VD-kommentar 1. Förvaltningsberättelse 3. koncernens RAPPort ÖVer finansiell ställning 11. förändringar i eget kapital 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD-kommentar 1. Förvaltningsberättelse 3. koncernens RAPPort ÖVer finansiell ställning 11. förändringar i eget kapital 18"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2010

2 Innehåll VD-kommentar 1 Förvaltningsberättelse 3 Förslag till BEHANDling AV bolagets resultat 9 koncernens RAPPort ÖVer totalresultat 10 koncernens RAPPort ÖVer finansiell ställning 11 s rapport över förändringar i eget kapital 13 Rapport över Kassaflöden för koncernen 14 Resultaträkning MODerbolaget 15 MODerbolagets RAPPort ÖVer totalresultat 15 Balansräkning MODerbolaget 16 MODerbolagets sammanställning över förändringar i eget kapital 18 Kassaflödesanalys MODerbolaget 19 Redovisningsprinciper och noter 20 Revisionsberättelse 56 Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten 57 Definitioner 58 FEM ÅR I sammandrag 60 Medarbetarna och nätverket 62 Att möta kundernas kvalitets- och miljökrav 64 Risker och riskhantering 65 Så styrs Intellecta 67 bolagsstyrningsrapport inklusive styrelsen 70 intellecta-aktien 78 Årsstämma och ekonomisk rapportering 82

3 VD-kommentar ett extraordinärt komplext år Intellectas kommersiella årsrytm sammanfaller inte fullt ut med det kalendariska året, utan har en eftersläpning på ett antal månader. Den konjunkturella rytmen har en ännu längre eftersläpning, i så motto att den allmänna konjunkturen slår igenom upp till ett år senare i vår verksamhet. Detta är egentligen inte Intellecta-unikt, utan gäller flertalet företag inom kommunikationsområdet. Det är också ett mönster vi känner igen från den föregående konjunkturnedgången. Sålunda hade vi ett mycket starkt 2009, samtidigt som näringslivet i sin helhet präglades av den dramatiska konjunkturförsämringen som följde på finanskrisen kunde vi visa det bästa operativa årsresultatet hittills. Första kvartalet 2010 inleddes likaledes mycket starkt, och vårt Q1-resultat 2010 var det bästa vi presterat så långt. Detta fina resultat speglade eftersläpningen i både årsrytm och konjunktur; vi red fortfarande på det goda Under Q2 vände utvecklingen mot en drastisk försämring och Q3 blev det sämsta kvartalet vi upplevt, då den eftersläpande lågkonjunkturen slog till med full kraft samtidigt som den ekonomiska utvecklingen i industrin snabbt vände uppåt. Jag ska villigt erkänna att det inte är helt enkelt att navigera i denna miljö av motstridiga signaler, och det är lätt att låta sig förledas av alla positiva indikatorer och trampa på gasen lite för tidigt. För att komplicera bilden ytterligare så har Intellectas två affärsområden, Consulting och Infolog, en olikartad rytm i sina konjunkturreaktioner, vilket dock innebär en stor fördel i form av riskbalansering. Det mer industriellt orienterade affärsområdet Infolog med tyngdpunkt i taktisk kommunikation har en rytm som bättre sammanfaller med industrin i sin helhet, vilket förstärks av starka positioner i marknadssegment som snabbt speglar konjunkturförändringar, såsom detaljhandeln. Detta innebär att affärsområdet g jorde ett förhållandevis svagt resultat under 2009 men kom igen starkt under För affärsområde Consulting ser det annorlunda ut. Behovet av strategisk kommunikation minskar inte i dåliga tider, tvärtom det kan mycket väl öka. Inte minst ökar informationsbehovet i investerarkommunen när det krisar, där det i hög utsträckning då handlar om damage control och kriskommunikation. Även om det tar tid för kundföretagen att svänga från offensivt till defensivt i sin strategiska kommunikation tar det sedan ännu längre tid att svänga tillbaka från defensivt till offensivt. I Intellecta är ett tillväxtbolag, som under de senaste fem åren vuxit med i genomsnitt 14 procent per år, under god vinstutveckling. Under samma fem år har avkastningen på syssel satt kapital varit i genomsnitt 20 procent, vilket är synnerligen konkurrenskraftigt. det läget kan det också vara knappt om resurser. Under det fjärde kvartalet 2010 och de första månaderna under 2011 började efterfrågan successivt komma tillbaka, och det finns ingen anledning att tro att mönstret från tidigare konjunkturuppgångar inte ska upprepas denna gång. I så fall bör framför allt hösten 2011 se allt bättre ut. Intellectas rörelseresultat förbättrades under det fjärde kvartalet till 23,9 (16,0) MSEK. Nettoomsättningen ökade till 190,8 (187,7) MSEK. Rörelsemarginalen ökade till 12,5 (8,5) procent. I rörelseresultatet ingår dock övriga intäkter, som inkluderar återbetalning av mervärdeskatt för år med 26,8 MSEK samt nedskrivning av goodwill med 10 MSEK. Exklusive dessa poster uppgick rörelseresultatet till 7,1 (16,0) MSEK. Sammantaget blev 2010 en besvikelse. För helåret 2010 redovisar Intellecta ett rörelseresultat på 38,7 (29,1) MSEK, en förbättring med 33 procent. Nettoomsättningen slutade oförändrat på 681,6 (681,3) MSEK, vilket innebär att våra tillväxtmål inte uppfylldes. Rörelsemarginalen förbättrades till 5,7 (4,3) procent. Rörelseresultatet exklusive återbetalning av mervärdeskatt och nedskrivning av goodwill uppgick till 21,9 (29,1) MSEK. Affärsområde Infolog levererade ett helårsresultat på 16,6 (2,5) MSEK, en kraftig förbättring jämfört med föregående år. Strukturrationalisering och effektivisering av verksamheterna inom affärsområdet har gett goda resultat. Personalkostnaderna reducerades med 16,5 MSEK. Affärsområde Consulting bidrog med ett resultat på 9,0 (29,7) MSEK, en väsentlig försvagning jämfört med föregående år. Inom affärsområdet har ny kompetens rekryterats, där de organiska tillväxtmöjligheterna framöver bedöms vara goda, samtidigt som detta inte hunnit få genomslag under Antalet konsulter inom jämförbara enheter har under året ökat med 16 medarbetare. Därutöver har ett strategiskt förvärv g jorts inom affärsområdet, då den 25 man starka eventbyrån Bodén & Co förvärvades till 100 % i oktober Bedömningen är att kompetensförstärkningarna inom AO Consulting kommer att väsentligen öka affärsvolymerna under Parallellt med komplexa konjunkturmönster så förändrar långsik tiga och djupgående trender förutsättningarna för Intellectas verksamhet. 1 Årsredovisning 2010 Intellecta AB (publ)

4 ett extraordinärt komplext år En av de viktigaste långsiktiga trenderna är att en allt större del av den totala kommunikationen successivt flyttar över i digitala miljöer bort från fysiska, tryckta enheter som kräver fysisk distribution. Trots att ett av Intellectas affärsområden, infolog, har sitt huvudsakliga fokus i denna fysiska verklighet, så är denna utveckling gynnsam för Intellecta. För det första har alla bolag i koncernen avancerad digital kompetens, konsultbolagen genom sina webbavdelningar och affärsområde Infolog genom sina specialister på systemstöd. För det andra är tryckeriverksamheten i Infolog positionerad i tydliga nischer och högmarginalsegment, som ligger långt från de volymsegment, som är hårt drabbade av migrering till digitala kanaler och som en konsekvens därav präglas av överkapacitet och hård priskonkurrens. Intellecta fortsätter att satsa på unik tryckteknik med möjlighet till extraordinära effekter, som vi bedömer, till skillnad från tryckeribranschen i sin helhet, har en mycket gynnsam prognos framöver. Vårt erbjudande på trycksidan känns idag mycket stabilt ur ett efterfrågeperspektiv och motiverar fortsatta investeringar i nya avancerade pressar. En lika tung långsiktig trend är att kommunikation blir allt viktigare för företag och myndigheter och allt fler företags- och myndighetsledningar inser detta. Intellectas satsning på strategisk och affärsdrivande kommunikation i affärsområde Consulting och taktisk, affärsstödjande kommunikation i affärsområde Infolog möter i stort hela spektrat av kommunikationsbehov från marknaden. Samtidigt förändras hela tiden behovsbilden och därför satsar Intellecta hårt på omvärldsanalys och produkt- och tjänsteutveckling. Detta är plattformen för vår organiska utveckling tillsammans med rekrytering av toppkrafter inom alla spjutspetsområden. Intellecta har en lång och framgångsrik historik av förvärv. Under de senaste två åren har strategiska förvärv g jorts i båda affärsområdena, 2009 i affärsområdet Infolog av Ekotryck Redners, ett mycket lönsamt tryckeriföretag med huvudförankring i tillväxtsegmentet kreativt effekttryck, och 2010 i affärsområdet Consulting med förvärvet av eventbyrån Bodén & Co. Event och andra live-aktiviteter spelar en allt viktigare roll i att förverkliga, aktivera och bevisföra varumärken och strategiska förflyttningar. Även om Bodén & Co successivt ska integreras i varumärkesbyrån Rewir, så kommer denna aktiveringskompetens att vara tillgänglig för alla Intellectas konsultbolag. Även om grundprincipen för bolagen i Intellecta är att de ska drivas utifrån sina egna marknadsförutsättningar, så ska synergier tas till vara bland annat i form av cross-selling och nyttjande av varandras spjutspetskompetenser och resurser när detta ökar kundvärdet. Möjligheten att kunna erbjuda våra kompetenser i helheter, kombinationer eller var för sig är en av koncernens styrkor. Intellecta gör årligen en strategiöversyn och genomför ett större strategiarbete vart tredje år, eller när omständigheterna så påkallar. Jag ska villigt erkänna att det inte är helt enkelt att navigera i denna miljö av motstridiga signaler, och det är lätt att låta sig förledas av alla positiva indikatorer och trampa på gasen lite för tidigt. Utvecklingen 2010 bjöd på omständigheter, som motiverade en omfattande strategisk genomlysning av verksamheten trots att bara två år förlöpt sedan sist. Den viktigaste slutsatsen i detta strategiarbete var att Intellecta som ett komplement till fortsatt utveckling av de befintliga affärsområdena ska ta en ny position utanför konsultverksamheten och den grafiska verksamheten, men inom vår affärsidé: att bygga, förvalta och utveckla ledande bolag inom kommunikationsområdet, som tillsammans och var för sig ska generera marknadens högsta kundvärde och därigenom ett konkurrenskraftigt aktieägarvärde. Det är inte upp till oss att ha en uppfattning om marknadens värdering av Intellecta-aktien, men ägarna låter oss förstå att aktieägarvärdet lämnar en del övrigt att önska, framför allt aktieprisets utveckling. Intellecta är ett tillväxtbolag, som under de senaste fem åren vuxit med i genomsnitt 14,5 procent per år, under god vinstutveckling. Under samma fem år har avkastningen på sysselsatt kapital varit i genomsnitt 20,4 procent, vilket är synnerligen konkurrenskraftigt. Detta avspeglas inte i vår värdering. Det finns flera skäl till att så inte är fallet. Ett är att grafisk industri allmänt anses vara på tillbakagång, ett annat att konsultverksamheter är känsliga för walk-outs trots att utvecklingen i Intellectas affärsområden klart och tydligt motsäger båda dessa uppfattningar. För att tydliggöra Intellecta som tillväxtbolag, ska nu en position sökas och tas utanför de befintliga affärsområdena, sannolikt genom ett större förvärv. Vi scannar för närvarande marknaden efter ett eller flera framgångsrika bolag inom sökområdet digitalt/rörligt/live och nya media, som kan bli hörnstenen i ett tredje affärsområde. Sådana bolag ska inte lika väl kunna integreras i befintliga affärsområden, utan ha en annan affärslogik. Synergier med befintlig verksamhet är förstås där emot önskvärt. Även om Intellecta hade ett tämligen svagt år 2010, så tjänade vi fortfarande hyggligt med pengar i den ordinarie verksamheten. Kassan fylldes därtill på rejält med extraordinära intäkter i form av återbetalningar av mervärdesskatt för åren 2004 och 2005, utifrån ett EU-direktiv i frågan. Utöver de 26,8 MSEK som återbetalades under 2010, har ytterligare 24,8 MSEK återbetalats under de två första månaderna Ytterligare ca 30 MSEK inom ramen om 70 MSEK är under utredning hos Skatteverket. Intellecta har i utgångsläget en stark finansiell ställning. Det möjliggör en fortsatt extraordinär utveckling i linje med vår strategi. Stockholm i april 2011 Richard Ohlson Koncernchef och verkställande direktör 2 Årsredovisning 2010 Intellecta AB (publ)

5 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för intellecta ab (publ), org. nr avger härmed årsredovisning för koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret INTÄKTER OCH resultat s nettoomsättning uppgick till 681,6 (681,3) MSEK, en oförändrad nivå jämfört med föregående år. nettoomsättningen för jämförbara enheter uppgick till 649,7 (681,3) MSEK, en minskning med 4,6 procent. rörelseintäkterna ökade med 1,4 procent till 691,1 (681,3). I övriga intäkter om 28,8 (3,3) MSEK ingår återbetalning av mervärdeskatt för år 2004 och delvis 2005 med 26,8 ( ) MSEK. detta i enlighet med eu-domstolens dom där gränsdragningen mellan tryckeriers tillhandahållande av tjänster och varor klarlagts. rörelseresultatet stärktes med 33,0 procent till 38,7 (29,1) MSEK och resultatet före skatt uppgick till 36,8 (27,5) MSEK. rörelsemarginalen förbättrades till 5,7 (4,3) procent. Bruttomarginalen uppgick till 67,2 (67,5) procent. rörelseresultatet exklusive återbetalning av mervärdeskatt om 26,8 MSEK och nedskrivning av goodwill med 10 MSEK uppgick till 21,9 (29,1) MSEK med en rörelsemarginal på 3,2 (4,3) MSEK. Kostnaderna för finansnetto ökade med 0,3 MSEK till 1,9 (1,6) MSEK till följd av ökade räntebärande skulder. Rörelseresultatet beror främst på svagare utveckling inom affärsområdet consulting med lägre affärsvolymer och lägre rörelseresultat till följd. nettoomsättningen för jämförbara enheter minskade med 7,5 procent. Minskningen avser verksamheterna på den svenska marknaden medan verksamheten på den danska marknaden noterade en uppgång med 7 procent. affärsområde consulting redovisade ett rörelseresultat på 9,0 (29,7) MSEK. inom affärsområdet har det skett en medveten satsning för att utöka de delar av verksamheten som bedöms ha goda tillväxtmöjligheter under de kommande åren. detta avser främst varumärkeskommunikation, övergripande kommunikation, publicistiska tjänster, PR och event. antalet konsulter har ökat med 37 personer, varav 21 genom förvärvet av eventbyrån Bodèn & co Kommunikation. Affärsområdet är rustat för att ta större marknadsandelar. Bedömningen är att kompetensförstärkningen inom ao consulting kommer att öka affärsvolymerna under Affärsområdet infolog redovisade en kraftig återhämtning under nettoomsättningen uppgick till 377,4 (387,0) MSEK, en minskning med 2,5 procent. Under fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 2,8 procent och allt tyder på att tillväxten för affärsområdet fortsätter. Rörelseresultatet stärktes med 14,1 MSEK till 16,6 (2,5) MSEK. rörelsemarginalen förbättrades med 3,8 procentenheter till 4,4 (0,6) procent. Personalkostnaderna reducerades med 6,3 MSEK jämfört med föregående år. genomförda rationaliseringar i form av sänkta kostnader och förbättrad produktivitet i kombination med unika och konkurrenskraftiga kunderbjudanden är bidragande faktorer till det starka resultatet för affärsområdet. Intellectas inriktning och arbete präglas av att stärka förutsättningarna för en fortsatt långsiktig tillväxt och lönsamhet. intellectas starka finansiella ställning gör det möjligt att fortsätta växa under lönsamhet och beredskapen att tillvarata nya möjligheter är fortsatt stor såväl vad avser organisk tillväxt med slagkraftiga erbjudanden som genom förvärv där tonviken ligger på företag som ger oss ökad förädling och stärker oss ytterligare marknadsmässigt. Vi studerar även verksamheter som ligger utanför de befintliga områdena byråverksamhet och grafisk industri, främst vad avser verksamheter inom rörliga media och det digitala området. Bolagen i de befintliga affärsområdena är redan till stor del verksamma inom nya media, varför en expansion på detta område har god strategisk passning, samtidigt som det möjliggör en snabbare tillväxt. Intellecta har en stark finansiell ställning och en god kassa. Iintellecta ansöker om ytterligare återbetalning av mervärdeskatt för åren enligt eu-domstolens dom där gränsdragningen mellan tryckeriers tillhandahållande av tjänster och varor klarlagts. det totala beloppet som intellecta avser att ansöka om beräknas uppgå till ca 70 MSEK. skatteverkets senaste direktiv daterat den 21 februari gör det oklart hur återbetalt momsbelopp ska redovisas i verksamheten i fortsättningen. På grund av ett flertal osäkra faktorer är det i dagsläget svårt att bedöma vilken resultatpåverkan detta kan få för intellecta. VERKSAMHeten Intellecta ska bygga, förvalta och utveckla ledande bolag inom kommunikationsområdet, som tillsammans och var för sig ska generera marknadens högsta kundvärde och därigenom ett mycket konkurrenskraftigt aktieägarvärde. Intellecta är ett tillväxtföretag som växer med lönsamhet genom en kombination av organisk och förvärvsbaserad tillväxt. Affärsidé att ha de vassaste spjutspetskompetenserna och den mest relevanta helheten inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. Vision att kommunikation är centralt när kunden driver sin affär. 3 Årsredovisning 2010 Intellecta AB (publ)

6 Förvaltningsberättelse Intellectas verksamhet finns i Sverige och Danmark. Affärsområdesstrukturen återspeglar indelningen av Intellectas kunderbjudande i Byråtjänster (Intellecta Consulting) och Informationslogistik (Intellecta Infolog). I affärsområdet Intellecta Infolog ingår funktionsåtaganden, som erbjuder kunden att överlåta det fulla operativa ansvaret för en definierad funktion i sin kommunikations- och/eller publiceringsprocess. Utvecklingen inom affärsområdena intellecta consulting och intellecta Infolog beskrivs nedan. Affärsområde Intellecta Consulting Affärsområde Intellecta Consulting tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster. Konsultföretagen i Intellecta erbjuder spetskompetens inom alla de centrala affärs- och verksamhetsdrivande kommunikationsdisciplinerna. Intellecta Consulting kan bistå kunderna med ett helhetsåtagande inom affärsdrivande kommunikation eller med specialistkunnande inom enskilda områden. Erbjudandet omfattar: Corporate Relations (IR, PR, Public Affairs och Employee Relations), B2B, Branding, Design, Publishing och Webbtjänster. Inom affärsområdet finns 216 konsulter som verkar i Stockholm. Malmö, Köpenhamn och Århus. Verksamhetsdrivande bolag i affärsområdet är Intellecta Corporate, Rewir, Hilanders, Bysted i Malmö, Bysted i Köpenhamn. Nettoomsättningen uppgick till 317,3 (308,4) MSEK, en tillväxt med 2,9 procent jämfört med föregående år. För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 7,5 procent till 285,4 (308,4) MSEK. rörelseresultatet blev 9,0 (29,7) MSEK med en rörelsemarginal om 2,8 (9,6) procent. Bruttomarginalen uppgick till 66,9 (68,6) procent. För jämförbara enheter stärktes den med en procentenhet till 69,5 (68,5) procent. En ökad marknadsaktivitet noterades för den danska verksamheten som redovisade både växande volymer och förbättrat resultat. nettoomsättningen ökade med 7 procent till 71,7 (67) MSEK. Resultatförsvagningen relateras till en lägre intäktsvolym för jämförbara enheter och ökade personalkostnader till följd av nyanställningar. Antalet konsulter ökade under året med sammanlagt 16 medarbetare till följd av en offensiv satsning inom tjänsteområden som har positiva förutsättningar för tillväxt såsom varumärkesområdet, PR, publicistiska tjänster och övergripande kommunikation. nyanställningarna omfattade rekrytering av ny kompetens. Den 1 oktober 2010 förvärvade intellecta 100 procent av aktierna i eventbyrån Bodén & co Kommunikation ab (Bodén & co). Förvärvet av Bodén & co utgör ett strategiskt förvärv inom strategi- och varumärkesbyrån rewir. Bodén & co har varit ledande inom eventbranschen i 19 år med en stor del av svenskt näringsliv på kundsidan genom åren. verksamheten består av tre affärsområden: event/möten, film och research. Bodén & co producerar events, konferenser, lanseringar, marknadsföring, kommunikation, bolagsstämmor, seminarier, roadshows, film och kickoffs åt företag, myndigheter och organisationer. affären är ett led i Rewirs strävan att på allvar kunna konkurrera med de främsta internationella företagen inom varumärkesområdet. efter förvärvet omfattar Rewirs verksamhet över 65 konsulter med en omsättning på över 150 MSEK. Bodén & co s årsomsättning är ca 60 MSEK. Bodén & co blir en helt integrerad del av rewir ab fr.o.m. 1 januari sammanslagningen av rewir och Bodén bedöms medföra synergier på såväl intäkts- som kostnadssidan. vi ser en tydlig utveckling där våra uppdragsgivare efterfrågar ett större åtagande och ett helhetsansvar från oss inom strategioch varumärkesrådgivning. ett samarbete mellan byråerna har pågått under flera år, tillsammans med flera stora gemensamma internationella kunder. Under 2000-talet har Bodén & co erhållit en rad utmärkelser som Årets eventbyrå. totalt har de två byråerna vunnit 20 priser i kundundersökningen Årets Byrå, under de senaste fem åren. genom förvärvet ska byråerna fortsätta att verka tillsammans för branschens nöjdaste kunder. Bolaget har lämnat ett svagt positivt resultat för perioden oktober december Mer information om förvärvet lämnas i not 43. Hösten 2010 påbörjade rewir etableringen av ett nytt marknadsbolag i Kina. nyetableringen ligger i linje med koncernens strategi att finnas nära befintliga och internationella kunder på marknader med stor potential. rewir stärker sin position med lokalt riktade tjänsterbjudanden på den kinesiska marknaden. inledningsvis ska verksamheten sysselsätta tre svenska konsulter. Marknadsbolaget har redan god beläggning genom uppdrag från bland andra ericsson och alfa laval. Verksamheten inom reklambyrån hilanders har renodlats i syfte att expandera. den 1 augusti startades en kommunikationsbyrå Hilanders Kitchen som är helt inriktad på livsmedelsbranschen. Kommunikationsbyrån har redan flera större och välkända företag inom livsmedelsbranschen som kunder. livsmedelsbranschen är stor och viktig och behöver kommunicera bättre. intellecta bedömer att tillväxtoch utvecklingsmöjligheterna inom detta område är goda. Byrån sysselsätter idag tio konsulter och redovisade ett break-even resultat för perioden augusti december Intellecta consulting, som representerar en större konsultorganisation av ledande byråvarumärken, erbjuder specialistkompetens inom strategisk kommunikationsrådgivning inom alla centrala affärsdrivande kommunikationsdiscipliner. verksamheten inom affärsområdet har de senaste åren utvecklats mot allt mer kvalificerad rådgivning inom ett brett spektrum av affärskritisk kommunikation. affärsområdets kommunikationstjänster bygger på att våra kunder ska tjäna mer pengar genom effektiva kommunikationslösningar. starka varumärken får större betydelse i framtiden. ett starkt varumärke kan förbättra det ekonomiska utfallet av marknads- och utvecklings investeringar. affärsområdets tjänstelösningar spänner över hela kommunikationsområdet, och omfattar allt från varumärkeskoncept och strategi till medieträning, ir, PR, strategiska webblösningar och event-tjänster. i affärsområdets utbud ingår tjänster inom sociala medier som utgör en direktlänk och skapar möjlighet till dialog med befintliga och presumtiva kunder. sociala medier blir allt viktigare informationskanaler för företagen. Med lyhördhet för våra kunders behov utvecklar vi de erbjudanden som har god tillväxtpotential inom kärnkompetenser som varumärkesutveckling och design, corporate communication, investor relations, webbkommunikation, PR, publicistiska tjänster, utställningar/events och B2B. Intellectas årsredovisning 2009 vann i oktober guld i svenska Publishingpriset som bästa årsredovisning för börsnoterade bolag. Intellecta försvarade guldet från 2009 då intellectas årsredovisning för 2008 fick motsvarande utmärkelse. Årsredovisningen är, liksom föregående år, rakt igenom en intellecta-produktion. detta är en bekräftelse på att våra byråmedarbetares konceptuella och kreativa förmåga, kombinerat med vår gedigna trycktekniska kompetens, är ett vinnande koncept. hälsotidningen Vitalt Vetande vann i april sveriges Uppdragspublicisters årliga pris guldbladet för bästa uppdragsjournalistik. 4 Årsredovisning 2010 Intellecta AB (publ)

7 Förvaltningsberättelse Affärsområde Intellecta Infolog Affärsområde Infolog är en komplett leverantör av produkter och tjänster för skapande, publicering och distribution av information i olika kanaler. Erbjudandet omfattar byråtjänster, grafiska tjänster, Finanstryck, systemstöd, webbtjänster, lager & distribution samt funktionsåtaganden. Intellecta Infolog kan via entreprenadåtaganden också ta ett helhetsansvar för kundernas produktion och flöden av information, från formgivning, originalisering och publicering till fysisk leverans till slutmottagaren. Inom affärsområdet finns 225 medarbetare i Solna, Stockholm, Nacka, Uppsala, Göteborg, Falun och Gävle. Affärsområde Intellecta Infolog integreras allt mer under ett gemensamt varumärke och erbjudande. Intellecta Infolog är en kraftfull och stabil leverantör inom informationslogistik. Nettoomsättningen uppgick till 377,4 (387,0) MSEK, en minskning med 2,5 procent. rörelseresultatet uppgick till 43,4 (2,5) MSEK, varav återbetalning av mervärdeskatt utg jordes av 26,8 ( ) MSEK. rörelseresultatet exklusive återbetalning av mervärdeskatt stärktes med 14,1 MSEK till 16,6 (2,5) MSEK. rörelsemarginalen förbättrades med 3,8 procentenheter till 4,4 (0,6) procent. Bruttomarginalen ökade med en procentenhet till 62,6 (61,6) procent. efterfrågan på affärsområdets tjänsteerbjudanden är god. Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 2,8 procent och efterfrågan beräknas fortsätta öka. Volymuppgången noterades inom tjänsteområdet funktionsåtaganden och produktområdet effekttryck. tjänsteområdet lager- och logistiktjänster uppvisade volymer i stort sett i nivå med föregående år. Minskade volymer noterades inom produktområdet offsettryck avseende traditionellt tryck, aktiemarknadsprospekt och lager- och systemlösningar. Affärsområdet levererade ett starkt rörelseresultat jämfört med föregående år. samtliga tjänsteområden är vinstgivande och har utvecklats väl under perioden. genomförda kostnadsrationaliseringar och effektivitetshöjande åtgärder är grunden för det förbättrade resultatet. Personalkostnaderna reducerades med 16,5 MSEK, motsvarande 11 procent jämfört med föregående år. den grafiska branschen är hårt pressad av sjunkande priser och överkapacitet. genom kostnadsneddragningar, väl balanserad produkt- och försäljningsmix med högre inslag av förädling, moderna och effektiva produktionsanläggningar i kombination med kunniga och engagerade medarbetare är affärsområdet en av de mest lönsamma och effektiva inom sin bransch. affärsområdet är till stora delar omstrukturerat och väl förberett för att ta nya marknadsandelar och ökade volymer. Utgångspunkten för omstruktureringen var kundbehovet samt att ytterligare öka konkurrenskraften genom stärkt produktionsdrift. organisationen och verksamheten är snabbrörlig och flexibel med en god anpassningsförmåga till rådande marknadsförutsättningar och affärsklimat. verksamheterna inom affärsområdet är i stor utsträckning integrerade, vilket ger samordningsvinster och skalfördelar. I syfte att ytterligare stärka konkurrenskraften och förbättra intjäningen inom affärsområdet har under 2010 nya åtgärdsprogram initierats. Åtgärdsprogrammen syftar till att fortsätta öka effektiviteten och minska kostnaderna. Åtgärdsprogrammen omfattade bl.a omstrukturering av it-enheten. Resultateffekterna för åtgärdsprogrammen beräknas årligen uppgå till totalt 10 MSEK, varav 4,5 MSEK har realiserats under Med genomförda besparingar har break-even nivån för affärsområdet sänkts. en volymökning med cirka 20 procent kan klaras av utan att behöva öka de fasta kostnaderna. det kommer att ytterligare stärka affärsområdets resultat. Affärsområdet intellecta infolog tillhandahåller kompletta och effektiva erbjudanden inom informationslogistik på marknaden med systemstöd och tydliga tids- och kostnadsvinster för våra kunder. Kvalificerad rådgivning erbjuds när det gäller att lägga upp trycksaksintensiva informationsflöden med ökad precision, full kvalitetskontroll och radikal kostnadsrationalisering som primära kundnyttor. För att kunna betjäna sina kunder med fullödiga helhetsåtaganden har affärsområdet också en byråresurs med karaktären av kreativ produktionsbyrå. Finanstryck, som är affärsområdets marknadsledande specialbyrå, erbjuder produktion av prospekt för den finansiella marknaden. I affärsområdets erbjudanden ingår högspecialiserat effekttryck som skapar unika trycksaker samt förpackningstryck. Båda erbjudandena kännetecknas av en växande efterfrågan. affärsområdet har den allra senaste produktionstekniken med en produktionsanläggning som är unik i europa. Inom affärsområdet finns flera certifikat. det senaste certifikatet cgp, certifierad grafisk Produktion enligt den internationella standarden iso avser en övergripande kvalitetsmärkning. affärsområdet har som första producent i sverige erhållit ett sådant certifikat som gäller för en hel produktionsorganisation med flera avdelningar spridda över landet. certifikatet efterfrågas av fler och fler myndigheter. detta stärker affärsområdet ytterligare på marknaden och skapar förutsättningar för ökade marknadsandelar. Dessa olika certifikat i kombination med affärsområdets omstrukturering sänker bolagets kostnader och ökar intjäningen, vilket stärker affärsområdets resultat ytterligare. Affärsområdets utveckling präglas av att ligga högre upp i värdekedjan, vara inriktad på nyckelkunder, kunna erbjuda bredare lösningar i kombination med unika tjänsteerbjudanden. det är förutsättningar för en fortsatt god och ökad lönsamhet. MARKNADEN Intellectas långsiktiga möjligheter är positiva. tjänster inom affärsdriven kommunikation har en bra långsiktig marknadsutveckling. intellecta har en tydlig marknadsposition och kommer att fortsätta att vara en ledande spelare. vi har flera ben att stå på vilket är unikt jämfört med våra konkurrenter och detta utgör en styrka som är ännu viktigare vid mindre gynnsamma marknadsförutsättningar. Prisutvecklingen och marknadsutsikterna på våra konsultmarknader bedöms generellt sett vara goda under Utvecklingen inom konsultrörelsen kännetecknas av kortare uppdrag jämfört med tidigare, minskning av efterprojekt samt att ir-uppdragen blir mer och mer digitaliserade vilket påverkar intäktsstrukturen. efterfrågan på helhetsåtaganden inom varumärkesutveckling är samtidigt ökande. genom förvärvet av Bodén och co Kommunikation stärks erbjudandet inom varumärkesstrategi vad avser effektfulla upplevelser i form av events, rörlig bild, miljöer och dramaturgi. reklam- och medieinvesteringar ökar i takt med att konjunkturen stärks. efterfrågan på tjänster inom affärsområdet intellecta infolog bedöms vara fortsatt god med förbättrade marginaler. Förpackningstryck som erbjuds inom affärsområdet infolog kännetecknas av en växande efterfrågan. affärsområdet klättrar uppåt i förädlingskedjan 5 Årsredovisning 2010 Intellecta AB (publ)

8 Förvaltningsberättelse genom sin specialisering på effekttryck och informationslogistik, vilket bidrar till högre marginaler. SÄSONGSVariationer Intellectas verksamhet är säsongsbetonad.det första och det sista kvartalet är de säsongsmässigt starkaste, medan det tredje kvartalet är det svagaste. genom en successiv breddning av vårt tjänsteutbud har dock säsongsvariationerna mildrats. ett flertal tjänster inom PR, Branding, Design, Publishing och Webb kännetecknas av en jämnare beläggning under året jämfört med exempelvis årsredovisningsuppdrag. Kunderbjudanden inom förpackningsmarknad inom affärsområde infolog kännetecknas också av en jämnare beläggning under året. INVesteringar s investeringar i anläggningstillgångar uppgick totalt till 22,8 (113,1) MSEK per Finansiell leasing utg jordes av 1,9 (22,8) MSEK. investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 14,5 (51,4) MSEK som en effekt av bolagsförvärv. i förra årets investeringar ingick anskaffning av en heidelberg-tryckpress för 26,1 MSEK. Investeringen stärkte erbjudandet inom högspecialiserat effekttryck och förpackningstryck. GOODWILL OCH immateriella tillgångar Goodwillvärdet i koncernen uppgick per till 210,8(218,7) MSEK. Immateriella tillgångar i form av varumärken och kundrelationer uppgick per till 51,4 (44,0) MSEK. IFRS innebär krav på att identifiera och värdera immateriella tillgångar vid förvärv. i den utsträckning som immateriella tillgångar kan identifieras och värderas, minskar goodwill i motsvarande mån. goodwill skrivs inte av men prövas årligen för nedskrivning. övriga immateriella tillgångar skall skrivas av i den utsträckning som avskrivningstiden går att fastställa. i dessa fall sker nedskrivningsprövning först om det finns en indikation på värdenedgång. För mer information hänvisas till not 20, 21 och 22. s goodwillposter har analyserats individuellt i enlighet med ias 36. goodwillvärderingen har utförts utifrån ett s.k. impairmenttest som ger värdet på verksamhetens framtida kassaflöden utifrån ekonomisk utveckling, nästkommande års budget och därpå följande prognoser. vid nuvärdesberäkning av dessa värden har en riskfaktor använts som baseras på marknadens generella riskpremie för eget kapital samt avkastningskrav på lånat kapital. intellecta har, som försiktighetsåtgärd, valt att utifrån känslighetsanalysen och ändrade marknadsförhållanden skriva ner goodwill med 10 MSEK per LIKVIDA MEDEL OCH Finansiell ställning Intellecta har, i syfte att samordna sin finansiering, träffat ett nytt avtal som gäller fr.o.m s likvida medel uppgick till 17,7 (20,6) MSEK per checkräkningskrediten uppgår till totalt 39,5 (25,0) MSEK och var i sin helhet outnyttjad per respektive balansdag. därutöver finns en kreditlimit om 25 (25) MSEK mot belåning av kundfakturor hos ett av våra dotterbolag, varav hela krediten var outnyttjad per respektive balansdag. den totala rörelsekrediten i form av checkräkningskrediten och kreditlimiten uppgår till 64,5 (65) MSEK. intellectas likviditetsberedskap i form av outnyttjade krediter och egna medel uppgick till totalt 82,2 (70,6) MSEK per s räntebärande skulder var vid periodens slut 136,4 (68,5) MSEK. ökningen hänförs till upptagande av ett nytt lån på 80 MSEK för finansiering av tilläggsköpeskillingen för rewir. tilläggsköpeskillingen uppgick till 120,2 MSEK som har betalats ut i sin helhet. nettot av räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar uppgick per till en nettoskuld om 118,7 (47,9) MSEK. nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,55 (0,24). nettoskulden i relation till ebitda uppgick till 1,49 (0,79). Räntebärande skulder inkluderar finansiell leasing om 20,9 (24,8) MSEK. Per den 31 december 2010 var den genomsnittliga löptiden på Intellecta-koncernens skuldportfölj 3,5 (5,6) år. den genomsnittliga räntenivån i portföljen var 3,10 (1,91) procent. Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut uppgick per balansdagen till 45,5 (29,9) MSEK i form av företagsinteckningar, äganderättsförbehåll för maskiner 28,1 (35,2) MSEK, pantförskrivning av kundfordringar avseende ekotryck redners samt aktier i rewir ab. Soliditeten uppgick per den 31 december 2010 till 39 (35) procent. s operativa kassaflöde uppgick till 63,2 (110,2) MSEK. Främsta orsaken till förändringen är en ökning av kortfristiga fordringar till följd av ökade affärsvolymer under december samt förändring av kortfristiga skulder med anledning av utbetalning av tilläggsköpeskillingen. nettokassaflödet efter finansiering och investeringar uppgick till 3,0 ( 8,0) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 126,9 (27,4) MSEK och inkluderade utbetalning av tilläggsköpeskillingar om 121,9 MSEK s eget kapital uppgick till 214,7 (197,5) MSEK. sedan årets början har det egna kapitalet ökat med 17,2 MSEK. denna ökning hänför sig till periodens totalresultat om 22,5 MSEK minskad med utdelning om 5,3 MSEK. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 12,9 (11,5) procent och avkastningen på eget kapital till 11,5 (10,2) procent. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 5,55 (4,65) SEK. eget kapital per aktie efter utspädning utg jordes av 50,45 (46,40) SEK. Balansdagens aktiekurs uppgick till 45,10 (54,0) sek. VINST PER aktie Antalet aktier uppgick per bokslutsdagen till Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 5,55 (4,65) SEK. eget kapital per aktie efter utspädning utg jordes av 50,45 (46,40) SEK. Antalet aktier, genomsnitt exkl. återköpta egna aktier, inkl. utspädningseffekt uppgick under 1 januari 31 december 2010 till ( ). Antalet aktier vid periodens slut, exkl. återköpta egna aktier, inklu sive utspädningseffekt uppgick per till ( ). ANTAL MEDarbetare Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 453 (452). Per den 31 december 2010 uppgick antalet medarbetare till 455 (435), varav 44 (40) i danmark fördelat på affärsområde intellecta consulting, 216 (172) konsulter, affärsområde intellecta infolog, 225 (249) medarbetare och moderbolaget 14 (14) medarbetare. ökningen av antalet medarbetare hänför sig främst till förvärvet av Bodèn & co Kommunikation ab som tillförde 19 medarbetare per Årsredovisning 2010 Intellecta AB (publ)

9 Förvaltningsberättelse Uppgifter om arbetsställen, fördelning på kvinnor och män samt löner och ersättningar framgår av not 10 och 11. Nettoomsättningen per medelantal anställd uppgick för verksamhetsåret 2010 till (1 507) KSEK. MILJÖ Intellecta bedömer att bolaget i allt väsentligt uppfyller tillämpliga regler och bestämmelser inom miljöområdet med avseende på anläggningar och produkter på relevanta marknader. Miljöarbetet bedrivs inom ramen för intellectas affärsidé och är väl integrerat i det operativa arbetet. ansvaret för det löpande miljöarbetet ligger hos resp. affärsområde med tillhörande juridiska enheter. Verksamheten inom affärsområdet intellecta infolog påverkar miljön genom förbrukning av råmaterial, främst papper och kemikalier. Redan på kreationsstadiet arbetar vi aktivt med att påverka och styra pappersval mot pappersformat och papperssorter som har mindre påverkan på miljön. inom ramen för utbildningssatsningen intellecta- Academy tar vi ett ansvar för att öka våra kunders kompetens inom området miljövänliga trycksaker. intellectas tryckerier arbetar aktivt med att minska användandet av icke förnyelsebara kemikalier, genom att använda tryckfärger baserade på vegetabiliska oljor och rengöringsvätskor med i huvudsak vegetabiliska komponenter. andra miljöbelastande faktorer är energiförbrukning, transporter och avfallshantering. Energiförbrukningen begränsas genom att i möjligaste mån samordna verksamheter. transporter kan minimeras då huvuddelen av produktionen sker i närheten av vår marknad. SKATTER Skattesatsen för året blev 35,5 (27,6) procent. den förhöjda skattesatsen beror på nedskrivning av andelar i ett koncernföretag till följd av nedskrivning av goodwill med 10 MSEK. exkl. denna post uppgick skattesatsen till 27,9 procent. MODERBOLAGET Intäkterna uppgick till 35,6 (33,9) MSEK och resultatet efter finansiella poster till 37,0 ( 7,0) MSEK. intäkterna utgörs av till dotterbolagen fakturerade tjänster samt ersättning för hyres- och gemensamma kostnader. i resultatet ingår utdelningar från dotterbolagen med 46,1 (10,4) MSEK och nedskrivning av andelar i ett koncernföretag med 10,0 (17,8) MSEK. Förra årets nedskrivning påverkade inte koncernens resultat och finansiella ställning eftersom nedskrivningen avsåg en koncernintern omstrukturering. s likvida medel svarade för 5,4 (9,6) MSEK. checkräkningskrediten uppgår till totalt 38,0 (23,5) MSEK och var outnyttjad i sin helhet per respektive balansdag. Kreditfaciliteterna utökades till 38 MSEK fr.o.m. 1 oktober 2010 i samband med det senaste förvärvet. räntebärande skulder uppgick till 87,3 (8,6) MSEK. ett nytt lån om 80 MSEK upptogs i juni för finansiering av utbetalning av tilläggköpeskillingen för Rewir. lånets löptid är 3,5 år. Per den 31 december 2010 var den genomsnittliga löptiden på intellectas skuldportfölj 3,1 (5,0) år. den genomsnittliga räntenivån i portföljen var 3,54 (1,48) procent. s justerade egna kapital uppgick till 255,3 (185,8) MSEK. sedan årets början har det egna kapitalet ökat med 69,5 MSEK. denna ökning hänför sig till årets resultat om 27,1 sek inklusive utdelningar från dotterbolagen om 46,1 MSEK, erhållna nettokoncernbidrag om totalt 38,2 MSEK, ökning av obeskattade reserver efter schablonskatt med 9,5 MSEK minskad med utdelning om 5,3 MSEK. inom moderbolaget finns samlade/centrala funktioner för koncernledning, ekonomi, finanser, hr och administration, it och ir. Medelantalet anställda i moderbolaget uppgick till 14 (13). antalet medarbetare per den 31 december 2010 uppgick till 14 (14). ÄGARFÖRHÅllanDEN Den 31 december 2010 hade intellecta (1 130) aktieägare. de 20 största ägarna exkl. intellectas innehav av egna aktier hade ett innehav motsvarande 75,2 (73,5) procent av aktiekapitalet och 83,9 (82,8) procent av rösterna. aktieinnehavet i intellecta som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget avser gunnar Mannerheim genom gtm holding a/s, 19,4 procent, lars Fredrikson med familj, 18,5 procent och leif lindberg, 16,7 procent av samtliga röster. det institutionella ägandet uppgick till 15,9 (15,4) procent av aktiekapitalet. Andelen utländskt ägande uppgick till 18,5 (18,1) procent. ANTAL UtestÅENDE aktier Antalet utestående aktier i intellecta ab uppgick per till , varav B-aktier och a-aktier. vid omröstning på bolagsstämma medför en aktie av serie a tio röster och en aktie av serie B en röst. övergår en aktie av serie a från en aktieägare till annan aktieägare i bolaget eller till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas de övriga a-aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska styrkas, samt där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen. intellectas B-aktie är noterad på nasdaq omx stockholm, small cap under symbolen icta B. BEMYNDIGANDEN FÖR styrelsen Årsstämman beslutade den 25 maj 2010 att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med upp till 10 procent av det vid tillfället för beslutet antal utestående aktier av serie B, dock sammanlagt högst aktier av serie B i syfte att använda dessa som aktielikvid vid bolagsförvärv. Inga transaktioner avseende nyemission har skett under RIKTLINJER FÖR ersättning till LEDANDE BEFattningsHAVare Årsstämman den 25 maj 2010 har bifallit styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. löner och andra ersättningar skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på den marknad befattningshavaren verkar så att bolaget kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning. inom styrelsen finns ett Ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak och vara baserad på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål samt prestationer relevanta för respektive ledande befattningshavare. den rörliga ersättningen maximeras till ett belopp motsvarande den fasta ersättningens storlek. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda eller en kombination därav med en pensionsålder om 65 år. Uppsägningstiden skall vara mellan 3 6 månader från befattningshavarens sida och mellan 6 12 månader 7 Årsredovisning 2010 Intellecta AB (publ)

10 Förvaltningsberättelse från bolagets sida. ett avgångsvederlag kan enbart gälla från bolagets sida och vara försett med ett förutbestämt tak. vid uppsägning från den anställdes sida skall inget avgångsvederlag utgå. STYRELSENS Förslag till riktlinjer INFÖR Årsstämma för 2010 Styrelsens förslag till riktlinjer inför årsstämman för 2010 enligt föregående år och ovanstående text har kompletterats med följande lydelse: rörlig lön utfaller först efter att vissa villkor uppfylls avseende budgeterat resultat och finansiella mål. vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. REDOVISNINGSPrinCIPER Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med international Financial reporting standards (IFRS) utgivna av international accouting Standars Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från international Financial reporting interpretation committe (IFRIC), sådana de antagits av eu. s årsredovisning innehåller även kompletterande information enligt rådet för Finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt Årsredovisningslagen. Jämfört med 2009 har de finansiella rapporterna främst påverkats av ifrs 3 (omarbetad), Rörelseförvärv och därav följande ändring av ias 27, Koncernredovisning och separata finansiella rapporter., Intellecta AB, tillämpar Årsredovisningslagen och rådet för finansiell rapportering, rekommendation rfr 2, redovisning för juridiska personer. redovisningsprinciperna överensstämmer med de från föregående år samt med koncernens redovisningsprinciper i tillämpliga delar. STYRELSEARBETE För redogörelse kring intellectas bolagsstyrning, se sid 70. INTERN KONTROLL Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. svensk kod för bolagsstyrning förtydligar detta och föreskriver att styrelsen ansvarar för den interna kontrollen. Intellecta har valt att beskriva hur den interna kontrollen är organiserad på det sätt som föreslås i Svenskt Näringsliv och FARs vägledning till svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen för Intellecta har valt att integrera styrelsens rapport om den interna kontrollen i förvaltningsberättelsen och enbart beskriva hur den är organiserad utan att lämna ett uttalande om hur väl den har fungerat. Rapporten ska från och med 2010 granskas av bolagets revisorer. Beskrivningen begränsas vidare att behandla intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, punkt 7.4. Den beskrivna organisationen av intern kontroll och innehållet inom respektive område anpassas till förändringar i Intellectas verksamhet och omvärld. Den interna kontrollen ska ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen och säkerställa att de finansiella rapporterna är framtagna i överensstämmelse med god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav på noterade bolag. VD ansvarar för att det finns en process och organisation som säkerställer den interna kontrollen och kvaliteten i den finansiella rapporteringen till styrelse och marknad. intellectas ekonomi- och finansdirektör är ansvarig för att uppföljning av och arbetet med intellectas interna kontroll sker i enlighet med den form som styrelsen beslutar. En grupp under ledning av koncernens ekonomi- och finansdirektör, leder koncernens arbete med intern kontroll. ekonomi- och finansdirektören avrapporterar kontinuerligt sina slutsatser till revisionsutskottet och styrelsen. stor vikt läggs vid att anpassa arbetet med intern kontroll vid förändringar i intellectas verksamhet. interna policies och riktlinjer utgör väsentliga styrdokument för hela företaget då de tydliggör ansvar och befogenheter inom speciella områden, till exempel informationssäkerhet och risk. Intellectas internkontroll struktur är uppbyggd utifrån cosomodellen (The committee of the sponsoring organizations of the treadway commission), vars ramverk har tillämpats på intellectas verksamhet och förutsättningar. enligt coso-modellen sker genomgång och bedömning inom områdena kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Utifrån denna genomgång identifieras vissa utvecklingsområden, vilka prioriteras i det löpande arbetet med intern kontroll. Under 2010 har särskilt fokus legat på bedömning av nya risker och genomgång av vissa kontrollaktiviteter. ett stort arbete har också lagts på att säkra kvaliteten i de finansiella rapporterna samt säkra att uppsättningen av behörigheter, roller och begränsningar i kombination av olika roller (s k segregation of duties) uppfyller ställda krav i samband med uppgraderingar av Intellectas it-system. information om intern kontroll finns även i avsnittet om Bolagsstyrning. VÄSENTLIGA risker OCH osäkerhetsfaktorer s och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker. intellecta är verksamt på en rad olika konkurrensutsatta produkt- och tjänsteområden. intellecta har definierat begreppet risk som allt som kan ha en väsentligt negativ effekt på uppnåendet av intellectas mål. risker kan vara hot, osäkerhetsfaktorer eller förlorade möjligheter avseende intellectas nuvarande eller framtida verksamhet. intellecta har en etablerad process för riskhantering för att regelbundet identifiera, analysera och rapportera verksamhetsrisker, finansiella risker, osäkerhetsfaktorer, samt minska dessa risker när så är lämpligt. Kontroll av operativa risker sker primärt av intellectas affärsansvariga. intellectas controllingfunktion har till uppgift att följa upp att interna kontrollprocesser efterlevs. Finansiella risker omfattar i första hand risker relaterade till valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisk. det övergripande ansvaret för att hantera koncernens finansiella risker samt utveckla metoder och principer för att hantera finansiella risker ligger inom koncernledningen och finansfunktionen, treasury department. Målet för intellectas finansiella hantering är att begränsa kortsiktig påverkan på koncernens resultat och kassaflöde orsakat av fluktuationer i de finansiella marknaderna. Intellecta har därför en finanspolicy som reglerar likviditets-, ränte- och valutariskerna. riskhantering är en integrerad del av intellectas verksamhet och affärsplaneringsprocess. intellecta har genomfört ett antal målinriktade förvärv i enlighet med sin strategi. en effektiv integration av dessa förvärv samt realisering av tillhörande kostnads- och intäkts- 8 Årsredovisning 2010 Intellecta AB (publ)

11 Förvaltningsberättelse synergier är, liksom en positiv utveckling för de förvärvade verksamheterna, betydelsefull för resultatutvecklingen på kort såväl som på lång sikt. Integration av förvärvade företag inrymmer alltid vissa risker och integrationsprocessen kan komma att på kort sikt ge svängningar i kvartalsresultaten. Utöver de risker som beskrivs i Intellectas årsredovisning bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. För en fullständig redogörelse av de risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för Intellecta har hos Skatteverket ansökt om återbetalning av moms enligt mål C-88/09 i EU-domstolen. Under perioden har Intellecta erhållit en viss återbetalning från Skatteverket. Risken för vidare återbetalning har bedömts av Intellecta och framlagd finansiell rapport återspeglar denna bedömning. I detta ingår även bedömning av risker för överklagande av domen från Skatteverket. För utförligare beskrivning av koncernens och moderbolagets riskexponering och riskhantering hänvisas till not 3. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Transaktioner mellan Intellecta och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum. För mer information hänvisas till not 2. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG MOMSÅTERBETALNING Med anledning av en dom i EU-domstolen (mål C-88/09, Graphic Procédé) den 11 februari 2010, har gränsdragningen mellan tryckeriers tillhandahållande av varor (trycksaker) och tjänster klarlagts. I Sverige har gränsdragningen särskild betydelse för tillämpningen av den reducerade mervärdeskatten på sex procent som gäller för vissa trycksaker (den så kallade bokmomsen). Intellecta har efter analys av domen och kontakt med Skatteverket begärt omprövning avseende år 2004 och en del av år Omprövningen har resulterat i att Intellecta erhållit 26,8 MSEK, ett belopp som förbättrade Intellectas resultat 2010 med motsvarande belopp då återbetalningen redovisas som övrig intäkt. Intellecta avser att begära omprövning av mervärdeskattebesluten för resterande del av år 2005 samt åren Det totala beloppet som Intellecta avser att ansöka om beräknas uppgå till ca 70 MSEK. Skatteverkets senaste direktiv daterat den 21 februari gör det oklart hur återbetalt momsbelopp ska redovisas i verksamheten i fortsättningen. På grund av ett flertal osäkra faktorer är det i dagsläget svårt att bedöma vilken resultatpåverkan detta kan få för Intellecta. GUNDUA SECONDARY DAY SCHOOL Intellecta har tagit initiativ till Gundua Foundation. Stiftelsen med H.K.H. Kronprinsessan Victoria som beskyddare arbetar för att via konkreta projekt bidra till att öka utbildningsnivån i världen, i syfte att främja demokrati och välståndsutveckling. Därför har Gundua Foundation uppfört en skola i norra Kenya. Skolan är en gymnasial dagskola som ger plats för 320 elever. För mer information hänvisas till ÖVRIGT Bolagsordning Enligt Intellectas bolagsordning tillsätts styrelseledamöterna av årsstämman. Inga särskilda bestämmelser finns om ändring av bolagsordningen utöver att behandling av bolagsordning vid annat tillfälle än årsstämman skall föras på extra bolagsstämma. FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT Styrelsens policy vad gäller utdelning är att procent av koncernens resultat efter finansnetto och schablonskatt utdelas till aktieägarna om motsvarande utdelningsbara medel finns i moderbolaget och koncernens konsolideringsbehov så tillåter. För att upprätthålla en stark balansräkning, hantera ett fortsatt osäkert affärsklimat och kunna fullfölja sina finansiella åtaganden beslutar styrelsen för Intellecta AB (publ) att föreslå årsstämman en utdelning på 2,00 (1,25) kronor per aktie varav en extra utdelning utgörs av 0,50 ( ) SEK per aktie för räkenskapsåret Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget: Balanserade vinstmedel Lämnat/erhållit koncernbidrag Årets resultat SEK Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Utdelning I ny räkning överföres SEK STYRELSENS YTTRANDE ANGÅENDE FÖRESLAGEN UTDELNING Den föreslagna utdelningen utgör 3,3 procent av bolagets justerade eget kapital och 4,0 procent av koncernens kapital. Bolagets soliditet uppgår till 57 procent (föregående år 44 procent). Styrelsens uppfattning är att föreslagen vinstutdelning är försvarlig med hänsyn tagen till vad som anges i aktiebolagslagens 17 kap 3 angående de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt för moderbolaget och koncernen. Den föreslagna utdelningen äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som bedöms vara erforderliga eller bolagets förmåga att i rätt tid infria föreligganden och förutsedda betalningsförpliktelser. Den föreslagna utdelningen bedöms lämna ett tillräckligt finansiellt utrymme för Intellectas fortsatta expansion. Bolagets likviditetsprognos innefattar beredskap för att klara variationer i de löpande betalningsförpliktelserna. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom lämnar styrelsen förslag på en utdelning om 2,00 (1,25) SEK per aktie varav en extra utdelning utgörs av 0,50 ( ) SEK per aktier för verksamhetsåret Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställande. s och moderbolagets ställning i övrigt redovisas i efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt bokslutskommentarer och noter. Stockholm den 25 mars 2011 Intellecta AB (publ) Styrelsen 9 Årsredovisning 2010 Intellecta AB (publ)

12 KONCERNENS RAPPort över totalresultat belopp i ksek Not Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 8, Personalkostnader 10, Avskrivningar Nedskrivning av goodwill Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Rörelseresultat 6, Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Resultat Övrigt totalresultat Aktuariell förlust på pensionsförpliktelser Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Skatt hänförligt till övrigt totalresultat Övrigt totalresultat, netto efter skatt Summa totalresultat Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie före och efter utspädning, sek 18 5,55 4,65 Antal aktier vid periodens slut Antal aktier vid periodens slut, exkl återköpta egna aktier före och efter utspädning Antal aktier, genomsnitt exkl. återköpta egna aktier före och efter utspädning Balansdagens kurs 45,10 54,00 Vid omräkning av verksamhet i danmark har en genomsnittskurs sek/dkk om 1,2850 [1,4282) använts. 10 Årsredovisning 2010 Intellecta AB (publ)

13 KONCERNENS RAPPort över finansiell ställning belopp i ksek Not TILLGÅngar Anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Varumärken Kundrelationer Goodwill Investeringar i hyrda lokaler Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella tillgångar som kan säljas Andra långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Varulager, råvaror och förnödenheter Pågående arbeten Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa tillgångar Årsredovisning 2010 Intellecta AB (publ)

14 koncernens rapport över Finansiell ställning belopp i ksek Not eget KAPital Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserad vinst Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Upplåning Pensionsförpliktelser Uppskjutna skatteskulder Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Upplåning Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder 1) Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser se not 40 respektive 41. 1) Varav räntebärande skulder, MSEK 136,4 68,5 Vid omräkning av verksamhet i danmark har en balansdags kurs sek/dkk om 1,2075 (1,3915) använts 12 Årsredovisning 2010 Intellecta AB (publ)

15 s rapport över förändringar i eget Kapital belopp i ksek Aktiekapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt tillskjutet kapital 1) Reserver 2) Balanserad vinst Summa eget kapital Ingående balans per Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Aktuariell förlust på pensionsförpliktelser Omräkningsdifferens utländsk verksamhet Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Utdelning avseende Summa transaktioner med aktieägare Ingående balans per Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Aktuariell förlust på pensionsförpliktelser Omräkningsdifferens utländsk verksamhet Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Utdelning avseende Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per ) Övrigt tillskjutet kapital består av aktier emitterade till överkurs och premier för teckningsoptioner. 2) avser omräkningsdifferens utländsk verksamhet. 13 Årsredovisning 2010 Intellecta AB (publ)

16 Rapport över Kassaflöden för belopp i ksek Den löpande verksamheten Not Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Ökning( )/minskning(+) av varulager Ökning( )/minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning( ) av kortfristiga skulder Summa kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar 1) Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av verksamheter Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i finansiella tillgångar 879 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av långfristig upplåning Förändring av kortfristig upplåning Förändring av övriga långfristiga skulder Amortering av finansiell leasing Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Upplysning om erhållna/betalda räntor se not Årsredovisning 2010 Intellecta AB (publ)

17 Resultaträkning MODERBolaget belopp i ksek Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 1) Summa rörelsens intäkter Övriga externa kostnader 46, Personalkostnader 48, Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Nedskrivning av andelar i koncernföretag Finansiella intäkter och liknande resultatposter Finansiella kostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Resultat ) Under övriga rörelseintäkter redovisas utfakturerade hyror och andel av gemensamma kostnader på andra bolag i koncernen. MODERBOLAGETS RAPPORT över totalresultat belopp i ksek Resultat Övrigt totalresultat Koncernbidrag från dotterbolag Skatteeffekt av koncernbidrag från dotterbolag Övrigt totalresultat, netto efter skatt Summa totalresultat Årsredovisning 2010 Intellecta AB (publ)

18 Balansräkning MODERBolaget belopp i ksek Not TILLGÅngar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Investeringar i hyrda lokaler Inventarier,verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterbolag Fordringar hos dotterbolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos dotterbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Årsredovisning 2010 Intellecta AB (publ)

19 Balansräkning MODERBolaget belopp i ksek Not eget KAPital Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Premier för teckningsoptioner Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital obeskattade reserver Obeskattade reserver AVsättningar Avsättning för pensioner SKULDER Långfristiga skulder Upplåning Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Upplåning Leverantörsskulder Skulder till dotterbolag Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder 1) Poster INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser ) Varav räntebärande skulder, MSEK 87,3 8,6 17 Årsredovisning 2010 Intellecta AB (publ)

20 MODERBOLAGETs sammanställning över Förändringar i eget Kapital belopp i ksek Aktiekapital Överkursfond Premier för teckningsoptioner Reservfond Fritt eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Ingående balans per Balansering av föregående års resultat Årets resultat Övrigt totalresultat Koncernbidrag från dotterbolag Skatteeffekt av koncernbidrag från dotterbolag Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Lämnad utdelning Summa transaktioner med aktieägare Ingående balans per Balansering av föregående års resultat Årets resultat Övrigt totalresultat Koncernbidrag från dotterbolag Skatteeffekt av koncernbidrag från dotterbolag Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Lämnad utdelning Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per Aktiekapitalet består av st a-aktier á 1.50 och st B-aktier á Antalet återköpta aktier uppgick under perioden 4 juli juli 2007 till aktier B för totalt KSEK. transaktionskostnaden uppgick sammanlagt till 67 KSEK. Under år 2008 har aktier använts till förvärv av dotterbolag samt aktier mot inlösen av köpoptioner utställda på av Intellecta AB återköpta aktier. År 2005/2006 användes aktier till förvärv av dotterbolag. antalet egna aktier per 31 december 2010 uppgick till 0 (0) st Utdelning Styrelsen föreslår årsstämman den 12 maj 2011 att besluta om utdelning om 2,00 (1,25) sek per aktie varav en extra utdelning sek per aktie utgörs av 0,50 (-) sek per aktie för räkenskapsåret Den föreslagna utdelningen uppgår till sammanlagt 8,5 (5,3) MSEK. 18 Årsredovisning 2010 Intellecta AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015

PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015 PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015 Projektengagemang i Stockholm AB Box 47146 100 74 Stockholm Årstaängsvägen 11 117 43 Stockholm 08-522 069 00 www.projektengagemang.se 1 (7) Kvartal

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Förvaltningsberättelse 1. förslag till vinstdisposition 6. Koncernens rapport över. förändringar i eget kapital 16

Förvaltningsberättelse 1. förslag till vinstdisposition 6. Koncernens rapport över. förändringar i eget kapital 16 Årsredovisning 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 förslag till vinstdisposition 6 KONCERNENS rapport över totalresultat 8 KONCERNENS rapport över finansiell ställning 9 s rapport över förändringar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Value Adding Tech Provider

Value Adding Tech Provider Addtech-koncernen Value Adding Tech Provider Addtech är en teknikhandelskoncern där affärsmannaskap kombineras med spetskompetens. Med utgångspunkt i högteknologiska industrikomponenter och system skapar

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Pressinformation den 20 februari Poolia AB Poolia har förbättrat rörelseresultatet före nedskrivningar för bokslutsåret jämfört med föregående

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2011 Period 1 april - 30 juni 2011 - Nettoomsättningen uppgår till 36 429 (33 191) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Den organiska

Läs mer