Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014"

Transkript

1 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker t ex FARs Samlingsvolym redovisning, SRF Redovisning 2014, Reko- Svensk standard för redovisningstjänster utgåva 2014 och övrig lämplig, valfri, litteratur Egna anteckningar, broschyrer i digitalt format eller i pappersformat etc. Externa kontakter är inte tillåtna, det vill säga uppkoppling mot internet, användning av mobiltelefoner eller samtal med kollega. OBS! Lyssna på musik via mobiltelefon är inte tillåtet, endast via Ipod eller dator. Svar avlämnas på fil (datorbaserat), denna sparas ner på USB och lämnas in. Svaren skall lämnas i en enda fil skriven i Word eller Excel (inte pdf). Svaren ska lämnas numrerade i den ordning som testet anger. Filen skall döpas till Förnamn_Efternamn_personnummer. ENDAST FÖDELSENUMMER (ÅÅMMDD) ska finnas på SAMTLIGA SVARSSIDOR; använd dig av sidhuvudet Svar kan även lämnas på papper, men du väljer antingen eller, det vill säga, antingen lämnas samtliga svar på fil(datorbaserat) eller annars lämnas samtliga svar på papper. Ange födelsenummer på varje papper (ÅÅMMDD) Om du väljer att inte besvara en fråga anger du det med en upplysning om att frågan inte besvarats. Poäng: Maximalt 100 poäng för godkänt resultat krävs 75 poäng Läs frågorna noggrant och hänvisa, där det efterfrågas i frågeställningen, till lag/norm eller Reko. Tänk på att vara tydlig i ditt svar, förklara hur du har tänkt. Formulera svaren som korta, precisa uttryck eller i punktform. Svar som endast är exakta avskrifter av lagtext, norm eller Reko bedöms inte. Vi vill se dina slutsatser. Du får inte ta med dig frågorna/bilagorna härifrån, examen ska lämnas in i sin helhet när du är klar. Lycka till!

2 Uppgift 1 Allmänna konsultfrågor 30 poäng Du är auktoriserad redovisningskonsult och nedan följer några frågeställningar som du kan komma i kontakt med i ditt dagliga arbete på en redovisningsbyrå. Fråga 1 Allmänna konsultfrågor (5p) På din redovisningsbyrå har ni har en kund som expanderat kraftigt det senaste året. Du är kundansvarig och tillsammans på byrån hjälper ni kunden med löpande bokföring, löner, bokslut och årsredovisning. Vilka är de fyra viktigaste frågorna ni tar upp när ni löpande utvärderar förutsättningarna för att behålla uppdraget? Hänvisa till Reko i ditt svar. Har vi resurser och kompetens fortfarande? Behöver uppdragsavtalet uppdateras? Fungerar samarbetet med kunden? Rapportering, finns nya behov i och med expansionen? Reko 310 Antagande och omprövning av uppdrag Fråga 3 Allmänna konsultfrågor (3 p) Du har sedan länge en kund som du hjälper med löpande bokföring, bokslut och upprättande av årsredovisning. Bolaget ägs av till lika delar av tre systrar (Hanna, Kerstin och Lisa). Hanna och Kerstin sitter i styrelsen. Nu ringer Lisa till dig och kräver att få ta del av bolagets redovisning eftersom hon är delägare i bolaget. Hon tror att hon har blivit lurad. Hur agerar du? Hänvisa till Reko i ditt svar. Du förklarar för Lisa att du har tystnadsplikt och kan tyvärr inte svara på hennes frågor. Reko 130 Redovisningskonsultens tystnadsplikt.

3 Fråga 4 Allmänna konsultfrågor (7 p) Pelles Gräv AB, ett välkänt litet bolag i A-stad som ägs och drivs av Pelle. Pelles Gräv har en nettoomsättning som uppgår till ca 1,8 Mkr/år. Nedan finner du en sammanställning av bolagets egna kapital. (SEK) Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Pelle kontaktar dig och berättar att de har haft väldigt mycket att göra. Det har fått effekten att de inte hinner med sin löpande bokföring. Han har hört något om senareläggning av bokföringen och undrar nu om de har möjlighet att samla sina verifikationer på hög och avvakta med att bokföra tills det blir lugnare tider? a) Vilka regler gäller kring senareläggning av bokföringen för Pelles Gräv AB? Motivera ditt svar och hänvisa till lag eller norm. (3 p) b) Om bokföringen senareläggs, vad ska Pelle då göra med sina verifikationer? Hänvisa till lag eller norm. (2 p) c) Med hänsyn tagen till den information du har om företaget, vad ger du Pelle för råd gällande när bokföringen ska vara upprättad. Motivera ditt svar. (2 p) a) Huvudregeln för alla bokföringsskyldiga är att bokföring ska ske så snart det är möjligt. Det finns en möjlighet att senarelägga bokföringen om det finns särskilda skäl och om det är förenligt med god redovisningssed. Om bolaget har en nettoomsättning som uppgår till högst tre miljoner kronor får bokföringen senareläggas till 50 dagar efter det kvartal då affärshändelsen inträffade. BFNAR 2013: b) Senareläggs bokföringen ska verifikationerna i avvaktan på bokföring ordnas i takt med att det mottas eller sammanställs. BFNAR 2013: c) Då resultatutvecklingen historiskt sett inte varit den bästa och att det egna kapitalet per inte är speciellt starkt skulle jag råda bolaget att inte avvakta med att bokföra då det finns en risk att de hamnar i en kontrollbalanssituation.

4 Uppgift 2 Case: Tradeimport AB 30 poäng Detta case är tänkt som en normal uppdragssituation. Tänk på att lösa frågorna på ett bra och strukturerat sätt så att det tydligt framgår hur du som auktoriserad redovisningskonsult har agerat. Tips är att först gå igenom materialet, sedan löser du en fråga i taget. Svaret ska vara kort och tydligt. Tänk Reko och god redovisningssed. Bakgrundinformation Möbelspecialisten AB importerar möbler från Italien och är kund till dig sedan 5 år. På en möbelmässa för en dryg månad sedan träffade din kund ägaren till Tradeimport AB, som importerar välkända utemöbler från Spanien. Det visade sig då att Tradeimport AB är till salu, och bolaget skulle bli ett utmärkt komplement till Möbelspecialisten AB:s nuvarande verksamhet. Din kund har därför varit i kontakt med ägaren till Tradeimport AB och har fått en sammanställning över utvecklingen för år , inklusive det preliminära bokslutet för Möbelspecialisten AB funderar på att lägga ett bud på Tradeimport AB, säljarna begär en köpeskilling som motsvarar 5 gånger vinsten efter skatt för år Din kund ber dig därför att titta på bolagets resultat- och balansräkning och kommentera. De vill också ha hjälp med att beräkna vad priset skulle bli för Tradeimport AB om de betalar vad säljarna begär. Möbelspecialisten AB skulle vilja genomföra en affär före årsskiftet då resultatet är lågt och man skulle vilja förbättra det genom att få ett koncernbidrag från Tradeimport AB som visar vinst. Nedan finner du den sammanställning över Tradeimport AB:s resultat- och balansräkning som din kund har fått. Viktig information: Redovisningen följer sedan räkenskapsåret 2012 BFNAR 2008:1 Årsredovisning för mindre aktiebolag. Årets avskrivningar skall ske med 10 % på inventariernas anskaffningsvärde som uppgår till 800 tkr. Posten immateriella tillgångar avser en egen marknadskampanj som drivits mot ICAbutiker under Varulagrets anskaffnings- och nettoförsäljningsvärden framgår nedan.

5 . Frågor: a) Ta hänsyn till informationen ovan och berätta vilka justeringar du föreslår i resultaträkningen. Ange referens till lag eller norm för varje justering du gör. (12 p) b) Beräkna köpeskillingen för aktierna baserat på det justerade resultatet efter skatt för år 2014, som du fick fram i uppgift a. Bortse från förändringar i periodiseringsfonder. (4 p) c) Kommentera utvecklingen av resultat, ställning och likviditet för Tradeimport AB för Ange fem kommentarer. (10 p) d) Kan Möbelspecialisten AB få koncernbidrag av Tradeimport AB under 2014? Motivera ditt svar. (4 p)

6

7

8 Exempelsvar a): Årets avskrivning ska bokas. 800 tkr * 10 % = 80 tkr. ÅRL 4 kap 4 (även hänvisningar in i BFNAR 2008:1 kap 10 har godkänts). Posten som bolaget kallar immateriella tillgångar är inte en post som får aktiveras. Rätta bokningen som gjorts under året. BFNAR 2008: Varulagret bör justeras med = 39 tkr. Vilket innebär en kostnad på 39 tkr som bokas på lagerförändring. BFNAR 2008: Exempelsvar b): Beräknat resultat inklusive justeringar uppgår till (tkr): Beräknad köpeskilling: 137 tkr * 5 = 685 tkr Resultat före justeringar 495 Justering varulager - 39 Justering avskrivningar - 80 Justering marknadskampanj -200 Justerat resultat 176 Avgår skatt 22% - 39 Justerat resultat efter skatt 137

9 Exempelsvar c) Den ekonomiska utvecklingen för Tradeimport AB utmärks av nedanstående förhållanden, där varje kommentar ger max 2 p. Högst 5 kommentarer kan ge poäng, vilket ger totalt 10 p för denna fråga. Även andra väsentliga observationer och kommentarer kan medföra poäng. Kraftigt ökande omsättning Detta visar att verksamheten växer, vilket i sig är positivt förutsatt att man kan utnyttja den ökande volymen till ökat resultat. Samtidigt kräver tillväxt normalt ökat rörelsekapital för varulager och kundfordringar, vilket kan innebära ett finansieringsbehov utöver leverantörsskulder. För att utnyttja den positiva trenden kan det därför finnas/uppstå ett kapitalbehov utöver köpeskillingen. Minskande bruttomarginal Under perioden 2011 till 2014 minskar bruttomarginalen från 63,5 till 58,9% efter justeringen av varulagret. Detta innebär att man inte har kunnat utnyttja den ökande volymen för att öka resultatet på ett optimalt sätt. Om volymen minskar igen kommer det att få stora effekter på resultatet, och en analys bör ske av orsaken. Orsaken kan vara sänkta försäljningspriser/utförsäljningar, ökade inköpspriser eller förändringar i sortimentet mot mindre lönsamma artiklar. Detta bör analyseras! Minskade externa kostnader Externa kostnader minskar märkbart 2013 och 2014 jämfört med tidigare år. Denna typ av kostnader är normalt fasta till sitt belopp och påverkas inte av volymen, varför förändringen sannolikt beror på att någon kostnad har tagits bort eller förändrats. Om inköpta resurser har blivit billigare är det en fördel som gynnar verksamheten på längre sikt, men om företaget avstår kostnader som t ex marknadsföring eller medverkan på produktmässor kan det medföra att den framtida omsättningen minskar, och därmed även lönsamheten. Vi bör därför försöka reda ut vad som ligger bakom minskningen. Ökade personalkostnader Personalkostnaderna ökar varje år och följer sedan 2012 omsättningen med en fast andel på ca 40%. Denna typ av kostnader är normalt fasta, och ökar bara med nya löneavtal, dvs normalt mindre än den ökade omsättningen som här är 18-20% för 2013 och Trenden visar ett ökande behov av personal som kan medföra stora lönsamhetsproblem om volymen minskar och antalet anställda inte kan anpassas i samma takt. Ökande kundfordringar Kundfordringarnas relation till omsättningen är normalt relativt fast, eftersom ökad försäljning leder till motsvarande mera kundfordringar. Här ökar dock andelen kundfordringar av omsättningen något under 2013 och 2014 jämfört med tidigare år. Detta indikerar sämre rutiner för fakturering eller sämre betalningsvilja från kunderna. Följden kan bli ökat kapitalbehov, med ökande räntekostnader och eventuella kreditrisker som följd.

10 Likviditet Företagets likvida medel är mycket låga och har minskat drastiskt under Kassalikviditeten som mäter betalningsförmågan för kortfristiga skulder (omsättningstillgångar varulager/kortfristiga skulder) är också på för låg nivå med (( (809 39))/613) 82%. Gränsvärdet för att kunna betala alla skulder är 100%, vilket betyder att företaget har ett behov av att låna/utnyttja checkkrediten för att betala kortfristiga skulder. Detta kommer att belasta resultatet med räntekostnader, vilket är negativt. Trenden försämras dessutom, då föregående års värde var 91%. Utdelning Utdelning av vinstmedel till aktieägarna har skett med 200 av 2013 års vinstmedel under år 2014 ( ). Detta kan anses som olämpligt med tanke på den dåliga likviditeten under Ökande varulager Varulagret ökar varje år fram till 2014 när en marginell minskning sker med -39. Eftersom företaget har minskad bruttomarginal finns genom det ökande lagret även ökade inkuransrisker från ett allt större varulager, vilket kommer att påverka resultatet negativt. Ett ökat varulager kräver även finansiering, vilket kommer att påverka resultatet genom ökade räntekostnader. En analys av lagrets innehåll och inkuransrisker bör därför ske för att bedöma risken för negativ resultatpåverkan och ytterligare sänkt bruttomarginal. Exempelsvar d): Nej, koncernbidrag kan inte lämnas då aktierna inte ägdes vid årets ingång.

11 Uppgift 3 Moms 15 poäng Fråga 1 Vinstmarginalbeskattning (4 p) Bolaget bedriver handel med begagnade bilar och vill ha ditt stöd i hur man kan nyttja vinstmarginalbeskattning avseende moms. Man har köpt en begagnad bil av en privatperson för kr som man sedan har gjort vissa reparationer på för kr. Bilen säljs vidare för kr. Vad blir beskattningsunderlaget respektive utgående moms vid vinstmarginalbeskattning i denna bilaffär? = kr Beskattningsunderlag = x 80 % = kr Moms = x 25 % = kr Fråga 4 Försäljning av tjänster till andra länder (3 p) Du arbetar med redovisningskonsultationer och har fått ett uppdrag från en köpare som har sin verksamhet och sitt säte i Danmark. Du har från ditt kontor i Flen utfört tjänster på distans avseende kundens lokala verksamhet. Nu ska du skicka en faktura till din danska momsregistrerade köpare och funderar hur momsen ska hanteras. Ska du debitera någon utgående moms? Motivera ditt svar. Jag debiterar ingen utgående moms. Vid tjänsteförsäljning är huvudregeln är att tjänsten anses omsatt i det land där köparen är etablerad om tjänsten säljs dit.

12 Uppgift 4 ABL 10 poäng Fråga 2 Bildande av AB (3p) För att ta del av de förmånliga utdelningsmöjligheterna, de så kallade 3:12 reglerna krävs det att jag äger aktierna vid årets ingång. Därför bildar man hellre ett bolag före än efter kalenderårsskifte. När anses ett aktiebolag bildat? Ange lagrum. Ett aktiebolag är bildat när stiftelseurkunden har undertecknats av samtliga stiftare enligt 2 kap. 4 ABL. Fråga 3 Aktiebok (5p) I ett aktiebolag ska det finnas en aktiebok med uppgifter om aktier och aktieägare i bolaget. a) Om din granne har ett mindre aktiebolag, vilka möjligheter har du att få ta del av de uppgifter som finns i hans bolags aktiebok? Vad gäller om aktieboken är digital (automatiserad behandling)? (2 p) b) Hur länge och på vilket sätt måste en aktiebok för ett mindre aktiebolag bevaras? Vad gäller när bolaget för över uppgifter från en tidigare pappersbaserad aktiebok till en digital aktiebok? Ange lagrum (3 p) a) I bolag som inte är avstämningsbolag ska aktieboken hållas tillgänglig hos bolaget för alla som vill ta del av den. Om aktieboken ligger på datamedia ska bolaget ge var och en som begär det tillfälle att hos bolaget ta del av en aktuell utskrift eller annan aktuell framställning av aktieboken. 5 kap. 10 ABL. b) En aktiebok ska bevaras så länge som bolaget består, samt minst tio år efter det att bolaget har likviderats eller på annat sätt upphört att existera. Om aktieboken förs på papper ska den bevaras i sin ursprungliga form. Övergår bolaget till en digital aktiebok ska den gamla aktieboken bevaras under minst tio år efter det att uppgifter om bolagets samtliga aktier fördes in i den nya aktieboken. 5 kap. 3 ABL.

13 Uppgift 5 Skatt 15 poäng Fråga 3 Utdelning kvalificerade aktier i fåmansbolag (10 p) De två aktiva delägarna till Två Stekare AB, Ulla och Pekka, vill ha lite hjälp med hur deras utdelning som de fått från sitt gemensamma bolag ska beskattas. Ulla och Pekka, äger 50 % av bolaget var ( aktier var). Aktierna förvärvades under 2012 till en total anskaffningsutgift på kr. På årsstämman våren 2014 beslutades om utdelning på 12 kr per aktie. Under år 2013 har Ulla fått kontant bruttolön om kr, medan Pekka har fått kontant bruttolön om kr samt haft förmån av bil till ett värde av kr. Bolaget har även haft en person anställd som fått kontant bruttolön om kr under Det finns inget sparat gränsbelopp sedan tidigare. Se bilagd K10 blankett för hjälp med beräkning men svara i din svarsfil. a) Beräkna Ulla och Pekkas gränsbelopp enligt förenklingsregeln. (2 p) b) Kan Ulla och Pekka använda huvudregeln istället och vad blir gränsbeloppen då? (4 p) c) Hur mycket ska Ulla och Pekka beskatta i tjänst respektive kapital? (2 p) d) Förklara för Ulla och Pekka varför de beskattas olika och föreslå en åtgärd för att undvika detta nästa år. (2 p) Exempelsvar a): Ullas gränsbelopp enligt förenklingsregeln: kr Pekkas gränsbelopp enligt förenklingsregeln: kr Exempelsvar b): Ullas gränsbelopp enligt huvudregeln: ( kr x 11,09 %) + ( x 50 % / 2) = kr Pekka har inte tagit tillräckligt med lön för att få utnyttja huvudregeln. Exempelsvar c): Ulla skattar 2/3 av kr i kapital, d v s kr. Inget i tjänst. Pekka skattar 2/3 av kr i kapital, d v s kr samt kr i tjänst. Exempelsvar d): Pekka har inte tagit tillräckligt med lön under 2013 för att få tillgodoräkna sig löneunderlagen i bolaget. Han behöver ta mer lön under 2014 alt. kanske lämna tillbaka förmånsbilen för att kunna ta mer lön.