6. Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret Dnr 2014K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6. Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 201412015. Dnr 2014K5271 612"

Transkript

1 HÄRRYDA KOMMUN KALLELSEruNDERRATTELSE Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Plats och tid ftir sammanträde Sammanträdesrum C, kommunhuset, Mölntycke måndagen d,en26 maj2014 kl Arenden Antagande av entreprenör för byggnation av ridbana m.m i Tahult i Landvetter. Drtr 2014K Upphandling av entreprenör ftir allvädersbanor i Landvetter Dnr 2014K Ekonomisk månadsuppftiljning per mars Ä.terremitterat ärende: Medborgarftirslag om söndagsöppet bibliotek Dnr 2013K Namngivning av bostadsområde i östra Mölnlycke. Dnr 2014K Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret Dnr 2014K Politiska verksamhetsmål ñr alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Dnr 2013KS Politiska verksamhetsmål ftir individ- och familjeomsorg. Dnr 2013KS Politiska verksamhetsmål ftir hälsa och bistand. Dnr 2014K Politiska verksamhetsmål ftir idéburna organisationer. Dnr 2013KS I 1. Politiska verksamhetsmål ftir trafik. Dnr 2014K Antagande av detafplan ftir del av Rydet l:4 m fl, bostäder vid skolan i Hällingsjö. Drtr 2012K Markftirvärv av del av fastigheten Hindås I : 123 Dnr 2014K

2 14. Antagande av detaljplan ftir del av Hönekulla 1:3 m fl, cirkulationsplats och bostäder vid Benarebyvägen i Mölnlycke. Dnr 20l3KSl Motion angående giftfri vardag i kommunen. Dnr 2013KS Bestämmelser om omställningsstöd och pension för fürtroendevalda. Dnr 2014KSl3l Tillfällig ändring av firmateckning under semestern. Dnr 2014KS Uppñljning av intern kontrollplan 2013 Dnr 2014KS Uppräkning av taxor für sotning och brandskyddskontroll i enlighet med sotningsindex Dnr 2014K Oversyn av kommunstyrelsens arbetsformer. Dnr 2013KS Ändring av bestlimmelser fìir kommunstyrelsens ekonomiutskott. Dnr 2014K Mottagare av årets tillgänglighetspris. Dnr 2013K Lligesrapporter avseende utredningsuppdrag med anledning av besvarade motioner Dnr 2014KS Statistiska uppgifter per den 28 februari Dnr 2014KS Delgivning av protokoll från utskott och råd. 26. Anrnälan av delegationsbeslut. Dnr 2014KS36 002

3 HÄRRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum s-26 Sida ÄneruDE I Dnr 2014K ANTAGANDE AV ENTREPRENÖN PÖN BYGGNATION AV RIDBANA M. M I TAHULT I LANDVETTER Sektorn ftir samhällsbyggnad har upprättat fìirfrågningsunderlag ftir byggnation av ridbana m m i Tahult i Landvetter. Projektet omfattar byggnation av ridbana med belysning, rundbana, rakdel, parkeringsplatser, sittvall, gangbana samt urschaktning ftir ytterligare framtida ridbana inom området. Anbudsinbjudan har skett och entreprenör skall utses. Vid anbudstidens utgång hade X antal anbud inkommit. Utvärderingframgâr av bifogad sammanställning. Förmånligaste anbud har lämnats av X. Byggnationen planeras att genomfüras under sommaren/ hösten Projektet finansieras inom ramen für exploateringsbudgeten, projekt Bårhults f<iretagspark. Entreprenadkostnaden åír beräknad till cirka 5 miljoner kronor. Från sektorn ftjr samhällsbyggnad ñreligger skrivelse av den l0 april Ordfärandens färslag till beslut a a Kommunstyrelsen utser X som entreprenör ftir byggnation av ridbana m mitahultilandvetter. Paragrafen fürklaras omedelbart justerad. 1

4 HARRYDA KOMMUN Sektorn för samhallsbyggnad Kristina Englund 20t4-04-t0 Kommunstyrelsen r (2) Dnr 20i4K ANTAGANDE AV ENTREPRENÖR FÖR BYGGNATION AV RIDBANA M M I TAHULT I LANDVETTER Uppdrag och bakgrund Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat forfrågningsunderlag för byggnation av ridbana m m i Tahult i Landvetter. Projektet omfattar byggnation av ridbana med belysning, rundbana, rakdel, parkeringsplatser, sittvall, gångbana samt urschaktning for ytterligare framtida ridbana inom området. Landvetter ryttarsällskaphar idag en befintlig ridbana belägen i Bårhults företagspark. När detaljplanen ftr Bårhults företagspark virurer laga kraft planeras fastigheten där ridbanan är belägen att säljas für verksamhetsetablering. Byggnationen i Tahult bedöms motsvara Landvetter ryttarsällskaps behntliga verksamhet, men anpassad för ryttarsällskapets nuvarande verksamhetsutövning i fl era discipliner. Anbudsinbjudan har skett och entreprenör skall utses. Vid anbudstidens utgång hade X antal anbud inkommit. Utvärdering framgår av bifogad sammanställning. Förmånligaste anbud har lämnats av X. Byggnationen planeras att genomföras under sommaren - hösten Projektet finansieras inom ramen fcir exploateringsbudgeten, projekt Bårhults füretagspark. Entreprenadkostnaden är beräknad till cirka 5 miljoner kronor. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan. Förslag till beslut Kommunstyrelsen utser X som entreprenör för byggnation av ridbana m m i Tahult i Landvetter. Paragrafen ftirklaras omedelbart justerad. 2

5 2 (2) FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Widén Samhällsbyggnadschef Kristina Engl Mark- och bostadschef Bilagor: Protokoll från anbudsöppning Utvärdering av anbud 3

6 HARRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum s-26 Sida ÄneruDE2 Dnr 2014K UPPHANDLING AV ENTREPRENÖR FÖR ALLVÄOERSERNOR T LANDVETTER Kommunfullmäktige beslutade i ç atl anlägga allvädersbanor på Landevi i Landvetter. Totalt budgeterades 3500 tkr ftir projektet. Anbudsinfordran har skett och entreprenör ska utses. Vid anbudstidens utgång hade x anbud inkommit. Förmånligaste anbud har lämnats av x. Arbetena planeras starta i j:ur ri Byggtiden åir beräknad till ca 3 månader Från sektorn ftir teknik- och ftirsörjningsstöd ftireligger skrivelse av den22 april2014. Ordfürandens fìirslag till beslut a Kommunstyrelsen utser xx till entreprenör ftir anläggande av allvädersbanor i Landvetter. a Paragrafen ftirklaras omedelbart j usterad. 4

7 HÄRRYDA KOMMUN Sektorn för teknik- och försörjningsstöd Hans Ljungberg Kommunstyrelsen 1 (1) Dnr 2014K UPPHANDLING AV ENTREPRENÖR ALLVÄDERSBANOR I LANDVETTER Uppdrag och bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i ç att anlagga allvädersbanor på Landevi i Landvetter. Totalt budgeterades 3500 tkr ftjr projektet. Anbudsutvärdering Anbudsinfordran har skett och entrepren<ir ska utses. Vid anbudstidens utgång hade xxx anbud inkommit. Utvärdering framgår av bifogad sammanställning. Förmånligaste anbud har lämnats av xxx. Planering och projektering Sektom för teknik och försörjningsstöd arbetar med en konsult för att ta fram behövliga handlingar och förfrågningsunderlag. Arbetena planeras starta i juni Byggtiden rir beräknad till ca 3 månader Samråd Sektorn för teknik och Ítirsörjningsstöd har under projektets gång samrått med sektom för samhällsbyggnad samt med berörd füidrottsförening. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts som relevant i ärendet eftersom upphandlingen inte direkt berör bams villkor. Förslag till. beslut Kommunstyrelsen utser xxxx till entreprenör för anläggande av allvädersbanor i Landvetter. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. S TEKNIK- OCH FORSORJNINGS STOD Sektorschef Lj Verks 5

8 HÄRRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Sida ÄneruDE 3 Dnr 2014K EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING PER MARS 2014 Kommunstyrelsen har fastställt en årsplan för ekonomisk uppftlljning. Uppftiljningen sker fem gånger per år inklusive delårsbokslut. Från sektorn ftir administrativt stöd ftireligger skrivelse av den 29 april2014. Förvaltningen füreslår inga ytterligare ätgarder med anledning av månadsuppftiljningen per mars. Ordftirandens fìirslag till beslut o Kommunstyrelsennoterar informationen. a Kommunstyrelsen beslutar att inte vidta ytterligare âtgarder med anledning av månadsuppftiljningen. o Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige beslutet. justerande 6

9 HARRYDA KOMMUN Sektorn ftir administrativt stöd Carina Karlsson 20t Kommunstyrelsen 1 (l) Dnr 2014K EKONOMISK MÅNADSUPPFÖUTNTNC PER MARS 2014 Uppdrag och bakgrund Kommunstyrelsen har fastställt en årsplan för ekonomisk uppftiljning. Uppföljningen sker fem gånger per år inklusive delårsbokslutet. Förvaltningens prognos för 2014 baseras bland annat på sektorernas bedömningar, senaste skatteprognos från Sverige Kommuner och Landsting från 29 april. Förvaltningen redovisar i månadsuppftiljningen per mars 2014 etfpositivt resultat på 114 mkr och en budgetavvikelse på 76 ml<r. Resultatet innebtir att kommunens finansiella mål och balanskrav enligt kommunallagen kommer att uppnås. Den positiva budgetavvikelsen beror i huvudsak på överskott från exploateringsprojekt, reavinst till ñljd av frirsäljning av kommunens fibernät och överskott inom finansfürvaltningen. Förvaltningen füreslår inga ytterligare ätgärder med anledning av månadsuppftiljningen per mars. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan. Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Kommunstyrelsen beslutar att inte vidta terligare månadsuppföljningen. ätgärder med anledning av Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige beslutet. SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD ( Karina Dj umer Kommundirektör Bo Ekström Ekonomichef Bilaga Rapport månadsuppföljning per mars

10 Dnr 20l4KSl Fördj upad prognos med måluppfzllelse mkr Awikelse mot budget -yarav sektorerna Nottoko stn adsandel, Yo 8

11 2 9

12 INNEHÅrr xovruunövergripande DRIFTREDOVISNING INVESTERINGSREDOVISNING l,täl pön cod EKONOMISK HusHÄ,t-r-NrNG... tr ÅluppryLLELSE PERSoNAL uår,upprvllelse rön snxrorsövnrcnlpandn vnrksamnnrsrrnår uu-rö ENERGrpoLrrrsKA TNRIKTNINcSvTÄI-,... polrhälsa SAMTALKoHoL, NARKoTIKA och ToBAK rrn^lnsnönvaltningen DRIFTREDOVISNING... RAPPoRT ru onl spörvaltntnc POLITISK ORGANISATION DRIFTREDOVISNING SEKToRN nön UTSTLDNING och KULTUR. DRIFTREDOVISNING INVES TERING SREDOVISNING tr,tålupppyl-i-bl-se... SEKToRN rön socrlr.r ÄNsr... DRIFTREDOVISNING... INVE STERING S REDOVI SNING tr,tålupppyl-i-el.se... SEKToRN rön seunär.r,snyccnld DzuFTREDOVISNTNG...,.. INVESTERING SREDOVISNING uåruppryllelse... SEKToRN nör rnxnrk och rönsön NrNcssröo... DRIFTREDOVISNING... INVESTERINGSREDOVISNING sektorn nön.rnvrrnrsrratlvr sröo... DRIFTREDOVISNING INVESTERINGSREDOVISNING... tvtåluppryllelse l1 ll ll l2 t2 l3 t4 t4 l5 l5 t7 t'l l )A J 10

13 K(.) 4If (:NOt't,.it(; RJ?.4,\ l)l) KOMMUNÖVNNCNTPANDE Driftredovisning Förvaltningens prognos för 2014 baseras bland annat på sektorernas bedömningar och senaste skatteprognoser från Sveriges Kommuner och Landsti ng (29 april, cirkul är 14:17 och I 4: 1 8). Marsprognosen prognostiserar ett totalt årsresultat på I 13,8 mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse pä75,9 mkr. Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetawikelse på 34,6 mkr och sektorerna redovisar ett sammanlag! ett överskott pä 41,3 mkr. Bortser man från exploateringsvinster och fürsäljning av fibernätet, så redovisar sektorerna ett överskott pã2,5 mkt. RESULTATUTVECKLING ÅNN ZOOT-20]3 OCH PROGNOS FOR 2OI4! = ' ,0 21,9 94,8-16,2 36rl 50,0 113,8 Ð:_ o:- % ".% %,"r% \,\ "\ SOLIDITETSUTVECKLING ÅNNN ZOOA.2OI3 OCH PROGNOS FOR 20]4 s t6 t7 t9 2t 5 0 '"% "% '"% '"r% \ "\ 'z P RO G N O STI S E RA D E B U D G ETA V VI KELS E R 2 O I 4 F Ò R H,/i. RRY D A KO M MU N 34,6 I = 3'6 23,0 13,4 1'5 oro -0'2 urr, soc ae6 b 4oh oo o\e "% 4 11

14 KO :\4 :il! ; \ ( ) I' Ji lt( ; ll i Ì,,,i t' I ) 1.. Nedanstående tabell visar prognostiserade budgetavvikelser inom sektorema. Awikelserna kommenteras under respektive sektorsavsnitt i rapporten. Driftredovisning, Mkr Bokslut 2013 Budget 2014 Red.ack mars-14 Prognos 2014 Avvikelse 20t4 Utbildning och kultur varav: ledning ftirskola -980,7-8, I -271,6-976,6 1a -281,4-235,5 -l,l -70,9-976,8-1 ) -277, ,0 4,1 grundskola -451,3-475,3 -t20,3-475,3 0,0 gymnasrum -147,3-136,4-25,5-14t,4-5,0 vuxenutbildning kultur -19,3-34,2-20,1-3 5,5-4,3-8,5-20,1-3 5,5 0,0 0,0 planering, fritid och ungdom -48,9-20,7-4,9-20,0 0,7 Socialtjänst -508,1-515,2-112,8-511,6 3'6 varav: ledning -19,1-19,8-4,6-20,1-0,3 vård och omsorg -172,5-183,6-42,9-172,0 I 1,6 myndighetsutövning, hzilso- och sjukvård samt ftirebyggande hälsofrämj ande -84,2-86,7-16,5-84,8 t,9 individ & familjeoms. samt funktionshinder -232,3-225,1-48,8-234,7-9,6 Samhällsbyggnad -104,4-115,6-25,5-92,6 23,0 varav: affürsdrivande verksamhet -3,7 0,8 2,9-2,6-3,4 Teknik och försörjningsstöd varav: fastighet & städ -8r7-1,4-47,5-3,4-20,8-4,5-34,1 -rs 13,4 0,9 mark och anläggning máltidsservice ledning, it, säkerhet Administrativt stöd 0,5-1,6-6,2-54,0-35,3-1,3-1 \ -53,4-8,4 0,6-8,5 -l 1,1-3 5,8 -t,9 6,r -51,9-0,5-0,6 13,6 l'5 Politisk orgnnisation -8'6-9r7-2r0-9r7 0'0 Finansförvaltning (verksamhetskostnad) VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAI) Skatteintäkter/finansnetto 81,6 -l 582,9 1632, ,8 1741, ,8 441,7 32,7 -l 644,0 1757,8 18,5 59,8 l6,l SUMMA ,9 59,9 113,8 75,9 Budget 2014 inkluderar ombudgeteringar för löneökningar fr.o.m samt budgetomföringar enligt KF-beslut

15 K(.) :hl U )\i O I' la lì( í lll P.4 ì I ) Ì:. Investeringsredovisnin g Ärets investeringsbudget uppgår till 355 mkr inklusive ombudgetering från bokslut 2013 med 95 mkr. Sektorerna beräknar att382 mkr kommer att fürbrukas, vilket innebär en negativ budgetawikelse med27 mkr. Orsaken till underskottet beror på att mark och bostad inom sektorn for samhällsbyggnad planerar att köpa två stycken markområden enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige für totalt 75 mkr. Bortser man für dessa särskilda beslut om markinköp, så redovisar kommunen ett överskott med 48 mkr. Orsaken till överskottet beror i huvudsak på diverse ftirseningar av projekt inom gator och park, ny dricksvattenledning i Rådasjön kommer antagligen inte hinna fìirdigställas i år och den planerade fürskolan i östra Backa är framflyttad ett år på grund av fürsenad detaljplan i ftirhållande till budget. Aven byggnationen av Tallgårdens förskola innebär en viss tidsftirsjutning jämfort med budget. Utgifterna für Rullstenens fürskola väntas bli lägre på grund av ftirdelaktig upphandling samt få oförutsedda utgifter under byggnationen. Anslaget für energieffektiviseringar samt för upprustning av ventilationsanläggningar i fiirskolor prognostiseras inte användas fullt ut i år vilket beror på tidsftirskjutningar. En utfiirlig beskrivning av prognosen för investeringsutgifterna finns under respektive sektoravsnitt. Nedanstående diagramvisar nettoutgifterfar investeringar åren medprognosför Y E r är2007 år 2008 år 2009 ä 2011 är 2012 à 2013 àr

16 l( ).\'l ;\ I (! \ O l" l'. il( :; 1l.l P.'l N i.) l. Mål für god ekonomisk hushållning Mål ftjr god ekonomisk hushållning i Härryda kommun skall medverka till attvarje generation tar ansvar für sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. Finansiell bedömning Härryda kommun kommer enligt prognosen att redovisa eff överskott på I 13,8 mkr for är 2014, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 75,9 mkr. Kommunfullmäktiges finansiella målför god ekonomisk hushållning kommer att uppnås. Kommunfullmäktiges nya fastställda finansiella mål skall klara av framtida pensionsutbetalningar utan att urholka kommunens likviditet på sikt. Kostnaden enligt fullfondering 2014 ber'àknas bli cirka 25 mkr lägre än kostnad enligt blandmodellen. Resultatet enligt balanskravet beräknas bli74,8 mkr efter korrigering till blandmodell och posten for reavinsten ftir försäljning av kommunens fibernät har borträknats. Härryda kommun har antagit mål ftir god ekonomisk hushållning som syftar till att garantera att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet. I samband med antagande av budget für år 2014 fastställde kommunfullmäktige nya finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Måluppfollelsen mäts och analyseras årligen i rullande f,raårsperioder. Kommunfullmliktiges jin ans iella mål för go d ekonomß k h ush,ållning Finansiella mdl Soliditetsnivån ökar med en procentenhet per år Bokslut Bokslul 2012 I Bokslul 201 I I Bokslul Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader. 6,9 3,2-1,0 7 14

17 K( ) l,l :\.1 l. : J'( ) I!. lì( ; lli!'.,i :\ I ) ]. Kommunfullmäktiges verksamhetsmåi för god ekonomìs k h ash,ållning Kommunfullmäktige har fastställt f,ra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Målen avser bostadsbyggande, behovstäckning inom förskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. Nedan redovisas de fastställda verksamhetsmålen samt bedömning av måluppfllelse. Verksamheßmål Indikolot Prognos 2014 Befolkningstillväxt (%). 1,4 O Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på cirka 1,5 7o kan mötas med bostäder i alla ägande- och lnom förskoleverksamheten och föräldrar kzur välja verksamhetsform. 1 Antalet påbörjade bostäder- Antal upplåtelseformer av nyproducerade boståder i större exploateringsområden. Utbud av antal varianter på lägenhetsstorlekar i nyproducerade flerbostadshus (l-5 rum och kök). Antal bam som ej elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräckl ig kompetens för arbete eller fortsatta studier. Grundskola r och gymnasiet ses som en sammanhållen enhet. + Andel elever behoriga till gymnasieskolan, %. Andel grundskoleelever åk 9 med betyg i alla àmnen,%o. Andel elever med slutbetyg efter 4 år, exklusive IV/IMprogrammen (Hulebäcksgymnasiet) Antal ej verkställda, beslut inom 3 mänader avseende särskilt boende (Matdag ,8 finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov. 1 " 3t/12).. : Behov av särskilt, boende, personer., Antal platser särskilt : boende (Mätdag 26i ' personer. Antal lägenheter för, 85 funktionsnedsatta. * Exklusive Båtsmanstorpet som under perioden används inom Individ- och familjeomsorg 93 8, 82* OAvvikelsen i antalet påbörjade lägenheter beror till största delen på att byggstart av projekten kvarteret 2 (Förbo) i Landvetter centrum, Roskullen i Hindås och Hällingsjö bostäder vid skolan, fürväntas forskjutas över årsskiftet. Antalet fürdigställda bostäder beräknas for þr 2014 bli arbetslösa (AF: statistik) år i kommunen är 2,4 procent, vilket är ofürändrat jämfürt med motsvarande period 20 I 3 och är en minskning j ämfort med motsvarande period Andel behöriga elever ökar och ligger över budget, medan andelen elever med betyg i alla ämnen ser ut att sjunka jämftirt med ftiregående år och är inte i nivå med budget. I 15

18 !,t ).\'t :i1 t. ( ) i!.. k( ; tìl Ll \ I ) ). "\ Måluppfyltelse personal Kommunsty rels e ns ver ks smh eßmål fö r medsrb etore Verksamhelsmål Intlìkntot Prognos 2014 Badget 2014 Awikelse 2014 Bokslut 2013 NÖjd medarbetarindex (NMI) Härryda kommun, totalt. : Fördelat per sektor: Sektor för utbildning och kultur Sektor för socialtjänst Sektor för samhällsbyggnad Sektor för teknik och försörjnings- :1.ö. d_ Sektor för administrativt stöd "Mitt arbete är meningsfullt" Härryda kommun, totalt 4,5 Fördelat per sektor: Sektor för utbildning och kultur 4,5 4,5 4,5 Sektor för socialtjänst 4,5 4,5 4,5 Sektor för samhällsbyggnad 4,3 4,3 4,3 Sektor för teknik och försörjningsstöd 4,2 4,5 4,2 Härryda kommun ska vara en bra a betsgivare. Sektor för administrativt stöd "Vi har ett bra samarbete i den arbetsgrupp jag tillhör" 4,5 4,5 Härryda kommun, totalt 4,0, Fördelat per sektor: ; Sektor for utbildning och kultur 4,0 4,0, Sektor for socialtjanst Sektor för samhällsbyggnad 4,0 4,1 0, n) 4,0 4,1 Sektor för teknik och försörjningsstöd 4,0 4,0 Sektor för administrativt stöd 0,2 Sjukfrånvaro (%) Härryda kommun, totalt Fördelat per sektor: I Sektor för utbildning och kultur i Sektor för socialtjänst 5? 7,8 4,5 4,9 {'t 7,6 Sektor för samhällsbyggnad 2,4 3,0 2,4 Sektor för teknik och forsorjningsi stöd ì Sektor för administrativt stöd 8,0 8, ,8 Kommenlarer Avseende målet utifrån Nöjd Medarbetarlndex (NMD samt målen rörande frågorna "mitt arbete är meningsfullt" samt "vi har ett bra samarbete i den arbetsgrupp jag tillhör" så kommer det inte att ske någon förändring. Enkäten genomförs vartannat år och genomfordes under ftiregående år. Detta innebär att prognosen är att samtliga mål är delvis uppnådda, med vissa variationer mellan sektorerna, För att följa upp och förbättra utifrån medarbetarenkäten arbetar sektorema med olika frågor. Inom sektorn fcjr Samhällsbyggnad pågår en översyn av bemanningen och fördelning av arbetsuppgifter inom de enheter som upprättat handlingsplaner für att på sikt skapa en bättre arbetssituation. 9 16

19 K( ) l t :11!, tit ) l' l:.ll( ; lìlp.'1,\ l) l. Inom sektorn fttr Utbildning och kulturs största verksamheter, för- och grundskolan, bedrivs arbetet rötter och vingar som är en gemensam helhetsidé. Den omfattar kärnvärdena i läroplanerna, den ska vara vägledande i det dagliga arbetet och den ska bidra till en samsyn kring kvalité i verksamheterna. Att arbeta utifrån en gemensam helhetsidé i för- och grundskola innebär attvara delaktig i gemensamma lärprocesser där det systematiska kvalitetsarbetet utgör grunden. Målet är att gemensamt arbeta ftir en hög målupp$,llelse för barn och elever. Inom sektorn för Socialtjänst ftiljer man noga upp resultaten i medarbetarenkäten och föregående års enkät visar, ftir sektorn som helhet, på en svagt positiv trend vad gäller NMI. De enheter som fått under gränsvärdet vad gäller samarbetet i arbetsgruppen genomftir handlingsplaner för att förbättra resultaten. Avseende målet om upplevd meningsfullhet är det uppnått och arbetet med bland annat bemötandefrågor fortsätter. Inom sektorn för Teknik- och florsörjningsstöd nådde man över sin målsättning vad gäller NMI och samarbete i grupperna. Däremot når sektorn som helhet ej upp till sin målsättning vad gäller upplevd meningsfullhet, Inom sektorn följs resultatet upp och de enheter som ej når upp till gränsvärdena i enkäten upprättar handlingsplaner. Sektorn for Administrativt stöd når upp till samtliga målsättningar och visar en positiv trend jämfört med tidigare enkät avseende NMI samt samarbete i arbetsgrupperna. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron bland medarbetarna har ökat under flera år. Den korta sjukfrånvaron, dag l-l4,ligger relativt søbilt över tid och är något fürvaltningen arbetar mycket aktivt med. Den längre sjukfrånvaron, mer än 14 dagar, är den frånvaro som ökar och det är de riktigt långa sjukskrivningarna som ökar mest. Detta går igcn i samhället i stort och såväl inom Härryda kommun som inom riket är det främst inom vård och omsorgs- och serviceyrken som nivåerna är höga. Försäkringskassans prognos är att det kommer ske en mindre ökning av nya sjukfall bland dem med anställning och en svag ökning på längden av dessa sjukskrivningar. Då sjukskrivningarna i Härryda kommun tidigare har följt siffrorna på nationell nivå väl är det troligt att de längre sjukfrånvarotillfìillena kommer aff öka även inom Härryda kommun. Bedömningen är att sjukfrånvaron inte kommer att minska ftir förvaltningen som helhet, men att den är fortsatt låg för några av sektorerna. För att korta sjukskrivningstiden har fürvaltningen en dialog med Försäkringskassan och Arbetsfürmedlingen ftir att genom rehabiliteringskedjan möjliggöra återgång i arbete så snart det är möjligt för den enskilde. Dessutom arbetar personalspecialisterna speciellt med att stödja cheferna i dcnna fråga. Arbetsmiljöarbetet syftar bland annat till att minska sjukskrivningstalen. Exempelvis inom ftirskolan bedrivs hyfs projektet lor att öka medvetenheten kring hygien. Man arbetar även med ffsisk planering och bullerdämpande åtgärder. l0 17

20 \t...t;t'pì.t I Ll..t.s1:. I Òll.9t"K'tf)lls'()t't:.ll(; 11'.'iIDt'. L'l:.ll.K.\i,1\ll{l"l's'll.{l MÅLUppFyLLELSE FöR sektorsövnncnrpande verksamnnrsvrår, Miljö Av 27 verksamhetsmåi, så bedöms 20 uppnås eller delvis uppnås. Tre av verksamhetsmålen har inte kunnat bedömas och ffra av verksamhetsmålen bedöms inte uppnås. Målet "Antalet körda kilometer med bil i tjänsten minskar med 15 procent till20l5 räknat frân2009" bedöms inte uppnås. Prognosen redovisar mil med bil i tjänsten.2013 kördes mil med bil i tjänsten. Målet "senast 2013 identifieras områden med tysta kvaliteter for att bevara ljudmiljöer ftjr friluftslivet" bedöms inte uppnås. Utredningen kommer att fìirdigställas Målet "En Friluftsplan tas fram 2015 som komplement till Grön Plan och Naturvårdsplan" uppnås inte. Målet "Initiera eller medverka till atttvänaturvårdsprojekt staéar årligen" bedöms inte uppffllas på grund av attinganya naturvårdsprojekt söktes Ny ansökningsomgång är i december Energipolitiska inriktningsmål Samtliga tre verksamhetsmål bedöms uppnås Folkhälsa samt alkohol, narkotika och tobak Inom folkhälsa finns det fem verksamhetsmåi, varav ffra bedöms uppnås och ett bedöms inte uppnås. Verksamhetsmålet "Vårdnadshavare erbjuds ökat stöd om vad som främjar barns hälsa och utveckling" uppnås inte. Prognosen blir lägre avseencle antal vårclnaclshavare som deltar i föräldrautbildning än budgeterat på grund av att en tonårsgrupp ställdes in under våren. För få anmälningar var orsaken. Förskoleverksamheten ser att det behöver en störe insats für attfäigäng föräldraträffar inom förskolan. När träffarna väl är igång fînns ett stort intresse bland föräldrama av fler träffar. Inom alkohol, narkotika och tobak, så finns det åtta verksamhetsmåi, varav fem bedöms uppnås och tre bedöms inte uppnås. Verksamhetsmålen "Metoder for upptäckt av normbrytande beteende används i kommunens samtliga ftirskolor" samt verksamhetsmålet "Gemensamma seminarier UTIISOC i modellen" bedöms inte uppnås. Implementering av Pinocciometoden har ersatts av nya samverkansformer genom förskolesamss där kunskap om Pinoccio används. Eftersom det skulle ta så lång tid att implementera modellen inom hela förskole-/skolverksamheten bedöms detta som mer effektivt. Verksamhetsmålet "Resultat av vården skall systematisk foljas upp på individnivå och bedömning skall göras om insatserna svarade mot behoven" bedöms inte heller uppnås. Utvärderingen på individnivå av genomförda insatser har påbörjats. Bedöms inte kunna genomföras i samtliga ärenden utan utfall på 75 procent prognostiseras. - ll - 18

21 /;/,\.'1Àrîl f )R.1l.' \.ji\\:(;l.\ FINANSFöNVAT,TNINGEN Driftredovisning lkr Prognos 2014 Budgel 2014 Awìkelse 2014 Bokslut 2013 finansiell kostnad Budgeterad löneökning for 2014 Budget ftir löneökningar for 2013 Skatteintäkter, utj ämning m. m.m Finansiell kostnad für pensioner Finansiella intäkter och kostnader, exkl finansiell kosfnad ffir pensioner l t 77t 505 l0 066 t l I t' tt7 Nettokostnad -t s ', I 500 Helårsprognosen für finansfürvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse på totalt 34,6 mkr Överskottet hänfor sig till flera poster som bland annat finansiella kostnader och löneökningar. Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader redovisar sammanlagt en positiv avvikelse på 18,5 mkr. Budgetöverskott med totalt 5 mkr beräknas för personalkostnader på grund av lägre löneökningar 2013 och2014. Dessutom har årets budget for löneökningar ej justerats utifrån det stora överskottet i bokslutet 2013, vilket innebär ett prognostiserat överskott med 12 mkr. Förmedling av el inom kommunen beräknas redovisa ett överskott på 1,5 mkr. Skatt e intdkt er, utj dmnin g m. m. SKL lämnade nya prognoser enligt cirkulär 14:17 och 14:18. Skatteintäkterna pekar på en positiv awikelse pä drygt 4 mkr. Skatteintäkter inklusive korrigering av slutavräkning20l3 och prognos ftir slutavräkning2014 samt inkomstutjämningsbidrag redovisar ett överskott på 1 mkr. Kommunal fastighetsavgift redovisar ett överskott pã2 mkr. Övriga poster redovisar sammanlagt ett överskott på drygt I mkr. F inansiella intäkter och kos tnader Ny prognos från KPA redovisar en lägre finansiell kostnad for pensionsskulden med totalt 5,6 mkr Finansnettot i övrigt prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 6,1 mkr

22 i 7,\: r,\i1/ ( ) ll lt!1!.'l -:\: I t\' ( ; 1,.\: Rapport medelsftirvaltning Kommunens finanspolicy anger att förvaltningen tertialvis skall lämna rapport till kommunstyrelsen avseende medelslorvaltningen för koncernen. Härryda kommun och Härryda Energi AB (HEAB) har ett gemensamt füretagskonto, vilket innebär att man kan använda likviditeten inom hela koncernen. Kontot administreras av kommunen och kontakter tas löpande för att gemensamt planera ftjr aktuell likviditetssituation. Koncernen har fram till mars fortfarande en högre likviditet än vad som är önskvärt. Orsaken är en i huvudsak en kombination av högre likviditet under är 2013 än planerat och beslutade icke genomfürda markinköp. Kommunen har budgeterat för en långfristig upplåning på 650 mkr. Förvaltningen bedömer inte att upplåningsramen kommer att utnyttjas fullt ut under året. Ytterligare upplåning kommer dock troligen att ske under ftirutsättning att beslutade markförvärv genomftirs under året. Låneskulden kommer dock atlvara väsentligt lägre än budgeterat vid årsskiftet. Kommunen har gått i borgen för FIEAB:s långfristiga upplåning upp till sammanlag! I20 mkr. Bolaget att ytterligare upplåning är nödvändig, men troligen inte hela det garanterade beloppet. Tillsvidare finansieras likviditetsbehovet av en ökad kredit kopplad till koncernkontot på sammanlagt 30 mkr. HEAB använder alltså kommunens likviditetsöverskott. Finanspolicyn har füljts under perioden och det finns ingen anledning till awikelser under överskådlig rid. Tabellen nedan redovisar koncernens placeringar och upplåning. Rapport medelsförvaltning, mkr Datum: Placeringar Svenska staten Svenskt kreditinstitut med samma rating som svenska staten Kommuninvest i Sverige AB (publ.), svenska kommuner och landsting Svensk bank/kreditinstitut/bostadslåneinstitut med lägst K2 resp A2 rating Certifikat med A-2, P-2 eller K2 rating Strukturerade produkter med kapitalgaranti. Utgivare med lägst A- eller A-3. Kommunen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HEAB Koncernen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt aktuellt belopp, mkr 0,0 0,0 0,0 Genomsnittlig återstående löptid, mån - Minsta genomsnittliga ränta pà utestàende placeringar 0,0 0,0 Banktillgodohavanden, mkr Koncernkonto, mkr - aktuell ränta 155,5 155,4 0,59% -5,0-5,0 1,26% 150,5 150,4 0,59% Övriga likvida medel, mkr 0,1 0,1 Lån Total låneskuld, mkr varav med fast ränta med rörlig ränta - genomsnittlig ränta 325,0 225,0 100,0 2,85% 80,0 80,0 0,0 3,05% 405,0 305,0 100,0 2,89% Förfall, andel inom 12 mån 23,0% 12,5% 21,0%

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Delårsbokslut 2014-08-31 Prognos 2014-12-31

DELÅRSRAPPORT. Delårsbokslut 2014-08-31 Prognos 2014-12-31 DELÅRSRAPPORT Delårsbokslut -08-31 -12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse, kommunen Fem år i sammandrag 2 Målstyrning 3 Mål för god ekonomisk hushållning, uppföljning 3 Finansiella mål 4 Sammanställning

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN. 1 2014-10-30 Administrativt stöd Copyright Härryda kommun

MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN. 1 2014-10-30 Administrativt stöd Copyright Härryda kommun MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN 1 2014-10-30 Administrativt stöd INNEHÅLL SKL:s projekt om medborgardialog Process för medborgardialog i Härryda kommun Dialog om framtida boende för personer med funktionshinder

Läs mer

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL 2014-12-09 Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsens ordförande 1 2014-12-09 Administrativt stöd INNEHÅLL Välkommen till Härryda kommun Organisation och rollfördelning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Administrativt stöd Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-11 INNEHÅLL SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE MED PILAR 2 SAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Vi har i granskningen biträtts av sakkunnigt biträde från EY. Resultatet av den granskning som genomftirts presenteras i bifogad rapport - bilaga 1.

Vi har i granskningen biträtts av sakkunnigt biträde från EY. Resultatet av den granskning som genomftirts presenteras i bifogad rapport - bilaga 1. N HARRYDA v KOMMUN Kommunens revisorer 20t6-to-24 Kommunfullmäktige GRANSKNING AV KOMMUNENS DELÅNSNOXSLUT 2016 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Härryda kommun Finansförvaltning Politisk organisation Godkänd av kommunstyrelsen 2014-03-14 INNEHÅLL KOMMUNÖVERGRIPANDE 3 FÖRUTSÄTTNINGAR 3 MÅLSTYRNING 3 BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar

Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar Inspirationsseminarium; Ökad användning av biogas Borås 2014-11-19 1 Välkommen till Härryda kommun Från djupa skogar och klara vatten är det

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2009

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2009 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2009 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2009 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2009 Omsättning 2009 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

A/^A-/ C\/ [1//\A/ C EvaRydén. S Anna Palmér, $$ 326-331 V Kerstin Sandberg, tj ers $ 325 S Thomas Gustafsson, tj ers S Siw Hallbert

A/^A-/ C\/ [1//\A/ C EvaRydén. S Anna Palmér, $$ 326-331 V Kerstin Sandberg, tj ers $ 325 S Thomas Gustafsson, tj ers S Siw Hallbert HÄRRYDA KOMMUN SAM MANTRADES PROTOKOLL 2015-1 l-09 I (8) Plats och tid Paragrafer Beslutande Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 9 november 2015, kl. 16.00-20.00 32s-33r M Per Vorberg, ordf. S Mats Werner

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)

Läs mer