Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :37

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37"

Transkript

1 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr :37

2 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll med bedömningar Bilaga 3 Rapport förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Bilaga 4 Beslut gällande skolor Futurum och Vibyskolan Gransäterskolan och Slottsskolan Gröna dalen Resursskolan Västerängsskolan Bildningscentrum Jan Fridegård

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Rapport Bilaga 3 Håbo kommun Centrumleden BÅLSTA (9) Dnr: :3753 Rapport Tillsyn av förskoleverksamheten i Håbo kommun

22 2 (9) Rapport Tillsyn i förskoleverksamheten Håbo kommun Dnr :3753 Håbo kommun Centrumleden BÅLSTA Tillsyn i förskoleverksamheten Helhetsbedömning Som huvudman för förskoleverksamheten i Håbo kommun har kommunen ansvar för att verksamheterna genomförs i enlighet med bestämmelser i skollag, läroplaner och andra författningar. Intervjuer med förskolornas ledning, personal och barnens föräldrar samt gjorda enkätundersökningar visar att Håbo kommun sammantaget erbjuder barnen i förskolorna och den pedagogiska omsorgen en förhållandevis god pedagogisk verksamhet. Förskolornas arbete med såväl området normer och värden som utveckling och lärande är över lag av god kvalitet även om ledning och personal uppger att personalen får anstränga sig till sitt yttersta för att kunna upprätthålla en bra verksamhet. Personalen är medveten om vad läroplanen anger i fråga om hur verksamheten ska utformas och arbetar på olika sätt med att omsätta läroplanen i den dagliga verksamheten. Barn i behov av särskilt stöd uppges få sådant stöd även om det finns synpunkter på att detta kan utvecklas ytterligare. I förskolorna pågår utvecklingsarbete för att förbättra verksamheten. Förskolorna har även bra rutiner för att utvärdera förskolans pedagogiska kvalitet. Däremot upprättas inte kvalitetsredovisningar för varje förskola i enlighet med förordningens krav. Några av kvalitetsredovisningarna är gemensamma för flera förskolor, och uppfyller således inte förordningens krav på en årlig redovisning för varje kommunalt bedriven förskola. Håbo kommun följer upp förskolornas arbete och resultat genom enkäter, självvärderingar från personalens sida och verksamheternas egna kvalitetsredovisningar. Tillsynen visar dock att den kommunövergripande uppföljningen och utvärderingen av den pedagogiska verksamheten samt barngruppernas storlek brister och behöver utvecklas. Detta är angeläget, inte minst med tanke på att andelen personal med högskoleutbildning är förhållandevis låg och barngruppernas storlek har ökat. Tillsynen visar att förskolorna och den pedagogiska omsorgen har med skolorna och fritidshem gemensamma planer mot kränkande behandling/likabehandlingsplaner. Planerna är gemensamma för alla verksamheter i varje rektorsområde och innehåller inte någon aktuell kartläggning av förhållandet i respektive verksamhet. Planerna innehåller inte heller några förebyggande åtgärder utifrån diskrimineringslagens krav

23 Skolinspektionen 3 (9) och inte heller några beskrivningar av rutiner för den händelse att barn upplever sig kränkt av någon ur personalen. Planerna behöver således utvecklas. Vidare bedöms att andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning behöver öka. I kommunen är efterfrågan på förskoleplatser stor och kommunen erbjuder plats i förskoleverksamheten enligt skollagens krav genom tillfälliga lösningar. Kommunen behöver förbättra sitt arbete med att låta barn med annat modersmål än svenska utveckla sin förmåga att kommunicera på sitt modersmål. Förskolorna behöver även utveckla arbetet med att motverka traditionella könsmönster. Slutligen är det angeläget att de säkerhetsbrister som finns på förskolorna åtgärdas skyndsamt. I kommunbeslutet redovisas vad som måste åtgärdas gällande förskoleverksamheten. Inom de områden där Skolinspektionen bedömt att det krävs åtgärder har kommunen, tillsammans med verksamheterna, ansvar för att åtgärder vidtas. Bedömningarna redovisas i tillsynsprotokollet i denna rapport. Skolinspektionen kommer att följa upp att detta sker. Redovisning ska lämnas till Skolinspektionen senast den 15 oktober 2010 Allmänt om tillsynen Skolinspektionen har granskat förskoleverksamheten i Håbo kommun under våren 2010 och genomfört kommunövergripande intervjuer den 4 februari I slutet av denna rapport framgår vilka som varit ansvariga för den regelbundna tillsynen. Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: måluppfyllelse och resultat, pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten, förskoleverksamhetens lärandemiljö samt tillgång. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar som rör verksamheten. Information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (www.skolinspektionen.se/tillsyn). Underlaget för Skolinspektionens bedömning är intervjuer och dokument. Dokumenten samlas in från kommunen och förskoleverksamheten. Även annan information om kommunens förskoleverksamhet från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som finns publicerad på annat sätt, har använts. I Håbo kommun intervjuades ansvariga politiker, förvaltningspersonal, förskolechef och ansvarig ledningspersonal från samtliga kommunens förskoleenheter. Vidare även personalrepresentanter från kommunens förskolor, dagbarnvårdare och föräldrar med barn i verksamheten. Intervjuerna genomfördes av undervisningsrådet Mats Peterson och experten Karin Günther. Huvudmannen har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten.

24 4 (9) Tabell 1: Antal barn i verksamheten Beskrivning av verksamheten Förskoleverksamheten Antal barn Förskola i kommunal regi Pedagogisk omsorg för förskolebarn 44 Öppen förskola Ca 25 barn per verksamhetstillfälle Förskola i enskild regi 153 Källa: Kommunens statistik februari 2010 Förskoleverksamheten i Håbo kommun är uppdelad på fyra rektorsområden; Futurums rektorsområde, Gransäters rektorsområde, Gröna Dalens rektorsområde och Västerängens rektorsområde. Respektive rektor är ytterst ansvarig för förskoleverksamheten i varje område, medan de biträdande rektorerna är de som ansvarar för den praktiska verksamheten på förskolorna. Det finns 15 kommunala förskolor i kommunen och två öppna förskolor. I den pedagogiska omsorgen finns 8 dagbarnvårdare (Västerängsområdet och Futurumområdet). I kommunen finns fem enskilda förskolor, t.ex. i form av föräldra- och personalkooperativ och aktiebolag. Totalt finns ca barn inom förskoleverksamheten.

25 Skolinspektionen 5 (9) Tillsynsprotokoll med bedömningar för förskoleverksamheten Tillsynen har visat på brister inom de områden som är markerade. Bedömningar och motiveringar för detta redovisas i det följande Måluppfyllelse och resultat Utveckling och lärande Pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten Fokus på förskolans uppdrag Uppföljning och utvärdering Förskoleverksamhetens lärandemiljö Tillgång Fokus på utveckling och lärande Trygg miljö för utveckling och lärande Ansvar och tillgång till plats Grupper Särskilt stöd Registerkontroll och anmälningsskyldighet

26 6 (9) Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten Bristområde: Fokus på förskolans uppdrag Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver förstärka sina ansträngningar för att öka andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning. Av den nationella statistiken för år 2008 framgår att 35 procent av personalen i kommunens förskolor har pedagogisk högskoleutbildning, i jämförelse med rikets 53 procent. Av samtliga intervjuer framgår att kommunen har en strävan att öka andelen förskollärare på förskolorna, men att sökande med sådan utbildning inte alltid anställs. I kommunen har för några år sedan barnskötare erbjudits kompetensutveckling i form av en pedagogisk utbildning på Uppsala Universitet som omfattat minst 50 poäng. Någon sådan ytterligare satsning har inte genomförts även om personalen löpande får viss kompetensutveckling. 2 a kap. 3 skollagen Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten Bristområde: Uppföljning och utvärdering Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver förbättra uppföljning och utvärdering av förskolans verksamhet på kommunövergripande nivå så att detta blir en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Tillsynen visar att den pedagogiska verksamheten inom förskoleverksamheten följs upp och utvärderas av personal, biträdande rektorer och rektorer så att de kan avgöra om verksamheten präglas av god kvalitet. Uppföljningen och utvärderingen finns bl.a. beskrivet i verksamheternas kvalitetsredovisningar. På kommunövergripande nivå görs endast begränsade bedömningar/analyser av den pedagogiska verksamheten i kommunens kvalitetsredovisning. Intervjuade grupper uppger samfällt att politiker och förvaltning inte specifikt ställt frågor till rektorer m.fl. kring resultat avseende den pedagogiska verksamheten och inte gett någon återkoppling på skrivna kvalitetsredovisningar i detta avseende. Av tillsynen framgår att kommunen inte heller har följt upp egna utbildningssatsningar, så som t.ex. den genusutbildning som genomfördes för personal för några år sedan. 2 a kap. 3 skollagen Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.

27 Skolinspektionen 7 (9) Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten Bristområde: Uppföljning och utvärdering Skolinspektionen bedömer att förskoleverksamheten behöver vidta åtgärder för att utveckla kvalitetsredovisningarna så att de tillfullo uppfyller de krav som förordningen ställer. Skolinspektionen har tagit del av exempel på förskolornas kvalitetsredovisningar för läsåret som följer en av Håbo kommun utarbetad mall. Exemplen innehåller inte analys och bedömningar av måluppfyllelsen samt åtgärder som behöver vidtas för högre måluppfyllelse uppdelat per förskola/familjedaghem utan dessa är gemensamma för alla förskolor/familjedaghem i rektorsområdet. För året 2007/08 är det flera förskolors kvalitetsredovisningar som har mycket knapphändiga analyser och förslag på utvecklingsåtgärder medan andra förskolor har mer av detta. Det saknas även en uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen/planen mot kränkande behandling. På kommunövergripande nivå finns en kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten som innehåller flera resultat, analys och delvis förslag på åtgärder för utveckling. Däremot görs inga bedömningar/analys av den pedagogiska verksamheten. 3 och 3 a Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. Huvudområde: Förskoleverksamhetens lärandemiljö Bristområde: Fokus på utveckling och lärande Skolinspektionen bedömer att Håbo kommuns rutiner för att säkerställa att alla barn som har annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på sitt modersmål behöver förbättras. I förskolorna i Håbo kommun får flertalet av de barn som har ett annat modersmål än svenska, enligt uppgifter av personal och rektorer/förskolechefer, möjlighet att utveckla såväl sin kulturella identitet som sin förmåga att kommunicera på svenska och på sitt modersmål. Trots att tillsynen visar att förskolorna över lag medverkar till att barn som har ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sitt modersmål i enlighet med läroplanens intentioner finns det språk där barnen inte ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på modersmålet. Ett exempel på språk som framkommit i tillsynen är armeniska. Lpfö 98, 2.2 Utveckling och lärande, Mål

28 8 (9) Huvudområde: Förskoleverksamhetens lärandemiljö Bristområde: Trygg miljö för utveckling och lärande Skolinspektionen bedömer att kommunen i större utsträckning behöver medverka till och försäkra sig om att förskolorna motverkar traditionella könsmönster och könsroller. Tillsynen visar att arbetet med att motverka traditionella könsmönster behöver utvecklas i Håbo kommuns förskolor. Trots att man diskuterar hur den pedagogiska miljön kan utformas för att stärka jämställdhetsarbetet så upplever personal och ledning att det sker på ett icke planerat och inte kontinuerligt sätt samt att omfattningen på arbetet varierar mellan de olika förskolorna. För några år sedan satsade kommunen på en genusutbildning, men efter denna satsning har inga uppföljningar gjorts och arbetet har inte varit särskilt prioriterat och strukturerat. Lpfö 98, 1., Förskolans värdegrund och uppdrag, Saklighet och allsidighet Huvudområde: Förskoleverksamhetens lärandemiljö Bristområde: Trygg miljö för utveckling och lärande Skolinspektionen bedömer att åtgärder behöver vidtas så att förskolornas planer mot kränkande behandling/likabehandlingsplaner fullt ut svarar mot författningarnas krav. Även den verksamheten som ingår i den pedagogiska omsorgen ska inkluderas i sådana planer. Tillsynen visar att förskolorna bedriver ett aktivt värdegrundsarbete och i kommunen finns en s.k. trygghetsplan som utgångspunkt för förskolornas värdegrundsarbete. Tillsynen visar att förskolorna och den pedagogiska omsorgen har med skolorna och fritidshem gemensamma planer mot kränkande behandling/likabehandlingsplaner. Planerna är gemensamma för alla verksamheter i varje rektorsområde och innehåller inte någon aktuell kartläggning av förhållandet i respektive verksamhet. Planerna innehåller inte heller några förebyggande åtgärder utifrån diskrimineringslagens krav och inte heller några beskrivningar av rutiner för den händelse att barn upplever sig kränkt av någon ur personalen. Enligt 14 a kap. 8 skollagen 3 kap. 16 diskrimineringslagen Huvudområde: Tillgång Bristområde: Ansvar och tillgång till plats Skolinspektionen bedömer att det är angeläget att Håbo kommun tar ett större ansvar för att förskolornas lokaler och utemiljö är ändamålsenliga. Av personal- och ledningsintervjuer framgår att det vid skyddsronder och i andra sammanhang påtalats för ansvariga att bl.a. staket i anslutning till förskola har inneburit en säkerhetsrisk för barnen. Det ges flera exempel på när sådana brister åtgärdats

29 Skolinspektionen 9 (9) långt efter det att behovet påtalats. På någon förskola fanns vid Skolinspektionens tillsyn dessutom kvarstående säkerhetsbrister som anmälts en lång tid tillbaka. 2 a kap. 3 skollagen Huvudområde: Tillgång Bristområde: Grupper Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder så att uppföljning och utvärdering av barngruppers storlek blir en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Tillsynen visar att kommunen på kommunövergripande nivå inte gör någon uppföljning och utvärdering av barngruppernas storlek och att de därmed har svårt att bedöma vilka effekter den ökade storleken på barngrupperna fått för den pedagogiska verksamheten. Vid intervjuer med föräldrar och personal framkommer att det finns en oro kring ökat antal barn i grupperna. 2 a kap. 3 skollagen Skolverkets allmänna råd, kvalitet i förskolan På Skolinspektionens vägnar Kjell Hedwall Avdelningschef Mats Peterson Undervisningsråd I ärendets slutliga handläggning har enhetschef Luca Nesi och jurist Ingrid Brännare deltagit.

30 Rapport Bilaga 3 Håbo kommun Centrumleden BÅLSTA (8) Dnr: :3753 Rapport Tillsyn av skolbarnsomsorgen i Håbo kommun

31 2 (8) Rapport Tillsyn i skolbarnsomsorgen Håbo kommun Dnr: :3753 Håbo kommun Centrumleden BÅLSTA Tillsyn i skolbarnsomsorgen Helhetsbedömning Enligt Skolinspektionens bedömning arbetar respektive skolledning och personal i fritidshemmen i Håbo kommun medvetet för att erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i sin utveckling. Samtliga intervjuade uppger att samverkan mellan fritidshem och vårdnadshavare fungerar bra och att kommunen under det senaste året fokuserat på att ytterligare höja kvalitén i fritidshemmen genom att t.ex. utifrån en gjord uppföljning satsa på att minska antalet barn per avdelning och genom ett nätverk för pedagogiska frågor för fritidspedagoger i kommunen. Intervjuade föräldrar och personal uppger att de är mycket nöjda med fritidshemmens verksamhet, framförallt på Västerängsskolan, men att det på flera fritidshem är problematiskt om någon i personalen blir sjuk eftersom barngrupperna är så stora. Rektorer och biträdande rektorer har en allmän bild av kvalitén i fritidshemmens verksamhet och uppger att de vill utveckla verksamheten ytterligare. Av bl.a. detta skäl har rektorerna gett fritidshemspersonalen tid för att diskutera de allmänna råden för kvalitet i fritidshem. För att värna om en ännu högre kvalitet behöver dock kommunen, framförallt på kommunövergripande nivå, förbättra sin uppföljning och utvärdering av verksamheten i fritidshemmen i förhållande till specifika mål och riktlinjer i skollag, läroplan och andra styrdokument. Av tillsynen framgår också att respektive ledning för fritidshemmen i viss mån har olika ansats när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Detta gör att det finns skäl att utveckla uppföljningen och utvärderingen av fritidshemmens verksamhet. Kommunens fritidshem lever inte upp till skollagens och diskrimineringslagens krav på planer mot kränkande behandling/likabehandlingsplaner eftersom planerna inte innehåller en beskrivning av vilka åtgärder som avses att vidtas för att förebygga och motverka kränkande behandling och diskriminering.

32 Skolinspektionen 3 (8) Slutligen konstaterar Skolinspektionen att kommunen behöver förstärka sina ansträngningar att öka andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning. I kommunbeslutet redovisas vad som måste åtgärdas gällande skolbarnsomsorgen. Inom de områden där Skolinspektionen bedömt att det krävs åtgärder har kommunen, tillsammans med verksamheterna, ansvar för att åtgärder vidtas. Bedömningarna redovisas i tillsynsprotokollet i denna rapport. Skolinspektionen kommer att följa upp att detta sker. Redovisning ska lämnas till Skolinspektionen senast den 15 oktober Allmänt om tillsynen Skolinspektionen har granskat skolbarnsomsorgen i Håbo kommun under våren 2010 och genomfört kommunövergripande intervjuer den 24 februari I slutet av denna rapport framgår vilka som varit ansvariga för den regelbundna tillsynen. Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: måluppfyllelse och resultat, pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten, skolbarnsomsorgens lärandemiljö samt tillgång. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar som rör verksamheten. Information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (www.skolinspektionen.se/tillsyn). Underlaget för Skolinspektionens bedömning är intervjuer och dokument. Dokumenten samlas in från kommunen och skolbarnsomsorgen. Även annan information om kommunens skolbarnsomsorg från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som finns publicerad på annat sätt, har använts. I Håbo kommun intervjuades ansvariga politiker, förvaltningspersonal, chef för skolbarnsomsorgen och ansvarig ledningspersonal från samtliga kommunens fritidshem. Dessutom genomfördes intervjuer med representanter från kommunens fritidshem, och föräldrar med barn i verksamheten. Intervjuerna genomfördes av undervisningsrådet Mats Peterson och experten Karin Günther. Huvudmannen har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten. Tabell 1: Antal barn i verksamheten Beskrivning av verksamheten Skolbarnsomsorgen Antal barn Fritidshem i kommunal regi 937 Källa: Kommunens uppgifter i februari 2010

33 4 (8) Skolnämnden är ansvarig för skolbarnsomsorgen i Håbo kommun. Organiseringen av Håbo kommuns skolbarnsomsorg följer grundskolans organisation och är därmed indelad i fyra rektorsområden: Gransäter-Skokloster, Futurum, Västerängen och Gröna Dalen. Ett fritidshem är knutet till varje skola och sammanlagt finns sju fritidshem i kommunen som tar emot barn i åldern 6 12 år. Rektorn är huvudansvarig för fritidshemmen i respektive rektorsområde. I kommunen finns ingen öppen fritidshemsverksamhet eller barn i pedagogisk omsorg, men det finns barn i enskilda fritidshem i anslutning till fristående skolor. År 2008 var 43 barn inskrivna per avdelning i kommunen, i jämförelse med rikssnittet på ca 35 barn. Omkring 29 barn var inskrivna per årsarbetare i kommunen, jämfört med rikssnittet på drygt 20 barn. Rektorerna uppger att barngruppernas storlek har minskats under det senaste året. I kommunen finns det centrala elevhälsoteamet som bl.a. ger stöd till fritidshemspersonalen när det gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

34 Skolinspektionen 5 (8) Tillsynsprotokoll med bedömningar för skolbarnsomsorgen Tillsynen har visat på brister inom de områden som är markerade. Bedömningar och motiveringar för detta redovisas i det följande Måluppfyllelse och resultat Utveckling och lärande Pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten Fokus på skolbarnsomsorgens uppdrag Uppföljning och utvärdering Skolbarnsomsorgens lärandemiljö Tillgång Utveckling och lärande Trygg miljö för utveckling och lärande Ansvar och tillgång till plats Grupper Särskilt stöd Registerkontroll och anmälningsskyldighet

35 6 (8) Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten Bristområde: Fokus på skolbarnsomsorgens uppdrag Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver förstärka sina ansträngningar med att öka andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning till fritidshemmen. Av den nationella statistiken för år 2008 framgår att 32 procent av personalen i kommunens fritidshem har pedagogisk högskoleutbildning, i jämförelse med rikets 57 procent. Av samtliga intervjuer framgår att kommunen har en strävan att öka andelen personal med högskoleexamen på fritidshemmen, men att det kan vara svårt att få sökande med sådan utbildning till tjänsterna. Enligt intervjuerna har andelen personal med högskoleutbildning ökat på vissa fritidshem/avdelningar sedan år Av intervjuerna framgår vidare att kommunen för något år sedan planerade att erbjuda personalen på fritidshemmen kompetensutveckling för att kompensera för svårigheterna att rekrytera personal med pedagogisk högskoleutbildning. Satsningen uteblev då man istället valde att satsa på att minska barngruppernas storlek. Av tillsynen framgår att personalen ges begränsade möjligheter till kompetensutveckling inom det pedagogiska området. 2 a kap. 3 skollagen Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten Bristområde: Uppföljning och utvärdering Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver förbättra uppföljning och utvärdering av fritidshemsverksamheten på kommunnivå samt se till att den förbättras på lokal nivå så att denna tydligare blir en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Kommunens kvalitetssystem består i att varje verksamhet förväntas följa upp och utvärdera sin verksamhet och dokumentera detta i respektive kvalitetsredovisning. Fritidshemmen har inga egna kvalitetsredovisningar utan verksamheten finns beskriven i skolornas redovisningar. När det gäller fritidshemmen finns ingen dokumentation kring resultatet av verksamheten, vare sig i kommunens kvalitetsredovisning eller i skolornas redovisningar. Intervjuade grupper uppger samfällt att politiker och förvaltning i mycket liten omfattning ställt frågor till rektorer m.fl. kring resultat avseende den pedagogiska verksamheten i fritidshemmen. Av intervjuer på kommunal nivå framgår dock att större fokus än tidigare lagts på verksamheten, bl.a. har barngruppernas storlek och lokalernas beskaffenhet på fritidshemmen undersökts. Av intervjuerna med rektorer och personal framgår att rektorerna har en allmän bild av kvalitén i fritidshemmen, men att specifika frågor inte ställts till personalen kring hur väl fritidshemmen lever upp till de krav som uttrycks i bl.a. läroplan och allmänna råd. Som exempel kan nämnas att fritidshemmen åläggs att ta emot ytterligare barn utan att frågor ställs kring vad detta får för konsekvenser för verksamheten. Vidare undersöks inte om personalen arbetar för att mot-

36 Skolinspektionen 7 (8) verka traditionella könsmönster eller hur barnen ges möjlighet att påverka verksamheten. Personalen efterfrågar även en bättre återkoppling på de uppföljningar/utvärderingar som skriftligen lämnas till respektive skolledningar och kommunen centralt. 1 kap. 12 skollagen Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten Bristområde: Uppföljning och utvärdering Kommunens och de lokala verksamheternas kvalitetsredovisningar uppfyller inte förordningens krav. I kommunens kvalitetsredovisning för år 2008 för Skolverksamheten (de obligatoriska skolformerna) finns flera resultat, analys och förslag på åtgärder för utveckling beskrivna. Däremot görs inga bedömningar/analys av resultat när det gäller fritidshemmen. Detsamma gäller skolornas kvalitetsredovisningar, där visserligen fritidshemmen nämns men inga resultat presenteras. 3 Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. Huvudområde: Skolbarnsomsorgens lärandemiljö Bristområde: Trygg miljö för utveckling och lärande Skolinspektionen bedömer att åtgärder behöver vidtas så att fritidshemmens planer mot kränkande behandling/likabehandlingsplaner fullt ut svarar mot gällande författningskrav. Tillsynen visar att det i fritidshemmen bedrivs ett aktivt värdegrundsarbete. Tillsynen visar dock att fritidshemmen har med skolorna gemensamma planer mot kränkande behandling/likabehandlingsplaner. Planerna inom innehåller inte någon aktuell kartläggning av förhållandet i respektive verksamhet utifrån skollagens och diskrimineringslagens bestämmelser. Planerna innehåller inte heller några förebyggande åtgärder utifrån diskrimineringslagens krav och det varierar om det finns beskrivningar av rutiner för den händelse att en vuxen kränker ett barn. 14 a kap. 8 skollagen 3 kap. 16 diskrimineringslagen 2 Förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling

37 8 (8) Huvudområde: Tillgång Bristområde: Särskilt stöd Skolinspektionen bedömer att Håbo kommun behöver se över sina rutiner för hantering av barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling så att de får den omsorg deras speciella behov kräver. I kommunen finns skriftliga instruktioner för hur fritidshemmen ska hantera barns behov av särskilt stöd. Av intervjuer med rektorer och personal framgår att dokumentet delvis fallit i glömska vilket fått till följd att fritidshemmen hanterar barns stödbehov på olika sätt. Exempelvis uppges i intervjuerna att vissa fritidshem som regel inte beviljar elevassistent på fritidshemstid medan andra gör det. 2 a kap. 3 skollagen På Skolinspektionens vägnar Kjell Hedwall Avdelningschef Mats Peterson Undervisningsråd I ärendets slutliga handläggning har enhetschef Luca Nesi och jurist Ingrid Brännare deltagit.

38 Beslut Bilaga 4 Håbo kommun Centrumleden BÅLSTA (17) Dnr :3753 Futurum och Vibyskolan Rektor Annika Ekblom Beslut efter tillsyn av Futurum och Vibyskolan i Håbo kommun

39 2 (17) Skolbeslut Tillsyn i Futurum och Vibyskolan Håbo kommun Dnr :3753 Rektorn vid Futurum och Vibyskolan Centrumleden Bålsta Tillsyn i Futurum och Vibyskolan Futurum: Förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Vibyskolan: Förskoleklass och grundskola årskurs 1 5 Helhetsbedömning och beslut Futurum och Vibyskolan bedriver en verksamhet som i flera avseenden uppfyller de nationella kraven. Eleverna uppger att de i allmänhet är trygga och att de trivs, vilket kan förklaras av ett aktivt värdegrundsarbete i skolorna. Andel behöriga till nationella program på gymnasieskolan är omkring 98 procent. Personalen arbetar aktivt med att anpassa undervisningen efter elevernas behov och särskilt stöd ges till de elever som är i behov av detta. Vid tillsynen visade främst barnen i de lägre årskurserna arbetsglädje. Skolledningen har till stor del själva identifierat de områden som tillsynen visar behöver utvecklas, vilket också är positivt. Trots att kunskapsresultatet är gott när det gäller behörighet till nationellt program på gymnasieskolan är det viktigt att kunskapsresultaten förbättras ytterligare för främst de äldre eleverna då ca 30 procent av eleverna inte har fullständigt slutbetyg. Skolorna behöver i högre grad analysera elevernas resultat utifrån de nationella styrdokumenten i alla årskurser och alla ämnen för att identifiera var utvecklingsinsatser bör sättas in. En sådan uppföljning kan säkerligen lägga grunden för åtgärder så att flera elever når målen i alla ämnen. Även om skolledningen enligt ovan har identifierat de områden som behöver utvecklas och också vidtar åtgärder för att utveckla verksamheten behöver skolorna förstärka detta arbete. Speciellt viktigt är det att rektorn förbättrar uppföljningen av undervisningen. Stimulansen i undervisningen behöver nämligen utvecklas ytterligare för eleverna i de högre årskurserna. Vidare behöver eleverna ges bättre möjlighet att själva formulera sina ståndpunkter, lyssna, diskutera och använda sina olika kunskaper för att lösa problem. Även elevernas möjlighet till inflytande över hur

40 Skolinspektionen 3 (17) deras utbildning utformas behöver utvecklas ytterligare så att detta ökar med stigande ålder och mognad. Ett område som det är angeläget att förstärka ansträngningarna kring är att få de äldre eleverna att i högre grad följa de regler som gemensamt överenskommits. En sådan utveckling bör påverka måluppfyllelsen positivt. Skolan har i flera avseenden ett fungerande kvalitetsarbete som dock behöver utvecklas och bättre återspeglas i kvalitetsredovisningen. Rektorn tar ett pedagogiskt ansvar för verksamheterna vilket tar sig uttryck bland annat i att skolorna själva till stor del påbörjat ett arbete inom de områden tillsynen visar behöver utvecklas. Den pedagogiska ledningen behöver dock förstärkas ytterligare så att t.ex. undervisningen bättre följs upp, analyseras och utvecklas i enlighet med ovanstående. Detta kan sannolikt ge som effekt att andelen elever med fullständigt slutbetyg ökar eftersom kvalitén i undervisningen fokuseras tydligare. Slutligen behöver skolornas individuella utvecklingsplaner utvecklas. Detsamma gäller åtgärdsprogrammen och de skriftliga bedömningarna på Futurum. Skolinspektionen har i tillsynen av Futurum och Vibyskolan identifierat följande brister som måste åtgärdas Andelen elever som når målen i alla ämnen är inte tillräckligt hög. De individuella utvecklingsplanerna består inte av omdömen i alla ämnen och skolans insatser framgår inte med tillräckligt tydlig utgångspunkt i de nationella kursplanernas mål. Rektorn följer inte upp undervisningen i tillräcklig grad. Uppföljningen av elevernas kunskapsresultat på skolövergripande nivå är inte tillräckligt systematisk. Skolinspektionen förväntar sig att en redovisning av resultaten för samtliga ämnen i årskurs 5 lämnas i samband med uppföljningen i oktober Kvalitetsredovisningen uppfyller inte förordningens krav. På Vibyskolan klargörs inte i tillräcklig grad målen för utbildningen för eleverna. Undervisningen i årskurserna 6 9 är inte alltid tillräckligt stimulerande. Undervisningen i årskurs 6 9 ger inte alltid eleverna i tillräcklig grad möjlighet till att lära sig lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. Elevernas inflytande över hur utbildningen utformas anpassas inte alltid efter deras ålder och mognad. De äldre eleverna följer inte i tillräcklig grad de ordningsregler som överenskommits.

41 4 (17) Skolornas plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan svarar inte fullt ut mot gällande författningskrav. De skriftliga bedömningarna för eleverna som inte når målen i årskurs 9 följer inte de krav som ställs i grundskoleförordningen. Åtgärdsprogrammen på Futurum följer inte grundskoleförordningens krav. Rektorns beslutsfattande vid placering i särskild undervisningsgrupp följer inte grundskoleförordningens krav. Rektorn deltar inte i elevvårdskonferenser i tillräcklig omfattning. Bedömningarna redovisas i bilagorna 2 3 Rektor och Håbo kommun har ansvar för att åtgärder vidtas. Skolinspektionen kommer att följa upp detta beslut. Redovisning ska lämnas till Skolinspektionen 6 månader från den dag Skolinspektionens beslut avseende Håbo kommun meddelas. I ärendets slutliga handläggning har även utredare Ellionor Triay Strömvall deltagit. På Skolinspektionens vägnar Luca Nesi Enhetschef Mats Peterson Undervisningsråd Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Allmänt om tillsynen och beskrivning av skolan Tillsynsprotokoll och bedömningar för Futurum Tillsynsprotokoll och bedömningar för Vibyskolan

42 Skolinspektionen 5 (17) Bilaga 1 Allmänt om tillsynen Skolinspektionen genomför tillsyn i Håbo kommun under våren Vid tillsynen besöker Skolinspektionen samtliga skolor i kommunen. Skolinspektionen besökte Futurum den januari 2010 och Vibyskolan den 22 januari Varje skola får efter besöket ett beslut där iakttagelser och bedömningar som rör den granskade skolan redovisas. Skolbeslutet kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. När tillsynen har genomförts i hela kommunen sammanställs iakttagelser och bedömningar som rör huvudmannens ansvar för skolväsendet i kommunen i ett beslut (slutligt beslut). Skolbesluten från samtliga skolor i kommunen fogas då till det beslutet som bilagor. Skolinspektionen kommer att följa upp vilka åtgärder som vidtagits i anledning av påtalade brister senast tre månader efter att kommunbeslutet meddelades. Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: måluppfyllelse och resultat, pedagogisk ledning och utveckling av skolan, skolans lärandemiljö samt enskild elevs rätt. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet. Information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (www.skolinspektionen.se/tillsyn). Underlaget för Skolinspektionens bedömning är dels dokument från kommunen, Futurum och Vibyskolan, dels den information som samlats in under besöket. I Futurum och Vibyskolan intervjuades rektorn, lärare, annan personal och elever. Även annan information om kommunen och skolan från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som finns publicerad på annat sätt, har använts. Rektorn har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten. Tabell 1: Antal elever på Futurum Futurum Beskrivning av skolorna Antal elever Förskoleklass 102 Grundskola 748 Källa: Skolans uppgifter januari 2010 Tabell 2: Antal elever på Vibyskolan Vibyskolan Antal elever Förskoleklass 19 Grundskola 112 Källa: Skolans uppgifter januari 2010

43 6 (17) Futurum är belägen i västra delen av Håbo kommun och består av förskoleklass och årskurs 1 9. På skolan finns ca 750 elever. Vibyskolan ligger några kilometer sydväst om Futurum i västra delen av kommunen och består av förskoleklass och årskurs 1 5. På skolan finns knappt 150 elever. Futurum och Vibyskolan består av tillsammans sex enheter varav Vibyskolan utgör en av enheterna. Enheterna är indelade i avdelningar, förskoleklass årskurs 5 ( tidigarelag ) och årskurs 6 9 ( senarelag ). Varje s.k. lag leds av en arbetslagsledare. För skolorna finns en gemensam rektor, som även har ansvar för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg knutna till skolorna. Kommunens ansvarstagande för skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten beskrivs dock i separata rapporter. I rektorsområdet finns tre biträdande rektorer, som bl.a. har de ovan nämnda enheterna uppdelade mellan sig. Två biträdande rektorer finns vid Futurum och en vid Vibyskolan. Till skolornas ledningsgrupp räknas rektorn, de biträdande rektorerna och arbetslagsledarna skolans. De utgör den s.k. lagledargruppen.

44 Skolinspektionen 7 (17) Bilaga 2 Tillsynsprotokoll med bedömningar för Futurum Tillsynen har visat att åtgärder krävs inom de områden som är markerade. Bedömningar och motiveringar för detta redovisas i det följande: Måluppfyllelse och resultat Kunskaper Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Fokus på skolans uppdrag Skolans lärandemiljö Enskild elevs rätt Lärarnas bedömning och utvärdering Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Fokus på lärande Tillit till elevens förmåga Trygghet och studiero Bedömning och betyg Undervisningstid och val Särskilt stöd Studie- och yrkesvägledning Avgifter Rektorns beslutsfattande

45 8 (17) Huvudområde: Måluppfyllelse och resultat Bristområde: Kunskaper Omkring 30 procent av eleverna går ut grundskolan utan att ha nått minst betyget godkänt i alla ämnen. Skolinspektionen bedömer att kunskapsresultaten behöver förbättras på Futurum. På Futurum var andelen elever som nådde målen i alla ämnen år 2009 omkring 70 procent. Resultatet har försämrats över tiden med undantag av något år. Andelen elever som var behöriga till nationellt program på gymnasieskolan var ca 98 procent, vilket är ett bättre resultat än tidigare år. Slutligen var det genomsnittliga meritvärdet samma år ca 208 vilket är en förbättring sett över en femårsperiod men en försämring gentemot år Intervjuade personer uppger att skolan arbetar aktivt med att ge alla elever i behov av särskilt stöd, stöd i de ämnen de riskerar att inte nå målen i. Trots detta behöver resultaten förbättras eftersom en så pass stor andel som omkring 30 procent inte når målen i alla ämnen. När det gäller de nationella ämnesproven i årskurs 5 visar rektorsområdets egen statistik från år 2008 att 81 procent av eleverna nådde målen i matematik, 87,5 procent av eleverna nådde målen i svenska och 92,7 procent av eleverna nådde målen i engelska. Statistiken är inte uppdelad på de olika skolorna varför Futurums resultat inte kan utläsas specifikt. Vidare saknar skolan uppgift om hur stor andel av eleverna i årskurs 5 som nått kursplanernas mål i alla ämnen i slutet av årskursen. De biträdande rektorerna har dock en allmän känsla för hur stor andel som uppnår målen i alla ämnen eftersom de deltar i skolans s.k. klasskonferenser där varje elev diskuteras utifrån måluppfyllelse. Avsaknaden av en systematisk uppföljning i alla ämnen och årskurser bedöms under område Rektors ansvar för uppföljning och utvärdering. Eftersom skolan inte har några sammanställningar som visar i vilken grad eleverna når målen i årskurs 5 har inspektörerna svårt att uttala sig om elevernas kunskapsresultat. Resultaten i de nationella ämnesproven indikerar dock att kunskapsresultaten behöver förbättras i framförallt matematik. Lpo 94, 2.2 Kunskaper, Mål att uppnå i grundskolan. Kursplanerna Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bristområde: Lärarnas bedömning och utvärdering Skolinspektionen bedömer att elevernas individuella utvecklingsplaner behöver utvecklas så att omdömen finns i alla ämnen samt att skolans insatser tydligare framgår med utgångspunkt i de nationella kursplanernas mål. Skolan håller för närvarande på med ett arbeta med att utveckla de individuella utvecklingsplanerna. De befintliga planerna, som enligt rektorn är en tillfällig lösning, saknar omdömen i alla ämnen då ett gemensamt omdöme för alla samhälls- och naturorienterad ämnen upprättas även för elever i högre årskurser. I planerna framgår inte heller

46 Skolinspektionen 9 (17) tydligt vilka insatser som ska göras av skolan utifrån de nationella kursplanerna för att eleven ska ha framgång i skolarbetet. 7 kap. 2 grundskoleförordningen Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bristområde: Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Skolinspektionen bedömer att rektorn i högre grad behöver ta ansvar för att inhämta kunskaper om och följa upp lärarnas undervisning. Det är speciellt viktigt att skolan ökar sina ansträngningar i detta avseende, inte minst med tanke på att skolan behöver vidta ytterligare åtgärder för att göra undervisningen ännu mer stimulerande för eleverna i de högre årskurserna. Se också Skolinspektionens bedömning under området Fokus på lärandet. På Futurum diskuterar arbetslagen på arbetslagsmöten och i andra sammanhang hur undervisningen bedrivs. I dessa diskussioner medverkar rektorn och de biträdande rektorerna emellanåt. De biträdande rektorerna deltar vid enstaka tillfällen även på lektioner. I medarbetarsamtalen tar de biträdande rektorerna också upp hur lärarna bedriver sin undervisning. Detta diskuteras i ledningsgruppen om det är något som speciellt utmärker sig. Tillsynen visar dock att rektorn, och de biträdande rektorerna, inte på ett tillräckligt strukturerat sätt följer upp hur pass stimulerande undervisningen är eller hur läroplanens mål att sträva mot genomsyrar undervisningen. 2 kap. 2 första stycket skollagen Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bristområde: Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering a) Skolinspektionen bedömer att skolan behöver vidta åtgärder så att uppföljningen av elevernas kunskapsresultat i förhållande till bl.a. målen i årskurs 5 förbättras på en övergripande skolnivå. I tillsynen framkommer att ett systematiskt kvalitetsarbete pågår på skolan, där verksamhet och resultat följs upp, diskuteras och utvärderas. Resultaten i t.ex. de nationella ämnesproven i årskurs 5 och 9 samt behörigheten till gymnasieskolan följs och analyseras av skolledningen och personalen. Däremot visar tillsynen att på övergripande skolnivå behöver uppföljningen och utvärderingen av elevernas kunskapsresultat i samtliga ämnen bli bättre. Rektorn och de biträdande rektorerna har visserligen en allmän bild över måluppfyllelsen i klasserna men det finns ingen dokumentation över denna på skolövergripande nivå. Det görs inte heller några analyser av t.ex. måluppfyllelsen i de naturorienterande eller praktiska ämnena i årskurs 5 och 9 i förhållande till de nationella kursplanerna. Lpo 94, 2.8. Rektors ansvar

47 10 (17) b) Skolinspektionen bedömer att skolan behöver vidta åtgärder för att utveckla kvalitetsredovisningen så att den till fullo uppfyller de krav som förordningen ställer. Skolinspektionen har tagit del av Futurum och Vibyskolans gemensamma kvalitetsredovisning för läsåret som följer en av Håbo kommun utarbetad mall. I kvalitetsredovisningen saknas en redovisning, med åtföljande analys och förslag på åtgärder, av elevernas kunskapsresultat i förhållande till de nationella kursplanemålen i årskurs 5 och 9 på en skolövergripande nivå. Det saknas även en uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen/planen mot kränkande behandling. 3 och 3a Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bristområde: Fokus på lärandet Skolinspektionen bedömer att skolan behöver vidta åtgärder så att undervisningen i årskurserna 6 9 blir ännu mer stimulerande och bidrar till elevens utveckling. Av läroplanen framgår att varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växande glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinns svårigheter. Undervisningens kvalitet diskuteras i olika sammanhang bland lärare och mellan skolledning och lärare. Av skolans handlingsplaner m.m. framgår också att undervisningens kvalitet är i fokus på skolan och att eleverna bl.a. får arbeta ämnesintegrerat för att öka deras stimulans. Även om tillsynen visar att lärarna i praktiken försöker omsätta ovanstående i undervisningen framgår, av intervjuer och observationer, att detta inte är tillräckligt eftersom graden av stimulans i undervisningen sammantaget behöver öka ytterligare i årskurs 6 9. På många lektioner och i vissa ämnen tycks undervisningen vara stimulerande medan det i andra ämnen och lektioner tycks det vara mindre stimulerande undervisning. Lpo 94, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, God miljö för lärande Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bristområde: Fokus på lärandet Skolinspektionen bedömer att skolan behöver vidta åtgärder så att undervisningen i årskurs 6 9 i högre grad ger eleverna möjlighet att lära sig lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. Av läroplanen framgår att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att lära sig lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper för att bl.a. reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden. Undervisningens kvalitet diskuteras bland lärare och mellan skolledning och lärare och av skolans handlingsplaner m.m. framgår också att undervisningens kvalitet är i fokus.

48 Skolinspektionen 11 (17) Vid intervjuer och observationer framkommer emellertid att i vilken grad undervisningen i årskurs 6 9 bidrar till att lära eleverna lyssna, argumentera och reflektera i allt för stor utsträckning beror på vilken lärare som undervisar och i vilka ämnen undervisningen bedrivs. Lpo 94, 2.2. Kunskaper Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bristområde: Fokus på lärandet Skolinspektionen bedömer att skolan behöver säkerställa att eleverna i större utsträckning ges möjlighet till inflytande över hur deras utbildning utformas samt att inflytandet anpassas efter ålder och mognad. I Futurums skola ges eleverna viss möjlighet att utöva inflytande över undervisningsprocessen och över sitt eget lärande. Intervjuerna visar att skolan har elevinflytandet i fokus för sitt arbete. Lärarna arbetar på olika sätt för att ge eleverna inflytande, men tillsynen i form av intervjuer och observationer, visar dock att inflytandet varierar mellan olika ämnen och lärare och inte alltid anpassas efter ålder och mognad. 4 kap. 2 skollagen Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bristområde: Trygghet och studiero Skolinspektionen bedömer att de äldre eleverna i högre grad behöver följa de ordningsregler som överenskommits. Enligt läroplanen ska lärarna tillsammans med de eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen. Tillsynen visar att skolan arbetar för att skapa arbetsro på lektioner och lärarna har tillsammans med skolledningen nyligen diskuterat sitt förhållningssätt gentemot eleverna för att skapa en enhetlighet i detta sammanhang. Tillsynen visar dock, i intervjuer och observationer, att eleverna i årskurs 6 9 i varierande grad följer de överenskomna reglerna samt att lärarna i varierande grad agerar när reglerna bryts. Det förekommer att elever släntrar in på lektioner efter det att lektioner påbörjats, att elever går ut ur klassrum när mobiltelefoner ringer och att man inte visar kamrater och lärare respekt genom att fokusera på undervisningen. Det händer också att eleverna, trots tillsägelser, inte efterlever de regler som satts upp. Lpo 94, avsnitt 2.1, Normer och värden, Riktlinjer.

49 12 (17) Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bristområde: Trygghet och studiero Skolinspektionen bedömer att åtgärder behöver vidtas så att skolans plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan fullt ut svarar mot gällande författningskrav. Tillsynen visar att skolan bedriver ett aktivt värdegrundsarbete. Futurum har en med Vibyskolan gemensam plan mot kränkande behandling benämnd Likabehandlingsplan för Futurums rektorsområde förskola/skola. Planen är gemensam för hela rektorsområdet och innehåller således inte någon aktuell kartläggning av förhållandena i respektive verksamhet. Inte heller några förebyggande åtgärder finns beskrivna utifrån diskrimineringslagens innehåll och planen innehåller inte någon beskrivning av rutiner för den händelse att en elev känner sig kränkt av en vuxen. 14 a kap. 8 skollagen 3 kap. 16 diskrimineringslagen Huvudområde: Enskilds elev rätt Bristområde: Bedömning och betyg Skolinspektionen bedömer att de skriftliga bedömningarna behöver överensstämma med kraven i grundskoleförordningen. Av de skriftliga bedömningar Skolinspektionen tagit del av framgår inte elevens kunskapsutveckling. Vidare framkommer att de skriftliga bedömningarna benämns som skriftliga omdömen. 7 kap. 9 grundskoleförordningen Huvudområde: Enskilds elev rätt Bristområde: Särskilt stöd Skolinspektionen bedömer att åtgärdsprogrammen på Futurum behöver utvecklas. Skolinspektionen har tagit del av flera åtgärdsprogram på Futurum och av dessa framgår vilka behov eleven har. Det varierar dock hur pass väl programmen beskriver hur behoven ska tillgodoses. De åtgärder som föreslås är ofta inte tillräckligt konkreta samt relaterar i begränsad utsträckning till läroplanens och kursplanernas mål. Dessutom framgår inte alltid hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 5 kap. 1 grundskoleförordningen

50 Skolinspektionen 13 (17) Huvudområde: Enskilds elev rätt Bristområde: Rektors beslutsfattande a) Skolinspektionen bedömer att rektorn behöver säkerställa att beslut om placering i särskild undervisningsgrupp fattas i enlighet med förordningens krav. Tillsynen visar att beslut om placering av elev i särskild undervisningsgrupp inte har fattats i de fall en enskild elev har större delen av sin undervisning utanför klassrummet tillsammans med en specialpedagog. Skälet uppges vara att rektorn inte har uppfattat att en enskild elev som har undervisning på detta sätt ska betraktas som tillhörande en särskild undervisningsgrupp. 5 kap. 5 grundskoleförordningen b) Skolinspektionen bedömer att rektorn behöver delta i elevvårdskonferenserna. Tillsynen visar att rektorn inte deltar i alla elevvårdskonferenser, istället medverkar de biträdande rektorerna. 3 kap. 4 grundskoleförordningen

51 14 (17) Bilaga 3 Tillsynsprotokoll med bedömningar för Vibyskolan Tillsynen har visat att åtgärder krävs inom de områden som är markerade. Bedömningar och motiveringar för detta redovisas i det följande Måluppfyllelse och resultat Kunskaper Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Fokus på skolans uppdrag Skolans lärandemiljö Enskild elevs rätt Lärarnas bedömning och utvärdering Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Fokus på lärande Tillit till elevens förmåga Trygghet och studiero Bedömning och betyg Undervisningstid och val Särskilt stöd Studie- och yrkesvägledning Avgifter Rektorns beslutsfattande

52 Skolinspektionen 15 (17) Huvudområde: Måluppfyllelse och resultat Bristområde: Kunskaper Skolinspektionen bedömer att kunskapsresultaten behöver förbättras på Vibyskolan. När det gäller de nationella ämnesproven i årskurs 5 visar rektorsområdets egen statistik från år 2008 att 81 procent av eleverna nådde målen i matematik, 87,5 procent av eleverna nådde målen i svenska och 92,7 procent av eleverna nådde målen i engelska. Statistiken är inte uppdelad på de olika skolorna varför Vibys resultat inte kan utläsas specifikt. Vidare saknar skolan uppgift om hur stor andel av eleverna i årskurs 5 som nått kursplanernas mål i alla ämnen i slutet av årskursen. Den biträdande rektorn har dock en allmän känsla för hur stor andel som uppnår målen i alla ämnen eftersom hon deltar i skolans s.k. klasskonferenser där varje elev diskuteras utifrån måluppfyllelse. Avsaknaden av en systematisk uppföljning i alla ämnen och årskurser bedöms under område Rektors ansvar för uppföljning och utvärdering. Eftersom skolan inte har några sammanställningar som visar i vilken grad eleverna når målen i årskurs 5 har inspektörerna svårt att uttala sig om elevernas kunskapsresultat. Resultaten i de nationella ämnesproven indikerar dock att kunskapsresultaten behöver förbättras i framförallt matematik. Lpo 94, 2.2 Kunskaper, Mål att uppnå i grundskolan. Kursplanerna Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bristområde: Lärarnas bedömning och utvärdering Skolinspektionen bedömer att elevernas individuella utvecklingsplaner behöver utvecklas så att omdömen finns i alla ämnen samt att skolans insatser tydligare framgår med utgångspunkt i de nationella kursplanernas mål. Skolan håller för närvarande på att arbeta med att utveckla de individuella utvecklingsplanerna. De befintliga planerna saknar dock omdömen i alla ämnen eftersom ett gemensamt omdöme för alla samhälls- och naturorienterad ämnen upprättas även för elever i årskurserna 4 och 5. Av planerna framgår inte heller tydligt vilka insatser som ska göras av skolan, utifrån de nationella kursplanerna, för att eleverna ska nå målen och i övrigt utvecklas. 7 kap. 2 grundskoleförordningen

53 16 (17) Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bristområde: Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Skolinspektionen bedömer att rektorn i högre grad bör ta ansvar för att inhämta kunskaper om och följa upp lärarnas undervisning. På Vibyskolan deltar den biträdande rektorn i arbetslagsmöten och andra konferenser. Vid enstaka tillfällen görs även lektionsbesök. I medarbetarsamtalen tar den biträdande rektorn också upp hur lärarna bedriver sin undervisning. Undervisning diskuteras i ledningsgruppen om det är någon omständighet som är speciellt anmärkningsvärd. Tillsynen visar dock att rektorn och den biträdande rektorn inte på ett tillräckligt strukturerat sätt följer upp hur pass stimulerande undervisningen är eller hur läroplanens mål att sträva mot genomsyrar undervisningen. 2 kap. 2 första stycket skollagen Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bristområde: Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering a) Skolinspektionen bedömer att skolan behöver vidta åtgärder för att uppföljningen av elevernas kunskapsresultat i förhållande till bl.a. målen i årskurs 5 förbättras på en övergripande skolnivå. I tillsynen framkommer att ett systematiskt kvalitetsarbete pågår på skolan, där verksamhet och resultat följs upp, diskuteras och utvärderas. Resultaten i t.ex. de nationella ämnesproven i årskurs 5 följs och analyseras av skolledningen och personalen. Däremot visar tillsynen att på en övergripande skolnivå behöver uppföljningen och utvärderingen av elevernas kunskapsresultat i samtliga ämnen bli bättre. Rektorn och den biträdande rektorn har visserligen en allmän bild över måluppfyllelsen i klasserna men det finns ingen dokumentation över denna och det görs på skolövergripande nivå inga analyser av t.ex. måluppfyllelsen i de naturorienterande eller praktiska ämnena i årskurs 5 i förhållande till de nationella kursplanerna. Lpo 94, 2.8. Rektors ansvar b) Skolinspektionen bedömer att skolan behöver vidta åtgärder för att utveckla kvalitetsredovisningen så att den till fullo uppfyller de krav som förordningen ställer. Skolinspektionen har tagit del av Futurums och Vibyskolans gemensamma kvalitetsredovisning för läsåret som följer en av Håbo kommun utarbetad mall. I kvalitetsredovisningen saknas en redovisning, med åtföljande analys och förslag på åtgärder, av elevernas kunskapsresultat i förhållande till de nationella kursplanemålen i årskurs 5 på en skolövergripande nivå. Det saknas även en uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen och av planen mot kränkande behandling.

54 Skolinspektionen 17 (17) 3 och 3a Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bristområde: Fokus på lärande Skolinspektionen bedömer att skolan behöver utveckla arbetet med att klargöra utbildningens mål för eleverna. Tillsynen visar att skolan har fokuserat på att klargöra målen i matematik, svenska och engelska för eleverna. I andra ämnen tydliggör inte skolan målen i samma utsträckning. Lpo 94, avsnitt 1, Skolans värdegrund och uppdrag, Rättigheter och skyldigheter Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bristområde: Trygghet och studiero Skolinspektionen bedömer att åtgärder behöver vidtas så att skolans plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan fullt ut svarar mot gällande författningskrav. Tillsynen visar att skolan bedriver ett aktivt värdegrundsarbete. Futurum har en med Vibyskolan gemensam plan mot kränkande behandling benämnd Likabehandlingsplan för Futurums rektorsområde förskola/skola. Planen är gemensam för hela rektorsområdet och innehåller således inte någon aktuell kartläggning av förhållandena i respektive verksamhet. Inte heller finns några förebyggande åtgärder beskrivna utifrån diskrimineringslagens innehåll och planen innehåller inte någon beskrivning av rutiner för den händelse att en elev känner sig kränkt av en vuxen. 14 a kap. 8 skollagen 3 kap. 16 diskrimineringslagen Huvudområde: Enskilds elevs rätt Bristområde: Rektors beslutsfattande Skolinspektionen bedömer att rektorn behöver delta i elevvårdskonferenserna. Tillsynen visar att rektorn inte deltar i alla elevvårdskonferenser, istället medverkar den biträdande rektorn. 3 kap. 4 grundskoleförordningen

55 Beslut Håbo kommun Centrumleden BÅLSTA (19) Dnr :3753 Gransäterskolan och Slottsskolan Rektor Gösta Karlsson Beslut efter tillsyn av Gransäterskolan och Slottsskolan i Håbo kommun

56 2 (19) Skolbeslut Tillsyn i Gransäterskolan och Slottsskolan Håbo kommun Dnr :3753 Rektorn vid Gransäterskolan och Slottsskolan Centrumleden Bålsta Tillsyn i Gransäterskolan och Slottsskolan Gransäterskolan: Förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Slottsskolan: Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Helhetsbedömning och beslut Gransäterskolan och Slottsskolan bedriver en verksamhet som i flera avseenden uppfyller de nationella kraven. Den allmänna bilden är att eleverna trivs. De uppge också att de är trygga. Eleverna i de lägre årskurserna visar lust att lära. Behörigheten till nationella program är 80 procent vilket är något lägre än riksgenomsnittet. Andelen som nått målen i samtliga ämnen är omkring 62 procent vilket måste förbättras. Kvalitetsarbetet vid skolorna är på flera sätt välfungerande. De biträdande rektorerna följer upp undervisningen, inte sällan genom klassrumsbesök, och återrapporterar sedan till rektor. De biträdande rektorerna tar på medarbetarsamtal även upp frågan om hur man bedriver stimulerande undervisning. Tillsynen visar emellertid att man behöver vidta ytterligare åtgärder då flera elever i de högre årskurserna upplever att undervisningen inte är tillräckligt stimulerande. När det gäller uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsresultat har rektor tillsammans med ledningen diskuterat skolans betygsresultat och även gjort vissa analyser utifrån dessa. En mer systematisk uppföljning av hur skolan lyckas med elevernas kunskapsutveckling saknas dock. Rektorn och de biträdande rektorerna har visserligen en bild av måluppfyllelsen i olika klasser och på skolan. Det saknas dock sammanställningar på skolövergripande nivå för alla klasser och det görs inga analyser av t.ex. måluppfyllelsen i de naturorienterande eller praktiska ämnena i årskurs 5 i förhållande till de nationella kursplanerna. Skolornas individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram behöver utvecklas liksom de skriftliga bedömningarna på Gransäterskolan. Skolorna har arbetat med frågan om inflytande över undervisningen och tillsynen visar att eleverna har ett formellt in-

57 Skolinspektionen 3 (19) flytande genom t.ex. klassråd. Däremot behöver skolorna vidta ytterligare åtgärder när det gäller att ge eleverna ett reellt inflytande över undervisningens utformning, inflytandet behöver också anpassas efter elevernas ålder och mognad. Som nämnts ovan är skolans kvalitetsarbete i flera avseenden bra, arbetet kan dock förbättras bl.a. när det gäller dokumentation och analys av elevernas kunskapsresultat. Skolorna har ett gott arbete med särskilt stöd och identifierar de elever som behöver extra hjälp, däremot upplever flera elever att det kan ta lång tid att få hjälp i det dagliga skolarbetet. Rektorn tar ett pedagogiskt ansvar för verksamheterna och från skolledningen har man redan identifierat och påbörjat en stor del av de åtgärder som Skolinspektionen anser nödvändiga. Framförallt mot bakgrund av skolans kunskapsresultat är det dock viktigt att skolan förstärker sitt arbete så att eleverna ges bättre förutsättningar att nå målen i alla ämnen. Skolinspektionen har i tillsynen av Gransäterskolan och Slottsskolan skola identifierat följande brister som måste åtgärdas Andelen elever som når målen i alla ämnen är inte tillräckligt hög. På Gransäterskolan undervisar vissa lärare i ämnen som de inte har utbildning för. På Gransäterskolan är det inte säkerställt att lärarna följer upp elevernas kunskapsutveckling vad gäller naturorienterande ämnen och teknik i förhållande till kursplanernas mål i årskurs 5. De individuella utvecklingsplanerna består inte av omdömen i alla ämnen och skolans insatser framgår inte med tillräckligt tydlig utgångspunkt i de nationella kursplanernas mål. Uppföljningen av elevernas kunskapsresultat på skolövergripande nivå är inte tillräckligt systematisk. Skolinspektionen förväntar sig att en redovisning av resultaten för samtliga ämnen i årskurs 5 lämnas i samband med uppföljningen i oktober Kvalitetsredovisningen uppfyller inte förordningens krav. På Gransäterskolan klargörs inte i tillräcklig grad målen för utbildningen för eleverna. Undervisningen vid Gransäterskolan i årskurs 6 9 är inte tillräckligt stimulerande. Undervisningen i årskurs 6 9 vid Gransäterskolan ger inte alltid eleverna i tillräcklig grad möjlighet till att lära sig lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden.

58 4 (19) Elevernas inflytande över hur utbildningen utformas anpassas inte alltid efter deras ålder och mognad. Skolornas plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan uppfyller inte fullt ut gällande författningskrav. De skriftliga bedömningarna för eleverna som inte når målen i årskurs 9 följer inte de krav som ställs i grundskoleförordningen. Åtgärdsprogrammen följer inte alltid grundskoleförordningens krav. Gransäterskolan behöver säkerställa att utbildningen är kostnadsfri för samtliga elever. Rektorns beslutsfattande vid placering i särskild undervisningsgrupp följer inte grundskoleförordningens krav. Det är inte klargjort för personal, elever och vårdnadshavare att beslut om särskilt stöd fattas av rektorn oavsett om vårdnadshavare stödjer beslutet. Bedömningarna redovisas i bilagorna 2 3. Rektor och Håbo kommun har ansvar för att åtgärder vidtas. Skolinspektionen kommer att följa upp detta beslut. Redovisning ska lämnas till Skolinspektionen 6 månader från den dag Skolinspektionens beslut avseende Håbo kommun meddelas. I ärendets slutliga handläggning har även undervisningsrådet Mats Peterson och utredaren Ellionor Triay Strömvall deltagit. På Skolinspektionens vägnar Luca Nesi Enhetschef Fredrik Sjöberg Utredare Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Allmänt om tillsynen och beskrivning av skolan Tillsynsprotokoll och bedömningar för Gransäterskolan Tillsynsprotokoll och bedömningar för Slottsskolan

59 Skolinspektionen 5 (19) Bilaga 1 Allmänt om tillsynen Skolinspektionen genomför tillsyn i Håbo kommun under våren Vid tillsynen besöker Skolinspektionen samtliga skolor i kommunen. Skolinspektionen besökte Gransäterskolan den 1-2 februari 2010 och Slottsskolan den 4 februari Varje skola får efter besöket ett beslut där iakttagelser och bedömningar som rör den granskade skolan redovisas. Skolbeslutet kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. När tillsynen har genomförts i hela kommunen sammanställs iakttagelser och bedömningar som rör huvudmannens ansvar för skolväsendet i kommunen i ett beslut (slutligt beslut). Skolbesluten från samtliga skolor i kommunen fogas då till det beslutet som bilagor. Skolinspektionen kommer att följa upp vilka åtgärder som vidtagits i anledning av påtalade brister senast tre månader efter att kommunbeslutet meddelades. Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: måluppfyllelse och resultat, pedagogisk ledning och utveckling av skolan, skolans lärandemiljö samt enskild elevs rätt. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet. Information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (www.skolinspektionen.se/tillsyn). Underlaget för Skolinspektionens bedömning är dels dokument från kommunen och skolor, dels den information som samlats in under besöket. I Gransäterskolan intervjuades rektorn, biträdande rektorer, lärare, annan personal och elever. I Slottsskolan intervjuades rektorn och biträdande rektorn. Inspektörerna genomförde verksamhetsbesök på båda skolorna. Även annan information om kommunen och skolan från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som finns publicerad på annat sätt, har använts. Rektorn har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten. Beskrivning av skolan Tabell 1: Antal elever på Gransäterskolan Gransäterskolan Antal elever Förskoleklass 48 Grundskola 413 Källa: skolans egna uppgifter

60 6 (19) Tabell 2: Antal elever på Slottsskolan Slottsskolan Antal elever Förskoleklass 24 Grundskola 121 Källa: skolans egna uppgifter Gransäterskolan ligger i Bålsta i Håbo kommun och består av förskoleklass och grundskola årskurs 1 9. På skolan finns drygt 460 elever. Slottskolan ligger i Skokloster i Håbo kommun och består av förskoleklass och årskurs 1-6. På skolan finns 145 elever. Gransäterskolan är indelad i arbetslag enligt följande. Två arbetslag för årskurs f-2, två arbetslag för årskurs 3 5 samt tre arbetslag för årskurs 6 9. Därutöver har skolan två särskilda undervisningsgrupper. Vid Slottsskolan finns det ett arbetslag för f 3 och ett arbetslag för årskurs 4 6. På Slottsskolan finns även en särskild undervisningsgrupp. För skolorna finns en gemensam rektor som också har ansvar för förskola och skolbarnomsorg som är knutna till skolorna. Kommunens ansvarstagande för skolbarnomsorgen och förskoleverksamheten beskrivs dock i separata rapporter. I rektorsområdet finns två biträdande rektorer. En av de biträdande rektorerna arbetar heltid på Gransäterskolan den andra arbetar tre dagar i veckan vid Slottsskolan och två dagar vid Gransäterskolan.

61 Skolinspektionen 7 (19) Bilaga 2 Tillsynsprotokoll med bedömningar för Gransäterskolan Tillsynen har visat att åtgärder krävs inom de områden som är markerade. Bedömningar och motiveringar för detta redovisas i det följande Måluppfyllelse och resultat Kunskaper Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Fokus på skolans uppdrag Skolans lärandemiljö Enskild elevs rätt Lärarnas bedömning och utvärdering Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Fokus på lärande Tillit till elevens förmåga Trygghet och studiero Bedömning och betyg Undervisningstid och val Särskilt stöd Studie- och yrkesvägledning Avgifter Rektorns beslutsfattande

62 8 (19) Huvudområde: Måluppfyllelse och resultat Bristområde: Kunskaper Skolinspektionen bedömer att kunskapsresultaten behöver förbättras på Gransäterskolan. Bedömningen grundar sig främst på att ca 38 procent av eleverna går ut grundskolan utan att ha nått minst betyget godkänt i alla ämnen. På Gransäterskolan var andelen elever som nådde målen i alla ämnen år 2009 ca 62 procent. Resultatet har enligt skolan förbättrats över tiden medan undantag av år 2009 då flera elever med höga betygsresultat bytte skola till en nystartad fristående skola. Andelen elever som var behöriga till nationellt program på gymnasieskolan var ca 81 procent, vilket är ett sämre resultat än riksgenomsnittet. Det genomsnittliga meritvärdet samma år var 189 vilket också är under riksgenomsnittet. Skillnaden mellan pojkar och flickor är också stor, främst avseende meritvärdet. Intervjuade personer uppger att skolan arbetar aktivt med att ge stöd till alla elever i behov av särskilt stöd i de ämnen de riskerar att inte nå målen i. Trots detta behöver resultaten förbättras eftersom en så pass stor andel som 38 procent inte når målen i alla ämnen. När det gäller de nationella ämnesproven i årskurs 5 visar rektorsområdets egen statistik från år 2009 att 89,5 procent av eleverna nådde målen i matematik, 84,5 procent av eleverna nådde målen i svenska och 84,3 procent av eleverna nådde målen i engelska. Skolan saknar uppgift om hur stor andel av eleverna i årskurs 5 som nått kursplanernas mål i alla ämnen i slutet av årskursen. Rektorn och de biträdande rektorerna har dock en allmän känsla för hur stor andel som uppnår målen i övriga ämnen eftersom de deltar i arbetslagsmöten och konferenser där dessa resultat diskuteras. Avsaknaden av en systematisk uppföljning i alla ämnen och årskurser bedöms under området Rektors ansvar för uppföljning utvärdering. Eftersom skolan inte har några sammanställningar som visar i vilken grad eleverna når målen i årskurs 5 har Skolinspektionen svårt att uttala sig om elevernas kunskapsresultat. Resultaten i de nationella ämnesproven indikerar dock att kunskapsresultaten behöver förbättras eftersom mellan 10 och 15 procent av eleverna inte når målen i proven. Lpo 94, 2.2 Kunskaper, Mål att uppnå i grundskolan. Kursplanerna Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bristområde: Fokus på skolans uppdrag Skolan behöver vidta ytterligare åtgärder så att man för undervisningen använder lärare som har en utbildning som är avsedd för den undervisning de i huvudsak bedriver. I årskurserna 1 5 använder skolan klasslärarsystem. Klasslärarna undervisar sina klasser i så gott som alla ämnen. Undervisningen är alltså inte organiserad så att lärarna byter klasser för att täcka upp ämnesbehörigheten. Det innebär att lärarna, i varierande

63 Skolinspektionen 9 (19) utsträckning, undervisar i ämnen de inte har utbildning för och att den ämneskompetens som finns att tillgå inte utnyttjas i tillräcklig grad. 2 kap. 3 skollagen Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bristområde: Lärarnas bedömning och utvärdering Skolinspektionen bedömer att skolan behöver säkerställa att lärarna följer upp elevernas kunskapsutveckling så att eleverna ges möjlighet att nå kurplanernas mål i årskurs 5 i samtliga ämnen. Skolan håller för närvarande på att arbeta med att konkretisera målen för naturorienterande ämnen och teknik vilket är positivt. Tillsynen visar emellertid att det på skolan inte är säkerställt att undervisningen ger eleverna möjlighet att nå kurplanernas mål i årskurs 5 i naturorienterande ämnen och teknik. Lpo Bedömning och betyg Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bristområde: Lärarnas bedömning och utvärdering Skolinspektionen bedömer att elevernas individuella utvecklingsplaner behöver utvecklas så att omdömen finns i alla ämnen. Vidare behöver skolans insatser tydligare framgå med utgångspunkt i de nationella kursplanernas mål. Skolan håller för närvarande på att arbeta med att utveckla de individuella utvecklingsplanerna. De befintliga planerna saknar omdömen i alla ämnen då ett gemensamt omdöme för alla samhälls- och naturorienterad ämnen upprättas även för elever i högre årskurser. I planerna framgår inte tydligt vilka insatser som ska göras av skolan utifrån de nationella kursplanerna för att eleven ska ha framgång i skolarbetet. 7 kap. 2 grundskoleförordningen Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bristområde: Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering a) Skolinspektionen bedömer att skolan behöver vidta åtgärder för att uppföljningen av elevernas kunskapsresultat i förhållande till målen i årskurs 5 förbättras på en övergripande skolnivå. I tillsynen framkommer att ett systematiskt kvalitetsarbete pågår på skolan, där verksamhet och resultat följs upp, diskuteras och utvärderas. Resultaten t.ex. i de nationella ämnesproven i årskurs 5 och 9 samt behörigheten till gymnasieskolan följs och analyseras av skolledningen och personalen. Däremot visar tillsynen att på övergripande skol-

64 10 (19) nivå behöver uppföljningen och utvärderingen av elevernas kunskapsresultat i samtliga ämnen bli bättre. Rektorn och de biträdande rektorerna har visserligen en allmän bild över måluppfyllelsen i klasserna men det finns ingen sammanställd dokumentation över denna på skolövergripande nivå och det görs inga analyser av t.ex. måluppfyllelsen i de naturorienterande eller praktiska ämnena i årskurs 5 i förhållande till de nationella kursplanerna. Lpo 94, 2.8. Rektors ansvar b) Skolinspektionen bedömer att skolan behöver vidta åtgärder för att utveckla kvalitetsredovisningen så att den tillfullo uppfyller de krav som förordningen ställer. I kvalitetsredovisningen för Gransäterskolan och Slottsskolan saknas en redovisning, med åtföljande analys och förslag på åtgärder, av elevernas kunskapsresultat i förhållande till de nationella kursplanemålen i årskurs 5 och 9 på en skolövergripande nivå. Det saknas även en uppföljning och utvärdering av skolans årliga plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplanen. 3 och 3 a Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bristområde: Fokus på lärandet Skolinspektionen bedömer att skolan, främst i årskurserna 1 7, i större utsträckning måste klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har. Av läroplanen framgår det bl.a. att skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har. Av intervju med skolans ledning framgår att man har arbetat för att elever och föräldrar ska få information om vilka mål utbildningen har. Intervjuer med lärare och elever visar emellertid att det varierar mellan lärare, främst i årskurs 1-7, i vilken utsträckning eleverna informeras främst vad gäller kursplanernas mål. Lpo 94, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, Rättigheter och Skyldigheter Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bristområde: Fokus på lärandet Skolinspektionen bedömer att skolan, för främst årskurserna 6 9, behöver vidta åtgärder så att undervisningen blir mer stimulerande. Lpo 94, avsnitt 1, Skolans värdegrund och uppdrag, God miljö för lärande Av läroplanen framgår att varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växande glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. Undervisningens kvalitet diskuteras i olika sammanhang bland lärare och mellan skolledning och lärare. Den biträdande rektorn med det huvudsakliga ansvaret

65 Skolinspektionen 11 (19) för undervisningen på Gransäterskolan ställer specifika frågor till lärarna om vad de gör för att undervisningen ska vara stimulerande och hur de ser till att läroplanens mål att sträva mot genomsyrar undervisningen. Vidare gör den biträdande rektorn förhållandevis ofta lektionsbesök. Biträdande rektorn delger rektorn resultatet av sina samtal och observationer. Trots dessa goda initiativ visar tillsynen, i form av intervjuer och observationer, att detta inte är tillräckligt eftersom graden av stimulans i undervisningen, främst i årskurs 6 9, tycks bero på vilken lärare som undervisar och i vilka ämnen undervisningen bedrivs. Stimulansen i undervisningen i de två kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna vid skolan tycks däremot vara god. Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bristområde: Fokus på lärandet Skolinspektionen bedömer att skolan, främst för årskurserna 6 9, behöver vidta åtgärder så att undervisningen i högre grad ger eleverna möjlighet att lära sig lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. Av läroplanen framgår att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att lära sig lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper för att bl.a. reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden. Undervisningens kvalitet diskuteras i olika sammanhang bland lärare, mellan skolledning och lärare. Den biträdande rektorn besöker lektioner samt förhör sig om hur lärarna ser till att läroplansmålen genomsyrar undervisningen. Av skolans kvalitetsredovisning m.m. framgår också att undervisningens kvalitet är i fokus på skolan. Vid intervjuer och observationer framkommer emellertid att i vilken grad undervisningen, i främst årskurs 6 9, bidrar till att lära eleverna att lyssna, argumentera och reflektera i alltför stor utsträckning beror på vilken lärare som undervisar och i vilka ämnen undervisningen bedrivs. Ovanstående förbättringsområde gäller inte de två särskilda undervisningsgrupperna, även om undervisningen alltid bör omprövas. Lpo 94, 2.2. Kunskaper Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bristområde: Fokus på lärandet Skolinspektionen bedömer att skolan behöver säkerställa att eleverna i större utsträckning ges möjlighet till inflytande över hur deras utbildning utformas. I Gransäterskolan ges eleverna viss möjlighet att utöva inflytande över undervisningsprocessen och över sitt eget lärande. Skolans dokumentation och intervjuerna visar att skolan har elevinflytandet i fokus för sitt arbete främst genom skolans olika formella kanaler t.ex. elevråd, klassråd, kamratstödjare och matråd. Tillsynen, i form av

66 12 (19) intervjuer och observationer, visar dock att det reella inflytandet över utbildningens utformning varierar mellan olika ämnen och lärare. 4 kap. 2 skollagen Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bristområde: Trygghet och studiero Skolinspektionen bedömer att åtgärder behöver vidtas så att skolans årliga plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan fullt ut svarar mot gällande författningskrav samt för att göra planen mer känd bland eleverna. Tillsynen visar att skolan bedriver ett aktivt värdegrundsarbete. Gransäterskolans likabehandlingsplan, som i huvudsak fungerar som en plan mot kränkande behandling, innehåller inte någon aktuell kartläggning av förhållandena i respektive verksamhet. Inte heller några förebyggande åtgärder finns beskrivna utifrån diskrimineringslagens innehåll. Planen är upprättad tillsammans med bl.a. representanter för eleverna men den behöver göras känd för alla elever. Bristande kännedom om planen kan också vara en förklaring till att eleverna har svårt att se vad skolan vidtar för uppföljning av eventuella kränkningar. Enligt 14 a kap. 8 skollagen 3 kap. 16 diskrimineringslagen Huvudområde: Enskilds elev rätt Bristområde: Bedömning och betyg Skolinspektionen bedömer att de skriftliga bedömningarna behöver överensstämma med kraven i grundskoleförordningen. Av de skriftliga bedömningar Skolinspektionen tagit del av framgår inte elevens kunskapsutveckling. Vidare framkommer att de skriftliga bedömningarna benämns som skriftliga omdömen. 7 kap. 9 grundskoleförordningen Huvudområde: Enskilds elev rätt Bristområde: Särskilt stöd Skolinspektionen bedömer att åtgärdsprogrammen behöver utvecklas. Skolinspektionen har tagit del av flera åtgärdsprogram på skolan och av dessa framgår vilka behov eleven har. Det skiftar dock hur pass väl programmen beskriver hur behoven ska tillgodoses, exempelvis är de åtgärder som föreslås många gånger inte tillräck-

67 Skolinspektionen 13 (19) ligt konkreta och de relaterar i begränsad utsträckning till läroplanens och kursplanernas mål. Dessutom framgår inte alltid hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 5 kap. 1 grundskoleförordningen Huvudområde: Enskilds elev rätt Bristområde: Avgifter Skolinspektionen bedömer att skolan måste säkerställa att utbildningen är kostnadsfri för samtliga elever. Av skollagen framgår det att utbildningen ska vara avgiftsfri för alla elever med undantag av enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. Av förarbetena till lagen framgår att det är en grundläggande princip att verksamheten inte ska organiseras så att eleverna behöver svara för vissa kostnader. Under tillsynen av Gransäterskolan har det framkommit att en föräldraförening på skolan samlar in pengar för att köpa in böcker som används i undervisningen. Pengarna samlas in genom frivilliga bidrag från elevernas föräldrar. 4 kap. 4 skollagen Huvudområde: Enskilds elev rätt Bristområde: Rektors beslutsfattande a) Skolinspektionen bedömer att rektorn behöver säkerställa att beslut om placering i särskild undervisningsgrupp fattas i enlighet med förordningens krav. Tillsynen visar att beslut om placering av elev i särskild undervisningsgrupp inte har fattats i de fall en enskild elev har större delen av sin undervisning utanför klassrummet tillsammans med en specialpedagog. Skälet uppges vara att rektorn inte har uppfattat att en enskild elev som har undervisning på detta sätt ska betraktas som tillhörande en särskild undervisningsgrupp. 5 kap. 5 grundskoleförordningen b) Skolinspektionen bedömer att rektorn behöver klargöra för personal, elever och vårdnadshavare att beslut om särskilt stöd fattas av rektorn oavsett om vårdnadshavare stödjer beslutet. Enligt grundskoleförordningen ska rektorn fatta beslut om särskilt stöd. Rätten till särskilt stöd är således oavvisligt och att det är elevens rektor som ansvarar för att särskilt stöd ges till elever i behov av detta. Av tillsynen framgår att personalen har uppfattat att inga beslut om särskilt stöd kan fattas mot vårdnadshavarnas vilja. Detta har i något enstaka fall fått till följd att placer-

68 14 (19) ing av elev i särskild undervisningsgrupp inte genomförts utan andra åtgärder har vidtagits. 5 kap. 1 grundskoleförordningen

69 Skolinspektionen 15 (19) Bilaga 3 Tillsynsprotokoll med bedömningar för Slottsskolan Tillsynen har visat att åtgärder krävs inom de områden som är markerade. Bedömningar och motiveringar för detta redovisas i det följande. Måluppfyllelse och resultat Kunskaper Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Fokus på skolans uppdrag Skolans lärandemiljö Enskild elevs rätt Lärarnas bedömning och utvärdering Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Fokus på lärande Tillit till elevens förmåga Trygghet och studiero Bedömning och betyg Undervisningstid och val Särskilt stöd Studie- och yrkesvägledning Avgifter Rektorns beslutsfattande

70 16 (19) Huvudområde: Måluppfyllelse och resultat Bristområde: Kunskaper Skolinspektionen bedömer att kunskapsresultaten behöver förbättras på Slottsskolan. Skolans resultat är svåra att bedöma för Skolinspektionen eftersom sammanställningar av måluppfyllelse gentemot kursplanernas mål inte görs i alla ämnen. Sammanställningar av resultaten för de nationella ämnesproven i årskurs 5 indikerar dock att resultaten behöver förbättras. När det gäller de nationella ämnesproven i årskurs 5 visar Slottsskolans egen statistik från år 2009 att ca 77 procent av eleverna nådde målen i matematik, 78 procent av eleverna nådde målen i svenska och 72 procent av eleverna nådde målen i engelska. Skolan saknar vidare uppgift om hur stor andel av eleverna i årskurs 5 som nått kursplanernas mål i alla ämnen i slutet av årskursen. Rektorn och den biträdande rektorn har dock i stora drag vetskap om hur stor andel som uppnår målen i främst svenska, matematik och engelska eftersom de deltar i arbetslagsmöten och andra tillfällen där dessa resultat diskuteras. Avsaknaden av en systematisk uppföljning i alla ämnen och årskurser bedöms under området Rektors ansvar för uppföljning utvärdering. Eftersom skolan inte har några sammanställningar som visar i vilken grad eleverna når målen i årskurs 5 har Skolinspektionen svårt att uttala sig om elevernas kunskapsresultat. Resultaten i de nationella ämnesproven indikerar dock att kunskapsresultaten behöver förbättras eftersom mellan 22 och 28 procent av eleverna inte nådde målen i proven Lpo 94, 2.2 Kunskaper, Mål att uppnå i grundskolan. Kursplanerna Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bristområde: Lärarnas bedömning och utvärdering Skolinspektionen bedömer att elevernas individuella utvecklingsplaner behöver utvecklas så att omdömen finns i alla ämnen. Vidare behöver det tydligare framgå av planerna hur långt eleven har kommit i sin kunskapsutveckling. Även skolans insatser behöver tydligare framgå med utgångspunkt i de nationella kursplanernas mål. I rektorsområdet pågår för närvarande ett arbete med att utveckla de individuella utvecklingsplanerna. Tillsynen visar också att elever och föräldrar utöver utvecklingsplanen får ytterligare skriftlig information om elevens kunskapsutveckling i samband med utvecklingssamtalen. Emellertid så saknar de befintliga utvecklingsplanerna omdömen i alla ämnen då ett gemensamt omdöme för alla samhälls- och naturorienterande ämnen upprättas även för eleverna i Slottsskolans högre årskurser. I planerna framgår inte tydligt vilka insatser som ska göras av skolan utifrån de nationella kursplanerna för att eleven ska ha framgång i skolarbetet. 7 kap. 2 grundskoleförordningen

71 Skolinspektionen 17 (19) Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bristområde: Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering a) Skolinspektionen bedömer att skolan behöver vidta åtgärder för att uppföljningen av elevernas kunskapsresultat i förhållande till målen i årskurs 5 förbättras på en övergripande skolnivå. I tillsynen framkommer att ett systematiskt kvalitetsarbete pågår på skolan, där verksamhet och resultat följs upp, diskuteras och utvärderas. Resultaten t.ex. i de nationella ämnesproven i årskurs 5 samt resultat av tester i läs- och skrivkunnighet följs upp och analyseras av skolledningen. Däremot visar tillsynen att på övergripande skolnivå behöver uppföljningen och utvärderingen av elevernas kunskapsresultat i samtliga ämnen bli bättre. Rektorn och den biträdande rektorn har visserligen en allmän bild över måluppfyllelsen i klasserna genom att man diskuterar elevernas resultat vid t.ex. klasskonferenser och i andra sammanhang. Däremot finns det ingen dokumentation över måluppfyllelsen på skolövergripande nivå och det saknas analyser av måluppfyllelsen i flera ämnen i årskurs 5 i förhållande till de nationella kursplanerna. Lpo 94, 2.8. Rektors ansvar b) Skolinspektionen bedömer att skolan behöver vidta åtgärder för att utveckla kvalitetsredovisningen så att den tillfullo uppfyller de krav som förordningen ställer. Skolinspektionen har tagit del av skolans kvalitetsredovisning för läsåret som följer en av Håbo kommun utarbetad mall. I kvalitetsredovisningen saknas en redovisning, med åtföljande analys och förslag på åtgärder, av elevernas kunskapsresultat i förhållande till de nationella kursplanemålen i årskurs 5 på en skolövergripande nivå. Det saknas även en uppföljning och utvärdering av skolans årliga plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen. 3 och 3a Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bristområde: Fokus på lärandet Skolinspektionen bedömer att skolan behöver säkerställa att eleverna i större utsträckning ges möjlighet till inflytande över hur deras utbildning utformas. Vid Slottsskolan jobbar man aktivt med att ge eleverna inflytande över undervisningen. Detta sker genom skolans formella råd men även i viss utsträckning i den dagliga undervisningen. Tillsynen, i form av intervjuer och observationer, visar dock att inflytandet varierar i omfattning mellan olika ämnen och lärare.

72 18 (19) 4 kap. 2 skollagen Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bristområde: Trygghet och studiero Skolinspektionen bedömer att åtgärder behöver vidtas så att skolans plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan fullt ut svarar mot gällande författningskrav och för att göra planen känd bland alla elever. Tillsynen visar att skolan bedriver ett aktivt värdegrundsarbete. Slottsskolans likabehandlingsplan, vilken fungerar som en plan mot kränkande behandling, innehåller inte en definition av diskrimineringsgrunderna, inte någon aktuell kartläggning av förhållandena i respektive verksamhet på skolan och inte heller några förebyggande åtgärder utifrån diskrimineringslagens innehåll. Skolan behöver även aktivt arbeta för att göra planen känd bland eleverna. Enligt 14 a kap. 8 skollagen 3 kap. 16 diskrimineringslagen Huvudområde: Enskilds elev rätt Bristområde: Särskilt stöd Skolinspektionen bedömer att åtgärdsprogrammen behöver utvecklas. Skolinspektionen har tagit del av flera åtgärdsprogram på skolan och av dessa framgår vilka behov eleven har. Det varierar dock hur pass väl programmen beskriver hur dessa behov ska tillgodoses och de åtgärder som föreslås är många gånger inte tillräckligt konkreta och relaterar i begränsad utsträckning till läroplanens och kursplanernas mål. Dessutom framgår inte alltid hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 5 kap. 1 grundskoleförordningen Huvudområde: Enskilds elev rätt Bristområde: Rektors beslutsfattande Skolinspektionen bedömer att rektorn behöver säkerställa att beslut om placering i särskild undervisningsgrupp fattas i enlighet med förordningens krav. Tillsynen visar att beslut om placering av elev i särskild undervisningsgrupp inte har fattats i ett par fall när elever deltar till större delen i undervisning utanför den egna klassen. Skolinspektionen bedömer att rektorn behöver klargöra för personal, elever och vårdnadshavare att beslut om särskilt stöd fattas av rektorn oavsett om föräldrar stödjer beslutet.

73 Skolinspektionen 19 (19) Av tillsynen framgår att personalen har uppfattat att inga beslut om särskilt stöd kan fattas mot föräldrarnas vilja. 5 kap. 1 grundskoleförordningen

74 Beslut Håbo kommun Centrumleden BÅLSTA (14) Dnr: :3753 Gröna Dalen Rektor Per-Anders Wallner Beslut efter tillsyn av Gröna Dalen i Håbo kommun

75 Skolinspektionen 2 (14) Skolbeslut Tillsyn i Gröna Dalen Håbo kommun Dnr :3753 Rektorn vid Gröna Dalen Runbrovägen Bålsta Tillsyn i Gröna Dalen Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 med s.k. förberedelseklass samt obligatoriska särskolan årskurs 1-9/10. Helhetsbedömning och beslut På Gröna Dalen uppger de elever Skolinspektionen var i kontakt med att de såväl i grund- som särskolan känner sig trygga och att de trivs bra, vilket kan förklaras av ett aktivt värdegrundsarbete i skolan. Skolan arbetar också aktivt med att identifiera och hjälpa alla elever i behov av särskilt stöd. Gröna Dalen bedriver även i övrigt en verksamhet som på många sätt uppfyller de nationella kraven. Skolan genomgick nyligen en stor organisatorisk förändring då årskurserna 7-9 flyttades från skolan från och med höstterminen Det ledde, enligt många intervjuade, till en lugnare miljö, men mycket tid och energi har gått åt till omorganisationen. Många delar inom verksamheten har blivit eftersatta under denna process, eftersom tid har ägnats åt flyttning snarare än pedagogisk utveckling av verksamheten. Skolan har en ny rektor sedan ca ett år tillbaka och de båda biträdande rektorerna har också varit anställda kort tid på skolan. Det framkom vid tillsynen att de har ett välfungerande samarbete och skolans personal har höga förväntningar på att de ska utveckla skolans verksamhet. Statistik för de elever som tidigare gick på skolan i årskurs 7-9 visar att resultaten i många avseenden var låga. För de elever som går på skolan i dagsläget finns det inga sammanställningar av måluppfyllelse gentemot kursplanernas mål, men sammanställningarna av resultaten för de nationella ämnesproven i årskurs 5 indikerar att resultaten behöver förbättras, framförallt i svenska där så stor andel som drygt 30 procent inte når målen. Även på särskolan måste sammanställningar och analyser av elevernas resultat göras i årskurs 5 samt årskurs 9/10. I grundsärskolan ges betyg till de elever som begär det, vilket är i enlighet med författningarnas krav.

76 Skolinspektionen 3 (14) Skolan behöver i högre grad analysera elevernas resultat utifrån de nationella styrdokumenten i alla årskurser och alla ämnen för att identifiera var utvecklingsinsatser bör sättas in. En sådan uppföljning torde lägga grunden för åtgärder så att flera elever når målen i alla ämnen. Speciellt viktigt är det att rektorn lägger kraft på att följa upp och utvärdera undervisningen. Stimulansen i undervisningen i grundskolan behöver utvecklas ytterligare och eleverna behöver ges bättre möjlighet att själva formulera sina ståndpunkter, lyssna, diskutera och använda sina olika kunskaper för att lösa problem. Även elevernas möjlighet till inflytande över hur deras utbildning utformas behöver utvecklas ytterligare så att detta ökar med stigande ålder och mognad. Skolledningen har till stor del själva identifierat de områden som tillsynen visar behöver utvecklas, vilket är positivt. De bedriver idag ett fungerande kvalitetsarbete, men detta behöver utvecklas och bättre återspeglas i kvalitetsredovisningen. Rektorn och de biträdande rektorerna har fokus på skolans uppdrag och är till synes överens om vilka målen för skolan är. Den pedagogiska ledningen behöver dock förstärkas ytterligare så att t.ex. undervisningen bättre följs upp, analyseras och utvecklas i enlighet med ovanstående. Detta kan sannolikt ge som effekt att resultaten höjs eftersom man tydligare fokuserar på vilka åtgärder som behövs för att förbättra undervisningen. Slutligen behöver skolornas individuella utvecklingsplaner utvecklas och detsamma gäller åtgärdsprogrammen, såväl i grundskolan som i obligatoriska särskolan. Rektorns beslutsfattande vad gäller placering i särskild undervisningsgrupp samt mottagande i obligatoriska särskolan måste också överensstämma med författningskraven. Skolinspektionen har i tillsynen av Gröna Dalen identifierat följande brister som måste åtgärdas Kunskapsresultaten är inte tillräckligt bra i grundskolan. De individuella utvecklingsplanerna uppfyller inte författningarnas krav. Rektorn följer inte upp undervisningen i tillräcklig grad. Uppföljningen av elevernas kunskapsresultat på skolövergripande nivå är inte tillräckligt systematisk. Skolinspektionen förväntar sig att en redovisning av resultaten för samtliga ämnen i grundskolan årskurs 5 samt särskolan årskurs 5 och 9/10 lämnas i samband med uppföljningen i oktober Kvalitetsredovisningen uppfyller inte förordningens krav. På grundskolan klargörs inte i tillräcklig grad målen för utbildningen för eleverna. På skolan är det inte säkerställt att lärarna följer upp elevernas kunskapsutveckling i samtliga ämnen utifrån kursplanernas mål. Undervisningen är inte alltid tillräckligt stimulerande i grundskolan.

77 Skolinspektionen 4 (14) Undervisningen i grundskolan ger inte alltid eleverna tillräckliga möjligheter att lära sig lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. Elevernas inflytande över hur utbildningen utformas i grundskolan anpassas inte alltid efter deras ålder och mognad. Skolans plan mot kränkande behandling svarar inte fullt ut mot gällande författningskrav. Åtgärdsprogrammen på grundskolan följer inte grundskoleförordningens krav. Åtgärdsprogram i särskolan upprättas inte vilket strider mot särskoleförordningens krav. Studiehandledning på modersmålet ges inte i grundskolan till de elever som har behov av det. Rektorns beslutsfattande vid placering i särskild undervisningsgrupp samt i den s.k. förberedelseklassen följer inte grundskoleförordningens krav. Rektorns beslutsfattande vid mottagande i den obligatoriska särskolan följer inte skollagens krav. Bedömningarna redovisas i bilaga 2. Rektorn och Håbo kommun har ansvar för att åtgärder vidtas. Skolinspektionen kommer att följa upp detta beslut. Redovisning ska lämnas till Skolinspektionen sex månader från den dag Skolinspektionens beslut avseende Håbo kommun meddelas. I ärendets slutliga handläggning har även undervisningsråden Mats Peterson och Fredrik Sjöberg deltagit. På Skolinspektionens vägnar Luca Nesi Enhetschef Ellionor Triay Strömvall Utredare Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Allmänt om tillsynen och beskrivning av skolan Tillsynsprotokoll och bedömningar för Gröna Dalen

78 Skolinspektionen 5 (14) Bilaga 1 Allmänt om tillsynen Skolinspektionen genomför tillsyn i Håbo kommun under våren Vid tillsynen besöker Skolinspektionen samtliga skolor i kommunen. Skolinspektionen besökte Gröna Dalen den februari Varje skola får efter besöket ett beslut där iakttagelser och bedömningar som rör den granskade skolan redovisas. Skolbeslutet kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. När tillsynen har genomförts i hela kommunen sammanställs iakttagelser och bedömningar som rör huvudmannens ansvar för skolväsendet i kommunen i ett beslut (slutligt beslut). Skolbesluten från samtliga skolor i kommunen fogas då till det beslutet som bilagor. Skolinspektionen kommer att följa upp vilka åtgärder som vidtagits i anledning av påtalade brister senast sex månader efter att kommunbeslutet meddelades. Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: måluppfyllelse och resultat, pedagogisk ledning och utveckling av skolan, skolans lärandemiljö samt enskild elevs rätt. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet. Information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (www.skolinspektionen.se/tillsyn). Underlaget för Skolinspektionens bedömning är dels dokument från kommunen och Gröna Dalen, dels den information som samlats in under besöket. På Gröna Dalen intervjuades rektorn, lärare, annan personal och elever. Även annan information om kommunen och skolan från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som finns publicerad på annat sätt, har använts. Rektorn har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten. Tabell 1: Antal elever på Gröna Dalen Gröna Dalen Beskrivning av skolan Antal elever Förskoleklass 38 Grundskola 231 Obligatoriska särskolan 35 Källa: Skolans uppgifter februari 2010 Gröna Dalen är beläget centralt i Bålsta och på skolan finns ca 300 elever. Skolan består av förskoleklass och årskurs 1-6 med s.k. förberedelseklass för nyanlända elever samt obligatoriska särskolan årskurs 1-9/10.

79 Skolinspektionen 6 (14) Grundskolan hade tidigare även årskurs 7-9, men från och med höstterminen 2009 flyttade dessa elever till en annan skola (Futurum). Skolan består av fem enheter som är indelade på följande sätt: enheterna 1 och 2 består av förskoleklass- årskurs 3, enheterna 3 och 4 består av årskurs 4-6 och enhet fem består av obligatoriska särskolan. Varje arbetslag leds av en s.k. arbetslagsledare. Skolan har en rektor, som även har ansvar för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg knutna till skolan. Kommunens ansvarstagande för skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten beskrivs dock i separata rapporter. I skolan finns två biträdande rektorer, varav en ansvarar för förskoleklassen till och med årskurs 6 och den andra ansvarar för den obligatoriska särskolan. Till skolans ledningsgrupp räknas rektorn, de biträdande rektorerna för grund- och särskolan och de två biträdande rektorerna för förskolorna.

80 Skolinspektionen 7 (14) Bilaga 2 Tillsynsprotokoll med bedömningar för Gröna Dalen Tillsynen har visat att åtgärder krävs inom de områden som är markerade. Bedömningar och motiveringar för detta redovisas i det följande Måluppfyllelse och resultat Kunskaper Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Fokus på skolans uppdrag Skolans lärandemiljö Enskild elevs rätt Lärarnas bedömning och utvärdering Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Fokus på lärande Tillit till elevens förmåga Trygghet och studiero Bedömning och betyg Undervisningstid och val Särskilt stöd Studie- och yrkesvägledning Avgifter Rektorns beslutsfattande

81 Skolinspektionen 8 (14) Huvudområde: Måluppfyllelse och resultat Bristområde: Kunskaper Skolinspektionen bedömer att kunskapsresultaten behöver förbättras på Gröna Dalen. Skolans resultat är dock svåra att bedöma eftersom sammanställningar av måluppfyllelse gentemot kursplanernas mål inte görs i alla ämnen. Sammanställningar av resultaten för de nationella ämnesproven i årskurs 5 indikerar dock att resultaten behöver förbättras. Även resultaten för de elever som tidigare gick i årskurs 7-9 på skolan tyder på detta. När det gäller de nationella ämnesproven i årskurs 5 visar Gröna Dalens egen statistik från år 2009 att ca 85 procent av eleverna nådde målen i matematik, 69 procent nådde målen i svenska och 73 procent nådde målen i engelska. Resultaten har förbättrats från år 2008 då skolans statistik visade att ca 73 procent av eleverna nådde målen i matematik, 45 procent nådde målen i svenska och 68 procent nådde målen i engelska. Skolan saknar uppgift om hur stor andel av eleverna i årskurs 5 som nått kursplanernas mål i alla ämnen i slutet av årskursen. Även särskolan saknar uppgifter om måluppfyllelse, för såväl årskurs 5 som årskurs 9/10. Avsaknaden av en systematisk uppföljning i alla ämnen och årskurser bedöms under området Rektors ansvar för uppföljning utvärdering. Eftersom varken grund- eller särskolan har några sammanställningar som visar i vilken grad eleverna når målen har Skolinspektionen svårt att uttala sig om elevernas kunskapsresultat. Resultaten i de nationella ämnesproven indikerar dock att kunskapsresultaten behöver förbättras eftersom mellan 15 och 31 procent av eleverna inte nådde målen i proven Även resultaten för de elever som tidigare gick i årskurs 7-9 på skolan tyder på att skolans resultat behöver förbättras. År 2009 var det ca 35 % av eleverna som gick ut grundskolan utan fullständiga betyg. Det genomsnittliga meritvärdet var lägre än riksgenomsnittet och resultaten på de nationella ämnesproven var också låga, exempelvis var det bara 45 % som blev godkända i de nationella ämnesproven i svenska år Lpo 94, avsnitt 2.2 Kunskaper, Mål att uppnå i grundskolan. Kursplanerna Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bristområde: Lärarnas bedömning och utvärdering Skolinspektionen bedömer att elevernas individuella utvecklingsplaner behöver utvecklas så att omdömen finns i alla ämnen. Vidare behöver det tydligare framgå av planerna hur långt eleven har kommit i sin kunskapsutveckling. Även skolans insatser behöver tydligare framgå med utgångspunkt i de nationella kursplanernas mål. De planer som Skolinspektionen har tagit del av från grundskolan och särskolan saknar omdömen i alla ämnen då ett gemensamt omdöme för alla samhälls- och naturorienterande ämnen upprättas även för elever i högre årskurser. I vissa planer framgår det inte heller hur eleverna ligger till i sin kunskapsutveckling i relation till de nationella målen

82 Skolinspektionen 9 (14) eller tydligt vilka insatser skolan ska göra utifrån de nationella kursplanerna för att eleven ska ha framgång i skolarbetet. 7 kap. 2 grundskoleförordningen 7 kap. 1 särskoleförordningen Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bristområde: Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Skolinspektionen bedömer att rektorn i högre grad behöver ta ansvar för att inhämta kunskaper om och följa upp lärarnas undervisning. Vid tillsynen framkom att det sällan förs diskussioner på arbetslagsmöten eller i andra sammanhang om hur undervisningen på grundskolan bedrivs. De biträdande rektorerna för grund- respektive särskolan har påbörjat ett arbete med att inhämta kunskaper och följa upp lärarnas undervisning, bl.a. genom lektionsbesök och deltagande i arbetsplatsmöten. Det är viktigt att skolan fortsätter att på ett strukturerat sätt följa upp hur pass stimulerande undervisningen är och hur läroplanens mål att sträva mot genomsyrar undervisningen. 2 kap. 2 första stycket skollagen Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bristområde: Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering a) Skolinspektionen bedömer att skolan behöver vidta åtgärder för att uppföljningen av elevernas kunskapsresultat i förhållande till målen i årskurs 5 i grund- och särskolan samt även för årskurs 9/10 i särskolan förbättras på en övergripande skolnivå. I tillsynen framkommer att ett systematiskt kvalitetsarbete har påbörjats av ledningsgruppen på skolan, där verksamhet och resultat följs upp, diskuteras och utvärderas. Det är viktigt att detta arbete fortsätter och utvecklas eftersom tillsynen visar att på övergripande skolnivå behöver uppföljningen och utvärderingen av elevernas kunskapsresultat i samtliga ämnen bli bättre. Det finns ingen dokumentation över måluppfyllelsen på skolövergripande nivå och det saknas analyser av måluppfyllelsen i flera ämnen i årskurs 5 både grund- och särskolan i förhållande till de nationella kursplanerna. Detta saknas även för årskurs 9/10 i särskolan. Lpo. 94, avsnitt 2.8. Rektors ansvar b) Skolinspektionen bedömer att skolan behöver vidta åtgärder för att utveckla kvalitetsredovisningen så att den tillfullo uppfyller de krav som förordningen ställer.

83 Skolinspektionen 10 (14) I kvalitetsredovisningarna för Gröna Dalens grundskola respektive särskola saknas en redovisning, med åtföljande analys och förslag på åtgärder, av elevernas kunskapsresultat i förhållande till de nationella kursplanemålen i årskurs 5 för grund- och särskola samt för särskolan även 9/10 på en skolövergripande nivå. Det saknas även en uppföljning och utvärdering av skolans årliga plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplanen. 3 och 3 a Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bristområde: Fokus på lärande Skolinspektionen bedömer att grundskolan behöver utveckla arbetet med att klargöra utbildningens mål för eleverna. Tillsynen visar att grundskolan inte i tillräckligt hög grad har fokuserat på att klargöra målen för eleverna. Detta gäller för flertalet av skolans ämnen, dock inte för idrotten där målen föreföll klara för eleverna. I särskolan bedriver personalen ett aktivt arbete med att klargöra målen för såväl eleverna som deras föräldrar. Lpo 94, avsnitt 1, Skolans värdegrund och uppdrag, Rättigheter och skyldigheter Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bristområde: Fokus på lärande Skolinspektionen bedömer att skolan behöver säkerställa att undervisningen i såväl grund- som särskolan utgår från och omfattar kursplanernas krav i samtliga ämnen. Grundskolan håller för närvarande på att arbeta med att bryta ner kursplanernas mål för flera ämnen. Vid tillsynen framkom att detta arbete ännu inte är färdigt och att det i vissa ämnen var oklart huruvida det fanns konkreta mål att arbeta efter. Skolan behöver säkerställa att undervisningen utgår från kursplanernas krav och att den ger eleverna möjlighet att nå kursplanernas mål i årskurs 5. Vad gäller särskolan framkommer inte alltid i besluten om mottagande i särskolan om eleven ska gå i grundsär- eller träningssärskolan (se området Rektors beslutsfattande). Detta beslut styr efter vilka kursplaner eleverna ska studera. Eftersom besluten i vissa fall är oklara är det viktigt att särskolan har uppsikt över att eleverna läser efter rätt kursplaner. Lpo Mål och riktlinjer

84 Skolinspektionen 11 (14) Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bristområde: Fokus på lärande Skolinspektionen bedömer att grundskolan behöver vidta åtgärder så att undervisningen blir ännu mer stimulerande och bidrar till elevens utveckling. Av läroplanen framgår att varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växande glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinns svårigheter. Av intervjuer och observationer framgår dock att graden av stimulans i undervisningen varierar. På många lektioner och i vissa ämnen tycks undervisningen vara stimulerande medan det i andra ämnen och lektioner tycks vara mindre stimulerande undervisning. Lpo 94, avsnitt 1 Skolans värdegrund och uppdrag, God miljö för lärande Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bristområde: Fokus på lärande Skolinspektionen bedömer att grundskolan behöver vidta åtgärder så att undervisningen i högre grad ger eleverna möjlighet att lära sig lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. Vid intervjuer och observationer framkommer att i vilken grad undervisningen i grundskolan bidrar till att lära eleverna lyssna, argumentera och reflektera i allt för stor utsträckning beror på vilken lärare som undervisar och i vilka ämnen undervisningen bedrivs. Lpo 94, avsnitt 2.2. Kunskaper Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bristområde: Fokus på lärande Skolinspektionen bedömer att grundskolan behöver säkerställa att eleverna i större utsträckning ges möjlighet till inflytande över hur deras utbildning utformas samt att inflytandet anpassas efter ålder och mognad. På Gröna Dalen ges eleverna viss möjlighet att utöva inflytande över undervisningsprocessen och över sitt eget lärande. Det finns inflytande den formella vägen

85 Skolinspektionen 12 (14) genom klass- och elevråd och det diskuteras även till viss del i arbetslagen. Tillsynen i form av intervjuer och observationer visar dock att inflytandet varierar mellan olika ämnen och lärare och inte alltid anpassas efter ålder och mognad. 4 kap. 2 skollagen Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bristområde: Trygghet och studiero Skolinspektionen bedömer att åtgärder behöver vidtas så att skolans plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan fullt ut svarar mot gällande författningskrav. Tillsynen visar att skolan bedriver ett aktivt värdegrundsarbete och de lärare och elever som Skolinspektionen varit i kontakt med uppger att skolan överlag är en trygg skola där eleverna trivs. Skolan har en plan mot kränkande behandling och diskriminering benämnd Gröna Dalens likabehandlingsplan och har påbörjat ett arbete med att se över denna. Planen är i många avseenden bra, men den är gemensam för hela rektorsområdet och innehåller således inte någon aktuell kartläggning av förhållandena i respektive verksamhet. Exempelvis finns ingen aktuell kartläggning av verksamheten i särskolan. Vidare saknas tydliga rutiner för den händelsen att någon elev upplever sig kränkt av någon ur personalen. 14 a kap. skollagen 8 3 kap. 16 diskrimineringslagen Huvudområde: Enskilds elevs rätt Bristområde: Särskilt stöd Skolinspektionen bedömer att åtgärdsprogrammen i grundskolan behöver utvecklas. Åtgärdsprogram behöver även upprättas vid behov i den obligatoriska särskolan. Vid tillsynen framkom att det inte finns några upprättade åtgärdsprogram på särskolan. Rektorn måste säkerställa att åtgärdsprogram utarbetas i de fall elever behöver särskilt stöd. Av de åtgärdsprogram på grundskolan som Skolinspektionen har tagit del av framgår vilka behov eleven har. Det varierar dock hur pass väl programmen beskriver hur behoven ska tillgodoses. De åtgärder som föreslås är ofta inte tillräckligt konkreta samt relaterar i begränsad utsträckning till läroplanens och kursplanernas mål. Dessutom framgår inte alltid hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 5 kap. 1 grundskoleförordningen 5 kap. 1 särskoleförordningen

86 Skolinspektionen 13 (14) Huvudområde: Enskilds elevs rätt Bristområde: Särskilt stöd Skolinspektionen bedömer att grundskolan måste tillse att elever i behov av studiehandledning på sitt modersmål får det. Vid tillsynen framkom att det finns många grundskoleelever med annat modersmål än svenska på skolan. Trots detta erbjuds inte elever studiehandledning på sitt modersmål. 5 kap. 2 grundskoleförordningen Huvudområde: Enskilds elev s rätt Bristområde: Rektors beslutsfattande a) Skolinspektionen bedömer att rektorn behöver säkerställa att beslut om placering i särskild undervisningsgrupp fattas i enlighet med förordningens krav. Tillsynen visar att det på skolan finns en särskild undervisningsgrupp benämnd Solrosen, där en del elever får större delen av sin undervisning. Rektorn uppger att besluten om placering i gruppen har tagits i samförstånd med föräldrarna. Några beslut om placering av elev i särskild undervisningsgrupp har dock inte fattats, trots att eleverna i vissa fall har större delen av sin undervisning där. 5 kap. 5 grundskoleförordningen b) Skolinspektionen bedömer att rektorn behöver säkerställa att undervisning av eleverna i förberedelseklasserna sker i enlighet med författningarna. Skolinspektionen har inget att invända mot att elever placeras i en s.k. förberedelseklass under en period när deras kunskaper och stödbehov kartläggs. Då det däremot är konstaterat att eleverna får sin undervisning i den så kallade förberedelseklassen som en form av särskilt stöd för att senare kunna tillgodogöra sig undervisningen i sin hemklass bedömer Skolinspektionen att den så kallade förberedelseklassen är att anse som en särskild undervisningsgrupp. Trots detta upprättas inga beslut om placering i särskild undervisningsgrupp på skolan. Vidare fattas inga beslut om anpassad studiegång för eleverna trots att de i många fall endast läser ett eller ett fåtal ämnen under längre perioder. 5 kap. 5 och 10 grundskoleförordningen c) Skolinspektionen bedömer att rektorn behöver säkerställa att mottagandet till den obligatoriska särskolan sker i enlighet med författningarna.

87 Skolinspektionen 14 (14) Tillsynen visar att beslut om mottagande av barn i den obligatoriska särskolan fattas av rektorn. I dessa beslut kan dock inte utläsas huruvida barnen är mottagna i grundsärskolan eller träningsskolan. Detta ska sedan styra efter vilka kursplaner eleverna studerar. I vissa fall framgår inte heller vilka utredningar som ligger bakom beslutet om mottagande. 6 kap. 3 skollagen d) Skolinspektionen bedömer att skolan måste säkerställa att alla barn som börjar i förskoleklass deltar i den ordinarie förskoleklassen och inte särskolan. Vid tillsynen framkom att det tidigare har funnits förskoleklasser vid särskolan. För barn i förskoleklass finns ingen särskola, utan barnet deltar i den ordinarie förskoleklassen. Det är först när skolplikten inträder som barnet kan tas emot i särskolan. 3 kap. 3 skollagen

88 Beslut Håbo kommun Centrumleden BÅLSTA (11) Dnr: :3753 Resursskolan Rektor Lage Nilsson Beslut efter tillsyn av Resursskolan i Håbo kommun

89 2 (11) Skolbeslut Tillsyn av Resursskolan Håbo kommun Dnr :3753 Rektor vid Resursskolan Centrumleden Bålsta Tillsyn av Resursskolan Resursskolan: Förskoleklass och grundskola årskurserna 1-9 Helhetsbedömning och beslut Resursskolan bedriver en verksamhet som i flera avseenden uppfyller de nationella kraven och elever och lärare som skolinspektionen har varit i kontakt med uppger att det i huvudsak är en trygg skola där eleverna trivs. Resursskolan är till för elever i behov av särskilt stöd och undervisningen är i hög utsträckning anpassad särskilt för varje elev. Målsättningen är att eleverna ska kunna gå tillbaka till sin ordinarie grundskola eller fortsätta till annan skolform. Flera av eleverna har vid sin ursprungliga skola haft svårt att nå målen och har i Resursskolan enligt lärare och rektorn fått möjlighet att göra detta i högre grad. Vid Resursskolan koncentreras mycket av stödet till matematik svenska och engelska och många av eleverna i de högre årskurserna har anpassad studiegång. Lärarna uppger att måluppfyllelsen vid skolan varierar stort från elev till elev. Det saknas sammanställningar på skolövergripande nivå över i vilken utsträckning eleverna når läroplanens och de nationella kursplanernas mål. Mot bakgrund av ovanstående har Skolinspektionen svårt att bedöma kunskapsresultaten vid skolan. Det kan dock konstateras att rektorn behöver se till att elevernas resultat i högre grad följs upp och analyseras på skolövergripande nivå utifrån målen. Vidare behöver kvalitetsarbetet dokumenteras tydligare, bl.a. i form av en kvalitetsredovisning som till fullo uppfyller författningarnas krav. Rektorn har påbörjat arbetet att följa upp undervisningen vid skolan. Skolinspektionen bedömer emellertid att rektorn som pedagogisk ledare för skolan i större utsträckning behöver ta ansvar för uppföljning och utvärdering av undervisningen vid skolan.

90 Skolinspektionen 3 (11) För att se till att de tillsvidareanställda lärarnas kompetens utnyttjas effektivt är det viktigt att skolan ser över hur arbetslagen samverkar med varandra. I en liten verksamhet som den på Resursskolan är det också viktigt att lärarna samverkar med andra skolor i kommunen bl.a. för att säkerställa att bedömning och betygsättning är likvärdig. Undervisningen vid Resursskolan är individanpassad och skolan har rutiner för att identifiera elever som behöver särskilt stöd utöver den anpassning som ges till alla elever. Tillsynen visar dock att de åtgärdsprogram som upprättas inte alltid uppfyller författningarnas krav. Skolinspektionen har i tillsynen av Resursskolan identifierat följande brister som måste åtgärdas De individuella utvecklingsplanerna består inte av omdömen i alla ämnen och skolans insatser framgår inte med tillräckligt tydlig utgångspunkt i de nationella kursplanernas mål. Rektorn följer inte upp undervisningen i tillräcklig grad. Uppföljningen av elevernas kunskapsresultat på skolövergripande nivå är inte tillräckligt systematisk. Skolinspektionen förväntar sig att en redovisning av resultaten för samtliga ämnen i årskurs 5 och 9 lämnas i samband med uppföljningen. Kvalitetsredovisningen uppfyller inte förordningens krav och elever och lärare har inte medverkat vid upprättandet av denna. Lärarna samverkar inte i tillräcklig grad mellan arbetslagen för att ta tillvara varandras kompetens. Skolans plan mot kränkande behandling svarar inte fullt ut mot gällande författningskrav och planen har inte upprättas under medverkan av eleverna. De skriftliga bedömningarna för eleverna som inte når målen i årskurs 9 följer inte fullt ut de krav som ställs i grundskoleförordningen. Åtgärdsprogrammen följer inte grundskoleförordningens krav. Rektorns beslutsfattande vid anpassad studiegång följer inte grundskoleförordningens krav. Bedömningarna redovisas i bilaga 2

91 4 (11) Rektor och Håbo kommun har ansvar för att åtgärder vidtas. Skolinspektionen kommer att följa upp detta beslut. Redovisning ska lämnas till Skolinspektionen 6 månader från den dag Skolinspektionens beslut avseende Håbo kommun meddelas. I ärendets slutliga handläggning har även undervisningsrådet Mats Peterson och utredare Ellionor Triay Strömvall deltagit. På Skolinspektionens vägnar Luca Nesi Enhetschef Fredrik Sjöberg Utredare Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Allmänt om tillsynen och beskrivning av skolan Tillsynsprotokoll och bedömningar för Resursskolan

92 Skolinspektionen 5 (11) Bilaga 1 Allmänt om tillsynen Skolinspektionen genomför tillsyn i Håbo kommun under våren Vid tillsynen besöker Skolinspektionen samtliga skolor i kommunen. Skolinspektionen besökte Resursskolan den 26 januari Varje skola får efter besöket ett beslut där iakttagelser och bedömningar som rör den granskade skolan redovisas. Skolbeslutet kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. När tillsynen har genomförts i hela kommunen sammanställs iakttagelser och bedömningar som rör huvudmannens ansvar för skolväsendet i kommunen i ett beslut (slutligt beslut). Skolbesluten från samtliga skolor i kommunen fogas då till det beslutet som bilagor. Skolinspektionen kommer att följa upp vilka åtgärder som vidtagits i anledning av påtalade brister senast sex månader efter att kommunbeslutet meddelades. Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: måluppfyllelse och resultat, pedagogisk ledning och utveckling av skolan, skolans lärandemiljö samt enskild elevs rätt. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet. Information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (www.skolinspektionen.se/tillsyn). Underlaget för Skolinspektionens bedömning är dels dokument från kommunen och Resursskolan, dels den information som samlats in under besöket. Vid Resursskolan intervjuades rektorn och lärare och inspektörerna genomförde verksamhetsbesök. Även annan information om kommunen och skolan från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som finns publicerad på annat sätt, har använts. Rektorn har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten. Tabell 1: Antal elever på Resursskolan Resursskolan Beskrivning av skolan Antal elever Förskoleklass 0 Grundskola 20 Källa: Skolans uppgifter januari 2010

93 6 (11) Resurskolan är en skola för elever i behov av särskilt stöd från förskoleklass till årskurs 9. På skolan finns två arbetslag, ett med ansvar för elever från förskoleklass upp till årskurs 4 och ett andra lag med ansvar för elever i årskurs 5-9. Förskoleklass upp till år 4 har sin verksamhet i en paviljong som ligger intill en av kommunens grundskolor och årskurs 5-9 har sin verksamhet i en före detta kontorslokal i utkanten av Bålsta. Eleverna kommer från hela kommunen. På skolan finns idag 20 elever. Enligt rektorn placeras elever vid Resursskolan efter en ansökan om skolbyte som görs av elevens hemskola eller av vårdnadshavare. Målsättningen är att eleven ska kunna återgå till sin ursprungliga grundskola eller vidare till annan skolform. För skolan finns en rektor, som även har ansvar för skolhälsovården och elevhälsoenheten i kommunen. Ansvarstagande för skolhälsovård och elevhälsan beskrivs dock inte i denna rapport.

94 Skolinspektionen 7 (11) Bilaga 2 Tillsynsprotokoll med bedömningar för Resursskolan Tillsynen har visat att åtgärder krävs inom de områden som är markerade. Bedömningar och motiveringar för detta redovisas i det följande Måluppfyllelse och resultat Kunskaper Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Fokus på skolans uppdrag Skolans lärandemiljö Enskild elevs rätt Lärarnas bedömning och utvärdering Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Fokus på lärande Tillit till elevens förmåga Trygghet och studiero Bedömning och betyg Undervisningstid och val Särskilt stöd Studie- och yrkesvägledning Avgifter Rektorns beslutsfattande

95 8 (11) Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bristområde: Lärarnas bedömning och utvärdering Skolinspektionen bedömer att elevernas individuella utvecklingsplaner behöver utvecklas så att omdömen finns i alla ämnen. Vidare behöver det framgå på ett tydligare sätt vilka insatser skolan behöver göra för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. På resursskolan upprättas individuella utvecklingsplaner för alla elever. Skolinspektionen har tagit del av ett urval av utvecklingsplaner för elever i de högre årskurserna. Skriftliga omdömen utfärdas inte för alla ämnen då ett gemensamt omdöme ges i de samhällorienterade ämnena och de naturorienterade ämnena även i högre årskurser. De skriftliga omdömena ges i en kryssmall där det markeras i vilken grad eleven beräknas nå målen för ämnet. Kryssmallen kompletteras med en beskrivande text. I de utvecklingsplaner som Skolinspektionen tagit del av är den kompletterande beskrivningen av varierande kvalitet. När det gäller den framåtsyftande delen av utvecklingsplanen så framgår det inte alltid med tillräcklig tydlighet vilka insatser som skolan ska fullgöra för att stödja och stimulera elevens fortsatta kunskapsutveckling. 7 kap. 2 grundskoleförordningen Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bristområde: Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Skolinspektionen bedömer att rektorn i högre grad behöver ta ansvar för att inhämta kunskaper om och följa upp lärarnas undervisning. Inom de två arbetslagen diskuteras hur undervisningen planeras och bedrivs. Rektorn har påbörjat ett arbete med att följa upp lärarnas undervisning. Tillsynen visar dock att rektorn ännu inte på ett tillräckligt strukturerat sätt inhämtar information om, och följer upp undervisningen. 2 kap. 2 första stycket skollagen Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bristområde: Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering a) Skolinspektionen bedömer att skolan behöver vidta åtgärder för att uppföljningen på skolövergripande nivå av elevernas kunskapsresultat i förhållande till målen förbättras. Undervisningen vid resursskolan är till stor del individanpassad och den undervisande personalen utvärderar elevernas kunskapsresultat i respektive arbetslag. På skolan saknas emellertid sammanställningar av elevernas kunskapsresultat på en skolövergripande nivå.

96 Skolinspektionen 9 (11) Rektorn har visserligen en allmän bild av hur det går för eleverna på skolan men det finns ingen sammanställning av kunskapsresultaten på skolan och det görs heller ingen analys av elevernas resultat på en skolövergripande nivå. Rektorn uppger att bristen är identifierad och att han gett den biträdande rektorn i uppdrag att arbeta med detta. Lpo 98, 2.8. Rektors ansvar b) Skolinspektionen bedömer att skolan behöver vidta åtgärder för att utveckla kvalitetsredovisningen så att den tillfullo uppfyller de krav som förordningen ställer. Skolinspektionen har tagit del av skolans kvalitetsredovisning för läsåret som följer en av Håbo kommun utarbetad mall. Beskrivning av kunskapsresultatresultat i förhållande till nationella mål saknas. Följaktligen saknas även analys och bedömningar av skolans kunskapsresultat samt åtgärder som behöver vidtas för en högre måluppfyllelse. I intervju med lärare framkommer att elever och lärare inte har medverkat vid utformningen av kvalitetsredovisningen. Det saknas även en uppföljning och utvärdering av skolans likabehandlingsplan och årliga plan mot kränkande behandling. 3, 3a och 4 Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bristområde: Fokus på lärande Skolinspektionen bedömer att lärarna i större utsträckning behöver samverka med varandra. Skolan har sammanlagt fyra tillsvidareanställda lärare fördelat på två arbetslag. Lärarna uppger att man har en väl fungerande samverkan inom arbetslagen. Man efterlyser dock att samverkan mellan de två arbetslagen kan ske i större utsträckning eftersom man då skulle kunna utnyttja varandras kompetenser mer effektivt till förmån för eleverna. Lpo Kunskaper, Riktlinjer Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bristområde: Trygghet och studiero Skolinspektionen bedömer att åtgärder behöver vidtas så att skolans plan mot kränkande behandling fullt ut svarar mot gällande författningskrav.

97 10 (11) Skolan behöver också säkerställa att elever, utifrån ålder och mognad, görs delaktiga vid framtagandet av den årliga planen. De lärare och elever som skolinspektionen varit i kontakt med uppger att Resursskolan överlag är en trygg skola där eleverna trivs. Skolinspektionen har tagit del av och granskat skolans likabehandlingsplan. Rektor uppger att man på skolan nyligen har inlett ett övergripande arbete med att se över planen mot kränkande behandling och diskriminering. Den plan som Skolinspektionen tagit del av uppvisar emellertid brister i förhållande till författningskraven, bl.a. saknas en kartläggning av den aktuella verksamheten och planen innehåller inte definitioner av diskrimineringsgrunderna, vilket den bör göra. Vidare saknas tydliga rutiner för den händelsen att någon elev upplever sig kränkt av någon ur personalen. Eleverna har inte varit delaktiga vid framtagandet av planen. 14 a kap. skollagen 8, diskrimineringslagen 3 kap. 16, förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. Huvudområde: Enskilds elev rätt Bristområde: Bedömning och betyg Skolinspektionen bedömer att de skriftliga bedömningarna behöver utvecklas i enlighet med grundskoleförordningens krav. I några av de skriftliga bedömningar som Skolinspektionen har tagit del av framgår inte elevens kunskapsutveckling med tillräcklig tydlighet. Vidare framgår det att de skriftliga bedömningarna benämns som komplement till betyg, vilket inte är korrekt. 7 kap. 9 grundskoleförordningen Huvudområde: Enskilds elevs rätt Bristområde: Särskilt stöd Skolinspektionen bedömer att åtgärdsprogrammen på Resursskolan behöver utvecklas. Vid resursskolan upprättas åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd. Skolinspektionen har tagit del av och granskat ett urval av resursskolans åtgärdsprogram från de högre årskurserna. I några av åtgärdsprogrammen framgår inte tydligt vilka stödbehov eleven har. Vidare är åtgärderna i vissa fall inte tillräckligt konkreta och de relaterar i begränsad utsträckning till läroplanens och kursplanernas mål. Vidare framgår det inte alltid när och hur åtgärderna ska utvärderas. 5 kap. 1 grundskoleförordningen

98 Skolinspektionen 11 (11) Huvudområde: Enskilds elevs rätt Bristområde: Rektors beslutsfattande Skolinspektionen bedömer att rektorns beslut om anpassad studiegång behöver utvecklas. Av besluten ska det framgå på vilket sätt undervisningen har anpassats. Enligt 5 kap. 10 grundskoleförordningen får styrelsen, om en elev inte kan få utbildning som i rimlig grad är anpassad efter elevens situation och förutsättningar, efter att ha hört elevvårdskonferensen, besluta om anpassad studiegång för eleven. Därvid får avvikelser göras från timplanen. Enligt kommunens delegationsordning är detta ett beslut som får fattas av rektorn. Av praxis (JO:s beslut den 2 oktober 1997, dnr ) följer att det måste framgå på vilket sätt som undervisningen har anpassats. Vid Resursskolan har fattats beslut om anpassad studiegång. Skolinspektionen har tagit del av ett urval av dessa. I några av besluten framgår det inte på vilket sätt undervisningen har anpassats. Bl.a. framgår inte alltid vilka ämnen som påverkas, i vilken utsträckning eller för hur lång tid. 5 kap. 10 grundskoleförordningen. JO:s beslut den 2 oktober 1997, dnr

99 Beslut Håbo kommun Centrumleden BÅLSTA (11) Dnr: :3753 Västerängsskolan Rektor Hans Wiktorsson Beslut efter tillsyn av Västerängsskolan i Håbo kommun

100 2 (11) Skolbeslut Tillsyn i Västerängsskolan Håbo kommun Dnr :3753 Rektorn vid Västerängsskolan Idrottsvägen Bålsta Tillsyn i Västerängsskolan Förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 med s.k. förberedelseklass och språkklass. Helhetsbedömning och beslut Västerängsskolan har en väl fungerande verksamhet med en tydlig pedagogisk ledning. Kunskapsresultaten på skolan är dock inte tillräckligt bra, men rektorn arbetar aktivt med att förbättra dessa. Tillsammans med de biträdande rektorerna, följer han upp och utvärderar skolans resultat och undervisning genom bl.a. medarbetarsamtal och kontinuerliga klassrumsbesök. Uppföljning görs även med hjälp av s.k. bokslut, som är en sammanställning som görs av lärarna i slutet av varje termin för varje elev i samtliga ämnen. Kvalitetsarbetet är bra och det finns tydligt fokus på skolans uppdrag. Enligt samtliga intervjuade är stämningen på skolan mycket god och kränkande behandling sällan förekommande. Lärarnas undervisning uppges vara stimulerande och anpassad efter elevernas behov och särskilt stöd ges till de elever som är i behov av detta. Skolan har ett väl utvecklat stödcentrum med specialpedagogisk hjälp och avancerade tekniska hjälpmedel. Andel behöriga till nationella program på gymnasieskolan är ca 92 procent. Det är dock drygt 30 procent av eleverna som går ut grundskolan utan att ha nått minst betyget godkänt i alla ämnen. Meritvärdet är lägre än snittet i riket och i vissa ämnen är differenser stora mellan de nationella ämnesproven och betygsutfallen. Skolan har uppmärksammat dessa siffror och för aktiva diskussioner om de bakomliggande orsakerna till detta. Det är viktigt att dessa diskussioner fortsätter och att skolan analyserar elevernas resultat utifrån de nationella styrdokumenten i alla årskurser och alla ämnen för att identifiera var utvecklingsinsatser bör sättas in. En sådan uppföljning och utvärdering kan säkerligen lägga grunden för åtgärder så att flera elever når målen i alla ämnen. Ett område som skolan bör analysera i detta sammanhang är möjligheten att utveckla samverkan mellan de olika arbetslagen för att förbättra skolans lärandemiljö och ge eleverna möjlighet att se sammanhang.

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Moheda- och Vegbyskolan Banérsgatan 15 342 61 Moheda 2010-06-08 Dnr 43-2009:4033 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Moheda- och Vegbyskolan i Alvesta kommun Skolbeslut Tillsyn i Moheda-

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-26 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Norrbyskolan i Piteå kommun 2010-10-26 Skolbeslut Tillsyn i Norrbyskolan Datum: 2010-10-26 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Göran

Läs mer

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun 2010-04-20 Dnr 44-2009:4011 Skolbeslut för fristående grundskola efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun Skolbeslut Tillsyn i Potentia Education 2010-04-20 1 (2) Dnr 44-2009:4011 Potentia Education

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Klagshamnsskolan och Strandskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige Tillsyn i Klagshamnsskolan/Strandskolan 2010-07-01 1 (4) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Videdalsskolan och Risebergaskolan 2010-05-04 Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Videdalsskolan och Risebergaskolan i Husie stadsdel, Malmö kommun Skolbeslut Tillsyn i Videdalsskolan

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Bergsjö Centralskola Skolvägen 9 820 70 Bergsjö 2010-11-04 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Bergsjö Centralskola i Nordanstigs kommun 2010-11-05 Skolbeslut Tillsyn i Bergsjö Centralskola

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-01-20 Dnr 43-2010 :852 Beslut för grundskola efter tillsyn i Falkenbergsskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Falkenbergsskolan 2011-01-20 2 (8) Dnr 43-2010: 852 Rektorerna vid Falkenbergsskolan

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-15 Dnr: 43-2010:5175 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Morgongåva skola och Vittinge skola i Heby kommun 2011-03-15 Skolbeslut Tillsyn i Morgongåva skola och Vittinge skola 2011-03-15

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-03 Dnr 43-2010:852 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Hagbyskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Hagbyskolan 2011-03-03 2 (10) Dnr 43-2010:852 Rektorn vid Hagbyskolan Kyrkallén

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-14 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Strömnäs skola i Piteå kommun 2010-10-14 Skolbeslut Tillsyn i Strömnäs skola Datum: 2010-10-14 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Carina

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut Kooperativet Fredag ekonomisk förening Vitriskagatan 67 749 45 Enköping 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Frestaskolan 1 (3) Magnetica Education AB. Box 5017 194 05 UPPLANDS VÄSBY Tillsyn i Frestaskolan

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2010-11-22 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Brickebackens skola F 3 i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Brickebackens skola F-3 Örebro kommun 2010-11-22 2 (6) Dnr

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Edsskolan Tomtbergavägen 5 74235 Östhammar Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Edsskolan i Östhammars kommun Skolbeslut Tillsyn i Edsskolan 1 (2) Östhammars kommun Box 66 742 21 Östhammar

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:2510 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Europaportens grundskola 2011-03-04 1 (2) Dnr 44-2010:2510

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-09-30 Dnr 43-2011:2168 Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Finnstaskolan Rektor Agnetha Sjöholm Agnetha.Sjoholm@upplands-bro.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Finnstaskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Västerås kommun Herrgärdsskolan Dnr 43-2008:0138 Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-03-21 Beslut för grundskola efter tillsyn av Vretaskolan i Östhammars kommun 1 (3) Rektorn vid Vretaskolan Idrottsvägen 4 747 40 Gimo Östhammars kommun Box 66 742 21 Östhammar Grundskola f-2

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-10-20 Dnr 43-2011:3143 Hörby kommun kommunen@horby.se Beslut för grundskola efter tillsyn av De la Gardieskolan i Hörby kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175

Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175 Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:175 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Dansäter skola Motala kommun Datum 2009-06-18 Dnr 43-2009:175

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Tygelsjöskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige 2010-06-24 1 (3) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Tygelsjöskolan i stadsdel Limhamn-Bunkeflo, Malmö

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut Föreningen Mikaelgårdens Läkepedagogiska Institut Mikaelgården 153 91 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola Beslut Östhammars särskola och Östhammars resursskola Vretavägen 3 747 40 Gimo 2011-03-07 Dnr Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola efter tillsyn av Östhammars särskola och Östhammars resursskola

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola Skolbeslut Fristående grundskolan Runstycket Husie Kyrkoväg 96 2010-05-24 Dnr 44-2010:114 212 38 Malmö Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Runstyckets skola i Husie stadsdel,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-02-26 Stockholms kommun regis1rator@utbildnmg.stocldiolm.se Rektorn vid Langbrodalsskolan Patrik Björk aa02876@stockholm.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Långbrodalsskolan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB.

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB. Nya skolan i Trollhättan AB Lasarettsvägen 17 461 52 Trollhättan Beslut 2010-05-25 Dnr 44-2009:4143 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Bruksgymnasiet Gymnasievägen 1 747 40 Gimo 2011-03-30 Dnr 43-2010:5173 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Bruksgymnasiet i Östhammars kommun 2011-03-30 Skolbeslut Tillsyn i Bruksgymnasiet

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vendestigens skola Rektorn vid Vendestigens skola Beslut för grundskola efter tillsyn av Vendestigens skola i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Huddinge kommun barn-utbildning@huddinge.se Rektorn vid Källbrinksskolan torsten.ingers@huddinge.se för grundskola efter tillsyn av Källbrinksskolan i Huddinge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:697 Beslut Skanör Falsterbo Montessoriskola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 43-2010:1415 Beslut för grundskola efter tillsyn av Boo Gårds skola i Nacka kommun 1 (2) Rektor Tina Pettersson Boovägen 4 132 47 Saltsjö-Boo Nacka kommun 131 81 Nacka info@nacka.se Tillsyn i Boo Gårds

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Mikael Elias Gymnasium AB carina.hall@academedia.se Rektorn vid Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Stockholm helen.forsberg@teoretiska.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den

Läs mer

Kontroll av lämnade uppgifter i samband med pågående tillsyn vid Källskolan i Upplands-Bro

Kontroll av lämnade uppgifter i samband med pågående tillsyn vid Källskolan i Upplands-Bro Kontroll av lämnade uppgifter i samband med pågående tillsyn vid Källskolan i Upplands-Bro Bifogat arbetsmaterial är ett underlag för det pågående arbetet att upprätta beslut efter tillsyn av Källskolan.

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun Dnr 43-2010:5177 Beslut efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun 1 (4) Dnr 43-2010:5177 Täby kommun 183 80 Täby Rektorn vid Skarpängsskolan Ljungmyrsvägen 20-24 187 46 Täby Tillsyn i Skarpängsskolan

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun Dnr 44-2010:6019 2011-02-09 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun Beslut Dnr 44-2010:6019 1 (3) 2011-02-09 Huvudman för och Rektorn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175

Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175 Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan i Motala kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:175 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan Motala kommun Datum 2009-06-26 Dnr

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Emmaboda kommun kommunen@emmaboda.se Rektorerna vid Vilhelm Mobergsgymnasiet bo.oscarsson@emmaboda.se thomas.claesson@emmaboda.se för gymnasieskola efter tillsyn i Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda Skolinspektionen,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Regelbunden tillsyn i Söderköpings kommun Sankt Anna skola Dnr 43-2008:657 Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Förskoleklass Grundskola 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Söderköpings

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Sollentuna International School Leskulla.Carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Sollentuna International School i Sollentuna kommun

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-27 Stockholms idrottsgymnasium AB johan@idrottsgymnasiet.se Rektorn vid Stockholms Idrottsgymnasium klas@idrottsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Beslut 2011-12-20 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid Kumlaby 6-9 viktoria.holmgren@kumla.se Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn i Kumlaby skola 6 9 Kumla kommun

Läs mer

Dnr :5012. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun

Dnr :5012. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun 2011-05-10 Dnr 44-2010:5012 Beslut efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun Beslut Huvudman för Ölands Friskola Box 116 386 22 Färjestaden 2011-05-10 2 (13) Dnr 44-2010:5012

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-12-14 Realgymnasiet Gävle Rektorn vid Realgymnasiet Gävle Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Realgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska Institut Box 43 153 21 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i den

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Tjärnö skola

Regelbunden tillsyn i Tjärnö skola Regelbunden tillsyn i Strömstads kommun Tjärnö skola Dnr 43-2008:801 Regelbunden tillsyn i Tjärnö skola Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Strömstads

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Skanörs skola

Regelbunden tillsyn i Skanörs skola Regelbunden tillsyn i Vellinge kommun Skanörs skola Dnr 43-2008:437 Regelbunden tillsyn i Skanörs skola Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Vellinge

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola Regelbunden tillsyn i Ljusdals kommun och Dnr 43-2009:372 Regelbunden tillsyn i och Tallåsens skola Förskoleklass Grundskola 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ljusdals kommun och

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut ;:^:OT,- J ;I 2013-05-31 Stiftelsen Livets ord robert.ekli@loks.se Rektorn vid LOKS Fridhemsskolan F-6 margareta. gustafsson@loks.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun 1 (5) Nynäshamns kommun kommunstyrelsen@nynashamn.se Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Nynäshamns kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Nybyggeskolan

Regelbunden tillsyn i Nybyggeskolan Regelbunden tillsyn i Nybyggeskolan årskurs 7-9 årskurs 7-10 Inledning Regelbunden tillsyn i Västerås kommun Nybyggeskolan Dnr 43-2008:0138 Skolinspektionen har granskat verksamheten i Västerås kommun

Läs mer

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut 2010-12-13 Dnr 44-2010:2426 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut Tillsyn i NTI-gymnasiet 2010-12-13 1 (3) 44-2010:2426 Tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola Beslut Gillevägen 5 131 33 Nacka 2010-12-22 Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola efter tillsyn av i Nacka kommun 2010-12-21 Skolbeslut Tillsyn i Datum: 2010-12-22 1 (2) Rektor Ingela Lenkert

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola. Inledning

Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola. Inledning Utbildningsinspektion i Jönköpings kommun Kålgårdens skola Dnr 53-2007:3295 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola Grundskola årskurserna 1 5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Regelbunden tillsyn i Lunds kommun International School of Lund Katedralskolan Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 2 Beslut Vittra i Jakobsberg Rektorn vid Vittra i Jakobsberg Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Vittra i Jakobsberg i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Regelbunden tillsyn i Lunds kommun Lunds Montessorigrundskola Dnr: 44-2009:1675 Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Förskoleklass Grundskolan årskurserna 1 9 Inledning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Täby Enskilda Gymnasium i Täby kommun Täby Enskilda Gymnasium AB e-post: erik.drakenberg@tabyenskilda.se Rektorn vid Täby Enskilda

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (f - : \ Skolinspektionen 2013-12 ~ 19 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Vasaskolan sara.lindell@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vasaskolan i Ludvika

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun Beslut Upplevelse Utbildning i Täby AB kee@sparregymnasium.se 1 (3) Helhetsbedömning och beslut Skolinspektionens tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-06-28 Stockholms kommun Rektorn vid Gröndalsskolan och Arstadalsskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Gröndalsskolan och Årstadalsskolan i Stockholms kommun

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Hålabäcksskolan Dnr 43-2009:399 Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Kungsbacka

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer