ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen"

Transkript

1 ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen

2 Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015.

3 Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta i vår enhet som personlig assistent. Vi hoppas att den här skriften ska täcka in det du behöver veta som ny, men tanken är att du även i framtiden skall kunna använda broschyren i ditt arbete. Efter en namnomröstning bland alla medarbetare vann namnet ALIO. ALIO är latin och står för personlig, vilket ska symbolisera enhetens mål och syfte: det vill säga att all assistans ska vara utformad helt efter den enskildes önskemål. ALIO assistans är en resultatenhet som ingår i vårdoch omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. Varje enhet har en planering för sin verksamhet i form av egen verksamhetsidé, vision och mål. Det är skrivet med utgångspunkt från de olika mål som politikerna i nämnden har, men med inriktning på vad enheten har för verksamhet. Gemensamt för all verksamhet inom vård- och omsorgsförvaltningen finns en värdegrund. Värdegrund Rätt stöd till ett självständigt liv Inflytande: Kunden har ett avgörande inflytande över hur, när samt av vem hjälpen ska utföras. Trygghet: Kunden ska uppleva trygghet i att vi utför det vi har lovat vi håller våra överenskommelser. Respektfullt bemötande :Kunden ska alltid försäkras ett vänligt och respektfullt bemötande i livets alla situationer. Meningsfull vardag: Vår strävan är att kunden upplever sig ha en meningsfull vardag som skapar livskvalitet och välbefinnande. Den enskildes resurser ska ta till varas på det sätt som han eller hon önskar. Verksamhetsidé Alla som väljer ALIO assistans ska känna att man kan leva livet så som man själv önskar, med hjälp av professionella medarbetare. 3

4 Vision ALIO assistans ska vara den bästa assistansen som alla väljer för att kunna leva livet precis så som man själv önskar och man bemöts respektfullt av professionella medarbetare. För att förverkliga verksamhetsidén och visionen finns ett antal mål uppsatta. I korthet kan man beskriva dem så här: 1. Enheten ska vara en attraktiv arbetsgivare med anställda som har tydlig kundorientering och hög servicegrad. 2. Enheten ska arbeta för att göra kunden nöjd med hur assistansen utförs och känna sig delaktig i hur den utförs. Ovanstående bygger på flexibla medarbetare som tar ansvar för alla sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. För att kunna arbeta hos oss behöver du även vara initiativrik och öppen för eventuella problem och se möjligheter i det du ställs inför i det dagliga arbetet. Salutogent synsätt Inom vård och omsorg i Enköpings kommun arbetar vi efter det salutogena synsättet. Salutogent är latin och betyder hälsoorienterat. Att arbeta salutogent innebär alltså att man arbetar hälsofrämjande. Vi fokuserar på friskfaktor, sådant som ökar en människas upplevelse av hälsa trots sin sjukdom eller funktionsnedsättning. Vi ser till varje människas egna resurser och arbetar utifrån dem. Målet är att våra kunder ska uppleva meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet och därmed ha en känsla av sammanhang i livet. Professionell inställning Arbetet som personlig assistent kräver lyhördhet och ödmjukhet. Att ha en professionell inställning till yrket som personlig assistent innebär i stora drag att du kan anpassa dig efter de personer och situationer du möter i ditt yrke. Det är också viktigt att kunna hålla distans mellan ditt eget liv och kundens liv. Som personlig assistent arbetar du tillsammans med kunden, vilket ibland innebär att kommunicera utan ord och att kunna känna in hur kunden vill ha hjälpen. Som personlig assistent får du en mycket nära relation till kunden, en närhet som kräver stor respekt för hans eller hennes och eventuella familjemedlemmars integritet. 4

5 Överenskommelse För att säkerhetsställa att kunden får assistansen utförd enligt värdegrunden, med de fyra olika rubrikerna, är en genomförandeplan upprättad hos varje kund. Planen är skriven tillsammans med honom eller henne och eventuellt dennes företrädare samt gruppen eller gruppledaren. Alla olika moment i assistansen ska utföras efter beskrivning i genomförandeplanen. Planen utvärderas regelbundet och ändringar görs en gång per halvår eller oftare om behov uppstår eller kunden så önskar. (Se bilaga.) Personlig assistans Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. För att ha rätt till insatsen måste personen ha behov av hjälp med de grundläggande behoven. Det innebär hjälp med personlig hygien, att klä på och av sig, att meddela sig med andra personer eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om personernas funktionsnedsättning. Om det finns behov av hjälp med de grundläggande behoven kan personen även ha rätt till personlig assistans för andra vardagsbehov, om de inte tillgodoses på något annat sätt. Kommunen fattar beslut om personlig assistansenligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det är ofta ett beslut i avvaktan på att försäkringskassan fattar ett beslut. När försäkringskassan fattat ett beslut är det ett beslut enligt socialförsäkringsbalken, förkortad SFB (ersätter rätt till ersättning enligt lagen om assistansersättning). (Se bilaga.) Anställning Hur du anställs beror på vad du fått för tjänst. Det kan antingen vara en fast anställning (tillsvidareanställning) som ska tillsättas. Då blir du först provanställd. Vid provanställning som personlig assistent gäller inte AB 4 moment 2. Istället gäller provanställning enligt 6 las. Du kan anställas som vikarie för någon som ska vara ledig eller som är sjuk, då anställs du från ett datum till och med ett annat datum och har ett månadsvikariat. Den tredje anställningsformen är som vikarie vid behov, så kallad timvikarie. Då är du anställd för varje särskilt tillfälle och vi ringer dig inför varje gång vi kan erbjuda ett ledigt arbetspass. Det kan du tacka ja eller nej till. Utvecklingssamtal En gång om året har varje medarbetare ett utvecklingssamtal. Det samtalet hålls utifrån ett dokument där ditt ansvar som medarbetare tydliggörs tillsammans med gällande lönekriterier. Det ligger sedan till grund för kommande lönesättning. Tanken är att samtalet ska vara till hjälp för var och en att få veta vad man gör bra och vad som behöver förbättras. Kriterierna ska ses som en koppling mellan kundens önskemål om hur assistansen ska utföras och ditt sätt att utföra dem. Inför löneöversynen har varje medarbetare ett lönessamtal med uppföljning på hur det har fungerat under året. Bisyssla Om du har en bisyssla måste du meddela din arbetsgivare det. Med bisyssla menas sysselsättning vid sidan av anställningen som inte hör till privatlivet. Vid nyanställning och därefter en gång per år får du uppge om du har någon bisyssla. Det fylls i på en särskild blankett. Tystnadsplikt och sekretess Sekretesslagen är till för att den som får din assistans skall kunna lita på att inget förs vidare. Brott mot sekretesslagen kan i vissa fall leda till åtal. Du kan alltid vända dig till arbetsledningen om du känner dig osäker på vad du kan prata om. Som grund kan du tänka att du inte får berätta någonting vad du har gjort under ditt arbetspass eller vad du under arbetstid fått kännedom om som rör den du arbetar hos eller dennes anhöriga för and- ra. Du får dock berätta för chef, arbetsledare eller kollegor om viktiga händelser hos en gemensam kund. Om du arbetar på olika ställen är det mycket viktigt att du inte nämner andra kunders namn eller diskuterar något som rör andra kunder. Du får inte diskutera kunden med andra assistenter eller dina anhöriga. 5

6 Pengar och gåvor Kunden är beroende av dig. Ekonomiska och juridiska förbindelser är inte tillåtna mellan dig och kunden eftersom det finns risk att beroendesituaionen utnyttjas. Det är därför inte tilllåtet att: Ta emot pengar eller gåvor av ekonomiskt värde. Ta emot testamenterade gåvor. Låna eller låna ut pengar. Köpa fastighet, lägenhet eller annan egendom av den enskilde. Medverka till att upprätta testamente eller annan juridisk handling. Bevittna testamente. Du får endast ta emot mindre gåvor, som en blomma eller kaffebröd. Utdrag från belastningsregistret Vid samtliga uppdrag eller anställningar behöver vi ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget beställer du själv hos polisen eller via deras hemsida, Utdraget heter Personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder. Kuvertet ska öppnas i närvaro av din arbetsgivare. Introduktion När du introduceras hos en ny kund är det kunden tillsammans med en van assistent som genomför detta. Du går några introduktionspass tillsammans med en van assistent. Ni går tillsammans igenom genomförandeplanen. Den är en överenskommelse mellan kunden och oss. Planen omfattar personlig omvårdnad, matlagning, tvätt, städ, handling och övrigt som ingår i assistansjobbet. Vid första träffen med din arbetsledare går ni igenom vilka olika moment du ska ha lärt dig innan du börjar arbeta. Dessa finns nedskrivna i en checklista som du bär med dig och tar ansvar för att fylla i och få påskriven under hela introduktionens gång. Efter cirka en månad följs din introduktion upp av arbetsledaren och dig. Då behöver du ha checklistan med dig. Arbeta i en annan persons hem Hos varje kund ska det finnas avsatt plats för den eller de som arbetar. Det bör vara en bekväm stol, plats för ytterkläder och skor. Hylla för exempelvis inneskor, bok, personalpärmar och liknande. I kylskåpet ska plats finnas för matlåda, smörgås med mera som är tänkt för det aktuella arbetspasset. Det är viktigt att du tar hänsyn till att din arbetsplats är kundens hem och därför respekterar kundens privatliv. Du får inte utföra dina privata ärenden på arbetstid. Privata samtal på kundens telefon är ej tillåtet. Då du arbetar ska din mobiltelefon vara avstängd eller på ljudlöst om du väntar viktigt samtal. Information Börja alltid ditt arbetspass med att ta reda på vad som ska hända under ditt arbetspass. Fråga kunden eller titta i den almanacka som finns hos varje person. Dokumentation När du antecknar är det händelser av vikt du ska skriva ned. Det gör du på ett särskilt anteckningsblad. Skriv så kortfattat som möjligt utan egna värderingar. Tänk på att kunden, anhöriga eller god man har rätt att läsa vad du skrivit. Gruppledare I varje arbetslag finns en ansvarig gruppledare. Dennes uppgift är bland annat att hålla i vissa möten, lämna information till arbetsgruppen och informera ansvarig sjuksköterska om nya delegeringar. Gruppledaren tar emot tidrapporter och försäkringskassans räkningar från övriga i gruppen och lämnar dem samlat till våra administratörer. Gruppledarna har egna möten cirka fem gånger per år tillsammans med arbetsledarna och resultatenhetschefen. Arbetsplatsträff Som personlig assistent har du obligatoriska arbetsplatsträffar sex gånger per år tillsammans med andra arbetsgrupper och din arbetsledare. På dessa 6

7 träffar används förvaltningens givna dagordning. Resultatenhetschef håller i arbetsplatsträffarna och arbetsledare för anteckningar som skickas ut till samtliga grupper samt till enhetens samverkansgrupp. Personalmöten Varje arbetsgrupp har personalmöte cirka en gång per månad. Det är gruppledaren som håller i dessa möten. Arbetsledaren deltar i mötet helt eller del av mötet. Om kunden blir informerad om innehållet i personalmötet är det lättare att upprätthålla förtroendet mellan kunden och assistenten. De kunder som vill delta i möten är välkomna att göra det. Tid och plats görs upp för varje tillfälle. Samverkan Sex gånger per år träffas enhetens samverkansgrupp. I gruppen finns representanter för arbetsgivaren och personliga assistenter från den facktillhörighet som de flesta i verksamheten tillhör. Samverkansgruppen tar upp frågor som är gemensamma för alla arbetsgrupper inom personlig assistans. Kundmöte En gång per år, eller oftare om behov uppstår, träffas arbetsledaren, gruppledaren och kunden för att bland annat utvärdera genomförandeplanen. Dessa möten är ett tillfälle för kunden att framföra synpunkter och åsikter som vi i möjligaste mån försöker att ta hänsyn till. Sjuksköterskor och delegeringar Inom vår verksamhet har vi två sjuksköterskor anställda. De ordnar vid behov inkontinensmaterial. Sjuksköterskorna handleder personal i hygien- och medicinfrågor och delegerar hälso- och sjukvårdande arbetsuppgifter om kunden inte själv är ansvarig för sin medicinhantering. Om du behöver utföra hälso- och sjukvårdande arbetsuppgifter måste du först delegeras av sjuksköterskan. Ta kontakt med sjuksköterskan eller arbetsledningen i god tid innan du ska arbeta ditt första arbetspass så att du hinner bli delegerad. Hygienrutiner Det är viktigt med god handhygien. Man upplever 7

8 sig inte alltid som smutsig om det inte syns. Trots det kan det finnas mängder av bakterier och virus på fingrarna. Handskar ska alltid användas vid personlig omvårdnad på grund av smittorisk både för din del och för den du hjälper. I varje arbetsgrupp finns rutiner kring hygien och smitta. Ta del av dem, fråga om du är osäker och arbeta alltid efter gällande rutin i den grupp du arbetar. I vissa arbetsgrupper finns utbildade hygienombud, fråga dem eller sjuksköterskan om du undrar något kring hygien, smitta eller liknande. Lex Maria medicinska avvikelser Om du uppmärksammar medicinska risker eller avvikelser är du skyldig enligt lag att rapportera dessa. Det gör du i samma system som övriga avvikelser, i Invit. En avvikelse kan vara en glömd medicin eller annan ordination som inte kunnat ges eller utföras. Förutom att rapportera avvikelsen i Invit bör du rådgöra med sjuksköterskan. Sjuksköterskor Våra sköterskor arbetar måndag till fredag mellan och Du når dem på telefon: eller Jouren Om du behöver kontakta sjuksköterska på annan tid ska du ringa jouren: , , Vid akuta situationer ringer du alltid 112. Arbetsmiljö Vi arbetar aktivt med att säkra din arbetsmiljö. Det gör vi tillsammans med dig, din kund, din arbetsgrupp och ibland med hjälp av skyddsombud. Vid behov tar vi hjälp av företagshälsovården för att bedöma arbetsmiljön. Det sker främst vid nystart av en arbetsgrupp men kan även ske vid behov. Rutiner för hur arbetsmiljöarbetet går till på din arbetsplats finns i personalpärm hos varje kund. Dessa rutiner följs upp och repeteras regelbundet. Om det finns hjälpmedel ska de användas, det är viktigt att du använder dem rätt. Lär dig av van personal. Detta ska du göra för dig och din kunds säkerhet. Om du känner dig osäker, kontakta din arbetsledare så ordnas mer utbildning. Skyddsombud Karina Staaf Kommunrehab Arbetsrerapeut: Fysioterapeut/sjukgymnast: Till hjälp för att förbättra arbetsmiljön för dig använder vi Invit, ett internetbaserat avvikelserapporteringssystem. Om du uppmärksammar risker, tillbud och skador ska du rapportera det i Invit. Till arbetsplatsträffen kan din chef ta fram en sammanställning över händelser och man kan tillsammans diskutera möjliga förbättringar. Anmälan om missförhållanden Under senare tid har missförhållande i omsorg om äldre och funktionshindrade fått en ökad uppmärksamhet. Kunderna är ofta försvarslösa om de utsätts för övergrepp eller annan form av missförhållanden. De har ofta inte förmåga eller mod att berätta om det som sker eller också tolkas deras berättelse som ej trovärdig. Det kan också antas att personal som ser eller misstänker att en arbetskamrat utsätter kunden för någon form av övergrepp inte alltid berättar händ-elsen. Alla som arbetar hos oss är skyldiga enligt lag att anmäla missförhållanden eller misstanke om missförhållanden. Det gör du i samma system som övriga avvikelser, i Invit. Lex Sarah brister i omsorgen I socialtjänstlagen (1980;620) 71a står: Var och en som är verksam inom omsorger om äldre människor eller människor med funktionshinder skall vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande i omsorgerna om någon enskild skall genast anmäla detta till socialnämnden. Om inte missförhållandet utan 8

9 dröjsmål avhjälps, skall nämnden anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten. I vårt fall görs anmälan direkt till vård- och omsorgsnämnden. Friskvårdsinformation Du kan mot uppvisande av kvitto få ett bidrag på 2000 kronor som ersättning för hälsofrämjande aktivitet. Du ansöker i Medvind om friskvårdsbidrag. Prata med din arbetsledare om vad som gäller för dig. Exempel på hälsofrämjande aktiviteter; styrketräning, simning, gymnastik, spinning, dans, yoga, qi gong. Bidrag ges också till hälsofrämjande behandling som massage eller utbildning i livsstilsfrågor till exempel viktväktarkurs, rökavvänjning, stresshantering, mental träning och meditation. Sporter som kräver dyrare redskap eller kringutrustning som golf, segling, ridning och utförsåkning räknas inte hit och kan därför inte ersättas. Inte heller för entréavgifter till idrottsevenemang, kulturevenemang, personliga startavgifter i tävlingar och medlemsavgifter i föreningar av olika slag. Bidraget får inte användas för inköp av klädutrustning, träningsskor eller idrottsredskap. Mat och arbetskläder Du står själv för lämpliga arbetskläder/skor. Du tar med dig egen matlåda som förvaras i kundens kylskåp på angiven plats och värms i kundens ugn eller mikrovågsugn. Kaffe och te bjuder kommunen på. Utlägg Om du behöver göra utlägg för egna kostnader vid aktiviteter med kunden, måste du spara kvitton så att du kan få ersättning för dina utlägg. Du ska ha ett separat kvitto för det du har lagt ut, även momsen ska vara redovisad. Det ska tydligt synas vad stället du handlat på heter. Sätt kvittot på en kvittoredovisningsblankett. Ersättning för utlägg i tjänsten förutsätter att det är social träning för kunden, och gäller ej hämtmat och videofilm. Du får inte automatiskt ersättning varje gång kunden väljer att exempelvis äta på restaurang eller gå på café och fika. 9

10 Sjukanmälan Tidrapportering Du får inte ersättning för popcorn, läsk, godis vid ett biobesök, konsert eller sportevenemang. Vid större utlägg eller vid tveksamhet vad du kan få ersättning för, kontakta arbetsledaren i förväg. Vid resa 1. Buss, tåg eller andra allmänkommunikationer 2. Färdtjänst eller sjukresor 3. Annat alternativ (exempelvis om kund har egen bil som du som anställd ombeds och vill köra) Som anställd får du inte köra din egen bil i tjänsten. Ingen försäkring hos oss täcker eventuell skada. Vi vill dessutom ha så få penningtransaktioner som möjligt mellan dig som anställd och våra kunder. Om du som assistent ska köra kunds bil måste hon eller han kunna visa upp godkänt protokoll från besiktningen och att skatten är betald. Det gör hon eller han till arbetsledaren som tar kopia på handlingen. Du måste visa giltigt körkort. Det görs också till arbetsledaren och kopia tas. Medvind Medvind är ett schemaläggningsprogram där du som anställd dokumenterar din arbetstid och frånvaro exempelvis vid egen sjukdom eller vård av barn. Du behöver i god tid lägga in nästkommande månads arbetstid i Medvind. Du använder Medvind för att ansöka om semester och annan ledighet. Du måste själv kontrollera din arbetstid för att sedan godkänna den. Det är viktigt att du fyller i och godkänner din arbetstid eftersom det är lönegrundande, annars finns risk att lönen blir felaktig. Du som arbetar som vikarie hos oss använder medvind för att lägga dig tillgänglig. Det innebär att du markerar vilka dagar och tider du kan arbeta och om det är vissa dagar du inte vill att vi ringer dig. När vi bokar vikarie för ledigt arbetspass bokar vi i första hand in dem som lagt sig tillgängliga i medvind. It Beställning av konton och behörighet sker med hjälp av våra administratörer när du blir anställd. De flesta arbetsgrupper har tillgång till dator på arbetsplatsen. Enheten för personlig assistans har datorer i personalrum på Linbanegatan 10 och Eriksgatan 25. Om du får problem med att logga in, glömt löse nord eller annat kontaktar du it-enheten på telefon de har öppet vardagar klockan Tidrapportering, försäkringskassans blanketter och din lön Du lägger själv in och godkänner månadens arbetstid i Medvind. Vi vill att du gör klart vecka för vecka. När månaden är slut ska alla dina tider i Medvind stämma och vara godkända av dig. Du ska också fylla i försäkringskassans blankett. Den ska du underteckna med ditt namn och personnummer innan du lämnar den till din gruppledare. Om du arbetar hos flera kunder ska du skriva en lista till försäkringskassan för varje kund. I Medvind måste du koppla din arbetstid till den kund du arbetat det aktuella passet. Det är viktigt att Medvind och försäkringskassans rapport är klara i tid. Gruppledaren måste lämna rapporterna senast den 3:e varje månad för att vi ska kunna garantera att lönen utbetalas i rätt tid. Gruppledaren ansvarar 10

11 också för att den räkning som ska skickas till försäkringskassan är påskriven av kunden. Din lön utbetalas den 27:e varje månad under förutsättning att du följt ovanstående anvisningar. Sjukanmälan, vård av barn och friskanmälan När du inte kan arbeta behöver du ringa så fort du vet att du måste stanna hemma. Det är viktigt för oss att få veta i god tid, så att ersättare kan tillsättas. All sjukanmälan, friskanmälan, byten, önskemål om mer arbete och kortare ledigheter anmäls till LSSbemanning. När du är sjuk skickas det ut ett förstadagsbrev som vi vill att du fyller i och återsänder till oss. För dig som är vikarie är det viktigt att du talar om för oss när du vill arbeta och när du inte kan. Då kan vårt samarbete löpa smidigt och vi slipper ringa och störa dig i onödan. Du skriver in i Medvind när du är tillgänglig och kan arbeta. Vi hoppas att du som vikarie har förståelse för att vi ibland ringer dig tidigt på morgonen, det är svårt att ha framförhållning på vissa arbetspass. Om du byter arbetspass med en kollega ska LSS Bemanning informeras. Om du blivit erbjuden ett arbetspass är det din rättighet att arbeta de timmarna. Om du har bokat in dig på arbetspass är det din skyldighet att arbeta de timmarna. Personal Resultatenhetschef Maria Vahlström , Siv Rosgårdh , Arbetsledarna har telefontid måndag till fredag LSS-Bemanning , Bemanningen har telefontid måndag till fredag. Då tar vi emot samtal som handlar om vakanser, sjukanmälan och friskanmälan måndag till fredag tar bemanningen emot samtal som handlar om Medvind och övriga frågor. Administratörer Christina Gustavsson Anki Wesche Sjuksköterskor Adress Vård- och omsorgsförvaltningen Linbanegatan Enköping Arbetsledare Lotta Nyberg ,

12 BILAGA LSS LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE LSS ger rätt till stöd och service åt personer med stora funktionshinder som tillhör någon av personkretsarna och har behov: 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 2. Personer med betydande och begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. LSS skall tillförsäkra den som har ett stort och varaktigt funktionshinder goda levnadsvillkor som att kunna leva som andra, delta i samhällslivet, bestämma över sin vardag och ha inflytande och medbestämmande över hur omsorg och service skall utformas. För att få insats måste behovbedömning göras av kommunens LSS-handläggare. 12

13 BILAGA ÖVERENSKOMMELSE TILLHÖR I GENOMFÖRANDEAKT Namn Personnummer Verksamhet Kontaktperson Upprättad (datum) Ska följas upp senast Uppföljningsdatum Följande har medverkat vid framtagning av överenskommelsen (underskrifter) Den enskilde/alternativt legal företrädare Kontaktperson Eventuell arbetsledare Denna överenskommelse har följts upp Datum Kund/legal företrädare (underskrift) Kontaktperson (underskrift) 13

14 Denna överenskommelse har följts upp Datum Kund/legal företrädare (underskrift) Kontaktperson (underskrift) Denna överenskommelse har följts upp Datum Kund/legal företrädare (underskrift) Kontaktperson (underskrift) Denna överenskommelse har följts upp Datum Kund/legal företrädare (underskrift) Kontaktperson (underskrift) 14

15 Namn: Personnummer Vilka behov kan den enskilde tillgodose? Vilka behov kan den enskilde INTE tillgodose? Mål för insatsen 15

16 Namn Personnummer Vad ska göras? Hur ska det göras? När ska det göras? Vem har ansvaret? 16

17 Namn Personnummer Vad ska göras? Hur ska det göras? När ska det göras? Vem har ansvaret? 17

18 Namn Personnummer Övriga anteckningar 18

19 19

20

Information till dig som kund. ALIO assistans. Vård- och omsorgsförvaltningen

Information till dig som kund. ALIO assistans. Vård- och omsorgsförvaltningen Information till dig som kund. ALIO assistans Vård- och omsorgsförvaltningen Information till dig som kund Den här foldern är framtagen som information till dig som precis valt Enköpings kommun som utförare

Läs mer

Arbeta hos ALIO assistans. Vård - och omsorgsförvaltningen

Arbeta hos ALIO assistans. Vård - och omsorgsförvaltningen Arbeta hos ALIO assistans Vård - och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2012 Välkommen till ALIO assistans Med den här broschyren vill vi hälsa dig varmt välkommen att arbeta i vår enhet som personlig

Läs mer

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen 2 Bemötande På Trögdshemmet arbetar vi utifrån vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund Rätt stöd till ett självständigt

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2013. Formgivning: Elin Hjelm LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

Foto: Sofie Samrell. Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Foto: Sofie Samrell. Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Foto: Sofie Samrell Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen Välkommen till Ljunggården Vi hälsar dig välkommen till Ljunggårdens omvårdnadsboende. Du är en viktig

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Tjänstedeklaration. för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun

Tjänstedeklaration. för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Tjänstedeklaration för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun Foto: Ekbacken Beslutad av omsorgsnämnden 2011-06-16, 94 Övertagen av socialnämnden

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148. Övertagen av socialnämnden 2012-09-01.

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun!

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! Organisationen Socialförvaltningen ansvarar över att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

För dig som arbetar inom LSS Leksands Kommun Varmt välkomna till LSS-enheten

För dig som arbetar inom LSS Leksands Kommun Varmt välkomna till LSS-enheten För dig som arbetar inom LSS Leksands Kommun Varmt välkomna till LSS-enheten LSS enheten i Leksands kommun kännetecknas av att: Brukaren ges valfrihet i sin vardag Personalen arbetar på ett professionellt

Läs mer

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Namn Datum och tid Syftet med samtalet är att genom dialog se vilket behov av utveckling den enskilda medarbetaren har men också att

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah September 2009 INSTRUKTION för anmälan enligt Lex Sarah - 14 kap 2 socialtjänstlagen, SoL - 24 a lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Instruktionen är fastställd av vård- och omsorgschefen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Förvaltningen för funktionshindrade

Förvaltningen för funktionshindrade 2011-06-17 En trygg personlig assistans Förvaltningen för funktionshindrade Förvaltningen för funktionshindrade Box 34800 701 35 Örebro 019-21 10 00 1 Erbjudande om personlig assistans enligt LASS eller

Läs mer

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialförvaltningen Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148 Övertagen av socialnämnden 2012-09-01

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Stöd till vuxna funktionsnedsatta Gåvor Omkostnader för personal I princip skall assistenten inte ta emot gåvor eller pengar. Vid olika aktiviteter tillsammans med brukaren ersätts assistenten max 80 kronor

Läs mer

INFORMATION OM VILLKOR FÖR PERSONLIG ASSISTANS Enligt LSS och Socialförsäkringsbalken 51 kap

INFORMATION OM VILLKOR FÖR PERSONLIG ASSISTANS Enligt LSS och Socialförsäkringsbalken 51 kap STYRDOKUMENT DATUM 2017-03-22 1 (8) INFORMATION OM VILLKOR FÖR PERSONLIG ASSISTANS Enligt LSS och Socialförsäkringsbalken 51 kap Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Varför tjänstedeklarationer? Vi vill förtydliga vad våra olika tjänster innebär och vad du kan förvänta dig av oss. Vi beskriver också vilka förväntningar vi har på dig. Vårt mål är att din insats ska

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Uppdrag som kontaktperson

Uppdrag som kontaktperson Stöd och omsorg Uppdrag som kontaktperson 1. Uppdrag: Kontaktperson Biträde av kontaktperson är en rättighet för de personer som omfattas av lagen LSS och som har behov av insatsen. Många funktionshindrade

Läs mer

Hälso- och friskvårdspolicy

Hälso- och friskvårdspolicy 1 Hälso- och friskvårdspolicy 2007 2 Hälso- och friskvårdspolicy för Klippans kommun Hälsa en del av kompetensen Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-g LSS SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av omsorgsnämnden, 2015-03-24, 71 Reviderad

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Det trygga valet Hemtjänst centrum

Det trygga valet Hemtjänst centrum Det trygga valet Hemtjänst centrum Enköpings kommun Välkommen till hemtjänst centrum! Tack för att du har valt att få din hemtjänst utförd av oss. Inom kommunen har vi lång erfarenhet av hemtjänst, och

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren.

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren. Uppdragsavtal Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer 556888-0115 samt: Uppdragsgivaren Namn Personnummer Adress Telefonnummer Legal företrädare Namn Adress Avtalets

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Introduktionsplan för personal inom Omsorgsförvaltningen

Introduktionsplan för personal inom Omsorgsförvaltningen Introduktionsplan för personal inom Omsorgsförvaltningen Namn: Personnummer: Arbetsställe: Syfte: att den anställde så snabbt som möjligt (målsättningen är inom 10 dagar) ska bli insatt i sina nya arbetsuppgifter

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Antagen av SN 27/090225

Antagen av SN 27/090225 RIKTLINJER För anmälan av allvarliga missförhållanden inom verksamheter enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS 24 a SOSFS 2008:11 Antagen av SN 27/090225 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer