ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen"

Transkript

1 ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen

2 Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015.

3 Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta i vår enhet som personlig assistent. Vi hoppas att den här skriften ska täcka in det du behöver veta som ny, men tanken är att du även i framtiden skall kunna använda broschyren i ditt arbete. Efter en namnomröstning bland alla medarbetare vann namnet ALIO. ALIO är latin och står för personlig, vilket ska symbolisera enhetens mål och syfte: det vill säga att all assistans ska vara utformad helt efter den enskildes önskemål. ALIO assistans är en resultatenhet som ingår i vårdoch omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. Varje enhet har en planering för sin verksamhet i form av egen verksamhetsidé, vision och mål. Det är skrivet med utgångspunkt från de olika mål som politikerna i nämnden har, men med inriktning på vad enheten har för verksamhet. Gemensamt för all verksamhet inom vård- och omsorgsförvaltningen finns en värdegrund. Värdegrund Rätt stöd till ett självständigt liv Inflytande: Kunden har ett avgörande inflytande över hur, när samt av vem hjälpen ska utföras. Trygghet: Kunden ska uppleva trygghet i att vi utför det vi har lovat vi håller våra överenskommelser. Respektfullt bemötande :Kunden ska alltid försäkras ett vänligt och respektfullt bemötande i livets alla situationer. Meningsfull vardag: Vår strävan är att kunden upplever sig ha en meningsfull vardag som skapar livskvalitet och välbefinnande. Den enskildes resurser ska ta till varas på det sätt som han eller hon önskar. Verksamhetsidé Alla som väljer ALIO assistans ska känna att man kan leva livet så som man själv önskar, med hjälp av professionella medarbetare. 3

4 Vision ALIO assistans ska vara den bästa assistansen som alla väljer för att kunna leva livet precis så som man själv önskar och man bemöts respektfullt av professionella medarbetare. För att förverkliga verksamhetsidén och visionen finns ett antal mål uppsatta. I korthet kan man beskriva dem så här: 1. Enheten ska vara en attraktiv arbetsgivare med anställda som har tydlig kundorientering och hög servicegrad. 2. Enheten ska arbeta för att göra kunden nöjd med hur assistansen utförs och känna sig delaktig i hur den utförs. Ovanstående bygger på flexibla medarbetare som tar ansvar för alla sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. För att kunna arbeta hos oss behöver du även vara initiativrik och öppen för eventuella problem och se möjligheter i det du ställs inför i det dagliga arbetet. Salutogent synsätt Inom vård och omsorg i Enköpings kommun arbetar vi efter det salutogena synsättet. Salutogent är latin och betyder hälsoorienterat. Att arbeta salutogent innebär alltså att man arbetar hälsofrämjande. Vi fokuserar på friskfaktor, sådant som ökar en människas upplevelse av hälsa trots sin sjukdom eller funktionsnedsättning. Vi ser till varje människas egna resurser och arbetar utifrån dem. Målet är att våra kunder ska uppleva meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet och därmed ha en känsla av sammanhang i livet. Professionell inställning Arbetet som personlig assistent kräver lyhördhet och ödmjukhet. Att ha en professionell inställning till yrket som personlig assistent innebär i stora drag att du kan anpassa dig efter de personer och situationer du möter i ditt yrke. Det är också viktigt att kunna hålla distans mellan ditt eget liv och kundens liv. Som personlig assistent arbetar du tillsammans med kunden, vilket ibland innebär att kommunicera utan ord och att kunna känna in hur kunden vill ha hjälpen. Som personlig assistent får du en mycket nära relation till kunden, en närhet som kräver stor respekt för hans eller hennes och eventuella familjemedlemmars integritet. 4

5 Överenskommelse För att säkerhetsställa att kunden får assistansen utförd enligt värdegrunden, med de fyra olika rubrikerna, är en genomförandeplan upprättad hos varje kund. Planen är skriven tillsammans med honom eller henne och eventuellt dennes företrädare samt gruppen eller gruppledaren. Alla olika moment i assistansen ska utföras efter beskrivning i genomförandeplanen. Planen utvärderas regelbundet och ändringar görs en gång per halvår eller oftare om behov uppstår eller kunden så önskar. (Se bilaga.) Personlig assistans Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. För att ha rätt till insatsen måste personen ha behov av hjälp med de grundläggande behoven. Det innebär hjälp med personlig hygien, att klä på och av sig, att meddela sig med andra personer eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om personernas funktionsnedsättning. Om det finns behov av hjälp med de grundläggande behoven kan personen även ha rätt till personlig assistans för andra vardagsbehov, om de inte tillgodoses på något annat sätt. Kommunen fattar beslut om personlig assistansenligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det är ofta ett beslut i avvaktan på att försäkringskassan fattar ett beslut. När försäkringskassan fattat ett beslut är det ett beslut enligt socialförsäkringsbalken, förkortad SFB (ersätter rätt till ersättning enligt lagen om assistansersättning). (Se bilaga.) Anställning Hur du anställs beror på vad du fått för tjänst. Det kan antingen vara en fast anställning (tillsvidareanställning) som ska tillsättas. Då blir du först provanställd. Vid provanställning som personlig assistent gäller inte AB 4 moment 2. Istället gäller provanställning enligt 6 las. Du kan anställas som vikarie för någon som ska vara ledig eller som är sjuk, då anställs du från ett datum till och med ett annat datum och har ett månadsvikariat. Den tredje anställningsformen är som vikarie vid behov, så kallad timvikarie. Då är du anställd för varje särskilt tillfälle och vi ringer dig inför varje gång vi kan erbjuda ett ledigt arbetspass. Det kan du tacka ja eller nej till. Utvecklingssamtal En gång om året har varje medarbetare ett utvecklingssamtal. Det samtalet hålls utifrån ett dokument där ditt ansvar som medarbetare tydliggörs tillsammans med gällande lönekriterier. Det ligger sedan till grund för kommande lönesättning. Tanken är att samtalet ska vara till hjälp för var och en att få veta vad man gör bra och vad som behöver förbättras. Kriterierna ska ses som en koppling mellan kundens önskemål om hur assistansen ska utföras och ditt sätt att utföra dem. Inför löneöversynen har varje medarbetare ett lönessamtal med uppföljning på hur det har fungerat under året. Bisyssla Om du har en bisyssla måste du meddela din arbetsgivare det. Med bisyssla menas sysselsättning vid sidan av anställningen som inte hör till privatlivet. Vid nyanställning och därefter en gång per år får du uppge om du har någon bisyssla. Det fylls i på en särskild blankett. Tystnadsplikt och sekretess Sekretesslagen är till för att den som får din assistans skall kunna lita på att inget förs vidare. Brott mot sekretesslagen kan i vissa fall leda till åtal. Du kan alltid vända dig till arbetsledningen om du känner dig osäker på vad du kan prata om. Som grund kan du tänka att du inte får berätta någonting vad du har gjort under ditt arbetspass eller vad du under arbetstid fått kännedom om som rör den du arbetar hos eller dennes anhöriga för and- ra. Du får dock berätta för chef, arbetsledare eller kollegor om viktiga händelser hos en gemensam kund. Om du arbetar på olika ställen är det mycket viktigt att du inte nämner andra kunders namn eller diskuterar något som rör andra kunder. Du får inte diskutera kunden med andra assistenter eller dina anhöriga. 5

6 Pengar och gåvor Kunden är beroende av dig. Ekonomiska och juridiska förbindelser är inte tillåtna mellan dig och kunden eftersom det finns risk att beroendesituaionen utnyttjas. Det är därför inte tilllåtet att: Ta emot pengar eller gåvor av ekonomiskt värde. Ta emot testamenterade gåvor. Låna eller låna ut pengar. Köpa fastighet, lägenhet eller annan egendom av den enskilde. Medverka till att upprätta testamente eller annan juridisk handling. Bevittna testamente. Du får endast ta emot mindre gåvor, som en blomma eller kaffebröd. Utdrag från belastningsregistret Vid samtliga uppdrag eller anställningar behöver vi ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget beställer du själv hos polisen eller via deras hemsida, Utdraget heter Personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder. Kuvertet ska öppnas i närvaro av din arbetsgivare. Introduktion När du introduceras hos en ny kund är det kunden tillsammans med en van assistent som genomför detta. Du går några introduktionspass tillsammans med en van assistent. Ni går tillsammans igenom genomförandeplanen. Den är en överenskommelse mellan kunden och oss. Planen omfattar personlig omvårdnad, matlagning, tvätt, städ, handling och övrigt som ingår i assistansjobbet. Vid första träffen med din arbetsledare går ni igenom vilka olika moment du ska ha lärt dig innan du börjar arbeta. Dessa finns nedskrivna i en checklista som du bär med dig och tar ansvar för att fylla i och få påskriven under hela introduktionens gång. Efter cirka en månad följs din introduktion upp av arbetsledaren och dig. Då behöver du ha checklistan med dig. Arbeta i en annan persons hem Hos varje kund ska det finnas avsatt plats för den eller de som arbetar. Det bör vara en bekväm stol, plats för ytterkläder och skor. Hylla för exempelvis inneskor, bok, personalpärmar och liknande. I kylskåpet ska plats finnas för matlåda, smörgås med mera som är tänkt för det aktuella arbetspasset. Det är viktigt att du tar hänsyn till att din arbetsplats är kundens hem och därför respekterar kundens privatliv. Du får inte utföra dina privata ärenden på arbetstid. Privata samtal på kundens telefon är ej tillåtet. Då du arbetar ska din mobiltelefon vara avstängd eller på ljudlöst om du väntar viktigt samtal. Information Börja alltid ditt arbetspass med att ta reda på vad som ska hända under ditt arbetspass. Fråga kunden eller titta i den almanacka som finns hos varje person. Dokumentation När du antecknar är det händelser av vikt du ska skriva ned. Det gör du på ett särskilt anteckningsblad. Skriv så kortfattat som möjligt utan egna värderingar. Tänk på att kunden, anhöriga eller god man har rätt att läsa vad du skrivit. Gruppledare I varje arbetslag finns en ansvarig gruppledare. Dennes uppgift är bland annat att hålla i vissa möten, lämna information till arbetsgruppen och informera ansvarig sjuksköterska om nya delegeringar. Gruppledaren tar emot tidrapporter och försäkringskassans räkningar från övriga i gruppen och lämnar dem samlat till våra administratörer. Gruppledarna har egna möten cirka fem gånger per år tillsammans med arbetsledarna och resultatenhetschefen. Arbetsplatsträff Som personlig assistent har du obligatoriska arbetsplatsträffar sex gånger per år tillsammans med andra arbetsgrupper och din arbetsledare. På dessa 6

7 träffar används förvaltningens givna dagordning. Resultatenhetschef håller i arbetsplatsträffarna och arbetsledare för anteckningar som skickas ut till samtliga grupper samt till enhetens samverkansgrupp. Personalmöten Varje arbetsgrupp har personalmöte cirka en gång per månad. Det är gruppledaren som håller i dessa möten. Arbetsledaren deltar i mötet helt eller del av mötet. Om kunden blir informerad om innehållet i personalmötet är det lättare att upprätthålla förtroendet mellan kunden och assistenten. De kunder som vill delta i möten är välkomna att göra det. Tid och plats görs upp för varje tillfälle. Samverkan Sex gånger per år träffas enhetens samverkansgrupp. I gruppen finns representanter för arbetsgivaren och personliga assistenter från den facktillhörighet som de flesta i verksamheten tillhör. Samverkansgruppen tar upp frågor som är gemensamma för alla arbetsgrupper inom personlig assistans. Kundmöte En gång per år, eller oftare om behov uppstår, träffas arbetsledaren, gruppledaren och kunden för att bland annat utvärdera genomförandeplanen. Dessa möten är ett tillfälle för kunden att framföra synpunkter och åsikter som vi i möjligaste mån försöker att ta hänsyn till. Sjuksköterskor och delegeringar Inom vår verksamhet har vi två sjuksköterskor anställda. De ordnar vid behov inkontinensmaterial. Sjuksköterskorna handleder personal i hygien- och medicinfrågor och delegerar hälso- och sjukvårdande arbetsuppgifter om kunden inte själv är ansvarig för sin medicinhantering. Om du behöver utföra hälso- och sjukvårdande arbetsuppgifter måste du först delegeras av sjuksköterskan. Ta kontakt med sjuksköterskan eller arbetsledningen i god tid innan du ska arbeta ditt första arbetspass så att du hinner bli delegerad. Hygienrutiner Det är viktigt med god handhygien. Man upplever 7

8 sig inte alltid som smutsig om det inte syns. Trots det kan det finnas mängder av bakterier och virus på fingrarna. Handskar ska alltid användas vid personlig omvårdnad på grund av smittorisk både för din del och för den du hjälper. I varje arbetsgrupp finns rutiner kring hygien och smitta. Ta del av dem, fråga om du är osäker och arbeta alltid efter gällande rutin i den grupp du arbetar. I vissa arbetsgrupper finns utbildade hygienombud, fråga dem eller sjuksköterskan om du undrar något kring hygien, smitta eller liknande. Lex Maria medicinska avvikelser Om du uppmärksammar medicinska risker eller avvikelser är du skyldig enligt lag att rapportera dessa. Det gör du i samma system som övriga avvikelser, i Invit. En avvikelse kan vara en glömd medicin eller annan ordination som inte kunnat ges eller utföras. Förutom att rapportera avvikelsen i Invit bör du rådgöra med sjuksköterskan. Sjuksköterskor Våra sköterskor arbetar måndag till fredag mellan och Du når dem på telefon: eller Jouren Om du behöver kontakta sjuksköterska på annan tid ska du ringa jouren: , , Vid akuta situationer ringer du alltid 112. Arbetsmiljö Vi arbetar aktivt med att säkra din arbetsmiljö. Det gör vi tillsammans med dig, din kund, din arbetsgrupp och ibland med hjälp av skyddsombud. Vid behov tar vi hjälp av företagshälsovården för att bedöma arbetsmiljön. Det sker främst vid nystart av en arbetsgrupp men kan även ske vid behov. Rutiner för hur arbetsmiljöarbetet går till på din arbetsplats finns i personalpärm hos varje kund. Dessa rutiner följs upp och repeteras regelbundet. Om det finns hjälpmedel ska de användas, det är viktigt att du använder dem rätt. Lär dig av van personal. Detta ska du göra för dig och din kunds säkerhet. Om du känner dig osäker, kontakta din arbetsledare så ordnas mer utbildning. Skyddsombud Karina Staaf Kommunrehab Arbetsrerapeut: Fysioterapeut/sjukgymnast: Till hjälp för att förbättra arbetsmiljön för dig använder vi Invit, ett internetbaserat avvikelserapporteringssystem. Om du uppmärksammar risker, tillbud och skador ska du rapportera det i Invit. Till arbetsplatsträffen kan din chef ta fram en sammanställning över händelser och man kan tillsammans diskutera möjliga förbättringar. Anmälan om missförhållanden Under senare tid har missförhållande i omsorg om äldre och funktionshindrade fått en ökad uppmärksamhet. Kunderna är ofta försvarslösa om de utsätts för övergrepp eller annan form av missförhållanden. De har ofta inte förmåga eller mod att berätta om det som sker eller också tolkas deras berättelse som ej trovärdig. Det kan också antas att personal som ser eller misstänker att en arbetskamrat utsätter kunden för någon form av övergrepp inte alltid berättar händ-elsen. Alla som arbetar hos oss är skyldiga enligt lag att anmäla missförhållanden eller misstanke om missförhållanden. Det gör du i samma system som övriga avvikelser, i Invit. Lex Sarah brister i omsorgen I socialtjänstlagen (1980;620) 71a står: Var och en som är verksam inom omsorger om äldre människor eller människor med funktionshinder skall vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande i omsorgerna om någon enskild skall genast anmäla detta till socialnämnden. Om inte missförhållandet utan 8

9 dröjsmål avhjälps, skall nämnden anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten. I vårt fall görs anmälan direkt till vård- och omsorgsnämnden. Friskvårdsinformation Du kan mot uppvisande av kvitto få ett bidrag på 2000 kronor som ersättning för hälsofrämjande aktivitet. Du ansöker i Medvind om friskvårdsbidrag. Prata med din arbetsledare om vad som gäller för dig. Exempel på hälsofrämjande aktiviteter; styrketräning, simning, gymnastik, spinning, dans, yoga, qi gong. Bidrag ges också till hälsofrämjande behandling som massage eller utbildning i livsstilsfrågor till exempel viktväktarkurs, rökavvänjning, stresshantering, mental träning och meditation. Sporter som kräver dyrare redskap eller kringutrustning som golf, segling, ridning och utförsåkning räknas inte hit och kan därför inte ersättas. Inte heller för entréavgifter till idrottsevenemang, kulturevenemang, personliga startavgifter i tävlingar och medlemsavgifter i föreningar av olika slag. Bidraget får inte användas för inköp av klädutrustning, träningsskor eller idrottsredskap. Mat och arbetskläder Du står själv för lämpliga arbetskläder/skor. Du tar med dig egen matlåda som förvaras i kundens kylskåp på angiven plats och värms i kundens ugn eller mikrovågsugn. Kaffe och te bjuder kommunen på. Utlägg Om du behöver göra utlägg för egna kostnader vid aktiviteter med kunden, måste du spara kvitton så att du kan få ersättning för dina utlägg. Du ska ha ett separat kvitto för det du har lagt ut, även momsen ska vara redovisad. Det ska tydligt synas vad stället du handlat på heter. Sätt kvittot på en kvittoredovisningsblankett. Ersättning för utlägg i tjänsten förutsätter att det är social träning för kunden, och gäller ej hämtmat och videofilm. Du får inte automatiskt ersättning varje gång kunden väljer att exempelvis äta på restaurang eller gå på café och fika. 9

10 Sjukanmälan Tidrapportering Du får inte ersättning för popcorn, läsk, godis vid ett biobesök, konsert eller sportevenemang. Vid större utlägg eller vid tveksamhet vad du kan få ersättning för, kontakta arbetsledaren i förväg. Vid resa 1. Buss, tåg eller andra allmänkommunikationer 2. Färdtjänst eller sjukresor 3. Annat alternativ (exempelvis om kund har egen bil som du som anställd ombeds och vill köra) Som anställd får du inte köra din egen bil i tjänsten. Ingen försäkring hos oss täcker eventuell skada. Vi vill dessutom ha så få penningtransaktioner som möjligt mellan dig som anställd och våra kunder. Om du som assistent ska köra kunds bil måste hon eller han kunna visa upp godkänt protokoll från besiktningen och att skatten är betald. Det gör hon eller han till arbetsledaren som tar kopia på handlingen. Du måste visa giltigt körkort. Det görs också till arbetsledaren och kopia tas. Medvind Medvind är ett schemaläggningsprogram där du som anställd dokumenterar din arbetstid och frånvaro exempelvis vid egen sjukdom eller vård av barn. Du behöver i god tid lägga in nästkommande månads arbetstid i Medvind. Du använder Medvind för att ansöka om semester och annan ledighet. Du måste själv kontrollera din arbetstid för att sedan godkänna den. Det är viktigt att du fyller i och godkänner din arbetstid eftersom det är lönegrundande, annars finns risk att lönen blir felaktig. Du som arbetar som vikarie hos oss använder medvind för att lägga dig tillgänglig. Det innebär att du markerar vilka dagar och tider du kan arbeta och om det är vissa dagar du inte vill att vi ringer dig. När vi bokar vikarie för ledigt arbetspass bokar vi i första hand in dem som lagt sig tillgängliga i medvind. It Beställning av konton och behörighet sker med hjälp av våra administratörer när du blir anställd. De flesta arbetsgrupper har tillgång till dator på arbetsplatsen. Enheten för personlig assistans har datorer i personalrum på Linbanegatan 10 och Eriksgatan 25. Om du får problem med att logga in, glömt löse nord eller annat kontaktar du it-enheten på telefon de har öppet vardagar klockan Tidrapportering, försäkringskassans blanketter och din lön Du lägger själv in och godkänner månadens arbetstid i Medvind. Vi vill att du gör klart vecka för vecka. När månaden är slut ska alla dina tider i Medvind stämma och vara godkända av dig. Du ska också fylla i försäkringskassans blankett. Den ska du underteckna med ditt namn och personnummer innan du lämnar den till din gruppledare. Om du arbetar hos flera kunder ska du skriva en lista till försäkringskassan för varje kund. I Medvind måste du koppla din arbetstid till den kund du arbetat det aktuella passet. Det är viktigt att Medvind och försäkringskassans rapport är klara i tid. Gruppledaren måste lämna rapporterna senast den 3:e varje månad för att vi ska kunna garantera att lönen utbetalas i rätt tid. Gruppledaren ansvarar 10

11 också för att den räkning som ska skickas till försäkringskassan är påskriven av kunden. Din lön utbetalas den 27:e varje månad under förutsättning att du följt ovanstående anvisningar. Sjukanmälan, vård av barn och friskanmälan När du inte kan arbeta behöver du ringa så fort du vet att du måste stanna hemma. Det är viktigt för oss att få veta i god tid, så att ersättare kan tillsättas. All sjukanmälan, friskanmälan, byten, önskemål om mer arbete och kortare ledigheter anmäls till LSSbemanning. När du är sjuk skickas det ut ett förstadagsbrev som vi vill att du fyller i och återsänder till oss. För dig som är vikarie är det viktigt att du talar om för oss när du vill arbeta och när du inte kan. Då kan vårt samarbete löpa smidigt och vi slipper ringa och störa dig i onödan. Du skriver in i Medvind när du är tillgänglig och kan arbeta. Vi hoppas att du som vikarie har förståelse för att vi ibland ringer dig tidigt på morgonen, det är svårt att ha framförhållning på vissa arbetspass. Om du byter arbetspass med en kollega ska LSS Bemanning informeras. Om du blivit erbjuden ett arbetspass är det din rättighet att arbeta de timmarna. Om du har bokat in dig på arbetspass är det din skyldighet att arbeta de timmarna. Personal Resultatenhetschef Maria Vahlström , Siv Rosgårdh , Arbetsledarna har telefontid måndag till fredag LSS-Bemanning , Bemanningen har telefontid måndag till fredag. Då tar vi emot samtal som handlar om vakanser, sjukanmälan och friskanmälan måndag till fredag tar bemanningen emot samtal som handlar om Medvind och övriga frågor. Administratörer Christina Gustavsson Anki Wesche Sjuksköterskor Adress Vård- och omsorgsförvaltningen Linbanegatan Enköping Arbetsledare Lotta Nyberg ,

12 BILAGA LSS LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE LSS ger rätt till stöd och service åt personer med stora funktionshinder som tillhör någon av personkretsarna och har behov: 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 2. Personer med betydande och begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. LSS skall tillförsäkra den som har ett stort och varaktigt funktionshinder goda levnadsvillkor som att kunna leva som andra, delta i samhällslivet, bestämma över sin vardag och ha inflytande och medbestämmande över hur omsorg och service skall utformas. För att få insats måste behovbedömning göras av kommunens LSS-handläggare. 12

13 BILAGA ÖVERENSKOMMELSE TILLHÖR I GENOMFÖRANDEAKT Namn Personnummer Verksamhet Kontaktperson Upprättad (datum) Ska följas upp senast Uppföljningsdatum Följande har medverkat vid framtagning av överenskommelsen (underskrifter) Den enskilde/alternativt legal företrädare Kontaktperson Eventuell arbetsledare Denna överenskommelse har följts upp Datum Kund/legal företrädare (underskrift) Kontaktperson (underskrift) 13

14 Denna överenskommelse har följts upp Datum Kund/legal företrädare (underskrift) Kontaktperson (underskrift) Denna överenskommelse har följts upp Datum Kund/legal företrädare (underskrift) Kontaktperson (underskrift) Denna överenskommelse har följts upp Datum Kund/legal företrädare (underskrift) Kontaktperson (underskrift) 14

15 Namn: Personnummer Vilka behov kan den enskilde tillgodose? Vilka behov kan den enskilde INTE tillgodose? Mål för insatsen 15

16 Namn Personnummer Vad ska göras? Hur ska det göras? När ska det göras? Vem har ansvaret? 16

17 Namn Personnummer Vad ska göras? Hur ska det göras? När ska det göras? Vem har ansvaret? 17

18 Namn Personnummer Övriga anteckningar 18

19 19

20

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Personliga assistenters anställningsvillkor. Rapport från en avslöjande blockad

Personliga assistenters anställningsvillkor. Rapport från en avslöjande blockad Personliga assistenters anställningsvillkor Rapport från en avslöjande blockad 1 Personliga assistenters anställningsvillkor Rapport från en avslöjande blockad www.kommunal.se 2 Bearbetning av dispensansökningar:

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter STÖDMATERIAL Unga med skyddade personuppgifter Unga med skyddade personuppgifter Om du har fler frågor om unga med skyddade personuppgifter är du välkommen att kontakta Skolverket. I vissa fall kan vi

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer