Protokoll fiirt vid irsmiite i Swingkatten dans- och kulturfiirening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fiirt vid irsmiite i Swingkatten dans- och kulturfiirening"

Transkript

1 Protokoll fiirt vid irsmiite i Swingkatten dans- och kulturfiirening Tid: ldrdag 5 mars 2011, klockan Plats: Grand, iiverviningen, Triidgirdsgatan 5 l. Mdtets oppnande Faireningens ordffirande Andreas Pettersson halsade valkommen och lbrklarade ersmotet oppnat. 2. Fasts6llande av rostlangd ftr mittet Niirvarolistan godkaindes som ritstlingd fdr motet (Bilaga l). 3. Val av ordldrande och sekreterare lbr miitet Andreas Pettersson valdes till ordfiirande ldr motet och till sekreterare valdes Eva Posjnov. 4. Val av protokolljusterare och rdstr{knare Henrik Eriksson och Jonny Posjnov valdes att j6mte ordftiranden j ustera protokollet. 5. Frega om m0tet utlysts pe ratt satt D6 kallelse till arsmdtet skickats ut till medlemmama den 6 februari samt anslagits p6 ltireningens hemsida samma dag fastslogs att mittet var behiidgen sanmankallat. Arsm6teshandlingarna hade funnits att tillga pi hemsidan sedan den 27 februari. 6. FaststSllande av dagordningen Dagordningen (Bilaga 2) faststalldes sedan den kompletterats under punlt l8 6wiga fragor med frigan om utn2imning av hedersmedlemmar. 7. Styrelsens verksamhetsberattelse fbr 2010 inklusive ekonomisk redogdrelse Foreningens ordftirande fdredrog sb'relsens verksamhetsberattelse ftir 20 I 0 inklusive den ekonomiska redogdrelsen. Bilaga 3. fusmotet anseg att dven foljande f1,ra aktiviteter borde ha namnts i verksamhetsberattelsen: Cats Comerkortkursen "Vem liir egentligen?", tva showuppvisningar den ena framftird pi Forumtorget pa dansens dag den 29 april och den andra framftjrd vid kommunens halsomiissa i december 2010 samt tedans pi Grand i samband med

2 Bluffenfdrestallningen h6sten 20 I 0. Verksamhetsberattelsen godkandes i iiwigt. 8. Revisorernas berattelse Fdreningens revisor fliredrog revisionsberattelsen fdr er Bilaga 4 Revisionsber?ittelsen lades till handlingama. 9. Beslut om fasbtellande av resultat- och balansriikningen Beslutades att faststalla resultat- och balansrilkningarna. 10. Beslut i anledning av ftireningens resultat enligt den faststallda balansriikningen Beslutades att disponera resultatet pe fdreningens verksamhet i enlighet med styrelsens ltirslag som innebar att kronor avsatts till lokalfonden och at kronor balanseras i ny rdkning. 11. B slut om ansyarsfrihet ftir styrelseledamdterna Beslutades att ge styrelsens ledamdter ansvarsfrihet fttr det gangna verksamhetseret. 12. Faststallande ay verksamhetsplan och budget fttr 20ll samt styrelsens ayrapportering rtirande langsiktig ltisning ftir fiir ningens ekonomifunktion Forslaget till verksamhetsplan och budget fttr 2011 (Bilaga 5) gicks igenom. Ordftiranden upplyste bl.a. om att den anstallda kanslisten slutar sista april och att styrelsen nu letar efter en ny. En kanslist med kunskaper i bokftiring Ar ett bra stdd ftir kassdren. Lokalfragan diskuterades. Konstaterades att det ar ett stort projeld som inte kan ddvas av enbart styrelsen. Manga fragor att ta stiillning till: syfte, storlek, placering, skdtsel, kostnad etc. Fiirslag fiamfdrdes att lokalfrigan liksom frigan hur ffireningens Overskott b6r hanteras kunde tas upp pt en fdreningsdag eftersom det ar viktigt att initiativet konrmer fren medlemmama i fiireningen. Verksamhetsplanen faststalldes och lades till handlingama. 13, Faststalhnde ay medlemsaygift r fbr 20ll Beslutades i enlighet med sryrelsens ftirslag rorande medlemsavgift (Bilaga 6) att medlemsavgiften fi)r 20l l ska vara oftiriindrat 100 kronor samt att den som blir medlem efter den 1 juli endast erlagger halv medlemsavgift. Beslutades vidare alla medlemmar utom hedersmedlemmar ska erliigga medlemsaygift. Beslutades efter votering slutligen att i enlighet med styrelsens lbrslag ge styrelsen bemyndigande att besluta om eventuell hojning av medlemsavgiften infdr 2012 till maximalt 200 kronor om det beddms nodvandigt. Skalet till bemyndigandet?ir ah det underlattar administrationen av debiteringen av medlemsavgiftema om ra'(ij 1V

3 avgiften kan faststallas ftire terminsstarten. Stlrelsen fick i uppdrag att kontrollera om det ar mdjligt och lampligt att i framtiden redan under ett ersmiite besluta 6rsavgiften liir kommande 6r. 14. Behandling av styrelsens fdrslag och inkomna motioner Inga fdrslag eller motioner hade inkommit, 15. Utverdering av liirminer fiir styrelsen Vid det extra arsmtitet i november 2010 beslutades om vissa uppmuntrande fdrmener ftir stlrelseledamdter och styrelsesuppleanter. Eftersom det bara gett Era manadersedar det extra arsmiitet har fttrmanema inte kunnat utnyttjas i sa h6g grad annu och det Ar svert att dra negra slutsatser av vilka effekter eller konsekvenser de har haft. Fri entrd till swingkvillar och vinterhgr ts kvallar ar de ftirm&ner som fiamfdrallt utnyttjats. Styrelsen kommer att fortsatta arbeta med fregan om uppmuntrande ffjrmaner ltir tivriga funktionarer och nyckelpersoner. ArsmOtet rekommenderar att denna fr6ga awapporteras igen vid nasta ersmote. 16. Val ay Anna NygArds presenterade valberedningens ftrslag (bitaga 7). a) Iitreningens ordftirande Andreas Pettersson omvaldes till fdreningens ordftirande ftir en tid av ett ar b) styrelsel dam0ter Karoline van Lienden valdes som ordinarie ledamot ftir en tid av 2 6r. c) suppleanter Linda Fredberg, Henrik Pedersen och Arura Nygirds valdes till suppleanter fdr en tid av ett er och med den turordning i vilken de uppraknats. d) revisor jiimte revisorssuppleant Ann-Sofie Lembke valdes till revisor Id'r en tid av ett er. Posten som revisorssuppleant kunde inte rylhs sa den ar vakant. e) valber dning Till vatberedning valdes Eva Frdberg, Maria Smeds och Charlotte Olsson med Eva Friiberg som sammantallande, Maria Smeds valdes under lbrutsaftning att hon accepterade att bli vald. 17. Val av ornbud till forbundsmdte, SDF-miite och andra miit n dar fd,reningen har ratt att repres ntera med ombud Uppdrogs at sqrelsen att inom sig utse ombuden,\l(tr

4 18. Ovriga frigor Hedersmedlemmar l. Principer och procedurer runt utnamningen av hedersmedlemmar diskuterades. Uppdrogs 6t styrelsen att till nasta arsmote utforma principer och kriterier ftir hur nominering av hedersmedlemmar ska gi till. Konstaterades att hedersmedlemmar inte meste utses varje er, viktigt att det inte ger "inflation" i utnamnardet. Uppdrogs at styrelsen att pa Swingkattens hemsida publicera vilka som nu ar hedersmedlemmar samt bakgrunden till utnamningen. 2. Erik Terenius och Henrik Eriksson utsags till hedersmedlemmar med motiveringen: "Bida har varit djupt involverade i Swingkattens verksamhet sedan ftireningens tidiga ar. Det finns knappast n6got omrade som de inte varit delaktiga i under 6ren. Genom sitt mengariga engagemang har de bida starkt bidragit till att utveckla lbreningen till vad den?ir idag." Diplom som bevis p6 hedersmedlemskapet kommer att 6verl2imnas i samband med jubileumshogtidligheterna i host. Motets avslutande Avgeende srytelseledamdter och reyisorer avtackades varefter ordftjranden fiirklarade mdtet ayslutat. q- fi,w;nuat"1 /4-unua^--- Eva Posjnov "/ Jonny Pos-jnov

5 Niirvarolista 1 1 I-ARSMOTE Arsmaite 20r{ (lll.arstf,ote) Lordag 5 rlats, kl Sat 2Ol1-{X345. http6://swingwebseladmidaktiviteter/anmaloingarlch cklist... 6flaga /. Eftemamn F6mamn 1 B t Ref.nr 1 Axelsson Anna ( x M Dahlstrdm Malin { X M Englund H6kan ( x M Englund Yvonne \ X 2135/,O 5 Eriksson Henrik X M Froberg Eva X x M 2133't6 7 lsaksson Bjom X X M l(arlsson Lennart X x M Nygeds Anna ( X M Pedersen Henrik ( X M '11 Petterson Andreas x M Posjnov Eva X M Posjnov Jonny X x M Porschke Christina X M Terenius Erik { x M Vlaqnussun Lla^nanio",ihko {."^.^"-qg-a'e X x {V Mqde*- {I}.r4a\ x Cy'ttsFio..sso n Iis.-, X A h $,qr,^ Y Y lvl l<rrn57o L)iv6,zc/r G,Jtl-l e{-i^o-otine /e'o'--, Y a D",-,'J- \*" (\^ lavl 20l l{3-{)5 n.4s

6 Kallelse till irsmiite i Swingkatten dans- och kulturfiirening Bllaga 2 Tid: liirdag 5 mars 2011, klockan Plats: Grand, iiverviningen, Triidgirdsgatan 5 Dagordning l. Mdtets oppnande 2. FaststAllande av rostlangd ldr motet 3. Val av ordftirande och sekreterare ftir mdtet 4. Val av protokolljusterare och rdstraknare 5. Fraga om m6tet utlysts pe ratt satt 6. Faststallande av dagordningen 7. Sryrelsens verksamhetsberattelse ftir 2010 inklusive ekonomisk redogiirelse 8. Revisoremas berattelse 9. Beslut om faststallande av resultat- och balansriikningen '10. Beslut i anledning av ftreningens resultat enligt den faststtllda balansriikningen I l. Beslut om ansvarsfrihet ftr styrelseledamittema 12. Fastst lllande av verksamhetsplan och budget fttr 201I samt styrelsens awapportering riirande l6ngsiktig liisning ftir ftireningens ekonomifunktion 13. Faststallande av medlemsavgifter fdr 201I 14. Behandling av styrelsens ftirslag och inkomna motioner 15. Utvdrdering av lttrminer Itir stlrelsen 16. Val av a) fti'reningens ordfb,rande b) styrelseledamdter c) suppleanter d) revisor jiimte revisorssuppleant e) valberedning 17. Val av ombud till ftirbundsmdte, SDF-mote och ardra mdten diir fiireningen har ratt att representera med ombud 18. dvriga frigor 19. Miitets avslutande Sb,Telsens verksamletsberattelse, revisorernas berattelse, verksamhetsplan och budget fdr 201l, stlrelsens fdrslag till medlemsavgifter samt valberedningens ftjrslag kommer att finnas tillgiingliga p6 ftireningens hemsida fi&n den 26 februari 201 l. Efter arsmtttesftirhandlingarna, som beriiknas vara avslutade kl 19.00, bjuder Swingkatten alla arsmdtesdeltagare pe en enklare maltid. Medlcm som dnskar delta vid ersmdtet ombedes darltir anmiila sig pt Swingkattens hemsida Ibr att vi ska veta hur manga som kommer. Klockan bdrjar sedan 6rets ftirsta swingkvall.

7 8i. st"ruclfarret Bilaga 5 Verksamhebplan 16r Ar 2011 Swingkattens verksamhet iir och blir vad medlemmama gdr den till. Fdreningen har m6nga entusiastiska och id6rika medlemmar som bidrar till att utveckla och ft)mya verksamheten. De senaste 6ren har ftireningen dock generellt haft svirigheter att fr medlemmar att ta pi sig funktionarsposter som innebiir ett lite stdrre m6ltt av ansvar och engagemang. Ofta har det resulterat i att styrelsen och/eller n6gra fi mycket aktiva medlemmar tagit pa sig att planera och genomftira mycket av verksamheten med ftiljden att styrelsearbetet blir lidande och att belastningen pa dessa ffi medlemmar blir allt{tir stor. Styrelsen vill diirftir betona att all verksamhet som beskrivs i verksamhetsplanen ftirutszitter att det finns medlemmar som iir beredda att driva och ta ansvar ftir verksamheten. Vi utg6r ifrin att de flesta aktiviteter kan forts2itta i liknande form som under Intresset att delta i kurser tycks vara stabilt varftir det inte finns nigon anledning att fiiriindra kursutbudet eller de dvriga dansaktivitema. Under hdsten 2010 inleddes en mindre satsning pi Blues i form av workshops och socialdanskviillar. Di det tycks finnas ett intresse ftir Blues bland medlemmama kommer styrelsen att arbeta ftjr att Blues etableras som ltterligare en av ft)reningens huluddanser. Medlemsantal Antalet medlemmar minskade under 2009 men iterh?imtade sig under Vi riiknar med ett oftiriindrat medlemsantal under Kursverksamhet Ambitionen iir att erbjuda ett kursutbud liknande det fiireningen haft under tidigare ir. Det kommer alltsa att erbjudas terminskurser i Lindy hop, Balboa, Stepp, Boogie Woogie och viistafrikansk dans. I de flesta av dansema kommer kurser att erbjudas pa flera olika nivier. Utd'ver terminskurserna finns planer pi kortare temakurser b6de under varoch hdstterminema. Utbudet av och inriktningen pi dessa kurser kommer att styras av tillgingen pi liirare och medlemmamas intresse. Ambitionen Zir dock att ge kurser i atminstone Lindy hop, autentisk jazz och Blues. Trdningsverksamhet Liksom tidigare kommer d,ppna trdningar ft)r ftireningens medlemmar att hillas tvi kviillar per vecka. Ambitionen iir att liirare frin Lindy hopkursema ska finnas pa plats vid bida triiningstillftillena. Liksom under

8 tidigare terminer ska ftireningen verka ft;r att det finnas triiningstillftillen anpassade ftir samtliga danser i kursutbudet. Under 201i kommer triinings- och kursverksamhetema att knltas narmare till varandra genom att triiningsverksamheten far representation i Kursridet. Socialdansverksam heten Swingkviillar M6lsiittningen rir att arrangera tre swingkviillar per termin. Swingkviillsgruppen har en stabil bas av medlemmar och har skapat arbetssatt och rutiner som gdr planeringen av kviillama enklare. Aven under 2011 kommer vi att satsa pi bra orkestrar. Swingkviillsgruppen kommer att ges relatilt fria hander att utforma kviillama. Cats Corner och bryggdansen Tisdagsdansen pi Cats Comer iir mycket popul2ir och viilbesdkt. Under virlerminen kommer verksarnheten att fortsatta pa Smtlands nation. Fd,r att sakerstalla planering och lokalbokning in{tir hdsten miste en samordnare frir Cats Comer tillsiittas under v6lren. Som en del i arbetet med att skapa merviirde i medlemskapet i Itireningen har styrelsen beslutat att ta bort intradesavgiften till Cats Comer fran och med I gengzild ltirviintas de som regelbundet bes6'ker Cats Comer vara medlemmar i ftireningen. Under sommaren avser vi att istallet Itir Cats Comer arrangera bryggdans vid FyrisAn precis som tidigare 6r. Boogie Woo gie-kviillar Socialdanskviillar speciellt riktade till Boogie Woogiedansama kommer att arrangeras nigra gdnger under aret. Blueskviillar Aven under kommer det att ges tillfiillen till social bluesdans. Formema fiir blueskviillama kommer att vidareutvecklas under 6ret. 6vrig socialdans Utflykten med Lennakatten i augusti har blivit en tradition som vi avser att upprepa iiven detta 6r. Shovwerksamhet Fdreningens showgrupper, varav MessAround iir den mest aktiva, utgd'r en viktig del i markladsftringen av ftireningen men gdr aven egna framtriidanden i olika sammanhang. SA kommer det att vara aven under I maj kommer Swingkatten tillsarnmans med Canal Street Syncopators och humorgruppen AMOK att pa nltt satta upp succ6ftirestiillningen "Bluffen en svensk danskomedi till levande orkester". Fdrestiillningen komrner att ges i 3-5 ftirestiillningar pa Reginateatern. En projektgrupp

9 arbetar sedan i december 2010 med den nya produktionen. Shop Pi grund av att shopen i princip inte s61t nigot under de senaste 6ren kommer den att liiggas i vila under 6ret. Om nigon medlem kiinner ett starkt intresse av att driva shopen kan beslutet omprdvas. Vinterldgret Vinterliigret genom{tirdes i nigot mindre skala iin tidigare nr pa grund av sv6righeter att rekrytera medlemmar till projektgruppen. PA det hela taget blev liigret iindi ett lyckat arrangemang. Projektgruppen ftjr ars liiger har preliminrirbokat en del lokaler och gtort vissa andra ltirberedelser som underliittar arbelel ftr rs proj ektgrupp. Fdr att vinterliigret ska kunna genomftiras behdver en mindre projektgrupp tillsiittas Itire sommaren si att planering, bokning av liirare och y4terligare lokaler samt andra ftirberedelser kan pflbrirj as. Kulturverksamhet Musikbibliotek Under ska arbetet med att bygga upp ett musikbibliotek fortsltta. Avsikten iir att ft)reningen ska ha musik som bland annat kan anviindas av vira DJ:s i samband med {tireningens olika arrangemang. Filmvisningar I bdrjan av 2011 startades en filmgrupp som kommer att arrangera filmvisningar ftir Swingkattens medlemmar. Tanken iir att filmvisningama ska inspirera, informera, utbilda och underhilla. Filmema kommer att handla om dans, musik, kultur och historia som intresserar Swingkattens medlemmar. Det kommer att visas dokumentiirer, konserteq instruktionsfilmer, uppvisningar, shower, musikaler, spelfrlmer och kortare videoklipp. Filmgruppen har ocksi som ambition att visningarna ska vara en avslappnad mdtesplats diir Swingkattens medlemmar kan triiffas och liira kiinna varandra baftre. Avsikten ar att anordna tre filmvisningar per termin. 6vriga medlemsaktiviteter Medlemsdagar De senaste tva 6ren har vi arrangerat medlemsdagar ftir alla medlemmar med intresse av att engagera sig i ftireningens verksamhet. Detta har varit uppskattat och vi avser att arrangera negot motsvarande under b6de vdr- och hdstterminema 2011 ftr att stiirka ftireningskiinslan och uppmiirksamma vdra funktioniirer. 10-Arsjubileum Swingkatten firar I 0-6rsj ubileum under 20 1 I. Detta ska uppmiirksammas under hd,sten. En projektgrupp ftir planering av jubileumsaktivitetema ska dllsattas inom kort.

10 Marknadsfiiring Extern marknadsftiring Fdreningen kommer att fortsiitta marknadsfiira sig pa olika siitt under 2011 fiir att locka nya kursdeltagare och md,ta konkurrensen frin andra kursarrangdrer. Erfarenhetsm{issigt har det visat sig att det ar att visa upp ftireningens verksamhet som ger i siirklass stdrst effekt pe antalet nya kursdeltagare. Deltagande i Kultumatten i september har varit den std,rsta marknadsltiringsaktiviteten av detta slag och kommer sa att vara iiven Vi avser iiven att fortsiitta {tireningens deltagande vid Uppsala universitets recentiorsmottagningar som visat sig vara ett bra rekryteringstillftille. Prova-pA-dagar med mdjlighet att kostnadsfritt prova ft)reningens danser kommer att hillas inftir Arets bada terminsstarter. I anslutning till prova-p6- kursema avser vi att precis som tidigare ar arrangera kostnadsfri tedans. Vi avser att iiven under ta till vara pa de mdj ligheter som ges att visa upp v6r verksamhet i olika publika sammanhang. Swingkattens showgrupp MessAround spelar diirwidlag en viktig roll i marknadsftiringen av Itireningen. Intern marknadsfiiring In{iir virterminen har en informationsfolder om {tireningens rika utbud av aktiviteter vid sidan av kursema tagits fram. Fdrhoppningen Ar att fler av ft)reningens nya medlemmar med hjiilp av foldem ska upptiicka att Swingkatten iir sa mycket mer iin danskurser. Organisation Styrelsen har under 2010 arbetat med att ta fram en ny organisation och utforma stdd Itir den ldpande arbetet de olika gruppema ute i verksarnheten. Detta arbete?ir inte helt avslutat utan kommer att fortsatta i olika former under Kanslist Fd,reningen anstiillde en extem kanslist pa deltid i november Vid det extra arsmdtet i november uppdrogs 6t styrelsen att undersdka mdjlighetema att hitta n6gon inom ftireningen som iir beredd att utfiira kanslistens uppgifter ideellt. Styrelsen har gatt ut med en ftirfrigan till medlemmama som inte resulterade i svar frdn nigon som iir liimpad {tir kanslistuppdraget. Styrelsen kommer diirftir att utviirdera den nuvarande kanslistens arbete. Om styrelsen beddmmer att det fungerat viil kommer den nuvarande ldsningen att permanentas under varen. I annat fall avser styrelsen att sdka andra extema ldsningar. IT-miljii och intern komnunikation Swingkattens hemsida iir central filr informationsspridningen inom {breningen. Tyv?in tir sidan numera mycket sv6r att uppdatera vilket begriinsar mdjlighetema att snabbt fi ut information till medlemmarna den viigen. I dagsliiget finns inte heller nigot bra stiille diir liireningens intema

11 dokument kan ftirvaras sa att de iir itkomliga Iiir de som b6r ha tillgang till dem. Styrelsen har diirftir inlett arbete med en total dversyn av ftireningens IT: miljd som ska mynna ut i en ny hemsida med battre mdjligheter till intem kommunikation och informationsspridning. Lokaler StJrelsen hade som ambition att under 2010 utreda behoven av och mdjlighetema till drift och frnansiering av en egen ftireningslokal. Detta arbete frck prioriteras ned till ftirmin ftir andra mer akuta frigor. Under 2011 ska lokalfrigan 6ter aktualiseras och en lokalgrupp tillsiittas.

12 Budget Budget Fdrening p5r"n; ngens intaker en har Medlemsavgifter under Kursavgifter flera 6rs Lageravgifter tid gjort Ovrig forsaljning stora Ovriga intakter dverskot Summa intakter t. I ett IOTSOk att bryta denna, liir en ideell ftirening ocinskad e, trend och lata 6verskot ten gd tillbaka till medlem mama ' ul, Faireni ngens kostnader Lokalhyror Kostnader for externa lerare Sociala avgifter Avs,lttning till utbildningsfond Orkesterhy Resekostnader Logi Catering Kostnad shop Forbrukningsinventarier och fdrbrukningsmaterial Showkleder MarknadsfOringskostnader Kontorsmaterial Telefon, internet och porto. Swinoweb Fcireninosf.irsdk rino G ruppol-y c k s fa lls fciis ai k rin g styrelsen Redovisningstjenster en Ovrioa tienster underbal ganitostnaoer anserad 4yg;i1 pgp budget STIM-avgift fijr 20 I 1. Personalrepresentation Extern representation Budgete Utbildning nar Lamnade gavor 6".51rru6 Summa kostnader na att Avskrivninoar medlems antalet Ranteintakter totall ' s ' s { /.422 -s $ ' Q tcoo ' $ 2't t under Arets resultat aret ar oftiriindr at jiimftirt med Vid beriikningen av intakter fran medlemsavgifterna har antagits att 250 nya medlemmar tillkommer under hdsten och da endast erltigger halv medlemsavgift i enlighet med styrelsens fbrslag om s t ,

13 medlemsavgift fiir Kursintiiktema har riiknats konservati\4 jiimftirt med utfallet fttr 2010, iiven om antalet kursdeltagare {tirviintas bli relativt oftiriindrat. Kostnadema ftir lokaler och liirare har antagits bli i nivfl med rs kostnader. I ftireningens budget {tir 201 t har Vinterltigret budgeterats i enlighet med det av Vinterliigergruppens budgetaltemativ som ligger niirmast vad gdller det verkliga antalet deltagare. Det faktiska ekonomiska utfallet iir iinnu inte helt sammanstdllt. I 6vrig {tirsiiljning ddljer sig ftirutom intiikter fr6n swingkv2illama beriiknade intiikter ftir fest i samband med 10-arsjubileet. Fdr jubileumsaktivitetema budgeteras kostnader pi totalt I kronor av vilka beriiknas kunna intiiktsfinansieras. Budgeten belastas allts6 med en nettokostnad pa kronor ftir 10-Srsjubileet. Bland drriga intiikter iterfinns biljettintdkter mm frin Bluffen{tirestiillningen samt d,vriga showintzikter. I ftireningsbudgeten har Bluffenftirestiillningen av ftirsiktigthetsskiil budgeterats enligt det budgetalternativ som innebiir att endast tre ft)restiillningar spelas. Med sa fb {tirestdllningar kommer uppsattningen att gi med ftirlust. Produktionsgruppen ft)rviintar sig dock att minst 4 filrestiillningar kommer att spelas och att uppsattningen diirmed biir sina egna kostnader. Bland kostnadema ftjr ftirbrukningsinventarier och liirbrukningsmaterial finns en post pa kronor ftir inkdp av musik och lagringsmedium till musikbiblioteket. Dessutom finns kostnader p kronor ftir inkdp av filmer med mera med anledning av filmgruppens verksamhet. I budgeten antas att kisningen med en avl6nad extem kanslist pernanentas. Kostnader hiirltjr har beriiknats utifr6n nu giillande ar.tal. Det extra dlrsmdtet i november beslutade att en gruppolycksfalls{tirsdkring ska tecknas ftjr ftireningens medlemmar. En sidan ftirszikring har tecknats till en kostnad av 40 kronor per medlem och ar. Kostnader och intzikter frin socialdansverksamheten antas relatilt o{?irandrade jiimftirt med ftiregaende 5r. Intiiktema frin Cats Comer faller dock bort sedan arrangemanget gjorts kostnadsfritt fijr medlemmarna. Stgelsen beddmer att det tack vare att budgeten upprattats med liirsiktighet finns goda mdjligheter att det verkliga utfallet ftir 2011 zind6 kan bli, om inte ett nollresultat, si itminstone betydligt bafi{e iin det resultat som budgeterats.

14 t& s*,tckarret Bilaga 6 Styrelsens fiirslag r<lrande medlemsavgift fiir 2011 Vid det extra irsmdtet den l3 november 2010 bemyndigades styrelsen att besluta om en eventuell hdjning av medlemsavgiften ftr 201I till maximalt 200 kronor. Vidare bemyndigades stlrelsen att kunna ta beslut om reducerad medlemsavgift fiir den som blir medlem efter den I juli. Bakgrunden till bemyndigandet var att styrelsen fiirutsig att det med hiinsyn till ett flertal kostnadsdkningar under 201 I kunde finnas ett behov av att justera medlemsavgiften. Eftersom de flesta medlemmar erliigger medlemsavgiften i samband med att de anmiiler sig till virterminens kurser blir det administrati\t besvarligt att ta beslut om en hdjning av avgiften {tirst pa irsmdtet i mars. Mot bakgrund av fiireningens goda ekonomi och 2010 Ars stora dverskott ser styrelsen inget behov av att trots kostnadsdkningarna hiija medlemsavgiften. Styrelsen fiireslar d?irfiir: cttt drsmbtet beslutar om ofbriindrad medlemsavgift fdr dr 201I samt att den som blir medlem efter den I juli endast erliigger halv avgift Styrelsen liireslir vidare: aft Arsmdkt ger styrelsen berry,ndigande att infdr dr 2012 kunna hdja medlemsovgiften till mmimalt 200 kronor om styrelsen g\r beddmningen att Ji)reningens ekonomi dfr krtwer en hdjd avgft , sid / Swingkatten dans- & kulturfttrening Skapat 201 l/04/03 20:04 av Andreas Petterson i\ndjat20t1/04/03 20:04 av Posjnov Organisarionsnummer: 8t t6o

15 t:i. s,',uorerrrr BilagaT Valberedningens fiirslag till Arsmdtet den 5 mars 2011 Valberedningen har i samrid med den sittande styrelsen kommit fram till aft den nya st5rrelsen bijr besti av ordfiirande plus fem ledamdter samt att det ska finnas minst tvi suppleanter. En styrelse bestiende av ordfiirande plus fura ledamdter kan dock fungera om suppleantema deltar mer akti\t i styrelsearbetet en vad de tidigare behott gitra. Det har visat sig svirt att hitta kandidater till de ordinarie st5zrelseplatsema. Valberedningen avser att fofisatta sitt arbete fram till arsmotet ftr att da ftirhoppningsvis kunna presentera )tterligare minst en kandidat utdver nedanstiende ftirslag. Valberedniningen ltireslir att Srsmdtet utser: Till ordftirande Till ordinarie ledamot Till suppleanter Andreas Petterson (omval ftr en tid av 1 ir) Karoline van Lienden (nyval ftir en tid av 2 Ar) Linda Fredberg (omval ftir en tid av I ir) Henrik Pedersen (nyval ftir en tid av I 5r) De ordinarie ledamd'tema Emilie An6r, Anna Axelsson och Simon Ternsjd har alla ett ir kvar pi sin mandattid. Fdreningens nuvarande revisor Christina Pd'rschke har avb6jt omval. Valberedningen arbetar pe att hitta en liimplig kandidat till posten och hoppas kunna presentera ett fiirslag till revisor och revisorssuppleant vid irsmdtet , sid / I Skapa! 2011/04/03 20:04 av Andreas Petterson Andrat 2011/04/03 20:04 av Posjnov Swingkaften dans- & kulturfdrening swingkatten.org Organisationsnummer:

8i. st"ruclfarret. Verksamhebplan 16r Ar 2011. Kursverksamhet. Trdningsverksamhet. Medlemsantal

8i. struclfarret. Verksamhebplan 16r Ar 2011. Kursverksamhet. Trdningsverksamhet. Medlemsantal 8i. st"ruclfarret Bilaga 5 Verksamhebplan 16r Ar 211 Swingkattens verksamhet iir och blir vad medlemmama gdr den till. Fdreningen har m6nga entusiastiska och id6rika medlemmar som bidrar till att utveckla

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplan för år 2012 1 Verksamhetsplan för år 2012 Swingkatten dans- och kulturförening är en ideell förening i Uppsala för swing, lindy hop, balboa, boogie woogie, stepp och annan dans. Föreningen grundades 2001. Swingkattens

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

Verksamhetsplan för Swingkatten dans- och kulturförening 2016

Verksamhetsplan för Swingkatten dans- och kulturförening 2016 Verksamhetsplan för Swingkatten dans- och kulturförening 2016 Swingkatten dans- och kulturförening är en ideell förening i Uppsala för Swing, Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Stepp, Blues och Jazz. Föreningen

Läs mer

2KAP DÖVDISTRIKTSTÖNNUNDETSÅNSST,'iNNWTI

2KAP DÖVDISTRIKTSTÖNNUNDETSÅNSST,'iNNWTI INNE HÅr, r, srönrn cknin G r KAP ar.r,ryränna gnsråntmelser 1 Uppgifter 2 Sammansättning 3 Verksamhetsområde 4 Stadgar 5 Beslutande organ 6 Verksamhets-och riikneskapsår samt arbetsår 7 Sammansättning

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 1 Verksamhetsplan för år 2014 Swingkatten dans- och kulturförening är en ideell förening i Uppsala för swing, lindy hop, balboa, boogie woogie, stepp, blues och afrikansk dans. Föreningen grundades 2001.

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-'--7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL t \ t-q,,\!. l /--*7 _anv F j cnrne ) NORHA -f t BLSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BLSPORTFORBUNDET D STRKTSARSMOTESPROTOKOLL 009-0-4 Kl f3.00. 9 Exhuset, Boden $ Arsmdtets dppnande Ovre Norras

Läs mer

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015.

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. I (s) 2015-09-25 $$41-s6 Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. Tid: fredagen den 25 september 2015 kl. 10.30-12.30 Plats : Ostgdtateaterns kanslilokaler,

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening $ l. Firma Frireningens firma iir Bredband i Nora ek.f. $ 2, F'iireningens $indamil 1. Fcireningen, som iir en ekonomisk ftlrening, har till sitt andamii

Läs mer

$ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad.

$ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad. Protokoll ftirt vid regionftireningsstiimma med Fiireningen fiir bliidarsjuka i Stockholm, den 25 april2010 pfl Vin & Sprithistoriska Museet, Dalagatan 100 i Stockholm $ I Stiimmans tippnande Elisabeth

Läs mer

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A MISSIV 1(1) 2014-10-30 LJ2014/440 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A Bakgrund Patientnämnden i Landstinget i Jönköpings

Läs mer

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm *

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm * Prmts qm * F rt vid ordir:arie årsr"ncite rxee $stra Lagnöström:s Sarvrfä!lighetsförening - ÖfS "'Vägf$rem ngercu' t försmrnl ngshemrnet w d ngartå

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. ÄNDAMÅL Syftet med Föreningen Kattakuten i Norrbotten är höja kattens status i samhället för att stävja

Läs mer

1, St?i nrans iippnande Lars Rehn hzilsade alla velkonma och forklarade starnman iippnad.

1, St?i nrans iippnande Lars Rehn hzilsade alla velkonma och forklarade starnman iippnad. Brf Slottsdalen Protokoll fran ordinarie faireningssfdmma f6r ar 2011 Dag: Stjndagen den 13 maj2011 Tid: Klockan 18.30 Plats: Oxstallet Nervarande: Enligt avpdckad riistliingd, bilaga 1 1, St?i nrans iippnande

Läs mer

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Resultaträkning 2009-05-01-2010-04-30 2008-05-01-2009-04-30 Intäkter Fakturering medlemmar 28 539 567 556 Övriga intäkter 11 582 9 930 Summa intäkter

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 1 STADGAR för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens främsta syfte är att stävja antalet

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013.

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. 1 STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for.

Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for. Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for. Tid och plats: sdndagen den 15 juni 2014 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Foreningens ordftjrande Ingrid Karlsson oppnar m6tet.

Läs mer

Dag: tisdag 9 juni 2015 Tid: 19.00-20.40. 1. Stflmmans dppnande. 2. Godkiinnande av dagordningen. 3. VaI av stiimmoordftirande

Dag: tisdag 9 juni 2015 Tid: 19.00-20.40. 1. Stflmmans dppnande. 2. Godkiinnande av dagordningen. 3. VaI av stiimmoordftirande Protokoll fiirt vid flrsmiite Brf Gnejsens ftireningsstiimma Dag: tisdag 9 juni 2015 Tid: 19.00-20.40 Plats: Foaj6n, Kristinehovsgatan 5,117 29 Stockholm Niirvarande: Se bifogad rdstliingd (samt Torsten

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2013

Verksamhetsplan för år 2013 1 Verksamhetsplan för år 2013 Swingkatten dans- och kulturförening är en ideell förening i Uppsala för swing, lindy hop, balboa, boogie woogie, stepp, blues och afrikansk dans. Föreningen grundades 2001.

Läs mer

Arsstämma 201 5-04-20 i

Arsstämma 201 5-04-20 i qz Arsstämma 201 5-04-20 i Bostad s rättsfö re n i n g e n Stångåblick BRF Stångåblick Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, S n icka regatan 22 2015-04-20 2015-05-05 Närvarande medlemmar: Antal repr.

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING Tid: Söndagen den 7 mars 2004 Plats: Beslutande: Dansens Hus Samtliga närvarande Sekreterare Britt Sandström Årsmötets ordförande Lotten Wahlström Lars Roslund

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund STADGAR för Sveriges Skateboardförbund Antagna 2012-01-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 2 Organisation 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ 2 5 Firmateckning 2 6 Verksamhets-

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328 =dfg. ffilsl',mn' I (1) Socialfdrvaltningen I ndivid- och familjeomsorg Abdollahi Setare Tel: 0498 269000 Avierfiird, Urban Salomon Jungmansgatan 953tr, 62152 VISBY Hej Urban! Oversiinder utredningen till

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

2. Yal av ordftirande vid stämman.

2. Yal av ordftirande vid stämman. Bostadsrättsftireningen Kungsängen 1, Föreningsstiimma Sammanträdesdatum: Onsdagen 22 april 2015 Plats: Uppsalen, Kålsängsgränd 10 B Niirvarande Se bilaga 1 1. Upprättande av forteckning över närvarande

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Vindelns folkhdgskola 1 //.,/' ?a u:t /t 7,fzf/z tl-y{fl t,

Vindelns folkhdgskola 1 //.,/' ?a u:t /t 7,fzf/z tl-y{fl t, (9lff*ilc',.. (7) PROTOKOLL STYRELSEN F6R VINDELNS FOLKHOCSTOUI, Datum ch tid Sammantriidesplats Beslutande $$31-37 20rL-09-22 Kl09:00 - l5:00 Vindelns flkhdgskla Bertil Hlmberg (s) rdftirande Carina Fredrikssn

Läs mer

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening Stadgar för Tygelsjö fiberförening 1 Stadgar för den ideella föreningen Tygelsjö fiberförening med hemort Malmö stad. Bildad den 4 juni 2015. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Protokoll fdrt vid ordinarie steimma./arsmdte med Kulturkvadranten i Dalby Ekonomisk iiirening

Protokoll fdrt vid ordinarie steimma./arsmdte med Kulturkvadranten i Dalby Ekonomisk iiirening Protokoll fdrt vid ordinarie steimma./arsmdte med Kulturkvadranten i Dalby Ekonomisk iiirening Tid: Onsdagen den 6 april20ll kl 19.00-20.15 Plats: "Giistis"iDalby Niirvarande: 25 andels?igare, representerande

Läs mer

Verksamhetsplan för Swingkatten dans- och kulturförening 2015

Verksamhetsplan för Swingkatten dans- och kulturförening 2015 Verksamhetsplan för dans- och kulturförening 2015 dans- och kulturförening är en ideell förening i Uppsala för swing, lindy hop, balboa, boogie woogie, stepp, blues och jazz. Föreningen grundades 2001.

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Till Ministern fijr forskning och hrigre utbildning

Till Ministern fijr forskning och hrigre utbildning Till Ministern fijr forskning och hrigre utbildning Helene Hellmark Knutsson Utbi ldningsdepartementet I nfor rege ri ngens fors kn i ngspropositio n 201,6-2020 overld m na r Svens k sjukskdterskeforening

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

PROTOKOLL. Samrnanträde Almösunds Vägfiirenings Ärsmöte Tid 1lmaj 2010 Plats. $l Mötets öppnande. $2 Mötets stadgeenliga utlysande

PROTOKOLL. Samrnanträde Almösunds Vägfiirenings Ärsmöte Tid 1lmaj 2010 Plats. $l Mötets öppnande. $2 Mötets stadgeenliga utlysande 1 (s) Samrnanträde Almösunds Vägfiirenings Ärsmöte Tid 1lmaj 2010 Plats Församlingshemmet, Myggenäs $l Mötets öppnande fusmötet lorklarades öppnat av ordföranden $2 Mötets stadgeenliga utlysande Ärsmötet

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

Protokoll fört vid SVK Södras Årsmöte 15 mars 2017 kl 19.00

Protokoll fört vid SVK Södras Årsmöte 15 mars 2017 kl 19.00 Protokoll fört vid SVK Södras Årsmöte 15 mars 2017 kl 19.00 på Gästgivaregården i Hurva. 1 Mötet öppnas. SVK Södras ordförande Cicci Landén öppnar mötet. 2 Justering av röstlängden. Förslag att röstlängden

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING Tid: Söndagen den 24 februari 2002 Plats: Beslutande: MB Samtliga närvarande Karolina Filipsson Sekreterare Lars Roslund Årsmötets ordförande Åsa Karlsson Bernt

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Närvarande: 12 representerade föreningar enligt närvarolista. 17 IFKare deltog i mötet

Närvarande: 12 representerade föreningar enligt närvarolista. 17 IFKare deltog i mötet IFK Centralstyrelse Protokoll fört vid representantskapsmötet för Idrottsföreningen Kamraterna Lördagen den 16 mars 2013 i Odd Fellowhuset VästraTrädgårdsgatan 11A Stockholm. Närvarande: 12 representerade

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet Stadgar Svenska Epilepsiförbundet 1 Namn och karaktär Förbundets namn är Svenska Epilepsiförbundet (The Swedish Epilepsy Federation), förkortat SEF. SEF är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Samuel Persson hälsade välkommen till föreningsstämman och informerade att ordförande Andreas Wikfeldt blivit sjuk. 1.

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Sidan 1 av 5 Onsdagen den 30 mars 2016 kl 1830. Plats museiisbrytaren S:t Erik, Djurgården. 1 mötets öppnande Vice ordförande Jan Nordvall

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15 Årsmöte 2016-01-15 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 15 januari 2016 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av två justeringsmän att

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

$ 4 F0regiende protokoll 20120917. Godkiindes och lades till handlinsarna. D) Medlemsregistratornsrapport Klubben har ca 550 medlemmar

$ 4 F0regiende protokoll 20120917. Godkiindes och lades till handlinsarna. D) Medlemsregistratornsrapport Klubben har ca 550 medlemmar Protokoll fiirt vid sammantrlide med Specialklubben f6r Shih Tzu den 6-7/10 i Giiteborg Niirvarande: Nils-olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Anette Hdkansson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia

Läs mer

i$f, i? {ht//bt sid 1(s) Val av ordförande till stämman. Lars-Erik Blom valdes till ordftrande ftir sttimman.

i$f, i? {ht//bt sid 1(s) Val av ordförande till stämman. Lars-Erik Blom valdes till ordftrande ftir sttimman. Årsta Havsbads samfällighetsfiirening Stiimmoprotokoll 22 april 20 5, Åsö Gymnasium, Stockholm sid 1(s) Representanter från Telia Öppen Fiber informerade kort om möjlighet till att dra in fiber till fastighet

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013 Stadgar Svenska Blå Stjärnan 2013 STADGAR SVENSKA BLÅ STJÄRNAN SBS 2013 STADGAR FÖR SVENSKA BLÅ STJÄRNANS SBS RIKSFÖRBUND INLEDNING Svenska Blå Stjärnan (SBS) är det centrala organet för SBS föreningar

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer