Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Tävlingsregler för sporten NOSE WORK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Tävlingsregler för sporten NOSE WORK"

Transkript

1 Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Tävlingsregler för sporten NOSE WORK Version 1.0 December 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 2 VAD ÄR NOSE WORK?... 2 SVENSKA NOSE WORK KLUBBEN (SNWK)... 2 ARRANGERA TÄVLING I SAMARBETE MED KLUBBEN... 2 VILLKOR FÖR DELTAGANDE... 3 HUNDEN... 3 FÖRARE OCH FUNKTIONÄRER... 3 ÅSKÅDARE... 3 MEDLEMSKAP I SNWK... 3 OACCEPTABELT BETEENDE... 3 FORCE MAJEURE... 4 ANMÄLAN OCH AVGIFTER... 4 PROTEST... 4 ÖVERSIKT AV TÄVLINGSFORMEN... 5 TÄVLING MED ALLA MOMENT... 5 TÄVLING I ENSKILT MOMENT... 5 UPPFLYTTNING... 5 DIPLOM... 5 ALLMÄNNA REGLER... 6 TRÄNING PÅ TÄVLINGSOMRÅDET... 6 DOFTPROV... 6 TÄVLINGSOMRÅDET... 6 HUNDENS UTRUSTNING... 6 TIDTAGNING OCH MAXTID... 6 PÅVERKAN AV SÖKOMRÅDET... 6 DOFTPROV... 7 TÄVLINGSMOMENT... 8 INOMHUSSÖK... 8 UTOMHUSSÖK... 8 BEHÅLLARSÖK... 8 FORDONSSÖK... 8 POÄNGBERÄKNING... 9 POÄNGBERÄKNING FÖR TÄVLING I ALLA MOMENT... 9 POÄNGBERÄKNING FÖR TÄVLING I ENSKILT MOMENT... 9 FEL AVSTÄNGNING UPPREPADE FEL PLACERINGAR

3 FÖRORD Vad är Nose Work? I Nose Work får hunden använda ett av sina främsta sinnen, sitt luktsinne. Sporten går ut på att hunden ska söka efter specifika dofter i olika miljöer. Genom att doften placeras på olika höjder och i miljöer med varierande svårighetsgrad, får hunden både mental och fysisk stimulans. Sporten kräver varken avancerad eller kostsam utrustning. Istället är det en aktivitet som alla hundar och hundägare kan ägna sig åt. Det enda som behövs är ett intresse för nosarbete. Historien om Nose Work Nose Work är inspirerad av de utmaningar som specialsökhundar möter i sitt arbete. Sporten grundades i USA av tre professionella specialsökstränare Ron Gaunt, Amy Herot och Jill- Marie O'Brien (National Association of Canine Scent Work, NASCW). Deras målsättning var att ge sällskapshundar och deras ägare ett roligt och lättillgängligt sätt att aktivera sig tillsammans genom nosarbete. Svenska Nose Work Klubben (SNWK) SNWK är en rikstäckande och ideell förening. Genom kurser, sammankomster och aktiviteter vill klubben främja och utveckla sporten Nose Work. Klubbens målsättning är att skapa en säker, rolig och rättvis sport för alla hundar och hundägare. Dessa inofficiella svenska regler är framtagna för att användas på försök under tiden fram till dess att ett officiellt regelverk samt certifiering av domare och andra tävlingsfunktionärer fastställts. SNWK välkomnar förslag och synpunkter för att förbättra regelverket. Vänligen maila frågor, förbättringsförslag eller andra synpunkter till styrelsen skriv TÄVLINGSREGLER i ämnesraden. Arrangera tävling i samarbete med klubben Ansökan om att arrangera tävling i samarbete med SNWK görs genom klubbens hemsida ( eller genom att maila arbetsgruppen för tävling Vid samarrangemang får tävlingsarrangören tillgång till ett arrangörskompendium och tävlingsprotokoll. Klubben erbjuder även möjlighet till registrering av resultat och doftprov för deltagande medlemmar. 2

4 VILLKOR FÖR DELTAGANDE Hunden Hund som deltar i doftprov eller tävling ska vara minst 12 månader. Samtliga hundar skall inneha ett giltig vaccinations intyg mot valpsjuka samt vara friska vid prov/tävlingsdagen. Hundar över 1 års ålder ska vara vaccinerade vid lägst 10 månaders ålder, samt inom 4 år. Tikar som löper är välkomna att delta i prov och tävling om arrangören tillåter detta. Tikar som löper måste bära tikskydd. Dopning av hund är inte tillåtet enligt Statens Jordbruksverks föreskrifter. Förare och funktionärer För att delta på prov och tävling ska hundföraren vara minst 7 år, vilken även gäller för funktionärer. En grundtanke med sporten är att erbjuda hundekipagen olika typer av miljömässiga utmaningar. Varje hundekipage behöver ta sig till, samt navigera samma banor. En stor del av tiden spenderas utomhus under en tävling. Förare och funktionärer behöver därför informera sig om vilka fysiska krav som det specifika tävlingsområdet erbjuder. Alla som deltar i prov och tävling är ansvariga för att följa regler och anvisningar som utfärdas i regelverket och av tävlingsarrangör. Föraren ansvarar för att denne har genomfört godkänt doftprov i aktuell tävlingsklass tillsammans med sin hund, samt att ekipaget har erövrat rätt meriter för att få tävla i aktuell klass. Arrangören bör vid respektive tävling göra stickprovskontroller av detta. Var och en håller sin hund så att den egna eller andras hundar inte kan komma till skada, fysiskt eller psykiskt. Förare respekterar upprättade rastplatser och plockar upp efter sin hund. Åskådare Det är upp till tävlingsarrangören att tillåta åskådare. På grund av praktiska omständigheter kan vissa tävlingsområden och tävlingsmoment omöjliggöra åskådare. Om arrangören tillåter åskådare får en tävlande titta på sina medtävlande endast när denne är klar med aktuellt moment. Åskådare får inte ta med sig hund. Medlemskap i SNWK Genom att bli medlem i SNWK stödjer du vårt arbete för att införa en säker, kul och rättvis sport för alla hundar och hundägare. Som medlem förbinder Du dig att följa klubbens stadgar och tävlingsregler. Vid prov- och tävling registreras Ditt och Din hunds resultat i klubbens tävlingsregister. Oacceptabelt beteende Nose Work är en tävlingsform som kännetecknas av ömsesidig respekt mellan människor och hundar. Alla som deltar i tävling eller prov förväntas uppträda trevligt och sportsligt mot varandra, mot arrangörer, funktionärer, domare egna och andras hundar. Regler för tävling och prov gäller under hela tävlingen inom hela tävlingsområdet. Tävlingsekipage som uppenbarligen motarbetar föreningens ändamål eller allvarligt skadar klubbens anseende kan avvisas från tävlingsområdet. Detta gäller även om tävlande som uppträder osportsligt, hotfullt eller brottsligt mot person, egendom eller hund. Inga anmälningsavgifter återbetalas i detta fall. 3

5 Force majeure Om tävling i samarrangemang med klubben inte kan genomföras på grund av omständigheter heter som klubben inte kan råda över såsom naturkatastrof, eldsvåda, eller liknande, är klubben inte skyldig att återbetala erlagda avgifter. Anmälan och avgifter Anmälningsavgifter återbetalas vid uppvisande av veterinärintyg om att hunden insjuknat, skadats eller avlidit innan tävlingen. Protest Beslut av domare kan inte överklagas. Vid tekniska fel kan tävlingsekipage inkomma med en protest. Protesten ska vara skriftlig och avlämnas till tävlingsledaren inom 30 minuter efter avslutat moment. Avslagen protest skall motiveras skriftligt. Om den klagande inte är nöjd med svaret kan skriftlig protest skickas till SNWK via mail eller post för ställningstagande. Den skriftliga protesten ska vara klubben tillhanda senast 1 vecka efter att den klagande fått svar på sin protest från tävlingsledare. 4

6 ÖVERSIKT AV TÄVLINGSFORMEN Tävling med alla moment I Nose Work tävlar varje ekipage i första hand mot sig själv. Sporten går ut på att ekipaget ska påvisa specifik doft/er i olika miljöer på tid. När ekipaget korrekt påvisar en doftgömma genom att säga markerat, säger domaren rätt och föraren får belöna sin hund. Tävlingen är uppdelad i tre olika klasser med ökande svårighetsgrad. Varje klass består av ett doftprov samt fyra olika moment: behållarsök; inomhussök; utomhussök och fordonssök. De dofter som används i de olika klasserna är hydrolater. I klass 1 används Eukalyptus. I klass 2 tillkommer Lagerblad. I klass 3 tillkommer Lavendel. Tävling i enskilt moment För de arrangörer som inte har möjlighet att ordna tävling i alla moment finns, möjligheten att arrangera tävling i enskilt moment. Tävling i enskilt moment innebär att ekipaget genomför flera sök av varierande karaktär inom ett av tävlingsmomenten. Vanligen gör man 3-5 sök inom respektive moment. Uppflyttning För att kunna flyttas upp till nästa klass måste ekipaget erhålla full poäng i samtliga moment med max 3 fel och inom den utsatta tiden. Innan ekipaget tillåts tävla i nästa klass krävs godkänt doftprov i aktuell doft. Diplom Diplomen i tävling med alla moment heter NW1 (klass 1), NW2 (klass 2) och NW3 (klass 3). Diplom tilldelas ekipage som genomfört ett godkänt doftprov för aktuell klass samt korrekt identifierat samtliga doftgömmor inom den utsatta tiden med totalt max 3 fel. För diplom i tävling i enskilt moment ska ekipaget uppnå max poängen 100 poäng vid aktuell tävling, eller godkänt resultat på samma nivå vid två olika tävlingar. Den godkända nivån bestäms av tävlingsledaren för respektive tävling. Diplom kan endast erhållas vid tävling anordnade av eller i samarrangemang med SNWK. Ekipage som tävlar i alla moment kan erhålla titeln särskilt samspelta om domaren bedömer samarbetet mellan förare och hund som föredömligt. 5

7 ALLMÄNNA REGLER Träning på tävlingsområdet Träning med tävlingsdofter får inte förekomma inom tävlingsområdet under tävlingsdagen eller inom 1 månad före tävling. Tävlingsarrangören kan tillhandahålla ett markerat träningsområde där föraren kan träna sin hund på aktuell doft i samband med tävling. I detta doftträningsområde kan ekipage som inte lyckats hitta doftgömman i tävlingsmoment också erbjudas möjlighet till ett lyckat sök. Doftprov För att tävla i en klass behöver ekipaget ett godkänt doftprov för den aktuella klassen. Om fler än en doft ska testas vid ett doftprov, testas dofterna var för sig. Tävlingsområdet Tävlingar i Nose Work kan genomföras i princip var som helst. Föraren ansvarar för hundens säkerhet under hela tävlingsdagen. Före tävling sker vanligtvis en banvandring utan hund. I samband med banvandringen informerar tävlingsledaren om eventuella avvikelser och säkerhetsaspekter. Hundens utrustning Hundar som tävlar skall bära sele eller fasta halsband utan strypfunktion. All utrustning som är till för hundens säkerhet är tillåten. De flesta sök sker med kopplad hund. Tävlingsledaren kan tillåta lös hund där lokalen tillåter detta. Hundar som inte tävlar ska vara kopplade i ett max 2 m långt koppel. Tidtagning och maxtid Samtliga sök genomförs på tid. Tävlingsledaren bestämmer maxtiden för söken med hänsyn till tävlingsplatsen och tävlingsklass. Tiden startar när hundens nos passerar markerad startlinje. I klass 1 stoppas tiden när föraren ropar markerat eftersom det enbart finns en gömma i denna klass. Föraren ska kunna beskriva var doftkällan finns utan att vidröra den. I klass 2 och 3 stoppas tiden när föraren meddelar färdig då föraren bedömer att alla gömmor är identifierade. Färdig måste utropas innan tiden gått ut, annars tilldelas ekipaget maxtid. Tidtagaren ska meddela när det är 30 kvar av söktiden. Vid sök med maxtid över 5 minuter meddelar tidtagaren även när det är 60 sek kvar av söktiden. Påverkan av sökområdet Om en förare vill flytta på ett föremål eller hjälpa hunden upp på ett föremål ska föraren be domaren om lov. Utan domarens tillåtelse får förare inte vidröra några föremål. Om ekipaget smittar eller förstör föremål, tappar godis eller leksaker delar domaren ut fel. Föraren bör belöna sin hund när domaren har bekräftat rätt. För att minska risken för kontamination av tävlingsplatser ska belöningen ges minst 20 cm bortom själva gömman. 6

8 DOFTPROV Doftprovet är till för att bekräfta att hunden kan urskilja den doft som används i respektive tävlingsklass samt att föraren kan avgöra var doftkällan finns utifrån förändringar i sin hunds beteende. I ett doftprov blir ekipaget antingen godkänt eller inte godkänt. För att delta i tävling krävs godkänt doftprov i aktuell klass. Ett godkänt doftprov innebär dock nödvändigtvis inte att hunden är redo att tävla, utan enbart att hunden känner igen doften. En tävling ställer stora krav på hunden rent mentalt. Det är förarens ansvar att avgöra om hunden har fått tillräcklig träning för att tävla. Doftprovet är en typ av behållarsök. Provet kan utföras ute eller inne och består av tolv likadana stängda kartonger med 120 cm mellanrum, uppställda i en eller två rader. Kartongerna ska vara fria från störande dofter i största möjligt mån. Måldoften finns i en av kartongerna. Vid ett doftprov har ekipaget 10 sekunder på sig att passera markerad startlinje. Ekipaget har därefter 3 minuter på sig att identifiera kartongen som innehåller måldoften. Ekipaget får vandra upp och ner utefter lådorna så många gånger de vill. Föraren får visa hunden på lådor, men inte vidröra dem. Föraren meddelar markerat till domaren när föraren bedömer att hunden hittat rätt kartong. Om domaren bekräftar att upptäckten är korrekt, får föraren belöna sin hund, och ekipaget har klarat sitt doftprov för denna doft. Om upptäckten är felaktig, påvisar domaren vilken kartong som innehåller måldoften. Föraren får därefter fortsätta söket och belöna sin hund vid rätt kartong. Ekipaget erhåller dock resultatet icke- godkänt och måste vänta tills nästa dag med att göra om doftprovet. Belöningen ges minst 20 cm bortom själva kartongen. 7

9 TÄVLINGSMOMENT Ett ekipage kan tävla både i Tävling med alla moment och Tävling i enskilt moment. Resultat som ekipaget erhåller påverkar dock inte varandra. Ett ekipage kan till exempel vara uppflyttade till klass 3 i tävling med alla moment men måste ändå börja i klass 1 i tävling i enskilt moment. Det är tillåtet att tävla i enskilt moment i klass 1 innan titeln i denna klass har erhållits. Efter att titel i klass 1 alla moment har erövrats, tillåts ekipaget att tävla i enskilt moment både i klass 1 och 2. Inomhussök Tävlingsmomentet innebär att ekipaget ska söka av olika inomhusmiljöer, såsom kontor, badrum och förråd etcetera. Inomhussöket i klass 3 är det enda momentet som kan innehålla tomma sök, det vill säga ett sökområde utan utplacerad måldoft. I klass 1 ingår ett rum. I klass 2 ingår två rum. I klass 3 varierar antalet rum upp till tre. Utomhussök Tävlingsmomentet innebär att ekipaget ska söka av olika utomhusmiljöer, såsom garageuppfart, gräsmatta, husfasad etcetera. I utomhussöket kan distraktionsdofter förekomma i form av naturligt förekommande dofter. Utomhussöket kan genomföras i olika väderlekar och temperaturer. Sökområdet är utmärkt med till exempel flaggor, koner eller plastband. Ekipaget får gå utanför sökområdet under pågående sök till exempel för att utnyttja vindens riktning. Behållarsök Tävlingsmomentet innebär att ekipaget söker av olika typer av behållare. Behållarna kan ha vilken storlek, form och utseende som helst. Behållarsöket kan ske inomhus eller utomhus. I klass 1 ingår enbart kartonger. I klass 2 och 3 ingår behållare samt andra föremål som kan innehålla en doft såsom resväskor, hinkar och målarburkar. I klass 1 förekommer en doftgömma. I klass 2 och 3 kan flera doftgömmor, kombinationsdofter samt distraktionsdofter såsom mat, leksaker, djurdoft förekomma. Hunden kan gå på eller över behållare. Domaren utdelar fel om hunden anses fördärva sökområdet. Fordonssök Tävlingsmomentet fordonssök innebär att ekipaget ska söka efter måldoft som är placerad på fordon såsom bilar, skotrar eller fyrhjulingar. I fordonssöket kan distraktionsdofter förekomma i form av naturligt förekommande dofter. Fordonssöket kan genomföras i olika väderlekar och temperaturer. Endast utsidan på fordonet söks av. Föraren får inte öppna fordonsdörrar eller tillåta sin hund att gå under fordon. Hundar som krafsar eller placerar sina tassar på fordonets lack tilldelas fel. I klass 1 finns upp till tre fordon. I klass 2 finns upp till fyra fordon. I klass 3 finns upp till fem fordon. 8

10 POÄNGBERÄKNING Tävling i Nose Work består av flera moment som tillsammans kan ge 100 poäng. Poängberäkningen skiljer sig åt beroende på om ekipaget tävlar i alla moment eller i enskilt moment. Varje sök har en maxtid. Fel delas ut domaren. Poängberäkning för tävling i alla moment Tävling i alla moment består av de fyra olika momenten behållarsök, inomhussök, utomhussök och fordonssök. Poängen fördelas med 25 poäng per moment. Samtliga momenten ska klaras av under samma dag. Då de olika klasserna ökar i svårighet, ser poängberäkning olika ut i de olika klasserna. Klass 1 Det finns bara en doftgömma i varje sökområde och alltså ger varje doftgömma 25 poäng. Föraren behöver därför endast meddela markerat. Klass 2 Här kan det finnas en eller två gömmor, bestående antingen av en av klassens två dofter, eller en kombinationsgömma. Tävlingsledaren anger före söket om det finns en eller två gömmor. Om det finns två doftgömmor är de alltså värda 12,5 poäng vardera. Meddelande Färdig ska anges för att stoppa tiden. Det ges inga poäng för färdigmeddelandet i Klass 2. Klass 3 I klass 3 vet ekipaget inte hur många gömmor som finns. Även tomma rum utan måldoft kan förekomma. Om momentet innehåller en doftgömma erhålls 12,5 poäng vid upptäckt och 12,5 vid korrekt meddelande av färdig. Vid tre gömmor får varje gömma och färdig meddelandet vardera 6,25 poäng. Poängberäkning för tävling i enskilt moment Tävling i enskilt moment består av flera sök inom samma moment som tillsammans ger 100 poäng. Poäng delas ut om föraren korrekt meddelar upptäckter av doftgömma. I klass 3 delas poäng även ut för att föraren meddelar söket som färdigt. Poängsumman räknas ut genom att den totala poängen divideras med antalet gömmor samt i klass 3 antal gömmor samt färdigmeddelande. Om föraren felaktigt ropar tt får ekipaget behålla tidigare erhållna poäng under pågående sök. Ekipaget får dock inte fortsätta söket, även om maxtiden inte uppnåtts. 9

11 Fel Fel påverkar placeringen på tävlingen. Vid fler än 3 fel förlorar ekipaget möjlighet till diplom. Vissa typer av fel utesluter även möjlighet till att slutföra tävlingsmomentet och därmed möjligheten att erhålla diplom på aktuell tävling. 1 fel tilldelas om: Föraren korrigerar hunden Föraren flyttar på saker utan domarens tillstånd Hunden gå upp på lacken med tassarna i fordonsöket Föraren tillåter sin hund att gå under bil Föraren tar av hundens koppel utan domarens tillstånd Påverkan av sökområdet (trampar på kartonger, lätt krafsande) Föraren eller hunden tappar belöning (godis, leksak) 2 fel tilldelas och momenten avbryts. Ekipaget får behålla tidigare erhållna poäng: Hunden gör åverkan på sökområdet (förstör kartonger, gräver, krafsar) Föraren meddelar doftgömma felaktigt Föraren meddelar att rummet är färdigsökt när det finns doftgömma kvar i klass 3 3 fel tilldelas samt innebär att söket avbryts samt erhållna poäng bortfaller: Hunden uträttar sina behov under pågående moment Hunden är överdrivet stressad och domaren bryter momentet Hunden har uppenbart ont Föraren utsätter sin hund för fara Hund lämnar området eller uppfattas som okontrollerbar Om föraren avbryter söket av någon anledning tilldelas 0 fel, 0 poäng och max tid. Avstängning Avstängning avser oprofessionellt beteende. Den tävlande ombeds lämna tävlingsområdet. Osportsligt beteende mot domare, arrangör eller medtävlande Aggressiva beteenden mot hund, annan människa eller sökmiljö Fusk (avstängning gäller 1 år) Grov korrigering av hund Upprepade fel Domaren kan tilldela ett ekipage flera fel vid upprepande fel. Placeringar Felen påverkar placeringarna i tävlingen. Placeringar räknas ut genom i första hand uppnådd poäng, sedan eventuella fel och sist uppmätt tid. 10

NOSEWORK- SPORTENS URSPRUNG

NOSEWORK- SPORTENS URSPRUNG NOSEWORK- SPORTENS URSPRUNG Hundsporten K9 Nose Work grundades 2006 i USA av tre professionella specialsökstränare, Amy Herot, Jill Marie O Brien och Ron Gaunt. Deras målsättning var att ge sällskapshundar

Läs mer

Bestämmelser för Svenska Amstaffklubbens Klubbmästerskap i Rallylydnad

Bestämmelser för Svenska Amstaffklubbens Klubbmästerskap i Rallylydnad Bestämmelser för Svenska Amstaffklubbens Klubbmästerskap i Rallylydnad Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar ställer

Läs mer

Allmänna bestämmelser för tävling och prov inom Svenska Brukshundklubben och bestämmelser för Rallylydnadstävling. Version 0.7 091220 Remissutgåva

Allmänna bestämmelser för tävling och prov inom Svenska Brukshundklubben och bestämmelser för Rallylydnadstävling. Version 0.7 091220 Remissutgåva Allmänna bestämmelser för tävling och prov inom Svenska Brukshundklubben och bestämmelser för Rallylydnadstävling Version 0.7 091220 Remissutgåva Allmänna bestämmelser 1. Reglernas tillämplighet Dessa

Läs mer

Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01

Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01 1 Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01 Generella bestämmelser: Tävlingen skall årligen genomföras i enlighet med hundförarförbundets allmänna anvisningar och riktlinjer för SM-arrangemang.

Läs mer

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01)

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01) DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01) 1 Reglerna för dragprov består dels av Svenska Draghundsportförbundets tävlingsregler för nordisk

Läs mer

Riktlinjer. för Working Test Retriever. Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare

Riktlinjer. för Working Test Retriever. Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare Riktlinjer för Working Test Retriever Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare Innehåll 1 Ändamål...3 2 Organisation och godkännande...3 3 Rätt att delta...3 Lottning...3

Läs mer

Att anordna en rallylydnadstävling. Planera i god tid

Att anordna en rallylydnadstävling. Planera i god tid Att anordna en rallylydnadstävling Planera i god tid Tänk på att vara ute i god tid med planeringen av tävlingen. Är det en officiell rallylydnadstävling som klubben ska arrangera, så ska ansökan göras

Läs mer

Buhundspelen 2015 Hökensås

Buhundspelen 2015 Hökensås Buhundspelen 2015 Hökensås Buhundspelen Buhundspelen är en inofficiell tävling som arrangeras av NBR och består av tre olika grenar. I varje gren får hunden ett visst antal poäng som läggs ihop till en

Läs mer

Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Riktlinjer för hantering av doftämnen i träning och tävling för sporten NOSE WORK

Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Riktlinjer för hantering av doftämnen i träning och tävling för sporten NOSE WORK Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Riktlinjer för hantering av doftämnen i träning och tävling för sporten NOSE WORK Version 1.0 December 2014 SVENSKA NOSE WORK KLUBBEN (SNWK) SNWK är en rikstäckande och

Läs mer

Vanliga avdrag i rallylydnad

Vanliga avdrag i rallylydnad Vanliga avdrag i rallylydnad SAMMANSTÄLLNING AV VANLIGA AVDRAG FRÅN DOMARKONFERENSEN 2014 GENERELLA AVDRAG Sträckt koppel -1 SK Nosar kortvarigt på marken, banmaterial eller person -1 NOS Hunden som tillfälligt

Läs mer

För valpköpare. Prägel. Valpen

För valpköpare. Prägel. Valpen För valpköpare Prägel Det är viktigt att ta reda på både mammans och pappans mentalitet; hur de är till sitt temperament. Båda föräldrarna präglar sina avkommor, mamman mycket mer eftersom hon tillbringar

Läs mer

Sveriges Hundungdoms Representantskapsmöte 2014

Sveriges Hundungdoms Representantskapsmöte 2014 Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2015-01-01. Ändringar i dessa bestämmelser beslutas av Representantskapet. Grenar, genomförande och resultat Ungdoms-SM är en inofficiell

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nummer 4

Förbundsstyrelsens förslag nummer 4 Förbundsstyrelsens förslag nummer 4 Revidering av meriteringsregler för draghund nordisk stil Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: 08-505 875 00 Fax: 08-505

Läs mer

Innehåll. Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 5

Innehåll. Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 5 Innehåll Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 5 1 Vaccinationer 7 2 ID-märkning 7 3 Ansvar 7 4 Force majeure 8 5 Oacceptabelt beteende 8 6 Hinder för deltagande i utställningar,

Läs mer

Regler för viltspårprov

Regler för viltspårprov Regler för viltspårprov Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Viltspårprovets målsättning är att pröva deltagande hunds spårningsförmåga och lämplighet vid eftersök av skadat klövvilt. 2 Organisation Officiella

Läs mer

Riktlinjer för ungdomsverksamhet inom Västerås Friidrottsklubb

Riktlinjer för ungdomsverksamhet inom Västerås Friidrottsklubb 2007-02-05 1 Inledning Riktlinjer för ungdomsverksamhet inom Västerås Friidrottsklubb 1.1 Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva ungdomsverksamheten inom VFK samt tydliggöra erbjudanden och förväntningar.

Läs mer

Bestämmelser för korning

Bestämmelser för korning Bestämmelser för korning Bestämmelser Korning Dessa bestämmelser gäller för korning som anordnas av Svenska Brukshundklubben (SBK). Dessa dokument ska finnas tillgängligt vid korning. Anvisningar, bestämmelser

Läs mer

Buhundspelen 2012 Ullared. 7/7 kl 16.00 Apelskolans idrotssplats Skolvägen 12 Ullared

Buhundspelen 2012 Ullared. 7/7 kl 16.00 Apelskolans idrotssplats Skolvägen 12 Ullared Buhundspelen 2012 Ullared 7/7 kl 16.00 Apelskolans idrotssplats Skolvägen 12 Ullared Buhundspelen Buhundspelen är en tävling som arrangeras av NBR och består av tre olika grenar. I varje gren får hunden

Läs mer

Riktlinjer. för Working Test Spaniel. Riktlinjer för arrangörer och domare Gäller från 2014 och tills vidare

Riktlinjer. för Working Test Spaniel. Riktlinjer för arrangörer och domare Gäller från 2014 och tills vidare Riktlinjer för Working Test Spaniel Riktlinjer för arrangörer och domare Gäller från 2014 och tills vidare Riktlinjer för Working Test Spaniel 2014 Målsättning Ett working test är en inofficiell tävling

Läs mer

TR I 2011 ÄNDRINGAR. Bengt Sånesson 1. Mom 110. Mom 111 p 4(e) Mom 122.1. Mom 124. Mom 123

TR I 2011 ÄNDRINGAR. Bengt Sånesson 1. Mom 110. Mom 111 p 4(e) Mom 122.1. Mom 124. Mom 123 Mom 110 TR I 2011 ÄNDRINGAR I de fall texten i grenspecifika TR avviker med texten i TR I,,gäller de grenspecifika reglerna. I de fall texten i grenspecifika TR avviker med texten i TR I, gäller TR I.

Läs mer

Inledande allmänna bestämmelser för SHK:s lydnadstävlingar

Inledande allmänna bestämmelser för SHK:s lydnadstävlingar Inledande allmänna bestämmelser för SHK:s lydnadstävlingar Aktuella tävlingslydnadsregler är fastställda av SHK:s centralstyrelse 2011-12-17. Tidigare revideringar har gjorts: 1988-02-24 1992-03-14 1996-12-31

Läs mer

Kommentarer till regelrevideringsgruppens förslag

Kommentarer till regelrevideringsgruppens förslag 1 Kommentarer till regelrevideringsgruppens förslag Under den första yttranderundan fick vi in en stor mängd förslag på regeländringar. I vår sammanställning av de cirka 90 inkomna yttrandena finns drygt

Läs mer

CAIRNTERRIER VÄRLDENS BÄSTA KOMPIS Grattis till ditt köp av en cairnterriervalp - din nya familjemedlem

CAIRNTERRIER VÄRLDENS BÄSTA KOMPIS Grattis till ditt köp av en cairnterriervalp - din nya familjemedlem CAIRNTERRIER VÄRLDENS BÄSTA KOMPIS Grattis till ditt köp av en cairnterriervalp - din nya familjemedlem Cairnterrierklubben har tagit fram denna broschyr med tips och idéer för att du och din cairn skall

Läs mer

Bestämmelser för Korning

Bestämmelser för Korning Bestämmelser för Korning 1. Reglernas tillämplighet Dessa bestämmelser gäller för Korning som anordnas av Svenska Brukshundklubben (SBK). Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar

Läs mer

Working Tests för spaniel

Working Tests för spaniel Working Tests för spaniel SSRK/Hs/CS 2002-07-07 Riktlinjer för Working Tests Målsättning Ett working test är en inofficiell tävling vars syfte är att bedöma de jaktliga anlagen hos de olika spanielraserna,

Läs mer

UTKAST TILL REGLER INSKICKADE TILL SKK

UTKAST TILL REGLER INSKICKADE TILL SKK TÄVLINGSREGLER NOSE WORK Antagna 2015-11-26 SvenskaNoseWorkKlubben,2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING! ALLMÄNNAREGLERFÖRUTSTÄLLNING,PROVOCHTÄVLING...4 Vaccinationer...4 IDNmärkning...5 Ansvar...5 Forcemajeure...6

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 140120

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 140120 Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 140120 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

Freestyle bjud upp din hund till dans! Fri stil. Freestylehunden

Freestyle bjud upp din hund till dans! Fri stil. Freestylehunden Freestylebroscyr 2014.indd 1 2014-01-20 16:30:50 Freestyle bjud upp din hund till dans! Freestyle är en hundsport som kommit till Sverige och Europa från USA och Kanada. Idag finns sporten i Norden och

Läs mer

OM KRITERIER av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2004

OM KRITERIER av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2004 OM KRITERIER av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2004 Ibland dyker det upp ord som är så fantastiskt användbara och bra att man inte kan begripa hur man någonsin klarat sig utan

Läs mer

PARAD. Lördag 3 augusti 2013. Instruktioner för FORDON och EKIPAGE Anmälningsblankett

PARAD. Lördag 3 augusti 2013. Instruktioner för FORDON och EKIPAGE Anmälningsblankett PARAD Lördag 3 augusti 2013 Instruktioner för FORDON och EKIPAGE Anmälningsblankett VÄLKOMNA ATT DELTA I ÅRETS STOCKHOLM PRIDE PARADE! Alla fordon måste vara anmälda före den 20 juli 2013. Inga oanmälda

Läs mer

6 Foto: Anette Andersson

6 Foto: Anette Andersson 6 Foto: Anette Andersson Föräldrapress Nästan inga föräldrar anser att de själva sätter press på sina barn, men nästan hälften tycker att andra gör det. Din inställning och attityd avgör om ditt barn ska

Läs mer

Svenska Älghundklubbens bestämmelser för ställande hundar på vildsvin.

Svenska Älghundklubbens bestämmelser för ställande hundar på vildsvin. Svenska Älghundklubbens bestämmelser för ställande hundar på vildsvin. 1. Ändamål. Provets ändamål är att under jaktliga former och inom ramen för rasernas användningsområden och arbetssätt bedöma deltagande

Läs mer

TÄVLINGSDIREKTIV FÖR RALLYLYDNAD. Godkänt av Kennelklubben. Gäller från 1.1.2016.

TÄVLINGSDIREKTIV FÖR RALLYLYDNAD. Godkänt av Kennelklubben. Gäller från 1.1.2016. TÄVLINGSDIREKTIV FÖR RALLYLYDNAD Godkänt av Kennelklubben. Gäller från 1.1.2016. Innehållsförteckning 1. DIREKTIV FÖR ARRANGERING AV RALLYLYDNADSTÄVLINGAR... 4 1.1 Tävlingsorganisation... 4 1.1.1 Tävlingsfunktionärer...

Läs mer

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN Av Marie Hansson - Känns hunden för snabb? - Har du svårt att hinna dit du vill på banan? Själva kärnan i lösningen på problemet borde väl vara att förkorta din väg? Ju svårare

Läs mer

Svenska Sennenhundklubben SShK:

Svenska Sennenhundklubben SShK: Svenska Sennenhundklubben SShK: Rekommenderade hälsokrav för träning och deltagande i arbetsprov Arbetsprovet för Sennenhundar kräver att hunden är vältränad och inte har grav utvecklingsskada i höftleder

Läs mer

Regler för viltspårprov

Regler för viltspårprov Regler för viltspårprov Gäller från 2007-01-01 2006-12-19 1 2 Innehåll Regler för viltspårprov... 4 Allmänna bestämmelser... 5 1 Ändamål... 5 2 Organisation... 5 3 Vaccination... 5 4 ID-märkning... 6 5

Läs mer

SÖDERSLÄTTS FLYGKLUBB. Stadgar

SÖDERSLÄTTS FLYGKLUBB. Stadgar SÖDERSLÄTTS FLYGKLUBB Stadgar Gällande från och med år 2005 1 Ändamål Klubben, med hemort Vellinge, är en allmännyttig ideell förening och har som ändamål att verka för privatflygets utveckling i enlighet

Läs mer

Tävlingsreglemente för SAM

Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente av år 1989 för Svenska Akademiska Mästerskapen i dressyr och hoppning (SAR SAM-TR). Reviderade 21 april 2002 Tävlingsreglementets tillämpning: Mom 1 Styrelsen

Läs mer

Svenska Morganhästföreningens Reglemente för kvalitetsbedömning

Svenska Morganhästföreningens Reglemente för kvalitetsbedömning Svenska Morganhästföreningens Reglemente för kvalitetsbedömning Gällande från 2012-06-03 Innehåll 1. Kvalitetsbedömning... 1 1.1 Idé och mål... 1 1.2 4-årstest... 1 1.3 5-årstest... 1 1.4 Deltagande hästar...

Läs mer

Kursschema våren 2013

Kursschema våren 2013 Kursschema våren 2013 Anmälan: info@hundakuten.se Besök vår hemsida: www.hundakuten.se Valpen måste tidigt lära sig vad som förväntas av den i sin nya familj, och vilka regler som gäller. En fungerande

Läs mer

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2 STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Solängets Travsällskap. Föreningens ändamål är särskilt: Föreningens ändamål 2 anordna travtävlingar verka

Läs mer

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Fastställda av Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben. 1

Läs mer

Allmän information Gripsholms Golfklubb

Allmän information Gripsholms Golfklubb 2006-01-24 Allmän information Gripsholms Golfklubb Medlemskap i Golfklubben Medlemskap i Gripsholms Golfklubb erhålls genom ansökan ställd till och efter godkännande av Golfklubbens styrelse. Spelrätt

Läs mer

Innehållsförteckning - Nyckelområde 7

Innehållsförteckning - Nyckelområde 7 Innehållsförteckning - Nyckelområde 7 Sida Datum 70 Mål, uppgifter och organisation 7:3 2009-02-09 70.1 FMCK Ungdomsverksamheten 7:3 2009-02-09 70.1.1 Mål 7:3 2009-02-09 70.1.2 Uppgifter 7:3 2009-02-09

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER. FÖR SDI:s SVENSKA MÄSTERSKAP OCH ANDRA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR. Uppdaterad 2015-06-08

TÄVLINGSBESTÄMMELSER. FÖR SDI:s SVENSKA MÄSTERSKAP OCH ANDRA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR. Uppdaterad 2015-06-08 TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR SDI:s SVENSKA MÄSTERSKAP OCH ANDRA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR Uppdaterad 2015-06-08 Innehållsförteckning Allmänna regler för arrangemang 3-5 Audiogrambestämmelser 6 Hörapparat/CI-bestämmelser

Läs mer

Jaktprov för älghund (39) Prisdomarskolning

Jaktprov för älghund (39) Prisdomarskolning Jaktprov för älghund (39) Prisdomarskolning Kursens program och innehåll 1. Jaktprov Jaktprovets historia Älghundsraserna Jaktprovets ändamål och arrangemang Regler Bedömningsdirektiven Att fylla i skogskortet

Läs mer

LATHUND FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Sidan 1 av 10

LATHUND FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Sidan 1 av 10 Sidan 1 av 10 Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 1 INBJUDAN/PROPOSITIONER... 3 TIDSPROGRAM... 4 Tidtabell för uttagningar med flera ekipage och för finaler... 5 STARTLISTOR... 5 SEKRETARIATS- OCH DOMARBLANKETTER...

Läs mer

TRÄNA OCH ERÖVRA TEKNIKMÄRKET

TRÄNA OCH ERÖVRA TEKNIKMÄRKET TRÄNA OCH ERÖVRA TEKNIKMÄRKET HANDLEDARHÄFTE KNATTE BRONS SILVER GULD TEKNIKMÄRKET Satsa på Teknikmärket. Det utvecklar din spelare och lägger grunden till en bättre ishockey. Teknikmärket är ett roligt

Läs mer

SPECIALREGLEMENTE SCF Svenska mästerskap Trial inomhus

SPECIALREGLEMENTE SCF Svenska mästerskap Trial inomhus 1. SCF Svenska mästerskap Trial inomhus 2 1.1 Allmänt 1.2 Tävlingens organisation, förberedelser och genomförande 2 1.2.1 Tävlingsledarens ansvar 2 1.2.2 Kommissarier / sektionsdomare 3 1.2.3 SCF:s säkerhetsgrupp

Läs mer

Fotbollskolan barn födda 2002 Våren 2009

Fotbollskolan barn födda 2002 Våren 2009 2009-04-05 Sida 1 av 5 Välkommen till fotbollskolan Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära sig samarbeta. Drivkraften

Läs mer

Domaranvisningar Träningsklass 2016

Domaranvisningar Träningsklass 2016 Domaranvisningar Träningsklass 2016 Struken skylt utgår, -18 införs -18 poäng ersätter struken skylt. Det ska tydligt anges i protokollet, så att den tävlande förstår att något blivit rejält tokigt och

Läs mer

Arbetsbeskrivningar föräldraengagemang Järfälla Simsällskap (Simsektionen)

Arbetsbeskrivningar föräldraengagemang Järfälla Simsällskap (Simsektionen) Arbetsbeskrivningar föräldraengagemang Järfälla Simsällskap (Simsektionen) Detta dokument beskriver de olika grupper man som förälder har möjlighet att engagera sig i. Du kan läsa vad rollen innebär, vilken

Läs mer

Varmt välkomna till Gandurs 3-års Jubileum den 13:e juni 2015 på Gandurs ovalbanor i Bruce Skog, Helsingborg!

Varmt välkomna till Gandurs 3-års Jubileum den 13:e juni 2015 på Gandurs ovalbanor i Bruce Skog, Helsingborg! Varmt välkomna till Gandurs 3-års Jubileum den 13:e juni 2015 på Gandurs ovalbanor i Bruce Skog, Helsingborg! Gandurs 3-års Jubileum, den 13:e juni 2015 närmar sig! I år är det många som vill tävla, vilket

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

TJUVSTARTER I AGILITY - en kamp i envishet

TJUVSTARTER I AGILITY - en kamp i envishet TJUVSTARTER I AGILITY - en kamp i envishet Av Marie Hansson När det handlar om tjuvstarter är det ofta en kamp mellan en ivrig hund och dess förare. Men ju mer psykologi man använder, desto större övertag

Läs mer

Förslag till kvalitetsbedömning Morganhästar Innehåll

Förslag till kvalitetsbedömning Morganhästar Innehåll Förslag till kvalitetsbedömning Morganhästar Innehåll 1. 4-ÅRSTEST/kvalitetsbedömning... 1 1.1 Idé och mål... 1 1.2 Deltagande hästar... 1 1.3 Ansvar (hästägarförsäkran)... 1 2. BEDÖMNINGSREGLEMENTE...

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! Friskis&Svettis Malmö

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! Friskis&Svettis Malmö VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! Friskis&Svettis Malmö OM FRISKIS&SVETTIS MALMÖ Välkommen som medlem i IF Friskis&Svettis Malmö! Friskis&Svettis är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål: ett

Läs mer

JAKTPROVS BESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) GÄLLANDE FROM 2007-01-01

JAKTPROVS BESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) GÄLLANDE FROM 2007-01-01 JAKTPROVS BESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) GÄLLANDE FROM 2007-01-01 2006-11-14 1 Innehållsförteckning 1 Ändamål sid 3 2 Organisation och godkännande sid 3 3 Rätt att deltaga sid 3-6 4 Ansvar sid 6-7

Läs mer

11 Stöd att starta ny klubb

11 Stöd att starta ny klubb 11 Stöd att starta ny klubb Förslag till stadgar för medlemsklubbar i SAASDC Inledning Föreningens stadgar utgör grundvalen för föreningens existens. Av stadgarna framgår föreningens ändamål, vilket är

Läs mer

SVENSKA HUNDKLUBBENS UTSTÄLLNINGSREGLER

SVENSKA HUNDKLUBBENS UTSTÄLLNINGSREGLER SVENSKA HUNDKLUBBENS Fastställda att gälla från ALLMÄNT Nedanstående utställningsregler gäller vid Svenska Hundklubbens (SHKs) internationella och nationella utställningar med certifikaträttighet och är

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Bankeryds Tennisklubb

Verksamhetsplan 2016. Bankeryds Tennisklubb Verksamhetsplan 2016 Bankeryds Tennisklubb Inledning Klubben bildades 1958 och har idag drygt 500 medlemmar. Vi äger vår tennisanläggning på Furuvik, som består av tre inomhusbanor med Bolltexunderlag

Läs mer

Regeltolkningar lydnadsregler SBK, för frågor inkomna 2012-2013 Utskottsgrupp lydnad, 2014-05-07

Regeltolkningar lydnadsregler SBK, för frågor inkomna 2012-2013 Utskottsgrupp lydnad, 2014-05-07 Regeltolkningar lydnadsregler SBK, för frågor inkomna 2012-2013 Utskottsgrupp lydnad, 2014-05-07 Apportering I 14 står det om hundens framförande: "Föraren avgör när hunden skall kommenderas in. Vid apporteringsmomenten

Läs mer

Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF

Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF Vår policy beskriver vad vi vill med vår förening och vår verksamhet. Policyn utgör grunden för hur vi alla sedan ska agera i olika sammanhang. Malmköpings IBF

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Uppsala Paddlarklubb, verksamhetsåret 2015

Förvaltningsberättelse för Uppsala Paddlarklubb, verksamhetsåret 2015 Förvaltningsberättelse för Uppsala Paddlarklubb, verksamhetsåret 2015 Klubbens ekonomiska medel finns framför allt på ett plusgirokonto en mindre summa pengar finns också i en kontantkassa. Sedan i februari

Läs mer

Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd.

Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Bilaga 1 Följ affärsplanen och beslutet Du ska genomföra din insats enligt din affärsplan och beslutet

Läs mer

STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f.

STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f. STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. och dess hemort är Åbo. Föreningen benämns i dessa stadgar Sällskapet. 2 Språk Sällskapets

Läs mer

TÄVLINGSREGLER FÖR BRUKSKÖRNING MED HÄST OCH VAGN

TÄVLINGSREGLER FÖR BRUKSKÖRNING MED HÄST OCH VAGN TÄVLINGSREGLER FÖR BRUKSKÖRNING MED HÄST OCH VAGN 1 Utbildar Arrangerar SM i kuskar - plöjning domare - skogskörning funktionärer - brukskörning banbyggare - Nordiskt mästerskap Teckningar: Sture Magnusson,

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Sommarträningsprogram Juniortruppen

Sommarträningsprogram Juniortruppen Sommarträningsprogram Juniortruppen Vi kommer ta ett par veckors uppehåll från fotbollsträningen i sommar men det är fortfarande viktigt att hålla igång kroppen, jag har därför satt ihop ett träningsprogram

Läs mer

ETT ÅR MED DIN TRÄNING

ETT ÅR MED DIN TRÄNING ETT ÅR MED DIN TRÄNING Bli både större, starkare & snyggare till nästa sommar! TEXT: JOACHIM BARTOLL FOTO: JASON MATHAS Sommaren är över och de flesta av oss ser höst och vinter som en utmärkt tid att

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013 SÄRSKILT BOENDE - 2013 1 (13) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på nätet Handbok 1 Aktivitetskort på Nätet (ApN) Som förening kan ni ansöka om bidrag och följa ert ärende via ApN. Var ni än är i världen och vilken tid det än är på dygnet kan ni logga

Läs mer

VINDELÄLVSDRAGET TÄVLINGSINFORMATION 2016

VINDELÄLVSDRAGET TÄVLINGSINFORMATION 2016 VINDELÄLVSDRAGET TÄVLINGSINFORMATION 2016 Deltagande Allt deltagande i VINDELÄLVSDRAGET sker på egen risk. Varje enskild förare skall antingen vara medlem i en brukshundklubb, ha tävlingslicens i Svenska

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben 2012-01-01 Flik 6 2.1 Svenska Brukshundklubben Regler och Anvisningar Uthållighetsprov UHP Fastställt för en provperiod 2012-01-01 2014-12-31 Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken

Läs mer

Susanna Hallgren, Anne Titti Karlström. TOLLAREN Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Susanna Hallgren, Anne Titti Karlström. TOLLAREN Nova Scotia Duck Tolling Retriever TOLLAREN Nova Scotia Duck Tolling Retriever Tollaren (Nova Scotia Duck Tolling retriever) är en av de sex retrieverraserna som är representerade inom SSRK. Tollaren är en kanadensisk jakthund, vars rasstandard

Läs mer

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan 2016. www.bodensbrukshundklubb.se

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan 2016. www.bodensbrukshundklubb.se BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM Verksamhetsplan Övergripande mål Bodens BK & HU är en lokalklubb i Svenska Brukshundklubben och arbetar mot ställda mål enligt gällande stadgar. De övergripande målen

Läs mer

Allmänna och särskilda villkor

Allmänna och särskilda villkor Allmänna och särskilda villkor Allmänna villkor Köpevillkor - För att kunna ingå avtal och slutföra köp av samtliga tjänster som tillhandahålls av Coach M måste du vara minst 18 år och myndig samt ha full

Läs mer

Välkommen! Mikael Widerdal

Välkommen! Mikael Widerdal Välkommen! Den här titeln du håller i din hand innehåller de bästa och mest kraftfulla mentala redskap från de 20 år som jag utbildat, coachat och föreläst för människor i hela Sverige. Den här är indelad

Läs mer

Kommentarer om nuvarande RAS

Kommentarer om nuvarande RAS Kommentarer om nuvarande RAS För några månader sedan gick det ut en "enkät/tycka till om RAS papper" till uppfödare och hanhundsägare. Det är nu dags att redovisa dessa kommentarer och detta sker anonymt.

Läs mer

V.N.B.F Tävlingsregler 1996

V.N.B.F Tävlingsregler 1996 V.N.B.F Tävlingsregler 1996 VNBF Vintertävling 22.11.1995 STADGAR FÖR VNBF VINTERTÄVLING Tävlingen arrangeras inom februari - mars månad varje år. Tävlingen körs på is om förhållandena det tillåter, i

Läs mer

EFTERLYSNING EFTERLYSNING SÖKES FERTIL HANKATT

EFTERLYSNING EFTERLYSNING SÖKES FERTIL HANKATT EFTERLYSNING FERTIL HANKATT SÖKES EFTERLYSNING Brist på fertila hankatter Det är inte alltid lätt att leva med en fertil hankatt. De flesta kastrerar sina abessinier- och somalihanar tidigt och det är

Läs mer

1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1.

1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1. 1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på

Läs mer

Kongahälla AIK Friidrott. Regler och Rutiner

Kongahälla AIK Friidrott. Regler och Rutiner Kongahälla AIK Friidrott Regler och Rutiner Verksamhetsåret 2015 1. Inledning 1.1. Kongahälla Allmänna Idrottsklubb- KAIK har som sin främsta uppgift att bedriva friidrottsutbildning för barn och ungdomar.

Läs mer

HÄLSINGE VÄSTERN D- & C-tävling + KM

HÄLSINGE VÄSTERN D- & C-tävling + KM HÄLSINGE VÄSTERN D- & C-tävling + KM Datum: Plats: Lördagen den 5 september, första start kl.09:00 Järvsö Ryttargård Typ av tävling: D- och C-klasser är öppna för alla medlemmar i WRAS-ansluten klubb.

Läs mer

Några små tips om att träna på utsatt fågel

Några små tips om att träna på utsatt fågel Några små tips om att träna på utsatt fågel Att träna sin fågelhund på utsatt fågel, vanligen rapphöns eller fasan, har blivit rätt populärt. Gör man rätt kan det vara en effektiv och förhållandevis enkel

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben Fortsatt träning RI MRT SWIFT RI-träning - RI-träningar är träningshelger för internationella räddningshundsekipage som arrangeras och genomförs av SBK. De omfattar fortbildning

Läs mer

Handbok för boende i brf Beda

Handbok för boende i brf Beda Handbok för boende i brf Beda Grundinformation Brf Beda bildades 2001 Katarina Bangata 61, 116 42 Stockholm Fastighetsbeteckning: Vitbetan 33 Organisationsnummer: 769606 6765 www.brfbeda.se Förvaltare

Läs mer

Dags att börja tävla?

Dags att börja tävla? Dags att börja tävla? Det är både roligt och nyttigt att tävla i tennis, man lär känna jämnåriga från andra klubbar och får chansen att spela mot andra än de man vanligtvis tränar med. Hur gör man om man

Läs mer

Eleven ska lära sig förstå och motivera följande: Eleven ska förstå vikten av och motivera varför kamratkontroll utförs:

Eleven ska lära sig förstå och motivera följande: Eleven ska förstå vikten av och motivera varför kamratkontroll utförs: Här nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella kursnormer för kurs till uppklätteransvarig topprep. Normerna är utarbetade av SKF:s Utbildningskommitté och är den miniminivå som SKF:s lokalklubbar

Läs mer

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb.

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb. STADGAR Svenska Kennelklubben (SKK), Hundägarnas Riksorganisation, är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar, benämnda medlemsorganisationer, är länsklubbar, specialklubbar

Läs mer

Grundstadgar för Svenska Brukshundklubben

Grundstadgar för Svenska Brukshundklubben Grundstadgar för Svenska Brukshundklubben Gäller fr.o.m. 2009-01-01 Innehåll 1 Övergripande mål för Kennelklubbens medlemsorganisationer... 3 2 Brukshundklubbens uppgift... 3 3 Medlemskap... 4 4 Medlemsavgift...

Läs mer

Utbildningsplan - Regional utbildning (distrikt eller rasklubb)

Utbildningsplan - Regional utbildning (distrikt eller rasklubb) 1 Utbildningsplan - Regional utbildning (distrikt eller rasklubb) Teori för erhållande av skyddslicens Målgrupp Medlem i SBK I första hand medlemmar rekommenderade för skyddslicens Antal elever Avgörs

Läs mer

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar FC Rosengårds fotbollspolicy Information till föräldrar Den bästa fotbollsutbildningen Vi på FC Rosengård är glada att välkomna dig och ditt barn till klubben. Vår målsättning är att ge ditt barn den bästa

Läs mer

Svenska Hästskokastarförbundets. Regelbok. Gäller från 2016-05-10

Svenska Hästskokastarförbundets. Regelbok. Gäller från 2016-05-10 Svenska Hästskokastarförbundets Regelbok Gäller från 2016-05-10 Nedan ges en komplett genomgång av de regler, som gäller för Svenska Hästskokastarförbundets Banhästskokastning. Reviderades 10/5 2016 1

Läs mer

Jag ringde upp Lars Östrell som har hand om polishästarna här i Malmö och ställde några frågor om polishästar och hur de jobbar.

Jag ringde upp Lars Östrell som har hand om polishästarna här i Malmö och ställde några frågor om polishästar och hur de jobbar. PROJEKT POLISEN: Polisrytteriet, del 1 Jag ringde upp Lars Östrell som har hand om polishästarna här i Malmö och ställde några frågor om polishästar och hur de jobbar. Hur gamla är hästarna? De är mellan

Läs mer

Handledning för kontrollanter

Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter 1 Välkommen till Operation Dagsverke! Det är dags att arrangera Operation Dagsverke på din skola. Att du fått det här häftet innebär att du eller

Läs mer

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka.

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgar för Botkyrka Golfklubb För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgarna fastställda 12 mars, 1981 Stadgarna ändrade 1987 1990 1995

Läs mer

POLICYDOKUMENT för Helsingborgs Klätterklubb (HK2) Version: 3 Antaget: Vid årsmöte 2009-03-27 Senast ändrat: 2015-03-22

POLICYDOKUMENT för Helsingborgs Klätterklubb (HK2) Version: 3 Antaget: Vid årsmöte 2009-03-27 Senast ändrat: 2015-03-22 POLICYDOKUMENT för Helsingborgs Klätterklubb (HK2) Version: 3 Antaget: Vid årsmöte 2009-03-27 Senast ändrat: 2015-03-22 Enligt paragraf 7 i Helsingborgs Klätterklubbs stadgar ska det finnas ett policydokument

Läs mer

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Reviderad 2012-01-01 Bestämmelser för korning Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar.

Läs mer