MTM:S ÅRSREDOVISNINGAR. Årsredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MTM:S ÅRSREDOVISNINGAR. Årsredovisning 2014"

Transkript

1 MTM:S ÅRSREDOVISNINGAR Årsredovisning 2014

2

3 Årsredovisning 2014 Sid 1 (av 62 sidor)

4 Upplysningar om innehållet: Myndigheten för tillgängliga medier, 2015 Tillgänglig via: ISBN: Foto: Omslag: Adam Haglund/Apelöga. Inlaga: sid 5: Jessica Lund, sid 6 (från övre bild angett): Sara Mac Key; Christian Andersson/Apelöga; Adam Haglund/Apelöga; Elliot Elliot, sid 7 (från övre bild angett): Carina Gerdin; Adam Haglund/Apelöga; Elliot Elliot; Susanne Kronholm Formgivning: Gudfar Layout: Marita Forsberg Tryck: Cicero tryck, 2015

5 Innehåll 4 Ett samhälle där alla medier är tillgängliga 5 Nya MTM! 6 Milstolpar 8 Resultatredovisning för MTM 10 MTM och omvärlden 15 Tillgång till litterära verk 17 Jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv 20 Medier kultur 27 Främja teckenspråkig litteratur 27 Medier utbildning 29 Utveckling 30 Dagstidningar 33 Individuell service 35 Tidskrifter 36 Uppdrag inom verksamhetsområdet 37 Punktskriftsnämnden 38 Taltidningsnämnden 40 Förberedandet för inordnandet av statens insatser för lättläst 41 Myndighetens interna utveckling 44 Finansiella dokument 44 Resultaträkning 45 Balansräkning 47 Anslagsredovisning Redovisning av beställningsbemyndigande 48 Finansiella villkor Tilläggsupplysningar och noter 50 Ersättningar och andra förmåner 51 Noter 58 Sammanställning av väsentliga uppgifter Ordlista 62 Underskrift

6 Ett samhälle där alla medier är tillgängliga Vision och strategier Myndighetens verksamhet har sin grund i de övergripande uppdrag och uppgifter som ingår i Förordning (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier och regleringsbrev. Utifrån detta regelverk har MTM formulerat sin vision, verksamhetsidé och de strategiska perspektiv som ska stödja dessa. Vision Ett samhälle där alla medier är tillgängliga. Verksamhetsidé MTM ger personer med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver, på det sätt som passar dem. MTM arbetar med fyra huvudperspektiv: Användarperspektiv Genom ett brett urval av tillgängliga medier, effektiv produktion och digital distribution möter MTM användarnas behov. Genom regelbundna användarundersökningar kartläggs användarnas behov. Produktions- och förvärvsperspektiv Genom ökad tillgång till digitala förlagor, utvecklade processer och ett internationellt samarbete effektiviseras MTM:s produktion och förvärv. Samverkansperspektiv Genom samverkan med bibliotek, myndigheter, organisationer och företag, både nationellt och internationellt möter vi användarnas efterfrågan på produkter och tjänster. Globalt perspektiv Genom aktivt deltagande i internationell standardisering, forskning och global upphovsrätt, utvecklar MTM sina möjligheter att genomföra uppdragen. 6 ÅRSREDOVISNING 2014 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER

7 Nya MTM! Mot bakgrund av propositionen Lättare att läsa gav regeringen den 8 maj 2014 MTM i uppdrag att förbereda inordnandet av statens insatser för lättläst nyhetsförmedling och litteratur från och med den 1 januari Verksamhetsövergången tillför en unik kompetens inom området lättläst litteratur och nyhets information. Tillsammans kan vi utveckla det lättlästa innehållet med en ökad digital inkludering och samtidigt kombinera lättläst med andra tillgängliga medier. Utgångspunkten ska alltid vara individens behov. Genom gemensamma marknadsföringsinsatser blir det enklare och tydligare för våra förmedlare bibliotek, skola, vård och omsorg samt inom näringslivet, att än bättre nå avsevärt fler inom målgruppen. Inte minst det växande behovet av läsfrämjande insatser bland barn och unga kommer att kunna tillgodoses i större utsträckning. I ett medielandskap i stor förändring är det angeläget att skapa framtidssäkra lösningar för tillgängliga medier, även när det gäller det lättlästa materialet. MTM har under hösten vidtagit omfattande åtgärder för tidningen 8 Sidors fortsatta utgivning. En utgångspunkt i arbetet har varit tidningens oberoende ställning och läsarnas igenkänning av tidningen. Förberedelse- och planeringsarbetet inför verksamhetsövergången har i perioder varit mycket tidsoch resurskrävande. Trots detta har myndigheten aldrig tidigare producerat så mycket tillgängliga medier som under Arbetet har möjliggjorts genom interna omprioriteringar och genom att planerade utvecklingsaktiviteter har skjutits upp. Nu välkomnar vi 2015 och nya MTM där alla tillgängliga medier samlats för att ge våra mer än användare allt bättre och mera omfattande service. Den självklara rätten att läsa med ögon, öron och händer ska ligga som en grund i vårt jämlika och demokratiska samhälle. Roland Esaiasson Generaldirektör ÅRSREDOVISNING 2014 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER 7

8 Milstolpar Regeringsuppdrag lättläst nyhetsförmedling och litteratur I maj fick MTM i uppdrag att förbereda för inordnandet av statens insatser för lättläst nyhetsförmedling och litteratur i myndigheten. Den 18 juni fattade riksdagen beslut om att avveckla Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur. Taltidningar De cirka 80 radiotidningarna läses nu i en internetansluten taltidningsspelare och via appen Legimus. I oktober avslutades utsändningen av taltidningar via radionätet. Antalet taltidningar ökade Hela åtta nya taltidningar har tillkommit under Nu finns 106 tidningstitlar tillgängliga för prenumeration. Den nya verksamhetsmodellen gör det enklare för tidningsföretag att starta en taltidning. Appen Legimus lanserades I januari 2014 lanserades den första versionen av appen Legimus. Låntagarna kan nu söka, ladda ner och läsa böcker och taltidningar direkt i appen. 8 ÅRSREDOVISNING 2014 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER

9 Nya lanserades Den 11 februari fick MTM:s webbplats ett helt nytt utseende. Nya mtm.se är mer tillgängligt och är formgiven enligt vår grafiska profil. Webbplatsen är responsiv, det vill säga innehållet anpassar sig efter skärmstorlek. Upphandlingssamarbete MTM avslutade ett upphandlingssamarbete med ett flertal europeiska systerorganisationer under Upphandlingen syftade till gemensam produktion av uppmärkning i EPUB3-formatet. MTM och läsfrämjande uppdrag Med utgångspunkt i propositionen Läsa för livet (prop 2013/14:3) har MTM haft i uppdrag att samråda med Kulturrådet i denna myndighets uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för det läsfrämjande arbetet utanför skolan. Användarundersökning Studenter MTM har under året genomfört en kvalitativ undersökning om studenters läsande och behov av tillgänglighet. Fokus för undersökningen var de produkter och tjänster som MTM erbjuder och hur studenterna vill läsa i framtiden. ÅRSREDOVISNING 2014 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER 9

10 Resultatredovisning för MTM Den sammantagna kostnaden för MTM Det totala verksamhetsutfallet för MTM:s verksamhet år 2014 blev ( ) tkr. Tabell 1. Verksamhetsutfall 1, tkr Budgetår Intäkter Kostnader Verksamhetsutfall Medel från statsbudgeten för finansiering av bidrag Lämnade bidrag Kommentar till tabellen Teknikskiftet inom taltidningsverksamheten bidrar till ett fortsatt högre verksamhetsutfall, främst genom driftkostnader och inköp av mottagarutrustning. Utfallet för transfereringar minskar eftersom ansvar och kostnader för produktion och distribution av taltidningar flyttas från tidningsföretagen till MTM och därmed minskar stödet till tidningsföretagen. Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Myndigheten för tillgängliga medier definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat. Indelning av verksamheten MTM har en indelning av verksamheten med utgångspunkt från Förordning (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier. Verksamheten redovisas från och med budgetåret 2013 enligt följande indelning: Medier kultur Medier utbildning Utveckling Dagstidningar Tidskrifter Individuell service MTM bygger sin definition av kvalitativa aspekter på den användarnytta som verksamheterna tillför målgruppen i form av produkter och tjänster och utifrån de uppgifter som finns i myndighetens förordning. Under varje avsnitt redovisas såväl verksamhetens utveckling i siffror som de kvalitativa aspekterna. 1 Agresso 10 ÅRSREDOVISNING 2014 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER

11 Jämförande uppgifter för åren 2013, 2012 och 2011 redovisas i tabellform och i löpande text med uppgiften för 2013 inom parentes. Statistikuppgifter är hämtade från ekonomisystemet Agresso, MTM:s produktionskontrollsystem Dynamics AX, biblioteksdatasystemet Mikromarc, Nationellt distributionssystem, NDS och egenutvecklade Accessdatabaser. I tabellerna finns hänvisning till det system statistiken är hämtad ifrån. Manuella rutiner finns för insamlande av data för studiebesök, materialförsändelser med mera. I de verksamheter som presenteras i tabell 2 ingår prestationer, medier, produkter och tjänster, som också beskrivs mer detaljerat i separata kapitel i resultatredovisningen. Jämförelsetal för redovisas inte eftersom de inte är jämförbara med anledning av ändrad verksamhetsindelning. Tabell 2. Kostnader och intäkter 2 fördelade på verksamhet, inklusive OH-kostnader Verksamhet i tkr Intäkter av anslag Periodiserade bidrag/intäkter av bidrag Individuell service, intäkter Tidskrifter, intäkter Medier kultur, intäkter Medier utbildning, intäkter 4 Utveckling, intäkter Summa intäkter enligt resultaträkning Individuell service, kostnader Tidskrifter, kostnader Medier kultur, kostnader Medier utbildning, kostnader Utveckling, kostnader Dagstidningar, kostnader Summa kostnader enligt resultaträkning Tidskrifter, transfereringar Utveckling, transfereringar 446 Dagstidningar, transfereringar Summa transfereringar enligt resultaträkning Kommentar till tabellen Tabellen är uppdelad mellan intäkter, kostnader, och transfereringar. Kostnaderna för Individuell service har minskat bland annat för att hela tidskrifter produceras istället för enstaka utskrifter av artiklar vilket innebär att kostnaderna istället åter- 2 Agresso ÅRSREDOVISNING 2014 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER 11

12 finns i verksamheten Tidskrifter. Kostnaderna för Medier kultur har minskat till följd av ökad intern produktion av punktskrift och ökat antal förvärv av talböcker från Celia (Finland), som är kostnadsfria. Kostnaderna för verksamheten Utveckling har ökat som en följd av införandet av teknikskiftet för taltidningar. Intäkterna för verksamheten Utveckling har minskat, verksamheten 2013 finansierades delvis genom bidrag från PTS. Som en följd av det pågående teknikskiftet minskar transfereringarna inom verksamheten Dagstidningar, då kostnaderna för produktion och distribution av taltidningarna under 2014 har flyttats från tidningsföretagen till MTM. Transfereringarna har ökat för verksamheten Utveckling som en följd av det pågående teknikskiftet. Utveckling av förvaltningskostnader MTM:s förvaltningskostnader (OH-kostnader) uppgår budgetåret 2014 till 31,2 miljoner kronor (2013: 29,4 miljoner kronor, 2012: 23 miljoner kronor och 2011: 22 miljoner kronor), en ökning med sex procent. Förberedelserna för att inordna statens insatser för lättläst har varit prioriterade vilket har lett till att OH-kostnaderna ökat. Under året har e-handel införts, vilket har medfört initiala kostnader. MTM har förstärkt den administrativa strukturen för projekt, förvaltningsstöd och upphandlingsstöd. MTM ska integrera ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i sin verksamhet. Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer. Myndigheten ska även sträva efter att samverka med relevanta internationella aktörer. MTM och omvärlden Utvecklad samverkan Under året har MTM fortsatt att utveckla sin samverkan genom att ingå ett samverkansavtal med Kulturdepartementets mediemyndigheter (Statens medieråd, Myndigheten för radio och tv samt Presstödsnämnden). Biblioteken MTM samarbetar med bibliotek inom olika sektorer för att ge service till personer med läsnedsättning, den så kallade svenska talboksmodellen. Allt från små folkbiblioteksfilialer till stora universitetsbibliotek erbjuder service till personer med läsnedsättning. Rollerna i den svenska talboksmodellen är olika på lokal, regional och nationell nivå. MTM producerar litteratur i tillgängligt format och utvecklar tjänster för distribution av titlarna. På regional nivå anordnas utbildningar och utvecklingsprojekt med syfte att nå målgruppen. Personal på lokala bibliotek lånar ut, registrerar låntagare, informerar om och sprider kunskap om servicen till personer med läsnedsättning. Förslag och beställningar från användare överförs via biblioteken till MTM. MTM har också fortsatt sitt samarbete med två högskolebibliotek för att utveckla servicen till studenter. Under året har biblioteken fortsatt registrera användare till tjänsten Egen nedladdning och informerat om legimus.se och appen Legimus. Dessa tjänster är tillgängliga för de registrerade användarna 3, varav drygt hälften är under 18 år. 3 Se tabell 8 12 ÅRSREDOVISNING 2014 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER

13 Referensgrupper MTM har tre referensgrupper med syfte att effektivisera och förbättra servicen till målgruppen samt samverka kring myndighetens verksamhetsområde. Under 2014 skapades en ny referensgrupp för högskoleområdet. Det är en sammanslagning av MTM:s två tidigare referensgrupper för högskolebibliotekarier respektive samordnare för studenter med funktionsnedsättning. MTM har även en referensgrupp för folk- och skolbiblioteksområdet med deltagare från folk-, skol- och regionbibliotek. Kärnhusgruppen är MTM:s referensgrupp för tillgänglig barnbiblioteksservice med representanter från folk- och regionbibliotek. Myndigheten bedömer att informationsutbytet med bibliotek inom skilda sektorer är nödvändigt för att MTM:s produkter och tjänster ska nå ut och vara tillgängliga för målgruppen. Myndigheten bedömer att resultatet av denna samverkan när det gäller användare blir tydlig i jämförelse med andra länder. Kungliga biblioteket, KB MTM samverkar med KB på flera sätt och har sedan 2013 ett samverkansavtal. Myndigheten har representanter i tre av KB:s expertgrupper och en av KB:s styrgrupper. MTM:s generaldirektör ingår i KB:s nationella referensgrupp. KB:s databas LIBRIS innehåller nu förutom talboksposter även katalogposter för e-textböcker och teckenspråkig litteratur. Riksbibliotekarien representerade KB i MTM:s råd. MTM och KB har under året tillsammans drivit förhandlingar med BTJ om att alla biblioteksformer ska få tillgång till komplett metadata i talboksposterna i LIBRIS. Kulturrådet MTM har enligt uppdrag i regleringsbrevet för 2014 samverkat med Kulturrådet i denna myndighets uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för läsfrämjande. Kulturrådet är representerat i MTM:s råd. Svensk biblioteksförening Ett nära samarbete ägde rum bland annat i samband med Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Medarbetare på myndigheten har deltagit i nätverk som administreras av föreningen. Svensk biblioteksförening är representerat i MTM:s råd. ÅRSREDOVISNING 2014 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER 13

14 Myndigheten bedömer att samverkan med KB, Kulturrådet och Svensk biblioteksförening på lång sikt bidrar till att utveckla biblioteksservicen till användare med läsnedsättning. Svenska Daisykonsortiet Svenska Daisykonsortiet, SDK, är medlem i det internationella DAISY Consortium, som leder en global teknisk utveckling kring tillgängliga medier. SDK:s medlemmar utgörs av svenska regions- och länsbibliotek, högskoleoch universitetsbibliotek samt organisationer i MTM:s omvärld. SDK verkar för att sprida information om daisyformatet vad gäller produktion, distribution och användande samt arbetar för att påverka det internationella arbete som bedrivs inom DAISY Consortium mot ökad tillgänglighet och samverkan över landsgränserna. Inom MTM finns SDK:s kansli, som ansvarar för att fördela programlicenser och dessutom anordnar en årlig konferens. Medlemsavgiften till det internationella konsortiet betalas av SDK:s medlemmar och administreras av SDK:s kansli. Under 2014 har Svensk biblioteksförening blivit medlem i Svenska Daisykonsortiet. Myndigheten bedömer att samarbetet i SDK bidrar till ökad utvecklad service till och ökad kunskap kring målgruppen. Myndigheter MTM samarbetar med myndigheter med uppdrag inom funktionshinderspolitiken, främst Myndigheten för delaktighet, MFD, och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Inom kulturområdet samarbetar MTM med Kulturrådet och KB. Via legimus.se distribuerar MTM endast en mindre del av de läromedel som SPSM tillgängliggör för elever i grundskola och gymnasium. Studerande vid landets högskolor och universitet har idag fri tillgång till tillgängliga läromedel. Barn och unga i grundskola och gymnasium omfattas idag inte av denna rättighet. MTM för en dialog med SPSM i denna fråga. Under 2014 har MTM ingått ett samverkansavtal med Kulturdepartementets mediemyndigheter; Statens medieråd, Presstödsnämnden samt Myndigheten för radio och tv. Det finns tre arbetsgrupper som bedriver samverkan inom områdena tillgänglighet, service till barn och ungdom samt omvärldsbevakning. Arbetsgruppen för omvärldsbevakning anordnade ett gemensamt seminarium kring teknik, digitala medier och hur digitaliseringen påverkar myndigheternas verksamheter. Myndigheterna har även haft en gemensam monter och ett gemensamt seminarium under Mediedagarna (MEG) i Göteborg. MTM deltar också i ett nätverk för strategisk omvärldsanalys tillsammans med kulturmyndigheter under Kulturdepartementet. MFD och SPSM är representerade i MTM:s råd. 14 ÅRSREDOVISNING 2014 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER

15 Myndigheten bedömer att samverkan med andra myndigheter inom funktionshinders- och kulturområdet bidrar till informationsspridning för att förbättra servicen till personer med läsnedsättning och för att de ska få tillgång till de tjänster de behöver. Regional samverkan I den svenska talboksmodellen ingår regions-/länsbiblioteken som viktiga samarbetspartners för att de produkter och tjänster som MTM erbjuder ska nå sina användare. De regionala eller kommunala syncentralerna är viktiga samarbetspartners när det gäller att nå såväl föräldrar som har barn med synnedsättning som gruppen vuxna personer med synnedsättning. Organisationer MTM samverkade med flera organisationer inom verksamhetsområdet. Synskadades riksförbund, SRF, och MTM har samarbetat sedan myndigheten bildades MTM har under året samverkat med FUB, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. SRF, Dyslexiförbundet FMLS, Sveriges Författarförbund och Svenska Förläggareföreningen är representerade i MTM:s råd. MTM:s generaldirektör höll våren 2014 ett seminarium på Svenska Förläggareföreningen kring upphovsrättslagens paragraf 17 i förhållande till e-böcker. Myndigheten bedömer att samverkan med intresseorganisationer och föreningar inom litteraturområdet ger nödvändig information till MTM, vilket ökar möjligheten för målgruppen att få tillgång till de tjänster den behöver. Nordisk samverkan MTM samverkar med nordiska myndigheter med motsvarande uppdrag som MTM. De nordiska länderna har en liknande upphovsrättslagstiftning som Sverige, vilket möjliggör samarbete mellan länderna. Samarbetet sker genom arbetsgrupper för erfarenhetsutbyte och utveckling av tjänster av gemensamt intresse inom upphandling, produktion, distribution, kommunikation och marknad. De nordiska myndigheterna har under året gemensamt förvärvat talböcker på engelska från RNIB i Storbritannien, samt utvecklat nya taktila bilderböcker i ett gemensamt projekt. MTM och Norsk lyd- och blindskriftsbibliotek, NLB, har under året samarbetat kring utveckling av en app för surfplattor och smarta mobiltelefoner. ÅRSREDOVISNING 2014 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER 15

16 De nordiska myndigheterna har ingått i ett internationellt samarbete kring att upphandla XML-uppmärkning av böcker, vilket har resulterat i kostnadseffektiva avtal med leverantörsföretag på området. Myndigheten bedömer att nordisk samverkan är viktig för utveckling av tjänster och produkter till målgruppen och underlättar förvärv av tillgängliga medier. Internationell samverkan MTM har samverkat med internationella organisationer inom verksamhetsområdet. MTM ingår i det internationella DAISY Consortium, i LPD/IFLA 4 och inom IDPF 5. MTM har deltagit i en internationell arbetsgrupp som utvecklar den internationella standarden för internetbaserad distribution av talböcker till it-ovana personer, Daisy on-line delivery protocol 6. Det internationella daisyformatet ökar möjligheten att utbyta tillgängliga böcker över gränserna. I det internationella projektet TIGAR 7 samverkar världens blindbibliotek och förlag för att ett sådant utbyte ska bli möjligt. Myndigheten bedömer att arbetet på den internationella arenan är nödvändigt och ger erfarenhetsutbyte och möjlighet till utvecklingssamverkan kring produkter, tjänster och standarder för målgruppen. Företag MTM samverkar med flera företag i Sverige och i andra länder inom verksamhetsområdena produktion och förvärv av tillgänglig litteratur, produktion och distribution av taltidningar, användarstöd och support samt IT-utveckling av webbgränssnitt och appar för surfplattor och smarta mobiltelefoner. Myndigheten anser att samarbetet med kommersiella aktörer är viktigt för att förbättra de produkter och tjänster som myndigheten erbjuder. 4 Library Serving Persons with Print Disabilities/The International Federation of Library Associations and Institutions 5 International Digital Publishing Forum 6 7 Trusted Intermediary Global Accessible Resources 16 ÅRSREDOVISNING 2014 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER

17 MTM:s råd I MTM:s råd samlas representanter för myndigheter, institutioner och intresseorganisationer i MTM:s omvärld. Ett gemensamt mål är att få till stånd samarbeten för att nå dem inom målgruppen som inte känner till eller använder MTM:s produkter och tjänster. I rådet diskuteras och informeras om MTM:s satsningar och resultatet av dessa. Rådet är också ett stöd vid strategiska vägval. Myndigheten bedömer att rådet genom sin sammansättning är ett viktigt instrument för att myndigheten ska få en återkoppling av sin verksamhet från den närmaste omvärlden. Tillgång till litterära verk Under 2014 ökade utbudet av tillgänglig litteratur i form av talböcker, punktskriftsböcker, teckenspråkig litteratur och e-textböcker med cirka (5 100) titlar 8. Det samlade beståndet uppgår den 31 december 2014 till cirka ( ) titlar 9. Huvuddelen produceras på uppdrag av MTM men ett stort antal titlar förvärvas också från svenska och utländska företag och organisationer. Samtliga talbokstitlar som produceras eller förvärvas görs tillgängliga för nedladdning och i slutet av 2014 uppgick antalet till cirka ( ) titlar 10. För att bibliotek ska få ladda ner talböcker krävs ett talbokstillstånd som utfärdas av Justitiedepartementet. I dag kan varje folkbiblioteksfilial eller skolbibliotek ladda ner de talböcker som användarna efterfrågar. Tillsammans med tjänsten Egen nedladdning har detta resulterat i att antalet nedladdade titlar 11 under 2014 uppgår de till ( ), en ökning med (84 930), 21 procent. Myndigheten för tillgängliga medier har till uppgift att i samverkan med andra bibliotek i landet arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till sådana exemplar av litterära verk som de behöver för att kunna ta del av verken. Det jag saknar i litteraturen är hjältar med funktionsnedsättning och romaner med hbtq-perspektiv. Devin Lind (Läsliv nr 1/14) 8 Tabell 4 och tabell 13 9 Mikromarc 10 Mikromarc 11 Tabell 5 ÅRSREDOVISNING 2014 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER 17

18 Genom tjänsten Egen nedladdning kan användarna själva ladda ner böcker från MTM:s bibliotek legimus.se. Användarna får tillgång till tjänsten via sitt folkbibliotek, skolbibliotek eller högskole-/universitetsbibliotek. Under året har antalet användare ökat med 60 procent till (40 776) 12, varav 54 procent 13 är under 18 år. Legimus.se har haft unika besökare 14 och i genomsnitt (88 838) besökare 15 per månad. Många användare har upptäckt appen Legimus som lanserades i januari och den står för 29 procent 16 av nedladdningarna. Bland unga användare sker 60 procent av nedladdningarna 17 via appen. MTM bedömer att myndigheten genom förändrade tjänster når minst användare 18. Punktskriftsböcker Beståndet av punktskriftsböcker växte under året med (767) titlar 19. Punktskriftsböcker produceras i många olika format och distribueras till användarna via MTM:s punktskriftsutlåning, via folk- och skolbibliotek och genom envägslån. Envägslån innebär att ett exemplar av titeln skickas till användaren och när boken är färdigläst återvinns den. MTM tillhandahåller också punktskriftsböcker till försäljning. Möjligheten till envägslån av nyutkomna punktskriftsböcker har ökat utlåningen av titlar jämfört med föregående år. Totalt har volymer 20 lånats ut, 93 procent 21 av dessa lånades ut som envägslån. MTM lånade ut till 543 (510) användare 22 och ett stort antal folk- och skolbibliotek som förmedlar punktskriftsböcker beslutade Riksarkivet att myndigheten får gallra skrifter i punktskrift efter att ett urval om minst tre böcker per år gjorts enligt angivna kriterier. Det kvarvarande beståndet uppgår efter gallring till drygt 100 hyllmeter och har under året flyttats från Sveriges depåbibliotek och 12 Mikromarc 13 Tabell 3 14 Google Analytics 15 Google Analytics 16 Tabell 6 17 Tabell 6 18 Bedömningen bygger på statistik från folkbiblioteken (2012), där folkbiblioteken har cirka låntagare av talböcker och 2014 har MTM cirka användare av tjänsten Egen nedladdning 19 Tabell 4 och tabell Tabell Tabell Tabell ÅRSREDOVISNING 2014 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER

19 lånecentral i Umeå till Statens biblioteksdepå i Bålsta. Jämställdhets-, mångfaldsoch barnperspektiv Vid rekryteringar ska MTM sträva mot att uppnå kompetens som skapar förutsättningar för att uppfylla regeringens uppdrag. Varje enskild kompetens och erfarenhet ska bidra till att utveckla verksamheten. MTM strävar efter att skapa och behålla en dynamisk arbetsplats som beaktar vinsterna i de erfarenheter som olikheter i exempelvis ålder, kön, sexualitet, etnicitet eller funktionsnedsättning kan erbjuda för att på bästa sätt kunna tillföra nya och utvecklande infallsvinklar för målgrupperna, verksamheten och för våra medarbetare. MTM ska integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv i sin verksamhet. Jämställdhet Den procentuella fördelningen kvinnor-män inom MTM:s chefsgrupp var 64 procent kvinnor och 36 procent män. I myndighetens ledningsgrupp var 43 procent kvinnor och 57 procent män. Språklig mångfald MTM har tillsatt en bibliotekarietjänst med särskilt ansvar för språklig mångfald. Under 2014 har MTM beslutat om en policy och en strategi för språklig mångfald. MTM har fortsatt utveckla beståndet på andra språk än svenska genom att producera på bland annat arabiska, persiska och thai. Talböcker på engelska har förvärvats via RNIB och talböcker på finska från Celia. MTM har också tillgodosett enskilda låntagares behov genom att låna in talböcker på andra språk än svenska från utländska samarbetspartners. Barnperspektiv MTM har under året arbetat utifrån MTM:s barn- och ungdomsstrategi Några viktiga delmål från strategin som uppnåtts är: Av den totala produktionen av talböcker 2014 utgjorde barn- och ungdomsböcker 26 procent. För punktskriftsböcker var andelen barn- och ungdomstitlar 46 procent 23. I MTM:s barn- och ungdomsstrategi är målet för talböcker 25 procent och för punktskriftsböcker 50 procent. En intervjuundersökning resulterade i rapporten Äppelhyllevardag folkbibliotekens arbete med tillgängliga medier för barn 24 (MTM rapporter nr. 3). Rapporten redovisar hur personal vid sex folkbibliotek arbetar med sina Äppelhyllor och den har presenterats vid konferenser 23 NDS statistikverktyg, se även tabell 6 24 Rapporten finns på ÅRSREDOVISNING 2014 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER 19

20 både nationellt och internationellt. Under 2014 har ett helt nytt innehåll i Punktväskan, som är Punktklubbens material för barn 3 5 år med synnedsättning, tagits fram i samarbete med Punktskriftsnämndens barngrupp. Under 2014 har antalet registrerade användare för tjänsten Egen nedladdning, som är under 18 år, ökat med 82 procent. Barn och unga utgör därmed 54 procent av antalet registrerade nedladdare. Appen Legimus har varit framgångsrik för att nå unga användare. Det har blivit möjligt att både söka boken och ladda ner den direkt i appen. Fler funktioner riktade till unga användare är under utveckling. Tabell 3 Antal barn och unga användare av Egen nedladdning Antal personer under 18 år Kommentar till tabellen Antalet användare av tjänsten Egen nedladdning, som är under 18 år, har ökat med 82 procent MTM ska inom sitt verksamhetsområde lämna information och råd till bibliotek och organisationer. Informationsaktiviteter MTM:s informationsverksamhet riktar sig till användare, förmedlare och omvärld. Syftet med insatserna är att stötta bibliotek, skola, organisationer och omvärld i deras arbete att nå fler inom målgruppen. Under 2014 har MTM genomfört föreläsningar, konferenser och studiedagar. Myndigheten producerar tidskrifter, trycksaker och informationsmaterial. MTM:s webbplats Under året lanserades en ny webbplats, som ger information om myndighetens uppdrag och verksamhet. Webbplatsen har under året haft besök varav unika besökare 26. Tidskrifter, nyhetsbrev och sociala medier MTM har två tidskrifter, Läsliv och Vi punktskriftsläsare. Tidskrifterna informerar om myndighetens verksamhet samt speglar vår omvärld. Läsliv utkommer med fyra nummer per år och vänder sig till personer verksamma inom området samt till en intresserad allmänhet. Läsliv har prenumeranter av den tryckta tidskriften, 294 prenumeranter får tid- 25 NDS statistikverktyg 26 Google Analytics 20 ÅRSREDOVISNING 2014 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER