FOLKHÄLSOENHETEN NACKA PRIMÄRVÅRD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKHÄLSOENHETEN NACKA PRIMÄRVÅRD"

Transkript

1 FOLKHÄLSOENHETEN NACKA PRIMÄRVÅRD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1998 Utvärdering av årets arbete i förhållande till verksamhetsplanen 1998 De långsiktiga målen enligt verksamhetsplanen var: Att färre personer kommer in i de sex behovsgrupperna. Att bruket av alkohol, tobak och andra droger minskar bland Nackas befolkning. Att antalet skador och förgiftningar bland Nackas befolkning minskar. De kortsiktiga målen var: Att utveckla en hållbar struktur för folkhälsoarbete i primärvården i Nacka. Att stötta samverkan med lokala aktörer och initiera och stödja konkreta insatser. Att med företrädare för kommunen diskutera hur arbetet för att nå de långsiktiga målen kan bedrivas. Att skaderegistreringen inom primärvården i Nacka fungerar enligt uppgjord plan. Den övergripande strategin var: Utveckla rollerna som kontaktpersoner gentemot kommunens olika verksamheter, primärvårdens verksamheter och SÖSOs beställare. Söka information om kommunens folkhälsoinriktade arbete inom olika verksamheter i syfte att bilda oss en uppfattning om hur det kan utvecklas inom nuvarande organisation. Söka samarbete med Välfärd i Nacka då det gäller hälsofrämjande och förebyggande insatser. Under hösten har verksamheten varit reducerad pga. långtidssjukskrivning. I praktiken har vi disponerat endast 20 veckotimmar hälsoplanerare och 8 timmar folkhälsoläkare. Förberedelsearbete för invigningen av Nacka Närsjukhus, folkhälsodagen med politiker från beställare och kommuner samt pensionärernas kulturdag tagit mycket tid och energi. I december mottog vi SÖSOs hedersdiplom för hög kvalitet Juryns motivering var För ett engagerat arbete i delvis obruten terräng. Vi har försökt definiera folkhälsoenhetens roll gentemot beställare och kommun och kommit fram till ett mer rimligt åtagande. Ett förslag till ny vårdöverenskommelse med beställaren har överlämnats till verksamhetschefen. Vi har också försökt klargöra primärvårdens roll i folkhälsoarbetet i Nacka (se nedan). Folkhälsoläkarnas verksamhet är inte utvärderad. Vi har förstått att det fungerar mycket olika i de fem kommunerna. Vi anser att Nacka folkhälsoenhet är gynnad då folkhälsoläkaren dels Folkhälsoenheten i Nacka. Verksamhetsberättelse

2 inte är uppbunden av patientarbete och därför kan arbeta mycket mer flexibelt, dels har utbildning i folkhälsovetenskap. När det gäller samarbetet med kommunen har vi inte nått framgång med att påverka det förebyggande arbetet i förhållande till välfärdsgrupperna. Vi har heller inte lyckats att få en övergripande kunskap om det folkhälsoarbete som bedrivs i kommunen. Däremot har vi skaffat oss kunskap om kommunens struktur och målsättningsarbete. Beträffande primärvården är vår bedömning att den egna erfarenheten av möjligheter och svårigheter i det praktiska arbetet är en förutsättning för att en hälsoplanerare skall lyckas att stimulera det förebyggande arbetet. Under året har det, om än i små steg, gått framåt med kvalitetsarbetet beträffande ett förebyggande förhållningssätt på distriktsläkarmottagningarna. Omstart av skaderegistreringen i primärvården har inte kunnat ske bl.a. pga. av oklarheter i projektuppläggningen. I Nacka PVO har stimulansersättningen för förebyggande arbete bland äldre fördelats på alla enheter, oavsett om man planerat att bedriva något sådant arbete eller ej. Att man inte fått synlig erkänsla är en av anledningarna till att 70-årssamtalen inte genomförts på vårdcentralerna i Nacka PVO. Utveckling av primärvårdens roll i folkhälsoarbetet I vårdöverenskommelsen har angetts uppdraget "ansvara för utveckling av primärvårdens roll i det kommunbaserade folkhälsoarbetet". Efter två år tycker vi oss kunna se hur och i vilken grad detta kan utvecklas. Primärvård är en vårdnivå som alltid innehåller distriktsläkare, distriktssköterska samt mödraoch barnavårdscentral. Till primärvården kan organisatoriskt/ekonomiskt knytas en mängd andra verksamheter, något som skett i Nacka. Här finns Primärvårdens Avancerade Hemsjukvård (PAH) för i första hand palliativ vård, Rehabcentrum för rehabilitering patienter med sjukdomar i rörelseorganen, neurologiska sjukdomar och stroke, medicinsk fotsjukvård för framförallt diabetiker samt ungdomsmottagningen som bedrivs i samverkan med kommunen. Även vissa privata läkare och sjukgymnaster, utan vårdavtal med landstinget, kan räknas till primärvårdsverksamhet. Av dessa arbetar mödra- och barnhälsovården och ungdomsmottagningen befolkningsorienterat, med primär- och sekundärprevention (uppmuntran till goda val respektive tidig upptäckt). Övriga verksamheter arbetar huvudsakligen med tertiärprevention (lindra effekterna av sjukdom) hos den del av befolkningen som söker sig dit, men också med tidig upptäckt (sekundärprevention). Primärvården var tidigare geografiskt organiserad och kunde på det sättet ha god uppfattning om hälsoläget och riskfaktorer i en begränsad befolkning. Husläkarsystemet och det fria valet har omöjliggjort detta, eftersom en stor del av patienterna på mottagningen bor utanför det geografiska upptagningsområdet, och många som bor där har sökt sig till andra vårdcentraler. Till skillnad från t.ex. sjukgymnaster och kuratorer så möter distriktsläkare och distriktssköterska under loppet ett par år de flesta av de invånare som hör till respektive Folkhälsoenheten i Nacka. Verksamhetsberättelse

3 mottagning. Många patienter kommer tillbaka av vitt skilda skäl. Detta ger en god grund för förebyggande arbete bland mottagningens patienter. På många ställen i landet har distriktsläkare och distriktssköterskor varit involverade i olika preventionsprojekt som riktat sig till befolkningen. Med den nuvarande ansträngda situationen inom primärvården i Stockholm är detta försvårat om inte mer resurser anslås och öronmärks. Som hälsoplanerare är vi en del av primärvården i Nacka. Vi har tre viktiga samarbetspartners: vår uppdragsgivare beställarkontoret, vårdcentralerna och kommunen. När det gäller hälsopromotion (att möjliggöra goda val) ligger det allra största ansvaret på kommunen. Kommunen har även ett stort ansvar för primärprevention, t.ex. bland ungdomar och äldre. Våra slutsatser är följande: Det förebyggande arbete som bedrivs inom mödra- och barnhälsovård utvecklas framför allt med stöd av mödra- och barnhälsovårdsorganisationerna, och ungdomsmottagningens arbete utvecklas med stöd av SÖSAM. På distriktsläkar- och distriktssköterskemottagningarna kan det individpreventiva arbetet kvalitetsutvecklas även vad gäller sekundärprevention. Övriga verksamheter har inte (och skall inte ha) någon större primär- eller sekundärpreventiv verksamhet. Resurser för kommunbaserat folkhälsoarbete (t.ex. för vissa befolkningsgrupper) finns inte för närvarande inom primärvården. Folkhälsoenhetens roll blir följande: Primärvården: Stimulera och stödja kvalitetshöjande arbete med individprevention på distriktsläkar- och distriktssköterskemottagningarna, samt att i mån av efterfrågan ge stöd till övriga verksamheter. Kommunen och andra aktörer: Förmedla kontakt mellan kommunens olika enheter och primärvården, förmedla kompetens (t.ex. föreläsare), och bidra med egen kompetens. Beställaren: Bidra med kunskaper om lokala förhållanden som är av betydelse för folkhälsoarbetet. SÖSO-inriktad verksamhet Invigning av Nacka Närsjukhus mars. Vi deltog i samarbete med kommunens hälsoplanerare med utställning och information. Hälsa, välfärd Miljö i Sydöstra sjukvårdsområdet 21 april. Vi deltog i samarbete med kommunens hälsoplanerare med utställning, information och aktivt deltagande. Folkhälsoenheten i Nacka. Verksamhetsberättelse

4 Deltagit i nätverksträffar för hälsoplanerare i SÖSO och kommunerna, anordnade av beställarkontoret. Deltagit i nätverksträffar för hälsoplanerarna inom SÖSOs produktion. Besökt Kom!petenscentrum för folkhälsa, bl.a. vid invigningen. Försett centret med webadresser till hemsidor med hälsoinformation mm. Inbjudit representanter för sjukvårdsstyrelse respektive beställarkontoret för att diskutera våra möjligheter och svårigheter i uppdraget. I syfte att förstå hur och på vilken nivå folkhälsoarbete kan bedrivas i samverkan med kommunen studerat kommunens organisation och styrformer. En preliminär rapport har överlämnats till beställarkontoret. Deltagit i konferens Välfärd i Nacka på Lustigkulla Informerat om vårt arbete vid samrådsgruppens möte den Tagit initiativ till omstart av skaderegistreringen i primärvården. Haft ett par möten med beställarkontor och kommunrepresentant samt ett möte med företrädare för Ektorps vårdcentral. Deltagit i ett par möten med Södra Folkhälsorådet. Ett utkast till projekt Kan hälsoinformation i samband med cellprovstagning förebygga vanliga sjukdomstillstånd hos kvinnor? mottogs positivt. Primärvårdsinriktad verksamhet Vårdcentralerna Förmedlat information om olika utbildningar om förebyggande arbete. T.ex. till Fisksätra förmedlat information om seminarium Finns det någon skillnad i hälsa mellan infödda svenskar och invandrare? på Socialmedicin Norrbacka. Hälsoboken och aktuell information om bl.a. tobaksavvänjning och skadeförebyggande arbete har skickats ut till vårdcentralerna. Försett varje BVC med reflexer och barnsäkerhetsväskor innehållande demonstrationsmaterial samt ställt videofilm till förfogande. Alla vårdcentraler förutom Forum/Finntorp har försetts med underlag för att genomföra 70-årssamtalen. Den enda vårdcentral som genomfört samtal är Ältapraktiken. Introducerat Primärvårdsbladet som informationslänk till de olika enheterna inom Nacka Primärvård. Motsvarande material har distribuerats till de privata verksamheterna. Deltagit i möten för distriktssköterskor, BVC och läkare i Nacka Primärvård. I olika sammanhang framhållit vikten av att det förebyggande arbete som görs på enheterna redovisas i verksamhetsberättelserna. Folkhälsoenheten i Nacka. Verksamhetsberättelse

5 Startat ett folkhälsonätverk för primärvården i Nacka i syfte att stimulera dels det förebyggande arbetet med patienterna, dels samverkan mellan olika enheter för t.ex. gruppverksamhet. Ungdomsmottagningen Ekonomiskt bidrag med konferensavgift för 5 personer till I gränslandet, ungdomsmottagningskonferens i Uddevalla maj. En person har fått ekonomiskt bidrag för tre dagars utbildning Tobaksfri skola. Anordnande av seminarier Ett seminarium för BVC-sköterskor i Nacka: Allergiska barn i barnomsorgen. I samarbete med Miljömedicinska enheten genomfördes en förberedande utbildning inför information på barnstugorna. 11 deltagare. Två seminarier för distrikts- och skolsköterskor Att samtala om levnadsvanor med fördjupning i riskfaktorerna tobak och övervikt i regi av Centrum för tobaksprevention och Överviktsenheten. 28 deltagare. Ett seminarium Introduktionskurs i motivationshöjande samtal för distriktsläkare och distriktssköterskor under ledning av Astri Eklund-Brandell och Sven Andréason. 16 deltagare. Utvärderingen var positiv och uppföljning önskas. En seminarieserie för undersköterskor och läkarsekreterare, sammanlagt 2,5 dagar, Bemötande av patient. Utvärderingen utföll mycket positivt, och seminarieserien upprepas under deltagare. Fisksätra vårdcentral har deltagit i seminarium Finns det någon skillnad i hälsa mellan infödda svenskar och invandrare? anordnat av Socialmedicin Norrbacka. Projekt Ältapraktiken: Planerat och genomfört en seminarieserie (3 kortseminarier och 2 heldagar) på temat Utvecklande av förebyggande arbete på vårdcentral. Utvecklingsarbetet fortsätter under Väntrumsprojekt Ektorps vårdcentral. Förmedlat videofilmer till väntrummet. Primärvårdsområdet har anslagit medel för inköp av dator för hälsoinformation via hemsidor (se tidigare projektansökan). Utveckling av dokumentation på vårdcentral: Haft kontakt med Tiskens vårdcentral i Falun beträffande Min bok om hälsa. Deltagit i seminarier om ProfDoc och andra dataprogram. Föreberett ett projektutkast. Folkhälsoenheten i Nacka. Verksamhetsberättelse

6 Samverkan med kommunen Samarbetsgrupper Deltagit i möten med tvärsektoriella referensgruppen för folkhälsofrågor i Nacka kommun. Följande frågor har behandlats (antal gånger inom parentes): - Frågor rörande olycksfalls- och skadeprevention (21) - Projektansökan Hälsokonsekvensbeskrivningar av politiska beslut (12) - Motionsfrågor (6) - Projektet Välfärd i Nacka (5) - Allergifrågor (5) - Kostfrågor (4) - Förebyggande arbete i primärvården (3) - Alkoholfrågor (2) - Miljöfrågor/Agenda 21 (1) - Tobak, andra droger (0) - Stress, psykosocial miljö (0) Deltagit i möten med Äldrematsprojektet. Under året har kutbildning för personal vid särskilda boenden ägt rum. Deltagit i möten med allergikommittén. Barn- och skolgruppen har slagits samman. Aktiviteten i kommittén har under hösten varit låg. Deltagit i bearbetning av den ursprungliga planen för Hälsokonsekvensbedömningar av politiska beslut. Projektet är vilande i väntan på kompletterande finansiering. Deltagit i möten med ABF, PRO och kommunrepresentanter för att planera eventuella studiecirklar. Påbörjat projekt Lugna promenader tillsammans med kommunen och pensionärsorganisationerna. Se särskild projektbeskrivning. Föreläsningar mm Ordnat föreläsare till informationsmöten för föräldrar och personal vid barnstugor i Boo och Älta om allergiprevention. I Boo deltog sammanlagt 66 föräldrar och 12 personal, i Älta 116 föräldrar och 37 personal. Utvärdering visar att ämnet ansågs vara viktigt av nästan alla, att innehållet för många inte var nytt, att de flesta fick svar på sina frågor och att ganska få ansåg sig behöva ändra sina vanor. Deltog i förberedelsearbetet för Pensionärernas kulturdag den 29 september. Planerade och genomförde seminarium Att må bra i kropp och själ. Folkhälsoenheten i Nacka. Verksamhetsberättelse

7 Ordnat föreläsare Utevistelsens betydelse för barns hälsa, en föreläsning som hölls den 28 januari tillsammans med Hur ska vi umgås med solen? för tjänstemän och politiker inom kommunens samtliga verksamheter samt sjukvårdsområdets enheter Allmänt Förmedlat information om utbildningar till skolhälsovården och äldreomsorgen. Inför Ältadagen förmedlade vi kontakt mellan kommunen och Ältapraktiken, som hade öppet hus med hälsoinformation under hela dagen. Ordnat studiebesök i primärvården för läkare från Litauen på besök i kommunen vecka 6. Besökt öppet hus hos Fisksätra Internationella Kvinnoförening den 20 februari. Tagit kontakt med vissa nyckelpersoner på kommunen för att höra deras syn på folkhälsoarbetet inom vissa av kommunens verksamheter samt studerat kommunens styrformer. En preliminär rapport har lämnats till beställaren. Övriga aktörer Tobaksnätverket. Sammankallat till tre möten med tobaksnätverket. Diskuterat samarbete för att skapa tobaksavvänjningsgrupper i Nacka. Gruppen har varit pådrivande på kommunen för rökfria affärscentra, vilket nu är genomfört i Forum Nacka och Fisksätra. Kafé Lyktan, Björknäs. Förmedlat föreläsare om tobaksavvänjning. Egna föreläsningar/utåtriktad verksamhet Föreläst på Ersta sjuksköterskeskola om Distriktssköterskans förebyggande arbete (GB). Föreläst för chefer inom NÖSO om hälsa och miljö (IE). Information till projektledare i Tyresö PVO och Haninge kommun om 70-årssamtalen (GB). Information till Äldrecentrum om 70-årsprojektet (GB). Lett seminarium om alkohol för SÖSOs nätverk för hälsoplanerare (GB). Föreläsning för reaktiveringsgruppen rygg-nacke på Rehabcentrum om Hälsa, levnadsvanor och livsstil (GB). Seminarium för AT- och ST läkare i SÖSO om Salutogenes eller Hur kan vi hjälpa den sjuka människan att må bättre? (IE). Folkhälsoenheten i Nacka. Verksamhetsberättelse

8 Gruppseminarium Att må bra i kropp och själ på Pensionärernas kulturdag i Nacka (IE m.fl.). Egna utbildningar Ingrid Eckerman International Conference on Pesticide Use in Developing Countries: Impact on Health and Environment. Universidad Nacional, Costa Rica, 1 vecka. Toxicology of Pesticides. Universidad Nacional, Costa Rica, 2 dagar. QUL Kvalitet, utveckling och ledarskap för fackliga förtroendemän. SLL, 6 dagar. WONCA International Conference, Dublin, 4 dagar. Tools for International Health and Social Management, Nordiska Hälsovårdshögskolan. The Logical Framework Approach. 2 veckor. Medicinska Riksstämman, 3 dagar. ProfDoc III, 2 dagar. Nikotin och hälsa. Temadag med Centrum för Tobaksprevention, Samhällsmedicin. Gunborg Bengtsson Hur ska Stockholm må bättre? Temadag med Samhällsmedicin. Det är aldrig för sent! Om äldres hälsa. Temadag med Samhällsmedicin. Deltagit i nätverket för skadeprevention. Gemensamt Primärvårdens roll i folkhälsoarbetet blir den tydlig? Temadag med Samhällsmedicin. Livsstil och hälsa. Två halvdagar, SFAM m.fl. Nacka Gunborg Bengtsson Ingrid Eckerman Henrik Almkvist Folkhälsoenheten i Nacka. Verksamhetsberättelse