Sidensjö Sparbank. Lokal Stark Självständig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sidensjö Sparbank. Lokal Stark Självständig"

Transkript

1 Sidensjö Sparbank Lokal Stark Självständig Årsredovisning 2005

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OMVÄRLDSANALYS...2 REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...7 FEM ÅR I SAMMANDRAG, TKR...13 RESULTATRÄKNING, TKR...19 BALANSRÄKNING, TKR...20 TILLGÅNGAR...20 SKULDER OCH EGET KAPITAL...21 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER...22 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN, TKR...25 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN, TKR...31 TILLGÅNGAR...31 SKULDER OCH EGET KAPITAL...35 POSTER INOM LINJEN, TKR...37 ÖVRIGA NOTER, TKR...37 KAPITALTÄCKNING...40 KASSAFLÖDESANALYS, TKR...41 UTGÅENDE MANDATPERIODER...42 REVISIONSBERÄTTELSE...43 SPARBANKENS HUVUDMÄN, STYRELSE OCH REVISORER...44 KONTORSFÖRTECKNING...45 ÖVERSIKT ÖVER SPARBANKENS INLÅNING OCH FONDER

3 OMVÄRLDSANALYS God internationell tillväxt under blev åter ett starkt tillväxtår för världsekonomin. Ett högt råoljepris bitvis över 70 dollar per fat och naturkatastroferna i USA har inte bromsat den ekonomiska aktiviteten i någon större omfattning. Låga räntor, stigande tillgångspriser och en expansiv finanspolitik fortsätter att stimulera världens ekonomier. Vi räknar med att den globala tillväxten steg med omkring 4 % under 2005 jämfört med närmare 5 % för Den amerikanska ekonomin drevs alltjämt av en stark inhemsk efterfrågan inte minst från hushållens privata konsumtion som svarar för hela 70 % av USA:s BNP. Den kinesiska ekonomin, som är en allt viktigare drivmotor i världsekonomin, växte med 10 % under 2005 enligt ny officiell statistik. Expansionen i Kina drog även med sig den japanska ekonomin vilken växte mer än förväntat. EMU-länderna släpar dock efter, inte minst Tyskland, Frankrike och Italien. En gradvis konjunkturförstärkning skedde dock under loppet av 2005 och tillväxtutsikterna för 2006 har därför stigit. Det europeiska inköpschefsindexet (PMI) nådde i december förra året den högsta nivån sedan hösten En högre inflation och ljusare konjunkturutsikter ledde till att den Europeiska Centralbanken, ECB, höjde styrräntan i december för första gången på fyra år. Men det är en tudelad konjunkturbild som framträder i flera EMU-länder. Den förhållandevis starka exporttillväxten har inte kunnat kompensera den svaga privata konsumtionen. Dystra arbetsmarknadsutsikter och rädsla för framtida skattehöjningar håller hushållens sparande på en hög nivå. De baltiska ekonomierna fortsätter att vara de snabbast växande ekonomierna i EU med tillväxttal kring 6-7 %, en trend som förväntas bestå under det närmaste året. En stark konsumtions- och investeringstillväxt driver alltjämt ekonomierna snabbt framåt. Även för de nordiska länderna blev 2005 ett hyggligt tillväxtår, vilket var positivt för svenska exportföretag. Höga råvarupriser Asien svarar för en växande andel av världsekonomin. Det avspeglas inte minst i handeln med varor och tjänster. Kina är i dag världens tredje största exportör och är också en allt större konsument av rå- och insatsvaror. Detta har inneburit en renässans för svensk gruvnäring. De asiatiska ekonomiernas nästan omättliga aptit på rå- och insatsvaror har samtidigt drivit upp råvarupriserna till rekordhöga nivåer. Koppar och zinkpriserna har till exempel fördubblats på två år. Krympande råvarulager och en viss form av spekulation har också drivit upp priserna på råvaror. För svenska företag har inköpen av rå- och insatsvaror blivit väsentligt dyrare. Stigande räntor i USA stärker dollarn Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve genomförde åtta räntehöjningar under 2005, med sammanlagt två procentenheter. Det innebar att räntedifferensen gentemot Europa växte, vilket också stärkte den amerikanska dollarn. De långa obligationsräntorna steg emellertid betydligt måttligare i USA. I Europa blev räntenivån vid årets slut till och med lägre än i början av Förväntningar om framtida räntehöjningar i Europa och uttalanden från den amerikanska centralbanken om att räntehöjningsperioden i USA går mot sin avslutning, pressade tillbaka dollarn i slutet av förra året och under inledningen av

4 Stark global börsuppgång Låga räntor och god vinstutveckling bidrog till att världens börser steg med tvåsiffriga tal för tredje året i rad! I Europa steg börsindex med i genomsnitt 20 %. Uppgången på Stockholmsbörsen med dryga 30 % innebar att Sverige var bland de länder i världen som hade den bästa börsutvecklingen under I USA pressades börskurserna av stigande räntor och amerikanska investerares ökande aptit på utländska aktier. Att förvänta sig en lika stark global börsutveckling i år förefaller mindre sannolikt. Ökad inhemsk efterfrågan lyfter svensk ekonomi Efter en svag inledning under 2005 blev tillväxten i svensk ekonomi gradvis starkare. Vi räknar med att BNP ökade med drygt 2 ½ % förra året jämfört med 3,7 % för Den inhemska efterfrågan konsumtion och investeringar tog över rollen som tillväxtmotor efter exporten. Även om exportleveranserna från Sverige stärktes under loppet av 2005 blev tillväxtbidraget från utrikeshandeln marginellt på grund av den högre importtillväxten. Hushållens köpkraft förbättrades främst genom en stabilisering av arbetsmarknaden. Lägre räntor och stigande huspriser medverkade sannolikt också till att hushållen återfick sin köplust. Ett högt kapacitetsutnyttjande, starkare omvärldskonjunktur och en god vinstutveckling bidrog till att näringslivets investeringar steg kraftigt och på bred front. Det gäller inte minst inom industrin som uppvisade den största investeringsuppgången på 16 år. Låga räntor och stigande bostadspriser stimulerade till ett fortsatt ökat bostadsbyggande. Under 2005 påbörjades drygt nya lägenheter, vilket är den högsta nivån sedan början av 1990-talet. Ljusning på arbetsmarknaden men strukturproblemen består Arbetsmarknaden i Sverige förbättrades under Efter två år i rad med sjunkande sysselsättning steg antalet sysselsatta med omkring personer. Det är framförallt den privata tjänstesektorn och byggindustrin som efterfrågar arbetskraft. I kommuner och landsting fortsatte personalneddragningarna. Trots ljusningen på arbetsmarknaden ligger arbetslösheten på en otillfredsställande hög nivå. I december 2005 var arbetslösheten 8,3 % när arbetsmarknadspolitiska åtgärder är medräknade. Den begränsade nedgången i arbetslösheten kan, förutom ett ökat arbetskraftsutbud, bero på att de nyanmälda lediga platserna inte överensstämmer med de arbetssökandes kvalifikationer. Att få ned arbetslösheten kommer att vara en av regeringens viktigaste valfrågor under Ett omfattande sysselsättningspaket under två år införs från och med 2006 där bland annat s k plusjobb ingår. Men många av åtgärderna är av kortsiktig karaktär och har hög subventionsgrad som till och med kan tränga undan reguljära arbetstillfällen. Fortsatt låg inflationstakt Konsumentpriserna i Sverige steg med blygsamma 0,5 % under 2005, trots kronförsvagning och ett högt råoljepris. Det är framför allt en svag arbetsmarknad och en snabb produktivitetstillväxt som håller nere det inhemska pristrycket. Det innebär att inflationen alltjämt understiger Riksbankens uppsatta inflationsmål på 2 %. En förändring av inflationsmålet har därför kommit mer och mer i fokus. En annan anledning är de stigande fastighetspriserna, som orsakat en allt högre skulduppbyggnad hos hushållen, och som vid ett prisfall riskerar att dämpa konjunkturen. 3

5 Utsikter inför 2006 Vi räknar med att världsekonomin fortsätter att uppvisa en hygglig tillväxt det närmaste året, vilket är positivt för svenska exportföretag. Den globala konjunkturen stimuleras alltjämt av låga räntor även om en gradvis åtstramning kommer att ske under loppet av I Europa förutses stigande korträntor medan den amerikanska centralbanken, FED, sannolikt kommer att avsluta sin period av räntehöjningar. I Sverige blir den ekonomiska politiken mer expansiv under 2006, inte minst på grund av att det är ett valår. Trots att vi räknar med att Riksbanken kommer att höja styrräntan under 2006 kommer räntenivån alltjämt att vara historiskt låg. Ökade offentliga transfereringar till hushållen och en ljusare arbetsmarknad gynnar den privata konsumtionen. God omvärldskonjunktur och goda företagsvinster förväntas leda till fler investeringar, om än i en lugnare takt jämfört med ifjol. Även om arbetsmarknaden förbättras är det sannolikt otillräckligt för att nå en öppen arbetslöshet under 5 % trots regeringens omfattande sysselsättningsåtgärder. Bland de konjunkturrisker som finns kvarstår alltjämt de växande underskotten i USA. Beräkningar visar att en mjuklandning på fastighetsmarknaden är tillräcklig för att ge kännbara effekter på de amerikanska hushållens konsumtionsvilja. Ett ökat hushållssparande i USA skulle påtagligt dämpa BNP-tillväxten i USA och ge betydande effekter på världsekonomin. Källa: FöreningsSparbanken, Jörgen Kennemar 4

6 BNP-tillväxten i Sverige kalenderkorrigerat, årlig procentuell förändring %-förändring Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q Source: EcoWin Svenska marknadsräntor årig statsobligation Procent Riksbankens styrränta månaders statsskuldsväxel Source: EcoWin 5

7 Börsutvecklingen i Sverige och USA, Stockholmsbörsen Index 110 Naschdaq jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan Source: EcoWin Svenska kronans utveckling EUR/SEK USD/SEK 6.5 jan maj sep jan 2000 maj sep jan 2001 maj sep jan 2002 maj sep jan 2003 maj sep jan 2004 maj sep jan 2005 Source: EcoWin Källa: FöreningsSparbanken, Jörgen Kennemar 6

8 REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2005 Styrelsen för Sidensjö Sparbank får härmed avge årsredovisning för Sparbankens verksamhet 2005, bankens 106:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Sparbanken skall ta emot inlåning på räkning från allmänheten. Härutöver får sparbanken bedriva sådan verksamhet som avses i 2 kap 2 bankrörelselagen (1987:617), däribland följande rörelsegrenar utlåning, ställande av borgen och garantier, betalningsförmedling, tillhandahållande av betalningsmedel, förmedling av obligationslån och andra krediter, notariatverksamhet inkl ekonomisk och juridisk rådgivning, värdepappersrörelse efter tillstånd enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, uthyrning av bank- och servicefack och förvaring av deposita, lämnande av kreditupplysningar, valutahandel, förmedling av köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomträtter och bostadsrätter, förvaltning av fastigheter och tomträtter, rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor, förmedling av försäkringar, tillhandahållande av datatjänster, pensionssparrörelse enligt lagen om individuellt pensionssparande (SFS 1993:931). Sparbankens struktur Sidensjö Sparbanks huvudmannakår består av 24 ledamöter varav hälften väljes av Örnsköldsviks kommunfullmäktige och hälften väljes av huvudmännen själva. Styrelsen, som väljes av huvudmännen, har under år 2005 bestått av 7 ledamöter. Ledningsgruppen i banken utgörs av VD, vice VD tillika rörelsechef, ekonomichef och marknadsansvarig. Sparbankens ställning Balansomslutningen per uppgick till tkr, vilket innebär en ökning med 17,22% från föregående år. Inlåningen från allmänheten ökade under 2005 med 18,49% inklusive krediterade räntor och uppgick vid årsskiftet till tkr. Sparandet i Robur Kapitalförvaltning uppgick vid samma tidpunkt till tkr, vilket är en ökning med 32,60%. Bankens lånestock uppgick netto vid årets slut till tkr, vilket är en ökning med 17,34% jämfört med föregående år. Antal nya lån som beviljats under 2005 uppgick till st, till ett belopp av tkr. Hos Spintab hade banken vid årets slut en förmedlad utlåning på tkr vilket är en ökning med 8,48% jämfört med föregående år. 7

9 Bankens kapitalbas uppgår efter boksluts- och vinstdisposition till tkr och kapitaltäckningsgraden till 12,75%. Sparbankens resultat Överskottet i rörelsen, före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till tkr. Återföring av periodiseringsfond har skett med tkr och ingen ny avsättning har gjorts. Efter skatt återstår en nettovinst på tkr av vilken styrelsen föreslår huvudmännen att hela beloppet överförs till reservfonden. Nyckeltal som beskriver bankens utveckling och resultat finns beskrivet under rubriken Fem år i sammandrag. Viktiga händelser 2005 års rörelseresultat före kreditförluster är i kronor räknat det högsta i bankens historia. Bankens alla medarbetare fullföljde under året den utbildning som erfordras för att kunna svara upp mot kraven i den nya lagen om finansiell rådgivning till konsumenter och alla som arbetar mer än femtio procent med konsumentrådgivning blev certifierade. Under hösten 2005 gick banken över till det nya operativsystemet Windows XP. Banken slutförde ett omfattande arbete med att skapa en ny hemsida på webben. Hemsidan invigdes i början på 2006 och tillgängligheten på webbsidan är nu certifierad. Under hösten 2005 genomförde banken en större marknadsföringsinsats, som mottogs mycket väl, med syfte att förstärka bankens identitet och särart på den lokala bankmarknaden. Enligt Regeringsrättens dom den 7 september 2005 skulle den momsgrupp som bland annat Sidensjö Sparbank ingick i aldrig ha avregistrerats. Skatteverket har därför återregistrerat denna grupp. Samtidigt har Skatteverket avregistrerat de företag, som varit momsregistrerade, för moms som skall ingå i momsgruppen per den 22 december Med anledning av återregistreringen av momsgruppen kan banken förvänta sig återbetalning av moms för tiden 1 juli 2002 till 22 december Så länge arbetet pågår och det saknas beslut om återbetalning av aktuell moms tillämpar vi kontantprincipen varför inte någon fordran bokförts i 2005 års bokslut. Förväntad framtida utveckling Banken har i sin treårsplan höjt målsättningen när det gäller att förbättra affärsvolymerna och lönsamheten och som ett led i detta planeras fortsatt satsning på olika nya former av marknadsföring tillsammans med riktade aktiviteter bland annat mot bostadskreditgivning och försäkringssparande samt pensionssparande. Därutöver planeras en översyn av bankens prissättning och fortsatt kostnadskontroll. Med hänsyn till den positiva utvecklingen i Örnsköldsviks kommun och den allmänt gynnsamma konjunkturen räknar vi med att möjligheterna till fortsatt expansion vad beträffar nya kunder och positiv affärsvolymtillväxt är goda. 8

10 Prognos Banken räknar med något högre rörelseöverskott år Personal och löner Antalet anställda i sparbanken uppgick vid årets slut till 13 (13). Arbetade timmar uppgick till (18 892) under året. Med arbetsmåttet timmar för en helårsarbetare uppgick antalet anställda till 11 (11), varav kvinnor 7 (7). Löner och arvoden till styrelse och andra personer i ledande ställning uppgick till (1 411), och till övriga befattningshavare (2 667). Riskhantering Finansiella risker I sparbankens verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker som kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har sparbankens styrelse, som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i sparbanken, fastställt policies och instruktioner för kreditgivningen och den övriga finansverksamheten. Kredit och motpartsrisker Med kredit-/motpartsrisk avses risken att sparbanken inte erhåller betalning enligt överenskommelse och/eller kommer att göra en förlust på grund av motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser. Den bakomliggande transaktionen kan avse en kredit, en garanti, ett värdepapper eller ett derivatkontrakt. Styrelsen har det övergripande ansvaret för sparbankens kreditriskexponering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat ansvaret till olika kreditdelegationer. Central kreditdelegation rapporterar regelbundet till styrelsen. Sparbankens kreditgivning präglas av högt uppställda mål med avseende på etik, kvalitet och kontroll. En genomgående princip är bl a att alla kreditbeslut i sparbanken normalt omfattas av minst två personer. Trots att kreditrisken utgör sparbankens största riskexponering är sparbankens kreditrisker i förhållande till kreditvolym jämförelsevis små. Den avgörande bedömningsgrunden för sparbankens kreditgivning är låntagarens återbetalningsförmåga. För att ytterligare minska risken är merparten av sparbankens krediter dessutom säkerställda med pantbrev i fastigheter och andra bankmässiga säkerheter. Sparbanken strävar efter en god riskspridning. För att begränsa kredit- och motpartsrisker i sparbankens värdepappersportfölj tillåts endast placeringar inom vissa beloppsmässiga ramar och endast i värdepapper med hög kreditvärdighet. Större kreditengagemang (kredittagarens samtliga egna förbindelser och ansvarsförbindelser) omprövas minst en gång årligen i behörig kreditbeviljande instans. För större företagsengagemang tillämpas riskklassificering i samband med nybeviljning av kredit och i samband med den årliga omprövningen. Riskklassificeringssystemet innebär att krediterna klassificeras i olika riskklasser beroende på risken för obestånd och risken för eventuellt obestånd. 9

11 Sparbankens rutiner för övervakning av förfallna betalningar och oreglerade fordringar syftar till att minimera kreditförlusterna genom en tidig upptäckt av betalningsproblem hos kredittagarna och en åtföljande snabb handläggning av förekommande kravärenden. Övervakningen sker med stöd av ett särskilt kravsystem som med automatik bevakar och påminner om när kravåtgärd är erforderlig. Beträffande sparbankens kreditexponering brutto och netto samt koncentrationer med avseende på motparter hänvisas till Not 33. Marknadsrisker I finansiell verksamhet utgörs de viktigaste marknadsriskerna av ränterisker, valutarisker och aktiekursrisker. I sparbankens fall utgör ränterisken den överhängande marknadsrisken. Ränterisk definieras som risken för att marknadsvärdet på sparbankens fastförräntade tillgångar sjunker då marknadsräntan stiger. Graden av ränterisk, eller prisrisk, ökar med åtagandets löptid. En annan form av ränterisk är inkomstrisken, d v s risken för att räntenettot försämras i ett stigande ränteläge genom att räntebindningstiden normalt är olika för tillgångar och skulder. Valutarisk uppstår till följd av att tillgångar och skulder i samma utländska valuta storleksmässigt inte överensstämmer. Aktiekursrisk är risken för att marknadsvärdet på en aktieplacering sjunker till följd av samhällsekonomiska faktorer. I enlighet med sparbankens riskpolicy kontrolleras de finansiella riskerna i verksamheten med limiter. Beträffande ränteriskerna innebär detta t ex att räntebindningstiderna på sparbankens räntebärande placeringar måste hålla sig inom vissa tids- och beloppsmässiga ramar. Ett sätt att indikativt mäta ränterisken är den s k gapanalys, som finns intagen i Not 32 och som visar räntebindningstiderna för sparbankens tillgångar och skulder i balansräkningen samt poster utanför balansräkningen. Likviditetsrisker Likviditetsrisk kan uttryckas som risken att värdet på finansiella instrument sjunker som en effekt av sjunkande omsättning, vilket är detsamma som risken för att det finansiella instrumentet inte kan avyttras/förvärvas utan större prisreduktion eller att transaktionen medför stora kostnader. Likviditetsrisk kan även uttryckas som risken för förlust eller försämrad intjäningsförmåga till följd av att sparbankens betalningsåtaganden inte kan fullgöras i rätt tid. Likviditetsrisker uppstår då tillgångar och skulder inklusive derivatkontrakt har olika löptider. Sparbankens riskhantering fokuserar på att här skapa likviditetsresurser och på portföljstrukturer. Det innebär att placeringar endast görs i likvida värdepapper, d v s värdepappers om handlas på en fungerande marknad. 10

12 Sparbankens likviditetsexponering med avseende på återstående löptider på tillgångar och skulder framgår av Not 31. Även den kassaflödesanalys, som finns intagen på annat ställe i årsredovisningen, belyser sparbankens likviditetssituation. Operativa risker Med operativ risk avses risken för att fel eller brister i administrativa rutiner leder till oväntade ekonomiska eller förtroendemässiga förluster. Dessa kan exempelvis orsakas av bristande intern kontroll, bristfälliga system eller teknisk utrustning. Även risken för oegentligheter, internt eller externt, ingår i den operativa risken. De operativa riskerna motverkas genom intern kontroll. Upprätthållandet av en god intern kontroll är en ständigt pågående process i sparbanken, som bl a omfattar: - kravet på att det skall finnas ändamålsenliga rutiner och instruktioner, - klart definierad ansvars- och arbetsfördelning för medarbetarna, - IT-stöd i form av ekonomi-, kredit och inlåningssystem med inbyggda maskinella avstämningar och kontroller, - behörighetssystem, - interna informations- och rapporteringssystem för att bl a tillgodose ledningens krav på information om exempelvis sparbankens riskexponering samt - informationssäkerhet och fysisk säkerhet för att skydda sparbankens och kundernas tillgångar. Övergång till IFRS/IAS-standarder Från och med 2007 måste sparbankerna följa de nya internationella redovisningsstandarderna International Financial Reporting Standards (IFRS) i sin redovisning med de undantag och tillägg som anges i Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för juridisk person, samt om inte annat följer av lag eller annan författning. I enlighet med IFRS 1, om hur redovisnings upprättas första gången, ska företag redovisa jämförelsetal för åtminstone ett år. Detta innebär således att 2006 års siffror måste omräknas enligt den nya redovisningsstandarden. Under året tillsatte Sparbankernas Riksförbund en arbetsgrupp med uppgift att kartlägga effekterna på sparbankernas redovisning vid en övergång till IFRS/IAS. Gruppen, som bestått av företrädare för sparbankerna och utomstående konsulter, har identifierat följande väsentliga skillnader mellan tillämpade redovisningsprinciper och redovisningsprinciper enligt IFRS/IAS: Värdering av finansiella tillgångar och skulder enligt IAS 39 kan förväntas ge en viss ökad volatilitet i resultaträkningen och balansräkningen till följd av att värdering till verkligt värde kommer att ske i större utsträckning än hittills. För sparbankerna påverkar detta framför allt räntebärande värdepapper, aktier, sammansatta instrument (SPAXAR) och derivat. Särskilt stor blir effekten vad gäller aktieinnehavet i FöreningsSparbanken AB där värdeökningen kommer att redovisas direkt mot eget kapital. Uppläggningsavgifter avseende lån redovisas som provisionsintäkt för närvarande. Vid tillämpning av IFRS/IAS kommer dessa avgifter att redovisas som ränteintäkt. Materiella anläggningstillgångar som sparbankens rörelsefastighet kommer att redovisningsmässigt hanteras annorlunda enligt IFRS/IAS. Skillnaden är att 11

13 anskaffningsvärdet fördelas på urskiljbara väsentliga komponenter baserat på förväntad nyttjandeperiod med skilda avskrivningsplaner för respektive komponent. Förslag till vinstdisposition Sparbankens nettovinst enligt balansräkningen utgör tkr för Styrelsen föreslår att detta belopp i sin helhet överföres till reservfonden. 12

14 FEM ÅR I SAMMANDRAG, TKR Volymutveckling Utlåning till allmänheten Förändring under året, % 17,34 11,76 13,96 19,49 25,37 Inlåning från allmänheten Förändring under året, % 18,49 9,01 16,67 19,57 23,35 Medelomslutning (MO) Förändring under året, % 13,96 9,40 19,05 18,08 10,25 Affärsvolym ultimo * Förändring under året, % 19,60 9,43 15,13 * * Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer * På grund av ändrade beräkningsunderlag går det ej att ta fram jämförbara siffror för tidigare år. Soliditets- och kapitaltäckningsmått Soliditet Beskattat eget kapital + 72% av 10,24 11,18 11,41 12,55 14,23 obeskattade reserver i % av balansomslutningen Konsolideringsgrad Beskattat eget kapital + obeskattade reserver i % av balansomslutningen 10,25 11,52 11,77 12,99 14,79 Kapitaltäckningsgrad Kapitalbas i % av riskvägda placeringar 12,75 13,34 13,30 18,15 21,25 Primärkapitalrelation Primärkapital i % av riskvägda placeringar 12,75 13,34 13,30 18,15 21,25 Resultatmått Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,81 3,02 3,10 3,32 3,50 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,47 1,49 1,63 * * * På grund av ändrade beräkningsunderlag går det ej att ta fram jämförbara siffror för tidigare år. 13

15 Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,40 0,37 0,29 * * * På grund av ändrade beräkningsunderlag går det ej att ta fram jämförbara siffror för tidigare år. Intjäningsförmåga Rörelseresultat exkl kreditförluster i % av MO 1,37 1,03 1,37 0,38 1,55 Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat i % av MO (vinstnivå) 0,98 0,91 0,70 0,45 1,30 Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittlig eget kapital 6,73 5,82 4,34 2,43 6,18 IK-tal före kreditförluster Räntenetto + rörelseintäkter i relation till summa kostnader exklusive kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom 1,61 1,38 1,54 1,11 1,53 IK-tal efter kreditförluster Räntenetto + rörelseintäkter i relation till summa kostnader inklusive kreditförluster och värdeförändring på på övertagen egendom 1,37 1,33 1,22 1,14 1,41 KI-tal före kreditförluster Summa kostnader exklusive kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,62 0,72 0,65 0,90 0,65 KI-tal efter kreditförluster Summa kostnader inklusive kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,73 0,75 0,82 0,88 0,71 Problemkrediter Reserveringsgrad för osäkra fordringar Reservering för befarade förluster i % av osäkra fordringar brutto 61,74 51,12 56,71 42,58 38,54 14

16 Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exklusive banker) 0,86 1,13 1,17 1,22 1,89 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) samt övertagen egendom och kreditgarantier 0,53 0,16 0,93-0,10 0,37 Övriga uppgifter Medeltal anställda Antal kontor

17 FEM ÅR I SAMMANDRAG, TKR RESULTATRÄKNING Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner, netto Skatter Årets resultat inkl avskrivningar på materiella anläggningstillgångar BALANSRÄKNING Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar Summa skulder Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder och eget kapital

18 FEM ÅR I SAMMANDRAG, TKR In- och utlåning till allmänheten, tkr Utlåning Inlåning Sparande i Robur kapitalförvaltning, förmögenhetsvärde,tkr

19 FEM ÅR I SAMMANDRAG, TKR Kapitaltäckningsgrad % ,15 21, ,75 13,34 13, Rörelseresultat i % av MO 2 1 0,98 0,91 0,70 0,45 1, Antal kunder

20 RESULTATRÄKNING, TKR Not Förändring i procent Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto ,1 Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter ,1 Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster ,4 Resultat före kreditförluster ,6 Kreditförluster, netto Rörelseresultat ,6 Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat ,9 19

21 BALANSRÄKNING, TKR TILLGÅNGAR Not Förändring i procent Kassa Belåningsbara statsskuldförbindelser Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar 19 - Inventarier Byggnader och mark Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar ,2 20

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

Omslagsbilden: DET VÅRAS, akvarell av Lillan Berg-Hagenfeldt, Laholm.

Omslagsbilden: DET VÅRAS, akvarell av Lillan Berg-Hagenfeldt, Laholm. ÅRSREDOVISNING 2006 Omslagsbilden: DET VÅRAS, akvarell av Lillan Berg-Hagenfeldt, Laholm. VD kommenterar Den internationella tillväxten under 2006 visade på en imponerande styrka. Främst är det tillväxten

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2009-01-01-2009-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex (SKI):s mätning Den största volymökningen i bankens historia Fastighetsrenovering

Svenskt Kvalitetsindex (SKI):s mätning Den största volymökningen i bankens historia Fastighetsrenovering Årsredovisning 2005 Verksamhetsåret 2005 är ett av bankens mer händelserika år. Jag tänker då främst på tre händelser som präglat året. Svenskt Kvalitetsindex (SKI):s mätning Den största volymökningen

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Årsredovisning 2006. Sveriges nöjdaste privatkunder 2005 och 2006

Årsredovisning 2006. Sveriges nöjdaste privatkunder 2005 och 2006 Årsredovisning 2006 Sveriges nöjdaste privatkunder 2005 och 2006 1 Nöjdaste privatkunderna i Sverige - igen! Vi gjorde det igen! För andra året i rad har Häradssparbanken Mönsterås Sveriges nöjdaste privatkunder

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( )

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( ) DELÅRSBOKSLUT 2014-01-01 2014-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, (533200-5247) lämnar härmed delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2014.01.01 2014.06.30.

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2009-01-01 2009-06-30 Uppgifter inom parentes avser föregående år. Verkställande direktören för Sparbanken i Enköping får härmed på uppdrag av styrelsen lämna delårsrapport för sparbankens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Leksands Sparbank, , får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden till

Styrelsen för Leksands Sparbank, , får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden till Delårsrapport 2007 Styrelsen för Leksands Sparbank, 583201-2529, får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden 2007-01-01 till 2007-06-30. Allmänt om verksamheten Leksands Sparbanks

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01 2010-06-30 Uppgifter inom parentes avser föregående år. Verkställande direktören för Sparbanken i Enköping får härmed på uppdrag av styrelsen lämna delårsrapport för sparbankens

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten Utvecklingen i svensk ekonomi har hittills i år varit starkare än väntat. Hushållens konsumtion och företagens investeringar

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari - 30 juni, Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Området Spara och försäkring har utvecklats starkt under årets första halvår. Inlåning från svenska

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten redovisar ett rörelseresultat som är ca 5 mkr lägre (-51 %)jämfört med 30 juni förra året. Räntenettot är 1 % högre, provisionsnettot

Läs mer

Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 28 april 2006 Plats: Thor Modéen Teatern, Kungsör Org. nr.

Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 28 april 2006 Plats: Thor Modéen Teatern, Kungsör Org. nr. Årsredovisning 2005 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 28 april 2006 Plats: Thor Modéen Teatern, Kungsör Org. nr. 578500-7120 INNEHÅLL VD:s kommentar 4-5 Fem år i sammandrag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2009

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2009 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2009 Händelser och aktiviteter första halvåret Under 2009 fyller Roslagens Sparbank 150 år vilket präglat många av aktiviteterna under det första halvåret.

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer