VD-kommentar 1. Förvaltningsberättelse 3. koncernens RAPPort ÖVer finansiell ställning 11. förändringar i eget kapital 18

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD-kommentar 1. Förvaltningsberättelse 3. koncernens RAPPort ÖVer finansiell ställning 11. förändringar i eget kapital 18"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2010

2 Innehåll VD-kommentar 1 Förvaltningsberättelse 3 Förslag till BEHANDling AV bolagets resultat 9 koncernens RAPPort ÖVer totalresultat 10 koncernens RAPPort ÖVer finansiell ställning 11 s rapport över förändringar i eget kapital 13 Rapport över Kassaflöden för koncernen 14 Resultaträkning MODerbolaget 15 MODerbolagets RAPPort ÖVer totalresultat 15 Balansräkning MODerbolaget 16 MODerbolagets sammanställning över förändringar i eget kapital 18 Kassaflödesanalys MODerbolaget 19 Redovisningsprinciper och noter 20 Revisionsberättelse 56 Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten 57 Definitioner 58 FEM ÅR I sammandrag 60 Medarbetarna och nätverket 62 Att möta kundernas kvalitets- och miljökrav 64 Risker och riskhantering 65 Så styrs Intellecta 67 bolagsstyrningsrapport inklusive styrelsen 70 intellecta-aktien 78 Årsstämma och ekonomisk rapportering 82

3 VD-kommentar ett extraordinärt komplext år Intellectas kommersiella årsrytm sammanfaller inte fullt ut med det kalendariska året, utan har en eftersläpning på ett antal månader. Den konjunkturella rytmen har en ännu längre eftersläpning, i så motto att den allmänna konjunkturen slår igenom upp till ett år senare i vår verksamhet. Detta är egentligen inte Intellecta-unikt, utan gäller flertalet företag inom kommunikationsområdet. Det är också ett mönster vi känner igen från den föregående konjunkturnedgången. Sålunda hade vi ett mycket starkt 2009, samtidigt som näringslivet i sin helhet präglades av den dramatiska konjunkturförsämringen som följde på finanskrisen kunde vi visa det bästa operativa årsresultatet hittills. Första kvartalet 2010 inleddes likaledes mycket starkt, och vårt Q1-resultat 2010 var det bästa vi presterat så långt. Detta fina resultat speglade eftersläpningen i både årsrytm och konjunktur; vi red fortfarande på det goda Under Q2 vände utvecklingen mot en drastisk försämring och Q3 blev det sämsta kvartalet vi upplevt, då den eftersläpande lågkonjunkturen slog till med full kraft samtidigt som den ekonomiska utvecklingen i industrin snabbt vände uppåt. Jag ska villigt erkänna att det inte är helt enkelt att navigera i denna miljö av motstridiga signaler, och det är lätt att låta sig förledas av alla positiva indikatorer och trampa på gasen lite för tidigt. För att komplicera bilden ytterligare så har Intellectas två affärsområden, Consulting och Infolog, en olikartad rytm i sina konjunkturreaktioner, vilket dock innebär en stor fördel i form av riskbalansering. Det mer industriellt orienterade affärsområdet Infolog med tyngdpunkt i taktisk kommunikation har en rytm som bättre sammanfaller med industrin i sin helhet, vilket förstärks av starka positioner i marknadssegment som snabbt speglar konjunkturförändringar, såsom detaljhandeln. Detta innebär att affärsområdet g jorde ett förhållandevis svagt resultat under 2009 men kom igen starkt under För affärsområde Consulting ser det annorlunda ut. Behovet av strategisk kommunikation minskar inte i dåliga tider, tvärtom det kan mycket väl öka. Inte minst ökar informationsbehovet i investerarkommunen när det krisar, där det i hög utsträckning då handlar om damage control och kriskommunikation. Även om det tar tid för kundföretagen att svänga från offensivt till defensivt i sin strategiska kommunikation tar det sedan ännu längre tid att svänga tillbaka från defensivt till offensivt. I Intellecta är ett tillväxtbolag, som under de senaste fem åren vuxit med i genomsnitt 14 procent per år, under god vinstutveckling. Under samma fem år har avkastningen på syssel satt kapital varit i genomsnitt 20 procent, vilket är synnerligen konkurrenskraftigt. det läget kan det också vara knappt om resurser. Under det fjärde kvartalet 2010 och de första månaderna under 2011 började efterfrågan successivt komma tillbaka, och det finns ingen anledning att tro att mönstret från tidigare konjunkturuppgångar inte ska upprepas denna gång. I så fall bör framför allt hösten 2011 se allt bättre ut. Intellectas rörelseresultat förbättrades under det fjärde kvartalet till 23,9 (16,0) MSEK. Nettoomsättningen ökade till 190,8 (187,7) MSEK. Rörelsemarginalen ökade till 12,5 (8,5) procent. I rörelseresultatet ingår dock övriga intäkter, som inkluderar återbetalning av mervärdeskatt för år med 26,8 MSEK samt nedskrivning av goodwill med 10 MSEK. Exklusive dessa poster uppgick rörelseresultatet till 7,1 (16,0) MSEK. Sammantaget blev 2010 en besvikelse. För helåret 2010 redovisar Intellecta ett rörelseresultat på 38,7 (29,1) MSEK, en förbättring med 33 procent. Nettoomsättningen slutade oförändrat på 681,6 (681,3) MSEK, vilket innebär att våra tillväxtmål inte uppfylldes. Rörelsemarginalen förbättrades till 5,7 (4,3) procent. Rörelseresultatet exklusive återbetalning av mervärdeskatt och nedskrivning av goodwill uppgick till 21,9 (29,1) MSEK. Affärsområde Infolog levererade ett helårsresultat på 16,6 (2,5) MSEK, en kraftig förbättring jämfört med föregående år. Strukturrationalisering och effektivisering av verksamheterna inom affärsområdet har gett goda resultat. Personalkostnaderna reducerades med 16,5 MSEK. Affärsområde Consulting bidrog med ett resultat på 9,0 (29,7) MSEK, en väsentlig försvagning jämfört med föregående år. Inom affärsområdet har ny kompetens rekryterats, där de organiska tillväxtmöjligheterna framöver bedöms vara goda, samtidigt som detta inte hunnit få genomslag under Antalet konsulter inom jämförbara enheter har under året ökat med 16 medarbetare. Därutöver har ett strategiskt förvärv g jorts inom affärsområdet, då den 25 man starka eventbyrån Bodén & Co förvärvades till 100 % i oktober Bedömningen är att kompetensförstärkningarna inom AO Consulting kommer att väsentligen öka affärsvolymerna under Parallellt med komplexa konjunkturmönster så förändrar långsik tiga och djupgående trender förutsättningarna för Intellectas verksamhet. 1 Årsredovisning 2010 Intellecta AB (publ)

4 ett extraordinärt komplext år En av de viktigaste långsiktiga trenderna är att en allt större del av den totala kommunikationen successivt flyttar över i digitala miljöer bort från fysiska, tryckta enheter som kräver fysisk distribution. Trots att ett av Intellectas affärsområden, infolog, har sitt huvudsakliga fokus i denna fysiska verklighet, så är denna utveckling gynnsam för Intellecta. För det första har alla bolag i koncernen avancerad digital kompetens, konsultbolagen genom sina webbavdelningar och affärsområde Infolog genom sina specialister på systemstöd. För det andra är tryckeriverksamheten i Infolog positionerad i tydliga nischer och högmarginalsegment, som ligger långt från de volymsegment, som är hårt drabbade av migrering till digitala kanaler och som en konsekvens därav präglas av överkapacitet och hård priskonkurrens. Intellecta fortsätter att satsa på unik tryckteknik med möjlighet till extraordinära effekter, som vi bedömer, till skillnad från tryckeribranschen i sin helhet, har en mycket gynnsam prognos framöver. Vårt erbjudande på trycksidan känns idag mycket stabilt ur ett efterfrågeperspektiv och motiverar fortsatta investeringar i nya avancerade pressar. En lika tung långsiktig trend är att kommunikation blir allt viktigare för företag och myndigheter och allt fler företags- och myndighetsledningar inser detta. Intellectas satsning på strategisk och affärsdrivande kommunikation i affärsområde Consulting och taktisk, affärsstödjande kommunikation i affärsområde Infolog möter i stort hela spektrat av kommunikationsbehov från marknaden. Samtidigt förändras hela tiden behovsbilden och därför satsar Intellecta hårt på omvärldsanalys och produkt- och tjänsteutveckling. Detta är plattformen för vår organiska utveckling tillsammans med rekrytering av toppkrafter inom alla spjutspetsområden. Intellecta har en lång och framgångsrik historik av förvärv. Under de senaste två åren har strategiska förvärv g jorts i båda affärsområdena, 2009 i affärsområdet Infolog av Ekotryck Redners, ett mycket lönsamt tryckeriföretag med huvudförankring i tillväxtsegmentet kreativt effekttryck, och 2010 i affärsområdet Consulting med förvärvet av eventbyrån Bodén & Co. Event och andra live-aktiviteter spelar en allt viktigare roll i att förverkliga, aktivera och bevisföra varumärken och strategiska förflyttningar. Även om Bodén & Co successivt ska integreras i varumärkesbyrån Rewir, så kommer denna aktiveringskompetens att vara tillgänglig för alla Intellectas konsultbolag. Även om grundprincipen för bolagen i Intellecta är att de ska drivas utifrån sina egna marknadsförutsättningar, så ska synergier tas till vara bland annat i form av cross-selling och nyttjande av varandras spjutspetskompetenser och resurser när detta ökar kundvärdet. Möjligheten att kunna erbjuda våra kompetenser i helheter, kombinationer eller var för sig är en av koncernens styrkor. Intellecta gör årligen en strategiöversyn och genomför ett större strategiarbete vart tredje år, eller när omständigheterna så påkallar. Jag ska villigt erkänna att det inte är helt enkelt att navigera i denna miljö av motstridiga signaler, och det är lätt att låta sig förledas av alla positiva indikatorer och trampa på gasen lite för tidigt. Utvecklingen 2010 bjöd på omständigheter, som motiverade en omfattande strategisk genomlysning av verksamheten trots att bara två år förlöpt sedan sist. Den viktigaste slutsatsen i detta strategiarbete var att Intellecta som ett komplement till fortsatt utveckling av de befintliga affärsområdena ska ta en ny position utanför konsultverksamheten och den grafiska verksamheten, men inom vår affärsidé: att bygga, förvalta och utveckla ledande bolag inom kommunikationsområdet, som tillsammans och var för sig ska generera marknadens högsta kundvärde och därigenom ett konkurrenskraftigt aktieägarvärde. Det är inte upp till oss att ha en uppfattning om marknadens värdering av Intellecta-aktien, men ägarna låter oss förstå att aktieägarvärdet lämnar en del övrigt att önska, framför allt aktieprisets utveckling. Intellecta är ett tillväxtbolag, som under de senaste fem åren vuxit med i genomsnitt 14,5 procent per år, under god vinstutveckling. Under samma fem år har avkastningen på sysselsatt kapital varit i genomsnitt 20,4 procent, vilket är synnerligen konkurrenskraftigt. Detta avspeglas inte i vår värdering. Det finns flera skäl till att så inte är fallet. Ett är att grafisk industri allmänt anses vara på tillbakagång, ett annat att konsultverksamheter är känsliga för walk-outs trots att utvecklingen i Intellectas affärsområden klart och tydligt motsäger båda dessa uppfattningar. För att tydliggöra Intellecta som tillväxtbolag, ska nu en position sökas och tas utanför de befintliga affärsområdena, sannolikt genom ett större förvärv. Vi scannar för närvarande marknaden efter ett eller flera framgångsrika bolag inom sökområdet digitalt/rörligt/live och nya media, som kan bli hörnstenen i ett tredje affärsområde. Sådana bolag ska inte lika väl kunna integreras i befintliga affärsområden, utan ha en annan affärslogik. Synergier med befintlig verksamhet är förstås där emot önskvärt. Även om Intellecta hade ett tämligen svagt år 2010, så tjänade vi fortfarande hyggligt med pengar i den ordinarie verksamheten. Kassan fylldes därtill på rejält med extraordinära intäkter i form av återbetalningar av mervärdesskatt för åren 2004 och 2005, utifrån ett EU-direktiv i frågan. Utöver de 26,8 MSEK som återbetalades under 2010, har ytterligare 24,8 MSEK återbetalats under de två första månaderna Ytterligare ca 30 MSEK inom ramen om 70 MSEK är under utredning hos Skatteverket. Intellecta har i utgångsläget en stark finansiell ställning. Det möjliggör en fortsatt extraordinär utveckling i linje med vår strategi. Stockholm i april 2011 Richard Ohlson Koncernchef och verkställande direktör 2 Årsredovisning 2010 Intellecta AB (publ)

5 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för intellecta ab (publ), org. nr avger härmed årsredovisning för koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret INTÄKTER OCH resultat s nettoomsättning uppgick till 681,6 (681,3) MSEK, en oförändrad nivå jämfört med föregående år. nettoomsättningen för jämförbara enheter uppgick till 649,7 (681,3) MSEK, en minskning med 4,6 procent. rörelseintäkterna ökade med 1,4 procent till 691,1 (681,3). I övriga intäkter om 28,8 (3,3) MSEK ingår återbetalning av mervärdeskatt för år 2004 och delvis 2005 med 26,8 ( ) MSEK. detta i enlighet med eu-domstolens dom där gränsdragningen mellan tryckeriers tillhandahållande av tjänster och varor klarlagts. rörelseresultatet stärktes med 33,0 procent till 38,7 (29,1) MSEK och resultatet före skatt uppgick till 36,8 (27,5) MSEK. rörelsemarginalen förbättrades till 5,7 (4,3) procent. Bruttomarginalen uppgick till 67,2 (67,5) procent. rörelseresultatet exklusive återbetalning av mervärdeskatt om 26,8 MSEK och nedskrivning av goodwill med 10 MSEK uppgick till 21,9 (29,1) MSEK med en rörelsemarginal på 3,2 (4,3) MSEK. Kostnaderna för finansnetto ökade med 0,3 MSEK till 1,9 (1,6) MSEK till följd av ökade räntebärande skulder. Rörelseresultatet beror främst på svagare utveckling inom affärsområdet consulting med lägre affärsvolymer och lägre rörelseresultat till följd. nettoomsättningen för jämförbara enheter minskade med 7,5 procent. Minskningen avser verksamheterna på den svenska marknaden medan verksamheten på den danska marknaden noterade en uppgång med 7 procent. affärsområde consulting redovisade ett rörelseresultat på 9,0 (29,7) MSEK. inom affärsområdet har det skett en medveten satsning för att utöka de delar av verksamheten som bedöms ha goda tillväxtmöjligheter under de kommande åren. detta avser främst varumärkeskommunikation, övergripande kommunikation, publicistiska tjänster, PR och event. antalet konsulter har ökat med 37 personer, varav 21 genom förvärvet av eventbyrån Bodèn & co Kommunikation. Affärsområdet är rustat för att ta större marknadsandelar. Bedömningen är att kompetensförstärkningen inom ao consulting kommer att öka affärsvolymerna under Affärsområdet infolog redovisade en kraftig återhämtning under nettoomsättningen uppgick till 377,4 (387,0) MSEK, en minskning med 2,5 procent. Under fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 2,8 procent och allt tyder på att tillväxten för affärsområdet fortsätter. Rörelseresultatet stärktes med 14,1 MSEK till 16,6 (2,5) MSEK. rörelsemarginalen förbättrades med 3,8 procentenheter till 4,4 (0,6) procent. Personalkostnaderna reducerades med 6,3 MSEK jämfört med föregående år. genomförda rationaliseringar i form av sänkta kostnader och förbättrad produktivitet i kombination med unika och konkurrenskraftiga kunderbjudanden är bidragande faktorer till det starka resultatet för affärsområdet. Intellectas inriktning och arbete präglas av att stärka förutsättningarna för en fortsatt långsiktig tillväxt och lönsamhet. intellectas starka finansiella ställning gör det möjligt att fortsätta växa under lönsamhet och beredskapen att tillvarata nya möjligheter är fortsatt stor såväl vad avser organisk tillväxt med slagkraftiga erbjudanden som genom förvärv där tonviken ligger på företag som ger oss ökad förädling och stärker oss ytterligare marknadsmässigt. Vi studerar även verksamheter som ligger utanför de befintliga områdena byråverksamhet och grafisk industri, främst vad avser verksamheter inom rörliga media och det digitala området. Bolagen i de befintliga affärsområdena är redan till stor del verksamma inom nya media, varför en expansion på detta område har god strategisk passning, samtidigt som det möjliggör en snabbare tillväxt. Intellecta har en stark finansiell ställning och en god kassa. Iintellecta ansöker om ytterligare återbetalning av mervärdeskatt för åren enligt eu-domstolens dom där gränsdragningen mellan tryckeriers tillhandahållande av tjänster och varor klarlagts. det totala beloppet som intellecta avser att ansöka om beräknas uppgå till ca 70 MSEK. skatteverkets senaste direktiv daterat den 21 februari gör det oklart hur återbetalt momsbelopp ska redovisas i verksamheten i fortsättningen. På grund av ett flertal osäkra faktorer är det i dagsläget svårt att bedöma vilken resultatpåverkan detta kan få för intellecta. VERKSAMHeten Intellecta ska bygga, förvalta och utveckla ledande bolag inom kommunikationsområdet, som tillsammans och var för sig ska generera marknadens högsta kundvärde och därigenom ett mycket konkurrenskraftigt aktieägarvärde. Intellecta är ett tillväxtföretag som växer med lönsamhet genom en kombination av organisk och förvärvsbaserad tillväxt. Affärsidé att ha de vassaste spjutspetskompetenserna och den mest relevanta helheten inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. Vision att kommunikation är centralt när kunden driver sin affär. 3 Årsredovisning 2010 Intellecta AB (publ)

6 Förvaltningsberättelse Intellectas verksamhet finns i Sverige och Danmark. Affärsområdesstrukturen återspeglar indelningen av Intellectas kunderbjudande i Byråtjänster (Intellecta Consulting) och Informationslogistik (Intellecta Infolog). I affärsområdet Intellecta Infolog ingår funktionsåtaganden, som erbjuder kunden att överlåta det fulla operativa ansvaret för en definierad funktion i sin kommunikations- och/eller publiceringsprocess. Utvecklingen inom affärsområdena intellecta consulting och intellecta Infolog beskrivs nedan. Affärsområde Intellecta Consulting Affärsområde Intellecta Consulting tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster. Konsultföretagen i Intellecta erbjuder spetskompetens inom alla de centrala affärs- och verksamhetsdrivande kommunikationsdisciplinerna. Intellecta Consulting kan bistå kunderna med ett helhetsåtagande inom affärsdrivande kommunikation eller med specialistkunnande inom enskilda områden. Erbjudandet omfattar: Corporate Relations (IR, PR, Public Affairs och Employee Relations), B2B, Branding, Design, Publishing och Webbtjänster. Inom affärsområdet finns 216 konsulter som verkar i Stockholm. Malmö, Köpenhamn och Århus. Verksamhetsdrivande bolag i affärsområdet är Intellecta Corporate, Rewir, Hilanders, Bysted i Malmö, Bysted i Köpenhamn. Nettoomsättningen uppgick till 317,3 (308,4) MSEK, en tillväxt med 2,9 procent jämfört med föregående år. För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 7,5 procent till 285,4 (308,4) MSEK. rörelseresultatet blev 9,0 (29,7) MSEK med en rörelsemarginal om 2,8 (9,6) procent. Bruttomarginalen uppgick till 66,9 (68,6) procent. För jämförbara enheter stärktes den med en procentenhet till 69,5 (68,5) procent. En ökad marknadsaktivitet noterades för den danska verksamheten som redovisade både växande volymer och förbättrat resultat. nettoomsättningen ökade med 7 procent till 71,7 (67) MSEK. Resultatförsvagningen relateras till en lägre intäktsvolym för jämförbara enheter och ökade personalkostnader till följd av nyanställningar. Antalet konsulter ökade under året med sammanlagt 16 medarbetare till följd av en offensiv satsning inom tjänsteområden som har positiva förutsättningar för tillväxt såsom varumärkesområdet, PR, publicistiska tjänster och övergripande kommunikation. nyanställningarna omfattade rekrytering av ny kompetens. Den 1 oktober 2010 förvärvade intellecta 100 procent av aktierna i eventbyrån Bodén & co Kommunikation ab (Bodén & co). Förvärvet av Bodén & co utgör ett strategiskt förvärv inom strategi- och varumärkesbyrån rewir. Bodén & co har varit ledande inom eventbranschen i 19 år med en stor del av svenskt näringsliv på kundsidan genom åren. verksamheten består av tre affärsområden: event/möten, film och research. Bodén & co producerar events, konferenser, lanseringar, marknadsföring, kommunikation, bolagsstämmor, seminarier, roadshows, film och kickoffs åt företag, myndigheter och organisationer. affären är ett led i Rewirs strävan att på allvar kunna konkurrera med de främsta internationella företagen inom varumärkesområdet. efter förvärvet omfattar Rewirs verksamhet över 65 konsulter med en omsättning på över 150 MSEK. Bodén & co s årsomsättning är ca 60 MSEK. Bodén & co blir en helt integrerad del av rewir ab fr.o.m. 1 januari sammanslagningen av rewir och Bodén bedöms medföra synergier på såväl intäkts- som kostnadssidan. vi ser en tydlig utveckling där våra uppdragsgivare efterfrågar ett större åtagande och ett helhetsansvar från oss inom strategioch varumärkesrådgivning. ett samarbete mellan byråerna har pågått under flera år, tillsammans med flera stora gemensamma internationella kunder. Under 2000-talet har Bodén & co erhållit en rad utmärkelser som Årets eventbyrå. totalt har de två byråerna vunnit 20 priser i kundundersökningen Årets Byrå, under de senaste fem åren. genom förvärvet ska byråerna fortsätta att verka tillsammans för branschens nöjdaste kunder. Bolaget har lämnat ett svagt positivt resultat för perioden oktober december Mer information om förvärvet lämnas i not 43. Hösten 2010 påbörjade rewir etableringen av ett nytt marknadsbolag i Kina. nyetableringen ligger i linje med koncernens strategi att finnas nära befintliga och internationella kunder på marknader med stor potential. rewir stärker sin position med lokalt riktade tjänsterbjudanden på den kinesiska marknaden. inledningsvis ska verksamheten sysselsätta tre svenska konsulter. Marknadsbolaget har redan god beläggning genom uppdrag från bland andra ericsson och alfa laval. Verksamheten inom reklambyrån hilanders har renodlats i syfte att expandera. den 1 augusti startades en kommunikationsbyrå Hilanders Kitchen som är helt inriktad på livsmedelsbranschen. Kommunikationsbyrån har redan flera större och välkända företag inom livsmedelsbranschen som kunder. livsmedelsbranschen är stor och viktig och behöver kommunicera bättre. intellecta bedömer att tillväxtoch utvecklingsmöjligheterna inom detta område är goda. Byrån sysselsätter idag tio konsulter och redovisade ett break-even resultat för perioden augusti december Intellecta consulting, som representerar en större konsultorganisation av ledande byråvarumärken, erbjuder specialistkompetens inom strategisk kommunikationsrådgivning inom alla centrala affärsdrivande kommunikationsdiscipliner. verksamheten inom affärsområdet har de senaste åren utvecklats mot allt mer kvalificerad rådgivning inom ett brett spektrum av affärskritisk kommunikation. affärsområdets kommunikationstjänster bygger på att våra kunder ska tjäna mer pengar genom effektiva kommunikationslösningar. starka varumärken får större betydelse i framtiden. ett starkt varumärke kan förbättra det ekonomiska utfallet av marknads- och utvecklings investeringar. affärsområdets tjänstelösningar spänner över hela kommunikationsområdet, och omfattar allt från varumärkeskoncept och strategi till medieträning, ir, PR, strategiska webblösningar och event-tjänster. i affärsområdets utbud ingår tjänster inom sociala medier som utgör en direktlänk och skapar möjlighet till dialog med befintliga och presumtiva kunder. sociala medier blir allt viktigare informationskanaler för företagen. Med lyhördhet för våra kunders behov utvecklar vi de erbjudanden som har god tillväxtpotential inom kärnkompetenser som varumärkesutveckling och design, corporate communication, investor relations, webbkommunikation, PR, publicistiska tjänster, utställningar/events och B2B. Intellectas årsredovisning 2009 vann i oktober guld i svenska Publishingpriset som bästa årsredovisning för börsnoterade bolag. Intellecta försvarade guldet från 2009 då intellectas årsredovisning för 2008 fick motsvarande utmärkelse. Årsredovisningen är, liksom föregående år, rakt igenom en intellecta-produktion. detta är en bekräftelse på att våra byråmedarbetares konceptuella och kreativa förmåga, kombinerat med vår gedigna trycktekniska kompetens, är ett vinnande koncept. hälsotidningen Vitalt Vetande vann i april sveriges Uppdragspublicisters årliga pris guldbladet för bästa uppdragsjournalistik. 4 Årsredovisning 2010 Intellecta AB (publ)

7 Förvaltningsberättelse Affärsområde Intellecta Infolog Affärsområde Infolog är en komplett leverantör av produkter och tjänster för skapande, publicering och distribution av information i olika kanaler. Erbjudandet omfattar byråtjänster, grafiska tjänster, Finanstryck, systemstöd, webbtjänster, lager & distribution samt funktionsåtaganden. Intellecta Infolog kan via entreprenadåtaganden också ta ett helhetsansvar för kundernas produktion och flöden av information, från formgivning, originalisering och publicering till fysisk leverans till slutmottagaren. Inom affärsområdet finns 225 medarbetare i Solna, Stockholm, Nacka, Uppsala, Göteborg, Falun och Gävle. Affärsområde Intellecta Infolog integreras allt mer under ett gemensamt varumärke och erbjudande. Intellecta Infolog är en kraftfull och stabil leverantör inom informationslogistik. Nettoomsättningen uppgick till 377,4 (387,0) MSEK, en minskning med 2,5 procent. rörelseresultatet uppgick till 43,4 (2,5) MSEK, varav återbetalning av mervärdeskatt utg jordes av 26,8 ( ) MSEK. rörelseresultatet exklusive återbetalning av mervärdeskatt stärktes med 14,1 MSEK till 16,6 (2,5) MSEK. rörelsemarginalen förbättrades med 3,8 procentenheter till 4,4 (0,6) procent. Bruttomarginalen ökade med en procentenhet till 62,6 (61,6) procent. efterfrågan på affärsområdets tjänsteerbjudanden är god. Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 2,8 procent och efterfrågan beräknas fortsätta öka. Volymuppgången noterades inom tjänsteområdet funktionsåtaganden och produktområdet effekttryck. tjänsteområdet lager- och logistiktjänster uppvisade volymer i stort sett i nivå med föregående år. Minskade volymer noterades inom produktområdet offsettryck avseende traditionellt tryck, aktiemarknadsprospekt och lager- och systemlösningar. Affärsområdet levererade ett starkt rörelseresultat jämfört med föregående år. samtliga tjänsteområden är vinstgivande och har utvecklats väl under perioden. genomförda kostnadsrationaliseringar och effektivitetshöjande åtgärder är grunden för det förbättrade resultatet. Personalkostnaderna reducerades med 16,5 MSEK, motsvarande 11 procent jämfört med föregående år. den grafiska branschen är hårt pressad av sjunkande priser och överkapacitet. genom kostnadsneddragningar, väl balanserad produkt- och försäljningsmix med högre inslag av förädling, moderna och effektiva produktionsanläggningar i kombination med kunniga och engagerade medarbetare är affärsområdet en av de mest lönsamma och effektiva inom sin bransch. affärsområdet är till stora delar omstrukturerat och väl förberett för att ta nya marknadsandelar och ökade volymer. Utgångspunkten för omstruktureringen var kundbehovet samt att ytterligare öka konkurrenskraften genom stärkt produktionsdrift. organisationen och verksamheten är snabbrörlig och flexibel med en god anpassningsförmåga till rådande marknadsförutsättningar och affärsklimat. verksamheterna inom affärsområdet är i stor utsträckning integrerade, vilket ger samordningsvinster och skalfördelar. I syfte att ytterligare stärka konkurrenskraften och förbättra intjäningen inom affärsområdet har under 2010 nya åtgärdsprogram initierats. Åtgärdsprogrammen syftar till att fortsätta öka effektiviteten och minska kostnaderna. Åtgärdsprogrammen omfattade bl.a omstrukturering av it-enheten. Resultateffekterna för åtgärdsprogrammen beräknas årligen uppgå till totalt 10 MSEK, varav 4,5 MSEK har realiserats under Med genomförda besparingar har break-even nivån för affärsområdet sänkts. en volymökning med cirka 20 procent kan klaras av utan att behöva öka de fasta kostnaderna. det kommer att ytterligare stärka affärsområdets resultat. Affärsområdet intellecta infolog tillhandahåller kompletta och effektiva erbjudanden inom informationslogistik på marknaden med systemstöd och tydliga tids- och kostnadsvinster för våra kunder. Kvalificerad rådgivning erbjuds när det gäller att lägga upp trycksaksintensiva informationsflöden med ökad precision, full kvalitetskontroll och radikal kostnadsrationalisering som primära kundnyttor. För att kunna betjäna sina kunder med fullödiga helhetsåtaganden har affärsområdet också en byråresurs med karaktären av kreativ produktionsbyrå. Finanstryck, som är affärsområdets marknadsledande specialbyrå, erbjuder produktion av prospekt för den finansiella marknaden. I affärsområdets erbjudanden ingår högspecialiserat effekttryck som skapar unika trycksaker samt förpackningstryck. Båda erbjudandena kännetecknas av en växande efterfrågan. affärsområdet har den allra senaste produktionstekniken med en produktionsanläggning som är unik i europa. Inom affärsområdet finns flera certifikat. det senaste certifikatet cgp, certifierad grafisk Produktion enligt den internationella standarden iso avser en övergripande kvalitetsmärkning. affärsområdet har som första producent i sverige erhållit ett sådant certifikat som gäller för en hel produktionsorganisation med flera avdelningar spridda över landet. certifikatet efterfrågas av fler och fler myndigheter. detta stärker affärsområdet ytterligare på marknaden och skapar förutsättningar för ökade marknadsandelar. Dessa olika certifikat i kombination med affärsområdets omstrukturering sänker bolagets kostnader och ökar intjäningen, vilket stärker affärsområdets resultat ytterligare. Affärsområdets utveckling präglas av att ligga högre upp i värdekedjan, vara inriktad på nyckelkunder, kunna erbjuda bredare lösningar i kombination med unika tjänsteerbjudanden. det är förutsättningar för en fortsatt god och ökad lönsamhet. MARKNADEN Intellectas långsiktiga möjligheter är positiva. tjänster inom affärsdriven kommunikation har en bra långsiktig marknadsutveckling. intellecta har en tydlig marknadsposition och kommer att fortsätta att vara en ledande spelare. vi har flera ben att stå på vilket är unikt jämfört med våra konkurrenter och detta utgör en styrka som är ännu viktigare vid mindre gynnsamma marknadsförutsättningar. Prisutvecklingen och marknadsutsikterna på våra konsultmarknader bedöms generellt sett vara goda under Utvecklingen inom konsultrörelsen kännetecknas av kortare uppdrag jämfört med tidigare, minskning av efterprojekt samt att ir-uppdragen blir mer och mer digitaliserade vilket påverkar intäktsstrukturen. efterfrågan på helhetsåtaganden inom varumärkesutveckling är samtidigt ökande. genom förvärvet av Bodén och co Kommunikation stärks erbjudandet inom varumärkesstrategi vad avser effektfulla upplevelser i form av events, rörlig bild, miljöer och dramaturgi. reklam- och medieinvesteringar ökar i takt med att konjunkturen stärks. efterfrågan på tjänster inom affärsområdet intellecta infolog bedöms vara fortsatt god med förbättrade marginaler. Förpackningstryck som erbjuds inom affärsområdet infolog kännetecknas av en växande efterfrågan. affärsområdet klättrar uppåt i förädlingskedjan 5 Årsredovisning 2010 Intellecta AB (publ)