6. Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret Dnr 2014K

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6. Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 201412015. Dnr 2014K5271 612"

Transkript

1 HÄRRYDA KOMMUN KALLELSEruNDERRATTELSE Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Plats och tid ftir sammanträde Sammanträdesrum C, kommunhuset, Mölntycke måndagen d,en26 maj2014 kl Arenden Antagande av entreprenör för byggnation av ridbana m.m i Tahult i Landvetter. Drtr 2014K Upphandling av entreprenör ftir allvädersbanor i Landvetter Dnr 2014K Ekonomisk månadsuppftiljning per mars Ä.terremitterat ärende: Medborgarftirslag om söndagsöppet bibliotek Dnr 2013K Namngivning av bostadsområde i östra Mölnlycke. Dnr 2014K Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret Dnr 2014K Politiska verksamhetsmål ñr alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Dnr 2013KS Politiska verksamhetsmål ftir individ- och familjeomsorg. Dnr 2013KS Politiska verksamhetsmål ftir hälsa och bistand. Dnr 2014K Politiska verksamhetsmål ftir idéburna organisationer. Dnr 2013KS I 1. Politiska verksamhetsmål ftir trafik. Dnr 2014K Antagande av detafplan ftir del av Rydet l:4 m fl, bostäder vid skolan i Hällingsjö. Drtr 2012K Markftirvärv av del av fastigheten Hindås I : 123 Dnr 2014K

2 14. Antagande av detaljplan ftir del av Hönekulla 1:3 m fl, cirkulationsplats och bostäder vid Benarebyvägen i Mölnlycke. Dnr 20l3KSl Motion angående giftfri vardag i kommunen. Dnr 2013KS Bestämmelser om omställningsstöd och pension för fürtroendevalda. Dnr 2014KSl3l Tillfällig ändring av firmateckning under semestern. Dnr 2014KS Uppñljning av intern kontrollplan 2013 Dnr 2014KS Uppräkning av taxor für sotning och brandskyddskontroll i enlighet med sotningsindex Dnr 2014K Oversyn av kommunstyrelsens arbetsformer. Dnr 2013KS Ändring av bestlimmelser fìir kommunstyrelsens ekonomiutskott. Dnr 2014K Mottagare av årets tillgänglighetspris. Dnr 2013K Lligesrapporter avseende utredningsuppdrag med anledning av besvarade motioner Dnr 2014KS Statistiska uppgifter per den 28 februari Dnr 2014KS Delgivning av protokoll från utskott och råd. 26. Anrnälan av delegationsbeslut. Dnr 2014KS36 002

3 HÄRRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum s-26 Sida ÄneruDE I Dnr 2014K ANTAGANDE AV ENTREPRENÖN PÖN BYGGNATION AV RIDBANA M. M I TAHULT I LANDVETTER Sektorn ftir samhällsbyggnad har upprättat fìirfrågningsunderlag ftir byggnation av ridbana m m i Tahult i Landvetter. Projektet omfattar byggnation av ridbana med belysning, rundbana, rakdel, parkeringsplatser, sittvall, gangbana samt urschaktning ftir ytterligare framtida ridbana inom området. Anbudsinbjudan har skett och entreprenör skall utses. Vid anbudstidens utgång hade X antal anbud inkommit. Utvärderingframgâr av bifogad sammanställning. Förmånligaste anbud har lämnats av X. Byggnationen planeras att genomfüras under sommaren/ hösten Projektet finansieras inom ramen für exploateringsbudgeten, projekt Bårhults f<iretagspark. Entreprenadkostnaden åír beräknad till cirka 5 miljoner kronor. Från sektorn ftjr samhällsbyggnad ñreligger skrivelse av den l0 april Ordfärandens färslag till beslut a a Kommunstyrelsen utser X som entreprenör ftir byggnation av ridbana m mitahultilandvetter. Paragrafen fürklaras omedelbart justerad. 1

4 HARRYDA KOMMUN Sektorn för samhallsbyggnad Kristina Englund 20t4-04-t0 Kommunstyrelsen r (2) Dnr 20i4K ANTAGANDE AV ENTREPRENÖR FÖR BYGGNATION AV RIDBANA M M I TAHULT I LANDVETTER Uppdrag och bakgrund Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat forfrågningsunderlag för byggnation av ridbana m m i Tahult i Landvetter. Projektet omfattar byggnation av ridbana med belysning, rundbana, rakdel, parkeringsplatser, sittvall, gångbana samt urschaktning for ytterligare framtida ridbana inom området. Landvetter ryttarsällskaphar idag en befintlig ridbana belägen i Bårhults företagspark. När detaljplanen ftr Bårhults företagspark virurer laga kraft planeras fastigheten där ridbanan är belägen att säljas für verksamhetsetablering. Byggnationen i Tahult bedöms motsvara Landvetter ryttarsällskaps behntliga verksamhet, men anpassad för ryttarsällskapets nuvarande verksamhetsutövning i fl era discipliner. Anbudsinbjudan har skett och entreprenör skall utses. Vid anbudstidens utgång hade X antal anbud inkommit. Utvärdering framgår av bifogad sammanställning. Förmånligaste anbud har lämnats av X. Byggnationen planeras att genomföras under sommaren - hösten Projektet finansieras inom ramen fcir exploateringsbudgeten, projekt Bårhults füretagspark. Entreprenadkostnaden är beräknad till cirka 5 miljoner kronor. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan. Förslag till beslut Kommunstyrelsen utser X som entreprenör för byggnation av ridbana m m i Tahult i Landvetter. Paragrafen ftirklaras omedelbart justerad. 2

5 2 (2) FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Widén Samhällsbyggnadschef Kristina Engl Mark- och bostadschef Bilagor: Protokoll från anbudsöppning Utvärdering av anbud 3

6 HARRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum s-26 Sida ÄneruDE2 Dnr 2014K UPPHANDLING AV ENTREPRENÖR FÖR ALLVÄOERSERNOR T LANDVETTER Kommunfullmäktige beslutade i ç atl anlägga allvädersbanor på Landevi i Landvetter. Totalt budgeterades 3500 tkr ftir projektet. Anbudsinfordran har skett och entreprenör ska utses. Vid anbudstidens utgång hade x anbud inkommit. Förmånligaste anbud har lämnats av x. Arbetena planeras starta i j:ur ri Byggtiden åir beräknad till ca 3 månader Från sektorn ftir teknik- och ftirsörjningsstöd ftireligger skrivelse av den22 april2014. Ordfürandens fìirslag till beslut a Kommunstyrelsen utser xx till entreprenör ftir anläggande av allvädersbanor i Landvetter. a Paragrafen ftirklaras omedelbart j usterad. 4

7 HÄRRYDA KOMMUN Sektorn för teknik- och försörjningsstöd Hans Ljungberg Kommunstyrelsen 1 (1) Dnr 2014K UPPHANDLING AV ENTREPRENÖR ALLVÄDERSBANOR I LANDVETTER Uppdrag och bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i ç att anlagga allvädersbanor på Landevi i Landvetter. Totalt budgeterades 3500 tkr ftjr projektet. Anbudsutvärdering Anbudsinfordran har skett och entrepren<ir ska utses. Vid anbudstidens utgång hade xxx anbud inkommit. Utvärdering framgår av bifogad sammanställning. Förmånligaste anbud har lämnats av xxx. Planering och projektering Sektom för teknik och försörjningsstöd arbetar med en konsult för att ta fram behövliga handlingar och förfrågningsunderlag. Arbetena planeras starta i juni Byggtiden rir beräknad till ca 3 månader Samråd Sektorn för teknik och Ítirsörjningsstöd har under projektets gång samrått med sektom för samhällsbyggnad samt med berörd füidrottsförening. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts som relevant i ärendet eftersom upphandlingen inte direkt berör bams villkor. Förslag till. beslut Kommunstyrelsen utser xxxx till entreprenör för anläggande av allvädersbanor i Landvetter. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. S TEKNIK- OCH FORSORJNINGS STOD Sektorschef Lj Verks 5

8 HÄRRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Sida ÄneruDE 3 Dnr 2014K EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING PER MARS 2014 Kommunstyrelsen har fastställt en årsplan för ekonomisk uppftlljning. Uppftiljningen sker fem gånger per år inklusive delårsbokslut. Från sektorn ftir administrativt stöd ftireligger skrivelse av den 29 april2014. Förvaltningen füreslår inga ytterligare ätgarder med anledning av månadsuppftiljningen per mars. Ordftirandens fìirslag till beslut o Kommunstyrelsennoterar informationen. a Kommunstyrelsen beslutar att inte vidta ytterligare âtgarder med anledning av månadsuppftiljningen. o Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige beslutet. justerande 6

9 HARRYDA KOMMUN Sektorn ftir administrativt stöd Carina Karlsson 20t Kommunstyrelsen 1 (l) Dnr 2014K EKONOMISK MÅNADSUPPFÖUTNTNC PER MARS 2014 Uppdrag och bakgrund Kommunstyrelsen har fastställt en årsplan för ekonomisk uppftiljning. Uppföljningen sker fem gånger per år inklusive delårsbokslutet. Förvaltningens prognos för 2014 baseras bland annat på sektorernas bedömningar, senaste skatteprognos från Sverige Kommuner och Landsting från 29 april. Förvaltningen redovisar i månadsuppftiljningen per mars 2014 etfpositivt resultat på 114 mkr och en budgetavvikelse på 76 ml<r. Resultatet innebtir att kommunens finansiella mål och balanskrav enligt kommunallagen kommer att uppnås. Den positiva budgetavvikelsen beror i huvudsak på överskott från exploateringsprojekt, reavinst till ñljd av frirsäljning av kommunens fibernät och överskott inom finansfürvaltningen. Förvaltningen füreslår inga ytterligare ätgärder med anledning av månadsuppftiljningen per mars. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan. Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Kommunstyrelsen beslutar att inte vidta terligare månadsuppföljningen. ätgärder med anledning av Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige beslutet. SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD ( Karina Dj umer Kommundirektör Bo Ekström Ekonomichef Bilaga Rapport månadsuppföljning per mars

10 Dnr 20l4KSl Fördj upad prognos med måluppfzllelse mkr Awikelse mot budget -yarav sektorerna Nottoko stn adsandel, Yo 8

11 2 9

12 INNEHÅrr xovruunövergripande DRIFTREDOVISNING INVESTERINGSREDOVISNING l,täl pön cod EKONOMISK HusHÄ,t-r-NrNG... tr ÅluppryLLELSE PERSoNAL uår,upprvllelse rön snxrorsövnrcnlpandn vnrksamnnrsrrnår uu-rö ENERGrpoLrrrsKA TNRIKTNINcSvTÄI-,... polrhälsa SAMTALKoHoL, NARKoTIKA och ToBAK rrn^lnsnönvaltningen DRIFTREDOVISNING... RAPPoRT ru onl spörvaltntnc POLITISK ORGANISATION DRIFTREDOVISNING SEKToRN nön UTSTLDNING och KULTUR. DRIFTREDOVISNING INVES TERING SREDOVISNING tr,tålupppyl-i-bl-se... SEKToRN rön socrlr.r ÄNsr... DRIFTREDOVISNING... INVE STERING S REDOVI SNING tr,tålupppyl-i-el.se... SEKToRN rön seunär.r,snyccnld DzuFTREDOVISNTNG...,.. INVESTERING SREDOVISNING uåruppryllelse... SEKToRN nör rnxnrk och rönsön NrNcssröo... DRIFTREDOVISNING... INVESTERINGSREDOVISNING sektorn nön.rnvrrnrsrratlvr sröo... DRIFTREDOVISNING INVESTERINGSREDOVISNING... tvtåluppryllelse l1 ll ll l2 t2 l3 t4 t4 l5 l5 t7 t'l l )A J 10

13 K(.) 4If (:NOt't,.it(; RJ?.4,\ l)l) KOMMUNÖVNNCNTPANDE Driftredovisning Förvaltningens prognos för 2014 baseras bland annat på sektorernas bedömningar och senaste skatteprognoser från Sveriges Kommuner och Landsti ng (29 april, cirkul är 14:17 och I 4: 1 8). Marsprognosen prognostiserar ett totalt årsresultat på I 13,8 mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse pä75,9 mkr. Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetawikelse på 34,6 mkr och sektorerna redovisar ett sammanlag! ett överskott pä 41,3 mkr. Bortser man från exploateringsvinster och fürsäljning av fibernätet, så redovisar sektorerna ett överskott pã2,5 mkt. RESULTATUTVECKLING ÅNN ZOOT-20]3 OCH PROGNOS FOR 2OI4! = ' ,0 21,9 94,8-16,2 36rl 50,0 113,8 Ð:_ o:- % ".% %,"r% \,\ "\ SOLIDITETSUTVECKLING ÅNNN ZOOA.2OI3 OCH PROGNOS FOR 20]4 s t6 t7 t9 2t 5 0 '"% "% '"% '"r% \ "\ 'z P RO G N O STI S E RA D E B U D G ETA V VI KELS E R 2 O I 4 F Ò R H,/i. RRY D A KO M MU N 34,6 I = 3'6 23,0 13,4 1'5 oro -0'2 urr, soc ae6 b 4oh oo o\e "% 4 11

14 KO :\4 :il! ; \ ( ) I' Ji lt( ; ll i Ì,,,i t' I ) 1.. Nedanstående tabell visar prognostiserade budgetavvikelser inom sektorema. Awikelserna kommenteras under respektive sektorsavsnitt i rapporten. Driftredovisning, Mkr Bokslut 2013 Budget 2014 Red.ack mars-14 Prognos 2014 Avvikelse 20t4 Utbildning och kultur varav: ledning ftirskola -980,7-8, I -271,6-976,6 1a -281,4-235,5 -l,l -70,9-976,8-1 ) -277, ,0 4,1 grundskola -451,3-475,3 -t20,3-475,3 0,0 gymnasrum -147,3-136,4-25,5-14t,4-5,0 vuxenutbildning kultur -19,3-34,2-20,1-3 5,5-4,3-8,5-20,1-3 5,5 0,0 0,0 planering, fritid och ungdom -48,9-20,7-4,9-20,0 0,7 Socialtjänst -508,1-515,2-112,8-511,6 3'6 varav: ledning -19,1-19,8-4,6-20,1-0,3 vård och omsorg -172,5-183,6-42,9-172,0 I 1,6 myndighetsutövning, hzilso- och sjukvård samt ftirebyggande hälsofrämj ande -84,2-86,7-16,5-84,8 t,9 individ & familjeoms. samt funktionshinder -232,3-225,1-48,8-234,7-9,6 Samhällsbyggnad -104,4-115,6-25,5-92,6 23,0 varav: affürsdrivande verksamhet -3,7 0,8 2,9-2,6-3,4 Teknik och försörjningsstöd varav: fastighet & städ -8r7-1,4-47,5-3,4-20,8-4,5-34,1 -rs 13,4 0,9 mark och anläggning máltidsservice ledning, it, säkerhet Administrativt stöd 0,5-1,6-6,2-54,0-35,3-1,3-1 \ -53,4-8,4 0,6-8,5 -l 1,1-3 5,8 -t,9 6,r -51,9-0,5-0,6 13,6 l'5 Politisk orgnnisation -8'6-9r7-2r0-9r7 0'0 Finansförvaltning (verksamhetskostnad) VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAI) Skatteintäkter/finansnetto 81,6 -l 582,9 1632, ,8 1741, ,8 441,7 32,7 -l 644,0 1757,8 18,5 59,8 l6,l SUMMA ,9 59,9 113,8 75,9 Budget 2014 inkluderar ombudgeteringar för löneökningar fr.o.m samt budgetomföringar enligt KF-beslut

15 K(.) :hl U )\i O I' la lì( í lll P.4 ì I ) Ì:. Investeringsredovisnin g Ärets investeringsbudget uppgår till 355 mkr inklusive ombudgetering från bokslut 2013 med 95 mkr. Sektorerna beräknar att382 mkr kommer att fürbrukas, vilket innebär en negativ budgetawikelse med27 mkr. Orsaken till underskottet beror på att mark och bostad inom sektorn for samhällsbyggnad planerar att köpa två stycken markområden enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige für totalt 75 mkr. Bortser man für dessa särskilda beslut om markinköp, så redovisar kommunen ett överskott med 48 mkr. Orsaken till överskottet beror i huvudsak på diverse ftirseningar av projekt inom gator och park, ny dricksvattenledning i Rådasjön kommer antagligen inte hinna fìirdigställas i år och den planerade fürskolan i östra Backa är framflyttad ett år på grund av fürsenad detaljplan i ftirhållande till budget. Aven byggnationen av Tallgårdens förskola innebär en viss tidsftirsjutning jämfort med budget. Utgifterna für Rullstenens fürskola väntas bli lägre på grund av ftirdelaktig upphandling samt få oförutsedda utgifter under byggnationen. Anslaget für energieffektiviseringar samt för upprustning av ventilationsanläggningar i fiirskolor prognostiseras inte användas fullt ut i år vilket beror på tidsftirskjutningar. En utfiirlig beskrivning av prognosen för investeringsutgifterna finns under respektive sektoravsnitt. Nedanstående diagramvisar nettoutgifterfar investeringar åren medprognosför Y E r är2007 år 2008 år 2009 ä 2011 är 2012 à 2013 àr

16 l( ).\'l ;\ I (! \ O l" l'. il( :; 1l.l P.'l N i.) l. Mål für god ekonomisk hushållning Mål ftjr god ekonomisk hushållning i Härryda kommun skall medverka till attvarje generation tar ansvar für sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. Finansiell bedömning Härryda kommun kommer enligt prognosen att redovisa eff överskott på I 13,8 mkr for är 2014, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 75,9 mkr. Kommunfullmäktiges finansiella målför god ekonomisk hushållning kommer att uppnås. Kommunfullmäktiges nya fastställda finansiella mål skall klara av framtida pensionsutbetalningar utan att urholka kommunens likviditet på sikt. Kostnaden enligt fullfondering 2014 ber'àknas bli cirka 25 mkr lägre än kostnad enligt blandmodellen. Resultatet enligt balanskravet beräknas bli74,8 mkr efter korrigering till blandmodell och posten for reavinsten ftir försäljning av kommunens fibernät har borträknats. Härryda kommun har antagit mål ftir god ekonomisk hushållning som syftar till att garantera att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet. I samband med antagande av budget für år 2014 fastställde kommunfullmäktige nya finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Måluppfollelsen mäts och analyseras årligen i rullande f,raårsperioder. Kommunfullmliktiges jin ans iella mål för go d ekonomß k h ush,ållning Finansiella mdl Soliditetsnivån ökar med en procentenhet per år Bokslut Bokslul 2012 I Bokslul 201 I I Bokslul Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader. 6,9 3,2-1,0 7 14

17 K( ) l,l :\.1 l. : J'( ) I!. lì( ; lli!'.,i :\ I ) ]. Kommunfullmäktiges verksamhetsmåi för god ekonomìs k h ash,ållning Kommunfullmäktige har fastställt f,ra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Målen avser bostadsbyggande, behovstäckning inom förskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. Nedan redovisas de fastställda verksamhetsmålen samt bedömning av måluppfllelse. Verksamheßmål Indikolot Prognos 2014 Befolkningstillväxt (%). 1,4 O Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på cirka 1,5 7o kan mötas med bostäder i alla ägande- och lnom förskoleverksamheten och föräldrar kzur välja verksamhetsform. 1 Antalet påbörjade bostäder- Antal upplåtelseformer av nyproducerade boståder i större exploateringsområden. Utbud av antal varianter på lägenhetsstorlekar i nyproducerade flerbostadshus (l-5 rum och kök). Antal bam som ej elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräckl ig kompetens för arbete eller fortsatta studier. Grundskola r och gymnasiet ses som en sammanhållen enhet. + Andel elever behoriga till gymnasieskolan, %. Andel grundskoleelever åk 9 med betyg i alla àmnen,%o. Andel elever med slutbetyg efter 4 år, exklusive IV/IMprogrammen (Hulebäcksgymnasiet) Antal ej verkställda, beslut inom 3 mänader avseende särskilt boende (Matdag ,8 finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov. 1 " 3t/12).. : Behov av särskilt, boende, personer., Antal platser särskilt : boende (Mätdag 26i ' personer. Antal lägenheter för, 85 funktionsnedsatta. * Exklusive Båtsmanstorpet som under perioden används inom Individ- och familjeomsorg 93 8, 82* OAvvikelsen i antalet påbörjade lägenheter beror till största delen på att byggstart av projekten kvarteret 2 (Förbo) i Landvetter centrum, Roskullen i Hindås och Hällingsjö bostäder vid skolan, fürväntas forskjutas över årsskiftet. Antalet fürdigställda bostäder beräknas for þr 2014 bli arbetslösa (AF: statistik) år i kommunen är 2,4 procent, vilket är ofürändrat jämfürt med motsvarande period 20 I 3 och är en minskning j ämfort med motsvarande period Andel behöriga elever ökar och ligger över budget, medan andelen elever med betyg i alla ämnen ser ut att sjunka jämftirt med ftiregående år och är inte i nivå med budget. I 15

18 !,t ).\'t :i1 t. ( ) i!.. k( ; tìl Ll \ I ) ). "\ Måluppfyltelse personal Kommunsty rels e ns ver ks smh eßmål fö r medsrb etore Verksamhelsmål Intlìkntot Prognos 2014 Badget 2014 Awikelse 2014 Bokslut 2013 NÖjd medarbetarindex (NMI) Härryda kommun, totalt. : Fördelat per sektor: Sektor för utbildning och kultur Sektor för socialtjänst Sektor för samhällsbyggnad Sektor för teknik och försörjnings- :1.ö. d_ Sektor för administrativt stöd "Mitt arbete är meningsfullt" Härryda kommun, totalt 4,5 Fördelat per sektor: Sektor för utbildning och kultur 4,5 4,5 4,5 Sektor för socialtjänst 4,5 4,5 4,5 Sektor för samhällsbyggnad 4,3 4,3 4,3 Sektor för teknik och försörjningsstöd 4,2 4,5 4,2 Härryda kommun ska vara en bra a betsgivare. Sektor för administrativt stöd "Vi har ett bra samarbete i den arbetsgrupp jag tillhör" 4,5 4,5 Härryda kommun, totalt 4,0, Fördelat per sektor: ; Sektor for utbildning och kultur 4,0 4,0, Sektor for socialtjanst Sektor för samhällsbyggnad 4,0 4,1 0, n) 4,0 4,1 Sektor för teknik och försörjningsstöd 4,0 4,0 Sektor för administrativt stöd 0,2 Sjukfrånvaro (%) Härryda kommun, totalt Fördelat per sektor: I Sektor för utbildning och kultur i Sektor för socialtjänst 5? 7,8 4,5 4,9 {'t 7,6 Sektor för samhällsbyggnad 2,4 3,0 2,4 Sektor för teknik och forsorjningsi stöd ì Sektor för administrativt stöd 8,0 8, ,8 Kommenlarer Avseende målet utifrån Nöjd Medarbetarlndex (NMD samt målen rörande frågorna "mitt arbete är meningsfullt" samt "vi har ett bra samarbete i den arbetsgrupp jag tillhör" så kommer det inte att ske någon förändring. Enkäten genomförs vartannat år och genomfordes under ftiregående år. Detta innebär att prognosen är att samtliga mål är delvis uppnådda, med vissa variationer mellan sektorerna, För att följa upp och förbättra utifrån medarbetarenkäten arbetar sektorema med olika frågor. Inom sektorn fcjr Samhällsbyggnad pågår en översyn av bemanningen och fördelning av arbetsuppgifter inom de enheter som upprättat handlingsplaner für att på sikt skapa en bättre arbetssituation. 9 16

19 K( ) l t :11!, tit ) l' l:.ll( ; lìlp.'1,\ l) l. Inom sektorn fttr Utbildning och kulturs största verksamheter, för- och grundskolan, bedrivs arbetet rötter och vingar som är en gemensam helhetsidé. Den omfattar kärnvärdena i läroplanerna, den ska vara vägledande i det dagliga arbetet och den ska bidra till en samsyn kring kvalité i verksamheterna. Att arbeta utifrån en gemensam helhetsidé i för- och grundskola innebär attvara delaktig i gemensamma lärprocesser där det systematiska kvalitetsarbetet utgör grunden. Målet är att gemensamt arbeta ftir en hög målupp$,llelse för barn och elever. Inom sektorn för Socialtjänst ftiljer man noga upp resultaten i medarbetarenkäten och föregående års enkät visar, ftir sektorn som helhet, på en svagt positiv trend vad gäller NMI. De enheter som fått under gränsvärdet vad gäller samarbetet i arbetsgruppen genomftir handlingsplaner för att förbättra resultaten. Avseende målet om upplevd meningsfullhet är det uppnått och arbetet med bland annat bemötandefrågor fortsätter. Inom sektorn för Teknik- och florsörjningsstöd nådde man över sin målsättning vad gäller NMI och samarbete i grupperna. Däremot når sektorn som helhet ej upp till sin målsättning vad gäller upplevd meningsfullhet, Inom sektorn följs resultatet upp och de enheter som ej når upp till gränsvärdena i enkäten upprättar handlingsplaner. Sektorn for Administrativt stöd når upp till samtliga målsättningar och visar en positiv trend jämfört med tidigare enkät avseende NMI samt samarbete i arbetsgrupperna. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron bland medarbetarna har ökat under flera år. Den korta sjukfrånvaron, dag l-l4,ligger relativt søbilt över tid och är något fürvaltningen arbetar mycket aktivt med. Den längre sjukfrånvaron, mer än 14 dagar, är den frånvaro som ökar och det är de riktigt långa sjukskrivningarna som ökar mest. Detta går igcn i samhället i stort och såväl inom Härryda kommun som inom riket är det främst inom vård och omsorgs- och serviceyrken som nivåerna är höga. Försäkringskassans prognos är att det kommer ske en mindre ökning av nya sjukfall bland dem med anställning och en svag ökning på längden av dessa sjukskrivningar. Då sjukskrivningarna i Härryda kommun tidigare har följt siffrorna på nationell nivå väl är det troligt att de längre sjukfrånvarotillfìillena kommer aff öka även inom Härryda kommun. Bedömningen är att sjukfrånvaron inte kommer att minska ftir förvaltningen som helhet, men att den är fortsatt låg för några av sektorerna. För att korta sjukskrivningstiden har fürvaltningen en dialog med Försäkringskassan och Arbetsfürmedlingen ftir att genom rehabiliteringskedjan möjliggöra återgång i arbete så snart det är möjligt för den enskilde. Dessutom arbetar personalspecialisterna speciellt med att stödja cheferna i dcnna fråga. Arbetsmiljöarbetet syftar bland annat till att minska sjukskrivningstalen. Exempelvis inom ftirskolan bedrivs hyfs projektet lor att öka medvetenheten kring hygien. Man arbetar även med ffsisk planering och bullerdämpande åtgärder. l0 17

20 \t...t;t'pì.t I Ll..t.s1:. I Òll.9t"K'tf)lls'()t't:.ll(; 11'.'iIDt'. L'l:.ll.K.\i,1\ll{l"l's'll.{l MÅLUppFyLLELSE FöR sektorsövnncnrpande verksamnnrsvrår, Miljö Av 27 verksamhetsmåi, så bedöms 20 uppnås eller delvis uppnås. Tre av verksamhetsmålen har inte kunnat bedömas och ffra av verksamhetsmålen bedöms inte uppnås. Målet "Antalet körda kilometer med bil i tjänsten minskar med 15 procent till20l5 räknat frân2009" bedöms inte uppnås. Prognosen redovisar mil med bil i tjänsten.2013 kördes mil med bil i tjänsten. Målet "senast 2013 identifieras områden med tysta kvaliteter for att bevara ljudmiljöer ftjr friluftslivet" bedöms inte uppnås. Utredningen kommer att fìirdigställas Målet "En Friluftsplan tas fram 2015 som komplement till Grön Plan och Naturvårdsplan" uppnås inte. Målet "Initiera eller medverka till atttvänaturvårdsprojekt staéar årligen" bedöms inte uppffllas på grund av attinganya naturvårdsprojekt söktes Ny ansökningsomgång är i december Energipolitiska inriktningsmål Samtliga tre verksamhetsmål bedöms uppnås Folkhälsa samt alkohol, narkotika och tobak Inom folkhälsa finns det fem verksamhetsmåi, varav ffra bedöms uppnås och ett bedöms inte uppnås. Verksamhetsmålet "Vårdnadshavare erbjuds ökat stöd om vad som främjar barns hälsa och utveckling" uppnås inte. Prognosen blir lägre avseencle antal vårclnaclshavare som deltar i föräldrautbildning än budgeterat på grund av att en tonårsgrupp ställdes in under våren. För få anmälningar var orsaken. Förskoleverksamheten ser att det behöver en störe insats für attfäigäng föräldraträffar inom förskolan. När träffarna väl är igång fînns ett stort intresse bland föräldrama av fler träffar. Inom alkohol, narkotika och tobak, så finns det åtta verksamhetsmåi, varav fem bedöms uppnås och tre bedöms inte uppnås. Verksamhetsmålen "Metoder for upptäckt av normbrytande beteende används i kommunens samtliga ftirskolor" samt verksamhetsmålet "Gemensamma seminarier UTIISOC i modellen" bedöms inte uppnås. Implementering av Pinocciometoden har ersatts av nya samverkansformer genom förskolesamss där kunskap om Pinoccio används. Eftersom det skulle ta så lång tid att implementera modellen inom hela förskole-/skolverksamheten bedöms detta som mer effektivt. Verksamhetsmålet "Resultat av vården skall systematisk foljas upp på individnivå och bedömning skall göras om insatserna svarade mot behoven" bedöms inte heller uppnås. Utvärderingen på individnivå av genomförda insatser har påbörjats. Bedöms inte kunna genomföras i samtliga ärenden utan utfall på 75 procent prognostiseras. - ll - 18

21 /;/,\.'1Àrîl f )R.1l.' \.ji\\:(;l.\ FINANSFöNVAT,TNINGEN Driftredovisning lkr Prognos 2014 Budgel 2014 Awìkelse 2014 Bokslut 2013 finansiell kostnad Budgeterad löneökning for 2014 Budget ftir löneökningar for 2013 Skatteintäkter, utj ämning m. m.m Finansiell kostnad für pensioner Finansiella intäkter och kostnader, exkl finansiell kosfnad ffir pensioner l t 77t 505 l0 066 t l I t' tt7 Nettokostnad -t s ', I 500 Helårsprognosen für finansfürvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse på totalt 34,6 mkr Överskottet hänfor sig till flera poster som bland annat finansiella kostnader och löneökningar. Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader redovisar sammanlagt en positiv avvikelse på 18,5 mkr. Budgetöverskott med totalt 5 mkr beräknas för personalkostnader på grund av lägre löneökningar 2013 och2014. Dessutom har årets budget for löneökningar ej justerats utifrån det stora överskottet i bokslutet 2013, vilket innebär ett prognostiserat överskott med 12 mkr. Förmedling av el inom kommunen beräknas redovisa ett överskott på 1,5 mkr. Skatt e intdkt er, utj dmnin g m. m. SKL lämnade nya prognoser enligt cirkulär 14:17 och 14:18. Skatteintäkterna pekar på en positiv awikelse pä drygt 4 mkr. Skatteintäkter inklusive korrigering av slutavräkning20l3 och prognos ftir slutavräkning2014 samt inkomstutjämningsbidrag redovisar ett överskott på 1 mkr. Kommunal fastighetsavgift redovisar ett överskott pã2 mkr. Övriga poster redovisar sammanlagt ett överskott på drygt I mkr. F inansiella intäkter och kos tnader Ny prognos från KPA redovisar en lägre finansiell kostnad for pensionsskulden med totalt 5,6 mkr Finansnettot i övrigt prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 6,1 mkr

22 i 7,\: r,\i1/ ( ) ll lt!1!.'l -:\: I t\' ( ; 1,.\: Rapport medelsftirvaltning Kommunens finanspolicy anger att förvaltningen tertialvis skall lämna rapport till kommunstyrelsen avseende medelslorvaltningen för koncernen. Härryda kommun och Härryda Energi AB (HEAB) har ett gemensamt füretagskonto, vilket innebär att man kan använda likviditeten inom hela koncernen. Kontot administreras av kommunen och kontakter tas löpande för att gemensamt planera ftjr aktuell likviditetssituation. Koncernen har fram till mars fortfarande en högre likviditet än vad som är önskvärt. Orsaken är en i huvudsak en kombination av högre likviditet under är 2013 än planerat och beslutade icke genomfürda markinköp. Kommunen har budgeterat för en långfristig upplåning på 650 mkr. Förvaltningen bedömer inte att upplåningsramen kommer att utnyttjas fullt ut under året. Ytterligare upplåning kommer dock troligen att ske under ftirutsättning att beslutade markförvärv genomftirs under året. Låneskulden kommer dock atlvara väsentligt lägre än budgeterat vid årsskiftet. Kommunen har gått i borgen för FIEAB:s långfristiga upplåning upp till sammanlag! I20 mkr. Bolaget att ytterligare upplåning är nödvändig, men troligen inte hela det garanterade beloppet. Tillsvidare finansieras likviditetsbehovet av en ökad kredit kopplad till koncernkontot på sammanlagt 30 mkr. HEAB använder alltså kommunens likviditetsöverskott. Finanspolicyn har füljts under perioden och det finns ingen anledning till awikelser under överskådlig rid. Tabellen nedan redovisar koncernens placeringar och upplåning. Rapport medelsförvaltning, mkr Datum: Placeringar Svenska staten Svenskt kreditinstitut med samma rating som svenska staten Kommuninvest i Sverige AB (publ.), svenska kommuner och landsting Svensk bank/kreditinstitut/bostadslåneinstitut med lägst K2 resp A2 rating Certifikat med A-2, P-2 eller K2 rating Strukturerade produkter med kapitalgaranti. Utgivare med lägst A- eller A-3. Kommunen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HEAB Koncernen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt aktuellt belopp, mkr 0,0 0,0 0,0 Genomsnittlig återstående löptid, mån - Minsta genomsnittliga ränta pà utestàende placeringar 0,0 0,0 Banktillgodohavanden, mkr Koncernkonto, mkr - aktuell ränta 155,5 155,4 0,59% -5,0-5,0 1,26% 150,5 150,4 0,59% Övriga likvida medel, mkr 0,1 0,1 Lån Total låneskuld, mkr varav med fast ränta med rörlig ränta - genomsnittlig ränta 325,0 225,0 100,0 2,85% 80,0 80,0 0,0 3,05% 405,0 305,0 100,0 2,89% Förfall, andel inom 12 mån 23,0% 12,5% 21,0%

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar

Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar Inspirationsseminarium; Ökad användning av biogas Borås 2014-11-19 1 Välkommen till Härryda kommun Från djupa skogar och klara vatten är det

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Budget och planer för år 2013 2017

Budget och planer för år 2013 2017 FOTO: EMMA NEVANDER, KLIPPANS NATURRESERVAT Fastställd av kommunfullmäktige -11-19 och planer för år 2017 Verksamhetsplan Detta tryck innehåller sammandrag av verksamhetsförändringar i budget och planer

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2014 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 blev vårt ekonomiska resultat bättre än någonsin: 123 miljoner kronor. Det beror framför allt på

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-07 Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor Vilma Lisboa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund... 5 2.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

K U N G Ö R E L S E 2014-09-11. Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus måndagen den 22 september 2014 kl 18.

K U N G Ö R E L S E 2014-09-11. Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus måndagen den 22 september 2014 kl 18. K U N G Ö R E L S E 2014-09-11 Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus måndagen den 22 september 2014 kl 18.00 Ärenden 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott Dnr KS-2014-11 Dpl 10 sid 1 (10) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-02-10 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Reviderad budget 2014 samt beslut

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer