Motion om utbyte av plasttallrikar och plastglas i förskolor och skolor. Dnr KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion om utbyte av plasttallrikar och plastglas i förskolor och skolor. Dnr KS 2013-54"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Motion om utbyte av plasttallrikar och plastglas i förskolor och skolor. Dnr KS KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Anteckna att planering pågår för utbyte av återstående plasttallrikar och plastglas i kommunens skolor och förskolor. 2 Besluta att engångsmaterial såsom plasttallrikar, plastglas och plastmuggar ska bytas ut i all kommunal verksamhet inom ett år. 3 Därmed anse motionen bifallen. Beslutsunderlag Motion från Sara Grimpe Wernersson (S) om utbyte av plasttallrikar och plastglas i skolor och förskolor. Yttrande från miljö- och hälsoskyddsnämnden, 21/13 Yttrande från barn- och utbildningsnämnden, 16/13 Yttrande från verksamhetschefen för kost- och städservice Sammanfattning av ärendet I motionen föreslås att plasttallrikar och plastglas förbjuds i förskolors och skolors verksamhet och byts ut mot andra och säkrare material. Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar i sitt yttrande att det utifrån tillgänglig kunskap inte finns några rekommendationer från Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket om att barn inte ska äta mat på plasttallrikar. Nämnden framhåller ändå att ett utbyte av plasttallrikar och plastglas skulle kunna vara i linje med miljöbalkens försiktighetsprincip. Nämnden pekar dock samtidigt på den konflikt som kan uppkomma gentemot en annan av miljöbalkens principer, nämligen principen om resurshushållning. Barn- och utbildningsnämnden anser att försiktighetsprincipen bör tillämpas och att plasttallrikar ska bytas ut inom alla Bun s enheter. Kost- och städservice redogör för förekomsten av plasttallrikar och plastglas inom kommunens skolrestauranger och redovisar en planering för utbyte av de plasttallrikar/ plastglas som fortfarande finns kvar. Vidare hänvisar kost- och städservice, liksom miljöoch hälsoskyddsnämnden, till Livsmedelsverkets bedömningar Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg forts 119 Ekonomi Frågan om påverkan på ekonomin av ett utbyte av plasttallrikar/glas berörs i yttrandena från barn- och utbildningsnämnden och kost- och städservice. Det medför vissa kostnader, men dessa bedöms kunna hanteras inom budget. Övervägande Kanslienheten uppfattar att det utbyte av plasttallrikar/glas som planeras innebär att förslaget i motionen är på väg att genomföras. Därmed bör motionens anses behandlad med det som framkommer i yttrandena. Yrkande, propositionsordning och beslut Jan Dickens yrkar på att motionen ska anses vara bifallen, istället för att anses vara behandlad. Ingemar Johansson (C) instämmer i yttrandet. Ingemar Johansson (C) yrkar på att engångmaterial såsom plasttallrikar, plastglas och plastmuggar ska bytas ut i all kommunal verksamhet inom ett år. Jan Dickens (S) instämmer i yrkandet. Ordföranden ställer först proposition på Ingemar Johanssons tilläggsyrkande gentemot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. Därefter ställer ordföranden proposition på Jan Dickens yrkande och finner det bifallet. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

3 Beslutsförslag FALKENBERG Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Ingmar Kärrsten Motion om utbyte av plasttallrikar och plastglas i förskolor och skolor. Dnr KS Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Anteckna att planering pågår för utbyte av återstående plasttallrikar och plastglas i kommunens skolor och förskolor 2 Motionens intentioner är därmed i princip uppfyllda och den kan anses behandlad med det som framkommer i de redovisade yttrandena. Beslutsunderlag Motion från Sara Grimpe Wernersson (S) om utbyte av plasttallrikar och plastglas i skolor och förskolor. Yttrande från miljö- och hälsoskyddsnämnden, 21/13 Yttrande från barn- och utbildningsnämnden, 16/13 Yttrande från verksamhetschefen för kost- och städservice Sammanfattning av ärendet I motionen föreslås att plasttallrikar och plastglas förbjuds i förskolors och skolors verksamhet och byts ut mot andra och säkrare material. Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar i sitt yttrande att det utifrån tillgänglig kunskap inte finns några rekommendationer från Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket om att barn inte ska äta mat på plasttallrikar. Nämnden framhåller ändå att ett utbyte av plasttallrikar och plastglas skulle kunna vara i linje med miljöbalkens försiktighetsprincip. Nämnden pekar dock samtidigt på den konflikt som kan uppkomma gentemot en annan av miljöbalkens principer, nämligen principen om resurshushållning. Barn- och utbildningsnämnden anser att försiktighetsprincipen bör tillämpas och att plasttallrikar ska bytas ut inom alla Bun's enheter. Kost- och städservice redogör för förekomsten av plasttallrikar och plastglas inom kommunens skolrestauranger och redovisar en planering för utbyte av de plasttallrikar/ plastglas som fortfarande finns kvar. Vidare hänvisar kost- och städservice, liksom miljöoch hälsoskyddsnämnden, till Livsmedelsverkets bedömningar Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

4 Ekonomi Frågan om påverkan på ekonomin av ett utbyte av plasttallrikar/glas berörs i yttrandena från barn- och utbildningsnämnden och kost- och städservice. Det medför vissa kostnader, men dessa bedöms kunna hanteras inom budget. Övervägande Kanslienheten uppfattar att det utbyte av plasttallrikar/glas som planeras innebär att förslaget i motionen är på väg att genomföras. Därmed bör motionens anses behandlad med det som framkommer i yttrandena. Beslutet expedieras till: Motionären Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kost- och städservice Strategienheten (Budgetberedningen) 2

5 $ Socialdemokraterna / KomnHjnliHiningskofvloret Kmsliofihelftn Motion Till kommunfullmäktige i Ö~f I Dpi Flera studier visar att Bisfenol A, en av de vanligaste kemikalierna i polykarbonatplast, BPA, hårdplast, som i hög grad används i hushållsprodukter, matförpackningar, konserv- och plastburkar, plastglas, plasttallrikar och plastmuggar, kan påverka människors hälsa på ett mycket negativt sätt. Bisfenol A i nappflaskor förbjöds inom EU år Vetenskapliga studier visar att Bisfenol A kan ge hormonstörningar och cancer. För att sätta barn och ungdomars hälsa i första hand och som en investering i barns och ungdomars framtida hälsa, föreslår jag - att plasttallrikar och plastglas i förskolors och skolors verksamheter förbjuds och byts ut till andra och säkrare material som exempelvis glasporslin och glas Falkenberg den 1 februari 2013 Sara Grimpe Wernersson, Socialdemokraterna

6 4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden j 2 Komnjijnlcdningskofs-toret Knnstienheteji L_' ~ Dpi Motion om utbyte av plasttallrikar och plastglas i förskolor och skolor. Remiss från kommunstyrelseförvaltningen dnr KS Dnr h Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande yttrande Miljö-och hälsoskyddsnämnden yttrar sig utifrån gällande lagstiftning. Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket arbetar med att ta fram mer kunskap om kemikalien Bisfenol A. Utifrån tillgänglig kunskap finns idag inga rekommendationer att barn ska sluta äta mat på plasttallrikar. Forskning har visat att det finns viss risk för påverkan vid exponering av hög halt. Det totala genomsnittliga dagliga intaget av Bisfenol A från mat och dryck i Sverige uppgår till några få mikrogram per kg kroppsvikt och dag, både för barn och vuxna. Det kan jämföras med det tolerabla dagliga intaget på 50 mikrogram per kg kroppsvikt och dag, senast bekräftat av Efsa Livsmedelsverket skriver att den mängd Bisfenol A som barn kan få i sig via material som kommer i kontakt med livsmedel är så liten att den inte innebär någon risk för barnets hälsa. I miljöbalken finns försiktighetsprincipen. Att byta ut alla plasttallrikar och plastmuggar skulle kunna vara ett agerande som går i linje med denna försiktighetsprincip. Dock måste man ha förtroende för att Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket har tillgång till den främsta forskningen i ämnet. Ett alltför flitigt nyttjande av försiktighetsprincipen resulterar i att väldigt mycket måste bytas. Detta skulle i sin tur kunna strida mot en annan av miljöbalkens principer, nämligen principen om resurshushållning. Med hänvisning till miljömålet "Giftfri miljö" ser miljö- och hälsoskyddsnämnden positivt på att naturfrämmande ämnen minskar. Lagstiftning Sedan den 1 mars 2011 är det inte längre tillåtet att tillverka nappflaskor med bisfenol A. Sedan den 1 juni 20 i 1 är det inte längre tillåtet att sälja nappflaskor med bisfenol A i butiker inom ELI. Den 1 juli 2013 kommer förbjudet att använda bisfenol A i barnmatsförpackningar att träda i kraft. Redogörelse för ärendet Kommunstyrelseförvaltningen har översänt en motion som föreslår att plasttallrikar och plastglas i förskolors och skolors verksamheter förbjuds och byts ut till andra och säkrare material som exempelvis glasporslin och glas. Justerandes sign 7(18) U tdragsbestyrkande </! W'({ J6l3'63'<2i

7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden forts. Förslag och yrkanden Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse tagit fram förslag på yttrande i ärendet. Anders Hellström (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande komplettering: "Med hänvisning till miljömålet "Giftfri miljö" ser miljö- och hälsoskyddsnämnden positivt på att naturfrämmande ämnen minskar." Justerandes sign 8(18) Utdragsbestyrkande

8 Tjänsteskrivelse 1(2; Datum FALKENBERG MILJÖ & HÄLSOSKYDD KS Jennie Eriksson Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande över motion om utbyte av plasttallrikar och plastglas i förskolor och skolor Förslag till beslut: Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande yttrande Miljö-och hälsoskyddskontorets yttrar sig utifrån gällande lagstiftning. Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket arbetar med att ta fram mer kunskap om kemikalien Bisfenol A. Utifrån tillgänglig kunskap finns idag inga rekommendationer att barn ska sluta äta mat på plasttallrikar. Forskning har visat att det finns viss risk för påverkan vid exponering av hög halt. Det totala genomsnittliga dagliga intaget av Bisfenol A från mat och dryck i Sverige uppgår till några få mikrogram per kg kroppsvikt och dag, både för barn och vuxna. Det kan jämföras med det tolerabla dagliga intaget på 50 mikrogram per kg kroppsvikt och dag, senast bekräftat av Efsa Livsmedelsverket skriver att den mängd Bisfenol A som barn kan få i sig via material som kommer i kontakt med livsmedel är så liten att den inte innebär någon risk för barnets hälsa. I miljöbalken finns försiktighetsprincipen. Att byta ut alla plasttallrikar och plastmuggar skulle kunna vara ett agerande som går i linje med denna försiktighetsprincip. Dock måste man ha förtroende för att Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket har tillgång till den främsta forskningen i ämnet. Ett alltför flitigt nyttjande av försiktighetsprincipen resulterar i att väldigt mycket måste bytas. Detta skulle i sin tur kunna strida mot en annan av miljöbalkens principer, nämligen principen om resurshushållning. Lagstiftning Sedan den 1 mars 2011 är det inte längre tillåtet att tillverka nappflaskor med bisfenol A. Sedan den 1 juni 2011 är det inte längre tillåtet att sälja nappflaskor med bisfenol A i butiker inom EU. Den 1 juli 2013 kommer förbjudet att använda bisfenol A i barnmatsförpackningar att träda i kraft. Redogörelse för ärendet Kommunstyrelseförvaltningen har bett om yttrande över en motion. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN :nnie Eriksson iljö- och hälsoskyddsinspektör Postadress Miljö- och hälsoskyddsnämnden Falkenberg Besöksadress Storgatan 27 Telefon växel fax E-postadress Internet

9 Miljö- och hälsoskydd Tjänsteskrivelse Datum Vårt dnr Z[2) Forts. Yttrande över motion om utbyte av plastglas och tallrikar i förskolor och skolor Källor: Livsmedelsverkets hemsida Kemikalieinspektionens hemsida Livsmedelsverket: Är det farligt med bisfenol A? Risken för att ämnen i plastmaterial som förs över till maten ska skada hälsan är mycket låg. Den mängd bisfenol A som barn kan få i sig via material som kommer i kontakt med livsmedel är så liten att den inte innebär någon risk för barnets hälsa. Vid djurförsök där djur exponerats för höga doser har man sett effekter på fortplantningen och på organoch kroppsvikter. Dessa effekter förekommer inte vid de låga doser som vi människor utsätts för. Kemikalieinspektionen 13 september 2012 Just nu är det inte aktuellt att ytterligare begränsa innehållet av bisfenol A (BPA) i leksaker och barnartiklar. Det skriver Kemikalieinspektionen i svaret på ett regeringsuppdrag som beställts av miljöminister Lena Ek. - De kemiska analyser av BPA i leksaker och barnartiklar som Kemikalieinspektionen låtit utföra tillsammans med en vetenskaplig granskning av forskning på BPA pekar inte på någon risk trots an vi har varit extra försiktiga i riskbedömningen. Därför föreslår vi i dagsläget inga åtgärder för att minska exponeringen för BPA från leksaker och barnartiklar, säger Agneta Falk-Filipsson på Kemikalieinspektionen. Det redan beslutade EU-förbudet mot BPA i nappflaskor har gjort att exponering för BPA hos små barn i Sverige minskat avsevärt. Byte till material fria från BPA har startat inom olika delar av livsmedelsbranschen (lock till barnmatsburkar, dryckesflaskor och en del hushållsprodukter) och stora användare av termopapper inom till exempel dagligvaruhandeln har börjat byta till kassakvitton fria från BPA. Kemikalieinspektionen ser det som angeläget att följa och påverka utvecklingen om barns hälsorisker efter exponering för BPA. Dels för att BPA är ett ämne med hormonstörande egenskaper och som sådant går det inte att sätta en nedre gräns under vilken man kan utesluta skada. Vidare, eftersom små barn är en känslig grupp när det gäller kemikalieexponering är det viktigt att hitta alla källor där barn kan utsättas för exponering för BPA. Till exempel har exponeringen av små barn via bröstmjölk uppskattats till att vara cirka 200 gånger högre än den exponering som leksaker och barnartiklar som analyserats i denna studie i värsta fall kan ge upphov till. Dessutom kommer dagens skyddsnivå för BPA att sänkas när ett nytt leksaksdirektiv träder i kraft nästa sommar. Då kommer den högsta tillåtna mängden BPA i leksaker att vara fem procent. Människor utsätts fortfarande för en kontinuerlig exponering av BPA från i många fall okända källor. Det är också viktigt att följa utvecklingen av alternativa material och deras eventuella hälso- och miljöskadande effekter, säger Agneta Falk-Filipsson. Livsmedelsverket Hur mycket bisfenol A får vi i oss? Det totala genomsnittliga dagliga intaget av bisfenol A från mat och dryck i Sverige uppgår till några få mikrogram per kg kroppsvikt och dag, både för barn och vuxna. Det kan jämföras med det tolerabla dagliga intaget på 50 mikrogram per kg kroppsvikt och dag, senast bekräftat av Efsa TDI är den mängd av ett ämne man kan få i sig varje dag under hela livet utan risk för hälsan. Under 2012 och 2013 undersöker Livsmedelsverket tillsammans med Kemikalieinspektionen och Boverket om det läcker ut bisfenol A från dricksvattenrör som renoverats genom så kallad relining. Relining är ett alternativ till traditionells stambyte. Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Storgatan 27 växel Miljö- och hälsoskyddsnämnden fax Falkenberg Internet

10 M FALKENBERG Miljö- och hälsoskyddsnämnden Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:00-16:30 Nr 3 Komniunlodningskoijloret Knnsliqn} Närvarande Ledamöter Anders Hellström (M), ordförande Bengt Hackberg (S), vice ordförande Bo Dannegren (C) Håkan Nyländer (M) Majvor Wallin (S) Kristina Bengtsson (C) Peter Jansson (S) s2<slfc24 Ersättare Tjänstemän Eva Bengtsson (S) Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Per Ola Svensson, sekreterare Anders Ramberg, förvaltningschef 18 Per-Anders Johansson, inspektör 19 Frans Karlsson, inspektör 20 Jennie Eriksson, inspektör 21 Jan-Erik Månsson, inspektör 22 Paragrafer Justering Ordföranden samt Håkan Nyländer ^ Underskrifter Sekreterare Per-Ola Svensson Ordförande... s).. SX. Anders Hellström Justerare.. Håkan Nyländer Protokollet justerat och anslaget Underskrift i MartinakEmretsson

11 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg FALKENBERG Dpi -sy Va Motion om utbyte av plasttallrikar och plastglas i förskolor och skolor. Dnr /60 Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar lämna följande yttrande 1 Nämnden anser att försiktighetsprincipen ska tillämpas och att plasttallrikar ska bytas ut inom alla BUN:s enheter. Beslutsunderlag Beslutsförslag, Motion, Sammanfattning av ärendet I en motion föreslår Sara Grimpe (S) att plasttallrikar i förskolors och skolors verksamheter förbjuds och byts ut till andra och säkrare material som exempelvis glasporslin och glas. Anledningen till detta är att ämnet Bisfenol A kan ha använts i plasten. I motionen framhålls att ämnet kan ha en negativ inverkan på människors hälsa. Enligt Livsmedelsverket har man vid djurförsök sett att höga doser av ämnet ger negativa effekter på kroppen och är hormonstörande. Risken for att ämnet i plastmaterial som förs över till maten ska skada hälsan är mycket låg. Livsmedelsverkets skriver idag att den mängd bisfenol A som barn kan få i sig via material som kommer i kontakt med livsmedel är så liten att den inte innebär någon risk för barnets hälsa. Samtidigt har EU förbjudit ämnet i nappflaskor. Utifrån en försiktighetsprincip har Sverige förbjudit ämnet även i barnmatsförpackningar. I Falkenberg har barn- och utbildningsnämnden samt kost- och städförvaltningen hand om köken och det porslin och de dryckesbehållare som används. Vid en inventering av enheter inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde används i undantagsfall plastmuggar. När det gäller tallrikar använder de flesta porslin eller glasporslin. Utifrån en första kontroll innehåller de plasttallrikar som används inte bisfenol A. Samtliga enheter med plasttallrikar har fått i uppdrag att gå igenom sina tallrikar och kassera enheter som har en märkning som visar att de innehåller ämnet. Kost- och städservice genomfor en inventering av köken. På många enheter används inte plasttallrikar eftersom har de ersatts med annat material när de har slitits ut. Gymnasieskolan har plasttallrikar som inte är märkta att de innehåller ämnet. Avsikten är Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

12 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg FALKENBERG att stegvis utfasa materialet ändå. Vad gäller plastglas så fålls ämnet bara ut vid värme och inte vid kalla drycker. Därför är avsikten inte att byta ut glasen. Ekonomi Eftersom förekomsten av ämnet bisfenol A inte verkar vara vanligt förekommande, om alls, i de tallrikar som nämnden själv använder innebär det inga större kostnader att byta ut det material som eventuellt hittas. Omfattningen av ämnet i de köken som kost- och städförvaltningen har enligt uppgifter från förvaltningen inte heller varit så omfattande att det innebär någon större kostnad att byta ut det. Inventeringen var dock inte slutförd när dessa uppgifter kom till barn- och utbildningsnämnden. Den enhet som har mycket plasttallrikar är Falkenbergs gymnasieskola. Övervägande Hos kök som tillhör barn- och utbildningsförvaltningen har bisfenol A inte hittats. Idag har mycket plasttallrikarna bytts ut och de som finns kvar innehåller inte ämnet enligt den inventering som gjorts. Förekomster av ämnet kan finnas i de kök som kost- och städenheten ansvarar för. Tallrikar har redan bytts ut när det har konstaterats att de innehåller ämnet. Många enheter har sedan tidigare bytt ut plasttallrikar eftersom de upplevs som trevligare att äta på. Yrkanden och beslutsordning Sara Grimpe Wernersson (S) yrkar på en ändring i beslutssatser och att nämnden beslutar: Nämnden anser att försiktighetsprincipen ska tillämpas och att plasttallrikar ska bytas ut inom alla BUN:s enheter. Ordförande ställer proposition på Sara Grimpe Wernerssons (S) förslag och finner att nämnden beslutar bifalla yrkandet. Vid protokollet Sekreterare Frida Byrsten Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

13 Tjänsteskrivelse Datum FALKENBERG Kommunstyrelseförvaltningen Kost- & Städservice Agneta Elofsson IM! i m."l c U.M. I i Yttrande på motion fc-szoj3 -"cv') -att plasttallrikar och plastglas i förskolor och skolors verksamheter förbjuds och byts ut till andra och säkrare material som exempelvis glasporslin och glas. Från. Sara Grimpe Wernersson Socialdemokraterna Bisfenol A finns framförallt i plastprodukter som CD- och DVD-skivor, kontaktlinser, tandfyllningsmaterial, kameraskal, epoxyfärger, epoxylim, tryckfärger och kopieringspapper. Mindre än fem procent av all producerad bisfenol A används i olika typer av matbehållare, till exempel nappflaskor (inte sedan mars 2011) och konservburkar, och i enstaka artiklar för mikrovågsvärmning, genomskinliga pipmuggar och förvaringskärl samt hårda vattenflaskor som används vid sport. Plasttallrikar/glas som är tillverkade av polykarbonat innehåller BisfenolA. Sedan 1 juni 2011 är det inte längre tillåtet att sälja nappflaskor med bisfenol A i butiker inom EU. Regeringen har även lagt fram ett förslag om förbud mot all användning av bisfenol A i barnmatsförpackningar, denna kommer att träda ikraft under sommaren Livsmedelsverket säger att risken för att ämnen i plastmaterial som förs över till maten ska skada hälsan är mycket låg. Den mängd bisfenol A som barn kan få i sig via material som kommer i kontakt med livsmedel är så liten att den inte innebär någon risk för barnets hälsa. För att BisfenolA skall läcka ut krävs att plastmaterialet utsätts för värme, därför utgör plastglas ingen risk. Se livsmedelsverkets hemsida. En kartläggning inom Kost- & Städservice visar att i nuläget finns plasttallrikar i tio skolrestauranger och i 4000 exemplar, av dessa innehåller 1400 tallrikar BisfenolA. Antalet plastglas som används i kommunens skolresturanger är 300 styck och finns i en skolrestaurang i övrigt används endast glas av typ Duralex. Kost- & Städservice har för 2013 och 2014 äskat om kr/år i investeringsplanen för utbyte av plasttallrikar/glas. Vilket innebär att när nyinskaffning av tallrikar görs i kommunens skolrestauranger skall inga plasttallrikar/glas köpas in oavsett om de innehåller polykarbonat eller inte. Den alternativa tallrik som Kost- & Städservice rekommenderar att köpa vid nyinskaffning kallas i vardagligt tal glasporslinstallrik. Denna tallrik tillverkas i Frankrike och har produktnamn "The Opal Arcoroc line". Innehållet i tallriken är 100 % glas och det är 100 % återvinningsbart. Kost- & Städservice, Agneta Elofsson, Verksamhetschef ' Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna förskola. KS 2013-74.

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna förskola. KS 2013-74. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-09 370 Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 30 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227

Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227 kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-11-08 293 Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningarna för inköp av fyren Morups Tånge. KS 2013-398

Motion om att utreda förutsättningarna för inköp av fyren Morups Tånge. KS 2013-398 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 63 Motion om att utreda förutsättningarna för inköp av fyren Morups Tånge. KS 2013-398 KS, KF Beslut

Läs mer

2013-10-15. Medborgarförslag om att anpassa trottoarkanterna på Slätten för rollator och rullstolar. Dnr 2012-392

2013-10-15. Medborgarförslag om att anpassa trottoarkanterna på Slätten för rollator och rullstolar. Dnr 2012-392 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg IO 2013-10-15 311 Medborgarförslag om att anpassa trottoarkanterna på Slätten för rollator och rullstolar. Dnr 2012-392 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421

Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 70 Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422

Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-17 82 Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367

Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367 kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 63 Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets

Läs mer

Förlängt tillstånd till bergtäkt på Stafsinge 6:4. KS 2015-169

Förlängt tillstånd till bergtäkt på Stafsinge 6:4. KS 2015-169 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 156 Förlängt tillstånd till bergtäkt på Stafsinge 6:4. KS 2015-169 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer. (AU 349) Dnr KS 2010-242

Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer. (AU 349) Dnr KS 2010-242 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg *kw' 2011-12-06 317 Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer. (AU 349) Dnr KS 2010-242 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319

Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 71 Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 31 Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS 2014-322

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Motion om klassfarmorsystem. (AU 215) KS 2014-14

Motion om klassfarmorsystem. (AU 215) KS 2014-14 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 189 Motion om klassfarmorsystem. (AU 215) KS 2014-14 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Motion om resursjobb istället för bidragsberoende. (AU 142) KS 2014-38

Motion om resursjobb istället för bidragsberoende. (AU 142) KS 2014-38 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 133 Motion om resursjobb istället för bidragsberoende. (AU 142) KS 2014-38 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Ge kommunstyrelsen i

Läs mer

Slutredovisning av Investeringsprojekt Tillgänglighetsåtgärder offentlig plats. (AU 220) KS 2014-294

Slutredovisning av Investeringsprojekt Tillgänglighetsåtgärder offentlig plats. (AU 220) KS 2014-294 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 195 Slutredovisning av Investeringsprojekt Tillgänglighetsåtgärder offentlig plats. (AU 220) KS 2014-294 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige

Läs mer

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. KS 2014-24

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. KS 2014-24 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 192 Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. KS 2014-24 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Medborgarförslag om att täcka Rådhustorget med gräs under två veckor sommartid. (AU 247) KS 2014-166

Medborgarförslag om att täcka Rådhustorget med gräs under två veckor sommartid. (AU 247) KS 2014-166 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 217 Medborgarförslag om att täcka Rådhustorget med gräs under två veckor sommartid. (AU 247) KS 2014-166 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 394 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-05-28 Sammanträdestid 16.00-20.00. Närvarande

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-05-28 Sammanträdestid 16.00-20.00. Närvarande Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-05-28 Sammanträdestid 16.00-20.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Uppdrag i budget rapport från integrationsberedningen om hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen. KS 2015-112.

Uppdrag i budget rapport från integrationsberedningen om hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen. KS 2015-112. Beslutsförslag 2014-08-06 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Uppdrag i budget rapport från integrationsberedningen om hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras

Läs mer

Medborgarförslag om utökning och förbättring av frisbeegolfbanan vid Vallarna. (AU 17) KS 2014-315

Medborgarförslag om utökning och förbättring av frisbeegolfbanan vid Vallarna. (AU 17) KS 2014-315 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 49 Medborgarförslag om utökning och förbättring av frisbeegolfbanan vid Vallarna. (AU 17) KS 2014-315 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 264 Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-449

Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-449 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-01-29 23 Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i. Dnr KS 2012-449 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Köp av fastigheten Tröinge 6:96. (AU 49) KS 2015-50

Köp av fastigheten Tröinge 6:96. (AU 49) KS 2015-50 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 75 Köp av fastigheten Tröinge 6:96. (AU 49) KS 2015-50 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

2014-02-04. Motion om bättre vitmarkeringar samt skyltning vid cykelöverfarter och övergångsställen. (AU 9) KS 2013-303

2014-02-04. Motion om bättre vitmarkeringar samt skyltning vid cykelöverfarter och övergångsställen. (AU 9) KS 2013-303 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 33 Motion om bättre vitmarkeringar samt skyltning vid cykelöverfarter och övergångsställen. (AU 9) KS 2013-303 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. KS 2015-289

Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. KS 2015-289 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-26 34 Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. KS 2015-289 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om färgade ytor på parkeringar för rörelsehindrade. Dnr KS 2013-183

Motion om färgade ytor på parkeringar för rörelsehindrade. Dnr KS 2013-183 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-22 321 Motion om färgade ytor på parkeringar för rörelsehindrade. Dnr KS 2013-183 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Remiss Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi (SOU 2017:22). KS

Remiss Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi (SOU 2017:22). KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-30 177 Remiss Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi (SOU

Läs mer

Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan

Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 12 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 144 Ks 178 Au 210 KS/2015-0257 Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan s förslag till Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 35(66) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-12-01 Dnr 2014/424 248 Svar på motion om att öka takten i arbetet att avgifta vardagen i Borlänge kommun Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. (AU 372) KS 2015-239

Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. (AU 372) KS 2015-239 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-01-12 35 Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. (AU 372) KS 2015-239 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Information energieffektiviseringsåtgärder. KS 2012-33

Information energieffektiviseringsåtgärder. KS 2012-33 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-08-26 242 Information energieffektiviseringsåtgärder. KS 2012-33 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Medborgarförslag om utökad belysning längs Lönestigsvägen i Glommen. (AU 12) KS 2013-58

Medborgarförslag om utökad belysning längs Lönestigsvägen i Glommen. (AU 12) KS 2013-58 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 36 Medborgarförslag om utökad belysning längs Lönestigsvägen i Glommen. (AU 12) KS 2013-58 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

2013-08-13. Medborgarförslag om upphandling av ägg som producerats i system med inredda burar. (AU 222) Dnr KS 2013-140

2013-08-13. Medborgarförslag om upphandling av ägg som producerats i system med inredda burar. (AU 222) Dnr KS 2013-140 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-08-13 170 Medborgarförslag om upphandling av ägg som producerats i system med inredda burar. (AU 222) Dnr KS 2013-140 KF Beslut

Läs mer

Översyn av taxor inom miljöbalkens område bilaga A och B. KS 2015-332

Översyn av taxor inom miljöbalkens område bilaga A och B. KS 2015-332 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-11-03 303 Översyn av taxor inom miljöbalkens område bilaga A och B. KS 2015-332 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-10-22 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-10-22 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Inlandsrummet klockan 13:00-16:45 Beslutande Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Göran Oskarsson (FP) Björn Saletti (V) Sekreterare Fredrik Skreberg

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-19 Sida 1 (18) Plats och tid Tranan 1, Stadshuset, 2011-09-19 kl. 13:30-15:30 Beslutat Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde, delar av Skogstorp 4:148 och Smedjeholm 1:65. KS 2015-89

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde, delar av Skogstorp 4:148 och Smedjeholm 1:65. KS 2015-89 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-17 73 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde, delar av Skogstorp 4:148 och Smedjeholm 1:65.

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. (AU 280) Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. (AU 280) Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-10-08 211 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. (AU 280) Dnr KS 2013-226 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Läs mer

Svar på medborgarförslag från om nybyggnation av förskola i Skee

Svar på medborgarförslag från om nybyggnation av förskola i Skee STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 9 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 51 Ks 64 Au 99 Ks/2013-0422 Svar på medborgarförslag från om nybyggnation av förskola i Skee Kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om presskonferens efter nämndsmöten. (AU 396) KS 2014-401

Medborgarförslag om presskonferens efter nämndsmöten. (AU 396) KS 2014-401 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 32 Medborgarförslag om presskonferens efter nämndsmöten. (AU 396) KS 2014-401 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Protokoll Nr 24 Sammanträdesdatum 2008-09-23 Sammanträdestid 08.30-12.10

Protokoll Nr 24 Sammanträdesdatum 2008-09-23 Sammanträdestid 08.30-12.10 Protokoll Nr 24 Sammanträdesdatum 2008-09-23 Sammanträdestid 08.30-12.10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 15 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS 2015-301 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479

Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479 34 Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Kommunstyrelsen har möjlighet att köpa in fastigheter för att täcka behov av boende

Läs mer

Taxa för slamtömning och revidering av renhållningstaxa 2014. KS 2013-171

Taxa för slamtömning och revidering av renhållningstaxa 2014. KS 2013-171 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 329 Taxa för slamtömning och revidering av renhållningstaxa 2014. KS 2013-171 KS, KF Beslut

Läs mer

Motion om uppsägning av avtal med Migrationsverket. (AU 24) KS 2014-445

Motion om uppsägning av avtal med Migrationsverket. (AU 24) KS 2014-445 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 52 Motion om uppsägning av avtal med Migrationsverket. (AU 24) KS 2014-445 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 147 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS 2015-22 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 62 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS 2015-301 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. (AU 42) KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. (AU 42) KS 2014-55 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 56 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. (AU 42) KS 2014-55 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. KS 2015-239

Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. KS 2015-239 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-12-22 372 Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. KS 2015-239 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-01 343 Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS 2016-431 Beslut

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningarna för att Falkenbergs kommun ska bli en Fairtrade city. KS 2015-228

Motion om att utreda förutsättningarna för att Falkenbergs kommun ska bli en Fairtrade city. KS 2015-228 230 Motion om att utreda förutsättningarna för att ska bli en Fairtrade city. KS 2015-228 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Ge kommunstyrelsen

Läs mer

Justering av taxor offentlig plats. Dnr KS 2010-558. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Justering av taxor offentlig plats. Dnr KS 2010-558. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2010-11-16 FALKENBERG 350 Justering av taxor offentlig plats. Dnr KS 2010-558 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Motion om öppen förskola i Ullared. KS

Motion om öppen förskola i Ullared. KS 25 Motion om öppen förskola i Ullared. KS 2014-332 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen med tilläggen att i utredningen i första

Läs mer

Begäran om planläggning av Skrea 5:51. KS 2014-214

Begäran om planläggning av Skrea 5:51. KS 2014-214 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-24 207 Begäran om planläggning av Skrea 5:51. KS 2014-214 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på motion Solceller/solfångare i Strömstads kommun

Svar på motion Solceller/solfångare i Strömstads kommun STRÖMSTADS KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida Kommunfullmäktige 19 (37) 2015-12-17 Kf 148 Ks 182 Au 214 KS/2013-0221 Svar på motion Solceller/solfångare i Strömstads kommun s förslag till Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Göran Löfquist (M) Eva Bengtsson (S) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande...

Göran Löfquist (M) Eva Bengtsson (S) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2013-04-10 Sammanträdestid 13:00-17:00 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande Bengt Hackberg (S), vice

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Motion om att skydda förskolebarnen mot skadlig UV-strålning. KS

Motion om att skydda förskolebarnen mot skadlig UV-strålning. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-01 350 Motion om att skydda förskolebarnen mot skadlig UV-strålning. KS 2016-142 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om att avgifta förskolan

Motion om att avgifta förskolan ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:592-034 2016-04-05 1/2 Motion om att avgifta förskolan Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att 1. avslå motionen med motiveringen att arbetet

Läs mer

Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS

Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-03-08 97 Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS 2015-105 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen

Läs mer

Svar på motion om att fria resor för alla över 65 år med Västtrafik inom Strömstads kommun även ska gälla för resor med Kosterbåtarna

Svar på motion om att fria resor för alla över 65 år med Västtrafik inom Strömstads kommun även ska gälla för resor med Kosterbåtarna SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 (41) Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 17 Au 37 Dnr KS/2011-0126 Svar på motion om att fria resor för alla över 65 år med Västtrafik inom Strömstads kommun även ska gälla

Läs mer

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 i Kommunhuset kl 14.10-15.45 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg (s) Britta

Läs mer

Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS

Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-08-19 233 Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS 2014-108

Läs mer

Ansökan om planbesked för Leken 1 m m (Herting). KS 2013-212

Ansökan om planbesked för Leken 1 m m (Herting). KS 2013-212 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-01-21 2 Ansökan om planbesked för Leken 1 m m (Herting). KS 2013-212 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00-15:00, ajournering kl. 09:15-09:45 Beslutande Yvonne Bergvall (S), ordförande Thommy Brännström (S) Eva Hardebrant

Läs mer

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 121 Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS 2015-150 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 392 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 64 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-04-16. Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan

Sammanträdesdatum 2015-04-16. Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan n sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-04-16 < ',1 -'T T,,-., '-~\,-W L, ~ _:) 2Cl5 29 (47) 76 Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan Dnr2014/823

Läs mer

Projekt 2012 - Kostpolicy

Projekt 2012 - Kostpolicy KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (19) Kommunfullmäktige 2015-04-23 Kf Ks 57 Au 55 Ks/2013-0436 Projekt 2012 - Kostpolicy s förslag till Kommunfullmäktiges beslut att anta Kostpolicy för Strömstads kommun Ärendebeskrivning

Läs mer

Utredning av förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. KS 2014-83

Utredning av förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. KS 2014-83 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 345 Utredning av förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. KS 2014-83 KS

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.40 15.25 Ajournering kl. 14.40 14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Torsten Vigre (M), tjänstgörande ersättare för Olof Röstin (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 56 Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2009-02-03 Sammanträdestid 08.00-17.00

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2009-02-03 Sammanträdestid 08.00-17.00 Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2009-02-03 Sammanträdestid 08.00-17.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry

Läs mer

Svar på motion angående Cykelluft

Svar på motion angående Cykelluft STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 14 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 20 Ks 28 Au 55 Ks/2013-0396 Svar på motion angående Cykelluft Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 10 12.05 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

Medborgarförslag om att bygga en handikappanpassad fikaplats vid strandkanten på Skrea strand. (AU 283) KS 2014-151

Medborgarförslag om att bygga en handikappanpassad fikaplats vid strandkanten på Skrea strand. (AU 283) KS 2014-151 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-10-07 243 Medborgarförslag om att bygga en handikappanpassad fikaplats vid strandkanten på Skrea strand. (AU 283) KS 2014-151 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

J^^É.t Måns Nilsson (S)

J^^É.t Måns Nilsson (S) NORRTÄLJE KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 16.00-16.25 Louise Branting (C), ordförande

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt. (AU 111) KS 2014-353

Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt. (AU 111) KS 2014-353 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 118 Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt. (AU 111) KS 2014-353 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-04-05 138 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Läs mer

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 151 Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS 2012-233 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ärende 18. Motion om att Karlskoga kommun ska uppmuntra barn och ungdomar under 15 år att använda hjälm

Ärende 18. Motion om att Karlskoga kommun ska uppmuntra barn och ungdomar under 15 år att använda hjälm Ärende 18 Motion om att Karlskoga kommun ska uppmuntra barn och ungdomar under 15 år att använda hjälm Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-03-21 KS 2015.0320 Handläggare Mats Johansson Kommunfullmäktige Svar på

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 47 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen.

Läs mer

2015-01-13. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

2015-01-13. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 29 Motion om att anta ett miljömål om Giftfri miljö, kartlägga och göra sig av med giftiga ämnen i kommunens verksamheter

Läs mer