6. Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret Dnr 2014K

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6. Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 201412015. Dnr 2014K5271 612"

Transkript

1 HÄRRYDA KOMMUN KALLELSEruNDERRATTELSE Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Plats och tid ftir sammanträde Sammanträdesrum C, kommunhuset, Mölntycke måndagen d,en26 maj2014 kl Arenden Antagande av entreprenör för byggnation av ridbana m.m i Tahult i Landvetter. Drtr 2014K Upphandling av entreprenör ftir allvädersbanor i Landvetter Dnr 2014K Ekonomisk månadsuppftiljning per mars Ä.terremitterat ärende: Medborgarftirslag om söndagsöppet bibliotek Dnr 2013K Namngivning av bostadsområde i östra Mölnlycke. Dnr 2014K Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret Dnr 2014K Politiska verksamhetsmål ñr alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Dnr 2013KS Politiska verksamhetsmål ftir individ- och familjeomsorg. Dnr 2013KS Politiska verksamhetsmål ftir hälsa och bistand. Dnr 2014K Politiska verksamhetsmål ftir idéburna organisationer. Dnr 2013KS I 1. Politiska verksamhetsmål ftir trafik. Dnr 2014K Antagande av detafplan ftir del av Rydet l:4 m fl, bostäder vid skolan i Hällingsjö. Drtr 2012K Markftirvärv av del av fastigheten Hindås I : 123 Dnr 2014K

2 14. Antagande av detaljplan ftir del av Hönekulla 1:3 m fl, cirkulationsplats och bostäder vid Benarebyvägen i Mölnlycke. Dnr 20l3KSl Motion angående giftfri vardag i kommunen. Dnr 2013KS Bestämmelser om omställningsstöd och pension för fürtroendevalda. Dnr 2014KSl3l Tillfällig ändring av firmateckning under semestern. Dnr 2014KS Uppñljning av intern kontrollplan 2013 Dnr 2014KS Uppräkning av taxor für sotning och brandskyddskontroll i enlighet med sotningsindex Dnr 2014K Oversyn av kommunstyrelsens arbetsformer. Dnr 2013KS Ändring av bestlimmelser fìir kommunstyrelsens ekonomiutskott. Dnr 2014K Mottagare av årets tillgänglighetspris. Dnr 2013K Lligesrapporter avseende utredningsuppdrag med anledning av besvarade motioner Dnr 2014KS Statistiska uppgifter per den 28 februari Dnr 2014KS Delgivning av protokoll från utskott och råd. 26. Anrnälan av delegationsbeslut. Dnr 2014KS36 002

3 HÄRRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum s-26 Sida ÄneruDE I Dnr 2014K ANTAGANDE AV ENTREPRENÖN PÖN BYGGNATION AV RIDBANA M. M I TAHULT I LANDVETTER Sektorn ftir samhällsbyggnad har upprättat fìirfrågningsunderlag ftir byggnation av ridbana m m i Tahult i Landvetter. Projektet omfattar byggnation av ridbana med belysning, rundbana, rakdel, parkeringsplatser, sittvall, gangbana samt urschaktning ftir ytterligare framtida ridbana inom området. Anbudsinbjudan har skett och entreprenör skall utses. Vid anbudstidens utgång hade X antal anbud inkommit. Utvärderingframgâr av bifogad sammanställning. Förmånligaste anbud har lämnats av X. Byggnationen planeras att genomfüras under sommaren/ hösten Projektet finansieras inom ramen für exploateringsbudgeten, projekt Bårhults f<iretagspark. Entreprenadkostnaden åír beräknad till cirka 5 miljoner kronor. Från sektorn ftjr samhällsbyggnad ñreligger skrivelse av den l0 april Ordfärandens färslag till beslut a a Kommunstyrelsen utser X som entreprenör ftir byggnation av ridbana m mitahultilandvetter. Paragrafen fürklaras omedelbart justerad. 1

4 HARRYDA KOMMUN Sektorn för samhallsbyggnad Kristina Englund 20t4-04-t0 Kommunstyrelsen r (2) Dnr 20i4K ANTAGANDE AV ENTREPRENÖR FÖR BYGGNATION AV RIDBANA M M I TAHULT I LANDVETTER Uppdrag och bakgrund Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat forfrågningsunderlag för byggnation av ridbana m m i Tahult i Landvetter. Projektet omfattar byggnation av ridbana med belysning, rundbana, rakdel, parkeringsplatser, sittvall, gångbana samt urschaktning for ytterligare framtida ridbana inom området. Landvetter ryttarsällskaphar idag en befintlig ridbana belägen i Bårhults företagspark. När detaljplanen ftr Bårhults företagspark virurer laga kraft planeras fastigheten där ridbanan är belägen att säljas für verksamhetsetablering. Byggnationen i Tahult bedöms motsvara Landvetter ryttarsällskaps behntliga verksamhet, men anpassad för ryttarsällskapets nuvarande verksamhetsutövning i fl era discipliner. Anbudsinbjudan har skett och entreprenör skall utses. Vid anbudstidens utgång hade X antal anbud inkommit. Utvärdering framgår av bifogad sammanställning. Förmånligaste anbud har lämnats av X. Byggnationen planeras att genomföras under sommaren - hösten Projektet finansieras inom ramen fcir exploateringsbudgeten, projekt Bårhults füretagspark. Entreprenadkostnaden är beräknad till cirka 5 miljoner kronor. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan. Förslag till beslut Kommunstyrelsen utser X som entreprenör för byggnation av ridbana m m i Tahult i Landvetter. Paragrafen ftirklaras omedelbart justerad. 2

5 2 (2) FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Widén Samhällsbyggnadschef Kristina Engl Mark- och bostadschef Bilagor: Protokoll från anbudsöppning Utvärdering av anbud 3

6 HARRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum s-26 Sida ÄneruDE2 Dnr 2014K UPPHANDLING AV ENTREPRENÖR FÖR ALLVÄOERSERNOR T LANDVETTER Kommunfullmäktige beslutade i ç atl anlägga allvädersbanor på Landevi i Landvetter. Totalt budgeterades 3500 tkr ftir projektet. Anbudsinfordran har skett och entreprenör ska utses. Vid anbudstidens utgång hade x anbud inkommit. Förmånligaste anbud har lämnats av x. Arbetena planeras starta i j:ur ri Byggtiden åir beräknad till ca 3 månader Från sektorn ftir teknik- och ftirsörjningsstöd ftireligger skrivelse av den22 april2014. Ordfürandens fìirslag till beslut a Kommunstyrelsen utser xx till entreprenör ftir anläggande av allvädersbanor i Landvetter. a Paragrafen ftirklaras omedelbart j usterad. 4

7 HÄRRYDA KOMMUN Sektorn för teknik- och försörjningsstöd Hans Ljungberg Kommunstyrelsen 1 (1) Dnr 2014K UPPHANDLING AV ENTREPRENÖR ALLVÄDERSBANOR I LANDVETTER Uppdrag och bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i ç att anlagga allvädersbanor på Landevi i Landvetter. Totalt budgeterades 3500 tkr ftjr projektet. Anbudsutvärdering Anbudsinfordran har skett och entrepren<ir ska utses. Vid anbudstidens utgång hade xxx anbud inkommit. Utvärdering framgår av bifogad sammanställning. Förmånligaste anbud har lämnats av xxx. Planering och projektering Sektom för teknik och försörjningsstöd arbetar med en konsult för att ta fram behövliga handlingar och förfrågningsunderlag. Arbetena planeras starta i juni Byggtiden rir beräknad till ca 3 månader Samråd Sektorn för teknik och Ítirsörjningsstöd har under projektets gång samrått med sektom för samhällsbyggnad samt med berörd füidrottsförening. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts som relevant i ärendet eftersom upphandlingen inte direkt berör bams villkor. Förslag till. beslut Kommunstyrelsen utser xxxx till entreprenör för anläggande av allvädersbanor i Landvetter. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. S TEKNIK- OCH FORSORJNINGS STOD Sektorschef Lj Verks 5

8 HÄRRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Sida ÄneruDE 3 Dnr 2014K EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING PER MARS 2014 Kommunstyrelsen har fastställt en årsplan för ekonomisk uppftlljning. Uppftiljningen sker fem gånger per år inklusive delårsbokslut. Från sektorn ftir administrativt stöd ftireligger skrivelse av den 29 april2014. Förvaltningen füreslår inga ytterligare ätgarder med anledning av månadsuppftiljningen per mars. Ordftirandens fìirslag till beslut o Kommunstyrelsennoterar informationen. a Kommunstyrelsen beslutar att inte vidta ytterligare âtgarder med anledning av månadsuppftiljningen. o Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige beslutet. justerande 6

9 HARRYDA KOMMUN Sektorn ftir administrativt stöd Carina Karlsson 20t Kommunstyrelsen 1 (l) Dnr 2014K EKONOMISK MÅNADSUPPFÖUTNTNC PER MARS 2014 Uppdrag och bakgrund Kommunstyrelsen har fastställt en årsplan för ekonomisk uppftiljning. Uppföljningen sker fem gånger per år inklusive delårsbokslutet. Förvaltningens prognos för 2014 baseras bland annat på sektorernas bedömningar, senaste skatteprognos från Sverige Kommuner och Landsting från 29 april. Förvaltningen redovisar i månadsuppftiljningen per mars 2014 etfpositivt resultat på 114 mkr och en budgetavvikelse på 76 ml<r. Resultatet innebtir att kommunens finansiella mål och balanskrav enligt kommunallagen kommer att uppnås. Den positiva budgetavvikelsen beror i huvudsak på överskott från exploateringsprojekt, reavinst till ñljd av frirsäljning av kommunens fibernät och överskott inom finansfürvaltningen. Förvaltningen füreslår inga ytterligare ätgärder med anledning av månadsuppftiljningen per mars. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan. Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Kommunstyrelsen beslutar att inte vidta terligare månadsuppföljningen. ätgärder med anledning av Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige beslutet. SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD ( Karina Dj umer Kommundirektör Bo Ekström Ekonomichef Bilaga Rapport månadsuppföljning per mars

10 Dnr 20l4KSl Fördj upad prognos med måluppfzllelse mkr Awikelse mot budget -yarav sektorerna Nottoko stn adsandel, Yo 8

11 2 9

12 INNEHÅrr xovruunövergripande DRIFTREDOVISNING INVESTERINGSREDOVISNING l,täl pön cod EKONOMISK HusHÄ,t-r-NrNG... tr ÅluppryLLELSE PERSoNAL uår,upprvllelse rön snxrorsövnrcnlpandn vnrksamnnrsrrnår uu-rö ENERGrpoLrrrsKA TNRIKTNINcSvTÄI-,... polrhälsa SAMTALKoHoL, NARKoTIKA och ToBAK rrn^lnsnönvaltningen DRIFTREDOVISNING... RAPPoRT ru onl spörvaltntnc POLITISK ORGANISATION DRIFTREDOVISNING SEKToRN nön UTSTLDNING och KULTUR. DRIFTREDOVISNING INVES TERING SREDOVISNING tr,tålupppyl-i-bl-se... SEKToRN rön socrlr.r ÄNsr... DRIFTREDOVISNING... INVE STERING S REDOVI SNING tr,tålupppyl-i-el.se... SEKToRN rön seunär.r,snyccnld DzuFTREDOVISNTNG...,.. INVESTERING SREDOVISNING uåruppryllelse... SEKToRN nör rnxnrk och rönsön NrNcssröo... DRIFTREDOVISNING... INVESTERINGSREDOVISNING sektorn nön.rnvrrnrsrratlvr sröo... DRIFTREDOVISNING INVESTERINGSREDOVISNING... tvtåluppryllelse l1 ll ll l2 t2 l3 t4 t4 l5 l5 t7 t'l l )A J 10

13 K(.) 4If (:NOt't,.it(; RJ?.4,\ l)l) KOMMUNÖVNNCNTPANDE Driftredovisning Förvaltningens prognos för 2014 baseras bland annat på sektorernas bedömningar och senaste skatteprognoser från Sveriges Kommuner och Landsti ng (29 april, cirkul är 14:17 och I 4: 1 8). Marsprognosen prognostiserar ett totalt årsresultat på I 13,8 mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse pä75,9 mkr. Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetawikelse på 34,6 mkr och sektorerna redovisar ett sammanlag! ett överskott pä 41,3 mkr. Bortser man från exploateringsvinster och fürsäljning av fibernätet, så redovisar sektorerna ett överskott pã2,5 mkt. RESULTATUTVECKLING ÅNN ZOOT-20]3 OCH PROGNOS FOR 2OI4! = ' ,0 21,9 94,8-16,2 36rl 50,0 113,8 Ð:_ o:- % ".% %,"r% \,\ "\ SOLIDITETSUTVECKLING ÅNNN ZOOA.2OI3 OCH PROGNOS FOR 20]4 s t6 t7 t9 2t 5 0 '"% "% '"% '"r% \ "\ 'z P RO G N O STI S E RA D E B U D G ETA V VI KELS E R 2 O I 4 F Ò R H,/i. RRY D A KO M MU N 34,6 I = 3'6 23,0 13,4 1'5 oro -0'2 urr, soc ae6 b 4oh oo o\e "% 4 11

14 KO :\4 :il! ; \ ( ) I' Ji lt( ; ll i Ì,,,i t' I ) 1.. Nedanstående tabell visar prognostiserade budgetavvikelser inom sektorema. Awikelserna kommenteras under respektive sektorsavsnitt i rapporten. Driftredovisning, Mkr Bokslut 2013 Budget 2014 Red.ack mars-14 Prognos 2014 Avvikelse 20t4 Utbildning och kultur varav: ledning ftirskola -980,7-8, I -271,6-976,6 1a -281,4-235,5 -l,l -70,9-976,8-1 ) -277, ,0 4,1 grundskola -451,3-475,3 -t20,3-475,3 0,0 gymnasrum -147,3-136,4-25,5-14t,4-5,0 vuxenutbildning kultur -19,3-34,2-20,1-3 5,5-4,3-8,5-20,1-3 5,5 0,0 0,0 planering, fritid och ungdom -48,9-20,7-4,9-20,0 0,7 Socialtjänst -508,1-515,2-112,8-511,6 3'6 varav: ledning -19,1-19,8-4,6-20,1-0,3 vård och omsorg -172,5-183,6-42,9-172,0 I 1,6 myndighetsutövning, hzilso- och sjukvård samt ftirebyggande hälsofrämj ande -84,2-86,7-16,5-84,8 t,9 individ & familjeoms. samt funktionshinder -232,3-225,1-48,8-234,7-9,6 Samhällsbyggnad -104,4-115,6-25,5-92,6 23,0 varav: affürsdrivande verksamhet -3,7 0,8 2,9-2,6-3,4 Teknik och försörjningsstöd varav: fastighet & städ -8r7-1,4-47,5-3,4-20,8-4,5-34,1 -rs 13,4 0,9 mark och anläggning máltidsservice ledning, it, säkerhet Administrativt stöd 0,5-1,6-6,2-54,0-35,3-1,3-1 \ -53,4-8,4 0,6-8,5 -l 1,1-3 5,8 -t,9 6,r -51,9-0,5-0,6 13,6 l'5 Politisk orgnnisation -8'6-9r7-2r0-9r7 0'0 Finansförvaltning (verksamhetskostnad) VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAI) Skatteintäkter/finansnetto 81,6 -l 582,9 1632, ,8 1741, ,8 441,7 32,7 -l 644,0 1757,8 18,5 59,8 l6,l SUMMA ,9 59,9 113,8 75,9 Budget 2014 inkluderar ombudgeteringar för löneökningar fr.o.m samt budgetomföringar enligt KF-beslut

15 K(.) :hl U )\i O I' la lì( í lll P.4 ì I ) Ì:. Investeringsredovisnin g Ärets investeringsbudget uppgår till 355 mkr inklusive ombudgetering från bokslut 2013 med 95 mkr. Sektorerna beräknar att382 mkr kommer att fürbrukas, vilket innebär en negativ budgetawikelse med27 mkr. Orsaken till underskottet beror på att mark och bostad inom sektorn for samhällsbyggnad planerar att köpa två stycken markområden enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige für totalt 75 mkr. Bortser man für dessa särskilda beslut om markinköp, så redovisar kommunen ett överskott med 48 mkr. Orsaken till överskottet beror i huvudsak på diverse ftirseningar av projekt inom gator och park, ny dricksvattenledning i Rådasjön kommer antagligen inte hinna fìirdigställas i år och den planerade fürskolan i östra Backa är framflyttad ett år på grund av fürsenad detaljplan i ftirhållande till budget. Aven byggnationen av Tallgårdens förskola innebär en viss tidsftirsjutning jämfort med budget. Utgifterna für Rullstenens fürskola väntas bli lägre på grund av ftirdelaktig upphandling samt få oförutsedda utgifter under byggnationen. Anslaget für energieffektiviseringar samt för upprustning av ventilationsanläggningar i fiirskolor prognostiseras inte användas fullt ut i år vilket beror på tidsftirskjutningar. En utfiirlig beskrivning av prognosen för investeringsutgifterna finns under respektive sektoravsnitt. Nedanstående diagramvisar nettoutgifterfar investeringar åren medprognosför Y E r är2007 år 2008 år 2009 ä 2011 är 2012 à 2013 àr

16 l( ).\'l ;\ I (! \ O l" l'. il( :; 1l.l P.'l N i.) l. Mål für god ekonomisk hushållning Mål ftjr god ekonomisk hushållning i Härryda kommun skall medverka till attvarje generation tar ansvar für sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. Finansiell bedömning Härryda kommun kommer enligt prognosen att redovisa eff överskott på I 13,8 mkr for är 2014, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 75,9 mkr. Kommunfullmäktiges finansiella målför god ekonomisk hushållning kommer att uppnås. Kommunfullmäktiges nya fastställda finansiella mål skall klara av framtida pensionsutbetalningar utan att urholka kommunens likviditet på sikt. Kostnaden enligt fullfondering 2014 ber'àknas bli cirka 25 mkr lägre än kostnad enligt blandmodellen. Resultatet enligt balanskravet beräknas bli74,8 mkr efter korrigering till blandmodell och posten for reavinsten ftir försäljning av kommunens fibernät har borträknats. Härryda kommun har antagit mål ftir god ekonomisk hushållning som syftar till att garantera att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet. I samband med antagande av budget für år 2014 fastställde kommunfullmäktige nya finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Måluppfollelsen mäts och analyseras årligen i rullande f,raårsperioder. Kommunfullmliktiges jin ans iella mål för go d ekonomß k h ush,ållning Finansiella mdl Soliditetsnivån ökar med en procentenhet per år Bokslut Bokslul 2012 I Bokslul 201 I I Bokslul Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader. 6,9 3,2-1,0 7 14

17 K( ) l,l :\.1 l. : J'( ) I!. lì( ; lli!'.,i :\ I ) ]. Kommunfullmäktiges verksamhetsmåi för god ekonomìs k h ash,ållning Kommunfullmäktige har fastställt f,ra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Målen avser bostadsbyggande, behovstäckning inom förskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. Nedan redovisas de fastställda verksamhetsmålen samt bedömning av måluppfllelse. Verksamheßmål Indikolot Prognos 2014 Befolkningstillväxt (%). 1,4 O Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på cirka 1,5 7o kan mötas med bostäder i alla ägande- och lnom förskoleverksamheten och föräldrar kzur välja verksamhetsform. 1 Antalet påbörjade bostäder- Antal upplåtelseformer av nyproducerade boståder i större exploateringsområden. Utbud av antal varianter på lägenhetsstorlekar i nyproducerade flerbostadshus (l-5 rum och kök). Antal bam som ej elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräckl ig kompetens för arbete eller fortsatta studier. Grundskola r och gymnasiet ses som en sammanhållen enhet. + Andel elever behoriga till gymnasieskolan, %. Andel grundskoleelever åk 9 med betyg i alla àmnen,%o. Andel elever med slutbetyg efter 4 år, exklusive IV/IMprogrammen (Hulebäcksgymnasiet) Antal ej verkställda, beslut inom 3 mänader avseende särskilt boende (Matdag ,8 finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov. 1 " 3t/12).. : Behov av särskilt, boende, personer., Antal platser särskilt : boende (Mätdag 26i ' personer. Antal lägenheter för, 85 funktionsnedsatta. * Exklusive Båtsmanstorpet som under perioden används inom Individ- och familjeomsorg 93 8, 82* OAvvikelsen i antalet påbörjade lägenheter beror till största delen på att byggstart av projekten kvarteret 2 (Förbo) i Landvetter centrum, Roskullen i Hindås och Hällingsjö bostäder vid skolan, fürväntas forskjutas över årsskiftet. Antalet fürdigställda bostäder beräknas for þr 2014 bli arbetslösa (AF: statistik) år i kommunen är 2,4 procent, vilket är ofürändrat jämfürt med motsvarande period 20 I 3 och är en minskning j ämfort med motsvarande period Andel behöriga elever ökar och ligger över budget, medan andelen elever med betyg i alla ämnen ser ut att sjunka jämftirt med ftiregående år och är inte i nivå med budget. I 15

18 !,t ).\'t :i1 t. ( ) i!.. k( ; tìl Ll \ I ) ). "\ Måluppfyltelse personal Kommunsty rels e ns ver ks smh eßmål fö r medsrb etore Verksamhelsmål Intlìkntot Prognos 2014 Badget 2014 Awikelse 2014 Bokslut 2013 NÖjd medarbetarindex (NMI) Härryda kommun, totalt. : Fördelat per sektor: Sektor för utbildning och kultur Sektor för socialtjänst Sektor för samhällsbyggnad Sektor för teknik och försörjnings- :1.ö. d_ Sektor för administrativt stöd "Mitt arbete är meningsfullt" Härryda kommun, totalt 4,5 Fördelat per sektor: Sektor för utbildning och kultur 4,5 4,5 4,5 Sektor för socialtjänst 4,5 4,5 4,5 Sektor för samhällsbyggnad 4,3 4,3 4,3 Sektor för teknik och försörjningsstöd 4,2 4,5 4,2 Härryda kommun ska vara en bra a betsgivare. Sektor för administrativt stöd "Vi har ett bra samarbete i den arbetsgrupp jag tillhör" 4,5 4,5 Härryda kommun, totalt 4,0, Fördelat per sektor: ; Sektor for utbildning och kultur 4,0 4,0, Sektor for socialtjanst Sektor för samhällsbyggnad 4,0 4,1 0, n) 4,0 4,1 Sektor för teknik och försörjningsstöd 4,0 4,0 Sektor för administrativt stöd 0,2 Sjukfrånvaro (%) Härryda kommun, totalt Fördelat per sektor: I Sektor för utbildning och kultur i Sektor för socialtjänst 5? 7,8 4,5 4,9 {'t 7,6 Sektor för samhällsbyggnad 2,4 3,0 2,4 Sektor för teknik och forsorjningsi stöd ì Sektor för administrativt stöd 8,0 8, ,8 Kommenlarer Avseende målet utifrån Nöjd Medarbetarlndex (NMD samt målen rörande frågorna "mitt arbete är meningsfullt" samt "vi har ett bra samarbete i den arbetsgrupp jag tillhör" så kommer det inte att ske någon förändring. Enkäten genomförs vartannat år och genomfordes under ftiregående år. Detta innebär att prognosen är att samtliga mål är delvis uppnådda, med vissa variationer mellan sektorerna, För att följa upp och förbättra utifrån medarbetarenkäten arbetar sektorema med olika frågor. Inom sektorn fcjr Samhällsbyggnad pågår en översyn av bemanningen och fördelning av arbetsuppgifter inom de enheter som upprättat handlingsplaner für att på sikt skapa en bättre arbetssituation. 9 16

19 K( ) l t :11!, tit ) l' l:.ll( ; lìlp.'1,\ l) l. Inom sektorn fttr Utbildning och kulturs största verksamheter, för- och grundskolan, bedrivs arbetet rötter och vingar som är en gemensam helhetsidé. Den omfattar kärnvärdena i läroplanerna, den ska vara vägledande i det dagliga arbetet och den ska bidra till en samsyn kring kvalité i verksamheterna. Att arbeta utifrån en gemensam helhetsidé i för- och grundskola innebär attvara delaktig i gemensamma lärprocesser där det systematiska kvalitetsarbetet utgör grunden. Målet är att gemensamt arbeta ftir en hög målupp$,llelse för barn och elever. Inom sektorn för Socialtjänst ftiljer man noga upp resultaten i medarbetarenkäten och föregående års enkät visar, ftir sektorn som helhet, på en svagt positiv trend vad gäller NMI. De enheter som fått under gränsvärdet vad gäller samarbetet i arbetsgruppen genomftir handlingsplaner för att förbättra resultaten. Avseende målet om upplevd meningsfullhet är det uppnått och arbetet med bland annat bemötandefrågor fortsätter. Inom sektorn för Teknik- och florsörjningsstöd nådde man över sin målsättning vad gäller NMI och samarbete i grupperna. Däremot når sektorn som helhet ej upp till sin målsättning vad gäller upplevd meningsfullhet, Inom sektorn följs resultatet upp och de enheter som ej når upp till gränsvärdena i enkäten upprättar handlingsplaner. Sektorn for Administrativt stöd når upp till samtliga målsättningar och visar en positiv trend jämfört med tidigare enkät avseende NMI samt samarbete i arbetsgrupperna. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron bland medarbetarna har ökat under flera år. Den korta sjukfrånvaron, dag l-l4,ligger relativt søbilt över tid och är något fürvaltningen arbetar mycket aktivt med. Den längre sjukfrånvaron, mer än 14 dagar, är den frånvaro som ökar och det är de riktigt långa sjukskrivningarna som ökar mest. Detta går igcn i samhället i stort och såväl inom Härryda kommun som inom riket är det främst inom vård och omsorgs- och serviceyrken som nivåerna är höga. Försäkringskassans prognos är att det kommer ske en mindre ökning av nya sjukfall bland dem med anställning och en svag ökning på längden av dessa sjukskrivningar. Då sjukskrivningarna i Härryda kommun tidigare har följt siffrorna på nationell nivå väl är det troligt att de längre sjukfrånvarotillfìillena kommer aff öka även inom Härryda kommun. Bedömningen är att sjukfrånvaron inte kommer att minska ftir förvaltningen som helhet, men att den är fortsatt låg för några av sektorerna. För att korta sjukskrivningstiden har fürvaltningen en dialog med Försäkringskassan och Arbetsfürmedlingen ftir att genom rehabiliteringskedjan möjliggöra återgång i arbete så snart det är möjligt för den enskilde. Dessutom arbetar personalspecialisterna speciellt med att stödja cheferna i dcnna fråga. Arbetsmiljöarbetet syftar bland annat till att minska sjukskrivningstalen. Exempelvis inom ftirskolan bedrivs hyfs projektet lor att öka medvetenheten kring hygien. Man arbetar även med ffsisk planering och bullerdämpande åtgärder. l0 17

20 \t...t;t'pì.t I Ll..t.s1:. I Òll.9t"K'tf)lls'()t't:.ll(; 11'.'iIDt'. L'l:.ll.K.\i,1\ll{l"l's'll.{l MÅLUppFyLLELSE FöR sektorsövnncnrpande verksamnnrsvrår, Miljö Av 27 verksamhetsmåi, så bedöms 20 uppnås eller delvis uppnås. Tre av verksamhetsmålen har inte kunnat bedömas och ffra av verksamhetsmålen bedöms inte uppnås. Målet "Antalet körda kilometer med bil i tjänsten minskar med 15 procent till20l5 räknat frân2009" bedöms inte uppnås. Prognosen redovisar mil med bil i tjänsten.2013 kördes mil med bil i tjänsten. Målet "senast 2013 identifieras områden med tysta kvaliteter for att bevara ljudmiljöer ftjr friluftslivet" bedöms inte uppnås. Utredningen kommer att fìirdigställas Målet "En Friluftsplan tas fram 2015 som komplement till Grön Plan och Naturvårdsplan" uppnås inte. Målet "Initiera eller medverka till atttvänaturvårdsprojekt staéar årligen" bedöms inte uppffllas på grund av attinganya naturvårdsprojekt söktes Ny ansökningsomgång är i december Energipolitiska inriktningsmål Samtliga tre verksamhetsmål bedöms uppnås Folkhälsa samt alkohol, narkotika och tobak Inom folkhälsa finns det fem verksamhetsmåi, varav ffra bedöms uppnås och ett bedöms inte uppnås. Verksamhetsmålet "Vårdnadshavare erbjuds ökat stöd om vad som främjar barns hälsa och utveckling" uppnås inte. Prognosen blir lägre avseencle antal vårclnaclshavare som deltar i föräldrautbildning än budgeterat på grund av att en tonårsgrupp ställdes in under våren. För få anmälningar var orsaken. Förskoleverksamheten ser att det behöver en störe insats für attfäigäng föräldraträffar inom förskolan. När träffarna väl är igång fînns ett stort intresse bland föräldrama av fler träffar. Inom alkohol, narkotika och tobak, så finns det åtta verksamhetsmåi, varav fem bedöms uppnås och tre bedöms inte uppnås. Verksamhetsmålen "Metoder for upptäckt av normbrytande beteende används i kommunens samtliga ftirskolor" samt verksamhetsmålet "Gemensamma seminarier UTIISOC i modellen" bedöms inte uppnås. Implementering av Pinocciometoden har ersatts av nya samverkansformer genom förskolesamss där kunskap om Pinoccio används. Eftersom det skulle ta så lång tid att implementera modellen inom hela förskole-/skolverksamheten bedöms detta som mer effektivt. Verksamhetsmålet "Resultat av vården skall systematisk foljas upp på individnivå och bedömning skall göras om insatserna svarade mot behoven" bedöms inte heller uppnås. Utvärderingen på individnivå av genomförda insatser har påbörjats. Bedöms inte kunna genomföras i samtliga ärenden utan utfall på 75 procent prognostiseras. - ll - 18

21 /;/,\.'1Àrîl f )R.1l.' \.ji\\:(;l.\ FINANSFöNVAT,TNINGEN Driftredovisning lkr Prognos 2014 Budgel 2014 Awìkelse 2014 Bokslut 2013 finansiell kostnad Budgeterad löneökning for 2014 Budget ftir löneökningar for 2013 Skatteintäkter, utj ämning m. m.m Finansiell kostnad für pensioner Finansiella intäkter och kostnader, exkl finansiell kosfnad ffir pensioner l t 77t 505 l0 066 t l I t' tt7 Nettokostnad -t s ', I 500 Helårsprognosen für finansfürvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse på totalt 34,6 mkr Överskottet hänfor sig till flera poster som bland annat finansiella kostnader och löneökningar. Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader redovisar sammanlagt en positiv avvikelse på 18,5 mkr. Budgetöverskott med totalt 5 mkr beräknas för personalkostnader på grund av lägre löneökningar 2013 och2014. Dessutom har årets budget for löneökningar ej justerats utifrån det stora överskottet i bokslutet 2013, vilket innebär ett prognostiserat överskott med 12 mkr. Förmedling av el inom kommunen beräknas redovisa ett överskott på 1,5 mkr. Skatt e intdkt er, utj dmnin g m. m. SKL lämnade nya prognoser enligt cirkulär 14:17 och 14:18. Skatteintäkterna pekar på en positiv awikelse pä drygt 4 mkr. Skatteintäkter inklusive korrigering av slutavräkning20l3 och prognos ftir slutavräkning2014 samt inkomstutjämningsbidrag redovisar ett överskott på 1 mkr. Kommunal fastighetsavgift redovisar ett överskott pã2 mkr. Övriga poster redovisar sammanlagt ett överskott på drygt I mkr. F inansiella intäkter och kos tnader Ny prognos från KPA redovisar en lägre finansiell kostnad for pensionsskulden med totalt 5,6 mkr Finansnettot i övrigt prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 6,1 mkr

22 i 7,\: r,\i1/ ( ) ll lt!1!.'l -:\: I t\' ( ; 1,.\: Rapport medelsftirvaltning Kommunens finanspolicy anger att förvaltningen tertialvis skall lämna rapport till kommunstyrelsen avseende medelslorvaltningen för koncernen. Härryda kommun och Härryda Energi AB (HEAB) har ett gemensamt füretagskonto, vilket innebär att man kan använda likviditeten inom hela koncernen. Kontot administreras av kommunen och kontakter tas löpande för att gemensamt planera ftjr aktuell likviditetssituation. Koncernen har fram till mars fortfarande en högre likviditet än vad som är önskvärt. Orsaken är en i huvudsak en kombination av högre likviditet under är 2013 än planerat och beslutade icke genomfürda markinköp. Kommunen har budgeterat för en långfristig upplåning på 650 mkr. Förvaltningen bedömer inte att upplåningsramen kommer att utnyttjas fullt ut under året. Ytterligare upplåning kommer dock troligen att ske under ftirutsättning att beslutade markförvärv genomftirs under året. Låneskulden kommer dock atlvara väsentligt lägre än budgeterat vid årsskiftet. Kommunen har gått i borgen för FIEAB:s långfristiga upplåning upp till sammanlag! I20 mkr. Bolaget att ytterligare upplåning är nödvändig, men troligen inte hela det garanterade beloppet. Tillsvidare finansieras likviditetsbehovet av en ökad kredit kopplad till koncernkontot på sammanlagt 30 mkr. HEAB använder alltså kommunens likviditetsöverskott. Finanspolicyn har füljts under perioden och det finns ingen anledning till awikelser under överskådlig rid. Tabellen nedan redovisar koncernens placeringar och upplåning. Rapport medelsförvaltning, mkr Datum: Placeringar Svenska staten Svenskt kreditinstitut med samma rating som svenska staten Kommuninvest i Sverige AB (publ.), svenska kommuner och landsting Svensk bank/kreditinstitut/bostadslåneinstitut med lägst K2 resp A2 rating Certifikat med A-2, P-2 eller K2 rating Strukturerade produkter med kapitalgaranti. Utgivare med lägst A- eller A-3. Kommunen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HEAB Koncernen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt aktuellt belopp, mkr 0,0 0,0 0,0 Genomsnittlig återstående löptid, mån - Minsta genomsnittliga ränta pà utestàende placeringar 0,0 0,0 Banktillgodohavanden, mkr Koncernkonto, mkr - aktuell ränta 155,5 155,4 0,59% -5,0-5,0 1,26% 150,5 150,4 0,59% Övriga likvida medel, mkr 0,1 0,1 Lån Total låneskuld, mkr varav med fast ränta med rörlig ränta - genomsnittlig ränta 325,0 225,0 100,0 2,85% 80,0 80,0 0,0 3,05% 405,0 305,0 100,0 2,89% Förfall, andel inom 12 mån 23,0% 12,5% 21,0%