BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg"

Transkript

1 BRF SLTTSDALEN i Gustavsberg ÅRSREDVISNING rg.nr Räkenskapsåret

2 Brf SLTTSDALEN Årsredovisning 2010 rgnr Styrelsen får Brf Slottsdalen rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2010, fåreningens femtonde verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse Styrelsen fick vid det konstituerande möte som följde på den ordinarie fåreningsstämman den 6 maj 2010 följande sammansättning: Vald till Anna Cederin Gunilla Holmström Anders Emretsson Ulrika Lundgren Borg Patrik Lundberg Hans Winstam ordfårande sekreterare kassör ledamot ledamot suppleant Styrelsen höll 13 protokollförda sammanträden varav ett hölls genom mail- och telefonkedja. Föreningen var under året medlem i Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC). Revisorer Föreningens revisorer under året var: Hans Svensson, Redovisningskonsult Stefan Carlen, suppleant. SRF, ordinarie Föreningens fastighet Föreningen omfattar tio parhus med sammanlagt 20 lägenheter med tillhörande carportar i fastigheten Värmdö Gustavsberg 1:90. Fastighetens taxeringsvärde var vid räkenskapsårets utgång kronor, varav markvärde kronor, total bostadsyta 2400 kvm. Föreningens fastighet har varit fullvärdesförsäkrade hos Allians Försäkringsmäklare. F'astighetsforvaltning Föreningens ekonomiska fårvaltare var Ingarö Kontorstjänst AB, Christina Sedelius. Den tekniska förvaltningen skötte styrelsen själv. Underhållsarbetet på taken fortsatte: l) Gummit i yttertaks luckan byttes ut och ersattes med plåt, som nu ligger från vindsluckan upp mot taknocken. 2) Ventilationsskorstenarna tätades nertill med en profilerad plåt som följer takteglet får att fårhindra fuktinträngning. 3) underlagsskivorna mot taken i hus 5, 14, 16, 22 och 24 byttes ut och en glipande yttertaklucka riktades rätt på hus 8. I samband med detta gjordes en kontroll av de låga taken. Örjan Åström från TGP utförde dessa arbeten. 4) Samtliga tak rensades från mossa och skräp på norrsidan, även il cs

3 Brf SLTTS DALEN Årsredovisning 20 l rgnr detta för att förhindra att fukt samlas på taken, vilket utfördes av firman Tom & Thomas. 5) Innertakluckorna i hus 1,4, 7 och 9, som fuktskadats av vatten som runnit ner från yttertakluckan, byttes ut och ersattes med nya av SE:s byggmontage. 6) En fuktmätning på de vindar som haft vatteninträngning påbörjades och fortsätter under En fuktskada i övre badrummet i hus 14 åtgärdades. Skadan hade uppstått p g a byggslarv efter ett garantiarbete av JM. Det hela blev ett försäkringsärende, där föreningen genom Lickes bygg stod för det underliggande materialet medan innehavarna stod för ytskikt. Avloppen i hus 15 spolades med högtryck från köket och båda badrummen ut till gatans gemensamma avloppsstam. Det var det sista huset som återstod efter förra årets avloppsrensning. Värmepannan i hus 16 havererade och byttes ut mot en ny av Energiservice. Enligt tidigare beslut ska pannorna varefter de går sönder ersättas med nya då deras livslängd börjar lida mot sitt slut. Husen genomgick i sedvanlig ordning den årliga besiktningen som utfördes av medlemmar i föreningen. Styrelsen arbetar kontinuerligt med en underhållsplan för föreningens mark och byggnader. Underhåll och förbättringar år for år: 1998 Komposthusbygge utfördes av boende Nytt grus lades på vid carportarna. Åter ett arbete av de boende Skogslekplats anlades tillsammans med Slottsträdgården och Slottsängen mmålning av föreningens husfasader genomfördes. Kostnaden uppgick till kronor och har belastat resultatet. Beslut togs av styrelsen att föreningen övertar ansvaret för reparation och underhåll av värmepannan i varje fastighet. Detta innebär att föreningen löpande kommer att avsätta medel för framtida nyinvesteringar och underhåll Grusning av Engelska Parkvägen. Byggt kall förråd i soprummet, bytt hälften av grindstolparna Samtliga värmepannor servades av Energiservice. Den gamla anoden i pannorna ersattes med en elanod, som enligt expertis skall ha längre livslängd. ve Hellströms Måleri fick uppdrag att måla om samtliga fönster på utsidan. Grindstolpar till resterande hus har köpts in. 5 stolp-par återstår att byta Frånluftskanaler rensades i samtliga lägenheter. Uppdraget utfördes av Kaminbutiken AB. Gemensam behållare för trädgårdskompost byggdes av de boende De gamla behållarna för hushållskompost, från år 1998, kasserades och ersattes med tre och senare ytterligare två, summa fem behållare av märket Cipax. Ventiler sattes in i förrådsdörrarna för att förbättra luftgenomströmningen i förråden. Utfördes av medlemmarna på vårstäddagen cs

4 Brf SLTTS DA LEN Årsredovisning 2010 rgnr Yttertakluckoma i samtliga lägenheter isolerades för att minska risken för kondens. Utfördes av medlemmarna på höststäddagen Takhalvoma mot sydväst på samtliga hus reparerades och förbättrades för att stå emot fuktinträngning på vindarna. Nockband monterades också samtidigt. Arbetet utfördes av TGP plåtslageri AB. Injustering av ventilation, rengöring och genomgång av samtliga värmepumpar genomfördes av Energisystem AB. Ytterligare en kompostbehållare inköptes, så att vi nu har sex stycken Samtliga skorstenar tätades med en profilerad plåt som monterades på nedsidan. Avloppsrensning gjordes i samtliga hushålls ut till den gemensamma stammen. Brandsläckare Ventilationsskorsten Värmepannans En sjunde kompostbehållare och filt delades ut till varje hushåll. i hus 6 reparerades. kompressor i hus 15 byttes ut. införskaffades Yttertakluckoma samt ventilationsskorstenarna tätades med profilerade plåtar som följer takteglet på samtliga hus. Samtliga hustak rensades från mossa och skräp. Värmepannan i hus 16 byttes ut mot en helt ny. Underlagsskivorna mot norra sidan av hustaken på nr 4, 14, 16,22 och 24 byttes ut och en glipande yttertaklucka riktades rätt på hus 8. Föreningens ekonomi Räntor och lån: Lånet med tre månaders bindningstid (Swedbank) har förlängts löpande till aktuell ränta. Institut Ursprungligt Räntesats Bundet till Lånebelopp Amortering Swedbank Hyp ,69% (101209) ingen Swedbank Hyp Ingick i ovan 2,69% (101209) ingen Swedbank Hyp ,69% (101209) Fonderade medel: Totalt hade föreningen under året underhållskostnader till ett belopp av kr varav kostnader för tak och vindar uppgick till kr. Kostnaden har tagits från löpande medel och inte ur yttrefonden. Vid årets slut uppgick våra placeringar till kr. I beloppet ingår årets ränteutdelning, kr. Hela beloppet är placerat hos Swedbank i "Svensk likviditetsfond". Räntebidrag: " r Jfo

5 Brf SLTTS DALEN Arsredovisning 20 J rgnr Den av regeringen beslutade avvecklingen av räntebidragen fortsätter. År 2009 fick vi kronor, år 2010 fick vi kronor. Ar 2011 upphör bidraget helt. Fastighetsskatt: Föreningen har under året betalat kronor i kommunal fastighetsavgift, d v s kronor per fastighet. Samlad bedömning och åtgärder: Räntorna har under året sakta krupit upp men är fortfarande relativt låga. I december tog styrelsen beslutet att binda räntorna på samtliga tre rörliga lån på ett år till en ränta på 2,69%. Sammantaget har dock räntekostnaderna under året varit lägre än budgeterat varför ingen hyreshöjning har behövt göras. Eftersom räntebidragen utgår helt fr o m nästa år 2012 och ränteläget är lite ovisst är det troligt att en hyreshöjning kommer att behöva göras under 2011 eller till nästa årsskifte. Styrelsen har under året arbetat vidare med kapitaltillskottsfrågan på följande sätt: Vid vårstädningen 11 april informerade Stefan Carlen i nr 20 muntligt de boende om vad kapitaltillskott är och vad det skulle innebära för var och en att göra detta till föreningen. Strax därefter delades en enkät ut till samtliga boende där de uppmanades att ta ställning till om styrelsen ska arbeta vidare med att 1.) lösa hälften av föreningens lån (ca 400 /hushåll), 2.) lösa hela lånesumman i föreningen (ca 800 /hushåll)eller 3.) lägga ner planerna på kapitaltillskott för närvarande. Enkäten - som inte var en omröstning om föreningen ska göra kapitaltillskott eller inte utan snarare ge styrelsen en fingervisning om medlemmarnas intresse - visade att en stor majoritet ville att styrelsen skulle arbeta vidare med frågan. Vid årsstämman 6 maj bjöds Peter Elgström från SBC in att tala mer ingående om vad kapitaltillskott i bostadsrättsföreningar innebär och en representant från Swedbank kom för att svara på frågor. Den nya styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp bestående av ledamot Patrik Lundberg samt Stefan Carlen och Lars Rehn. I Januari 2011 bjöd sedan styrelsen in till en "infopub" där Patrik talade om fördelar och nackdelar med att göra kapitaltillskott. Fördelen är att var och en kan få 30% skatteavdrag om föreningens lån flyttas över till de enskilda medlemmarna, vilket gör en månatlig nettovinst för var och en. Det är dock tveksamt om värdet på bostäderna kommer att öka lika mycket som insatsen och om räntan för var och en kommer att kunna vara lika låg som den ränta föreningen kan få. Under våren 2011 får de boende svara på ytterligare en enkät om vad var och en tycker i kapitaltillskottfrågan. Planen är att beslut ska kunna tas på årsstämman Föreningsfrågor Vår- och höststädning hölls i vanlig ordning med gott resultat. Ett nytt fack i den gemensamma trädgårdskomposten iordningsställdes. Arbetet med att tillverka nya efterkomposteringsbehållare till hushållskomposterna påbörjades, En inventering om eldningsvanor och sotning bland de boende påbörjades. Detta för att föreningen står som ansvarig vid en eventuell sotbrand. Vi höll traditionsenlig kräftskiva på gatan i slutet av augusti. Styrelsens nyhetsbrev utkom med tre nummer. Alla nyhetsbrev, årsmöteshandlingar del annan information ligger på föreningens hemsida, Under året har två lägenheter överlåtits till nya medlemmar. och en 20 l J cs

6 BRF SLTTSDALEN ARSREDVISNING 2010 rg. nr RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Arsavgifter Vattenavgifter Förseningsavgifter Summa intäkter Kostnader fastighetsförvaltning Vattenavgifter Reglering vatten etc från tidigare år Elavgifter Renhållning Snöröjning Kabel-TV Försäkring Samfällighet gemensam el, skog, vatten, väg Reparation o underhåll Fastighetsskatt Summa Fastighetsförvaltning Administrationskostnader Ekonomisk förvaltning Revisionsarvoden Administrationskostnader Styrelseomkostnader Konsu Itarvoden Summa Administrationskostnader Resultat före avskrivningar NT Avskrivningar enligt plan Avskrivning investering i fastighet Avskrivning byggnad Summa Avskrivningar RESULTAT FÖRE FINANSIELLA PSTER CH AVSÄTTNINGAR Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter från omsättningstilig. Ränteintäkter från bank Räntekostnader Avgår räntebidrag Summa resultat från finansiella investeringar Skatt Inkomstskatt på ränteinkomster ARETS RESULTAT cs 5(8)

7 BRF SLTTSDALEN ARSREDVISNING 2010 rg.nr BALANSRÄKNING NT TILLGANGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Investering i fastigheten msättningstillgångar Kortfristiga fordringar betald månadsavgift Upplupna räntebidrag Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Penningmarknadsfond RBUR Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Bank, Swedbank Skatte konto Skattefordringar Summa Kassa och bank SUMMA TILLGANGAR EGET KAPITAL CH SKULDER Eget Kapital 6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Föreningens fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Långfristiga skulder Fastighetslån Summa långfristiga skulder ~,~ 6(8)

8 BRF SLTTSDALEN ARSREDVISNING 2010 rg.nr BALANSRÄKNING Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristig skuld Leverantörskulder Skatteskulder Förutbetalda avgifter Upplupna räntor Avsatt för samfälligheten Upplupna kostnader Summa kortfrisga skulder SUMMA SKULDER 5 NT SUMMA EGET KAPITAL CH SKULDER Ställda panter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser DISPSITINSFÖRSLAG Inga Inga Föreningen redovisar för år 2010 ett resultat med kronor ,07 i överskott, vilket styrelsen föreslår stämman att balanseras enligt: Balanserat resultat Arets resultat Styrelsen föreslår att till föreningens yttre fond avsättes I ny räkning balanseras G~t,vsberg Lt1~..~~ Anna Cederin, ordförande ~ -~#/~. ~ L;;7~-:c~~~ / Gunilla Holmström, sekreterare u~{t- - ~. Anders Emr/~ 7sör /'~ ~?!~~~~~~g, Min revisionsberättelse har avgivits (jj. 19 Redovis. gskonsult SRF Aktiv Redovisning Hans Svensson AB ssvens~ (8)

9 BRF SLnSDALEN ARSREDVISNING 2010 BKSLUTSK~ENTARER Redovisningsprinciper Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de väntas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Not 1 Investering ifastigheten 2010 Denna avskrivningskostnad bokförs direkt mot yttre repfonden, berör ej resultatet. Avskrivning har gjorts med 0,4% på anskaffningsvärdet Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Not2 Byggnad/Avskrivning Planenlig avskrivning på byggnad motsvarar under året gjorda amorteringar enligt plan för långfristiga lån. Styrelsen bedömer att planen för avskrivningar bör överensstämma med den långfristiga finansieringen. Anskaffningsvärde Ackulumerade avskrivningar Not3 Mark Bokförda anläggningstillgångar Not 4 Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader Aren & partner försäkringar Com Hem NotS Upplupna kostnader Periodiserad el Vattenavräkning Utläggskostnader Bankavgifter Felbetalningar pg Upplupen kostnad vattenskada J M ersatt för hus Not 6 Eget kapital Inbetalda Yttre fond Balanserat insatser underhåll resultat Arets resultat Eget Kapital Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Arets uttag Arets avsättning enl stadgar Arets resultat er- & \~ ~ f- Tf- 8(8) Belopp vid årets utgång

10 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen SLTTSDALEN rg.nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen, samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Slottsdalen för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen, bostadsrättslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, samt att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm ans Svensson Auktoriserad Redovisningskonsult SRF Aktiv Redovisning AB

11 Ekonomispråk en liten förklaring till all text Anläggningstillgångar, är föreningens tillgångar som har en långvarig livslängd. Avskrivningar, är den kostnad som föreningen tar upp per år för att fördela kostnaderna över fler år. Balansräkning, visar föreningens samtliga tillgångar och skuldposter. Eget kapital, detta är en fördelning över medlemmarnas ursprungsinsatser, de årliga resultaten samt föreningens reparationsfond. Fond för yttre underhåll, Enligt föreningens stadgar skall det årligen avsättas en viss %, enligt stadgar. Förvaltningsberättelse, är styrelsens redovisning på de arbeten som utförts i föreningen och vilka föreningsfrågor styrelsen arbetat med under året. Här redovisas även tidigare års viktiga händelser för att underlätta vid ev överlåtelser respektive för kommande styrelsearbeten. Kassa och bank, är föreningens likvida medel och det är dessa belopp som inte bör minska år från år. Kortfristiga skulder, är de skulder som förfaller till betalning inom ett kalenderår. Långfristiga skulder, är då de skulder föreningen har vilka förfaller under ett längre perspektiv. msättningstillgångar, är då de tillgångar som har ett kortvarigt bruk, till motsats av anläggningstillgångar, tex likvida medel och ev obetalda månadsavgifter. Resultaträkning, visar föreningens samtliga inkomster och kostnader för perioden (årligen). M intäkterna här är större än kostnaderna uppstår ett överskott och omvänt blir det underskott för perioden. Resultat,är alltså överrespektive underskott, MEN i de flesta föreningar är detta inte underlag för en eventuell inkomstskatt, se vidare under Skatt. Skatt, de flesta bostadsrättsföreningar betalar numer en kommunal fastighetsavgift för flerfamiljshus 1 277:-per lägenhet. Detta belopp får dock ej överstiga 0,4% av taxeringsvärdet Ställda Panter, avser de fastighetsinteckningar och pantbrev som föreningen lämnat som säkerhet för erhållna fastighets lån. Upplupna intäkter-kostnader är grundat på de olika poster som ännu ej betalats före bokslutsperioden, men tillhör det gångna året. Årsredovisningen, är en viktig del av ditt medlemskap så spar dessa i ditt lilla hemarkiv. Ha nu en trevlig föreningsstämma! Kontorstjänst AB

12 m ombud, fullmakt m.m. En medlem som inte personligen kan närvara på föreningsstämman kan utöva sin rösträtt genom ombud. mbudet skall före stämman lämna en skriftlig, daterad fullmakt i original. Den gäller i högst ett år från undertecknandet. Fullmakten behöver inte vara bevittnad. Vem kan vara ombud? Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud, om inte annat anges i stadgarna. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges i stadgarna. Medlem som är under arton år (underårig) företrädes av förmyndare. En medlem som är juridisk person företrädes av den som är legal ställföreträdare enligt registreringsbevis. Biträde En medlem kan vi föreningsstämman ha med sig högst ett biträde för att ge medlemmen möjlighet till sakkunnig hjälp på stämman i t.ex. ekonomiska, tekniska eller juridiska frågor. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara biträde, om inte annat anges i stadgarna. Biträdet behöver inte lämna fullmakt. Fullmakt För:. Medlemmens namn Att vid föreningsstämman den / - 20 föra min talan och utöva min rösträtt. rt Den / -20. Namnteckning Förening lägenhets nr:.