Verksamhetsberättelse och årsredovisning år Hela Människan, 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och årsredovisning år 2012. Hela Människan, 2013"

Transkript

1

2 Innehåll Hela Människan - hela livet...sid 3 Från ord till handling...sid 4 Huvudmän...Sid 5 Omvärldsanalys...Sid 6 Riksenheten under Sid 6 Arbete inom missbruksområdet...sid 8 Arbete med att förebygga riskbruk hos riskgrupper...sid 9 Nätverk och samverkan...sid 11 Insatser för människor i utsatta livssituationer...sid 12 Utbildningar och nationellt stöd...sid 14 Hela Människans och riksenhetes styrelse...sid 17 Aktuellt i Hela Människan...Sid 20 Slutord...Sid 21 Årsredovisning Sid 23 Verksamhetsberättelse och årsredovisning år Hela Människan, 2013 Bilder och texter som beskriver verksamheten är främst hämtade från tidningen Aktuellt i Hela Människan. Texterna finns i de flesta fall att läsa i sin hela längd på Framsida och layout: Thomas Dahl Korrektur och språkgranskning: Eliza Olivestam Tryckt hos Cicero Tryck och Media HB, Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2012

3 Hela Människan hela livet! Hela Människan är en ideell organisation och tillhör den idéburna sektorn som arbetar utan vinstsyfte. Hela Människan bedriver, genom 90 lokala enheter och riksenheten, en stor bredd av verksamheter inom den sociala sektorn. Genom omvärldsanalyser väcks utmaningar som kräver bred kompetens och olika arbetsmetoder. Hela Människan erbjuder därför en mängd olika insatser inom social omsorg, utbildning och arbetslivsintegrering. Samverkan mellan enheterna, berikande idésamtal och kunskapsutbyten bidrar till att arbetet och verksamheterna utvecklas och fördjupas. Socialstyrelsen är den största finansiären av Hela Människans verksamhet men också gåvor från enskilda, kollekter från huvudmän och fondmedel från olika stiftelser bidrar till att nya insatser initieras, utvecklas och anpassas utifrån behov som finns. Den stora volontärverksamheten som bedrivs inom de lokala enheterna ger ett stort mervärde för det arbete som utförs. Hela Människan arbetar med att påverka och utbilda anställda och volontärer inom de lokala enheterna men också i de nationella kyrkor och organisationer som utgör Hela Människans huvudmän. Genom dessa insatser utvecklas det diakonala arbetet för att möta behov och bidrar till ökad livskvalitet för medmänniskor som har en utsatt livssituation. Hela Människans arbete bygger på en helhetssyn vilket återspeglas i den vision och värdegrund som är gemensam för hela organisationen. Vision Hela Människans vision är att alla människor ska få uppleva tro, respekt och gemenskap. intresse och förutsättningar för ett socialt och diakonalt arbete för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer Värdegrund Hela Människans värdegrund bygger på tre betydelsebärande ord och vår tolkning av dessa. * TRO Vi tror att Gud ger människan möjlighet till upprättelse oavsett vad man upplevt tidigare i livet. Hela Människan vill verka för att tron på upprättelse ska genomsyra all verksamhet. * RESPEKT Alla människor har lika värde och ska bli behandlade med respekt oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. * GEMENSKAP Hela Människan vill skapa mötesplatser som erbjuder gemenskap. Uppdrag Diakonal mobilisering. Uppmärksamma behov och stimulera till insatser. Diakonal handling. Uppmuntra och stödja diakonala insatser och genom utbildning bidra till ökad kvalitet i arbetet. Diakonal opinionsbildning Föra en socialpolitisk dialog som medverkar till strukturella förändringar, där erfarenheter och möten med enskilda människor i utsatta livssituationer utgör grunden för opinionsbildningen. Ändamålsparagraf Hela Människan är en allmännyttig ideell förening med uppdraget att utifrån en människosyn med Jesus som förebild och källa till kraft och inspiration, skapa Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 3

4 Från ord till handling! I denna verksamhetsberättelse speglar vi kortfattat den bredd av insatser, utbildningar, projekt och kontakter som genomförts under år Genom våra omvärldsanalyser blir vi ständigt påminda om enskilda personers tuffa livsvillkor och det är deras livsberättelser som driver oss att finna former för ett arbete som bygger på de betydelsebärande begreppen TRO, RESPEKT och GEMENSKAP som utgör pelarna i Hela Människans värdegrund. Vi kan konstatera att år 2012, liksom tidigare år, innehållit tuffa utmaningar. Hos föreståndare och styrelser för lokala enheter med svag ekonomi tynger ofta frågan om verksamhetens överlevnad. Vart ska våra gäster ta vägen? är en brännande fråga när en verksamhet riskerar att stängas. De omprioriteringar som görs i flera kommuners ekonomi äventyrar ofta verksamheter liksom de inom Hela Människan. Fråga är då vad vi själva kan göra? Om vi skall vara lite självkritiska så behöver vi se över våra arbetsformer och viljan och möjligheten att förändra dessa till det bättre. För detta krävs det tid, engagemang och resurser. För flera av Hela Människans huvudmän är diakonial utveckling en angelägen fråga och i dialogen med dem kan vi bidra med den kunskap vi har genom möten med enskilda människor vi möter i vår verksamhet. Hela Människan är en del inom den idéburna sektorn som är i ständig dialog med politiker och beslutsfattare. År 2008 undertecknades samvekansarbetet Överenskommelsen mellan regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting och de idéburna organisationerna. Tittar vi i den historiska backspegeln ser vi tydligt hur intresset för samverkan med de idéburna organisationerna har pendlat mellan mycket och inget alls. Just nu är intresset för den ideella sektorns bidrag till att Sverige ska kunna bibehålla ett välfärdssamhälle mycket stort. Men för ett hållbart arbete behövs, förutom en idé och en handlingskraft, en hållbar ekonomi och ett långsiktigt, tålmodigt arbete. Något vi i vår tur kan kräva av de politiska instanserna. Partnerskap innebär att kommunen eller regionen bygger en långsiktig relation med en förening istället för att köpa tjänster säger Ludvig Sandberg som arbetar som politiskt sakkunnig inom Forum idéburna organisationer med social inriktning. Hela Människan arbetar för insatser som går från ord till handling. För oss handlar det om att se behoven, vad som ska göras och vilka som kan göra detta och att inte fastna i trygga invanda former utan söka nya möjligheter i det som utmanar. Om ett år ska denna intention skrivas ner i 2013 års verksamhetsberättelse. Det ska bli spännande att få skriva om men fram tills dess ser vi fram emot samverkan, dialog och möten för att förverkliga vår vision: att alla människor ska få uppleva tro, respekt och gemenskap. Frank Åkerman Generalsekreterare Hela Människan

5 Huvudmän Följande kristna kyrkor, samfund, organisationer och ungdomsorganisationer är huvudmän för Hela Människan och dess riksenhet: EFK Ung, Evangeliska Frikyrkans ungdomsorganisation Equmenia, gemensam organisation för Metodistkyrkans Ungdomsförbund, Svenska Baptisternas Ungdomsförbund och Svenska Missionskyrkans Ungdom. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS Evangeliska Frikyrkan, EFK Gemensam Framtid, arbetsnamn för den nya kyrka som gemensamt bildats av Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan Salt barn och unga inom EFS Svenska Alliansmissionen, SAM Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund, SAU Svenska kyrkan Svenska kyrkans lekmannaförbund Svenska kyrkans Unga Sveriges Unga Katoliker Under året har det nya trossamfundet Gemensam Framtid ansökt om huvudmannaskap i Hela Människan. Samtidigt ska huvudmannaskapet upphöra för de samfund som bildat Gemensam Framtid. Förändringen kommer att bli synlig vid Hela Människans årsstämma Hos Hela Människans olika enheter finns ibland ett bredare huvudmannaskap där även församlingar och organisationer från Pingströrelsen, Frälsningsarmén, Katolska kyrkan, Trosrörelsen och andra rörelser kan ingå. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 5

6 Omvärldsanalys Aktuellt läge inom Hela Människans arbetsområden Riskbruk av alkohol är vanligast bland unga Ett viktigt mål för Hela Människans arbete är att motverka och förebygga missbruk av alkohol och droger. Det största missbruksproblemet är alkoholen och där spelar alkoholvanorna en stor roll vid uppkomsten av missbruk. Utifrån ett skadeförebyggande perspektiv tycks dock utvecklingen gå i en positiv riktning. Den totala alkoholkonsumtionen visar en sjunkande kurva från i snitt 10,5 liter ren alkohol per vuxen svensk år 2004 till 9,2 liter år Riskbruk av alkohol är vanligast bland unga vuxna, år. Undersökningar tyder på att var fjärde kvinna och var tredje man i denna åldersgrupp har riskabla alkoholvanor. Eftersom många av dessa riskerar att hamna i missbruk eller andra alkoholrelaterade problem är förebyggande insatser för denna grupp särskilt viktiga. Unga exponeras även för narkotika uppgav åtta procent av eleverna i nian och 16 procent i gymnasiets andra år att de prövat narkotika. Jämfört med övriga EU-länder och USA är detta ändå relativt låga siffror. Men om man jämför uppgifter om problematiskt narkotikabruk och narkotikarelaterade dödsfall ligger Sverige inte lika bra till. I Europa skördar traditionella droger som heroin och kokain fortfarande tusentals liv men tendensen tycks dock gå mot en viss nedgång. Istället märks en kraftig uppgång av nya kemiska droger. Enbart under 2012 registrerade EU:s narkotikamyndighet 73 nya kemiska droger. Ofta tar det viss tid innan sådana nya kemiska ämnen klassas som olagliga och under tiden kan de spridas brett via en omfattande näthandel. Mycket talar för att detta kan bli en stor utmaning för det drogpreventiva arbetet i framtiden. Många berörs av missbruk Att exakt bedöma hur många som hamnat i missbruk är omöjligt. En siffra som nämnts i flera statliga utredningar är cirka alkoholmissbrukare med ett beroende av alkohol. Av dessa bedöms till vara tunga missbrukare. Om man även räknar in alla som har riskabel eller problematisk alkoholkonsumtion finns uppskattningar att det handlar om runt personer. När det gäller narkotika har en statlig utredning uppskattrat antalet tunga narkotikamissbrukare till strax under personer. Missbruk och riskbruk av alkohol och narkotika finns alltså hos väldigt många människor. Om man även räknar med antalet anhöriga som berörs, barn, makar och föräldrar, flerdubblas den siffran. Det är alltså väldigt många som berörs av alkoholens och drogernas problematiska effekter och Hela Människans breda arbete på detta fält möter djupa mänskliga behov. Cancerrisker har uppmärksammats Vid ett seminarium i riksdagen under hösten presenterades fakta om sambandet mellan alkohol och cancer, kunskaper som är lite spridda i Sverige. Redan vid ett standardglas alkohol (12 gram) per dag ökar risken för cancer i mun och svalg med 24 procent, struphuvud 17 procent, matstrupe 16 procent, bröst 8 procent och lever 7 procent. Över cancerfall årligen kan idag kopplas till alkohol som därmed är näst största riskfaktor efter tobak. Det är en viktig uppgift att även belysa dessa aspekter i det förebyggande arbetet, eftersom många inte ser några risker alls vid en måttlig alkoholkonsumtion utan tydlig berusning. Istället har ett måttligt vindrickande ofta lyfts fram som en positiv hälsofaktor. Riksenheten under 2012 Hela Människans riksenhet har sedan 2007 sitt kansli på Fryshusets sjunde våning i Hammarby sjöstad i södra Stockholm. Nio av medarbetarna har haft kontorsplatser på kansliet medan fyra medarbetare har haft arbetsplatser på andra håll i landet. Den tekniska utvecklingen har medfört 6 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2012

7 att möjligheterna till mobilt arbete och kommunikation har ökat kraftigt. Under 2012 tog riksenheten i bruk en virtuell kontorslösning som innebär att medarbetare via mobila datanät kan komma åt sina dokument och arbetsmaterial var de än befinner sig i världen. Under året flyttades Hela Människans arkiv från Sundbyberg till Ekumeniska centret i Alvik. Förhållningssätt och arbetsmiljö Under senare år har arbetslaget förändrats en hel del. För att stärka sammanhållningen var medarbetargruppen i maj samlad på Bålsta Gästgiveri för att öka den gemensamma förståelsen av riksenhetens komplexa verksamhet med hjälp av arbetsmetoden Den Gemensamma Spelplanen. Metoden behandlade förväntningar, resurser, kompetens och mål för arbetet som drivs. Seminarierna leddes av Mats Engberg från Arbetslinjen-Klippan i Borlänge. Arbetet summerades i ett dokument och en uppföljande process har fortsatt i samband med riksenhetens medarbetarsamlingar. Under hösten gjordes en genomgång av aktuella arbetsmiljörelaterade frågor. Materialet från denna har därefter använts i det fortsatta kontinuerliga arbetet att vidareutveckla de interna rutinerna och processerna. Enheter och samverkansparter Det sociala och diakonala arbetet inom Hela Människan utförs av landets enheter. Kontakt och kommunikation med enheterna är därför något centralt i det nationella arbetet. Under året har riksenhetens medarbetarna besökt eller haft möten med företrädare för 75 % av enheterna. I vissa fall, där enheten befunnit sig i komplicerade situationer, har insatserna ibland varit mycket omfattande i tid. För övriga enheter har kontakterna skett via telefon, e-post och brev. Antalet juridiska enheter inom Hela Människan var vid årets slut 91 stycken. Det är en ökning med en (1) jämfört med föregående år. Några av enheterna är för närvarande vilande i avvaktan möjligheten att åter starta verksamhet. Under 2012 har föreningen Clemens Hus i Malmö blivit en ny enhet i Hela Människan och har i samband med detta antagit namnet Hela Människan Malmö. Föreningen består av en grupp personer från ett tiotal församlingar som driver ett utåtriktat socialt arbete på Malmös gator. Man besöker även kategoriboenden och har för avsikt att göra insatser inom verksamhetsområdet Glömda barn. I april 2012 gick Hela Människan Ria Nybro i konkurs och ett 10-tal anställda förlorade sina arbeten. Föreningen var svårt skuldsatt efter flera år med stora underskott och kom på obestånd. Dess behandlingsenhet, Matteushemmet, hade i februari sålts till ett nybildat bolag och berördes därmed inte av konkursen. I maj bildade Nybros församlingar en ny förening, Hela Människan Nybro, som återupptog verksamheten under hösten. De flesta ur tidigare personal återanställdes. Nybro kommun gav viktigt stöd till nystarten genom att köpa in de gamla lokalerna och ställa dem till föreningens förfogande. Den nybildade föreningen beviljades medlemskap i Hela Människan i september. En ny förening, Hela Människan i Lekeberg, har startat öppen social verksamhet i Fjugesta, strax väster om Örebro. De har ännu inte något eget samverkansavtal med riksenheten utan arbetar inom ramen för det avtal som gäller för Hela Människan i Örebro län. Utöver de juridiska enheterna finns flera sociala verksamheter som har kontakt med Hela Människan och som arbetat utifrån liknande utgångspunkter, men där det inte föreligger formella samverkansavtal. Bland dem kan två nämnas: LP-Ria i Järna. Denna var tidigare en del av Hela Människan Ria i Södertälje men blev, i samband med enhetens konkurs 2007, en egen verksamhet i samverkan med LP-verksamheten. Öppen kyrka, Arboga, är namnet på det utåtriktade arbetet i den lokala Örtagårdskyrkan. Målgruppen är människor med sociala behov som missbruk och hemlöshet. Arbetet har utvecklats till en regelbunden verksamhet med namnet Öppen kyrka. Församlingen har byggt om sin kyrka utifrån syftet att den ska fungera bra för just det diakonala sociala arbetet. Medarbetare från riksenheten har även samverkat eller diskuterat samverkan med församlingar och diakonala organisationer på olika orter. Det finns ett intresse för nya diakonala satsningar i landet där man söker vägar att arbeta bland barn, ungdomar och andra grupper Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 7

8 som hamnat i utsatta situationer. Hela Människan har en viktig nationell uppgift när det gäller att förmedla erfarenheter, arbetsmetoder och inspirerande exempel. Arbetet inom missbruksområdet Öppet socialt arbete, Ria-arbete Hela Människans öppna sociala arbete bland människor i missbruk eller utanförskap har funnits på omkring 70 platser. Inom det öppna arbetet har man även kunnat erbjuda socialt stöd och alternativ gemenskap, ofta i samverkan med lokala församlingar och andra parter. Inom Ria-arbetet ges också mycket viktig praktisk hjälp och omsorg, exempelvis när det gäller hygien, myndighetskontakter, ekonomisk rådgivning, omvårdnad, hjälp med kläder m.m. Det öppna arbetet når många människor i utsatta situationer. Skellefteå Stadsmission är ett exempel på detta. Under en höstvecka gjorde man en intervjuundersökning bland sina besökare. 93 personer deltog och man fick följande bild av sina besökare: Två tredjedelar var män och en tredjedel kvinnor. Deltagarna besökte verksamheten i snitt 1,7 gånger per vecka. Åldrar: 6 % var under 25 år, 20 % var år, 41 % var år och 33 % var över 55 år 93 % hade egen bostad, 7 % saknade egen bostad 67 % uppgav ett eget missbruk. Bland dessa var fördelningen ganska jämn mellan flera olika huvuddroger: Opiater 29 %, Alkohol 28 %, Amfetamin 19 % och andra droger 24 %. Av de som hade eget missbruk fick 20 % ingen vård alls för sitt missbruk medan 80 % fick del av vårdinsatser från samhället, både läkemedelsassisterad vård (som när preparat typ Subutex ersätter heroin) och annan vård. Bland de besökare som inte uppgav något eget missbruk, fungerade många i praktiken som stödjande medmänniskor och bidrog mycket till att skapa en varm atmosfär på enheten. Boende för hemlösa Hela Människan har på 25 platser drivit olika former av boendestöd för hemlösa; natthärbärge, stödboende, familjehem etc. I Umeå har Mobila Ture, ett särskilt boendestödsarbete, drivits i syfte att ge människor i missbruk stöd att kunna ha kvar ett eget boende. Behandlingsarbete Behandlingsverksamhet eller andra programbaserade insatser bland människor i alkohol- och/eller drogberoende har drivits på 6 platser: Nybro, Järfälla, Bålsta, Umeå, Jönköping, Karlskoga. Prime for life Detta är ett personligt riskreduceringsprogram för människor som brukar alkohol eller narkotika. Programmet används bl. a. i försvarsmakten och i kriminalvården och grundar sig på den forskning som finns kring alkohol och droger. Det använder sig inte av pekpinnar, utan har en samtalsmetod där varje deltagare gör sina egna val. Metoden har visat sig vara en mycket bra hjälp att föra samtal kring de känsliga frågorna om människors eget bruk av alkohol och droger. Från riksenheten har Petra Åström och Örjan Wallin deltagit i en veckolång instruktörsutbildning. De har möjlighet att assistera enheter inom Hela Människan som vill tillägna sig denna evidensbaserade arbetsmetod. Programmet kan användas både som förebyggande riskreduceringsprogram för normalkonsumenter av alkohol och som motivationsprogram för personer med ett alkohol- eller drogmissbruk inför ett egentligt behandlingsprogram. Frigivningsarbete Hela Människan ingår i nationella arbetsguppen för Visionsrum och Bättre frigivning tillsammans med Kriminalvården, Sveriges Kristna råds Nämnd för andlig vård samt flera andra frivilligorganisationer. Under Almedalsveckan anordnade arbetsgruppen seminariet Släpp fångarna loss men hur? Hela Människans riksenhet ansöker varje år om medel från Kriminalvården för att öka möjligheterna för enheter inom Hela Människan att medverka i frigivningsförberedande och stödjande arbete lokalt. Under 2012 fick Hela Människans enheter i 8 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2012

9 Sala-Heby, Järfälla och Livskraft i Södertälje del av bidraget. IBUS (enhet inom Hela människan som arbetar med individuellt behovsstyrt uthålligt stöd) som under många år utfört ett omfattande arbete med att förbereda och stödja personer som lämnat fängelser, har under året gjort en organisations- och verksamhetsöversyn efter att tidigare medarbetare slutat sina tjänster. Arbete med att förebygga missbruk hos riskgrupper Opinionsarbete för en restriktiv drogpolitik och förstärkta insatser. Hela Människan ingår i Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor (SLAN) som under hösten 2012 producerade skriften Alkohol och Cancer där frågan om riskbruk lyfts. Hela Människan har medverkat med spridning av denna information. Hela Människan har även bidragit till det upplysningsarbete som sker via Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och olika länsnykterhetsförbund. Det drogpolitiska opinionsarbetet har i ökande grad skett via sociala medier. Totalt har ett 40-tal blogginlägg producerats inom rörelsen. Glömda barnen Barn som växer upp i dysfunktionella familjer och med riskbruk eller missbruk har en kraftigt förhöjd risk för framtida eget missbruk. I vår organisation kallar vi den gruppen Glömda barn. Hela Människans insats handlar om att sprida kunskap om och utbildningsinsatser för målgruppen. Målet är att motverka de faktorer som ger ökad risk för missbruk. Olika stödinsatser, där det framförallt handlar om att se och ställa frågor till barnet, gör skillnad. Kyrkans yttersta post Av Claire Lindberg Föreståndaren carola Ohlsson spelar Fia med RIA gästerna. Foto: Claire Lindberg. Det är en välsignelse att få arbeta på Hela Människan Ria i Karlshamn och vara kyrkans yttersta post, säger föreståndaren Carola Ohlsson. Det är vår i luften och flera av gästerna sitter ute i solen när jag besöker Hela Människan Ria i Karlshamn. De har sin verksamhet i ett gammalt gulvitt hus som de hyr av kommunen. I dörren möter jag föreståndaren och socionomen Carola Ohlsson. Idag kommer det många gäster då vi har påsklunch som Röda Korset bjuder på, säger Carola glatt. Hon visar mig runt i huset som har sitt hjärta i köket och därifrån finns det ett större sällskapsrum med biljardbord, ett aktivitetsrum och ett kontor. På övervåningen är det ett natthärbärge med plats för sammanlagt sex personer. Våra gäster är från tjugoårsåldern och uppåt, men det är främst män över 45 år som kommer hit. Läs hela artikeln på Hela Människans hemsida: Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 9

10 Barnstödsledarutbildningen Linus 2011 reviderades handboken och arbetsmaterialet för barnstödsledarutbildningen Linus och i mars 2012 avslutades den första utbildningsomgången med det nya upplägget. Carina Norlén och Lena Åkesson var huvudansvariga för utbildningen. Under hösten inleddes en ny omgång av utbildningen. Vara vettig vuxen Vara vettig vuxen är en kurs som Hela Människan har erbjudit kommuner och ideella organisationer under lång tid. Kursen syftar till att utrusta vettiga vuxna att gå in i en praktiskt stödjande roll i sina kontakter med glömda barn, vare sig det sker i arbete eller på fritid. Riksenheten har främst arbetat med utbildning av kursledare som kan hålla Vara Vettig Vuxen-kurser på sina orter. Under året har en ny modell för ledarutbildning tagits fram. Den provades på två platser; Uppsala och Umeå. Leva inte bara överleva Forskningsrön visar att personer som vuxit upp i dysfunktionella familjer med bl.a. missbruk har en starkt ökad benägenhet att själva bli riskbrukare eller missbrukare. Hela Människan möter många av dem i det öppna Ria-arbetet. Sådana problem kan ibland debutera senare i livet och dessa personer kan ha stora behov av bearbetande insatser även i vuxen ålder. Tyvärr saknas oftast sådana insatser. Hela Människan har under året genomfört en stödgruppsledarutbildning i Helsingborg som syftar till start av gruuverksamhet för att hjälpa vuxna bearbeta trauman från en uppväxt i dysfunktionella familjer. Utbildningen kallas Leva - inte bara överleva. Familjearbete under utveckling Under våren påbörjades arbetet med att utveckla ett familjearbete inom Hela Människan. Processen har innerhållit kartläggning och inventering av befintligt familjearbete, planering av aktiviteter och insatser samt kunskapsinhämtning gällande metodiken. Efter dessa förberedelser började Annika Andreasson från Göteborg i december ett utredningsarbete kring Hela Människans Familjearbete. Kyrkans överlevnad handlar om vad den gör diakonalt! Av Daniel Ryderholm. Olof Lönneborg är Hela Människans riksenhets styrelsesordförande. Foto: Daniel Ryderholm Olof Lönneborg tycker att Sveriges kyrklighet inte riktigt fyller de behov av personlig omvårdnad som finns hos människor som lever i en utsatt livssituation men han ser att mycket positivt är på gång. Här tycker han att Hela Människan gör en värdefull insats. Han ser också att det behövs ett ännu bättre samarbete kring diakonala frågor inom kyrkligheten. Olof Lönneborg har hunnit vara Hela Människans riksenhets styrelseordförande i fem år men bakom sig har han år av kyrklig erfarenhet men också ett starkt engagemang för diakonala frågor. Som kyrkoherde i Njurunda församling inom Svenska kyrkan så basar han över tre kyrkor och ett 30-tal anställda. Hans engagemang inom Hela Människan går tillbaka till studentåren på 1960-talet då han gjorde praktik på Hela Människan Ria Dorkas i Örebro. Det finns många positiva drag inom det diakonala i dag. Diakonins månad, som är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, olika frikyrkor, Hela Människan med flera, är ett sådant exempel. Det finns också många diakontjänster inom Svenska kyrkan som gör en insats för människor som lever i en utsatt livssituation. Men om man tittar på vad som förväntas av kyrkan kring ett starkt arbete för de som lever i en utsatt livssituation, skulle jag önska att det sociala engagemanget inom kyrkan var större, inleder Olof Lönneborg. Läs hela artikeln på Hela Människans hemsida: 10 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2012

11 Övriga aktiviteter för Glömda barnen En tvådagars introduktionsutbildning i barnstöd arrangerades i Värnamo med 30 deltagare. Information om verksamheten Glömda barnen har även getts inom Hela Människan i Östergötland och NBV i Kalmar län. Hela Människan har medverkat i Omtankegruppen, en nationell samverkansgrupp för verksamheten Glömda barnen. I gruppen ingår Blå Bandet, IOGT-NTO, Hela Människan och LP-verksamheten. Under 2012 genomförde gruppen två seminarier under Almedals- veckan samt en konferens Barn far illa 2.0, en fristående fortsättning på konferensen som genomfördes i april Inom Svenska kyrkan har det under 2012 getts information och utbildning i tre stift: I Strängnäs stift i form av kunskapspass och filmvisning med efterföljande diskussioner. I Stockholms stift genom möte och samtal med pedagoger, präster och diakoner. I Linköpings stift genom utbildning om Glömda barnen inom ramen för stiftets ledarskapsprogram Unga Ledare. Hela Människan har också medverkat i Svenska kyrkans utvecklingsarbete DUP, diakonala utgångspunkter, som mynnade ut i ärkebiskopens möte om barn och unga i november Hela Människan ingick i en projektgrupp om barn och utsatthet, där man arbetade strategiskt för att ge personal inom Svenska kyrkan ökad kunskap på området. Under ledning av Zeth Arvidsson producerade Hela Människan i Småland ett magasin om Glömda barnen som spreds till tusentals hushåll i samband med att man arrangerade en rad temasamlingar i Jönköpings kommun och Mullsjö kommun. Drygt kr kom in via annonser och insamlingar. Behållningen har bl. a. använts till ett sommarläger för barn som deltagit i stödgrupper. Lägret arrangerades i samverkan med Svenska Alliansmissionen. Nätverk och samverkan Sysselsättning och samhällsintegrering Hela Människans enheter, second-handverksamheter och sociala företag har medverkat till att ge människor sysselsättning genom anställningar eller olika former av praktik. Dessutom har många enheter gjort andra viktiga samhällsintegrerande insatser för människor utanför arbetsliv och samhällsgemenskap. Det handlar om att ordna träffpunkter, utfärder, läger, samtalsgrupper, friskvårdsaktiviteter, studiebesök och studieverksamhet samt besök på institutioner och kategoriboenden. Insatser för långtidssjuka Hela Människans riksenhet är medsökande i projektet Skapa gott liv som initierats av föreningen Origo Resurs i samverkan med en rad andra parter. Målgruppen har varit personer med olika funktionsnedsättning vilket lett till nedsatt arbetsförmåga. Projektets mål har varit att i samverkan med församlingar och föreningar forma rehabiliterande stödsystem för denna grupp. Projektets aktiviteter har omfattat: Stöd till personer med funktionsnedsättning (samtalsgrupp, individuellt stöd, sysselsättning). Stöd till gruppledare (utbildning, ledarmaterial, support). Stöd till församlingar (finansierade anställningar, samtalsdagar, material, utbildning). Mötesplatser för utveckling i dialog (Idédagar). Undersökning av förutsättningar för en nationell resurs för rehabiliterande arbete i församlingsmiljö. Under har sysselsättning med rehabiliterande stöd startats på 10 platser via projektet. Detta har lett till att 245 personer med olika funktionsnedsättningar och långvarig sjukskrivning har fått stöd. Hela Människan i Botkyrka-Salem har deltagit i projektet tillsammans med en rad församlingar. Flera deltagande aktörer har via projektet kunnat komma med i Arbetsförmedlingens s.k. RESA-upphandling av rehabiliteringsplatser och få extern finansiering för sina insatser. Projektet avslutas våren Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 11

12 Insatser för människor i utsatta livssituationer I m moving on projektet ger ungdomar hopp om framtiden! Av Daniel Ryderholm I m moving on en väg till ett framtida arbetsliv Våren 2012 avslutades pilotåret med projektet I m moving on med målgruppen arbetslösa ungdomar år. Projektet startade hösten 2011 mot bakgrund av att vi idag i Sverige har en historiskt hög ungdomsarbetslöshet, där det då beräknades att ungdomar i åldern år stod utanför både arbete och studier. Arbetet i I m moving on bedrevs i processomgångar på 16 veckor vardera. Målet med dessa var att stärka individen och öka motivationen att ta steg närmare arbetsmarknaden. Projektet genomfördes på enheterna i Örebro, Enköping och Umeå. På varje ort samverkade man med den lokala arbetsförmedlingen. 39 deltagare genomförde processomgångarna under pilotåret. De flesta av de deltagande ungdomarna hade varit arbetslösa minst 1 år. Vid avslut lämnade 38 % av dessa processen för arbete, 33 % för studier eller längre praktik, 29 % lämnade med en tydlig handlingsplan. Deltagarna gav ett väldigt gott betyg till genomförandet av I m moving on. Resultatet av pilotåret finns sammanställt i en rapport som finns att ladda ner på Hela Människans hemsida. Verksamheten har bedrivits vidare på enheterna i Enköping och Örebro. Umeå beräknar att starta en ny omgång hösten I m moving on har bytt namn från årsskiftet 2012/2013 och heter nu framsteg motivation. utveckling. arbetsliv. Hela Människans riksenhet arbetar framöver för att sprida arbetssättet inom organisationen, men också till organisationens huvudmän. Shelina lagermyr och Alexander Odenborg från projektet I m moving on i Enköping Foto: Daniel Ryderholm. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är historiskt hög vilket leder till passivitet för många ungdomar. Hela Människan med projektet I m moving on bidrar till att råda bot på situationen. Aktuellt från Hela Människan har mött två ungdomar som har varit arbetslösa men som nu deltar i projektet. Europa befinner sig just nu i en ekonomisk kris även om Sverige inte har drabbats speciellt hårt jämfört med Grekland eller andra länder i Sydeuropa. Men enligt en rapport från Ungdomsstyrelsen var ungdomar i åldern år utanför arbets- eller studentlivet år Idag år 2012 ser det ungefär likadant ut och vi har en ungdomsarbetslöshet som bitit sig fast på höga nivåer. I oktober 2011 låg arbetslösheten i gruppen år på över 22 %. Det är en markant högre siffra än alla andra åldersgrupper där det ligger på runt 5 %. Arbetslösheten är med andra ord en ungdomsfråga. Många goda insatser görs för att ändra på situationen men tyvärr möts många unga av en oförstående vuxenvärld. styrkor och drivkrafter till ett framtida arbetsliv. Läs hela artikeln på Hela Människans hemsida: 12 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2012

13 Socialt företagande Hela Människan har ingått i en arbetsgrupp inom FORUM - Idéburna organisationer med social inriktning, där även Spånga Blå Band, IOGT-NTO, Röda Korset och Sveriges Stadsmissioner ingått februari medverkade arbetsgruppen med utställning och information vid den Sociala företagarmässan som hölls på Kulturhuset i Stockholm. Där deltog även Hela Människans enhet i Botkyrka Salem med en utställning. Under året har ett koncept för en hemsida arbetats fram med ekonomiskt stöd från Tillväxtverket. Syftet med hemsidan är att samla aktörer och utförare på en plats som ett sökverktyg och på det sättet också öka kunskapen om sociala företag som leverantörer av produkter och tjänster. I slutet av året fastställdes att hemsidans skulle få namnet nytta.org. Detta sökverktyg ska vara tillgängligt i början av år Kommunikation och opinionsbildning Informationsarbetet syftar till att göra Hela Människans arbete och namn känt genom en kreativ kommunikation som använder olika tillgängliga informationskanaler. Riksenhetens resurser har även använts för att assistera landets enheter med grafisk formgivning och en mängd trycksaker, beställda av lokala enheter, har producerats. Hela Människan har gett ut fyra temabaserade nummer av tidningen Aktuellt från Hela Människan. Under år 2012 togs följande teman upp: Ungdomsprojektet I m moving on. Huvudmännens engagemang i Riaverksamheten. Kyrkans diakonala arbete och Hela Människans roll i detta samt arbetet med äldre missbrukare och anhöriga till missbrukare. Under 2012 har tidningens standardomfång varit 8 sidor men möjlighet att gå upp till 12 eller 16 sidor om ämnet kräver det har funnits. Under 2012 gjordes en stor uppdatering av tidningens adressregister. Tidningen har därefter distribuerats till drygt 1100 mottagare inom Hela Människan samt till 2500 församlingar och kyrkliga arbetsplatser. För att förstärka rörelsens kommunikation har Hela Människans riksenhet drivit en nationell hemsida för organisationen; ett eget e-postsystem samt flera Facebooksidor: Hela Människan, Glömda barnen och I m moving samt en sida som drivs tillsammans med Omtankegruppen under namnet Omtanke om barnen. Dessutom har informationsmaterial börjat spridas via Youtube. Jag drack för att få sällskap! Av Daniel Ryderholm. Kalle, nykter alkoholist från Ria Helsingborg. Foto: Daniel Ryderholm. Vi har träffat Kalle som på grund av ensamhet startade en destruktiv missbrukarbana efter pensioneringen. Idag är han nykter och har aldrig mått bättre. Vändpunkten var hans söners stöd och hårdnackade krav, men också den hjälp han fick av personalen på Hela Människan Ria Helsingborg. Allt fler äldre konsumerar alkohol. Antalet vårdtillfällen för alkoholrelaterade sjukdomar för män över 65 år ökade med 28 % mellan åren För kvinnor i samma kategori var ökningen hela 76 %. (Enligt Folkhälsoinstitutets faktablad Alkohol och äldre från april år 2012). Många äldre håller alkoholdrickandet på en hanterbar nivå, men allt fler faller in i ett missbruk. Kalle är 72 år gammal och är enligt egen utsago en inventarie hos Hela Människan Ria Helsingborg. Han har fem barn, tre söner och två döttrar. Nyligen har han fått kontakt med en son som han inte haft kontakt med på 21 år. Läs hela artikeln på Hela Människans hemsida: Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 13

14 Det stora barnkalaset är ett projekt som syftar till att uppmärksamma och stödja barnfamiljer utan pekpinnar. Målet är att arrangera ett barnkalas i alla Sveriges kommuner minst en gång per år. En dag då allt är kostnadsfritt och utbudet generöst. I slutet av år 2012 var det premiär för Det stora barnkalaset Arvika och Hammarö i Värmland. För projektet startades en ny Facebooksida i början av november. En logotyp och hemsidesadressen är registrerade för framtida bruk. Många av de lokala enheterna är aktiva på nätet. Alla enheter har en avdelning på den nationella hemsidan och ett tjugotal enheter har dessutom egna hemsidor och fler har visat stor aktivitet på Facebook. Hela Människan Botkyrka/Salem och Öppen Gemenskap tillhör de som arbetar intensivt med Facebook. Men även andra enheter som Alingsås, Boden, Falun, Lerum, Livskraft, Mölndal, Partille, Småland och Örebro är aktiva där. Riksenheten har drivit hemsidan som vänder sig till personer som arbetar både ideellt och professionellt med glömda barn. Hemsidan innehåller en nätbaserad mötesplats, s.k. community. Hela Människan ger också ca 2 gånger om året ut ett nyhetsbrev om arbetet bland de glömda barnen. Detta når ca 180 personer. Trafiken till Hela Människans hemsida www. helamanniskan.se har under år 2012 fortsatt sin positiva utveckling. Under året besöktes sidan gånger varav antalet unika besökare var stycken. Detta är en ökning på närmare 30 % mot 2011 när motsvarande siffror var respektive stycken. Jämfört med hösten år 2008, när den nya hemsidan lanserades, har antalet unika besökare ökat med drygt 265 %. Under hösten påbörjades utvecklingen en separat hemsida för projektet I m moving on som dock inte hann lanseras under året. Utbildningar och nationellt stöd Ledarforum september arrangerades Hela människans Ledarforum i Enköping med ca 45 deltagare från våra enheter runtom i landet. Under dagarna erbjöds ett digert program som rörde frågor om utveckling, förändring och bemötande inom våra verksamheter. Utöver medarbetarna på riksenheten, tillresande föreläsare och lokala församlingsmedarbetare, hade den lokala föreståndaren Torbjörn Mannehed tillsammans och ordföranden Mats O Karlsson lagt ned ett stort arbete för att genomföra arrangemanget. Styrelseträffar Tillsammans med Arbetsgivaralliansens jurist Marie Lav har riksenheten genomfört fem träffar för styrelseledamöter med genomgång av avtal och anställningsvillkor samt olika utvecklingsfrågor för enheter. Träffarna hölls 21 september i Kristinehamn, 28 september i Växjö och 29 september i Mjölby, Skellefteå 30 november och Gävle 16 december. Totalt var 22 enheter representerade under dessa träffar. Tolv olika kurser för medarbetare eller enhetschefer har hållits på olika platser i landet. Förutom på riksenheten har kurser hållits i Köping, Botkyrka, Alingsås, Nynäshamn, Helsingborg, Enköping och Luleå. Kursutbudet har haft ett varierande innehåll; arbete bland människor i missbruk, chefskap, volontärsamordning, secondhand-verksamhet, med mera. Handledning Kvalificerad grupphandledning har erbjudits Hela Människans enhetschefer i tre regioner; Stockholm, Göteborg och Örebro. Detta har skett i samverkan med S:t Lukasstiftelsen. Övrig support Via Hela Människans riksenhet har enheter haft tillgång till rådgivning i personal- och anställningsfrågor samt i organisations- och styrelsefrågor. Riksenheten har assisterat några verksamheter i samband med anbud och upphandlingar. Hela Människans riksenhet har för organisationens räkning drivit ett centralt 90-konto för insamlingsändamål i enlighet med Frivilligorganisationernas insamlingsråds (FRII) riktlinjer. De olika enheterna har möjlighet att använda detta konto i samband med sina egna insamlingsaktiviteter. 14 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2012

15 Samverkansorganisationer och nätverk Riksenheten har representerat Hela Människan inför huvudmän, myndigheter och samverkansorgan. Hela Människan har varit närvarande på representantskapsmöten för Arbetsgivaralliansen, Gemensam Framtid, Sveriges Kristna Råd (SKR), Studieförbundet Bilda, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och Forum för frivilligt socialt arbete. För en rörelse som Hela Människan är det nödvändigt att vara representerad i olika nätverk. Vid slutet av 2012 såg representationen ut på följande sätt: Hela Människans enheter är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Arbetsgivaralliansen som ger enheterna stöd och hjälp i arbetsgivarfrågor. Dess huvudmannaskap består av ideella och idéburna organisationer. Örjan Wallin från riksenheten blev under året Hela Människans representant i branschkommittén Vård och omsorg. Han har också varit sammankallande i Arbetsgivaralliansens valberedning. Hela Människans riksenhet är medlem i Studieförbundet Bilda och deltog i dess årskonferens 1 2 juni 2012 i Göteborg. Hela Människan har ett nationellt samarbetsavtal med Bilda. Hela Människan är medlemsorganisation med styrelserepresentation i Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Örjan Wallin har varit Hela Människans representant i CAN:s styrelse. Hela Människan är medlem i nätverket Chaplin som bildades Nätverket har hämtat sitt namn från filmstjärnan Charlie Chaplin, ett mycket berömt barn till en missbrukare, som blev kvar i sin överlevnadsstrategi, clownrollen, hela livet. Nätverket Chaplin arbetar med och för vuxna barn till missbrukare, för att sätta frågan på den politiska kartan. Hela Människan har 2012 anslutit sig till EAUM European Association of Urban Missions, ett nätverk mellan stadsmissioner på europeisk nivå som funnits i många år. Frank Åkerman deltog i den europeiska Utbildning Av Örjan Wallin Vi har också en kurs för volontärsamordnaren och Valberedningens ledamöter. En viktig del i utvecklingen av en lokal enhet inom Hela Människan är att medarbetare, styrelseledamöter och volontärer får utbildning och möjlighet att utveckla sina personliga färdigheter. Arbetet blir lättare och roligare om man får veta lite om vem man arbetar för och vilka policys som gäller och hur man ska arbeta för att få ett bra resultat i sitt arbete. Hela Människan skall vara en verksamhet som vi kan tala om med stolthet. Örjan Wallin, Personaladministratör & utbildning. Foto: Thomas Dahl. Vi genomför många olika utbildningar i Hela Människan. Det finns kurser för alla styrelseledamöter, medarbetare och volontärer. Det finns bl.a. en speciell kurs för Chefen/Föreståndaren. Välkommen in till vår utbildningssida på se om det inte finns en kurs också för dig. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 15

16 stadsmissionskonferens som nätverket höll i Stockholm 5 7 september. Temat var One Mission Many Missions. Det är inte vi och dom! Av Daniel Ryderholm Hela Människan är medlem i Forum för frivilligt socialt arbete som under året bytte namn till FORUM - Idéburna organisationer med social inriktning. FORUM arbetar för att främja och utveckla det frivilliga och icke vinstdrivande arbetet på det sociala området. Hela Människan är en av huvudmännen för Kyrkornas EU-kontor och är representerad i dess styrelse genom Frank Åkerman. Hela Människan är sedan många år medlem i Nordan, ett nätverk i Norden och Baltikum som arbetar med förebyggande arbete, drogpolitik och opinionsbildning. Frank Åkerman deltog i Nordans konferens i Malmö oktober Omtankegruppen är en samarbetsgrupp för verksamhet med Glömda barnen. I gruppen ingår Blå Bandet, IOGT-NTO, Hela Människan och LP-verksamheten. Hela Människan var under året representerad genom Daniel Ryderholm och Carina Norlén. Hela Människan är representerat i Ropongi - Stiftelsen Ansvar för Framtiden, vars syfte är att främja nordiskt samarbete, forskning och opinionsbildning kring den helnyktra livsstilen. Stiftelsen förvaltar tillgångarna efter försäljningen av försäkringsbolaget ANSVAR. Hela Människans representant i styrelsen har varit Ola Eckerdal, ledamot i Hela Människans riksstyrelse. Ola Eckerdal från riksstyrelsen har varit Hela Människans representant i Stiftelsen Nykterhetsvännernas Studenthem (SNS). Suppleant har varit Wolfgang Falk. Hela Människan har varit representerad i Socialstyrelsens stora råd för sociala organisationer genom Örjan Wallin och Börje Carlsson. Sveriges Kristna Råds referensgrupp för diakoni är en arbetsgrupp inom SKR med representanter från kyrkor och samfund. En av dess satsningar är diakonins månad. Temat för diakonins månad år 2012 var Brobygge om solidaritet mellan generationerna. Hela Människans representant i referensgruppen var Frank Åkerman. Anette Kyhlström från Hela Människan Föreståndare Catharina Widén (t.v.) och Ulla-Britt Pålsson, behandlingsassistent. Foto: Daniel Ryderholm. Solen lyser varmt i Karlstad i slutet av mars. Vi är på besök hos Hela Människan Ria Karlstad som med sina 38 verksamhetsår är en av Hela Människans äldsta enheter. Samarbetet med kyrkorna (huvudmännen) är väl inarbetat sedan länge. Många kyrkor och församlingar bemannar Ria-verksamheten vilket möjliggör att man kan hålla öppet sex dagar i veckan. Hos Hela Människan Ria Karlstad möts besökarna av en hemtrevlig miljö och får många glada stunder. Besökarna består av människor som på olika sätt lever i en utsatt livssituation. Klart vanligast är att de är inne i ett missbruk av alkohol och/eller andra droger, men även ensamma och människor med fysiska och psykiska handikapp får värme i Ria-stugan. Förutom föreståndaren Catharina Widén arbetar här också Ulla-Britt Pålsson, behandlingsassistent. Dessutom finns ett trettiotal volontärer från kyrkor och församlingar i Karlstad. Läs hela artikeln på Hela Människans hemsida: 16 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2012

17 Stockholms län har ingått i arbetsgruppen som producerat arbetsmaterialet inför diakonins månad. Frank Åkerman deltog i Sveriges kristna råds årsstämma i Jönköping. Hela Människan ingår i Sveriges landsråd för alkoholoch narkotikafrågor (SLAN). En sammanslutning av organisationer som verkar för en restriktiv alkoholpolitik samt för ett narkotikafritt samhälle. Örjan Wallin har varit Hela Människans styrelserepresentant. Inom Visionsrumsgruppen arbetar Kriminalvården tillsammans med olika organisationer för en väl förberedd frigivningsprocess. Hela Människan är representerad genom Frank Åkerman. Barn- och äldreminister Maria Larsson besökte Hela Människan Bryggan i Nynäshamn den 26 september. Hon åtföljdes av Frank Åkerman som även haft flera andra direktkontakter med Socialdepartementets hösta ledning. Hela Människans och riksenhetens styrelse Arbetsutskottet har under år 2012 haft sex protokollförda möten och styrelsen sex protokollförda sammanträden. Styrelsen består av följande ledamöter, valda vid årsstämman 2011: Olof Lönneborg, ordförande, vald av stämman. Ordinarie ledamöter Från huvudmännen Hakon Långström, Svenska kyrkan. Inger Lise Olsen, Svenska kyrkan. Maria Leijman, Svenska kyrkan. Marie Lindholm, Svenska Missionskyrkan. Krister Karlsson, Svenska Baptistsamfundet. Ola Eckerdal, SALT- barn och unga i EFS. Från enheterna Agneta Jansson, HM Västra Götaland. Håkan Sunnliden, HM LP Finnveden, Värnamo. Ersättare Från huvudmännen Rolf Idesten, Svenska Missionskyrkan. Ingela Freed, Evangeliska Frikyrkan. Zeth Arvidsson, Svenska Alliansmissionen. Ingemar Elf, EFS. Från enheterna Aina Modig Lindell, HM Helsingborg. Adjungerade: Mikael Håkansson, personalrepresentant från HM Ria Sandviken. Catharina Widén, personalrepresentant, ersättare från HM Ria i Karlstad. Styrelsens arbetsutskott Olof Lönneborg, ordförande. Inger Lise Olsen, vice ordförande. Ola Eckerdal. Revisorer Margaretha Forsman, RevisorCompaniet. Kay Rönn. Marianne Hedström (ersättare). Valberedning Margareta Björn, sammankallande, Svenska Missionskyrkan. Erling Zetterman, yrkornas EU-kontor. Johan Arenius, Equmenia. Folke Andersson, Pingströrelsen. Moni Höglund, Svenska kyrkan. För information om den ekonomiska redovisningen hänvisas till årsredovisningen Medarbetare på riksenheten år % när inget annat anges. Generalsekreterare Frank Åkerman. Verksamhet Örjan Wallin, konsulent, utbildning och personaladministration. Börje Carlsson, projektledare. Carina Norlén, konsulent, Glömda barnen (delvis tjänstledig 60 % för diakonistudier). Petra Åström, pojektledare (75 %), I m moving on. Lena Åkesson, medarbetare Glömda barnen (20 %) från 1 mars. Annika Andreasson, projektanställd för familjearbete (75 %) från 1 december. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 17

18 Information Daniel Ryderholm, informatör. Thomas Dahl, grafiker. Ekonomi och administration Eliza Olivestam, organisationssekreterare (80 %). Göran Johansson, ekonom (20 %). Anna Carlsson, administratör (80 %) t o m 31 maj. Ziad Ishaq, praktikant t o m 22 maj. Det började med en starkölsturné 1968! Av Daniel Ryderholm Av Fryshuset har tjänster som datasupport, vaktmästeri, reception och städ köpts in. Stöd från myndigheter, fonder och stiftelser Under år 2012 har följande myndigheter, fonder och stiftelser lämnat värdefulla bidrag till Hela Människans arbete. Socialstyrelsen kronor i verksamhetsbidrag. Kriminalvården kronor till kriminalvårdsarbete i Hela Människan. Erikshjälpen kronor till Glömda barnen. Åke Wibergs stiftelse kronor till Glömda barnen och I m moving on. Helge Ax:son Johnsons stiftelse kronor till Glömda barnen och I m moving on.stiftelsen Ansvar för Framtiden kronor till utveckling av Leva inte bara överleva Varmt tack för dessa bidrag och förtroendet för det arbete som bedrivs inom Hela Människan. Peter tillsammans med sin kontaktperson Ulla-Britt Pålsson som arbetar som behandlingsassistent på Hela Människan Ria Karlstad. Foto: Daniel Ryderholm. Peter deltar i Ria plus och är en av Hela Människan Ria Karlstads trognaste besökare. Aktuellt i Hela Människan har träffat honom för att tala om livet och om stöttningen han får genom Ria plus Peter, som är 56 år gammal, är en flitig besökare hos Hela Människan Ria Karlstad. Han har arbetat som målare och inom tryckeribranschen. Jag blev missbrukare för nästan 45 år sedan. Det var år 1968 och vi körde en starkölsturné i Stockholm, Göteborg och Malmö, beskriver Peter som egentligen heter något annat. Peters barndom har kantats av misslyckande och oförstående lärare och omgivning. Han berättar om hur han var så fruktansvärt blyg och om den traumatiska upplevelsen av att tvingas hålla ett föredrag. Läs hela artikeln på Hela Människans hemsida: 18 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2012

19 Att glömma sina vantar när det är kallt känns i fingrarna. Att vara ett glömt barn känns i hela kroppen. Dygnet runt. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 19

20 Aktuellt från Hela Människan NR 1: I m moving on Nr 2: Ria Nr 3: Kyrkans överlevnad Nr 4: Anhöriga och äldre

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås STÄMMAN 2009 protokoll sid 1 (7) Avd/sekt Datum Tid Stämma Västerås 9 10 maj 2009 9 maj 14.00 15.00 10 maj 09.00 13.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1 22 Beryl Kleresjö Protokoll Plats Kyrkbacksgården

Läs mer

Avd/sekt Datum Tid. Riksstämma Stockholm. Birger Jarl Konferens Stockholm

Avd/sekt Datum Tid. Riksstämma Stockholm. Birger Jarl Konferens Stockholm STÄMMAN 2015 protokoll sid 1 (8) Avd/sekt Datum Tid Riksstämma Stockholm 8-9 maj 2015 8 maj 13.30 18.00 och 9 maj 11.00 12.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1-23 Börje Carlsson Protokoll Plats Birger

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 1 innehåll 1. Bakgrund 2. om De hemliga barnen 3. Om Våga Börja Prata 4. året som gått 2011 5. året som kommer 2012 6. finansiärer 7. Resultaträkning

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Innehållsförteckning Representation... 3 Styrelse... 3 Revisor... 3 Sammanträden... 3 Riksbryggans Årsstämma... 3 Ekonomi... 3 Medlemstal... 3 Bryggans lokal... 3 Kurser och

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 1. Vad vill Skåne Stadsmission uppnå? Stiftelsens ändamålsparagraf, 1 i organisationens stadgar: Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE - om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. BARN TILL MISSBRUKARE Det finns cirka 2 miljoner barn i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens Folkhälsoinstitut) lever omkring

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Mitt tips är att bjuda in er själva och varandra till studiebesök runtom i landet. Det är samverkan i sin bästa form.

Mitt tips är att bjuda in er själva och varandra till studiebesök runtom i landet. Det är samverkan i sin bästa form. Nyhetsbrev mars 2014 Tack för ett superbra studiebesök, Eskilstuna! Häromveckan var jag och mina kollegor från de er som samverkar kring sociala insatsgrupper, på ett studiebesök i Eskilstuna. Våra värdar

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 29 september 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-M är en kristen Media Organisation, är

Läs mer

Ett Drogfritt Liv i Kristianstad

Ett Drogfritt Liv i Kristianstad Behovet är stort Behovet av att öka människors medvetenhet om hur beroende, missbruk och droger styr och begränsar oss som individer är stort. Inte minst med tanke på ökande alkoholkonsumtion för både

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända A World of Friends, Sverige 814801-2324 Upplands Väsby 20120223 20151231 Actionaid International Sweden 802431-3044 Stockholm 20150309 20181231 Barn i nöd-insamlingstiftelse Svensk internationell barnhjälp

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Kyrka arbetslivs höstkonferens Göteborg oktober 2010

Kyrka arbetslivs höstkonferens Göteborg oktober 2010 Kyrka arbetslivs höstkonferens Göteborg oktober 2010 Arbetsgivarorganisationer, fackföreningar och kyrkor möttes under gångna veckan till två spännande konferensdagar med samtal om framtidstro i arbetslivet.

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Laura Andreea Bolos I denna rapport har jag försökt ge en sammanfattning av de två dagar som jag har spenderat i Stockholm på Ungdomsstyrelsens Rikskonferens.

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Rollbeskrivning för kombinerad tjänst som assistent och sekreterare

Rollbeskrivning för kombinerad tjänst som assistent och sekreterare Rollbeskrivning för kombinerad tjänst som assistent och sekreterare Välkommen till Gideoniterna! En ny tjänst har inrättats som assistent/sekreterare med placering vid förbundets kansli i Örebro. Syftet

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Anhörigstöd 2015 och framåt!

Anhörigstöd 2015 och framåt! Hur behöver stödet och de olika verksamheterna se ut för att anhöriga och närstående ska kunna känna att de har kontroll över sina egna liv? Anhörigstöd och framåt! Utveckling av anhörigstödet för personer

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Inga-Lena Fredrixon, Hillevi Jönsson Närvarande SKAIS; Jan Bränström, Katarina

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är en källa till glädje! Mat är ett stort och roligt

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser.

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser. 1 (6) Det här är första Nyhetsbrevet från Föräldrautvecklingsprojektet Värme & Ramar i Oskarshamn. Ambitionen är att det fr o m hösten ska komma ut ett (1) Nyhetsbrev per månad om vad som är på gång i

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 2 Bakgrund I Eda kommun verkar samverkansgruppen Edas Ansvar, vilken är tvärsektoriell

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 2 innehåll 1. barn till missbrukare 2. i skuggan av flaskan 3. Medlemsföretag 4. synlighet 5. kunskap 6. personlighet 7. pixxi.se 8. Verktygslådan

Läs mer