Årsredovisning 2009 Byggebo i Oskarshamn AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009 Byggebo i Oskarshamn AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2009 Byggebo i Oskarshamn AB 1

2 5 år i sammandrag Nettoomsättning (kkr) Resultat efter finansiella poster (kkr) Balansomslutning (kkr) Eget Kapital (kkr) Soliditet (%) 6,1 % 6,2 % 6,8 % 3,7 % 3,9 % Investeringar (kkr) Antal anställda (st)

3 Årsredovisning 2009 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer

4 4

5 VD har ordet 2009 ett historiskt år! Under 2009 har större delen av tiden ägnats åt arbete med ett effektiviseringsprogram för att utveckla verksamheten under de närmsta åren och komma till rätta med den finansiella situationen. Ekonomin har varit och kommer att vara i fokus under lång tid framöver för att möjliggöra en vändning av den negativa ekonomiska trend som varit i företaget under det senaste decenniet. I det läge Byggebo befinner sig är det viktigt att balansera åtstramningar inom vissa områden med satsningar inom andra så att verksamheten utvecklas över tid. Hittills är det mycket som pekar på att vi är på rätt väg! Resultatet för år 2009 är bättre än förväntat trots lägre uthyrningsgrad. De enskilt största orsakerna till det förbättrade rörelseresultatet är historiskt låg ränteläge samt det intensiva arbete som inletts med att bromsa kostnadsutvecklingen i företaget. Det som ändå gör att resultatet slutar på minus är att företaget tvingats till oplanerade åtgärder inom det fastighetsbevarande underhållet samt förändringar som medfört omstruktureringskostnader under året. Den 12 maj inbjöds till en historisk årsstämma som för första gången var öppen även för allmänheten. I samband med denna anordnades öppet hus på företagets huvudkontor och många intresserade kom för att lyssna på vad företaget jobbar med. Under hösten har ledningen arbetat fram ett förslag till rekapitalisering av företaget. Syftet är att minska företagets känslighet för ränteförändringar på finansmarknaden. Vidare behöver medel frigöras till satsningar på fastighetsbevarande underhållsåtgärder, ökande avskrivningar av fastigheternas bokförda värden samt amorteringar av låneskulden. I skrivande stund arbetar ägaren tillsammans med styrelsen och företagsledningen på bred front för att möjliggöra en lösning som långsiktigt stabiliserar ekonomin i företaget och skapar förutsättningar för ytterligare effektiviseringsåtgärder. En mycket viktig del i detta arbete är att frigöra medel för att ekonomiskt orka med de aktiviteter som identifierats i den underhållsplan som företaget arbetat fram under hösten. I ett fastighetsföretag är underhållsområdet avgörande för det långsiktiga resultatet. Befolkningsunderlaget i kommunen sjunker och antalet hushåll har minskat som en följd av lågkonjunkturen. Detta påverkar direkt efterfrågan på företagets lägenheter. Situationen på arbetsmarknaden är fortsatt oviss, men i och med den mervärdessatsning som Oskarshamns kommun står inför samt det rekryteringsbehov som uppstår för att ersätta 40-talisterna borde det medföra att befolkningen sakta men säkert kommer att öka. Arbetet med energieffektiviseringar har intensifierats under året och kommer att vara i fokus de kommande åren. Värdet av att kunna minska energiförbrukningen tillsammans med våra kunder har en avgörande betydelse både för kostnadsutvecklingen och för miljön. Byggebo har under hösten initierat arbetet med ständiga förbättringar och kvalitetssäkring vilket ska utmynna i ett certifierbart ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Målet är att säkerställa kvaliteten i företaget och minska kvalitetsbristkostnaderna för att på så sätt skapa utrymme för andra viktiga aktiviteter. Under året har också en uppföljning av organisationen genomförts för att bättre möta de förändrade behov som vuxit fram i samhället. Denna har lett till en organisationsförändring som ska öka flexibiliteten samt förbättra tillgänglighet och bemötande. Här finns goda förutsättningar att lyckas tack vare alla de engagerade och kompetenta medarbetare som organisationen består av. Förändringen innebär att vissa omstruktureringskostnader belastat årets resultat. Under innevarande år kommer beslut att tas om de nya reglerna för kommunala bostadsbolag som regeringen lagt fram. Just nu arbetar Finansdepartementet med en proposition som ska avlämnas för slutbehandling i riksdagen före sommaruppehållet 2010 och träda i kraft vid årsskiftet 2010/2011. Bedömningen är att det nu finns goda förutsättningar för att etablera ett regelverk som är hållbart i längden, har ett brett stöd och inte strider mot EU-rätten. Regelverket kommer i allra högsta grad att påverka Byggebo och vår verksamhet. Benoni Ingelsjö Verkställande direktör 5

6 Marknad och uthyrning Marknad Marknadssituationen har hårdnat ytterligare under det gångna året. Arbetslösheten har stigit och ungdomar bor kvar hemma längre. Befolkningen har minskat främst orsakat av inrikes utflyttning, så även 2009 då befolkningsminskningen uppgick till ett 80 tal personer. Dessutom har konkurrensen ökat mellan de olika boendeformerna i och med det sjunkande ränteläget. Bostadsmarknaden i Oskarshamns kommun består av drygt bostäder. Hälften av bostadsbeståndet utgörs av villor. Byggebo:s bestånd på lägenheter utgör ungefär 20 % av marknaden, vilket är i samma nivå som riksgenomsnittet. I Oskarshamns kommun bor det för närvarande drygt invånare. Var femte invånare är pensionär medan var tionde invånare är mellan år. Ungefär 12 procent av befolkningen har utländsk bakgrund. För Byggebo:s del innebär detta faktum att organisationen möter människor med olika kulturer och bakgrund vilket ställer höga krav på vårt bemötande. Runt 40 % av alla som flyttar till Oskarshamn väljer initialt Byggebo som hyresvärd. Styrkan för Oskarshamn som kommun är ett relativt starkt näringsliv. Här finns Scania, OKG, SAFT, Elajo, ABB, Liljeholmens Stearinfabrik, SKB, Smålandshamnar, Be- Ge Industri AB m.fl. Situationen på arbetsmarknaden är fortsatt oviss med anledning av konjunkturläget, men i och med den mervärdessatsning som Oskarshamns kommun står inför samt det rekryteringsbehov som uppstår för att ersätta 40-talisterna borde det medföra att befolkningen sakta men säkert kommer att öka. Årets marknadsaktiviteter har koncentrerats på att minska antalet outhyrda lägenheter, i första hand i Kristineberg och Kristdala, där vakanserna återigen är större än målsättningen. Ytterligare satsningar har gjorts för att öka boendetiden och antalet kvarboende inom företaget, vilket är ett prioriterat arbetsområde. Under året har också beslutats att företaget ska fokusera på befintliga kunder vilket gjort att marknadsföring och sponsring kraftigt kommer att minskas under kommande år. Åtgärder kommer istället att riktas mot att öka attraktionen i vårt bostadsbestånd och på så sätt få nya och fler kunder. Ett led i detta är att ytterligare öka tillgänglighet och flexibilitet för våra kunder. Därför har en ny organisation skapats för ekonomi och administration, där uthyrningen ingår. Dessutom har beslut tagits om att införa ett nytt flexibelt telefonsystem med funktioner för vidare val, kö- och uppringningsfunktion, vilket avsevärt kommer att underlätta för våra kunder i kontakten med oss. Lägesfördelning (Bostäder och lokaler) Övrigt Ytterområden m m 2 2 8% 0% Kristineberg m 2 43% 49% Lägenhetsstorlekar 4 ROK och större 10% 20% 3 ROK 24% 3 ROK 4 ROK och större 2% 39% 46% 41% 18% Centralt m 2 1 ROK och mindre 2 ROK Lediga lägenheter per ROK 1 ROK och mindre 6

7 100% 80% 60% 40% 20% 0% Om- och avflyttningar Omflytt Avflytt Totalt antal bostäder Lediga lgh/område rok 2 rok 3 rok 4 rok > Totalt Ytterligare åtgärder för att öka attraktionen för Byggebo som hyresvärd, är ett nyinfört mervärde i form av en mervärdescheck för våra kunder. Denna gäller i valfri butik som är ansluten till Oskarshamns köpmannaförening och värdet baserar sig på den enskilde kundens hyra. Detta mervärde gynnar både Byggebo och kunden samtidigt som det stärker handeln i Oskarshamn. Vidare anordnas en tillställning för medlemmar i den så kallade Vikingaklubben, kunder som bott hos Byggebo utan uppehåll i 25 år eller mer och som särskilt uppmärksammas för detta. Dessa kunder är mycket viktiga för företaget och ska uppskattas för sin lojalitet. Förutom detta har Byggebo under året genomfört en mängd olika kundarrangemang i syfte att skapa attraktiva mervärden för våra kunder. Här kan nämnas Upplevelsedag, Hundens dag, Allsång på taket, Motordag, Grill-SM, Fotoorientering mm. Som alltid är dessa arrangemang mycket uppskattade och Byggebo kommer aktivt att fortsätta att skapa mervärden för våra kunder och utveckla hyresrätten till en än mer konkurrenskraftig boendeform. Uthyrning Under året har uthyrningsgraden varit 96 % trots att antalet vakanta lägenheter mer än fördubblats, från 50 st till 113 st, under året Centralt Kristineberg Ytterområden Antal uthyrda lägenheter Antal uthyrda lägenheter Totalt antal lägenheter Vid årsskiftet fanns 36 st 1:or, 33 st 2:or, 33 st 3:or och 11 st 4:or (eller större) omgående lediga. Kundomsättningen var förra året ca 19 %, vilket innebär 480 st avflyttningar Interna omflyttningar var under året ca 5 % (138 st). Under 2009 tecknades åtta färre kontrakt med personer som flyttade till kommunen än de som valde att lämna Oskarshamn. Boendetiden för hela beståndet var följande: 22 % har bott upp till ett år 25 % har bott upp till tre år 14 % har bott mellan tre till fem år 17 % har bott mellan fem till tio år 22 % har bott längre än tio år, av dessa har 8,5 % har bott längre än tjugofem år Antalet besökare på vår hemsida är fortsatt högt och det är många som väljer att lämna sin intresseanmälan via hemsidan. 7

8 Teknik och förvaltning 1990-talet Åldersfördelning m 2 (Nybyggnad/Ombygnad) 1950-talet 61 % 1 %7 % 1960-talet 11 % 20 % 1970-talet 1980-talet 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Underhållskostnad i procent av fastighetskostnad Byggebo Sabos snitt Underhåll Belopp i kkr Tidigarelagt underhåll Planerat underhåll 8

9 Miljöarbete Med tanken på allas vår miljö har under året arbetet med att minska miljöpåverkan intensifierats. Vi har under året fortsatt med det besparingsarbete som pågått under några år. Främst gäller det förbrukning av el, vatten och värme men även besparing vad gäller den miljöpåverkan som vår verksamhet har. Vattenförbrukningen har under de senaste åren minskat med ca 5%. Förbrukningen av el och värme har med hjälp av de senaste årens investeringar och idoga arbete inneburit en minskning. De nya fordon som inhandlats har varit av den typ som på bästa sätt kan minska miljöpåverkan utan att göra avkall på effektivitet och arbetsmiljö, vilket har inneburit att tre bilar med dieseldrift och partikelfilter har införskaffats. Dessutom har en ny traktor samt ytterliggare ett elfordon tillkommit i fordonsflottan samtidigt som de tidigare fordonen med mer miljöpåverkan tagits ur drift inom organisationen. Byggverksamheten Under 2009 har omställning gjorts gällande lägenheter som ligger i direkt anslutning till gruppboendet Liljan. Detta har inneburit att flera ungdomar med särskilda behov kunnat flytta hemifrån och fått ett rikare liv. Balkongrenoveringar har skett på Mäster Palms väg samt på Ekbackevägen i Påskallavik. Detta har inneburit att det i framtiden inte kommer att kräva samma underhåll som tidigare utförande har gjort. Hållbarare material har valts samt att en allmän renovering gjorts. För att förbättra arbetsmiljön samt att minska miljöpåverkan för sophantering har så kallad Moloklösning gjorts i Kv. Pilen i centrala Oskarshamn, samt vid det gröna och röda höghuset i Kristineberg. Detta innebär att sophanteringen sker utomhus i nedgrävda behållare om 5 m 3. Med fler sådana behållare kan både tömningsfrekvensen och utsläppen minska. Det innebär samtidigt att soprummen flyttas ut ur husen och på så sätt fås ett bättre hygieniskt klimat i byggnaderna. Under året har dessutom bättre och effektivare belysningslösningar monterats i Kv. Viggen samt i garage. Detta innebär effektivare bestyckning och armaturer samt att effektivare styrning monterats Detta innebär bättre ljusförhållanden och minskad förbrukning. Underhåll Underhållsarbeten har under året gjorts utemiljön på fastigheten Saltsjöbad, vilket innebär enklare och effektivare skötsel samt uppfräschning av den vackra ekparken. Detta både till hyresgäster och grannars glädje. Entrétaket på Kv. Elefanten har renoverats då läckage uppkom under året. Uppföljning av detta kommer att ske under Golven på uteplatserna vid Tvärgatan i Påskallavik har renoverats och genomgåtts. Fasaderna på Vattugatan 7-9 i Påskallavik har under 2009 målats om i vitt och grått vilket innebar ett lyft för fastigheten. Dock har ej balkongerna färdigställts, då Kung Bore tog sitt grepp om oss lite för tidigt för att hinna med detta. I sedvanlig ordning har vi under sommaren har ett stort antal sommarjobbare anställda. De har hållit på med underhållsarbeten, främst målning och tvättning utomhus, vilket har gett ett bra och kostnadseffektivt resultat. Det periodiska underhållet i lägenheter har under året varit omfattning lika tidigare år. Vissa fluktureringar finns mellan åren, men under 2009 har 238 lägenheter omfattats det underhållsarbetet. Under året har en ny underhållsplan tagits fram. Denna pekar på att det finns mycket att göra inom beståndet. Främst är det fönster som behöver åtgärdas i fastigheter uppförda på 1970-talet samt att det bör göras stamrenoveringar på ett stort antal fastigheter. Utöver detta bör även andra fastighetsbevarande underhållsarbeten genomföras. Teknik I samarbete med räddningstjänsten har ett arbete gällande modernisering av larmsändare för automatiska brandlarm inletts under Detta beroende på att Räddningstjänsten byter system för hanterandet av dessa. Det kommer dock inte att kunna färdigställas förrän under Styr- och reglerutrustning har under året bytts ut i Kristdala för att kunna inkorporeras i det väl fungerande system som finns i övriga beståndet. Vissa energisparåtgärder gällande främst ventilation har även de genomförts i företaget. Detta har mera handlat om styrning av ventilation och vilka gångtider denna skall ha, samt att styra ventilationen efter verklig luftkvalitet har även inneburit att vi har börjat att titta på s.k EPC-projekt med olika entreprenörer som motpart. Detta innebär att energisparåtgärder föreslås av entreprenör som då lämnar energispargarantier. Detta kommer även att fortsätta under

10 Organisation och personal Personal Administration och ekonomi Ledningsgrupp under perioden : Adelgren Mats ( VD) Gunnarsson AnnChatrine ( Ekonomichef) Hardebrant Jan ( Marknads- och försäljningschef) Oscarsson Kurt ( Teknisk chef) Ledningsgrupp under perioden : Gunnarsson AnnChatrine ( tf VD och Ekonomichef) Hardebrant Jan ( Marknads- och försäljningschef) Oscarsson Kurt ( Teknisk chef) Ledningsgruppen under perioden : Ingelsjö Benoni ( VD) Gunnarsson AnnChatrine ( Ekonomichef) Hardebrant Jan ( Marknads- och försäljningschef) Oscarsson Kurt ( Teknisk chef) Byggebo har externa administrativa förvaltningsuppdrag motsvarande en yta om ca m 2. De externa administrativa uppdragens andel av totalt administrerade ytor är drygt 26 %. Förvaltning Byggebo har externa tekniska förvaltningsuppdrag om ca m 2. Vilket motsvarar drygt 23 % av totalt förvaltad yta. Styrelse och revisorer Styrelsen, som är vald av Oskarshamns Kommunfullmäktige för tiden fr o m årsstämma 2008 t o m årsstämma 2009, har haft följande sammansättning: Ledamöter Nilsson Ulf, ordf, Larsson Mathias, vice ordf Bergvall Yvonne Ohlsson Per-Ola Rundbäck Lars Schierenbeck Anders Sjöö Ulf Styrelsen, som är vald av Oskarshamns Kommunfullmäktige för tiden fr o m bolagsstämma 2009 t o m bolagsstämma 2010, har följande sammansättning: Ledamöter Nilsson Åke, ordf, Larsson Mathias, vice ordf Bergvall Yvonne Ohlsson Per-Ola Rundbäck Lars Schierenbeck Anders Sjöö Ulf Fr o m extra bolagsstämma väljs inga ersättare för valda ledamöter. Arbetstagarrepr. utsedda av resp. fackförening vid Byggebo AB enligt nedan: Nyberg Torbjörn Karlsson Christian SKTF Fastighetsanställdas förbund Fr o m extra bolagsstämma väljs inga ersättare för valda arbetstagarrepresentanter. Auktoriserad revisor Tyréus Göran Auktoriserad revisorsersättare Hjalmarsson Håkan För tiden fr o m bolagsstämma 2008 t o m bolagsstämma Lekmannarevisorer Maurits Jonny Johansson Jan-Eric Ersättare Bolling Hans Karlsson Karl-Gunnar De förtroendevalda revisorerna är utsedda av Oskarshamns kommunfullmäktige för tiden fr o m bolagsstämma 2009 t o m bolagsstämma Verkställande direktör för Byggebo AB var Mats Adelgren för perioden T f VD var AnnChatrine Gunnarsson under perioden Fr o m är Benoni Ingelsjö Verkställande direktör för Byggebo AB. Under året har styrelsen haft 12 sammanträden. Ordinarie årsstämma hölls Organisationstillhörighet Byggebo AB är ansluten till SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och till Fastigo (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation). 10

11 Åldersfördelning < Antal anställda Anställda Administration och arbetsledning Fastighetsanställda Män Kvinnor Ledingsgruppen sittande: Benoni Ingelsjö, stående från vänster till höger: AnnChatrine Gunnarsson, Kurt Oscarsson, Jan Hardebrant 11

12 12

13 Förvaltningsberättelse Belopp inom parantes avser föregående år. Styrelsen och verkställande direktören för Byggebo i Oskarshamn AB med säte i Oskarshamn, , får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Allmänt om verksamheten Byggebo ägs i sin helhet av Oskarshamns kommun. Företaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter med bostäder, lokaler eller andra anläggningar samt därmed förenlig verksamhet. Företaget tillträdde fastigheten, Saltsjöbad 5 i Oskarshamn, Fastigheten består av m 2 mark, 6 lägenheter (497 m 2 ) och 1 lokal (95 m 2 ). Under våren har parkområdet kring fastigheten rensats upp, träd fällts och nyanläggningar gjorts. Fastigheten har gåtts igenom och eftersatta reparationer och underhåll har genomförts. Visst arbete kvarstår. Den 5 mars 2009 beslutade Byggebo:s styrelse att med omedelbar verkan entlediga Mats Adelgren från sin tjänst som VD för företaget. Adelgren skulle ha slutat sin anställning och ny VD, Benoni Ingelsjö, var rekryterad med tillträde som VD Benoni Ingelsjö tillträdde som VD För perioden utsågs AnnChatrine Gunnarsson som tf VD. Företaget är indraget i en tvist med fd VD Mats Adelgren som kommer att avgöras genom skiljedomsförfarande. Tvisten påverkar bolagets resultat Ekonomisk översikt Styrelsen beslutade 2007 att Byggebo skulle rikta särskilda insatser för att lyfta fram Kristinebergsområdet. Projektet Kristineberg Framåt sjösattes och extra medel och förutsättningar tillskapades. Projektet innebar bland annat att hyrorna i Kristinebergsområdet för bostäder, förutom studentlägenheter, möblerade lägenheter och andrahands kontrakt, lämnas oförändrade (frysta) t o m Fr o m höjdes hyrorna som har varmhyra i de områden som inte omfattas av fryst hyra enligt ovan med 3,4 %, utom för Påskallavik och Kristdala som höjdes med 1 %. För bostäder med kallhyra blev höjningen 2,9 %. 10 st lägenheter i Påskallavik fick ingen hyreshöjning. Nettoomsättningen var 2009 kkr ( ). Trots en ökad vakansgrad har nettohyresintäkterna ökat tack vare en högre hyreshöjning 2009 samt tillkommande intäkter av fastigheten Saltsjöbad 5. Fastighetskostnaderna uppgår till kkr (86 088). Det är framförallt kostnaderna för uppvärmning och reparation- och skötsel som är högre Fastigheten Saltsjöbad 5 har inverkan på kostnadsökningen genom särskilda insatser, se ovan. Centrala administrations- och försäljningskostnaderna uppgår till kkr (19 589). I ökningen finns bl a omställningskostnader som har uppstått i samband med den omorganisation som genomfördes i december Finansiella poster, ränteintäkter, räntebidrag och räntekostnader tillsammans, har blivit lägre och är kkr (77 673) Likvida medel uppgick till kkr (683), därtill tillkommer outnyttjad checkräkningskredit om kkr (25 000). NYCKELTAL (kkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Eget Kapital Soliditet 6,1 % 6,2 % 6,8 % 3,7 % 3,9 % Investeringar Antal anställda Framtida utvecklingen Vid hyresförhandlingar , avseende de enheter som inte omfattas av frysta hyror, kom parterna överens om att hyrorna höjs med 2,05 % för bostäder, garage, bilplatser, skärmtak, förråd och tillval. Ingen hyreshöjning sker för 10 st lägenheter i Påskallavik. Hyreshöjningen gäller fr o m Styrelsen har lämnat en hemställan om rekapitalisering av företaget till ägaren Oskarshamns kommun. Hemställan är under bearbetning av kommunens företrädare och beslut kommer att tas under första halvåret Inför styrelsens hemställan uppdrogs åt SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) att åskådliggöra hur föreslagen värderingsmetod, som finns beskriven i Allvill-utredningen, kommer att påverka företagets bokförda restvärden vid ett införande. Sophia Mattsson-Linnala från SABO lämnade en redogörelse för Allvills påverkan enligt ovan vid kommunfullmäktiges sammanträde I skrivelsen till kommunen om rekapitalisering har styrelsen bedömt nedskrivningsbehovet, avseende de bokförda fastighetsvärdena, till 380 MSEK i det fall Allvillutredningens regler införs. 13

14 Finansiella instrument Redovisning av swap-avtal Löptid Bank Swapnr/Avtal Belopp Fr o m T o m Typ av ränta Aktuell ränta % Swedbank Fast Swedbank Rörlig Nordea Rörlig Nordea Fast Den Danske Bank C Fast Den Danske Bank C Rörlig Credit Suisse Rörlig Credit Suisse Fast Credit Suisse Fast Credit Suisse Rörlig Credit Suisse Fast Credit Suisse Rörlig Credit Suisse Fast Credit Suisse Rörlig Företaget har inte upptagit några nya finansiella instrument under året. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer I väntan på ikraftträdandet av Bokföringsnämndes rekommendation angående värdering av fastigheter sker värdering av företagets fastighetsinnehav, såsom tidigare, genom drift och betalnettometoden med genomsnittligt erlagd ränta som avkastningsränta och med samtliga områden sammanslagna. Sammantaget och enligt redovisad metod bedöms fastighetvärdena motsvara bokfört restvärde. Metoden är vanligt förekommande inom den s k allmännyttan. Så snart beslut i frågan tillkännages kommer företaget att tillämpa lämnade rekommendationer. Företaget kommer att påverkas av den proposition som Finansdepartementet kommer att förelägga för riksdagen rörande regelverk för den s.k. allmännyttan. Utredningen som ligger till grund för propositionen kallas populärt för Allvillutredningen och innebär stora förändringar. I övrigt se VD har ordet. Beslut rörande pågående tvist med fd VD Mats Adelgren beräknas vara slutförd under första halvåret Förslag till vinstdisposition Byggebo:s ekonomiska ställning per och det ekonomiska resultatet av 2009-års verksamhet framgår av balans- och resultaträkningar med tillhörande noter. Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman, att den uppkomna förlusten, kr :29, överkursfonden, kronor :00 och tidigare balanserad förlust, kronor :22 överföres i ny räkning. Känslighetsanalys Faktor Förändring Påverkan i kkr Hyresförändring bostäder ± 1 % Hyresförändring lokaler ± 1 % 204 Vakansgrad ± 1 % Ränteförändring ± 0,1 %

15 Resultaträkning Belopp i kkr Not Rörelsens intäkter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Underhållskostnader Driftkostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetskostnader Centrala administrations- och försäljnings kostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat 6, Finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter Statliga bost. byggn. subv. (räntebidrag) Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt ÅRETS RESULTAT

16 Balansräkning Belopp i kkr TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Balanslåneposter Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Förråd och förnödenheter Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplup. intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

17 Balansräkning Belopp i kkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 20 Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier Reservfond ( varav överkursfond kkr ) Summa bundet eget kapital Fritt Eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt Eget kapital Summa Eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit, limit kkr Skulder till ägaren/kommunen Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder BoSparskuld Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18 Kassaflödesanalys Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av finansiella tillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning/Utrangering av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Betalda räntor och erhållen utdelning Resultat fr övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Erhållen räntesubvention Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Avsättningar till pensioner Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Operativt kassaflöde Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring i rörelsekapital Investeringar Operativt kassaflöde Nettolåneskuldens förändring Nettolåneskuld vid årets början Upptagande av nya räntebärande skulder Amortering av räntebärande skulder Förändring av likvida medel Nettolåneskuld vid årets slut

19 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kkr Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar, som säkerhet för skulder till kreditinstitut Kapitalförsäkringar Ansvarsförbindelser Garantifond Fastigo Noter till resultat- och balansräkning Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagens bestämmelser och i förekommande fall Bokföringsnämndens allmänna råd. Vad gäller redovisning av pensionsskuld tillämpas FAR:s rekommendation nr 4 "Redovisning av pensionsskuld och pensionsskostnader". Resultaträkningen är funktionsindelad och anpassad efter branschrekommendationer. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Fordringar, har efter individuell prövning, tagits upp till belopp varmed de beräknas inflyta. Inlösta swappar har reducerat räntekostnader med hela sitt inlösenbelopp. Avskrivningsprinciper Byggnader anskaffade fram till 1986 skrivs av enligt linjär metod med 2 % per år och ny- och ombyggda byggnader från 1986 skrivs av enligt annuitetsmodell om 50 år, med enstaka undantag. I avskrivningunderlaget ingår även underhålls- och UER-posterna. Ersättningslåneposten som motsvarar den tidigare s k paritetsreglerade skuldökningsposten redovisas som balanslånepost och direktavskrivningen sker liksom tidigare med 3 % på ursprungligt belopp. Avskrivningarna på maskiner och inventarier har gjorts enligt linjär metod. Den tillämpade livslängden är 5 år. Byggnadsinventarier och tillval skrivs av på 10 år, styr- och regler installationer på 20 år och inventarier tillhörande möblerade lägenheter skrivs av på 3 år. Balanslånepost Balanslånepost är Ersättningslånepost, som aktiverats som tillgångspost med stöd av "Lag med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m m", (SFS 1975:172, 1979:314, 1982:644, 1983:973 samt 1989:858). Lager Reservdelslager i förråd har efter inventering per värderats efter lägsta värdes principen, till anskaffningsvärdet. Eget Kapital Aktiekapitalet uppgår till kkr ,0, Antalet aktier var, per , st. Av reservfondens totala belopp, kkr , är kkr det som tidigare redovisades som överkursfond och kkr konsolideringsfond. Dessutom finns en överkursfond under fritt eget kapital om kkr

20 Noter till resultat- och balansräkning Not 1 Hyresintäkter Bostäder Lokaler Varmgarage Parkeringsplatser Övrigt (förråd m m) Summa Avgår: Hyresbortfall outhyrt Bostäder Lokaler Varmgarage Parkeringsplatser Hyresrabatter Övrigt (förråd m m) Summa Totalt hyresintäkter Not 2 Övriga intäkter Vinst vid avyttring Gästlägenhet Ersättning för indrivningskostnader Återvunna fordringar Ersättning för förvaltningsuppdrag Ersättning för försåld värme Diverse intäkter Summa övriga intäkter Not 3 Driftkostnader Reparation- och skötselkostnader Skadegörelse Uttagsskatt Vattenförbrukning Fastigheter, elförbrukning Uppvärmningskostnad och sotning Sophantering Försäkringskostnad Avskrivna fordringar och övriga risk. kostnader Hyresgästföreningen Summa driftkostnader Not 4 Avskrivnngar Tillgångar Byggnader inkl UER-investeringar Maskiner och inventarier Datorprogram Byggnadsinventarier och tillval Balanslåneposter Ersättningslåneposter Summa avskrivningar Not 5 Centraladministration Löner och övriga personalkostnader Styrelse- och revisionskostnader Konsulttjänster Övriga administrationskostnader Marknadsföring- och informationskostnad Summa centraladministration Not 6 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medeltalet anställda (varav män) VD & Ledningsgrupp 4 (3) 4 (3) Övriga 52 (35) 53 (36) Totalt 56 (38) 57 (39) Styrelse 9 (8) 9 (8) Löner och ersättningar uppgår till: Styrelsen och Verkställande Direktören Löner och ersättningar Sociala kostnader (Varav pensionskostnader) (484.0) (705.2) Övriga anställda Löner och ersättningar Sociala kostnader (Varav pensionskostnader) ( ) ( ) Summa löner och ersättningar inkl sociala kostnader VD innehar särskilt avtal om avgångsvederlag motsvarande 2 årslöner. 20

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer