I detta första informationsblad ges även en överblick över projekt och aktiviteter som redan avslutats.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I detta första informationsblad ges även en överblick över projekt och aktiviteter som redan avslutats."

Transkript

1 N O R D I P S A Informationsblad från NPSAG S K A G R U P P E N Nummer 1 / 2004 Senaste nytt Detta är det första numret av ett informationsblad från NPSAG Nordiska PSA-gruppen. Informationsbladet kommer att ges ut omkring tre gånger årligen, i anslutning till genomförda NPSAG-möten. Syftet med bladet är att sprida information om NPSAG:s verksamhet till personer verksamma inom området inom kraftbolag, institutioner, myndigheter och konsultföretag. Informationsbladet kommer att summera status inom pågående ärenden och kort presentera viktigare projektrapporter. På sista sidan finns ett kalendarium med kommande aktiviteter inom områden som bevakas av NPSAG och kontaktinformation för NPSAG:s representanter. I detta första informationsblad ges även en överblick över projekt och aktiviteter som redan avslutats. NPSAG-gruppen utgör en bas för att skapa större nätverk och projekt inom områden som berör PSA och risk-informerad säkerhetsanalys. Detta gäller även frågor kopplade till utveckling av regelverk som styr krav på PSA-studier. Generellt så är avsikten med verksamheten att på sikt stärka kvaliteten i PSA-studier så att dessa kan utgöra ett acceptabelt verktyg i att utvärdera säkerheten och säkerhetsrisker vid olika typer av förändringar i anläggningarna eller dess drift och underhåll. Det senaste NPSAG-mötet, nummer 11, ägde rum den 16 mars 2004 med Risto Himanen (TVO) som ordförande. Viktiga verksamhetsområden just nu, med flera pågående aktiviteter inom varje område är berondefel (CCF), brandanalys, samt inledande händelser och data för PSA. Nästa möte äger rum den 14 september 2004, med Jussi Vaurio (Fortum) som ordförande. Skicka ett e-brev till NPSAG:s sekreterare om du vill komma med på sändlistan för informationsbladet. Nordiska PSA-gruppen NPSAG bildades i december 2000 av samtliga nordiska kraftbolag. Studsvik Nuclear deltar i gruppen sedan år 2003, och SKI deltar sedan start som observatör. Gruppen utgör ett forum för diskussion av frågor som rör probabilistisk säkerhetsanalys (PSA) av kärnkraftanläggningar. Gruppen följer och diskuterar utvecklingen nationellt och internationellt inom området, diskuterar egen PSA-verksamhet och samordnar vissa forsknings- och utvecklingsinsatser.

2 Informationsblad från NPSAG Sida 2 Nummer 1 / 2004 Projekt Pågående ärenden Utveckling av beräkningsmetoder för reaktivitet (01-004). Projektet är under uppstart (kontraktskrivning och förfrågan). Sluttillstånd i PSA (01-006). Diskussion och sammanställning av de sluttillstånd som de olika kraftbolagen använt i PSA nivå 1 och 2 (under avslutning) Jämförelse av CCF-modeller för högredundanta system (04-005). I projektet görs en jämförelse av i första hand Tuomas Mankamos modell HIDEP (Common Load Modell) och Sven-Erik Alms Beta-CCF-modell. Projektet drivs och finansieras av NKS, och är under avslutning. ICDE / International Common Cause Failure Data Exchange (04-006). Detta projekt drivs av OECD, med deltagande av ett tiotal länder. CCF-data har samlats in för dieslar, motormanövrerade ventiler, centrifugalpunpar, avblåsnings- och säkerhetsventiler, backventiler och batterier. Förberedelser pågår för att samla in data även för brytare, nivåmätutrustning och reläer. En separat nordisk arbetsgrupp finns. Arbetet finansieras och bevakas av NPSAG. Framtagning av databas och frekvenser för fel i rör (R-bok) (04-007). Projektet är offererat av Relcon och utvärderas av NPSAG. Parallellt bevakas internationell verksamhet inom området, bland annat inom OPDE och NRC. CCF-data av styrstavar och drivdon (05-003). Utarbetande av en specifikation av hur CCF-data samlas in för styrstavar, och en genomgång av händelser med fastnade styrstavar och vilka säkerhetsrisker detta innebär. Arbetet utförs av Avaplan OY (Tuomas Mankamo). Utöver dessa projekt, pågår diskussioner om att starta projekt som berör metoder för analys av mänskligt felhandlande, metoder och verktyg för framtida uppdateringar av T- boken (tillförlitlighetsdata för komponenter i nordiska kärnkraftverk) samt utbildning i CCF för kraftverken. Avslutade ärenden Eftersom detta är första numret av informationsbladet, listas här några större ärenden som redan avslutats. Viktigare projektrapporter listas under Aktuella rapporter. NAFCS - Nordiska PSA-gruppen för CCF-studier (01-002). Ett flerårigt projekt (2002 till 2004) som syftade till att undersöka metoder för kvantitativ och kvalitativ analys av CCF. Projektet utnyttjade data som tagits fram i ICDE-arbetet för dieslar, centrifugal pumpar och motormanöverade ventiler. Diskussion pågår om CCF-utbildning för kraftbolagen och fortsättning inom vissa delområden. Inom projektet gavs ett stort antal rapporter ut med inriktning på kvalitativ och kvantitativ analys av CCF-data. Handböcker inom dessa områden gavs ut, CCF-parametrar beräknades för några komponenter beräknades, och rekommendationer tog fram för andra.

3 Informationsblad från NPSAG Sida 3 Nummer 1 / 2004 Analys av yttre händelser (01-003). Arbetet hade till syfte att ta fram en handledning för analys av yttre händelser baserat på status internationellt och erfarenheter från i första hand PSA för Ringhals 2-4 och TVO 1/TVO 2. Fortsättning pågår inom NOG-projektet Metodik för analys av vissa yttre händelser, vilket bevakas av NPSAG. Anläggningspåverkan vid bortfall av rumskylning eller rumsvärmning (02-004). Frågorna har diskuterats i olika sammanhang, och förlust av rumsvärmning kommer att bli föremål för ett NOG-projekt. Kvalitetskrav på PSA för användning i riskbaserade tillämpningar (03-001). Frågan om PSA-kvalitet är i aktuell i och med att antalet tillämpningar där PSA används som en del i beslutsunderlaget ökar. Projektet studerade hur man i USA via såväl normutveckling (ASME, ANS) och peer reviews definierar kvalitetskrav på PSA-studier, och vilka krav som gäller vid olika tillämpningar av riskinformerad verksamhet. I projektet ingick även deltagande i och informationsutbyte med IAEA-verksamhet inom samma område. Enhetliga rapporteringsrutiner för brand (03-002). En genomgång och klassificering av brandhändelser efter deras påverkan på reaktorsäkerheten. Rapporten har utvecklat data i X-boken till ett bättre underlag erhålles för PSA-studier. Analys av tillförlitligheten i det yttre kraftnätet (04-001) har varit föremål för omfattande diskussion och inbördes informationsutbyte, bl.a. genom anordnandet av ett seminarium. Projekt som bevakas av NPSAG Som en del av NPSAG:s verksamhet bevakas och diskuteras projekt med betydelse för gruppen som bedrivs av andra organisationer. Viktiga exempel är OECD-projekten ICDE (Internationell insamling och klassificering av inträffade CCF-händelser) och FIRE (Internationell branddatabas). Inom NOG (Nordic Owner s Group, samarbete mellan nordiska BWR-ägare) bedrivs projekt bl.a. inom områdena CCF, rumsvärmning, avställning och yttre händelser. Inom NBSG (Nordiska Brandsäkerhetsgruppen) bedrivs ett antal projekt med anknytning till brandskydd; vissa av dessa projekt initierades ursprungligen inom NPSAG. Det finns ett samarbete med NKS (Nordiska kontaktorganet för kärnsäkerhetsfrågor), där NPSAG initierar och föreslår vissa projekt, som sedan delfinansieras av NKS. Vidare bevakas inom NPSAG verksamhet som bedrivs som EU-stödd forskning, och tas även initiativ till att skapa sådan. Via NPSAG sprids även information om verksamhet med koppling till PSA och risktillämpning som bedrivs inom BWR Owners Group.

4 Informationsblad från NPSAG Sida 4 Nummer 1 / 2004 Aktuella rapporter NAFCS - Nordiska PSA-gruppen för CCF-studier (01-002) Johansson, Gunnar et.al.; Dependency Defence and Dependency Analysis Guidance; SKI Rapport 2004:04 (2 delar) Analys av yttre händelser (01-003) Knochenhauer, Michael; Louko, Pekka; Guidance for External Events Analysis; SKI Rapport 2002:27 Kvalitetskrav på PSA för användning i riskbaserade tillämpningar (03-001) Per Hellström; Maria Hägg; Krav på PSA vid riskinformerad användning: Avrapportering av fas 1; Rapport RELCON R-002 Enhetliga rapporteringsrutiner för brand (03-002) Angner, Anders; Branddataprojektet - Genomförande och resultat; SKI Rapport 2003:27 Vid konferensen PSAM 7 i Berlin i juni 2004 presenterades följande bidrag med anknytning till NPSAG-projekt: Dependency Defence - How to protect against dependent failures; J-P Bento, P Hellström, G Johansson Analysis and Modelling of Dependent Failures; M Knochenhauer, T Mankamo, K Pörn Guidance for External Events Analysis; M Knochenhauer, P Louko A Simulation Model for the Frequency and Duration of LOOP; R Himanen Dessutom presenterades ett antal bidrag från ICDE-projektet

5 Informationsblad från NPSAG Sida 5 Nummer 1 / 2004 Kalendarium mars Seminarium om Risk Informed In-service Inspection i Petten, Nederländerna 31 mars TUD-möte om T-boken 6 i Stockholm (Råcksta) april International Common Cause Failure Data Exchange (OECD ICDE) i San Francisco, USA april BWR Owners Group workshop om ATWS-scenarier i Leibstadt, Schweiz juni PSAM 7 Probabilistic Safety Assessment and Management i Berlin, Tyskland 1-2 september Möte inom NBSG (Nordiska brandsäkerhetsgruppen) 14 september NPSAG-möte nr 12 på Arlanda september Workshop on Incorporating Aging effects into PRA/PSA september Möte inom OECD/FIRE, Key Biscayne, Florida USA 29 september 1 okt. WANO Workshop "Effective Solutions for Improving Safety and Reliability of Nuclear Power Plants using PSA" NPP 5-6 oktober Slottsmöte med OKG som värd i Oskarshamn 14 oktober Slutmöte om EU-guideline om metodik för RI-ISI (Risk informed in-service inspection) 29 oktober 1 nov. WANO-workshop on PSA-Effective solutions for improving Safety and reliability of NPP using PSA; Unterweser/Bremen, Tyskland 2 3 november SKI:s forskningskonferens i Bålsta Hösten 2004 BWR Owners Group workshop om HRA i Forsmark Våren 2005 BWR Owners Group workshop om CCF i Tyskland Medlemmar i Nordiska PSA-gruppen Organisation Kontaktperson e-post Forsmarks kraftgrupp AB Göran Hultqvist Fortum Oy Jussi Vaurio Oskarshamns Kraftgrupp AB Henrik Dubik Ringhals AB (Barsebäck) Ingemar Ingemarson Ringhals AB (Ringhals) Stefan Eriksson Statens Kärnkraftinspektion Ralph Nyman Studsvik Nuclera BA Jesper Kierkegaard Teollisuuden Voima Oy Risto Himanen Sekreterare / Michael Knochenhauer, Impera-K AB (Ansvarig utgivare för informationsbladet)