Årsredovisning 2009 Byggebo i Oskarshamn AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009 Byggebo i Oskarshamn AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2009 Byggebo i Oskarshamn AB 1

2 5 år i sammandrag Nettoomsättning (kkr) Resultat efter finansiella poster (kkr) Balansomslutning (kkr) Eget Kapital (kkr) Soliditet (%) 6,1 % 6,2 % 6,8 % 3,7 % 3,9 % Investeringar (kkr) Antal anställda (st)

3 Årsredovisning 2009 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer

4 4

5 VD har ordet 2009 ett historiskt år! Under 2009 har större delen av tiden ägnats åt arbete med ett effektiviseringsprogram för att utveckla verksamheten under de närmsta åren och komma till rätta med den finansiella situationen. Ekonomin har varit och kommer att vara i fokus under lång tid framöver för att möjliggöra en vändning av den negativa ekonomiska trend som varit i företaget under det senaste decenniet. I det läge Byggebo befinner sig är det viktigt att balansera åtstramningar inom vissa områden med satsningar inom andra så att verksamheten utvecklas över tid. Hittills är det mycket som pekar på att vi är på rätt väg! Resultatet för år 2009 är bättre än förväntat trots lägre uthyrningsgrad. De enskilt största orsakerna till det förbättrade rörelseresultatet är historiskt låg ränteläge samt det intensiva arbete som inletts med att bromsa kostnadsutvecklingen i företaget. Det som ändå gör att resultatet slutar på minus är att företaget tvingats till oplanerade åtgärder inom det fastighetsbevarande underhållet samt förändringar som medfört omstruktureringskostnader under året. Den 12 maj inbjöds till en historisk årsstämma som för första gången var öppen även för allmänheten. I samband med denna anordnades öppet hus på företagets huvudkontor och många intresserade kom för att lyssna på vad företaget jobbar med. Under hösten har ledningen arbetat fram ett förslag till rekapitalisering av företaget. Syftet är att minska företagets känslighet för ränteförändringar på finansmarknaden. Vidare behöver medel frigöras till satsningar på fastighetsbevarande underhållsåtgärder, ökande avskrivningar av fastigheternas bokförda värden samt amorteringar av låneskulden. I skrivande stund arbetar ägaren tillsammans med styrelsen och företagsledningen på bred front för att möjliggöra en lösning som långsiktigt stabiliserar ekonomin i företaget och skapar förutsättningar för ytterligare effektiviseringsåtgärder. En mycket viktig del i detta arbete är att frigöra medel för att ekonomiskt orka med de aktiviteter som identifierats i den underhållsplan som företaget arbetat fram under hösten. I ett fastighetsföretag är underhållsområdet avgörande för det långsiktiga resultatet. Befolkningsunderlaget i kommunen sjunker och antalet hushåll har minskat som en följd av lågkonjunkturen. Detta påverkar direkt efterfrågan på företagets lägenheter. Situationen på arbetsmarknaden är fortsatt oviss, men i och med den mervärdessatsning som Oskarshamns kommun står inför samt det rekryteringsbehov som uppstår för att ersätta 40-talisterna borde det medföra att befolkningen sakta men säkert kommer att öka. Arbetet med energieffektiviseringar har intensifierats under året och kommer att vara i fokus de kommande åren. Värdet av att kunna minska energiförbrukningen tillsammans med våra kunder har en avgörande betydelse både för kostnadsutvecklingen och för miljön. Byggebo har under hösten initierat arbetet med ständiga förbättringar och kvalitetssäkring vilket ska utmynna i ett certifierbart ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Målet är att säkerställa kvaliteten i företaget och minska kvalitetsbristkostnaderna för att på så sätt skapa utrymme för andra viktiga aktiviteter. Under året har också en uppföljning av organisationen genomförts för att bättre möta de förändrade behov som vuxit fram i samhället. Denna har lett till en organisationsförändring som ska öka flexibiliteten samt förbättra tillgänglighet och bemötande. Här finns goda förutsättningar att lyckas tack vare alla de engagerade och kompetenta medarbetare som organisationen består av. Förändringen innebär att vissa omstruktureringskostnader belastat årets resultat. Under innevarande år kommer beslut att tas om de nya reglerna för kommunala bostadsbolag som regeringen lagt fram. Just nu arbetar Finansdepartementet med en proposition som ska avlämnas för slutbehandling i riksdagen före sommaruppehållet 2010 och träda i kraft vid årsskiftet 2010/2011. Bedömningen är att det nu finns goda förutsättningar för att etablera ett regelverk som är hållbart i längden, har ett brett stöd och inte strider mot EU-rätten. Regelverket kommer i allra högsta grad att påverka Byggebo och vår verksamhet. Benoni Ingelsjö Verkställande direktör 5

6 Marknad och uthyrning Marknad Marknadssituationen har hårdnat ytterligare under det gångna året. Arbetslösheten har stigit och ungdomar bor kvar hemma längre. Befolkningen har minskat främst orsakat av inrikes utflyttning, så även 2009 då befolkningsminskningen uppgick till ett 80 tal personer. Dessutom har konkurrensen ökat mellan de olika boendeformerna i och med det sjunkande ränteläget. Bostadsmarknaden i Oskarshamns kommun består av drygt bostäder. Hälften av bostadsbeståndet utgörs av villor. Byggebo:s bestånd på lägenheter utgör ungefär 20 % av marknaden, vilket är i samma nivå som riksgenomsnittet. I Oskarshamns kommun bor det för närvarande drygt invånare. Var femte invånare är pensionär medan var tionde invånare är mellan år. Ungefär 12 procent av befolkningen har utländsk bakgrund. För Byggebo:s del innebär detta faktum att organisationen möter människor med olika kulturer och bakgrund vilket ställer höga krav på vårt bemötande. Runt 40 % av alla som flyttar till Oskarshamn väljer initialt Byggebo som hyresvärd. Styrkan för Oskarshamn som kommun är ett relativt starkt näringsliv. Här finns Scania, OKG, SAFT, Elajo, ABB, Liljeholmens Stearinfabrik, SKB, Smålandshamnar, Be- Ge Industri AB m.fl. Situationen på arbetsmarknaden är fortsatt oviss med anledning av konjunkturläget, men i och med den mervärdessatsning som Oskarshamns kommun står inför samt det rekryteringsbehov som uppstår för att ersätta 40-talisterna borde det medföra att befolkningen sakta men säkert kommer att öka. Årets marknadsaktiviteter har koncentrerats på att minska antalet outhyrda lägenheter, i första hand i Kristineberg och Kristdala, där vakanserna återigen är större än målsättningen. Ytterligare satsningar har gjorts för att öka boendetiden och antalet kvarboende inom företaget, vilket är ett prioriterat arbetsområde. Under året har också beslutats att företaget ska fokusera på befintliga kunder vilket gjort att marknadsföring och sponsring kraftigt kommer att minskas under kommande år. Åtgärder kommer istället att riktas mot att öka attraktionen i vårt bostadsbestånd och på så sätt få nya och fler kunder. Ett led i detta är att ytterligare öka tillgänglighet och flexibilitet för våra kunder. Därför har en ny organisation skapats för ekonomi och administration, där uthyrningen ingår. Dessutom har beslut tagits om att införa ett nytt flexibelt telefonsystem med funktioner för vidare val, kö- och uppringningsfunktion, vilket avsevärt kommer att underlätta för våra kunder i kontakten med oss. Lägesfördelning (Bostäder och lokaler) Övrigt Ytterområden m m 2 2 8% 0% Kristineberg m 2 43% 49% Lägenhetsstorlekar 4 ROK och större 10% 20% 3 ROK 24% 3 ROK 4 ROK och större 2% 39% 46% 41% 18% Centralt m 2 1 ROK och mindre 2 ROK Lediga lägenheter per ROK 1 ROK och mindre 6

7 100% 80% 60% 40% 20% 0% Om- och avflyttningar Omflytt Avflytt Totalt antal bostäder Lediga lgh/område rok 2 rok 3 rok 4 rok > Totalt Ytterligare åtgärder för att öka attraktionen för Byggebo som hyresvärd, är ett nyinfört mervärde i form av en mervärdescheck för våra kunder. Denna gäller i valfri butik som är ansluten till Oskarshamns köpmannaförening och värdet baserar sig på den enskilde kundens hyra. Detta mervärde gynnar både Byggebo och kunden samtidigt som det stärker handeln i Oskarshamn. Vidare anordnas en tillställning för medlemmar i den så kallade Vikingaklubben, kunder som bott hos Byggebo utan uppehåll i 25 år eller mer och som särskilt uppmärksammas för detta. Dessa kunder är mycket viktiga för företaget och ska uppskattas för sin lojalitet. Förutom detta har Byggebo under året genomfört en mängd olika kundarrangemang i syfte att skapa attraktiva mervärden för våra kunder. Här kan nämnas Upplevelsedag, Hundens dag, Allsång på taket, Motordag, Grill-SM, Fotoorientering mm. Som alltid är dessa arrangemang mycket uppskattade och Byggebo kommer aktivt att fortsätta att skapa mervärden för våra kunder och utveckla hyresrätten till en än mer konkurrenskraftig boendeform. Uthyrning Under året har uthyrningsgraden varit 96 % trots att antalet vakanta lägenheter mer än fördubblats, från 50 st till 113 st, under året Centralt Kristineberg Ytterområden Antal uthyrda lägenheter Antal uthyrda lägenheter Totalt antal lägenheter Vid årsskiftet fanns 36 st 1:or, 33 st 2:or, 33 st 3:or och 11 st 4:or (eller större) omgående lediga. Kundomsättningen var förra året ca 19 %, vilket innebär 480 st avflyttningar Interna omflyttningar var under året ca 5 % (138 st). Under 2009 tecknades åtta färre kontrakt med personer som flyttade till kommunen än de som valde att lämna Oskarshamn. Boendetiden för hela beståndet var följande: 22 % har bott upp till ett år 25 % har bott upp till tre år 14 % har bott mellan tre till fem år 17 % har bott mellan fem till tio år 22 % har bott längre än tio år, av dessa har 8,5 % har bott längre än tjugofem år Antalet besökare på vår hemsida är fortsatt högt och det är många som väljer att lämna sin intresseanmälan via hemsidan. 7

8 Teknik och förvaltning 1990-talet Åldersfördelning m 2 (Nybyggnad/Ombygnad) 1950-talet 61 % 1 %7 % 1960-talet 11 % 20 % 1970-talet 1980-talet 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Underhållskostnad i procent av fastighetskostnad Byggebo Sabos snitt Underhåll Belopp i kkr Tidigarelagt underhåll Planerat underhåll 8

9 Miljöarbete Med tanken på allas vår miljö har under året arbetet med att minska miljöpåverkan intensifierats. Vi har under året fortsatt med det besparingsarbete som pågått under några år. Främst gäller det förbrukning av el, vatten och värme men även besparing vad gäller den miljöpåverkan som vår verksamhet har. Vattenförbrukningen har under de senaste åren minskat med ca 5%. Förbrukningen av el och värme har med hjälp av de senaste årens investeringar och idoga arbete inneburit en minskning. De nya fordon som inhandlats har varit av den typ som på bästa sätt kan minska miljöpåverkan utan att göra avkall på effektivitet och arbetsmiljö, vilket har inneburit att tre bilar med dieseldrift och partikelfilter har införskaffats. Dessutom har en ny traktor samt ytterliggare ett elfordon tillkommit i fordonsflottan samtidigt som de tidigare fordonen med mer miljöpåverkan tagits ur drift inom organisationen. Byggverksamheten Under 2009 har omställning gjorts gällande lägenheter som ligger i direkt anslutning till gruppboendet Liljan. Detta har inneburit att flera ungdomar med särskilda behov kunnat flytta hemifrån och fått ett rikare liv. Balkongrenoveringar har skett på Mäster Palms väg samt på Ekbackevägen i Påskallavik. Detta har inneburit att det i framtiden inte kommer att kräva samma underhåll som tidigare utförande har gjort. Hållbarare material har valts samt att en allmän renovering gjorts. För att förbättra arbetsmiljön samt att minska miljöpåverkan för sophantering har så kallad Moloklösning gjorts i Kv. Pilen i centrala Oskarshamn, samt vid det gröna och röda höghuset i Kristineberg. Detta innebär att sophanteringen sker utomhus i nedgrävda behållare om 5 m 3. Med fler sådana behållare kan både tömningsfrekvensen och utsläppen minska. Det innebär samtidigt att soprummen flyttas ut ur husen och på så sätt fås ett bättre hygieniskt klimat i byggnaderna. Under året har dessutom bättre och effektivare belysningslösningar monterats i Kv. Viggen samt i garage. Detta innebär effektivare bestyckning och armaturer samt att effektivare styrning monterats Detta innebär bättre ljusförhållanden och minskad förbrukning. Underhåll Underhållsarbeten har under året gjorts utemiljön på fastigheten Saltsjöbad, vilket innebär enklare och effektivare skötsel samt uppfräschning av den vackra ekparken. Detta både till hyresgäster och grannars glädje. Entrétaket på Kv. Elefanten har renoverats då läckage uppkom under året. Uppföljning av detta kommer att ske under Golven på uteplatserna vid Tvärgatan i Påskallavik har renoverats och genomgåtts. Fasaderna på Vattugatan 7-9 i Påskallavik har under 2009 målats om i vitt och grått vilket innebar ett lyft för fastigheten. Dock har ej balkongerna färdigställts, då Kung Bore tog sitt grepp om oss lite för tidigt för att hinna med detta. I sedvanlig ordning har vi under sommaren har ett stort antal sommarjobbare anställda. De har hållit på med underhållsarbeten, främst målning och tvättning utomhus, vilket har gett ett bra och kostnadseffektivt resultat. Det periodiska underhållet i lägenheter har under året varit omfattning lika tidigare år. Vissa fluktureringar finns mellan åren, men under 2009 har 238 lägenheter omfattats det underhållsarbetet. Under året har en ny underhållsplan tagits fram. Denna pekar på att det finns mycket att göra inom beståndet. Främst är det fönster som behöver åtgärdas i fastigheter uppförda på 1970-talet samt att det bör göras stamrenoveringar på ett stort antal fastigheter. Utöver detta bör även andra fastighetsbevarande underhållsarbeten genomföras. Teknik I samarbete med räddningstjänsten har ett arbete gällande modernisering av larmsändare för automatiska brandlarm inletts under Detta beroende på att Räddningstjänsten byter system för hanterandet av dessa. Det kommer dock inte att kunna färdigställas förrän under Styr- och reglerutrustning har under året bytts ut i Kristdala för att kunna inkorporeras i det väl fungerande system som finns i övriga beståndet. Vissa energisparåtgärder gällande främst ventilation har även de genomförts i företaget. Detta har mera handlat om styrning av ventilation och vilka gångtider denna skall ha, samt att styra ventilationen efter verklig luftkvalitet har även inneburit att vi har börjat att titta på s.k EPC-projekt med olika entreprenörer som motpart. Detta innebär att energisparåtgärder föreslås av entreprenör som då lämnar energispargarantier. Detta kommer även att fortsätta under

10 Organisation och personal Personal Administration och ekonomi Ledningsgrupp under perioden : Adelgren Mats ( VD) Gunnarsson AnnChatrine ( Ekonomichef) Hardebrant Jan ( Marknads- och försäljningschef) Oscarsson Kurt ( Teknisk chef) Ledningsgrupp under perioden : Gunnarsson AnnChatrine ( tf VD och Ekonomichef) Hardebrant Jan ( Marknads- och försäljningschef) Oscarsson Kurt ( Teknisk chef) Ledningsgruppen under perioden : Ingelsjö Benoni ( VD) Gunnarsson AnnChatrine ( Ekonomichef) Hardebrant Jan ( Marknads- och försäljningschef) Oscarsson Kurt ( Teknisk chef) Byggebo har externa administrativa förvaltningsuppdrag motsvarande en yta om ca m 2. De externa administrativa uppdragens andel av totalt administrerade ytor är drygt 26 %. Förvaltning Byggebo har externa tekniska förvaltningsuppdrag om ca m 2. Vilket motsvarar drygt 23 % av totalt förvaltad yta. Styrelse och revisorer Styrelsen, som är vald av Oskarshamns Kommunfullmäktige för tiden fr o m årsstämma 2008 t o m årsstämma 2009, har haft följande sammansättning: Ledamöter Nilsson Ulf, ordf, Larsson Mathias, vice ordf Bergvall Yvonne Ohlsson Per-Ola Rundbäck Lars Schierenbeck Anders Sjöö Ulf Styrelsen, som är vald av Oskarshamns Kommunfullmäktige för tiden fr o m bolagsstämma 2009 t o m bolagsstämma 2010, har följande sammansättning: Ledamöter Nilsson Åke, ordf, Larsson Mathias, vice ordf Bergvall Yvonne Ohlsson Per-Ola Rundbäck Lars Schierenbeck Anders Sjöö Ulf Fr o m extra bolagsstämma väljs inga ersättare för valda ledamöter. Arbetstagarrepr. utsedda av resp. fackförening vid Byggebo AB enligt nedan: Nyberg Torbjörn Karlsson Christian SKTF Fastighetsanställdas förbund Fr o m extra bolagsstämma väljs inga ersättare för valda arbetstagarrepresentanter. Auktoriserad revisor Tyréus Göran Auktoriserad revisorsersättare Hjalmarsson Håkan För tiden fr o m bolagsstämma 2008 t o m bolagsstämma Lekmannarevisorer Maurits Jonny Johansson Jan-Eric Ersättare Bolling Hans Karlsson Karl-Gunnar De förtroendevalda revisorerna är utsedda av Oskarshamns kommunfullmäktige för tiden fr o m bolagsstämma 2009 t o m bolagsstämma Verkställande direktör för Byggebo AB var Mats Adelgren för perioden T f VD var AnnChatrine Gunnarsson under perioden Fr o m är Benoni Ingelsjö Verkställande direktör för Byggebo AB. Under året har styrelsen haft 12 sammanträden. Ordinarie årsstämma hölls Organisationstillhörighet Byggebo AB är ansluten till SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och till Fastigo (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation). 10

11 Åldersfördelning < Antal anställda Anställda Administration och arbetsledning Fastighetsanställda Män Kvinnor Ledingsgruppen sittande: Benoni Ingelsjö, stående från vänster till höger: AnnChatrine Gunnarsson, Kurt Oscarsson, Jan Hardebrant 11

12 12

13 Förvaltningsberättelse Belopp inom parantes avser föregående år. Styrelsen och verkställande direktören för Byggebo i Oskarshamn AB med säte i Oskarshamn, , får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Allmänt om verksamheten Byggebo ägs i sin helhet av Oskarshamns kommun. Företaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter med bostäder, lokaler eller andra anläggningar samt därmed förenlig verksamhet. Företaget tillträdde fastigheten, Saltsjöbad 5 i Oskarshamn, Fastigheten består av m 2 mark, 6 lägenheter (497 m 2 ) och 1 lokal (95 m 2 ). Under våren har parkområdet kring fastigheten rensats upp, träd fällts och nyanläggningar gjorts. Fastigheten har gåtts igenom och eftersatta reparationer och underhåll har genomförts. Visst arbete kvarstår. Den 5 mars 2009 beslutade Byggebo:s styrelse att med omedelbar verkan entlediga Mats Adelgren från sin tjänst som VD för företaget. Adelgren skulle ha slutat sin anställning och ny VD, Benoni Ingelsjö, var rekryterad med tillträde som VD Benoni Ingelsjö tillträdde som VD För perioden utsågs AnnChatrine Gunnarsson som tf VD. Företaget är indraget i en tvist med fd VD Mats Adelgren som kommer att avgöras genom skiljedomsförfarande. Tvisten påverkar bolagets resultat Ekonomisk översikt Styrelsen beslutade 2007 att Byggebo skulle rikta särskilda insatser för att lyfta fram Kristinebergsområdet. Projektet Kristineberg Framåt sjösattes och extra medel och förutsättningar tillskapades. Projektet innebar bland annat att hyrorna i Kristinebergsområdet för bostäder, förutom studentlägenheter, möblerade lägenheter och andrahands kontrakt, lämnas oförändrade (frysta) t o m Fr o m höjdes hyrorna som har varmhyra i de områden som inte omfattas av fryst hyra enligt ovan med 3,4 %, utom för Påskallavik och Kristdala som höjdes med 1 %. För bostäder med kallhyra blev höjningen 2,9 %. 10 st lägenheter i Påskallavik fick ingen hyreshöjning. Nettoomsättningen var 2009 kkr ( ). Trots en ökad vakansgrad har nettohyresintäkterna ökat tack vare en högre hyreshöjning 2009 samt tillkommande intäkter av fastigheten Saltsjöbad 5. Fastighetskostnaderna uppgår till kkr (86 088). Det är framförallt kostnaderna för uppvärmning och reparation- och skötsel som är högre Fastigheten Saltsjöbad 5 har inverkan på kostnadsökningen genom särskilda insatser, se ovan. Centrala administrations- och försäljningskostnaderna uppgår till kkr (19 589). I ökningen finns bl a omställningskostnader som har uppstått i samband med den omorganisation som genomfördes i december Finansiella poster, ränteintäkter, räntebidrag och räntekostnader tillsammans, har blivit lägre och är kkr (77 673) Likvida medel uppgick till kkr (683), därtill tillkommer outnyttjad checkräkningskredit om kkr (25 000). NYCKELTAL (kkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Eget Kapital Soliditet 6,1 % 6,2 % 6,8 % 3,7 % 3,9 % Investeringar Antal anställda Framtida utvecklingen Vid hyresförhandlingar , avseende de enheter som inte omfattas av frysta hyror, kom parterna överens om att hyrorna höjs med 2,05 % för bostäder, garage, bilplatser, skärmtak, förråd och tillval. Ingen hyreshöjning sker för 10 st lägenheter i Påskallavik. Hyreshöjningen gäller fr o m Styrelsen har lämnat en hemställan om rekapitalisering av företaget till ägaren Oskarshamns kommun. Hemställan är under bearbetning av kommunens företrädare och beslut kommer att tas under första halvåret Inför styrelsens hemställan uppdrogs åt SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) att åskådliggöra hur föreslagen värderingsmetod, som finns beskriven i Allvill-utredningen, kommer att påverka företagets bokförda restvärden vid ett införande. Sophia Mattsson-Linnala från SABO lämnade en redogörelse för Allvills påverkan enligt ovan vid kommunfullmäktiges sammanträde I skrivelsen till kommunen om rekapitalisering har styrelsen bedömt nedskrivningsbehovet, avseende de bokförda fastighetsvärdena, till 380 MSEK i det fall Allvillutredningens regler införs. 13

14 Finansiella instrument Redovisning av swap-avtal Löptid Bank Swapnr/Avtal Belopp Fr o m T o m Typ av ränta Aktuell ränta % Swedbank Fast Swedbank Rörlig Nordea Rörlig Nordea Fast Den Danske Bank C Fast Den Danske Bank C Rörlig Credit Suisse Rörlig Credit Suisse Fast Credit Suisse Fast Credit Suisse Rörlig Credit Suisse Fast Credit Suisse Rörlig Credit Suisse Fast Credit Suisse Rörlig Företaget har inte upptagit några nya finansiella instrument under året. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer I väntan på ikraftträdandet av Bokföringsnämndes rekommendation angående värdering av fastigheter sker värdering av företagets fastighetsinnehav, såsom tidigare, genom drift och betalnettometoden med genomsnittligt erlagd ränta som avkastningsränta och med samtliga områden sammanslagna. Sammantaget och enligt redovisad metod bedöms fastighetvärdena motsvara bokfört restvärde. Metoden är vanligt förekommande inom den s k allmännyttan. Så snart beslut i frågan tillkännages kommer företaget att tillämpa lämnade rekommendationer. Företaget kommer att påverkas av den proposition som Finansdepartementet kommer att förelägga för riksdagen rörande regelverk för den s.k. allmännyttan. Utredningen som ligger till grund för propositionen kallas populärt för Allvillutredningen och innebär stora förändringar. I övrigt se VD har ordet. Beslut rörande pågående tvist med fd VD Mats Adelgren beräknas vara slutförd under första halvåret Förslag till vinstdisposition Byggebo:s ekonomiska ställning per och det ekonomiska resultatet av 2009-års verksamhet framgår av balans- och resultaträkningar med tillhörande noter. Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman, att den uppkomna förlusten, kr :29, överkursfonden, kronor :00 och tidigare balanserad förlust, kronor :22 överföres i ny räkning. Känslighetsanalys Faktor Förändring Påverkan i kkr Hyresförändring bostäder ± 1 % Hyresförändring lokaler ± 1 % 204 Vakansgrad ± 1 % Ränteförändring ± 0,1 %

15 Resultaträkning Belopp i kkr Not Rörelsens intäkter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Underhållskostnader Driftkostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetskostnader Centrala administrations- och försäljnings kostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat 6, Finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter Statliga bost. byggn. subv. (räntebidrag) Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt ÅRETS RESULTAT

16 Balansräkning Belopp i kkr TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Balanslåneposter Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Förråd och förnödenheter Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplup. intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

17 Balansräkning Belopp i kkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 20 Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier Reservfond ( varav överkursfond kkr ) Summa bundet eget kapital Fritt Eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt Eget kapital Summa Eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit, limit kkr Skulder till ägaren/kommunen Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder BoSparskuld Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18 Kassaflödesanalys Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av finansiella tillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning/Utrangering av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Betalda räntor och erhållen utdelning Resultat fr övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Erhållen räntesubvention Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Avsättningar till pensioner Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Operativt kassaflöde Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring i rörelsekapital Investeringar Operativt kassaflöde Nettolåneskuldens förändring Nettolåneskuld vid årets början Upptagande av nya räntebärande skulder Amortering av räntebärande skulder Förändring av likvida medel Nettolåneskuld vid årets slut