Folkhälsoenheten i Nacka 1 Inledning... 2 2 Sammanfattning... 2 3 Ekonomiska förutsättningar 2006... 3 4 Primärvården... 3 5 Medicinskt programarbete... 6 6 Verksamhet i samverkan

Läs mer

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2 Långsiktigt folkhälsoarbete för god och jämlik hälsa i Årjängs kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Bakgrund 5 Folkhälsorådet

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i

Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Stockholms län Samverkan i missbrukar- och beroendevården

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun

Folkhälsoplan Essunga kommun Folkhälsoplan Essunga kommun 2016 2017 Dokumenttyp Plan Fastställd 2015-05-11, 31 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2016 2017 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

HÄLSOSAMTAL MED FÖRÄLDRAR PÅ BVC EN KOSTNADSEFFEKTIV METOD?

HÄLSOSAMTAL MED FÖRÄLDRAR PÅ BVC EN KOSTNADSEFFEKTIV METOD? HÄLSOSAMTAL MED FÖRÄLDRAR PÅ BVC EN KOSTNADSEFFEKTIV METOD? Projektbeskrivning 2006-06-12 Lena Antin, Ann Berglund, Helena Burman, Kerstin Carlsson, Ulrika Lundin, Ann-Christine Strindmark, Boo BVC Ingrid

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga vuxna åren 2010-2014

Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga vuxna åren 2010-2014 2010-04-15 Länsstrategi för folkhälsoarbetet i Västmanland Kommunerna Landstinget Länsstyrelsen VKL Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om dessa riktlinjer... 3 2. Allmänt om folkhälsoarbete... 4 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 4 2.2 Skillnaden mellan folkhälsa

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Dokumenttyp Plan Fastställd 2014-11-24 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2015 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare Dnr 2014.000145

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Barbara Rubinstein epidemiolog Karin Althoff vårddataanalytiker Rapportens

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hösten 2010 Våren 2011 Tryggvekonceptet i Lidköping Tryggve handlar om att stödja barn och unga till föräldrar med alkoholdrogberoende, ibland benämnda som de glömda barnen. Detta

Läs mer

INDIVIDÄGD HÄLSOBOK ETT VERKTYG FRÅN VAGGAN TILL GRAVEN Minnesanteckningar från andra arbetsseminariet Nynäshamn 24-25 september 2001

INDIVIDÄGD HÄLSOBOK ETT VERKTYG FRÅN VAGGAN TILL GRAVEN Minnesanteckningar från andra arbetsseminariet Nynäshamn 24-25 september 2001 INDIVIDÄGD HÄLSOBOK ETT VERKTYG FRÅN VAGGAN TILL GRAVEN Minnesanteckningar från andra arbetsseminariet Nynäshamn 24-25 september 2001 Ingrid Eckerman, Folkhälsoenheten i Nacka, Boo vårdcentral, 131 30

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna BAKGRUND OCH SYFTE Under 2003 genomförde det Nationella skadeförebyggande programmet (SFP)

Läs mer

Folkhälsorådet, Vingåkers kommun 1997 2002

Folkhälsorådet, Vingåkers kommun 1997 2002 Folkhälsorådet, Vingåkers kommun 1997 2002 Inledning Folkhälsorådet har funnits i kommunen sedan 1997. Initialt har Folkhälsorådet arbetat med inventering av folkhälsoarbete, sammanställt statistik och

Läs mer

Folkhälsoplanerarnas bevakningsområden Landstinget Västernorrland. Barbro Forslin och Iwona Jacobsson Luleå den 12 november 2008

Folkhälsoplanerarnas bevakningsområden Landstinget Västernorrland. Barbro Forslin och Iwona Jacobsson Luleå den 12 november 2008 Folkhälsoplanerarnas bevakningsområden Landstinget Västernorrland Barbro Forslin och Iwona Jacobsson Luleå den 12 november 2008 Folkhälsoplanerarnas geografiska områden Folkhälsoplanerare Peter Möllersvärd

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN Vår vision är ett Sorsele som genomsyras av engagemang, omtanke och generositet. Att leva i Sorsele är att leva friskt och starkt, med kraft och glädje. Att bejaka sig själv och bekräfta sin omgivning.

Läs mer

Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt)

Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt) Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt) Skicka ifyllda projektbeskrivningar med epost till HFS-nätverkets sekretariat. Letter of Intent måste däremot

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon.

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon. Redovisning av 2008 års projekt Hembesök av distriktssköterska till sjuka äldre över 65 år som inte är inskrivna i hemsjukvården, för Primärvårdsområdena, och Bakgrund För beviljade medel från stimulansbidrag

Läs mer

Sammanställning av återrapporteringar utifrån befolkningsperspektivet

Sammanställning av återrapporteringar utifrån befolkningsperspektivet Sammanställning av återrapporteringar utifrån befolkningsperspektivet Perspektiv Arbetsområde Projekt, aktivitet m.m. Sjukhus eller vårdorganisation Befolkningsperspektivet Barns hälsa Främja hälsa och

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar"

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar HANDIKAPP FÖRBUNDEN 2014-01-17 Vår kontaktperson: Maryanne Rönnersten Roger Molin Enheten för folkhälsa och sjukvård Socialdepartementet Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Prevention och folkhälsoarbete

Prevention och folkhälsoarbete Prevention och folkhälsoarbete Ger den etiska plattformen något stöd? Eva Arvidsson Specialist i Allmänmedicin, MD Medicinsk rådgivare, Prioriteringscentrum Forskningsledare, Primärvårdens FoU-enhet, Futurum,

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Uppföljning av strukturerat arbete med levnadsvanor inom vårdvalet. Sammanställning av enkätsvar från länets vårdcentraler, februari 2013.

Uppföljning av strukturerat arbete med levnadsvanor inom vårdvalet. Sammanställning av enkätsvar från länets vårdcentraler, februari 2013. Eva Åkesson, Folkhälsoutvecklare Sara Maripuu, Processledare Uppföljning av strukturerat arbete med levnadsvanor inom vårdvalet. Sammanställning av enkätsvar från länets vårdcentraler, februari. Folkhälsoenheten

Läs mer

FRISKVÅRDSPROJEKT FÖR ÄLDRE I BOSTADSFÖRENINGEN I EKNÄS

FRISKVÅRDSPROJEKT FÖR ÄLDRE I BOSTADSFÖRENINGEN I EKNÄS FRISKVÅRDSPROJEKT FÖR ÄLDRE I BOSTADSFÖRENINGEN I EKNÄS 2002-2003 BooVårdcentral Folkhälsoenheten i Nacka 1 FRISKVÅRDSPROJEKT FÖR ÄLDRE I BOSTADSFÖRENINGEN EKNÄS Rapportskrivning: Riitta Ekbom, Folkhälsoenheten

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Centrala elevhälsans medicinska insats

Verksamhetsplan. för. Centrala elevhälsans medicinska insats 2017-03-16 1 Bildningsförvaltningen Verksamhetsplan för Centrala elevhälsans medicinska insats 2017 Elevhälsans medicinska del I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsans medicinska del som då avser

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete En god hälsa på lika villkor s. 3 Folkhälsorådet i Härryda kommun s. 3 Folkhälsoinsatser 2015 s. 4 1 s. 4 Alla Härrydabor har

Läs mer

Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden Emina Cejvan, (m), Barn- och ungdomsnämnden

Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden Emina Cejvan, (m), Barn- och ungdomsnämnden FOLKHÄLSORÅD Protokoll Tid 5 februari 2009, kl 13.30-16.00 Plats Kommunhuset, Enigheten Närvarande Ordf Ledamöter Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Utbildningskatalog Utbildningar som erbjuds inom programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända

Utbildningskatalog Utbildningar som erbjuds inom programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända Utbildningskatalog 2017 Utbildningar som erbjuds inom programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända Utbildning i flera led för effektiv kunskapsspridning Hälsa i Sverige för asylsökande och

Läs mer

Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer

Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer Bo Burström professor/överläkare Avdelningen för socialmedicin, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet Hälso och sjukvårdslag

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen årjäng Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen årjäng Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen årjäng Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

www.lvn.se www.lvn.se www.lvn.se

www.lvn.se www.lvn.se www.lvn.se Kunskap till Praktik 2010 10 11 Riskbruksprojektet - erfarenheter och framgångsfaktorer Hjördis Rooth Möller Folkhälsoplanerare, projektledare Riskbruksprojektet Landstinget Västernorrland Alkohol är inte

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU primärvården Göteborg Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763)

Läs mer

Landsting. Politiker. Landsting. Invånare. val skatt. Ekonomiska ramar. Verksamhetsinriktning. Utbud till befolkningen.

Landsting. Politiker. Landsting. Invånare. val skatt. Ekonomiska ramar. Verksamhetsinriktning. Utbud till befolkningen. Landsting val skatt Politiker Verksamhetsinriktning Ekonomiska ramar Invånare Utbud till befolkningen Patientavgifter Landsting 1 Behovs- och verksamhetsstyrning Totalansvarig LF LF Finansiär LS Ägare

Läs mer

Självkänsla på schemat en del av Salut-satsningen

Självkänsla på schemat en del av Salut-satsningen Självkänsla på schemat en del av Salut-satsningen 2015-03-25 Lina Tjärnström Hälsoutvecklare Folkhälsoenheten Staben för verksamhetsutveckling Västerbottens läns landsting Västerbottens läns landstings

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Maria Bjerstam Handläggare 040-675 30 94 Maria.A.Bjerstam@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-04-11 Dnr 1600618 1 (6) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Förebyggande och tidiga insatser för att minska sjukskrivningar. Konferens

Förebyggande och tidiga insatser för att minska sjukskrivningar. Konferens Förebyggande och tidiga insatser för att minska sjukskrivningar Konferens 2017-09-14 Nationell förstudie sjukfrånvaro 1 I kommunerna motsvarar sjukfrånvaron 54 700 heltidstjänster inom exempelvis skola

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE POLICY

DROGFÖREBYGGANDE POLICY DROGFÖREBYGGANDE POLICY 2 DROGFÖREBYGGANDE POLICY Nacka kommuns policy för drogförebyggande arbete för åldrarna 0 18 år. Antagen av Kommunstyrelsen 4 maj 2009. NACKA KOMMUNS DROGFÖREBYGGANDE POLICY Det

Läs mer

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM. Gränslös vård och omsorg

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM. Gränslös vård och omsorg HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM Gränslös vård och omsorg Det finns något unikt på Ängelholms sjukhus. Ett samarbete som suddar ut osynliga gränser, en verksamhet som vill skapa framtidens sjukvård med nya spännande

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag

Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lokal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKVÅRDSCENTRALEN KARLSTAD FRISKVÅRDEN I VÄRMLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKVÅRDSCENTRALEN KARLSTAD FRISKVÅRDEN I VÄRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKVÅRDSCENTRALEN KARLSTAD FRISKVÅRDEN I VÄRMLAND 2016 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10,

Läs mer

Närområdesplan. Utgångspunkter SAMVERKANDE VÅRDENHETER I NÄROMRÅDESPLANEN. Landstinget i Värmland

Närområdesplan. Utgångspunkter SAMVERKANDE VÅRDENHETER I NÄROMRÅDESPLANEN. Landstinget i Värmland 1 Närområdesplan Vårdenheterna inom Hälsoval Värmland har ett gemensamt närområdesansvar för invånarna i närområdet. Med närområde avses den kommun där vårdenheten är lokaliserad. En gemensam närområdesplan

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Vårdcentralen Oxie Bra mottagning

Vårdcentralen Oxie Bra mottagning Vårdcentralen Oxie Bra mottagning Projektgruppen: Verksamhetschef Gunnel Wahlgren Distriktssköterska Kristina Hofvander Distriktsläkare Regina Feierberg Distriktsläkare Henrik Sieradzki Läkarsekreterare

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Förebyggande hembesök Vad säger forskningen? Vad säger de äldre?..och vilka tackar nej?

Förebyggande hembesök Vad säger forskningen? Vad säger de äldre?..och vilka tackar nej? Förebyggande hembesök Vad säger forskningen? Vad säger de äldre?..och vilka tackar nej? Anita Karp, utredare Förebyggande hembesök kan ha många syften Ge information om samhällets service till äldre tidig

Läs mer

Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland

Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland Enkät riktad till ansvariga chefer för skolhälsovården i Värmland Karlstad kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk!

Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk! Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk! Arrangörer: Kommunal utveckling, Region Jönköpings län Länsstyrelsen Jönköpings län Sofia Rosén, Länsstyrelsen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret Måndag 18 oktober 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Dick Lindkvist

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal Gott liv i Mölndal! Mål och inriktning för folkhälsoarbetet Gott liv i Mölndal 1 Innehåll Vår vision 2 Strategiskt arbete för hälsa och social hållbarhet 3 Mål och inriktning 4 Mål i sammanfattning 5 Delaktighet,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012 Innehåll Beskrivning av verksamheten s. 3 Folkhälsoplanerarens uppdrag s. 3 Insatser 2012 s. 3 Mål 1: Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika

Läs mer

Specialistutbildning, Distriktssköterska, 75 hp

Specialistutbildning, Distriktssköterska, 75 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Distriktssköterska, 75 hp Primary Health Care Specialist Nursing, 75 ECTS Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VDISA Avancerad

Läs mer

I den bästa av världar, Hur kan vi skapa ledningssystem som stimulerar till helhetsyn, långsiktighet och hälsa.

I den bästa av världar, Hur kan vi skapa ledningssystem som stimulerar till helhetsyn, långsiktighet och hälsa. I den bästa av världar, Hur kan vi skapa ledningssystem som stimulerar till helhetsyn, långsiktighet och hälsa. Margareta Kristenson,. Nationell koordinator för det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen arvika Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen arvika Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen arvika Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Vårdvalsreformen några socialmedicinska aspekter

Vårdvalsreformen några socialmedicinska aspekter Vårdvalsreformen några socialmedicinska aspekter Bo Burström, professor/överläkare Karolinska institutet Institutionen för folkhälsovetenskap Avdelningen för socialmedicin Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Läs mer

Länsfolkhälsorådet Gävleborg

Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsorådet Gävleborg Rapport Folkhälsa är politik 17 februari, 2012, Stadshuset Gävle (Deltagarförteckning se bilaga) Introduktion och presentation Roger Persson hälsade alla välkomna till kursen

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18 Folkhälsoplan I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund... 1 1.1 Folkhälsa... 1 2. Syfte... 2 3. Folkhälsomål... 2 3.1

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2015 Töreboda kommun 2015-08-05 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-10-20 2008-10-07 FU7/08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016. Medicinska fakulteten DSKN43, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, 13,5 högskolepoäng Health and Ill-Health in Children and Adolescents, 13.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer