DRIFT OCH UNDERHÅLL. Tema: Trendbrott med Kraftsamling underhåll. Ny strategi för D&U 4-5. Lyckad termografering 8-9. Nr 5/2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DRIFT OCH UNDERHÅLL. Tema: Trendbrott med Kraftsamling underhåll. Ny strategi för D&U 4-5. Lyckad termografering 8-9. Nr 5/2003"

Transkript

1 Nr 5/2003 Kundtidning för Banverket Projektering Tema: DRIFT OCH UNDERHÅLL Trendbrott med Kraftsamling underhåll 3 Ny strategi för D&U 4-5 Lyckad termografering 8-9 Mario Lövstrand på Norells använder handhållen infraröd kamera

2 Tankebanor Drift och underhåll ligger i tiden Vid den nyligen genomförda mässan Nordic Rail förstärktes mitt intrycka av att drift och underhåll är på väg mot en nyrenässans. Att underhåll är hett märktes på mässan, inte minst genom närvaron av nya stora aktörer på entreprenadmarknaden. Efter långvarigt fokus på nyinvesteringar riktas nu ett berättigat intresse mot underhållsfrågor; till stor del som en konsekvens av projektet Kraftsamling underhåll. Vilka möjligheter skapar då detta för oss järnvägskonsulter? Marknaden för drift och underhåll av järnvägen håller på att förändras och en ny spelplan håller på att ritas upp. Nya upphandlingsformer utvecklas. Nya aktörer kommer in på planen och ny kompetens efterfrågas. I gränssnitten mellan alla dessa nya roller har BV Projektering en tydlig roll och många erbjudanden i produktportföljen. Det kan exempelvis röra sig om att utveckla nya besiktningsmetoder, vara ett stöd för beställaren vid upphandling, fungera som teknikspecialister, bistå med underhållsplanering och leda underhållsuppdrag. Ta dig en liten stund och titta igenom detta nummer av NyaBanor som till stor del handlar om BV Projekterings satsning på drift och underhåll. Detta är ett område som det kommer att talas om och satsas en hel del på framöver. Hösthälsning från Borlänge Björn Östlund, divisionschef Ansvarig utgivare: Redaktionsråd: Catharina Saunders Catharina Saunders, Sofia Jakobs, Divisionskontoret, Pavel Ouvin, Göran Erskérs, Banverket Projektering Birgitta Johnson, Kristina Ekström Borlänge och Thomas Samuelsson (UniVox) Tel: E-post: Layout och copy: UniVox Marknadskommunikation Tryck: Colorprint, Borlänge Produkt portföljen för drift och underhåll BV Projekterings produktportfölj för drift och underhåll har tagit form. Vi tar och öppnar och tittar närmare på vad den innehåller. Strax innan sommaren uttalade sig divisionschef Björn Östlund med orden: Vad det gäller drift och underhåll håller vi som bäst på att definiera och strukturera vår produktportfölj. Där kommer vi snart att vara mogna att presentera en mer komplett portfölj än idag. Marknadschef Patrik Lundin är den som är ansvarig för erbjudandet inom drift och underhåll. Vi frågade honom om läget just nu. Patrik, är portföljen komplett nu? Man kan egentligen inte prata om en komplett portfölj. Drift och underhåll är ett affärserbjudande som varierar över tiden. Vi utvecklar erbjudanden utifrån hur våra kunders behov ser ut idag och imorgon. Jag skulle istället vilja säga att vår produktportfölj inom drift och underhåll är väldimensionerad och attraktiv utifrån våra kunders nuvarande behov. Hur ser då portföljen ut idag? Man kan säga att den består av fem delar: Anläggningsdokumentation och förfrågningsunderlag Diagnosmetoder för ökad driftsäkerhet Små totalåtaganden Projekt-och byggledning av underhållsentreprenader Tillståndsbedömning Flera av dessa erbjudanden beskrivs närmare i detta nummer av NyaBanor. Ett reportage berättar om hur Borlänge banområde anlitat oss för att ta fram förfrågningsunderlag för en ny typ av upphandling av underhållsentreprenad (sid 4-5) där man går mer mot att handla upp funktion istället för schemalagda åtgärder. Ett annat reportage handlar om hur vi har utvecklat ett nytt koncept för tillståndsbedömning där förvaltaren får ett bättre helhetsgrepp om sina växelrevisioner (sid 7). Dessutom berättar vi om det lyckade testet av nya diagnosmetoder uppe i Åre (sid 8-9) som visar att förvaltaren har stora möjligheter att identifiera potentiella störningskällor med hjälp av termografering innan läget blir akut. Alla dessa exempel visar hur BV Projektering med hjälp av nytänkande, i kombination med stor kunskap och lång erfarenhet av vi kan visa upp järnväg, är en intressant ett brett spektra av partner för våra kunder i effektiviseringen av lyckade referenser järnvägsunderhållet. Vad är de största utmaningarna för er framöver inom drift och underhåll? En utmaning är att paketera våra erbjudanden så att de blir konkreta och säljbara. Det räcker inte med kompetens och goda idéer. Vi måste kunna kommunicera kundnyttan på ett sådant sätt att det faktiskt blir affärer i slutändan. Men vi vet att mycket av det vi kan erbjuda våra kunder skulle resultera i ökad kostnadseffektivitet för dem och driftsäkrare anläggningar. Detta måste vi bli bättre på att konkretisera och kommunicera. En annan nyckelfaktor är att skapa referensuppdrag som vi kan hänvisa till. Här tycker jag dock att vi kommit en bra bit på väg. Gör man en inventering av de drift- och underhållsuppdrag som vi avslutade ifjol och de uppdrag vi håller på med i år kan vi visa upp ett brett spektra av lyckade referenser. Nu gäller det att vi är aktiva och sprider information om dessa över landet, menar Patrik Lundin. 2

3 Trendbrott med hjälp av Kraftsamling underhåll Trots att problemet med punktlighet för järnvägen har uppmärksammats och diskuterats en hel del under senare år har man inte lyckats åstadkomma någon större förbättring. Under hela år 2003 driver därför Banverket projektet Kraftsamling underhåll. Syftet är att åstadkomma ett tydligt trendbrott vad gäller infrastrukturrelaterade fel som påverkar punktligheten för järnvägen. Projekt Kraftsamling underhåll drivs av en projektgrupp med generaldirektör Bo Bylund i spetsen. Medverkar gör ytterligare tio representanter från HK och banregionerna. Projekt Kraftsamling underhåll har nu drivits i drygt nio månader. Vi bad generaldirektör Bo Bylund ge en lägesrapport och kommentarer. Hur har projektet gått rent generellt? Mycket bra. Engagemanget har varit stort och vi har löst ett flertal frågor under detta år som tidigare varit svåra att komma i mål med (t ex TKK och ny signallampa). Totalt har cirka 25 gemensamma projekt bedrivits och mer än 20 av dessa kommer att avslutas under året. Till detta kommer det arbete som respektive banregion har bedrivit på hemmaplan inom sin ordinarie verksamhet. Trots att antalet förseningsminuter som orsakats av infrastrukturen ligger över fjolårets nivå för motsvarande period kan vi konstatera att antalet fel som orsakar störningar har minskat inom de områden som projektet fokuserar på. Detta är en klart positiv tendens. En av projektgruppens arbetsuppgifter har varit att informera om och sprida bra exempel från pågående arbete. Kan du berätta om några sådana positiva erfarenheter? Projektgruppen har haft möten varannan vecka och vid nästan alla möten har goda exempel kommit upp som sedan har fått spridning i organisationen. Det har varit allt från förebyggande spårriktning och hantering av riskträd till hur analysarbetet kan bedrivas på ett bättre sätt. På vårt intranät finns även en sida för projektet där information och goda idéer publiceras och sprids. Till området hör även den underhållskonferens som kommer att genomföras i Borlänge 19 till 20 november. Intresset för denna konferens är mycket stort. Har ni stött på några svårigheter och problem under projekttiden? Trots att projektet hade en mycket kort startsträcka har vi haft få svårigheter inom projektet. De mesta har gått planenligt men visst finns det några projekt som har blivit ett par månader försenade. En svårighet som vi har, och som det arbetas med, är att få en mer tillförlitlig statistik. Hur kommer drift- och underhållsfrågorna att drivas vidare efter Kraftsamlingsprojektet? Detta är en fråga som ska utredas av projektgruppen och där beslut kommer att fattas i slutet av året. Jag kan dock konstatera att denna fokusering och prioritering av frågor inom punktlighetsområdet har varit mycket lyckad. Generaldirektör Bo Bylund anser att projekt Kraftsamling underhåll redan gett effekt i form av minskning av antalet infrarelaterade fel som orsakar driftstörning.

4 Det finns ingen konkurrens inom svensk järnvägsentreprenad. Det är bara nys! Stort behov av ny strategi för D&U Effektivare konkurrens på entreprenadsidan, nya upphandlingsformer, mer fokus på lättare underhåll och bättre samordning av inblandade parter. Det är framgångskonceptet för effektivare underhåll av järnvägen enligt Roland A Olsson, banområdeschef för Borlänge banområde. Det finns ingen konkurrens inom svensk järnvägsentreprenad. Det är bara nys! Knappt har jag hunnit sätta mig ner i Roland A Olssons arbetsrum innan han fyrar av den första salvan och det kommer fler under samtalets gång. Roland A Olsson har hunnit fundera en hel del på skötsel av järnvägen de 46 år han arbetat där. Idag försöker han balansera ökade underhållsbehov med en stram budget och galopperande underhållskostnader; en ekvation som inte går ihop i längden. Galopperande kostnader Roland lägger ett diagram på bordet framför mig och säger: - Titta här! Kostnaderna för att genomföra s k växelrevisioner har ökat inom Borlänge banområde från 4 Mkr år 2000, till drygt 6 Mkr 2001 och landade ifjol på över 10 Mkr. Samtidigt har kostnaden för felavhjälpning i princip fördubblats. Droppen blev när vi tog in anbud på växelrevisioner inför 2003 och offerten låg på 14 Mkr. Då sa vi stopp och satte oss ner för att hitta nya grepp. Totalt ökade våra underhållskostnader på Banregion mitt med 36 Mkr mellan år 2001 och Trots det blev slutresultatet sämre. Den här utvecklingen är ohållbar! Vi måste helt enkelt hitta en ny strategi för drift och underhåll, menar Roland A Olsson. Som jag ser det, fortsätter han, är det framförallt bristen på konkurrens på entreprenadsidan som driver prisökningarna och en anledning till den situationen är det sätt varpå vi tidigare har handlat upp drift och underhåll. Genom att baka samman lätta och tunga underhållsuppdrag i en och samma upphandling har det i princip endast varit de största entreprenörerna som kunnat lämna offert. Att vi dessutom har styrt entreprenören till genomförande av specifika åtgärder istället för att få dem att ta ansvar för anläggningens funktion har också gjort att prisbilden blivit mer statisk. BV Projektering gör förfrågningsunderlag I månadsskiftet oktober/november 2003 skickar Banverket ut förfrågningsunderlag för entreprenadupphandling av drift och underhåll som omfattar 120 mil järnväg. Avtalsperioden är på tre år med option på två års förlängning. BV Projektering har anlitats för att upprätta förfrågningsunderlag. Deras uppdrag har varit att utarbeta entreprenad-, arbets- och mängdbeskrivningar. Roland fortsätter: Vad vi nu gör är att vi går mer mot upphandling av funktion. I entreprenaden ingår bland annat säkerhetsbesiktningar, felavhjälpning och funktionskontroll. Detta gör att även mindre entreprenörer kan vara med och konkurrera inom uppdrag som de kan hantera, berättar han. 4

5 Roland A Olsson t v, banområdeschef för Borlänge banområde, i färd med att inspektera en spårväxel tillsammans med projektledare Jan Olof Ragnarsson. Delar risk och vinst En annan nyhet i den kommande upphandlingen av drift och underhåll är att entreprenören delar risker och vinster i projektet. Utifrån givna specifikationer lämnar entreprenören en riktkostnad för uppdraget. Om entreprenören lämnar en slutdebitering som underskrider riktkostnaden får han fyrtio procent av vinsten. Om entreprenörens debitering däremot överskrider riktkostnaden får han endast ut fyrtio procent av den överskjutande kostnaden. För lite fokus på lättare underhåll Vad anser då Roland om projektet Kraftsamling Underhåll? Fokus på drift och underhåll är givetvis bra, men det blir för mycket teknik och för lite lätttare underhåll. Tänk dig om man aldrig servar en bil utan bara byter delar när de går sönder. Vilken ekonomi skulle det bli i det? På samma sätt är det med vår järnväg. Vi måste bli bättre på att smörja, hålla rent och bättre sköta om de investeringar som redan är gjorda. Vi gjorde en enkel analys av 660 fel på spårväxlar, som är en mycket störningskänslig del av anläggningen. Ungefär 500 av dessa fel var orsakade av bristande skötsel och tillsyn. Vi servar helt enkelt järnvägen för dåligt, slår han fast, men tillägger: - Självklart skall vi också parallellt satsa på ny teknik och nya besiktningsmetoder. Brister i samordningen Samordningen av olika aktörer för att effektivisera järnvägsunderhållet är en annan central fråga i Roland A Olssons resonemang. Många parter är inblandade. Det måste finnas någon part som har ett helhetsperspektiv och som kan ta ansvar vid övergripande åtgärder, menar Roland. Tågklareraren ser bara till sin sträcka vilket kan vara ett hinder vid felavhjälpning. Det finns exempel på när det har funnits fordon och maskiner beredda att ge sig iväg för akuta insatser, men då tågklareraren inte släppt ut dem på linjen med motiveringen att trafiken på hans sträcka skulle störas. Detta trots att andra sträckor varit blockerade p g a fel. Detta är givetvis inte bra. Inom snöröjningen har det gjorts försök till samordning med gott resultat. Där har man utsett ansvariga för snöröjningen hos entreprenören som skött kontakten direkt med en snöröjningsledare på Driftledningencentralen. Detta har visat sig vara mycket effektivt. På samma sätt borde man göra med bl a felavhjälpningen inom drift och underhåll, menar Roland A Olsson. Det återstår att se om Roland får gehör för sina idéer. En sak verkar dock alla inblandade vara överens om: Det är stort behov av en ny strategi för drift och underhåll av svensk järnväg. 5

6 Christer Haglund ansvarar för delprojekt Kontaktledning inom Kraftsamling underhåll. Kontaktledningar största störningskällan Bland alla infrastrukturrelaterade störningsorsaker är problem med kontaktledningar det område som orsakar flest tågstörningstimmar. Under år 2002 var drygt tågstörningstimmar relaterade till just kontaktledningar. Christer Haglund på Banverkets HK leder delprojektet Kontaktledning. Han berättar hur arbetet i projektet gått. Vinterutredningen som kom ifjol belyste brister inom vårt underhåll av järnvägen. Problemet har legat dolt tidigare eftersom fokus mest har legat på nyinvesteringar. Nu bestämde vi att vi skulle få bort alla långbänkar. Vår inställning är att om det skall göras skall det göras nu, slår han fast. Totalt resulterade delprojektet Kontaktledning i sju aktiva underprojekt. Här följer en kort beskrivning av dem. Fågelskydd Efter strömavtagarfel är fåglar den vanligaste felorsaken i kontaktledningssystemet. Problemet uppstår i allmänhet då en fågel slår sig ner på kontaktledningens brygga och orsakar kortslutning. Lösningen är en fågelavvisare med spröt, som hindrar fåglarna att landa på bryggan. Totalt har Banverket beställt meter av denna produkt som skall monteras med hjälp av ett enkelt snäppfäste i samband med att annat arbete utförs på kontaktledningarna. Målet är att fågelavvisare skall finnas monterade på alla viktiga sträckor under Skall det göras skall det göras nu! Nya besiktningsmetoder Bland nya besiktningsmetoder, avsedda att upptäcka fel i anläggningen innan de orsakar problem, har man i projektet inriktat sig på termografering och radiopejling. Resultatet av det termograferingstest som genomfördes i Åre under september 2003 (se artikel på sid 8-9) blev mycket gott. Här ser man goda möjligheter att hitta defekta komponenter innan de orsakar driftstörningar. Radiopejling är ett komplement till termografering, men ger möjligheten att identifiera andra typer av fel. Termografering identifierar komponenter som är behäftade med den typen av fel som gör att de upphettas onormalt vid belastning. Med hjälp av radiopejling ser man istället fel av den typ som genererar radiosignaler. Det kan exempelvis röra sig om gnisturladdning vid sprickor i isolering av porslin. Inställning av banledningsskydd I en kontaktledningsanläggning finns skyddsreläer. För stora delar av vårt järnvägsnät gäller att man inte hunnit ställa in och prova dessa skyddsreläer ordentligt. Löser de ut för sent innebär det säkerhetsproblem. Löser de ut för tidigt resulterar det i driftstörningar. Under år kommer samtliga dessa skyddsreläer att trimmas in korrekt. Röjning av riskträd Periodvis orsakar nedfallande träd stora problem. För att förebygga detta är det viktigt att inventera och ta bort riskträd. I projektet har man utarbetat ett PM som bl a beskriver metoder och belyser juridiska aspekter i relationen med markägaren. Man har även tagit fram en förenklad mall för avverkning av enstaka riskträd för att kunna göra snabba åtgärder. Automatisk sänkning av strömavtagare Strömavtagarfel orsakar överlägset mest tågstörningstimmar inom kontaktledningsområdet. Så var det både år 2002 och Störst har problemet varit relaterade till X2000. Dels har det funnits tekniska problem med den tågtypen och dels är det helt enkelt så att tåg som går fort hinner riva ner mer kontaktledning, när fel uppstår, än tåg som går saktare. Samtal pågår med SJ om att komplettera tågens strömavtagare med en anordning som gör att den sänks automatiskt vid fel. Kontaktledningsmätning med förhöjt upptryck Test har gjorts på sträckan Uppsala- Gävle att köra med tjugofem kilos upptryck för att simulera ett X2000 med felaktigt förhöjt upptryck. Resultatet har varit positivt såtillvida att man identifierat inbyggda systemfel i anläggningen som man nu kommer att åtgärda. Röjningsavtal vid kontaktledningshaveri Här håller man på att ta fram nytt avtal. För samtliga delprojekt som räknas upp här ovan gäller att det tar tid att genomföra dem och att det tar tid innan man ser resultaten. Inom de flesta områdena blir det först när man summerar statistiken för år 2004 som man får bekräftelse på om effekterna blir som det var tänkt. De indikationer som hitintills getts i projektet ger dock positiva signaler. 6

7 Underhållsbesiktning i ny tappning Med BV Projekterings nya koncept för underhållsbesiktning, inom kort benämnt tillståndsbedömning, får förvaltaren rullande tvåårsplaner för växelrevisioner och bättre grepp om kostnaderna. Sture Lundström t v och Per-Erik Johansson har deltagit i utveckling av BV Projekterings nya koncept för tillståndsbedömning. Inom Borlänge banområde har man under en tid provat ett nytt grepp för växelrevisioner. BV Projektering utför där på förvaltarens uppdrag tillståndsbedömningar och delbesiktningar efter utfört arbete. Sture Lundström, på BV Projektering i Borlänge har haft ansvar för underhållsbesiktningar sedan år Vid årsskiftet går han i pension och lämnar över till Per- Erik Johansson, mer känd som Pirre. Vi är båda gamla svetsare i botten, berättar Pirre. Den stora fördelen med det är att vi har stor materialkännedom och kan bedöma slitage etc på ett helt annat sätt på grund av vår erfarenhet. Sture berättar mer om fördelarna med det nya sättet att arbeta. Det krävs lång erfarenhet för att göra kvalificerade besiktningar av växlar. Det innebär att det är en stor fördel att låta en person arbeta enbart med tillståndsbedömningar, jämfört med om flera personer bara gör det ibland. Från oss får förvaltaren hela tiden rullande tvåårsplaner för vad som behöver göras, samt uppskattning av arbetstid och kostnader för material. Nu arbetar vi på BV Projektering med att erbjuda det här konceptet för tillståndsbedömning till resten av landet, berättar han. Doktorerar på drift och underhåll Hur optimerar man underhållsåtgärderna för att öka punktlighet inom järnvägen? Svaret kan komma i en doktorsavhandling under Rikard Granström t h, från BV Projektering, i resonemang om nya ställverket Allister med Tobias Antius, VD på Vossloh. När Järnvägstekniskt Centrum (JVTC) vid Luleå tekniska universitet sökte en doktorand för projektet Förbättrad punktlighet genom ett effektivare underhåll blev Rikard Granström intresserad. Han arbetade redan då på BV Projektering som signaltekniker, med bl a DISA och Argus. Nu är han dessutom doktorand inom det högaktuella underhållsområdet. Man måste ta med i beräkningen, när man diskuterar punktlighet, att det egentligen omfattar allt som rör sig inom järnvägen, påpekar Rikard. Det kommer att innebära ett omfattande kartläggningsarbete; bara att analysera befintligt data. Underhåll har ju blivit en het potatis. Men det är bara att konstatera att järnvägen finns ju redan. Därför är det klokt att vi optimerar och får den att fungera bättre, menar Rikard Granström. Projektets syfte är att förbättra punktligheten genom effektivare underhåll. För att åstadkomma detta kommer man att koncentrera sig på att identifiera de viktigaste bakomliggande orsakerna till bristande punktlighet inom järnvägen. Därefter kommer man att presentera åtgärder för att eliminera, eller minska verkan av dessa orsaker. Licentiatavhandlingen beräknas vara klar i slutet av år

8 Lyckad termografering i Åre Är termografering av kontaktledningssystem en väg att gå för att höja driftsäkerheten på den svenska järnvägen? För att svara på den frågan samlades vi i mitten av september i Åretrakten för en omfattande test, vars resultat gav mersmak. Erik Nilsson t v, på Banverket HK, diskuterar termografi med Jarle Tømmervik från norska BanePartner. Utgångspunkt var Duved och slutstation var Storlien. Denna vackra höstdag i de jämtländska fjällen hade personer från BV Projektering, Banverket Produktion och Banverkets huvudkontor samlats tillsammans med två erfarna ingenjörer från norska BanePartner, för att ge oss svaret på om termografering är en intressant och användbar metod för svensk järnväg. BV Projektering söker nya besiktningsmetoder Clas Larsson, från BV Projektering i Stockholm, är en av initiativtagarna och han berättar om bakgrunden till träffen: - Inom BV Projektering har vi ansträngt oss för att försöka hitta nya besiktningsmetoder som gör det möjligt att identifiera och åtgärda fel innan de ställer till skada och medför driftstörningar. - Termografering är inget nytt för den svenska järnvägen. I Malmö har man tidigare genomfört test. Resultatet vid det tillfället var dessvärre inte särskilt lyckat. Anledningen var att man gjorde mätningen under normal belastning. Det fungerar helt enkelt inte beroende på att temperaturen på olika komponenter under sådana förhållanden varierar i takt med Man upptäcker lätt fel som inte syns med blotta ögat belastningsvariationer i anläggningen. - Norska BanePartners elavdelning besökte oss för ungefär två år sedan och berättade om sina erfarenheter om termografering. Jag nappade direkt och det ledde till ett initialt samarbete mellan BV Projektering och våra norska kollegor. De har både kompetens och utrustning och är därför mycket intressanta samarbetspartners, berättar Clas. Kontrollerat genomförande Här i Åre genomförs termograferingen på ett annorlunda sätt. Man stänger av anläggningen för annan trafik, kortsluter kontaktledningens bortre ände och tvångskör mot kortslutningen för att uppnå en konstant ström på 300 ampere. Strömmen får ligga på ungefär en halvtimme innan man startar mätningen för att komponenterna skall hinna värmas upp ordentligt. Därefter färdas man fram längs spåret i en dieseldriven vagn samtidigt som man filmar och fotograferar elkomponenterna med värmekamera. Kamerabilden följs konstant med hjälp av monitorer inne i vagnen. Vid anmärkningsvärda felindikationer stannar man och zoomar in objektet för noggrannare analys och fotodokumentation som läggs in i den rapport som sedan överlämnas till uppdragsgivaren. Felaktiga komponenter kommer sedan att bytas ut eller repareras för att undvika framtida fel och störningar. Många fördelar Fördelarna med termografering av järnvägens elanläggningar är uppenbara. På ett effektivt sätt upptäcker man fel som inte syns med blotta ögat. Det kan exempelvis vara skarvar i linor som antingen inte blivit utförda rätt från början, eller som på grund av ålder och nötning försämrats. Det kan också röra sig om bärtrådar som överhettas p g a att utjämningsförbindelser saknas och skapar för hög ström genom bärtråden. Överhettning i bärtrådarna kan leda till att de brister. Brister en bärtråd i överkant hänger den ner och fastnar lätt i tågens strömavtagare vilket kan leda till nerrivna kontaktledningar med stora driftstörningar som följd. Christer Haglund, som är delprojektledare för Kontaktledning i Kraftsamlingsprojektet, är med under testet. Han sammanfattar intrycken: - Vi betecknar testet med termografering här i Duved som mycket lyckat och kommer att gå vidare med ytterligare tester och fördjupad utvärdering. 8

9 Termografering krav enligt norskt regelverk Den norska erfarenheten av termografering är att vi sparar mycket pengar på sikt. I Norge används termografering regelbundet på hela järnvägsnätet, berättat Trond Johannessen och Jarle Tømmervik, termograferingsspecialister på norska BanePartner. Trond Johannessen på BanePartner i färd med att justera monteringen av IR-kameran. I Norge började vi med termografering av järnvägsanläggningar redan Idag använder vi tekniken både för kontaktledning, omformarstationer och lågspänningsanläggningar, berättar Trond. I Jernbaneverkets regelsamling står det att alla kontaktledningsanläggningar skall termograferas innan ibruktagning vid nybyggnation. Därefter skall anläggningarna termograferas minst vart femte år samt efter varje större fel, vid större underhåll och i samband med revisioner. Fakta om termografering All materia i vår omgivning sänder ut värme i form av osynlig strålningsenergi. När ett objekt värms upp ökar denna värmestrålning. Vi kan med vår hud känna denna strålning, men i allmänhet inte se den med blotta ögat. För att göra strålningen synlig används istället en teknik som kallas infraröd termografering. Utrustningen är en infraröd kamera i storlek med en videokamera av större modell. Bilden i en vanlig IR-kamera kan vara uppbyggd av över pixlar. Temperaturen beräknas separat för varje enskild pixel och resultatet blir en bild som presenterar värmefördelningen över objektet. Varje bild innehåller all information som sedan kan analyseras, presenteras och sparas. Termografering används i många olika sammanhang. Det kan exempelvis röra sig om kartläggning av kalldrag i en fastighet eller kontroll av temperaturavvikelser i en industriprocess. Termografering av elektriska anläggningar är en av termografins vanligaste tillämpningar och syftar till funktionskontroll och identifiering av felaktiga komponenter. Utdrag ur termograferingsrapport som lämnas till uppdragsgivaren. 9

10 Satsning på karriärutveckling för kvinnor Det är viktigt att synliggöra alla kompetenta kvinnor i vår organisation. Vi behöver också bredda vår rekryteringsbas för framtida ledare genom att helt enkelt få in fler kvinnor i företaget. Den här satsningen är ett steg i den riktningen, menar Britt Ohlin, personalutvecklare på BV Projektering. I mitten av oktober samlades tio av BV Projekterings medarbetare för det avslutande steget i ett karriärutvecklingsprogram där Francis Broman, konsult vid företaget New Career varit kursledare. Det speciella med just den här gruppen var att samtliga var kvinnor, jämfört med de cirka tjugofem procent som är den normala andelen kvinnor i företaget. Attraktiv arbetsplats för kvinnor Britt Ohlin, som nyligen tillträtt tjänsten som personalutvecklare på BV Projektering, berättar om satsningen: Historiskt sett har det varit män i alla ledande befattningar hos BV Projektering. Däremot har det funnits många kvinnor i nivån under. Det är viktigt att vi får en bra mix mellan män och kvinnor i organisationen. För att åstadkomma detta måste vi vara en attraktiv arbetsplats dit fler kvinnor söker sig, trivs och stannar. Jag vill betona, fortsätter hon, att detta inte rör sig om ett traditionellt chefsprogram. Det handlar snarare om att synliggöra och vårda de kvinnor vi har i organisationen, samt att hjälpa dem att tydliggöra sin roll och finna de alternativa karriärvägar som passar var och Överst fr v: Ingela Broback, Harriet Sävebrink, Anette Granström, Birgitta Johnson. Mitten fr v: Helena Jacobi, Ragnhild Brändeskär, Kristina Ekström. Nederst fr v: Britt-Louise Forsberg, Kerstin Ollvik-Aasa, Gunilla Rubin. en, där en väg kan vara chefskarriären. Vi måste lära kvinnorna att tala om vad de vill. När vi diskuterat detta i gruppen är det många som säger att de inte ens själva har ställt sig den frågan. Då blir det naturligtvis svårt att sätta tydliga personliga mål och svårt för omgivningen att stötta individen i sin utveckling. Trestegsprogram Kursprogrammet är uppdelat i tre steg. Första steget är en självinventering där det gället att bättra på sin självkännedom. De relevanta frågeställningarna är: Vem är jag, vad kan jag och vad kan jag erbjuda en attraktiv arbetsplats dit fler kvinnor söker sig, trivs och stannar organisationen? Andra steget riktas utåt och behandlar omvärld, krav, trender och möjligheter. Här lär man sig analysera företagets omvärld, bygga egna nätverk samt finna alternativa utvecklingsmöjligheter. Det tredje och avslutande steget tar sikte på framtiden. Där får man stöd för att sätta mål och planera sin egen utveckling inom företaget. Tongångarna bland deltagarna, efter avslutad kurs, är spontant positiva. Många ger uttryck för bättre självkänsla, ökad självinsikt och en ny syn på sin egen förmåga och framtid. Nu återstår för var och en att, i samverkan med företaget, omsätta de goda idéerna till praktisk handling. Det är väl egentligen då det stora arbetet börjar. 10

11 Kick-off för utredarna I slutet av september samlades drygt fyrtio medarbetare till den första utredarkonferensen i BV Projekterings historia. Det samlande omdömet var att BV Projektering nu har blivit en utredare att räkna med på allvar. Utvecklingen av BV Projekterings utredningsverksamhet har gått snabbt. För något år sedan låg utredning som en del i den större projekteringsverksamheten. När ledningen kände att alltmer fokus lades vid tidiga skeden, och insåg att kvalificerad utredning blev allt viktigare, gjordes utredning till ett eget verksamhetsområde med en egen affärsansvarig. Nu var det dags att för första gången samla alla utredare i företaget till en egen kick-off och konferens. I de flesta uppdrag samarbetar våra utredare över kontorsgränserna, berättar Göran Kjellberg. Man talar ofta med varandra i telefon men träffas sällan. Därför är det viktigt att man ibland får träffa den man annars bara pratar med. Det underlättar samarbetet. Vi har ju också nyanställt en del under året och för dessa var träffen givetvis ännu viktigare. Marknaden kommer att vända Det allmänna intrycket gällande utredningar är väl kanske att marknaden varit Drygt fyrtio medarbetare samlade till den första utredarkonferensen i BV Projekterings historia. Fler kvalificerade medarbetare innebär att vi fått lättare att ta större uppdrag lugn under 2003, kanske till följd av att många investeringar sköts på framtiden. Göran kommenterar: - Det stämmer att marknaden varit ganska sval så här långt. Men jag är övertygad om att det kommer en vändning. Vi vet att många projekt ligger hos beställarna som snart går ut med upphandling. Det kommer att lätta! Men lite problematiskt har det ändå varit för oss som håller på att bygga upp utredningsverksamheten, fortsätter han. Få förfrågningar ger få uppdrag och det är något som är viktigt att ha med sig så är det referensuppdrag. Men vi har använt tiden väl till att bygga upp en bredare produktportfölj inom utredning. Att vi har skaffat oss fler kvalificerade medarbetare innebär också att det blir lättare att ta större uppdrag, menar Göran. Ett inslag i konferensen var när en beställare fick ge sin syn på BV Projektering utveckling inom utredningar. Han sammanfattade sina intryck med att säga att BV Projektering har på senare tid utvecklats inom utredning till en rejäl konsult att räkna med. Det är ord som lovar gott inför framtiden. Nya medarbetare Stockholm Roland Lundström Signalprojektör (tidigare CompetensKraft Bålsta AB) Peter von Reedtz Projektledare (tidigare Orange Sverige AB) Jan Eriksson Signalprojektör (tidigare BV Produktion) Fredrik Svärd Kalkylingenjör (tidigare Nikon) Marcus Lycksell Byggledare (tidigare Industridivisionen) Anders Carlsson Kontaktledningsprojektör (tidigare BV Produktion) Sara Sjöberg CAD-projektör (nyutexaminerad) Susanna Broström Utredare (tidigare WSP) Luleå Tord Edling Byggledare (tidigare Produktion Norr) John Olofsson Fältgeotekniker (tidigare AITIK) Malmö Rade Mladenovic Projekt- och byggledare (tidigare Industridivisionen) Eva Jönsson Uppdragsledare (tidigare Flygfältsbyrån) Patric Wichmann Miljösamordnare (nyutexaminerad) Håkan Wallin Affärsansvarig projekt- och byggledning (tidigare WeSpot) Göteborg Charlotte Borgenstierna Utredare/landskapsarkitekt (tidigare WSP) Jenny Reinholdsson Utredare (tidigare länsstyrelsen Blekinge) Anna Mattsson Signalprojektör (nyutexaminerad) Lars-Håkan Blomqvist Byggledare EST (tidigare Produktion) Annica Mattsson Signalprojektör (nyutexaminerad) Gävle Anders Olofsson Signalprojektör (tidigare AB Sandvik Coromant) Borlänge Lennart Bengts Markprojektör (tidigare Tyréns) Jonas Tysk Signalprojektör (tidigare Gävle-kontoret) 11

12 PROJEKT Aktuella projekt Stockholm Stockholm Södra Årstaberg, nytt dubbelspår över ny bro, projektering av systembeskrivning samt bygghandling BEST Mjölby bangårdsombyggnad etapp 2, framtagande av 13 st förfrågningsunderlag/bygghandlingar. Uppdraget omfattar allt från BESTprojektering till fönsterbyten Värtabanan signalbesiktningsorganisation för planering och genomförande av signalteknisk ibruktagandebesiktning av den nya signalanläggningen på Värtabanan Tegelbacken, projektering av bygghandling BEST Botniabanan, signalsäkerhetsgranskning Önsköldsvik - Umeå Kolbäck, bangårdsombyggnad funktionsentreprenad tillsammans med NCC och Industridivisionen Bombardier Transportation, generering ställverk 85 Luleå Vibrationsinventering Norra banregionen Geoteknisk undersökning JP 74 Huvudbesiktningsman Gällivare nytt signalställverk Nyfors-Piteå signalsystem Byggledare Umeå och Gällivare nya signalställverk Nytt ramavtal Elkraftsingenjörer, Norra banregionen Förprojektering Vännäs nytt signalställverk Malmö Arlöv-Malmö, kapacitetsförstärkning Blekinge Kustbana (Kristianstad- Karlskrona), elektrifiering Kust till kust, fjärrblockering etapp 3 (Emmaboda-Kalmar) inklusive bangårdsombyggnad i Nybro Hässleholm-Kristianstad, Ny bro och järnväg över Helge å, Systemhandlingar, FU & Bygghandling för nytt spårläge Kävlinge-Lund, nytt dubbelspår samt inkoppling av spårport för planskild spårkorsning Tegelbacken Kapacitetsförstärkning BV Projektering i Stockholm har under våren - sommaren 2003 genomfört projekteringen av systemhandling BEST för kapacitetshöjande åtgärder vid Tegelbacken, södra infarten till Stockholms central. I åtgärderna ingår bl a byte av 10 st växlar vilket medger en hastighetshöjning från 40 till 80 km/h för norrgående tåg. För att skapa plats för de längre växlarna byggs en provisorisk stålbro över Klarastrandsleden väster om befintligt spårområde. Projektet är en tillfällig lösning i väntan på att Citybanan ska bli klar, tidigast Då skall stålbron rivas och området återställas. Sammantaget innebär ombyggnaderna på Tegelbacken en kapacitetshöjning från 24 till 28 tåg per timme och riktning. Projektet har fokus på miljöhänsyn på grund av det känsliga läget i Stockholms Drift- och underhållsuppdrag Driftsättning av ny låsning av luftdriv, som ingår i tågvägar på rangerbangården i Sundsvall. (Berörda växlar är 431, 432, 434 samt 436.) På uppdrag av Banverket Produktion Mitt skall vi utföra ibruktagandebesiktning samt upprätta relationshandlingar. innerstad. Frågor som vattenmiljö, buller, estetik, elektromagnetiska fält och arbetsmiljö bevakas noggrant. Vår beställare, Banverket Östra Banregionen Projektenheten, har nu gett oss uppdraget att fortsätta projekteringen fram till leverans av bygghandlingar omfattande BEST, kanalisation och miljö. Bygghandlingar skall tas fram för tre entreprenader; Förarbeten EST, Signalförtätning Stockholm central Stockholm södra, samt Tegelbacken BEST. Projektet skall genomföras med så liten trafikpåverkan som möjligt vilket innebär en utbyggnad i många etapper. Detta ställer stora krav på framförallt signalprojekteringen som blir mycket omfattande. Projekteringen av bygghandlingar kommer att pågå en bit in på Hela projektet skall vara i drift hösten

13 Sverige runt Kävlinge-Lund Nytt dubbelspår samt inkoppling av spårport för planskild spårkorsning Idag finns endast ett enkelspår mellan Vallkärra och Lund, men enligt regeringens beslut från februari 2003 kommer snart hela sträckan Kävlinge- Lund att byggas ut med dubbelspår. Projekteringen för det nya dubbelspåret mellan Kävlinge och Lund påbörjades redan under 90-talet och den ligger till viss del som grund för dagens projektering som startade i mars i år. BV Projekterings uppdrag omfattar BEST-projektering och är uppdelat i två skeden med projektering av uppspår samt spårport i skede ett och sedermera projektering av nedspår samt omkoppling till dubbelspår i skede två. Skede ett beräknas vara klart för leverans av bygghandling under januari-februari nästa år, medan bygghandlingen för nästa skede överlämnas till sommaren Uppdraget är väldigt intensivt med medarbetare från bland annat våra kontor i Malmö, Borlänge och Gävle inblandade. Beräknad volym för BV Projekterings åtagande är ungefär 7 miljoner kronor. Forts Aktuella projekt Göteborg Kinnekullebanan, Idéstudie plankorsningar Öxnered bangårsombyggnad, Platschef Öxnered bangårdsombyggnad, Byggledare EST Öxnered-Trollhättan, dubbelspår bygghandling BEST Öxnered-Håkantorp, projektering kontaktledningsbyte Skee, systemhandling BEST Älvängen, ny station bygghandling BEST Älvängen, ny station ibruktagningsbesiktning Hamnbanan elektrifiering, byggledare BEST Nordlänken, Båbergsetappen, byggledare mark Kolbäck Bangårdombyggnad Entreprenaden för ombyggnaden av Kolbäcks bangård har nu handlats upp av Banverket Östra Banregionen. NCC är totalentreprenör med Industridivisionen som underentreprenör och BV Projektering i Stockholm som konsult åt Industridivisionen för de järnvägsspecifika arbetena. Det är första gången Banverket handlat upp en entreprenad som omfattar hela kedjan i processen för järnvägsinvesteringar från Förstudie via Systemhandling och Järnvägsplan, Bygghandling och Byggande till färdig anläggning i drift. Detta innebär ett totalansvar för entreprenören att genomföra projektet i enlighet med ställda funktionskrav. Anbudsarbetet har varit omfattande och inneburit att anbudsgivarna fått upprätta egna förslag till stationslösning med samtliga järnvägsspecifika anläggningar samt vägar och broar. Det vinnande förslaget till järnvägsutformning för bangården har utarbetats av BV Projektering i Stockholm. Förslaget innebär bland annat höjd hastighet och bättre kapacitet för tågtrafiken, att de slitna järnvägsbroarna ersätts och att resenärerna kan nå plattformarna utan att korsa spåren i plan. Totalsumma för hela entreprenaden inklusive projektering är drygt 200 miljoner kronor och anläggningen skall vara färdig under BV Projekterings uppdrag innebär projektering av Förstudie, Systemhandling och järnvägsplan samt Bygghandling. Dessutom ingår MKB, besiktningar samt framtagande av Förvaltningshandlingar. Gävle Ostkustbanan, Älvkarleö-Bomansberget, Projektledare och Projekteringsledare Spår- och växelbyte Ragunda-Långsele, Förfrågningsunderlag, bygghandling och relationshandling Lastprofil C för rundvirkestransporter och trätåg, Bygghandling Ådalsbanan, Veda-Bollstabruk, systemhandling Ådalsbanan, Hussjöby, Järnvägsplan Teleprojektering åt Banverket Telenät Borlänge KombiTIF - Elektronisk informationsförsörjning åt HK Marknad Uppdatering av besiktningssplan för Borlänge banområde Högskolan Dalarna HT 2003 Översyn av Ekorullar i spårväxlar för Gävle banområde Lärare åt Banskolan - Radioblock Upphandlingsstöd extern basentreprenad 2004 för Borlänge banområde Ny chef på kontoret i Gävle fr o m 1 oktober. Birgitta Johnson. 13

14 Nordic Rail 2003 Så var det äntligen dags! 220 utställare, från 16 länder, och drygt fyratusen besökare hade samlats för att visa sina produkter, tjänster och skapa nya kontakter. Hur gick det då? Här kommer några reflektioner. Arne Fink, projekteringsledare på Söderåsbanan, i engagerat samtal med två av BV Projekterings medarbetare. BV Projektering blev en mötesplats där nya kontakter knöts och gamla kontakter vårdades. Erik Olovsson på Bentley Systems staplade argumenten på varandra för att få BV Projektering att så snart som möjligt uppgradera till Microstation version 8.

15 Björn Östlund, divisionschef på BV Projektering: Stämningen var mycket positiv, men självklart är det så att den avvaktan som finns i branschen även märktes här. En av de stora aha-upplevelserna var att se de många nya entreprenörer som söker sig till vår marknad. Det kommer att bli oerhört intressant att se vad de för med sig, menade Björn och fortsatte. Man kan nog konstatera att Nordic Rail har gått från att vara en mässa med många järnvägsprodukter till att bli mer inriktad mot hela infraområdet. Antalet företag som representerar kompletta system och/eller ren kompetens hade ökat. Däremot upplevde jag att trafikoperatörerna tog mindre plats än tidigare. Även om syftet för utställarna med en sådan här mässatsning i första hand är att visa upp sig för marknaden, samt skapa och odla kundkontakter, skall man inte underskatta den interna betydelsen. För BV Projektering var situationen speciell eftersom det var första gången man hade en egen monter, skild från Banverkets huvudmonter. Det märktes också att de egna medarbetarna uppskattade att representera BV Projektering som goda ambassadörer. BV Projektering upplevde också ett gott intresse för bla DISA och sitt Drift- och underhållserbjudande. Några av dem som fick DISA förevisat för sig och visade stort intresse var Banverkets generaldirektör Bo Bylund tillsammans med Jean-Arnold Vinois, Head of Unit, Rail Transport and Interoperability, European Commission. Stolt innehavare av certifikat för både kvalitets- och miljöledningssystem. För första gången hade BV Projektering en egen monter som var skild från Banverkets huvudmonter.

16 Patrik Lundin t v i samtal med Magnus Kårström på Saab Contracting AB; en tänkbar samarbetspartner i framtiden? Paus och en kopp kaffe mitt i vimlet hade Pavel Ouvin, BV Projekterings kontorschef i Malmö, gjort sig förtjänt av. Ingen mässa utan det obligatoriska montergodiset. Vart tog allt vägen? Det blev även tillfälle för BV Projekterings medarbetare att titta närmare på verktyg för simulering och kapacitetsanalys.

17 Ostlänken T v, Per Sandström från Ostlänken i samtal med Göran Kjellberg och Lennart Wahlström från BV Projektering. En förstudie har gjorts för Ostlänken, d v s en ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Ostlänken är ca 150 km och skulle lösa viktiga kapacitetsproblem på södra och västra stambanorna. Norrbotniabanan Det var en något frustrerad Mårten Ström t v från Luleå som diskuterade Norrbotniabanan med Claes Embäck från BV Projektering. Politikerna borde se saker ur ett längre tidsperspektiv om de vill bygga det här landet. Norrland har god tillgång på kompetens, men saknar infrastruktur. Banverket har gjort utredning om Norrbottniabanan och ser nyttan, men det finns inga pengar, suckade han. Tanken med Norrbottniabanan är att skapa en ny järnväg mellan Umeå och Haparanda. Den skulle ta vid där Botniabanan slutar, utgöra en livsnerv för handel och arbetsmarknad längs norrlandkusten samt binda ihop de svenska och finska järnvägssystemen. Billy Sverker från Industridivisionen var BV Projekterings motpart i Kolbäcksprojektet. Här ses han i samtal med Jan Thulin t v från BV Projektering. Det gavs tillfälle till grillning i heta stolen.

18 GSM-R för Ofotbanen När norska Jernbaneverket i början av augusti startade utbyggnaden av sitt GSM-R tågradiosystem genom att installera sju siter längs Ofotbanen längst i norr, anlitades BV Projekterings medarbetare i Luleå för teknikstöd och som byggledare i projektet. Jernbaneverket handlade i juli upp GSM-R-utbyggnad för hela det norska järnvägsnätet. Entreprenaduppdraget gick till Netel AS; ett dotterbolag till PEAB. Totalt handlar det om 800 siter och utrustning som kommer att ge täckning i 300 tunnlar. Utbyggnaden kommer att ta 3-5 år och syftet är i första hand höjd säkerhet och anpassning till europeisk järnvägsstandard. GSM-R kommer att ersätta fem andra kommunikationssystem som idag används på den norska järnvägen. Vi har haft stor nytta av kompetenser och verktyg vi utvecklade i SIR-projektet Erfarenheter från SIR-projektet Innan denna rikstäckande utbyggnad startat börjar man GSM-R-satsningen i liten skala längs Ofotbanen mellan Björnefjell och Narvik. Ofotbanen är en fortsättning av Malmbanan och GSM-Rutbyggnaden här blir en förlängning av det svenska SIR-projektet. Totalt handlar det om att bygga sju siter på en sträcka av fem mil. Drifttagning av anläggningen planeras till slutet av november. Peter Karlsson, från BV Projektering i Luleå, är byggledare i projektet och berättar om arbetet i norr: - I SIR-projektet har BV Projektering byggt upp en omfattande erfarenhet och anpassade verktyg som sammanställts i vår projekteringshandbok. Projekteringen av GSM-R för Ofotbanen har utförts av norska Banepartner. De har dock haft stor hjälp av vår projekteringshandbok för bl a elanslutning och anslutning till transmissionsnätet samt vid radioprojekteringen. Mitt byggledningsuppdrag har framförallt varit inriktat på resning av torn och montering av antenner och radiolänkar. Att arbeta så här långt norrut är lite speciellt. Dels kan vädret vara besvärligt. Redan i september kom det mycket snö här, vilket ställde till med en del problem. Dessutom finns det inte vägar överallt. Fem av de sju tornen lyfts därför på plats med helikopter, berättar Peter. Mer att erbjuda Jag har dessutom haft logistik- och samordningsansvar för de olika leverantörerna av tjänster och utrustning. Projektet skiljer sig en del från de jag tidigare deltagit i Sverige. Det är väldigt Torn lyfts på plats med hjälp av helikopter. många parter inblandade. Många små entreprenörer gör mindre insatser, vilket ställer en hel del krav på samordningen. Vad skulle då BV Projektering kunna tillföra i den stora norska GSM-R-utbyggnaden? Vi har mycket mer att erbjuda norrmännen. Många delar i det vi byggt upp i SIR-projektet är helt tillämpbara. Det gäller inte minst vårt system för överlämnande av siterna till förvaltaren och systemet för kvalitetssäkring. Det återstår dock att se om vi får en möjlighet att delta där, avslutar han. Kontaktuppgifter Borlänge (Divisionskontor) Borlänge Tel: Fax: E-post: Borlänge Borlänge Tel: Fax: E-post: Gävle Box Gävle Tel: Fax: E-post: Göteborg Box Göteborg Tel: Fax: E-post: Luleå Box Luleå Tel: Fax: E-post: Malmö Box Malmö Tel: Fax: E-post: Stockholm Box Solna Tel: Fax: E-post: UniVox, Falun Tryck: Color Print

ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark

ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark WSP Järnväg ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark aktör på marknaden med en bred och djup kompetens

Läs mer

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft Ett gemensamt gränsöverskridande trafikstyrningssystem för järnvägen Europa ska få en gemensam och konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade

Läs mer

Citytunneln tilldelar Balfour Beatty Rail AB ett stort järnvägskontrakt i Malmö

Citytunneln tilldelar Balfour Beatty Rail AB ett stort järnvägskontrakt i Malmö Pressmeddelande 2009-06-11 Citytunneln tilldelar ett stort järnvägskontrakt i Malmö, verksamt inom järnvägsinfrastrukturområdet meddelar idag den 11 juni att företaget får ytterligare en beställning av

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

Investeringsdivisionens preliminära upphandlingstidplan. Planerat datum för anbud in mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget

Investeringsdivisionens preliminära upphandlingstidplan. Planerat datum för anbud in mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget Uppdaterad 2007-11-08 Uppdrag Investeringsdivisionens preliminära stidplan Haparandabanan bef del, Proj JP 4, mötesstation Bredviken Tjänst Luleå september -07 november -07 december -07 > 5 Umeå godsbangård,

Läs mer

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan Uppdaterad 2007-06-21 Division Leverans preliminära stidplan Uppdrag Ramavtal konsulttjänster bro, inspektion och besiktning Tjänst Stockholm juni -07 september -07 Uppgradering Ebicos NT för ERMTS Tjänst

Läs mer

Banverkets planering Behov, Idé, efterfrågan När vi planerar nya järn vägar sker det i flera steg. Först analyseras brister och Idéskede Förstudie lösningar i ett idéskede. Idéer som inte bedöms genomför

Läs mer

Nytt signalsystem i Europa

Nytt signalsystem i Europa ERTMS i Sverige Nytt signalsystem i Europa Det blir enklare att resa och transportera med tåg mellan länder na med det nya signalsystemet European Railway Transport Management System, ERTMS. Idag byter

Läs mer

CIR-dagen 2009. Effektivare processer i anläggningsbranschen. Magnus Alfredsson Peter Knutsson

CIR-dagen 2009. Effektivare processer i anläggningsbranschen. Magnus Alfredsson Peter Knutsson CIR-dagen 2009 Effektivare processer i anläggningsbranschen Magnus Alfredsson Peter Knutsson Bygg & Anläggningsbranschen Olika verksamheter Olika traditioner Olika konjunkturcykler Olika utvecklingsmöjligheter

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

Planerad starttid för uppdraget mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Upphandlingsort. upphandling

Planerad starttid för uppdraget mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Upphandlingsort. upphandling Uppdrag Division Investerings preliminära upphandlingstidplan 2007-05-04 Typ av upphandling Upphandlingsort Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år mån/år Ådalsbanan,

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Upphandlingsort. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år. upphandling

Upphandlingsort. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år. upphandling Uppdrag Division Investerings preliminära upphandlingstidplan 2007-03-20 Typ av upphandling Upphandlingsort Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år mån/år Bygghandling

Läs mer

Byggherremodell för demonstrationsprojekt Projektseminarium 18 november 2008. Lars Redtzer, Banverket

Byggherremodell för demonstrationsprojekt Projektseminarium 18 november 2008. Lars Redtzer, Banverket Byggherremodell för demonstrationsprojekt Projektseminarium 18 november 2008 Lars Redtzer, Banverket Banverkets uppgifter Klara dagens tågtrafik. Leverera den kvalitet som resenärer och godstransportköpare

Läs mer

CIR-dagen Effektivare processer i anläggningsbranschen. Magnus Alfredsson Peter Knutsson

CIR-dagen Effektivare processer i anläggningsbranschen. Magnus Alfredsson Peter Knutsson CIR-dagen 2009 Effektivare processer i anläggningsbranschen Magnus Alfredsson Peter Knutsson Bygg & Anläggningsbranschen Olika verksamheter Olika traditioner Olika konjunkturcykler Olika utvecklingsmöjligheter

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 2011-08-04 Kommunstyrelsen Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 Trafikverket har fått i uppdrag

Läs mer

Aktuella affärsmöjligheter i regionen Jörgen Simu, distriktschef

Aktuella affärsmöjligheter i regionen Jörgen Simu, distriktschef Aktuella affärsmöjligheter i regionen 2017 Jörgen Simu, distriktschef 1 Investering distrikt Nord 300 projekt fördelade på tre enheter; AC, BD samt nationell Nord 2 miljarder kronor i projekten Projekt

Läs mer

Vi bygger och underhåller järnväg

Vi bygger och underhåller järnväg 1 2014 06 12 Vi bygger och underhåller järnväg Detta är Infranord 2 300 medarbetare varav cirka 1 900 tekniker 3,8 miljarder SEK i omsättning (2013) Verksamhet inom anläggning, service samt tillverkning

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Projekt Göteborg Borås Sara Distner, projektchef

Projekt Göteborg Borås Sara Distner, projektchef Projekt Göteborg Borås Sara Distner, projektchef 1 Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer 2 En ny generation järnväg Stora behov av att öka kapaciteten på järnvägen i södra Sverige

Läs mer

1 2013-05-03. Banbrytande kompetens

1 2013-05-03. Banbrytande kompetens 1 2013-05-03 Banbrytande kompetens Detta är Infranord Infranord ägs av svenska staten, bolagiserades 2010 och hette tidigare Banverket Produktion. 2 600 medarbetare varav drygt 2000 tekniker. 4 516 miljoner

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Optimalt inomhusklimat

Optimalt inomhusklimat Optimalt inomhusklimat Fördelar för människor, ekonomi och miljö. Gunnar Karlsen Region Öst Entreprenad Rådgivning Service Optimalt inomhusklimat Gunnar Karlsen Region Öst Sverige Sidan 1 Värdet av ren,

Läs mer

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Järna

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0

TMALL 0141 Presentation v 1.0 TMALL 0141 Presentation v 1.0 2 Vi bidrar till samhällsutvecklingen! VÅR ORGANISATION 6500 medarbetare 5 Verksamhetsområden centrala 7funktioner Projekt ERTMS 3 UTRULLNINGS ANSVAR Delprojekt Utrullning

Läs mer

Vikten av väl utformade baskontrakt på järnväg Konkreta exempel Underhåll Tony Persson, enhetschef

Vikten av väl utformade baskontrakt på järnväg Konkreta exempel Underhåll Tony Persson, enhetschef 1 2014-02-21 Vikten av väl utformade baskontrakt på järnväg Konkreta exempel Underhåll Tony Persson, enhetschef Trafikverkets underhållsstrategi Trafikverkets mål för drift- och underhållsverksamheten

Läs mer

Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen.

Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen. Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen. Vi har bestämt oss! Förnyelse kräver förändring Skapa drivkrafter Ta fram hjälpmedel Skapa förutsättningar Program och verktyg

Läs mer

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan Uppdaterad 2007-09-05 Division Leverans preliminära stidplan Uppdrag Drift och underhållsentreprenad, Norra Stambanan, dvs sträckan Storvik-Gävle, Gävle-Ånge. Upphandling av Totalentreprenad med funktionsinriktning

Läs mer

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Signal Sammanfattning Produktivitetsprogram för signal Arbeten med signal har en årlig entreprenadkostnad

Läs mer

Projekt Ostlänken. Vi tar de första stegen mot en ny generation järnväg i Sverige. Anna Forslund Hållbarhetschef Bitr Projektchef

Projekt Ostlänken. Vi tar de första stegen mot en ny generation järnväg i Sverige. Anna Forslund Hållbarhetschef Bitr Projektchef Projekt Ostlänken Vi tar de första stegen mot en ny generation järnväg i Sverige. Anna Forslund Hållbarhetschef Bitr Projektchef En del av ny generation järnväg Byggandet av höghastighetsjärnväg är det

Läs mer

============================================================================

============================================================================ Termografering Postad av Mats Persson - 13 nov 2012 18:48 Har vi någon termograferingsexpert här? Vad ska man köpa för utrustning? Finns det några bra utbildningar? Hur långt klarar man sig på en sån här?

Läs mer

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

1 2016-03-01. Vi bygger och underhåller järnväg

1 2016-03-01. Vi bygger och underhåller järnväg 1 2016-03-01 Vi bygger och underhåller järnväg Detta är Infranord Cirka 1 900 medarbetare 3,9 miljarder SEK i omsättning (2015) Verksamhet inom anläggning, service samt tillverkning och renovering av järnvägsprodukter,

Läs mer

Forskningsprogram för. Vid Trafik och Logistik KTH

Forskningsprogram för. Vid Trafik och Logistik KTH Forskningsprogram för kapacitetsanalys och simulering Vid Trafik och Logistik KTH KTH Järnvägsgruppen Bo-Lennart Nelldal Adj. professor 2011-02-04 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt Lönsamhet Konkurrens/

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Uppdaterad 2007-12-20

Uppdaterad 2007-12-20 Uppdaterad 2007-12-20 Uppdrag Projekt Citybanan, Projekteringsledare Norr Tjänst Stockholm november -07 december -07 februari -08 < 5 Projekt Citybanan, Biträdande projekteringsledare/samordnande byggledare

Läs mer

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005 PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2005 05-000379 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Roland Svahn Avdelningen för nätsäkerhet 08-678 55 47 roland.svahn@pts.se Läget för telekommunikationerna

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_009 Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet (Brattby)

Effektredovisning för BVLu_009 Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet (Brattby) PM Effektredovisning för BVLu_009 Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet (Brattby) Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...4 1.3

Läs mer

15:08. Om fem år ska 95 av 100 tåg gå i tid. Så här ska det gå till.

15:08. Om fem år ska 95 av 100 tåg gå i tid. Så här ska det gå till. 15:08 Om fem år ska 95 av 100 tåg gå i tid. Så här ska det gå till. Tåget ska gå som tåget. Vad betyder ett fem minuter försenat tåg? Kanske en missad hämtning på dagis. Ett missat affärsmöte. Eller en

Läs mer

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR BESTÄLL EN HÖGHASTIGHETSBANA! Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak 00 06 12 18 24 Tid Marknadsefterfrågan

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Uppdrag avseende järnvägsunderhållets organisation och besiktningsfrågor

Uppdrag avseende järnvägsunderhållets organisation och besiktningsfrågor REDOVISNING AV FRAMDRIFIT Uppdrag avseende järnvägsunderhållets organisation och besiktningsfrågor Regeringsuppdrag N2017/00208/TIF, N2016/06825/TIF Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Sveriges längsta flaskhals Ostkustbanan har blivit en flaskhals i hela det nationella transportsystemet. Med dubbelspår skulle kapaciteten fyrdubblas och

Läs mer

Råd och. skyddsanvisningar

Råd och. skyddsanvisningar Råd och skydds- Råd anvisningar och skyddsanvisningar för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde Arbetsmiljölagen Utdrag ur arbetsmiljölagen 3 kapitlet

Läs mer

Kapacitetshöjning Falun- Borlänge

Kapacitetshöjning Falun- Borlänge Kapacitetshöjning Falun- Borlänge Kapacitetsmässiga effekter av olika alternativ 2012-01-23 Kapacitetshöjning Falun - Borlänge Kapacitetsmässiga effekter av olika alternativ 2012-01-23 sid 2 Disposition

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_015 Malmbanan, ökad kapacitet (Gällivare)

Effektredovisning för BVLu_015 Malmbanan, ökad kapacitet (Gällivare) PM Effektredovisning för BVLu_015 Malmbanan, ökad kapacitet (Gällivare) Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg

ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg Ett gränsöverskridande, gemensamt trafikstyrningssystem för järnvägen och Europa behöver en konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade EU 1996 att ett

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

Två projekt som hänger samman

Två projekt som hänger samman hänger samman s. 77-83: Två projekt som Två projekt som hänger samman Spåren från Västlänken ansluter i Olskroken så att framkomligheten i denna viktiga knutpunkt allvarligt skulle försämras om inte flera

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Cirka 8 km dubbelspårig järnväg, drygt 6 km i tunnel, genom centrala Göteborg. Tre nya stationer i staden vid Göteborg central, Haga och Korsvägen.

Cirka 8 km dubbelspårig järnväg, drygt 6 km i tunnel, genom centrala Göteborg. Tre nya stationer i staden vid Göteborg central, Haga och Korsvägen. . 1 2014-05-22 9.00 Välkommen. Västlänken vad är det? Vad gör vi nu? Ledning och styrning av uppdragen. Förfrågningsunderlagen. Så här går upphandlingen till. Frågor? Ca 11.00 Avslut. 2 2014-05-22 3 2014-05-22

Läs mer

Varmt välkommen på Leverantörsträff till Tekniska divisionen Greppa en kopp kaffe kl kör vi!

Varmt välkommen på Leverantörsträff till Tekniska divisionen Greppa en kopp kaffe kl kör vi! Varmt välkommen på Leverantörsträff till Tekniska divisionen 2012-02-23 Greppa en kopp kaffe kl 15.15 kör vi! Välkomna dag kommer ni att få ta del av 15.15 Vad är Tekniska divisionen och vad innebär vi

Läs mer

Trafikverkets beredskapsplan för sommar 2015, järnväg

Trafikverkets beredskapsplan för sommar 2015, järnväg [ NY] 1(17) Entreprenörer Järnvägsföretag Trafikverket Kopia till: Diariet Trafikverkets beredskapsplan för sommar 2015, järnväg Trafikverket har sammanställt denna nationella beredskapsplan för sommaren

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_007 Malmbanan, ökad kapacitet (Harrå)

Effektredovisning för BVLu_007 Malmbanan, ökad kapacitet (Harrå) PM Effektredovisning för BVLu_007 Malmbanan, ökad kapacitet (Harrå) Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR Tillsammans gör vi Västsverige starkare ETT PÅGÅENDE BRAIN- DRAIN FÖR GÖTEBORG För att öka förståelsen för hur studenterna ser på sina utsikter har Västsvenska Handelskammaren

Läs mer

Driftsäkerhetsaspekter i Projekt

Driftsäkerhetsaspekter i Projekt Driftsäkerhetsaspekter i Projekt Underhållskrav vid upphandling av ny utrustning i Forsmark Ett praktikfall Christer Olsson Senior Consultant, Maintenance and Project Management MIDROC ENGINEERING AB 1

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02) Dir. 2014:160

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02) Dir. 2014:160 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02) Dir. 2014:160 Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2014 Ändring av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Så ska vi öka produktiviteten i anläggningsbranschen Trafikverket gör varje år affärer på anläggningsmarknaden för mer än 35 miljarder kronor.

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Rejlers Fiberprocess. En lysande tråd till framtiden

Rejlers Fiberprocess. En lysande tråd till framtiden Rejlers Fiberprocess En lysande tråd till framtiden Det avgörande är oftast inte det som syns, utan det som ligger dolt under ytan UTREDA Utreda är den viktigaste produkten i hela fiberprocessen. Gör man

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg

ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg Ett gränsöverskridande, gemensamt trafikstyrningssystem för järnvägen Sverige och Europa behöver en konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade EU 1996

Läs mer

Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC?

Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC? Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC? Författare: ByggDialog Dalarna och Tyréns AB EPC, Energy Performance Contracting Nov 2016 1 1. Inledning Byggdialog Dalarna är en

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

beställare Hur ökar vi innovationsviljan?

beställare Hur ökar vi innovationsviljan? Renodlad beställare Hur ökar vi produktiviteten iteten och innovationsviljan? Trafikverkets strategiska utmaningar 2012-2021 Ett energieffektivt t transportsystem t t Väl fungerande resor och transporter

Läs mer

Status för Trafikplan 2017 Frågor till MÄLAB / SJ

Status för Trafikplan 2017 Frågor till MÄLAB / SJ Status för Trafikplan 2017 Frågor till MÄLAB / SJ Kritiska områden Kommersiella operatörer Trafik och priser Fordon Kapacitet Biljettsystem Infrastruktur Trafik och priser MÄLABs kommande upphandling av

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt 13380 Stockholm 2017-03-15 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund På senare år har det växt fram en lång rad

Läs mer

Testdokumentation av simulatorprototyp, steg 1

Testdokumentation av simulatorprototyp, steg 1 Testdokumentation av simulatorprototyp, steg 1 En rapport från TOPSim och CATD-projekten Ett forskningsprojekt i samverkan mellan MDI, inst. för informationsteknologi, Uppsala universitet Högskolan Dalarna

Läs mer

Styrning av Underhåll Väst Jvg

Styrning av Underhåll Väst Jvg Revisionsrapport Styrning av Underhåll Väst Jvg Internrevisionen 2012-02-14 TRV 2011/79397 Revisorer Distribution IR, Mats Olsson, Jan Pettersson *) IR, Erica Dahlin IR, Lars Vikström GD, Gunnar Malm ce,

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

I Tabell 11 frågar jag efter både värde och antal. I båda fallen ska procentandelarna summera till 100:

I Tabell 11 frågar jag efter både värde och antal. I båda fallen ska procentandelarna summera till 100: BILAGA 2 Följande förtydligande, från Bengt Jäderholm, har beaktats: I Tabell 8 har jag efterfrågat där beställaren anger bestämda starttid och sluttid i entreprenaderna. Det verkar som att beställaren

Läs mer

Järnvägens organisation och kompetensfrågorna

Järnvägens organisation och kompetensfrågorna Järnvägens organisation och kompetensfrågorna Gunnar Alexandersson (F.d.) Särskild utredare SRSF:s och Järnvägsklustrets konferens Örat mot rälsen Västerås, 23 maj 2016 En utredning i två steg 1. En nulägesbeskrivning

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

Svenska Flygvapnet, Kalmar Flygflottilj F12. Flygtekniker 1967-1975

Svenska Flygvapnet, Kalmar Flygflottilj F12. Flygtekniker 1967-1975 CURRICULUM VITAE 1 (5) Upprättat: Mats Gentzell 2002-01-20 Ändrat: 2012-01-24 Företag: ProKomp HB Hemdalsvägen 3a 72334 Västerås Tel: 021-12 63 19 Mobil: 070 318 99 13 Befattning i företaget: Delägare,

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer