Fy vad jag retar mig på den där nya chefen. Årsredovisning I 07. Hur mycket tänker dina medarbetare på jobbet? Skapar effektiv frisknärvaro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fy vad jag retar mig på den där nya chefen. Årsredovisning I 07. Hur mycket tänker dina medarbetare på jobbet? Skapar effektiv frisknärvaro"

Transkript

1 Fy vad jag retar mig på den där nya chefen Årsredovisning I 07 Hur mycket tänker dina medarbetare på jobbet? Skapar effektiv frisknärvaro

2 Inbjudan till årsstämma Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras senast den 9 maj 2008 klockan Anmälan kan skickas till Bolaget antingen under adress Avonova Sverige AB (publ), Att: Ann-Louise Svanström, Box 12610, Stockholm eller elektroniskt via e-post till Ekonomisk information Bokslutskommuniké Årsstämma Delårsrapport kvartal Delårsrapport kvartal AVONOVA I årsredovisning 2007

3 Avonova skapar effektiv frisknärvaro Innehåll Vårt fokus är att skapa effektiv frisknärvaro. Avonovas affärsidé handlar om att kombinera vårt kunnande inom hälsa, ohälsa, organisation och ledarskap till erbjudanden som stärker våra kunders effektivitet och attraktivitet. Viktiga händelser under året Förvärv av Roslagshälsan 1 jan 2007 Förvärv av Avonis managmentkonsulter 1 jan 2007 Avyttring av dotterbolaget Curera Sjukvård Integration av förvärvade verksamheter Namnbyte till Avonova och marknadskampanj Nytt angreppssätt med Avonova-modellen för att skapa effektiv frisknärvaro Ökning av rikstäckande avtal tillsammans med Nätverket Hälsa Vunnit flera stora avtal bla Stockholms stad, Solna Stad, VHS Fem år i sammandrag Nettoomsättning, KSEK Omsättningsförändring, % 18,1 % 14,9 % 2,2 % -0,3 % 3,8 % Rörelseresultat, KSEK Resultat före skatt, ksek Rörelsemarginal, % -6,6 % 0,4 % 2,3 % 0,6 % -2,8 % Avkastning på eget kapital, % 5,1 % 2,9 % 15,3 % 4,0 % neg Avkastning på totalt kapital, % 1,4 % 1,3 % 8,2 % 2,0 % neg Soliditet, % 61,0 % 51,8 % 37,4 % 29,1 % 22,0 % Balansomslutning, KSEK Investeringar, KSEK Medelantal anställda VD har ordet 4 Avonovas aktie 5 Verksamhetsbeskrivning 6 Marknad 10 Medarbetare 11 Årsredovisning i siffror 13 Förvaltningsberättelse 14 Koncernens resultaträkning 17 Koncernens balansräkning 18 Koncernens kassaflödesanalys 19 Koncernens förändring av eget kapital 20 Noter till koncernredovisningen 21 Moderbolagets resultaträkning 31 Moderbolagets balansräkning 32 Moderbolagets kassaflödesanalys 33 Moderbolagets förändring av eget kapital 34 Moderbolagets tilläggsupplysningar 35 Noter till moderbolagets redovisning 36 Revisionsberättelse 39 Styrelse 40 Ledning 41 Att fokusera på sjukfrånvaro räcker inte. Ur både mänskligt och ekonomiskt perspektiv blir det allt viktigare att utveckla ett hållbart hälsofrämjande arbete. AVONOVA I årsredovisning

4 VD har ordet Maria Martinsson VD Avonova Vi ska också fortsätta att stärka vår attraktionskraft på arbetsmarknaden så att vi alltid kan rekrytera och behålla den bästa kompetensen inom våra områden. Bästa aktieägare, under 2007 har Avonova-koncernen genomgått ett stort förändringsarbete på flera plan. Vi har förvärvat och integerat flera nya företag, vi har lagt till en ny verksamhetsgren, managemenkonsultation, och samtidigt avvecklat ett verksamhetsområde inom landstingsfinansierad närsjuvård där synergieffekterna visat sig vara svåra att uppnå. Under loppet av ett drygt år har 170 medarbetare fått nya kollegor, nya chefer, nya företagsnamn, en ny vision och delvis nya arbetssätt! När jag summerar de förändringar vi arbetat med under det gångna året så kan jag inte annat än applådera de insatser som alla chefer och medarbetare i vår organisation gjort. Ännu har dessvärre inte det arbete vi lagt ner återspeglats i börskursen, men jag är övertygad om att marknaden på lite sikt kommer att värdera företagets utveckling på ett sätt som gynnar våra aktieägare. Vi lever, som man brukar säga, i intressanta tider. Marknaden och kundernas förväntningar omvandlas framför våra ögon. Avonovas vision är att bidra till att stärka våra kunders konkurrens- och attraktionskraft. Det gör att det ställs höga krav på oss vad gäller att ligga i framkant och identifiera både nuvarande och kommande behov. Jag är övertygad om att den omvandling som Avonova är inne i är helt nödvändig för att vi som företag ska upplevas som en relevant partner för de kunder som ser att kopplingen mellan medarbetarnas förutsättningar för att må bra och prestera bra och verksamhetens resultat är glasklar. Vi har med det vi kallar Avonova-modellen utvecklat ett systematiskt och målfokuserat arbetssätt som skapar mätbara resultat för våra kunder. Även om jag själv är övertygad om att vi är på rätt väg är det ju alltid skönt att få ett kvitto på att det arbete som vi alla lägger ner ger frukt. Därför är det är med extra stor gläde jag kan konstatera att våra kunder de senaste månaderna har sett och uppskattat Avonovas nya inriktning. Avonova-modellen har gett oss många nya och spännande avtal där vi får chansen att tillsammans med våra kunder visa att en klok satsning på att stärka hälsa och arbetsorganisation ger mångdubbelt igen. Som jag ser det har dock vårt förändringsarbete bara börjat och jag ser flera skäl till att vi oförtrutet måste fortsätta arbetet med att vidareutveckla vårt tjänsteutbud, våra arbetsformer och vår kompetens. Regeringens förslag kring en företagshälsovård i arbetslinjens tjänst är ett sådant skäl. Den ökade insikten om sambanden mellan hälsa/ohälsa och organisation och ledarskap är ett annat. Det behov som följer av detta att än tydligare kunde mäta och följa upp effekterna av ett hälsostrategisk arbete är ett tredje. Parallellt med att vi utvecklar våra affärer måste vi förstås också jobba med Avonovas inre liv. För mig är det oerhört viktigt att vi lever som vi lär. Jag anser att målsättningen måste vara att vi alltid kan använda vår egen organisation som ett gott exempel när vi stödjer våra kunder i deras utveckling. Dessutom ska vi ha en välförtjänt attraktionskraft på arbetsmarknaden så att vi alltid kan rekrytera och behålla den bästa kompetensen inom våra områden. Jag säger inte att vi är framme men arbetet med vår egen arbetsmiljö och vår egen effektivitet pågår för fullt. Tillsammans ska vi skapa en arbetsplats där varje medarbetare kan utvecklas och komma till sin rätt. Det tjänar både vi, våra kunder och akieägarna på. 4 AVONOVA I årsredovisning 2007

5 Avonovas aktie AKTIEN Avonovas aktie är noterad på Aktietorget. Aktiestruktur Avonova hade per aktier. Samtliga aktier har lika rätt till Avonovas tillgångar och resultat. Emissioner Inga emissioner har genomförts under året. Kursutveckling B-aktien Carnegie Small Cap Index omsatt antal aktier 1000-tal (inkl. efteranm.) Konvertibler och optionsprogram Under 2007 har inga nya incitamentsprogram tillkommit. Ägarstruktur Per den 28 december 2007 uppgick antalet aktieägare i Avonova till 702 stycken. Av aktierna uppgick andelen svenska ägare till 98,33 procent av aktiekapital och procent av rösterna. Andelen utländska ägare uppgick till 1,67 procent av aktiekapital och procent av rös terna. Av ägarna uppgick andelen fysiska personer till 90 procent. Några innehav i bolaget är förvaltarregistrerade i utländsk bank. Detta förfarande innebär att styrelsen inte har uppgift om vilken eller vilka vissa av de slutliga ägarna till Avonova är. Totalt har ( ) aktier bytt ägare under året vilket motsvarar 12 (22) procent av genomsnittligt totalt antal aktier. I genom- 10 Största Aktieägarna i Avonova Sverige AB per Kåre Gilstring ,43 % Inga Bergvall ,49 % Malte Åkerström ,95 % Kapitalkraft i Sverige AB ,55 % Lystor AB ,93 % Tommy Johansson ,29 % Göran Atterwall ,31 % Kvinnaböskegård AB ,73 % Fylgia AB ,49 % Länsförsäkringar, småbolagsfond ,12 % Summa 10 största ägarna ,28 % Summa övriga ägare ,72 % Summa ,00 % snitt har (25 878) aktier bytt ägare per handelsdag. Antalet avslut var i genomsnitt 4 (9) per handelsdag. Kursutveckling och omsättning Aktiekursen under året minskade med 55 procent. Kursen (senast betalt) på bokslutsdagen var 1,51 (3,80) kronor, vilket motsvarar ett börsvärde på 38 mkr. Högsta kursnotering var 4,75 (5,40) kronor den 2 april och lägsta notering var 1,41 (2,42) kronor den 23 november. Genomsnittskursen under året har varit 3,39 (4,17) kronor. Totalt var omsättningen under året (22 610) tkr vilket är lika med ett genomsnitt på drygt 55 (102) tkr per handelsdag och cirka (10 900) kronor per genomsnittligt affär. En handelspost i Avonova B uppgår till aktier. AVONOVA I årsredovisning

6 Verksamhetsbeskrivning Avonova är en privat leverantör av tjänster inom hälsa, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Avonovas fokus är att skapa effektiv frisknärvaro. Koncernen har två verksamhetsområden: Avonis Management, med inriktning på organisationsutveckling, ledarskap, kompetensförsörjning och chefsrekrytering, och Avonova Hälsa, som bedriver professionell företagshälsovård med betoning på förebyggande hälsoinsatser och rehabilitering. Koncernen har cirka uppdragsgivare bland både stora och små företag, inom offentlig och privat sektor, tillverkningsindustri och tjänsteföretag. Under andra kvartalet 2007 avyttrade Avonova Sverige dotterbolaget Curera Sjukvård, som bedriver närsjukvård och jourläkarverksamhet på uppdrag av Stockholms läns landsting. Syftet var att renodla verksamheten mot tjänster inom områdena hälsa, organisation och management. Det vill säga att parallellt med den traditionella företagshälsovården även arbeta med att utveckla organisation, ledarskap och processer som skapar hälsa och effektivitet. I samband med försäljningen skedde också en namnändring. Koncernens dotterbolag Curera, Hälsosam och Roslagshälsan samlades under namnet Avonova Hälsa medan Avonis till namnet fick tillägget Management. Nedan presenteras först verksamheten i nytillkomna Avonis Management och sedan det största verksamhetsområdet Avonova Hälsa. Avonis Management Hälsoläget på en arbetsplats avspeglar ofta hur pass väl en organisation och dess ledarskap fungerar. Organisationsutveckling är därför en viktig faktor när det gäller att få till stånd en effektivare, kreativare och hälsosammare arbetsplats. Avonovas kombination av kompetens inom traditionell företagshälsovård och management ger oss en unik möjlighet att vara en strategisk partner till kunder som vill utveckla effektiva och hälsofrämjande verksamheter. Avonis Management erbjuder tjänster inom organisation, ledning samt kompetensförsörjning 6 AVONOVA I årsredovisning 2007

7 och rekrytering. Bland våra ca 15 konsulter finns bla ekonomer, personalvetare, socionomer och psykologer. Målet är att stödja och stimulera kundföretagens verksamhetsutveckling och lönsamhet och bidra till att chefer och medarbetare når sin fulla potential både vad gäller prestation och hälsa. Vi ser till att organisation och arbetsformer matchar verksamhetens mål och strategier och att rätt personer finns på plats. I nära samarbete med kunden omprövar vi organisationsstrukturer, rutiner, processer, kommunikation, kultur med mera så att verksamheten får tydliga ramar, uppdrag och samverkansformer. I ledningsarbetet tydliggör vi gemensamt riktningen, samordnar resurser och skapar en fungerande helhet genom relationer och system. Om kundföretaget behöver kompetensförsörjning identifierar, rekryterar och utvecklar vi den kompetens som efterfrågas. Avonis Management har verksamhet över hela landet och kan även bistå kunder med europeisk verksamhet genom konsultbolaget Eurians, där vi är delägare. Våra kunder representerar de flesta områdena i samhället: offentlig sektor, företag av varierande storlek i olika branscher och idéburna organisationer. Organisation Alla företag oavsett verksamhet kan någon gång hamna i en situation där man behöver se över sin organisation. Bakgrunden är förstås att förutsättningarna för verksamheten på ett eller annat sätt har förändrats. Tillsammans med vår uppdragsgivare identifierar och kartlägger vi behovet och skräddarsyr därefter ett åtgärdsprogram. Det kan till exempel handla om: Organisationsöversyn/analys Visions- och strategiarbete Affärs-/verksamhetsplanering Genomlysning av organisationskulturen Arbete med organisationens värdegrund Översyn av processer och arbetsformer Omvärldsanalyser Attitydundersökningar Organisationsdesign Förtydligande av roller och ansvar Ledning Ledningen i ett företag ansvarar för att ge riktning och mening åt verksamheten. Den ska också samordna resurserna på bästa möjliga sätt och se till att organisationen har vad den behöver för att fungera väl i alla sina delar. Men ett visst mått av ledarskap ingår också i medarbetarnas uppdrag att leda sig själva och att ta ansvar för helheten. Avonis Management arbetar med ledningsfrågor på flera olika sätt, till exempel genom att skräddarsy utvecklingsprogram för chefer på olika nivåer, stödja pågående förändringsarbete och handleda/coacha individer och grupper. Rekrytering och kompetens Ett medvetet arbete med kompetensförsörjning är en förutsättning för att verksamhetens ska fortleva och utvecklas. Avonis Management hjälper till att identifiera, rekrytera och utveckla de personer och den kompetens som verksamheten behöver. I rekryteringsprocessen erbjuder vi stöd genom bland annat executive search, annonsrekrytering och personbedömning. Vi arbetar också med att kartlägga och utveckla den kompetens som finns i verksamheten. Till exempel hjälper vi våra kunder med kompetensinventeringar, upprättar kompetens- och successionsplaner. Metoder och verktyg Vi har arbetsformer som innebär att både små och mycket stora grupper på ett effektivt och engagerande sätt kan arbeta aktivt med verksamhetsutveckling. I vissa sammanhang använder vi oss av etablerade modeller som utgångspunkt för skräddarsydd utveckling. Som en bas för individuell utveckling använder vi ibland olika tester där återkopplingen av resultatet blir en naturlig startpunkt för arbetet. KÖNSFÖRDELNING Män 23 st Kvinnor 147 st ÅLDERSFÖRDELNING >29 år, 3 st år, 60 st <50 år, 107 st FÖRDELNING YRKESKATEGORIER Arbetsmiljöingenjör, 3 Företagssköterskor, 46 Företagsläkare, 18 Ergonomer, 13 Beteendevetare, 23 Sekreterare, 22 Hälsopedagog, 1 Massör, 1 Undersköterska, 3 Arbetsterapeut, 1 Managementkonsulter, 7 AVONOVA I årsredovisning

8 Programförklaring Avonis Management arbetar utifrån en gemensam grundsyn på vad som får organisationer och människor att utvecklas. Man skulle kunna kalla det en programförklaring som präglar genomförandet av alla våra uppdrag. Resultatorientering Vi tror på utveckling snarare än utbildning. Vi går ifrån praktik till teori istället för tvärtom och utgår från de situationer och utmaningar som är verksamhetens eller medarbetarnas egen verklighet. Vår kunskap och teori använder vi sedan för att sammanfatta, tydliggöra och inspirera. Lösningsfokus Utveckling går hand i hand med lust och kreativitet. Vi försöker använda arbetssätt som stimulerar nyfikenhet, aktivt deltagande och mod att prova nytt. Vi vill jobba mer utvecklings- och lösningsorienterat än probleminriktat. Ansvarstagande Som konsulter tar vi ansvar för processen enligt det uppdrag vi har. Ansvaret för att använda nya kunskaper och att faktiskt förändra verksamheten varken kan eller ska vi ta över. Kraften att förändra finns hos varje individ, i varje verksamhet. Vi hjälper till att frigöra den kraften. Reflektion och dialog Vi tror att de flesta svaren redan finns. Genom att bidra till aktiv reflektion synliggör vi medarbetares och chefers erfarenheter och tankar. Genom dialogen möjliggörs lösningar som redan från början är förankrade i verksamheten. Kraften att förändra finns hos varje individ, i varje verksamhet. Vi hjälper till att frigöra den kraften. Avonova Hälsa Arbetslivet genomgår ständiga förändringar. Arbetsvillkoren hårdnar i takt med att högre krav ställs på både organisationers och medarbetares effektivitet och produktivitet. Att påstå att dagens arbetsliv präglas av en tilltagande tidspress och minskad grundtrygghet är ingen överdrift. För arbetsgivarna innebär situationen en stor utmaning både mänskligt och ekonomiskt. De måste se till att hantera sjukfrånvaron men också att skapa en arbetsplats som främjar det friska hos medarbetarna så att de mår bra och trivs och kan bidra med hela sin kompetens och kreativitet till arbetet. Häri ligger den stora potentialen och framgångsfaktorn på lång sikt. Avonova Hälsa är Avonova-koncernens största verksamhetsområde. Organisationen är rikstäckande och bedriver företagshälsovård enligt väl beprövad modell där experter inom medicin, ergonomi/sjukgymnastik, teknik och beteendevetenskap samverkar. Vi erbjuder tjänster som hjälper kundföretagen att nå sina uppsatta mål genom riktade insatser till såväl individer och grupper som hela organisationer. Verksamhetsområdet har ca 140 anställda och betjänar sina kunder via egna centraler i Storstockholm och Skåne samt via ett samarbetsnät av företagshälsor runt om i landet Nätverket Hälsa. Långsiktigt och heltäckande hälsoarbete Avonova Hälsa erbjuder tre typer av hälsoinsatser. Det promotiva hälsoarbetet innebär att vi utbildar och coachar de anställda att förändra och förbättra sin livsstil och att minska såväl den jobbrelaterade som privata stressen. Det kan handla om att inspirera till förändrade kostvanor, motion och träning, lära ut yoga och avslappning eller om behandlingar med massage eller akupunktur. Kort sagt, inga vägar är oss främmande för att stimulera hälsa och välbefinnande hos medarbetarna och därmed stärka deras motståndskraft mot ohälsa. Vi ger även verksamheten och dess chefer de verktyg och metoder som behövs för att skapa en hälsofrämjande organisation. Frågor om organisation och ledarskap är själva hjärtat i det preventiva, förebyggande, hälsoarbetet, som går ut på att identifiera och avlägsna orsakerna till arbetsrelaterad ohälsa och där det behövs sätta in förebyggande åtgärder. Här får våra kunder tillgång till Avonova-koncernens samlade kompetens, från läkare, företagssköterskor, hälsoterapeuter och ergonomer till managementkonsulter. Vi kartlägger till exempel processer, arbetsflöden och samarbetsformer för att undanröja frustrationskällor och bromsklossar i organisationen. Kartläggningarna resulterar sedan i mätbara lång- och kortsiktiga åtgärdsprogram på såväl individ-, grupp- som organisatorisk nivå. I det reaktiva hälsoarbetet diagnostiserar och behandlar vi uppkommen ohälsa och ser till att 8 AVONOVA I årsredovisning 2007

9 individerna så fort som möjligt blir arbetsföra igen. Ofta handlar det om att behandla kroppsliga problem som rygg-, muskel- och ledvärk eller om att ge medicinsk rådgivning, hjälpa till med rök- och alkoholavvänjning, remisser etc. I andra fall kan det handla om att avhjälpa stressymptom, konfliktlösning på arbetsplatsen, att ge stöd för att bearbeta hot- och våldssituationer eller hantera andra arbetsrelaterade krislägen. I rehabprocessen stödjer vi både chef och individ. Våra experter samordnar och säkerställer en aktiv framåtriktad process. Vi arbetar även med metodåterföring i syfte att skapa en lärande organisation och förhindra uppkomsten av ohälsa. Ledarskap & Hälsa Under rubriken Ledarskap & Hälsa har vi samlat de tjänster som vänder sig till ledningsgrupp, chefer och teamledare med målet att skapa en hälsofrämjande, effektiv och lönsam organisation. Vi utbildar personer med ledarfunktion i de regler som styr arbetsmiljön. Men också i mjukare ämnen som vad som får människor att samarbeta och trivas i grupp, hur arbetsglädje och balans bidrar till effektivitet och lönsamhet och vilka faktorer som främjar hälsa i arbetet. Vi har också ledarskapsutbildningar för att hjälpa chefer att bli starkare i sitt ledarskap. Avonova-modellen Avonovas avtalskunder får tillgång till vad vi kallar Avonova-Modellen, som involverar alla våra kompetenser. Till skillnad från enstaka insatser tar vi här ett helhetsgrepp på företaget och säkerställer en strategisk förändring kopplad till företagets verksamhetsmål. Avonova-Modellen har två faser. Den första fasen innebär att göra en nulägesanalys som grundar sig på relevanta fakta om kundföretaget, till exempel vilka arbetsvillkor som råder, resultat av eventuella medarbetarundersökningar eller organisationsutvärderingar, samt hälso- och/eller ledarskapstatus. Målet är att identifiera områden som är särskilt viktiga för att få till stånd en effektiv frisknärvaro. Därefter formulerar vi tillsammans med kunden en målbild. Det kan handla om att förbättra ledarskapet i företaget, att öka motivationen i personalgruppen, förbättra processerna eller att minska sjukskrivningskostnaderna. När målbilden är klar sker en noggrann faktainsamling. För att få fram viktig information gör vi till exempel hälsoprofiler, ledarskaps- och organisationsanalyser och processöversyner. Den andra fasen av Avonova-Modellen är genomförandefasen, som ska resultera i att få till stånd en verklig utveckling av företaget, organisationen eller avdelningen. Här ingår till exempel att ta fram styrkort för att målbilden ska bli så konkret som möjligt och för att vi ska kunna mäta resultatet och ge återkoppling till teamet och att göra upp åtgärdsplaner. Det här arbetet sker i nära samverkan mellan Avonovas resurser och kundorganisationen. exempel på avonova hälsas tjänster Förebyggande hälsoarbete Policys och strategier Hälsoprofiler och kartläggningar Viktminskning, sluta röka, m.m. Utbildning Arbetsrelaterad sjukvård Utredningar Bedömningar Behandlingar Remisser till andra vårdinstanser Rehabilitering Utveckling av policy, mål och rutiner Utredning av rehabiliterings behov/arbetsförmåga Åtgärdsprogram och samordning Samverkan med externa vårdgivare och myndigheter Chefsstöd Utbildning Arbetsmiljöarbete Strategiskt arbetsmiljöarbete Psykosociala insatser som handled ning, krisstöd, stresshantering m.m. Fysiska/tekniska insatser som hjälpmedel, riskvärdering, ergonomi Utbildning AVONOVA I årsredovisning

10 Marknad Under 2007 har mycket hänt på marknaden omstöpningen av Avonova har varit en del av den stora förändringen. Av landets alla arbetstagare har ca 70 procent tillgång till någon form av företagshälsovård. Branschen som är mycket fragmenterad sysselsätter cirka personer som är knutna till någon av de cirka 700 enheter som bedriver företagshälsovård. De största aktörerna och Avonovas viktigaste konkurrenter är Previa, Feelgood samt nätverk som Haluxa med flera. En stor aktör är även de landsting som till exempel Landstinget i Västernorrland samt de företag som själva bedriver företagshälsovård i egen regi. företagshälsovård Politiken med socialförsäkringsministern Christina Husmark Pehrsson har uttryckt en stark vilja och ambitionsnivå att förstärka företagshälsovårdens roll i Sverige. Stora satsningar ska göras för att komma åt utanförskapet som det betyder att vara såväl kort- som långtidssjukskriven. Regeringens utredare Anna Hedborg förslag betyder om de genomförs att framtidens företagshälsovård kommer att få bredare arbetsuppgifter än i dag. På den marknaden kommer Avonova med sitt utbud av tjänster och produkter att vara en viktig aktör. Samhällets kostnader för ohälsa är hög och individens lidande kan mätas i både pengar och mer mänskliga problem. Strategisk resurs Företagen drabbas av direkta kostnader som att betala sjukersättning samt kostnaden för ersättningspersonal. Dessutom drabbas de av indirekta kostnader, exempelvis effektivitetsförluster som uppstår till följd av personalens sjuknärvaro. I takt med insikten hos samhället om vad ohälsa kostar ser många företagshälsovården som en strategisk resurs. Det innebär bland annat att de vill ha en partner som tar ett helhetsgrepp på, från traditionell företagshälsovård till organisations- och ledarskapsutveckling. Det kräver att traditionell företagshälsovård integreras med verksamhetsutveckling vilket Avonovas managementkonsulter bidrar med. 10 AVONOVA I årsredovisning 2007

11 Medarbetare Avonovas verksamhet syftar till att skapa i alla avseenden hälsosamma och sunda organisationer och anställda. Därför är det extra viktigt för oss att våra egna medarbetare trivs och mår bra och att vår organisation fungerar ändamålsenligt. Avonova vill vara en attraktiv arbetsgivare som ser till att medarbetarna har de verktyg och det stöd den behöver för att göra ett jobb som våra kunder är nöjda med. Under 2007 hade Avonova 170 anställda, varav 140 inom Avonova Hälsa och 10 inom Avonis Management. En mycket hög andel av dessa har högskoleutbildning och många har dessutom kompletterande vidareutbildningar inom sitt område. Avonova arbetar aktivt för att attrahera och behålla de bästa medarbetarna inom våra kompetensområden ha ett gott och aktivt ledarskap och medarbetarskap i varje läge ha rätt kompetens för våra uppdrag. Kompetensutveckling Under året har vi fortsatt arbetet att stärka Avonovas varumärke på arbetsmarknaden för att säkerställa att vi kan attrahera rätt kompetens på en marknad där flera av våra yrkeskategorier är en bristvara. Vårt mål är att all personal till exempel inom företagshälsovården ska ha specialistkompetens inom sitt område. När vi påbörjar samarbetet med en ny kund är det viktigt för oss att snabbt skaffa oss en uppfattning om vilken typ av kompetens som kunden efterfrågar och att möta detta med en kontinuerlig kompetensutveckling. Utifrån kundernas uttalade behov upprättar vi därefter individuella utvecklingsplaner för alla medarbetare. Avonova-akademin Kännetecknande för Avonovas medarbetare är som sagt lång erfarenhet och djup kompetens inom ett stort antal yrkesområden. Det vill vi ta vara på och sprida även internt till varandra. Därför har vi skapat Avonova-akademin som är ett fora för erfarenhets- och kunskapsutbyte. Här samlar vi även viktiga data och återkoppling från våra genomförda uppdrag för att kunna vidareutveckla våra arbetsmodeller och effektivisera våra tjänster till stöd för medarbetarna och till nytta för kunderna. Hälsofämjande arbetsplats Personalens hälsa är ett prioriterat område. Vi arbetar efter principen att en väl fungerande organisation är grunden för att medarbetarna ska må bra. Det är också det budskap vi förmedlar till våra kunder. Därför har vi i hälsoarbetet lagt tyngdpunkten på struktur och individuella behov. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår organisation och med att tydliggöra ansvar och roller. Målsättningen är att bibehålla en hög frisknärvaro ett viktigt nyckeltal för en hälsosam arbetsplats. För att förvissa oss om att vi i det här avseendet håller måttet gör vi regelbundet medarbetarundersökningar, upprättar handlingsplaner och genomför beslutade åtgärder. Under 2008 kommer vi att utbilda samtliga chefer samt skyddsombud i systematiskt arbetsmiljöarbete och startar sedan upp arbetet i två regionala samt en central arbetsmiljökommittée. Avonova vill vara en attraktiv arbetsgivare som ser till att medarbetarna har de verktyg och det stöd de behöver för att göra ett jobb som våra kunder är nöjda med AVONOVA I årsredovisning

12 Årsredovisning i siffror 12 AVONOVA I årsredovisning 2007

13 Innehåll Förvaltningsberättelse 14 Koncernens resultaträkning 17 Koncernens balansräkning 18 Koncernens kassaflödesanalys 29 Koncernens förändring av eget kapital 20 Noter till koncernredovisningen 21 Moderbolagets resultaträkning 31 Moderbolagets balansräkning 32 Moderbolagets kassaflödesanalys 33 Moderbolagets förändring av eget kapital 34 Moderbolagets tilläggsupplysningar 35 Noter till moderbolagets redovisning 36 Revisionsberättelse 39 Styrelse 40 Ledning 41 AVONOVA I årsredovisning

14 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Avonova Sverige AB (publ.) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Allmänt om verksamheten Avonova är en privat leverantör av tjänster inom hälsa, arbetsmiljö och verkamhetsutveckling. Avonovas fokus är att skapa effektiv frisknärvaro. Verksamheten bedrivs i två affärsområden; Avonova Hälsa som bedriver professionell företagshälsovård och Avonis Management som är konsulter inom ledarskap, organisation och chefsrekrytering. Avonova har egna verksamheter i regionerna Stockholm, Skåne och Göteborg samt arbetar rikstäckande genom Nätverket Hälsa. I maj månad 2007 bytte moderbolaget Curera Sverige AB namn till Avonova Sverige AB för att markera satsningen på ett breddat utbud och en ny marknadsposition. Den 1 oktober 2007 bytte så även de operativa verksamheterna namn och logotyper. Alla verksamheter inom företagshälsovården bytte då namn till Avonova Hälsa medan konsultverksamheten samlades under Avonis Management. Moderbolaget Avonova Sverige AB (publ) är sedan den 29 november 2005 noterat på Aktietorget. Bolaget handhar stödfunktioner för dotterbolagen i form av ekonomi, personal och IT. Verksamhetens art och inriktning Avonovas fokus är att skapa effektiv frisknärvaro. Vår affärsidé handlar om att kombinera vårt kunnande inom hälsa, ohälsa, organisation och ledarskap till erbjudanden som stärker kundernas effektivitet och attraktivitet. Vi vill att samarbetet med våra uppdragsgivare ska utvecklas till ett partnerskap där vi förutom traditionella företagshälsovårdstjänster även hanterar övergripande strategiska hälso- och organisationsfrågor. Då kan vi bidra med störst nytta till våra kunders verksamhet. Vi strävar i all vår verksamhet efter professionalism, kvalitet och långsiktighet. Vi utformar våra insatser utifrån en faktabaserad nulägesbeskrivning på organisations- grupp- och individnivå och tar alltid vår utgångspunkt i kundorganisationens aktuella mål och förutsättningar. Över 1500 företag, myndigheter och organi- sationer anlitar i dag Avonovas olika verksamheter för att öka kraften i sina verksamheter. Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2007 har präglats av ett intensivt omstruktureringsarbete. Koncernen har renodlats till att innehålla kärnverksamheterna företaghälsovård samt managementkonsulting. Den del av bolaget som uteslutande arbetade med närsjukvård på uppdrag av Stockholms läns landsting har avyttrats. Koncernens ompositionering med fokus på ett bredare angreppssätt på de frågor som påverkar verksamheters effektivitet och attraktionskraft har pågått intensivt under året. En varumärkeskampanj med annonsering, profilbyte m.m. har genomförts för att skapa medvetenhet på marknaden kring vårt nya erbjudande. Resultatet för helåret 2007 återspeglar det stora förändringsarbete som har genomförts under året. Vi har belastat årets resultat med såväl direkta som indirekta kostnader för de satsningar som gjorts för att integrera nya verksamheter i bolaget, lanseringen av ett nytt varumärke och utveckling av nya tjänster och angreppssätt. Rörelseresultatet påverkas också av avgångsvederlag för dotterbolags VD. Sammantaget innebär detta att rörelseresultatet belastats med kostnader om ksek Dessutom har nedskrivning av goodwill om ksek gjorts efter genomfört impairment test. Rörelseresultatet har således totalt belastats med kostnader om ksek Sammantaget innebär detta att vi bäddat för en positiv resultatutveckling under Under året har ägarbilden i bolaget förändrats genom att Thorsten Johansson, tidigare huvudägare i Hälsosam Företagshälsovård Syd AB som gick samman med Avonova 2006, har avyttrat sin aktiepost mostsvarande ca 16 % av bolagets aktier. I samband med detta lämnade han även den operativa rollen som VD i detta bolag. I den löpande verksamheten är det glädjande att konstatera att insatserna under året för att öka produktiviteten i företaghälsovårdstjänsterna har gett markanta effekter. Avonovas position som en rikstäckande aktör, genom egna enheter och det väletablerade Nätverket Hälsa har stärkts under året och omsättningen på rikstäckande kunder har ökat betydligt. Även om det omstruktureringsarbete vi genomfört under året är en del av en långsiktig strategi är det med extra stor glädje vi kan konstatera att såväl befintliga som nya kunder de senaste månaderna har sett och uppskattat Avonovas nya inriktning. Avonova-modellen har gett oss många nya och spännande avtal där vi får chansen att tillsammans med våra kunder visa att en klok satsning på att stärka hälsa och arbetsorganisation ger mångdubbelt igen. Förvärv och avvyttring av verksamheter Den 1 januari 2007 genomfördes förvärv av två företag; Roslagshälsan AB och Avonis AB. Roslagshälsan förstärkte företagshälsovården i Storstockholm genom sina verksamheter i Norrtälje, Åkersberga och Sollentuna. Avonis AB tillförde en ny kompetens, managemenkonsultation, till bolaget vilket var ett strategiskt beslut för att på sikt öka kundvärdet och därmed marginalerna i den hårt prispressade företagshälsovårdsbranschen. I september avvyttrades det helägda dotterbolaget Curera Sjukvård AB. Genom denna affär renodlades koncernens verksamhet samtidigt som vi fick ett betydande kapitaltillskott. Ledningsförändringar Den 15 februari 2007 tillrädde Maria Martinsson som vd och koncernchef. Maria ersatte då Harald Rydén, bolagets CFO som varit tillförordnad vd sedan 1 juni AVONOVA I årsredovisning 2007

15 Företagshälsovård Under året har flera nya stora kundavtal inom företagshälsovården slutits. Bland de större avtalen kan nämnas: Solna stad, Sollentuna kommun, Stockholms stad samt VHS upphandling för statliga myndigheter och verk. Till detta kommer ett stort antal mindre avtal, framförallt inom den privata sektorn. Managementkonsultation Under året har Avonis Management successivt integrerats adminstrativt i koncernen och ett utvecklingsarbete har lagts ner på att integrera konsulttjänsterna med företagshälsovården i Avonova modellen. Resultatet under året har kortsiktigt påverkats negativt av att personer i bolagets ledning har övergått till ledande positioner i Avonova Sverige AB. Fjärde kvartalet 2007 Sista kvartalet erhöll Avonova ett antal nya kundavtal där såväl den traditionella företagshälsovården som tjänsterna inom organisationsoch ledarutveckling ingår. Bland dessa är särskilt avtalet med Stockholms stad värt att lyfta fram. Avonova har fått förtroendet att som hälsostrategisk partner stötta Utbildningsförvaltningen med sina anställda i kampen för att sänka sjukfrånvaron och öka hälsan. Uppdraget startar den 1 april 2008 och är värt ca 16 Mkr/år i tre år framåt med möjlighet till två års förlängning. Händelser efter balansdagen Endast normala affärshändelser har förekommit efter räkenskapsårets utgång. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar under perioden uppgår till ksek (38 890). Investeringarna består i huvudsak av företagsförvärven och inventarier. Avyttrat dotterbolag har medfört en realisationsvinst om ksek och en positiv kassaförstärkning om ksek , se redogörelse i koncernnot 25. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar under perioden uppgår till ksek (38 890). Investeringarna beståri huvudsak av företagsförvärven och inventarier. Avyttrat dotterbolag har medfört en realisationsvinst om ksek och en positiv kassaförstärkning om KSEK , se redogörelse i koncernnot 25. Forskning och utveckling Avonova bedriver ingen forskningsverksamhet. Miljöinformation som är viktig för bedömningen av bolagets ställning och resultat Någon tillståndspliktig verksamhet eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken bedrivs inte. Aktien Slutkursen per sista handelsdag 28 december 2007 var SEK 1,51. Lägsta kurs aktien handlades till var SEK 1,41 den 23 november 2007 och den högsta kursen var SEK 4,75 den 2 april Totala antalet aktier är per balansdagen ( ) stycken, se not 15. Under året har apportemission genomförts, varigenom antalet aktier har ökat med stycken 10 största aktieägarna per 31 december 2007 Namn Aktier Innehav & röster Kåre Gilstring via bolag ,43 % Inga Bergvall ,49 % Malte Åkerström ,95 % Kapitalkraft i Sverige AB ,55 % Lystor AB ,93 % Tommy Johansson ,29 % Göran Atterwall ,31 % Kvinnaböskegård AB ,73 % Fylgia AB ,49 % Länsförsäkringar, småbolagsfond ,12 % Summa de 10 största ägarna ,28 % Summa övriga ägare ,72 % Summa ,00 % Framtida utveckling Vi har ett gott utgångsläge med flera nya kundavtal. Vi kommer att arbeta ännu mer fokuserat med försäljningsarbetet under 2008, för att nå nya kunder och också för att nå befintliga kunder med nya tjänster. Målsättningen är att öka såväl omsättning som lönsamhet. Vi kommer att fortsätta det arbete vi startat med att se över och ompröva interna processer och rutiner för att även nå en ökad kostnadseffektivitet i verksamheterna. För företagshälsovårdsbranschen är framtiden i nuläget positiv. Regeringens budgetproposition innebär en rejäl förstärkning av resurserna till företagshälsovården och förslag till ett utökat uppdrag. Under första halvåret 2008 kommer de konkreta förutsättningarna att tydliggöras. Samtidigt fortsätter kunskapen och insikten om medarbetarnas hälsa, organisation och ledarskapets betydelse att öka bland våra kundföretag och efterfrågan på nya sätt att angripa dessa områden är större än någonsin. Omsättning, resultat och ställning (Koncernen) Nettoomsättning, ksek Omsättningsförändring, % 18,1% 14,9% 2,2% -0,3% 3,8% Rörelseresultat, ksek Resultat efter skatt, ksek Rörelsemarginal, % (1) -6,6% 0,4% 2,3% 0,6% -2,8% Avkastning på eget kapital, % (2) 5,1% 2,9% 15,3% 4,0% neg Avkastning på totalt kapital, % (3) 1,4% 1,3% 8,2% 2,0% neg Soliditet, % (4) 61,0% 52,2% 37,4% 29,1% 22,0% Balansomslutning, ksek Investeringar, ksek Medelantal anställda, st Jämförelseåret 2003 är inte omräknat i enlighet med IFRS. (1) Rörelseresultat / Nettoomsättning (2) (Resultat efter skatt) / Genomsnittligt justerat eget kapital (3) (Rörelseresultat+ ränteintäkter) / Genomsnittlig balansomslutning (4) Justerat eget kapital/ Balansomslutning AVONOVA I årsredovisning

16 Riskexponering Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under året. En detaljerad redovisning av Avonovas risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i koncernnot 3. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgår under perioden till ksek (4 458) med ett resultat efter finansiella poster på ksek (-4 009), vari ingår realisationsresultat för avyttrat koncernföretag och nedskrivningar av andelar i koncernföretag. Likvida medel per balansdagen är ksek (5 099) och investeringar under perioden är ksek (41 419) och avser aktier i dotterbolag. Antalet anställda är 7 (5). Personal Medelantalet anställda under perioden är 170 (155) personer. Dessa är verksamma som specialistoch företagsläkare, företagssköterskor och sjuksköterskor, undersköterskor, ergonomer, beteendevetare, leg psykologer, organisationsutvecklare och hälsoutvecklare samt mangementkonsulter inom organisation, ledarskap och rekrytering. Bolagsstyrning Vid årsstämman 2007 omvaldes fem styrelseledamöter, Kåre Gilstring, Kicki Wallje-Lund, Kristina Åkerstrand, Håkan Gartell och Mats Johansson. Tre ledamöter nyvaldes, Anders Milton, Jan Johansson och Torsten Johansson. VD ingår ej i styrelsen men är adjungerad vid samtliga styrelsemöten. Styrelseledamöterna i Avonova representerar erfarenheter inom områden som hälsa och sjukvård, marknadsföring, affärsledning, organisationsutveckling samt försäkrings- och finansbranschen. Vid konstituerande styrelsemötet utsågs Kicki Wallje-Lund till styrelsens ordförande. Styrelsen har vid första styrelsemötet efter konstituerande sammanträdet fastställt arbetsordning, VD-instruktion och rapportinstruktion. Styrelsen har haft åtta ordinarie möten och fyra telefon- och per capsulam-möten. Styrelsen har i samband med möten erhållit en skriftlig dokumentation om företagets utveckling och har med ledning av den och VDs muntliga föredragning fattat beslut i samtliga för bolaget väsentliga frågor. Utöver styrelsemöten rapporterar VD månatligen om händelseutvecklingen i bolaget. Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Mikael Ikonen, är vald revisor och han leder revisionsarbetet i Avonova. De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna hanteras av styrelsen i sin helhet. För att säkerställa styrelsens informationsbehov medverkar ansvarig revisor personligen vid styrelsemötet när koncernens bokslut och bokslutsrapport behandlas. Revisorn rapporterar då sina iakttagelser från granskningen och bedömningen av bolagets interna kontroll. Nomineringskommitté En nomineringskommitté har utsetts av de tre största ägarna. Den består av Kåre Gilstring, Gunnar Bergvall som representerar Inga Bergvall och Mats Johansson som representerar Malte Åkerström samt styrelseordförande Kicki Wallje-Lund. Tillsammans representerar kommitténs ledamöter 37 % av aktierna i bolaget. Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För verkställande direktören är den rörliga ersättningen maximerad till fem månadslöner. För andra ledande befattningshavare utgår ingen rörlig ersättning utöver koncernens vinstandelssystem. Pensionsförmåner och övriga förmåner till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgår som del av den totala ersättningen. Pensionspremierna motsvarar gällande ITP-plan och premietrappa tillämpas på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Inför årsstämman den 13 maj 2008 föreslår styrelsen riktlinjer överensstämmande med de ovan beskrivna att gälla fram till nästa årsstämma. Förslag till vinstdisposition (kronor) Moderbolaget Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel och fria medel Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att i ny räkning balanseras Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusentals kronor (ksek) där ej annat anges. 16 AVONOVA I årsredovisning 2007

17 Koncernens Resultaträkning KONCERNENS RESULTATRÄKNING (ksek) Not Nettoomsättning Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar 11, Rörelseresultat Realisationsresultat avyttrat koncernföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatter ÅRETS RESULTAT Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare ÅRETS RESULTAT Resultat per aktie och aktiedata 10 Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare före/efter utspädning, SEK 1) 0,11 0,04 Föreslagen utdelning per aktie, SEK Ingen utdelning Ingen utdelning Medelantal aktier före utspädning, tusental ) Inga väsentliga instrument finns som kan ge utspädningseffekt. AVONOVA I årsredovisning

18 Koncernens balansräkning KONCERNENS BALANSRÄKNING (ksek) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar och andra fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Moderbolagets aktieägare Aktiekapital Tillskjutet kapital Balanserad förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder och andra skulder Aktuella skatteskulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER För information om koncernens ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, se not AVONOVA I årsredovisning 2007

19 Koncernens kassaflödesanalys KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (ksek) Den löpande verksamheten Not Rörelseresultat Återläggning av av- och nedskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga fordringar Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Summa förändring i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av dotterföretags likvida medel Försäljning av dotterföretag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut AVONOVA I årsredovisning

20 Koncernens förändring av eget kapital KONCERNENSFÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (ksek) Ingående eget kapital Aktiekapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare: Tillskjutet kapital Balanserad förlust Summa Eget kapital 1 januari 2006w Årets resultat S:a förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med ägare Nyemission apport Utgående eget kapital 31 december Ingående eget kapital 1 januari Övrigt Årets resultat S:a förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med ägare Nyemission apport Utgående eget kapital 31 december AVONOVA I årsredovisning 2007