Vasallens09 årsredovisning. och hållbarhetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vasallens09 årsredovisning. och hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 Vasallens09 årsredovisning och hållbarhetsredovisning

2 Karlskrona Flera av Vasallens fastigheter är nu färdigutvecklade och redo för försäljning. Under 2010 kommer Vasallen att påbörja försäljning av bestånd i Östersund, Borås, Visby och Karlskrona.

3 III Innehållsförteckning VD-kommentar 2 Förvaltningsberättelse Nyckeltal 4 Hållbart företag 7 Fastighetsbestånd 12 Ekonomisk översikt Finansiering 20 Risker och känslighetsanalys 22 Tioårsöversikt 24 Finansiella rapporter Rapport över totalresultat 28 Rapport över finansiell ställning 30 Rapport över förändringar i eget kapital 32 Rapport över kassaflöden 33 Noter 34 Vinstdisposition 48 Revisionsberättelse 49 Bestyrkanderapport 50 Bolagsstyrning Styrelseordföranden har ordet 52 Bolagsstyrningsrapport inklusive internkontrollrapport 53 Styrelse och revisor 58 Koncernledning 60 Övrigt GRI-index 62 Definitioner 67 Adresser 68 Rapporttillfällen 68 Hållbarhetsredovisningens omfattning och avgränsningar Vasallen redovisar enligt principerna i GRI och redovisar resultat indikatorer i GRI-index enl nivå C+. Redovis ningen är granskad av Ernst & Young AB. Vasallen har, via arbete i ledningsgruppen, gjort en materialitetsanalys i enlighet med GRI:s principer. Den har legat till grund för urvalet av redovisade indikatorer och intressenter. Den kompletta redovisningen av GRI-index framgår av sidorna Vasallens affärsidé om att förvärva, utveckla och sälja projekt innebär att innehavet av fastigheter förändras mellan olika tidsperioder och därför påverkas jämförelserna. I redovisningen av 2009 års verksamhet har fastigheten i Hannover samt nytillskottet Kasernen Fastighets AB inte tagits med. Beståndet i Hannover är en liten del av Vasallens bestånd och inte kännetecknande för Vasallens verksamhet. Kasernen Fastighets AB tillfördes Vasallen 1 oktober och har ännu inte fullt ut införlivats. Vasallen stödjer sedan 2008 Global Compacts 10 principer. Datum för publicering av den senaste redovisningen mars 2009 Redovisningscykel... Ettårig Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll... Maria Neander Kort om Vasallen Vasallen omvandlar och utvecklar nedlagda regementen och andra fastigheter till attraktiva och levande stads delar med ny verksamhet. När omvandlingen är genomförd och områdena har fått nytt liv ska fastigheterna vara attraktiva förvärvsobjekt. Vision Vasallen ska vara en av Sveriges mest lönsamma och välrenommerade fastighetsutvecklare. Affärsidé Vasallen är en marknadsledande fastighetsutvecklare som med erfarenhet, kompetens och engagemang driver projekt, från köp till försäljning med fokus på tillväxtorter i Sverige. Värdegrund Mötet med Vasallen ska kännetecknas av delaktighet, tydlighet, respekt och kreativitet. Utvecklingsbestånd Vasallen arbetar i dagsläget med utvecklingsprojekt på nio orter: Östersund, Sollefteå, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Borås, Visby och Karlskrona. Dessutom äger koncernen bostadsfastigheter i Uppsala, Skövde och Halmstad. Fastighetsbeståndet uppgår till kvm och 637 hektar mark. Historik Vasallen bildades 1997 med uppdrag att omvandla nedlagda försvarsanläggningar. Sedan starten har bolaget arbetat med totalt kvm, varav kvm nu är färdigutvecklade och sålda. Totalt har Vasallen investerat Mkr. Intäkterna från försäljningar uppgår till Mkr och Mkr har delats ut till ägaren. Organisation Vasallen har en liten, kundnära utvecklings- och förvaltningsorganisation på varje ort. På huvudkontoret i Örebro finns utvecklingsresurser samt administrativa stödresurser. Vasallen har 60 anställda. Styrelsen och verkställande direktören för Vasallen AB (publ), org. nr , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna Fotograf: Dan Coleman Retusch: Vitpunkt Form: Strateg Marknadsföring Tryck och repro: Edita Västra Aros Omslagsbild: Regementet i Borås

4 Visby Vasallen investerade totalt 427 Mkr under året. En av de större investeringarna var omvandlingen av kvm lokalyta i Visby till nytt kommunhus åt Gotlands kommun.

5 1 Året i korthet Nettoomsättningen uppgick till 245 (236) Mkr, varav hyres intäkter 217 (181) Mkr Driftöverskottet ökade till 77 (21) Mkr De orealiserade värdeförändringarna i fastighetsbeståndet uppgick till 73 ( 116) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 30 ( 128) Mkr medan resul tatet efter skatt uppgick till 26 ( 115) Mkr Kasernen Fastighets AB tillsköts Vasallen i form av aktie ägartillskott per 1 oktober Investeringarna uppgick till 427 (421) Mkr Nyuthyrningen uppgick till (45 000) kvm lokalarea I Vasallens mätning av kundnöjdheten fick bolaget rekordbetyg av sina hyresgäster med ett index om 87 (78). Ekonomiska data Mkr Jan dec 2009 Jan dec 2008 Nettoomsättning Hyresintäkter Driftöverskott fastigheter Värdeförändringar fastigheter Resultat före skatt Årets resultat Balansomslutning Eget kapital Årets kassaflöde 3 25 Kassaflöde från investeringsverksamheten Marknadsvärde förvaltningsfastigheter Uthyrningsgrad, % Direktavkastning, % 4 1 Soliditet, % Nettoomsättning, driftnetto och resultat de senaste fem åren Nettoomsättningen minskade drastiskt 2006 som en följd av de omfattande fastighetsförsäljningar som ägt rum åren innan. Därefter ökade omsättningen i takt med att nya hyresavtal förhandlades fram och hyresgästerna flyttade in. Driftnettot har varit relativt stabilt under femårsperioden med en uppgång under Uppgången förklaras förutom av ökade hyror också av minskade driftkostnader. De senaste årens ökade direktavkastningskrav på fastig hetsmarknaden har medfört orealiserade värdenedgångar på koncernens fastighetsbestånd vilket fått resultatet att vika kraftigt nedåt framför allt 2008 och Med ökande driftnetton och förbättrade marknadsförutsättningar förväntas en positiv resultatutveckling MKR Nettoomsättning Driftöverskott fastigheter Resultat efter skatt 2009 vasallen årsredovisning 2009

6 2 VD-kommentar Det senaste året har varit händelserikt och har inneburit nya långsiktiga strategier. Driftnettot ökade enligt plan i takt med att de senaste årens stora investeringar började generera hyresintäkter. Den försämrade finansmarknaden påverkade dock Vasallens resultat negativt genom orealiserade värdeminskningar i beståndet om 73 Mkr. Resultatet 2009 blev 26 Mkr efter skatt. Vasallen arbetar på stora och medelstora orter över hela landet. Dessa marknader har inte påverkats av lågkonjunkturen i någon större omfattning, varken när det gäller hyresnivåer eller vakanser. Däremot kan vi se en påverkan på avkastningskraven. Efter ett antal år med små skillnader mellan olika orter, har skillnaderna i av kastningskrav ökat mellan olika marknader. Tidigare såldes fastighetsportföljer med premie på grund av att investerarna var fokuserade på stora volymer. Fastigheter i mindre attraktiva områden såldes till relativt låga avkastningskrav. Idag är bilden den motsatta och portföljer får ibland säljas med rabatt. Aktiviteten på investerarmarknaden hade en mycket positiv utveckling från 2002 till 2007, då en försiktig vändning nedåt kunde skönjas hölls transaktionsvolymen uppe av några stora inhemska affärer medan de utländska investerarna minskade drastiskt till cirka 25 procent av den totala volymen. Denna nedgång fortsatte under 2009, till cirka 11 procent. Att den svenska transaktionsmarknaden var avvaktande även under 2009 beror på ett antal faktorer; den globala finanskrisen, priser i förhållande till efterfrågan, lägre priser på fastigheter i utlandet med mera. I slutet av året såg vi dock en efterfrågan på bland annat fastigheter med trygga, långa avtal samt på bostadsfastigheter. Denna typ av fastigheter finns i Vasallens bestånd och vi har för avsikt att sälja några av dessa under När det gäller byggrätter har vi sett att såväl värdet som efterfrågan mattats något. Vasallen har dock attraktiva bostadslägen i Strängnäs, Vaxholm, Borås, Visby och Karlskrona som vi kommer fortsätta att utveckla. Förbättring i sikte Vasallens mål för avkastning på det genomsnittliga egna kapitalet ska under en femårsperiod motsvara riskfria räntan plus 4 procent. Vasallen når inte avkastningsmålet när vi summerar de senaste fem åren. Detta beror främst på att värdet på fastighetsbeståndet sjunkit två år i rad. Vi tror dock att förutsättningarna är goda för en avsevärt förbättrad avkastning kommande år utifrån de strategier som Vasallen nu arbetar efter, samt det faktum att transaktionsmarknaden för fastigheter har förbättrats. Vasallens soliditetsmål om 50 procent och räntetäckningsgrad med målet 2 överträffades. Målsättningen med en nyuthyrning på kvm uppnåddes med råge. Trots detta var nettouthyrningen negativ under året, framför allt beroende på att Försvarsmakten minskat sin förhyrning av enklare lokaler i bland annat Strängnäs och Visby. Nöjda och friska medarbetare En hållbar arbetsplats med medarbetare som mår bra är viktigt för Vasallen. Det medför att vi har höga mål vad gäller medarbetarnas trivsel och hälsa. Varje år mäter vi trivseln i en medarbetardialog. Vid 2009 års mätning noterades en viss försämring. Analysen visar att de senaste årens diskussioner om framtiden samt den organisationsförändring som genomfördes i våras har medfört en oro hos en del medarbetare vilket avspeglar sig i mätningen. Vi har ett kontinuerligt hälsoarbete i bolaget där vi bland annat genomför en balansprofil för alla medarbetare samt på olika sätt uppmuntrar till fysisk aktivitet. Hälsotalet i Vasallen är glädjande högt, men under 2009 ökade sjukskrivningstalet något. Detta berodde till största delen på några olyckshändelser på fritiden som förorsakade längre sjukskrivningar. Eftersom vår organisation är relativt liten, fick detta genomslag i statistiken. Hållbar verksamhet Vasallens affärsidé har fokus på en hållbar utveckling. I vårt utvecklingsarbete skapar vi hållbara stadsdelar. Det innebär att våra omvandlingsprojekt är anpassade för att fungera såväl för hyresgästens behov som för verksamheten i området och i den omgivande staden eller regionen. En förutsättning för Vasallens verksamhet är en väl fungerande dialog med våra intressenter. Bland de prioriterade målgrupperna finns förutom ägare och medarbetare också kommuner, lokalt näringsliv, hyresgäster, investerare, grannar med flera. Energiförbrukningen är den mest prioriterade frågan i Vasallens miljöarbete. Efter förra årets insatser har vi nu nått målet att övervägande delen energi härrör från miljövänliga källor. Ett exempel är att de sista oljepannorna i koncernen, som fanns i Östersund och Vaxholm, tagits ur bruk. Fler exempel på våra miljöfrämjande insatser under 2009 finns på sid 7. Med sikte på försäljning I början av sommaren fattade ägaren beslut som påverkade Vasallens framtid på flera sätt. Riksdagen bekräftade att Vasallen ska förberedas för en framtida försäljning. Det innebär att vi nu fortsätter arbetet med att renodla vårt bestånd och öka vår attraktivitet på marknaden. I samband med riksdagsbeslutet försvann VD-kommentar

7 3 också begränsningen att Vasallen bara ska arbeta med försvarsrelaterade fastigheter, vilket möjliggör kompletteringsköp. Vasallen fick också ett ovillkorat aktieägartillskott genom att Kasernen Fastighets AB införlivades i bolaget. Genom Kasernenbolagen utökades Vasallens bestånd med bostadsfastigheter om kvm. Samtidigt pågår en utredning kring det statliga fastighetsägandet. Vi bevakar naturligtvis processen men i dagsläget påverkar inte utredningen Vasallens affärsplan. Med en tydlig framtidsbild från ägaren och mindre begränsningar i uppdraget har vi kunnat lägga upp en ny, mer offensiv strategi för Vasallen som innebär att vi nu kan ägna större kraft åt att renodla oss som fastighetsutvecklare. Vår strategi bygger på tre delar: Vi ska sälja de fastigheter som vi bedömer att vi inte kan utveckla mer. Vi fortsätter utvecklingsarbetet samt uthyrningsarbetet på de orter där det finns ytterligare värden att ta till vara. Vi gör kompletterande förvärv av utvecklingsfastigheter i takt med att vi säljer. Vi tittar på möjliga förvärv med utgångspunkt från de orter där vi verkar i dag samt på ett antal tillväxtorter landet runt. Vi söker främst objekt med stora inslag av planfrågor där vi ser en intressant utvecklingspotential. Vi har redan börjat anpassa oss efter detta sätt att arbeta. Under året genomförde vi en organisationsförändring då vi delade upp verksamheten i tre geografiskt avgränsade affärsområden. Omorganisationen har gett Vasallen en bättre och tydligare bas att arbeta utifrån och underlättat samordning och effektivisering av verksamheten. Vi räknar också med att få bättre regional styrning och möjlighet att bevaka nya marknader. Goda förutsättningar Vi har haft ett händelserikt år och vi har klarat utmaningarna tack vare den erfarenhet, kompetens och det stora engagemang som Vasallens medarbetare visar varje dag. Med nya finansieringsavtal om totalt Mkr samt en fastighetsportfölj som till stora delar är färdigutvecklad och möjlig att avyttra, bedömer jag att Vasallen har goda möjligheter att göra en avsevärd resultatförbättring Örebro i februari 2010 Håkan Steinbüchel VD vasallen årsredovisning 2009

8 4 Nyckeltal Investeringar Investeringarna ökade kraftigt efter att flera stora hyresavtal tecknades under 2007 och Totalt under 2009 har Vasallen investerat 427 Mkr i fastigheterna. De största investeringarna under de senaste två åren har gjorts i Östersund och Visby. Investeringar, Mkr Försäljningar Efter några år av stora fastighetsför säljningar föll marknaden i stort sett bort under Även under 2009 låg försäljningen på en låg nivå främst beroende på den stagnerade transaktions marknaden. Prognosen för 2010 pekar på en ökad fastighets för säljning då bland annat finansierings möjlig heterna förbättrades i slutet av Försäljning, Mkr Kontraktsportföljen De senaste fem åren har kontraktsportföljen stadigt ökat i värde var andelen avtal med längre löptid än tio år 32 procent jämfört med 1 procent Försvarsmakten har lämnat stora delar av områdena under dessa år vilket inneburit ett kraftigt hyresbortfall, detta har dock kompenserats av nyuthyrning. Vasallen har under perioden också sålt ett antal fastigheter varav de största är Kiruna och Boden tillfördes Kasernenbolagen med ett kontraktsvärde på 22 Mkr. För jämförbara enheter har värdet under 2009 minskat vilket beror på att flera hyresgäster lämnat, framförallt enklare, lokaler. Kontraktsportfölj, mkr Vaxholm

9 5 Utdelning Styrelsen föreslår i enlighet med utdelningspolicyn att ingen utdelning ska utgå för 2009 då resultatet är negativt. Av samma skäl utgick ingen utdelning för De höga utdelningarna 2006 och 2007 beror på extrautdelningar om 700 Mkr respektive 400 Mkr. Utdelning per verksamhetsår, MKR Avkastning på eget kapital Årets avkastning blev negativ. Till största delen berodde det på orealiserade värdeminskningar i fastighetsbeståndet. Avkastningen för femårsperioden är 3,4 procent. Målet är 7,4 procent. Koncernens avkastning på eget kapital, % Nöjda kunder Vasallen har en regelbunden, icke anonym, kunddialog för att få förslag på förbättringsåtgärder. I Vasallens modell påverkar kunderna själva vilka frågor som ska mätas. En fråga som kunderna anser viktig är information om aktiviteter på området. En prioriterad fråga för Vasallen är kundens intresse av att vara kvar som hyresgäst. Under våren genomfördes Vasallens årliga mätning av kundnöjdheten. Det index som uppmättes, 87, blev det högsta någonsin och överträffar med råge Vasallens mål om ett nöjd-kundindex på 80. Detta är ett bra betyg för Vasallens medarbetare och deras engagerade arbete nära kunderna. Nöjd-kund-index

10 6 Borås Vasallen avvecklade de sista oljepannorna i fastighetsbeståndet under Den insatsen innebär att övervägande delen energi i Vasallen nu kan tas från källor med miljöriktig produktion.

11 7 Hållbart företag Aktiviteter under 2009 Under 2009 gjordes ytterligare anpassningar så att övervägande delen energi i koncernen kommer från miljövänlig produktion. Ett exempel är att de sista oljepannorna, som fanns i Östersund och Vaxholm, togs ur bruk. All energi som Vasallen förbrukar är inköpt. Vasallen styr sina inköp mot miljövänlig energi genom att enbart köpa miljöel. Med miljöel avses el från förnyelsebar, CO 2- fri och/eller miljöriktig produktion. Vidare följer Vasallen upp CO 2-utsläpp från fossila bränslen orsakade av värmeförbrukningen. Genom ett medvetet miljöarbete hos medarbetarna har energianvändningen effektiviserats. Nya förbättrade system förs in i byggnaderna allt eftersom de byggs om för nya hyresgäster. Under 2008 genomfördes energideklarationer för byggnader med deklarationsplikt. Därefter genomförs energideklarationer kontinuerligt. I samband med all byggnation har Vasallen tagit hänsyn till miljökrav på bland annat återvinning av byggmaterial, val av nya material, energilösningar med mera. Miljökonsekvenserna vid ny bebyggelse beaktas i planarbetet. Enligt Vasallens rutiner tas miljökonsekvensbeskrivningar fram och miljöinventeringar sker. Koncernen har gemensamma riktlinjer för tjänsteresor. Vasallens medarbetare ska resa miljövänligt, säkert och effektivt vad gäller tid och kostnader. Samtliga bilar i koncernen är miljöbilar enligt skatteverkets norm. Vasallens utvecklingsarbete har gett flera samhällsnyttiga konsekvenser. Till exempel har Vasallen i Östersund arbetat med anpassningen av lokaler för Certusprojektet, en samordning av bland annat polismyndighet, räddningsverksamhet, åklagare med flera. I Visby pågick anpassningen av lokaler för samordning av kommunens förvaltning och ett gemensamt kommunhus för gotlänningarna. Graddagskorrigerad värmeförbrukning MWh MWh 2009 kwh/kvm Diagrammet illustrerar värmeförbrukningen totalt och per kvm för de två senaste åren. kwh/kvm Energiförbrukning Den totala förbrukningen av värme och el uppgick 2009 till 65 GWh (2,34 x Joule) vilket kan jämföras med 68 GWh (2,448 x Joule) Som ett led i det kontinuerliga arbetet att sänka energiförbrukningen sattes ett mål upp för 2009 om att den graddagskorrigerade värmeförbrukningen uttryckt i MWh/kvm inte skulle överstiga 92 MWh/kvm. Utfallet blev 102 MWh/ kvm vilket är en minskning jämfört med tidigare år. Målet uppnåddes inte för CO 2 utsläpp Vasallens CO 2 mål är att utsläppen årligen ska minska med 5 procent, vilket uppfylldes under Genom uppgifter från fjärrvärmeleverantörerna har den totala mängden utsläpp av CO 2 från fossila bränslen beräknats till 808 ton under Utsläpp av CO 2 från förnyelsebara källor är cirka ton. Vattenförbrukning Den totala förbrukningen 2009 var m 3. Vasallens vattenförbrukning kommer endast från kommunalt vatten eller vatten från andra vattenverk. vasallen årsredovisning 2009

12 8 Vasallens intressenter Vasallen strävar efter att ha en kontinuerlig dialog med intressenterna för att uppnå största möjliga värdetillväxt. En professionell och transparent intressentdialog fungerar som ett viktigt verktyg för att identifiera förbättringspotentialen inom verksamhetens hållbarhetsarbete. Dialogen med intressenterna varierar i karaktär och frekvens, beroende på ämnes - område samt den berörda intressentens ömsesidiga påverkan på och intresse för verksamheten. Vasallen strävar efter att ta hänsyn till intressenters synpunkter för att definiera och förbättra hållbarhetsarbetet. Vasallens rapportering är öppen och redovisas på hemsidan. Utöver den allmänna informationen är följande intressenter identifierade som centrala för verksamheten. Ägare Medarbetare Marknad: fastighetsbransch, näringsliv Kommuner och myndigheter Befintliga hyresgäster Projektörer/Byggföretag Leverantörer Närboende Arbetsgivar- och arbetstagar - organisationer Styrningsstruktur Vasallens övergripande styrningsstruktur redovisas i bolagsstyrningsrapporten på sid 53. I koncernstyrelsen sitter två arbetstagarrepresentanter som har till uppgift att representera medarbetarnas intressen i styrelsen. En MBL- och arbetsmiljökommitté finns som träffas löpande eller vid behov. Kommittén är partssammansatt, där sker förhandlingar och genomgång av inrapporterade skyddsronder och eventuella tillbud och/eller arbetsplatsolyckor. Vasallen har varken haft tillbud eller arbetsplatsolyckor under En särskild risk i decentraliserade organisationer är ensamarbete där varje lokal organisation i Vasallen försöker förebygga tillbud och olycksfall genom kommunikation med arbetsledare och kollegor. Inom prioriterade intresseområden finns ett antal fasta och tillfälliga forum. Till exempel finns ett fast förvaltningsråd som handlägger och samordnar förvaltningsfrågor inom koncernen. Tillfälliga forum har under 2009 funnits runt exempelvis hantering av nyckeltal och bolagets telefoni. Jämställd organisation Alla medarbetare i Vasallen omfattas av kollektivavtalet Tjänstemannaavtalet Fastigheter inom Almega. Alla har en tillsvidareanställning på 100 procent. Vid utgången av 2009 fanns två medarbetare inhyrda från bemanningsföretag. Vasallen har en jämställd organisation. Vid utgången av året var fördelningen 42 procent kvinnor och 58 procent män. Medel åldern i koncernen är 47 år. Av cheferna är 42 procent kvinnor och 58 procent män. Vid rekrytering beaktas alltid jämställdhets- och mångfaldsaspekten. För Vasallen är det viktigt att cheferna är lokalt rekryterade och har en god kännedom om kommunen och det lokala näringslivet. Ålders- och könsfördelning Ålder Kvinnor, % Män, % Borås kapitelrubrik

13 9 Vasallens CSR-mål Vasallen har satt ett antal mål på kort och lång sikt för hållbarhetsarbetet: 2011 Utveckla kunskapen om hållbarhet i koncernen Formulera miljökrav i förvaltningsprocessen Formulera miljökrav i byggprocessen Formulera miljökrav för inköp till Vasallens administration Implementera effektivare verktyg för hållbarhetsarbetet Anpassa intressentdialogerna efter ett hållbarhetsperspektiv 2014 Hållbarhetsarbetet ska vara fullständigt integrerat i verksamheten Medlemsskap Vasallen har ett medlemsskap i bland annat följande organisationer: Bygga-bodialogen, Intresseföreningen Miljöklassad Byggnad, Healthy Building Forum, Byggherreforum och Rådet för Byggkvalitet BQR. Mål för koncernen Vasallens avkastning (resultat efter skatt) på det genomsnittliga egna kapitalet över en förädlingscykel ska motsvara riskfria räntan plus 4 procent. Soliditeten ska vara minst 50 procent. Räntetäckningsgraden ska överstiga 2. Mål för verksamheten Vasallens bolag ska efter tre års verksamhet uppnå ett positivt driftnetto. Över tiden ska EVA årligen förbättras med 0,5 procent av genomsnittligt investerat kapital. Nyuthyrningen i koncernen, 2009, ska uppgå till minst kvm. Vasallens hyresgäster ska vara mycket nöjda med Vasallen som hyresvärd. Detta in - dikeras genom att Vasallens resultat i mätning av nöjd-kund-index ska vara lägst 80. Vasallens gemensamma värdegrund ska genomsyra allt arbete. 100 procent av Vasallens medarbetare ska ge betyget 4 5 på en femgradig skala vad gäller efterlevnad av de gemensamma värderingarna. Vasallens medarbetare ska trivas med sitt arbete och vara friska. Högre livsstilskompetens bidrar till bättre förutsättningar för att trivas och prestera på sin arbetsplats. Sjukfrånvaron ska inte överstiga 3 procent. Vasallen ska projektera, bygga och förvalta anläggningar och byggnader med låg miljöpåverkan och god resurshushållning: Vasallen ska minska koldioxidutsläppen från driften av sina fastigheter med 5 procent årligen under den närmaste femårsperioden. Detta mäts på använd energi beroende av produktionssätt för uppvärmning. Samtliga byggnader ska senast 2012 ha en energiförbrukning som är lägre än 100 kwh/kvm köpt energi per år. Målet för 2009 var att inget dotterbolag ska ligga på en högre förbrukning än 115 kwh/kvm. Mål uppnått Mål ej uppnått Sollefteå vasallen årsredovisning 2009

14 10 EC1 Skapat och fördelat direkt ekonomiskt värde, Mkr Intressenter Skapat värde Hyresintäkter Hyresgäster Entreprenadintäkter Kunder/hyresgäster Finansiella intäkter Finansmarknaden 0 1 Försäljning Kunder 3 5 Fördelat värde Rörelsekostnader Leverantörer Löner och ersättningar till anställda Medarbetare Betalningar till finansiärer Kreditgivare/ägare (varav utdelning till ägare) ( ) ( 67) Betalningar till den offentliga sektorn Myndigheter 5 3 Investeringar i samhället Medborgare 3 3 Kvar i Vasallen Tabellen ovan bygger på den finansiella rapporteringen och visar, ur ett hållbarhetsperspektiv, de ekonomiska värden som Vasallen skapat och fördelat under Värden redovisas per intressent. Uppställningen är gjord i enlighet med GRI:s riktlinjer, indikatorprotokoll ekonomisk påverkan (EC). Organisationsstruktur VD Affärsstöd Ekonomi/Finans Personal Information Utveckling Affärsområde norra Sverige Affärsområde Mellansverige Affärsområde södra Sverige Fyrvalla, Östersund Frösö Park, Östersund Hågesta, Sollefteå Eldsund, Strängnäs Rindö Hamn, Vaxholm Almnäs, Södertälje Visborg, Visby Presterud, Kristinehamn Regementet, Borås Rosenholm, Karlskrona hållbart företag

15 Karlskrona 11 Under hösten tecknade Vasallen avtal med tre kreditgivare om en total låneram om Mkr. Detta innebär att Vasallen nu har en bra grund för fortsatt utveckling i såväl befintliga som nya projekt.

16 12 Fastighetsbestånd Under 2009 kompletterades Vasallens fastighetsbestånd med en betydande andel bostäder i och med tillskottet av Kasernen Fastighets AB. Uthyrningsgraden sjönk något under Kontraktsportföljens värde ökade med drygt 15 Mkr. Flera av Vasallens dotterbolag befinner sig i en intensiv utvecklingsfas och under året genomfördes investeringar för 427 Mkr. Vasallens fastighetsbestånd i Sverige bestod 31 december 2009 av 18 (14) fastigheter om totalt 637 (635) hektar, innehållande 500 (490) byggnader med en uthyrbar area om kvm. Fastigheterna fanns i Östersund, Sollefteå, Uppsala, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Skövde, Borås, Visby, Halmstad och Karlskrona. Därutöver finns obebyggda fastigheter i Falun samt i mindre omfattning i Ystad. Vasallen äger också en kontorsfastighet i Hannover, Tyskland. I redovisningen av fastighetsbeståndet i detta avsnitt ingår inte fastigheten i Hannover. Potentialen för nyproduktion i beståndet bedöms överstiga ( ) kvm bruttoarea. Alla byggnader är kategoriserade efter nuvarande eller framtida bedömd användning i lokaltyperna: kontor, utbildning, verkstad och lager samt kategorin övrigt. Exempel på kategorin övrigt är idrottshallar, restauranger, samlingssalar, bostäder etcetera. Beståndet är fördelat på cirka 51 (53) procent kontor och utbildning, cirka 32 (33) procent verkstad och lager samt cirka 17 (14) procent kategorin övrigt. Beståndet innehåller nästan uteslutande lokaler, andelen bostäder understiger 5 procent av den uthyrbara ytan. En typisk fastighet i Vasallens nuvarande bestånd är en före detta försvarsfastighet som består av hektar centralt belägen mark bebyggd med byggnader som är byggda under cirka 50 år på 1900-talet och med en lokalarea om kvm. Byggnadsbeståndet är väldigt blandat, innehållande allt från solida sekelskifteskaserner med god arkitektur eller moderna verkstads- och lagerlokaler med hög standard, till enkla kallförråd. Efter tillskottet av Kasernenbolagen har andelen bostäder ökat. När en före detta försvarsfastighet ska utvecklas måste nya detaljplaner upprättas och det innebär stora möjligheter till förädling och förtätning. Förtätningen medför spännande möten mellan gammalt och nytt och kräver att ny infrastruktur kommer till stånd inom fastigheten, och att dess samband med den övriga staden förbättras. Vasallen ser det som viktigt att ta till vara historien som följer med fastigheterna. När fastigheterna får ny användning ska det märkas att det är en ny stadsdel som skapas, men historien ska ändå finnas med. Kontraktsportföljen Under 2009 ökade värdet i kontraktsportföljen med drygt 15 Mkr. Tillskottet av Kasernenbolagen innebar en ökning på 22 Mkr. Under året har ett antal större avflyttningar gjorts, vilket påverkat kontraktsportföljen, bland annat har Krisberedskapsmyndigheten i Sollefteå flyttat ut. Koncernen hade vid årsskiftet en uthyrningsgrad på 52 (54) procent med en volym av 636 (606) kontrakt och en kontrakterad årshyra om cirka 246 (230) Mkr. Hyresavtal motsvarande 32 procent, sett till andel hyra, löper på långa avtal som omförhandlas först efter Kontraktsportfölj, MKR årshyra Genomsnittshyra per lokalslag, kr/kvm loa/boa Kontor Utbildning Verkstad/lager Övrigt Diagrammet illustrerar kontraktsvärdet som årshyra för respektive omförhandlingsår per Diagrammet illustrerar de genomsnittliga hyresnivåerna för olika lokaltyper vid årsskiftet. Hyresnivåerna är högst för kontors- och utbildningslokaler eftersom det är i dessa lokaltyper som de största investeringarna gjorts. I gruppen övrigt ingår även bostäder. fastighetsbestånd

17 13 Nyuthyrning Koncernens mål var att nyuthyrningen 2009 skulle uppgå till minst kvm lokalarea. Endast förhyrningar på minst ett år räknas. Tack vare stort engagemang i uthyrningsarbetet uppnåddes målet. Nyut hyrningen uppgick till kvm och närmare 150 nya kontrakt. Den genomsnittliga hyresnivån för de nya hyreskontrakten är cirka 550 kr/kvm. En stor andel av lokalerna är verkstads- och lagerytor som hyrs ut i befintligt skick. Därav den relativt måttliga hyresnivån. Det stora flertalet av de nya kontrakten avser mindre förhyrningar som ytterligare förstärker fastigheternas profil. Större förhyrningar har dock gjorts i Östersund till Jämtlands Gymnasieförbund, i Kristinehamn till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och MMB Mec Fordonsservice AB samt i Visby till Praktikertjänst. I Östersund har tilläggsavtal tecknats med flera av hyresgästerna inom Certus så som Polismyndigheten och SOS Alarm. I Borås har omteckning av kontraktet med ICA Fastigheter gjorts avseende ICA Banks förhyrning i en kasern. Det nya avtalet omfattar även ut ökad lokalarea. Nettouthyrning Nettouthyrningen har under varierat mellan minus och plus kvm lokalarea. Under 2009 var nettouthyrningen minus (plus 5 000) kvm, till stor del på grund av Räddningsverkets och Krisberedskapsmyndighetens omlokaliseringar från Kristinehamn och Sollefteå samt uppsagda lagerlokaler i Visby, Östersund och Strängnäs. Beloppsmässigt uppgick nettouthyrningen till minus 7 (plus 15) Mkr. Återstående kontraktsvärde Det återstående kontraktsvärdet för koncernens fastighetsbestånd är cirka (1 690) Mkr. Av detta utgör kontors- och utbildningslokaler (1 515) Mkr. I dessa lokaler har de största investeringarna gjorts och hyresavtalen har därmed långa löptider. Drift- och underhållskostnader Fastigheternas driftkostnader uppgick till 121 (127) Mkr, fördelat på total uthyrbar area 209 (216) kr/kvm. Det är en minskning med 6 Mkr jämfört med tidigare år. Den enskilt största posten utgörs av energikostnaden, vilken uppgick till 53 (57) Mkr, motsvarande 91 (97) kr/kvm. Tack vare medvetet arbete med att effektivisera energianvändningen kunde energiförbrukningen minska med MWh och därmed vara det största bidraget till de lägre driftkostnaderna. Energieffektivisering är ett av Vasallens viktigaste mål. Under året har 29 (32) Mkr lagts ned på underhåll, vilket motsvarar 50 (55) kr/kvm. Kostnaderna för löpande underhåll är fort satt låga. Till största delen uppstår under hållskostnaderna vid stora ombyggnationer. Under 2009 uppgick underhåll i samband med ombyggnationer till 21 (24) Mkr. En väsentlig post, 13 Mkr, utgjordes av sanering av kreosotimpregnerade bjälklag i Visby. Investeringar Sedan starten 1997 har Vasallen investerat sammantaget cirka (3 600) Mkr på utvecklingen av fastigheterna. Många av Vasallens dotterbolag befinner sig i en intensiv utvecklingsfas, vilket avspeglas i investeringsvolymen. Under 2009 uppgick investeringarna till 427 (421) Mkr. Ansvaret för projektens utförande ligger hos ett särskilt dotterbolag, Vasallen Projekt AB. Aktiviteten på flera av områdena är hög totalt återstående kontraktsvärde per lokaltyp, mkr, nettouthyrning, tusental kvm LOA Kontor Utbildning Verkstad/lager Övrigt Diagrammet illustrerar återstående kontraktsvärde per lokaltyp beräknat som respektive avtals årshyra i Mkr multiplicerat med återstående kontraktstid. Diagrammet illustrerar förändring av uthyrningsvolymen, från ett år till ett annat uttryckt i kvm LOA. Under 2009 var nettouthyrningen negativ, minus kvm, på grund av omlokalisering av vissa myndigheter och avflyttningar från större lagerlokaler. vasallen årsredovisning 2009

18 14 Fastighetsbestånd i översikt Fyrvalla, Östersund Frösö Park, Östersund Hågesta, Sollefteå Presterud, Kristinehamn Eldsund, Strängnäs Rindö Hamn, Vaxholm Genomsnittshyra per lokaltyp Kontor, kr/kvm Utbildning, kr/kvm Verkstad/lager, kr/kvm Övrigt, kr/kvm Total uthyrbar lokalarea, kvm varav Kontor/utbildning, kvm varav Verkstad/lager med mera, kvm Uthyrningsgrad, % Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad, kvm Kontrakterad årshyra,tkr Andel av koncernen, % och bedöms ligga på samma nivå under de kommande åren. Återstående investerings - volym i pågående projekt uppgick vid årsskiftet till 117 (394) Mkr. Investeringarna, inklusive förvärv, 12 månader framåt i tiden bedöms uppgå till 450 Mkr. Under året avslutades byggprojekt till ett värde om totalt 221 (300) Mkr. Projekt 2009 Ombyggnationen för Polismyndighetens räkning på Fyrvalla i Östersund slutfördes under året och hyresgästen flyttade in under andra kvartalet. Detta var den första etappen av Certusprojektet som färdigställdes. Övriga delprojekt färdigställdes under hösten och i början av 2010 med de sista inflyttningarna i januari En ombyggnation för Jämtlands Gymnasieförbund påbörjades under hösten och beräknas vara slutförd under första kvartalet Ombyggnationen omfattar iordningsställande av verkstadslokaler samt lärosalar och gemensamhetsutrymmen. Ombyggnationen av kanslihus och tre kaserner på Visborg åt Gotlands kommun fortsatte under året. Lokalerna rymmer en samlokalisering av den kommunala förvaltningen och inflyttning av första etappen skedde i december Den förekomst av kreosot som hittades vid om bygg nationen åtgärdades under Vid saneringen togs 139 ton miljöfarligt avfall om hand. Kreosotförekomsten medförde en försening av projektet samt ökade kostnader. På Visborg avslutades också ombyggnationen av lokaler till Atheneskolan som flyttade in vid terminsstarten i augusti Exploateringsområden Utveckling av exploateringsområden blir en allt viktigare del av Vasallens verksamhet. Inom flera av fastigheterna finns områden som väl lämpar sig för exploatering för bostäder och verksamheter. Detta kräver att områdena planläggs och att nya detaljplaner upprättas. På flera av Vasallens orter är detta arbete igång och under 2009 färdigställdes bland annat detaljplaneprogrammet för Rindö Hamn, Vaxholm och detaljplaneändringar omfattande bostäder i Borås. Orter med stora exploateringsmöjligheter och där planläggning pågår är Sträng- Fördelning per hyresgästkategori, totalt Fördelning per Branschkategori, totalt Övriga, t ex handelsbolag, föreningar och stiftelser Privatpersoner Stat, kommuner och landsting mm Övrigt Informationsteknik Finans och fastighet Hälsovård Dagligvaror Industrivaror och tjänster Sällanköpsvaror och tjänster Aktiebolag Offentlig verksamhet fastighetsbestånd

19 15 Almnäs, Södertälje Regementet, Borås Visborg, Visby Rosenholm, Karlskrona Övriga 1) Koncernen, Koncernen, ) Kasernenbolagens fastighetsbestånd ingår i övrigt. näs, Vaxholm, Borås, Visby och Karlskrona. Försäljningar 2009 Under året har ett antal mindre fastighetsförsäljningar genomförts bland annat i Borås och Visby. Under året avyttrades totalt (39 000) kvm lokalarea samt 2 (38) hektar mark. Intäkterna från samtliga försäljningar 2009 uppgick till 20 (17) Mkr. Framtida försäljningar Under de närmaste åren kommer Vasallen att påbörja försäljning av ett antal fastigheter som bedöms som färdigutvecklade. Försäljningen av byggrätter inom Vasallens exploateringsområden kommer att fortskrida enligt plan. Under året har arbetet med att skapa bostadsrätter i befintliga byggnader startat. I Borås där arbetet kommit längst har försäljningen påbörjats och ombyggnationen beräknas starta under våren Inflyttning kan då ske under första kvartalet Marknadsvärdering Finanskrisen har inneburit att avkastningskraven för fastighetsinvesteringar har höjts, vilket påverkar marknadsvärdena negativt. Värdena för Vasallens fastighetsbestånd är dock, trots höjda avkastningskrav, högre än föregående årsskifte beroende på ett flertal investeringsprojekt som har avancerat under året samt tillskott av Kasernen Fastig hets AB. Det sammanlagda marknadsvärdet för fastigheterna per 31 december 2009 uppgick till (1 657) Mkr varav 250 Mkr avser Kasernenbolagen. Högre avkastningskrav har medfört en orealiserad värdenedgång på hela fastighetsbeståndet på 73 ( 116) Mkr. I förhållande till bokförda värden enligt svenska redovisningsregler i koncernens juridiska enheter var övervärdet 512 (452) Mkr. Direktavkastningskravet inom Vasallens bestånd exklusive Kasernen Fastighets AB har bedömts ligga mellan 7,25 och 14 procent beroende på ort, hyresgästsammanställning och kontraktportföljens längd. Jämfört med föregående årsskifte har direktavkastningskraven i genomsnitt ökat med 0,5 procentenheter. Fördelning per hyresgästkategori, norra sverige Fördelning per Branschkategori, norra sverige Aktiebolag Privatpersoner Övriga, t ex handelsbolag, föreningar och stiftelser Informationsteknik Finans och fastighet Hälsovård Dagligvaror Övrigt Industrivaror och tjänster Sällanköpsvaror och tjänster Stat, kommuner och landsting mm Offentlig verksamhet vasallen årsredovisning 2009

20 16 Fördelning per hyresgästkategori, mellansverige Fördelning per Branschkategori, Mellansverige Privatpersoner Övriga, t ex handelsbolag, föreningar och stiftelser Stat, kommuner och landsting mm Finans och fastighet Övrigt Industrivaror och tjänster Sällanköpsvaror och tjänster Aktiebolag Hälsovård Dagligvaror Offentlig verksamhet Fördelning per hyresgästkategori, södra sverige Privatpersoner Övriga, t ex handelsbolag, föreningar och stiftelser Stat, kommuner och landsting mm Fördelning per Branschkategori, södra sverige Övrigt Informationsteknik Industrivaror och tjänster Finans och fastighet Sällanköpsvaror och tjänster Aktiebolag Offentlig verksamhet Värde av obebyggd mark kan ingå i bedömt marknadsvärde i de fall som planarbete har påbörjats eller färdigställts. Värdet för denna mark har fångats upp genom att externa värderare har bedömt marken som byggrätter i enlighet med detaljplan som vunnit laga kraft. Dessa värden har sedan, i förekommande fall, reducerats med kända exploateringskostnader för till exempel gator, vatten och avlopp samt diskonterats med hänsyn till väntetid. Marknadsvärdena för obebyggd mark har värderats lågt som en följd av det rådande marknadsläget, men då marken endast utgör mindre än en tiondel av det totala marknadsvärdet blir inte genomslaget så stort i absoluta tal. Värderingsmetodik Vasallen tillämpar redovisning enligt IFRS. Som en följd av detta genomförs marknadsvärdering av fastighetsbeståndet vid varje kvartalsskifte. Värdering sker både av externa och interna värderare. Extern värdering har de senaste åren skett vid årsskiftet med kvartalsvisa interna uppföljningar av marknadsvärdena. Alla fastigheter, med undantag av ett par mindre markområden, har värderats externt 31 december 2009 av Newsec Advice AB. Eftersom bedömningen är att det är marknaden snarare än fastigheterna som har förändrats under 2009 skedde ingen besiktning. Vasallens egen bedömning skiljer sig marginellt från den externa värderingen men har ändå justerats upp på några av fastig heterna med totalt 38 Mkr. Komplexa fastigheter att värdera Att värdera Vasallens fastigheter kräver en mängd ställningstaganden eftersom det rör sig om stora fastigheter med ett blandat byggnadsbestånd och heterogen hyreskontraktsstruktur, ofta i kombination med exploateringsmark där markanvändningen, genom att planarbete pågår, inte är helt säkerställd. Värdepåverkande faktorer Utifrån bokslutsvärderingar och försäljningar kan man utläsa att värdet på Vasallens fastigheter påverkas positivt av: Långa och tydliga hyresavtal med kreditvärdiga hyresgäster. Lättförvaltade objekt (avtalsstruktur, materialval, tekniskt effektiva system och god organisation). Färdigställda byggprojekt. Väl dokumenterad verksamhet, till exempel hyresavtal, bygglov, projektredovisning och beslutshandlingar. Nöjda och lojala hyresgäster. Tydlig markanvändning och fungerande infrastruktur. fastighetsbestånd

21 17 Vasallen påbörjade två bostadsprojekt under 2009 i och med marknadsföring och försäljning av bostads rätter i ombyggda kaserner i Borås och Vaxholm. I marknadsföringen användes bland annat en specialdesignad Vasallen-flyttlåda. Vaxholm

22 18 Ekonomisk översikt 2009 Affärsområde norra Sverige Affärsområde Mkr Fyrvalla, Östersund Frösö Park, Östersund Hågesta, Sollefteå Falun Exploatering, Falun Hyresintäkter 45,5 13,8 16,8 0 76,1 43 5,8 13 Intäkter entreprenader Nettoomsättning 1) 45,8 14,7 25, ,9 13,4 Driftkostnader och fastighetsskatt 14,4 12,9 9,5 0 36,8 10,2 13,2 14,2 Underhåll 0,7 1,2 0,8 2,7 0,4 0,3 0 Kostnader entreprenader Avskrivningar fastigheter 6,2 0,6 2,6 0, ,6 3,1 1,2 Bruttovinst 2) 24,4 0 12,6 0,6 36,4 20,9 10,8 2 Administrationskostnader 2,5 3,3 2,4 8,2 3,2 2,3 2,9 Försäljning av fastigheter/aktier i dotterbolag realiserade 2,4 2,4 0,1 Värdeförändringar fastigheter orealiserade Rörelseresultat 21,9 3,3 7,8 0,6 25,8 17,7 13 4,9 Finansnetto 9,8 0,6 2,1 0, ,1 2,9 1 Resultat efter finansiella poster 12,1 3,9 5,7 1,1 12,8 2,6 15,9 5,9 Resultat före skatt 9,1 4,3 5,7 1,1 9,4 3,9 16,5 6,5 Årets resultat 6,7 3,2 4,2 0,8 6,9 2,8 12,3 4,8 Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 337,4 16,5 76,3 11,4 441,6 360,3 45,3 27 Justerat eget kapital 3,9 3,9 21,7 1,2 30,7 2,9 4,2 7,2 Balansomslutning 349,8 25,3 83,6 16,1 474,8 367,1 71,5 37,1 Beslutade ännu ej genomförda investeringar 18,1 1,5 2,8 22,4 0,4 3,2 0,1 Överskottsgrad, % neg neg Direktavkastning, % neg 13 9 neg neg Räntabilitet på eget kapital, % 239 neg 19 neg neg neg Vinstmarginal, % 15 neg 16 neg 8 7 neg neg Soliditet, % Medeltal anställda ) I nettoomsättningen ingår även övriga intäkter, till exempel arrende 2) Varav driftnetto fastigheter 30,7 0,6 15,3 0 46,6 32,5 7,6 0,8 Summa Eldsund, Strängnäs Rindö Hamn, Vaxholm Almnäs, Södertälje Ekonomisk översikt 2009

23 19 Mellansverige Affärsområde södra Sverige Visborg, Visby Summa Presterud, Kristinehamn Regementet, Borås Rosenholm, Karlskrona 21,5 83,3 9, ,5 6, ,7 386, , ,4 24,2 18,1 55,7 400,9 26,8 6,7 414, ,7 51,3 12,6 10,8 11,2 34,6 4,7 0, ,5 19,2 1,8 3,7 1,1 6, ,7 383,6 12 4,3 20,2 0,6 4,5 4,3 9,4 3,3 42,9 0 14,8 6,7 1,6 5,2 1,5 5,1 5,2 26,8 1,4 12,6 78 3,1 11,5 2,7 1,7 1, ,9 27,8 38 1, ,9 0 8,9 0,6 0,2 5, ,7 16,9 4,3 12,4 0,1 8 1,3 6,1 1,6 37, ,7 30,7 0,7 3, ,2 8,4 11,4 14, ,4 47, ,1 0,1 1,1 2,3 9,8 23, ,4 49,5 5,3 10 4,5 0,2 1,1 2,3 9,4 17, ,4 36,7 3,9 7,4 3,3 0,2 0,7 7,5 6,2 9, ,8 799,4 16,5 123, ,2 10,1 0,5 158, ,7 19 1,9 38,7 14,1 54,7 42,2 343,6 958,1 247, ,2 889,9 24,4 133,6 116,6 274,6 175, , , , ,8 80,5 14,2 14,2 117 neg 16 neg neg 2 neg neg neg neg 19 neg 0 neg neg neg neg 31 neg 0 neg Summa Vasallen Projekt AB Moderbolaget Övriga koncernbolag Elimineringar Koncernen, enligt IFRS 10,5 13,6 1,1 9,7 5,8 14,4 1,9 0,1 77 vasallen årsredovisning 2009

24 20 Finansiering En ny strategi för koncernens finansiering sammanföll med en ökad försiktighet på kreditmarknaden. Under hösten tecknades nya kreditavtal med SEB, SBAB samt Swedbank om totalt Mkr. Krediternas genomsnittliga löptid uppgår till 2 år. I början av året reviderades Vasallens finanspolicy och ändrades på några punkter jämfört med tidigare, bland annat fastslås att koncernens finansiering bör fördelas på fler än en kreditgivare. Parallellt med omarbetningen av finanspolicyn pågick förhandlingar med ett antal banker om finansiering. Önskemålet var att sprida lånens löptider på 1 5 år. Under våren och sommaren förvärrades kreditläget och prisbilden på framför allt långa lån, vilket förlängde förhandlingsprocessen. Under hösten 2009 tecknades ett 3-årigt kreditavtal med Swedbank på 300 Mkr utöver den befintliga checkräkningskrediten på 300 Mkr, ett 18 månaders kreditavtal med SEB omfattande 300 Mkr samt ett 3-årigt kreditavtal med SBAB omfattande 300 Mkr, totalt Mkr. Koncernens behov av extern finansiering bedöms variera kraftigt över tid beroende på när köp och försäljningar samt investeringar i projekten äger rum. Checkräkningskrediten om 300 Mkr hos Swedbank samt den revolverande faciliteten om 300 Mkr hos SEB ger den flexibilitet som är nödvändig. Investeringsvolymen under 2010, inklusive förvärv, bedöms uppgå till 450 Mkr. Investeringar för bostadsbyggnation i Borås och Vaxholm kommer till övervägande delen att finansieras utanför Vasallens balansräkning. Låneskuld per 31 december Vid årsskiftet uppgick låneskulden till 813 Mkr. I beloppet ingår ett lån om 15 Mkr som följde med Kasernen Fastighets AB när bolaget tillsköts Vasallen. Genomsnittsskulden under året var 676 Mkr. Under året har Vasallens finansiering bestått av kortfristiga lån i avvaktan på att förhandlingarna om nya krediter med längre kapitalbindning skulle avslutas. Långivare har varit Swedbank, 600 Mkr samt SEB 300 Mkr. Kostnaden för lånen uppgick till 17,4 (13,6) Mkr vilket ger en genomsnittsränta om 3,4 (5,1) procent. Finansiella risker Finansieringsrisk Vasallens finansiella strategi är avsedd att säkerställa att långfristiga kreditfaciliteter alltid finns tillgängliga för koncernen i tillräcklig omfattning. Kreditbehov definieras som summan av refinansiering och finansiering av Vasallens verksamhet under en viss period. Finansieringsrisk definieras som: Kreditgivarna har svårt att infria sina utfästelser, eller Om Vasallens kreditvärdighet försämras så kan det uppstå svårigheter att erhålla finansiering. Finansieringsrisken hanteras genom att via avtal säkerställa omedelbar tillgänglighet till kreditfaciliteter samt genom att styra låneportföljens förfallostruktur. Vidare styrs valet av kreditgivare enligt den fastställda hanteringen av motpartsrisk. Förfallostruktur och fördelningsnorm Koncernens externa låneportfölj ska ha en förfallostruktur som avväger kostnad för kreditfaciliteter mot refinaniseringsrisk. Den genomsnittliga återstående löptiden för räntebärande skulder, kapitalbindningen, får dock aldrig understiga 1 år. Strängnäs

25 21 Högst 50 procent av total lånevolym får förfalla ett och samma år. Det prognostiserade kreditbehovet för kommande 12 månader ska vara täckt genom krediter eller bindande kreditfaciliteter med en avtalstid längre än 12 månader. Ränterisk Ränterisken definieras som risken för att ränteförändringar får en negativ påverkan på koncernens resultat och kassaflöde. Räntederivat ska användas för att strukturera räntebindningstiden. Mandat för räntebindning Den vägda genomsnittliga räntebindningstiden för samtliga räntebärande poster och derivat netto ska vara mellan 3 och 24 månader, inräknat lån, derivat och räntebärande tillgångar. Skuldportföljens räntebindningsstruktur ska vara diversifierad över tiden. Högst 50 procent av skuldportföljen får förfalla inom samma 6-månadersperiod. Vald räntebindning får ej leda till att Vasallen riskerar att bryta det uppställda målet för räntetäckningsgraden. Godkända derivatinstrument De typer av försäkringsinstrument som är tillåtna i syfte att begränsa ränterisk: Ränteswappar Forward rate agreement Caps och floors Likviditetsrisk Koncernen är utsatt för risken att vid ett visst givet tillfälle inte ha tillräckligt med likvida medel (betalningsberedskap) för att kunna fullgöra sina åtaganden. Denna risk hanteras genom att en likviditetsreserv finns tillgänglig. Överskottslikviditet inom koncernen ska i första hand användas för att återbetala externa lån. Likvida medel därutöver ska hållas som banktillgodohavanden eller placeras i likvida instrument. Mandat för likviditetsreserv Likviditetsreserven ska utgöras av likvida medel (banktillgodohavanden eller likvida instrument) och omedelbart tillgängliga kreditfaciliteter med en återstående löptid om minst 2 månader. Likviditetsreserven ska alltid uppgå till minst 100 procent av kommande 12 månaders kreditbehov. Valutarisk Valutarisk är risken för att växelkursförändringar ska ha en negativ påverkan på koncernens resultat eller kassaflöden. Mandat för valutarisk Utlåning till dotterbolag i utländsk valuta kurssäkras inte. Motpartsrisk Vasallen ska endast anlita motparter som bedöms vara välrenommerade och kunna fullgöra sina åtaganden. De banker och finansieringsinstitut som Vasallen samarbetar med ska ha lägst en lång rating A enligt Standard & Poor s eller motsvarande A2 hos Moody s. Vasallen ska, i syfte att diversifiera sin upplåning, alltid ha sin upplåning hos minst två finansieringsinstitut. Finanspolicy Den finansiella verksamheten i Vasallen är en förutsättning för, och en integrerad del i den övriga verksamheten. Finansieringen ska an - passas till verksamheten och struktureras så att Vasallens kreditbehov alltid kan tillgodoses till bästa möjliga villkor. Finansiella transaktioner och val av motparter ska ske så att Vasallens goda renommé upprätthålls. Vasallens finansverksamhet ska utgå från rörelsens förutsättningar och de finansierings-/ placeringsbehov, flöden, exponeringar och risker som är konsekvenserna därav. Målet är att på ett professionellt sätt trygga kreditförsörjningen, förvalta låneskulder samt hantera finansiella risker för Vasallen AB. Verksamheten ska präglas av en hög kompetens, god intern kontroll och kostnadseffektivitet. Finansnettot ska optimeras inom givna mandat. Finansfunktionen som är en del i Vasallens ekonomiavdelning utgör en stödfunktion till den operativa verksamheten och till koncernledningen. Funktionen drivs ej som egen resultatenhet. För att kunna kontrollera och hantera de finansiella riskerna i Vasallen och för att kunna utnyttja stordriftsfördelarna inom finansverksamheten är det finansiella ansvaret och därmed även befogenheterna centraliserade till ekonomiavdelningen inom Vasallen AB. Dotterbolagen har inte rätt att ingå finansiella transaktioner med annan motpart än Vasallen AB. Dotterbolagen har inte rätt att ställa garantier, ingå ansvarsförbindelser eller pantsätta tillgångar utan medgivande från Vasallen AB:s ekonomiavdelning. vasallen årsredovisning 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars Hyresintäkterna ökade till 13 (11) Fastigheternas driftnetto ökade till 2 (1) Intäkter projektutveckling uppgick till 3 (168), medan resultatet blev 2 (0) De orealiserade värdeförändringarna

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2016

Delårsrapport januari mars 2016 Delårsrapport januari mars 2016 Intäkterna ökade till 361 Mkr (337), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 99 procent

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

januari till december 2012

januari till december 2012 Akelius Fastigheter Bokslutsrapport januari till december 2012 Stadspredikanten 2, Östersund Hyresintäkter ökade med 7,1 procent, och med 4,4 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade

Läs mer

Delårsrapport januari september 2015

Delårsrapport januari september 2015 Delårsrapport januari september 2015 Intäkterna ökade till 1 015 Mkr (943), en ökning med 8 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Årsrapport januari december 2015

Årsrapport januari december 2015 Årsrapport januari december 2015 Rörelseresultatet uppgick till 2 472 Mkr (1 075). Intäkterna ökade till 1 375 Mkr (1 277), en ökning med 8 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 13 februari 2014 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör Agenda 1. 2013 och Q4 i korthet 2. Ny strategi och mål 3. Kungsledens

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 juni 2009 Hyresintäkter ökade till 2 858 Mkr (2 318) Vinster från

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning & nyckeltal 3 Detta är Högkullen 4 VD ord 5 Resultat Intäkter Kostnader 6-7 Koncernrapport över totalresultat

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Drift- och centrala kostnader. Förvaltningsresultatet. Värdeförändringar, fastigheter och derivat. Foto: Barkenlund 11 i Örebro

Drift- och centrala kostnader. Förvaltningsresultatet. Värdeförändringar, fastigheter och derivat. Foto: Barkenlund 11 i Örebro KLÖVERN BOK SLU T SKOMMUNIKÉ 20 0 8 Intäkterna uppgick till 1 220 (1 207) Förvaltningsresultatet uppgick till 355 (386), motsvarande 2,17 kr per aktie (2,32) Resultat efter skatt uppgick till 476 (1 226),

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Delårsrapport 1 januari 31 mars HEBA redovisar ett förvaltningsresultat första kvartalet i nivå med samma period föregående år. Under resterande del av året färdigställer HEBA totalt 129 nyproducerade

Läs mer

Eslövs Inciustrifastigheter AB

Eslövs Inciustrifastigheter AB Bilaga 6, Styrelsemöte 2014-04-15 Eslövs Inciustrifastigheter AB Finanspolicy 2014-04-15 Antal sidor: 8 FINANSPOLICY FOR ESLOVS INDUSTRIFASTIGHER AB 2014-05-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 1.1 BAKGRUND

Läs mer

Pressmeddelande 25 februari 2009

Pressmeddelande 25 februari 2009 Pressmeddelande 25 februari 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 Förvaltningsresultat: 221,8 (170,0) MSEK, per aktie 4,37 (3,34) kr Hyresintäkter: 488,2 (381,5) MSEK Resultat per aktie: -1,52 (7,16) kr Resultat

Läs mer

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN. 0,0 1999 kv1. 2000 kv 3

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN. 0,0 1999 kv1. 2000 kv 3 PRESSMEDDELANDE 19/10-2006 FASTPARTNER AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 239,5 MSEK (240,8) Resultat efter skatt uppgick till 179,3 MSEK (139,6),

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 Bild: Vision av Timotejen 19 Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 JÄMFÖRT

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014 Januari december 2014 Stockholm 2015-02-26 Omsättningen uppgick till 895,7 (364,5) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 169,0 (69,9) Mkr. Resultatet uppgick

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2007

Delårsrapport januari mars 2007 Delårsrapport januari mars 27 Sammanfattning Hyresintäkterna uppgick till 2 (194) MSEK. Ök- I mars frånträddes två fastigheter i Göteborg. Fast- ningen gentemot föregående år beror främst på lägre igheterna

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998

Bokslutskommuniké 1998 Bokslutskommuniké 1998 Pandox Hotellfastigheter AB (publ), 1998-01-01 1998-12-31 Resultatet efter skatt för 1998 uppgick till 61,5 Mkr (27,2) motsvarande en vinst per aktie på 4,10 kronor ( 2,47). Driftsöverskottet

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009 Catenas fastighet i Svågertorp, Malmö, invigdes i mars 2009. Hyresgäst: Vestas Northern Europe AB Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna handelsfastigheter

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ -APRIL 2001 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet för kvarvarande verksamheter (exklusive Affärssystem) ökade med 4,2 procent till 117,8 (113,1) MSEK Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002 Vasakronan D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I S E P T E M B E R 2 0 0 3 Hyresintäkterna ökade till 2 247 (2 162) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 3 (42) procent. Den ekonomiska

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 Stockholm 2015-11-25 Januari september 2015 Omsättningen 704,7 (681,9) Mkr. Rörelseresultatet 150,1 (132,3) Mkr. Resultatet 127,5 (114,5) Mkr,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 FASTIGHETER Delårsrapport januari-mars 2013 Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är

Läs mer

Dagon delårsrapport. Driftöverskottet ökade till 156,4 mkr (147,6). Fastighetsintäkterna ökade till 275,4 mkr (269,0).

Dagon delårsrapport. Driftöverskottet ökade till 156,4 mkr (147,6). Fastighetsintäkterna ökade till 275,4 mkr (269,0). Dagon delårsrapport Januari juni Sammanfattning Driftöverskottet ökade till 156,4 (147,6). Fastighetsintäkterna ökade till 275,4 (269,0). Periodens förvaltningsresultat exklusive värdeförändringar uppgick

Läs mer

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport 2005 Halvårsrapport 2005 Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport januari-juni 2005 Björn Lindström Ekonomi- och finansdirektör

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 2 2012

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 2 2012 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 2 2012 Bokslutsrapport Kvartal 2 2012 Nettoomsättningen uppgick till 617 Mkr (270) och driftnettot uppgick till 329 Mkr (134) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012 Stockholm 2012-08-24 April - juni 2012 Omsättningen uppgick till 78,4 (144,2) Mkr Resultatet uppgick till 7,5 (30,7) Mkr, motsvarande 0,61 (3,02)

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Kvartal 1 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 Mkr (134) och driftnettot uppgick till 148 Mkr (62) för perioden. Periodens resultat

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor

Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor Finansinspektionens Diarienummer 07-5519-413 Datum 8 maj Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor Tillägg till AP Fastigheter AB (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr)

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Resultaträkningar. NYCKELTAL Driftöverskottsmarginal, % 59 58 Räntetäckningsgrad, ggr 3,4 2,7 Resultat per aktie, kr 20 420 217.

Resultaträkningar. NYCKELTAL Driftöverskottsmarginal, % 59 58 Räntetäckningsgrad, ggr 3,4 2,7 Resultat per aktie, kr 20 420 217. Resultaträkningar Koncernen Moderbolaget Mkr Not 25 24 Hyresintäkter 1 2 689 2 719 Driftkostnader 2 686 669 Underhåll 3 18 243 Tomträttsavgäld 4 64 47 Fastighetsskatt 5 175 191 Driftöverskott 6 1 584 1

Läs mer

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999 Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen 2011

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen 2011 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen 2011 Bokslutsrapport 2011 Årets resultat efter skatt blev 157 mkr. AMF Pensionsförsäkring AB blev ny delägare till Rikshem den 29 april 2011. Fjärde AP-fonden kvarstår

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2012

Delårsrapport Januari juni 2012 Delårsrapport Januari juni Hyresintäkterna minskade till 59 (66) Fastigheternas driftnetto uppgick till 21 (21) Intäkter projektutveckling uppgick till 24 (114), medan resultatet blev 3 (6) De orealiserade

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK. Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK

Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK. Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK Januari-december 2005 Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK Rörelseresultatet uppgick till -4 514 (-3 024) KSEK Resultat

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 Balder förvärvar ytterligare 22,9 procent av SATO ger i uppdrag till Carnegie och SEB att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission i syfte att delfinansiera

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror Nettoomsättningen var 732 Mkr (1 383) Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet var 385 Mkr

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB Delårsrapport. Januari juni 2009. Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 621 Mkr (579)

Wihlborgs Fastigheter AB Delårsrapport. Januari juni 2009. Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 621 Mkr (579) Wihlborgs Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 2 Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 621 Mkr (579) Driftsöverskottet ökade med 8 procent till 443 Mkr (409) Förvaltningsresultatet ökade med

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 125 (254) kronor. * Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 36 (38)

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2015

Delårsrapport för kvartal 1 2015 Delårsrapport för kvartal 1 2015 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Atrium Ljungberg. Delårsrapport 1 Januari - 30 Juni. Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer. Global Reports LLC

Atrium Ljungberg. Delårsrapport 1 Januari - 30 Juni. Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer. Global Reports LLC Atrium Ljungberg 2009 Delårsrapport 1 Januari - 30 Juni Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer Atrium Ljungberg AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009 Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 1997

Bokslutskommuniké 1997 Pressmeddelande från Pandox Hotellfastigheter AB (publ) 1998-02-12 Bokslutskommuniké 1997 Resultatet efter skatt för 1997 uppgick till 27,2 Mkr. Resultatet motsvarar en vinst per aktie på 2,72 kronor.

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015.

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Hållbarhetsdefinition...

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

Delårsrapport för första halvåret 2015

Delårsrapport för första halvåret 2015 Delårsrapport för första halvåret 2015 Väsentliga händelser under perioden (januari juni 2015) Fortsatt oenighet med samarbetspartner i Maragruvan rörande äganderätten till restupplaget Nyemission av aktier

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 20 tkr (25 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 540 tkr (-3 563tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 20 tkr (25 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 540 tkr (-3 563tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org. nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari september 2012 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 127 307 tkr (131 928 tkr) under perioden jan-mar EBITDA uppgick till 8 503 tkr (12 487 tkr)

Läs mer

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding AB (publ) Org. nr 55622-666 Delårsrapport 1 januari 3 juni 27 Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding ABs nettoomsättning ökade under första halvåret till 74,7

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan mars Jan mars April 2002 Helår Mkr 2003 2002 mars 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan mars Jan mars April 2002 Helår Mkr 2003 2002 mars 2003 2002 Vasakronan DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 23 Hyresintäkterna ökade till 755 (712). Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 1 (33) procent. Den ekonomiska vakansgraden ökade till 7 (6) procent. Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B D E l å R S R A p P O R T j a n u a r i j u n i. 2010 jan-jun

W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B D E l å R S R A p P O R T j a n u a r i j u n i. 2010 jan-jun Wihlborgs Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2010 W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B D E l å R S R A p P O R T j a n u a r i j u n i Periodens resultat ökade med 8 Mkr till 269 Mkr (261),

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006

Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006 Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006 Resultat efter skatt uppgick till 106,5 Mkr, motsvarande 6,89 kr per aktie Hyresintäkterna uppgick till 205,3 Mkr Förvaltningsresultat före skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 243 (285) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 254 (221)

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q1 2016. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2016-04-28

DIÖS FASTIGHETER Q1 2016. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2016-04-28 DIÖS FASTIGHETER Q1 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2016-04-28 VI ÄR DEN MEST AKTIVA OCH EFTERFRÅGADE FASTIGHETSÄGAREN PÅ VÅR MARKNAD NORRA SVERIGES STÖRSTA FASTIGHETSÄGARE 13 001

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN 60,0 160,0 140,0 20,0 40,0 20,0. 0,0 2000 kv1. 2003 kv 3. 2007 kv 3. 2005 kv 3. 2004 kv 3.

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN 60,0 160,0 140,0 20,0 40,0 20,0. 0,0 2000 kv1. 2003 kv 3. 2007 kv 3. 2005 kv 3. 2004 kv 3. PRESSMEDDELANDE 17 OKTOBER 2007 PRESSMEDDELANDE 17 OKTOBER 2007 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2007 Resultat per aktie: 6,80 (3,52) kr Resultat efter skatt: 346,1 (179,3) MSEK, resultat före skatt:

Läs mer

Januari september 2015

Januari september 2015 , Q3 Delårsrapport för NS Holding AB Januari september» Hyresintäkterna uppgick till 1 421 mkr (1 394). En ökning med 1,9 %. Ökningen förklaras främst med ökade hyror till följd av färdigställda projekt

Läs mer

POSTEN. Nyckelfakta. Postenkoncernen exkl. Postgirot

POSTEN. Nyckelfakta. Postenkoncernen exkl. Postgirot POSTEN Bokslutskommuniké 2000 Koncernens rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 835 (317) MSEK. Koncernens rörelseresultat, exklusive Postgirot samt jämförelsestörande poster,

Läs mer

Thomas Erséus Verkställande direktör

Thomas Erséus Verkställande direktör Thomas Erséus Verkställande direktör Stor osäkerhet första halvåret 2009 Fortsatt dramatiskt räntefall Reporäntan 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2008 2009 Marknadens ränteprognoser och faktiskt

Läs mer