1881 Årsredovisning Skurups Sparbank

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank"

Transkript

1 1881 Årsredovisning

2 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande socknars Sparbank. Genom kunskap om den lokala marknaden har vi bidragit till att stora och små idéer har fått växa så att samhället omkring oss har kunnat blomstra. Med åren har samhället förändrats och banken har följt med. Sparbanksidén är ändå fortfarande lika aktuell. Den lokala förankringen, frånvaron av enskilt vinstintresse, den demokratiska företagsformen och det sparfrämjande syftet är vad Skurups Sparbank står för än dag. De senaste åren har Skurups Sparbank bidragit med över 4 miljoner kronor för att stimulera det lokala föreningslivet. Vi hoppas kunna ge tillbaka ännu mer i framtiden. Genom sparbankens ekonomiska stöd kan mångfalden fortsätta att växa och ge näring åt gemenskapen - nu och i 100 år till. Foton från Sernerts bildarkiv, Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening

3 Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum den 23 april 2014 kl på Skurups Sparbanks kontor i Skurup

4 Innehållsförteckning 5 VD:n har ordet 7 Förvaltningsberättelse 10 Fem år i sammandrag Finansiella rapporter 12 Resultaträkning samt rapport över totalresultat 13 Balansräkning samt rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter 48 Underskrifter 49 Revisionsberättelse 50 Företagsstyrning 51 Förteckning över huvudmän, styrelse och revisorer

5 En liten sparbank med stora möjligheter Bankens finansiella ställning har förbättrats ytterligare under Rörelseresultatet har fortsatt öka, främst beroende på en gynnsam kostnadsutveckling och lägre kreditförluster. Utvecklingen är positiv och vi ser fram emot ett händelserikt 2014 med stora möjligheter att fortsätta utvecklas i vår verksamhet som fristående sparbank. Året i korthet Vi har ökat affärsvolymen med 6,3 procent till 9,5 miljarder ökat rörelseresultatet med 31 procent till 28,5 miljoner ökat intäkterna med 1 procent minskat kostnaderna med 2,4 procent minskat kreditförlusterna med 32 procent omorganiserat för att skapa ett mer kundorienterat arbetssätt bidragit med 1 miljon kronor till verksamhetsområdet för projekt inom Tillväxt och Utveckling Omvärlden De nya regelverken kring bankers styrning, riskhantering och kontroll ställer stora krav på både styrelse, ledning och medarbetare. Även det nya kapitaltäckningsregelverket påverkar banken genom ökat lagstadgat krav på kapitaltäckningsgraden och utökad rapportering kring bankens likviditet. Vi jobbar aktivt med att kartlägga effekterna och anpassa styrningen av verksamheten till de nya regelverken. Det är stora förändringar på gång på den skånska bankkartan genom sammanslagningen av ett antal banker och bildandet av Sparbanken Skåne AB. Som liten fristående sparbank har vi en helt unik position i Skåne. Det ska vi använda för att attrahera fler kunder och göra fler affärer. Närhet I vårt verksamhetsområde finns privatpersoner och företag med varierande behov. För oss är det därför viktigt att även i fortsättningen kunna erbjuda kunden en trygg och personlig relation med banken. Det är i det personliga kundmötet som förtroende skapas och som varaktiga relationer etableras. Vi värdesätter vår möjlighet att bidra till utvecklingen i samhället genom vårt samarbete med föreningsliv och skola samt deltagande i nätverk. Som liten fristående sparbank är vi nära både kunder och marknad. Kunder och marknad Den snabba digitala utvecklingen medför ständigt nya utmaningar för banken och våra kunder. Väl fungerande digitala kanaler är en väsentlig framgångsfaktor för att möta kundernas krav på smarta och enkla lösningar. Vi är angelägna om att kunderna genomför sina enklare bankärenden via våra digitala kanaler. Det ökar möjligheterna för att vi ska kunna infria våra servicelöften och träffa fler kunder. Samarbetspartner Vårt samarbete med Swedbank är av hög strategisk betydelse. Vi kan vara den lilla personliga sparbanken som ligger nära kunden och är snabb till beslut och samtidigt dra fördelar av den stora bankens kompetens, produkt- och IT-utveckling. 5

6 Erbjudanden Vi har under 2013 lanserat vårt Premiumkoncept. Vi erbjuder våra Premiumkunder tillgång till en kvalificerad rådgivare som ger råd om värdepappersaffärer och andra placeringar. Tillsammans med vårt Nyckelkundskoncept för privatkunder och Bättre affärer för företagskunder har vi nu ett heltäckande erbjudande och kompetens kring både vardagstjänster och mer kvalificerade ekonomiska lösningar. Miljonen tillväxt och utveckling Genom sparbanksformen återinvesteras den vinst som banken generar för att sedan komma bygden till gagn. Vid årsstämman 2013 beslutade bankens huvudmän om ett anslag på 1 mkr för allmännyttiga ändamål, vilket resulterade i vårt projekt Miljonen. Den 16 november 2013 delade vi ut den första sparbanksmiljonen till 21 spännande projekt för tillväxt och utveckling i verksamhetsområdet. Vi kommer med stort intresse att följa hur projekten tar form och påverkar samhället omkring oss i positiv riktning. En bank i ständig förbättring Resultatet av årets kundundersökning från Svenskt kvalitetsindex visar att våra kunder har ett fortsatt stort förtroende för oss. Vi är femtio medarbetare på Skurups Sparbank som förstår vikten av att utveckla både oss själva och vår kundbas. Genom affärsmannaskap, professionellt bemötande och ett ständigt pågående förbättringsarbete ska vi gemensamt lyckas med vårt mål att fortsätta vår verksamhet som fristående sparbank i Skåne. Vi har ett spännande år framför oss! Jag vill tacka alla kunder för fortsatt förtroende och alla medarbetare för ett gediget och engagerat arbete. Skurup i mars 2014 Ingrid Persson VD 6

7 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Skurups Sparbank ( ) får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, det 133:e verksamhetsåret. Allmänt om verksamheten Skurups Sparbanks kunder är privatpersoner, lantbruk samt små och medelstora företag. Det geografiska verksamhetsområdet sträcker sig över sydvästra Skåne. Sparbanken tillhandahåller, förutom traditionella in- och utlåningstjänster, även fonder, försäkringar, värdepapper, servicefack, utländska betalningar samt ekonomisk rådgivning. Utveckling av sparbankens verksamhet, resultat och ställning Balansomslutning Sparbankens balansomslutning har under 2013 ökat med 3,0 % och uppgår vid årsskiftet till tkr ( tkr). Affärsvolym Affärsvolymen, det vill säga av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer, uppgår vid årsskiftet till tkr ( tkr). En ökning motsvarande 6,3 % jämfört med Inlåning Inlåningen från allmänheten uppgår vid årsskiftet till tkr ( tkr). Detta är en ökning med tkr (2,8 %). Förmedlat fondsparande till Swedbank Robur uppgår vid årets slut till tkr ( tkr). En ökning under året med tkr (39,2 %). Utlåning Utlåningen redovisas netto efter avdrag för reserveringar för sannolika kreditförluster. Sparbankens utlåning till allmänheten uppgår vid årsskiftet till tkr mot tkr vid 2012 års utgång och ökade därmed med 13,0 %. Sparbanken förmedlar fastighetskrediter till Swedbank Hypotek och Swedbank Jordbrukskredit. Förmedlad utlåning till nämnda institut uppgår till tkr ( tkr) per , vilket är en minskning med tkr (-8,2 %) från föregående år. Likviditet Beträffande sparbankens likviditet hänvisas till kassaflödesanalysen samt not 3. Eget kapital och kapitaltäckning Det beskattade egna kapitalet uppgår till tkr ( tkr). Kapitaltäckningskvoten är 2,16 (2,36). Kapitalbasen uppgår till tkr ( tkr). Värdet på aktieinnehavet i Swedbank AB och Indecap AB avräknas från kapitalbasen enligt kapitaltäckningslagen då de tillsammans överstiger 10 % av kapitalbasen. Vid föregående årsskifte understeg aktieinnehaven 10 % av kapitalbasen och ingen avräkning gjordes. Denna förändring utgör den huvudsakliga förklaringen till att kapitalbasen minskat jämfört med föregående år. Värdeförändringar på innehaven i ovan nämnda aktier värderas via övrigt totalresultat och ackumuleras i fond för verkligt värde i eget kapital fram tills innehavet avyttras eller eventuell nedskrivning redovisas. Vid avyttring eller nedskrivning omklassifieras tidigare belopp som ackumulerats i eget kapital via övrigt totalresultat till årets resultat. Sparbanken har under året löst in förlagslån uppgående till tkr brutto. Rörelseresultat Rörelseresultatet ökade från tkr till tkr (30,8 %). Räntenettot minskade från tkr till tkr (-1,5 %). Räntemarginalen försämrades på grund av det under året sjunkande ränteläget som medfört en lägre räntemarginal. Detta kompenserades till viss del av högre in- och utlåningsvolymer. Provisionsnettot ökade från tkr till tkr (5,3 %). Provisionsintäkter från Swedbank Robur Fond liksom övriga värdepappersprovisioner ökade under 2013 till följd av en positiv utveckling av aktiemarknaden. Lägre provisionskostnader från förmedlad utlåning förklaras av lägre förmedlad volym än föregående år. Prisjustering av vissa privattjänster såsom internetbank och bankkort, bidrog till ökningen av inlånings- och betalningsförmedlingsprovisioner. Sparbanken har under året erhållit utdelning på aktieinnehavet i Swedbank AB med totalt tkr (1 617 tkr). Övriga rörelseintäkter uppgick till 394 tkr (64 tkr år 2012). 7

8 Rörelsekostnaderna, exklusive kreditförluster, minskade och uppgick till tkr mot tkr föregående år. För resultatmått och jämförelsesiffror i övrigt hänvisas till nyckeltalen under rubriken Fem år i sammandrag som utgör en del av förvaltningsberättelsen. Kreditförluster Sparbanken drabbades under åren av onormalt stora kreditförluster. Sparbanken har gjort ett omfattande arbete för att utveckla kreditportfölj, kreditprocess och riskkontroll. Den negativa trenden bröts 2011 och under 2012 togs ytterligare steg mot en normalisering av kreditförlusterna som då uppgick till tkr. För verksamhetsåret 2013 uppgår kreditförlusterna till tkr. Det är ett fåtal äldre och större företagsengagemang som medfört årets reserveringar, däribland två konkurser. Kontor Under 2013 beslutade styrelsen att flytta bankverksamheten från avdelningskontoret i Rydsgård till Skurup. Kontoret i Rydsgård är kontantlöst och beslutet innebär inte någon förändring avseende kontant- och kassaservice. Bankomaten vid kontoret kommer att vara kvar. Bakgrunden till beslutet är ett minskat antal kundbesök och en ökad efterfrågan på mer kvalificerad rådgivning. Genom sammanslagningen samlas sparbankens kompetens under ett och samma tak. Sista dag för öppethållande på Rydsgårdkontoret var 13 februari Anslag till allmännyttiga ändamål - Miljonen Vid sparbanksstämman i april 2013 beslutade huvudmännen om utdelning till Miljonen, sparbankens bidrag till allmännyttiga projekt i verksamhetsområdet. I november delades medel ur Miljonen ut för första gången till 21 olika projekt som väntas göra nytta för både tillväxt och utveckling. Samarbetspartner Sparbanken har ett samarbetsavtal med Swedbank AB och dess dotterbolag. Avtalet löper till och med Mer information om samarbetsavtalet finns i not Ekonomiska arrangemang. Miljö Arbetsmiljön i sparbanken präglas av att medarbetarna trivs, utvecklas och mår bra såväl psykiskt som fysiskt. För att uppnå detta sker en regelbunden genomgång och utvärdering av medarbetarnas arbetsmiljö. I såväl intern som extern verksamhet skall sparbanken bidraga till ett hållbart samhälle med minsta möjliga miljöpåverkan. Vid lönsamhets- och riskbedömning i affärsverksamheten beaktas miljöaspekterna. Riskhantering I sparbankens verksamhet uppstår olika typer av risker som kreditrisker, finansiella risker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har sparbankens styrelse, som ytterst ansvarig för den interna kontrollen, fastställt styrdokument för riskhanteringen. Sparbankens styrelse har det övergripande ansvaret för sparbankens riskhantering. Ytterligare information om de risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar sparbankens verksamhet återfinns i not 3. Sparbanken arbetar löpande med att analysera effekterna av kommande regelverk avseende bland annat kapitaltäckning och likviditet i enlighet med Basel III och CRR/CRD IV. En viss minskning av kapitalkravet för kreditrisker förväntas. Kravet på sparbankens kapital kommer att öka genom införandet av kapitalbuffertar. I enlighet med CRR-regelverket kommer sparbanken under 2014 börja rapportera likviditet. Genom Europeiska bankunionens riktlinjer GL44 skärps kraven på sparbankens interna styrning och kontroll. Detta påverkar i synnerhet styrelsen och organisationsstrukturen i sparbanken. Sparbanken är väl förberedd inför implementeringen av det nya regelverket. 8

9 Känslighetsanalys Av tabellen framgår hur sparbankens rörelseresultat påverkas då vissa variabler ändras. Förändring Marknadsränta +/- 1,0% Placeringsmarginal +/- 0,1% Löneförändring -/+ 1,0% Övriga rörelsekostnader exkl. kreditförluster -/+ 1,0% Kreditförlustprocent -/+ 0,1% Effekt på rörelseresultat tkr Personal Medelantalet anställda har under året uppgått till 46 personer, varav 29 kvinnor och 17 män. En minskning med tre personer jämfört med Genomsnittsåldern är 47 år. Vid utgången av 2013 är alla rådgivare licensierade av Swedsec. Principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen Sparbankens principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen kommenteras i not 10, allmänna administrationskostnader. För verksamhetsåret har tkr inklusive sociala avgifter avsatts för vinstandelar till personal. För 2012 avsattes tkr. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen För år 2014 förväntas en fortsatt volymtillväxt. Prognosen är att resultatet för 2014, före kreditförluster, kommer att vara i nivå med verksamhetsåret

10 Fem år i sammandrag Nyckeltal Volym Affärsvolym ultimo, Mkr förändring under året, % 6,3-2,5-7,2 1,5 12,5 Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet 12,5 11,6 10,7 9,9 10,5 Beskattat eget kapital i % av balansomslutningen samt kapitalandelen av obeskattade reserver Kapitaltäckningskvot 2,16 2,36 1,72 1,36 1,54 Kapitalbas/Kapitalkrav Primärkapitalrelation 2,01 2,02 1,59 1,34 1,40 Primärkapital/Kapitalkrav Resultat Placeringsmarginal 2,38 2,46 2,63 2,10 1,80 Räntenetto i % av medelomslutning Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto och rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto och rörelseintäkter 1,07 1,08 1,04 1,01 0,89 0,31 0,24 0,13 neg 0,02 6,49 5,19 3,21 neg 0,37 0,61 0,63 0,63 0,56 0,67 K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto och rörelseintäkter 0,71 0,78 0,87 1,25 0,98 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto* 46,1 46,3 49,6 67,4 91,7 Andel osäkra fordringar 1,68 2,94 2,92 1,38 0,13 Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker)* Kreditförlustnivå 0,48 0,65 0,97 2,56 0,88 Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor *Fordringar som ger upphov till specifik reservering ingår i osäkra fordringar även med den del som täcks av säkerheter, vilket medför att reserveringsgraden ej beaktar erhållna säkerheter. 10

11 Resultat- och balansräkning tkr Resultaträkning Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader [1] Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella och immateriella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Efterställda skulder Avsättningar för pensioner m m Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital [1] inkl avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Förslag till disposition beträffande sparbankens vinst Årets resultat enligt balansräkningen utgör, tkr Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: - anslag till allmännyttiga ändamål överföring till reservfonden Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att sparbanken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna kapitalutvärderingspolicy. Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen resultatdisposition uppgår till 2,16 (föregående år 2,36). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen resultatdisposition till tkr ( tkr) och slutligt minimikapitalkrav till tkr ( tkr). Specifikation av posterna framgår av not om kapitaltäckning. Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 11

12 Resultaträkning 1 januari - 31 december tkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat , Rapport över totalresultat 1 januari - 31 december tkr Årets resultat Övrigt totalresultat Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till årets resultat Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat

13 Balansräkning Per den 31 december tkr Not Tillgångar Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella tillgångar 20 - Inventarier Byggnader och mark Aktuell skattefordran Övriga tillgångar Uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder och avsättningar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Uppskjuten skatteskuld Avsättningar - Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser - Övriga avsättningar Efterställda skulder Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ställda säkerheter för egna skulder Ansvarsförbindelser - Garantier Åtaganden - Övriga åtaganden

14 Rapport över förändringar i eget kapital Fond för Totalt eget Reservfond verkligt värde Årets resultat kapital 2012 reserv tkr Ingående eget kapital Vinstdisposition enligt stämmobeslut Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Utgående eget kapital Fond för Totalt eget Reservfond verkligt värde Årets resultat kapital 2013 reserv tkr Ingående eget kapital Vinstdisposition enligt stämmobeslut Anslag till allmännyttiga ändamål Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Utgående eget kapital

15 Kassaflödesanalys 1 januari - 31 december tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat (+) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner (+/-) Av-/nedskrivningar (+) Kreditförluster (+) Övriga poster som inte ingår i kassaflödet (+/-) Betald inkomstskatt (-) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av utlåning till allmänheten (+/-) Ökning/minskning av inlåning från allmänheten (+/-) Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut (+/-) Förändring av övriga tillgångar (+/-) Förändring av övriga skulder (+/-) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring/inlösen av finansiella tillgångar (+) Investering i finansiella tillgångar (-) Avyttring av materiella tillgångar (+) Förvärv av materiella tillgångar (-) Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Inlösen av räntebärande värdepapper (-) Utbetalt anslag, avsättning till allmännyttiga ändamål (-) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut tkr Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa Utlåning till kreditinstitut Summa enligt balansräkningen Summa enligt kassaflödesanalysen Betalda räntor och erhållen utdelning som ingår i kassaflödet från den löpande verksamheten Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta

16 1 Uppgifter om sparbanken Årsredovisningen avges per 31 december 2013 och avser Skurups Sparbank, , som är sparbank med säte i Skurup. Resultaträkningen omfattar perioden Adressen till huvudkontoret är Stora Torggatan 9, Skurup 2 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25), samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Sparbankerna tillämpar därigenom s.k. lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 27 mars Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på sparbanksstämman den 23 april De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår. Värderingsgrunder vid upprättande av sparbankens finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde (se not 35). Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas. Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att sparbankens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Se även not 36. Ändrade redovisningsprinciper Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som sparbanken tillämpar från och med 1 januari Övriga ändringar av IFRS med tillämpning från och med 2013 har inte haft någon väsentlig effekt på sparbankens redovisning. Ändrad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. (Presentation av övrigt totalresultat). Ändringen innebär att poster inom "Övrigt totalresultat" har delats upp i två kategorier; dels poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat dels poster som inte kan omföras till årets resultat. Poster som har omförts eller kan omföras är omräkningsdifferenser och vinster/förluster på kassaflödessäkringar. Poster som inte kan omföras är omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner och omvärderingar enligt omvärderingsmetoden för immateriella och materiella tillgångar. För Skurups Sparbanks vidkommande ingår samtliga poster i kategorin som har eller kan omföras till årets resultat. Ändrad IAS 19 Ersättningar till anställda. Ändringen innebär att den s k "korridormetoden" ej är tillåten längre. Då sparbanken redovisar pensioner enligt Tryggandelagen har dessa förändringar inte någon påverkan på resultaträkningen och balansräkningen för sparbanken. Ändrad IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar. Ändringen avser nya upplysningskrav för kvittning av finansiella tillgångar och skulder. Ändringen ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2013 eller senare med retroaktiv tillämpning. Ingen kvittning sker av finansiella tillgångar och skulder, varför detta upplysningskrav ej är tillämpligt. IFRS 13 Värdering till verkligt värde. En ny enhetlig standard för mätning av verkligt värde samt förbättrade upplysningskrav. Ändringen ska tillämpas framåtriktat på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2013 eller senare. Detta har påverkat upplysningarna i not